Jelenské listy 6/2013

Komentáře

Transkript

Jelenské listy 6/2013
01. 07. 2013
Vydává město Horní Jelení
Číslo 6/XIX
„Ještě dnes bych chtěl poděkovat
člověku, který vynalezl prázdniny.“
Jean Paul
„Svět přetvářejí miliony laskavostí,
ne reformy.“
MUDr. Koza
Foto: © Aleš Mádr
Z obsahu
•• Sbírka pro Těchlovice
•• Závěrečný účet města za rok 2012
•• Český hudební tábor mládeže 2013
•• Fotbalisté mistry 1. B třídy
Cena 10,– Kč
2
Jelenské listy
Číslo 6/XIX
... z prvních Jelenských letních slavností.
Foto: © Aleš Mádr
Jelenské listy
Úvodník
Milí Jelenští a sousedé,
toto číslo je přímo nabité zprávami z radnice, o všem novém co
se děje a chystá, referuje pan starosta, konkrétní čísla o hospodaření zpracoval pan místostarosta.
Jelenské slavnosti jsou za námi. Počasí vyšlo (včetně osvěžujícího ranního deště) a na náměstí bylo jako při loňských stoletých
oslavách živo. Na titulce je snímek z pasování prvňáčků na čtenáře
a na protější straně najdete fotoreportáž. Je zde paní Hercíková,
dcera pana Emila Šimka, výstava jeho obrazů a historických kočárků zahájila slavnost v pátek. Dále jsou zde fotografie z premiéry ochotnického spolku Jeleni, představitelé města na oficiálním
zahájení, Schejbalovi z Dolního s poníky, mažoretky Berušky z
Pardubic, dechová hudbu BaŠaPa z Holic, rocková skupinu DBK,
a karatisté z oddílu Karate Lions z Pardubic. Fotografií je samozřejmě víc a můžete si je prohlédnout na webových stránkách našeho města.
Zpráva o stavu
Jelenské unie
Vážení kolegové, zastupitelé
města, vážení spoluobčané,
srdečně vás všechny vítám na
řádném zasedání, na kterém shrneme půlroční práci v roce 2013,
vrátíme se i k zhodnocení roku
předešlého předložením závěrečného účtu za rok 2012, kterému
předcházely dvě auditorské kontroly a kde představíme možnosti dalšího pokračování rozvoje
města Horní Jelení.
Dříve, než se rozepíšu o dění na radnici a našem Jelení, rád bych se vrátil k nepříjemným
událostem z měsíce června, které doslova zaplavily všechny sdělovací prostředky a média. Asi zklamu všechny čtenáře, kteří se
těšili na rozbor současného dění na naší politické scéně, ale osobně se chci vrátit k devastujícím povodním, které si letos nevybraly
moravskou část republiky a zasáhly od jihu až k severu české kraje.
„Kdo nevidí, neuvěří“, tak nějak bych popsal moment příjezdu
do oblasti zasažené povodněmi. Proto také my všichni, kteří bydlíme na kopečku písku, v dostatečné vzdálenosti od vodních toků,
umíme v sobě zvednout tolik potřebnou míru solidarity a alespoň
částečně pomoci postiženým obcím, městům, jejich obyvatelům.
Vyřizuji vám všem, vážení spoluobčané města Horní
Jelení, kteří jste se zapojili do námi vyhlášené humanitární akce, která proběhla ve prospěch vybrané obce Těchlovice, veliký a
srdečný dík od paní starostky Radky Čepelové a všech jejích 650
spoluobčanů. Velice si vážím vaší ochoty pomáhat lidem, kteří
mnohdy stojí na pokraji svých fyzických a psychických sil. Proto
připojuji poděkování i za všechny zastupitele města Horní Jelení.
Toto poděkování patří i všem zaměstnancům městského úřadu,
kteří se střídali v zasedací místnosti, při shromažďování věcné
a finanční sbírky, řidiči dobrovolných hasičů Jardovi Řehákovi,
který tvořil doprovod do vytopené obce Těchlovice. Předali jsme
finanční dar a dopravili jsme plný nákladový prostor hasičského
dopravního vozidla VW Transporter věcné humanitární sbírky.
Závěrem jen doplním, že výběr obce Těchlovice na Děčínsku byl
proveden na základě postupného obvolávání obcí v této oblasti,
3
Jak Jeleňáci oslavovali v minulém století, se dočtete v historickém příspěvku pana Ing. Novotného, který je tentokrát trochu
drsného ražení. Pokud by se pořadatelé pokusili uskutečnit něco takového v dnešní době, jistě by se ocitli v hlavních večerních
zprávách a čelili by žalobě ochránců zvířat.
Ale k veselejšímu tématu: červenec, doba dovolených a prázdnin, rok se otočil a je tu opět Český hudební tábor mládeže s nabídkou krásných koncertů. Letní je i článek o slunění od paní Mgr.
Vaňkové. A když už je řeč o plavkách, máme něco inspirativního
i pro ženy, od autorky, která z pochopitelných důvodů píše pod
pseudonymem:-)
Zapomenut v žádném případě nesmí být ani postup našich fotbalistů do I. A třídy, další sportovní úspěchy našich dětí a ostatní
pravidelné rubriky.
Vám, kteří odjíždíte do dalekých krajin, přejeme šťastný návrat
domů a těšíme se na vaše příspěvky do srpnového čísla.
Za redakci JL
Barbora Mádrová a Jan Jindra
které nebyly vůbec presentovány sdělovacími prostředky, a tudíž
měly menší možnost dát o sobě vědět nám ochotným pomoci.
Úvodní informací snad potěším občany Dolního Jelení,
kteří se na mě často obrací s otázkou odkanalizování jejich obce. Pokud se nemýlím, v posledním příspěvku jsem avizoval, že
s žádostí o dotační prostředky Státního fondu životního prostředí na tuto stavbu to vypadá velice dobře. Nyní již potvrzuji, že
společnost VaK Pardubice a.s. obdrží na stavbu odkanalizování
Dolního Jelení a intenzifikaci čistírny odpadních vod Horní Jelení
požadovanou dotaci. To je pouze první část úspěchu, protože k samotné stavbě a jejímu zdárnému dokončení, na kterém participuje
i město Horní Jelení, je ještě mnoho práce a přípravných úkolů. V
loňském roce jsme dali příslib této společnosti, že přispějeme finančně z rozpočtu města podílem, odpovídajícím padesáti procent
nákladů na tuto stavbu vlastního kofinancování, tedy spoluúčasti
žadatele o dotaci, a to ještě po odečtení částky DPH. Dále jsme
uvedli, že částka je splatná po zdárném dokončení a vyúčtování
celé dotace, abychom se vyhnuli komplikacím, za které společnost
VaK Pardubice a.s. obdržela pokutu ve výši 8 mil. Kč od Úřadu
pro kontrolu hospodářské soutěže. Dnes vám, vážení zastupitelé,
podám podrobné informace o dalších jednáních se zástupci VaKu, na základě kterých bychom měli naše usnesení ještě dopracovat tak, aby se podařilo dílo dokončit ve stanoveném termínu,
kvalitě a abychom měli jasné usnesení pro zpracování smlouvy na
spolufinancování stavby. Aby naše spoluúčast tak nějak nezapadla
nebo nebyla vnímána jako dar společnosti, jejíž jsme jako město
akcionáři, měli bychom rozhodně požadovat po společnosti VaK
a.s. schválení naší spoluúčasti formou akcií na účet města Horní
Jelení. Důležité je rovněž připomenout, že kdyby město podávalo žádost o dotaci samostatně, tak bychom jako příjemci finanční
podpory SFŽP museli uhradit výši naší spoluúčasti s připočtenou
daní DPH. Pokud vše bude probíhat bez komplikací, tedy výběrová řízení, podpis smlouvy o dílo, předání staveniště, mohla by být
stavba zahájena ještě koncem letošního roku.
Byly dokončeny projektové práce na rekonstrukci ulic
Dvorská, Kapitána Jaroše a Jižní. Všechny podklady a přílohy
byly společně s žádostí o vydání stavebního povolení předány na
příslušný silničně správní úřad v Holicích a v součastné době bylo zahájeno veřejné projednání stavby všech tří ulic. Zde uvedu
předpoklad termínu vydání stavebního povolení na přelomu měsíců července a srpna. O něco komplikovanější je to s možností
získání dotace. Vzhledem k dnes již zmiňovaným povodním, byly
priority financování stavebních akcí jasně vymezeny. Dotační prostředky momentálně směřují hlavně do oblastí postižených obcí,
Z radnice
Číslo 6/XIX
Z radnice
4
Jelenské listy
na odstranění následků vodního živlu. Pokud se bude proces vydání stavebního povolení blížit ke svému zdárnému konci, bude
žádost o dataci zcela určitě podána.
Dobrou zprávu mám i k rekonstrukci náměstí Komenského. Varianta s označením „F“ byla kladně projednána se zástupci dopravního inspektorátu a dotčenými správci inženýrských
sítí. S definitivní platností mohu prohlásit, že autobusová doprava
zůstává včetně zastávek na náměstí. Od poslední prezentované varianty došlo k mnoha úpravám. Upuštěno bylo od středové taneční
plochy, která byla nahrazena pěšinami skrze zelené plochy náměstí. Všechny autobusové zálivy zůstanou v levé části náměstí při
pohledu sever – jih a jsou umístěné blíže ke středovému parteru.
Finální podobu Komenského náměstí představíme vizuálně v srpnovém čísle, kterému by předcházelo projednání se všemi dotčenými majiteli sousedních nemovitostí.
Pro sportovní nadšence a milovníky bílého sportu rovněž dobrá zpráva, neboť od počátku letošních letních prázdnin
bude k dispozici nový tenisový kurt u sokolovny. Po dohodě se
starostkou T.J. Sokol by mohl vzniknout nový oddíl tenisu, který
už má i svého uchazeče o správu a vedení kurtu. V tento moment
už chybí jen drobné terénní úpravy a natažení ochranných sítí.
Na dnešním zasedání budeme rozhodovat i o schválení
nejvhodnější nabídky na stavbu „Zateplení a výměna oken DPS
Sokolova 555“. Ve zkráceném režimu podání pokladů k podpisu
smlouvy na poskytnutí dotace jsme již museli požádat o prodloužení termínu, neboť se jedná o podlimitní veřejnou zakázku, která má svá pravidla výběru zhotovitele. Bylo obesláno celkem pět
uchazečů a dále se nám přihlásily další čtyři stavební společnosti,
které reagovaly na zveřejněnou výzvu vyvěšenou na úřední desce
MÚ a také výzvu na certifikovaném portálu veřejného zadavatele. Jediným hodnotícím kritériem pro nás byla nejnižší nabídková
cena. S podrobnostmi, které pro nás hodnotící a výběrová komise
připravila, vás seznámím v průběhu dnešního zasedání.
