Pro slavnosti Páně během roku

Komentáře

Transkript

Pro slavnosti Páně během roku
Proprium Ordinis Prædicatorum
Liturgia Horarum
Hymnarium
Temporale IV
Pro Sollemnitatibus domini
per annum
Olomucii A. D. MMIX
SS. Trinitatis
Sollemnitates Domini
tempore per annum occurentes
Dominica post Pentecosten
Santcissimæ Trinitatis
Ad Vesperas
I
mménsa et una, Trí-ni-tas, cuius potéstas ómni-a
fa-cit re-gítque témpora
et exstat ante sǽcu-la.
2. Tu so-la pleno súffi-cis ti-bi be-á-ta gáudi-o;
tu pura, simplex, pró-vida
cælos et orbem cóntines.
3. Omnis, Pa-ter, fons grá-ti-æ, Lumen pa-térnæ gló-ri-æ,
Sancte uttri- úsque Spí-ri-tus
interminá-ta cá-ri-tas.
4. Ex te supréma o-rí-gine, Tri-as benígna, próflu-it
cre- á-ta quicquid sústinet, quicquid decó-re pérfi-cit.
→
Nejsv. Trojice
Slavnosti Páně
během roku
Neděle po slavnosti Seslání Ducha svatého
Nejsvětější Trojice
Nešpory
N
esmírný Bože v Tro-ji-ci,
od věků existu-jí-cí,
moc tvo-je všechno ztvárňu-je, nad všemi vě-ky panu-je.
2. K své bla-ženosti ú-plné sám so-bě sta-číš jedině,
prostotou, či-rým důmyslem objímáš ne-be, svět i zem.
3. Ty Otče, zdro-ji mi-losti, Synu, jenž jeho slávou jsi,
i Duchu sva-tý obou dvou, planoucí láskou nezměrnou.
4. Tro-ji-ce, z tebe bla-žené jak z pr-votního pramene
prý-ští vše, co na svě-tě je,
i co je plodem vývo-je.
→
Sancte uttri- úsque Spí-ri-tus
interminá-ta cá-ri-tas.
SS. Trinitatis
4. Ex te supréma o-rí-gine, Tri-as benígna, próflu-it
cre- á-ta quicquid sústinet, quicquid decó-re pérfi-cit.
5. Quos et coróna múneras adopti-ónis íntimæ,
nos templa fac ni-ténti-a
ti-bi placé-re iúgi-ter.
6. O vi-va lux, nos ánge-lis da iungi in aula cǽli-ca,
ut grati amó-ris láudibus te concinámus pérpe-tim. Amen.
Vel tonus proprius (vide AG p. 531).
Nejsv. Trojice
i Duchu sva-tý obou dvou, planoucí láskou nezměrnou.
4. Tro-ji-ce, z tebe bla-žené jak z pr-votního pramene
prý-ští vše, co na svě-tě je,
i co je plodem vývo-je.
5. Z nás, kte-rým se teď če-lo skví korunou tvého synovství,
vy-buduj chrámy zá-řivé, důstojná dí-la lásky tvé.
6. Ty, světlo ži-tí, nás též vem k andě-lům v sídle nadhvězdném,
at chvá-líme tě s vděčností po všechny vě-ky věčnosti.
Nebo vlastní nápěv (viz AG str. 531).
Amen.
SS. Trinitatis
T
Ad Officium lectionis
e Patrem summum geni-túmque Verbum Flamen ac Sanctum
Dóminum fa-téntur ú- nicum, quotquot paradísi amœnus hortus adú-nat. 2. Quam modis mi-ris, Tri-as alma, vivas pérci-pit nemo, tamen usque in ævum cǽ- li-tes vultu sá-ti-as, a-lá-cri voce canéntes.
3. Te canunt mundi statu-ísse mo-lem, Lúmine ætérno régere univérsa, íg-nibus celsi refóvere Amó-ris corda tu-ó-rum.
4. Mente permís-ti súperum ca-térvis, iam cho-ris il-lis soci-ámus
hymnos, qui tua optámus fore sempi-térna pace be-á- ti.
Amen.
Nejsv. Trojice
N
Modlitba se čtením
ejvyšší Otče, Slovo vzešlé z něho, přesva-tý Ohni, tě za
jediného vla-daře všeho všichni uznáva- jí v odvěkém rá- ji.
2. Tro-ji-ce sva-tá, úžasné tvé by-tí nechápe nikdo z blažených,
jež sy-tí tvo- je zář blahem, a oni ti vdeční pě-jí zpěv věčný.
3. Pě-jí, žes původ všeho, Stvo-ři-te-li, že věčným světlem řídíš
vesmír ce-lý, že srdce věrných ohněm lásky pra-vé pronikáš stá- le.
4. Se sbory v ne-bi spja-ti srdci svými ke chvá-lám je-jich družíme se
hymny i s prosbou, abys neváhal nás vzí- ti v tvé věčné ži- tí. Amen.
SS. Trinitatis
T
Ad Laudes matutinas
ríni-tas, summo só-li-o corúscans, gló-ri-æ carmen ti-bi sit
perénne, quæ tenes nostri veheménti amó-re pécto-ris i-ma.
2. Cóndi-tor re-rum, Pa-ter, alma virtus, quos tu-æ vi-tæ fa-cis atque formæ es-se consórtes, fíde-i fac usque dona meré- ri.
