Návod - CETEA

Komentáře

Transkript

Návod - CETEA
Bezpečnostní pokyny & Návod k obsluze pro
EVROPA
RIDER S MOTOREM VZADU
Poznámka: Specifikace jsou platné v době tisku a mohou být změněny bez předchozího upozornění.
* Aktuální výkon motoru bude pravděpodobně nižší díky provozním omezením a faktorům životního prostředí. Další
informace v části "Informace o výkonu motoru".
Návod číslo 7103911 (Revize "-" 1/11/2010)
Děkujeme, že jste si zakoupili stroj Snapper a že vložili do naší značky Snapper svou důvěru. Pokud budete dodržovat
všechny pokyny v návodu, bude Vám stroj Snapper sloužit dlouho a spolehlivě.
V tomto návodu k obsluze najdete informace týkající se bezpečnosti a všech rizik spojených s provozem stroje včetně
pokynů, jak se jim vyhnout. Stroj je určen pouze k sečení zavedených trávníků a ne k jiným účelům. Je důležité, abyste
si pečlivě přečetli všechny pokyny a teprve poté začali sekat. Tento návod si uschovejte pro případnou potřebu v
budoucnosti.
REGISTRACE VÝROBKU
DŮLEŽITÉ: TYTO INFORMARCE SI USCHOVEJTE PRO SVOU VLASTNÍ POTŘEBU.
(Vyplňte následující informace o koupi stroje Snapper.)
Datum nákupu _______________________________________________________________________
Prodejce ____________________________________________________________________________
Telefonní číslo prodejce ________________________________________________________________
Zařízení
Číslo modelu _______________________________________________________________________
Sériové číslo ________________________________________________________________________
Motor _______________________________________________________________________________
Model ________________________ Typ ___________________ Kód _________________________
SNAPPER je obchodní značka
Briggs & Stratton Yard Power Products Group, LLC
Jefferson, WI, PA
Briggs & Stratton Yard Power Products Group
Copyright © 2010, Briggs & Stratton Corporation
Milwaukee, WI, USA, Všechna práva vyhrazena.
2
DŮLEŽITÉ POKYNY PRO BEZPEČNÝ PROVOZ
OBSAH
Bezpečný provoz
Důležité pokyny pro bezpečný provoz
4
4
Ovládací prvky stroje
9
Provoz
Kontrola před startem
Nastavení sedadla
Startování motoru
Žací nůž
Pohon kol
Zastavení motoru, pohonu, nože
Parkovací brzda
Nastavení výšky střihu
Mechanismus blokování zpětného chodu
10
10
10
11
13
13
14
15
15
16
Údržba
Údržba
Uskladnění
Jak vyndat palivovou nádrž
Nastavení a opravy motoru
Nastavení žacího ústrojí
Pohon kol rideru
Výměna nože žacího ústrojí
Baterie
Příslušenství
Harmonogram údržby
Náhradní díly
17
17
22
22
23
23
25
26
27
29
30
31
Odstraňování závad
32
Záruka
34
3
DŮLEŽITÉ POKYNY PRO BEZPEČNÝ PROVOZ
VAROVÁNÍ: Tento stroj je velmi silný, a tudíž je schopný amputovat končetiny. Dokáže odmrštit předměty, a tím způsobit
zranění osob či škody na majetku. Pokud nebudete dodržovat všechny BEZPEČNOSTNÍ pokyny, může dojít k vážným zraněním či
smrti. Majitel stroje musí porozumět všem pokynům a smí povolit práci s tímto strojem pouze osobám, které jsou obeznámeny s
provozem stroje. Každá osoba, která bude se strojem pracovat, musí být psychicky a fyzicky zdravá, nesmí být pod vlivem látek,
které mohou ovlivnit vidění, zručnost nebo rozhodování. Pokud budete mít jakékoli dotazy, které uspokojivě nezodpověděl prodejce,
vždy kontaktujte linku Zákaznické služby, oddělení Snapper, McDonough, Georgia 30253. Telefon: (1-800-935-2967).
OCHRANA DĚTÍ
K tragickým nehodám dochází, pokud operátor nedává
pozor na přítomnost dětí. Ty velmi často přitahuje stroj
a sekání, proto nikdy nepředpokládejte, že děti
zůstanou tam, kde jste je viděli naposled.
1. Děti musí stát mimo prostor sečení a pod dohledem
odpovědné dospělé osoby a ne operátora.
2. Děti se nesmí pohybovat v prostoru sečení (i když
nůž není v chodu).
3. Nikdo nesmí jezdit na stroji, přídavném nebo
vlečeném zařízení (i když nejsou nože v chodu).
Osoby mohou spadnout a zranit se.
4. Ani starší děti nesmí v žádném případě se strojem
pracovat.
5. Stroj smí ovládat pouze dospělí a mládež se zralým
úsudkem a pod přísným dozorem dospělého.
6. Nikdy nejezděte se zařazeným nožem směrem
vzad. NOŽE ZASTAVTE. Během jízdy vzad vždy
SLEDUJTE, zda nejsou v blízkosti děti, domácí
zvířata či zda nehrozí nějaké jiné nebezpečí.
7. S velkou opatrností se pohybujte kolem rohů, kam
nevidíte, nebo když se blížíte ke keřům, stromům
nebo jiným předmětům, které mohou vadit ve
vidění.
OCHRANA PROTI PŘEVRÁCENÍ STROJE
Svahy jsou nebezpečné a jsou nejčastější příčinou
ztráty kontroly nad traktorem a převrhnutí, kdy dochází
k vážným zraněním vedoucím až ke smrti. Provoz na
svahu si vyžaduje zvláštní POZORNOST. Pokud
nemůžete na svahu couvat nebo se cítíte na svahu
nejistí, nesečte. Zvláštní pozornost věnujte sběrným
košům na trávu nebo dalším přídavným zařízením.
Tyto prvky ovlivňují ovládání a stabilitu stroje.
1. Se strojem nepracujte na svazích se sklonem větším
než 10 stupňů (18% sklon).
2. Při jízdě do svahu vždy vypněte nože. Jezděte
pomalu a vyhýbejte se prudkým a náhlým
zatáčkám.
3. Svah sekejte nahoru a dolu, ne napříč. Jízdu si
předem vyzkoušejte bez zařazených nožů.
4. Na svahu nikdy nestartujte, nezastavujte nebo se
neotáčejte. Pokud stroj přestane do svahu jet nebo
kola ztratí trakci, vyřaďte nože a pomalu sjíždějte
zpátečkou dolů svahem.
5. Dejte pozor na díry nebo jiná skrytá nebezpečí. Ve
vysoké trávě se může skrývat mnoho překážek.
Dejte pozor na příkopy, prolákliny, vyjetá místa,
prudké poklesy, hráze, ploty a vyčnívající
předměty.
OCHRANA PROTI PŘEVRÁCENÍ STROJE
(pokračování z předchozího sloupce)
6. Dodržujte bezpečnou vzdálenost (alespoň 1 metr)
od všech rohů, příkopů nebo jiných prohlubenin.
Pokud se okraj prohlubně provalí, stroj se může
převrátit.
7. Vždy začínejte jízdu vpřed pomalu a s velkou
opatrností.
8. Používejte závaží nebo zatížený nosič nákladu v
souladu s pokyny dodanými se sběrným košem na
trávu. Se strojem nepracujte na svazích se sklonem
větším než 10 stupňů (18% sklon), pokud má
nainstalovaný koš na trávu.
9. Nikdy se nesnažte vyrovnat traktor nohou.
10. Nesekejte mokrou trávu. Kola by mohla ztratit
trakci.
11. Zvolte nízkou rychlost, abyste na svahu nemuseli
zastavovat nebo řadit. Pneumatiky mohou ztratit na
svahu trakci, i když budou brzdy v pořádku.
12. Nejezděte se strojem v podmínkách, pokud bude
náročné udržet správnou trakci pneumatik, zařadit
nebo zachovat stabilitu stroje.
13. Při jízdě svahem dolů mějte vždy zařazenou
rychlost. Nejezděte na neutrál (nebo odpojte
hydrostatickou převodovku).
PŘÍPRAVA
1. Všechny pokyny a upozornění v návodu na žací
ústrojí, motor a příslušenství si přečtěte a vždy je
dodržujte. Než začnete sekat, seznamte se se všemi
ovládacími prvky a správným užitím žacího ústrojí.
2. Se strojem smí pracovat pouze dospělé a
odpovědné osoby. Musí být vždy seznámeny se
správným ovládáním stroje.
3. Statistiky uvádějí, že osoby ve věku 60 let a starší
mívají mnohem častěji nehody se sekačkami. Tito
operátoři by měli zhodnotit své schopnosti a
dostatečně sebe i ostatní osoby chránit před vážným
zraněním.
4. S palivem zacházejte opatrně. Palivo je hořlavá
látka a jeho výpary jsou výbušné. Neodstraňujte
víčko paliva nebo nepřidávejte palivo, pokud je
motor v chodu. Palivo dolévejte venku a vždy
motor zastavte a nechte ho zchladnout. Vylité
palivo a olej utřete. NEKUŘTE.
5. Otestujte si jízdu se strojem a zařazenými noži,
abyste se naučili používat všechny ovládací prvky a
vyzkoušeli si své schopnosti.
6. Prostor k sečení vždy zkontrolujte a ukliďte
všechny předměty jako hračky, dráty, kameny,
větve a ostatní předměty, které by mohly
4
DŮLEŽITÉ POKYNY PRO BEZPEČNÝ PROVOZ
PŘÍPRAVA
(pokračování z předchozího odstavce)
představovat nebezpečí zranění, pokud by byly
vymrštěny.
7. Osoby a domácí zvířata musí být mimo prostor
sečení. Pokud někdo vstoupí do prostoru sečení,
VYŘAĎTE nůž z chodu, VYPNĚTE motor a
ZASTAVTE žací ústrojí.
8. Pravidelně kontrolujte kryty, deflektor, spínače,
ovládání nože a ostatní bezpečnostní zařízení.
Zajistíte tím správný chod.
9. Všechny bezpečnostní tabulky musí být jasně
čitelné. Pokud se poškodí, vyměňte je.
10. Při sečení chraňte sebe a noste ochranné brýle,
dlouhé nohavice a dobrou obuv.
11. Seznamte se, jak rychle v naléhavém případě
ZASTAVIT nůž a motor.
12. Stroj s velkou opatrností nakládejte na přívěsný
vozík nebo nákladní vůz.
13. Pravidelně kontrolujte části koše na trávu a pokud
se objeví známky opotřebení nebo poškození, vždy
je vyměňte, abyste se vyhnuli zraněním
způsobených vymrštěním předmětů, které by mohly
proletět skrz narušená místa koše.
BEZPEČNÁ MANIPULACE S BENZÍNEM
Při manipulaci s palivem postupujte obezřetně. Předejte
zraněním osob a škodám na majetku. Benzín je vysoce
hořlavý materiál a jeho výpary jsou výbušné.
1. Uhaste všechny cigarety, doutníky, dýmky a ostatní
zdroje vznícení.
2. Na palivo používejte pouze schválené kanystry.
3. Neodstraňujte víčko paliva nebo nepřilévejte
benzín, pokud je motor v chodu. Motor před
doplněním paliva nechte zchladnout.
4. Nedoplňujte palivo v uzavřeném prostoru.
5. Stroj nebo kanystr neskladujte v uzavřeném
prostoru, kde je otevřený oheň, riziko vzniku jisker
nebo plamínek jako například u ohřívače vody nebo
jiných spotřebičích.
6. Nedoplňujte kanystr uvnitř vozidla nebo na
nákladním voze nebo přívěsu s plastickým
obložením. Kanystr vždy položte na zem mimo
vozidlo.
