39052 obchodni zona Hornomecholupska Kaufland HM

Transkript

39052 obchodni zona Hornomecholupska Kaufland HM
Městská ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
Odbor životního prostředí
VÁŠ DOPIS ZN.:
SPISOVÁ
ZNAČKA:
ČJ.:
Bez č.j. ze dne 03.08.2015
ÚMČ P 15
39052/2015/OZP/VVa
VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:
Vladimíra Vaněčková
281 003 309
274 864 756
DATUM:
02.09.2015
Vážený pan
Libor Hnyk
Krátká 124
543 51 ŠPINDLERŮV MLÝN
[email protected]
„Obchodní zóna – ulice Hornoměcholupská, Obchodní centrum Kaufland“, k. ú. Horní
Měcholupy
Dokumentace: květen 2015, Mydat spol. s r.o., Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč
Stavebník: RENT Group s.r.o., Nerudova 957, 430 01 Chomutov
Odbor životního prostředí ÚMČ Prahy 15 vydává pro účely stavebního řízení k výše
uvedené akci ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), z hlediska ochrany složek
životního prostředí pro postupy vedené podle části čtvrté (stavební řád) stavebního zákona
následující stanoviska a vyjádření dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:
1. Vyjádření z hlediska ochrany přírody, krajiny a městské zeleně dle zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: J. Hloušková/366
Projektovou dokumentaci požadujeme doplnit o projekt sadových úprav k výše uvedené
stavbě.
Vyjádření z hlediska ochrany přírody, krajiny a městské zeleně bude vydáno po doplnění
projektové dokumentace.
2. Vyjádření z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992
Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších změn a doplňků: Ing. K. Pánková/367
Stavbou, dle předložené projektové dokumentace s názvem „Obchodní zóna – ulice
Hornoměcholupská, Obchodní centrum Kaufland“, k. ú. Horní Měcholupy, je dotčen
zemědělský půdní fond na pozemku parc. č. 539/36 v k. ú. Horní Měcholupy.
Souhlas s odnětím pozemku byl již vydán pod č.j.: 15371/2015/OZP/KPá.
Toto je vyjádření podle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
3. Vyjádření z hlediska odpadového hospodářství dle § 79, odst. 4 písm. b) zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění,
a § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze, v platném znění, a obecně závazné
vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, v platném
znění: Ing. L. Jelínková/305
Souhlasíme s nakládáním s odpady tak, jak uvádíte v Souhrnné technické zprávě ze dne
28.07.2015, která je součástí projektové dokumentace na výše uvedenou stavbu. A také
sídlo: Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
pracoviště: Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
bankovní spojení: ČS a.s., č.ú. 19-2000719399/0800
e-mail: [email protected]
http://www.praha15.cz
tel.: +420-281 003 111
fax: +420-274 864 756
IČO : 00231355
DIČ: CZ00231355
1
Č.j.: ÚMČ P 15 39052/2015/OZP/VVa
s umístěním kontejnerů na odpad dle koordinačního výkresu stavby KL – část 1 ze dne
24.06.2015.
S ukončením stavby budou doloženy doklady o likvidaci odpadů, pokud jejich další využití
není možné. Tyto doklady budou obsahovat název odpadu, katalogové číslo odpadu, množství
a identifikaci oprávněné osoby, které byl odpad předán.
Toto je vyjádření podle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
4. Z hlediska ochrany vod podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), v platném znění, a obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m.
Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, v platném znění: Ing. P. Vymazal/307
Vzhledem k odvádění srážkových vod ze zájmového území dešťovou kanalizaci požadujeme
předložit stanovisko správce vodního toku, do kterého je tato kanalizace zaústěna.
Stanovisko podle § 104 odst. 9 vodního zákona bude vydáno po doplnění projektové
dokumentace.
5. Závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší a obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se
vydává Statut hl. m. Prahy, v platném znění: Ing. J. Šmídková/308
Předložená projektová dokumentace s názvem „Obchodní zóna Hornoměcholupská, Praha 15,
obchodní centrum Kaufland“, generální projektant: Mydat spol. s r.o., Chrudimská 1661, 535
01 Přelouč, IČO: 47471107, investor: RENT Group s.r.o, Nerudova 957, 430 01 Chomutov,
IČO: 27358089, zpracovaná v květnu 2015, aktualizována v červenci 2015 řeší výstavbu
obchodního centra Kaufland a napojení celé lokality na dopravní a technickou infrastrukturu
při ulici Hornoměcholupská, Praha 15.
Záměrem investora je vybudovat v této části Prahy moderní prodejnu potravinového typu
včetně doplňkového nepotravinového zboží, které svou vybaveností a sortimentem vyhoví
současným nárokům společnosti.
Z hlediska ochrany ovzduší bude fáze realizace stavby zdrojem znečišťování ovzduší ve
smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.
Stavební činnost bude mít významný vliv na koncentraci zejména prachových částic v dané
lokalitě, kterou z velké části tvoří bytová zástavba.
V souladu s cíli K.2.3.2. a K.2.4.4. Integrovaného krajského programu snižování emisí
a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha, orgán ochrany ovzduší
s činnostmi spojenými s realizací projednávané stavby souhlasí při dodržení následujících
podmínek:
• aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování dané lokality prachem
• při odvozu prašného materiálu používat plachtování nákladu na ložné ploše vozidel
• mezideponie prašného materiálu plachtovat nebo kropit tak, aby jejich povrch
nevysychal
• používat výhradně vozidla a stavební mechanizmy, které splňují příslušné emisní
limity podle platné legislativy pro mobilní zdroje
• před výjezdem nákladních vozidel z prostoru stanoviště na veřejné komunikace bude
v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů
sídlo: Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
pracoviště: Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
bankovní spojení: ČS a.s., č.ú. 19-2000719399/0800
e-mail: [email protected]
http://www.praha15.cz
tel.: +420-281 003 111
fax: +420-274 864 756
IČO : 00231355
DIČ: CZ00231355
2
Č.j.: ÚMČ P 15 39052/2015/OZP/VVa
•
•
pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně provést
očištění komunikace
s výše uvedenými podmínkami prokazatelně seznámit pracovníky vykonávající
činnosti při výstavbě
Toto je závazné stanovisko podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
Mgr. Zuzana Venclíková
vedoucí odboru životního prostředí
Příloha
Dokumentace
sídlo: Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
pracoviště: Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
bankovní spojení: ČS a.s., č.ú. 19-2000719399/0800
e-mail: [email protected]
http://www.praha15.cz
tel.: +420-281 003 111
fax: +420-274 864 756
IČO : 00231355
DIČ: CZ00231355
3