3. Candor ætérnæ speculúmque lucis Na-te, quos di-cis soci-ásque fratres, pál-mi-tes vi-ti ti-bi nos inés-se da vi-ri-ántes.
4. Cá-ri-tas, ignis, pí-e-tas, poténti
lúmine ac blando móderans
cre-á-ta, Spí- ri-tus, mentem rénova, fové-to íntima cordis.
Dx. Hospes o dulcis, Tri-as obsecránda, nos ti-bi iu-gi fac amóre
nexos, pér-pe-tes donec modu-lémur hymnos teque fru-ámur. Amen.
Nejsv. Trojice
N
Ranní chvály
a věčném trůnu Tro-ji-ce se skví-cí, vládnoucí láskou nad
lidskými srdci, at zní ti pí-seň na-ší lásky vděčné po časy věčné.
2. Otče, náš Tvůrce, sí-lo všeho by-tí, chystáš nám ú-čast na svém
božském ži-tí, dej, abychom si též my zaslouži- li poklady ví- ry.
3. Věčného světla lesku, Synu slavný, ty zveš nás bratry, přebýváš
rád s námi, do-přej nám, ať jsme stá-le na ré-vě tvé ze-lené větve.
4. Plamenná lásko, Duchu sva-tý vlídný, tvuj blahý plamen zahřívá
vše, mírní, o-svež nám mysli, srdce naše prodchni sva-tými ohni.
Dx. Tro-ji-ce, splň nám to vše, hoste sva-tý, ať jsme vždy s tebou
pouty lásky spja-ti, a- bychom smě-li te ctít věčnou chvá- lou
patří-ce v tvář tvou. Amen.
10
SS.mi Corporis et Sanguinis Christi
Feria V post Ss.mam Trinitatem
Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi
Ad Vesperas
P
ange, lingua, glo-ri-ó-si córpo-ris mysté-ri-um,
sanguinísque pre-ti-ó-si, quem in mundi pré-ti-um
fructus ventris generó-si Rex effúdit génti-um. Amen.
2. Nobis datus, nobis natus
ex intácta Vírgine,
et in mundo conversátus,
sparso verbi sémine,
sui moras incolátus
miro clausit órdine.
5. Tantum ergo sacraméntum
venerémur cérnui,
et antíquum documéntum
novo cedat rítui;
præstet fides suppleméntum
sénsuum deféctui.
3. In suprémæ nocte cenæ
recúmbens cum frátribus,
observáta lege plene
cibis in legálibus,
cibum turbæ duodénæ
se dat suis mánibus.
∆.Genitóri Genitóque
laus et iubilátio,
salus, honor, virtus quoque
sit et benedíctio;
procedénti ab utróque
compar sit laudátio. Amen.
4. Verbum caro panem verum
verbo carnem éfficit,
fitque sanguis Christi merum,
et, si sensus déficit,
ad firmándum cor sincérum
sola fides súfficit.
Těla a krve Páně
11
Čtvrtek po slavnosti Nejsvětější Trojice
Těla a krve Páně
Nešpory
S
vátost tě-la ta-jemného
jazyku náš, vděčně chval,
slav též předrahou Krev jeho, kterou za nás v oběť dal,
on, plod lůna panenského všech národů věčný Král. Amen.
2. On, nám daný, z čisté Panny
kvůli nám se narodil,
procházeje zemské lány
zrno pravdy všude sil,
svoje zdejší putování
novým řádem dovršil.
5. Před svátostí touto slavnou
skloňme v úctě kolena,
bohoslužbu starodávnou
nahraď nová, vznešená.
Sílu smyslů, tam kde slábnou,
doplnit jas víry má.
3. Když u stolu, plný bolu,
s učedníky zasedal,
i v pokrmech s nimi spolu
předepsaných zvyků dbal,
dvanácteru apoštolů
za pokrm sám sebe dal.
∆.Otci, Synu bez ustání
ať radostná chvála zní,
spása, úcta, díkůvzdání
ať vždy náš zpěv provází.
Duchu též ať vše se klaní,
který z obou vychází. Amen.
4. Slovo - Tělo slovu dává
moc v Tělo chléb proměnit,
z vína se Krev Páně stává,
ač jev ten je smyslům skryt,
čisté srdce víra pravá
sama stačí přesvědčit.
12
S
SS.mi Corporis et Sanguinis Christi
Ad Officium lectionis
acris sollémni- is iuncta sint gáudi-a,
et ex præcórdi- is
sonent præcó-ni-a; re-cédant vé-tera, nova sint ómni- a,
corda, vo-ces et ópe-ra. 2. Noctis recó-li-tur cena novís-sima,
qua Christus crédi-tur agnum et á-zyma de-dísse frátribus
iuxta legí-tima pris-cis indúlta pátri-bus.
3. Dedit fragí-li-bus córpo-ris férculum, dedit et trísti-bus
sánguinis pó-culum, di-cens: «Accí-pi-te quod trado váscu-lum;
omnes ex e-o bí-bi- te.» 4. Sic sacri-fí-ci- um istud instí- tu-it,
cuius offí-ci- um commí-ti vó-lu-it so-lis presbý-te-ris,
quibus sic cóngru- it, ut sumant et dent cé-te- ris.
