Jizeran 6/2011 - Město Jablonec nad Jizerou

Komentáře

Transkript

Jizeran 6/2011 - Město Jablonec nad Jizerou
Vydává Městský úřad v Jablonci nad Jizerou - Podávání novinových zásilek povoleno ObSP Pardubice č. j.: PP/1-1890/93 ze dne 7. 6. 1993
ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA JABLONEC NAD JIZEROU
ROČNÍK XXXIV.
ČÍSLO 6/2011
CENA 12,-KČ
Vážení a milí spoluobčané.
Mám po roce zase tu čest oslovit Vás s vánočním
a novoročním pozdravem.
Přeji Vám klidné, láskou a štěstím naplněné Vánoční svátky. Přeji Vám též, na sklonku roku starého a na
prahu roku nového, všechno nejlepší, hodně zdraví, pohody
a spokojenosti.
Samozřejmě, i v roce 2012 každého z nás opět čeká nemálo úkolů a hodně práce - ostatně jako každý rok.
Já jsem si za ta léta důkladně ověřil, že práce pro město,
pro jeho občany, je vlastně nikdy nekončícím pestrým koloběhem činností a starostí, aby všechno fungovalo v rámci
daných možností tak, jak má. Aby přinejmenším uspokojení z toho, že žije v Jablonci nad Jizerou, pociťovala většina z Vás. Nebojte se, dobře vím, že zcela jistě nikdy nebudeme moci říci – tak, a máme všechno hotovo.
Ale konec každého uplynulého roku je i příležitostí ke krátkému zastavení všeho toho shonu a k ohlédnutí
se zpět. Je časem menšího či většího bilancování a i časem
(místo pro předplatitele)
odvážnějších či opatrnějších předsevzetí. Já vím, nebývá to
s jejich uskutečňováním snadné. Nejdůležitější však je,
abychom si kladně mohli sami sobě odpovědět na otázku
„udělal jsem pro to všechno?“.
Zaujala mě myšlenka v jednom z četných novoročních přání, která jsem v minulých dnech dostal: „Špatná
zpráva je ta, že tvůj život, tvůj vymezený čas letí. Dobrá
zpráva je ta, že ty jsi pilotem." Prožijme, prosím, každý
z těch příštích 366 dní roku 2012 tak, abychom si po té
všichni mohli říct – byl to skvělý let.
Mirek Kubát
LISTOPAD - PROSINEC
SERVIS INFORMACÍ
Zprávy a informace Městského úřadu Jablonec n. Jizerou
Rada města (ze zasedání rady v období 09 – 10/2011)
- Projednala „Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci OPŽP
- akceptační č. 1007292“, určené na financování projektu
„Snížení energetické náročnosti a změna zdroje vytápění
v budově ZŠ v Jablonci nad Jizerou“, které dne 7. 11. 2011
město obdrželo od Státního fondu životního prostředí ČR.
*Usnesení: Příjemce dotace – Město Jablonec nad Jizerou
tímto potvrzuje, že obdržel rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace ze dne 2. 11. 2011 akceptační číslo 1007292 na realizaci akce „Snížení energetické
náročnosti a změna zdroje vytápění v budově ZŠ v Jablonci
nad Jizerou“ včetně dvou příloh (tj. Podmínky poskytnutí
dotace a Technická a finanční příloha), které jsou jeho nedílnou součástí, seznámil se s ním, vyslovuje s ním souhlas a
zavazuje se k jeho plnění a ke splnění v něm stanovených
podmínek. Potvrzuje rovněž, že podmínky, které dle tohoto
rozhodnutí měly být splněny před poskytnutím dotace, byly
řádně splněny. V této souvislosti příjemce dotace rovněž
prohlašuje, že veškeré podklady a informace, které Státnímu
fondu životního prostředí ČR a Ministerstvu životního prostředí poskytl před vydáním rozhodnutí MŽP o poskytnutí
dotace, byly pravdivé, nezkreslené a úplné. Rada pověřuje
starostu města podpisem tohoto potvrzení o přijetí dotace a
jeho odesláním zpět Státnímu fondu životního prostředí ČR.
- Konstatovala, že na zveřejněný záměr města pronajmout
část svých volných nebytových prostor v č. p. 329 (zveřejněno 11. 10. 2011 na úřední vývěsce města) má k dnešnímu dni
jedinou nabídku, a sice od MVDr. Karolíny Maříkové, která
hodlá v těchto prostorách zřídit veterinární ordinaci.
*Usnesení: Rada souhlasí s pronájmem části volných nebytových prostor v č. p. 329 žadatelce paní MVDr. Karolíně
Maříkové za standardních podmínek od prosince 2011.
- Projednala žádost občanského sdružení Duhové údolí,
které připravuje na 10. 12. 2011 akci Andělská projížďka
v parním vlaku na trati Martinice-Rokytnice, o zveřejnění
akce a o finanční příspěvek na její zajištění.
*Usnesení: Rada dává žadateli příslib poskytnutí příspěvku
ve výši 3.000,- Kč s podmínkou, že parní vlak při průjezdu
městem Jablonec nad Jizerou zastaví na náspu v Pilišťatech,
a pozdraví účastníky zde konané slavnosti „Rozsvícení vánočních stromů“.
- Vzala na vědomí dílčí zprávu o hospodaření města k 31.
10. 2011. Zprávu dle požadavků členů rady účetní MěÚ paní
Dana Kynčlová doplní a upřesní a předloží zpět k projednání
při příštím zasedání rady města. Rada též požaduje osobní
účast paní Kynčlové při projednávání dokumentu.
- Projednala podnět tajemnice MěÚ v Rokytnici nad Jizerou
paní Martiny Šubrtové, týkající se ukončení veřejnoprávní
smlouvy o zajištění agendy komise přestupkové Městským
úřadem v Rokytnici nad Jizerou pro město Jablonec nad
JIZERAN 6/2011
Jizerou ke dni 31. 1. 2012 z důvodů organizačních a možnosti
uzavřít obdobnou smlouvu s platností od 1. 2. 2012
s Městským úřadem v Jilemnici.
*Usnesení: Rada schvaluje dohodu o změně obsahu Veřejnoprávní smlouvy ze dne 3. 7. 2007, uzavřené dne 7. 8. 2007,
mezi Městem Rokytnice nad Jizerou a Městem Jablonec nad
Jizerou na úseku výkonu přestupkové agendy s tím, že dochází ke změně doby uzavření smlouvy z doby neurčité, na
dobu určitou do 31. 1. 2012. Rada souhlasí s uzavřením obdobné veřejnoprávní smlouvy v souladu s § 63 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
s Městem Jilemnice na úseku výkonu přestupkové agendy
s platností od 1. 2. 2012. Starostu města pověřuje podpisem
obou dokumentů.
- Vzala na vědomí informaci paní Scholzové, nájemnice
v domě čp. 805, týkající se jejího vztahu s panem Janem
Drvotou. Paní Scholzová potvrdila starostovi města, že pan
Jan Drvota se v současné době zdržuje v jejím bytě bez právního důvodu a proti její vůli. Tato informace je zásadní i pro
Policii ČR při řešení opakujícího se rušení nočního klidu
z bytu paní Scholzové, čehož je pan Drvota původcem a též
agresivity pana Drvoty vůči svému okolí.
- Vzala na vědomí informaci místostarosty města o zahájené
dostavbě úseku kanalizace a vodovodu v lokalitě Dolce,
kterou zde na základě vyhodnocení předložených nabídek
realizuje firma SaD Jablonec nad Nisou. Dílo umožní dalším
pěti stávajícím rodinným domům napojit své odpadní vody
do městské kanalizační sítě.
- Vzala na vědomí informaci místostarosty města o dokončování projektu „Snížení energetické náročnosti a změna
zdroje vytápění v budově ZŠ v Jablonci nad Jizerou“, když
obdobná akce v objektu MŠ a ZUŠ již zdárně dokončena je.
V této fázi byla kotelna ZŠ uvedena do zkušebního provozu
včetně plynových dotápěcích kotlů. Nad rampu a vchod do
kuchyně ZŠ zhotovuje pan Miloš Langhamr ocelové zastřešení na třech nosnících s MAKROLONOVOU střešní krytinou.
Celé dílo je chystáno ke kolaudaci. Město nadále dluží značné částky dodavatelům za realizaci díla, když mu doposud
stále ještě nebyla uvolněna celá dotace ze SFŽP ČR.
- Projednala žádost pana Martina Ulricha o pomoc
s řešením garážování jeho vozu v zimním období, aby se byl
schopen bez cizí pomoci dopravovat do zaměstnání (zasněžený vůz se zamrzlými okny není sám schopen očistit a uvést
do provozu). Rada uvažuje o pořízení prefabrikované či montované bezzákladové garáže, kterou by bylo možno umístit
na parkovišti před bydlištěm žadatele. MěÚ si vyžádá nabídky.
- Vzala na vědomí, že dne 10. 11. 2011 v odpoledních hodinách provede firma KrVaK Jilemnice kompletní přezbrojení
rozvodné vodovodní šachty nacházející se u vrátnice firmy
Elitex OK. Po tuto dobu bude v celém dolním Jablonci n. J.
(hranicí je železniční trať) přerušena dodávka pitné vody.
Občané byli o odstávce včas informování.
- Projednala nabídku firmy RESTAUROVÁNÍ A OPRAVY
VĚŽNÍCH HODIN ak. soch. Petra Skály na řešení automatic-
2
LISTOPAD - PROSINEC
JIZERAN 6/2011
kého chodu věžních hodin na kostelu sv. Prokopa v Jablonci
nad Jizerou. Sestává ze dvou variant – nový elektronický stroj
(výměna) nebo repase a doplnění stávajícího historického
stroje z roku 1894. Při realizaci tohoto záměru je počítáno se
získáním dotace (předp. 50%). Rada upřednostňuje variantu
uvažující se zachováním historického stroje. Zastupitelstvu
města doporučí zařadit tento projekt do plánu a rozpočtu na
rok 2012.
- Vzala na vědomí doplněnou a upřesněnou dílčí zprávu o
hospodaření města k 31. 10. 2011. Hospodaření města probíhá v souladu se schváleným rozpočtem, neplánované pří-
jmy a výdaje jsou do rozpočtu zapojovány prostřednictvím
zastupitelstvem města projednávaných a schvalovaných
rozpočtových změn. Doposud nejsou finančně vypořádány
stavebně realizované a zkolaudované projekty „Snížení
energetické náročnosti a změna systému vytápění ZŠ“ a
„Snížení energetické náročnosti a změna systému vytápění
MŠ a ZUŠ“, což výsledky hospodaření města poněkud zkresluje (MěÚ použil na úhradu faktur dodavatelů vedle úvěru ve
výši 8,5 mil. Kč též prakticky veškeré prostředky města na
běžném účtu, když finanční prostředky ze schválené dotace
na Základní školu nám z Prahy stále ještě nebyly doručeny).
Inzerce
NETAIR, s.r.o. - Jablonec nad Jizerou 364, 512 43, tel: +420 604 553 444
Přijmeme uchazeče o pracovní pozice:
Pracovník marketingového oddělení
pracovní náplň:
reklamní činnosti
- příprava podkladů pro reklamní plachty, letáky, akce, kupony apod.
propagace společnosti
- oslovování větších firem (nabídka konektivity, hostingu, správy sítí apod.)
- informování běžných zákazníků o nových produktech, akcích
- aktualizace informací na webu
cenové kalkulace a nabídky - zpracování nabídek pro středně velké a menší firmy
příjem objednávek
tvorba zákaznických smluv
kontrola konkurenceschopnosti
- aktivní sledování vývoje na trhu a následný návrh změn ve spolupráci s technickým oddělením
reklamace zákazníků
- řešení reklamací služeb od zákazníků
Technik
pracovní náplň:
montáž a servis klientských přípojek
servis vysílačů
znalost serverových OS (Windows, Linux, BSS) výhodou
zkušenosti s programováním a počítačovými sítěmi vítány
Životopis a případné dotazy zasílejte na adresu [email protected]
- Projednala návrh „Kupní smlouvy“, kterou Město Jablonec
nad Jizerou prodává svůj spoluvlastnický podíl (1/2)
k budově čp. 238 na stp.č. 188 v obci, části obce a k.ú. Jablonec nad Jizerou (Kulturní dům).
*Usnesení: Rada doporučí zastupitelstvu města prodej spoluvlastnického podílu dle návrhu smlouvy schválit.
- Projednala návrh „Smlouvy o předkupním právu věcném a
o budoucí kupní smlouvě“ mezi TJ Sokol Jablonec nad Jizerou
a Městem Jablonec nad Jizerou týkající se budoucího prodeje
a založení předkupního práva k ideální polovině budovy čp.
238 na stp.č. 188.
*Usnesení: Rada doporučí zastupitelstvu města „Smlouvu o
předkupním právu věcném a o budoucí kupní smlouvě“ mezi
TJ Sokol Jablonec nad Jizerou a Městem Jablonec nad Jizerou
dle předloženého návrhu schválit.
- Projednala nabídku firmy ENERGOLAND spol. s r. o. Srnojedy na vyhotovení projektové dokumentace rekonstrukce
veřejného osvětlení na Tříčsku, když firma již zpracovává
projektovou dokumentaci na rekonstrukci venkovního vedení NN 1 kV v daném místě pro firmu ČEZ Distribuce, a.s. Jeli-
kož podstatná část vedení veřejného osvětlení včetně světelných bodů je a i po rekonstrukci bude umístěna se souhlasem ČEZ Distribuce na stožárech ve vlastnictví této firmy, je
souhlas s nabídkou prakticky nezbytností.
*Usnesení: Rada přijímá nabídku na vyhotovení projektové
dokumentace rekonstrukce VO na Tříčsku s tím, že náklady
na kompletní projektovou dokumentaci včetně stavebního
povolení nepřesáhnou 35.000,- + DPH. Tato částka bude
zahrnuta do rozpočtu města na rok 2012.
- Znovu projednala žádost pana Martina Ulricha o poskytnutí
krytého garážového stání v blízkosti jeho bydliště v čp. 805. I
přes své tělesné postižení vykonává řádné zaměstnání a je
schopen sám se do zaměstnání dopravovat vlastním vozem.
Vůz však nedokáže uvést do provozu v zimním období, kdy je
na parkovišti pokrytý sněhem a má zamrzlá okna. Starosta
města si vyžádal nabídky na montovanou garáž, kterou by
bylo možno umístit na parkovišti před budovou čp. 805.
V případě pořízení dvojgaráže by jedno stání mohla využívat
terénní pečovatelská služba, která v budově též sídlí. Garáže
by pak byly předmětem pronájmu uživatelům.
3
LISTOPAD - PROSINEC
*Usnesení: Rada s tímto řešením souhlasí a doporučí zastupitelstvu města tuto investici uskutečnit.
- Projednala vyúčtování letošního ročníku Krakonošova
festivalu dechových hudeb v Jablonci nad Jizerou. Na vstupném bylo vybráno 13.840,- Kč (173 návštěvníků/80,- Kč).
Náklady na cestovné vystupujících orchestrů, jejich občerstvení, zvukaře, moderátora, výlep plakátů činily 18.460,- Kč.
Festival tedy skončil ztrátou ve výši 4.620,- Kč.
*Usnesení: Rada schvaluje vypořádání této ztráty
z prostředků města.
- Projednala nabídku ředitele Krajského úřadu v Liberci
Mgr. René Havlíka na zasílání Věstníku právních předpisů
Libereckého kraje. Služba je úplatná.
*Usnesení: Rada nabídku nepřijímá, Věstník právních předpisů LK je veřejně přístupný na webových stránkách Libereckého kraje, odebírat jeho tištěnou verzi proto není třeba.
- Vzala na vědomí sdělení skupiny nájemníků domu čp. 291,
že v minulých dnech dokončili výměnu oken ve svých bytech
za nová plastová na vlastní náklady dle předložené nabídky
v souladu s projednaným usnesení rady č.j. 13/6/2011 ze
dne 8. 9. 2011 a jejich žádost o částečnou kompenzaci těchto
nákladů - v souladu s citovaným usnesením rady.
*Usnesení: Rada souhlasí s částečnou kompenzací této investice nájemníkům formou úlevy na nájemném až do výše
60% pořizovacích nákladů nových oken. Věc postupuje
k vyřízení úseku správy majetku města.
- Projednala opětovnou možnost získání motivačního příspěvku od společnosti Elektrowin za velmi dobré výsledky
města při hospodaření s elektroodpadem v roce 2011 (jeho
shromažďování ve Sběrném dvoře a předávání k recyklaci).
*Usnesení: Rada schvaluje uplatnění žádosti o motivační
příspěvek na elektronický zabezpečovací systém Sběrného
dvoru (kamerový systém), neboť je neustále navštěvován a
poškozován v mimoprovozní době vandaly a „nezvanými
hosty“.
- Projednala žádosti pana Bohuslava Janouška a manželů
Kateřiny a Václava Taitlových o možnost odkoupení pozemkových parcel v majetku města, a sice p.č. 1081/1, 1076,
1077 – (vše trvalý travní porost, vše v k.ú. Stromkovice).
*Usnesení: Rada doporučí zastupitelstvu města prodej parcel
nabídnout, při tom však brát ohled na existenci a polohu
stávajících nemovitostí obou žadatelů (sousedé)
- Vzala na vědomí dopis MUDr. Olgy Marešové, ředitelky
Domova důchodců v Rokytnici nad Jizerou, poukazující na
stupňující se potíže s obyvatelkou domova paní Janou Kábrovou, které je Město Jablonec nad Jizerou opatrovníkem
(konzumace alkoholu, rušení klidu, obviňování spolubydlících). Z uvedených důvodů paní ředitelka zvažuje podání
výpovědi ze Smlouvy o poskytnutí služby paní Janě Kábrové.
*Usnesení: Rada pověřuje starostu města spojit se
s ošetřujícím lékařem paní Kábrové, s dotyčnou promluvit,
upozornit ji na možnost výpovědi a vyzvat ji ke korekci svého
chování v domově a k dodržování svého dlouhodobého léčebného režimu.
- Projednala bilanci dosavadní vedlejší hospodářské činnosti města v roce 2011 při provozování a správě městského
JIZERAN 6/2011
vodovodu a kanalizace. V této souvislosti stanovila ceny
vodného a stočného na rok 2012.
*Usnesení: Rada stanovuje sazby vodného a stočného pro
rok 2012 v k.ú. Jablonec nad Jizerou.
3
Cena 1 m pitné vody je 19,- Kč (+14% DPH).
3
Cena 1 m odpadní vody je 36,- Kč (+14% DPH).
- Projednala žádost Ing. Jindřicha Lukavského o souhlas
města s umístěním stavby, když žadatel zamýšlí obnovit
výrobnu el. energie v lokalitě Maříkov na pozemku ve vlastnictví rodiny Kocourkových (na Vejpalickém potoce).
*Usnesení: Rada s umístěním stavby v dané lokalitě souhlasí.
- Projednala žádost Sjednocené organizace nevidomých a
slabozrakých ČR (SONS) o finanční podporu této celostátně
působící neziskové organizace na rok 2012.
*Usnesení: Rada finanční podporu tomuto žadateli neposkytne. Město finančně podporuje místní spolky a organizace, mezi jinými též Klub zdravotně postižených.
- Projednala výzvu Občanského sdružení LUNGTA k připojení
se k mezinárodní kampani na podporu Tibetu nazvané „Vlajka pro Tibet“. Dne 10. 3. 2012 si svět připomene 53. výročí
povstání Tibeťanů proti čínské okupaci, které bylo krvavě
potlačeno (80.000 mrtvých).
*Usnesení: Rada se připojuje k mezinárodní podpoře Tibetu
a dne 10. 3. 2012 bude na budově Městského úřadu
v Jablonci nad Jizerou vyvěšena tibetská vlajka.
- Projednala delegaci zástupců města do Školské rady ZŠ,
MŠ a ZUŠ v Jablonci nad Jizerou na nadcházející tříleté
funkční období.
*Usnesení: Rada města jmenuje členy Školské rady ZŠ, MŠ a
ZUŠ v Jablonci nad Jizerou pana Jana Nechanského a pana
Zdeňka Drešera.
- Vzala na vědomí „Příkaz starosty města ke stanovení členů
Ústřední inventarizační komise a dílčích inventarizačních
komisí města Jablonec nad Jizerou“ k zabezpečení řádné
inventarizace majetku města ke dni 31. 12. 2011.
- Vzala na vědomí nabídky uchazečů o veřejnou zakázku
malého rozsahu „Komunikace od hlavní silnice k Berlínku a
železničnímu přejezdu a Komunikace od hlavní silnice po
železniční trať za prodejnou ELVIS“, s jejíž realizací se počítá
v roce 2012, a doporučení komise pro hodnocení nabídek.
