Press kit - Girl Power movie

Komentáře

Transkript

Press kit - Girl Power movie
P R E S S K I T
JÍT PROTI PŘEDSUDKŮM, BÝT ŽENA, PROCESTOVAT CELÝ SVĚT, NAPSAT SVÉ JMÉNO, NENECHAT SE U TOHO
CHYTIT. AUTOBIOGRAFICKÝ FILM O ŽIVOTNÍ CESTĚ SANY A O DALŠÍCH WRITERKÁCH ŽIJÍCÍCH DVOJÍ ŽIVOT A
RISKUJÍCÍCH VŠE PRO SVOJI KONTROVERZNÍ VÁŠEŇ – GRAFFITI.
TRAILER K FILMU
WWW.GIRLPOWERMOVIE.COM
FACEBOOK.COM/GIRLPOWERMOVIE
FOTO KE STAŽENÍ
P R EM I ÉRA V Č R : 2 7 . Ú N O RA 2016
Ze m ě pů vo du : Č e s ká re p u b l i ka
Žánr: do ku m e ntá r n í fi l m
S to páž: 9 0 m i n u t
TVŮ RC I :
Re ži e : S an y
Re ži e do ko nče ní : J a n Za jí če k
P ro du ce n t : P u nk F i l m, s . r. o. / M a r t i n H ů l ovec
Výko n n ý pro du ce n t : F i l i p Če r má k
P ro du ce n t ČT : M a r t i n a Ša n ta vá
S cé n ář: S any, J a n Za jí če k
Ka m e ra: O n dře j Ry bá r
S t ři h : Zde ně k M a re k
Zvu k : Pet r H o f m a n
Hu dba: O n dře j S ka l a
D ram atu rg : Ve ro n i ka Ko rčá ková
Ko pro du ce nt : S a n y, Če s ká te l e v i ze
Part ne r pro j e ktu : B U 2R
D i s t ri bu ce Č R : A Co mpa n y
G raf i ka f i lm u : Ad va n ce d e s i g n
P ro du kce ČT : Ro ma n B l a a s
LO GL I N E:
F i lm , kte r ý ne n a to čí š , p o ku d n e js i g ra ff i t i w r iter.
Kd yž s e s ny s tan ou s ku te čn os t í a ja ká ce n a se za to plat í.
SY NO PS E:
G i rl Powe r j e do ku me n tá r n í f i l m o že n á ch , které zasvět ily své ž ivo t y graf f it i, subkultuře které do min u j í
m u ži . D o ku m e n t je za l ože n n a s i l n é m o s ob n ím auto bio graf ic kém př íběhu praž ské w r iter k y S any, která
jej n atáče la po ce l é m s větě v í ce n e ž s e d m l et . Zároveň se z námí s žensk ý mi w r iter kami z pat nác t i měs t
světa. Fas c i nu j í cí ce s top i s p ř i ch á z í s n ov ý m po hledem na feno mén, kter ý je širo ko u veřejno st í často
ch ápán j ako van d a l i s mu s , a l e l ze je j v n í ma t také jako ž ivo t ní cestu.
O F I L M U GI R L PO W E R :
G i rl Powe r j e do ku me n tá r n í f i l m, kte r ý p ře dstav í graf f it i w r iter k y z pat nác t i měst světa. Od Prahy, p řes
Mo s k vu , K aps ké M ě s to, Syd n e y, B i e l , M a d r i d, B er lín, To ulo use a B arcelo nu až po N e w Yo r k . Graf f it i
ko m u n i ta j e t vo ře n a v d r t i vé vět š i n ě mu ž i , me z i kter ý mi panuje často názo r, že graf f it i – a přede v ším to
ilegální – n e n í vě c p ro že n y. P ře s to s e že n y v graf f it i za po slední ro k y v íce emanc ipují, vz nikají žens ké
graf f i t i výs tavy, ča s o p i s y a we by.