Zajímavý projekt, který by opět posunul město Horní
Jelení kupředu v oblasti nakládání s komunálním odpadem, respektive jeho separací, tříděním a následným využitím, se nazývá
domácí kompostéry. Horní Jelení je nadále pozitivně hodnoceno
za náš svoz bioodpadu, který se stává vzorem pro další města a
obce. Nyní vám zastupitelé a spoluobčané představuji možnost být
opět o krok napřed. Státní fond životního prostředí nabízí možnost zakoupit pro své spoluobčany mobilní domácí kompostéry o
obsahu jednoho metru kubického. Podmínkou získání dotace na
nákup takovýchto kompostérů je mít způsobilé výdaje minimálně 0,5 mil. Kč. Spoluúčast města by v tomto případě činila 50 tis.
Kč a náklad na zpracování žádosti, který je uznatelným nákladem.
Kompostéry by byly pro naše spoluobčany, kteří projeví v anketě
svůj zájem, zcela zdarma. Pro samotné město a jeho rozpočet se
návratnost projeví ve snížené produkci bioodpadu, který je svážen
v rámci pravidelného svozu, za který rovněž platíme ve snížené
sazbě za tunu odpadu. Předpokládaná návratnost je od poloviny
jednoho roku.
V zásobníku projektů na opravy kanalizací nás zcela jistě nemine ulice Česká, která nám přidělala vrásky na čele počátkem tohoto měsíce. Kořenový systém vzrostlých kaštanů dokončil
dílo, podobající se při kamerové zkoušce děsivé scéně pralesního
hororu. Celých devět hodin trvalo pracovníkům společnosti VaK
a.s., než se jim podařilo alespoň částečně zprůchodnit betonovou
kanalizační stoku v této ulici. Můžeme ovšem předpokládat, že se
tento stav bude opět zanedlouho opakovat, jelikož se opravdu podařilo na tomto 200 m dlouhém úseku z potrubí odstranit pouze
20% zarostlých kořenů.
Možná někteří z vás zaznamenali informace, že se společnost SouthOil s.r.o. zajímá v rámci Pardubického a Královehradeckého kraje o možná ložiska ropy a zemního plynu. Podle in-
Číslo 6/XIX
formací, které jsme získali z Ministerstva životního prostředí, se
jedná spíše o lokality severně od Hradce Králové a v Pardubickém
kraji oblast Svitavska. Přesto jsme v radě města přijali usnesení a
uložili podmínky jmenované společnosti, za kterých může dojít v
katastru města Horní a Dolní Jelení k průzkumu možných ložisek.
Blíže vás, vážení kolegové, seznámím v průběhu dnešního zasedání.
Jelikož se blížím již k závěru své zprávy starosty města,
nesmím opomenout ještě jednu událost tohoto měsíce. Musím poděkovat obnovenému ochotnickému divadelnímu spolku za jejich
vystoupení a samotné odehrání hry „Záskok“, kterou sepsal český
rodák Jára Cimrman. Samotné vystoupení bylo zcela úžasné, herci podali výkon, rovnající se profesionálům. Děkuji nejen jim, ale
všem, kdo s přípravami pomáhali. Přeji si, aby tomu bylo i nadále,
a tak prosím všechny občany, aby si nenechali ujít další krásná
vystoupení, která se určitě již rodí v hlavách účinkujících.
Krásné prožití letních prázdnin a zasloužených dovolených přeje
Petr Tupec
starosta města
Sbírka pro Těchlovice
Jak jste se dočetli ve zprávě starosty, ve dnech 6. až 10. 6. 2013
proběhla sbírka na povodně pro obec Těchlovice v severních Čechách. V zasedací místnosti městského úřadu se sešla spousta
úklidových prostředků a pomůcek a nejen to, občané přispívali
také finančními dary do připravené pokladničky. Opět se ukázalo, že Jelenští mají soucit a jsou štědří. Vybralo se 41.730 Kč.
Spolu s dary je v úterý, dne 11.6.2013 zavezl starosta Petr Tupec s
hasiči přímo do Těchlovic.
Vážený pane starosto...
...ráda bych jménem svým, jménem zastupitelů obce Těchlovice
a také všech občanů Těchlovic vyjádřila poděkování za podporu,
solidaritu a finanční pomoc, kterou jste poskytli naší obci a především občanům postiženým letošními záplavami.
Telefonická nabídka pomoci, Vaše podpora a finanční
a materiální pomoc, kterou jste našim občanům poskytli pro nás
všechny v této těžké době, znamenala a znamená velmi mnoho.
Těžko dokáži tuto skutečnost popsat slovy.
Za nabídnutou a poskytnutou pomoc velice děkujeme a budeme rádi, pokud zůstaneme nadále v kontaktu a pokud bychom Vám mohli tuto pomoc kdykoliv v budoucnu oplatit,
doufejme za příznivějších okolností. Jsme připraveni s vděčností a
radostí se o to pokusit.
S úctou
Ing. Radka Čepelová
starostka obce
Zásilka z Ministerstva
spravedlnosti ČR
Na úřad nám přišel úhledný balíček a dopis z MSČR, ve kterém jsou občané upozorňováni, že počínaje 1.1.2014 dochází u nás
k jedné z největších změn na poli soukromého práva za posledních 50 let. K tomuto datu nabývají účinnosti tři zcela nové právní
předpisy, které budou upravovat pravidla soukromého života každého z nás. Konkrétně se jedná o nový občanský zákoník (zákon
č. 89/2012 Sb.) nový zákoník o obchodních korporacích (zákon č.
90/2012 Sb.) a nový zákon o mezinárodním právu soukromém (zákon č. 91/2012 Sb.). MSČR při této příležitosti připravilo osvětovou kampaň prostřednictvím informačních brožur, které mají za
cíl podat základní informace o hlavních změnách a novinkách,
které rekodifikace soukromého práva přináší.
Pokud by veřejnost měla zájem se blíže se změnami seznámit,
tyto brožury jsou k dispozici na městském úřadě v kanceláři č. 1.
Plnění rozpočtu od 1.1.2013
do 31.5.2013
V tomto období město Horní Jelení dle zpráv pana místostarosty
Jana Petraše hospodařilo v přebytku. Plnění příjmů dosahuje 47,48
% plnění výdajů 38,15 % (s financováním – splátkou úvěru 37,08
%) kapitálové příjmy: 37,81 %, daňové příjmy: 53,32 %, nedaňové
příjmy 42,95 %, běžné výdaje 41,23 %, kapitálové výdaje 9,79 %,
příjmy RUD 49,07 %.
K 31. 5. 2013 bylo na obecních účtech 5 779 786, 00 Kč.
Závěrečný účet schválen
Na zasedání dne 26.6.2013 byl schválen závěrečný účet města
Horní Jelení za rok 2013.
Součástí závěrečného účtu je výsledek hospodaření (již schválen v březnu tohoto roku). Skládá se z výkazu zisku a ztrát, rozvah, bilancí a příloh. Nejdůležitějšími údaji ve výsledku hospodaření za rok 2012 jsou
náklady: 31 185 075,40 Kč
Plnění rozpočtu města v roce 2012
Příjmy
Plánované příjmy po změnách
Plánované čerpání přebytku
Čerpání krátkodobého úvěru
Celkem
Výdaje
Plánované výdaje po změnách
Splátka hypotečního úvěru
Splátka krátkodobého úvěru
Operace peněžních fondů
Celkem
32 677 825,00 Kč
0,00 Kč
3 000 000,00 Kč
35 677 825,00 Kč
skutečnost
skutečnost
skutečnost
Celkem
29 182 825,00 Kč
3 494 977,50 Kč
3 000 000,00 Kč
skutečnost
skutečnost
skutečnost
skutečnost
Celkem
35 677 825,00 Kč
Vyšší výdaje byly pokryty přebytkem z minulých let ve výši 59 306,82 Kč
Stavy na bankovních účtech:
Počáteční stav k 1.1.2012
2 833 447,98
Konečný stav k 31.12.2012
2 774 141,16
Rozdíl
-59 306,82
5
výnosy: 25 529 527,22 Kč
rozdíl před zdaněním: - 4 458 168,18 Kč
rozdíl po zdanění: - 5 655 548,18 Kč
Závěrečný účet je mnohastránkový spis plný čísel, který by se
svým obsahem do JL nevešel (občané měli a mají příležitost si jej
prostudovat na úřední desce městského úřadu) proto jsme poprosili pana místostarostu, aby nám vypracoval přehlednou tabulku s
tím nejdůležitějším.
Výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2012:
„Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.“
Cizí prostředky – splátky úvěrů, hypotéční úvěr:
Výše úvěru k 01.01.2012
15 286 249,00 Kč
Výše úvěru k 31.12.2012
11 791 271,00 Kč
Splaceno v roce 2012
3 494 978,00 Kč
Rozpočet města na rok 2012 byl schválen jako rozpočet vyrovnaný. Pro nenaplnění plánovaných příjmů z rozpočtového určení
daní (hlavní příjem od státu) ve výši: - 239 077,90 Kč skončil rozpočet jako schodkový. Schodek byl pokryt finančními prostředky
z přebytku hospodaření z minulých let.
Jinak výsledek plnění rozpočtu města v roce 2012 lze hodnotit
jako velmi dobrý.
Hospodaření příspěvkových organizací MŠ a ZŠ v roce 2012
Mateřská škola Horní Jelení
Výnosy celkem: 5 325 861,67 Kč, z toho příspěvek na provoz od
města: 576 000,00 Kč, náklady celkem: 5 325 861,67 Kč, hospodářský výsledek: 0,00 Kč
Opravy budovy - okapové svody: z rozpočtu města 69 614,40
Kč
Fondy: stav k 31.12.2012: fond odměn: 13 566,00 Kč, fond kulturních a sociálních potřeb: 24 107, 40 Kč čerpáno 40 310,00 Kč,
rezervní fond: 173 681, 00 Kč, čerpáno 69 911,24 Kč, investiční
fond: 0, 00 Kč
Rozvaha - bilance: aktiva celkem: 2 185 861,12 Kč, pasiva celkem: 770 181,61 Kč
Základní škola Horní Jelení:
Výnosy celkem: hlavní činnost: 12 356 647,99 Kč, vedlejší činnost: 771 751,00 Kč. Z toho příspěvek na provoz od města: 2 188
000,00 Kč. Náklady celkem: hl. činnost: 12 356 647,99 Kč, vedlejší činnost: 770 892,81 Kč. Hospodářský výsledek: hlavní činnost:
0,00 Kč, vedlejší činnost: + 858,19
% plnění
Kč
30 581 566,09 Kč 93,59%
Usnesením rady města ze dne
59 306,82 Kč
11.3.2013, č. 85b/2013, bylo schvále2 925 495,00 Kč
no převedení hospodářského výsled33 566 367,91 Kč
ku:
Rezervní fond: 858,19 Kč
Opravy budovy: Z rozpočtu města:
38 238,00 Kč 27 201 279,36 Kč 93,21%
Fondy:
stav k 31.12.2012: fond od3 494 977,50 Kč 100,00%
měn: 17 668,00 Kč, fond kulturních a
2 925 495,00 Kč 95,51%
sociálních potřeb: 58 126,80 Kč, čer-55 383,95 Kč
páno 103 694,90 Kč, rezervní fond:
33 566 367,91 Kč
34 102,02 Kč, čerpáno 279 196,39
Kč, investiční fond: 295 820,60 Kč,
čerpáno 344 582,00 Kč
Rozvaha – bilance: aktiva celkem: 10 459 430,42 Kč, pasiva celkem: 2 933 987,67 Kč
Jan Petraš
místostarosta
Z radnice
Jelenské listy
Číslo 6/XIX
Kultura
6
Jelenské listy
Číslo 6/XIX
Jeleni mají za sebou
premiéru
Jak trefně poznamenal kdosi v řadě za mnou, takhle natřískáno
bylo v jelenském kině naposledy na Čelistech. Několika nadšenci
založený ochotnický spolek předvedl v pátek 21.6.2013 svou první
hru „pro dospělé“. Dalo by se říci, že Záskok je na první pokus
velké sousto, už proto, že většina národa zná cimrmanovské repliky nazpaměť, a to i s věrnou dikcí „originálu“. Avšak - sál otřásající se salvami smíchu potvrdil, že šlo o velmi dobrou volbu.