*Usnesení: Rada vyhodnocuje nabídky uchazečů následovně:
1/ firma Silnice Jičín, a.s.
nabídková cena vč. DPH 1.607.106,42 Kč
2/ firma HNH Jilemnice
nabídková cena vč. DPH 1.729.327,84 Kč
3/ firma ROTES Rokytnice n. J.
nabídková cena vč. DPH 1.854.901,38 Kč
Město uzavře smlouvu o dílo na tuto zakázku s firmou Silnice
Jičín.
- Projednala žádost pana Filipa Drbohlava, provozujícího
3
lesnictví, o souhlas města s přibližováním dřeva (cca 100 m )
po místní komunikaci v Dolní Dušnici z lesa pana Františka
Pokorného, když cestu by k tomuto účelu bylo třeba
4
LISTOPAD - PROSINEC
JIZERAN 6/2011
v nemalé míře bagrem rozšířit až na sousední pozemky soukromých vlastníků.
*Usnesení: Rada nesouhlasí s užitím místní komunikace
k tomuto účelu a odkazuje žadatele k nalezení jiného řešení.
- Vzala na vědomí záměr starosty města posoudit možnosti
výstavby bytů v obci v rámci vyhlášeného programu MMR ČR
„Podpora bydlení 2012“.
- Vzala na vědomí informaci starosty města, že v průběhu
listopadu a začátku prosince t.r. provedla firma zastupovaná
panem Davidem Krátkým na zakázku města opravu (přerovnání) kamenného tarasu pod objektem bývalé školy v Dolní
Dušnici. Na jaře příštího roku bude ještě dokončen věnec
tarasu a zábradlí. Zakázka zůstává i finančně neuzavřena
vzhledem k nesrovnalostem mezi původní nabídkovou cenou
dodavatele a cenou dodavatelem fakturovanou.
- Projednala dopis pana Milana Šotka, člena představenstva
Lázeňského resortu údolí Bratrouchov, a.s., kterým oznamuje poškození nedávno instalovaného orientačního značení
cyklotras po místních komunikacích v Bratrouchově neznámým vandalem (směrové šipky a směrové tyče) v prvním
prosincovém týdnu. Barevným sprejem bylo přestříkáno 12
nových orientačních šipek, tři směrové tyče byly vyvráceny.
Vznikla několikatisícová škoda. Rada jednání vandala odsuzuje a doporučuje postoupit případ k prošetření Policii ČR.
- Vzala na vědomí dopis jednatele firmy Pearl Bohemica s. r.
o. Jablonec nad Jizerou pana Bc. Davida Hlaváče, kterým
městu podává výpověď z nájmu nebytových prostor v areálu
„Městský dvůr“ z důvodu přechodu společnosti do likvidace.
Město u této společnosti eviduje vysoký dluh na nájemném.
Starosta města pozve pana Bc. Hlaváče k jednání.
Inzerce
STAVEBNINY
JANDA
JABLONEC NAD JIZEROU
OTEVÍRACÍ DOBA V ZIMNÍM OBDOBÍ
23. 12. 2011
27. 12. - 31. 12. 2011
02. 01. - 13. 01. 2012
ZAVŘENO
ZAVŘENO
INVENTURA
Tel.: 481 591 143, 603 416 806 URL: www.janda-sro.cz Otevírací doba: PO – PÁ: 8:00 – 15:00 hod.
- Vzala na vědomí položkové údaje o plnění rozpočtu města
v příjmech a výdajích k 12. 12. 2011. Celkově jsou příjmy
plněny na 82% a výdaje na 75%.
- Projednala zápis ze zasedání komise bytové a správy majetku města ze dne 23. 11. 2011.
Komise radě doporučuje následující postup:
 Žádost o byt v Jablonci nad Jizerou pana Jana Chluma ml.
zařadit do evidence.
 Žádost o byt v Jablonci nad Jizerou pana Luboše Popa
zařadit do evidence.
 Žádost o byt v Jablonci nad Jizerou slečny Lenky Kučerové
zařadit do evidence.
 Urgenci žádosti o byt v Jablonci nad Jizerou manželů Marii
a Zbyňka Bouzkových vzít na vědomí
 Volný byt 1+1 v čp. 277 nabídnout evidované žadatelce
paní Milušce Novotné
 Volný byt 2+1 v čp. 438 nabídnout evidovaným uchazečům v pořadí 1/ Lenka Kučerová, 2/ manželé Bouzkovi
 Volný byt 3+1 v čp. 474 nabídnout manželům Petru a
Heleně Hnykovým
 Volný byt 1+0 na Hradsku v čp 189 nabídnout panu Luboši
Popovi
 Z důvodu závažného porušování nájemní smlouvy (naplacení nájemného) dát výpověď z bytu panu Jindřichu Ježkovi –
Hradsko 185, paní Vendule Deňové čp.475 a paní Růženě
Andrlové – Hradsko 191
*Usnesení: Rada nabídne volný byt 2+1 v čp. 438 evidovaným žadatelům v pořadí 1/ paní Anna Votočková, 2/ manželé
Zbyněk a Maria Bouzkovi. S ostatními návrhy komise bytové
a správy majetku města rada bez výhrad souhlasí. Rada,
s odvoláním na platná kritéria, odmítá přijmout do evidence
žádost občana Jilemnice pana Vladimíra Banga ze dne 2. 12.
2011.
- Vzala na vědomí informaci starosty o dalších krocích vedení města při hledání a řešení sociálně únosného způsobu
čištění odpadních vod. Protože se nepodařilo nalézt řešení
s představiteli ČOV, a. s. Jablonec nad Jizerou, uskutečnila se
v této souvislosti další schůzka zástupců města s vedoucí
odboru životního prostředí KÚ Liberec Ing. Janečkovou, kde
bylo městu doporučeno zahájit přípravu výstavby vlastní
ČOV. Město proto v minulých dnech zpracovalo zadávací
podmínky a zveřejnilo výzvy k podání nabídek na „Zadávací
dokumentaci ve veřejné zakázce malého rozsahu, na administrativní, projektové a inženýrské služby na akci „ČOV Jablonec nad Jizerou“.
- Vzala na vědomí zprávu o stavu financování realizovaných
projektů na místních školách (zateplení, změna systému
5
LISTOPAD - PROSINEC
vytápění). K 12. 12. 2011 je na MŠ a ZUŠ vyfakturováno celkem 8,698 mil. Kč (do roku 2012 zbývá 120 tis. Kč – práce
projektantů a stav.dozoru). Na ZŠ je vyfakturováno 14,708
mil. Kč (do roku 2012 zbývá 1,254 mil. Kč – dofakturace topenářských prací a dodávek + práce projektantů a stav. dozoru).
- Vzala na vědomí informaci starosty města o objednávkách
nářadí a přídavných zařízení pro nakladač KRAMER 180 –
k jeho konečnému dovybavení pro zimní údržbu chodníků a
komunikací. Jedná se o nákup čelní stranově vyklápěcí radlice a malého závěsného sypače (objem 110 l).
- Vzala na vědomí znovu informace a stížnosti nájemců
v domě čp. 805 na nevhodné chování pana Jana Drvoty,
který se nadále zdržuje v bytě paní Aleny Scholzové (proti její
vůli), chová se hrubě, sousedům vyhrožuje, často se dopouští
rušení nočního klidu v domě. K zdržování se na dané adrese
nemá pan Drvota žádný právní důvod. Rada požádá Policii
ČR, aby účinným způsobem zasáhla.
- Projednala oznámení firmy SKS, s.r.o. Jablonec nad Nisou,
kterým upravuje cenu za výsyp nádob na směsný komunální
odpad pro rok 2011 (sběr, svoz a odstranění - týká se popelnic, i pytlového sběru směsného komunálního odpadu) o +
2%
*Usnesení: S platností od 1. 1. 2012 rada stanovuje úhrady
za odstranění komunálních odpadů vznikajících na území
města následovně:
KUPÓN (samolepící) PRO JEDNORÁZOVÝ VÝVOZ a
POPELNICE (ocelová, plastová) o objemu 110l ... 62,- Kč
PLASTOVÝ PYTEL s logem oprávněné osoby určený k vkládání zbytkového komunálního odpadu:
- o objemu 60l … 33,- Kč
- o objemu 110l … 62,- Kč
VELKOOBJEMOVÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD odkládaný do obsluhovaných velkokapacitních kontejnerů umístěných na
sběrném místě za hasičskou zbrojnicí, a dále v částech Končiny, Vojtěšice, Bratrouchov, Dolní Dušnice, Horní Dušnice a
Stromkovice, Blansko - každých 100l ... 60,- Kč
- Projednala nabídku krajské pobočky Úřadu práce v Liberci
na uzavření „Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby“.
*Usnesení: Rada souhlasí s podpisem předložené smlouvy a
se zaměstnáváním nezaměstnaných osob v evidenci Úřadu
práce při veřejně prospěšných pracích.
Inzerce
Kosmetika Romana
Romana Illichová
Tel.: 602 873 453 objednávky denně
- kompletní péče o pleť
- péče o ruce, manikúra, parafín, P-shine
- zdravotní masáž - Dornova metoda
- lávové kameny, atd.
Novinka: Speciální míchání krémů přesně podle typu pleti
Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví na Letné
v Jablonci nad Jizerou, cena dohodou.
Kontakt: Pavlína Ortová, tel.: 732646810
JIZERAN 6/2011
USNESENÍ Z DEVÁTÉHO VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA JABLONEC N. JIZEROU,
KONANÉHO 23. 11. 2011 OD 18.00 HODIN
V PROSTORÁCH MĚÚ
Zastupitelstvo města
1)
Volí
a/ Mandátovou komisi ve složení pan MUDr. Antonín
Puskarčík a paní Miroslava Hartigová
b/ Návrhovou komisi ve složení pan Bc. Josef Šelep a
pan Michal Vrána
c/ Ověřovatele zápisu – pana Václava Noska a pana
Václava Červenku DiS.
2)
a/
Bere na vědomí
Zprávu starosty města o plnění usnesení z osmého
veřejného zasedání ZM, konaného 29. 9. 2011.
b/ Průběžnou informaci místostarosty města pana Václava Hájka a správce majetku města pana Václava
Noska o průběhu realizace investičních akcí „Snížení
energetické náročnosti a změna zdroje vytápění
v budovách ZŠ, MŠ a ZUŠ v Jablonci nad Jizerou“,
když projekty již jsou kompletně stavebně dokončeny. Nedokončeno zůstává jejich finanční vypořádání, čehož příčinou je zdržení při administrativním
zpracování našich projektů na Státním fondu ŽP.
c/ Dílčí zprávu starosty města o hospodaření města
k 31. 10. 2011.
d/ Průběžnou informaci starosty města o dalších uskutečněných jednáních ve věci čištění odpadních vod
v Jablonci nad Jizerou, zejména pak Zápis z jednání
s předsedou představenstva ČOV, a.s. Jablonec nad
Jizerou Ing. Davidem Horákem ze dne 13. 10. 2011 a
Zápis z jednání se zástupci firmy PROVOD – IS s.r.o.
z 1. 11. 2011.
3) S ch v a l u j e
a/ Program devátého veřejného zasedání zastupitelstva města ve znění předneseném starostou města.
b/ Záměr směnit pozemkovou parcelu v majetku města p.č. 1753/2 v k.ú. Bratrouchov za pozemkovou
parcelu ve spoluvlastnictví manželů Novákových a
Singrových p.č. 832/2 v k.ú. z důvodu napravení
vlastnických práv k stávající veřejné komunikaci
v daném místě.
c/ Zveřejnění záměru prodat pozemkové parcely (případně jejich části) v majetku města, a sice p.č.
1081/1, 1076, 1077 – (vše trvalý travní porost, vše
v k.ú. Stromkovice).
d/ Prodej spoluvlastnického podílu (1/2) k budově čp.
238 na stp.č. 188 v obci, části obce a k.ú. Jablonec
nad Jizerou (Kulturní dům) a návrh „Kupní smlouvy“
v projednaném znění, kterou Město Jablonec nad Jizerou prodává svůj spoluvlastnický podíl (1/2)
k budově čp. 238 na stp.č. 188 v obci, části obce a
k.ú. Jablonec nad Jizerou Tělovýchovné jednotě Sokol Jablonec nad Jizerou.
e/ „Smlouvu o předkupním právu věcném a o budoucí
kupní smlouvě“ mezi TJ Sokol Jablonec nad Jizerou a
6
LISTOPAD - PROSINEC
f/
g/
4)
JIZERAN 6/2011
Městem Jablonec nad Jizerou v projednaném znění,
týkající se budoucího prodeje a založení předkupního práva k ideální polovině budovy čp. 238 na stp.č.
188 v k.ú. Jablonec nad Jizerou (Kulturní dům).
Podání žádostí o dotaci ze Státního fondu ŽP na projekty „Snížení energetické náročnosti a instalace TČ
v budově městského úřadu“ čp. 277 v Jablonci nad
Jizerou a „Snížení energetické náročnosti a instalace
TČ v budově zdravotního střediska“ čp. 321
v Jablonci nad Jizerou.
Zakoupení montované dvougaráže dle nabídky firmy SIEBAU a její vhodné umístění na parkovišti před
domem čp. 805 v Jablonci nad Jizerou.
N e s ch v a l u j e
Prodej části parcely v majetku města p.č. 598/3 v k.
ú. Jablonec nad Jizerou, nacházející se v sousedství
benzínové čerpací stanice Belda, vzhledem
k budoucím očekávaným stavebním aktivitám města v tomto prostoru.
Václav Hájek v.r.
místostarosta
ing. Miroslav Kubát v. r.
starosta
DESÁTÉ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA JABLONEC NAD JIZEROU
svolávám na středu 28. prosince 2011 od 18:00 hod.,
místo konání - MěÚ v Jablonci nad Jizerou
PROGRAM:
- zahájení
- volba mandátové komise, návrhové komise, ověřovatelů
zápisu
- kontrola plnění usnesení z osmého VZ ZM
- informace o hospodaření města v roce 2011
- projednání a schválení rozpočtového provizoria
pro začátek roku 2012
- projednání a schválení novely Statutu sociálního fondu
- čištění odpadních vod - průběžná informace o jednáních ve
věci sociálně únosného čištění odpadních vod v Jablonci n. J.
- různé
- závěr
Ing. Miroslav Kubát
starosta
Z RUBRIKY VÍTE, ŽE …
• Víte, že … se Jilemnicko připravuje na čerpání milionů
korun z EU? Jilemnicko - svazek obcí bylo vybráno k realizaci
tří nových projektů spolufinancovaných z prostředků EU.
První dva projekty podpořené z Operačního programu životní prostředí jsou výsledkem téměř šestileté přípravy a zaměřují se na akci vskutku pilotního charakteru, a to z hlediska
celé České Republiky. V rámci dotace by v příštích dvou letech mělo na území Jilemnicka vyrůst šest samostatných
komunálních kompostáren, které by zajišťovaly zpracování
bioodpadu ze všech obcí Svazku. Sběr a třídění bude probíhat v každé obci samostatně dle nastaveného harmonogramu. Výstupem z projektu nebudou pouze hotové a provozuschopné kompostárny ve Vítkovicích v Krkonoších, Rozto-
kách u Jilemnice, Rokytnici nad Jizerou, Horní Branné, Čisté u
Horek a Jilemnici, ale také sběrné kontejnery pro každou
obec a společná technika v podobě traktoru, drtiče, nakladače, překopávače a síta. Díky těmto dvěma projektům se
podaří lépe zužitkovat zeleň z veřejného prostranství, ale
také ze zahrádek od spoluobčanů, kteří každoročně řeší onu
obligátní otázku “kam s ním“. Celkový rozpočet na tyto dva
projekty činí více než 15 milionů korun a výše dotace pak
90%. Na začátku roku bude v souvislosti s tématikou kompostování vyhlášena soutěž pro školy o zhotovení nejzajímavějšího loga projektu, kdy vítězné logo bude nejen oceněno, ale
také bude mít tu čest stát se grafickým symbolem celé akce.
Třetí ze schválených projektů, které všechny zástupce obcí potěšil, je navazující projekt na Krakonošovy
letní podvečery bez hranic. Nese název Dny polsko-české
kultury a je tentokrát zaměřen na prezentaci české kultury u
polských sousedů. Po dva roky nás tedy čeká nejen jednodenní polský kulturní den v Jilemnici, ale především jarní a
podzimní jarmark v Karpaczi, kde na oplátku bude Jilemnicko
zajišťovat nejen kulturní program, ale také ochutnávku naší
regionální kuchyně. V rámci projektu také rozšíříme naše
vybavení, které slouží všem obcím při pořádání akcí v létě i
v zimně, a to o dva menší stany o rozměrech 3x6 m a o dva
plynové venkovní ohřívače, které poslouží především do
mrazů v zimních měsících. Rozpočet české části projektu je
1,6 milionů korun. Výše dotace činí 90%.
• Víte, že … radní v Hostinném na Trutnovsku začali zveřejňovat počty přihlášených psů v konkrétních ulicích? V Náchodě, kde je zveřejňují dokonce po domech, si svůj krok
pochvalují. Lidé se bojí, že je někdo udá, a tak přihlašují psy
poctivěji.
• Víte, že … Liberec bude prodávat piliny? Město Liberec
nemá peníze, a tak hledá, kde se dá. Nyní na magistrátu přišli
na to, že by mohli prodávat piliny a dřevo z pokácených
stromů. O odbyt palivového dříví, které vzniká při kácení
městské zeleně, se nyní bude starat nově příspěvková organizace Městské lesy, protože již mají zkušenosti s prodejem
palivového dříví a disponují adekvátními měřícími prostředky.
• Víte, že … v Liberci vyroste obří zábavní centrum za 400
milionů korun? Jeho výstavbu připravuje společnost Labyrint Bohemia, která nyní provozuje muzeum zábavného
poznávání IQ Park v Centru Babylon. Výstavba přijde na 330
milionů, dalších 80 milionů padne na vybavení. Centrum
nabídne planetárium, simulátor velkého třesku nebo třeba
průlet galaxií. Umožní nám nahlédnout do nitra lidského těla
a poznat, jak funguje lidský mozek. Stavba by měla započít
na jaře příštího roku, slavnostní otevření je plánováno na rok
2014.
• Víte, že … na zloděje vánočních stromků letos opět lesníci
nastražili nepříjemné překvapení? V předstihu totiž zopakovali trik z předchozích let a „ošetřili“ mladé porosty speciální
chemikálií, která, je-li aktivována teplem, začne neuvěřitelně
páchnout. Je to tak odpuzující zápach, že se prý ani nedá k
ničemu přirovnat (vagón tchořů je proti tomu kosmetickej
salon), v bytě se pak ten puch dlouhou dobu „drží“ a zlodějíčkovi ty vánoční svátky móóc znepříjemní.
7
LISTOPAD - PROSINEC
JIZERAN 6/2011
Vážení spoluobčané,
jak jistě víte z médií, debata nad novou podobou financování obcí a měst běží. Praha a další tři naše „velkoměsta“ (Plzeň, Ostrava, Brno) si už po léta nestoudně berou ze
státem vybíraných daní téměř celou jednu polovinu, zatímco
ostatních více než 6000 měst a obcí v naší republice se musí
rozdělit o tu druhou polovinu daňových výnosů. Na každého
občana Prahy tak připadne za rok z našich společných daní
částka 31.700,- Kč. Na občana menších měst a obcí však
pouze 6.800,- Kč. Tak jsou nastaveny platné zákony. Líbí se
Vám to? Novela zákona o rozpočtovém určení daní (RUD),
která by měla být alespoň o trochu spravedlivější, se v říjnu
nedostala ani na pořad jednání vlády. A nestalo se tak ani
v listopadu, ani později. Je tedy zcela jasné, že slib, daný
premiérem tisícovkám starostů menších měst a obcí o projednání návrhu nového zákona o rozpočtovém určení daní
nejpozději v měsíci říjnu 2011 nebyl dodržen. Členské obce
Sdružení místních samospráv, které za nový zákon o RUD po
léta bojují, proto opět připomínají toto celostátně nesmírně
důležité téma a protestují.
PRAHO, víme, že NÁS
dlouho a nestoudně OKRÁDÁŠ!
Proto jsme i my v Jablonci nad Jizerou 1. 11. 2011
vyvěsili protestní vlajku, kterou nesundáme, dokud pan
premiér nesplnění slibu neodčiní.
