Hrabětický zpravodaj 2-2007

Transkript

Hrabětický zpravodaj 2-2007
Hrabětický zpravodaj
číslo 2/2007
Vážení spoluobčané,
po třech měsících vychází 2. číslo Hrabětického zpravodaje. Chtěl bych vás vždy informovat o
tom, co se v naší obci za uplynulé období událo.
V měsíci březnu jste mohli v našich ulicích často slyšet zvuk motorové pily. Byly pokáceny přerostlé,
zdraví a majetek ohrožující stromy, ve spolupráci s p.Voráčkem a Agrou Šanov byla vyčištěna alej směrem
k zemědělské farmě. V obci byl proveden jarní úklid na obecních prostranstvích. Zmizela spousta stavební
sutě a jiného nepořádku. Děkuji občanům, kteří reagovali na výzvy a do úklidu se zapojili. Jsou mezi námi
však někteří, co pravděpodobně ještě na úklid neměli čas. Proto, jak už jsem upozorňoval, od 1.7. se začne
uplatňovat obecní vyhláška 1/2004 o užívání veřejného prostranství a poplatcích za ně. Jedná se hlavně o
dlouhodobé skládky již nepotřebného stavebního materiálu apod.
Od 1.4. pracují při OÚ 3 zaměstnanci na VPP. Ti, kromě úklidu v obci, dokončili v hrabětické části
hřbitova zeď pokrytím křidlicí, vymalovali a uklidili zasedací místnost, čekárnu a ordinaci lékaře a v
současné době pracují na opravě budovy hasičské zbrojnice.
Byla zbourána zchátralá,životu nebezpečná obecní stodola ve dvoře zasedací místnosti. Na jejím
místě bude postavena zeď.
Ve spolupráci s OÚ v Šanově jsme vyvezli mnohaletou skládku za hřbitovní zdí. Žádám proto občany,
kteří budou provádět stavební úpravy na hrobech, aby sutě uklidili na svoje náklady a nezakládali opět
skládku. Pořádek vydrží tak dlouho, jak si ho občané budou udržovat.
V ulici Sklepní byla dokončena výstavba vodovodního řadu X v hodnotě 355 tis. Kč.
Byly prakticky dokončeny práce na kanalizaci, zbývá opravit chodníky a silnice.
Z ulic zmizelo několik skládek z II. etapy kanalizace, ale i skládek dlouhodobých.
Naše obec získala z dotačních titulů Jihomoravského kraje 79 tis. Kč na zbudování dětského hřiště.
V současné době byl vypracován projekt a vydáno územní rozhodnutí. Projekt bude vystaven na úřední
tabuli.
27.5. Proběhl v naší obci Dětský den. Finančně se na něm podílela obec a spousta sponzorů, kterým
ještě jednou děkuji. Děkuji také všem, kteří se podíleli na programu – členům i nečlenům TJ Sokol.
K dobré náladě přispělo určitě krásné počasí, ale i výborná atmosféra a velká návštěvnost.
16. – 17. 6. proběhly v obci tradiční krojované hody. Plakátově to byly hody již 32., letos s extrémně
velkou návštěvností. Je škoda, že se na této akci chce podílet stále méně mladých lidí. Bylo by
politováníhodné tuto tradici neudržet, vždyť naše hody jsou po celém okolí vyhlášené. Ještě jednou děkuji
všem sponzorům a krojovaným, zvláště Zbyňku Bobkovi a Janě Tinkové, kteří se celé organizace ujali.
Jistě si někteří z vás všimli nového obecního znaku visícího na budově OÚ a na hody poprvé
vyvěšeného obecního praporu. Tyto symboly obce byly schváleny v parlamentu již v r. 2003. Navrhoval je
pan J. Štach z Hevlína. Svými symboly se prezentuje dnes už většina okolních obcí.
Původně jsem vás chtěl seznámit jen s tím, co už je hotovo. Vím však, co nás v současné době trápí
všechny nejvíc – je to stav silnic. Doufám, že v příštím Zpravodaji budu moci mezi hotové akce zařadit
alespoň některé z nich. Do konce července by mělo být opraveno penetračním nástřikem 5600 m2 silnic
zrušených kanalizací. Oprava silnice v ulici Šanovské je plánovaná na srpen a září.
Jaroslav Fodor, starosta
MATEŘSKÁ ŠKOLA HRABĚTICE
V letošním školním roce navštěvovalo naši MŠ 20 dětí. Kromě činností a her vyplývajících ze
školního vzdělávacího programu a třídního vzdělávacího programu mají děti možnost dalších činností nad
rámec povinné výuky. Cvičíme na gymnastických míčích, toto cvičení podporuje správné držení těla,
obratnost a odvahu dětí. V MŠ pracuje kroužek logopedické prevence, kde se děti hravou formou učí, jak
používat mluvidla pro správnou výsovnost hlásek. Vše probíhá ve spolupráci se školní logopedkou, která
navštíví MŠ 2x do roka.