D o ku m e n tární f i l m G i r l Powe r za ch ycu je p ř í běhy žen, které v pře váž ně muž ském graf f it i světě o bstá l y.
Uvi dí m e j e , j ak s e v krá d a jí d o d o b ře za b e z p ečenýc h v lakov ýc h dep, ale i v jejic h „no r málním“ c iv iln ím
živo tě . G i rl Powe r a l e n e n í je n v h l e d e m d o g raf f it i světa, zac hyc uje také silný př íběh české w r iter k y
S an y, kte rá s e v ro ce 2 0 0 8 roz h od l a e ma n ci pac i žen v graf f it i zac hy t it a dát ženám a dív kám mož no s t
se vyj ádři t . G i rl Powe r n a kon e c n a tá če l a d l o uhýc h 7 let . V do kumentu sledujeme její ž ivo t s graf f it i, j ej í
m o t i vac i a ži vo t n í h od n o t y, kte ré s e s u b í h ajíc ími ro k y mění.
S e znám í m e s e ta ké s je jí ro d i n o u , kte rá o d r uhém ž ivo tě S any nemá žádné tušení. S any o bětuje pro
film h o dně , a i kd yž d o jd e n a kon e c s i l , od m ítá se vzdát svého snu – nato č it histo r ic k y pr v ní do kument
m apu j í c í že ny v g ra ff i t i . U vě d o mu je s i , že čl ověk zvenč í by tento f ilm nikdy nenato č il, pro tože pro
graf f i t i wri te r y č l ově k zve n čí z n a me n á vžd y nepo c ho pení a nebe z peč í. Film neo bhajuje graf f it i, ale
p ř i c h ází s n ovým p oh l e d e m n a te n to s větový feno mén, kter ý je vět šinovo u spo leč no st í c hápan jako
vandali s m u s . G ra f fi t i w r i te ř i vět š i n ou n e d o káž í v y svět lit , pro č graf f it i t vo ř í. J e to pro to, že graf f it i j e
urč i to u fo rm o u zá v i s l os t i . J e to vá š e ň . J e to únik . J e to smy sl, je to láska, je to náboženst v í, je to tou h a .
Tou h a zan e c h at s to p u , tou h a za n e ch a t s v ů j o t isk , která je stará jako lidst vo samo.
„Te pr ve f i lm G i r l Powe r mi u ká za l , ja ko u s i l ou některé ženy dispo nují. J ako pro č lověka, kter ý nemá
s graf f i t i s cé n o u n i c s p o l e čn é h o, by l o fa s ci nujíc í po dívat se po d po k lič ku této pro blemat ik y. N áš f il m
není j e n do ku m e n te m ma p u jí cí m je d n u l i d s ko u po sedlo st , ale přede v ším př íběhem, kam až lze zajít při
na plň ování s vé h o os o b n í h o s n u ,” ř í ká M a r t in Hůlovec z Punk Film, pro ducent f ilmu Gir l Power.
ROZ HOVO R S E S A N Y:
S an y vys tu doval a ma r ket i n govo u ko mu n i ka c i. J e jedna z mála akt iv níc h w r iterek v České republice.
G raf f i t i s e vě nu j e té mě ř 15 l et . J e čl e n ko u dvo u č istě žensk ýc h graf iit i c re w – Gir l Power a PUFF. Aktivně
se po dí lí na po řá d á n í ku l tu r n í ch a kcí v P ra ze a v zahranič í. V Praze pro dukovala něko lik graf f it i a street
a r t fe s t i valů nap ř. M a r t h a Coo p e r F i l e s či Pa st Present Future. J e prav idelně zvána na graf f it i jamy a
d is ku ze s ge n derovou té ma t i kou p o ce l é E v ro pě. J ejí práce jso u so učást í mno ha graf f it i publikac íc h.
Ja k s e s d os ta la ke g ra ffit i?