Teoretický propočet sdílených daňových příjmů obcí
a srovnání současného systému RUD s návrhem Minis. financí ČR
Počet
obyvatel
k
1. 1. 2010
v Jablonci
nad
Jizerou
1844
Sdílené daňové příjmy (tis. Kč)
Výnos na jednoho obyvatele
(tis. Kč)
Současný
systém RUD
Návrh systému
RUD předložený
MF ČR
Současný
systém RUD
Návrh systému
RUD předložený
MF ČR
12776
16779
6.9
9.1
Václav Hájek, místostarosta
Ing. Miroslav Kubát, starosta
Oznámení
MOC RÁDA BYCH PODĚKOVALA VŠEM ZÁKAZNÍKŮM ZA
SPOLUPRÁCI V LETOŠNÍM ROCE A ZÁROVEŇ POPŘÁLA
KRÁSNÉ VÁNOCE PROŽITÉ V KLIDU A POHODĚ. DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI.
PŘEJE VĚRA KAŠŤÁKOVÁ
DROGERIE
PO – PÁ:
SO:
8:30 – 12:00
8:30 – 11:00
13:00 – 16:30
!!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!!
NEJVYŠŠÍ SOUD SE VYJÁDŘIL K ODŠKODŇOVÁNÍ
ÚRAZŮ CHODCŮ NA NEUKLIZENÝCH CHODNÍCÍCH
Nejvyšší soud ČR v rámci sjednocování soudní
praxe přijal v říjnu tohoto roku právní názor
k odškodňování úrazů chodců na kluzkých či neuklizených chodnících. Svým rozhodnutím poměrně striktně
určil, kdy existuje možnost dosáhnout tohoto odškodnění.
Pokud totiž chodec ví, že chodník není uklizený,
je na něm námraza a přesto se na něm pohybuje tak, že
tyto faktory nebere v úvahu, potom dle názoru Nejvyššího soudu v případě úrazu nemůže odškodnění očekávat.
Nejvyšší soud dospěl k tomuto názoru na základě sporu občana z Ostravy (sp. zn. 25 Cdo 1713/2008),
který kolem třetí hodiny ranní utrpěl úraz na neposypané místní komunikaci a žaloval majitele chodníku o
bolestné ve výši 54 tisíc korun. Okresní soud v Ostravě
mu vyhověl, ale v rámci odvolacího řízení Krajský soud
v Ostravě žalobu zamítl. Podle krajského soudu chodec
věděl, v jakém stavu je chodník a bylo prokázáno, že
věděl o namrzlém stavu a mohl tedy předvídat, že chůze
na takovém chodníku vyžaduje zvláštní opatrnost. Navíc
v této noční době, kdy teplota klesla pod bod mrazu, ani
nebylo v silách majitele chodníku námrazu odstranit.
Odškodnění by tedy chodec mohl očekávat pouze v případě, že dojde k nečekané změně, kterou nemohl
předpokládat (například dojde k náhlé změně počasí a
chodník se nečekaně změní v ledovku) a účinně na ni
reagovat. Pokud totiž vstupuje na chodník, který nese
znaky zimního počasí, pak se musí chovat podle této
situace, která je mu předem známa a té přizpůsobit
pohyb a své chování.
Upozorňujeme však, že stanovisko Nejvyššího
soudu nijak nezbavuje majitele chodníků povinnosti
udržovat jejich schůdnost.
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Jablonec nad Jizerou vytrvale motivuje své občany i
návštěvníky k pečlivému třídění odpadů. Platí u nás doslova
- směsný odpad, který vyprodukuješ – ZAPLATÍŠ. Hospodaříš-li správně, zejména pak třídíš-li odpad a odevzdáváš-li
všechny recyklovatelné materiály k dalšímu využití - hodně,
opravdu hodně moc UŠETŘÍŠ. Za likvidaci vytříděného odpadu v Jablonci nad Jizerou totiž občané neplatí vůbec nic mají to ZADARMO. Finanční efekt pro občana je opravdu
velký a okamžitý. Každý musí uznat, že jsou u nás náklady
domácností na likvidaci odpadů v porovnání s "poplatkovými" obcemi i řádově nižší. Samozřejmě, město ze svého rozpočtu nemalou částkou občanům na fungování tohoto systému přispívá. Nikoho jistě nepřekvapí informace, že svoz
nebezpečných odpadů, pořizování pytlů na tříděný odpad,
odvoz vytříděného odpadu a podobně - stojí také spoustu
peněz. Za občany to zkrátka hradí město a většina zastupitelů města se shoduje na tom, že je to smysluplná investice.
Zopakujme si tedy, že směsný (dále netříditelný) komunální odpad odkládáme v Jablonci nad Jizerou do k tomu
určených plastových pytlů o objemu 110 litrů s logem firmy
8
LISTOPAD - PROSINEC
Marius Pedersen, které lze zakoupit za 60,- Kč (malý 60 litrový za 31,- Kč) - v prodejně tabáku (p. Červinka), v prodejně
pracovních pomůcek T. A. S. (paní Bauerová), v prodejně
Potraviny (p. Novák) a nově též v prodejně MINOR – praktické zboží paní Jitky Janatové a v prodejně DROGERIE paní
Věrky Kašťákové. Stejně tak zde lze za stejnou částku zakoupit samolepicí kupony určené na plechové či plastové popelnice o objemu 110 litrů s již dále netříditelným komunálním odpadem. Velkoobjemového komunálního odpadu se
občané mohou (za úplatu) zbavit ve Sběrném místě každou
sobotu v čase od 9 do 11 hodin a každou středu v čase od
14 do 16 hodin. Podobně funguje o sobotách i režim u velkokapacitních obsluhovaných kontejnerů na Končinách, na
Blansku, ve Vojtěšicích, v Dolní Dušnici, v Horní Dušnici a ve
Stromkovicích.
Pro třídění využitelných složek
odpadu využíváme k tomu určených
barevně odlišených plastových pytlů, a
sice:
žlutých pytlů - určených pro všechny plasty
z domácností (žlutý pytel s přetiskem PLASTY
Z DOMÁCNOSTI)
žlutých pytlů - určených pro PET lahve (žlutý pytel s
přetiskem PLASTOVÉ LAHVE OD NÁPOJŮ)
oranžových pytlů - určených pro nápojové kartony
(oranžový pytel s přetiskem NÁPOJOVÉ KARTONY)
modrých pytlů - určených pro papír (modrý pytel s přetiskem NOVINY, ČASOPISY, KARTON)
šedých pytlů - určených pro kovy a kovové obaly z domácností (šedý pytel s přetiskem KOVOVÉ OBALY). Je
nezbytné, aby do tohoto pytle byly vkládány jen ty
kovové předměty, pro které je určen. Těžké kusy kovu
tam prosím nestrkejte. Kovové obaly (plechovky) VYMÝVEJTE, jejich víčka ohýbejte zpět do dózy, aby se
plastový pytel při manipulaci s ním neprořízl. Počínejte si prosím tak, jako byste s těmi pytli měli dále při
odvozu a zpracovávání manipulovat sami.
Pytle jsou k dostání na známých (výše uvedených)
distribučních místech VŠECHNY ZDARMA. Město tyto plastové pytle pravidelně 1x týdně sváží. Dnem svozu tříděného
odpadu je každé pondělí – pytle proto na stanoviště odkládejte nejdříve o víkendu. Moc prosíme všechny občany, aby
toto respektovali. Pytle přece nemusí „strašit“ na stanovištích po obci již od úterka a celý týden tu čekat na odvoz.
Prosíme občany naléhavě!!!
Do pytlů určených pro třídění znovu zpracovatelného odpadu dávejte skutečně jen to, co tam patří.
Nechcete-li třídit - nemusíte. V tom případě však používejte výhradně popelnici s kupónem, případně placený pytel
na směsný odpad. Vytříděný odpad v barevných pytlích
přistavujte na stanoviště k odvozu skutečně až těsně přede
dnem svozu.
Pro třídění PET-lahví občanům i nadále slouží také
velké kontejnery (žluté) na Letné a před nádražím ČD.
Sklo třídíme na čiré - do bílých zvonových kontejnerů
a na barevné - do zelených zvonových kontejnerů. Tyto
kontejnery jsou rozmístěny téměř do všech částí města,
kontejner je i v osadě Rezek.
JIZERAN 6/2011
SBĚRNÉ MÍSTO KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Nachází se, jak již všichni víme, v prostoru za hasičskou zbrojnicí naproti nádraží ČD. Slouží občanům v našem
městě k odkládání objemného komunálního odpadu, lze zde
odložit i železný šrot, bílou elektroniku (dosloužilé ledničky,
mrazničky), ostatní elektroniku (televizory, počítače, rádia
apod.), světelné zdroje (výbojky, zářivky), baterie, akumulátory, monočlánky a podobně. Tyto komodity zde jsou obsluhou přijímány k likvidaci zdarma, podmínkou však je, aby
vyřazované přístroje a aparáty byly kompletní. Za likvidaci
torza bude vždy požadována úhrada (toto vyplývá z podmínek nového zákona o odpadech a následně ze smluv s firmami pověřenými přejímáním těchto nebezpečných odpadů
k dalšímu zpracování – jde o firmy ELEKTROWIN, ASE-
KOL a EKOLAMP).
• Úhrady za ukládání směsného komunálního odpadu na
sběrném dvoře a u obsluhovaných velkokapacitních kontejnerů zůstávají beze změny, likvidace nebezpečných složek
komunálního odpadu (odstraňovaných skrze sběrné místo a
prostřednictvím dvakrát ročně organizovaného svozu nebezpečného odpadu) a využitelných složek komunálního odpadu
(jako sklo čiré a barevné, kovy, papír, plasty z domácností,
PET-lahve, nápojové kartony Tetrapak) je občanům města
nadále poskytována zdarma.
V KRAJI JSME DOBROVOLNĚ ODEVZDALI
9 KG ZLATA
Přesně 886 tun vysloužilého elektro zařízení
předaného k recyklaci – s takovým výsledkem za 10
měsíců letošního roku se mohou pochlubit domácnosti
z Libereckého kraje.
Odevzdáním vysloužilých spotřebičů k recyklaci
obyvatelé Libereckého kraje ušetřili 443 tun železa (2
Boeingy 747), 519 tisíc litrů ropy, 9 kg zlata (téměř 4
Svatováclavské koruny) a 5,4 milionů kWh (roční spotřeba energie obce velikosti Háje nad Jizerou). Recyklace elektroodpadu uspoří každoročně značné množství
energie, vzácných kovů i dalších nerostných surovin.
Každý obyvatel odevzdal v průměru 2 kg, což kraji
v celkovém žebříčku vyneslo deváté místo. Oproti roku
2010 si lidé z Libereckého kraje pohoršili hned o sedm
míst.
Neúspěšnějším krajem v rámci celkového
množství odevzdaných vysloužilců byl Středočeský kraj
s 2 875 tunami. Nečekaně tak z prvního místa sesadil
hlavní město Prahu, které se podařilo doposud nasbírat
2 786 tun. V kategorii přepočtu na jednoho obyvatele
stojí v čele tabulky Královéhradecký kraj s 2,8 kg, následovaný Jihočeským.
Nejzodpovědněji lidé přistupují ke sběru ledniček a mrazniček. Od začátku roku do konce října se jich
stačilo v celé republice zrecyklovat více než 13 000 tun.
K jejich zpětnému odběru nejčastěji využíváme služeb
sběrných dvorů. Vedle toho mohou Češi své nepotřebné
elektrické zařízení odevzdat i v rámci mobilního svozu,
tegorií, každoročně vévodící sběru elektrických vyslou-
9
LISTOPAD - PROSINEC
JIZERAN 6/2011
žilců, jsou velké spotřebiče. Pod tento pojem spadají
pračky, sušičky, myčky na nádobí a sporáky. Ze sběrných míst jich od začátku roku až do října k recyklaci
putovalo 6 244 tun.
Rychlovarných konvic, vysoušečů vlasů nebo
holicích strojků, které spadají do kategorie drobného
elektra, odevzdali Češi ve sledovaném období 1 872 tun.
V recyklaci drobných spotřebičů tak máme, oproti jiným
evropským státům, co dohánět.
Bohužel jsme si stále ještě nezvykli na recyklaci
malých spotřebičů, které nejčastěji skončí v kontejnerech se směsným odpadem. Přitom i z drobného elektroodpadu lze znovu využít až 90 procent materiálů
použitých při jejich výrobě.
Z USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ …
• Při slavnostní výroční schůzi členek Sboru pro občanské
záležitosti, která se tentokrát konala ve čtvrtek 15. 12. 11, se
opět bilancovalo, plánovalo, povídalo a také loučilo a vítalo.
Loučili jsme se s dlouholetými členkami sboru (40 let) s paní
Boženou Kousalovou a s paní Danuší Jiráskovou. Za jejich
dlouholeté nezištné angažování se ve sboru jim za sebe i za
všechny spoluobčany, kterým pomohli, které potěšili, poděkoval pan starosta Mirek Kubát. Na jejich místa pak do SPOZu byly přijaty nové členky, a sice paní Libuše Veseloušová a
paní Adélka Vránová. Naši jubilanti se na ně mohou těšit již
hned od nového roku.

• Podobně jako většina zájmových spolků a uskupení, také
KRKONOŠSKÁ DECHOVKA v závěru roku bilancovala svou
letošní činnost a plánovala, jak to bude v roce příštím. Vše se
odehrávalo v Hostinci u Zemánků v pondělí 12. 12. 2011. Pan
kapelník Josef Ulrich přednesl zajímavě a humorně pojatou
zprávu o činnosti, v níž připomenul všechna letošní vystoupení i se spoustou zážitků, které zákonitě muzikantský život
doprovázejí. A co bude v příštím roce? No samozřejmě, zase
muzika. Říznou dechovku z Jablonce nad Jizerou čeká další
muzikantský rok, dokonce i s chválihodným předsevzetím. Dechovka
musí omladit krev, musí myslet na
budoucnost. Osloví mládež a vychová
si nové hráče. Tomu musíme zatleskat.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Tradiční rozsvícení vánočního stromu se letos opět odehrálo v parku v Pilišťatech u Hájenky. Počasí vyšlo na
jedničku, vykouzlilo nádhernou zimní atmosféru a poslalo nám i tu trochu sněhu, která určitě k takové příležitosti patří. Však se pan Krakonoš něco nasháněl, než
ho alespoň hrst mohl poslat. Škoda, že pro samé starosti
s tou zimou a s Vánocemi k nám nakonec nezavítal. Ale
byli tu jiní hosté. Děti postrašil i potěšil svatý pan Mikuláš s krásným andělem a stejně krásným čertem, ze
kterého ale opravdu šel strach. Byli tu zpěváci a tanečníci z naší Základní umělecké školy, zpívali krásné písně,
koledy, nádherně hráli a tančili. Byl tu i skvělý ponikelský pěvecký sbor SATORI, který sklidil ovace a velké
uznání. A nakonec – byl tu i ŽIVÝ BETLÉM. Ó, jak ten
všechny děti zaujal. Aby byly jesličkám s Ježíškem co
nejblíže, vylézaly po mezi až k pódiu, kde nalepeny jedno na druhé sledovaly, jak se ten krásný vánoční příběh
odehrává. Průvodní slovo bylo vedeno v „krkonošštině“
(v krkonošském nářečí) a mezi jednotlivými vstupy vypravěče jsme poslouchali i zpívali ty nejznámější a nejkrásnější koledy, opět v překrásném živém podání.
Z návštěvníků, kterých se tentokrát v Pilišťatech sešlo
opravdu hodně moc, vyzařovala spokojenost a dobrá
nálada. O tu se jim ostatně starali i místní spolky (Hasiči, Klub žen) s chutným občerstvením. Na závěr všeho
toho rozjímání, právě když program na pódiu šel do
finále – se ten náš vánoční strom opravdu rozsvítil.
Tady v Pilišťatech, ale i ten na náměstí u radnice. Domů
se ještě nechtělo, ten okamžik si každý po svém dál vychutnával.
Tak, a Vánoce už jsou opravdu za dveřmi. Děkujeme každému, kdo se na přípravě a průběhu tohoto
odpoledne podílel. Povedlo se to.
Živý betlém jak se patří.
10
LISTOPAD - PROSINEC
Vážení občané, vážení přátelé
z našeho partnerského města Jablonce nad Jizerou.
Je mi velkým potěšením, zaslat jménem představitelů města a občanů Sulzbachu nejsrdečnější pozdravy
do Jablonce nad Jizerou. Adventní a vánoční čas je pro
vás - v zasněžených Krkonoších - jistě velmi zvláštní
období roku.
Rok 2011 končí a plány na rok 2012 jsou již v
plném proudu. Poté, co jsem se v květnu 2010 stala starostkou Sulzbachu, mohla jsem během mého funkčního
období společně s občany utvářet první celý rok. Společně
bylo možné splnit řadu úkolů.
Také v Jablonci nad Jizerou je Mirek Kubát ve
funkci starosty právě prvním rokem, a já doufám, Vážení
občané, že ho podporujete, tak jako mě obec Sulzbach.
Velmi si vážím dobré spolupráce s panem Kubátem a
přátelského spojení s Jabloncem n. Jizerou. Samozřejmě
se už s radostným očekáváním těším na oslavu 25. výročí
partnerství našich měst, které se bude konat v novém
roce.
JIZERAN 6/2011
NEZAPOMÍNEJTE na opatrnost. Zima si ji totiž
vynucuje a kdo ji neposlechne, toho potrestá. Zase
na nás nastraží závěje, ledové plotny a „klouzačky“.
Opravdu, chystá se na to. Chce s námi smýkat a mlátit
po zemi. Ubere nám prostoru (všude samý vyhrnutý
sníh). Teplotu stlačí pod bod mrazu a znehybní nám
dveře u aut, roztrhá nechráněná vodovodní potrubí.
Nebo si smlsne na střeše, ze které majitel zapomněl
sházet sníh – prolomí mu ji. A když ne – pošle ten
sníh se střechy dolů a … vidíte, vidíte – neradno tam
státi ani parkovati. Tak vážně - NEZAPOMÍNEJTE,
na opatrnost.
• O tom, že zima potrápí i motoristy, se přesvědčili dva
účastníci dopravní nehody, ke které došlo 21. 11. 2011 na
silnici I/14 v Jablonci nad Jizerou v zatáčce „u Metelkovy
kovárny“. Řidič osobního vozidla jedoucí ve směru od Jablonce nezvládl řízení, dostal se se svým vozem do protisměru, kde se střetl s protijedoucím mikrobusem. Nehoda se
naštěstí obešla bez vážných úrazů. To se však nedá říci o
obou vozidlech – škoda na nich je značná. U nehody zasahovali vedle policistů a zdravotníků i hasiči, kteří likvidovali
provozní kapaliny vyteklé z vozidel na silnici.
Přeji Vám krásné a veselé Vánoce, čas na odpočinek a zamyšlení a zároveň zdravý a úspěšný rok 2012.
Vaše Renate Wolf
Starostka

• Občané v Bratrouchově si letos užili hodně nepohodlí.
Mohla za to výstavba lázeňských objektů „U Proudu“. Od
jara až do podzimu přeskakovali a obcházeli stavební stroje a
materiály, brodili se bahnem, čekali na zprůjezdnění cesty.
Ale už je těmto útrapám konec. Stavba je téměř dokončena a
bude puštěna do předčasného užívání, když s kolaudací se
počítá na jaře příštího roku. Návazně by mělo dojít i na opravu komunikace. Podaří-li se spojit síly, tak třeba od Proudu
až k bývalé hasičárně. Uvidíme.
Jeden ze tří nových objektů Lázeňského resortu Bratrouchov.
Odstraňování následků nehody.

• Rozvodná šachta nacházející se nedaleko od vrátnice firmy
ELITEX OK má v systému městského vodovodu zcela zásadní
význam. Sem je přiváděna všechna voda z Tříčského vodojemu a odtud je dál rozváděna do Pilišťat, ke škole a k sídlišti
u zdravotního střediska a také k bývalému závodu firmy
Hybler.
Výměna letitých materiálů za nové je zkrátka nutná.
11
LISTOPAD - PROSINEC
Soustava ventilů v ní nám umožňuje dodávku vody ovlivňovat, regulovat a přerušovat. Ano, i přerušovat. To například
v případě, kdy se objeví porucha někde dál na trase a kdy je
třeba vodu uzavřít, díru v potrubí nalézt a opravit. Letitá
litinová „výzbroj“ šachty však už byla natolik zanesená usazeninami a rzí, že ventily nešlo ovládat. Došlo tedy na jejich
výměnu. O tu se postarali začátkem listopadu montéři firmy
KrVaK Jilemnice. Občanům, kteří v průběhu opravy a přezbrojování šachty zůstali na pár hodin bez vody, děkujeme za
pochopení.

• Zaměstnanci Stavební firmy JANDA Jablonec nad Jizerou
opravili vchodové přístřešky – verandy všech šesti vchodů do
bytových domů čp. 482-487 na Letné. Přístřešky sice vzdorovaly po mnoho let padajícímu sněhu a ledu se střechy nad
nimi, minulá zima však pro ně byla tou poslední – dále již
odolávat nedokázaly. Poničená střecha, polámané krokve,
narušená statika zdiva … Nyní je tedy zase vše v pořádku.