Všichni herci jeli už od začátku ve velkém nasazení, a role jim
evidentně sedly. Například „Čeněk“v podání Pavla Malého, který
na začátku výstupu hraje nedostatek talentu, v sukni a ženské roli
Vlasty vyloženě stoupnul na svou parketu a byl vtipný jen sám o
sobě. Příchod doktora v podání Josefa Kušičky pocítily při jeho
„pfepfahání“ možná i druhé řady. Pan doktor jako jeden z méně
namaskovaných zapojil výmluvnou mimiku, což byl ve vypjatých
místech zaručený „spouštěč“ smíchu. Nejkomplikovanější postava hry Vavroch alias Karel Infeld Prácheňský, v podání Antonína Spilky svými dramatickými výstupy doslova zazářil. Vtipné a
možná i pro herce překvapivé byly salvy potlesku při téměř každém Vavrochově vstupu na scénu (aniž by cokoliv stačil říct),
čímž kupodivu publikum opravdu reagovalo jak na skutečného
Prácheňského („Ten ani nemusí nic říkat a už mu tleskají!“).
Vogeltaz zahraný Václavem Lojškou by směle mohl alternovat
Miloně Čepelku. Role zvědavého invalidy Karáska, (nelze nepřipomenout nedávno zemřelého nezapomenutelného Jana Kašpara,
kterému tato role byla ušita „na míru“), se ujala Milada Malá. Ta
v závěru hry předvedla neuvěřitelnou mrštnost, když v nehraném
rozčilení po jevišti honila Vavrocha na invalidním vozíku. Božena
Tocháčková v roli pasivního pohůnka, který dostává více prostoru
až ve druhé části hry, ze své role také dostala vše. Představení bylo akční, mělo spád, žádná okna a byla na něm vidět spousta práce
a jistě mnoho zkoušení.
Co na závěr dodat? Je skvělé, že se mezi námi našli „ochotní“
nastudovat hru, předstoupit před publikum a podstoupit riziko, že
se třeba ta správná slova nevybaví... a to vše kvůli svému i našemu
pobavení. Je to jasné, Jeleni jsou komedianti. A to výborní. Jen
se obávám, že kdyby příště chtěli předvést nějaké klasické drama,
půjde to jen do chvíle, než někdo z diváků první vyprskne.
Těšíme se na další kousek.
B.M.
Jaký bude letošní hudební
tábor?
Český hudební tábor mládeže (ČHTM)
zahájí svou XVII. sezónu ve čtvrtek 18.
července v rekreačním zařízení Radost,
kde bude probíhat až do 3. srpna za účasti
přibližně 140 mladých hudebníků.
Tou nejvýznamnější letošní novinkou
letošní sezóny je určitě otevření nového
hlavního oboru Mezinárodní pěvecký sbor
se zaměřením na klasický repertoár v angličtině, latině i černošsské spirituály. Obor
povede absolventka Janáčkovy akademie
múzických umění a hudební pedagožka paní Oldřiška Honsová.
Vedoucí nového oboru se představí v zahajovacím pěveckém recitálu společně se svými žáky Karolínou Vrbovou a Dominikem
Mackem za klavírního doprovodu Ekateriny Pastukhové v hale
ČHTM u RZ Radost ve čtvrtek 18. července v 19.30.
Druhou část tábora otevře v kostele Nejsvětější Trojice recitál
violoncellisty Jana Zemena a kytaristky Petry Poláčkové. Vystoupení začíná v neděli 28. července v 19:30.
Účastníci tábora se opět mohou těšit na zdokonalování svých
hudebních dovedností v symfonických orchestrech i jazz bandu,
souhru klavírů, harf, kytar či zobcových fléten a zlepšení angličtiny v oboru anglické divadlo. Rádi bychom otevřeli také obor české
divadlo ve 2. běhu od 28.7., pokud bude dostatek zájemců.
Tábor je letos možné poprvé absolvovat i příměstskou formou,
tj. bez noclehu a snídaně v cenách „last minute“3490 Kč za 10 dní
a 2390 Kč za 7 dní. Děti z Centra volného času mají navíc pobyt
zvýhodněný další slevou 10%. Přihlášky stále přijímáme. Více informací naleznete na www.chtm.cz
Další novinkou je zahájení mezinárodního výměnného programu, kdy se účastnice našeho tábora saxofonistka Vanda Prošková
z Neratovic účastní pobytu v táboře Blue Lake Fine Arts Camp a v
hostitelské rodině ve státě Michigan v USA. O své zkušenosti poté
přijede informovat účastníky 2. běhu letošního tábora.
Letos se opět chystáme uspořádat podvečerní prezentace nástrojových sekcí na veřejných prostranstvích Horního Jelení za příznivého počasí. Čas a místo budou opět vyhlášeny místním rozhlasem. Připravujeme také vystoupení nejoblíbenějšího táborového
volitelného oboru Jazz Band ve farní zahradě v neděli 21. července
v 9:30 a tradiční vystoupení studentů a učitelů v kostele Nejsvětější Trojice v pátek 26.7 v 17:00.
Začátky večerních vystoupení se v letošní sezóně vrací na tradičních 19:30. Není-li uvedeno jinak, vystoupení se konají v hale
ČHTM u RZ Radost. Tímto srdečně zvu čtenáře JL k návštěvě
našich programů. Vstupné je již tradičně dobrovolné.
Ing. Josef Kušička
ředitel ČHTM o.p.s.
Program XVII. ročníku ČHTM
1. běh
čtvrtek 18.7. v 19:30 pátek 19.7. v 19:30 sobota 20.7. v 19:30 neděle 21.7. v 09:30
v 19:30 pondělí 22.7. v 19:30
úterý 23.7. v 19:30
středa 24.7. v 19:30
Zahajovací pěvecký recitál
Vystoupení učitelů a vedoucích
Představení nástrojových sekcí
(housle, klavír, nízké žestě, zobcové flétny, bicí,…)
Jazz Band ČHTM (farní zahrada)
Talent Show, vystoupení účastníků ČHTM
Představení nástrojových sekcí:
(viola, violoncello, flétna, klarinet, saxofon, vyšší žestě, sbor, klavír, har-
fa,...)
Koncert pro radost I.
- vystoupení hlavních oborů ČHTM
Představení nástrojových sekcí
čtvrtek 25.7. v 19:30
pátek 26.7. v 17:00
v 19:30
sobota 27.7. (housle, zobcové flétny, příčná flétna, nízké žestě, klavír,...)
Představení nástrojových sekcí
(viola, violoncello, hoboj, fagot, vyšší žestě, bicí, klavír, harfa,...)
Koncert učitelů a studentů v kostele Nejsvětější Trojice v Horním Jelení
Koncert pro radost II - vystoupení hlavních oborů ČHTM
Závěrečná vystoupení studentů
9:30 Harfa & Zobcové flétny
11:00 Klavírní koncert
12:00 Jazz Band
14:00 Mezinárodní pěvecký sbor
15:00 Symfonické orchestry
7
ničema ten smělý, je dnes na soud slavný předvedený, aby si trest
těžký za svá provinění, odpykal bez okolků a ulehčení. Krví zaplatit ten labužník musí, i když za odpustky prosit zkusí. Proto slavný
soude – shromáždění, slyšet chceme ortele vynesení. Odsuzujeme
tě k smrti sice smutné, po níž za jídlo se podáš chutné. Chop se,
kate, úkolu a práce, ať uzříme usmrcení krátce, nakonec pak zapě-
2. běh
neděle 28.7. v 19:30 pondělí 29.7. v 19:30
úterý 30.7. v 19:30
středa 31.7. v 19:30
čtvrtek 1.8. v 19:30
pátek
2.8. v 19:30
sobota 3.8. Zahajovací recitál 2. běhu ČHTM – Jan Zemen (violoncello), Petra Poláč
ková (kytara) – kostel Nejsvětější Trojice, Horní Jelení
Vystoupení učitelů a vedoucích
Představení nástrojových sekcí
(housle, klavír, anglické divadlo, vyš-
ší žestě, klavír, kytara,...)
Koncert pro radost I.
- vystoupení hlavních oborů ČHTM
Představení nástrojových sekcí
(housle, viola, flétna, klarinet, klavír, české divadlo, nízké žestě,...)
Představení nástrojových sekcí
(violoncello, vyšší žestě, saxofony, anglické divadlo, kytara, klavír, bi-
cí,...)
Závěrečná vystoupení studentů
9:30 Kytarový soubor
10:30 Klavírní koncert
11:30 Anglické divadlo
12:30 České divadlo
14:00 Jazz Band a Symfonické orche-
stry
Zpětné zrcátko
Pro tento článek hlavně použiji informace, které měl ve svých
poznámkách pan učitel Julius Janeba.V roce 1834 byla u pivovaru, který existoval od roku 1787, postavena pálenka. V ní se pravidelně na konci května nebo na začátku června až do konce století
odbývala slavnost mládeže „zabíjení ověnčeného ročního kozla“.
V některém domě, nejprve na Miroslavi, později na plácku východně od náměstí, nazývaném do dnešní doby Kozí, byl koupen
roční kozel. Přímo v tomto domku mu byl na krk dán věnec ze zeleně a kvítí. Vyparáděný kozel byl pak za doprovodu hudebníků v
průvodu odveden do pálenky. Tam bylo vybudované lešení, z oken
ve štítě vysunuté trámy a na nich prkna. Když kozla vyvedli až
na lešení přednášel vždy ceremoniář obžalobu. Ceremoniář byla
důležitá postava celého dění, mezi jmény jsou uváděni František
Zvěřina, František Marek, Josef Kaplan a Václav Změk. Obžaloba
byla rýmovaná, každý si ji určitě trochu přizpůsobil, ale jedno dochované znění je:
„Velikou tu obžalobu vedu, na kozlátek příštích dědu, který v
zahrady se vkrádal, zelnou úrodu tam spřádal. Mlsout jeden požral kapustu i zelí, dělal sousedovi škodu v poli. Tam byv dopaden
jem dojemně, zachovej nám, pane, to plémě.“
Po vynesení rozsudku kozla z počátku shodili z lešení
a dole zabili. Později kozla zabíjeli přímo na lešení. Po popravě
kozla byla taneční zábava, na kterou se neplatilo vstupné. To bylo
zahrnuto v ceně porce guláše, ta na konci století stála 60 haléřů.