Na pře lo m u t i s í c i l et í mi by l o 1 5 l et . V M o d řanec h jsem do jížděla do zák ladní ško ly každý den. By la ta m
d l o u h á t ram vaj ová t ra ť a já s i v š i ml a , že n a ni každý den př ibý vají graf f it i jména. J eden den tam by l
As h a dru h ý t ře ba Tod a y. Pa k js e m š l a ke š ko le a v iděla jsem je tam z nov u, začala jsem tedy hledat
sou vi s lo s t i . Ř í ka l a js e m s i , kd o a kd y t y vě ci dělá a jak v y padá. V té do bě jsem také nemo hla c ho dit
v n o c i ve n , a tak mě to fa s ci n ova l o. Za ča l a j sem to na papír z ko ušet také a pak jsem začala malovat
s m o j í kam arádko u . Pa k js me p oz n a l y d a l š í ho lk y, co c htěly malovat a založ ily jsme c re w Gir l Power.
Čas e m s t í m vš a k h o l ky p ře s ta l y a já js e m zůstala v Praze sama.
Ja ké j e p os ta ve n í h o l ek n a g raffit i scé n ě?
Já j s e m n i kdy g ra ff i t i n e d ě l i l a n a kl u ky a h olk y, ale ta scéna dělila nás. Pro to jsem se o to téma zača l a
zaj í m at , rozh o dl a s e p od p o ř i t že n y v g ra f fi ti atd. Po kud se bav íme o České republice, tak je to roz hodně
m no h e m le pš í , n e ž to bý va l o. D ř í ve mi kl u ci k radli bar v y nebo mo je graf f it i záměr ně nič ili nápisy
„Vrať s e do ku c h y n ě “. To je n a š tě s t í p r yč a ho lkám, co teď zač ínají, se to neděje. J á maluji téměř 15
let , n am alovala js e m toh o h o d n ě i p o s větě . Organizovala jsem v Praze ho dně akc í na po dpo r u graf fiti
ko m u n i t y, napří kl a d v ý s ta v u g ra f fi t i w r i te rek Gir l Power Fo re ver, dále v ý stav u legendár ní fo to graf k y
Mart h y C o o pe r M a r t h a Co op e r F i l e s , g ra f fi t i st reet ar t fest ival Past Present Future nebo pro mítání
slove ns ké h o gra f fi t i v i d ea Sh ow M u s t G o O n . N ato č ila jsem do kument o graf f it i, kter ý jde do k ina a bu de
ho vys í lat Č e s ká te l e v i ze . Po má h á m ta ké d a lším menším pro jektům. V graf f it i jsem sv ý m z půso bem
ob s tála, do káza l a , že to je mo je vá š e ň a ž i vot ní st y l. Takže dnes už nejde ř íkat , že není pro ho lk y.
Bo h u že l s i po řád my s l í m, že ja ko h o l ka to h o musíš do kázat v íc ne ž k luk , nebo bý t ext rémně v ýjimečná ,
a by tě s cé n a přija l a . To p l a t í i v ji n ých ob l a stec h, kde do minují muž i. Celkově dnes maluje v íc ho lek ,
p ro tože m aj í vzo r y, kte ré ji m u ka zu jí , že to jde. N a dr uho u st ranu nedáv no v y šla k níž ka All Cit y Queens ,
kte rá m apu j e s větovo u h o l či cí g ra f fi t i s cé n u . Ta k níž ka ukazuje, že ho lek které u graf f it i v ydrž í a jsou
sku te č ně do bré , je p o řá d ve l mi má l o. M ož n á to tak má bý t . Graf f it i, přede v ším jeho ilegální část , není
p ro každé h o. J e a l e ú p l n ě je d n o, je s t l i js i h o lka nebo k luk . Ale jde o to, jest li v to věř íš a děláš to
s to tální m n as aze n í m.
Kd y a p roč s e s roz h o d l a n a to č it d o ku me nt Gi rl Powe r?