7. Palivo vždy doplňujte na zemi. Nikdy na přívěsu
nebo na nákladním voze. Pokud to není možné,
použijte vždy přenosný kanystr spíše než hadice
pumpy.
8. Stroj nestartujte v uzavřeném voze nebo na přívěsu.
9. Trysku vždy opřete o okraj palivové nádrže nebo
kanystru a vyčkejte, dokud není nádrž nebo kanystr
plný. Nepoužívejte trysku se západkou, která zajistí
trysku v otevřeném stavu.
10. Pokud se palivo rozlije na oděv, ihned se převlečte.
11. Nikdy nádrž nepřeplňujte. Řádně utáhněte víčko.
PROVOZ
1. Na stroj nasedejte a vysedejte vždy z levé strany.
Vždy se držte mimo výhozový prostor.
2. Pokud je to možné, nastartujte stroj ze sedadla.
Nože musí být vždy vyřazeny a parkovací brzda
zatažena.
3. Nenechávejte stroj bez dozoru s motorem v chodu.
Motor ZASTAVTE, VYŘAĎTE nože,
ZABRZDĚTE brzdou a vyndejte klíček.
4. Sedněte si za stroj a dejte nohy do správné polohy
na pedály nebo vedle. Poté stroj nastartujte.
5. ZASTAVTE NOŽE A MOTOR. Ujistěte se, že se
nože zastavily. Teprve poté sundejte sběrný koš
nebo odstraňte trávu, která blokuje chod stroje.
Zabráníte zraněním na rukou či prstech.
6. Nože musí být vždy vyřazeny z činnosti, pokud se
neseče. Nože dejte do nejvyšší polohy, pokud
sečete na nerovném povrchu.
7. Ruce ani nohy nikdy nedávejte do prostoru
rotujících nožů v šasi. Nestoupejte na zem, pokud
jsou nože v chodu nebo je stroj v pohybu.
8. Se strojem nikdy nepracujte, pokud není
nainstalován funkční sběrný koš nebo ochranné
prvky. Výhozovou část nikdy nesměrujte směrem
na osoby, kolemjedoucí auta, okna nebo dveře.
9. Před zatáčkou vždy zpomalte.
10. Sledujte provoz, pokud se chystáte přejet silnici.
11. Po zásahu předmětu motor okamžitě vypněte.
Zkontrolujte stroj a poškození opravte.
12. Se strojem pracujte pouze za denního světla nebo
při dobrém umělém osvětlení.
13. Joystickem (pokud je ve výbavě) pohybujte
pomalu, abyste měli stroj pod svou kontrolou a
mohli případně měnit směr.
14. Pokud vlečete náklad, postupujte opatrně. Vozte
pouze takový náklad, který budete mít vždy pod
kontrolou. Náklad vždy připojte k závěsu podle
pokynů pro přídavná zařízení SNAPPER.
15. Na svahu může váha vlečeného zařízení způsobit
ztrátu trakce pneumatik nebo ztrátu kontroly nad
strojem. Při vlečení jeďte pomalu a vždy si nechte
bezpečnou vzdálenost k zastavení stroje.
16. Stroj nikdy neprovozujte v uzavřeném prostoru.
Výfukové plyny motoru obsahují kysličník
uhelnatý, který je smrtelně jedovatý.
17. Materiál nikdy nevyhazujte proti zdi nebo překážce.
Může dojít k vymrštění materiálu směrem k
operátorovi.
18. Používejte pouze příslušenství schválené výrobcem.
Viz pokyny výrobce ke správnému provozu a
instalaci příslušenství.
5
DŮLEŽITÉ POKYNY PRO BEZPEČNÝ PROVOZ
VLEČENÍ
1. K vlečení používejte pouze traktor, který má
k tomu určené zařízení a v tomto místě materiál
připevňujte.
2. Dodržujte doporučení a pokyny výrobce ohledně
váhového limitu pro vlečené zařízení a vlečení.na
svazích.
3. Nikdy nedovolte dětem nebo jiným osobám
nastoupit do vlečeného zařízení.
4. Na svazích může váha vlečného zařízení způsobit
ztrátu trakce pneumatik nebo ztrátu kontroly nad
strojem.
5. Postupujte pomalu a nechte si dostatečnou
vzdálenost na zastavení.
ÚDRŽBA
1. Neskladujte stroj nebo kanystr v prostoru, kde se
mohou výfukové plyny dostat k otevřenému ohni,
jiskrám nebo plamínkům jako například v
ohřívačích vody, pecích, sušičkách nebo jiných
plynových spotřebičích. Motor nechte zchladnout a
poté stroj uskladněte do uzavřeného prostoru.
Kanystr na palivo uskladněte mimo dosah dětí a v
dobře větraném neobydleném prostoru.
2. Motor očistěte od zbytků trávy, listí nebo
přebytečného maziva. Snížíte riziko vzniku požáru
a přehřátí motoru.
3. Při vypouštění paliva, vypusťte palivo do nádoby
venku a mimo dosah otevřeného ohně.
4. Brzdy kontrolujte pravidelně. Podle potřeby upravte
nastavení, opravte je nebo vyměňte.
5. Všechny šrouby a matice musí být utažené.
Všechny závlačky musí být na svém místě.
6. Motor musí běžet vždy v dobře větraném prostoru.
Výfukové plyny motoru obsahují oxid uhelnatý,
což je smrtelně jedovatý plyn bez zápachu.
7. Odpojte záporný (černý) kabel od baterie a poté
proveďte údržbu nebo opravu. Nežádoucí
nastartování motoru může způsobit zranění.
8. Nepracujte pod strojem bez blokovacích klínů.
9. Motor opravujte a seřizujte s vypnutým motorem.
Vyndejte kabelovou přípojku zapalovací svíčky a
zajistěte ji mimo svíčku.
10. Neměňte nastavení regulačního ventilu rychlosti.
Může dojít k překročení otáček motoru.
11. Stroj mazejte v intervalech udaných v návodu.
12. Nože žacího ústrojí jsou ostré a můžete se o ně
pořezat. Při manipulaci s nožem nůž zabalte nebo si
nasaďte pevné rukavice.
13. Svíčku netestujte vedle otvoru pro svíčku. Svíčka
by mohla vznítit plyny vycházející z motoru.
14. Stroj dejte do servisu k autorizovanému prodejci
nejméně jednou za rok a nechte si nainstalovat nové
bezpečnostní prvky.
15. Bezpečnostní štítky a štítky s pokyny udržujte v
dobrém stavu a poškozené vždy vyměňte.
16. Používejte pouze originální náhradní díly
společnosti Snapper. Zajistíte tím standardní výkon
stroje.
6
IDENTIFIKACE ŠTÍTKŮ
Sériový štítek
A
Výrobní číslo
B
Popis/číslo modelu
C
Sériové číslo
D
Informace o výrobci
E
Akustický výkon
F
G
H
I
J
Jednotka hmotnosti
Kilowatty
Maximální otáčky za minutu
Rok výroby
Evropský certifikát
Upozornění - palivo - 7101165
Varování - 7100739
Nikdy nepracujte se strojem bez
nainstalovaného koše nebo ochranných
prvků.
Upozornění na deflektoru - 7101167
Varovaní na šasi - 7029784
7
IDENTIFIKACE ŠTÍTKŮ
Upozornění - chod zpět - 7074480
Bezpečnostní pokyny - 7101166
Upozornění - baterie - 7101164
Skladování baterie - 7101163
Spojka/brzda - 7028514
Výška střihu - 7046218
8
OVLÁDACÍ PRVKY STROJE
DŮLEŽITÉ
Obrázky a ilustrace v tomto návodu mají pouze informativní
charakter a od Vašeho modelu se mohou lišit. Pokud máte
jakékoli dotazy, kontaktujte Vašeho prodejce>
OVLÁDACÍ PRVKY STROJE
A
Volant
B
Páka ovládání rychlosti motoru (není na obrázku)
C
Spínač zapalování
D
Pedál spojky/brzdy
E
Zarážka parkovací brzdy
F
G
H
I
J
K
Pedál nože
Páka nože
Deflektor výhozu
Pojistka pro možnost sekání při
jízdě vzad
Řadící páka
Palivová nádrž
9
PROVOZ
Kontrola před startem
Nastavení sedadla
Před každým nastartováním stroje proveďte následující
kontrolu a údržbu:
1. Zkontrolujte tlak pneumatik, přifoukněte nebo
odfoukněte tlak z pneumatik podle potřeby. 12 PSI
u předních a zadních kol.
2. Zkontrolujte ochranné prvky, deflektory a kryty.
Musí být pevně utažené.
3. Zkontrolujte motorový olej a podle potřeby olej
doplňte po značku "FULL" (A, Obrázek 1).
Informace jsou v návodu na motor v části
specifikace oleje.
1. Zastavte motor a povolte dva seřizovací šrouby (B,
Obrázek 3). Posuňte sedadlo do požadované
polohy. Po seřízení šrouby opět utáhněte.
POZNÁMKA: Pokud nelze sedadlem posunout po
uvolnění šroubů, je nutné povolit pojistné šrouby nebo
šestihranné matice (C) v zadní části sedadla.
Obrázek 1: Motorový olej - značka "FULL"
4. Seřiďte sedadlo (A, Obrázek 3) podle potřeby.
Informace
jsou
v
části
"NASTAVENÍ
SEDADLA".
5. Zkontrolujte ovládání nože. Pokud jsou pedály
sešlápnuty, lze s pákou ručně otočit z polohy "ON"
do polohy "OFF", atak zastavit nůž.
6. Zkontrolujte mechanismus zablokování zpětného
chodu. Se stlačenými pedály nože se nesmí řadící
páka posunout do polohy zpětného chodu.
7. Očistěte povrch žacího šasi a motoru od všech
nahromaděných nečistot, trávy, oleje, atd. Udržujte
síto čističe nasávaného vzduchu a chladících lamel
v čistotě.
8. Doplňte palivo do palivové nádrže venku, kde se
mohou výfukové plyny rozptýlit. Víčko paliva (A,
Obrázek 2) musí být pevně utaženo a vzduchový
otvor (B) musí být po doplnění paliva otevřen.
Informace v návodu na motor v části specifikace
paliva.
Obrázek 3: Nastavení sedadla
Obrázek 1: Víčko paliva
10
PROVOZ
Nastartování a provoz
Motor (elektrické nastartování)
7. Po nastartování motoru dejte páčku rychlosti
motoru do polohy "FAST". Nechte motor chvíli
běžet, aby se zahřál.
DŮLEŽITÉ: Pokud je klíček zapalování v poloze
"START", motor se natočí, ale nenastartuje se, pokud
nebude pedál spojky/brzdy sešlápnut až k podlaze a
páka nože nebude v poloze "OFF". Obsluha by měla
být usazena v sedadle.
Startování motoru:
1. Otevřete vzduchový otvor (B, Obrázek 2) ve víčku
paliva (A) v proti směru chodu hodinových ručiček.
DŮLEŽITÉ: Pokud nebude vzduchový otvor otevřen,
stroj bude ztrácet rychlost.
2. Zařaďte pákou neutrál (N). Viz část "Pohon kol".
Obrázek 5: Sešlápnutí pedálu spojky/brzdy
DŮLEŽITÉ: NESTARTUJTE motor s řadící pákou v
poloze jízda.
VAROVÁNÍ
Motor lze nastartovat s řadící pákou v poloze jízda.
Postupujte opatrně podle pokynů.
3. Páka nože (A, Obrázek 4) musí být v poloze
"OFF".
