Kde m˚uˇzete naj´ıt´utˇechu?

Komentáře

Transkript

Kde m˚uˇzete naj´ıt´utˇechu?
ˇ ´
c ıslo 5, 2016
34567
˚ ˇ
´ ´ ˇ
Kde muzete najıt utechu?
34567
Vol. 137, No. 13
´ ´
´
˚
Celkovy naklad 58 987 000 v ytisku
´ ´
´
Vychazı ve 274 jazycıch
ˇ ´
c ıslo 5, 2016
CZECH
´
CO SI O TOM MYSLITE?
ˇ
ˇ ´ ˇ ´
Dnes je zivot hodne narocny.
˚ ˇ
´
Kde muzeme najıt spolehlivou pomoc
´ ˇ
ˇ
´
ˇ
´
´
a utechu, kdyz mame nejake problemy?
˚ ˇ ˇ ´
´ˇ
V Bibli se pıse: „Otec projevu nezneho
´
˚
ˇ
´ ´ ˇ
milosrdenstvı a Buh veskere utechy . . .
´
ˇ ˇ
ˇ
ˇ
ˇ ´
nas utesuje ve vsem nasem souzenı.“
˚
(2. Korinanum 1:3, 4)
´ ´
´ ˇ ´ ˇ ˇ
´
Z tohoto vydanı Strazne veze se dozvıte,
˚ ˇ
´
´ ˇ
jestli muzeme zıskat utechu od Boha.
ˇ
´ ˇ ´ ˇ ˇ
TENTO CASOPIS, Strazna vez,
ˇ ´ ˇ´ ˇ
prinası cest Jehovovi Bohu,
´
´
´
panovnıkovi celeho vesmıru.
ˇ ˇ
´
Utesuje lidi dobrou zpravou o tom,
ˇ
ˇ´
´
´
´
ze Bozı nebeske kralovstvı brzy
´
ˇ
ˇ
odstranı veskerou spatnost
ˇ
ˇ´
´
´ ˇ
´ ˇ
a pretvorı zemi v raj. Sve ctenare
´
´ˇ
ˇ´ˇ
take vede k vıre v Jezıse Krista –
ˇ
´
´
ˇ
v to, ze dıky jeho smrti mame nadeji
ˇ
´ ´
ˇ ˇ ´ ˇ
na vecny zivot a ze nynı vladne
´
ˇ´
´
´
jako kral Bozıho kralovstvı.
ˇ
´ ´
ˇ
ˇ ˇ
Tento casopis je vydavan nepretrzite
´
od roku 1879. Je nepoliticky
ˇ
ˇ´
a pevne se drzı Bible jako autority.
´
ˇ
Tato publikace nenı urcena
´
´
k prodeji. Je poskytovana v ramci
ˇ
´
´
ˇ ´
´
celosvetove biblicke vzdelavacı
ˇ
´
´
cinnosti, ktera je podporovana
´
dobrovolnymi dary.
´
´
´
Pokud nenı uvedeno jinak, jsou biblicke citaty
ˇ
´
´
ˇ
´
prevzaty ze Svateho Pısma — Prekladu noveho
ˇ
´
´
sveta (se studijnımi poznamkami).
´
´
ˇ´
Mate zajem o dalsı informace
´
nebo o bezplatne studium Bible?
ˇ
´
Navstivte stranky www.jw.org
ˇ
ˇ´
ˇ
nebo napiste na prıslusnou
adresu.
The Watchtower (ISSN 0043-1087) Issue 13
September 2016 is published monthly with an additional issue published in January, March, May, July,
September, and November by Watchtower Bible
and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr.,
President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer;
1000 Red Mills Road, Wallkill, NY 12589-3299,
U.S.A., and in England by Watch Tower Bible
and Tract Society of Britain, The Ridgeway,
London NW7 1RN. (Registered in England as a
Charity.) 5 2016 Watch Tower Bible and Tract
Society of Pennsylvania. Printed in Britain.