→
Těla a krve Páně
D
13
Modlitba se čtením
nešní den svá-teční prožijme v ra-dosti,
at na-ším srdcem
zní zpěv pravé zbožnosti. Pryč s každou ve-te-ší, vše se skvěj novos-
stí: srdce, skutky, hlas jasněj-ší. 2. Vždyť vzpomínáme teď posled-
ní hos-tiny, S beránkem přesný chléb Kristus Pán s brat-řími měl
při ní za pokrm jak na-ří-zeními Zá-kon při-kázal pra-otcům.
3. Slabým dal v Tě-le svém pramen k občerstvení svou Krev dal
k pi-tí těm, kdo jsou zarmouceni, řka: Zde číš vezmě-te
a často
pijte z ní všichni kdo ve me vě-ří- te. 4. A tak byl stano-ven pro
novou Svá-tost řád kterou Pán kně-žím jen právo dal ko-návat. A
proto jenom jim patří brát, rozdá-vat ji všem ostatním vě-ří- cím.
→
14
SS.mi Corporis et Sanguinis Christi
quibus sic cóngru- it, ut sumant et dent cé-te- ris.
5. Panis angé-li-cus fit panis hó-minum; dat panis cǽli-cus
figú-ris términum. O res mi-rábi-lis: mandúcat Dómi-num
servus pauper et húmi- lis. Dx. Te, trina Dé-i-tas únaque pós-ci-
mus; sic nos tu ví-si-tas sicut te có-lomus: per tu-as sémi-tas
duc nos quo téndimus ad lucem quam inhábi- tas. Amen.
V
Ad Laudes matutinas
erbum supérnum pródi-ens nec Patris linquens déxteram,
ad opus su-um é-xi-ens venit ad vi-tæ vésperam.
2. In mor-tem a dis- cípulo su-is tradéndus ǽmu-lis,
pri-us in vi-tæ férculo se trá-didit discí-pu-lis.
3. Quibus sub bi-na spé-ci-e carnem dedit et sánguinem,
→
Těla a krve Páně
proto jenom jim patří brát, rozdá-vat ji všem ostatním vě-ří- cím.
15
5. Tak se chléb andělský pokrmem li-dí stal, ba ten chléb nebeský
proroctví pře-konal. Úžasný div: náš Pán i všeho tvorstva Král
vlastním sluhou je poží-ván. Dx. Pro-síme, Pane náš Bože Trojje-
diný, jenž nás tak podpí-ráš, jak jsme ti věrnými, svou cestou přived-
nás do věčné otči-ny, kde v jasném světle přebý-váš. Amen.
S
Ranní chvály
lovo, jež z ne-be vychá-zí
od Otce, ač je stá-le s ním,
k večeru věků přichá-zí k nám na zem za svým pos-láním.
2. Dříve než měl být odpůrcům od učedníka zaprodán,
svým učedníkům za pokrm dal v ži-vém chle-be se-be Pán.
3. Dal jim pod dvo-jí způsobou za pokrm Tě-lo a Krev pít,
→
16
SS.mi Corporis et Sanguinis Christi
pri-us in vi-tæ férculo se trá-didit discí-pu-lis.
3. Quibus sub bi-na spé-ci-e carnem dedit et sánguinem,
ut dúpli-cis substánti-æ totum cibá-ret hó-minem.
4. Se na-scens de-dit sóci-um, convéscens in edú-li-um,
se mó-ri-ens in pré-ti-um, se regnans dat in prǽmi-um.
5. O sa- lu-tá-ris hósti-a, quæ cæli pandis ósti-um,
bella premunt hostí-li-a: da robur, fer auxí- li-um.
Dx. Uni tri-nóque Dómino sit sempi-térna gló-ri-a,
qui vi-tam sine término nobis donet in pá-tri-a. Amen.
Těla a krve Páně
svým učedníkům za pokrm dal v ži-vém chle-be se-be Pán.
3. Dal jim pod dvo-jí způsobou za pokrm Tě-lo a Krev pít,
by člověk dvo-jí podstatou ce-lý se mo-hl na- sy-tit.
4. Zrodem se na-ším bratrem stal, při veče-ři se v pokrm dal,
byl výkupným, když umí-ral, mzdou věčnou je on, ne-bes Král.
5. Ty spa- si-telná Hosti-e, nebeské brány otví-ráš,
a když boj se zlem kru-tý je, svou pomocí nás podpí-ráš.
Dx. At Bo- hu Trojje- dinému zní za to věčná pí-seň chval,
že jako věčnou odměnu nám v ne-bi ži-vot přichystal. Amen.
17
Sacratissimi Cordis Iesu
18
Feria VI post dominicam II post Pentecosten
Sacratissimi Cordis Iesu
Ad Vesperas
A
uctor be-á-te sǽcu-li, Christe, Redémptor ómni-um,
lumen Patris de lúmine De-úsque ve-rus de De-o.
2. Amor co-égit te tu-us mortá-le corpus súmere,
ut, novus A-dam, rédderes quod ve-tus ille abstú-lerat.
3. Ille amor, almus árti-fex terræ ma-rísque et síderum,
errá-ta pat-rum mí-serans et nostra rumpens víncu-la.
4. Non corde discédat tu-o vis illa amó-ris íncli-ti:
hoc fonte gentes háuri-ant remis-si- ó-nis grá-ti-am.
5. Ad hoc acérbam lánce-am passúmque ad hoc est vúlnera,
ut nos lavá-ret sórdibus unda flu- énte et sánguine.
