Zapis__z_24._9._2012

Transkript

Zapis__z_24._9._2012
Zápis ze zasedání
Oborové rady doktorského studijního programu Ekonomika a
management
Fakulty podnikatelské VUT v Brně konaného dne 24. září 2012
Přítomni: prof. Blažek, doc. Koch, doc. Žufan, prof. Koráb, prof. Rejnuš, prof. Režňáková
Omluveni: prof. Čapek, doc. Putnová,
Program:
1. Projednání a schválení individuálních studijních plánů doktorandů (ISP)
2. Roční hodnocení doktorandů a projednání žádostí doktorandů
3. Různé
Jednání oborové rady zahájila prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. Přivítala členy oborové rady.
Konstatovala usnášeníschopnost oborové rady.
k bodu 1
Do I. ročníku se zapsalo19 doktorandů (12 v prezenční formě, 9 v kombinované formě). Ke
studiu v studijním oboru ŘEP bylo přijato 14, ke studiu v studijním oboru PF bylo přijato 5
uchazečů.
ISP byly sestavovány elektronicky v systému Apollo s termínem předložení 14. 9. 2012.
V ISP byly provedeny formální úpravy (např. doplněny termíny pro složení zkoušek). U
doktorandů se stejným tématem je nutné důkladně rozlišit zaměření tvůrčí činnosti (zejména
Ing. Krýslová a Ing. Koutný).
OR schvaluje ISP.
k bodu 2
Obor ŘEP:
OR schvaluje hodnocení doktorandů, kteří plní povinnosti předepsané ISP a dosáhli počet
bodů stanovených směrnicí děkanky. Individuálně byly projednány studentů, kteří uvedené
podmínky nesplňují.
Na začátku akademického roku 2012/2013 písemně požádali o ukončení studia:
Ing. Jaroslav Šmarda
Ing. Jan Bittner
Ing. Jaroslav Novák
Ing. Mgr. Patrik Jangl
Ing. Zuzana Ondřejíková
Ing. Štěpánka Boušková
Oborová rada bere na vědomí ukončení studia doktorandů na vlastní žádost.
1
Oborová rada projednala návrh na ukončení studia, který podal školitel doktoranda pro
neplnění studijních povinností:
Ing. Ladislav Pálka, 2. roč.
Doktorand má složené dvě zkoušky z prvního ročníku a žádnou zkoušku z druhého ročníku.
Oborová rada doporučuje ukončit studium pro neplnění studijních povinností.
Byl projednán návrh na pokračování ve studiu podaný školitelkou, i když doktorand nesplnil
podmínky pro pokračování ve studiu (návrh na udělení výjimky):
Ing. Viktor Prokeš, 2. roč.
Doktorand má složenou jednu zkoušku z prvního ročníku a žádnou zkoušku z druhého
ročníku.
Oborová rada doporučuje ukončit studium pro neplnění studijních povinností.
Ing. Martin Štěrba, 1. roč.
Členové oborové rady podali návrh na ukončení studia. Doktorand nemá po prvním ročníku složenou
žádnou zkoušku, nepublikoval.
Oborová rada doporučuje ukončit studium pro neplnění studijních povinností.
Oborová rada projednala žádosti doktorandů, kteří pokračují ve studiu, a to:
•
Změna názvu disertační práce
Petra Koudelková
Původní téma: Determinanty růstu malých a středních podniků v ČR
Nové téma: Inovační faktory ovlivňující růst malých a středních podniků
Oborová rada souhlasí se změnou tématu.
Michaela Zvejšková
Původní téma: Projektový management
Nové téma: Model finančních toků v projektu
Do diskuse o názvu disertační práce se zapojila prof. Jurová, která uvedla, že dle diskuse u
SDZ se jedná o řízení nákladů, doc. Žufan doporučil zvážit název Řízení finančních toků,
prof. Rejnuš upozornil, že takto nazvané téma spadá spíš do oboru Podnikové finance.
Oborová rada po diskusi souhlasí se změnou tématu, i když podle názvu by mělo být téma
zařazeno do oboru Podnikové finance. OR doporučuje, aby oponenti pro obhajobu
disertační práce byli vybíráni z odborníků na oblast finančního řízení.
