Evaluační zpráva - Střední průmyslová škola Zlín

Transkript

Evaluační zpráva - Střední průmyslová škola Zlín
Evaluační zpráva
Název projektu:
Centra přírodovědného a technického vzdělávání
pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0010
Název partnera: Střední průmyslová škola Zlín
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Obsah
Úvod ............................................................................................................................................ 4
1.
HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH AKTIVIT .....................................................................................................4
1.1
A1a: Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, dílny a školní hospodářství.................... 4
1.2
A2a: Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním
materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání ....................................................... 6
1.3
A2b: Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení ............................ 8
1.4
A2d: Volnočasové aktivity pro žáky SŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání
............................................................................................................................................ 9
1.5
1.6
1.4.1
Kroužek Moderních technologií ............................................................................. 9
1.4.2
Kroužek Programování cnc strojů ........................................................................ 15
1.4.3
Kroužek Konstruování ve stavebnictví ................................................................. 21
1.4.4
Kroužek Číslicové techniky ................................................................................... 27
1.4.5
Kroužek Elektropneumatika ................................................................................. 33
1.4.6
Kroužek Inteligentní budovy ................................................................................ 39
1.4.7
Kroužek Robotika ................................................................................................. 45
1.4.8
Kroužek Fyzikálních experimentů ........................................................................ 51
B1a: Sdílení učeben, dílen, laboratoří SŠ pro povinnou výuku ZŠ .................................... 58
1.5.1
Povinná výuka moderní technologie ve strojírenství a stavebnictví pro žáky ZŠ 58
1.5.2
Povinná výuka elektrotechniky pro žáky ZŠ ......................................................... 63
1.5.3
Povinná výuka fyziky pro žáky ZŠ ......................................................................... 67
B1b: Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na přírodovědné
a technické vzdělávání ...................................................................................................... 72
1.6.1
Kroužek Technologie pro budoucnost ................................................................. 72
1.6.2
Tajemství programování robotů pro 1. stupeň ZŠ ............................................... 77
1.6.3
Tajemství programování robotů pro 2. stupeň ZŠ ............................................... 83
1.6.4
Kroužek Zajímavá fyzika (s počítačem i bez něj) .................................................. 89
2
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
1.7
B1f: Stáže pedagogických pracovníků SŠ a ZŠ a naopak ................................................... 95
2.
HODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ .......................................................97
3.
HODNOCENÍ DOSAŽENÍ HLAVNÍHO CÍLE PROJEKTU .......................................................................97
4.
SHRNUTÍ A ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ ...........................................................................................98
3
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Úvod
SPŠ Zlín má více než 80-ti letou existenci a svou kapacitou patří mezi největší střední
průmyslové školy ve Zlínském kraji. Již několik let škola působí v nejrůznějších projektech ESF,
prostřednictvím kterých se snaží o zkvalitnění výuky, zvýšení odborností pedagogů a zabezpečení
technického vybavení ve škole. V rámci projektu „Centra přírodovědného a technického vzdělávání
pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji“ pořádáme v prostorách školy
kroužky pro žáky SŠ v oblasti strojírenství, fyziky, stavebnictví a v oblasti elektro. Ve spolupráci se
čtyřmi ZŠ ze Zlínského kraje realizujeme kroužky zaměřené na programování robotů a dále kroužek
zaměřený na fyziku a technologie pro budoucnost.
Naším cílem bylo na škole vytvořit centrum přírodovědného a technického vzdělávání s moderním
vybavením, které by sloužilo nejenom pro výuku, ale také pro realizaci volnočasových aktivit žáků
středních a základních škol. V rámci dalších aktivit projektu jsme se snažili o dosažení zvýšení zájmu
žáků základních škol o přírodovědné a technické vzdělávání. Snažili jsme se tedy podpořit jejich výběr
další vzdělávací dráhy směrem k přírodovědnému a technickému vzdělávání. Současně očekáváme,
že absolventi naší školy budou mít i nadále tak dobré výsledky na VŠ, či při uplatňování na trhu práce,
tak jako doposud.
1.
HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH AKTIVIT
1.1
A1a: Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, dílny a školní
hospodářství
V rámci projektu se nám podařilo zmodernizovat tyto učebny:
• Laboratoř fyziky – Pro realizaci kroužku fyzikálních experimentů a kroužku Zajímavá fyzika
s počítačem i bez něj. Pro povinnou výuku žáků ZŠ a školení učitelů ZŠ.
• Odborná učebna automatizace a číslicové techniky - Pro realizaci kroužku inteligentní budovy,
kroužku číslicové techniky, kroužku elektropneumatika, robotika, Tajemství programování robotů.
Taktéž učebna slouží k povinné výuce žáků ZŠ a školení učitelů ZŠ.
• Odborná učebna CNC strojů – Využívána pro realizaci kroužku programování CNC strojů, kroužku
moderních technologií, konstruování ve stavebnictví, Technologie pro budoucnost a v neposlední
řadě pro realizaci povinné výuky žáků ZŠ.
4
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Do výše uvedených učeben bylo pořízeno toto zařízení: CNC obráběcí centrum, Základní
elektropneumatika, Robotino - kompletní sada, Robotino SIM Professional - SW, Robotino - Logistická
sada, 3D tiskárna - PROFI3DMAKER, MasterCAM - SW.
Zakoupené inovované vybavení vhodně doplňuje výuku odborných předmětů dle učebních osnov
ŠVP:
3D tiskárna - Princip práce, metody a možnosti využití 3D tisku – Rapid prototyping, Tvorba a úprava
dat pro 3D tisk, Zpracování dat v ovládacím software pro tiskárnu, Praktické použití tiskárny.
3D skener - Principy a možnosti 3D skenování, Popis a použití ručního skeneru ZScanner 600, Popis
a použití software ZScan a VXelements pro ruční 3D skener, Popis a použití software ZScan a
Geomagic Studio pro úpravu skenovaných objektů.
CNC stroj - Popis stroje a ovládacího panelu, Načítání NC programu a jeho kontrola, Seřizování
nástrojů, Upínání polotovarů, Praktické obrábění na CNC stroji.
PASCO - Seznámení se systémem PASCO - dostupná čidla pro měření: Dráhy, rychlosti a zrychlení
rovnoměrných a zrychlených pohybů, Mechanika kapalin a plynů, Mechanické kmitání, vlnění
a akustika, Molekulová fyzika, termika, termodynamika, Elektřina a magnetizmus, Optika.
Prvky stavebnice Dominoputer - Schéma logického obvodu, Kombinační logické obvody, Sekvenční
obvody, Speciální typy obvodů v číslicové technice.
Stavebnice pro elektropneumatiku - Výroba stlačeného vzduchu a jeho uchování, kompresory,
Pneumatické prvky, Lineární motory jednočinné – dvojčinné, Využití Booleovy algebry v pneumatice,
Návrh obvodů v programu Fluid SIM, Základní zapojování prvků a redukce tlaku, Řešení základních
úloh pro pneumotory – ovládání a řízení.
Vybavení je využíváno v rámci volnočasových aktivit (kroužky) a současně při povinné výuce
odborných předmětů.
5
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Hodnocení učitelů na konci aktivity:
Jak často jste využíval toto vybavení?
18
16
16
14
12
10
8
6
4
2
5
0
0
0
skoro vůbec
nikdy
0
vždy
téměř vždy
občas
Vybavení pořízené v rámci této aktivy používali
14
12
12
10
8
6
6
4
2
0
3
0
0
pouze
vyučující
převážně
vyučující
tak napůl
převážně žáci
pouze žáci
Jak je vidět z uvedených grafů, bylo pořízené vybavení používáno ve výuce podle potřeby a to
jak žáky, tak učiteli.
1.2
A2a: Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem
a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání
V rámci projektu bylo pořízeno: Fluid SIM 4.0 P - SW, SPARKvue – interaktivní měření PS-
2400, C-HM-1113M; C-OR-0202B; C-WG-0503S, C-AQ-0001R;
koncentrace CO2, C-AQ-0003R; CIB;
koncentrace kouře, C-IT-0100H-P; CIB, Snímač teploty, R-RC-0001R;
6
pokojový ovladač, SA-913,
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Interiérová piezosiréna, SA-200A, Magnetický kontakt, GIOM3000 - ETH, Meteostanice, DS, čidlo
zaplavení vodivostní, C-DM-0006M, ULED, C-WS-0200R-Time; Ovladač, JS-20 LARGO, PIR detektor
pohybu, P15PA, Teplotní čidlo Pt1000, DS, čidlo zaplavení vodivostní, ULM 53N-02-U, ultrazvukový
hladinoměr, 9901M, 1F elektroměr jednosazbový, C-FC-0024X CIB, Fan Coil regulátor s 0-100%, LED
pásky, Univerzální číslicový modul, sada karet, Volič logických stavů, Logická sonda, Vodiče, Montážní
linka, 3D robot , Pásový dopravník, Příslušenství k dopravníku, Navigační systém, skladová plošinka,