Obrázek 6: Páčka ovládání rychlosti motoru
Obrázek 4: Páka nože (v poloze "OFF")
4. Sešlápněte pedál spojky/brzdy (A, Obrázek 5) až k
podlaze a pedál držte při startování sešlápnutý.
5. Dejte páčku rychlosti motoru (A, Obrázek 6) do
polohy "choke" (B) pro start studeného motoru.
6. Otočte klíčkem zapalování (A, Obrázek 7) do
polohy "START" a držte ho, dokud se motor
nenastartuje.
POZNÁMKA: Pokud se po 5 vteřinách motor
nenastartuje, uvolněte klíček. Pedál spojky/brzdy musí
být sešlápnutý až k podlaze. Počkejte asi 20 vteřin a
zkuste nastartovat znovu.
Obrázek 7: Klíček zapalování
11
PROVOZ
Nastartování a provoz (pokr.)
Motor (elektrické nastartování)
8. Pokud by snad byla baterie slabá k nastartování
motoru, přejděte na část "Motor (ruční start)", kde
je popsán ruční start elektrického motoru.
9. U modelu 2813523BVE je motor vybaven
palivovým uzavíracím solenoidovým ventilem.
Pokud je baterie vybitá, lze motor nastartovat
startovací šňůrou, jestliže je páčka ovládání
rychlosti motoru v poloze "choke" (TEPLÝ motor
nebo STUDENÝ motor).
Motor (ruční start)
Obrázek 8: Zabrzdění parkovací brzdou
DŮLEŽITÉ: Pokud je klíček otočen do polohy "ON"
a startovací šňůra je zatažena, motor se natočí, ale
nenastartuje, pokud nebude pedál spojky/brzdy
sešlápnut až k podlaze se zataženou parkovací brzdou.
Páka nože musí být v poloze "OFF".
5. Dejte páčku rychlosti motoru (A, Obrázek 6) do
polohy "choke" (B) pro start studeného motoru.
6. Otočte klíčkem zapalování (A, Obrázek 9) do
polohy "ON".
Nastartování motoru:
1. Otevřete vzduchový otvor (B, Obrázek 2) na víčku
paliva (A) v proti směru chodu hodinových ručiček.
DŮLEŽITÉ: Pokud nebude vzduchový otvor otevřen,
stroj bude ztrácet rychlost.
2. Zařaďte pákou neutrál (N). Viz část "Pohon kol".
DŮLEŽITÉ: NESTARTUJTE motor s řadící pákou v
poloze jízda.
Obrázek 9: Klíček
VAROVÁNÍ
Motor lze nastartovat s řadící pákou v poloze jízda.
Postupujte opatrně podle pokynů.
3. Páka nože (A, Obrázek 4) musí být v poloze
"OFF".
4. Sešlápněte pedál spojky/brzdy (A, Obrázek 8) až k
podlaze. Dejte zarážku parkovací brzdy (B) přes a
uvolněte pedál spojky/brzdy. Tím zabrzdíte
parkovací brzdou.
7. Plynule zatáhněte za startovací šňůru k nastartování
motoru.
POZNÁMKA: Startovací šňůru vždy opatrně vraťte
zpět. Nikdy ji nenechte vymrštit.
Po nastartování motoru dejte páčku ovládání rychlosti
motoru do polohy "FAST".
8. Nechte motor chvíli běžet, aby se zahřál.
12
PROVOZ
VAROVÁNÍ
Jakmile je nůž vyřazen, měl by se zastavit nanejvýše
do 3 vteřin. Pokud se nůž i dále točí po 3 vteřinách,
musí se seřídit brzda nože. Viz část "SEŘÍZENÍ
BRZDY NOŽE" nebo se stroj musí vrátit
autorizovanému prodejci SNAPPER k seřízení. Se
strojem v žádném případě NEPRACUJTE, dokud
nebude brzda nože seřízena.
VAROVÁNÍ
Nesekejte při jízdě vzad. NOŽE ZASTAVTE.
PODÍVEJTE kolem sebe, zda nejsou v blízkosti děti,
zvířata nebo jiné překážky. Poté začněte couvat.
Nastartování a provoz (pokr.)
Nůž žacího ústrojí
1. Motor běží. Nyní dejte páčku ovládání rychlosti
motoru do polohy "FAST".
2. Dejte páku nože (A, Obrázek 10) dopředu do
polohy "ON". Sešlápněte pedál nože (B) a držte
páku nože v poloze "ON".
Obrázek 11: Zařazení pedálu spojky/brzdy
Obrázek 10: Zařazení nože žacího ústrojí
Pohon kol
1. Motor běží. Nyní dejte páčku ovládání rychlosti
motoru do polohy "FAST".
2. Sešlápněte pedál spojky/brzdy (A, Obrázek 11).
3. Řadící pákou (A, Obrázek 12) zařaďte první
stupeň rychlosti (B).
4. Uvolněte pedál spojky/brzdy. Rozjedete se vpřed.
5. Při jízdě vpřed lze pákou zařadit jakoukoli rychlost
vpřed bez sešlapování pedálu spojky/brzdy.
POZNÁMKA: Pro nejlepší střih zařaďte řadící pákou
nízkou rychlost a páčku ovládání rychlosti motoru dejte
do polohy "FAST". Touto kombinací sekačka stébla
trávy zdvihne a zároveň rovnoměrně poseká.
Obrázek 12: Řadící páka
13
PROVOZ
VAROVÁNÍ
Nenechávejte stroj bez dozoru se zapnutým motorem.
Nože ZASTAVTE. Zařaďte neutrál a zabrzděte
parkovací brzdou. Klíček vyndejte.
Nůž žacího ústrojí
1. Nůž žacího ústrojí se zastaví uvolněním pedálů
nože (A, Obrázek 15) nebo posunutím páky nože
(B) dozadu do polohy "OFF".
ZASTAVENÍ - MOTOR, POHON KOL, NŮŽ
Motor
1. Zastavte motor otočením klíčku (A, Obrázek 13)
do polohy "OFF".
Obrázek 15: Zastavení nože žacího ústrojí
Obrázek 13: Otočení klíčku do polohy "OFF"
Pohon kol
1. Rider zastavíte sešlápnutím pedálu spojky/brzdy
(A, Obrázek 14) až na podlahu.
VAROVÁNÍ
Jakmile je nůž vyřazen, měl by se zastavit nanejvýše
do 3 vteřin. Pokud se nůž i dále točí po 3 vteřinách,
musí se seřídit brzda nože. Viz část "SEŘÍZENÍ
BRZDY NOŽE" nebo se stroj musí vrátit
autorizovanému prodejci SNAPPER k seřízení. Se
strojem v žádném případě NEPRACUJTE, dokud
nebude brzda nože seřízena.
Obrázek 14: Sešlápnutí pedálu spojky/brzdy
14
PROVOZ
Zastavení - motor, pohon kol, nůž (pokr.)
Parkovací brzda
1. Parkovací brzdou zabrzdíte sešlápnutím pedálu
spojky/brzdy (A, Obrázek 16) až na podlahu,
zasunutím zarážky parkovací brzdy (B) do
zajišťovací
polohy
a
uvolněním
pedálu
spojky/brzdy. Zarážka parkovací brzdy udrží brzdu
v poloze zabrzdění.
Nastavení výšky střihu
1. Výšku střihu nastavíte pákou (A, Obrázek 18) do
požadované zarážky (B).
VAROVÁNÍ
Stroj nikdy neparkujte na svahu.
Obrázek 16: Zapojení parkovací brzdy
Obrázek 18: Nastavení výšky střihu
2. Parkovací brzdu uvolníte sešlápnutím pedálu
spojky/brzdy (A, Obrázek 17). Pružina zarážky
parkovací brzdy (B) se uvolní.
Obrázek 17: Uvolnění parkovací brzdy
15
PROVOZ
Mechanismus blokování zpětného chodu
Podle statistik dochází každoročně k mnoha nehodám
způsobených převrácením stroje. Velmi častou
příčinou jsou děti, které nebyly pod dohledem. Naopak
děti se pro zábavu vozily na strojích a místo, aby se
dětem vštěpovalo, jak se vyhnout nebezpečím, které
tento stroj skýtá, bylo jim dovoleno se dívat, jak tento
potenciální zdroj nebezpečí pracuje.
Tento rider má mechanismus blokování zpětného
chodu. Tento mechanismus zabraňuje spuštění
zpětného chodu s rotujícím nožem. Zpětný chod lze
zařadit teprve poté, co se uvolní pedály nože. Nůž se
zastaví a pak lze zařadit zpátečku. Doporučujeme, aby
tento mechanismus byl neustále funkční a obsluha si
zvykla, že s rotujícím nožem se nejezdí zpátečkou.
Podle Bezpečnostních pokynů PŘI COUVÁNÍ NKDY
NESEČTE. ROZHLÉDNĚTE SE KOLEM SEBE,
zda nejsou v blízkosti děti, zvířata nebo jiné překážky a
poté začněte couvat.
Jsme si vědomi, že tato metoda ovládání stroje se liší
od toho, na co jste byli dosud zvyklí, ale velmi Vám
doporučujeme, abyste si tuto metodu osvojili. Tento
mechanismus rozhodně neignorujte ani nijak
neobcházejte.
Vyřazení mechanismu blokování zpětného chodu
1. Zastavte stroj. Zastavte nůž.
2. Sešlápněte a držte páku pojistky pro možnost
sekání při jízdě vzad.
3. Sešlápněte a držte pedály nože. Uvolněte páku
pojistky pro možnost sekání při jízdě vzad.
4. Dejte páku nože dopředu do polohy "ON".
VAROVÁNÍ
Při couvání se vždy DÍVEJTE ZA SEBE A DOLŮ. V
blízkosti stroje nesmí být žádné děti, zvířata a jiné
překážky.
DŮLEŽITÉ:
Pojistku
mechanismu
blokování
zpětného chodu NIKDY nepoužívejte pro běžný
provoz. Do režimu mechanismu blokování zpětného
chodu se vrátíte uvolněním pedálů nože. Nůž se zastaví
a pojistka pro možnost sekání při jízdě vzad resetuje
blokování zpětného chodu. Pravidelně kontrolujte
funkci mechanismu blokování zpětného chodu. Řadící
páku nelze zařadit do zpětného chodu, pokud jsou
sešlápnuty pedály nože. Stroj v žádném případě
nepoužívejte, pokud není mechanismus blokování
zpětného chodu v pořádku. V případě závady
kontaktujte místního prodejce výrobků Snapper.
Pokud pracujete s tímto strojem v blízkosti silnic nebo
používáte nějaké přídavné zařízení, které si vyžaduje
rychlejší přeřazení na zpětný chod, je tento stroj
vybaven pákou pojistky pro možnost sekání při jízdě
vzad. Stiskněte páku a držte ji, než spustíte nůž. Přitom
můžete couvat, dokud neuvolníte pedál nože. Po
uvolnění pedálu se systém vrátí do režimu blokování
zpětného chodu. Tento systém by se neměl nikdy
používat, pokud si nejste absolutně jisti, že v blízkosti
sečené plochy nejsou žádné děti a další osoby. Všechny
děti musí být mimo sečenou plochu a pod dozorem
dospělé osoby.
16
ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ
Nikdy se nepokoušejte stroj opravovat, upravovat
nebo do jeho systému jinak zasahovat, pokud je stroj v
chodu. ZASTAVTE motor a nůž. Zabrzděte parkovací
brzdou. Vyndejte klíček ze zapalování. Vyndejte
kabelovou přípojku zapalovací svíčky a zajistěte ji
mimo svíčku. Motor a jeho součásti jsou HORKÉ.
Vždy nechte motor a celý stroj vychladnout, aby
nedošlo k popáleninám. Víčko paliva a vzduchový
otvor musí být pevně uzavřeny, aby se palivo nevylilo.