Juraj Kopčáni
Původní téma: Globalizace a využití mezinárodní kooperace v českém prostředí
Nové téma: Návrh metodiky manažerského rozhodován v distribuci v evropském prostředí
Oborová rada souhlasí se změnou tématu.
Ing. Daniela Frejková
Původní název práce: Analýza vztahů tržní orientace a CRM
Nový název: Tržní orientace a řízení vztahů k zákazníkům: souvislosti mezi koncepcemi
2
Oborová rada souhlasí se změnou tématu a navrhuje zjednodušení názvu: Tržní orientace
a řízení vztahů k zákazníkům
•
Změna školitele, názvu disertační práce
Ing. Michal Hanzelka
Původní školitel: prof. Rais
Původní téma: Riziková politika výrobního podniku
Nový školitel: doc. Chalupský
Nové téma: Využití koncepce CLV ve strategickém řízení firem
Členové oborové rady souhlasí se změnou školitele a tématu disertační práce.
•
Změna školitele
Ing. Nina Bočková
Původní školitel: doc. Mikulec
Nový školitel: doc. Meluzín
Téma práce: Konkurenceschopnost MS firem v JM kraji
Členové oborové rady souhlasí se změnou školitele.
•
Přestup na kombinovanou formu studia po 3. ročníku
Ing. Jan Budík
Ing. Jana Hornungová
Ing. Ludmila Navrátilová
Ing. Anna Afonina
Ing. Ekaterina Chytilová
Oborová rada souhlasí s přestupem doktorandů z prezenční na kombinovanou formu
studia.
•
Žádost o přerušení studia
Ing. Ondřej Tichý
IV. roč., SDZ
školitel: prof. Němeček
Ing. Josef Polák
VII. roč., SDZ
školitel: doc. Zinecker
Oborová rada souhlasí s přerušením studia Ing. Tichého na dobu maximálně dva roky, tj. od 25. 9.
2012 do 24. 9. 2014
Oborová rada souhlasí s přerušením studia Ing. Poláka do doby konání obhajoby disertační práce,
tj. od 25.9.2012 do 31. 8. 2013.
•
Žádost o přestup na čtyřletou formu studia
Mgr. Valery Senichev, II. ročník
Ing. Michala Strnadová, II. ročník
Ing. Markéta Klímková, III. ročník
Ing. Petra Koudelková, III. ročník
Ing. František Milichovský, III. ročník
Ing. Michaela Zvejšková, III. ročník
Oborová rada souhlasí s přestupem doktorandů na čtyřletou formu studia.
3
•
Žádost o odevzdání disertační práce k obhajobě po termínu
Ing. Jan Luhan
Žádost doporučenou školitelem podává ze závažných rodinných důvodů. Disertační práce
byla odevzdána 4. 9. 2012. Po zjištění chyby byla konečná verze vložena do systému Apollo
11. 9. 2012
Oborová rada doporučuje děkance fakulty prodloužit lhůtu pro odevzdání disertační práce.
Hodnocení doktorandů v 7. roku studia
Ing. Pavel Mráček
přihlášen k obhajobě disertační práce na termín listopad 2012
Ing. Petr Novák
přihlášen k obhajobě disertační práce na termín listopad 2012
Ing. Eva Kotková
přihlášena k obhajobě disertační práce na termín listopad 2012
Závěry:
• Studenti tří letého DSP mají povinnost přihlásit se po splnění všech podmínek ke SDZ do
konce 5. semestru;
• Platnost akreditace tří letého studijního programu Ekonomika a management je do 31. 10.
2015. Doktorandi musí ukončit studium do 31. 8. 2015 nebo přejít do 4 letého studijního
programu
Obor PF:
OR schvaluje hodnocení doktorandů, kteří plní povinnosti předepsané ISP a dosáhli počet
bodů stanovených směrnicí děkanky. Individuálně byly projednány studentů, kteří uvedené
podmínky nesplňují.