V ro ce 2 0 0 9 , kdy js e m za ča l a s n a tá če n í m, js em by la v Praze jediná ho lka, která akt iv ně malovala.
Vědě la j s e m , že ve s větě je u ž d oce l a d o s t h o lek , které jso u také akt iv ní. Do st . Tím my slím pár desítek ,
op ro t i t i s í c ů m m u ž s kých g ra ff i t i w r i te r ů . Za jímala mě mo t ivace o stat níc h w r iterek , pro č něco tak
nebe zpe č n é h o d ě l a jí a s a moz ře jmě js e m je c htěla poz nat . V nepo slední řadě jsem ženy v graf f it i c htěl a
p o dpo ři t a u dě la t n ě co, co n á m u ž n i kd o n e ve z me. N etušila jsem ale, jak mo c mi to roz ho dnut í z mění
živo t . Že to bu de d l o u h á a t r n i tá ce s ta .
Ja k t i to zm ě n il o ž ivo t?
P ře d n atáče ní m js e m ž i l a d va ž i vot y, kte ré se vzájemně do plňovaly a já je zaměňovala po dle po t řeby.
P ro n atáče ní G i r l Powe r js e m s e p os tu p n ě vzdala věc í, které by no r málnímu č lověku př išly nelo gic ké.
P ři š la j s e m o do b ře p l a ce n o u p rá ci ma n a žer k y, přer ušila studium na v y so ké ško le a zadluž ila se. To
sa m ozře j m ě ovl i v n i l o mů j os o b n í ž i vot . A l e nelituji to ho. Vím, že to za to stálo.
F i n a n cová n í ka žd é h o d o ku men t u je b o j. J a k p robí ha l te n tvůj?
Ve f i lm u j e do bře v i d ět , ka m a ž je čl ově k oc ho ten zajít a o bětovat , po kud si jde za sv ý m snem. Od
začát ku j s m e věd ě l i , že i kd yž b u d e me p ra covat be z náro ku na ho no rář, celkov ý roz po čet se v y šplhá na
něko li k m i li ó nů. Po ro ce h l e d á n í js me kon e č ně našli pro ducenta, řešili předbě ž no u smlo uv u a natáčení
d o tovali z vlas t n í ch p e n ě z . N a ko n e c n á š p roducent pro dělal v jiném pro jektu desít k y milió nů a řek l ná m,
že o G i rl Powe r n e má zá je m, a ť s e s n í m kl i d ně so udíme.
Vě dě li j s m e , že to n e má s my s l , d os ta l i s e d o velk ýc h f inanč níc h pro blémů, ale v natáčení jsme
p o k račovali dál. Roz jet ý v l a k n e š l o za s ta v i t . To hle v še v Gir l Power uv idíte, pro tože se z to ho stala
jedna dě j ová li n ka . F i l m js me d otoči l i d í ky po dpo ře měst sk ýc h pro jektů B U2R , které f ilm po dpo r ují od
roku 2 0 1 2 , kdy js e m je os l ov i l a . Stá l p ře d n ámi ale další úko l: pro brat 120 ho din nato čeného mater iá l u .
Kd yž j s m e h o dos ta l i d o kon krét n ě jš í h o t va r u, našli jsme ko o pro ducenta, z ískali po dpo r u S tát ního
fond pro po dpo r u a rozvoj če s ké ki n e ma to g raf ie a České tele v ize. Dík y nim jsme mo hli Gir l Power
zp o s t pro du kova t . A čkol i v d os ta t fi l m d o p l usov ýc h č ísel v nímám jako běh na dlo uho u t rať , věř ím, že s e
to po daří .
Stá lo to za to?
