Pravidla Soutěže

Transkript

Pravidla Soutěže
Pravidla soutěže pro diváky pořadu Studio Gigathlon Czech Republic
I. Pořadatel soutěže a technické zabezpečení soutěže 1. Soutěží se rozumí divácká soutěž založená na principu správné odpovědi na soutěžní
otázku, která je zveřejněna v programu Sport 5 ve spojení s vysíláním pořadu s pracovním
názvem Studio Gigathlon a na internetové stránce www.gigathlon.cz (dále jen „soutěž“).
Soutěž má 10 kol, přičemž v každém kole pořadu bude zveřejněna jedna soutěžní otázka. 2. Pořadatelem soutěže pro diváky pořadu s pracovním názvem Studio Gigathlon je firma
eventime, se sídlem Václavské náměstí 1, 110 00, Praha 1, IČO: 24181561 (dále jen
„pořadatel“).
II. Doba trvání soutěže 1.Kolo, 21.4. - 27.4.2016 2.Kolo, 5.5. - 11.5.2016 3.Kolo, 19.5. - 25.5.2016 4.Kolo, 2.6. - 8.6.2016 5.Kolo, 16.6. - 22.6.2016 6.Kolo, 30.6. - 6.7.2016 7.Kolo, 14.7. - 20.7.2016 8.Kolo, 28.7. - 3.8.2016 9.Kolo, 11.8. - 17.8.2016 10.Kolo, 25.8. - 31.8.2016
III. Výhra 1. V každém kole získájí výherci ceny představené v příslušném pořadu s pracovním
názvem Studio Gigathlon 2. Výhra v úhrnné hodnotě nepřevyšující 10.000,- Kč je osvobozena od daně z příjmu dle
ustanovení § 4odst. 1 písm. f) bod 3. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších právních předpisů. 3. Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu
s příslušnými právními předpisy. IV. Podmínky účasti v soutěži
1. Účastníkem soutěže může být člověk, který dovršil alespoň 18 let věku, s adresou pro
doručování na území České republiky, (dále jen „soutěžící“). Soutěže se nemohou účastnit
osoby v zaměstnaneckém, občanskoprávním, obchodněprávním nebo jiném obdobném
vztahu k pořadateli nebo zpracovateli a jejich rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných v
pokolení přímém, sourozenec a manžel / manželka.
2. Účast soutěžícího v soutěži vzniká zasláním správné odpovědi na soutěžní otázku
výhradně prostřednictvím emailu, přičemž v textu zprávy uvede odpověď, kterou účastník
soutěže označuje za správnou na uveřejněnou příslušnou soutěžní otázku. Odpověď na
otázku je třeba zaslat na email uvedený v odstavci 3 v Době trvání soutěže. 3. Email je třeba zaslat na adresu [email protected] . 4. Zasláním emailu se soutěžní odpovědí akceptuje soutěžící tato pravidla, která se
zavazuje bez výhrad dodržovat.
V. Způsob určení výherců a předání výhry 1. Pořadatel určí z každého dílčího kola výherce následujícím způsobem: Každé správné odpovědi řádně doručené v rámci dílčího soutěžního kola bude přiřazeno
číslo dle pořadí, v němž soutěžní email soutěžícího byl zaregistrována, přičemž emailová
zpráva s odpovědí, která byla doručena jako první, dostává pořadové číslo 1, dalším
soutěžním emailům budou přiřazována kladná pořadová čísla vždy o jednotku vyšší nežli
poslední registrovaný email s odpovědí. Výherci budou určeni na základě pořadí doručené
emailové zprávy dle následujícího vzorce, přičemž „n“ je počet emailů se správnou
odpovědí: Výherce č. 1 .... Email doručený dle vzorce n/2. V případě, že výsledné číslo
nebude celé číslo, zaokrouhluje se dle matematických standardů na celá čísla.
Náhradníkem se stane soutěžící, který odeslal email v pořadí bezprostředně následujícím
za vítězným emailem (např. pokud bude výherní email 50. v pořadí, náhradníkem se stává
51. email v pořadí atd.) 2. Správná odpověď a výsledky soutěže budou zveřejněny na internetové stránce
pořadatele, a v nadcházejícím díle Studio Gigtathlon. 3. Výherci budou o výhře, o termínu uplatnění výhry a o okolnostech jejího předání
vyrozuměni pořadatelem, a to kontaktováním na emailu, ze kterého poslali soutěžní
odpověď. Pokud výherce neodpoví na email do 3 pracovních dnů nebo výherce nesplní
podmínky pro účast v soutěži stanovené v čl. IV, stává se výhercem náhradník.
Náhradníkem se stane ten soutěžící, který bude v pořadí bezprostředně následovat za
výhercem. V případě, že takto stanovený výherce rovněž neodpoví, opakuje se stejný
postup. 4. Výhercům budou doručovány výhry pouze na území České republiky, a to nejpozději do
1 měsíce od ukončení příslušného dílčího soutěžního kola nebo předány na místě a v čase
pořadatelem určeném. 5. Pořadatel soutěže neodpovídá za zásilky poštou nedoručené. V případě nedoručitelnosti
a nevyzvednutí výhry ve lhůtě dvou měsíců ode dne ukončení soutěže výhra propadá ve
prospěch pořadatele. 6. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhry není možné vymáhat právní cestou, ani
požadovat alternativně plnění v penězích. Výherce rovněž nemá nárok na jakákoliv jiná
plnění ze strany pořadatele, zejména nemá právo na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti
s uplatněním výhry. 7. Odmítne-li výherce účast na předání cen nebo se k převzetí výhry nedostaví, ztrácí
nárok na výhru. Výherci jsou povinni při předání ceny předložit průkaz totožnosti a
podepsat protokol o převzetí, případně učinit další úkony vyžadované právními předpisy. 8. Pořadatel je oprávněn výhru výherci nepředat, pokud má za výhercem jakoukoliv
neuhrazenou splatnou pohledávku, a to až do okamžiku uhrazení všech takovýchto