lepicí páska s hliníkovou fólií, WLAN - přístupový bod
Příručka učitele -EN, Základní pneumatika Festo, Upínací rám s deskami Festo, Set na stavbu velkých
struktur ME-7003, Zesilovač + 4 tenzometry 100N PS-2199, Tenzometry 5N, Senzor dilatace PS-2204,
Hydraulický a pneumatický systém ME-6984, Senzor pro měření dvou tlaků nezávisle na sobě,
Výstupní vodiče funkčního generátoru UI-5429, Senzor napětí UI-5100, SPARK SLS™ – integrovaný
měřicí systém, Senzor pohybu PS-2103A, Senzor síly PS-2104, Senzor napětí a proudu PS-2115,
Senzor obecná věda PS-2168, Prodlužovací kabel PS-2500, Notebook, Sada upínačů nástrojů, Strojní
svěrák, Ruční dělička, Sada upínek, Kompresor, Sada frézovacích nástrojů , LEGO - MindStorm EV3,
LEGO - MindStorms Education, LEGO - MindStorms Souprava doplňkových dílů, LEGO - Technic 8110,
LEGO - Technic 8043, LEGO - Technic 9397, Voštinový rošt k laseru, Spotřební materiál pro laser,
Spotřební materiál pro rapid prototyping, Spotřební materiál pro CNC.
Zakoupené vybavení (LEGO) vhodně doplňuje výuku odborných předmětů dle učebních osnov ŠVP:
LEGO - Robotika v souvislosti s elektronikou, mechanikou a programováním, Robot – jako pomocník,
může vykonávat lidskou práci, Sestavování robotů – stavebnice LEGO, Roboti – pohyb a reakce na
různé podněty okolí.
Vybavení je využíváno v rámci volnočasových aktivit (kroužky) a současně při povinné výuce
odborných předmětů.
7
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Hodnocení učitelů na konci aktivity:
Jak často jste využíval toto vybavení? (stavebnice LEGO)
60
50
49
40
30
20
10
0
0
vždy
téměř vždy
7
0
skoro vůbec
nikdy
0
občas
Vybavení pořízené v rámci této aktivy používali
(stavebnice LEGO)
35
30
31
25
25
20
15
10
5
0
0
0
převážně
vyučující
tak napůl
0
pouze vyučující
1.3
převážně žáci
pouze žáci
A2b: Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení
Přehled absolvovaných školení:
-
Dvoudenní odborné školení pro 2 vyučující na obsluhu 3D tiskárny (obsluha 3D tiskárny Rapid Prototyping – PROFI3DMAKER)
-
Dvoudenní odborné školení pro 2 vyučující na obsluhu CNC obráběcího centra
-
Třídenní odborné školení pro 2 vyučující na stavebnice Dominoputer (spol. RC Didactic)
-
Třídenní odborné školení pro 2 vyučující - Úvod do elektropneumatiky
-
Čtyřdenní odborné školení pro 2 vyučující – Elektropneumatické řídící systémy
8
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
-
Odborné školení 2 vyučujících SŠ pro práci s experimentálním měřícím systémem PASCO
(základní školení Učíme se s PASCEM, nástavbové školení Metodika práce s PASCO laboratoř, Metodika tvorby výukových materiálů pro PASCO)
-
Dvoudenní odborné školení pro 2 vyučující - Inteligentní instalace
-
Dvoudenní odborné školení pro 2 vyučující na programování CAD/CAM Mastercam
Do jaké míry bylo pro Vás toto školení/vzdělávání
přínosem?
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
4
2
velmi
přínosné
1.4
spíše
přínosné
0
0
0
nevím
spíše
nepřínosné
zcela
nepřínosné
A2d: Volnočasové aktivity pro žáky SŠ zaměřené na přírodovědné
a technické vzdělávání
1.4.1. KROUŽEK MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ
Zhodnocení daného kroužku v rámci klíčové aktivity:
Kroužek Moderních technologií 1
Náplň Kroužku moderních technologií byla žáky oceňována zejména pro možnost vyzkoušení
teoretických znalostí v technické praxi a jejich rozšíření, ať se jednalo o práci s 3D skenerem nebo 3D
tiskárnou. Žákům je dostatečně známo, že tyto znalosti patří mezi žádané případnými zaměstnavateli.
Kroužek Moderních technologií 2
Žáky Kroužku moderních technologií 2 bavilo skenování objektů s ručním skenerem Zscanner
a jejich následná úprava ve formátu STL pomocí programu Geomagic Studio. Největší úspěch mělo
vytištění upravených objektů na 3D tiskárně.
9
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Hodnocení učitelů volnočasových aktivit na konci aktivity:
Jaký jevili žáci o tuto volnočasovou aktivitu zájem?
2,5
2
2
1,5
1
0,5
0
0
0
0
0
velký zájem mírný zájem
tak napůl
mírný
nezájem
úplný
nezájem
Domníváte se, že tato volnočasová aktivita zvýšila zájem
žáků o přírodovědná a/nebo technická témata a obory?
1,2
1
1
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0
0
tak napůl
spíše ne
určitě ne
0
určitě ano
spíše ano
10
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Do jaké míry myslíte, že volnočasové aktivity žáky
bavily?
2,5
2
2
1,5
1
0,5
0
0
0
0
tak napůl
spíše nebavily
vůbec
nebavily
0
velmi bavily
spíše bavily
Hodnocení žáků SŠ na začátku aktivity:
Do jaké míry očekáváš, že pro Tebe bude tato
volnočasová aktivita přínosem?
16
14
14
12
10
10
8
Řady1
6
4
2
0
0
0
0
velmi
přínosná
spíše
přínosná
nevím
spíše
zcela
nepřínosná nepřínosná
11
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Účastnil/a jsi se již podobné volnočasové aktivity?
30
25
24
20
15
Řady1
10
5
0
0
0
ano
ne
nevím
O přírodovědná a/nebo technická témata se
14
12
13
10
11
8
6
Řady1
4
2
0
0
0
0
velmi
zajímám
trochu
zajímám
tak napůl
spíše
vůbec
nezajímám nezajímám
Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor
studovat na vyšší odborné/vysoké škole?
16
14
15
12
10
8
9
Řady1
6
4
2
0
0
0
spíše ne
vůbec ne
0
určitě ano
spíše ano
nevím
12
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
(pohlaví)
25
22
20
15
Řady1
10
5
2
0
chlapec
dívka
Hodnocení žáků SŠ na konci aktivity:
Do jaké míry byla pro Tebe tato volnočasová aktivita
přínosem?
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
17
Řady1
7
0
velmi
přínosná
spíše
přínosná
nevím
0
0
spíše
zcela
nepřínosná nepřínosná
13
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Zúčastnil/a by ses podobné volnočasové aktivity znova,
kdybys měl/a tu možnost?
16
14
15
12
10
8
6
Řady1
7
4
2
2
0
0
tak napůl
spíše ne
určitě ne
0
určitě ano
spíše ano
O přírodovědná a/nebo technická témata se
16
14
15
12
10
8
Řady1
6
4
5
4
2
0
0
0
velmi
zajímám
trochu
zajímám
tak napůl
spíše
vůbec
nezajímám nezajímám
Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor
studovat na vyšší odborné/vysoké škole?
16
14
15
12
10
8
Řady1
6
4
6
2
3
0
0
spíše ne
vůbec ne
0
určitě ano
spíše ano
nevím
14
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
(pohlaví)
25
20
22
15
Řady1
10
5
2
0
chlapec
dívka
Z výše uvedených grafů jde vidět, že žáci hodnotí kroužek pozitivně. Na začátku očekávalo 14
žáků, že bude aktivita přínosem a na konci aktivity se počet zvýšil na 24 žáků. Většina respondentů
uvedla, že by se podobné aktivity zúčastnila znova.
Výsledky grafů také ukazují, že po absolvování kroužku se u žáků zvýšil zájem po studiu technických
oborů.
1.4.2. KROUŽEK PROGRAMOVÁNÍ CNC STROJŮ
Zhodnocení daného kroužku v rámci klíčové aktivity
Kroužek Programování CNC strojů 1
Žáky nejvíce zaujala možnost osobně si vyzkoušet moderní technologie 3D skenování, 3D tisk
a laser při výrobě vlastních návrhů.
Při využití nového CNC obráběcího centra pak využití profesionálního SW Mastercam pro tvorbu
technologie a generování řídicího NC programu a pak následné vyzkoušení na CNC obráběcím centru.
Při aktivitách pro žáky ZŠ byl největší zájem o práci s laserem a 3D tiskárnou.
Kroužek Programování CNC strojů 2
Největší zájem v Kroužku programování CNC strojů 2 jevili žáci o práci na laseru. Jednalo se o
praktické používání a výrobu pomocí softwaru GravoStyle včetně řezání a rotačního gravírování.
Rovněž uvítali práci na 3D tiskárně - vymodelování součástky a praktické vytištění prostorového
modelu.
15
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Hodnocení učitelů volnočasových aktivit na konci aktivity:
Jaký jevili žáci o tuto volnočasovou aktivitu zájem?
1,2
1
1
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0
0
0
velký zájem mírný zájem
tak napůl
mírný
nezájem
úplný
nezájem
Domníváte se, že tato volnočasová aktivita zvýšila zájem
žáků o přírodovědná a/nebo technická témata a obory?
1,2
1
1
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0
0
tak napůl
spíše ne
určitě ne
0
určitě ano
spíše ano
16
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Do jaké míry myslíte, že volnočasové aktivity žáky
bavily?
1,2
1
1
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0
0
tak napůl
spíše nebavily
vůbec
nebavily
0
velmi bavily
spíše bavily
Hodnocení žáků SŠ na začátku aktivity:
Do jaké míry očekáváš, že pro Tebe bude tato
volnočasová aktivita přínosem?
14
12
13
10
11
8
6
Řady1
4
2
0
0
0
0
velmi
přínosná
spíše
přínosná
nevím
spíše
zcela
nepřínosná nepřínosná
17
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Účastnil/a jsi se již podobné volnočasové aktivity?
30
25
24
20
15
Řady1
10
5
0
0
0
ano
ne
nevím
O přírodovědná a/nebo technická témata se
18
16
16
14
12
10
8
Řady1
8
6
4
2
0
0
0
0
velmi
zajímám
trochu
zajímám
tak napůl
spíše
vůbec
nezajímám nezajímám
Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor
studovat na vyšší odborné/vysoké škole?
14
12
13
10
11
8
Řady1
6
4
2
0
0
0
spíše ne
vůbec ne
0
určitě ano
spíše ano
nevím
18
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
(pohlaví)
30
25
24
20
15
Řady1
10
5
0
0
chlapec
dívka
Hodnocení žáků SŠ na konci aktivity:
Do jaké míry byla pro Tebe tato volnočasová aktivita
přínosem?
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
18
Řady1
5
1
velmi
přínosná
spíše
přínosná
nevím
0
0
spíše
zcela
nepřínosná nepřínosná
19
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Zúčastnil/a by ses podobné volnočasové aktivity znova,
kdybys měl/a tu možnost?
18
16
17
14
12
10
Řady1
8
6
4
6
2
1
0
0
tak napůl
spíše ne
určitě ne
0
určitě ano
spíše ano
O přírodovědná a/nebo technická témata se