Na začátku akademického roku 2012/2013 písemně požádali o ukončení studia:
Ing. Filip Šimeček
Ing. Lucie Folprechtová
Ing. Radek Hub
Ing. Antonín Prokop
Oborová rada bere na vědomí ukončení studia doktorandů na vlastní žádost.
Oborová rada projednala návrh na ukončení studia, který podal školitel doktoranda pro
neplnění studijních povinností:
Ing. et Ing. David Kučera, 2. roč.
Doktorand má složené dvě zkoušky z prvního ročníku a žádnou zkoušku z druhého ročníku.
Podal si žádost o udělení mimořádného termínu z Mikroekonomie (Předmět z 1. roku studia).
Oborová rada nedoporučuje udělit mimořádný termín. Doporučuje ukončit studium pro neplnění
studijních povinností.
Návrh na pokračování ve studiu podaný školitelem, i když doktorand nesplnil podmínky pro
pokračování ve studiu (návrh na udělení výjimky):
4
Ing. Martin Bárta
Členové oborové rady podali návrh na ukončení studia. Doktorand má po prvním ročníku složenou
jednu zkoušku, nepublikoval, nesplňuje minimální počet bodů pro pokračování ve studiu.
Oborová rada doporučuje ukončit studium pro neplnění studijních povinností.
Oborová rada projednala žádosti doktorandů, kteří pokračují ve studiu, a to:
•
Přestup na kombinovanou formu studia po 3. ročníku
Ing. Jana Meluzínová, přihlášena ke SDZ
Ing. Zdeněk Konečný
Oborová rada souhlasí s přestupem doktorandů z prezenční na kombinovanou formu
studia.
•
Žádost o přestup na čtyřletou formu studia
Ing. Andrea Svobodová, III. ročník
Ing. Lucie Sychrová, III. ročník
Natalia Mokhova, III. ročník, přihlášena ke SDZ
Oborová rada souhlasí s přestupem doktorandů na čtyřletou formu studia.
Závěry:
• Studenti tří letého DSP mají povinnost přihlásit se po splnění všech podmínek ke SDZ
do konce 5. semestru;
• Platnost akreditace tří letého studijního programu Ekonomika a management je do
31. 10. 2015. Doktorandi musí ukončit studium do 31. 8. 2015 nebo přejít do 4 letého
studijního programu
k bodu 3
• Prof. Režňáková předložila členům oborové rady návrh na novou školitelku
doktorského studijního programu Ekonomika a management doc. Ing. Romanu
Čižinskou, Ph.D.
Návrh byl jednomyslně přijat. Životopis doc. Čižinské je uložen na oddělení VaV.
Návrh bude postoupen na zasedání VR FP VUT v Brně.
• Prof. Režňáková informovala o zprávě Akreditační komise o hodnocení doktorského
studijního programu na FP VUT v Brně. Akreditační komise ocenila kroky fakulty
realizované k rozvoji doktorského studijního programu, požaduje však zaslání
kontrolní zprávy k 1. 9. 2014. Podala náměty ke zlepšení:
a) jasně vymezit obory ŘEP a PF. Každý obor musí být pokryt výzkumem z dané
oblasti a publikační činností. Studium musí být navázáno na vědeckou činnost na
fakultě.
b) Vyučující i školitelé musí v převážné míře vyrůstat z fakulty, externista má úlohu
doplnění a obohacení studia. Předmět Teorie ekonomických věd by měli přednášet
kmenoví zaměstnanci fakulty
5
c) DSP musí být napojený na externí vědecké granty
d) Nelze opakovat zadání stejných témat disertačních prací,
e) Nepřekračovat 5 doktorandů na školitele
Na jednání AK MŠMT FP a VUT zastupovali prorektor Švec, proděkanka Režňáková a doc.
Škapa. Závěry jednání byly sepsány formou zápisu a jsou přílohou tohoto zápisu z jednání
OR.
Prof. Režňáková na závěr poděkovala členům oborové rady za čtyřleté přínosné působení
v oborové radě, za podporu při vytváření dobrých vzájemných vztahů a dosavadní spolupráci.
V Brně dne 24. září 2012
Zapsala: Ing. Simona Reková
Verifikovala: prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.
předsedkyně OR FP VUT v Brně
6

Podobné dokumenty