A poznámka na konec. Podle některých informací byla
tato akce z počátku pořádána celá na Miroslavi, její závěr v hostinci, který stál do roku 1967 na křižovatce naproti restauraci „U
Floriána“. Podobné akce byly pořádány i v sousedních obcích, tam
ale byl kozel nahražen kohoutem (Černá nad Orlicí, Plchůvky, Čičová). Následují fotografie pivovaru z roku 1957 (ještě stojí komín
s čapím hnízdem) a hospody na Miroslavi (z válečných let, kdy se
jezdily cyklistické závody).
Pan učitel Julius Janeba ve svých poznámkách píše o
tancování při kozlovských zábavách jako o druhé zábavě mládeže. První byl tanec šotyš, předchůdce polky. Je to tanec s častou
změnou rytmu a tanečních kroků, který může tančit maximálně
5 párů. Tento tanec vyjadřuje jak chlapec s dívkou jdou v zimě na
procházku a setkají se s dalšími páry, se kterými se dají do tance.
Zpívala se při něm například tato písnička:
Čtyři kroky dopředu,
a čtyři zas dozadu,
a dva sem a dva tam,
já se z toho vymotám.
Podle vyprávění pana Stanislava Kvasničky byl tento tanec velice oblíbený v mládí jeho maminky. Prý ho tančila většinou samotná děvčata a už se nedovíme jestli chlapců bylo málo nebo se jim
tancovat nechtělo.
V následujícím čísle Jelenských listů si přečtete o sousedních
obcích Vysoká a Jaroslav.
Ing. Blahoslav Novotný
Historie
Jelenské listy
Číslo 6/XIX
Kluby a spolky
8
Jelenské listy
Číslo 6/XIX
Vstupné: 50,- Kč plus spotřebovaný materiál náušničky 30,- Kč,
náramek 50,- Kč a náhrdelník 100,- Kč, dítě v doprovodu rodiče
30,- Kč
Letní provoz
V úvodu bych chtěla velmi poděkovat všem, kteří nás podpořili
během Jelenských letních slavností, zvláště pak manželům Jindrovým a Vlasákovým a firmě Berger-Huck, bez jejichž pomoci
bychom náš program nemohli uskutečnit. Věřím, že radost dětí z
balónků a nejen z nich byla i pro ně odměnou.
A s čím se budete moci potkat v Jeleňáčku v červenci? Nadcházejícím prázdninovým dnům přizpůsobíme i provoz v Jeleňáčku.
Pravidelných programů budete moci v červenci využít v této podobě:
Cvičení Pilates se bude konat každé pondělí a středu od 19
hod, čtvrteční dopolední hodiny přes prázdniny nebudou. Dále si
vyhrazujeme možnost odvolat hodinu v případě extrémně teplého
počasí.
Zpívánky s Míšou o prázdninách budou první dva týdny v
červenci (2.7. a 9.7.) v obvyklý čas, tj. v úterý od 9 hodin.
Veselá hudebka s Míšou také první dva týdny v červenci (1.7. a
8.7.), tj. pondělí od 16:30
Kromě toho jste zváni i na tyto jednorázové akce:
středa 10.7. 17:00 – 19:00
Výtvarná dílna – keltovaný šperk I. – filigránové náušnice
Kurz je určen pro naprosté začátečníky, kteří mají chuť se naučit něco nového. Během dvou hodin si vyrobíte pár filigránových
náušnic. Pomocí keltovacích jehlic, nýtů, kroužků a korálků si z
filigránového komponentu vyrobíte originální šperk. Nemusíte sebou nic nosit.
Vede: Andrea Štanglerová
Vstupné: 50,- Kč plus spotřebovaný materiál cca 50,- Kč, dítě v
doprovodu rodiče 30,- Kč
úterý 16.7. 18:00 – 20:00
Úvod do automatické kresby – diagnostika nejen partnerských vztahů
V návaznosti na předchozí lekce a na žádost některých z vás
opakujeme téma náhledu vztahů.
Na vztahy mezi lidmi se podíváme jako na vazby na energetickém základě, povíme si něco o jednotlivých rovinách těchto vazeb
a o tom, jak je můžeme interpretovat a jak s těmito informacemi
naložit, abychom se mohli ve svých vztazích posunout zase o kousek dále.
S sebou: pastelky, ořezávátka a sami sebe ☺
Vzhledem k omezenému počtu míst prosíme zájemce, aby se
na tuto přednášku přihlásili předem (osobně v Jeleňáčku, na tel.
702381434, na e-mail: [email protected])
Vede: Jana Čápová
Vstupné dobrovolné
středa 24.7. 17:00 – 19:00
Výtvarná dílna – korálkování II. – volné tvořeníčko – navlékání korálků podle vlastní fantazie
Kurz je určen pro naprosté začátečníky, kteří mají chuť se naučit něco nového. Během dvou hodin si budete moci podle své fantazie navléknout z připravených korálků náušničky, náramek nebo
náhrdelník. Tentokrát vás nebudu nic učit, ale možná se já naučím
něco od vás. Nemusíte sebou nic nosit.
Vede: Andrea Štanglerová
úterý 23.7. od 18:00
Bohyně – večer v ženském kruhu
Tajemství ženského kruhu je nepopsatelné... Je to cosi krásného
a hlubokého... Je to porozumění, přátelství, sdílení, smích i slzy...
Jsem v kruhu. Jsem v bezpečí. Jen já, hudba, tanec a... mé ženské
tělo. Občas divoká, jindy tichá, ale nikdy se nezastaví – to je duše
ženy. Pojďme pocítit ženskou energii, uvědomit si samy sebe, svou
krásu a sílu.
Obsah setkání: Budeme pokračovat v seriálu o čakrách, tentokrát nacítíme 2. čakru - sakrální., jako centrum původních, nefiltrovaných emocí, sexuální energie a tvořivých sil. Přijďte v oranžové barvě pro lepší harmonizaci:)...
S sebou: oblečení v oranžové barvě, nejlépe sukni, teplé ponožky a šátek (závoj)
Vede: Renaté
Vstupné: 50,- Kč
Pokud přemýšlíte nad programem pro své děti, můžete vybírat
i z nabídky našich příměstských táborů, v některých termínech je
stále ještě několik míst. V červenci budou tábory zaměřeny na tato
témata:
1.7. – 5. 7. Hudební týden
Písničkové pásmo s Míšou, hra na jednoduché
nástroje, poznávání hudebních nástrojů, not
8. 7. – 12. 7. Tvořivý týden
Obrázek pro maminky – kůže + dřevo, bambule z vlny, výrobky z chemlonu, malování na sklo, kytičky z krepového papíru, zvířátka z přírodních materiálů, výroba tiskátek……
15. 7. – 19. 7. Týden v pohybu
Soutěže, míčové hry, pohybové aktivity na
školničce, v Jeleňáčku a blízkém okolí
22. 7. – 26. 7. Pohádkový týden
Zaměřený na české pohádky, čtení z knížek,
výroba jednoduchých loutek, loutkové divadélko.
Podrobné informace o táborech a volných termínech Vám rádi
sdělíme v Jeleňáčku.
Jana Čápová
ředitelka RC
Paprsek o prázdninách
První zkušební rozjezdový rok Paprsku se blíží ke konci a já
bych hned na úvod ráda poděkovala všem, kteří nám pomohli nasměrovat paprsky našeho úsilí tím správným směrem.
Po paprskových prázdninách od 9.července nabízíme prázdninový cvičební program určený široké veřejnosti.
Úterý – Buď fit – Pump fx, Body pump – cvičení s posilovacími
činkami, vhodné i pro muže
Čtvrtek – Zdravá záda – prvky powerjogy, pilates spolu s dechovým a relaxačním cvičení
Jelenské listy
Neděle – Nohy, bříško, zadeček – které se k nám přesouvá z
tělocvičny při ZŠ Horní Jelení.
Všechny cvičební hodiny probíhají od 19 hodin. A je nutné si
své místo zarezervovat prostřednictvím našeho rezervačního systému na našich webových stránkách či telefonicky.
K dispozici je ještě několik volných míst v prázdninových aktivitách prožitkové angličtiny, která tento rok oslovila především
předškolní děti ve věku od 5 do 7 let.
Prázdninová angličtina s písničkou - 22. - 26. července od
9-13 hodin pro děti od 5 let, Hravá prázdninová angličtina se
zvířátky - Madagaskar - 5. - 9. srpna od 9-13 hodin pro děti
od 5 let
Věříme, že opakovací angličtina pro školáky - 26. -30. srpna od 9-13 hodin pro děti od 9 do 12 let osloví i některé děti z
Horního Jelení, protože mezi přihlášenými jsou zatím pouze děti
z okolních vesnic.
V měsíci červenci a srpnu přijímáme přihlášky do kurzů anglického jazyka pro děti a dospělé, které se rozběhnou začátkem září
2013.
Výukový program Sunshine pro děti
Pro rodiče s dětmi od 1 do 6 let nabízíme výuku angličtiny s
naší vlastní metodikou a výukovým programem ověřeným v praxi s návazností na požadované znalosti a dovednosti v ZŠ a to za
účasti svých rodičů či ještě lépe přímo s nimi.
Od 1 do 3 let aneb cestujeme do Anglie – středa od 9 hodin
Od 3 do 4 let aneb cestujeme do Ameriky – pondělí od 16 hodin
Od 5 do 6 let aneb cestujeme do Austrálie – středa od 16 hodin
Angličtina pro dospělé - 5 úrovní
začátečníci - středa od 19 do 20:30
mírně pokročilí A – pátek od 17 do 18:30
mírně pokročilí B – středa od 17:20 do 18:50
středně pokročilí - pondělí od 17:20 do 18:30
pokročilí – pondělí od 19 do 20:30
V případě zájmu o některý z těchto kurzů nás zkontaktujte.
Pro zařazení do správné skupiny - jazykové úrovně - rozhodne
individuální pohovor s jednoduchým rozřazovacím testem.
Více informací naleznete na našich webových stránkách: www.
centrumpaprsek.cz či na naší nástěnce na budově Městského úřadu v Horním Jelení (vedle veřejného WC).
S přáním krásného léta
za Paprsek
Mgr. Ivana Veselá
Co se dělo u Amazonek
Po čarodějnickém reji, který oddíl Amazonek v dubnu uspořádal v areálu U Chovatelů, byl naší další významnou akcí Dětský
karnevalový den 1. 6. 2013. Jako obyčejně nám počasí nepřálo, ale
i tak přišli odvážlivci v maskách na oslavu svého svátku dětí. Nejprve jsme soutěžili pod přístřeškem ve skákání v pytli, hmatem
jsme poznávali různé ovoce a zeleninu, hráli šipky apod. Potom
děti zkoušely střílení z luku a na závěr jsme už tradičně opékali.
9
Před koncem bylo vyhlášení nejhezčí dětské masky. Na 1. místě
se umístil Péťa H. na 2. místě Danielka Č. a na 3. místě Pája H.
I přes špatné počasí se nám oslava Dětského dne vydařila. Děkujeme paní Janě Štenclové za zapůjčení skákacího hradu od firmy M&M Reality.