Doufejme, že na dlouho.
JIZERAN 6/2011
A ohřát by se měly i kuchařinky ve školní kuchyni. Při generální opravě vzduchotechniky byl do systému zařazen i rekuperátor (výměník) tepla. Ten by měl zajistit, aby jim při odsávání páry z nad hrnců a pánví, komínem neutíkalo i teplo –
rekuperátor jim ho vrací zpátky.

• Co myslíte, má některá z obcí v okolí rozsvícené větší vánoční stromy než Jablonec nad Jizerou a Buřany? A to ty
velké a bohaté obce (Praha apod.) strom nejprve někde na
venkově podříznou, s halasem si jej odvezou na svá náměstí,
aby jim tu pak ještě chvilku dělal parádu. Po svátcích je z něj
ale už jen palivo. Ne tak u nás. Naše stromy stále žijí a rostou. A už jsou to opravdu obrové. Vždyť ten na náměstí již
srovnal výšku s „obecňákem“. K jejich nazdobení proto musela být povolána plošina odpovídajících parametrů (27 m).
Ale v Buřanech to zvládli bez plošiny!
Již opravené vchody u bytových domů čp. 482-487 na Letné.

• Až v polovině listopadu předávala firma AlterEko Energie
městu dokončenou novou kotelnu v Základní škole. Ta je ale
nyní opravdu fešácká. Člověk se zde cítí spíš jako někde
v laboratoři. O přísun tepla našim školákům se tu starají
tepelná čerpadla, a když je třeba, vypomáhají jim ještě dva
plynové kotle. Vše je řízeno automatikou, počítači, a tak my
na městském úřadě máme kontinuální přehled o tom, co se
právě s topením ve škole děje, jaké jsou teploty (venkovní,
v systému, ve třídách …).
Šéf firmy AlterEko Energie pan Jindřich Šimon (vlevo) se spolupracovníkem při závěrečné kontrole technologie kotelny ZŠ.
POLICIE ČR
ROKYTNICE NAD JIZEROU
Jistě všichni známe staré pořekadlo „příležitost dělá zloděje“.
Tato stará pravda byla potvrzena i v
minulém týdnu v jedné prodejně potravin v Jablonci nad
Jizerou, kde si jeden ze spoluobčanů chtěl „přilepšit“ v předvánočním období. A co se vlastně událo? Starší paní z Jablonce nad Jizerou vyrazila na nákup potravin jako vždy. Po
zaplacení si postupně zakoupené zboží opět vložila do nákupního košíku, kam poté položila i svou peněženku. S nákupem pak přešla na vedlejší pultík, kde si postupně svůj nákup
uložila do tašky. V tento moment pak do prodejny vchází
jedna její kamarádka, se kterou se poškozená paní dává do
řeči. Jak už to tak bývá, člověk se zapovídá a najednou udělá
12
LISTOPAD - PROSINEC
něco, co by za normálních okolností nikdy neudělal. A tak se
prostě stalo, že milá paní si nákup uložila do své tašky a nákupní košík zasunula do stojící hromádky ostatních košíků.
Bohužel však v něm zapomněla svou peněženku a z prodejny
odešla do jiného obchodu. Zde pak při placení zjistila, že
svou peněženku u sebe nemá. Odebrala se tedy ihned zpět
do prodejny potravin, protože cestou peněženku nenašla a
tato nemohla být nikde jinde než právě tam. V prodejně
potravin se však její peněženka již nenašla ...
Štěstím v neštěstí pak bylo, že prodejna je vybavena
velice kvalitním kamerovým systémem se záznamem, a že
vedoucí prodejny byl osobou ochotnou milé paní pomoci. A
tak se prohlídkou záznamů zjistilo, že krátce po odchodu
poškozené paní do prodejny vstoupil muž z Jablonce nad
Jizerou, který je nám znám ze služební činnosti. Ze záznamu
bylo jasně patrné, že muž si po příchodu do prodejny bere
první nákupní košík z hromádky a při tomto pohledem registruje přítomnost peněženky na dně košíku. Pak volně přechází do chodbičky mezi prodejní pulty a záznam z jiné kamery pak jasně ukazuje, jak si při přecházení strká nalezenou
peněženku do své kapsy u zimní bundy. Po vyrozumění našeho oddělení ihned vyjela hlídka do místa trvalého bydliště
tohoto muže s tím, že celou věc prověří. Po příjezdu do místa
trvalého bydliště podezřelého tento hlídce uvedl, že on o
ničem neví, že žádnou peněženku nikomu neodcizil apod.
Když mu pak policisté předestřeli, že mají důkazní materiál v
podobě velice kvalitního záznamu z bezpečnostních kamer,
tak podezřelý začal hovořit zcela jinak. Z kapsy své bundy
vyndal finanční hotovost, kterou měla poškozená ve své
peněžence. K ostatním věcem pak uvedl, že tyto má připravené v kamnech na tuhá paliva ve svém bytě, kde je chtěl
spálit včetně peněženky a platební karty poškozené. Podezřelý byl hlídkou následně zadržen a převezen k zadokumentování celé věci na Obvodním oddělení v Rokytnici nad Jizerou. Zde mu pak bylo sděleno podezření ze spáchání přečinu
“neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku“ podle ustanovení § 234, odst. 1 trestního zákoníku, za který mu pak hrozí trest odnětí svobody až na dvě
léta. Zajištěné věci pak byly následně vráceny poškozené
paní, a to včetně platební karty, u které hrozilo její zneužití
(jak to tak bývá, starší spoluobčané si PIN kód pro jistotu
zapíší na lísteček a tento nosí v peněžence). Podtrženo sečteno, díky ochotě majitele prodejny a jejich kamerovému
systému byl pachatel krádeže peněženky dopaden cca. za 60
minut po skutku, spisový materiál pak putoval ještě téhož
dne cestou Okresního státního zastupitelství v Semilech k
okresnímu soudu tamtéž.
Závěrem našeho příspěvku si tímto dovolujeme popřát všem spoluobčanům příjemné a pohodové prožití svátků vánočních, do nadcházejícího roku 2012 pak pevné zdraví
a spoustu životní spokojenosti.
komisař:
npor. Bc. Josef Šelep
Vedoucí OOP Rokytnice nad Jizerou
Zákazníkům Minoru, i všem ostatním, přeji příjemné
prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového
roku 2012.
Jitka Janatová, prodejna MINOR
JIZERAN 6/2011
SOCIÁLNÍ REFORMA ZÁSADNĚ ZMĚNÍ CELÝ
SYSTÉM SOCIÁLNÍCH DÁVEK
Od 1. ledna
příštího roku začnou
být účinné změny,
které přináší sociální
reforma
ministra
Jaromíra
Drábka
(TOP 09), schválená
už i parlamentem. Co
všechno přinese a jak
se dotkne lidí? Reforma hlavně radikálním způsobem mění
celý systém sociálních dávek v ČR, zavádí na jejich výplatu
sociální karty a zpřísňuje pravidla pro výplatu podpory v
nezaměstnanosti.
Sjednocení místa výplaty dávek
Dávky, příspěvky a podpory bude nově vyplácet jen
úřad práce. Na kterémkoli ze 423 kontaktních pracovišť úřadů práce a 26 jeho detašovaných, resp. výjezdních pracovišť
bude možné vyřizovat služby v oblasti nezaměstnanosti,
státní sociální podpory, hmotné nouze i dávky pro osoby se
zdravotním postižením. Tzv. nepojistné sociální dávky, tedy
dávky hmotné nouze, byly dosud vypláceny ve 415 sídlech
obecních úřadů.
Rodičovský příspěvek dle potřeb rodičů
Rodiče budou mít možnost volit si délku rodičovské
dovolené i výši rodičovského příspěvku podle svých aktuálních potřeb. Namísto stávajícího systému, kdy je možné
vybrat si buď dvouletou, tříletou, nebo čtyřletou rodičovskou, má být matce nebo otci umožněno pružně si určit
délku pobírání rodičovského příspěvku a jeho výši až do
vyčerpání celkové částky 220 tisíc korun, maximálně však do
čtyř let věku dítěte. Změna bude možná jednou za tři měsíce.
Výše příspěvku bude činit nejvýše 11 500 korun měsíčně. Pro
získání možnosti volby výše příspěvku bude stačit, pokud
nárok na peněžitou pomoc v mateřství splní alespoň jeden z
rodičů dítěte.
Rodičovský příspěvek budou dostávat i rodiče, jejichž dítě chodí do školky nebo do obdobného zařízení pro
děti. Od dvou let věku mohou navštěvovat tato zařízení
neomezeně. Pro děti do dvou let věku bude zavedeno jednotné konto 46 hodin za měsíc. Zrušen je tedy limit čtyř
hodin denně, maximálně však pěti dnů v měsíci.
Sociální karta
Dávky a příspěvky bude možné čerpat prostřednictvím sociální karty. Bude to ale v zásadě dobrovolné. Dávky
přes kartu budou muset vybírat jen osoby, u nichž bude
prokazatelné, že dávky zneužily, například tím, že si za ně
koupily alkohol nebo je nasypaly do výherních automatů.
Původně na ni měly být vypláceny i důchody, těch
se to ale zatím netýká. Kartou bude možné také platit v obchodech, dále s ní lze vybírat dávky z bankomatu a půjde ji
využívat i k osobní identifikaci. Sociální karta bude sloužit
také jako průkaz osoby se zdravotním postižením. S její pomocí budou moci zdravotně handicapovaní čerpat stejné
výhody, jaké mohou čerpat dnes při předložení průkazu TP,
ZTP nebo ZTP/P v současné papírové podobě.
13
LISTOPAD - PROSINEC
Kartu budou vydávat úřady práce, vyrábět ji bude
banka. Bude obsahovat běžné ochranné prvky. Za vydání
karty příjemce dávek platit nebude, bezplatné bude také
vedení účtu ke kartě. V rámci standardní služby bude jeden
výběr z bankomatu zdarma a jeden převod zdarma ke každé
dávce. Další transakce budou zpoplatněny, výše poplatků
dosud nebyla určena. Nákup kartou u obchodníka a možnost
podívat se na zůstatek na účtu bude také zdarma.
Příspěvek na péči dle nových kritérií
Posuzování nároku na tuto dávku se zásadně změní.
Místo dosavadních 36 úkonů a 129 dílčích činností budou
posudkoví lékaři nově popisovat jen deset oblastí každodenního života člověka, jak dokáže zvládnout základní životní
potřeby. Mezi ně bude patřit mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon
fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o
domácnost. Posudky mají být využitelné i pro poskytování
jiných dávek, např. příspěvku na mobilitu. Zástupci handicapovaných varují, že kvůli nové metodice posuzování může
mnoho lidí ze systému vypadnout a dalším se dávky sníží.
Stát tak chce podle kritiků na postižených a seniorech v tichosti šetřit, ministerstvo práce to ale odmítá.
O tisícikorunu na 6000 korun se zvýší příspěvek na
péči o dítě ve druhém stupni postižení, jinak se z hlediska
výše příspěvku nic nemění.
Příspěvek na bydlení
Doba poskytování příspěvku na bydlení se začne
omezovat na sedm let během deseti let, netýká se to postižených a seniorů nad 70 let.
Příspěvek na mobilitu
Dávky, které pomáhají lidem s omezenou možností
pohybu (např. na zakoupení auta, jeho úpravu, opravu a na
provoz), se od začátku příštího roku sloučí do tzv. příspěvku
na mobilitu vypláceného jednou měsíčně. Bude poskytován
osobám starším jednoho roku, které nejsou schopny zvládat
základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace.
Výše příspěvku na mobilitu bude v jednotné výši 400 korun
měsíčně.
Příspěvek na zvláštní pomůcku
Neděle 18. 12. 2011
se zapíše do českých
dějin velmi smutným
písmem. Na svém
milovaném Hrádečku
nedaleko Trutnova
zemřel náš první
postkomunistický
prezident Václav Havel.
JIZERAN 6/2011
Vedle toho se zavádí jednorázová podpora na
zvláštní pomůcky, které postiženým lidem umožňují sebeobsluhu, slouží k získávání informací nebo ke styku s okolím
apod. Slouží např. na pořízení motorového vozidla, vodícího
psa, zvláštní úpravy vozu nebo bytu. Bude určena osobám s
těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým
sluchovým postižením, těžkým zrakovým postižením nebo
těžkým mentálním postižením.
Součet vyplácených příspěvků na zvláštní pomůcku
nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč.
Nezaměstnané čekají veřejně prospěšné práce
Lidé, kteří budou registrováni na úřadu práce déle
než dva měsíce, budou moci být vyzváni – bez ohledu na své
vzdělání a předchozí praxi – aby se zapojili do veřejně prospěšných prací v rozsahu do 20 hodin týdně. Pokud to nezaměstnaný odmítne, může přijít o podporu a být vyřazen z
evidence úřadu práce. Mělo by se to týkat zejména těch
uchazečů, kteří jsou dlouhodobě (a opakovaně) vedeni v
evidenci úřadu práce.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti mají mít nově
lidé, kteří odpracovali rok za uplynulé dva roky místo nynějších tří. Nově na ni budou mít nárok i studenti, kteří předtím
pracovali a platili pojištění. Kdo dá bez uvedení vážného
důvodu výpověď z místa, které mu zprostředkoval úřad práce, bude se moci do evidence nezaměstnaných znovu přihlásit až za šest měsíců.
Větší volnost při výběru rekvalifikace
Uchazeč o zaměstnání si sám bude moci vybrat poskytovatele rekvalifikace. Pro tento případ bude stanoven
maximální limit úhrady ceny. V případě, že cena rekvalifikačního kurzu přesáhne stanovený limit, bude rozdíl cen dorovnávat sám uchazeč.
Příspěvky firmám na zdravotně postižené
Stát bude firmám s více než polovinou zdravotně
postižených zaměstnanců na takového pracovníka měsíčně
poskytovat 75 procent vydaných mzdových nákladů, maximálně ale 8000 korun; po roce provozu chráněných pracovních míst se příspěvek na pracovníka může zvýšit až o 2000
korun měsíčně.
Zdroj: Internet
Od středy 21. 12. do pátku
23. 12. 2011 je vyhlášen
státní smutek. Také v Jablonci nad Jizerou uctíme
památku zesnulého pana
prezidenta Václava Havla
minutou ticha – v pátek
v pravé poledne.
Čest jeho památce.
14
LISTOPAD - PROSINEC
PENZIJNÍ REFORMA SE DOTKNE I VÁS
Nedávno schválená důchodová reforma přinesla řadu novinek. Tou největší je vznik nového způsobu spoření tzv. druhý pilíř neboli důchodové spoření. Jeho princip je
postaven na tom, že Češi do 35 let budou mít možnost se
rozhodnout, zda si důchodové spoření založí a budou si tak
posílat celý život 5 % z hrubé mzdy na svůj individuální důchodový účet.
Vstoupit do druhého pilíře bude možné od roku
2013. První pololetí 2013 bude obdobím, kdy bude vstup
umožněn i lidem nad 35 let. Od července 2013 se pro druhý
pilíř budou moci rozhodnout jen lidé mladší. Toto rozhodnutí
je ovšem nevratné a z důchodového spoření není možné
vystoupit. Jedná se tedy o závazek na celou dobu produktivního věku.
Pokud uvažujete o tom, zda bude tato forma spoření výhodná právě pro vás, je potřeba vzít v potaz nejen výnosy z uložených peněz, ale také další důležité parametry. Například to, že peníze budete moci čerpat pouze formou dvacetileté nebo doživotní renty po dosažení důchodového
věku. Nedostanete se k nim dříve, než v okamžiku, kdy vám
stát vyměří státní důchod a také je nebude možné vybrat
jednorázově.
Inzerce:
!!! NOVINKA !!!
Nově od nového roku v prodejně MINOR
možnost výměny bombiček SodaStream.
DRUHÝ PILÍŘ A DĚDICTVÍ
V souvislosti se schválením penzijní reformy poslaneckou sněmovnou se v médiích rozpoutaly diskuze o tom,
pro koho je vlastně druhý pilíř výhodný. Většina lidí i médií
se však zajímá jen o srovnávání výnosů a přehlíží další, velmi
podstatné parametry důchodového spoření, jako je například likvidita vložených peněz, dědictví, způsob vyplácení
renty nebo politické riziko. Tyto aspekty přitom mají podle
analytiků pro posouzení „výhodnosti" druhého pilíře mnohem
větší důležitost než jednorozměrné propočítání výnosu.
Druhý pilíř neboli důchodové spoření, je nejvýraznější
novinkou, kterou důchodová
JIZERAN 6/2011
reforma přinesla. Češi do 35 let věku se mohou rozhodnout,
zda využijí možnost přesměrovat 3 % z hrubé mzdy, která šla
doposud do průběžného důchodového systému, na svůj
osobní důchodový účet. Lidé starší budou mít na rozhodnutí
pouze přechodné období. Podmínkou možnosti snížení odvodů do průběžného důchodového systému je příspěvek 2 %
z hrubé mzdy navíc do druhého pilíře. Na důchodové spoření
si tak budou Češi ukládat 5 % ze své hrubé mzdy. Rozhodnutí
využívat druhého pilíře je závazné a není možné z něj vystoupit. „Výhodou druhého pilíře je, že člověk spoří peníze
sám sobě. Má ale samozřejmě i nevýhody. Jednou z nich je
například dědictví naspořených prostředků.
Čerpání naspořených prostředků a jejich dědictví
Nárok na výplatu peněz naspořených ve druhém pilíři vzniká v okamžiku přiznání státního důchodu. V ten okamžik si lidé budou moci zvolit, zda své peníze z druhého
pilíře vyčerpají formou doživotní, nebo dvacetileté renty.
Toto rozhodnutí má zásadní vliv na dědictví prostředků z
důchodového spoření. „Při volbě doživotní renty nelze peníze dědit. Pokud by důchodce zemřel, například měsíc po
dosažení důchodového věku, všechny prostředky, které si po
dobu svého života ukládal na důchodový účet, propadnou
(na druhou stranu při dožití velmi vysokého věku budou
čerpat rentu stále). U dvacetileté renty je situace lepší. V
tomto případě se peníze dědí, ale jejich výplata je možná
opět pouze formou renty v důchodu.
Kdy může dědic peníze čerpat?
V praxi to znamená, že pozůstalý (dědic) se k penězům z druhého pilíře dostane až v momentě, kdy sám
dosáhne důchodového věku, a to jen za podmínky, že má
sám založen druhý pilíř. Zděděné peníze se připíšou na jeho
důchodový účet a i on se pak bude moci rozhodnout, zda pro
čerpání zvolí doživotní nebo dvacetiletou rentu. „Systém
využití zděděných prostředků může způsobit komplikace,
neboť z naspořených peněz nebudou moci dědicové například splatit dluhy. Pokud bude mezi dědicem a zemřelým
větší věkový rozdíl, může dědic na prostředky čekat i desítky
let. Kvůli tomu není druhý pilíř důchodové reformy vhodný
pro vytváření rodinného jmění.
Dědicové bez druhého pilíře
Dědic, který sám druhý pilíř nevyužívá, bude mít
možnost si důchodové spoření založit, s tím, že na něj bude
připsán zůstatek účtu zemřelého. V případě, že si důchodové
spoření nezaloží, bude mít dědický nárok pouze na 2 % z
hrubé mzdy, která si do druhého pilíře ukládal jeho příbuzný.
Peníze získá jednorázově. Tři procenta, o která byl snížen
odvod do prvního pilíře, ale nedostane.
Alternativy druhého pilíře
„Tento systém dědění a využití prostředků v praxi
znamená, že pozůstalí mohou s prostředky z druhého pilíře
počítat s omezeními. S posouváním hranice důchodového
věku se může stát, že se dědic nároku na peníze z důchodového spoření ani nedožije. Odborníci na rodinné finance se
proto kloní u dlouhodobého spoření k využití komerčních
produktů, které umožňují peníze vybrat ve kterémkoliv okamžiku a vytvářet rodinný finanční majetek, který je plně
děditelný z generace na generaci. Druhý pilíř se rozhodně
nevyplatí hodnotit jen podle matematických propočtů.
15
LISTOPAD - PROSINEC
MÁTE HYPOTÉKU? TŘI PRAVIDLA,
BEZ KTERÝCH SE NEOBEJDETE
Více než 60 % lidí, kteří splácí úvěr na bydlení, jsou,
aniž si to uvědomují, výrazně ohroženi a mohou se z nich stát
adepti na vyjednávání s bankou o odkladu splátek. Ačkoliv
podle ekonomů není objem (zhruba 25 miliard korun) problémových hypoték vysoký vzhledem k celkovému zadlužení
domácností, strach ze ztráty střechy nad hlavou už zamíchal
životy tisícům českých rodin a další přibývají stále rychlejším
tempem.