˚ ˇ
´ ´ ˇ
Kde muzete najıt utechu?
ˇ ´
ˇ
ˇ
´ ˇ
Kazdy obcas potrebuje utechu 3
˚
´ ˇ
Jak Buh poskytuje utechu 4
´ ˇ
ˇ ˇ ´
´
Utecha v tezkych situacıch 6
ˇ ´ ˇ ´
DAL S I CL ANKY
´
Napodobujte jejich vıru
ˇ´
„Bitva patrı Jehovovi“ 9
´
´
´
David versus Goliat – historicka zprava, nebo mytus? 13
ˇ ´ ˇ
´
Bible menı zivot lidı
ˇ ´
´
Byl jsem zahorkly a agresivnı 14
ˇ´ ´
Co rıka Bible? 16
s
´
´
´
´
VICE NA WEBOV YCH STRANK ACH
ˇ
ˇ ´
ODPOVEDI
´ NA´ DALSI
BIBLICKE OTAZKY
ˇ´ ˚
Vyslysı Buh moje
modlitby?
r
ˇ ´ ´
(Najdeteˇ pod CO R´ IKA BIBLE ˛
ODPOVEDI NA OTAZKY)
´ ´
HLAVN I T EMA
ˇ ´
ˇ
ˇ
´ ˇ
KAZDY OBCAS POTREBUJE UTECHU
ˇ
Doka´ zete
si vybavit situaci, kdy jste jako malı´
ˇ si treba
ˇ
upadli a odreli
ruku nebo koleno? Vzpo´ ate
´ si, jak vas
´ maminka uteˇ sovala?
ˇ
´
mın
Asi vam
´
ˇ
´
´
ranu vycistila a nalepila na ni naplast. Chvıli jste
´ jejım
´ uklidnuj
ˇ ıc
´ ım
´ slovum
´
˚ a lasplakali, ale dıky
´
´
´
´
kyplnemu objetı jste se brzo cıtili lıp. V tomto
ˇ ut
ˇ
ˇ
´ echu
ˇ na dosah.
obdobı´ zivota
jste meli
vzdy
ˇ
ˇ roste, zivot
´ a´ byt
ˇ
ˇ
´ slozit
ˇ ejJak ale clov
ek
zacˇ ın
ˇsı.´ Problemy
´
´
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
´
´
ˇ
´
jsou vaznejsı a utechu je cım dal
´ Dospelˇ ı´ lide´ se dostavaj
´ ı´ do situacı,´
teˇ zˇ sˇ ı´ najıt.
´
ˇ
´
´
ˇ
ˇ
´
´
´
ˇ
´
ktere se stezı dajı vyresit naplastı nebo mamin
ym
´
ˇ
ˇ
´
˚
objetım. Uveme si nekolik prıkladu.
ˇ
´
´
˙ Zazili jste, jake to je ztratit praci? Kdyzˇ Julian
ˇ
ˇ
´
dostal vypove, byl z toho v soku a melˇ velke´
ˇ ´
´ o rodinu? Procˇ
obavy. Rıkal
si: Jak se postaram
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
si ve firme myslı, ze uz nejsem potrebn
y,´ kdyzˇ
ˇ
jsem tam tolik let tvrde pracoval?