→
Nejsv. Srdce Páně
19
Pátek po druhé neděli po slavnosti Seslání Ducha svatého
Nejsvětějšího Srdce Páně
Nešpory
P
ůvodce světla blažený, Vyku-pi-te-li, Je-ží-ši,
Otcova svět-la plameni
a z Boha Bo-že nejvyšší.
2. Donu-cen láskou, rád jsi vzal na se-be tě-lo smr-telné,
bys to, co A-dam promr-hal, nám vrá-til, no-vý Adame.
3. Ta láska tvá svou všemocí zem, hvězdy, mo-ře stvo-ři-la,
se sli-tova- la nad otci, nás po-tupných pout zbavi-la.
4. Kéž nepřestane v Srdci tvém plát oheň lásky soucitné,
at lidstvo mů-že na-jít v něm mi-lost a odpuštení tvé.
5. Proto je kopí probodlo, jím ce-lým bo-lest pronikla,
by obmy-la z nás všechno zlo Krev s vodou z neho vytrysklá.
→
4. Non corde discédat tu-o vis illa amó-ris íncli-ti:
20
Sacratissimi Cordis Iesu
hoc fonte gentes háuri-ant remis-si- ó-nis grá-ti-am.
5. Ad hoc acérbam lánce-am passúmque ad hoc est vúlnera,
ut nos lavá-ret sórdibus unda flu- énte et sánguine.
Dx. Iesu, ti-bi sit gló-ri-a, qui corde fundis grá-ti-am,
cum Patre et Sancto Spí-ri-tu, in sempi-térna sǽcu-la. Amen.
Ad Officium lectionis
C
or, arca le gem cóntinens non servi-tú-tis vé-te-ris,
sed grá-ti-æ, sed vé-ni-æ, sed et mi-se-ricórdi-æ.
2. Cor, sanctu-á-ri- um novi
intemerá-tum fœ- de-ris,
templum vetús-to sáncti-us ve-lúmque scisso u-tí-li-us.
3. Te vulnerátum cá-ri-tas ictu pa-ténti vólu-it,
amó-ris invi-sí-bi-lis ut ve-ne-rémur vúlnera.
4. Hoc sub amó-ris sýmbo-lo passus cru-énta et mýsti-ca,
→
4. Kéž nepřestane v Srdci tvém plát oheň lásky soucitné,
21
Nejsv. Srdce Páně
at lidstvo mů-že na-jít v něm mi-lost a odpuštení tvé.
5. Proto je kopí probodlo, jím ce-lým bo-lest pronikla,
by obmy-la z nás všechno zlo Krev s vodou z neho vytrysklá.
Dx. Buď slá-va tobě, Kriste náš, jenž mi-lost srdcem rozléváš,
i Otce, Ducha mi-losti ať věčne všechno tvorstvo ctí. Amen.
Modlitba se čtením
Ó
srdce, stánku úmluvy, ne oné sta-ré poroby,
lásky však, Bo-ží mi-losti, sli-to-vá-ní a vlídnosti.
2. Sva-tyně neposkvr-něná nového tvého zákona,
nad starý chrám jsi svě-tejší, nad prasklou stěnu cennější.
3. Tvá láska chtě-la tebe mít zraněné, všem tě otevřít,
abychom moh-li v ráně té děko-vat lásce ukry-té.
4. Pod tímto znakem lásky své, vnitřní muky i kr-vavé,
→
3. Te vulnerátum cá-ri-tas ictu pa-ténti vólu-it,
22
Sacratissimi Cordis Iesu
amó-ris invi-sí-bi-lis ut ve-ne-rémur vúlnera.
4. Hoc sub amó-ris sýmbo-lo passus cru-énta et mýsti-ca,
utrúmque sac-ri-fí-ci-um Christus sa-cérdos óbtu-lit.
5. Quis non amántem rédamet? quis non redémptus dí-ligat
et ca-ri-tá-te iú-gi-ter hæré-re Christo gésti-at?
Dx. Iesu, ti-bi sit gló-ri-a, qui corde fundis grá-ti-am,
cum Patre et Sancto Spí-ri-tu, in sempi-térna sǽcu-la. Amen.
Ad Laudes matutinas
I
esu, auctor cleménti-æ, to-tí- us spes læ tí-ti-æ,
dulcó-ris fons et grá-ti-æ, veræ cordis de-lí-ci-æ.
2. Iesu, spes pæni-téntibus, quam pi- us es pe-téntibus,
quam bonus te quæréntibus; sed quid inve-ni-éntibus?
3. Tu-a, Iesu, di-lécti-o, gra-ta mentis re-fécti-o,
→
3. Tvá láska chtě-la tebe mít zraněné, všem tě otevřít,
23
Nejsv. Srdce Páně
abychom moh-li v ráně té děko-vat lásce ukry-té.
4. Pod tímto znakem lásky své, vnitřní muky i kr-vavé,
tu dvo-jí o-bět z lásky k nám přine-sl náš kněz, Kristus Pán.
5. Kdo nechce Lásce lásku dát, kdo vykoupen ji nemá rád,
kdo netouží mít věčný stan v Kristo-vě Srdci uchystán?
Dx. Buď slá-va tobě, Je-ží-ši, jenž mi-lost srdcem rozléváš,
i Otce, Ducha mi-losti ať věčne všechno tvorstvo ctí. Amen.