Úvod
Používejte pouze originální náhradní díly společnosti
Snapper. Tím udržíte stálou kvalitu stroje. Pro náhradní
díly a servis kontaktujte místního prodejce Snapper. Při
každém kontaktu vždy udejte model a sériové číslo.
Společnost Snapper doporučuje dát každý rok rider do
servisu k autorizovanému prodejci, kde Vám mohou
nainstalovat nové bezpečnostní prvky. Nejbližšího
prodejce Snapper najdete ve žlutých stránkách v části
TRAVNÍ SEKAČKY. Pro náhradní díly pro motor
vyhledejte výrobce motoru v části MOTORY benzínové.
Údržba
Pro bezvadný výkon a dlouhou životnost stroje je
velmi důležitá pravidelná údržba. Základem je správná
údržba provedená k intervalech doporučených
společností Snapper. Viz část "HARMONOGRAM
ÚDRŽBY" v tomto návodu a v návodu na motor.
Všechny úkony údržby provádějte pečlivě.
Výměna motorového oleje
1. Dejte cihly nebo dřevěné klíny pod přední kola.
Tím se sníží zadní část motoru.
2. Uvolněte nebo sundejte víčko oleje na motoru.
3. Pod olejovou výpusť dejte nádobu s kapacitou
nejméně 1,5 litru (Obrázek 19).
4. Sundejte nebo otevřete vypouštěcí šroub oleje (A
nebo B, Obrázek 19) podle typu vypouštěcího
šroubu, kterou je motor vybaven.
5. Po vypuštění oleje zavřete vypouštěcí šroub a utřete
vylitý olej. Použitý olej patřičně zlikvidujte.
6. Naplňte klikovou skříň novým olejem.Viz návod na
motor, kde najdete specifikaci oleje.
7. U motorů s filtry vyměňte olejový filtr při každé
výměně oleje. Viz návod na motor, kde jsou
pokyny k údržbě motoru.
Vzduchový filtr
Motor je vybaven zdvojeným systémem vzduchového
filtru. Jak pěnový předfiltr tak kazeta se musí udržovat
v dobrém stavu. Viz Návod na motor, kde jsou
doporučené postupy.
Kontrola nože žacího ústrojí
1. Dodržujte pokyny v části VAROVÁNÍ na této
straně.
2. Zkontrolujte hladinu paliva v nádrži. Pokud je
nádrž plná ze 3/4, nádrž vyndejte. Viz část "JAK
VYNDAT PALIVOVOU NÁDRŽ". Pokud je v
nádrži méně než 3/4 obsahu, přejděte k dalšímu
kroku.
3. Opatrně postavte rider na zadní nárazník.
VAROVÁNÍ
Vyndejte baterii, pokud bude rider s motorem vzadu
stát na zadním nárazníku déle než 2 hodiny. Viz část
"VYJMUTÍ BATERIE" NEPOUŽIVEJTE nůž, který
vykazuje známky nadměrného opotřebení nebo je
poškozen. Viz část "VÝMĚNA NOŽE ŽACÍHO
ÚSTROJÍ".
4. Zkontrolujte kroutící momentu šroubů na noži (A,
Obrázek 20). Kroutící moment musí být 40,7 až
54,2 N-m
5. Zkontrolujte ostří nože, opotřebení a poškození. Viz
část "OPOTŘEBENÍ NOŽE".
Obrázek 20: Kontrola kroutícího momentu šroubů na
noži
Obrázek 19: Vypouštěcí šroub oleje
6. Zkontrolujte , zda je nůž rovný. Viz část
"SEŘÍZENÍ NOŽE ŽACÍHO ÚSTROJÍ"
17
ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ
Nikdy se nepokoušejte stroj opravovat, upravovat
nebo do jeho systému jinak zasahovat, pokud je stroj v
chodu. ZASTAVTE motor a nůž. Zabrzděte parkovací
brzdou. Vyndejte klíček ze zapalování. Vyndejte
kabelovou přípojku zapalovací svíčky a zajistěte ji
mimo svíčku. Motor a jeho součásti jsou HORKÉ.
Vždy nechte motor a celý stroj vychladnout, aby
nedošlo k popáleninám. Víčko paliva a vzduchový
otvor musí být pevně uzavřeny, aby se palivo nevylilo.
VAROVÁNÍ
Při kontrole nožů bude v provozu motor a nože. Buďte
extrémně opatrní. Nejprve ukliďte všechny volné
součásti a nářadí. S noži pracujte pouze z místa
sedadla.
Brzda nože
1. Zkontrolujte funkci brzdy nože. Nůž by se měl
zastavit do 3 vteřin po přeřazení páky ovládání nože
do polohy "OFF" nebo po uvolnění pedálů nože.
VAROVÁNÍ
Po zastavení nože se musí nůž přestat točit do 3 vteřin.
Nikdy nepracujte se strojem, pokud brzda nože nebyla
seřízena.
Kontrola systému bezpečnostních prvků
Pravidelně kontrolujte systém bezpečnostních prvků. S
dotazy se obraťte na autorizovaného prodejce Snapper.
VAROVÁNÍ
Se strojem nepracujte, pokud není funkce
bezpečnostních prvků v pořádku. Nepokoušejte se tyto
bezpečnostní prvky obejít, upravit či odstranit.
Motor se nesmí nastartovat, jestliže:
1. pedál spojky/brzdy není sešlápnut až na podlahu
NEBO
2. Ovládání brzdy je v poloze "ON" (nože zapojeny).
Motor by se měl nastartovat, jestliže:
1. Ovládání nože je v poloze "OFF" (nože vyřazeny).
A
2. Pedál spojky/brzdy je zcela sešlápnut až na
podlahu.
Motor a nože se musí zastavit, jestliže:
1. Obsluha se zvedne ze sedadla a ovládání nože je v
poloze "ON" NEBO
2. Obsluha se zvedne ze sedadla a pedál spojky/brzdy
není zcela sešlápnut až na podlahu.
2. Pokud se nůž točí stále i po 3 vteřinách, se strojem
nepracujte. Kontaktujte prodejce společnosti
Snapper.
Brzda/parkovací brzda
1. Zkontrolujte brzdu motoru.
• Zabrzděte parkovací brzdou a zatlačte do
stroje. Zadní pneumatiky by se měly klouzat.
• Jeďte vpřed a zabrzděte. Stroj by se měl zcela
zastavit do 1,5 metru.
2. Pokud brzdy nefungují správně, musí se seřídit před
dalším použitím stroje. Viz část "SEŘÍZENÍ
BRZDY - PARKOVACÍ BRZDY".
18
ÚDRŽBA
Mechanismus zablokování zpětného chodu
Zkontrolujte funkci systému. Sešlápněte a držte pedály
nože.
1. Sešlápněte a držte pedál spojky/brzdy.
2. Sešlápněte a držte pedál spojky/brzdy.
3. Po provedení kroku 1 a 2 nesmí být řadící páka
zařazena na zpětný chod.
VAROVÁNÍ
Se strojem nepracujte, pokud mechanismus
zablokování zpětného chodu není v pořádku.
Kontaktujte prodejce společnosti Snapper o pomoc.
Mazání - maznice
Následující komponenty u rideru jsou vybaveny
maznicemi a musí se pravidelně mazat. Použijte
Standardní mazací tuk (NLGI číslo 2) pomocí mazací
pistole.
1. Ložiska předních kol. Viz část "LOŽISKA
PŘEDNÍCH KOL - MAZÁNÍ".
2. Ložiska zadní osy. Viz část "LOŽISKA ZADNÍ
OSY - MAZÁNÍ".
3. Unašeč nože žacího ústrojí. Viz část "UNAŠEČ
NOŽE ŽACÍHO ÚSTROJÍ - MAZÁNÍ".
4. Řadící páka. Viz část "ŘADÍCÍ PÁKA MAZÁNÍ".
Kontrola motoru
1. Vyměňte motorový olej. Viz část "VÝMĚNA
MOTOROVÉHO OLEJE". Viz návod na motor,
kde jsou specifikace oleje.
2. Vyměňte vzduchový filtr:
• Vytáhněte a otočte zarážku vzduchového
předfiltru (A, Obrázek 21). Sundejte kryt
vzduchového předfiltru (B).
DŮLEŽITÉ: Po sejmutí krytu uvidíte karburátorovou
boční část vzduchového filtru, která se jeví čistá.
Vyjměte filtr a předfiltr ke kontrole.
Obrázek 21: Otevřený krytu vzduchového filtru motoru
(na obrázku motor Briggs)
•
•
•
•
Vyjměte vzduchový filtr (C).
Vyjměte a očistěte vzduchový předfiltr motoru
(je umístěn za vzduchovým filtrem). Viz
návod na motor, kde najdete pokyny k čistění
a údržbě.
Nainstalujte předfiltr a vyměňte vzduchový
filtr podle návodu na motor.
Vraťte kryt vzduchového filtru. Zajistěte
zarážku přes kryt a otočte a zajistěte
zatlačením.
DŮLEŽITÉ: Uzávěry (D) na krytu vzduchového filtru
musí být úplně zasunuty do odpovídajících otvorů v
krytu motoru nebo nebude prostor zcela utěsněn a do
karburátoru se budou dostávat nečistoty.
19
ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ
Nikdy se nepokoušejte stroj opravovat, upravovat
nebo do jeho systému jinak zasahovat, pokud je stroj v
chodu. ZASTAVTE motor a nůž. Zabrzděte parkovací
brzdou. Vyndejte klíček ze zapalování. Vyndejte
kabelovou přípojku zapalovací svíčky a zajistěte ji
mimo svíčku. Motor a jeho součásti jsou HORKÉ.
Vždy nechte motor a celý stroj vychladnout, aby
nedošlo k popáleninám. Víčko paliva a vzduchový
otvor musí být pevně uzavřeny, aby se palivo nevylilo.
Hladina kapaliny v baterii
1. Vyjměte baterii. Viz "VYJMUTÍ BATERIE".
2. Odstraňte zarážky baterie. Zkontrolujte hladinu
kapaliny v baterii.
3. Přidejte tolik vody, abyste doplnili kapalinu na
správnou hladinu. NEPŘELIJTE.
4. Vraťte baterii zpět. Viz část "INSTALACE
BATERIE".
Vyrovnání šasi žacího ústrojí
Zkontrolujte, zde je šasi v rovině. Seřiďte podle
potřeby. Viz část "SEŘÍZENÍ ŠASI ŽACÍHO
ÚSTROJÍ - VYROVNÁNÍ".
Čistění šasi
1. Řiďte se pokyny v části VAROVÁNÍ na této straně.
2. Zkontrolujte hladinu paliva v nádrži. Pokud je
nádrž plná ze 3/4, nádrž vyndejte. Viz část "JAK
VYNDAT PALIVOVOU NÁDRŽ". Pokud je v
nádrži méně než 3/4 obsahu, přejděte k dalšímu
kroku.
3. Opatrně postavte rider na zadní nárazník.
4. Očistěte spodní část šasi. Zbavte šasi všech
nahromaděných zbytků trávy a ostatních nečistot.
5. Očistěte povrch šasi od všech zbytků trávy.
Unašeč nože - mazání
1. Řiďte se pokyny v části VAROVÁNÍ na této straně.
2. Zkontrolujte hladinu paliva v nádrži. Pokud je
nádrž plná ze 3/4, nádrž vyndejte. Viz část "JAK
VYNDAT PALIVOVOU NÁDRŽ". Pokud je v
nádrži méně než 3/4 obsahu, přejděte k dalšímu
kroku.
3. Opatrně postavte rider na zadní nárazník.
4. Namažte unašeč (A, Obrázek 22). Mazací pistolí
aplikujte tři dávky běžného mazacího oleje.