Kdo má hypotéku, může většině problémů předejít
dodržováním třech pravidel:
1. Nejdůležitější je zabezpečení příjmu a majetku. Rodina se může dostat do problémů se splácením kvůli
škodě na majetku nebo dlouhodobou nemocí či invaliditou. To že má člověk ve skříni životní pojištění a
pojištění domácnosti ještě neznamená, že má pokryta
rizika dostatečně. Skutečnost je taková, že při dvoumilionovém úvěru sahá dostatečné krytí klidně až ke
čtyřem milionům. Pojištění smrti, invalidity a trvalých
následků úrazů je prvořadé. Platit si pojištění kvůli pár
tisícovkám za zlomenou ruku nemusí být od věci, ale
není nezbytné.
2. Pořídit si hypotéku bez šestiměsíční rezervy je hazard,
stejně jako splácet hypotéku bez této rezervy. Ačkoliv
se dnes dá pojistit i nezaměstnanost, pojištění má svá
omezení a je spíše přilepšením než skutečným řešením. Právě rezerva slouží pro překonání kratších výpadků příjmů, ať už mají jakýkoliv důvod.
3. V době otočky fixace se aktivně zajímejte o osud své
hypotéky. Nejde jen o notoricky známou možnost refinancovat s příznivější sazbou. Častokrát se vyplatí
úvěr prodloužit nebo zkrátit a tím snížit, zvýšit měsíční zatížení. Tímto krokem lze předejít mnoha problémům, třeba právě v době, kdy se v podnikání nedaří
jako dříve.
Inzerce
Cukrárna "U Marušky"
oznamuje, že bude opět v provozu od 3. ledna 2012.
Přejeme všem lidem požehnané svátky vánoční a
hodně zdraví v novém roce.
PŘIJĎTE POBEJT!!!!!
JIZERAN 6/2011
Zajímavost
Měsíc Listopad
Listopad je jedenáctý měsíc gregoriánského kalendáře v
roce. Má 30 dní. Název je odvozen od padání listí. V římském kalendáři byl listopad devátým měsícem (proto se
jmenuje v jiných jazycích november, podle novem = devět).
V roce 153 př. n. l. byly přidány ještě další dva měsíce. V
církevním kalendáři, podle toho, na který den připadá
Štědrý den, advent začíná poslední neděli v listopadu nebo
první neděli prosince. Teplý říjen - studený listopad. Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění. Když krtek v listopadu
ryje, budou na vánoce létat komáři. Stromy-li v listopadu
kvetou, sahá zima až k létu. Padá-li listí v listopadu, jistě
brzy přijde led, ale dlouho nepobude. Když dlouho listí
nepadá, tuhá zima se přikrádá.
Svařák - příjemná prevence
proti nachlazení
Že svařené víno pěkně zahřeje, není žádná novinka. Že ale má skutečně zdravotní účinky, to už zase
tak známé není. A jak se vůbec správný svařák připravuje?
Nejdříve se podívejme, jak kvalitní víno prospívá zdraví. A potom si můžeme říci, jak postupovat, aby
ten náš "svařáček" byl, jak má být.
Pro nápoj zvaný "svařené víno" používáme nejčastěji víno červené, na odrůdě a klasifikaci v tomto
případě moc nezáleží. Červené víno ‒ ať svařené,
nebo "syrové" ‒ má mnoho prospěšných účinků, které
jsou obecně známé: čistí cévy, je prevencí chudokrevnosti, zlepšuje trávení, pomáhá při hubnutí.
16
LISTOPAD - PROSINEC
JIZERAN 6/2011
Méně známé už ale je, že červené víno je velice prospěšné také v chřipkovém období. Má totiž takzvané antivirální a antibakteriální účinky, to znamená,
že ničí bakterie (a tedy i streptokoky, původce angíny) a
viry (původce chřipek, rým a jiných, zejména sezonních
viróz). Že alkohol v těle oslabuje imunitní systém? Některý možná, ale u vína se žádné podobné účinky neprokázaly. Naopak, díky obsahu tříslovin je funkce imunitního
systému
přímo
podporována.
Poslední výzkumy opravdu ukazují, že vínem se lze preventivně chránit před virovým onemocněním chřipkou.
To jsou dobré zprávy, že? A teď ještě ten "recept" na správně připravený svařák: Potřebujete červené víno, samozřejmě. Také koření, které se do svařeného vína přidává, asi znáte: hřebíček, skořice, citrónová kůra (ta ale není nezbytná ‒ pokud nechcete, nemusí být).
A teď dejte vařit vodu… Ano, vidíte správně,
VODU. Vždy použijte přibližně desetinu objemu vína.
Když se tedy chystáte připravit svařák z klasické "sedmičky", tedy láhve o objemu 0,75 l, použijte půl až jeden decilitr vody. Do vody vložte koření, řekněme dva
dvoucentimetrové kousky skořicové kůry a 6‒ 8 hřebíčků, případně trochu té zmíněné citrónové kůry.
Když tuto směs důkladně povaříte, získáte zlatavou vonnou esenci. Do ní nalijte připravené víno,
důkladně ho oslaďte a ‒ NEVAŘTE. Jenom je třeba tu
voňavou léčivou pochoutku pěkně zahřát, maximálně
však na 80 °C. To je teplota, při které by vám z vína
začal nenávratně mizet alkohol. A to by byla určitě škoda!
Lékaři, lékárníci i hygienici v těchto dnech bijí
na poplach, že chřipkové období je tu, že je třeba imunizovat. A mají pravdu. Dejte na ně, imunizujte! Nejraději lahodným svařáčkem …
SPOLKY JABLONEC N.
rickými vagóny na trati Martinice-Rokytnice, kteří nás vrátili
několikrát za den na chvíli do časů minulých.
A v neposlední řadě moc a moc děkuji členkám našeho Klubu žen a jejich rodinám, že všechno skvěle zvládly.
Dovolím si však napsat malou připomínku: Nikdy nikdo neví, kdy se strom rozsvítí. Čekáme, čekáme a najednou
někdo řekne: „Ale když von už svítí!" A tolik očekávaný okamžik jako by ani nebyl SLAVNOSTNÍ, jak je uvedeno na plakátech.
Dětskému centru v Jilemnici bylo letos předáno 4.370,- Kč.
Sbírka při sobotním Slavnostním rozsvícení vánočního
stromu 2.940k,-Kč + 60,- Kč, příspěvek KŽ 1.000,- Kč a dar
našeho příznivce z Jilemnice 370,- Kč.
VŠEM, VŠEM MOC DĚKUJEME.
Peníze budou opravdu účelně využity.
JIZ.
KLUB ŽEN
Klub žen informuje, chválí, děkuje a přeje ...
Již také na našem náměstí svítí vánoční strom. Stalo
se v sobotu 10. prosince v podvečer a kulturní program v
Pilišťatech byl pestrý a na vysoké úrovni. Návštěvníci odměňovali účinkující zaslouženým potleskem, i když v rukavicích
to tak nevyzní.
Svá hodnocení v Jizeranu jistě uveřejní také ostatní
spolky, které se i letos této akce zúčastnily.
Naše ženy se opět zodpovědně zhostily svého úkolu
a nabízely tradičně osvědčené občerstvení a teplé nápoje.
S počasím, programem i se zájmem návštěvníků jsme byly
spokojené. Pevně věříme, že spokojenost byla oboustranná.
A co přijde na řadu nyní? Přeci PODĚKOVÁNÍ: Vedení Města Jablonce nad Jizerou a pracovníkům technické čety
za přípravu stánků, všem pořadatelům a vystupujícím, pěveckému sboru SATORI z Poniklé, spoluobčanům-sousedům,
že se přišli podívat, potěšit a nasát předvánoční atmosféru,
byla skvělá. Také pořadatelům jízd parní lokomotivy s histo-
Přeji všem lidem pokojné vánoční svátky, pohodu,
štěstí a radost z dárků dětem i dospělým. Do příštího roku
jen to dobré, hlavně zdraví, klid a mír ve světě i v duši.
Za Klub žen Jablonec nad Jizerou
Jarmila Hanyková
Klub žen žádá poctivou nálezkyni peněženky na
naší podzimní výstavě „TEN DĚLÁ TO ...“, aby se
přihlásila u mne na č. tel. 737 488 022 nebo u
paní Janatové v Minoru.
Majitelka peněženky nám věnovala nálezné, ale
my nevíme, komu je předat.
Ozvěte se nám, skromnost zde není na místě.
Poctivosti ani vděčnosti není nikdy dost.
Jarmila Hanyková
17
LISTOPAD - PROSINEC
Inzerce
KLUB ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
S blížícím se koncem roku jsme chtěli zhodnotit naši
cestovatelskou aktivitu, tak jsme se dohodli, že se sejdeme
„U Mikšů“.
Do Vrat jsme se nechali dovézt auty a odtud jsme se
procházkou dostali na místo určení. Přátelé z Orlických hor a
z Jilemnice přišli pěšky z Hradska od vlaku. Někteří se nechali
dovézt na místo určení autem. Sešlo se nás 24.
Po vynikajícím občerstvení, o které se postarali „Mikšovi“, jsme se dohodli, že si dáme od výletování trochu
pauzu, a že se sejdeme po novém roce, 10. ledna v restauraci Krakonoš „v Tunelu“ a každý si přednese tip, kam by se
chtěl v tom příštím roce podívat. Domů jsme se trousili různými směry, jedni k autobusu do Pekla, jiní na Hradsko, do
Jablonečka a ten zbytek odvezlo auto až domů.
V nečinnosti jsme ale nezůstali, v klubovně ČK jsme
se zúčastnili zajímavé besedy, kterou připravili členky ČK s
policisty.
Také na rozsvícení vánočního stromu jsme se všichni sešli. Opravdu posledním výletem v tomto roce byla cesta
do Roprachtic do truhlářství u Nosků, kde jsme si byli vyzvednout vánoční dárky pro blízké, a to sáňky, které jsme tu
měli zadané už od března. Samozřejmě, že nesmělo chybět
posezení v příjemné hospůdce U Ruprechta.
Za výbor KZP bych všem chtěla popřát krásné vánoční svátky, prožité v pohodě, klidu a ve zdraví a do nového
roku hodně elánu, štěstí, vzájemného porozumění a pevné
zdraví.
Za KZP K. Mečířová
OBLASTNÍ SPOLEK ČERVENÉHO KŘÍŽE
V pátek 25. listopadu proběhlo v Jilemnickém
EURESTU slavnostní předávání zlatých a stříbrných plaket Dr.
Janského dárcům krve. Červený kříž pro ně připravil krátký
kulturní program v podobě módní přehlídky, kterou předvedl
spolek paní a dívek z Jilemnice, dále pak vystoupila orientální
tanečnice a program ukončila paní Slávka Hubačíková dvěma
kerkonošskými poudačkami. Celou slavnost zahájila krátkou
básní paní Františka Enklerová - poezie totiž k takové
slavnostní události zcela určitě patří, dodá ji tu pravou
JIZERAN 6/2011
vážnost. Po krátkém proslovu
ředitelky oblastního spolku ČK paní
Zdenky Javůrkové začal zmíněný
kulturní program. Celou akci
provázel na harmoniku pan Josef
Škoda. Za Jablonec byl pozván jako
dárce pan Martin Škába, který měl
obdržet stříbrnou plaketu za 20
odběrů krve, ale bohužel se nedostavil ani za sebe nikoho
neposlal, aby plaketu přebral. Bude mu tedy doručena
poštou a prostřednictvím Jizeranu mu přejeme všechno
nejlepší, hodně zdraví a pohody a krásné vánoční svátky.
Akce se vydařila ke spokojenosti dárců i organizátorů.
Dárci krve z Jablonce nad Jizerou za rok 2011 podle
informací Červeného kříže jsou tito:
Zlatá plaketa – žádná
Stříbrná plaketa: Martin Škába, Jablonec 383
Bronzová plaketa: Zdeněk Vrána, Jablonec 291
Prvodárci: Kateřina Jará Jablonec 277, Pavla Šírová Jablonec
266, Karel Peterka Sklenařice 195, Monika Cermanová
Jablonec 407
Teď už dost o dárcích – budeme se chvíli bavit o
našich seniorech a jejich pravidelných dýcháncích. Ve středu
26. října přijal mezi ně pozvání starosta města Ing. Miroslav
Kubát. Škoda jen, že několik pravidelných účastníků těchto
dýchánků se neomluvilo, že jdou na jinou akci, takže nebyla
hojná účast, jako obvykle bývá, ale přesto ti, co přišli, si s
panem starostou pěkně popovídali a hlavně se dozvěděli co
se v našem městě děje a co nás bude čekat během příštího
roku. Dotazů bylo dost a pan starosta se snažil všechny podle
svého vědomí a svědomí zodpovědět. Senioři si toto
odpoledne s panem starostou chválili a byli rádi, že mezi ně
přišel a hlavně viděl, jak se baví a jak je o ně členkami
červeného kříže postaráno. On sám pak práci těchto tří
členek paní Enklerové, Novotné a Prchalové ocenil a
poděkoval jim za jejich záslužnou dobrovolnou práci. Na další
dýchánek si pro seniory připravily členky ČK překvapení v
podobě návštěvy Policie ČR. Svoji účast přislíbili komisař
nadpor. Bc. Josef Šelep, vedoucí obvodního oddělení policie
ČR v Rokytnici nad Jizerou a nadpraporčík Pavel Řehák vrchní
inspektor oddělení kriminalistické techniky Policie ČR z
územního odboru Semily. A jak slíbili, tak také přišli. Senioři
se dozvěděli spoustu věcí o jejich práci. Většina ani nevěděla,
co jejich práce - někdy mravenčí - obnáší. Svá vyprávění
prokládali také zážitky – občas veselými, které se jim staly, a
kterých byli osobně účastni. Beseda s nimi se protáhla na
téměř 2 hodiny a stále bylo o čem povídat. Ale jejich čas je
drahý a tak se se seniory po dvou hodinách rozloučili a
popřáli jim, aby se s nimi setkali jen při takových přátelských
posezeních a ne při vážné příležitosti, kde by byl ohrožen
život nebo zdraví některého ze seniorů. Při dalším posezení
23. listopadu pak ještě dodatečně probírali senioři besedu s
policií a o své zážitky se vzájemně dělili. Poslední letošní
dýchánek se uskutečnil 7. prosince, kde už to připomínalo
vánoční svátky. Stromeček a vánoční výzdoba, to byla
doména paní Enklerové, které se stromečkem vydatně
pomáhala paní Věra Marková. Oběma za to patří poděkování
s přáním všeho dobrého. I letošní poslední seniorský
dýchánek se vydařil. Přestože bylo dohodnuto, že přijde pan
Josef Škoda zahrát na harmoniku, ale bohužel se musel
18
LISTOPAD - PROSINEC
omluvit z důvodů pracovních povinností a tak hudba chyběla.
Seniorům to však vůbec nevadilo, dokázali se sami zabavit.
Na ukončení letošního roku našly členky červeného kříže pod
stromečkem malé dárky od seniorů za jejich obětavost, se
kterou se o ně starají. Dík také patří panu Karlu Červinkovi za
zákusky, které jako dárek věnoval našim seniorům zdarma.
Senioři a tři obětavé červenokřižačky přejí panu Červinkovi
krásné a pohodové svátky vánoční a do nového roku hodně
zdraví a budou se těšit s ním na další spolupráci.
Poslední letošní akcí, kterou pořádá oblastní spolek
je ještě školení lyžařských instruktorů a pak už zasloužený
odpočinek.
Oblastní spolek červeného kříže a jeho dobrovolní
spolupracovníci přejí všem obyvatelům Jablonce a všem
lidem dobré vůle krásné a spokojené svátky vánoční, plné
pohody, lásky a porozumění a do nového roku především
hodně zdraví.
Důležité upozornění pro seniory:
První povánoční dýchánek se uskuteční ve středu 18. 01.
2012. Všichni jste jako obvykle srdečně zváni. Budou se
na Vás těšit paní Enklerová, Novotná a Prchalová.
Ještě na závěr poslední moje osobní poznámka.
Vánoční strom se v letošním roce pořadatelům vydařil a patří
jim za to můj dík. Všichni si určitě povšimli, že mluvené slovo
k takovéto akci určitě neodmyslytelně patří. Jsem velice ráda,
že tradice, kterou jsem před lety započala, nepřišla v
zapomnění.
Javůrková Zdeňka
Inzerce
JIZERAN 6/2011
SDH JABLONEC NAD JIZEROU
ZPRÁVA O DĚNÍ VE VÝJEZDOVÉ JEDNOTCE SDH
JABLONEC NAD JIZEROU (listopad, prosinec 2011)
• 19. 11. 2011 ve 14 hod.
jsme se sjeli s hasiči z Vysokého n.
Jizerou, Rokytnice n. Jizerou, Tříče, Harrachova a Blanska ve Tříči
na námětovém cvičení pořádané
okrskovým velitelem z Vysokého
nad Jizerou. Naplánována byla
dálková doprava vody přes přenosné motorové stříkačky od hořeního rybníka Kujbiše na
Poloprť. V zimních měsících při bohaté nadílce sněhu jsou
domy a chaty v těchto místech pro hasičské vozy nedostupné. Po krátké poradě byl dán povel k rozjezdu na určená
místa a za dvanáct minut stříkala voda z proudnic 600m
daleko. Cíl cvičení byl úspěšně splněn a my se vrátili na základnu.
A co dělalo celé SDH?
• 25. 11. jsme pekli sejkory v Sulzbachu
• 8. 12. proběhlo školení hasičů určených k práci
s motorovou pilou. Od nás se zúčastnilo sedm členů.
• 10. 12. jsme se zúčastnili rozsvícení vánočního
stromu v Pilišťatech a dováželi jsme vodu do parní lokomotivy, co vozila čerty.
Je zde konec tohoto letošního roku a já Vám všem chci popřát šťastné a veselé prožití vánočních svátků a klidné zakončení roku doma v kruhu rodinném, při novoročních oslavách, anebo v pracovním procesu. Do roku následujícího
Vám přeji hodně zdraví a štěstí, trošku peněz a spousty lásky.
Za SDH velitel jednotky Arnošt Šulc
////////////////////////////////////////////////////////////////
Dovoluji si tímto způsobem pozvat všechny členy místního
sboru dobrovolných hasičů na valnou hromadu, která se
koná 14. 1. 2012 od 18:00 hodin zde v hasičské zbrojnici.
Kdo má vycházkovou uniformu, nechť se v ní dostaví.
////////////////////////////////////////////////////////////////
Všechny členy či nečleny, místní i přespolní si dovoluji pozvat na tradiční hasičský ples, který budeme pořádat 18. 2.
2012. Hrát bude KONTAKT Tanvald a
podávat budeme spoustu jídla a pití.
////////////////////////////////////////////////////////////////
Pozvání přijměte i na maškarní bál, který bude 17. 3. 2012. I
zde připravíme pohoštění s kapelou Vichr z hor. Oba bály
odtančíme v místním kulturním domě.
////////////////////////////////////////////////////////////////
Na obě tancovačky se sponzorským darům
nebráníme a sponzory jmenovitě písemně
vyzdvihneme.
////////////////////////////////////////////////
NOTÁŘKA – paní JUDr. Zdeňka Seemanová
oznamuje
změnu
svých
úředních
hodin
v kanceláři v Jablonci nad Jizerou (prostory
MěÚ).
Od
nového
roku
2012
zde
bude
klientům k dispozici každou první středu
v měsíci.
19
LISTOPAD - PROSINEC
MS HOŘEC
Vážení přátelé,
blíží se nám konec roku
2011, čas vánoční. Ten se vám naše
myslivecké sdružení vynasnažilo
zpříjemnit dvěma zábavami, které
jsme uspořádali v Kulturním domě v
Jablonci nad Jizerou. Kdo se přišel pobavit, myslím, že byl
spokojen. Věříme, že nám zachováte přízeň i na našich dalších akcích, které pro vás připravíme.
Začala nám zima, ale to nás nezaskočilo, protože
krmelce jsme si dobře předzásobili a přikrmování zvěře probíhá jako každý rok už i nyní. Letošní zima je k nám zatím
milosrdná, ale to ještě uvidíme, co nám nachystá.
Závěrem bych vám za MS Hořec chtěl popřát krásné
prožití vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví v novém
roce 2012.
Něco málo o zvěři
SOVA PÁLENÁ
Délka od 33 do 35 cm, rozpětí křídel od 85 do 93 cm,
váha od 240 do 360g.