Ranní chvály
J
e-ží-ši, zdro-ji vlídnosti, nadě-je věčných radostí,
prameni bla-ha, mi-losti, všech srdcí pra-vá radost jsi.
2. Všem ka-jí-cím jsi nadě-jí, dobrý k všem, kdo tě vzýva-jí,
vlídný k těm, kdo tě hleda-jí. Čím však těm, kdo tě získa-jí?
3. Je-ží-ši, tvo-je láska jen napl-ní srdce poko-jem,
→
2. Iesu, spes pæni-téntibus, quam pi- us es pe-téntibus,
24
Sacratissimi Cordis Iesu
quam bonus te quæréntibus; sed quid inve-ni-éntibus?
3. Tu-a, Iesu, di-lécti-o, gra-ta mentis re-fécti-o,
replet sine fastí-di-o, dans famem de-sidé-ri-o.
4. O Iesu di-lectíssime, spes suspi-rántis ánimæ,
te quærunt pi- æ lácrimæ, te clamor mentis íntimæ.
5. Mane nobíscum, Dómine, mane novum cum lúmine,
pulsa noctis ca-lí-gine mundum replens dulcédine.
6. Iesu, summa be-nígni-tas, mi-ra cordis iu-cúndi-tas,
incomprehénsa bó-ni-tas, tu-a nos stringit cá-ri-tas.
7. Iesu, flos Matris vírginis, amor nostræ dulcédinis,
laus ti-bi si-ne términis, regnum be- a-ti-túdinis. Amen.
2. Všem ka-jí-cím jsi nadě-jí, dobrý k všem, kdo tě vzýva-jí,
25
Nejsv. Srdce Páně
vlídný k těm, kdo tě hleda-jí. Čím však těm, kdo tě získa-jí?
3. Je-ží-ši, tvo-je láska jen napl-ní srdce poko-jem,
nikdo jí ne-ní pře-sycen, jen po ní žízní v srdci svém.
4. Je-ží-ši, Lásko horoucí, nadě-je du-še prahnoucí,
hledá te sl-za kanoucí a z nit-ra vzdech se deroucí.
5. Bdi, Pane, stá-le nad námi! Buď na-še věčné sví-tání.
Až převedeš svět ml-hami, tvé blaho zemi naplní.
6. Je-ží-ši nejlaskavejší, rozko-ši srdcí největší,
dobroto nej-ú-žasnejší, tvá láska žal náš konejší.
7. Výkvě-te Panny nejčistší, všech sladká lásko, Je-ží-ši,
buď tobě chvá- la nejvyšší a vlá-da v rajské pra-ří-ši.
Amen.
26
D.N.I.C. universorum regis
Dominica XXXIV per annum
D.N.I.C. Universorum Regis
Ad Vesperas
T
e sæculórum príncipem, te, Christe, re-gem génti- um,
te ménti-um, te córdi-um unum fa-témur árbitrum.
2. Quem prona adórant ágmina hymnísque laudant cǽli-tum,
te nos ovántes ómni-um regem suprémum dí-cimus.
3. O Chris-te, princeps pá-ci-fer, mentes rebél-les súbi-ce,
tu-óque amóre dévi-os ovíle in u-num cóngre-ga.
4. Ad hoc cru-énta ab árbore pendes apértis brácchi- is,
di-ráque fossum cúspide cor igne flagrans éxhi-bes.
5. Ad hoc in a-ris ábde-ris vini dapísque imági-ne,
→
27
Ježíše Krista Krále
34. neděle během roku
Ježíše Krista Krále
Nešpory
Z
a vládce byls všem věkům dán, tys národů Král nejvyšší,
jsi na-šich srdcí, myslí Pán, to vyznáváme, Je-ží-ši.
2. Zástu-py nebe skloněné pě-jí ti věčnou pí-seň chval,
my prohlašu-jem nadšeně, že jsi všech svrcho-vaný Král.
3. Kriste, ty mí-ru vlada-ři, odbojné mys-li uklidni,
rozběhlé ovce shromáždi svou láskou v ovčín jedi-ný.
4. Proto na stromě krvavém svou náruč lidstvu otví-ráš
a v boku kopím proklaném planoucí srd-ce odkrý-váš.
5. A pro-to na oltá-řích skryt pod chleba ví-na závo-jem,
→
28
D.N.I.C. universorum regis
di-ráque fossum cúspide cor igne flagrans éxhi-bes.
5. Ad hoc in a-ris ábde-ris vini dapísque imági-ne,
fundens sa-lútem fí-li- is transverberá-to pécto-re.
Dx. Iesu, ti-bi sit gló-ri-a, qui cuncta amó-re témpe-ras,
cum Patre et almo Spí-ri-tu in sempi-térna sǽcu-la. Amen.
Ad Officium lectionis
I
esu, rex admi-rábi-lis, et tri-umphá-tor nóbi-lis,
dulcédo ineffábi-lis, totus de-si-de-rábi-lis.
2. Rex virtútum, rex gló-ri-æ, rex insígnis victó-ri- æ,
Iesu, largí-tor grá-ti-æ, honor cælés-tis cú-ri- æ.
3. Te cæ li chorus prǽdi-cat et tu-as laudes répli-cat.
Iesus orbem læ tí-fi-cat et nos De-o pa-cí-fi-cat.