Dívčí skautský tábor 2013
Tábor se uskuteční ve dnech 16.8. – 13.8.2013 v Kostelci nad
Orlicí
Kdo by měl zájem, může se k nám přidat. Cena tábora je 1100
Kč. Přihlášky bereme do 10.7.2013. Spaní ve stanech, za špatného počasí spaní ve srubu s krbem. Případné dotazy na tel:
606358333.
Vedoucí oddílu Amazonek
Jitka Čermáková
Jak jsme „hasili“ školku
Na začátku června jsme se v MŠ rozhodli vyzkoušet si cvičný
požární poplach i s evakuací.
Po dohodě s hasiči byli všichni zvědaví, co nám tento den přinese.
Přesun dětí i dospělých z prostor školky na parkoviště venku
proběhl hladce a bez problémů. Děti očekávaly příjezd hasičů a
ptaly se: „Co je asi zdrželo?“
1. Výjezdu hasičského vozu z garáží na náměstí bránila odstavená kola a kočárky přímo před vraty. Není prý neobvyklé, když tam
stojí i auta. Cedule jasně hlásí ZÁKAZ parkování. Chceme, aby
naše děti dodržovaly jistá pravidla soužití. Ale k tomu potřebují
příklad a vzor dospělých.
2. Průjezd ulicí ke školce znemožňovala zaparkovaná auta z
obou stran vozovky. Proto hasiči museli složitě objíždět jinými
ulicemi. A tak jsem byla ráda, že ve školce nehořelo doopravdy!
A pevně doufám, že v případě ohrožení by si hasičská technika s
rozličnými překážkami poradila.
Vážení spoluobčané, nikdy nevíte, kdy budete potřebovat rychlou pomoc.
Hezké prázdniny bez katastrof přeje
Eva Richtrová
ředitelka MŠ
Quo vadis?
Letos naši školu opustí 28 žáků devátého ročníku, 3 žáci páté
třídy a jeden osmák.
Celkem 17 žáků deváté třídy se rozhodlo studovat maturitní
obory na středních školách a 11 žáků si vybralo nematuritní profesní přípravu. Mezi nejčastěji volené školy patří Gymnázium
Holice (4 žáci, 3 na víceleté gymnázium), SPŠ elektrotechnická
Pardubice (4), Střední škola chemická Pardubice (3), Automobilní
Holice (3), OA Choceň (2).
Žáci budou nejčastěji dojíždět za studiem do Pardubic a Holic,
ale i do Litomyšle, Žamberku, Prahy…
V budoucnu se tak můžeme namátkou těšit na nové kosmetičky, kuchaře a číšníky, kadeřnice, elektrikáře, opraváře zemědělské
techniky a osobních vozů, strojního mechanika, ošetřovatelku, pokrývače nebo i fotografku, odborníky na IT a další.
Všem žákům přejeme mnoho úspěchů při dalším studiu.
P. Kleisner
Škola, školka, kluby a spolky
Číslo 6/XIX
Knihovna, Na zdravíčko...
10
Jelenské listy
Soutěž „Lovci perel“
V pátek 21. června se uskutečnilo slavnostní vyhodnocení a
ocenění úspěšných malých čtenářů – Lovců perel. Této soutěže se
účastnilo 21 dětí od 2. – 6. třídy, nejvíce se zapojila děvčata ze 4. a
5. třídy. O čem byla samotná soutěž? Děti si vybraly knihu označenou samolepkou „perla“, vyzvedly si k ní otázky s povinnou a
nepovinnou částí otázek. Po přečtení knihy děti vyplnily povinné
otázky, když odpověděly správně, dostaly 1 perlu. Za nepovinné
otázky (většinou byly k jedné knize tři) a obrázek k dané knize se
jim připisovaly body a pět takto získaných bodů jim přineslo další
perlu. A jak si lovci vedli?
V kategorii 2.-3. třída získal 1. místo Filip Šimek (84 perel, 48
přečtených knih), 2. místo Aneta Štemberová (18 perel, 11 knih),
3. místo Adam Špelda (6 perel, 4 knihy), 4. místo Barbora Martincová (3 perly)
V kategorii 4.-6. třída získala 1. místo Klára Bartošková (104
perel, 58 knih), 2. místo Adéla Kaplanová (89 perel, 50 knih), 3.
místo Tereza Joštová (41 perel, 24 knih), 4. místo Andrea Joštová
(39 perel), 5. místo Kamila Ročňová (32), 6. místo Veronika Hořeňovská (31), 7. místo Martina Kohoutková (30), 8. místo Adam
Krejčí (26), 9. místo Dominika Čermáková (20), 10. místo Anita
Vašíčková (18), 11. místo Ilonka Lohnická (17) 12. místo Stanislav
Rousek (13), 13. místo Jakub Špelda (10), 14. místo Eva Komárková (8), 15. místo Tereza Bouabidová (5), 16. místo Radka Peczová
(3), 17. místo Eliška Sittová (1).
Celkem bylo v knihovně nasbíráno 600 perel a přečteno 355
knih
Pochvalu si zaslouží opravdu všechny děti, které se zúčastnily.
Některé měly méně knih, ale zase třeba hezky rozvinuly odpovědi
na nepovinné otázky anebo namalovaly krásný obrázek. Také se
seznámily s knihami, kterých by si v regále mezi ostatními ani
třeba nevšimly. A především každá přečtená kniha je obohatí.
Vítězové obou kategorií se navíc ještě v úterý 18. června zúčastnili slavnostního vyhlášení v nové Knihovně města Hradce
Králové. Horký letní den nás od cesty neodradil, exkurze po nové
a rozlehlé knihovně byla velkým zážitkem. Vyhodnocovali se vítězní lovci zúčastněných knihoven pardubického kraje a s pýchou
musím zkonstatovat, že naši dva čtenáři se zařadili se svým počtem perel mezi ty nejšikovnější. Nezbývá mi, než všem popřát, ať
jim záliba ve čtení vydrží!
Jana Pechová
knihovnice
Novinky v knihovně
Beletrie: R. Patterson North: V nemilosti, A. Stainforth: Pod
maskou nevinnosti, J. Judie: Za svitu měsíce, S. Monyová: Konkurz na milence, T. Kubátová: Léta s Hubertem, H. Hindráková:
Číslo 6/XIX
Karibu Keňa, M. Wesleyová: Heřmánkový palouk, F. North: Kolotoč snů, R. Rendellová: Portobello, B. Cartland, Princ a psík, E.
Lowell: Zimní žár, L. Kessler: Oheň na západě, H. Matar: V zemi
mužů, L. Hay: Malování budoucnosti. L. Kessler: Plameny pekla,
O. Pötzsch: Katova dcera, J. McGuire: Krásná katastrofa
Pro děti: L.F. Stolarzová, Modrá je barva nočních děsů, L. Fišer: Rozumbrádkové, M. P. Osbornová: Dobrodružství na Měsíci,
E. Roddayová: Deltora-Město krys a Jezero prokletí, L. J. Smith:
Upíří deníky – Druhá šance, G. Bear: Star Wars – Bludná planeta
Naučná: L. Hay: Uzdrav své tělo, N. D. Walsech: Bouře před
klidem, M. Košťálová: Naďa Konvalinková, M. Gato: Hry v místnosti pro malé i velké, K. Richard: Atlas stop zvířat, L. Byrneová:
Andělské poselství naděje
V knihovně si můžete půjčit různé časopisy např. Story, Vlasta,
Tina, Maminka, Svět filmu, Moje země, Časostroj (historie zábavně pro děti od 10 let), Sluníčko a starší ročníky darovaných časopisů např. Glanc, Napsáno životem, Reader’s Digest výběr, Svět psů,
Velo a Cykloturistika.
Kam nechodí slunce, chodí
lékař
Kdo by neznal toto přísloví! Víme, že slunce aktivuje tvorbu
vitaminu D, který stojí za pevností kostí a zubů. Také, že zlepšuje náladu, rozpouští deprese a blahodárně působí na pokožku.
Dokáže snížit riziko a výskyt mnoha vážných onemocnění, nejen
křivice a osteoporózy. Pravdou však je, že pokud darů slunce užíváme nerozumně, umí nám ukázat i odvrácenou tvář v podobě dehydratace, vrásek, spálenin, fotodermatitid, pigmentových skvrn
a v některých případech i rakoviny kůže. Práce o mnohočetných
účincích vitamínu D v lidském těle se objevují ve vědeckých časopisech a jsou námětem mezinárodních konferencí. Změnou životního stylu a důsledkem osvěty, která šíří strach z pobytu na slunci
kvůli nebezpečí rakoviny kůže, je fakt, že v současné době je populace v rozvinutých zemích ohrožena nedostatkem vitaminu D.
Vitamin D je rozpustný v tucích a funguje jako steroidní hormon.
Tělo si jej vytváří z cholesterolu po ozáření kůže ultrafialovými
paprsky B (UVB). Syntetickým vitaminem jej nemůžeme tělu dodat v takovém množství a kvalitě. Ukazuje se, že potřeby lidského
těla přesahují tradičně doporučované denní dávky. Výčet procesů,
které tento vitamin reguluje, je velmi obsáhlý (James Dowd: Vitamin D Cure =Léčba vitaminem D).
Pro zdravé a bezpečné opalování je třeba znát svůj fototyp. Čísla
ochranných faktorů uvádějí, kolikrát déle můžeme zůstat na slunci
vzhledem k době doporučené pro náš fototyp. V posledních letech
jsme přesvědčováni o nebezpečí opalování. Pobyt na slunci se považuje za stejně riskantní, jako je kouření nebo pití alkoholu. A
tak, zatímco nás reklamy a zdravotnická osvěta varují před nepřítelem číslo jedna – sluncem, které nás zabíjí, mažeme si na těla
karcinogen metyleugenol a hliník v opalovacích krémech, abychom se před tímto zabijákem ochránili. Já bych se přimlouvala za
to, abychom v Česku využili každého slunečního svitu v zimních
měsících (alespoň pár minut u otevřeného okna ve vytápěné místnosti), doporučuji procházky za slunečného počasí, ale v létě se
neopalujme mezi 11 až 16 hodinou letního času na přímém slunci.
Dětem stačí 10 – 15 minut pobytu na slunci denně. Větší spotřebu
vitaminu D mají lidé s nadváhou, těhotné ženy, senioři a také lidé s
tmavou pletí. Předávkování z ozáření sluncem je vysoce nepravděpodobné. Každý pozná, kdy má slunečního záření dost, když mu
začne červenat kůže. Spálení kůže UVB paprsky může být nebezpečné. Užívejme tedy slunce plnými doušky – ale bezpečně!