ˇ ´
´
ˇ
´
˙ Mozna jste zdrcenı, protoze se vam rozpadlo
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
´
´
ˇ
manzelstvı. „Kdyz me pred 18 mesıci nahle
opusˇ
´
til manzel, ten smutek byl nesnesitelny. Zlomilo
ˇ
´
mi to srdce,“ vysvetluje
Raquel. „Prozˇ ıvala
jsem
´
jak citovou, tak fyzickou bolest. Bala jsem se, co
´
bude dal.“
ˇ
´
´ ˇ ´
´
´
´
˙ Treba mate vazne zdravotnı problemy a nenı
´
ˇ
ˇ´
ˇ
´
˚
ˇ
vyhlıdka, ze se to zlepsı. Nekdy se muzete cıtit jaˇ
ˇ
ˇ
ko Job, ktery´ si posteˇ zoval:
„K cemu
je takovy´ zi´
´
ˇ
´
vot? Pohrdam jım. Je to zbytecne.“ (Job 7:16,
ˇ
´ ıte
´ podobneˇ jako
Slovo na cestu) Nebo se nekdy
cıt
´
ˇ av
´ a:
´ „Nekdy
ˇ
´
osmdesatilet
y´ Luis, ktery´ prizn
mam
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
pocit, ze jenom cekam, az umru.“
ˇ ´
ˇ
ˇ ˇ
ˇ
´
ˇ
˙ Mozna potrebujete utesit, protoze vam zemrel
ˇ
´ ´
´ ı:´ „Kdyzˇ syn zahynul
nekdo blızky. Robert vyprav
ˇ
´
ˇ
ˇ
´ jsem tomu nemohl
pri letecke nehode, nejdrıv
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
uverit. Pak prisla hrozna bolest, kterou Bible pri´
´
ˇ
´
ˇ
rovnava k bolesti pri probodnutı mecem.“ (Luka´ sˇ 2:35)
´ cˇ
Robert, Luis, Raquel a Julian i v tak naro
´ ut
ˇ
ˇ Pomohl jim ten, kdo
´ situacıch
´ echu
nych
nasli.
´
ˇ
ˇ
´
ˇ
˚ Jak Buh
˚
umı lidi utesit nejlıp – vsemohoucı´ Buh.
´
´
ˇ
´
´
lidem pomaha? Poskytne utechu i vam?
číslo 5, 2016
3
˚
´ ˇ
JAK BUH POSKYTUJE UTECHU
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ je „Buh
˚ veskeApostol
Pavel rekl
o Jehovovi1, ze
ˇ
´ uteˇ suje
ˇ
ˇ
ˇ
´ echy,
ˇ
re´ ut
jenzˇ nas
ve vsem
nasem
souze´
´
˚
´
ˇ
nı“. (2. Korinanum 1:3, 4) Vyplyva z toho, ze
´
ˇ
ˇ
´
˚
ˇ
ˇ
ˇ
Buh chce pomoct kazdemu cloveku a ze zadna´
´
´ aby nas
´ uteˇ sit
ˇ nedokazal.
´
tragedie
nenı´ tak velka,
´ Buh
˚ pomohl, muPokud ale chceme, aby nam
´
ˇ
ˇ
ˇ
sıme pro to neco udelat. Je to, jako kdyzˇ potreˇ
´
ˇ
bujeme pomoc od doktora – asi tezko by nam ji
ˇ
ˇ Pomohl poskytnout, kdybychom k nemu
nesli.
ˇ
´
ˇ
´
dobne to vyjadril prorok Amos: „Budou dva kraˇ spolu, pokud si nedali schuzku?“
˚
cet
(Amos 3:3)
´
´
´
ˇ
ˇ se k Bohu a on
Bible nas proto vybızı: „Priblizte
ˇ ı´ zˇ ı´ k vam.“
´
se pribl
(Jakub 4:8)
´ Buh
˚
ˇ
´ jistı,´ ze
ˇ se k nam
˚
Jak si ale muzeme byt
ˇ ı´ zˇ ı?
´ Jednak proto, ze
´ o tom opakovaneˇ
ˇ nas
pribl
´
ˇ
´
ˇ
ˇ ktere´
sam ujisuje. (Viz ramecek „Biblicke´ verse,
´
ˇ
´
´
´
ˇ
˚
nas ujisujı, ze nam Buh chce pomahat“.) A take´
ˇ ze za´ zitk
ˇ u˚ lidı,´ kterym
´ Buh
˚ uzˇ pomohl.
je to videt
´ David dobre
ˇ ved
ˇ el,
ˇ jake´ to je zazˇ ıt
´ nejaˇ
I kral
´
ˇ
ˇ
´
kou tragedii. Stejne jako hodne lidı dnes i on
´
1 Jehova je podle Bible Bozˇ ı´ jmeno.
hledal pomoc u Boha. Jednou Jehovu prosil:
´ snazn
ˇ ych
´ proseb, kdyzˇ k tobeˇ vo„Slysˇ hlas mych
´
ˇ elˇ mu Buh?