→
29
Ježíše Krista Krále
a v boku kopím proklaném planoucí srd-ce odkrý-váš.
5. A pro-to na oltá-řích skryt pod chleba ví-na závo-jem,
vy-léváš spásu na svuj lid svým srdcem, o-tevřeným všem.
Dx. Je-ží-ši, jenž vše zmírňu-ješ svou láskou, kéž tě lidstvo ctí,
i Otce s jasným Duchem též po všechny vě-ky věčnosti.
Amen.
Modlitba se čtením
J
e-ží- ši, Krá-li pře-jasný,
ví-tě-zi-te-li věhlasný,
slasti nad všechny naše sny, ve všem jsi ce- lý úžasný.
2. Vlada-ři slávy, vládce cti, krá-li slavného ví-tězství
Je-ží-ši, dárce mi-losti, chloubo věčné-ho krá-lovství.
3. Ce-lý ráj hlásá slávu tvou, zaznívá chval tvých ozvěnou.
Je-žíš je světu útěchou, s Bohem nás smí- řil smr- tí tvou.
→
30
D.N.I.C. universorum regis
Iesu, largí-tor grá-ti-æ, honor cælés-tis cú-ri- æ.
3. Te cæ li chorus prǽdi-cat et tu-as laudes répli-cat.
Iesus orbem læ tí-fi-cat et nos De-o pa-cí-fi-cat.
4. Iesus in pace ímperat, quæ omnem sensum súpe-rat,
hanc semper mens de-síderat et illo fru- i própe-rat.
5. Iam pro-sequámur láudibus Iesum, hymnis et pré-ci-bus,
ut nos donet cæléstibus cum ipso fru- i sédi-bus.
6. Iesu, flos matris vírginis, amor nostræ dulcédi-nis,
laus ti-bi sine términis, regnum be-a- ti-túdi-nis. Amen.
31
Ježíše Krista Krále
Je-ží-ši, dárce mi-losti, chloubo věčné-ho krá-lovství.
3. Ce-lý ráj hlásá slávu tvou, zaznívá chval tvých ozvěnou.
Je-žíš je světu útěchou, s Bohem nás smí- řil smr- tí tvou.
4. Je-žíš všem lidem panu-je v mí-ru, jenž touhou lidstva je,
srdce, jež mír vždy mi-lu-je, jen v Kristu dojde poko-je.
5. Je-ží-še ctěme chvá-lami, vroucími zpě-vy, prosbami,
by dal nám me-zi hvězdami s ním slavit věčné shledá-ní.
6. Výkvě-te Panny nejčistší, ty naše lásko, Je-ží-ši,
tobě buď chvá-la nejvyšší a vláda v rajské pra-ří-ši.
Amen.
32
D.N.I.C. universorum regis
Ad Laudes matutinas
A
Etérna imago Altíssimi, Lumen, De-us, de Lúmi-ne,
ti-bi, Redémptor , gló-ri-a, honor, potés-tas régi- a.
2. Tu so-lus ante sǽcu-la spes atque centrum témpo-rum;
ti-bi vo-léntes súbdimur, qui iure cunctis ímpe-ras.
3. Tu flos pudí-cæ Vírginis, nostræ caput propági-nis,
lapis cadúcus vérti-ce ac mo-le ter-ras óccupans.
4. Di-ro tyránno súbdi-ta, damná-ta stirps mortá-li- um
per te refrégit víncu-la si-bíque cæ-lum víndi-cat.
5. Doctor, sacérdos, légi-fer, præfers notá-tum sángui-ne
in veste «Princeps príncipum regúmque rex al-tíssimus».
→
33
Ježíše Krista Krále
Ranní chvály
O
dvě-ký Otcův odlesku, náš Bože, světla výblesku,
buď tobě, Spa-si-te-li všech, moc krá-lovská a sláva, čest.
2. Ty je-diný, než povstal svět, jsi na-děj všeho, věků střed.
My skláníme se k nohám tvým, vždyť právem vládneš nade vším.
3. Výkvě-te Panny nejčistší, ty hlavo lidstva, Je-ží-ši,
tys balvan z nebe vržený, jenž zasypal vše na zemi.
4. Rod lidský, jenž zlým tyranem byl dlouhé vě-ky u-jařmen,
svá pouta str hl z moci tvé a vešel v ne-be zá-ři-vé.
5. Vlada-ři, kně-zi, Mistře náš, na rouchu kr-ví nápis máš:
všech vládců Vladař nejvyšší všech kní-žat Kní-že nejtiš-ší.
→
34
D.N.I.C. universorum regis
per te refrégit víncu-la si-bíque cæ-lum víndi-cat.
5. Doctor, sacérdos, légi-fer, præfers notá-tum sángui-ne
in veste «Princeps príncipum regúmque rex al-tíssimus».
Dx. Patri, ti-bi, Pa-rácli-to sit, Christe, perpes gló-ri- a,
qui nos redémptos sánguine ad regna cæ-li pértra-his. Amen.
35
Ježíše Krista Krále
svá pouta str hl z moci tvé a vešel v ne-be zá-ři-vé.
5. Vlada-ři, kně-zi, Mistře náš, na rouchu kr-ví nápis máš:
všech vládců Vladař nejvyšší všech kní-žat Kní-že nejtiš-ší.
Dx. Buď, Kris-te, věčně ve-leben i s Otcem, U-tě-ši-te-lem,
vždyť ty, jež kr-ví vykoupils, svou láskou táhneš ve svou říš. Amen.