14
12
12
10
8
10
6
Řady1
4
2
2
0
0
0
velmi
zajímám
trochu
zajímám
tak napůl
spíše
vůbec
nezajímám nezajímám
Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor
studovat na vyšší odborné/vysoké škole?
16
14
14
12
10
8
6
Řady1
8
4
2
2
0
0
nevím
spíše ne
vůbec ne
0
určitě ano
spíše ano
20
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
(pohlaví)
30
25
20
24
15
Řady1
10
5
0
0
chlapec
dívka
Výše uvedené grafy opět představují pozitivní hodnocení daného kroužku. Žádný
z respondentů se doposud podobného kroužku nezúčastnil. Na začátku očekávalo 11 žáků, že bude
aktivita přínosem a na konci aktivity se počet zvýšil na 23 žáků. Téměř většina respondentů uvedla, že
by se podobné aktivity zúčastnila znova.
Výsledky grafů také ukazují, že po absolvování kroužku se u žáků zvýšil zájem o podobná témata i po
studiu technických oborů.
1.4.3. KROUŽEK KONSTRUOVÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ
Zhodnocení daného kroužku v rámci klíčové aktivity:
Kroužek Konstruování ve stavebnictví 1
Největším přínosem kroužku bylo pro žáky seznámení s novými technologiemi pro vytváření
modelů objektů a možnosti jejich následného využití ve stavební praxi. Nejvíce je zaujalo skenování
objektů s ručním skenerem Zscanner a následná úprava naskenovaných objektů v programu
Geomagic Studio.
Vyvrcholením celého kroužku byl tisk objektů rodinných domků na 3D tiskárně.
Kroužek Konstruování ve stavebnictví 2
Žáky baví projektování ve 3D. Studenti navrhují rodinné domy dle svých představ pomocí
programů 3D - ARCHICAD a REVIT. Důraz je kladen nejen na stránku vizualizací, ale také o konstrukční
a
technickou správnost návrhu. Nejšikovnější pak zasílají své návrhy rodinných
21
domů do
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
studentských celostátních soutěží. Velkým přínosem je praktické seznámení s výstupy na 3D
tiskárnu.
Kroužek Konstruování ve stavebnictví 3
Studenti se naučili ovládat software pro tvorbu 2D a 3D modelů staveb. Nejvíc je
bavila vizualizace projektů. Všichni v kroužku mají o danou problematiku velký zájem a rádi by
tiskli prostorové modely. Jsou však omezeni kapacitou 3D tiskárny a cenou tisku.
Hodnocení učitelů volnočasových aktivit na konci aktivity:
Jaký jevili žáci o tuto volnočasovou aktivitu zájem?
2,5
2
2
1,5
1
1
0,5
0
0
0
0
velký zájem mírný zájem
tak napůl
mírný
nezájem
úplný
nezájem
Domníváte se, že tato volnočasová aktivita zvýšila zájem
žáků o přírodovědná a/nebo technická témata a obory?
2,5
2
2
1,5
1
1
0,5
0
0
0
tak napůl
spíše ne
určitě ne
0
určitě ano
spíše ano
22
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Do jaké míry myslíte, že volnočasové aktivity žáky
bavily?
2,5
2
2
1,5
1
1
0,5
0
0
0
tak napůl
spíše nebavily
vůbec
nebavily
0
velmi bavily
spíše bavily
Hodnocení žáků SŠ na začátku aktivity:
Do jaké míry očekáváš, že pro Tebe bude tato
volnočasová aktivita přínosem?
25
23
20
15
13
10
Řady1
5
0
0
0
0
velmi
přínosná
spíše
přínosná
nevím
spíše
zcela
nepřínosná nepřínosná
23
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Účastnil/a jsi se již podobné volnočasové aktivity?
40
35
36
30
25
20
Řady1
15
10
5
0
0
0
ano
ne
nevím
O přírodovědná a/nebo technická témata se
35
30
29
25
20
15
Řady1
10
5
2
5
0
0
0
velmi
zajímám
trochu
zajímám
tak napůl
spíše
vůbec
nezajímám nezajímám
Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor
studovat na vyšší odborné/vysoké škole?
25
20
20
15
16
Řady1
10
5
0
0
0
spíše ne
vůbec ne
0
určitě ano
spíše ano
nevím
24
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
(pohlaví)
30
28
25
20
15
Řady1
10
8
5
0
chlapec
dívka
Hodnocení žáků SŠ na konci aktivity:
Do jaké míry byla pro Tebe tato volnočasová aktivita
přínosem?
30
25
25
20
15
Řady1
10
10
5
0
0
0
0
velmi
přínosná
spíše
přínosná
nevím
spíše
zcela
nepřínosná nepřínosná
25
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Zúčastnil/a by ses podobné volnočasové aktivity znova,
kdybys měl/a tu možnost?
25
23
20
15
10
Řady1
13
5
0
0
0
tak napůl
spíše ne
určitě ne
0
určitě ano
spíše ano
O přírodovědná a/nebo technická témata se
25
22
20
15
Řady1
10
5
8
6
0
0
0
velmi
zajímám
trochu
zajímám
tak napůl
spíše
vůbec
nezajímám nezajímám
Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor
studovat na vyšší odborné/vysoké škole?
30
25
26
20
15
Řady1
10
10
5
0
0
0
nevím
spíše ne
vůbec ne
0
určitě ano
spíše ano
26
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
(pohlaví)
30
28
25
20
15
Řady1
10
8
5
0
chlapec
dívka
Z výše uvedených grafů můžeme opět vidět pozitivní hodnocení žáků ve všech směrech.
Dokonce všichni dotazovaní na konci aktivity odpověděli, že by v budoucnu rádi studovali technické či
přírodovědné obory. Na počátku polovina respondentů na tuto otázku odpovídala odpovědí „nevím“.
1.4.4. KROUŽEK ČÍSLICOVÉ TECHNIKY
Zhodnocení daného kroužku v rámci klíčové aktivity:
Kroužek Číslicové techniky 1,2
Žáky nejvíce zaujala technická stránka kroužku (nová technika - DOMINO, roboty, program
Multisim pro návrh a testování elektronických obvodů) a určitě exkurze do Prahy (technické
muzeum) a Mladé Boleslavi (výroba aut a muzeum). Přínosem bylo, že si v kroužku rozšířili vědomosti
nad rámec běžného učiva, probíraného v normálním vyučování. Díky tomu, že jich nebylo ve výuce (v
kroužku) moc, bylo možno se jim věnovat více než je tomu v běžném normálním vyučování.
27
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Hodnocení učitelů volnočasových aktivit na konci aktivity:
Jaký jevili žáci o tuto volnočasovou aktivitu zájem?
1,2
1
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0
0
0
0
velký zájem mírný zájem
tak napůl
mírný
nezájem
úplný
nezájem
Domníváte se, že tato volnočasová aktivita zvýšila zájem
žáků o přírodovědná a/nebo technická témata a obory?
1,2
1
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0
0
0
tak napůl
spíše ne
určitě ne
0
určitě ano
spíše ano
28
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Do jaké míry myslíte, že volnočasové aktivity žáky
bavily?
1,2
1
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0
0
0
tak napůl
spíše nebavily
vůbec
nebavily
0
velmi bavily
spíše bavily
Hodnocení žáků SŠ na začátku aktivity:
Do jaké míry očekáváš, že pro Tebe bude tato
volnočasová aktivita přínosem?
12
10
11
8
6
Řady1
4
2
3
2
0
0
0
velmi
přínosná
spíše
přínosná
nevím
spíše
zcela
nepřínosná nepřínosná
29
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Účastnil/a jsi se již podobné volnočasové aktivity?
18
16
16
14
12
10
Řady1
8
6
4
2
0
0
0
ano
ne
nevím
O přírodovědná a/nebo technická témata se
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
9
Řady1
4
3
0
velmi
zajímám
trochu
zajímám
tak napůl
0
spíše
vůbec
nezajímám nezajímám
Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor
studovat na vyšší odborné/vysoké škole?
12
11
10
8
6
Řady1
5
4
2
0
0
0
spíše ne
vůbec ne
0
určitě ano
spíše ano
nevím
30
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
(pohlaví)
18
16
16
14
12
10
Řady1
8
6
4
2
0
0
chlapec
dívka
Hodnocení žáků SŠ na konci aktivity:
Do jaké míry byla pro Tebe tato volnočasová aktivita
přínosem?
12
10
10
8
6
4
Řady1
5
2
1
0
0
0
velmi
přínosná
spíše
přínosná
nevím
spíše
zcela
nepřínosná nepřínosná
31
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Zúčastnil/a by ses podobné volnočasové aktivity znova,
kdybys měl/a tu možnost?
12
10
10
8
6
Řady1
6
4
2
0
0
0
tak napůl
spíše ne
určitě ne
0
určitě ano
spíše ano
O přírodovědná a/nebo technická témata se
12
11
10
8
6
Řady1
4
5
2
0
0
0
0
velmi
zajímám
trochu
zajímám
tak napůl
spíše
vůbec
nezajímám nezajímám
Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor
studovat na vyšší odborné/vysoké škole?
14
12
13
10
8
Řady1
6
4
2
1
2
0
0
nevím
spíše ne
vůbec ne
0
určitě ano
spíše ano
32
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
(pohlaví)
18
16
16
14
12
10
Řady1
8
6
4
2
0
0
chlapec
dívka
Hodnocení daného kroužku můžeme opět považovat za pozitivní. Nikdo z respondentů se
dříve neúčastnil podobné akce, a přesto by se rádi všichni podobné aktivity zúčastnili i po druhé.
1.4.5. KROUŽEK ELEKTROPNEUMATIKA
Zhodnocení daného kroužku v rámci klíčové aktivity:
Kroužek Elektropneumatika 1
Pro žáky bylo vůbec překvapivé, že vzduch, jako nosné médium, dokáže vyvinout takovou
pracovní sílu. Bavilo je zapojování jednotlivých prvků stavebnice a následné pozorování výsledné
funkce. K praktickému odzkoušení konkrétních příkladů, vytvořených v programovacím jazyce
Mosaic, využili pneumatické linky
Kroužek Elektropneumatika 2
Přínosem pro žáky byla možnost připojení systémů PLC k elektropneumatické stavebnici a
jejich programování. Ověřování funkčnosti různých zapojení pneumotorů a jejich řízení. Řízení linek
s pneumotory a pneupřesuvníky pomocí PLC, algoritmizace úlohy.
33
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Hodnocení učitelů volnočasových aktivit na konci aktivity:
Jaký jevili žáci o tuto volnočasovou aktivitu zájem?
2,5
2
2
1,5
1
0,5
0
0
0
0
0
velký zájem mírný zájem
tak napůl
mírný
nezájem
úplný
nezájem
Domníváte se, že tato volnočasová aktivita zvýšila zájem
žáků o přírodovědná a/nebo technická témata a obory?
2,5
2
2
1,5
1
0,5
0
0
0
0
tak napůl
spíše ne
určitě ne
0
určitě ano
spíše ano
34
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Do jaké míry myslíte, že volnočasové aktivity žáky
bavily?
2,5
2
2
1,5
1
0,5
0
0
0
0
tak napůl
spíše nebavily
vůbec
nebavily
0
velmi bavily
spíše bavily
Hodnocení žáků SŠ na začátku aktivity:
Do jaké míry očekáváš, že pro Tebe bude tato
volnočasová aktivita přínosem?
14
12
12
10
8
6
Řady1
4
2