Spojovací články šasi - mazání
Namažte všechny spojovací body slabou vrstvou
motorového oleje.
Obrázek 22: Mazání unašeče nože
Ložisko předního kola - mazání
Namazejte maznice předního kola (A, Obrázek 23).
Mazací pistolí aplikujte pět dávek běžného mazacího
oleje.
Obrázek 23: Maznice předního kola
Řadící páka - mazání
Namazejte maznici řadící páky (A, Obrázek 24).
Mazací pistolí aplikujte dvě dávky běžného mazacího
oleje.
DŮLEŽITÉ: Pokud bude rider stát na zadním
nárazníku déle než dvě hodiny, vyndejte baterii. Viz
část "VYJMUTÍ BATERIE".
Obrázek 24: Maznice řadící páky
20
ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ
Nikdy se nepokoušejte stroj opravovat, upravovat
nebo do jeho systému jinak zasahovat, pokud je stroj v
chodu. ZASTAVTE motor a nůž. Zabrzděte parkovací
brzdou. Vyndejte klíček ze zapalování. Vyndejte
kabelovou přípojku zapalovací svíčky a zajistěte ji
mimo svíčku. Motor a jeho součásti jsou HORKÉ.
Vždy nechte motor a celý stroj vychladnout, aby
nedošlo k popáleninám. Víčko paliva a vzduchový
otvor musí být pevně uzavřeny, aby se palivo nevylilo.
2. Zkontrolujte mazivo. Odstraňte zátku a vizuálně
zkontrolujte mazivo na vnitřní částech diferenciálu.
Pokud nevidíte žádné mazivo, přidejte podle
potřeby mazací olej pro převodovku.
DŮLEŽITÉ: Pokud diferenciál přelijete mazivem,
dostane se do komponentů pohonu rideru.
Ložisko zadní osy - mazání
1. Na maznici (A, Obrázek 25) na levém ložisku
zadní osy aplikujte tři dávky běžného mazacího
oleje z mazací pistole.
2. Pravé ložisko zadní osy se maže mazacím olejem
diferenciálu. Tudíž nevyžaduje mazat.
Obrázek 26: Kontrola maziva diferenciálu
3. Zkontrolujte zátku (A, Obrázek 27) na krytu řetězu
(B). Nesmí být poškozena. Pokud zjistíte známky
prasklin nebo opotřebení, vyměňte ji.
4. Zkontrolujte mazivo v krytu řetězu. Odstraňte zátku
a zjistěte stav maziva na vnitřních částech krytu
řetězu. Pokud nevidíte žádné mazivo, podle potřeby
dodejte mazivo na převodovku Snapper.
Obrázek 25: Maznice zadní osy
Diferenciál/kryt řetězu - mazání
1. Postavte rider na zadní nárazník a zkontrolujte
zátku (A, Obrázek 26) na diferenciálu (B), zda
není prasklá nebo opotřebená. Pokud zjistíte
známky poškození či opotřebení, zátku vyměňte.
DŮLEŽITÉ: Pokud bude rider stát na zadním
nárazníku déle než dvě hodiny, vyndejte baterii. Viz
část "VYJMUTÍ BATERIE".
Obrázek 27: Kontrola maziva krytu řetězu
21
ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ
Nikdy se nepokoušejte stroj opravovat, upravovat
nebo do jeho systému jinak zasahovat, pokud je stroj v
chodu. ZASTAVTE motor a nůž. Zabrzděte parkovací
brzdou. Vyndejte klíček ze zapalování. Vyndejte
kabelovou přípojku zapalovací svíčky a zajistěte ji
mimo svíčku. Motor a jeho součásti jsou HORKÉ.
Vždy nechte motor a celý stroj vychladnout, aby
nedošlo k popáleninám. Víčko paliva a vzduchový
otvor musí být pevně uzavřeny, aby se palivo nevylilo.
1. Všechny vložky, ucpávky a čepy.
2. Zkontrolujte oba svislé čepy předních kol.
3. Řadící páku a zarážky.
4. Kotouč spojky
5. Čelist spojky
6. Spojovací články a čepy
Vyměňte opotřebované nebo poškozené části. Použijte
originální náhradní části společnosti Snapper, které
dostanete u autorizovaného prodejce společnosti
Snapper.
Skladování (mimo sezónu)
Motor
Údržbu provádějte podle "HARMONOGRAMU
ÚDRŽBY" v tomto návodu.
Palivový filtr
DŮLEŽITÉ: Do filtru zasahujte pouze, když je
MOTOR STUDENÝ.
DŮLEŽITÉ: Abyste zastavili tok paliva, vyndejte
palivovou nádrž (C, Obrázek 28) z držáku a postavte
ji na zem tak, aby byla hladina paliva pod filtrem. Viz
část "JAK VYNDAT PALIVOVOU NÁDRŽ".
1. Odstraňte svorky hadic (B, Obrázek 28) z
palivového filtru (A).
2. Odstraňte palivové vedení z filtru. Filtr vyhoďte.
3. Nainstalujte nový palivový filtr.
4. Vraťte palivovou nádrž do držáků (pokud jste ji
vyndali).
5. Opatrně vraťte svorky.
6. Zkontrolujte, zda palivový systém neteče.
Rider s motorem vzadu lze skladovat na zadním
nárazníku. Postupujte takto:
1. Zbavte rider všech travních odřezků a nečistot.
2. Stroj namažte a proveďte podle harmonogramu
všechny činnosti údržby.
3. Vypusťte palivo z palivové nádrže.
4. Nastartujte motor a nechte ho běžet, dokud nedojde
benzín. Tak zůstane karburátor a palivový systém v
čistotě i při skladování.
5. Vyndejte baterii. Viz část "SKLADOVÁNÍ
BATERIE".
6. Zavřete vzduchový otvor na víčku paliva.
7. Opatrně postavte rider na zadní nárazník na Vámi
vybrané místo.
JAK VYNDAT PALIVOVOU NÁDRŽ
POZNÁMKA: Než odstraníte palivovou nádrž z rideru,
odjeďte se strojem ven, kde se mohou výfukové plyny
rozptýlit.
1. Z levé strany stroje vytáhněte palivovou nádrž (A,
Obrázek 29) směrem nahoru a z držáku nádrže (B).
2. Nádrž držte. Odšroubujte víčko (C) a vylijte zbytek
paliva do odpovídajícího kanystru.
Obrázek 28: Výměna palivového filtru
Každé dva roky
Obrázek 29: Vyjmutí palivové nádrže
Kromě pravidelné údržby by se měly každé dva roky
pravidelně kontrolovat následující komponenty, zda
nejsou opotřebované nebo poškozené.
22
OPRAVY
VAROVÁNÍ
Nikdy se nepokoušejte stroj opravovat, upravovat
nebo do jeho systému jinak zasahovat, pokud je stroj v
chodu. ZASTAVTE motor a nůž. Zabrzděte parkovací
brzdou. Vyndejte klíček ze zapalování. Vyndejte
kabelovou přípojku zapalovací svíčky a zajistěte ji
mimo svíčku. Motor a jeho součásti jsou HORKÉ.
Vždy nechte motor a celý stroj vychladnout, aby
nedošlo k popáleninám. Víčko paliva a vzduchový
otvor musí být pevně uzavřeny, aby se palivo nevylilo.
Nastavení a opravy motoru
Viz návod na motor, kde jsou pokyny k nastavení
a/nebo opravám, které může provést vlastník stroje.
Nastavení šasi žacího ústrojí a jeho součástí
Obrázek 30: Vyrovnání šasi (pravolevá osa)
(pohled na levé rameno z pravé strany stroje)
Dále popsané postupy nastavení šasi a jeho součástí
může provést vlastník stroje. Pokud to ale bude příliš
náročné, doporučujeme, aby tyto kroky provedl
autorizovaný prodejce společnosti SNAPPER.
Nastavení šasi žacího ústrojí (vyrovnání v
pravolevé ose)
Než začnete vyrovnávat šasi, zkontrolujte tlak
pneumatik. Přední pneumatiky 12 PSI, zadní
pneumatiky 12 PSI. Pokud jsou pneumatiky správně
nafouknuté a střih je stále nerovný, vyrovnejte šasi v
pravolevé ose.
1. Rider musí být na rovné ploše.
2. Vypněte motor a vyndejte klíček zapalování.
Vyndejte kabelovou přípojku zapalovací svíčky a
zajistěte ji mimo svíčku.
3. Pod zadní střed šasi položte úhelník, trubku nebo
podobný předmět.
4. Sundejte řetězové držáky v zadní části (A, Obrázek
31) a nechte rider spočívat na úhelníku.
5. Změřte vzdálenost od špiček nože k zemi. Pokud je
vzdálenost do 3 mm, je postavení šasi v pořádku.
Pokud je rozdíl větší než 3 mm, stroj vyrovnejte.
6. Uvolněte šroub (A, Obrázek 30), který drží levou
stranu pedálu nože (B).
7. Podle potřeby posuňte rameno (C) nahoru nebo
dolu, aby byla vzdálenost 3 mm.
8. Utáhněte šroub, který jste uvolnili v kroku 6. Znovu
zkontrolujte obě strany šasi. Musí být v rovině.
9. Znovu nastavte čepy zadních řetězových držáků (B,
Obrázek 31) a vyrovnejte je s otvory v držáku (D).
10. Odstraňte úhelník, trubku nebo podobný předmět k
vyrovnání. Nyní stroj vyrovnejte v předozadní ose.
23
OPRAVY
VAROVÁNÍ
Nikdy se nepokoušejte stroj opravovat, upravovat
nebo do jeho systému jinak zasahovat, pokud je stroj v
chodu. ZASTAVTE motor a nůž. Zabrzděte parkovací
brzdou. Vyndejte klíček ze zapalování. Vyndejte
kabelovou přípojku zapalovací svíčky a zajistěte ji
mimo svíčku. Motor a jeho součásti jsou HORKÉ.
Vždy nechte motor a celý stroj vychladnout, aby
nedošlo k popáleninám. Víčko paliva a vzduchový
otvor musí být pevně uzavřeny, aby se palivo nevylilo.
Nastavení šasi žacího ústrojí (vyrovnání v
předozadní ose)
Rider musí stát na rovné a hladké ploše. Otočte nůž
tak, aby jeho špičky směrovaly dopředu a dozadu.
Změřte vzdálenost od špiček nože k zemi (Obrázek
31). Vzdálenost by měla být stejná nebo v zadní části o
3 až 6 mm menší než v části přední. Pokud je špička
nože v zadní části výše než v přední části nebo je o více
než 6 mm níže něž přední, stroj vyrovnejte.
1. Sundejte řetězové držáky (A, Obrázek 31).
2. Otočte čep každého držáku (B) o stejný počet
otáček tak, aby se zadní část šasi zvedla nebo
klesla.
3. Vraťte řetězové držáky a změřte znovu špičky nože.
4. Provádějte kroky 1 až tři, dokud nebude stroj
vyrovnaný.
Obrázek 31: Vyrovnání šasi (předozadní osa)
24
OPRAVY
VAROVÁNÍ
Nikdy se nepokoušejte stroj opravovat, upravovat
nebo do jeho systému jinak zasahovat, pokud je stroj v
chodu. ZASTAVTE motor a nůž. Zabrzděte parkovací
brzdou. Vyndejte klíček ze zapalování. Vyndejte
kabelovou přípojku zapalovací svíčky a zajistěte ji
mimo svíčku. Motor a jeho součásti jsou HORKÉ.
Vždy nechte motor a celý stroj vychladnout, aby
nedošlo k popáleninám. Víčko paliva a vzduchový
otvor musí být pevně uzavřeny, aby se palivo nevylilo.