Jelikož jsme nemohli z technických důvodů navštěvovat divadelní představení ve Znojmě, vyřešili
jsme vše ve spolupráci se ZŠ, zveme si umělce k nám.
Oblíbené jsou též společné akce dětí s rodiči, kterých pořádáme během roku několik: tvoření z
přírodnin, z papíru, textilu (klobouky), pečení cukroví na Vánoce, výroba kraslic různými technikami.
Nejvíce děti baví táborák spojený s opékáním buřtů na závěr školního roku. S dětmi připravujeme pro
rodiče program na besídky – vánoční a ke Dni matek. Děti připravují kulturní program na vítání občánků
do života, některé svoje výrobky vystavují na nástěnce v prodejně potravin paní Machalové.
S dětmi též provádíme jednoduché pokusy a pozorování, které zapisujeme do deníku, děti k nim kreslí
obrázky. V rámci dlouhodobého environmentálního plánu děti zasadily ovocný strom, třešeň, o který se již
třetí rok starají, pozorují růst, zalévají, sledují proměny stromu ve všech ročních obdobích. Těšíme se na
jeho ovoce.
Chystáme se vybudovat na zahradě Cestičku smyslů, kde by děti pomocí hmatu poznávaly různé
materiály, přírodniny a povrchy, jak rukama, tak i nohama. Založíme herbář rostlin z našeho okolí. Rádi
bychom s pomocí OÚ rozšířili možnost sportovního vyžití dětí na školní zahradě a zbudovali alespoň malé
sportovní zařízení.
Dne 27.6.2007 jsme se ve školce slavnostně rozloučili s budoucími prvňáčky. Do školních lavic v září zasednou:
Kristýna Kotlánová, Sabina Sedláčková, Dominik Juříček, Filip Svoboda a Pavel Fukal.
Jaroslava Pavlíková, vedoucí učitelka
ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRABĚTICE
Následující zprávy pocházejí ze stránek www.zshrabetice.estranky.cz , kde kromě informací najdete
také spoustu fotografií ze všech akcí, které škola pořádá.
Od dubna absolvují žáci 4. a 5. ročníku plavecký výcvik v bazénu v Hrušovanech nad Jevišovkou.
Tato forma tělesné výchovy se všem dětem moc líbí. Učí se základní plavecké styly a hrají různé hry.
Výcvik je i vhodným rehabilitačním cvičením.
27.4.2007 se uskutečnil v naší škole "Rej čarodějnic". Žáci i učitelé si vyrobili masky a rej mohl
začít. Vyprávěly se příběhy, povídalo se o tradicích spojených s tímto zvykem a na školním hřišti si všichni
zařádili při sportovních hrách. Nakonec se místo upálení čarodějnic opékaly špekáčky. Tato akce byla velmi
úspěšná. Všem se moc líbila.
30.4.-4.5. proběhl v naší škole "Lentilkový týden". Tato akce je součástí minimálního preventivního
programu. Cílem je utužování kolektivu, vzájemná pomoc a soudržnost.
Jako každý rok se i letos na požádání školy uskutečnila dne 14.5.2007 beseda žáků 4. a 5. ročníku se
starostou obce. Žáci představili svůj projekt "Doprava v naší obci" , který obsahoval mapu Hrabětic
s krizovými body v dopravě, dále grafy průjezdnosti aut obcí, statistiku přecházení ulic cestou do školy a
dojíždění rodičů do zaměstnání. Tento projekt spadá do více oblastí výuky a pro žáky je velmi zajímavý a
motivuje je k další samostatné práci, ve které využívají dovednosti pracovní, matematické, práci
s počítačem atd. Potom pokládali žáci panu starostovi dotazy týkající se rozvoje naší obce. Bohužel se
dozvěděli jen to, co my dospělí víme dávno - všechno by šlo zbudovat, pokud budou peníze. Na závěr pan
starosta žáky pochválil za jejich práci na projektu a slíbil, že se pokusí alespoň něco z jejich námětů
realizovat.
29.5.2007 se konala besídka ke Dni matek. Žási si připravili kulturní vystoupení, ve kterém zazněly
písně Stánky a Máma, dále děti recitovaly básničky pro maminky, chlapci předvedli taneční vystoupení
Čmelák a byla zahrána pohádka Sůl nad zlato. Na závěr dostaly maminky od dětí dárečky a kytičku.
Doufáme, že se vystoupení všem líbilo.
Dne 30.5. jsme jeli na školní výlet do Lednice. Podívali jsme se na exotické rostliny v zámeckém
skleníku, prohlédli jsme si zámek a akvárium. Potom si děti nakoupily upomínkové předměty. Výlet nám
trošku pokazilo počasí, ale vrátili jsme se spokojeni a plni nových zážitků
Na Den dětí jsme připravili sportovní den. Děti malovaly na chodník, hledaly poklad a hrály různé
hry, během kterých byly odměňovány sladkostmi. Na svačinu si každý opekl špekáček. Na závěr proběhla
tombola a úklid hřiště. Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům z řad podnikatelů a rodičů, díky kterým
jsme mohli tento den dětem zpestřit sladkými odměnami a dárky.