Sova pálená je zcela šedobílá se zlatavě rezavými,
jemně puntíkovanými zády. Hnízdí v budovách, ve skalách, v
dutých stromech. Nenajdeme ji ve vysokých horách, ani v
srdci rozlehlých lesů. Živí se
téměř výhradně malými hlodavci a rejsky. Rozmnožuje se
po celé Evropě, ale v posledních letech byl zaznamenán
drtivý pokles v přírodě žijících
jedinců. To se týká i České
republiky. Hnízdní stavy se u
nás odhadují pouze na 400 700 párů, což vedlo k zařazení
sovy pálené v Česku podle
zákona č. 114/1992 Sb. mezi
silně ohrožené druhy.
Za MS Hořec Př. Fr. Klimenta
DĚJINY BRATROUCHOVA A OKOLÍ
Maříkovský tunel 6: Střípky – klípky.
Jede?, jede!, mašinka …
Je zajímavé, jak si člověk dokáže vyvodit a vnímat situaci v písmu označenou vedle tečky, otazníkem (?), nebo
vykřičníkem (!), nebo naopak vyvozenou svoji myšlenku
převést do písma - otazníkem nebo vykřičníkem.
Loni (2010), když jsem čekal u Maříkova před tunelem na Mikulášský vlak, zastavilo vedle auto a z něho vystoupila maminka se dvěma malými dětmi, také šly čekat, až
pojede vlak. Stály na silnici, děti stále něco brebentily, když
tu maminka podřepla, děti si přitáhla k sobě a při naklánění
vlevo, vpravo, jim začala zpívat: Jede, jede mašinka, kouří se
jí z komínka… Na nádraží zahoukal vlak, po chvilce ještě jednou a holčička se ptá: Už jede mašinka? Ano, už jede, dívejte
se k tunelu. Hukot, sykot a tu chlapeček vykřikne: Jede! Jede!
Chytne se maminčiny nohy a ustrašeně se dívá na lokomoti-
JIZERAN 6/2011
vu, na vysoký sloup páry a dýmu z ní vystupující. Holčička
v náručí matky tleská a mává dětem volajícím z otevřených
oken projíždějícího vlaku. Ano, dětská radost – jede, jede,
mašinka.
Však slůvko – jede, neznamenalo a ani dnes neznamená jen radost. Obava, hrůza, děs, úžas, naděje, zklamání,
strach, to vše člověk stojící na nádraží, před tunelem, za
tunelem, prožil a prožívá.
Hradské nádraží. Je to bezmála již 40 let, co se zde
zrušila nákladová kolej. Vždyť to také bylo označováno jako:
Hradsko „z“ a „n“ – zastávka a nákladiště.
Dovoluji si závěrem mých článků o tunelu přidat ještě několik: střípků – klípků.
Těžko je člověku, který byl celý život zvyklý dělat
především manuelně, si odchodem do důchodu sednout a
„užívat si“. Takový byl i pan Jan Fejfar, strojvedoucí, bydlící
na hradském nádraží. Ještě před odchodem do důchodu si
s Papírnou Hostinné, nasmlouval loupení dřeva, které se
provádělo především na nádraží v Martinicích, ale občas i
v Hrabačově a Rokytnici n. J. Tak, jak postupně ubývalo nakládky a vykládky zboží pro zdejší závod Silka, pak Hedva a
nakonec Vertex, ale i vagónových dodávek hnojiv zemědělcům především do Bratrouchova, stávala se zdejší nákladová
kolej nevyužitá. Nebyl proto problém zasílat vagon neloupané metroviny (Rokytnice n. J., Jablonec n. J., Poniklá) na
Hradsko, na odstavnou kolej panu Fejfarovi k loupání. Copak
o to, Papírny Hostinné měly potřebu i spotřebu velikou, ale
problém nastal, když železniční Depo Trutnov, které vagony
vypravovalo, se vinou zpoždění nebo jiným problémům,
ocitly zde na odstavné koleji najednou i dva vagony neloupaného dřeva. Stalo se také, že sem najely nejen zásilky
vagónové, ale i z pořezu dřeva zdejších a místních dodávek,
dovážených auty, pak lomil pan Fejfar rukama nad hlavou a
říkal: Už dost, už dost. Byly prý i dny, kdy měl na odstavné
koleji naložen vagon oloupané metroviny, na place prázdno,
pan Fejfar čekal na telefon z Trutnova, a jen si mnul ruce,
když pohledem k tunelu s radostí prohlašoval: Jede, jede, a
veze.
Vlastní loupení bylo sice namáhavé, ale horší byla
manipulace při vykládce i nakládce. S vagonem přijížděli
většinou dva (i tři) dělníci papírny a manipulant z traťovky,
kteří ručili za bezpečnost nakládky nebo vykládky. Otázka
zručnosti při manipulaci s loupenou kulatinou byla jen na
panu Fejfarovi. Častým problémem však bylo udržet plac.
Oloupenou kůru svazoval do otepí, které prodával za 1 až 2
Kčs podle toho, zda byly suché nebo mokré, zda měl skladiště obložené hodně nebo málo a jaká poptávka po kůře byla.
Stávalo se, že sem i dušnické babky s košem chodily.
Zrušením nákladové koleje v roce 1972, došlo i ke
zrušení loupání dřeva na hradském nádraží a tak pan Fejfar
dojížděl do Jablonce n. J., kde na nádraží vedle stáčírny mazutu, ještě nějaký čas v loupání pokračoval.
Je tomu již pár roků co jsem seděl u Tondy
Schweigerta na Dolení Dušnici a jako sběratel bratrouchovských dějin jsem se zajímal o jeho prarodiče. Toníka jsem
poznal již v roce 1952, kdy společně s Josefem Brumlichem a
Josefem Kiliánem, nám byli představováni na měšťance ve
Vítkovicích, coby chlouba národa „já jsem horník, kdo je víc“.
Další naše setkání bylo v závodě Cutisin, kdy pracoval
v provoze a byl členem mobilní kuchyně Lidových milicí.
Z mnoha jeho příhod alespoň některé.
20
LISTOPAD - PROSINEC
Jako každý správný kluk, měl jsem i já pistoli „kapslovku“. Když byla sobota nebo kterýkoli
jiný den, na kterém jsme se ve škole dohodli, vytvářeli
jsme bojové skupiny a většinou v prostorách hradu
Nístějky odráželi útoky obléhajícího vojska nebo
lupičských band. Byly ale také dny, kdy bojovali
„dušničáci proti hradčákům, tříčáci proti vysočákům“, a když došly kapslíky, nahradily je šišky někdy i klacky.
Vzpomínám si, a to bylo asi dvakrát, že jsme
se s Pepou Kiliánem dohodli, že kapslíky dáme na
koleje a co to bude dělat. Nejprve jsme je položili na
koleje v koleně mezi hradským nádražím a železničním mostem. Že to bylo ve dne, šumot řeky a také
obavy
vpřed tunelem, provázené pekelným rachotem a sykotem. Stojíme přitisknuti v koutě, když tu najednou do našich uší třeskne pár ostrých ran jako ze samopalu, a mi jak přimraženi se stále tiskneme ve
výklenku, až najednou „bereme nohy na ramena“ a
utíkáme tunelem ven k Maříkovu. Lidé od vlaku
tunelem neprocházeli a tak po jeho odjetí na Jablonec
n. J. a zhasnutí světel, vracíme se opatrně tunelem
zpátky k nádraží. Měli jsme pocit dobře provedené
klukoviny, avšak také obavu, zda strojvůdce či průvodčí nebo někdo jiný něco neslyšeli a nebude z toho ve
škole nějaký mazec.
Bylo to v zimě, kdy jsme se ve třídě dohodli, že
budeme stavět sněhuláky. Jeden pěkný jsme postavili
u školy, když tu
z lidí,
někdo
kteří od vlaku
sněhu do komína
byl z toho žádný
lokomotivy. To je
Proto
něco, co zde ještě
přišel lepší ná-
nebylo.
pad, provést to
že jediné vhodné
jsme, že nejlepší
místo
večer,
z důvodů,
to
Tenkráte jezdila
že
jíždí od Poniklé, tak před tunelem zaráží páru a na
volnoběh dojíždí do stanice. Za šera se vydáváme
k nádraží, nad tunelem ve křoví jsme čekali, jestli
někdo nepůjde tunelem na „devítku“. Když na nádraží rozsvítili lampu, což znamenalo, že vlak odjíždí z Poniklé, slezli jsme, vstoupili do tunelu, prošli
k výklenku a asi po jednom metru pokládali kapslíky na koleje, celkem asi 5x. Vědomi si nekalé klukoviny, vlezli do výklenku a v napětí čekali. Když už
se nám zdálo, že vlak dlouho nejede, tak poučeni
z různých kovbojek o odposlouchávání vlaku, klekli
si u koleje, položili ucho ke koleji a jen čekali. Zda to
byl klepot kol z koleje nebo rachot vlaku projíždějícího po ocelovém mostě, oba jsme vykřikli: Jede!, jede!,
skočili do výklenku a čekali. Parní píšťala zapískala, pára zasyčela a dva pruhy světel lokomotivy míří
nad
lu u hájovny.
i
když vlak pro-
je
vjezdem do tune-
aby nás nebylo
a
Dohodli
jsme se na tom,
v tunelu. Věděli
vidět
co
a skulit hroudu
Dušnici, to ne-
bude
s
takhle se strefit
kolem nás na
to
přišel
nápadem,
mohli procházet
požitek.
21
JIZERAN 6/2011
lokomotiva,
která měla u komína takový velký, široký buben.
Protože jsme věděli, že před vjezdem do tunelu páru
vypíná, a že v případě zdaru či nezdaru, než by vlak
v tunelu zastavil, bychom po stráni nahoru utekli,
to že provedeme. Bylo to za šera, kdy nás asi 8 kluků
se vydalo nad tunel. Myslím, že jsme pouze dva plácali tu sněhovou kouli. Nakonec byly dvě přímo nad
tunelem. Tenkráte se jeden z hradčáků smekl a sjel
bokem tunelu až ke koleji. Když vlak projížděl, obě
koule jsme shodili, obě sice spadly na lokomotivu, ale
jen vylekaly mašinfíru a snad i topiče, neboť druhý
den, myslím, že to byl pan učitel Pavlíček, nám dával veliké kázání.
Vzpomínám si, že už jako větší kluci, jsme se
těšili na vánoce. Shánění stromečku nebylo tak
snadné, jak se může zdát. Kupovat se nechtělo, škoda
LISTOPAD - PROSINEC
peněz, když do háje není zase tak daleko. Tenkráte
byly háje převážně soukromé, takže si je lidé hlídali,
panské – státní hlídal hajný. Věděli jsme, že nádražáci stromky vozí kolikráte volně na vagonech na
uhlí. Také jsem se jednou vypravil pod Maříkov, vyhlédl si tam pěkný smrček, uříznul a čekal, až pojede
nákladní vlak s uhlím. Ten před železničním přejezdem a tunelem natolik zpomalil, že nebyl problém na
vagon skočit, na nádraží seskočit a domů stromek
donést, což jsem také s potěchou udělal.
Zrušením nákladové koleje došlo i ke zrušení nakládky a vykládky zboží a tak vybudované zděné skladiště
ztratilo svůj význam. Ale ne tak docela. Několik roků bylo
využíváno jako klubovna pro zaměstnance traťovky, kteří zde
mívali schůze nebo školení. S úsměvem vzpomínala paní
Kosáčková, jak zde s manželem a dalšími, připravovali mikulášské nadílky, jak zde bývalo veselo při harmonice, kytaře,
ale i magnetofonu. Minimálně 2 x zde byl i stromeček, kdy o
Štědrém dnu a Silvestru se zde radovali, společně se službu
konajícími a sloužícími, i jejich rodinní příslušníci.
Jsou zde Vánoce, bude Silvestra, bude konec roku
2011. Hodnotí se, bilancuje, vzpomíná. Může tak být i s touto
tratí a tunelem. Připomněl jsem, v těchto šesti článcích, jen
pár událostí ze vzpomínek lidí na tom malém úseku tratě
Martinice – Rokytnice n. J. Ano, pryč je doba Hrabačovské
Ančky, popel a saze chrlících lokomotiv, nešťastných událostí
v tunelu, na přejezdech a železničních mostech, které nebylo
vhodné ani zde připomínat. Snad jen Mikulášský vlak dokáže
alespoň mladým lidem přivodit ukázku života a techniky
v tom malebném údolí Sytová - Háje až po rokytnické nádraží. A pokud jim k tomu starší (rodiče, prarodiče, pamětníci)
přidají několik doprovodných slov, pak i Maříkovsko-Hradský
tunel, bude mít na trati Martinice – Rokytnice n. J. své místo.
Závěrem chci poděkovat všem lidem, kteří se snažili
přispět svými vzpomínkami, mimo jiné p. Adámkovi, Fikejsovi, Hamáčkovi, Labátové, Kosáčkové, o možnost uchování a
uložení do pamětí malého kousku této tratě, kde již jen pohádkový Mikulášský vlak připomíná: „Jede, jede, mašinka,
kouří se jí z komínka…“
Šťastné a veselé Vánoce, hodně zdraví a spokojenosti v Novém, roce vám přeje Jaroslav Trýzna.
OKÉNKO Z ÚSTAVU – VYSOKÉ N. JIZEROU
NEMOCNICE DOSTALA NOVÁ OKNA A KABÁT
V letošním roce jsme
v Ústavu chirurgie ruky a plastické
chirurgie
přistoupili
k náročné aci, kterou jsme již
dlouho plánovali. Stav našich
oken byl totiž velmi špatný.
Okna nedoléhala, takže jimi v zimě unikalo teplo a na pacienty táhla zima. V létě zase okny zatékalo.
Chtěli jsme využít dotací, které jsou v současné době na výměnu oken poskytovány. Proto jsme si nechali zpra-
JIZERAN 6/2011
covat energetický audit, který doporučil výměnu oken a
zateplení budov. Budovy nemocnice patří Městu Vysoké nad
Jizerou, proto celou záležitost dále vyřizoval městský úřad.
Bylo schváleno vícezdrojové financování. Podíl ústavu činil
2,6 mil. Kč, město přispělo ze svého rozpočtu 1,8 mil. Kč.
Zbývající část do hodnoty díla přesahující 8,5 mil. Kč byla
hrazena z dotace s využitím prostředků z Evropské Unie.
Na jaře provedli naši techničtí pracovníci odvodnění
lůžkového pavilonu ze strany našeho parku. Tam téměř nesvítí sluníčko a celá část je sužována vyšší vlhkostí. Také byly
provedeny úpravy zpevněných ploch, aby byla zajištěna
dostatečná možnost skládání materiálu. Na konci května
zahájili práce zaměstnanci firmy JINGS, s.r.o., Pardubice.
Pustili se do povrchů našich pavilonů, opravovali staré omítky a připravovali vše pro zateplování. Projektem nám byla
k zateplení určena 16 centimetrová vrstva skelné vaty. Kolem obou pavilonů a spojovacího koridoru stálo lešení, na
kterém se pracovalo, pokud to počasí dovolilo. Provoz ústavu byl zatím neomezen, jen jsme si museli zvyknout na hluk
různého vrtání a ťukání, který stavbu doprovázel.
Úplně jsme nemocnici uzavřeli pouze na dva týdny,
a to poslední víkend v červenci. Nastala chvíle samotné výměny oken. Během dvou týdnů jsme museli všechny místnosti vyklidit, přístroje a zařízení zabalit do folií, aby se na ně
neprášilo, a připravit tak potřebný prostor pro všechny řemeslníky. Vyměněno bylo celkem 203 oken. Tuto práci zvládli tři šikovní chlapci, jeden boural stará okna, druhý zasazoval
okna nová a třetí jen odvážel stará a přivážel nová okna. Dva
zedníci pak prováděli úpravy okolí oken a usazovali parapety.
Po nich nastoupili malíři. Potom následoval velký úklid. Využili jsme celé akce k úklidu opravdu generálnímu, který se
nedá udělat za běžného provozu. Kartáči jsme poctivě vyčistili postele, rozebrané na části, noční stolky, ostatní nábytek
a vůbec všechna místa a zákoutí. Nechali jsme vyprat deky a
polštáře, vyprali jsme si plyšové hračky. Následovala nezbytná dezinfekce a opět umístění veškerého zařízení tak, aby
k nám opět mohli přijít pacienti. Třetí týden již za provozu se
ještě dodělávaly pomocné prostory.
Samostatnou otázkou byl spojovací koridor. U něho
byla projektem předpokládána pouze výměna oken. Stav
koridoru byl ale shledán jako špatný, v podstatě spojovací
krček fungoval bez nějakých oprav od svého vytvoření v roce
1975. Zde opět zabodovali naši techničtí hoši, kteří vytvořili
návrh řešení, a o celou akci se postarali. Koridor je tak rovněž zateplený a s omítkou, která je stejná jako pavilony.
Uvnitř bylo provedeno zakrytí sádrokartonem. Náklady
spojené s opravou koridoru si ústav hradil z vlastních prostředků.
V těchto dnech pracovalo na společném díle mnoho
našich zaměstnanců a brigádníků. Uklízely a pomáhaly
sestřičky, ženy z kanceláří, kuchařky, pomocnice, celé dny
pracovali naši techničtí pracovníci. Pracovalo se nepřetržitě
sedm dní v týdnu, v postatě jsme strávili tři týdny na pracovišti. Pracovní tempo bylo vysoké, protože nás tlačil čas a vše
jsme chtěli zvládnout co nejlépe. Chtěla bych touto cestou
všem moc poděkovat, protože jinak by uzavření provozu
kvůli objemu prací muselo být mnohem delší.
Pěkné podzimní počasí přálo dokončení omítek a
všech prací. Po úklidu lešení se nemocnice opravdu objevila
v novém kabátě. A ze spotřeby plynu vidíme již po krátké
době viditelnou úsporu.
22
LISTOPAD - PROSINEC
Poslední práce již byly opět na panu starostovi Jindřichu Maturovi, protože zakončení akce doprovází vždy
mnoho administrativní práce. Proto také městskému úřadu
velmi děkuji za tento podíl. Poděkování patří i stavebnímu
dozoru (Ing. Jaromír Beran a Ing. Hana Uhlířová), který nás
několikrát v týdnu pravidelně navštěvoval a vedl kontrolní
dny.
Jedna akce nám skončila, stejně jako nám končí letošní rok. Přejeme proto všem příjemné prožití vánočních
svátků, hodně zdraví, spokojenosti, pohody a štěstí v roce
následujícím.
Ing. Marcela Škodová
Ředitelka ústavu
JIZERAN 6/2011
za krásnou básničku nebo písničku jim nadělil dárek. Poděkování patří pánům Šulcovi a Mládkovi, kteří se za Mikuláše a
čerta převlékli.
Měsíc Prosinec
V římském kalendáři byl prosinec desátým měsícem (proto
se jmenuje v jiných jazycích december, podle decem =
deset). V roce 153 př. n. l. byly přidány ještě další dva měsíce. V církevním kalendáři, podle toho, na který den připadá Štědrý den, začíná poslední neděli v listopadu nebo
první neděli prosince advent. Pokud je 29., 30. nebo 31.
prosince pondělí, budou připočítány tyto dny k prvnímu
týdnu příštího roku. V takovém případě končí poslední týden v roce společně s poslední nedělí v prosinci. Takový rok
má vždy 52 kalendářních týdnů. Název pochází od slova
„prosiněti“ (problesknout), což značí, že se jedná o měsíc,
kdy slunce už jen občas prosvitne (probleskne) mezi mraky.
Název měsíce může být též odvozen od slova siný (šedivý),
či od slova prase, je to měsíc zabijaček.
Čert s Mikulášem zavítali i za dětmi z MŠ.
Dne 6. prosince odpoledne se ve školce sešly maminky a společně s dětmi se zúčastnily naší vánoční dílny.
Vyrobily si vánoční stromeček z březové kůry, ozdobený
přírodninami a na stromeček, který zdobí chodbu ve školce,
vyrobily hvězdy z pedigu. Maminkám děkujeme za účast a
chválíme za jejich šikovné ruce.
Potom jsme už pilně trénovali na vánoční besídku,
která se konala 13. prosince. Děti ukázaly, co všechno se ve
školce naučily – zpívaly, přednášely, zahrály divadlo, tancovaly, hrály na flétničky. Nakonec jsme si všichni společně
zazpívali několik koled. Bylo to velice příjemné setkání. Dětem přišli zatleskat rodiče, sourozenci i babičky a dědečkové.
Cukroví a jednohubky, které byly připravené jako občerstvení, vyráběly děti. Paní kuchařce děkujeme za výborný moučník a vánoční „svařáček“. Další den jsme s několika dětmi
navštívili Dům s pečovatelskou službou, abychom obyvatele
potěšili písničkami, básničkami a malým dárečkem.
ZPRÁVY ZE ŠKOL
MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Děti z naší Mateřské školy našly v domě s pečovatelskou službou
mezi seniory vděčné publikum.