4
0
0
0
0
velmi
přínosná
spíše
přínosná
nevím
spíše
zcela
nepřínosná nepřínosná
35
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Účastnil/a jsi se již podobné volnočasové aktivity?
18
16
16
14
12
10
Řady1
8
6
4
2
0
0
0
ano
ne
nevím
O přírodovědná a/nebo technická témata se
12
11
10
8
6
Řady1
5
4
2
0
0
0
0
velmi
zajímám
trochu
zajímám
tak napůl
spíše
vůbec
nezajímám nezajímám
Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor
studovat na vyšší odborné/vysoké škole?
12
11
10
8
6
Řady1
5
4
2
0
0
0
spíše ne
vůbec ne
0
určitě ano
spíše ano
nevím
36
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
(pohlaví)
18
16
16
14
12
10
Řady1
8
6
4
2
0
0
chlapec
dívka
Hodnocení žáků SŠ na konci aktivity:
Do jaké míry byla pro Tebe tato volnočasová aktivita
přínosem?
12
10
11
8
6
Řady1
4
2
3
2
0
0
0
velmi
přínosná
spíše
přínosná
nevím
spíše
zcela
nepřínosná nepřínosná
37
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Zúčastnil/a by ses podobné volnočasové aktivity znova,
kdybys měl/a tu možnost?
14
12
12
10
8
Řady1
6
4
2
3
1
0
0
tak napůl
spíše ne
určitě ne
0
určitě ano
spíše ano
O přírodovědná a/nebo technická témata se
14
12
13
10
8
6
Řady1
4
2
1
2
0
0
0
velmi
zajímám
trochu
zajímám
tak napůl
spíše
vůbec
nezajímám nezajímám
Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor
studovat na vyšší odborné/vysoké škole?
14
12
12
10
8
Řady1
6
4
2
3
1
0
0
spíše ne
vůbec ne
0
určitě ano
spíše ano
nevím
38
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
(pohlaví)
18
16
16
14
12
10
Řady1
8
6
4
2
0
0
chlapec
dívka
Z grafického hodnocení můžeme na konci aktivity sledovat zvyšující se zájem o přírodovědná
či technická témata a podobně i zvýšený zájem o studium těchto oborů v dalších letech.
1.4.6. KROUŽEK INTELIGENTNÍ BUDOVY
Zhodnocení daného kroužku v rámci klíčové aktivity:
Kroužek Inteligentní budovy 1
Žáci projevili největší zájem o programování řídicích systémů PLC v grafických podobách
jazyků – CFC, LD a FBD. Po prověření programu v simulačním režimu si vyzkoušeli připojení přes
Ethernet. Pomocí externích V/V modulů reálné zabezpečení místnosti.
Neméně zajímavé pro žáky byla tvorba vlastních WEB stránek pro řízení vlastní domácnosti.
Kroužek Inteligentní budovy 2
Největší zájem měli o programování systémů PLC v různých typech programovacích jazyků.
Tvorba WEB stránek pro sledování a řízení inteligentních budov, po připojení senzorů.
Práce s meteostanicí, její připojení k PLC, sledování počasí.
39
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Hodnocení učitelů volnočasových aktivit na konci aktivity
Jaký jevili žáci o tuto volnočasovou aktivitu zájem?
1,2
1
1
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0
0
0
velký zájem mírný zájem
tak napůl
mírný
nezájem
úplný
nezájem
Domníváte se, že tato volnočasová aktivita zvýšila zájem
žáků o přírodovědná a/nebo technická témata a obory?
1,2
1
1
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0
0
tak napůl
spíše ne
určitě ne
0
určitě ano
spíše ano
40
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Do jaké míry myslíte, že volnočasové aktivity žáky
bavily?
1,2
1
1
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0
0
tak napůl
spíše nebavily
vůbec
nebavily
0
velmi bavily
spíše bavily
Hodnocení žáků SŠ na začátku aktivity:
Do jaké míry očekáváš, že pro Tebe bude tato
volnočasová aktivita přínosem?
12
10
11
8
6
4
Řady1
5
2
0
0
0
0
velmi
přínosná
spíše
přínosná
nevím
spíše
zcela
nepřínosná nepřínosná
41
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Účastnil/a jsi se již podobné volnočasové aktivity?
18
16
16
14
12
10
Řady1
8
6
4
2
0
0
0
ano
ne
nevím
O přírodovědná a/nebo technická témata se
12
10
10
8
6
Řady1
5
4
2
1
0
0
0
velmi
zajímám
trochu
zajímám
tak napůl
spíše
vůbec
nezajímám nezajímám
Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor
studovat na vyšší odborné/vysoké škole?
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
9
7
Řady1
0
určitě ano
spíše ano
nevím
0
0
spíše ne
vůbec ne
42
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
(pohlaví)
18
16
16
14
12
10
Řady1
8
6
4
2
0
0
chlapec
dívka
Hodnocení žáků SŠ na konci aktivity:
Do jaké míry byla pro Tebe tato volnočasová aktivita
přínosem?
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
8
7
Řady1
1
velmi
přínosná
spíše
přínosná
nevím
0
0
spíše
zcela
nepřínosná nepřínosná
43
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Zúčastnil/a by ses podobné volnočasové aktivity znova,
kdybys měl/a tu možnost?
12
11
10
8
6
Řady1
4
4
2
1
0
0
tak napůl
spíše ne
určitě ne
0
určitě ano
spíše ano
O přírodovědná a/nebo technická témata se
12
11
10
8
6
Řady1
4
4
2
1
0
0
0
velmi
zajímám
trochu
zajímám
tak napůl
spíše
vůbec
nezajímám nezajímám
Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor
studovat na vyšší odborné/vysoké škole?
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
9
6
Řady1
určitě ano
spíše ano
1
0
0
nevím
spíše ne
vůbec ne
44
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
(pohlaví)
18
16
16
14
12
10
Řady1
8
6
4
2
0
0
chlapec
dívka
Na počátku aktivity většina žáků nevěděla, zda pro ně bude kroužek něčím přínosný, nikdo se
dříve podobné aktivity neúčastnil. Po ukončení aktivity však téměř všichni žáci označili kroužek za
přínosný a rádi by se jej v budoucnu znovu zúčastnili.
1.4.7. KROUŽEK ROBOTIKA
Zhodnocení daného kroužku v rámci klíčové aktivity:
Kroužek Robotika 1, 2
Členové kroužku se naučili základní funkce snímačů. Naučili se základní funkce regulačních
a řídících obvodů. Tyto znalosti následně prakticky použili při konstrukci samostatně se pohybujících
vozidel.
Hodnocení učitelů volnočasových aktivit na konci aktivity:
Jaký jevili žáci o tuto volnočasovou aktivitu zájem?
1,2
1
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0
0
0
0
velký zájem mírný zájem
tak napůl
45
mírný
nezájem
úplný
nezájem
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Domníváte se, že tato volnočasová aktivita zvýšila zájem
žáků o přírodovědná a/nebo technická témata a obory?
1,2
1
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0
0
0
tak napůl
spíše ne
určitě ne
0
určitě ano
spíše ano
Do jaké míry myslíte, že volnočasové aktivity žáky
bavily?
1,2
1
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0
0
0
tak napůl
spíše nebavily
vůbec
nebavily
0
velmi bavily
spíše bavily
46
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Hodnocení žáků SŠ na začátku aktivity:
Do jaké míry očekáváš, že pro Tebe bude tato
volnočasová aktivita přínosem?
12
10
11
8
6
4
Řady1
5
2
0
0
0
0
velmi
přínosná
spíše
přínosná
nevím
spíše
zcela
nepřínosná nepřínosná
Účastnil/a jsi se již podobné volnočasové aktivity?
18
16
16
14
12
10
Řady1
8
6
4
2
0
0
0
ano
ne
nevím
47
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
O přírodovědná a/nebo technická témata se
12
10
11
8
6
Řady1
4
2
3
2
0
0
0
velmi
zajímám
trochu
zajímám
tak napůl
spíše
vůbec
nezajímám nezajímám
Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor
studovat na vyšší odborné/vysoké škole?
12
10
10
8
6
Řady1
5
4
2
1
0
0
spíše ne
vůbec ne
0
určitě ano
spíše ano
nevím
(pohlaví)
18
16
14
16
12
10
Řady1
8
6
4
2
0
0
chlapec
dívka
48
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Hodnocení žáků SŠ na konci aktivity:
Do jaké míry byla pro Tebe tato volnočasová aktivita
přínosem?
12
10
11
8
6
4
Řady1
5
2
0
0
0
0
velmi
přínosná
spíše
přínosná
nevím
spíše
zcela
nepřínosná nepřínosná
Zúčastnil/a by ses podobné volnočasové aktivity znova,
kdybys měl/a tu možnost?
14
12
13
10
8
Řady1
6
4
2
3
0
0
0
tak napůl
spíše ne
určitě ne
0
určitě ano
spíše ano
49
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
O přírodovědná a/nebo technická témata se
12
10
10
8
6
Řady1
4
4
2
2
0
0
0
velmi
zajímám
trochu
zajímám
tak napůl
spíše
vůbec
nezajímám nezajímám
Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor
studovat na vyšší odborné/vysoké škole?
12
10
10
8
6
Řady1
4
2
3
3
0
0
spíše ne
vůbec ne
0
určitě ano
spíše ano
nevím
(pohlaví)
18
16
14
16
12
10
Řady1
8
6
4
2
0
0
chlapec
dívka
50
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Z výše uvedeného grafického hodnocení můžeme vidět vyšší zájem o studium technických
oborů v souvislosti se získáním nových znalostí a absolvováním této aktivity.
1.4.8. KROUŽEK FYZIKÁLNÍCH EXPERIMENTŮ
Zhodnocení daného kroužku v rámci klíčové aktivity:
Kroužek Fyzikálních experimentů 1
Při kroužku žáky nejvíce zaujalo měření tíhového zrychlení pomocí kyvadla. Dále pak měření
hladiny intenzity zvuku, které probíhalo nejen v učebně, na chodbách školy a tělocvičně, ale také
mimo školu. Zajímavé bylo hlavně srovnání výsledků na straně školy k hlavní silnici a k zastavěným
plochám. Určitě největším přínosem pro žáky bylo, že si osvojili práci s experimentálním systémem
PASCO.
Kroužek Fyzikálních experimentů 2
Při kroužku žáky nejvíce zaujala měření základních elektrických veličin - el. odpor, napětí,
proud. Dále pak měření magnetického pole a určení vlastní frekvence RLC obvodu. Největším
přínosem pro žáky bylo, že se naučili sami experiment navrhnout a poté jej pomocí experimentálního
systému PASCO také zrealizovat.
Kroužek Fyzikálních experimentů 3
Žáci se seznámili s běžně používanými funkcemi dataloggeru PASCO SPARK SLS. Nejvíce je
bavilo samostatné měření, a protože se jedná převážně o žáky oboru slaboproudá elektrotechnika,
zaujaly je nejvíce experimenty s fázovými posuvy v RLC obvodech. Tyto experimenty jsou důležité pro
pochopení
problematiky
RLC
obvodů
a
nabyté
zkušenosti
žáci
využijí
i
v jiných
odborných předmětech.
