Stáhnout v PDF - Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Komentáře

Transkript

Stáhnout v PDF - Masarykova veřejná knihovna Vsetín
květen 5/2014
MAGAZÍN
MVK
Masarykovaveřejná
knihovnaVsetín
Dolnínáměstí1356
75501Vsetín
tel.:575755141
email:[email protected]
http://www.mvk.cz
http://www.facebook.
com/mvk.vsetin
Turistickéinformační
centrumVsetín
Dolnínáměstí1356
75501Vsetín
tel.:575755111
[email protected]
http://vsetin.mic.cz
http://www.facebook.
com/ic.vsetin
knihovnaDolnínáměstí
aturistickéinformačnícentrum
pondělí-pátek 10:00-18:00
středa
08:00-18:00
sobota
09:00-12:00
turistickéinformačnícentrum
+půjčovna2.patro
městsképobočky
Luh,Rokytnice
pondělí,středa 10:00-12:00
13:00-17:00
úterý,pátek
10:00-12:00
13:00-16:00
čtvrtek,sobota zavřeno
ÚVODNÍK
Gratulujeme!
Vdubnubylyvyhlášeny
výsledkysoutěžeMagnesia
litera.Všechnyoceněné
knihymámejižvefondu
knihovny.Nawebové
stránkybylavloženavýroční
zprávaMVKzarok2013.Ze
zajímavýchčíselvybíráme:
300novýchčtenářů(díky
Vkvětnusemůžemevšichnitěšitna„Brazilské
dnynaValašsku“zapřítomnostibrazilského
velvyslance,kterýchseúčastnítakéknihovna.
Všichnijstesrdečnězváninavernisážvýstavy
„Brazílieočimadětí“spojenousprojekcíLibora
Bureše„Brazílieajejívzdálená
tajemství“(22.květnav16
"noc literatury, brazilské dny na valašsku
hodin).Téhoždneod17.30
proběhnevknihovněsetkánís nebo ohlédnutí za rokem 2013 v knihovně poezií–atotentokrát
to vše v květnovém zpravodaji "
prostřednictvímnovéknihy
rodinnéregistraci),nárůst
PavlaKotrly„Prstemnasklorybám“.Těšímese,
10.000návštěvníkůvdětské
žestáléhomoderátoraliterárníchaktivit
knihovněpřestěhovanéz
Masarykovyveřejnéknihovnynyníuvítámev
Trávníků(vroce2012
roliautora,básníka.Srdečnězvemetakéna
dvacettřitisícnávštěvníků,
druhýročníkNociliteraturydne14.května.
vroce2013o10.000více),
Budesečístnazajímavýchmístech–vbudově
nebotaké538
knihovny–vpřípadědobréhopočasínastřeše
uskutečněnýchakcí.Další
budovy,uhasičůavoblíbených„Opicích“.
zajímavostiaještěmnohem
Přijďte,lonibylaakcevelmiúspěšná!
více(!)sedočteteuvnitř
Dovoltenámvrátitseještězpětkměsícibřeznu
zpravodaje.
adubnu,kdyproběhlamnoháocenění:byly
oceněnydětivrámcisoutěžeOpokladstrýca
Juráša,bylyoceněnynejlepšíknihovniceokresu
HelenaGajdušková
Vsetínatakébylyoceněnyčtenářskérodiny.
PŘEČTĚTE SI, CO NÁS ZAUJALO
Pravidelně VÁm doporučujeme knihy, které jsme
četli, a které nÁs zaujaly. Nechte se zlÁkat
některými z našich tipů. Dnes doporučuje věra
pelcovÁ a hana malÁ. VíCE RECENZí NAJDETE NA
WEBOVýCH STRÁNKÁCH KNIHOVNY v rubrice "čteme
a doporučujeme".
lovec draků Pravda o případu Harryho Queberta
Khaled Hosseini Joël Dicker
Strhujícídramazesoučasného
Afghánistánu.Autor,kalifornskýlékař
afghánskéhopůvodu,inspirován
vlastnímivzpomínkami,vyprávípříběh
osudovýchzvratů,jimižjehohrdina
Amírprocházíoddětstvínacestě
kdospělémuzmoudřenínejprveza
mírovýchletafghánskémonarchie
apotézasovětskéokupace,naútěku
zvlastiapřihledánínovéhoživota
vemigraci.Skvělýpříběh,kterýobjasní
historicképozadíkonfliktů
vAfghánistánuatakyzpůsobmístního
životapředtím,nežzemiovládliislámští
fanatici.Úžasněvykreslenécharaktery,
syrovýpopisdrsnérealityanádherný
příběhopřátelství,zradě,lásce,
odpuštěníavykoupení.Bolestivě
pravdivé,plnérozporuplnýchemocí,
mrazivé,apřeceplnénaděje...