36
Hebdomada XXXIV per annum
Hebdomada XXXIV per annum
Ad libitum adhiberi potest hymnum Dies iræ, cum sequente tono sequentiæ vel modo hymni (repetitur tonus primæ strophæ).
D
Ad Officium lectionis
i-es i-ræ, di-es illa solvet sæclum in favílla,
teste David cum Sybílla. 2. Quantus tremor est futúrus,
quando Iudex est ventúrus cuncta stricte discussúrus?
3. Tuba mi-rum spargens sonum per sepúlcra regi-ónum,
coget omnes ante thronum. 4. Mors stupébit et natúra,
cum resúrget cre-atúra, iudi-cán-ti responsúra.
5. Liber scriptus pro-ferétur, in quo totum continétur,
unde mundus iudi-cétur.
6. Iudex ergo cum sedébit,
quidquid la-tet apparébit, nil inúltum remanébit.
→
37
34. týden během roku
34. týden během roku
Ad libitum lze zpívat hymnus Dies iræ, buď s následujícím nápěvem sekvence,
nebo jako hymnus (opakuje se nápěv první sloky).
T
Modlitba se čtením
en den hněvu, žalný, lkavý, promění svět v popel žhavý,
jak Siby-la, David praví. 2. Strach a hrůza všechno schvá-tí,
až se věčný Soudce vrá-tí přísně s každým účtova-ti.
3. Zazní polnic na- říkání nad hřbi-tovy zemských plání,
před Soudcův trůn lidi shání. 4. Ustrne smrt, vesmír zbledne,
až se mlčky lidstvo bědné ze svých hro-bů k soudu zvedne.
5. Otevře se kni-ha psaná, v níž je vina znamenána,
jež má bý-ti potrestána. 6. A když Soudce k soudu vstane,
odha-lí vše ukrývané, bez trestu nic nezůstane.
→
38
unde mundus iudi-cétur.
Hebdomada XXXIV per annum
6. Iudex ergo cum sedébit,
quidquid la-tet apparébit, nil inúltum remanébit.
Dx: O tu, De-us ma-iestá-tis, alme candor Trini-tá-tis,
nos coniúnge cum be-á-tis. Amen.
Q
Ad Laudes matutinas
uid sum mi-ser tunc dictúrus, quem patrónum rogatúrus,
cum vix iustus sit secúrus? 2. Rex treméndæ ma-iestá-tis,
qui salvándos salvas grá-tis, salva me, fons pi-e-tá-tis.
3. Recordáre, Iesu pi-e, quod sum causa tu-æ vi-æ,
ne me perdas illa di-e, 4. Quærens me se-dís-ti lassus,
redemísti crucem passus; tantus la-bor non sit cassus.
5. Iuste iudex ul-ti-ónis, donum fac remissi-ónis
→
39
34. týden během roku
jež má bý-ti potrestána. 6. A když Soudce k soudu vstane,
odha-lí vše ukrývané, bez trestu nic nezůstane.
Dx: Bože ve-lebný a vlídný, Bože jasný, trojjediný,
me-zi blažené nás přijmi.
C
Amen.
Ranní chvály
o mám, chudák, promluvi-ti, na koho se obrá-ti-ti,
když i ctnostní úzkost cí-tí? 2. Krá-li hrůzné ve-lebnosti,
dárce věčné blaženosti, spas mě, zdro-ji sli-tovnosti.
3. Je-ží-ši můj, ne-zapomeň, žes kvů-li mně při-šel na zem,
nezatra-cuj mne v den onen. 4. Hledal jsi mne do umdlení,
kří-žem zjednals vykoupení: Kéž to pro mne marné není.
5. Soudce přísný, ach, měj s námi ubohými sli-tování,
→
40
Hebdomada XXXIV per annum
redemísti crucem passus; tantus la-bor non sit cassus.
5. Iuste iudex ul-ti-ónis, donum fac remissi-ónis
ante di-em ra-ti-ónis. 6. Ingemísco tamquam re-us,
culpa rubet vultus me-us; suppli-cánti parce, De-us.
Dx: O tu, De-us ma-iestá-tis, alme candor Trini-tá-tis,
nos coniúnge cum be-á-tis. Amen.
Ad Vesperas
P
eccatrí-cem qui solvísti
et latrónem exaudísti,
mihi quoque spem dedísti. 2. Preces me-æ non sunt dignæ,
sed tu, bonus, fac benígne ne perénni cremer igne.
3. Inter oves lo-cum præsta
et ab hædis me sequéstra,
statu-ens in parte dextra. 4. Confutá-tis ma- ledíctis,
→
41
34. týden během roku
kří-žem zjednals vykoupení: Kéž to pro mne marné není.
5. Soudce přísný, ach, měj s námi ubohými sli-tování,
dřív než dojde k zúčtování. 6. Vzdychám, neboť znám své viny,
tvá-ře hanbou zarudly mi:
odpusť, Bože, mi zlé činy.
Dx: Bože ve-lebný a vlídný, Bože jasný, trojjediný,
me-zi blažené nás přijmi.
Amen.
Nešpory
H
říšni-ci dals rozhřešení, lotr do-šel vyslyšení,
i já doufám v odpuštění. 2. Prosby mé jen má-lo pla-tí,
ty však mů-žeš z lásky dá-ti, že mě oheň nezachvá-tí.