Předvánoční čas je nejkrásnější doba, kterou ve
školce s dětmi prožíváme. Dlouhé čekání na Ježíška nám
zpříjemnila návštěva divadelního představení 30. listopadu
v kulturním domě s názvem Tři pohádky. Samy děti se nakonec do představení zapojily a zahrály si živý Betlém.
Další týden nás čekala Mikulášská nadílka. Děti se
čerta přece jen maličko bály, ale Mikuláš jim vše vynahradil a
V pátek 16. prosince jsme konečně dočkali vánoční
nadílky. Ježíšek přinesl dětem krásné nové hračky. Bohužel
se letošní nadílka neobešla bez komplikací. Velice neradi se
s vámi chceme podělit o zcela nepochopitelný negativní
zážitek. Dárky pro děti sháníme celý rok, když se nám povede zakoupit hezká hračka, schováme si ji pro děti na vánoce.
Několik stavebnic a aut jsme měli připravených už v létě. Při
23
LISTOPAD - PROSINEC
rekonstrukci budovy se zřejmě hračky některým dělníkům
zalíbily a neváhali je dětem ukrást. Zůstaly nám pouze
prázdné krabice. Je to smutné!!
Zaměstnanci mateřské školy přejí všem krásné Vánoce a do nového roku hodně zdraví a štěstí.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE
ASUP – peerprogram pro pokročilé
Ve dnech 25. 11. – 27. 11. 2011 jsme se již opakovaně zúčastnili třídenního školícího programu ASUP. Do
programu jsme vstoupili jako pokročilí peeraktivisté
z minulého roku. Akce se odehrávala opakovaně
v Tatobitech. Pořadatelem byla pedagogicko-psychologická
poradna v Semilech.
Tento víkend nám přinesl spoustu veselých okamžiků, ale i nových a zajímavých poznatků z oblasti prevence
užívání drog, kouření, alkoholismu, vandalismu, gamblingu
apod. „Tak například, víte, co všechno cigarety ničí? Ucpávají
přeci cévy, srdeční komůrky, ničí celkový vzhled (žluté zuby,
nehty a oči), atd“.
Po ukončení školení a návratu do školy jsme se o
své nové zážitky a poznatky podělili s třídami 2. stupně na ZŠ
v Jablonci nad Jizerou a v Rokytnici nad Jizerou. Důvodem
spolupráce obou škol je výměna poznatků a zkušenosti nejen
mezi peeraktivisty, ale i žáky obou škol. V našich přednáškách jsme se konkrétně snažili přimět žáky, aby ani nezkoušeli začínat brát drogy, přestali pokud možno kouřit a konzumovat alkohol. „Nechceme mít přeci města plná kuřáků,
feťáků a opilců, ne?“
Za účast na programu vděčíme skvělému týmu pracovníku PPP Semily a školním metodikům prevence, pánům
Javůrkovi a Dostálovi ze ZŠ Jablonec a Rokytnice.
Více informaci je možné shlédnout na www.asup.cz
Sepsali účastníci programu ASUP: Žákyně osmých tříd - Jana Jindřišková, Kateřina Kynčlová (ZŠ Jablonec) a Gabriela Vlková (ZŠ Rokytnice).
UKÁZKY SLOHOVÝCH PRACÍ
Zima (líčení)
Po barevném podzimu přichází další roční období,
chladná zima. Je mrazivá, studená, ale zároveň krásná. Všude
se leskne zářivě běloučký sníh, který tvoří skvělou příležitost k
bobování, lyžování, koulování a stavění sněhuláků. Křišťálový
led zdobí zamrzlé rybníky a říčky. V tomto ročním období je
událost, na kterou se všichni těšíme.
Jsou to Vánoce, svátky klidu a míru. Pohoda, dobrá
nálada, vůně sladkého cukroví prostoupí do všech rodin. Na
stromečku se roztančí zvonky, jakmile zní zvuk koled. Pod
ním, hlavně děti, nacházejí vytoužené dárky. Duch Vánoc je
to, co nás spojuje. Zima má mnoho tváří, a proto je tak
krásná, plná tajemství.
Ondřej Mrázek, 9. třída
Kouzlo zimy a Vánoc
Zima je kouzelné období. Nejkouzelnější ze všech.
Když spadnou první vločky, vždy se moc raduju. Zemi zahalí
bílý plášť, který začne mizet, až vysvitne první jarní paprsek
slunce. Ráda se procházím zimní krajinou, když sněží.
Nechávám se unášet pocitem krásy, jež přináší vločky, které
JIZERAN 6/2011
mi padají na obličej.
Na zimě však není kouzelné jen bílý sníh. Dětská
radost, dětský úsměv, když sáňkují, když se koulují nebo staví
sněhuláky, to je obrovské kouzlo! Takové, jaké by nikdo
vyčarovat nedokázal. Vánoce! Období klidu, míru a pohody.
Vůně cukroví, které peče maminka. Vůně stromečku!
Rozbalování dárků! To jsou pravá kouzla Vánoc.
Lucie Pirochová, 9. třída
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Právě se nacházíme v období adventu, v období vrcholících příprav na nejkrásnější svátky v roce, v období, kdy
jedno vystoupení střídá druhé.
Než se dostanu k připomenutí akcí adventních, musím se vrátit k soutěži, o které jsem se v čase budoucím zmiňovala v minulém čísle Jizeranu, a to o pěvecké soutěži
v Jablonci nad Nisou s názvem „Karlovarský skřivánek“. Když
paní učitelka Iva Housová své žáky přihlašovala, netušila, že
se jedná o soutěž postupovou, měla to být pouze taková
generálka před důležitou soutěží Základních uměleckých
škol, která začne okresním kolem v únoru. Zpočátku jsme si
dělali legraci ve smyslu – „holky, moc to nepřehánějte, komu
by se chtělo jet takovou štreku a ještě na dva dny …“ Po té,
co naše dívky odzpívaly, pomalu nás humor začal přecházet,
protože začínalo být jasné, že se do Karlových Varů na celostátní kolo v březnu opravdu pojede – a to ve složení Magdalena Jarošová, Karolína Šimůnková a Martina Volejníková.
Všem gratulujeme.
Na konci listopadu vyrazil KS Kalandra opět do Sulzbachu, aby tam první adventní neděli uspořádal tradiční
koncert. Stejně jako v předešlých letech se našemu sboru
dostalo vřelého přijetí a pohostinnosti. Nedělní koncert byl
krásnou tečkou za celým zájezdem. Z dlouhého potlesku a
vyžádání si několika přídavků na konci koncertu budeme
čerpat energii a chuť do další práce ještě dlouho.
Každým rokem jsou děti ze „zušky“ zváni k účinkování na Rozsvícení vánočního stromu nejen v našem městě, ale i v okolních. A tak se v sobotu 3. prosince flétnový
soubor Hany Friedové a zpěváčci Ivy Housové rozjeli nejprve
do Rokytnice nad Jiz., a poté do Vysokého. Všechny děti
statečně bojovaly nejprve s větrem, který nekompromisně
odnášel noty ze stojanů a poté s deštěm a zimou, která nás
nakonec přeci jen přemohla, takže jsme se domů vraceli
značně promrzlí. Na Rozsvícení vánočního stromu v sobotu
10. prosince u nás v Jablonci se ke zpěváčkům a flétnistům
přidali i tanečníci Petry Jiroušové. Tam už bylo počasí přívětivější a lehce poletující sníh jen umocnil sváteční atmosféru.
Všem dětem, jejich rodičům i vyučujícím patří velký dík a
obdiv za to, s jakým nasazením a ochotou za jakéhokoliv
počasí venku vystupují a snaží se rozdávat divákům radost.
V právě zmiňovanou sobotu 10. prosince se nám sešly hned dvě akce najednou – zatímco nejmladší zpěváčci
naší školy vystupovali na Rozsvícení vánočního stromu, DPS
Mládí vyrazil na mezinárodní soutěž pěveckých sborů „Pražské Vánoce“ do Prahy. Těch soutěží má Mládí za sebou už
hezkou řádku, a přesto jsou to stále stejné nervy, napětí, ale
i radost. Přála bych vám být u toho – jak u akustické zkoušky,
rozezpívání, soutěžního vystoupení, tak i závěrečného vyhlášení. Čím dál víc obdivuji všechny dívky ze sboru, jak dokážou
24
LISTOPAD - PROSINEC
JIZERAN 6/2011
naprosto perfektně zazpívat před poloprázdným sálem, kde
se smí tleskat až na konci vystoupení a kde každou chybu
hlídá bedlivě poslouchající odborná porota. Člověk by si
myslel, že vyhlášení výsledků už nebude po těch letech tolik
prožívat, ale není tomu tak. To obrovské nadšení a radost,
kterou celý sbor po vyhlášení ceny absolutního vítěze ve své
kategorii prožíval, nemůže nechat nikoho chladným. Z Prahy
si tedy Mládí odváží diplom za zlaté pásmo s broušeným
pohárem jako cenou pro absolutního vítěze, zvláštní ocenění
za hlasovou kulturu, vynikající hodnocení všech členů poroty
a hlavně nádherný pocit, že „jsme to zase dokázali, že jsme
fakt dobří…“ To, že sbor z malého města dokázal porazit
sbory nejen z Čech, ale i Ruska, Polska, Ukrajiny a dokonce i
Jižní Afriky, je zásluha především Květy Kavánové, Ivy Housové a Magdaleny Jarošové, stejně tak i všech zpěvaček a
v neposlední řadě i jejich rodičů, kteří je ve zpívání nemalou
měrou podporují. Moc gratulujeme.
Na slavnostním rozsvícení zazpívaly děti z ZUŠ.
Zaměstnanci MěÚ
Jablonec n. J. přejí
všem občanům
z Jablonce n. Jizerou krásné prožití
svátků vánočních,
do nového roku
hodně zdraví, štěstí, lásky a úspěchů
v soukromém i
pracovním životě.
Zatím poslední akcí, kterou máme v době adventní
za sebou, je Vánoční představení v Kulturním domě
v Jablonci n. Jiz. Večernímu představení předcházely dvě
dopolední vystoupení tanečního oboru pro školy, ze kterého
se některé vybrané choreografie objevily i na večerním představení. Toto představení je tradičním předvánočním vystoupením, na kterém se podílí všechny obory naší „zušky“.
V první části vystupují hudebníci, v druhé zase tanečníci,
v předsálí se prodávají výrobky dětí z keramiky a výtvarné
výchovy. Nejen díky účinkujícím dětem, kterým se opravdu
dařilo a které se snažily svým blízkým ukázat z toho, co umí,
maximum, ale i díky skvělému a pozornému publiku, jsme
strávili příjemný večer, ze kterého můžeme mít opravdu
radost, a který, jak pevně doufám, byl pro diváky příjemným
zastavením v tom předvánočním shonu. Moc děkuji všem, co
se na jeho přípravě i realizaci podíleli.
Posledním koncertem, který dobu adventní zakončí,
bude koncert pěveckých sborů Skřivánek, Mládí a Kalandra,
který tradičně rozezní kostel sv. Prokopa v Jablonci n. Jiz. v
předvečer Štědrého dne 23. prosince v 19:00 hod. Všechny
srdečně zveme.
A mě nezbývá než popřát našim žákům, jejich vyučujícím i všem ostatním co nejkrásnější vánoční svátky plné
pohody a do nového roku hlavně hodně zdraví a štěstí.
V příštím roce opět na viděnou a slyšenou.
Za Základní uměleckou školu
Petra Šimůnková
Šťastný nový rok 2012
Děkujeme všem zákazníkům
za dosavadní přízeň
a těšíme se na další spolupráci i do budoucna.
Příjemné prožití svátků vánočních,
hodně zdraví, pohody a mnoho úspěchů
v novém roce 2012
přeje kolektiv prodejny Stavebniny Janda
TMA NEBO SVĚTLO …
… SMRT NEBO ŽIVOT ???
Rádoby moderní doba se zbavuje náboženských duchovních představ o sobě, člověku i světu a to má nutně
své důsledky. Ono je svým způsobem snadné umlčet, vyhnat,
odstranit a dokonce „zabít“ bohy, ale problém je, co pak
udělat s prázdnotou, která po nich zůstává. Postačí nám
připomenout, jak to dopadá, když se potom na boží trůny
hrnou lidé. Diktatury nejsou příjemná, lehká ani tvořivá období.Zažili jsme už mnoho vizí a verzí státních, společenských, ideologických a jiných představ o životě světa, národů
i států.
Co od těchto svátků vyzkoušet „ vánoční model Boží“?
Boží Syn Ježíš Kristus: Ač byl Pánem vesmíru, stal se
nejchudším na zemi a neměl, kde by hlavu složil. Když byl
dítětem, spal v cizích jeslích a přitom zneklidnil krále. Když
byl chlapcem, udivoval vzdělané doktory. Když byl mužem,
otřásl celým izraelským národem i základy veleříše římské.
Ovládal zákony přírody, tišil bouři, chodil po vlnách moře,
sytil z mála tisícové zástupy, uzdravoval bez léků, křísil mrtvé. Nepřátelé jej nemohli přemoci, satan a zlo jej nemohli
zničit, temnoty ho nepohltily a ani hrob neměl sílu jej zadržet
ve smrti. Nade vším zvítězil svou moudrostí, pokojem a láskou. Nenapsal ani jedinou knihu, ale do největších knihoven
světa by se nevešly knihy, které o něm byly napsány. Nesložil
žádnou píseň, ale svou odpouštějící láskou rozezvučel písněmi chvály a vděčnosti mnohá lidská srdce více než všichni
básníci světa. Nezaložil náboženskou školu, vědecký ústav
25
LISTOPAD - PROSINEC
ani seminář, ale školy vzdělaných národů se nemohou pochlubit tolika žáky jako On. Nezařídil lékařskou kliniku, ale
uzdravuje více chorých duší než tisíce lékařů nemocných těl.
Nevelel žádné armádě, nedobyl ani píď země a přece žádný
vojevůdce neměl nikdy tolik dobrovolníků a přátel jako On.
Mocí své lásky, poselstvím evangelia přetvořil celý
svět. Všichni lidé zklamali, On však neopouští nikdy nikoho.
Všichni lidé zradili, zhřešili a zemřeli, jen On jediný zůstává
svatý, nekonečný a věčný. Velcí mužové světa přišli a odešli.
On však žije a přijde zase. Bude mít poslední slovo k dějinám
lidstva a rozhodne o věčnosti každého z nás.
Tento Ježíš je můj bratr, který mě provází, a já Ti za
to děkuji, Ježíši Kriste, Synu Boží.
Vážení přátelé, jak již je milou tradicí naší farnosti, můžete si
v našem kostele sv. Prokopa na Štědrý
den „volně“ vyzvednout Betlémské
světlo, a to od 9:00 h do 18:00h.
Ve 24:00 h pak společně slavíme štědrovečerní Bohoslužbu při příležitosti narození
Ježíše Krista.
Přeji nám všem lidsky pokojné a Bohem požehnané
svátky - svátky blízkosti člověka k člověku a lidí k Bohu.
P. Ivo
SULZBACH AM TAUNUS
• Vánoční trh 2011 v Sulzbachu na
konci listopadu – se letos konal za příznivého počasí. Z Jablonce byl tradičně vypraven
autobus. Hasiči nabízeli krkonošské speciality (především
sejkory) a sbor Kalandra, který se v sobotu představil v několika menších koncertech, a v neděli pak v hojně navštíveném
katolickém kostele prezentoval svůj hudební program. Dlouhotrvající potlesk byl tou pravou odměnou za bravurní výkon. Večer skončil společně zazpívanými vánočními písněmi.
Letos poprvé přátelé z Jablonce nabízeli tradiční
české vánoční cukroví, které napekly hasičky a Klub žen
z Jablonce. Poptávka byla veliká, po 3 hodinách se po 30kg
cukroví jen „zaprášilo“.
• Koncem listopadu byla sezvána obec Sulzbach na
její každoroční Mezinárodní bufet v kulturním středisku
Frankfurter Hof. Ze 70 národností z celého světa bylo tentokrát zastoupeno 20 z nich. Jako obvykle si návštěvníci mohli
vybírat ze širokého sortimentu potravin, které sami návštěvníci připravili dle jejich domovských tradic a chutí. Celou akci
doprovázel zajímavý kulturní program, v letošním roce lidová
hudba mexické a kubánské skupiny.
• Dne 9. listopadu oslavilo 350 dětí ze Sulzbachu
lampionovým průvodem, doprovázeným menším dechovým
orchestrem, svátek svatého Martina. I Sv. Martin na koni se
průvodu zúčastnil. Před historickým obrazem evangelického
kostela byla legenda sv. Martina znázorněna: Sv. Martin se
s žebrákem podělil o svůj plášť. Na konci průvodu, děti dostaly půl Martina (tradiční pečivo), jako symbol rozdělení
pláště.
JIZERAN 6/2011
• V polovině listopadu pořádal Sulzbašský pěvecký
spolek výroční koncert „Podzimní Crocus". Tentokrát se na
„pestrou směs písní" přišlo podívat asi 280 posluchačů.
Vstup byl dobrovolný, čistý výtěžek z prodeje kávy a koláčů
byl věnován na charitativní činnost.
• Po dlouhém období výstavby, bylo zprovozněno
nové rozšíření obchodního centra Main - Taunus – Centrum.
Bylo otevřeno více než 70 nových obchodů Také stávající
podniky využily příležitosti k modernizaci svých prodejen.
Nová nabídka je přijímána velmi dobře, což můžete snadno
vidět z prvních dnů na přeplněných parkovištích.
• V polovině listopadu bylo uvedeno do provozu na
radnici nově instalované zařízení na získávání energie ze
slunečních paprsků. Peníze na tuto investici byly vybrány
rovnoměrně od sdružení, pro tento účel speciálně založené –
které čítá 18 místních občanů.
TJ SOKOL JABLONEC NAD JIZEROU
TANEČNÍ KURZ ÚSPĚŠNĚ UKONČEN
Situace před třemi měsíci:
„Čus roštěnko. Co chceš vole? Hele
vole poď si trsnout ne? Vycouvej
blbečku, vodpluj. Ses zvencnul, ne?
Fič na plac bo tě tam dokopu. Ale
bacha na mě vole, tančim jen „šlapáka“. Sem si mohla myslet ty Astére. Ale je to tu dneska celkem betelnej vopruz, co? Tak poď na vrťana, ne? Budeš povolnější. To
zrovna. To by se ti hodilo ty sprosťáku. Vrať se do stáje ty
dacane….
Aktuální situace po absolutoriu tanečního kurzu v Jablonci
nad Jizerou pod vedením mistra Konopáska:
Hezký dobrý večer slečno. Nápodobně. Smím prosit o tanec?
Samozřejmě. Vy tančíte ráda, že ano? Ano velmi. Nejraději
mám džajf a čaču. Myslel jsem si to, již prve jsem vás na
parketu se zalíbením sledoval. Tančíte opravdu skvěle. I vy
jste vskutku zdatný tanečník. Děkuji Vám. Tančit s Vámi bylo
opravdu velmi příjemné. Mohu Vás nyní pozvat na skleničku?
No, myslím, že se asi dám přemluvit ….
Ano, správně jste pochopili. Toto byly modelové
rozhovory našich dvou blíže neurčených absolventů kurzu
tanečních s tříměsíčním odstupem. Postřehli jste v něm
nějaký posun? Nějakou změnu? Všimli jste si, prosím, toho
lehkého rozdílu v jejich slovníku a společenské konverzaci? A
právě kvůli tomu se to všechno dělo. Kvůli tomu zase spojili
síly taneční mistr pan Roman Konopásek s partnerkou, taneční orchestr KRAKONOŠ pana Václava Ullricha a pořadatelky z řad členek TJ Sokol Jablonec nad Jizerou. A tesali a
tesali, až tvrdé dřevo změklo, stalo se
vláčnější, pružnější a ohebnější. Nakonec rezonovalo v libé harmonii - tančilo.
Všem jmenovaným patří opravdu velké
poděkování. A kurz byl zakončen závěrečným VĚNEČEKEM. Slavnostní promenáda všech těch mladých slečen a
mladých pánů, absolventů, kteří dnes již
znají pravidla společenského chování.
26
LISTOPAD - PROSINEC
Ano, kurz taneční a společenské výchovy povětšinou opravdu všichni s bravurou zvládli a i jim za to patří naše uznání.
JIZERAN 6/2011
SPORT
JABLONEC N. JIZ.
XII. ročník turnaje
v
NOHEJBALE
Kulturní dům
Jablonec nad Jizerou
7. 1. 2012 sobota
Prezentace 8:30 – 9:00
Přihlášky (+startovné) předem na telefonním čísle:
739 547 368
Zajímavé ceny! Občerstvení zajištěno.