DOPORUČUJE Věra pelcovÁ
„Dobrouknihunepoměřujemejenjejími
poslednímislovy,alespolečným
účinkemvšechslovpředcházejících.Asi
takpůlvteřinypodočteníknihy,po
přečteníjejíhoposledníhoslovamusí
načtenáředolehnoutsilnýpocit:za
chvíliužmusímysletjennato,coprávě
přečetl,apřipohledunaobálkuknihyse
mumusítvářírozlíttrochuposmutnělý
úsměv,protožemuvšechnytypostavy
budouchybět.Dobráknihajetaková,
ukterénámjelíto,žeskončila."
Výšeuvedenáslovajsouvlastníslova
JöelaDickera,mladéhošvýcarského
autoraamépocitypodočteníjehoknihy
jsounavlasstejněintenzivní.Detektivní
románplnýpřesněpsychologicky
vykreslenýchpostavvásvtáhnedoděje
aužnepustí.Autorzískalzaknihu
VelkoucenufrancouzskéAkademie.
DOPORUČUJE hana malÁ
NOVÉ KNIHY "se značkou" magnesia litera
Pokudneníknihadostupnávpůjčovně,můžetesijisnadnozarezervovat.
Emil hakl adam borzič
skutečnÁ udÁlost počasí v evropě
Autorvesvéposledníknize
dostávápověstivelkého
ironika,tentokrátnaosudu
hlavníhohrdinytrefně
zachycujemotivy
celospolečenskéfrustrace.
Padesátníkovi,uvláčenému
bezpečnousice,aletupou
kancelářskouprací,doživota
vstoupínovážena–ataké
zájemohistoriiněmeckéRAF.
Dvacentrálnímotivy,znichž
přinejmenšímjedenvychází
zreality,sevzájemně
prostupují,podporujíaautor
znichspřádájednoduchý,ale
nesmírněpůsobivýpříběh
ookamžiku,vněmžsečlověk
konečněrozhodnejednat.Hakl
zůstávávěrnýsvému
neiluzivnímuviděnísvěta,ale...
Básnickásbírkazakládajícíhočlenaskupiny
Fantasía.Počasívnázvujemožnéchápathned
vtrojímvýznamu:„počasísrdce“-básníkovo
vnitřnípočasíarozpoložení,„počasísvěta“-
citlivostksoučasnéekonomickékriziavyčerpání
kapitalismu,azároveňpočasívširšímvýznamu
tohoslova-meteorologické,kosmogonické,
„vesmírnépočasí“,kteréobepínáZeměkouliatvoří
přirozenépozadíveškerýchvnitřníchivnějších
dějů.
jiří padevět
průvodce protektorÁtní prahou
SkoroosmisetstránkovápublikaceJiříhoPadevěta
nabízívelicedetailnívhleddoatmosféryPrahy
vdoběnacistickéokupaceprostřednictvím
topografiepražskýchulicapředstavujetak
čtenářskyzajímavýpodnětknevšednímu
přemýšleníonašíminulosti.
O poklad strýca jurÁša
Vyhodnocení okresního kola
SlavnostnívyhodnoceníokresníhokoladětskéliterárnísoutěžeOpokladstrýca
Jurášanatéma„Nejmoudřejšíječíslo"seuskutečnilovečtvrtek3.dubna
vMasarykověveřejnéknihovněVsetín.
Dookresníhokolapostoupilozmístníchkol119literárníchprací(nejvícebyloze
Vsetína,Rožnovap.Radhoštěm,ValašskéhoMeziříčí,alevysokýmpočtempřispěly
takéobceZubří,ChoryněneboLoučka).
Soutěžícíbylirozdělenido4věkovýchkategorií(1.-3.třída,4.a5.třída,6.a7.třída,
8.a9.třída).Porotahodnotilaz59pracívžánrupróza,39vžánrupoeziea21
komiksů.Oceněnípostupujídále,dokolakrajského.
Naslavnostnímvyhlášeníbylivyhodnocenitřinejlepšíautořičiautorkyvkaždé
kategoriiažánru,kteřízískaliceny.Zahájeníakceipředávánídiplomůoceněnýmse
zhostilastarostkaměstaBc.IvetaTáborská,kteráuvedla:Jsemmocráda,žejsou
mezinámiděti,kteréchtějípsát,žejsouučitelé,kteříjevpsanípodporujíadíky
patříiknihovně,žetutosoutěžpořádá,"vpřánímladýmautorůmtakédodala:„Přeji
vám,aťdálpíšeteačtete.VdnešnídoběpočítačůaiPadůjsemráda,žejstetadyvy,
kterébavívymýšletpříběhy,hrátsiseslovy,kreslit.Tímtojstevýjimeční.Hodně
štěstídodalšítvorby."
ProgramzakončiloskvělépředstavenívsetínskéhodivadelníhosouboruBublaninas
názvemTaškařicedopěticesliškou.