pohledávek v plné výši. 9. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry. Pořadatel
nenese jakákoliv rizika a závazky související s užíváním výhry. Výherci mohou své
případné nároky z titulu odpovědnosti za vady uplatňovat přímo u subjektu uvedeného
případně v záručních podmínkách. 10. Pořadatel nenese odpovědnost za nesprávné předání výhry v důsledku zneužití
kontaktních či jiných údajů soutěžícího třetí osobou.
VI. Práva a povinnosti pořadatele 1. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhry specifikované v článku III výhrami
obdobného typu a odpovídající hodnoty. 2. Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby trvání soutěže
či soutěž kdykoli ukončit, přičemž soutěžící nemají v důsledku ukončení soutěže nárok na
jakoukoli kompenzaci vynaložených nákladů, cenu či jiné plnění pořadatele. Pořadatel si
vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky stanovené pro účast v soutěži a posoudit a
rozhodnout o nároku na jakoukoli výhru, včetně práva vyloučit kteréhokoli z účastníků ze
soutěže v případě, že by takový účastník porušil pravidla soutěže. 3. Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry v případě změny doručovací adresy výherce,
pokud mu tato změna nebyla výhercem řádně a včas oznámena, dále v případě
nepřítomnosti výherce na adrese, jež mu byla výhercem oznámena, dále za ztrátu,
poškození, zničení nebo nedoručení výhry či její doručení po lhůtě stanovené v pravidlech
této soutěže z důvodů spočívajících na straně České pošty a/nebo kurýrní služby. 4. Pořadatel neodpovídá za závady a zpoždění v telekomunikačních přenosech soutěžních
emailů, za výpadky a poruchy v sítích internetových poskytovatelů či ve službách a
zařízeních jakýchkoli servisních společností či obdobných technických událostí či jednání.
VII. Závěrečná ustanovení 1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla soutěže. Nové znění pravidel
soutěže bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění na internetové stránce pořadatele. 2. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách přísluší vždy pořadateli soutěže. Pořadatel
soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu
posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené. 3. Soutěžící zasláním emailu uděluje pořadateli podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) svůj souhlas se
zpracováním osobních údajů poskytnutých za účelem účasti v soutěži, předání výhry či za j
iným účelem spojeným se soutěží a to na dobu trvání soutěže a dále na období 6 měsíců
po datu jejího ukončení. Poskytnutí údajů je dobrovolné. 4. Správcem osobních údajů podle ZOOÚ je pořadatel. Pořadatel je oprávněn zpracovávat
osobní údaje pro účely provozování soutěží na internetových stránkách a ve vysílání
televize Sport 5 na základě registrace Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 00047161 ze
dne 26. 11. 2015. Pořadatel dbá na ochranu poskytnutých osobních údajů. 5. Souhlas se zpracováním osobních údajů dle odst. 5 může soutěžící kdykoli odvolat
písemnou formou na adrese sídla pořadatele či emailem na e-mailové adrese
[email protected] Odvolání souhlasu je účinné do 1 (jednoho) týdne od jeho doručení
pořadateli. 6. Soutěžící zasláním emailové zprávy uděluje pořadateli bezplatně svolení podle
ustanovení § 84 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) k
zachycení jeho/její podoby a dalších osobních atributů, zejména na fotografii, na
zvukovém, na obrazovém či na zvukově obrazovém záznamu, a to v souvislosti s předáním
výhry, a také svolení podle ustanovení § 85 občanského zákoníku k použití fotografií,
zvukových, zvukově-obrazových či jiných záznamů získaných v souvislosti s předáním
výhry. 7. Soutěžící zasláním emailu vyslovuje souhlas stěmito pravidly soutěže a zavazuje se k
jejich dodržování. 8. Tato pravidla budou vyvěšena na webu Gigathlon Czech Republic www.gigathlon.com. 9. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem zahájení soutěže.
V Praze dne 14.4.2016

Podobné dokumenty

Pravidla online hlasovani 2016_FINAL

Pravidla online hlasovani 2016_FINAL 1. Hlasování probíhá od 23. 5. 2016, 12:00:00 hodin, do 7. 6. 2016, 23:59:59 hodin SEČ, na internetových stránkách www.rozjezdy.cz/hlasovani. 2. Z předložených 41 projektů vybírají hlasující podle ...

Více

Tour de France 2016

Tour de France 2016 4. Výhra v úhrnné hodnotě nepřevyšující 10.000,- Kč je osvobozena od daně z příjmu dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) bod 3. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních...

Více

Pravidla soutěže pro diváky seriálu Star Wars Povstalci

Pravidla soutěže pro diváky seriálu Star Wars Povstalci 1. Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby trvání soutěže. Nové znění pravidel soutěže je účinné od okamžiku jejich zveřejnění na webových stránkách www.decko.cz. Po...

Více

gigathlon tour 2015

gigathlon tour 2015 dvojice mix - 2 členové (první člen absolvuje plavání a běh, druhý člen in-line a horské kolo) Startovné: Kč 200,- za jednotlivce Kč 300,- za štafetu a dvojice Uložení kol a in-line bruslí na stadi...

Více