Kroužek Fyzikálních experimentů 4
Tento kroužek navštěvovali žáci oboru technické lyceum, kteří jsou pro fyziku velmi zapáleni.
Proto jsme se pouštěli i do složitějších měření s dataloggerem PASCO SPARK SLS . V rámci
vyhodnocení jsme používali pokročilé funkce, jako jsou statistické výpočty a prokládání závislostí
křivkami. Tyto metody vyhodnocení žáci využijí i při zpracování běžných laboratorních protokolů do
fyziky. Asi nejvíce se žákům líbily experimenty z jaderné fyziky.
51
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Hodnocení učitelů volnočasových aktivit na konci aktivity:
Jaký jevili žáci o tuto volnočasovou aktivitu zájem?
2,5
2
2
1,5
1
0,5
0
0
0
0
0
velký zájem mírný zájem
tak napůl
mírný
nezájem
úplný
nezájem
Domníváte se, že tato volnočasová aktivita zvýšila zájem
žáků o přírodovědná a/nebo technická témata a obory?
2,5
2
2
1,5
1
0,5
0
0
0
0
spíše ano
tak napůl
spíše ne
určitě ne
0
určitě ano
52
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Do jaké míry myslíte, že volnočasové aktivity žáky
bavily?
2,5
2
2
1,5
1
0,5
0
0
0
0
spíše bavily
tak napůl
spíše nebavily
vůbec
nebavily
0
velmi bavily
Hodnocení žáků SŠ na začátku aktivity:
Do jaké míry očekáváš, že pro Tebe bude tato
volnočasová aktivita přínosem?
25
20
20
15
10
Řady1
10
5
2
0
0
0
velmi
přínosná
spíše
přínosná
nevím
spíše
zcela
nepřínosná nepřínosná
53
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Účastnil/a jsi se již podobné volnočasové aktivity?
35
30
32
25
20
Řady1
15
10
5
0
0
0
ano
ne
nevím
O přírodovědná a/nebo technická témata se
25
22
20
15
Řady1
10
5
6
4
0
0
0
velmi
zajímám
trochu
zajímám
tak napůl
spíše
vůbec
nezajímám nezajímám
Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor
studovat na vyšší odborné/vysoké škole?
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
18
13
Řady1
1
určitě ano
spíše ano
nevím
0
0
spíše ne
vůbec ne
54
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
(pohlaví)
35
30
32
25
20
Řady1
15
10
5
0
0
chlapec
dívka
Hodnocení žáků SŠ na konci aktivity:
Do jaké míry byla pro Tebe tato volnočasová aktivita
přínosem?
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
16
16
Řady1
0
velmi
přínosná
spíše
přínosná
nevím
0
0
spíše
zcela
nepřínosná nepřínosná
55
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Zúčastnil/a by ses podobné volnočasové aktivity znova,
kdybys měl/a tu možnost?
18
16
17
14
15
12
10
Řady1
8
6
4
2
0
0
0
tak napůl
spíše ne
určitě ne
0
určitě ano
spíše ano
O přírodovědná a/nebo technická témata se
30
25
24
20
15
Řady1
10
5
6
2
0
0
0
velmi
zajímám
trochu
zajímám
tak napůl
spíše
vůbec
nezajímám nezajímám
Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor
studovat na vyšší odborné/vysoké škole?
14
12
13
10
8
10
9
Řady1
6
4
2
0
0
spíše ne
vůbec ne
0
určitě ano
spíše ano
nevím
56
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
(pohlaví)
35
30
32
25
20
Řady1
15
10
5
0
0
chlapec
dívka
I z tohoto hodnocení můžeme vidět vzrůstající zájem o studium technických oborů
v souvislosti se získáním nových znalostí a absolvováním této aktivity.
57
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
1.5
B1a: Sdílení učeben, dílen, laboratoří SŠ pro povinnou výuku ZŠ
1.5.1. POVINNÁ VÝUKA MODERNÍ TECHNOLOGIE VE STROJÍRENSTVÍ
A STAVEBNICTVÍ PRO ŽÁKY ZŠ
Sdílení učeben pro žáky ZŠ mělo značný přínos. Žáci ZŠ měli možnost seznámit se s
technickým vybavením a shlédnout praktické ukázky práce s ním. Výuka probíhala v rekonstruované
učebně CNC s využitím 3D tiskárny PROFI3DMAKER a příslušného ovládacího software. Žáci nejlépe
hodnotili ukázky použití nejmodernějších metod používaných ve výrobě – 3D scanner a 3D tiskárna
Rapid Prototyping.
Žáci kladně hodnotili praktické ukázky obrábění na CNC stroji.
Že se sdílení učeben osvědčilo jako vhodná forma spolupráce se základními školami, potvrzují
v grafech zaznamenané odpovědi žáků i učitelů ZŠ.
Převážná většina z dotázaných žáků ZŠ
považovala tuto výuku za přínosnou, vyučování je bavilo a rádi by se podobné aktivity zúčastnili
znovu. Nadpoloviční většina dotázaných uvedla, že by přírodovědný nebo technický obor chtěla
studovat na střední škole.
Hodnocení žáků ZŠ na konci aktivity:
Do jaké míry byla pro Tebe tato aktivita přínosem?
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
18
5
velmi
přínosná
5
spíše přínosná
nevím
58
0
0
spíše
nepřínosná
zcela
nepřínosná
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Bavila Tě tato forma výuky?
25
20
21
15
10
5
3
4
0
0
tak napůl
spíše ne
určitě ne
0
určitě ano
spíše ano
Zúčastnil/a by ses podobné aktivity znova, kdybyste
měl/a tu možnost?
16
14
15
12
10
8
8
6
4
5
2
0
0
spíše ne
určitě ne
0
určitě ano
spíše ano
tak napůl
O přírodovědná a/nebo technická témata se
16
14
14
12
10
8
9
6
4
5
2
0
0
spíše
nezajímám
vůbec
nezajímám
0
velmi zajímám
trochu
zajímám
tak napůl
59
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor
studovat na střední škole?
16
14
15
12
10
10
8
6
4
2
3
0
0
spíše ne
vůbec ne
0
určitě ano
spíše ano
nevím
(pohlaví)
18
16
17
14
12
10
11
8
6
4
2
0
chlapci
dívky
60
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Hodnocení učitelů na konci aktivity:
Do jaké míry byla pro Vás tato aktivita přínosem?
2,5
2
2
1,5
1
1
0,5
0
0
0
nevím
spíše
nepřínosná
zcela
nepřínosná
0
velmi
přínosná
spíše přínosná
Do jaké míry myslíte, že byla tato aktivita přínosem pro
vyučované žáky?
2,5
2
2
1,5
1
1
0,5
0
0
0
tak napůl
spíše ne
určitě ne
0
určitě ano
spíše ano
61
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Zúčastnil/a byste se podobné aktivity znova, kdybyste
měl/a tu možnost?
3,5
3
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0
0
0
tak napůl
spíše ne
určitě ne
0
určitě ano
spíše ano
Myslíte, že výuka v rámci této aktivity materiálů žáky
bavila?
3,5
3
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0
0
0
tak napůl
spíše ne
určitě ne
0
určitě ano
spíše ano
(pohlaví)
2,5
2
2
1,5
1
1
0,5
0
muži
ženy
62
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
1.5.2. POVINNÁ VÝUKA ELEKTROTECHNIKY PRO ŽÁKY ZŠ
Žáci velmi pozitivně hodnotili možnost sestavení robotů ze stavebnic LEGO. Měli tak možnost
seznámit se s pohybem robota a jeho reakcí na okolí. Velmi se jim líbil mobilní robot Robotino, který
má v sobě již předprogramováno několik ukázkových programů. Žáci se dověděli, že je možné robota
řídit dálkově přes bezdrátovou síť Wi-Fi, což se často ve výuce využívalo. Žáci tak řídili robota
joystickem a pomocí webové kamery a senzorů sledovali, co se v okolí Robotina odehrává.
Hodnocení žáků ZŠ na konci aktivity:
Do jaké míry byla pro Tebe tato aktivita přínosem?
14
12
12
10
8
10
6
4
5
2
0
0
spíše
nepřínosná
zcela
nepřínosná
0
velmi
přínosná
spíše přínosná
nevím
Bavila Tě tato forma výuky?
18
16
16
14
12
10
8
6
7
4
4
2
0
0
spíše ne
určitě ne
0
určitě ano
spíše ano
tak napůl
63
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Zúčastnil/a by ses podobné aktivity znova, kdybyste
měl/a tu možnost?
14
12
10
12
12
8
6
4
2
3
0
0
spíše ne
určitě ne
0
určitě ano
spíše ano
tak napůl
O přírodovědná a/nebo technická témata se
14
12
12
10
8
9
6
4
2
3
3
tak napůl
spíše
nezajímám
0
0
velmi zajímám
trochu
zajímám
vůbec
nezajímám
Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor
studovat na střední škole?
12
10
10
8
8
7
6
4
2
2
0
spíše ne
vůbec ne
0
určitě ano
spíše ano
nevím
64
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
(pohlaví)
20
18
19
16
14
12
10
8
8
6
4
2
0
chlapci
dívky
Hodnocení učitelů na konci aktivity:
Do jaké míry byla pro Vás tato aktivita přínosem?
2,5
2
2
1,5
1
1
0,5
0
0
0
nevím
spíše
nepřínosná
zcela
nepřínosná
0
velmi
přínosná
spíše přínosná
65
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Do jaké míry myslíte, že byla tato aktivita přínosem pro
vyučované žáky?
3,5
3
2,5
3
2
1,5
1
0,5
0
0
0
0
spíše ano
tak napůl
spíše ne
určitě ne
0
určitě ano
Zúčastnil/a byste se podobné aktivity znova, kdybyste
měl/a tu možnost?
2,5
2
2
1,5
1
1
0,5
0
0
0
tak napůl
spíše ne
určitě ne
0
určitě ano
spíše ano
Myslíte, že výuka v rámci této aktivity materiálů žáky
bavila?
2,5
2
2
1,5
1
1
0,5
0
0
0
tak napůl
spíše ne
určitě ne
0
určitě ano
spíše ano
66
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
(pohlaví)
2,5
2
2
1,5
1
1
0,5
0
muži
ženy
1.5.3. POVINNÁ VÝUKA FYZIKY PRO ŽÁKY ZŠ
Náplní povinné výuky žáků ZŠ bylo předvedení zajímavých a efektních experimentů
z nejrůznějších oblastí fyziky, spojených s jejich fyzikálním vysvětlením. K provedení experimentů byl
použit počítačem podporovaný experimentální systém PASCO, se kterým se žáci poprvé setkávali.
Hodnocení žáků ZŠ na konci aktivity:
Do jaké míry byla pro Tebe tato aktivita přínosem?
16
14
15
12
10
8
6
6
4
2
4
0
0
spíše
nepřínosná
zcela
nepřínosná
0
velmi
přínosná
spíše přínosná
nevím
67
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Bavila Tě tato forma výuky?
16
14
14
12
10
8
6
7
4
2
4
0
0
spíše ne
určitě ne
0
určitě ano
spíše ano
tak napůl
Zúčastnil/a by ses podobné aktivity znova, kdybyste
měl/a tu možnost?
14
12
13
10
8
6
7
4
5
2
0
0
spíše ne
určitě ne
0
určitě ano
spíše ano
tak napůl
O přírodovědná a/nebo technická témata se
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
9
7
6
3
0
velmi zajímám
trochu
zajímám
tak napůl
68
spíše
nezajímám
vůbec
nezajímám
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor
studovat na střední škole?
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
9
6
6
4
0
určitě ano
spíše ano
nevím
spíše ne
(pohlaví)
13,2
13
13
12,8
12,6
12,4
12,2
12
11,8
12
11,6
11,4
chlapci
dívky
69
vůbec ne