To j e o tázka, ktero u s i p okl á d á m s koro ka žd ý den. Po kud byc h se tak neroz ho dla, by la byc h úplně jiný
člově k . O tázka je , zd a l e p š í . A l e my s l í m, že to urč itě stálo za to. Film jsem natáčela 7 let , a to je dlou h á
d o ba, kte rá s e j e v í je š tě d e l š í , kd yž n e u s tá l e ut íkáte před pro blémy. Pr v ní ro k natáčení nás z radilo
hodn ě li dí , kte r ý m js e m vě ř i l a . Tí m vz n i ka l y zádr hele, které se táhly celo u tu do bu. To je v šak už
sa m o t n ý pří bě h G i r l Powe r. Ča s to p o t ká vá m ho lk y, které ř íkají, jak se na f ilm těší. My slím si, že mnoh a
žen ám m ů že G i r l Powe r d o d a t o d va h u jí t za sv ý m snem.
Ja k ý j e Gi r l Power v l a st n ě d o ku me n t?
F i lm , kte r ý by n e d o ká za l n a to či t n i kd o mi mo graf f it i ko munitu - nav íc v tak velkém roz sahu. J e to pr vní
d o ku m e nt , kte r ý ma p u je toto d o s u d n e z f i l mované téma. Také bo ř í některé stereo t y py. Ve f ilmu navíc
uv i dí te m no h o mí s t , ka m s e p ra vd ě p od ob n ě nepo díváte a situac í, které č lověk jen tak ne zaž ije.
Koh o j s i p ř i zval a ke sp o l u p rác i n a G ir l Powe r?
Ka m e ram an a O n d ře je Ry bá ra , kte r ý s e vžd y po hy boval o ko lo praž ské hip ho p scény. Do dnes si v lastně
nedo kážu pře ds ta v i t ji n é h o ka me ra ma n a , kter ý by šel do těc h v šec h akc í a situac í, které by ly někdy i
živo tu n e be zpe čn é . D á l e pa k J a n a Za jí čka , kter ý pracoval na do ko nčení Gir l Power jako spo lure ž isér.
Je ne j e n u zn áva n ý re ž i s é r, a l e i p r ů kop n í k g raf f it i scény v Čec hác h. O st ř ih se po staral Zdeněk Marek ,
kte r ý s t ří h al n ap ř í kl a d d oku me n t Če s ký s e n . Zv uk jsme svěř ili talentovanému Pet r u Ho f manov i, hud bu
zko m po noval O n d ře j Ska l a , kte ré h o mů žete z nát z pro jektu J e ž íš Táhne na B er lín.
R OZ HOVOR S R E Ž I S É RE M D O KO NČ E N Í J AN E M ZA JÍČKEM:
Jan Zaj í če k j e a b s o l ve n t FA M U, s p o l u a u tor c y k lu do kumentár níc h snímků KMEN Y, drž itel řady cen za
vide o k li py, re pre ze n tova l ČR v USA , N ě me cku, Itálii č i Š anghaji. J e dlo uho let ý m č lenem rapové skupiny
W W W a j e dn í m z p r ů kop n í ků g ra f fi t i v Če s ké republice, kter ý maloval po d jménem S kar f a pat ř í do TCP a
ABX c re w.
Jak v i d í te p os tave n í že n n a če s ké graf f it i scé ně?
Že ny j í t vo ři ly od za čá t ku . V d o b ě , kd y v ce l ém Česko slovensku malovalo akt iv ně do hro mady asi 15 a ž 2 0
lidí , včet ně pr vn í ch če s kých w r i te re k Le l y, Dandy a Chise, by lo po stavení žen na zdejší vz nikajíc í scéně
na pro s to rovn o ce n n é . V té d o b ě ji t vo ř i l a v l ast ně jen jedna malá skupina kamarádů a spo jenc ů, kte ré s e
ve s vé záli bě vzá je mn ě p od p o rova l a . A ž p ozději st ř ídá tuto so unále ž ito st pr inc ip so utě ž ivo st i a dravos ti.