Součásti pohonu rideru
Rider Snapper je vybaven patentovanou spojkou pro
hladké nastartování. Spojka by měla pracovat hladce a
zaručovat dostatek trakce.
Nastavení brzdy kol/parkovací brzdy
Otestujte brzdu kol na suchém betonovém povrchu.
Pokud je správně seřízena, rider zastaví do 1,5 metru z
nejrychlejšího stupně rychlosti. Pokud je vzdálenost
pro zastavení delší než 1,5 metru, měla by se brzda kol
seřídit takto:
1. Dodržujte pokyny v části VAROVÁNÍ na této
straně.
2. Zkontrolujte hladinu paliva v nádrži. Pokud je
nádrž plná ze 3/4, nádrž vyndejte. Viz část "JAK
VYNDAT PALIVOVOU NÁDRŽ". Pokud je v
nádrži méně než 3/4 obsahu, přejděte k dalšímu
kroku.
3. Opatrně postavte rider na zadní nárazník.
4. Sešlápněte pedál spojky/brzdy (A, Obrázek 32) až
na podlahu. Posuňte páku parkovací brzdy (B) do
polohy "ON" a držte ji v této poloze. Nyní uvolněte
pedál spojky/brzdy.
Obrázek 33: Seřízení kabelu brzdy
6. Pokud je vzdálenost menší než 1,3 cm nebo větší
než 1,9 cm, povolte dvě pojistné matice (A,
Obrázek 34). Držte kabel spojky/brzdy (B) u
držáku krytu řetězu.
7. Pomocí pojistné matice seřiďte kabel tak, aby byla
vzdálenost mezi koncem kabelu spojky/brzdy
(seřízení na příloze obrázku 40) a spodní částí krytu
1,3 až 1,9 cm.
8. Po seřízení utáhněte pojistné matice kabelu.
Obrázek 34: Seřizovací matice kabelu brzdy
Obrázek 32: Zapojení parkovací brzdy
5. Změřte vzdálenost (A, Obrázek 33) mezi koncem
kabelu spojky/brzdy (B) a spodní části krytu (C).
Vzdálenost by neměla být méně než 1,3 cm a ne
více než 1,9 cm.
POZNÁMKA: Závlačka, pružina brzdy a čelist spojky
(D, E a F, Obrázek 33) jsou označeny jen za účelem
zobrazení.
25
OPRAVY
VAROVÁNÍ
Nikdy se nepokoušejte stroj opravovat, upravovat
nebo do jeho systému jinak zasahovat, pokud je stroj v
chodu. ZASTAVTE motor a nůž. Zabrzděte parkovací
brzdou. Vyndejte klíček ze zapalování. Vyndejte
kabelovou přípojku zapalovací svíčky a zajistěte ji
mimo svíčku. Motor a jeho součásti jsou HORKÉ.
Vždy nechte motor a celý stroj vychladnout, aby
nedošlo k popáleninám. Víčko paliva a vzduchový
otvor musí být pevně uzavřeny, aby se palivo nevylilo.
4. Odšroubujte šrouby (B, Obrázek 36), podložky (C)
a matice (D), které drží nůž na unašeči.
5. Zkontrolujte stav nože (Obrázek 35).
6. Pokud je nůž v dobrém stavu, naostřete ho v úhlu
22 až 28 stupňů (B, Obrázek 37). Neostřete nůž za
linii hrany ostří (A).
7. Zkontrolujte, zda je nůž po nabroušení správně
vyrovnán. Pokud je to nutné, vyrovnejte ho tak, že
ubrousíte těžší konec nože.
8. Nůž vraťte. Doporučený kroutící moment šroubů
nože je 40.7 až 54,2 N-m.
Výměna nože
Opotřebení nože
1. Nůž kontrolujte pravidelně. Nesmí být poničen ani
opotřebován (Obrázek 35):
(A) Nový nůž
(B) Opotřebení (začínající zářez)
(C) Nebezpečný stav - takovýto nůž nepoužívejte!
Vyměňte ho.
Obrázek 36: Demontáž nože
Obrázek 35: Opotřebení nože
VAROVÁNÍ
Při manipulaci s nožem noste pevné kožené rukavice.
Nože jsou ostré a mohou způsobit četná zranění.
NIKDY nepoužívejte nůž, který vykazuje známky
nadměrného opotřebení nebo je poškozen.
Obrázek 37: Broušení nože
Broušení nože
1. Dodržujte pokyny v části VAROVÁNÍ na této
straně.
2. Zkontrolujte hladinu paliva v nádrži. Pokud je
nádrž plná ze 3/4, nádrž vyndejte. Viz část "JAK
VYNDAT PALIVOVOU NÁDRŽ". Pokud je v
nádrži méně než 3/4 obsahu, přejděte k dalšímu
kroku.
3. Opatrně postavte rider na zadní nárazník.
26
OPRAVY
VAROVÁNÍ
Nikdy se nepokoušejte stroj opravovat, upravovat
nebo do jeho systému jinak zasahovat, pokud je stroj
v chodu. ZASTAVTE motor a nůž. Zabrzděte
parkovací brzdou. Vyndejte klíček ze zapalování.
Vyndejte kabelovou přípojku zapalovací svíčky a
zajistěte ji mimo svíčku. Motor a jeho součásti jsou
HORKÉ. Vždy nechte motor a celý stroj
vychladnout, aby nedošlo k popáleninám. Víčko
paliva a vzduchový otvor musí být pevně uzavřeny,
aby se palivo nevylilo.
Baterie
Vyjmutí baterie
1. Opatrně vysuňte kryt baterie (A, Obrázek 36) ze
západky (B) a kryt sundejte.
Obrázek 39: Připojení baterie
VAROVÁNÍ
Kabely se musí připojit ke svorkám přesně podle
vyobrazení. Baterii nikdy nenabíjejte, pokud je stále
v rideru. NEPOUŽÍVEJTE "dobíjecí" nabíječku.
Obrázek 38: Sundání krytu baterie
2.
Vyndejte závlačku a závěs ze suportu šasi, abyste
mohli vyndat baterii.
3. Vysuňte baterii ze skříňky. Nyní můžete odpojit
koncové kabely.
4. Zapamatujte si připojení kabelů (A a B, Obrázek
39) na baterii.
5. Odpojte kabely ze svorek. Nejprve odpojte
ČERNÝ (záporný) kabel (A). Neztraťte šrouby a
matice.
Instalace baterie
1. Baterie vsuňte do krytu jen napůl.
2. Nejprve připojte červený kladný (+) kabel (B,
Obrázek 39) ke kladné svorce (+) na baterii
pomocí šroubu a matice, které jsou v přiložené
tašce se šrouby. Na závěr připojte černý záporný (-)
kabel (A) k záporné (-) svorce pomocí šroubu a
matice. Na svorky naneste malé množství mazacího
tuku. Zabráníte korozi.
3. Vraťte kladný koncový izolátor (C).
4. Vložte baterii do skříňky.
5. Vraťte víko baterie (A, Obrázek 38).
6. Vraťte závlačku a závěs do suportu šasi.
VAROVÁNÍ
Pokud je baterie vyjmutá, motor nestartujte, aniž
byste neodizolovali kladný (+) koncový kabel baterie
elektrickou páskou. Kabely baterie mohou jiskřit.
27
OPRAVY
VAROVÁNÍ
Elektrolyt (kyselina) produkuje vysoce výbušný
plyn. V prostoru, kde nabíjíte baterii nebo s baterií či
elektrolytem manipulujete, nesmí být žádný zdroj
vzniku jisker, plamene a ohně. Elektrolyt (kyselina)
je vysoce korozivní materiál. Noste ochranné brýle.
Pokud se elektrolyt dostane do očí nebo na kůži,
ihned zasažené místo opláchněte. Prázdnou nádobu s
elektrolytem (kyselinou) vypláchněte vodou a
nádobu znehodnoťte. Pokud se kyselina vylila na
baterii, lavici či oblečení, atd., spláchněte čistou
vodou a zneutralizujte sodou. NEPOKOUŠEJTE se
baterii nabíjet, když je nainstalovaná v rideru.
NEPOUŽÍVEJTE "dobíjecí" nabíječku.
Údržba baterie
1. Vyndejte baterii. Viz část "VYJMUTÍ BATERIE".
2. Baterii položte do dobře větraného prostoru na
rovný povrch.
3. Podle potřeby doplňte do článků destilovanou vodu.
4. Odstraňte víčka článků. Připojte nabíječku baterie
ke svorkám baterie. Červený ke kladné +) svorce a
černý k záporné (-) svorce.
5. Pomalu nabíjejte baterii proudem 1 amp za 10
hodin.
6. Pokud se baterie nenabíjí nebo je jen částečně
nabitá po 10 hodinách nabíjení při 1 amp, baterii
vyměňte.
Skladování baterie
Pokud budete rider uskladňovat na zadní nárazník,
doporučujeme baterii vyndat, nabít a uskladnit.
1. Baterii vyndejte. Viz "VYJMUTÍ BATERIE".
2. Proveďte servis baterie.
3. Pokud je to nutné, baterii nabijte.
4. Baterii uskladněte ne dřevěné podložce mimo stroj.
BATERII NESKLADUJTE NA BETONOVÉM
POVRCHU.
Příprava nové baterie
1. Vyndejte baterie z krabice.
2. Položte ji do dobře větraného prostoru na rovný
nebetonový povrch.
3. Sundejte víčka článků. Naplňte baterii podle
potřeby elektrolytem (zakoupený zvlášť). Po
naplnění bude baterie z 80% nabita.
4. Při otevřených článcích připojte nabíječku baterie
ke svorkám baterie. ČERVENÝ ke kladné (+) a
ČERNÝ k záporné (-) svorce.
VAROVÁNÍ
NENABÍJEJTE baterii nainstalovanou ve stroji.
NEPOUŽÍVEJTE "dobíjecí" nabíječku. Baterii
NEPŘELIJTE.
DŮLEŽITÉ: Do baterie lijte pouze specifikovaný
elektrolyt.
5. Pomalu nabíjejte baterii proudem 1 amp po dobu 2
hodin až do úplného nabití
6. Po nabití zkontrolujte elektrolyt a podle potřeby
doplňte hladinu do výše 4,7 mm nad plátky článku.
7. Nasaďte víčka článků.
8. Odstraňte závlačku a závěs ze suportu šasi. Získáte
dostatek prostoru pro instalaci baterie.
9. Částečně vsuňte baterii do krytu baterie.
10. Nejprve připojte červený kladný (+) kabel (B,
Obrázek 39) ke kladné svorce (+) na baterii
pomocí šroubu a matice, které jsou v přiložené
tašce se šrouby. Na závěr připojte černý záporný (-)
kabel (A) k záporné (-) svorce pomocí šroubu a
matice. Na svorky naneste malé množství mazacího
tuku. Zabráníte korozi.
11. Vložte baterii celou do skříňky.
12. Vraťte víko baterie (A, Obrázek 38).
13. Vraťte závlačku a závěs do suportu šasi.
Test baterie
Existují dva typy testů baterie: bez zátěže a se zátěží.
Budeme hovořit o bezzátěžovém testu. Je to
nejjednodušší a nejběžnější test. Bezzátěžový test se
provádí na baterii bez vybíjecího proudu. Zkontrolujte
stav nabití baterie buď hustoměrem nebo voltmetrem.
1. Pomocí voltmetru změříte stav nabití baterie.
Nezapomeňte dát kladný přívod na kladnou svorku
baterie a záporný na zápornou svorku.