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Hodnocení učitelů na konci aktivity:
Do jaké míry byla pro Vás tato aktivita přínosem?
2,5
2
2
1,5
1
1
0,5
0
0
0
nevím
spíše
nepřínosná
zcela
nepřínosná
0
velmi
přínosná
spíše přínosná
Do jaké míry myslíte, že byla tato aktivita přínosem pro
vyučované žáky?
2,5
2
2
1,5
1
1
0,5
0
0
0
tak napůl
spíše ne
určitě ne
0
určitě ano
spíše ano
70
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Zúčastnil/a byste se podobné aktivity znova, kdybyste
měl/a tu možnost?
2,5
2
2
1,5
1
1
0,5
0
0
0
tak napůl
spíše ne
určitě ne
0
určitě ano
spíše ano
Myslíte, že výuka v rámci této aktivity materiálů žáky
bavila?
3,5
3
2,5
3
2
1,5
1
0,5
0
0
0
0
spíše ano
tak napůl
spíše ne
určitě ne
0
určitě ano
(pohlaví)
2,5
2
2
1,5
1
1
0,5
0
muži
ženy
71
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
1.6
B1b: Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na přírodovědné
a technické vzdělávání
1.6.1. KROUŽEK TECHNOLOGIE PRO BUDOUCNOST
Zhodnocení daného kroužku v rámci klíčové aktivity:
Kroužek Technologie pro budoucnost
Pozn. Výuka probíhala na SPŠ Zlín. Kroužky byly bez problému plně obsazeny v 1. i 2. roce. Zájem o ně
byl téměř stejný po celé období projektu.
Žáky nejvíce zaujala práce s 3D tiskárnou a laserem. Vyrobili si několik výrobků, které si sami
navrhli v CAD programech. Přínosem pro žáky je to, že se seznámili s nejmodernějšími technologiemi,
které se využívají ve strojírenství. Z tohoto důvodu mají zájem studovat tento obor na SPŠ Zlín.
Hodnocení učitelů volnočasových aktivit na konci aktivity:
Domníváte se, že tyto volnočasové aktivity zvýšily zájem
žáků ZŠ o přírodovědné a/nebo technické témata a
obory?
1,2
1
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0
0
0
spíše ano
tak napůl
spíše ne
určitě ne
0
určitě ano
72
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Do jaké míry myslíte, že volnočasové aktivity žáky
bavily?
1,2
1
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0
0
0
spíše bavily
tak napůl
spíše nebavily
vůbec
nebavily
0
velmi bavily
Hodnocení žáků ZŠ na začátku aktivity:
Do jaké míry očekáváš, že pro Tebe bude tato
volnočasová aktivita přínosem?
7
6
6
5
4
3
2
1
1
1
0
0
nevím
spíše
nepřínosná
zcela
nepřínosná
0
velmi přínosná spíše přínosná
73
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Účastnil/a ses již podobné volnočasové aktivity?
9
8
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
ano
ne
nevím
O přírodovědná a/nebo technická témata se
6
5
5
4
3
3
2
1
0
0
0
tak napůl
spíše
nezajímám
vůbec
nezajímám
0
velmi zajímám
trochu
zajímám
Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor
studovat na střední škole?
9
8
7
8
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
spíše ano
nevím
spíše ne
vůbec ne
0
určitě ano
74
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
(pohlaví)
9
8
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
chlapci
dívky
Hodnocení žáků ZŠ na konci aktivity:
Do jaké míry byla pro Tebe tato volnočasová aktivita
přínosem?
7
6
5
6
4
3
2
1
2
0
0
0
nevím
spíše
nepřínosná
zcela
nepřínosná
0
velmi přínosná spíše přínosná
75
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Zúčastnil/a by ses podobné volnočasové aktivity znova,
kdybys měl/a tu možnost?
9
8
7
8
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
spíše ano
tak napůl
spíše ne
určitě ne
0
určitě ano
O přírodovědná a/nebo technická témata se
7
6
5
6
4
3
2
2
1
0
0
0
tak napůl
spíše
nezajímám
vůbec
nezajímám
0
velmi zajímám
trochu
zajímám
Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor
studovat na střední škole?
9
8
7
8
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
spíše ano
nevím
spíše ne
vůbec ne
0
určitě ano
76
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
(pohlaví)
9
8
7
8
6
5
4
3
2
1
0
0
chlapec
dívka
Z grafického hodnocení můžeme vidět, že nikdo z žáků se podobné aktivity dříve neúčastnil.
Všichni dotazovaní aktivitu hodnotili jako přínosnou a rádi by se jí i v budoucnu znovu zúčastnili.
1.6.2. TAJEMSTVÍ PROGRAMOVÁNÍ ROBOTŮ PRO 1. STUPEŇ ZŠ
Zhodnocení daného kroužku v rámci klíčové aktivity:
Tajemství programování robotů pro 1. stupeň ZŠ
Kroužek byl velmi přínosný pro žáky základních škol. Obohatili si své vědomosti v oblasti fyziky
a mechaniky. Činnost v kroužku je donutila spolupracovat a vzájemně se respektovat a určitě v nich
podpořila zájem o další vzdělávání v technické oblasti.
Tajemství programování robotů pro 1. stupeň ZŠ
Žáky v kroužku zaujala možnost nastavit automatické chování robota a jeho činnost. Se
zaujetím sestavovali programy pro robota v aplikaci Lego Mindstorms. Členové kroužku se také rádi
zúčastňovali různých soutěží v ovládání robota a byli velmi pyšní na své dosažené výsledky. Kroužek
u žáků rozvíjel tvořivé myšlení, logické uvažování a upevnil též správné postupy při práci s počítačem.
Nemalým přínosem je také vyšší míra kooperace s ostatními spolužáky, při práci ve skupině na
jednotlivých projektech. Díky tomuto zájmovému kroužku se u většiny jeho absolventů zvýšil také
zájem o techniku a technicky zaměřené aktivity vůbec.
Tajemství programování robotů pro 1. stupeň ZŠ
Žáci zde pracovali se stavebnicí LEGO. Žáci v této skupině si nejvíce oblíbili skládání
stavebnice: Lego technic – motokrosová motorka. Tahle odolná terénní motorka má celou řadu
realistických detailů jako je řetězový pohon, funkční písty, přední a zadní zavěšení a terénní
77
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
pneumatiky. Pro tuto věkovou skupinu ideální stavebnice. Nyní žáci sestavují velké pásové rypadlo.
Na dokončení ještě pracují, ale již chybí jen posledních několik stránek návodu a bude hotovo.
Tajemství programování robotů pro 1. stupeň ZŠ
Kroužek Tajemství programování robotů pro 1. stupeň byl pro naše žáky velkým přínosem,
nutno podotknout, že mnohdy se i rodiče aktivně zapojovali. Žáci nahlédli do světa vědy a techniky
s velkým zaujetím. Pracovali se stavebnicemi velice rádi. Nejvíce se jim líbila motokrosová terénní
motorka a různé soutěže a vědomostní kvízy. Objevování světa techniky pro žaky prvního stupně
formou hry s dokonalou stavebnicí lega byl skvělý nápad!
Tajemství programování robotů pro 1. Stupeň ZŠ
Kroužek byl velmi přínosný pro žáky základních škol. Obohatili si své vědomosti v oblasti fyziky
a mechaniky. Činnost v kroužku je donutila spolupracovat a vzájemně se respektovat a určitě v nich
podpořila zájem o další vzdělávání v technické oblasti.
Hodnocení učitelů volnočasových aktivit na konci aktivity:
Domníváte se, že tyto volnočasové aktivity zvýšily zájem
žáků ZŠ o přírodovědné a/nebo technické témata a
obory?
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
4
určitě ano
0
0
0
0
spíše ano
tak napůl
spíše ne
určitě ne
78
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Do jaké míry myslíte, že volnočasové aktivity žáky
bavily?
2,5
2
2
2
1,5
1
0,5
0
0
0
tak napůl
spíše nebavily
vůbec
nebavily
0
velmi bavily
spíše bavily
Hodnocení žáků ZŠ na začátku aktivity:
Do jaké míry očekáváš, že pro Tebe bude tato
volnočasová aktivita přínosem?
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
15
16
3
velmi
přínosná
spíše přínosná
nevím
79
0
0
spíše
nepřínosná
zcela
nepřínosná
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Účastnil/a ses již podobné volnočasové aktivity?
40
35
34
30
25
20
15
10
5
0
0
0
ano
ne
nevím
O přírodovědná a/nebo technická témata se
25
22
20
15
10
7
5
5
0
0
spíše
nezajímám
vůbec
nezajímám
0
velmi zajímám
trochu
zajímám
tak napůl
Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor
studovat na střední škole?
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
19
10
5
určitě ano
spíše ano
nevím
80
0
0
spíše ne
vůbec ne
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
(pohlaví)
30
25
27
20
15
10
5
6
0
chlapci
dívky
Hodnocení žáků ZŠ na konci aktivity:
Do jaké míry byla pro Tebe tato volnočasová aktivita
přínosem?
30
25
25
20
15
10
5
6
3
0
0
nevím
spíše
nepřínosná
zcela
nepřínosná
0
velmi
přínosná
spíše přínosná
81
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Zúčastnil/a by ses podobné volnočasové aktivity znova,
kdybys měl/a tu možnost?
25
20
23
15
10
11
5
0
0
0
tak napůl
spíše ne
určitě ne
0
určitě ano
spíše ano
O přírodovědná a/nebo technická témata se
25
20
20
15
10
5
8
6
0
0
spíše
nezajímám
vůbec
nezajímám
0
velmi zajímám
trochu
zajímám
tak napůl
Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor
studovat na střední škole?
18
16
16
14
12
13
10
8
6
4
5
2
0
0
spíše ne
vůbec ne
0
určitě ano
spíše ano
nevím
82
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
(pohlaví)
30
25
28
20
15
10
5
6
0
chlapec
dívka
Z grafického hodnocení můžeme vidět, že nikdo z žáků se podobné aktivity dříve neúčastnil.
Téměř všichni žáci aktivitu hodnotili jako přínosnou a rádi by se jí i v budoucnu znovu zúčastnili.
1.6.3. TAJEMSTVÍ PROGRAMOVÁNÍ ROBOTŮ PRO 2. STUPEŇ ZŠ
Zhodnocení daného kroužku v rámci klíčové aktivity:
Tajemství programování robotů pro 2. stupeň ZŠ
Žáci zde pracují se stavebnicí LEGO. Robot, se kterým děti mohou pracovat má více variant
konstrukce, tudíž představuje pro každého žáka velké množství nápadů, při kterých uplatňují svoji
fantazii. Robot poslouchá příkazy dětí a tím se dostávají do neopakovatelné role vědce, který dává
pokyny a ty jsou realizovány. Nejvíce se osvědčila jízda robota podle barev. Žáci se také pustili do
konstrukce nákladního automobilu - LEGO Technic 9397, tento automobil je precizně vyroben do
nejmenších detailů, model obsahuje funkční volant, otevírací dveře a kapotu a prostor s výkonným