Ten s e u nás o bj e v u je ž i ve l n ě a n a p ros to p ř irozeně s př íc ho dem dalšíc h w r iter ů, ko nkurentů na jakéms i
m e di ální m výs lu n í . P ř i če mž t í m mé d i e m je v to mto světě graf f it i my šlen pro sto r na měst ské ulic i, n a
p ovrc h u vagó nů met ra a v l a ků . A n i d n e s a l e není nikde psáno ani nik ý m dáno, že ten nebo ta nemů že
d ělat to č i o n o. E xi s tu jí je n n e p s a n á p ra v i d la, která def inuje vždyc k y vět šina, což jso u z rov na v graffiti
m u ži . A le každá s o ci á l n í n o r ma je je n re l a t i v ní a do časná. Změna zač íná často k rát u jedince, takže co s e
týče že n v graf f it i ob e cn ě - ře če n o s M a r t h o u Co o per : je jic h stále v íc a v íc …
Ja k j s te s e d ostal k re ž ii d o ko n če n í fil mu Gi rl Powe r?
S h o do u o ko ln o s t í js e m je d n í m z tě ch , kte ř í stáli u z ro du české graf it t i scény. By l jsem tedy o sloven j a ko
in s i de r.
V če m v i d í te n e jsil n ější p osel st v í fil mu ?
G raf i t t i j e ko nt rove rz n í p roto, že n e re s p e ktu je so uk ro mé v last nic t v í, ale zároveň se tak děje velmi
rom ant i c k ým zp ů s o b e m. J d e v l a s t n ě o re b e lii pro t i vět šinové spo leč no st i. Přesto má smy sl bý t rebel em,
p ro tože re be li e a vzd or p rot i za ž i t ý m n o r mám je jedním z hnac íc h mo to r ů v ý vo je spo leč no st i. K
op ravdové m u š tě s t í a l e p ot ře b u je čl ově k s tejně ž ít v pravdě, a to za každýc h o ko lno st í. I přesto, že j e
jeh o j e dnání s e b e z n i ču jí cí .
„N a S any m i byl o s y mpa t i cké o d h o d l á n í s tá t si za sv ý m přesvědčením i přes následk y, které jí to
p ř i n e s lo. V to m je je jí p ř í b ě h u n i ve rzá l n í . Ko nk rét ní situac i, včet ně to ho, že je žena upro st řed graf f iti
světa m u žů , vn í má m te d y je n ja ko v ých oz í a mo delovo u. V lepo relu met ro po lí mě také přek vapilo, ja k
graf f i t i fu ng u j e ja ko i n d i ká tor mí r y s vob od y v dané spo leč no st i. Mo jí o so bní mo t ivac í ke spo luprác i pa k
by la i po t ře ba s i té ma g ra f fi t i je d n o u p ro vždy uzav ř ít , což se mi nepo dař ilo. To to o bdo bí pro mě jako
p ro wri te ra zů s tá vá n a d á l e i n s p i ra čn í m zd ro jem a zák ladní ško lo u ž ivo ta. Po mo c s f ilmem Gir l Power
jse m bral také j a ko ja kou s i s vo u s ta vov s kou pov inno st ,” ř íká J an Zajíček , re ž isér do ko nčení f ilmu G irl
Powe r.
O P UN K F I L M , S . R . O. / PR O D U C E N TOV I FIL M U
S po le č n o s t M art i n a H ů l ovce , O n d ře je B e rá n ka a J akuba Dro cára, která o d svého vz niku v ro ce 2003
vy ro bi la ně ko li k fi l mov ých d oku me n tů ja ko např. Půl č t v r té a Filmov ý do bro dr uh Karel Zeman re ž is éra
Tom áš e H o dan a , Kra ji n a o s u d u Pa v l a Ko l a ji a něko lik pro jektů s re ž isérem Otakárem S c hmidtem. N a
své m ko n tě m á ta ké n ě ko l i k s t ře d o met rá ž n íc h snímků a animovaný f ilm Lednice. Ko pro dukovala někol ik
zah rani č ní c h f i lmů n a p ř. i n d i cký Ro ck Sta r, něko lik stovek rek lam pro do mác í i zahranič ní t r h, dvě
d es í t k y vi de o k lip ů t ře ba p ro Vi s a cí zá me k , Luc ii č i Mňágu a Žď o r p a něko lik pro jektů určenýc h pr imá rně
p ro te le vi zn í t rh .
