MAKROEKONOMIE (MIK): MACROECONOMICS

Komentáře

Transkript

MAKROEKONOMIE (MIK): MACROECONOMICS
MAKROEKONOMIE (MIK):
Přednášející:
Počet kreditů:
Doc. Ing. Hana Pačesová, CSc.
4
Rozsah/zakončení: 2+2, z, zk
Typ předmětu:
P
8.
Kód:
2381076
Semestr:
Anotace:
Makroekonomie se soustřeďuje na chování ekonomiky jako celku – na expanzi a recesi, míru
inflace a nezaměstnanost, na platební bilanci, na měnový trh a měnové kurzy. Zabývá se
krátkodobými fluktuacemi, které utvářejí hospodářský cyklus, stejně tak jako růstem výstupu
v průběhu dlouhého období. Přínosem studia makroekonomie je hlubší porozumění reálně
existujícím vztahům mezi trhy zboží, práce a aktiv. Pro studenty je makroekonomie
fascinující výzvou, neboť vytváří možnost, jak si uvědomit a jak pochopit většinu
ekonomických záležitostí a problémů dneška.
Osnova předmětu:
Makroekonomické koncepce a cíle, vztahy mezi agregátními veličinami, spotřeba a úspory,
křivka poptávky po investicích, model multiplikátoru, agregátní nabídka a poptávka,
potenciální produkt, rovnovážná úroveň výstupu a deflační a inflační mezera alternativní
názory na agregátní nabídku, trh práce poptávka po pracovních silách a nabídka pracovních
sil, dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost, složky peněžní nabídky, kreace peněz a
peněžní multiplikátor, příčiny inflace, inflace tažená poptávkou a tlačená náklady,
hospodářský cyklus, princip akcelerace, účinek peněz na produkt a ceny, státní rozpočet,
deficit a státní dluh, platební bilance, volně plovoucí a regulovaně plovoucí kurzy, devalvace,
revalvace, depreciace a apreciace.
Klíčová slova:
Hrubý domácí produkt, index spotřebitelských cen, deflátor, národní důchod, sklon
k úsporám, sklon ke spotřebě, multiplikátory, inflace, míra nezaměstnanosti, strukturální a
cyklický deficit, pružný měnový kurz, vestavěné stabilizátory, transfery, monetaristický
případ, past likvidity, očekávání, zpožděné účinky rozhodování, rozpočtový přebytek a
deficit.
Doporučená literatura:
Dormbusch, R., Fischer, S.: Makroekonomie, SPN, Praha 1994
Pačesová, H.: Makroekonomie I.díl, Vydavatelství ČVUT, Praha 2006
Samuelson, P. A. – Nordhaus, W. A: Economics, 14. vydání. McGraw-Hill, Inc., New York 1992
MACROECONOMICS
Annotation:
Macroeconomics is concerned with the behaviour of the economy as a whole – with
expansion and recession, the rates of inflation and unemployment, the balance of payments,
the monetary market and exchange rates. Macroeconomics deals with the short-run
fluctuations that constitute the business cycle as well as with the increase in output over long
period’s time. The benefit of studying macroeconomics is increased understanding of the vital
interactions among the goods, labour and assets markets. Macroeconomic is fascinating
challenge to students, because it creates the possibility for realizing and understanding the
major economic issues and problems of the day.
Subject syllabus:
Macroeconomics concepts and goals, trade-off between aggregates, consumption and saving,
the investment demand curve, the multiplier model, aggregate supply and demand, potential
product, output equilibrium and deflation and inflation gap, alternative views of aggregate
supply, labour market, demand for labour, supply of labour, voluntary and involuntary
unemployment, monetary aggregates of the money supply, the process of deposit creation and
the money supply multiplier, sources of inflation, demand – pull and cost push inflation,
business cycles, the accelerator principle, the effects of money on output and prices, state
budget, deficit and the public debt, balance of payment, freely floating and managed floating
exchange rates, devaluation, revaluation, depreciation and appreciation.
Keywords:
Gross domestic product, consumer price index, deflator, national income, marginal propensity
to consume and to save, investment demand curve, natural rate of unemployment, money
supply multiplier, moderate and galloping inflation, structural and cyclical deficit, flexible
exchange rate, built – in stabilizers, transfer payments, monetary case, liquidity trap,
expectation, decision lag, budget surplus and deficit.
Recommended literature:
Dornbusch, R., Fischer, S.: Makroekonomie, SPN, Praha 1994
Pačesová, H.: Makroekonomie I.díl, Vydavatelství ČVUT, Praha 2006
Samuelson, P. A. – Nordhaus, W. A: Economics, 14. vydání. McGraw-Hill, Inc., New York 1992

Podobné dokumenty

Návod na uzení s elektrickým setem v izolovaných udírnách Impuls

Návod na uzení s elektrickým setem v izolovaných udírnách Impuls položte ji nad spirálu tak aby její ohnuté kraje zapadli na stěny vlastního ohniště. Celý komplet na regulované vytápění udírny zasuňte do spodní části udírny. Termostat upevněte do otvoru ve dveří...

Více

Hospodarska politika - Emios B 2007-2010

Hospodarska politika - Emios B 2007-2010 q Meadeho princip zodpovědnosti ü požaduje, aby za každý makroekonomický cíl byla zodpovědná jediná státní instituce, mající na použitý nástroj výlučný vliv ü jde tedy o to, přidělit vždy jeden nás...

Více

Název předmětu : Makroekonomie I. Kód předmětu : KEK/OMAKR

Název předmětu : Makroekonomie I. Kód předmětu : KEK/OMAKR Objective of the course in terms of learning outcomes and competences: The course makes students acquainted with the basic macroeconomic aggregates, problems of economic growth and cyclical fluctua...

Více

Ekonomický cyklus.

Ekonomický cyklus. 6.3 Náklady ekonomického cyklu a proticyklická politika Ekonomický cyklus je veskrze negativní jev. V období recese se firmám hromadí zásoby, zmenšují proto objem produkce a některé krachují. Roste...

Více

pc06 Společná zemědělská politika

pc06 Společná zemědělská politika ‰ Autonomní produkční cyklus (biologicky podmíněná reprodukce stáda, roční cyklus rostlinné výroby, aj.) ‰ Vysoký podíl drahé specializované techniky Zemědělství jako dlouhodobě útlumové odvětí ‰ R...

Více

Školy marginalistické revoluce Lausannská škola

Školy marginalistické revoluce Lausannská škola ▫ Předpokládal že reparace pro německou ekonomiku budou neúměrně vysoké -> Ekonomické důsledky míru 1925 – Ekonomické důsledky pana Churchilla ▫ Varuje před obnovením zlatého standardu – Trh bude m...

Více

program koncertu - Gymnázium Jana Nerudy

program koncertu - Gymnázium Jana Nerudy studium s hudebním zaměřením si Vás dovolují pozvat na

Více

Název předmětu : Mikroekonomie I. Kód předmětu : KEK/OMIKR

Název předmětu : Mikroekonomie I. Kód předmětu : KEK/OMIKR It is an introductory course of microeconomic theory, the aim is to make student acquainted with theoretical outcomes of the modern economic theory. The content is within the classical textbook by ...

Více

2382019_macroekonomi..

2382019_macroekonomi.. URBAN,J., Základy teorie národního hospodářství,ASPI Publishing, Praha 2003, ISBN 8086395-72-3 Požadavky: Aktivní účast na cvičeních, vypracování a prezentace referátu, včasné odevzdání a obhájení...

Více