´
˚
lam o pomoc.“ Odpoved
David doda´
´
´
´
ˇ
ˇ
va: „Obdrzel jsem pomoc, takze me srdce jasa.“
ˇ
(Zalm 28:2, 7)
´
ˇ ´ ˇ
ULOHA JEZISE
ˇ ze
´ ı´
˚ urcil,
ˇ Jezˇ ı´ sˇ ma´ mıt´ priˇ poskytovan
Buh
ˇ
´
´utechy
˚
ˇ
´
dulezitou roli. Mezi ukoly, ktere od Boha
´
´ srddostal, bylo, aby „ovazal
lidi se zlomenym
ˇ vsechny
ˇ
´ ı“.
´ (Izaja´ sˇ 61:1, 2)
cem“ a „uteˇ sil
truchlıc
´
´
´
V souladu s tımto proroctvım melˇ Jezˇ ı´ sˇ zajem
ˇ
´
´
o lidi, kterı byli pod velkym tlakem. (Matousˇ
11:28–30)
´
´ pomahal
˚ ymi
´
˚
Jezˇ ı´ sˇ druhym
ruzn
zpusoby.
Na´
´
ˇ
´
prıklad jim daval moudre rady, choval se k nim
ˇ a nekdy
ˇ
ˇ Jeden malolaskave,
je dokonce vyle´ cil.
´
ˇ
ˇ
ˇ sˇ
mocny muz ho prosil: „Jestlize jen chces,ˇ mu˚ ze
ˇ
ˇ
´
ˇ
´
ˇ
ˇ
me ocistit.“ Jezısovi bylo toho muze lıto a odpoˇ el
ˇ mu: „Chci. Bu oci
ˇ st
ˇ en.“
ˇ
ved
(Marek 1:40, 41)
´
A malomocny se uzdravil.
´
ˇ nam
Dnes uzˇ Bozˇ ı´ Syn nenı´ na zemi a nemu˚ ze
ˇ
´
tedy osobne pomahat. Ale jeho Otec Jehova,
ˇ
ˇ
´ pomah
´ a´ tem,
ˇ
˚ vesker
´ echy“,
„Buh
e´ ut
dal
kdo to
ˇ
´
´
˚
potrebujı. (2. Korinanum 1:3) Podıvejme se, jak
´
to delˇ a.
ˇ
´
´
˙ Bible. „Vsechno,
co bylo napsano
drˇ ıve,
by´
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
lo totiz napsano pro nase poucenı, abychom meˇ
ˇ
´
´
li nadeji prostrednictvım sve vytrvalosti a proˇ ´
ˇ
´ ut
ˇ
´
´ echy
˚ 15:4)
strednictv
ım
z Pısem.“
(Rıman
um
ˇ´
´
´
´
ˇ
ˇ
˙ Bozı svaty duch. Kratce po Jezısoveˇ smrti
ˇ
´
kresansky´ sbor „vstoupil do pokojneho
obdobı´
´
´
ˇ
´
ˇ
a byl budovan“. Dıky cemu? „Chodil v bazni pred
ˇ
ˇ
´
´
Jehovou a v utese svatym duchem.“ (Skutky
´ ma´ velkou moc.
9:31) Svaty´ duch neboli Bozˇ ı´ sıla
´ aby nas
´ uteˇ sil
ˇ v jakekoli
´
˚ ho mu˚ ze
ˇ pouzˇ ıt,
Buh
situaci.