pístovým motorem, vypadá jako skutečný automobil.
83
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Hodnocení učitelů volnočasových aktivit na konci aktivity:
Domníváte se, že tyto volnočasové aktivity zvýšily zájem
žáků ZŠ o přírodovědné a/nebo technické témata a
obory?
1,2
1
1
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0
0
tak napůl
spíše ne
určitě ne
0
určitě ano
spíše ano
Do jaké míry myslíte, že volnočasové aktivity žáky
bavily?
1,2
1
1
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0
0
tak napůl
spíše nebavily
vůbec
nebavily
0
velmi bavily
spíše bavily
84
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Hodnocení žáků ZŠ na začátku aktivity:
Do jaké míry očekáváš, že pro Tebe bude tato
volnočasová aktivita přínosem?
6
5
5
4
3
3
2
1
0
0
0
spíše
nepřínosná
zcela
nepřínosná
0
velmi přínosná spíše přínosná
nevím
Účastnil/a ses již podobné volnočasové aktivity?
9
8
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
ano
ne
nevím
85
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
O přírodovědná a/nebo technická témata se
6
5
5
4
3
2
2
1
1
0
0
spíše
nezajímám
vůbec
nezajímám
0
velmi zajímám
trochu
zajímám
tak napůl
Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor
studovat na střední škole?
6
5
5
4
3
3
2
1
0
0
0
spíše ne
vůbec ne
0
určitě ano
spíše ano
nevím
(pohlaví)
6
5
5
4
3
3
2
1
0
chlapci
dívky
86
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Hodnocení žáků ZŠ na konci aktivity:
Do jaké míry byla pro Tebe tato volnočasová aktivita
přínosem?
6
5
5
4
3
2
2
1
1
0
0
spíše
nepřínosná
zcela
nepřínosná
0
velmi přínosná spíše přínosná
nevím
Zúčastnil/a by ses podobné volnočasové aktivity znova,
kdybys měl/a tu možnost?
4,5
4
4
3,5
3
2,5
2
1,5
2
2
1
0,5
0
0
spíše ne
určitě ne
0
určitě ano
spíše ano
tak napůl
87
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
O přírodovědná a/nebo technická témata se
4,5
4
4
3,5
3
2,5
2
1,5
2
2
1
0,5
0
0
spíše
nezajímám
vůbec
nezajímám
0
velmi zajímám
trochu
zajímám
tak napůl
Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor
studovat na střední škole?
4,5
4
4
3,5
3
2,5
2
1,5
2
2
1
0,5
0
0
spíše ne
vůbec ne
0
určitě ano
spíše ano
nevím
(pohlaví)
6
5
5
4
3
3
2
1
0
chlapec
dívka
88
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Aktivita byla žáky hodnocena jako přínosná.
1.6.4. KROUŽEK ZAJÍMAVÁ FYZIKA (S POČÍTAČEM I BEZ NĚJ)
Zhodnocení daného kroužku v rámci klíčové aktivity:
Kroužek Zajímavá fyzika (s počítačem i bez něj)
ZŠ Želechovice
Tento kroužek navštěvovali žáci 6. a 7. tříd, kteří vítají cokoliv, co je pro ně nové. Velmi se jim
líbilo samostatné měření libovolných veličin s dataloggerem PASCO SPARK SLS. A i když vnímali
měření spíše jako zábavnou hru, určitě využijí některé poznatky v hodinách fyziky.
Děti jednoznačně baví a zajímá praktická činnost. Je jedno, jestli se jedná o sestavování nebo
nějaká měření. Baví je vše, co mohou dělat vlastníma rukama.
Největším přínosem a současně nejobtížnější, byla pro děti nutnost spolupráce. Zjistily, že práci ve
skupině by měl někdo vést. Že pokud budou mluvit a křičet všichni najednou, tak daný úkol nesplní.
Dané pokyny je třeba si zapamatovat nebo si je zapsat. Pro splnění daného úkolu je nutná poctivá
příprava, a že její podcenění znamená neúspěch.
89
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Hodnocení učitelů volnočasových aktivit na konci aktivity:
Domníváte se, že tyto volnočasové aktivity zvýšily zájem
žáků ZŠ o přírodovědné a/nebo technické témata a
obory?
3,5
3
2,5
3
2
1,5
1
0,5
0
0
0
0
spíše ano
tak napůl
spíše ne
určitě ne
0
určitě ano
Do jaké míry myslíte, že volnočasové aktivity žáky
bavily?
2,5
2
2
1,5
1
1
0,5
0
0
0
tak napůl
spíše nebavily
vůbec
nebavily
0
velmi bavily
spíše bavily
90
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Hodnocení žáků ZŠ na začátku aktivity:
Do jaké míry očekáváš, že pro Tebe bude tato
volnočasová aktivita přínosem?
7
6
6
5
5
4
3
2
1
0
0
0
spíše
nepřínosná
zcela
nepřínosná
0
velmi přínosná spíše přínosná
nevím
Účastnil/a ses již podobné volnočasové aktivity?
12
11
10
8
6
4
2
0
0
0
ano
ne
91
nevím
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
O přírodovědná a/nebo technická témata se
6
5
5
4
4
3
2
2
1
0
0
spíše
nezajímám
vůbec
nezajímám
0
velmi zajímám
trochu
zajímám
tak napůl
Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor
studovat na střední škole?
6
5
5
4
4
3
2
2
1
0
0
spíše ne
vůbec ne
0
určitě ano
spíše ano
nevím
(pohlaví)
6,2
6
5,8
6
5,6
5,4
5,2
5
5
4,8
4,6
4,4
chlapci
dívky
92
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Hodnocení žáků ZŠ na konci aktivity:
Do jaké míry byla pro Tebe tato volnočasová aktivita
přínosem?
8
7
7
6
5
4
3
2
1
2
2
0
0
spíše
nepřínosná
zcela
nepřínosná
0
velmi přínosná spíše přínosná
nevím
Zúčastnil/a by ses podobné volnočasové aktivity znova,
kdybys měl/a tu možnost?
6
5
5
4
4
3
2
2
1
0
0
spíše ne
určitě ne
0
určitě ano
spíše ano
tak napůl
93
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
O přírodovědná a/nebo technická témata se
6
5
5
4
4
3
2
2
1
0
0
spíše
nezajímám
vůbec
nezajímám
0
velmi zajímám
trochu
zajímám
tak napůl
Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor
studovat na střední škole?
7
6
6
5
4
3
3
2
2
1
0
0
spíše ne
vůbec ne
0
určitě ano
spíše ano
nevím
(pohlaví)
6,2
6
5,8
6
5,6
5,4
5,2
5
5
4,8
4,6
4,4
chlapec
dívka
94
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
I tento kroužek byl žáky pozitivně hodnocen a u některých žáků i zvýšil zájem o studium
přírodovědného oboru na střední škole.
1.7
B1f: Stáže pedagogických pracovníků SŠ a ZŠ a naopak
Cílem školení bylo seznámení učitelů ZŠ s experimentálním systémem PASCO. Předvedení
základních sestavy měřících čidel, jejich konfigurace a funkce.
Převážná část aktivity byla věnována samotnému měření s využitím dataloggerů experimentálního
systému PASCO SPARK SLS a také vyhodnocení naměřených dat pomocí software PASCO SPARK VUE.
Dále se pak učitelé naučili vytvářet vlastní materiály k provedení a vyhodnocení měření. Tyto
materiály si učitelé odnesli připravené jak v elektronické podobě, tak i vytištěné ve formě pracovního
listu pro své žáky.
Této aktivity se zúčastnili 3 učitelé z partnerských ZŠ.
Hodnocení učitelů ZŠ na konci aktivity:
Do jaké míry byly pro Vás tyto aktivity přínosem?
3,5
3
2,5
3
2
1,5
1
0,5
0
0
0
0
spíše přínosné
nevím
spíše
nepřínosné
zcela
nepřínosné
0
velmi
přínosné
95
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
Byli ostatní pedagogičtí pracovníci ochotni sdílet své
zkušenosti?
3,5
3
2,5
3
2
1,5
1
0,5
0
0
0
0
spíše ano
tak napůl
spíše ne
určitě ne
0
určitě ano
Jak často využíváte zkušenosti nabyté díky této aktivitě?
2,5
2
2
1,5
1
1
0,5
0
0
0
velmi zřídka
nikdy
0
neustále
velmi často
občas
Do jaké míry jste v kontaktu s pedagogickými pracovníky
z hostitelské školy?
2,5
2
2
1,5
1
1
0,5
0
0
neustále
velmi často
0
0
občas
96
velmi zřídka
nikdy
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
2.
HODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ
V rámci klíčových aktivit projektu se nám podařilo podpořit celkem 2986 žáků, což je více než
stanovený počáteční plán (2724 žáků). S naplňováním tohoto MI jsme tedy neměli žádný problém,
neboť o kroužky projevovali žáci zájem. Co se týká počtu podpořených osob – pracovníků v dalším
vzdělávání, tak tady jsme podpořili 16 osob dle plánu. Při naplňování počtu tohoto MI jsme se také
nesetkali s žádným problémem, neboť učitelé měli zájem o absolvování školení, které rozšiřovalo
jejich odborné znalosti v práci s novými technologiemi. V rámci projektu se nám také úspěšně
podařilo podpořit osoby – poskytovatelé služeb. Dosáhli jsme podpory celkem u 26 osob oproti
plánované hodnotě 16 osob.
3.
HODNOCENÍ DOSAŽENÍ HLAVNÍHO CÍLE PROJEKTU
Statistika počtu uchazečů o přijetí ke studiu v letech 2011-2015
Obor/rok 2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
(jen 1.kolo PZ)
STRO
104
102
139
147
134
132
ELEK
100
113
112
101
91
119
STAV
159
158
153
160
145
118
TECH
142
125
62
84
65
65
EKON
135
139
0
0
0
0
Z výše uvedené tabulky je patrné, že zájem o studium na SPŠ Zlín nijak výrazně neovlivňuje
nepříznivý demografický vývoj. Zájem o studium technických oborů je pozitivně ovlivňován více
faktory, především nedostatkem absolventů s technickým vzděláním na trhu práce, a tím zvýšený
zájem žáků po těchto oborech. V neposlední řadě je pozitivním faktorem i podpora studia
technických i přírodovědných oborů pomocí cílených programů z EU. Oceňujeme, že projekt Centra
přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol
ve Zlínském kraji přispěl ke zkvalitnění výuky na SŠ a také to, že cílovou skupinou projetu byli mimo
jiné i žáci ZŠ, kterým účast při projektových aktivitách mohla přispět ke správnému výběru
následného studia.
97
Evaluační zpráva
Střední průmyslová škola Zlín
4.
SHRNUTÍ A ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ
Jsme rádi, že byla SPŠ Zlín zapojena do projektu v roli partnera, neboť jsme si vědomi, že jsme
učinili kroky, které napomohly k dosažení cíle projektu, tj. zkvalitnění vzdělávání v přírodovědné
a technické oblasti na středních a základních školách ve Zlínském kraji. Současně nás těší, že jsme
mohli žákům ZŠ i SŠ inovovat výuku prostřednictvím nejnovějších technologií. Žáci tak mají jiný
pohled a přístup k učivu díky praktickým ukázkám a pomůckám, se kterými se seznámili při výuce či v
kroužku. Naší snahou bylo v neposlední řadě prostřednictvím projektových aktivit podnítit zájem
žáků o přírodovědné a technické obory.
98