Mgr. Helena Vaňková
Jelenské listy
Pan doktor Lačňák
Znáte to, nebo možná neznáte. Ale určitě jste o tom někdy slyšeli. Hubnutí. Noční můra mnohých žen a mnohých mužů. Kolik z
nás denně trpí, aby shodilo pár kil a udrželo je dole. Kolika z nás
se to opravdu povedlo a nemusí se zdaleka vyhýbat váze a obracet oči v sloup, když si mají pořizovat nové oblečení, nebo se NEDEJBOŽE svléknout do plavek. Povím vám jednu svou obzvlášť
vypečenou hubnoucí historku. Po jednom rozhorlení v obchodě
s dámskou konfekcí, kdy jsem nedopla kalhoty číslo 44, jsem se
rozhodla k dalšímu radikálnímu kroku na své pouti za shazováním kil. A TENTOKRÁT NA TO půjdu VĚDECKY A POD ODBORNÝM DOZOREM, řekla jsem si a ještě toho dne jsem plná
odhodlání, zapnula internet a vyhledala instituci z nejpovolanějších. Karlova univerzita - Lékařská fakulta, výzkum metaboliky organizmu ve spolupráci s Obezitologií nemocnice na Karlově
náměstí. Úplně jsem cítila, jak se mi metabolizmus sám od sebe
zrychluje, kalorie ze mě doslova prchají a zásoby tuků se spalují.
Zvlášť, když jsem se blížila do mírného kopečku k detašovanému
pracovišti kousek nad kostelem sv. Jilií a lehce jsem se u toho rosila. Vedoucí výzkumu si mě změřil zkušeným okem od hlavy až
k patě, vysvětlil mi, k čemu se na rok zavazuji a vyzval mě, abych
se mu upsala na smlouvu do pravého dolního rohu. Chvíli na to mi
v sousední místnosti odebrala sestřička dvě zkumavky krve a mě
při tom bezděčně zněl v uších úryvek z jedné Werichovy pohádky
… „a to víte, že projdete peklem, pane Čupero? Jen pot a krev…“
Čekala mně návštěva obezitologie, kde mi po 14 denním sepisování jídelníčku sdělili, že kupodivu jím málo a že mám přidat hlavně
v zelenině, pak následovalo různé měření a vážení, až mne jednoho krásného dne zavřeli do bílé kukaně a že prý mám počkat na
pana doktora Lačňáka. Přišel. Pánové prominou, dámy pochopí.
Seděla jsem tam jen ve spodním prádle, na okraji igelitového lehátka, koukala na houpající se nohy přes kaskádu špeků na břiše.
A když jsem konečně zvedla hlavu, polil mně kýbl horké vody od
hlavy až k zimou profialovělým patám. Znáte ten pocit, že před
sebou vidíte někoho, kdo je vám od prvního pohledu neuvěřitelně
sympatický a vy v plné míře pocítíte dopad starozákonního trestu
…“a tehdy poznali, že jsou nazí“. Radši jsem duchem emigrovala
někam do vedlejší místnosti a nechala jsem pana doktora operovat
mýma poslušnýma rukama, aby nadzvedávaly (jak říkal) tukové
prstence a on je měřil studenými kleštičkami. Když pak zavelel,
ať se obléknu, na chvíli jsem se zpřítomnila a oblečená jsem se poslušně vydala za ním, výtahem o dvě patra níž, kde jsme se ocitli
ve velké tělocvičně. Pan doktor nastartoval počítač, od kterého
šly kabely k rotopedu a různým stojanům. Chvilku jsem tam postávala a čekala, co se bude dít a pak to přišlo. Povel svlékněte se
kompletně do půli těla, a posaďte se na rotoped se mnou už málem seknul. Pokusila jsem se v duchu znovu uniknout někam pryč,
ale tentokrát se mysl vracela a zkoumavě sledovala, jak se na mě
lepí ze předu a zezadu spousta špuntíků a nejvíc mou pozornost
zaujala kupa gázy pod rotopedem. Mezitím mi byl na levou ruku navléknut pás na měření tlaku, do pusy jsem skousla něco jako
náustek na potápění a BOŽE, to ne! Nos mi byl ucpán kolíčkem.
A šlapeme, hezky zvolna, dýcháme, v zápětí velel mi hlas zezadu. Nevěděla jsem, co mám sledovat dřív, jestli tachometr přede
mnou, odlepující se špunt na mé pravé lopatce, nebo sjíždějící kolíček z oroseného nosu, ale za chvíli se můj pohled nevěřícně upřel
na proud slin, které začaly vytékat z trubky pod mým náhubkem
a vpíjet se do gázy pod kolem. Uvnitř se začalo třepotat zoufalé ego. Tohle nepřežiju! Takové ponížení! A takovej sympatickej
doktor, když se na něj podívám, srdce mi z něho doslova skáče
v krku… Přidáme! A hlavně nezapomeňte dýchat! Vytrhl mně z
myšlenek povzbudivý, ale direktivní hlas za mnou. Mírně jsem se
natočila, doktor bedlivě sledoval obrazovku. Šlápla jsem do pedá-
11
lů a snažila se myslet na cokoli příjemnějšího. Třeba, že jedu nějakou krásnou krajinou, kolem mne vane svěží vánek a vůbec mi z
trubky pod ústy nevytéká dlouhý nepřetržitý pramének slin, který
splývá s hromádkou pomalu, ale jistě vlhnoucí gázy dole. To byl
teda nápad! Do čeho jsem se to zapsala! Ještě, ještě, povzbuzuje
už mírněji hlas, zřejmě proto, že je slyšet čím dál víc moje sýpání.
Po chvíli se zátěž rotopedu automaticky nastavuje na kopec a moje
sýpání musí být slyšet už po celé budově. Začínám se instinktivně
nadzvedávat na sedle, NENENE, musíte sedět, to dáte, tahle zátěž
je mírná, zkuste to vydržet. Hryžu náhubek a zoufale toužím po
tom, aby mi houbičky od kolíčku na nose sjely na špičku nosu,
tam se scvakly a nebo mi aspoň uvolnily jednu nosní dírku, aspoň jedinou! Nadechnout se zhluboka! Nosem! UAAAAAA, jak
dlouho to bude ještě trvat. Tak a jdeme do finále, připravte se! V
tu chvíli, jako by mi pod nohama pedály někdo zadřel. Vzepjala
jsem se nad sedlo, ALE… tím to pro mě skončilo. Z trubky vyrazila další dávka slin a já jsem zůstala stát v oblouku vztyčená nad
rotopedem. Vy to vzdáváte? Ozvalo se za mnou. Opravdu už nemůžete? Pomalu usedám, vyndávám slintající náhubek, strhnu kolíček a zachroptím. JO! Vzdávám. Popadám dech. No, škoda. Ale
tak třeba příště…. V hlavě mi divoce zavířila poslední slova. Jaké
příště?????? O čem to proboha mluví???? Rychle jsem se oblékla,
už jsem se na doktora ani nepodívala, popadla jsem papír, který mi
vytiskl a dal do ruky a rok jsem pak na základě výsledků chodila třikrát týdně cvičit na pásy a rotopedy pod dozorem budoucích
doktorů a doktorek. Jediné, co mi bylo divné, že moje tepová hranice, kterou jsem měla nastavenou byla o hodně vyšší, než tepová
hranice spolutrpících obézních hubnoucích kolem. Připadala jsem
mezi nimi jako zrychlený film. Ale za půl roku už jsem překonala
počáteční krizi a běhala po pásech a šlapala na rotopedech jedna
báseň. Jen ta váha nešla dolů. Ani o kilo. A tak to šlo celý rok. Na
konci roku jsem znovu dala krev a zašla na obezitologii, nechala se
změřit a u vážení se zarazili. Jak to, že máte pořád stejnou váhu?
Vy jste neredukovala? Ne... odpověděla jsem váhavě, až provinile.
Jak je to možné? No, já nevím… podívali se do papírů, pak na
sebe, někam odběhli a za chvíli se vrátili s podivně protaženým
obličejem. Kdo vám zapsal ty údaje o výši tepové frekvence, kterou máte při cvičení dodržovat do karty. Zeptali se. Nevím jistě.
Už se nepamatuji. Mezitím mi vyvstal před očima doktor Lačňák
,a to co mne u něj zase čeká. A vy jste podle toho cvičila? No ano,
celý rok. Znovu ticho. No, tak to je problém. Vy jste nám tu neredukovala. Vy jste trénovala kondici. Tohle je tepová frekvence pro
atlety. O dvacet procent se Vám sice zvedla kondice, ale k našemu výzkumu se nám Vaše výsledky tím pádem nehodí. Takže Vás
musíme vyloučit. Je nám líto! Chvíli bylo ticho….stal se zázrak….k doktoru Lačňákovi na vyšetření už nemusím!
Kalhoty jsem po tom roce nějaký čas ještě dopla. Ale když od té
doby někde slyším o výzkumu metabolismu, jdu si dát pro jistotu
do cukrárny k Italovi ovocný pohár s dvojitou dávkou vaječňáku
bez šlehačky a čtu si u toho svoji novou bibli od Jiřiny Tejkalové:
Kila a radosti navíc, nehubněte, netloustněte, N E B L B N Ě T E!
Kerenhapuk
Nevešlo se nám
Děkujeme tímto pořadatelům Festivalu trampských písní za zaslání dopisu, který obdrželi od pražské trampky, paní Adély „Aidy“ Poláškové. Vzhledem k tomu, že FTP proběhl již v květnu a
byl mu věnován prostor, přednost musely dostat jiné příspěvky,
proto bude tento dopis alespoň vyvěšen na webu v sekci Jelenské
listy.
Literární koutek
Číslo 6/XIX
Různé a sport
12
Jelenské listy
Proč se houkalo?
V pátek 21. června, v den příprav na letní slavnost se nám rozhoukala siréna. Byli jsme vyzváni k výjezdu na hořící seník u obce Trusnov. Po příjezdu na místo jsme zjistili, že to není sláma, ale
vyschlá chlévská mrva, neboli hnůj. Zatím kupa z části jen doutnala. Na místě již zasahovaly dvě hasičské jednotky. Po nás pak
přijely ještě dva cisternové hasičské vozy, protože spotřeba vody
byla velká. Díky intenzivnímu hašení bylo doutnající ohnisko asi
po hodině zlikvidováno, takže jsme se mohli vrátit celkem brzy
na základnu. Vyjeli jsme s oběma cisternami s posádkou 6 hasičů.
František Cach
velitel SDH Horní Jelení
Fotografické okénko
Fotografie kostela a aleje na obálce
minulého čísla vyvolala mnoho dotazů, byla-li to fotomontáž, nebo ne.
Čtenáři JL namítali, že alej ve skutečnosti není tak hustá, že jsou vidět
budovy blízko cesty a cesta samotná
je širší. Odpověď je jednoduchá, nejde
o fotomontáž. Fotografie byla focena
dlouhým teleobjektivem. Jde o kombinaci správné hloubky ostrosti, úhlu záběru a výřezu. Jediná retuš bylo
odstranění části automobilu. Výchozí
fotografie včetně použitého výřezu je
na přiloženém snímku.
Aleš Mádr
fotograf
Přišlo nám psaní
Mám dvouletého psa, křížence Berta. Za svůj krátký život byl
již třikrát napaden a zraněn volně pobíhajícími psy. Kde se mu
to stalo? Poprvé u chat nad koupalištěm, poté v lese v Jezírkách a
naposledy nedaleko od domova na cestě ke koupališti – to byli dva
pitbullové. Psa mám zásadně na vodítku. Bohužel ti ostatní nebyli
a jejich majitelé je prokazatelně nezvládají.
Apeluji na všechny majitele psů, aby se jim řádně věnovali. Pak
rozhodně nebude docházet k těmto nepříjemnostem.