SLOVO PANA FARÁŘE
V neděli po 13. červnu se konávala v Hraběticích slavná pouť. Jak bylo zmíněno minule, obyvatelé
Hrabětic si zvolili za patrona obce sv. Antonína a jemu byla zasvěcena v 17. století kaple, kterou později
v 19. století rozšířili a stal se jí farní kostel.
Proč zvolili za ochránce obce a celé farnosti sv. Antonína, dnes již sotva zjistíme. Možná proto, že to
vždycky byl velmi populární světec.
Narodil se v r. 1195 v Lisabonu v Portugalsku a na svatém křtu obdržel jméno Fernandes. Jeho otec
Martin Bullones byl vojenským velitelem. Matka se jmenovala Maria. Chlapec už v patnácti
letech vstoupil k augustiniánům. Tam poznal řád sv. Františka (Menší bratří – minorité). Obdržel svolení
svých představených a do tohoto řádu přestoupil. Toužil být misionářem a hlásat evangelium
mohamedánům. To se mu nesplnilo. Nakonec pro svou velkou učenost byl povolán samotným sv.
Františkem, zakladatelem řádu, aby vyučoval, nejprve v Bologni v Itálii, pak v Toulous ve Francii, a jinde.
Vynikal ohnivou a neodolatelnou výmluvností a jeho zvučný hlas uchvacoval tehdejší posluchače. Uměl
velmi působivě líčit bídu a zkázu hříchu, krásu a štěstí ctnosti. Posluchačů bylo někdy i 30 000. Mnozí už o
půlnoci vstávali, aby se dostali blízko kazatelny. Protože nestačily ani velké katedrály, Antonín kázával na
náměstích a v polích. Tak procestoval Itálii a jižní Francii. Všude měl velký úspěch a všude obracel na víru
mnoho lidí. Před ním padala na zem i mocná knížata.
Zemřel velmi mladý 13.června 1231 blízko Padovy. Byl zcela vyčerpán misijními cestami. Později
byl pohřben v Padově, v bazilice k jeho poctě zbudované. Je nazýván “divotvůrce”, protože u jeho hrobu se
udály v průběhu doby četné zázraky.
Jednou kázal v Rimini na mořském břehu. Bylo tam sice velké množství lidí, ale málokdo Antonína
poslouchal. Najednou vystrčily z moře své hlavy ryby a naslouchaly kazateli. Tento zážitek vedl k tomu, že
všichni obyvatelé Rimini se dali pokřtít.
Úcta k tomuto světci se záhy rozšířila nejen v Itálii, ale po celém světě. Bazilika sv. Antonína, zvaná
Il Santo, je dnes jedno z nejnavštěvovanějších poutních míst. Mnozí slavní malíři a sochaři jej znázornili.
Většinou drží v rukou malého Ježíška, často je zobrazován také s Pannou Marií. Stal se patronem
především znovunalezených ztracených věcí, milenců a pomocníkem v každé nouzi.
Když se ke sv. Antonínovi opět přihlásíme, vrátí nám ten nejcennější poklad, který jsme ztratili, víru!
Svatý Antoníne, po všem světě
lid si vyprošuje přímluv tvých.
Láskyplným divotvůrcem zve tě
v nalézání věcí ztracených.
Svatý Antoníne, s důvěrou se vine
k tobě každý z nás,
objev, co se skrylo, ztraceno co bylo,
navrať, navrať zas!
Leopold Nesveda,farář
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V letošním roce se v naší obci narodili Bronislav Šůstek a Roman Bobor.
Naposledy jsme se rozloučili s panem Jaroslavem Chovancem a paní Františkou Gardoňovou.
V době od 1.1.2007 do 31.5.2007 se do obce přistěhovali 3 občané, odstěhovalo se 11 občanů.
Významná životní jubilea oslavili:
60 let v lednu
paní Zuzana Zezulová
v dubnu
pan Miroslav Pomajbík
v květnu pan Josef Michalec a pan Jaroslav Hnát
65 let v únoru
pan Jan Buzik
v březnu paní Ludmila Jílková a paní Žofie Hélová
70 let v březnu paní Marie Hrůzová
75 let v březnu pan Zdeněk Zelinka
v dubnu
pan Alois Minks a pan Karel Zahrádka
v květnu paní Anna Židová, paní Zuzana Trlicová a paní Vlasta Šindelářová
v červnu paní Milada Machalová
80 let v březnu paní Marie Kubišová
93 let v lednu
paní Anna Králová
V loňském prosinci oslavila kulaté 90. narozeniny paní Františka Maňasová.
Všem oslavencům patří srdečná gratulace a do dalších let především přání
pevného zdraví a osobní spokojenosti.
BUCHAR TEAM
Od r. 2001 pořádá každé léto pohostinství U Buchara přátelské utkání ve fotbale, kterého se
v minulosti zúčastnili např. hráči ze Šanova, z restaurace Hrabětická 13, ženy a další. Tradičně se hraje o
sud piva. Přesný termín letošního utkání bude oznámen.