2. Hustoměr měří hustotu v každém článku. Hustota
stanoví stupeň nabití. Hustota v rozmezí 1,265 až
1,280 znamená plné nabití. Hodnota 1,230 až 1,260
znamená, že by se baterie měla nabít. Tabulka na
následující straně obsahuje hodnoty hladiny nabití
podle měření hustoměrem s trubičkou, digitálním
voltmetrem a hustoměrem s pěti balónky.
VAROVÁNÍ
Zastiňte kladnou svorku krytem svorky, který je
umístěn na svazku baterie. Zabráníte dotyku kovu
kladnou svorkou, kdy by mohlo dojít k jiskření.
28
OPRAVY
Test baterie
Stav nabití
100% nabití s přípravkem
Sulfate Stop
100%
75%
50%
25%
0%
Tabulka stavu baterie
Hustoměr s trubičkou
Digitální voltmetr
1,280
12.80V
1,265
1,210
1,160
1,120
Méně než 1,100
12,60V
12,40V
12,10V
11,90V
Méně než 11,80V
Hustoměr s pěti balónky
Pět balónků se vznáší
Čtyři balónky se vznáší
Tři balónky se vznáší
Dva balónky se vznáší
Jeden balónek se vznáší
Žádný balónek se vznáší
Příslušenství rideru Snapper s motorem vzadu
Číslo dílu
Popis sady
Použití u modelů
7060517
7060601
7060697
7060400
7060794
7060941
7060942
7060943
7060944
7060945
7060946
7060947
7060948
7060964
7061190
7060959
7060357
7060358
7061823
7061049
7061253
7061254
7061255
7061987
7061910
7061911
7061912
7061913
7061914
7061925
7061926
Závaží na kola (kola 20,3 cm)
Spojka pro hladký start
Výklopný vozík
Vodící kolečka
Vodící kolečka
Jednodílný sběrný koš*
Jednodílný sběrný koš*
Jednodílný sběrný koš*
Jednodílný sběrný koš*
Dvoudílný sběrný koš*
Dvoudílný sběrný koš*
Vozík s plachtou*
Odstraňovač mechu
Plachta na vozík
Závaží (přední)
Radlice (1 metr)
Řetězy na pneumatiky (pneu 16x6,50-8)
Řetězy na pneumatiky (pneu 16x4,800-8)
Sada Ninja pro recyklaci (Ninja)
Recyklační (kryt)
Sada Ninja pro recyklaci (Ninja)
Sada Ninja pro recyklaci (Ninja)
Sada Ninja pro recyklaci (Ninja)
Sada Ninja pro recyklaci (Ninja)
Užitkový přívěs
Provzdušňovač
Odstraňovač mechu
Vyhrabovač trávy
Sada na odstraňování mechu
Travní válec
Rozmetadlo
Všechny modely rideru s motorem vzadu
Všechny modely rideru s motorem vzadu
Všechny modely rideru s motorem vzadu
Všechny modely rideru s motorem vzadu se šasi 83,8 cm
Všechny modely rideru s motorem vzadu se šasi 1,04-1,06 m
Všechny modely rideru s motorem vzadu se šasi 63,5 cm
Všechny modely rideru s motorem vzadu se šasi 66,0-76,2 cm
Všechny modely rideru s motorem vzadu se šasi 71,1-83,8 cm
Všechny modely rideru s motorem vzadu se šasi 1,04-1,06 m
Všechny modely rideru s motorem vzadu se šasi 1,04-1,06 m
Všechny modely rideru s motorem vzadu se šasi 71,1-83,8 cm
Všechny modely rideru s motorem vzadu se šasi 71,1-83,8 cm
Všechny série 7 & novější ridery
Všechny modely rideru s motorem vzadu se šasi 71,1-83,8 cm
Všechny série 7 & novější ridery
Všechny modely rideru s motorem vzadu
Všechny modely rideru s motorem vzadu
Všechny modely rideru s motorem vzadu
Všechny modely rideru s motorem vzadu se šasi 63,5 cm
Všechny modely rideru s motorem vzadu se šasi 63,5 cm
Všechny modely rideru s motorem vzadu se šasi 71,1 cm
Všechny modely rideru s motorem vzadu se šasi 76,2 cm
Všechny modely rideru s motorem vzadu se šasi 83,8 cm
Všechny modely rideru s motorem vzadu se šasi 1,04-1,06 m
Všechny modely rideru s motorem vzadu
Všechny modely rideru s motorem vzadu
Všechny modely rideru s motorem vzadu
Všechny modely rideru s motorem vzadu
Všechny modely rideru s motorem vzadu
Všechny modely rideru s motorem vzadu
Všechny modely rideru s motorem vzadu
*VAROVÁNÍ
Sběrné koše, které používají výrobky SNAPPER,
jsou vyrobeny z tkaného materiálu, a proto při
běžném používání ztrácejí na kvalitě a podléhají
opotřebení. Před každým použitím zkontrolujte stav
sběrného koše. Opotřebované a poškozené koše
ihned vyměňte. Používejte vždy sběrné koše
doporučované společností SNAPPER.
29
HARMONOGRAM ÚDRŽBY
TRAKTOR A ŽACÍ ÚSTROJÍ
Každých 8 hodin nebo denně
Kontrola bezpečnostních systémů
Odstranit zbytky z rideru a šasi
Odstranit zbytky z prostoru motoru
Každých 25 hodin nebo ročně*
Kontrola tlaku pneumatik
Kontrola času zastavení nože
Kontrola všech šroubů traktoru a žacího ústrojí
Každých 50 hodin nebo ročně*
Očistit baterii a kabely
Kontrola brzdy traktoru
Navštivte každý rok prodejce a nechte si
Namazat traktor a žací ústrojí
Zkontrolovat nože žacího ústrojí**
MOTOR
Prvních 5 hodin
Vyměnit motorový olej
Každých 8 hodin nebo denně
Kontrola hladiny motorového oleje
Každých 25 hodin nebo ročně*
Vyčistit vzduchový filtr motoru a předfiltr**
Každých 50 hodin nebo ročně*
Vyměnit motorový olej
Vyměnit olejový filtr
Ročně
Vyměnit vzduchový filtr
Vyměnit předfiltr
Navštivte každý rok prodejce a nechte si
Zkontrolovat tlumič a lapač jisker
Vyměnit zapalovací svíčku
* Co nastane dříve
** Kontrola nožů častěji v oblastech s pískovou
půdou nebo vysoce prašnými podmínkami
Vyměnit palivový filtr
Vyčistit chladící systém motoru
* Co nastane dříve
** Čistěte častěji v prašných podmínkách nebo v
případě přítomnosti zbytků ve vzduchu
30
NÁHRADNÍ DÍLY
Ovládání rychlosti motoru (motor Briggs)
Ovládání rychlosti motoru (motor Kohler)
Kabel spojky/brzdy
Kabel spojky/brzdy (pouze modely se šasi 81,3 cm)
Kabel brzdy
Nůž 63,5 cm (standard - není kompatibilní s nožem, který zvedá stébla - tzv- Air Lift)
Nůž 63,5 cm (standard - je kompatibilní s nožem, který zvedá stébla- tzv- Air Lift)
Nůž 63,5 cm (mulčovací)
Nůž 63,5 cm (Ninja - čtyři ostří)
Nůž 71,1 cm (standard - není kompatibilní s nožem, který zvedá stébla- tzv- Air Lift)
Nůž 71,1 cm (standard - je kompatibilní s nožem, který zvedá stébla- tzv- Air Lift)
Nůž 71,1 cm (mulčovací)
Nůž 71,1 cm (Ninja - čtyři ostří)
Nůž 83,8 cm (standard - není kompatibilní s nožem, který zvedá stébla- tzv- Air Lift)
Nůž 83,8 cm (standard - je kompatibilní s nožem, který zvedá stébla- tzv- Air Lift)
Nůž 83,8 cm (mulčovací)
Nůž 83,8 cm (Ninja - čtyři ostří)
Sada ke zvedání stébel (šasi, 63,5/71,1/83,8)
Řemen od motoru k šasi (šasi 63,5 a 71,1)
Řemen od motoru k šasi (šasi 83,8)
Gumový třecí disk
Manuál náhradních dílů pro rider s motorem vzadu, série 23
7024155
7074320
7022449
7074131
7072648
7035619
7035518
7016967
7029143
7035635
7019515
7016980
7026453;
7034168
7019523
7016982
7024741
7060480
7022252
7043844
7053103
7006129
31
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
ZÁVADA
PŘÍČINA
Motor nestartuje na
1. Prázdná palivová nádrž.
zatažení startovací
2. Motor je třeba nasytit.
šňůrou
3. Zapalovací svíčka je odpojena.
Motor nestartuje
elektrickým startem
4. Závadná zapalovací svíčka, spínač nože či
zapalování.
5. Parkovací brzda není zatažena.
6. Zapalování je v poloze OFF.
1. Prázdná palivová nádrž.
2. Motor je třeba nasytit.
3. Zapalovací svíčka je odpojena.
4. Závadná zapalovací svíčka, spínač nože či
zapalování.
5. Parkovací brzda není zatažena.
6. Spálená pojistka.
7. Závadný modul bezpečnostních prvků.
8. Zapalování je v poloze OFF.
Motor se zastavuje
nebo ztrácí výkon
poté, co běží
Motor ztrácí výkon
Motor má zpětný
zážeh, když se dá do
polohy "STOP"
Nadměrné vibrace
9. Baterie je slabá nebo vybitá.
10. Kabely na baterii jsou uvolněné,
přetržené nebo zkorodované.
11. Závadný elektrický startér nebo
startovací solenoid.
12. Kabel startování je uvolněný, rozbitý
nebo odpojený.
13. Svazek vodičů odpojený nebo rozbitý.
1. Obsluha není v sedadle.
2. Sytič je v poloze "CHOKE".
3. Prázdná palivová nádrž.
4. Předfiltr a vzduchový filtr jsou špinavé.
5. Zapalovací svíčka je zanesená nebo
špatně nasazená.
6. Omezená činnost palivového filtru.
7. V palivovém systému je voda, nečistoty
nebo zvětralé palivo.
1. Motor je příliš zatížen.
2. Vzduchový předfiltr nebo vzduchový filtr
špinavý.
3. Závadná zapalovací svíčka
4. V palivovém systému je voda, nečistoty
nebo zvětralé palivo.
5. Na chladícím sítu motoru nanesené
nečistoty.
1. Páka plynu je nastavena do polohy
"FAST"
1. Poškozený, ohnutý nebo nevyrovnaný
nůž.
2. Uvolněné součástky na noži.
3. Uvolněné a chybějící součásti ke zvedání
stébel - tzv- Air Lift (pokud jsou ve
výbavě).
4. Roztřepený řemen nebo řemen se žmolky.
5. Ohnutá řemenice, vřeteno
OPRAVA
1. Doplňte palivo.
2. Dejte sytič do polohy "CHOKE"..
3. Zapojte kabelovou přípojku zapalovací
svíčky.
4. Kontaktujte autorizovaného prodejce.
5. Zatáhněte parkovací brzdu.
6. Otočte spínač zapalování do polohy RUN.
1. Doplňte palivo.
2. Dejte sytič do polohy "CHOKE"..
3. Zapojte kabelovou přípojku zapalovací
svíčky.
4. Kontaktujte autorizovaného prodejce.
5. Zatáhněte parkovací brzdu.
6. Vyměňte za pojistku 20 AMP.
7. Kontaktujte autorizovaného prodejce.
8. Otočte spínač zapalování do polohy
START.
9. Nabijte nebo vyměňte baterii.
10. Očistěte nebo připojte kabely baterie.
Pokud jsou rozbité, vyměňte je za nové.
11. Kontaktujte autorizovaného prodejce.
12. Připojte kabel. Pokud je rozbitý, vyměňte
ho.