V prvních dvou případech napadení jsem se s majiteli domluvila, třetí nekomunikuje. Na přestupkovou komisi (jak mi doporučila PČR) jsem se neobrátila z obavy, aby zmíněný majitel pitbullů
případně neničil náš majetek nebo mě nenapadl.
S Bertem jsem jezdila na cvičák, ale po těchto „zážitcích“je jeho
veškerý výcvik na nic. Bojí se velkých psů. Proto prosím, hlídejte
si řádně své čtyřnohé přátele!
Lenka Schejbalová
Poděkování
V neděli 2. června 2013 se v RZ Radost uskutečnil dětský den,
tentokrát na téma „Hrátky se zvířátky“. Počasí si s námi zase trochu pohrávalo, přesto byla účast vysoká a děti si zasoutěžily a
za odměnu si domů nesly spoustu dobrot, hraček a různých drobností. Na závěr je čekala i palačinka, nanuk a odměna - škrabací
obrázek.
Děkujeme všem, kteří se finančně či věcně na letošním dětském
dni 2013 podíleli:
Číslo 6/XIX
Městský úřad Horní Jelení, TJ Sokol Horní Jelení, p. V. Mašková RZ RADOST, firma Berger - Huck, p. Zerzán - Eismann,
papírnictví p. Jasanský, řeznictví p. Morávek, železářství p. Modráček, potraviny COOP, p. Martínková - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, květinka E. Rožek, Lesní správa Bubna - Litic,
Luisina cukrárna, Kuličkiáda, Elko manželé Vondráčkovi, Ing.
Kušička, DJ Žoček, Večerka pan Dinh, restaurace U Pytláka - pan
Gabčo, kavárna Fontánka - p. Bolehovský, Základna munice Týniště n. Orlicí, M. Horáček, kadeřnictví E. Burešová, kadeřnictví
J. Lojšková.
Děkujeme hasičům Horní Jelení, panu Schejbalovi z Dolního
Jelení za umožnění jízdy s poníky a také za velkou pomoc při
zajištění soutěží a chodu celého odpoledne D. Šponarové, J. Štěpánkové, M. Fialové, J. Čermákové a slečnám J. Hořeňovské, T.
Bittnerové, D. Čermákové a všem ostatním, kdo se na dětském dni
svou pomocí podíleli.
Přejeme krásné prázdniny a těšíme se na další setkání.
Rodičovský klub při MŠ Horní Jelení
Malí atleti
Dne 5.6.2013 se naše škola zúčastnila Školypiády se zahraniční
účastí pořádané ZŠ Javornického ve Vysokém Mýtě. Počasí nám
naštěstí přálo, a tak závody proběhly bez komplikací. I když tyto závody byly naší premiérou, rozhodně jsme nezůstali pozadu a
svými výkony ukázali, že se s námi musí počítat.
V celkovém pořadí jsme obsadili 4 místo z 12 zúčastněných
škol.
V atletických soutěžích školu reprezentovali: Ondřej Krejčík z
1. třídy, Adélka Šedová, Terezka Sochorová a Honzík Maršál ze
2.třídy, Kryštof Kulhánek a Matěj Nádeník ze 3. třídy, Klárka Bartošková, Veronika Štěpánková a Tomáš Linhart ze 4. třídy a Veronika Hořeňovská, Anita Vašíčková, Tereza Anežka Malá, Barbora
Brožová, Tomáš Březina a Matouš Chytka z 5. třídy.
Mezi nejlepší výkony naší výpravy patří 3 zlaté medaile Klárky
Bartoškové, 1 zlatá a 1 bronzová Veroniky Štěpánkové, 1 zlatá Terezky Sochorové, 2 bronzové Tomáše Linharta a 1 bronzová Ondřeje Krejčíka.
I ostatní bojovali statečně, bohužel na stupně vítězů to nestačilo,
ale svými body přispěli ke konečnému 4. místu.
Děkuji všem závodníkům za reprezentaci naší školy. Zároveň
bych rád poděkoval paní ředitelce Nádeníkové, která nás na závody přihlásila a umožnila reprezentovat, jak naši školu, tak zároveň
naše městečko Horní Jelení. Poděkování patří, také maminkám
některých závodníků, díky nimž jsme se na závody dopravili a
které nás podpořily při závodech.
Za kroužek atletiky
Linhart Tomáš
Sokolíci
Vážení a milí sportovní přátelé,
dovolte mi vás seznámit s naším posledním cvičením v tomto
školním roce.
Přivítal nás Večerníček, rozdal kouzelné čepičky a mohli jsme
se vydat po jeho stopách na lesní dobrodružství.
Během naší cesty jsme potkali spousty jeho kamarádů, např. Šebestovou s kouzelným sluchátkem, do kterého zavolala a byla tu
pro nás kouzelná soutěžní disciplína. Dalším, koho jsme potkali,
byla Včelka Mája, které se rozlil med, a tak jsme si pomohli s jeho
úklidem. Za pomoc nám Mája rozdala sladké odměny. Dalším z
mnoha kamarádů byla Ája s Maxipsem Fíkem, kteří nás poprosili,
abychom skočili tatínkovi pro noviny. Poslední, koho jsme potkali,
Jelenské listy
byla ježibaba z Perníkové chaloupky. Děti jí pomáhaly z hledáním
kouzelných korálků. Putování jsme zakončili u chovatelů, nyní u
skautek Amazonek, kde si děti mohly vyzkoušet střelbu z luku,
hod na plechovky a jiné dovednosti. Soutěže zajistila paní Čermáková - díky. Protože sokolíci jsou velmi šikovní, tak vše splnili a
mohlo se rozdávat sokolské vysvědčení se samými jedničkami +
perníková odměna, kterou zajistila paní Štanglerová - děkujeme.
Úplný závěr byl u ohníčku s opékáním, zde děkujeme za pomocnou ruku panu Linhartovi. Závěrem chci poděkovat všem, kteří
mi pomáhali během celého cvičebního roku - díky moc.
Všem Sokolíkům přeji krásné slunečné prázdniny.
Jitka Štěpánková – cvičitelka PD a Ml. ž.
Vítězové
Nedělní parné odpoledne 9. června. Tento den byl pro jelenskou
kopanou velice důležitý. O co šlo? Velká šance na postup našeho
mančaftu do I. A třídy Pardubického kraje. Jedinečná šance v historii našeho klubu. Proti komu jsme hráli? Na Jelení zavítalo silné
mužstvo Načešic, s kterými nemáme zrovna dobrou bilanci.
Dovolte mi, vážení čtenáři, abych vás s průběhem tohoto zápasu
seznámil, ne z pohledu fotbalového odborníka, ale fandy jelenské
kopané.
V 17 hod.
zahájil hlavní
rozhodčí J. Andrle utkání. Jak
probíhalo? Tradičně, silný tlak
AFK, na hráčích byla znát
velká nervozita,
ale i motivace.
Prvních 20 minut velmi dobrých, ujímáme se vedení brankou P. Dědiče. Fanoušci se usmívají, jsou spokojeni. Pivo teče proudem a klobásy jdou
také na odbyt. Bohužel dva rychlé protiútoky soupeře a naše nevyužité šance obracejí výsledek prvního poločasu. Přesto diváci, a
bylo jich 350, našim fotbalistům věřili.
Ve druhém poločase trenéři provedli několik změn (o tom ve
sportovní části JL) a vyplatilo se! Mohutným tlakem a zvýšenou
koncentrací otáčíme výsledek dvěma brankami J. Velinského na
3:2.
Vítězíme! Jsme v I. A třídě! Zde jsou bezprostřední reakce aktérů po zápase:
Trenér AFK J. Frydrych: „Těžko se mi o tom mluví, kluci podali velmi dobrý výkon. Vybojovali si to. Byli hodně nervozní, ale
zlepšili se oproti podzimní části. Jaké to bude v I. A třídě? Tam už
se hraje vyšší a náročnější kopaná. Chceme jít dál stejnou cestou
vlastních odchovaných hráčů. Záleží, zda zůstanou ti starší a zkušení. Musíme využívat zkušenosti starších a mladí se nesmí bát.
Fotbal v I. A třídě je rychlejší a techničtější. Děkuji všem hráčům,
kteří se zasloužili o postup, jsme dobrá parta. Pro mě to byla velká
motivace. Další postup. Před tím se mi to povedlo v Holicích.“
Lékař týmu M. Jindra: „Jsem rád, že se mužstvu v sezoně
vyhýbala většinou těžší zranění. Kluci budou muset zlepšit životosprávu. Rovněž fyzickou kondici, strečink, prevence a psychologická podpora. Budu se jim snažit co nejvíce pomáhat.“
Paní J. Frydrychová, manželka trenéra: „Mám velkou radost, že postoupili, jsou dobrá parta. Manžela samozřejmě podporuji a přeji všem hodně úspěchů.“
13
Mgr. P. Svatoš, sekretář klubu: „Průběh utkání jsem bral kupodivu klidně. Měl jsem totiž zprávy z Hlinska (místní vyhráli).
Trocha zklamání, když soupeř vedl. U našich hráčů byla znát nervozita, ve druhém poločase se markantně zlepšili. Bojovností do
poslední minuty jsme dosáhli vítězství. Velký dík patří hráčům a
realizačnímu týmu. Jsem pyšný na „gro“mančaftu, jsou to Jeleňáci a odchovanci klubu. V tomto trendu chceme pokračovat. V I. A
třídě, doufám v klidné vody. Pro naše hráče je postup určitě další
motivací v utkáních s novými soupeři na nových hřištích. Velký dík
fanouškům, partnerům, sponzorům a městu Horní Jelení.
Ing. M. Kopecký, člen vedení AFK: „Bál jsem se o výsledek,
je to mladý mužstvo. Věřím, že se v I.A třídě udržíme.“
M. Vaněk, předseda AFK (se „šáněm“ a doutníkem v ruce):
„Nervy až do konce, jsem plný dojmů, to nejde říct. Před očima
mi probíhají všechny ty zápasy za 15 let. Vždyť ty kluky znám od
malička. Je to tam!“
Paní N. Vaňková, manželka předsedy: „Je to super, nemám
slov. Jsem moc ráda, už kvůli manželovi.“
Co na to hráči?
R. Hendrych, hrající prodloužená ruka trenéra: „Nechte mě
být, jsem úplně hotovej. Je to hrozně fajn.“
M. Šmidberský – tahoun: „Úžasný, co se povedlo. Uvidím, co
bude dál.“
L. Kaňkovský, střelec mužstva: „Jsem moc rád, co jsme za 5
let dokázali. Děkuji trenérovi, vedení a divákům za úžasnou podporu. V I. A třídě budeme bojovat o co nejlepší umístění.“
Co na to skalní fandové?