´ radı:´ „O nic nebute
˙ Modlitba. Bible nam
ˇ
´
´
´uzkostlivı,´ ale ve vsem
davejte
sve´ prosebne´ zˇ aˇ
´
´
dosti na vedomı Bohu modlitbou . . . a Bozˇ ı poˇ
ˇ
ˇ
ˇ ı,´ bude streˇ
koj, ktery´ prevy
suje
vsechno
myslen
ˇ srdce a vase
ˇ myslenkov
ˇ
´e sıly.“
´
ˇzit vase
˚
(Filipanum
4:6, 7)
´
ˇ
´
ˇ
˙ Lide v kresanskem sboru. Spolukresan
e´
´ mu˚ zou
´ podat pomocnou
ˇ v teˇ zk
ˇ ych
´ situacıch
nam
ˇ
´ e´ „posiruku. Pro apostola Pavla byli jeho prˇ atel
´
´
´
´
´
lujıcı pomocı“, ktera byla nablızku v „nouzi a sou´ (Kolosanum
ˇ um
ˇ ı“.
˚ 4:11; 1. Tesalonican
˚ 3:7)
zen
´ ate,
´
ˇ a´ si ale rˇ ık
Mozn
jak to funguje v praxi. Po´
´ kterˇ ı´ museli re
ˇ sit
ˇ
ˇ lide,
dıvejme se te, co prozili
´
´
ˇ
´
ˇ
´
˚
problemy zmınene v uvodu. Stejne jako oni mu´ splnen
ˇ ı´ krasn
´ eho
´
´
ˇzete i vy zazˇ ıt
ˇ
Bozıho slibu:
ˇ
ˇ
ˇ
´ budu
ˇ
„Jako kdyz nekoho utesuje matka, tak vas
ˇ
ˇ
ˇ
ja´ uteˇ sovat.“
(Izaja´ sˇ 66:13, Cesky´ studijnı´ preklad)
´
ˇ
´ ´
ˇ
´
Biblicke verse, ktere nas ujisujı,
ˇ
´
˚
´
ze nam Buh chce pomahat
ˇ
´
˙ „Vzdy ty sam, Jehovo, jsi mi pomohl
ˇ
ˇ ˇ
ˇ
a utesil me.“ ( Zalm 86:17)
ˇ ˇ
ˇ ˇ
˚
ˇ´ ´ ´ ˇ ˚
˙ „ ‚Utesujte, utesujte muj lid,‘ rıka vas Buh.“
´ ˇ
(Izajas 40:1)
ˇ ˇ
ˇ ˇ
´
˙ „Jako kdyz nekoho utesuje matka, tak vas
ˇ
´
ˇ ˇ
´ ˇ
´
budu ja utesovat.“ (Izajas 66:13, Cesky
´ ˇ
studijnı preklad)
ˇ
´
´
ˇ
˙ „Sastnı jsou ti, kdo truchlı, protoze budou
ˇ ˇ
ˇ
uteseni.“ (Matous 5:4)
´
ˇ
˙ „Zatımco na nej [na Boha] uvrhnete
ˇ
´
ˇ
´
vsechnu svou uzkost, protoze o vas
ˇ
pecuje.“ (1. Petra 5:7)
číslo 5, 2016
5
´ ˇ
ˇ ˇ ´
´
UTECHA V TEZKYCH SITUACICH
´
´
˚
ˇ ˇ´
´
˚ ˇ
ˇ
´
´
ˇ ˇ
Lide majı nejruznejsı problemy. Nemuzeme rozebrat vsechny, ale vıc se zamyslıme nad ctyrmi
´ ˇ ´
´
´ ˇ ´
ˇ
ˇ
˚
˚ ´
situacemi zmınenymi v uvodnım clanku. Vsimnete si, jak v nich Buh ruznym lidem pomohl.
ˇ
´
´
KDYZ ZTRATITE PRACI
´ ve stejˇ
„Ja´ i moje manzelka
jsme ztratili praci
´ a´ Seth1. „Dva roky jsme preˇ
nou dobu,“ vzpomın
´
´
ˇ
´
ˇ
ˇzıvali
˚
´
dıky financnı podpore od rodiny a ruznym
ˇ yd
ˇ um.
