Výzvu k podání nabídek do výběrového řízení na veřejnou zakázku

Transkript

Výzvu k podání nabídek do výběrového řízení na veřejnou zakázku
20. 6. 2016
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
MALÉHO ROZSAHU
(zák. č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách)
1. Název zakázky
3D tiskárny a skenery
2. Informace o zadavateli
2.1. Zadavatel
Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, příspěvková organizace
Betlémská 287/4, Praha 1 - Staré Město, 110 00
IČ: 70872589
Osoba oprávněná jednat za Zadavatele:
Ing. Miroslav Žilka CSc.
Ředitel školy
Odpovědná osoba ve věcech smluvních:
Ing. Eva Landkammerová
[email protected]
Tel.: 251 092 136
Odpovědná osoba ve věcech technických: Ing. Petr Matiasovits
[email protected]
Tel.: 251 092 127
Mob.: 608936307
2.2. Vymezení předmětu plnění
Veřejná zakázka na dodávky výpočetní techniky – 3D tiskárny, skenery, doplňky a nezbytný software, dle
technické specifikace.
3. Informace o zakázce
3.1. Místo plnění zakázky
Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy
Betlémská 287/4, Praha 1 - Staré Město, 110 00
3.2. Doba plnění zakázky
Červenec – srpen 2016, ukončení nejpozději 24. 8. 2016
3.3. Zadávací podmínky
Předmětem veřejné zakázky je dodání výpočetní techniky – 3D tiskárny se spotřebním materiálem, 3D skenery,
3D ovládací prvky, související software a školní licence CAD systému SolidWorks, dle technické specifikace
(viz příloha A výzvy).
Maximální cena zakázky je stanovena na 1 510 000,00- Kč včetně DPH.
3.3.1. Technická zařízení






14 x 3D tiskárny, dle technické specifikace
2 x skener, dle technické specifikace
5 x Touch 3D Stylus, dle technické specifikace
Spotřební materiál, dle technické specifikace
Software Geomagic pro SolidWorks, dle technické specifikace
Software SolidWorks EDU (60 licencí, dle technické specifikace
3.3.2. Záruční a pozáruční servis
Záruční a pozáruční servis bude řešen zásahem v místě plnění zakázky (u zákazníka).
Minimální délka záruky je 3 roky (36 měsíců).
3.4. Platební podmínky
Úhrada zakázky bude provedena závěrečnou fakturou po:
 předání zboží zadavateli,
 kontrole dodaného zboží zadavatelem.
 finálním převzetí zakázky zadavatelem na základě předávacího protokolu.
4. Informace o nabídce
4.1. Základní údaje pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídky: do 27. 6. 2016 do 13:00 hodin
Nabídku je nutné podat osobně v kanceláři ředitele školy na adrese uvedené v bodě 3.1 do výše uvedeného
termínu, nebo doručit písemně na výše vedenou adresu. Otevírací doba kanceláře je v pracovních dnech od
8:00 do 15:30 hodin.
Nabídka bude předložena v českém jazyce a zalepena v obálce s označením „NEOTVÍRAT, veřejná zakázka
– 3D tiskárny a skenery“. Na uzavření obálky bude nabídka opatřena razítkem, případně podpisem, je-li
uchazeč fyzickou osobou, statutárním zástupcem, je-li uchazeč právnickou osobou.
4.2. Závazný obsah nabídky





prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zák. č. 137/2006 Sb., čestné prohlášení
dodavatele
prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zák. č. 137/2006 Sb., - písmeno a) a b) - výpis
z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů a doklad o oprávnění k podnikání
zpracování cenové nabídky – nabídka bude obsahovat údaje specifikované v zadávacích podmínkách
a dílčích hodnotících kritériích
podepsaný (odsouhlasený) návrh smlouvy o dílo
vyplněný krycí list nabídky – viz příloha B, krycí list nabídky bude prvním listem v předložené nabídce
4.3. Způsob hodnocení nabídky
Nabídky splňující formální zadávací podmínky a splňující přesnou specifikaci dle specifikačního listu
(viz příloha A) budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria „nejnižší nabídková cena“.
Otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhne dne 27. 6. 2016 v 13:00 hod v kanceláři zástupců ŘŠ (1. patro
naproti hlavnímu schodišti).
5. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech nabídek, zrušení výběrového řízení a právo jednat o konečném
znění smlouvy.
6. Další podmínky
Veškeré náklady spojené se zpracováním nabídky nese zájemce.
V Praze dne 20. června 2016
Ing. Miroslav Žilka, CSc.
ředitel školy
Příloha A – Technická specifikace
1. 3D tiskárny a materiál pro tisk
komponenta
3D tiskárna
3D tiskárna
Materiál pro tisk
Materiál pro tisk
Materiál pro tisk
Materiál pro tisk
3D tiskárna
Materiál pro tisk
3D tiskárna
Materiál pro tisk
počet
3x
2x
8x
8x
10 x
10 x
8x
16 x
1x
8x
specifikace
3D Systems CubePro Duo
3D Systems CubePro Trio
CubePro Cartidge ABS
CubePro Cartidge PLA
CubePro Cartidge INF
CubePro Cartidge Nylon
FLASHFORGE Finder 3D Printer
FF Filament 0,6 kg
3D Systems ProJet 1200
Cartridge VisiJet FTX Green/ Cast/ Clear/ Gray
2. 3D skenery s doplňky a ovládací prvky
komponenta
3D skener
3D skener
Doplněk skeneru
Doplněk skeneru
Doplněk skeneru
Ovládací prvek
počet
1x
1x
1x
1x
1x
5x
specifikace
3D Systems SENSE scanner
DAVID SLS-3 HD
Otáčecí podložka TT-1
Rameno snadné manipulace DSL-1
Coating spray 500
Touch 3D Stylus
3. CAD systém a software pro zpracování dat ze skeneru
komponenta
CAD systém
3D skener
počet
1x
10 x
specifikace
SolidWorks EDU – 60 licencí
Geomagic Capture for SolidWorks w/ 1st Year Maintenance
4. Záruka
Na celou zakázku bude od dodavatele záruka minimálně po dobu 36 měsíců, v místě plnění zakázky
(u zákazníka).
Příloha B – Krycí list nabídky
Dodávka výpočetní techniky – 3D tiskárny a skenery
1. Zadavatel:
název
Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy
sídlo
Betlémská 287/4, Praha 1 - Staré Město, 110 00
IČ
70872589
tel.
251 092 100
e-mail
[email protected]
2. Uchazeč
název
sídlo/místo podnikání
IČ
DIČ
tel./fax.
e-mail
osoba oprávněná jednat
za uchazeče
kontaktní osoba
3. Nabídka
Cena celkem bez DPH v Kč
21% DPH v Kč
Cena celkem včetně DPH v Kč
Záruční doba na dílo v měsících
36 měsíců
Tímto prohlašuji, že výše uvedený uchazeč, jehož jménem jsem oprávněn jednat, je vázán celým obsahem své nabídky
a to po celou dobu běhu zadávací lhůty.
Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče.
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle občanského zákoníku § 2586 a násl.
mezi smluvními stranami
Se sídlem:
Zastoupená:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
na straně jedné (dále jen „dodavatel“)
a
Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy
Se sídlem:
Betlémská 287/4, Praha 1 - Staré Město, 110 00
Zastoupená:
Ing. Miroslav Žilka, CSc., ředitel školy
IČ:
70872589
Bankovní spojení:
PPF banka, a.s.
Číslo účtu:
2001240005 / 6000
na straně druhé (dále jen „objednatel“)
Článek I.
PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Předmětem realizace je dodávka výpočetní techniky – 3D tiskárny a skenery
2. Součástí dodávky zboží je předání dokladů, které se ke zboží vztahují a povinností prodávajícího je dále umožnit
kupujícímu nabytí vlastnického práva ke zboží v souladu s touto smlouvou.
Článek II.
ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ
Termín zahájení plnění akce je 1. 7. 2016 a termín ukončení realizace je do 24. 8. 2016.
Místo plnění je budova školy na adrese Betlémská 287/4, Praha 1 - Staré Město, 110 00.
Kontaktní osoba – Ing. Petr Matiasovits / 608 936 307 / [email protected]
Článek III.
KUPNÍ CENA
1. Cena plnění je stanovena ve výši ______________,- Kč bez DPH, ______________,- Kč včetně DPH.
2. Cena je stanovena dohodou dle zák.č. 526/90 Sb.,o cenách.
Článek IV.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Objednatel neposkytuje zálohy. Úhrada zakázky bude provedena závěrečnou fakturou po dokončení a předání
díla objednateli. Splatnost faktury odsouhlasené objednatelem bude činit 14 dní.
2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a účetního dokladu dle platných právních
předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě
splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná
běžet znovu od data přijetí opraveného či doplněného dokladu objednatelem.
3. Pro případ pozdního dodání zboží, které nebylo dodáno nebo namontováno, a to za každý jen započatý den
prodlení oproti termínu dodání, dle této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny dle čl.III odst. 1) této smlouvy. Pro případ pozdní úhrady faktury, je
oprávněn dodavatel požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z kupní ceny za každý den prodlení
se zaplacením.
Článek V.
PŘEDÁNÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVISNÍ PODMÍNKY
1. Předání díla bude provedeno na základě předávacího protokolu – s výhradami nebo bez výhrad.
2. Výhrady k předání díla nahlásí objednatel neprodleně dodavateli. Dodavatel zajistí nápravu výhrad tak,
aby dodávané zboží plně sloužilo stanovenému účelu. Konečným předáním díla se rozumí odsouhlasený
předávací protokol oběma stranami bez výhrad.
3. Nebezpečí za škody na zboží přechází na objednatele v době, kdy převezme zboží od dodavatele na základě
předávacího protokolu a to bez výhrad. Odpovědnost dodavatele za vady zboží se řídí § 2605 a násl. občanského
zákoníku.
4. Dodavatel se zavazuje, že předmět koupě bude mít vlastnosti stanovené v technických normách a předpisech,
které se na jeho provedení vztahují a jakost odpovídající účelu smlouvy a to minimálně po dobu 36 měsíců dle
specifikace (viz příloha A Výzvy) v době dodávky, ode dne převzetí objednatelem, v případě dodržení
instalačních podmínek odsouhlasených od výrobce.
5. Závady předmětu smlouvy, vzniklé v průběhu záruční doby, uplatní objednatel u dodavatele osobně,
telefonicky, písemně nebo elektronickou formou a to neprodleně po jejich zjištění.
6. Dodavatel je povinen zahájit v místě zakázky bezplatné odstraňování oprávněně reklamované závady
neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu. Dodavatel se zavazuje začít s řešením oprávněně
reklamované závady nejdéle do 48 hodin od jejího nahlášení objednatele. V případě, kdy bude zjištěno, že
reklamace je neoprávněná, náklady jdou k tíži objednatele.
7. V případě vadného dílu v rámci záruční lhůty bude dodavatel v tomto případě postupovat tak, že vadný díl
vymění na své náklady za nový a to v nejkratší možné době.
Článek VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě,
podepsaných oběma stranami.
3. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
4. Smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom podepsaném výtisku.
5. Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
Příloha č. 1:
Cenová nabídka – specifikace
V Praze dne ___________________.
Ing. Miroslav Žilka, CSc.
ředitel školy
Za objednatele
Za dodavatele

Podobné dokumenty