B. Bureš: „K zápasu asi tolik. V první půli jsme dali krásný gól
po centru Kaňky, Dědičovou hlavou, což mělo ligovou úroveň. Potom se asi dostavila nervozita s vidinou postupu a dva góly v naši
síti byly šokem. Do druhého poločasu jsme nastoupili s takovou
chutí a vervou, že jsem věřil ve vítězství, což se potvrdilo. To co
předvedli doma s V. Mýtem a v Holicích - klobouk dolů! Bylo tam
to „jelenské srdíčko“. Výkony Hendrycha, Kaňkovského a Šmidberského v jejich věku jsou obdivuhodné. Do I. A třídy jim přeju
hlavně dobrý start a nebát se nových soupeřů. Dík celému mužstvu!“
M. Moravec: „Pro diváky zajímavé utkání. Naši potvrdili velmi
dobré výkony z posledních zápasů. Dle toho, co si pamatuji, tady
takový úspěch od roku 1945 nebyl. Dík, věřím v úspěch.“
V. Kaňkovský: „Počáteční hra velmi dobrá, pak to byly nervy.
Šťastně jsme vyhráli. Doufám, že v I. A budeme hrát střed.“
S. Rousek: „Zápas koukatelný, perfektní nasazení obou týmů.
U nás byla znát nervozita, ano, šlo o hodně. Mám radost z postupu, blahopřeji celému týmu. Kopaná je tady odnoží kultury a pro
mě je každé utkání na našem hřišti společenskou událostí. Ve vyšší
třídě ať se daří jako doteď.“
Co na to starosta?
Starosta P. Tupec: „Mám velkou radost a věřím, že ne já sám.
Je to zúročení pilné práce celého klubu. Dosáhnout nejlepšího
umístění za několik desítek let. Povedlo se. Kluci podali heroický
výkon, dokázali obrátit zápas, který pro nás nevypadal dobře. Za
to dík! Rozhodně si vážím všech a děkuji jim, kteří jsou na hřišti,
když se nehraje zápas. Trenéři, činovníci a všichni, kdo se o hřiště starají bez nároku na odměnu. Ještě jednou dík, hlavně jejich
manželkám a přítelkyním, že to chlapům tolerují.“
Úplně na závěr bych chtěl poděkovat celému klubu AFK, sponzorům a městu, že v této době, kdy vládne blbá nálada a počasí
taky nic moc, dělají všem normálním lidem radost.
J.J.
Sport
Číslo 6/XIX
Sport
14
Jelenské listy
Výsledky fotbalového
mužstva AFK
Inzerce
Vzpomínáme
2.6.2013 SK Holice „B“ - AFK Horní Jelení 2: 6
Očekávané sousedské derby se hrálo před
početnou diváckou kulisou, která byla z větší
části jelenská. Do soupeře jsme se zakousli
hned od začátku a po
ukázkové
standardní
situaci jsme skórovali
z hlavy Velinského. Po
deseti minutách překvapil Kaňkovský z rohu domácího brankaře a vedli jsme 2: 0. Nadále
jsme předváděli pěkný fotbal, domácí obrana si nevěděla rady a
do poločasu jsme přidali ještě jednu branku. Na začátku 2. půle
domácí hru vyrovnali a hrozili z rychlých protiútoků. Skórovat se
jim ale podařilo až za stavu 0: 3. Ani za tohoto stavu se brankostroj nezastavil a nakonec z toho byl debakl holické rezervy.
Nejlepším hráčem na hřišti byl Kaňkovský, který zatížil domácí
konto hned třemi brankami. Jak už to v těchto derby zápasech bývá, přišly na řadu i emoce a s tím spojené žluté karty a také jedna
červená, naštěstí na straně domácích, kteří častovali rozhodčího
těmi nejpeprnějšími nadávkami. Zasloužená výhra před spokojenými příznivci.
Fakta: Branky: Kaňkovský 3, Velinský, Horáček a Michálek.
Poločas: 0 : 3.
Sestava: Jozl – Raich, Rejnuš, Čermák, Houžviček – Martinec, Velinský, Michálek, Štěpánek - Kaňkovský, Dědič. Střídali:
Šmidberský, Pinkas, Horáček a Novák.
9.6.2013 AFK Horní Jelení - TJ Načešice 3: 2
V tomto zápase šlo o hodně, neboť jsme měli potvrdit domácí
neporazitelnost, ale hlavně si již před posledním kolem zajistit his-
Vzpomínka
Číslo 6/XIX
torický postup do I. A třídy. Před rekordní návštěvou tohoto ročníku jsme začali dobře. Hned od začátku jsme soupeře zatlačili na
jeho půlku a šli jme do vedení. Pak nám však hosté opět předvedli
lekci z produktivity, když dokázali proměnit dvě z několika málo šancí a otočili průběh utkání. Naštěstí nás to nezlomilo, i když
psychika byla hodně narušena. Postupem času se nám podařilo
vyrovnat a na závěr dát i ten vytoužený postupový gól. Se závěrečným hvizdem rozhodčího nastal výbuch radosti a mohli jsme
slavit zasloužený postup před domácím publikem, což bylo naše
tajné přání. Pochvalu zaslouží všichni, kteří se o to zasloužili na
hřišti, trenéři, realizační tým a v neposlední řadě také věrní fanoušci, kteří po celou sezónu vytrvale povzbuzovali a fandili jak
doma, tak i v utkáních venku. Díky všem!
Fakta: Góly: Velinský 2, Dědič. Poločas: 1 : 0. Diváků: 320.
Sestava: Jozl – Raich, Hendrych, Rejnuš, Čermák – Martinec,
Velinský, Michálek, Štěpánek – Dědič, Kaňkovský. Střídali: Pinkas, Horáček, Šmidberský a Šubrt
16.6.2013 Miřetice - AFK Horní Jelení 3: 5
Do Miřetic jsme jeli již v klidu, s jistým postupem, a tak jsme
v podstatě bojovali za Sezemice, které by v případě naší prohry
sestoupili místo Miřetic. Nic takového však nenastalo a v pohodě
jsme domácí přehrávali a stříleli góly. Je pravdou, že jsme nechali
domácí vstřelit 3 branky, ale jinak jsme celé utkání kontrolovali
a domácím jsme toho moc nedovolili. O půlce jsme vystřídali 2
hráče a v závěru, za rozhodnutého stavu, dostali příležitost všichni
hráči z lavičky. Nejlepším hráčem na hřišti byl Pavel Štěpánek, s
kterým si domácí obrana nevěděla rady. Naši fanoušci, kteří s námi jeli, si utkání užívali, neboť domácích diváků byla pouze hrstka
,a tak to spíše vypadalo, že hrajeme doma. Zasloužené vítězství na
hřišti sestupujícího mužstva.
Fakta: Góly: Dědič 2, Kaňkovský, Štěpánek a Raich. Poločas:
1: 3.
Sestava: Jozl – Raich, Šubrt, Rejnuš, Houžviček – Martinec, Velinský, Michálek, Štěpánek – Kaňkovský, Dědič. Střídali: Pinkas,
Šmidberský, Horáček a Novák.
Za AFK
Miroslav Kopecký
Dne 23.7. uplyne 25 let ode dne, kdy nás opustil a do míst věčného života odešel tatínek a manžel, pan Zdeněk Hloupý.
Děkujeme všem, kdo na něj vzpomínáte.
Řeznictví Morávek červen 2013
prodejna v Horním Jelení, Komenského nám. 72: výhodná nabídka na měsíc červenec: mleté maso: 74,90 • vepřová játra: 39,90
• vepřová plec na guláš.: 84,90 • vepřové žaludky (předvařené,
krájené): 79,90 • makrela kuchaná mr.: 84,90 • pstruh duhový,
kuchaný mr.: 119,90 • šunka od kosti: 149,90 • tlačenka světlá:
79,90 • Vysočina 129,90 • játrová paštika: 79,90 • šunkový salám
129,90 • Český a Gothajský salám. 79,90 • pečená sekaná: 89,90
• eidam 30%: 99,90. Uzeniny z vlastní výroby a maso z českých
chovů. Grilujte s námi: krocan naložený na gril 99,- vepřová kýta
naložená na gril: 99,- uzená kýta s.k. 129,- vepřová panenka v marinádě 185,- špekáčky a velký výběr klobás.
Obchod Jiří Sodomka ml.
(obchodní středisko Jednota) Ve své nově otevřené prodejně
nabízí tyto a další produkty: s příchodem dlouho očekávaných
letních dnů pro Váš bazén – bazénovou chemi, mořskou sůl do
bazénů, písek do filtrací. Bazénová lepidla na opravu.
Dále u nás zakoupíte: autokosmetiku, barvy interiérové i venkovní na dřevo či kov. Ošetřující oleje na zahradní nábytek. Pří-
rodina
pravky na hubení slimáků, mravenců a komárů. Pro vaši zahradu
m.j. plastové trávníkové lemy atd.
Potřeby pro stavebníky. Tel. 737141414
Prodejní doba: Po – Pá 7.30 – 17.00, So – 8.00 – 11.00
Prodej české přírodní kosmetiky.
Kosmetika se včelími produkty Pleva, kosmetika s konopím
Annabis, kosmetika s chlorellou, kosmetika s rašelinou. www.
promojetelo.cz tel: 605075213.
Jednota nabízí
Už dva roky můžete v Jednotě platit platebními kartami a využít služby CashBack. Pokud u nás nakoupíte alespoň za 300 Kč
a rozhodnete se platit platební kartou, máte možnost si ze svého
účtu tímto způsobem na pokladně vybrat hotovost až 1500 Kč.
Nabízíme také dobíjení telefonů operátorů O2, T-Mobile a Vodafone. Stejně tak u nás můžete zužitkovat stravenky, pokud máte
to štěstí a zaměstnavatel vám je poskytuje. Nabízíme spoustu tzv.
privátních značek, což jsou výrobky, které jsou vyráběny speciálně pro COOP, jsou české, kvalitní a hlavně za velice zajímavé
ceny.
15
Jelenské listy
Číslo 6/XIX
... ze sportovních akcí.
Mužstvo AFK Horní Jelení, mistři 1. B třídy, fotografie z vítězného zápasu.
Sokolíci na Dětském dni
Fotbalový dorost
Vítězové Školympiády
Foto: © Aleš Mádr
Foto: Tomáš Linhart
Foto Zdeněk Vacek
Děti z kroužku atletiky
Premiéra ochotnického spolku Jeleni - hra Záskok
Foto: © Aleš Mádr
Příští číslo bychom chtěli vydat 1.8.2013. Cena bude: 10,- Kč a dostat jej bude možno v místní samoobsluze, na městském úřadě, v obchodě
u paní Tupcové, v železářství na náměstí, ve Večerce na náměstí, v Jaroslavi u paní Kaplanové a ve Vysoké v koloniálu u paní Kačírkové, v
Ostřetíně ve Smíšeném zboží paní Kašparové. Na internetu www.hornijeleni.cz • Náklad: 500 výtisků • Povoleno Ministerstvem kultury
pod č. MK ČR E 11515 • Číslo pro vás připravili: Barbora Mádrová, Jan Jindra • Grafická úprava: Aleš Mádr • Tisk: H.R.G. spol. s r.o. • Za
obsah článku odpovídá autor příspěvku • Příspěvky v elektronické podobě zasílejte na e-mail: [email protected] • Redakce
si vyhrazuje právo příspěvky krátit a jazykově upravovat. Nevyžádané příspěvky se nevracejí • Datum příští uzávěrky: 20.7.2013 • Adresa
redakce: Městský úřad Horní Jelení 114, PSČ: 533 74.

Podobné dokumenty