Podobné dokumenty

40857odstraneni RDU Tune DM

40857odstraneni RDU Tune DM a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha, orgán ochrany ovzduší s činnostmi spojenými s realizací odstraňování objektu souhlasí při dodržení následujících podmínek: • aplik...

Více

RD golf hostivar - krb

RD golf hostivar - krb MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 Odbor : životní prostředí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059 Při odvozu prašného materiálu bude použito plachtování nákladu na ložné ploše automobilu. Mezideponie prašného materiálu je nutné plachtovat nebo kropit tak, aby jejich povrch nevysychal. Budou pou...

Více

krajský úřad jihomoravského kraje

krajský úřad jihomoravského kraje Vypořádání: Jedná se o sdělení upozorňující na požadavky vyplývající z legislativy. Vyjádření z hlediska orgánu odpadového hospodářství dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném...

Více

Stáhnout

Stáhnout Nescafé Dolce Gusto

Více

Kdo je Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Kdo je Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. e-mail: [email protected] Distribuce: Distribuci tištěné verze zajišťuje Lékařská knihovna nemocnice. Elektronická verze je k dispozici na webových stránkách nemocnice http://www.nemji.cz. Tisk zajist...

Více

Informace k Informace k semináři VVA semináři VVA

Informace k Informace k semináři VVA semináři VVA GPS: 50°25'47.466"N, 15°35'32.377"E Parkování na hlídaném hotelovém parkovišti zdarma

Více

Ubytovací jednotka 1+kk

Ubytovací jednotka 1+kk nemovitostí, a to bytů i komerčních prostor. Nemovitosti nabízíme po celé Praze, na Kladně, v Pardubicích, Hradci Králové, ve Slaném a Odolene Vodě.

Více