3. Připoj mě k svým ovcím věrným, od zlých kozlů oddě-leným,
po pravi- ci postaveným. 4. Až zavrhneš zlo-řečené
→
42
Hebdomada XXXIV per annum
sed tu, bonus, fac benígne ne perénni cremer igne.
3. Inter oves lo-cum præsta
et ab hædis me sequéstra,
statu-ens in parte dextra. 4. Confutá-tis ma- ledíctis,
flammis ácribus addíctis, voca me cum benedíctis.
5. Oro supplex et acclínis, cor contrí-tum qua-si cinis,
gere curam me-i finis. 6. Lacrimósa di-es illa,
qua resúrget ex favílla iudi-cándus homo re-us:
hu-ic ergo par-ce, De-us. Dx: O tu, De-us ma-iestá-tis,
alme candor Trini-tá-tis, nos coniúnge cum be-á-tis. Amen.
43
34. týden během roku
ty však mů-žeš z lásky dá-ti, že mě oheň nezachvá-tí.
3. Připoj mě k svým ovcím věrným, od zlých kozlů oddě-leným,
po pravi- ci postaveným. 4. Až zavrhneš zlo-řečené
v ohně pro ně připravené, mě vem me- zi vyvo-lené.
5. Kři-čím k tobě z hlubokosti s nitrem plným zkroušenosti:
Měj můj konec v patrnosti.
6. Toť den pláče, hrůzy samé,
o němž na soud Bo- ží vstane hříšník z hrobo-vé-ho lože.
Ušetři ho po- tom, Bože. Dx: Bože ve-lebný a vlídný,
Bože jasný, trojjediný, me-zi blažené nás přijmi.
Amen.
44
Index hymnorum
Æterna imago Altissimi..................................................................................32
Auctor beate sæculi.........................................................................................18
Cor, arca legem continens..............................................................................20
Dies iræ.............................................................................................................36
Iesu, auctor clementiæ....................................................................................22
Iesu, rex admirabilis........................................................................................28
Immensa et una, Trinitas..................................................................................2
Pange, lingua, gloriosi.....................................................................................10
Peccatricem qui solvisti..................................................................................40
Quid sum miser...............................................................................................38
Sacris sollemniis..............................................................................................12
Te Patrem summum..........................................................................................6
Te sæculorum principem...............................................................................26
Trinitas, summo.................................................................................................8
Verbum supernum prodiens..........................................................................14
Index generalis
Sollemnitates Domini tempore per annum occurentes........................ 2
Santcissimæ Trinitatis.................................................................................2
Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi.............................................10
Sacratissimi Cordis Iesu...........................................................................18
D.N.I.C. Universorum Regis....................................................................26
Hebdomada XXXIV per annum.............................................................36
45
Rejstřík hymnů
Co mám, chudák, promluviti.........................................................................39
Dnešní den sváteční........................................................................................13
Hříšnici dals rozhřešení..................................................................................41
Ježíši, Králi přejasný........................................................................................29
Ježíši, zdroji vlídnosti......................................................................................23
Na věčném trůnu Trojice..................................................................................9
Nejvyšší Otče......................................................................................................7
Nesmírný Bože v Trojici...................................................................................3
Ó srdce, stánku úmluvy..................................................................................21
Odvěký Otcův odlesku...................................................................................33
Původce světa blažený....................................................................................19
Slovo, jež z nebe vychází.................................................................................15
Svátost těla tajemného....................................................................................11
Ten den hněvu.................................................................................................37
Za vládce byls všem věkům dán....................................................................27
Obsah
Slavnosti Páně během roku.................................................................... 3
Nejsvětější Trojice.......................................................................................3
Těla a krve Páně.........................................................................................11
Nejsvětějšího Srdce Páně..........................................................................19
Ježíše Krista Krále.....................................................................................27
34. týden během roku...............................................................................37
Hymnarium istud ex libris sequentes compositum est:
Textus:
◆ Liturgia Horarum iuxta ritum Romanum,
editio typica altera, Romæ, 2000
◆ Liturgia Horarum: Proprium officiorum Ordinis Prædicatorum,
R.P. Vincentii de Couesnongle iussu editum, Romæ, 1982
◆ Liturgie hodin, vydání pro potřebu dominikánského řádu, Praha, 2000–03
Cantus:
◆ Antiphonarium S.O.P.,
R.P. Martini Stanislai Gillet iussu editum, Romæ, 1933
◆ Processionarium iuxta ritum S.O.P.,
R.P. Martini Stanislai Gillet iussu editum, Romæ, 1930
© Provincia Bohemiæ Ordinis Prædicatorum, Olomucii, 2009
Compositio: fr. Filip Boháč O.P.

Podobné dokumenty

Pro dobu adventní a vánoční

Pro dobu adventní a vánoční qui factus es paréntibus, cum Patre summo ac Spíritu semper tibi sit glória. Amen.

Více

a. Dekret zatwierdzający teksty liturgiczne w języku łacińskim na

a. Dekret zatwierdzający teksty liturgiczne w języku łacińskim na Psalmus invitatorius, ut in Ordinario. Ad Officium lectionis HYMNUS Póntifex Iesu, mediátor une ad thronum Patris precibúsque fautor, iure conclámat celebrátque nostrum te genus omne. Spíritu factu...

Více