O B U2 R / PA RT N E R OV I FI LMU
BU 2 R j e u ni kát n í p l a t for ma z n a čky B u d we i s er B udvar, která již 9 let o d ro ku 2007 po dpo r uje měst ské
ne závi s lé ku ltu r n í p ro je kt y, kte ré by s e b e z této po mo c i nepo dař ilo realizovat . S o ust ředí se na původní a
or i gi n ální t vo rb u n a p ř í č r ů z n ý mi ge n e ra ce mi t v ůrc ů a umělc ů.
Me zi pro j e kt y, kte ré d í ky p od p o ře B U 2R vz n ik ly, jso u např ík lad k niž ní publikace a do kumentár ní c y kl u s
Kme ny, k n i h a o če s ké m s ka te b oa rd i n g u P r ký nka na maso jsme uř íz li, k niha o v izuální kultuře k lubové
scé ny Zde j s o u p s i či f i l mové p ro je kce Ci n e m a Royal a mno ho dalšíc h. B U2R po dpo r uje vz nik f ilmu Girl
Powe r o d ro ku 2 012 a ta to d l oh o d o bá p o d p ora by la pro do ko nčení natáčení k líčová. „S e S any jsme s e
p o t kali zh ru ba ve t řet í m ro ce n a tá če n í . J e jí zapálení a o dho dlano st nejen pro f ilm, ale pro celo u ideu
G i rl Powe r, nám p ř i š l a je d i n e čn á . Po z h l é d nut í hr ubýc h mater iálů by lo jasné, že vz niká unikát ní f ilm ,
kte r ý j e po t ře ba p od p o ř i t a d oko n či t ,“ v y s vět luje J akub S t ránsk ý z B U2R .
KD E Z HL ÉDNO U T FI LM G I R L POW E R ?
P re m i é ra f i lm u Gi r l Powe r p ro b ě h n e 27. 2. 2016 v k ině Lucer na. B e z pro st ředně po premiéře se o dehra j í
v n ě ko li ka m ě s te ch v Če s ké re p u b l i ce p ro mítání f ilmu, která budo u do provázena debatami s t v ůrc i
film u , wo rk s h o py, v ý s ta vo u a ko n ce r t y či več ír k y s Djs. Film bude dále k v idění v k inec h po celé České
repu bli ce č i k legá l n í mu s ta že n í .
TERM Í NY A M Í STA TO U R FI LM U G I R L PO W E R:
27. 2 . 2 0 1 6 – P ra h a / Lu ce r n a
4. 3 . 2 0 1 6 – O s t ra va / P rovoz H l u b i n a
6. 3 . 2 0 1 6 – Lo n d ý n / Ve l ká B r i tá n i e
8. 3 . 2 0 1 6 – Ús t í n a d L a b e m / H ra n i čá ř
11. 3 . 2 0 1 6 – Č es ké B u d ě jov i ce / Sf i n x
12. 3 . 2 0 1 6 – Brn o / M a l á A me r i ka
16. 3 . 2 0 1 6 – Pard u b i ce / Ž l u t ý p e s
KO N TA KT P R O M É D I A :
Ni ko la Lö ri n c zová , + 4 2 0 605 5 6 0 277, n i ko l a . lo r inc [email protected] piar ist i.c z
An n a N o s ková, + 4 2 0 777 6 8 9 380, a n n a .n o s [email protected] piar ist i.c z

Podobné dokumenty