Zevsetínskýchškolseumístili:OlivieMorvayZŠRokytnice,GabrielaPetrželová
ZŠTrávníky,KryštofBorusíkZŠLuh,MarkétaHurtováZŠLuh,MichaelaKratinová
ZŠLuh,JakubKrhovjákZŠRokytnice,ElaPazdírkováZŠTrávníky,Metoděj
Chrobák,ZŠIntegra,AnetaMaťovčíkováZŠTrávníky,OndřejPoláchZŠVsetín
Sychrov,ZbyněkRohlíkZŠTrávníky,TerezaPhamováZŠTrávníky,PatrikMachala
ZŠRokytnice.
zajímavé tipy a novinky V KNIHOVNĚ
NEJLEPŠÍKNIHOVNICEOKRESU
VSETÍN2013
PředzrakyzástupcůobcíokresuVsetín,
knihovnicaknihovníkůadalšíchhostůbyli
iletosoceněninejlepšíknihovníci/knihovnice
okresuVsetínzarok2013.
Smyslemoceněníjevyjádřeníuznání
knihovníkůmzaúsilíarozvojknihovnických
služebačtenářstvívobcíchokresuVsetín.
Hlavnímikritériiprohodnocenísoutěžebyly
vybranéstatistickévýsledkyzauplynulýrok,
aletakéseposuzovalcelkovývzhledobecní
knihovny,používáníknihovnického
programu,webovéstránkyapod.Soutěžilose
vedvoukategoriích–profesionální
knihovníci/ceadobrovolníknihovníci/ce.
VprvníkategoriizvítězilaknihovniceMgr.
MarcelaŠulákovázObecníknihovny
vHalenkověavkategoriidruhéknihovnice
Mgr.MarieFajkusovázObecníKarasovy
knihovnyvHutiskuSolanci.Gratulujeme!
SBÍRKAPROLIBUŠÍNVTURISTICKÉM
INFORMAČNÍMCENTRU
Knihovnasepřipojujekveřejnésbírcena
obnovuLibušína.Pokladničkač.20je
umístěnavturistickéminformačnímcentru.
OSOBNOST MĚSÍCE
pavel kotrla
Vletech1992–1997studovalna
FilozofickéfakultěOstravskéuniverzity
literárnívěduačeskýjazykaliteraturu.
Pracovaljakokorektor,novinář,
zaměstnanecreklamníagenturyanyní
působíjakospecialistamarketingových
komunikací.
Odroku1996ješéfredaktorem
literárníhočtvrtletníkuTexty,kterývznikl
vroce1996veVsetíně.Doprovozuuvedl
avchoduudržujeinternetovou
knihovničkurukopisůScriptorium.
Recenze,překladyavlastnítvorbu
publikujeodroku1995vřaděperiodik
(např.Aluze,NašeValašsko,Svoboda,
Tvar,Valašskénoviny,Týdeníkrozhlas
ad.).PročasopisHostpravidelněpíše
sloupkyvěnovanéliteratuřenainternetu.
Dramaturgickyaredakčněpřipravuje
pořadyproČeskýrozhlas,Českoutelevizi
aValašskoutelevizi.Jespoluautoremdvou
vydáníSlovníkuosobnostíkulturníhoa
společenskéhoživotaValašska.Skolegy
uspořádalpětročníkůStředoevropského
překladatelskéhotáborapromladé
zahraničníbohemisty.Proknihovnu
Vsetínjiždesetletpřipravujeamoderuje
literárníbesedy.ŽijenaBystřičceajeho
záliboujefotografování,jednímztémat
jehofotografiíjsouportrétyosobností
českéholiterárníhoživota.Vydalknihy
věnovanéhistoriiobceBystřičkaaroku
2013muvyšlabásnickáprvotina–sbírka
Prstemnasklorybám.
Zdroj:
MALINA,Dalibor.Taképísničkymajíkřídla.
Valašsko:vlastivědnárevue.2004/2,s.50-51.
MIKULCOVÁ,MarieaMiroslavGRACLÍK.Kulturní
toulkyValašskem.Frýdek-Místek:Alpress,2001,s.
260.
publicista a redaktor
* 5. květen 1974 vsetín
čtvrtky v knihovně
VALAŠINEDAJMESA!
čtvrtek15.května,17:00hodin,
společenskýsálknihovny
Osudyneznámýchúčastníkůodboje
HostéTomášBaletka,JanHronek
(nejmladšípartyzán)
VečeremprovedeBlankaAndělová
BRAZÍLIEOČIMADĚTÍ
čtvrtek22.května2014,16:00hodin,
společenskýsálknihovny
Vernisážvýstavy-uměleckévýtvoryžáků
vsetínskýchzákladníchškolnatéma:Brazilská
hudba,kultura,jazykajinéreálie
Brazilskéuměníamelodiepředstaví
žácizeZŠLuhaSychrov
KrátkouprojekcioBrazíliipředvede
iJUDr.LiborBureš
AkcejesoučástíDnůBrazilskékultury,která
sebudekonatveVsetíněvednech22.5.-23.5.
