Nařízení MSK -zvýšené nebezpečí požárů

Transkript

Nařízení MSK -zvýšené nebezpečí požárů
KMJSKY URAD
MOMVSKOSLEZS,Kf KBAJ
REDITEL KRAISKEHO UMDU
28. ifina tt7,70218 Ostrava
MSK 98976/201s
3. srpna 2015
ej:
Datumi
fiad Moravskoslezsk6ho kraje podle dl. 3 naifzeni Moravskoslezsk6ho kraje d. ?12002, ktenim se stanovl
podmfnfy k zabezpedeni poZdrni ochrany v dob6 zviSen6ho nebezpedi vzniku poiSr&, ve znEnf nai(zeni kraje
i.71200? (ddle jen ,,naYizeni kraje")
Krajslci
VYHLASUJE
DoBU ZWSCTTENO NEBEZPE6i VZNIKU POZARO
nn OzeUi MOMVSKOSLEZSKEHO KRAIE
1. podle dl, 2 pfsm, a) naiizenf kraje se dobou zvi5endho nebezpedf vzniku poZdrfl rozumf obdobi nadm6rn6ho
sucha, zejm6na obdo'Oi s dlouhodob'im nedostatkem srdZek a s dlouhodob6 vysokou teplotou vzduchu a kdy
vane such'i vitr 1d6te jen ,,obdobi sucha"),
2. Podle dl. 4 odst. 1 naifzenf kraje je v obdobi sucha zak6zhno:
a) plo5n6 vypalovdn[ porostfi, vdetn6 star6 a such6 tr6vy,
b) na mistech se such'im porostem, vlesich a ve vzdSlenosti men5f neZ 50 m od okraje-lesa kouienf,
rozdEldvdnf nebo udrZovdni otevien6ho ohn6 a odhazov6ni hoifc[ch nebo doutnajicich piedm6tft.
Podfe dl, 4 odst. 2 naYfueni kraje jsou vlastnici lesa a pr6vnick6 a podnikajici tyzick6 osoby,
hospodaiici v lese, v obdobi sucha povinni:
a) vyznadit na piistupovich cest6ch do lesa zdkaz kouieni, rozd6lSvdn[ nebo udrZovdnf ohn6 v lese, odhazov6nf
3.
b)
c)
d)
hoiicich a doutnajiclch piedmbt0,
udrZovat lesnf cesty (zejm6na ty, kterd vedou k poZdrem nejvfce ohroZen'im lokalitdm) sjizdn6 a voln6,
nepouZfvat pii dinnostech souvisejicich s hospodaienim v"lese otevien6ho ohn6,
nespalovat v lese klestf a t6Zebni odpad,
e)kontrolovatmista,kdesepiedvyh|ii5enimobdobinadm6rn6hosuchaprov6d6|ospa|ov6nik|esti.
4. Podle El. 7
naYhenf kraje
neni v obdobi sucha dovoleno
pouZitf lokomotiv s parnf trakcl,
a to
ani
k jednor6zovim jfzddm.
5. poddtek vyhl65en6 doby zvi5en6ho nebezpedi vzniku poZdr0 se stanovi na den vyvd5eni tohoto vyhlSSeni
na riiedni desce krajsk6ho riiadu, Konec doby stanovf krajsk'i riiad a ozndml jej na 0iedni desce krajsk6ho
0iadu,
Vyvd5eno dne: 5. 8.2015
Silato dne:
Evidendnf dislo pisemnosti: 2612015
Na elektronick6 riiednf desce zveieindno dne: 5. 8. 2015
Ing. Tomd5 Kotyza
ieditel krajsk6ho (iadu
OFECNi OHNO
,tr:ry
dfihr*t
\*1 5 f :ravs
fe1.:
I'):i
1?2,i.1?_
i.ix; 'j:l:i tr'Zii 125
tD $5: Sxiibxlri
i'/
kas ezs kti
i
tr..r lOlii;ljiitlZ
i:!ii*(oyri q!rtjal{!t: ij{rflii} lipoiiif'lii.ri, ii. :;. -
ut'ednl licr:ii])'/
i.riili:rr l.{r5ilii7ii:-:tl0iili{i
[t(; 3 tii l].ijii-l;'-{li}; ]il, it Ll.f}ii -1 i..i0i t'd :j.tiil.' l,l.il0
*liiCzT{ri9{1ti1l;,1
h
/t
o
{.cti1]1lfii irl?il'r:l
;.,: I
4.:i,,1
i".:
"1
:"'*
{,,:.1
ili:l:',;''.j t;ll}
www, kr-moravskoslezsky.cz
1i,:.,'l'
i..

Podobné dokumenty

Krajslci hygieniclci stanice Libereck6ho kraje

Krajslci hygieniclci stanice Libereck6ho kraje zdravitako roznodl,kdyt n6l z ro, ie i tako doplndn€ Uaastnikiiz€ni seproli tomutoroznodnuriodvolal,kdyZpoukdovrl zejm€nana stuteanost, ,e poiadavkysprtmiho nhdujsou subFhiwiho ria, jdou nadrimec z...

Více

ES prohlaseni 0 shode - ExTox Gasmess

ES prohlaseni 0 shode - ExTox Gasmess Ex d IIC T4 (-20°C :s; T amb :s; 60°C) Gb 5. Type of protection ExSens ... -WTjIRjHL: Ex d IIC T5 (-20°C :s; T amb :s; 49°C) Gb Type of protection ExSens ... -EC: Ex d HC T4 (-20°C :s; T amb :s; 70...

Více

KRA]SKY URAD _U.Esrsxy 0Reb

KRA]SKY URAD _U.Esrsxy 0Reb El.lludid-t prlbit4+a

Více

zAvfnndNf ucnr

zAvfnndNf ucnr R F H R3 X = f , T S E F F F F : e d; E = Is R; ;N ;: : E I- : s- R R - F oov

Více

ROZHODNUTI

ROZHODNUTI c) potLivdnijinjch zdrojri zapillen| napliklad l5tajici pi6ni, lampiony, pochodnd, svitici munice d)

Více

obecně závazná vyhláška

obecně závazná vyhláška Biologicky rozloiitelne odpady, svoz dle rozpisu do hnddych nddob, Papir, kontejner za OIJ, Plasty, PET lahve, svoz 1* za mdsic Zlute plastove pytle, d) Skla, kontejner za OIJ, e) Kovy, kontejner z...

Více