Název předmětu : Mikroekonomie I. Kód předmětu : KEK/OMIKR

Komentáře

Transkript

Název předmětu : Mikroekonomie I. Kód předmětu : KEK/OMIKR
Název předmětu :
Kód předmětu :
Mikroekonomie I.
KEK/OMIKR, KEK/AMIKR
Typ předmětu:
Úroveň předmětu:
Rok studia:
Semestr:
Počet kreditů:
Vyučovací jazyk:
Vyučující:
Buchta Petr, PhDr.
Přednáška, Cvičení
Bakalářský
1
1
6
Čeština
Hladík René, PhDr., Suchý Josef, Ing., Heczko Stanislav Ing.,
Cíl: Jedná se o úvodní kurz mikroekonomické teorie v prvním semestru na úrovni
bakalářského studia. Úkolem je seznámit posluchače se základními teoretickými východisky
soudobé moderní ekonomické teorie. Kurz je veden v rozsahu klasické učebnice Ekonomie od
Samuelsona a Nordhause – část mikroekonomie. Na kurz Mikroekonomie I. navazuje kurz
Makroekonomie, který je ve druhém semestru. Kurz je zakončen zápočtem a zkouškou.
Předpoklady: nejsou
Obsah předmětu:
1. Základní problémy ekonomie
2. Trh, ekonomický koloběh
3. Nabídka a poptávka
4. Užitek a chování spotřebitele
5. Podnikání, právní formy podniků
6. Produkční funkce
7. Náklady
8. Firma v dokonalé konkurenci
9. Monopol, oligopol, monopolní konkurence (nedokonalá konkurence)
10.Trhy výrobních faktorů – mzdy, zisky, renty
11.Trh práce
12.Kapitál, úrok, zisk
13. (14.) Vlastnictví, externality
Vyučovací metody:
Přednáška, cvičení
Hodnotící metody:
Průběžné hodnocení, zápočtový test, zkouška
Doporučená literatura:
HOLMAN, R.: Ekonomie, Beck, Praha 2006.
HLADÍK, R.: Ekonomie, RENECO Ústí n. L. 2006.
SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D.: Ekonomie, 18.vydání, Svoboda, Praha 2007.
Course title :
Microeconomics I.
Course code :
KEK/OMIKR, KEK/AMIKR
Type of course:
Lecture, seminar
Level of course:
Bachelor
Year of study:
1
Semester:
1
Number of ECTS credits allocated:
6
Language of instruction:
Czech
Name of lecturer:
Hladík René, PhDr., Suchý Josef, Ing., Heczko Stanislav Ing.,
Buchta Petr, PhDr.
Objective of the course in terms of learning outcomes and competences:
It is an introductory course of microeconomic theory, the aim is to make student acquainted
with theoretical outcomes of the modern economic theory. The content is within the classical
textbook by Samuelson and Nordhause – part Microeconomics.
Prerequisites: None
Course contents:
1. Basic problems of economics
2. Market, circular flow
3. Supply and demand
4. Utility and behaviour of consumers
5. Enterprise, legal forms of entrepreneurship
6. Production function
7. Costs
8. Firms in perfect competition
9. Monopoly, oligopoly, monopolistic competition (imperfect competition)
10. Market of production factors – salaries, profits, rents
11. Labour market
12. Capital, interest, profit
13. (14.) Ownership, externalities
Teaching methods:
Lecture, seminar
Assessment methods:
Continuous assessment, written test, oral exam
Recommended reading:
HOLMAN, R.: Ekonomie, Beck, Praha 2006.
HLADÍK, R.: Ekonomie, RENECO Ústí n. L. 2006.
SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D.: Ekonomie, 18.vydání, Svoboda, Praha 2007.

Podobné dokumenty

Název předmětu : Makroekonomie I. Kód předmětu : KEK/OMAKR

Název předmětu : Makroekonomie I. Kód předmětu : KEK/OMAKR Vyučovací metody: Přednáška, cvičení Hodnotící metody: Průběžné hodnocení, zápočtový test, zkouška Doporučená literatura: RUSMICHOVÁ, L., SOUKUP, J.: Makroekonomie (základní kurz, Melandrium 1995)....

Více

MIKROEKONOMIE (MIK): MICROECONOMICS

MIKROEKONOMIE (MIK): MICROECONOMICS Mikroekonomie, užitek (utilita), kardinální míra, ordinální míra, mezní veličiny, indiferenční křivka, rozpočtové omezení, mezní míra substituce, statek, substitut, komplement, poptávka, důchod, ná...

Více

PŘEDMĚT česky (zkratka): CONTROLLING (CON)

PŘEDMĚT česky (zkratka): CONTROLLING (CON) důchod, náklady, výnosy, zisk, nabídka, výrobní faktor, produkční funkce, izokvanta, trh, volná soutěž, monopol, oligopol Studijní materiály SAMUELSON, P., NORDHAUS,W. Ekonomie, NS Svoboda, Praha, ...

Více

PŘEDMĚT česky (zkratka): CONTROLLING (CON)

PŘEDMĚT česky (zkratka): CONTROLLING (CON) model, zisk,výnos, poptávková funkce,trh, cena, množství, konkurence. Studijní materiály SAMUELSON,P., NORDHAUS,W. Ekonomie, NS Svoboda, Praha,18.vydání, 2007, ISBN978-80-205-0590-3 URBAN,J., Zákla...

Více

MAKROEKONOMIE (MIK): MACROECONOMICS

MAKROEKONOMIE (MIK): MACROECONOMICS cyklický deficit, pružný měnový kurz, vestavěné stabilizátory, transfery, monetaristický případ, past likvidity, očekávání, zpožděné účinky rozhodování, rozpočtový přebytek a deficit. Doporučená li...

Více

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita přírodním kapitalismem a ekologickou modernizací. Analýza se soustředí na to, jaká řešení ekologické krize autoři navrhují. Na základě tohoto srovnání se práce snaţí zjistit, co má s těmito směry p...

Více

JEB998_Uvod do ekonomie_reader_final

JEB998_Uvod do ekonomie_reader_final Praha: Grada, 1999, s. 31-43. 4) N. Gregory Mankiw, „Tržní síly nabídky a poptávky“ in N. Gregory Mankiw, Zásady ekonomie, Praha: Grada, 1999, s. 85-108. 5) Hal R. Varian, „The Market“ in Hal R. Va...

Více

Základy ekonomie – teorie pro techniky (ZETT)

Základy ekonomie – teorie pro techniky (ZETT) [1] Beran, Th., Vlásek, K.: Analýza a hodnocení souvislostí mezi společenskými požadavky a kvalitou produktů s dlouhodobým životním cyklem, Monografie, ČVUT, FSv, Praha, 2010, 135s, ISBN 978-80-01-...

Více

Marketing okruhy k SBZ

Marketing okruhy k SBZ 2. Peníze a trh, otevřená ekonomika, hospodářské cykly, nezaměstnanost, inflace, vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, formování trhu, základní elementy trhu. 3. Chování spotřebitele a form...

Více