HostembudeJehoExcelencepanGeorge
MonteiroPrata,velvyslanecBrazilské
federativnírepubliky
PAVELKOTRLA
čtvrtek22.května,17:30hodin,
Kklub
Básník,publicista,šéfredaktorvsetínského
časopisuTvar
HudebnídoprovodAlešMrnuštík
Besedousautorskýmčtenímprovede
LucieStrbačková
knihovna v květnu
KONEC2.SVĚTOVÉVÁLKYNAVALAŠSKU
úterý6.května,15:00hodin,
společenskýsál-ZVUKOVÁKNIHOVNA
HostBlankaAndělová
20MINUTSDĚTSKOUKNIHOU
úterý6.května,15:00hodin,Dolnínáměstí
dětskáknihovnaDolnínáměstí
úterý20.května15:00hodin,Rokytnice
Hlasitéčtenívdětskýchknihovnách
ČTEMEPRORADOST
anebCosečtevmateřskéškole
středa7.května,10:00hodin,Kklub
Veřejnéčtenísevsetínskýmiosobnostmi
VYRÁBÍMEKYTIČKUPROMAMINKU
středa7.května,13:00hodin,Kklub
Výtvarnádílnakednimatek
JSINATAHU!
středa14.května,14:30hodin,Kklub
Přijďsizahrátabstraktnístrategickéhry
HostJardaČesnek
ŽELEZNICE(NE)HEZKÁA(NE)BEZPEČNÁ
středa21.května,10:00hodin,Kklub
Vyhlášenívýsledkůavítězůfotosoutěžepro
žákyastudentyvokreseVsetín,kteroupořádá
PolicieČRÚzemníodborVsetín
VYPRAVĚČPŘÍBĚHŮ-MARTINHAK
pátek23.května,16:00hodin,Kklub
Martinjejedenzmálaexemplářůdávných
vypravěčů,kteříumípříběhůmvdechnoutduši
aponoříVáspřímodojehohlubin
Přijďteanechtesevtáhnoutdopříběhu…
knihovna v kvĚtnu
NOCLITERATURY
středa14.května,18:00hodin,
Společnéhlasitéčtenínatradičních
inetradičníchmístechVsetína
Místačtení:terasaMasarykovyveřejné
knihovnyVsetín,prostoryhasičskéstanice
Vsetín,TřiOpicesklubovýmzázemím
Doprogramusezapojí:básníkAdamBorzič
(nominaceMagnesiaLitera),kapelaNOcA,
literárníkritikPavelKotrla,divadelnícipod
taktovkouPavlaRejmana
Budousečístukázkyzdělsoučasných
evropskýchautorů
CYKLOVYJÍŽĎKYSDUŠANEMANDĚLEM
srazúčastníkůvždyve14:00hodinpřed
knihovnouuTuristickéhoinformačníhocentra
VsetínnaDolnímnáměstí
13.5.:Vsetín,Liptál,Jasenná,Oškerovy
paseky,Všemina,Liptál,Vsetín
Celkem18km
27.5.:Vsetín(ČDodjezdvlaku14.30hod.)
HorníLideč,FrancovaLhota,Kobzovalípa,
Čubůvkopec(rozhledna),Dešná,Střelná,Horní
Lideč,Vsetín
Celkem15km
VYCHÁZKYSMILANEMDRLÍKEM
14.5.(pozor,středa):Putýrka
HorníJasenka(UZemánků),NadDřevojánky,
Putýrka,Lopunice,Dušná(5km).Odjezdz
autobusovéhonádraží(stanovištěč.22)v11:30
hod.naJasenku,návratautobusemzDušné
27.5.(úterý):Oškerovypaseky
Jasenná,Trávníky,Oškerovypaseky,Vizovice
(8km).Odjezdzautobusovéhonádraží
(stanovištěč.18)doJasennév10:40hod.,
návratautobusemzVizovic
Včervnuzahájíme
prázdninovouknihovnu
Těštese!
Použitéobrázky:Thebestfeeling,MissUnfortunate,Weisserblitz,
isacgoulart,PavelKotrla,archívMVK
© MASARYKOVA VEŘEJNÁ KNIHOVNA VSETÍN
květen 2014

Podobné dokumenty

Stáhnout v PDF - Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Stáhnout v PDF - Masarykova veřejná knihovna Vsetín dokazuje, že to není tak úplně pravda. A to je krásné slunečné jaro se moc dobře! zajímavou knihou, např. 2. května skončil 3. ročník Literárního jara, právě od uvedených českých který připrav...

Více