Podobné dokumenty

Stáhnout

Stáhnout V,W – praporec poj. spodku pro koncové připojení vodičů pomocí třmenu C,D – pomocný praporec pro koncové připojení vodičů pomocí třmenu E,F – pomocný praporec pro smyčkové připojení vodičů pomocí t...

Více

ceník formát PDF

ceník formát PDF POSTUPY MONTÁŽÍ ROZVÁDĚČŮ V PRAXI Jedním z hesel a základních pilířů úspěšnosti naší společnosti je, mimo jiné, i přednostní předcházení vadám a problémům před odstraňováním jejich následků. Jeliko...

Více

metodika -Nové vzdělávací moduly

metodika -Nové vzdělávací moduly Projekt : „Nové vzdělávací moduly NC technologií“ Číslo projektu: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0214

Více

Mastercam X8

Mastercam X8 Již více než 30 let se CNC Software, Inc. řídí těmito čtyřmi principy. Cítíme, že tato věrnost našim zásadám nám pomohla stát se jedničkou na trhu a cenným partnerem pro zákazníky po celém světě.

Více

SPŠ na Proseku 13-2 Ing. Lukáš Procházka

SPŠ na Proseku 13-2 Ing. Lukáš Procházka - následně dochází k nařezání geometrie modelu ve vrstvě - po nařezání 1 vrstvy se stůl posouvá o 1 vrstvu níže (tl. fólie) - ke spojení vrstev odvinutím další části fólie a jejím přilepením - v př...

Více