LYŽOVÁNÍ
Všichni členové lyžařského oddílu již netrpělivě očekávají spuštění vleků na Kamenci, aby mohli zahájit zimní
přípravu. Letošní sezonu je opět čeká náročný seriál závodů
jak v Libereckém kraji, tak v Královéhradeckém kraji. Během
léta se téměř všichni členové zúčastnili týdenního soustředění v Pasekách nad Jizerou. Tímto bychom rádi poděkovali
za výbornou kuchyni a pohodlné ubytování celému kolektivu
místní Hermíny. Od podzimu děti pravidelně trénují v místní
tělocvičně a zlepšují tím svou fyzickou kondici nutnou
k absolvování náročného zimního programu.
27
LISTOPAD - PROSINEC
Pro letošní zimu jsou děti vybaveny novým zimním
oblečením od firmy T12, na které nám z velké části přispěl TJ
Sokol Jablonec nad Jizerou za což velmi děkujeme. Díky Martině Noskové všechny děti obdržely zdarma funkční prádlo
od firmy Warmpeace, která je sponzorem našeho lyžařského
oddílu. Patří jim naše vřelé díky.
Pokud počasí dovolí, tak 31. 12. 2011 a 25. 2. -26. 2.
2012 pořádáme na Kamenci závody Poháru Libereckého a
Středočeského kraje. Tímto Vás všechny srdečně zveme.
Za LO TJ Sokol Jablonec nad Jizerou
Miroslav Štěpánek
S nadcházející lyžařskou sezonou dovolte, abychom apelovali
na chování na sjezdovkách a vlecích. Lyžařů a snowboardistů
přibývá, tzn., že přibývá i úrazů. Přečtěte si, prosím, pozorně
níže uvedená základní pravidla a hlavně, buďme ukáznění a
dodržujme je.
JIZERAN 6/2011
28
z osmi, celkem šedesát jezdců.
Třída E1:
Josef Hamáček, místo jednatřicáté, odjety dva
závody z osmi, celkem sedmdesát jezdců.
Třída E2:
David Adámek, místo třiapadesáté, odjety dva
závody z osmi, celkem sto dvacet jezdců.
Tomáš Tocl, místo dvaasedmdesáté, odjety dva
závody z osmi, celkem sto dvacet jezdců.
Třída E3:
Petr Rydval, místo deváté, odjety čtyři závody
z osmi, celkem osmdesát jezdců.
Petr Petříček, místo třinácté, odjeto pět závodů
z osmi, celkem osmdesát jezdců.
Nikdo z našich borců nejel všechny závody, tak ani
výsledky nemohly dopadnout lépe. Já sám jsem očekával
větší účast našich borců a také více dobrých umístění. Dobrá
zpráva je ta, že bylo minimálně zranění. Můžeme si jenom
přát, aby příští rok byl alespoň o trošku lepší. Tečka za letošní
sezonou byla v Bratrouchově a tam také posílám dík. Pomalu
se blíží konec roku a tak se příznivci motorek mohou těšit na
motoskijéringové a autoskijéringové závody. Doufejme, že
paní Zima bude štědrá a několik závodů se uspořádá i
v blízkém okolí.
Vážení spoluobčané, závodníci a čtenáři Jizeranu,
Vám všem přeji radostné a pohodové Vánoce. Do nového
roku 2012 pevné zdraví, štěstí a pohodu.
Za motosportklub Petr Rydval
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Noví občánci města
Anežka Holcová
Kristian Daňhel
22. 10. 2011
03. 11. 2011
Rodičům srdečně blahopřejeme.
Významná jubilea (listopad, prosinec 2011)
MOTOSPORTKLUB
Vážení přátelé motorismu, závodní sezona skončila a
v minulém čísle Jizeranu jsem
Vám slíbil celkové výsledky
našich borců v seriálu Enduro
Cross Country.
Veteráni:
Jiří Pohořalý, místo patnácté, odjety čtyři závody
z osmi, celkem šedesát jezdců.
Petr Sadílek, místo dvacáté, odjety tři závody
Ludmila Petřinová
Miroslav Tomíček
Miloslava Šimůnková
Eva Langhamrová
Vladimír Hradecký
Miroslav Kousal
Oldřich Chaloupka
Milan Patočka
Miloslav Polák
Marcela Mečířová
Anna Lubiková
Miloslav Votoček
Jiřina Zieneckerová
90 let
86 let
83 let
82 let
81 let
81 let
80 let
75 let
90 let
87 let
84 let
82 let Pí. L. Petřinová a p. M.
75 let Polák oslavili devadesátku!
V měsíci říjnu oslavila 80let paní Helena Pavlatová, toho času žijící
a trvale hlášená v domově důchodců, proto nebyla uvedena mezi
oslavenci v minulém čísle Jizeranu. Tímto se omlouváme, dodatečně ji uvádíme a přejeme jí též hodně zdraví a štěstí.
LISTOPAD - PROSINEC
JIZERAN 6/2011
Úmrtí
05. 11. 2011
07. 12. 2011
Vlasta Kašťáková
Jaromír Patočka
90 let
87 let
Čest jejich památce a upřímnou soustrast pozůstalým.
Sňatky
19. 11. 2011
Jiří Petrovický a Markéta Klicperová
(oba snoubenci z Jablonce nad Jizerou)
Snoubencům blahopřejeme.
Srdečně blahopřejeme manželům Blažkovým, kteří letos
v dubnu oslavili 60 let společného života.
KULTURA JABLONEC N. JIZ.
→ NOVÉ KNIHY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Literatura pro dospělé:
Kepler L.
Theorin J.
King S.
Vondruška V.
Green J.
Forsyth F.
Brown S.
Javořická V.
Janečková K.
Vondruška V.
Keleová-Vasilková
Canevariová R.
Slanská Klúz M.
Fieldingová J.
Mankell H.
Roberts N.
Roberts N.
Váňová M.
Roberts N.
Mawer S.
Keleová-Vasilková T.
Smith W.
Patterson J.
Briggs P.
Paganiniho smlouva
Mlhy Olandu
Rose Madder
Letopisy královské komory VI.
Výměna
Spis Odessa
Ostrý střih
Rackové
Zrada
Znamení rožmberské růže
Lži
Panika
Chci tě zpátky, i když tě ztratím
Nebezpečná zóna
Číňan
Kouzlo okamžiku
Ohnivý soumrak
Pavouk v síti
Sen v bílém
Skleněný pokoj
Srdce v temnotách
Šelma
Uvidíš, zemřeš
Zkřížené hnáty
Literatura pro mládež:
Braunová P.
Valentino S.
Březinová I.
Březinová I.
Smith L. J.
Ricchelle M.
Cabotová M.
Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L.
Jak se státi ZOMBIE
Blázniví donkichoti
Bojíš se, Margito ?
Tajný kruh – Otrokyně
Pokrevní pouta
Allie Finklová – Holčičí pravidla-Kluci k
zulíbání
Naučná literatura:
Zindulka S.
Moje cesta vlakem dětství a naděje
Spokojené, láskou a porozuměním naplněné
vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce 2012
přeje Hana Vaňková
→ PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE
KRVAVÝ ROMÁN v Kantýně v Poniklé
uvádí Divadelní soubor J.J.Kolár.
V pátek 30.12.2011 od 19.00 hodin
Vstupné 60,- Kč / děti a vojsko 30,- Kč
Derniéra nejúspěšnějšího představení v historii
souboru. Představení již viděli diváci v Poniklé, Josefově Dole, Jablonci nad Jizerou, Slané, Kruhu, Vysokém nad Jizerou, Víchové, Liberci, Praze, Desné,
Lázních Toušeň, Valteřicích, Jilemnici, Harrachově,
Poličce, Městečku Trnávce, Velké Bystřici a Jelení
Hoře.
NENECHTE SI UJÍT POSLEDNÍ PŘÍLEŽITOST!!!
KOUZELNÝ OSTROV The enchanted Island
Zájezd - KINO RADNICE Jablonec n. Nisou
Sobota 21. ledna 2012
Metropolitan opera. Live in HD. Přímé přenosy
operních představení z Metropolitní opery v New
Yorku v HD kvalitě a prostorovém zvuku 5.1 na velkém filmovém plátně!
NOVINKA – moderní kulturní formát.
George Frideric Handel, Antonio Vivaldi, JeanPhilippe Rameau a další ...
Účinkují:
Danielle de Niese, Lisette Oropesa, Joyce DiDonato, Plácido Domingo
Dirigent:
William Christie
Režie:
Phelim McDermott
Nastudování:
Anglicky s českými titulky
Vhodný dárek pod stromeček.
Cena zájezdu 400,- Kč.
BALADA Z HADRŮ (Voskovec & Werich)
24. 2. 2012 pátek
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ DS J. J. KOLÁR PŘI TJ PONIKLÁ
KD Jablonec nad Jizerou
Začátek 19:30 hod., vstupné 60,- Kč
→ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI MŠ A ZŠ
Pondělí 20. února 2012
Čarodějná pohádka
Divadýlko MRAK, Havlíčkův Brod
KD Jablonec nad Jizerou, od 10:00hod., vstupné 40,- Kč
Uvítáme i mimoškolní děti s doprovodem
→ PLÁNOVANÉ AKCE NA JARO 2012
Zájezd do Hudebního divadla v Karlíně,
pátek 23. března 2012
OPERETA Emmerich Kálmán
ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA
Nejlepší a nejznámější opereta Emmericha Kálmána a
jedna z nejlepších světových operet vůbec, se vrací na jeviště
Hudebního divadla Karlín. Nové nastudování ve spolupráci s
maďarským BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ si dává za cíl přilákat na operetu široké spektrum diváků. Tato verze slaví
úspěchy nejenom v Budapešti, ale i v Salzburgu, Mnichově,
29
LISTOPAD - PROSINEC
JIZERAN 6/2011
Petrohradě a dalších evropských městech. Za úspěch vděčí
nesmrtelná Čardášová princezna nejenom úchvatné hudbě,
ale i vtipnému libretu. Mladý vídeňský kníže Edwin se zamiluje do hvězdy budapešťského kabaretu Orfeum Sylvy
Varescu. Sylva ale odjíždí na turné do Spojených Států a
Edwin je povolán zpátky ke svému pluku. Aby Edwin Sylvě v
odjezdu zabránil, udělá okamžité rozhodnutí: nabídne Sylvě
manželství a své rozhodnutí stvrdí ještě tentýž večer před
notářem přímo v Orfeu. Současně ale přichází od jeho rodičů
formální oznámení Edwinových zásnub se sestřenicí Anastázií. Sylva se o zasnoubení dozví a rozhodne se, že Edwina
vytrestá.
Osoby a obsazení:
Sylva: Iveta Dufková, Sisa Sklovská
Edwin: Aleš Briscein, Marián Vojtko
Boni: Karel Škarka, Jan Urban
Stasi: Dita Hořínková, Michaela Nosková
Anhilta: Pavla Břínková
Feri: Jan Ježek, Oldřich Kříž
Miška/Alfons: Roman Škoda
Kníže: Oldřich Král
Schulteis: Václav Vostarek
Rhonsdarf: Jiří Schoenbauer
Kisch: Josef Oplt
vánočních dárkových poukazů. V nabídce jsou tato
představení:
17. 2. ZLOČIN V POSÁZAVSKÉM PACIFIKU
Martin Vačkář - Ondřej Havelka, hudební
retrokomedie v podání herců MD Mladá
Boleslav a Divadla Kalich Praha
28. 3. MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
Geraldina Aron, skvělá komedie s Eliškou
Balzerovou
11. 5. MALÉhRY Brno KNEDLO VEPŘO ZELO
ANEB TŘI SESTRY A PEPAN
Autorské představení asketického divadla, komedie „z kravína“ o touze uniknout z malého moravského venkova
31. 1.
08:40
10:30
Cena vstupenky 410,- Kč + doprava
Mezi vánočními svátky bude Městská knihovna
v Jablonci nad Jizerou otevřena pouze
v úterý 27. prosince 2011.
• KULTURNÍ DŮM JILM JILEMNICE
03. 01. 19:00
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ
Divadlo Járy Cimrmana, vstupné 350,330,- Kč
12:00 - 15:30
12:00 - 15:30
17. 01. 18:00
EVA A VAŠEK – S písničkou kolem světa
Vstupné 190,- Kč
12:00 - 17:00
12:00 - 15:00
08. 02. 19:30
NA ÚTĚKU - Divadlo Ungelt Praha
Divadelní hra, v níž excelují Zlata Adamovská a Jana Štěpánková, vstupné 350,- Kč
21. 02. 19:30
JIŘÍ SCHMITZER – recitál
Vstupné 200,- Kč
28. 1.
EROTICKÝ PLES
MĚSTSKÁ KNIHOVNA JABLONEC NAD JIZEROU
Otevírací doba:
PO:
ÚT:
ST:
ČT:
PÁ:
8:30 - 11:00
ZAVŘENO
8:30 - 11:00
Kontakt:
tel.: 481 591 101, E-mail: [email protected]
→ NABÍDKA KULTURY V OKOLÍ
• KULTURNÍ DŮM STŘELNICE VRCHLABÍ
27. 12. 17:00
Silvestrovské odpoledne s Horalkou
Sál Střelnice, vstupné 70,- Kč
14. 01. 20:00
Velký rybářský bál
Tombola, rybí speciality, vstupné 150,- Kč
Předprodej Švejkova restaurace
28. 01. 20:00
J. KAHOUN, Z. TOMEŠ, M. SAJLEROVÁ,
Z. SVĚRÁK: PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Divadelní představení provázené milými a
rytmickými písničkami Petra Skoumala
s texty Zdeňka Svěráka pro děti od 3 let a I.
stupeň základních škol. Humorné a napínavé příhody dvou malých čmeláčků, které
většina z nás zná z televizních večerníčků.
Na děti se těší Čmelda, Brumda, Pučmeloud, Pavouk, Kvapík, Motýl, Maminka,
Housenka, Beruška. Délka představení 60
min.
Vstupné: 30,- Kč
Koncert Vladimíra Merty
Klub Kotelna, vstupné 120,-Kč
• KULTURNÍ DŮM GOLF SEMILY
Od 11. 1. JARNÍ DIVADELNÍ SEZONA 2012
KC Golf Semily nabízí možnost zakoupení abonentky za
značně zvýhodněnou cenu 550,- Kč = vstupné na všechna tři představení jarní sezony. Stávajícím předplatitelům rezervujeme jejich místa do 10. ledna. Po tomto datu budou jejich místa nabídnuta k prodeji a držitelům
20:00
31. 03. 19:30
JAN BUDAŘ A ELIŠČIN BAND
Vstupné 225,- Kč
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
Informační středisko Jilemnice,  481541008, ww.sdjilm.cz
• Lidový dům zažil jeden se svých novodobých vrcholů
v sobotu 4. 12. 2011. Vystupovala zde kapela George+Bethovens s kytaristou a zpěvákem Karlem Kahovcem a
s Viktorem Sodomou. Jejich koncert, který záhy přešel
v taneční zábavu, přiváděl početné davy návštěvníků převážně středního věku do varu. Mnozí si i rádi zazpívali důvěrně známé písně legendárního Petra Nováka, které tvoří
základ repertoáru kapely. Tak tohle se pořadatelům opravdu
povedlo a na tvářích návštěvníků to bylo poznat. Vyzařovala
z nich spokojenost i nadšení.
30
LISTOPAD - PROSINEC
JIZERAN 6/2011
NENÍ TO JEN VÁNOČNÍ DÁREK
ROZPIS STOMATOLOGICKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY - SEMILY
Ordinační hodiny: SO, NE, svátky od 7:30 – 11:30 hod.
Leden, únor 2012
• neděle 1. 1. 2012, MUDr. M. Buchtová
Tyršova 394, Semily, tel. 481 624 100
• sobota - neděle 7. – 8. 1. 2012, MUDr. J. Řezníček
Fučíkova 62, Lomnice n. Popelkou, tel. 481 672 063
• sobota - neděle 14. – 15. 1. 2012, MUDr. Petr Jonáš
ul. 3 května 301, Semily tel. 481 622 796
• sobota - neděle 21. – 22. 1. 2012, MUDr. Jiří Jůza
Libštát 262, Libštát, tel. 481 689 323
• sobota - neděle 28. – 29. 1. 2012, MUDr. M. Durďová
Tyršova 394, Semily, tel. 481 624 005
• sobota - neděle 4. – 5. 2. 2012, MUDr. Jiří Vavřina
Tyršova 394, Semily, tel. 481 624 400
• sobota - neděle 11. - 12. 2. 2012, MUDr. Hana Petříková
Obránců míru 866, Lomnice n. Popelkou, tel. 481 672 569
• sobota - neděle 18. – 19. 2. 2012, MUDr. Jiřina Slavíková
Bavlnářská 554, Semily, tel. 481 622 687
•sobota - neděle 25. – 26. 2. 2012, MUDr. Marie Stehlíková
Komenského 165, Lomnice n. Popelkou, tel. 481 671 255
Vážení rodiče,
pro žáky našich škol, kteří budou končit povinnou
školní docházku devátou třídou, nabízí Gymnázium a Střední
odborná škola Jilemnice mimořádnou příležitost pokračovat
ve studiu, získat maturitu i možnost uplatnit se přímo v praxi.
Otevíráme již pro školní rok 2012 – 2013 nové studijní obory.
Vedle dobře známých gymnaziálních oborů (všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium a sportovní gymnázium) jde o
obory střední odborné školy, a to obor Informační technologie (18-20-M\01) a obor Veřejnosprávní činnost (68-43M\01). Jedná se sice o pro nás nové obory, jsou však pro náš
region velmi přínosné.
V informačních technologiích se uplatní zájemci,
kteří chtějí ovládnout nejen vlastní počítač, ale chtějí jej také
udržovat a sestavovat, chtějí zvládnout různá programová
vybavení, zejména kancelářské aplikace programů. Mají také
zájem realizovat a administrovat počítačové sítě, případně i
programovat a vyvíjet uživatelská, databázová a webová
řešení.
Veřejnosprávní činnost nabízí přípravu tak, aby absolventi zvládli orientaci v našem právním řádu, rozuměli
základním právním pojmům, znali strukturu a působnost
orgánů státní správy a samosprávy, zpracovávali věcně, jazykově a formálně správně jednoduché právní písemnosti. Ale
také pracovali s počítačovými programy pro veřejnou správu,
kontrolovali nebo vystavovali správní a jiné úřední písemnosti a dokumenty, znali předpisy pro evidenci a ukládání písemností a ochranu údajů.
Mimo jiné povede výuka v obou oborech také
k tomu, aby absolventi racionálně využívali prostředky kancelářské techniky a ovládali desetiprstovou hmatovou metodu.
Uplatnění budoucí absolventi naleznou určitě
v pracovním procesu v našem nejbližším okolí, nebudou mít
ale zavřené dveře ani pro další studium na příslušných vysokých školách a vzhledem ke skutečnosti, že výuka bude obsahovat i problematiku rozvoje regionu a evropské spolupráce, budou moci využít své znalosti v rámci celé EU.
Věřím, že tato nečekaná vánoční nabídka osloví nejen řadu žáků devátých tříd z Jilemnice, ale bude lákavá i pro
celý náš region. Také pro rodiče bude jistě výhodné, že jejich
dítě nebude muset dojíždět za vhodnou školou mimo region.
Nové studijní obory jsou výzvou pro náš pedagogický sbor,
jsou ale, jak doufám, i skutečným vánočním dárkem pro
mnohé školáky, kteří řeší otázku týkající se vlastní budoucnosti.
PaedDr. Václav Hartman, ředitel Gymnázia a SOŠ Jilemnice
Inzerce
31
LISTOPAD - PROSINEC
JIZERAN 6/2011
SETMĚLÁ ZEM
Setmělá zem
se rozsvěcí jasem
lidským úžasem.
Oči posílají přání
malá i ta největší
bez lží …
čeká lidské příměří.
Snad stěží
tomu člověk uvěří.
To Ježíš nás čeká
jako malé děti u
dveří.
Oči hoří
a srdce boží milost
zpívá.
Jak dětská tvář
se na dálky dívá
už přihořívá –
okamžik věčný
člověk narozený.
Nejcennější jmění
snad
na okamžik cenný
dětský smích i pláč
dospělým
rovnocenný hráč.
Proč a nač …
budoucnost
rozsvícena v nás
jasná hvězda
krása v jesličkách
Cesta čistá
na všech
našich cestách
Aleluja zpívá
dětský pláč.
Karel Holec
Dvouměsíčník JIZERAN vydává MěÚ Jablonec n. Jizerou, Náměstí 277, 512 43 Jablonec nad Jizerou. Náklad 700 výtisků.
Tisk MěÚ Jablonec nad Jizerou. Příspěvky, informace a inzerce na tel. č. 481591437, 604274911, 732735799
E-mail: [email protected], [email protected]
Názory vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem redakce a vydavatele. Uzávěrka příštího čísla je 20. 02. 2012.
32

Podobné dokumenty