13. Připojte nebo vyměňte za nový.
1. Obsluha musí sedět na svém místě.
2. Dejte sytič do polohy "OFF".
3. Doplňte palivo.
4. Vyčistěte.
5. Vyčistěte a upravte zapalovací svíčku.
6.Palivový filtr vyměňte.
7. Vypusťte a vyčistěte palivový systém.
1. Snižte zátěž motoru.
2. Vyčistěte nebo je vyměňte.
3. Proveďte servis svíčky.
4. Vypusťte a vyčistěte palivový systém.
5. Odstraňte nečistoty.
1. Dejte páku plynu do polohy "SLOW" a
nechte motor běžet naprázdno. Potom otočte
klíček do polohy "OFF".
1. Opravte nůž.
2. Utáhněte uvolněné díly.
3. Vyměňte. Utáhněte.
4. Vyměňte řemen. Kontaktujte
autorizovaného prodejce.
5.Vyměňte řemenici. Kontaktujte
autorizovaného prodejce.
32
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
ZÁVADA
PŘÍČINA
Rider se nepohybuje
1. Třecí disk je opotřebovaný nebo
nebo ztrácí trakci
poškozený.
2. Gumový třecí disk nedrží správně na
hnacím disku.
3. Zkosený šroub osy a chybí matice.
4. Osové ložisko zadřené.
5. Nedostatečné namazaný kryt řetězu nebo
převodovka/diferenciál.
Nože nesekají
1. Páky nože v poloze "OFF".
2. Řemen žacího ústrojí prokluzuje.
Špatný střih
3. Nůž je tupý, opotřebovaný nebo
poškozený.
1. Nestejné nahuštění pneumatik.
2. Výška střihu příliš vysoká nebo nízká.
3. Rychlost motoru příliš pomalá.
4. Rychlost vpřed příliš velká.
5. Tráva posečena stupňovitě od strany ke
straně.
6. Šasi příliš nakloněno v předozadní ose.
7. Tupý nebo poškozený nůž
8. Řemen žacího ústrojí prokluzuje.
Špatný výhoz trávy
Teče olej
1. Rychlost motoru příliš pomalá
2. Rychlost vpřed příliš velká.
3. Tráva je mokrá.
4. Nadměrně opotřebovaný nebo poškozený
nůž.
5. Nahromaděné travní odřezky a zbytky
pod šasi.
6.Nesprávný nůž.
1. Teče zátka krytu řetězu a diferenciálu.
2. Teče skříň motoru.
OPRAVA
1. Vyměňte disk.
2. Seřiďte hnací disk.
3. Zkosený šroub a matici vyměňte.
4. Kontaktujte autorizovaného prodejce.
5. Kontaktujte autorizovaného prodejce.
1. Dejte páku do polohy "ON".
2. Seřiďte nebo vyměňte řemen. Kontaktujte
autorizovaného prodejce.
3. Nůž nabruste nebo vyměňte.
1. Nahustěte na správnou hodnotu. Přední
pneu 12 PSI a zadní pneu 12 PSI.
2. Nastavte výšku střihu.
3. Nastavte rychlost na "FAST".
4. Zařaďte nižší rychlost.
5. Vyrovnejte stroj v pravolevé ose.
6. Vyrovnejte stroj v předozadní ose.
7. Naostřete nebo nůž vyměňte.
8. Seřiďte nebo vyměňte řemen. Kontaktujte
autorizovaného prodejce.
1. Nastavte rychlost na "FAST".
2. Zařaďte nižší rychlost.
3. Sekejte pouze suchou trávu.
4. Proveďte údržbu nože.
5. Vyčistěte šasi.
6. Nainstalujte správný nůž.
1. Zkontrolujte zátky. Nesmí být prasklé.
Zkontrolujte těsnění.
2. Kontaktujte autorizovaného prodejce.
33
ZÁRUKY MAJITELE BRIGGS & STRATTON POWER PTRODUCTS GROUP, L.L.C.
OMEZENÁ ZÁRUKA
Společnost Briggs & Stratton Power Products , L.L.C. zdarma v rámci záruky opraví a/nebo vymění všechny součástky
zařízení, které mají závadu na materiálu nebo provedení nebo na obojím. Společnost Briggs & Stratton zdarma opraví
a/nebo vymění všechny součástky motoru Briggs & Stratton* (pokud je ve vybavení), které mají závadu na materiálu
nebo provedení nebo na obojím. Náklady na dopravu výrobků k záruční opravě nebo výměně ponese kupující. Tato
záruka je platná po dobu záruky a podléhá podmínkám uvedeným zde dole. Autorizovaný záruční servis najdete na
www.briggsandstratton.com nebo www.snapper.com.
Žádna další výslovná záruka neexistuje. Mlčky předpokládané záruky včetně záruky na obchodovatelnost a způsobilost
ke konkrétnímu účelu jsou platné jeden rok ode dne nákupu nebo v rozsahu daném zákonem. Odpovědnost za vedlejší
odškodnění a odškodnění za následné škody jsou vyloučeny v rozsahu, který povoluje zákon.
Některé státy nebo země neumožňují omezení délky mlčky předpokládané záruky a některé státy a země neumožňují
vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, tudíž nejsou výše uvedená vyloučení a omezení pro vás
platná. Tato záruka Vám poskytuje specifické legální nároky a další nároky, které se liší stát od státu nebo země od
země.
ZÁRUČNÍ DOBA:
Položka
Zařízení
Motor*
Baterie
Uživatelské užití
2 roky
2 roky
1 rok
Komerční užití
90 dnů
1 rok
1 rok
Záruční doba začíná dnem nákupu a trvá po dobu záruky, které je uvedena zde výše. "Uživatelské užití" znamená
používání stroje v domácnosti malospotřebitele. "Komerčním užitím" se rozumí všechna ostatní užití včetně
komerčního užití za účelem vytváření příjmu nebo za účelem pronájmu. Jakmile je výrobek používán komerčně, platí
pro něj záruky pro komerční užití.
K obdržení záruky na výrobky Briggs & Stratton není nutná registrace záruky. Uschovejte si účtenku jako důkaz o
zakoupení. Pokud přim žádosti o záruční servis nepředložíte důkaz o dni prvního zakoupení, bude pro určení záruční
doby použit datum výroby výrobku.
O ZÁRUCE
Záruční opravy provádíme s ochotou a omlouváme se za nepříjemnosti způsobené poruchou. Záruční oprava se provádí
pouze v servisním středisku, které je autorizované společností Briggs & Stratton nebo BSPPG, LLC.
Většina záručních oprav je rutinní záležitostí, ale někdy není žádost o záruční opravu oprávněná. Tato záruka kryje
závady na materiálu nebo provedení. Nekryje škody způsobené nesprávným nebo hrubým používáním, nesprávnou
údržbou nebo opravou, běžným opotřebením nebo zvětralým nebo neschváleným palivem.
Nesprávné nebo hrubé zacházení - Správné používání a účel tohoto stroje je popsán v Návodu k obsluze. Záruka ztratí svou
platnost, pokud se bude stroj používat způsobem, který není popsán v Návodu k obsluze nebo poté, co byl stroj poškozen. Záruka
nebude platná, pokud bylo ze stroje odstraněno sériové číslo nebo byl stroj jakýmkoli způsobem upraven nebo pokud výrobek
vykazuje evidentní známky nárazu nebo úderu nebo známky koroze způsobené vlhkostí nebo chemikáliemi.
Nesprávná údržba nebo oprava - Tento stroj se musí udržovat podle pokynů a harmonogramu, který je uveden v Návodu k
obsluze. Všechny servisní zásahy a opravy se musí provádět pomocí originálních náhradních dílů společnosti Briggs & Stratton.
Škody způsobené nedostatečnou údržbou nebo používáním neoriginálních náhradních dílů záruka nekryje.
Běžné opotřebení - Stejně jako všechny mechanické stroje tak i Váš stroj podléhá i při správné údržbě opotřebení. Tato záruka
nekryje opravy dílů nebo zařízení, které se opotřebují běžným provozem. Díly jako filtry, řemeny, nože a brzdové destičky (brzdové
destičky u motoru jsou v záruce) nejsou kryty zárukou kvůli vlastnostem uvedeným výše, pokud není příčina způsobena závadou na
materiálu nebo provedení.
Zvětralé palivo - Tento stroj si vyžaduje čerstvé palivo, které bude vyhovovat podmínkám uvedeným v Návodu k obsluze. Na
škody způsobené použitím zvětralého paliva (teče karburátor, ucpané palivové hadice, ulepené ventily, atd.) se záruka nevztahuje.
* Platí pouze pro motory Briggs & Stratton. Záruku na motory, které nejsou od společnosti v Briggs & Stratton, poskytuje výrobce motoru.
34
Poznámky
35
EVROPA
RIDER S MOTOREM VZADU
SÉRIE 23
________________________________________________________________________________________________________________________
Specifikace výrobku
Velikost šasi (cm)
Výška střihu (cm)
Převodovka
Rychlost vpřed (mph)
Rychlost vzad (mph)
Výkon motoru (koňská síla/kw)
Objem motoru (cu.in./cc)
Kapacita palivové nádrže
E2512523BVE
E2812523BVE
E2813523BVE
E331523KVE
63,5
3,8 - 10,1
5 rychlostí
1,0 - 4,6
0 - 1,9
12,5/6,9
21/344
6,6
71,1
3,8 - 10,1
5 rychlostí
1,0 - 4,6
0 - 1,9
12,5/6,9
21/344
6,6
72,1
3,8 - 10,1
5 rychlostí
1,0 - 4,6
0 - 1,9
13,5/7,0
21/344
6,6
83,8
3,8 - 10,1
5 rychlostí
1,0 - 4,6
0 - 1,9
15,0/8,5
26/426
6,6
Běžné servisní díly
Číslo dílu
Nůž (63,5 cm standardní "Air lift"
Nůž (71,1 cm standardní "Air lift"
Nůž (83,8 cm standardní "Air lift"
Řemen k šasi (63,5 a 71,1)
Řemen k šasi (83,8)
Manuál k dílům
7019518
7019515
7019523
7022252
7043844
7006129
________________________________________________________________________________________________
Informace o jmenovitém výkonu motoru: Hrubý výkon jednotlivých modelů je uváděn v souladu s normou J1940
(Stanovení výkonu a kroutícího momentu pro malé motory), kterou vydala asociace SAE (Společnost automobilových
inženýrů).Výkon se hodnotil a přepočetl se podle SAE J1995 (Revize 2002-05). Hodnoty kroutícího momentu jsou
odvozeny od 3060 RPM (ot./min.) a hodnoty koňské síly jsou odvozeny od 3600 RPM (ot./min.). Skutečný hrubý
výkon motoru bude nižší, což je mimo jiné ovlivněno okolními provozními podmínkami a odlišnostmi mezi
jednotlivými vyrobenými motory.Jelikož se benzínový motor instaluje do široké škály výrobků a je provozován
v nejrůznějším životním prostředí, které ovlivňuje provoz motoru, nemusí benzínový motor v daném motorovém
zařízení dosáhnout jmenovitého výkonu. Tento rozdíl se přičítá různým faktorům, mezi něž patří nejen příslušenství
(vzduchový filtr, výfuk, chlazení, karburátor, palivové čerpadlo, atd.),ale také omezení užití, provozní podmínky
prostředí (teplota, vlhkost, nadmořská výška) a v neposlední řadě i odlišnosti mezi jednotlivými vyrobenými motory.
Díky výrobním a kapacitním omezením může společnost Briggs & Stratton nahradit motor dané série za motor s vyšším
výkonem.
SNAPPER Snapper Products
535 Macon Street
McDonough, GA 30253
1-800-935-2967
www.snapper.com
36

Podobné dokumenty