´ elk
˚
ˇ
priv
Moje manzelka
Priscilla z toho byla
ˇ
´
ˇ
ˇ
na dne a ja jsem si pripadal k nicemu.
´
ˇ
´
´ priˇ
Dıky cemu jsme to zvladli? Priscilla si stale
´
ˇ
ˇ 6:34.
pomınala
Jezˇ ı´ sova
slova zapsana´ u Matouse
´
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
´
´
ˇ
ˇ
Jezıs rekl, ze se nemame zbytecne trapit tım,
co
´
´
ˇ
ˇ
´
´
bude zıtra, protoze kazdy den ma dost svych sta´ jı´ dodavaly
´
rostı.´ Sılu
hluboke´ modlitby. Mneˇ zaˇ
ˇ
ˇ
se pomohl Zalm 55:22. Jako zalmista
jsem sveˇ ril
ˇ
svoje starosti Jehovovi a on meˇ opravdu podporil.
´
´
´
´
ˇ
ˇ
ˇ
I kdyz uz praci mam, stale se snazıme pamatovat
ˇ
ˇ 6:20–22 a zˇ ıt´ skromna Jezˇ ı´ sovu
radu u Matouse
ˇ
´
´
´
ˇ
´
ˇ k Bohu a k sobeˇ nane. Cele nas to navıc priblızilo
´
vzajem.“
´ ı:´ „Kdyzˇ nase
ˇ mala´ rodinna´ firJonathan vyprav
ˇ
´
ma zkrachovala, mel jsem strach, co bude dal.
´
˚
V dusledku ekonomicke krize bylo dvacet let nasˇ ı´
´ najednou pryc.
ˇ Penıze
´ byly duvodem
˚
tvrde´ prace
ˇ ych
´
´
ˇ
˚ nedostatku ficast
hadek
s manzelkou.
Kvuli
´
´
´
ˇ
nancı jsme se i bali pouzıvat kreditnı´ kartu.
´
´
ˇ
Bible a Bozˇ ı´ duch nam
pomahali
delat
dob´
´
ˇ
ˇ
ra rozhodnutı. Naucil jsem se prijmout jakoukoli
´ a taky jsme omezili nase
ˇ vydaje
´
praci
jen na ty nejˇ sˇ ı.´ Jsme svedkov
ˇ
´ podnutnej
e´ Jehovovi, a tak nas
ˇ
ˇ
ˇ
´
´
´
´
˚
porovali i nasi spoluverıcı. Dodavali nam sebeduˇ
ˇ
´
´
´
ˇ
´
veru a v tezkych chvılıch nam poskytli praktickou
pomoc.“
ˇ
´
ˇ
´
KDYZ SE VAM ROZPADNE MANZELSTVI
´ ı´ opustil, hodneˇ meˇ
ˇ znenadan
„Kdyzˇ meˇ manzel
ˇ
´ a´ Raquel. „Byla
to zranilo a nastvalo,“ vzpomın
ˇ
´
´
ˇ ena.
ˇ
1 Nekter
a´ jmena
v tomto clˇ anku
byla zmen
6
STRÁ ŽNÁ VĚŽ
ˇ
ˇ
´
„Naucil jsem se prijmout jakoukoli praci
ˇ
´
a taky jsme omezili nase vydaje jen na ty
ˇ ˇ´
nejnutnejsı.“ (Jonathan)
ˇ ale spolehla jsem se na Boha
jsem z toho na dne,
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ y´ den
a on me utesil. Kdyzˇ jsem se k nemu
kazd
´
ˇ ı´ klid. Mela
ˇ jsem pocit,
modlila, cıtila
jsem vnitrn
´
´
jako by me zlomene srdce uzdravoval.
´
´
´
˚
Dıky
Bozˇ ımu
Slovu, Bibli, jsem dokazala
svuj
ˇ
ˇ
vztek prekonat. Poslechla jsem radu apostola Pavˇ ´
ˇ
˚ 12:21: ‚Nedej se premoci
la, ktera´ je v Rıman
um
´
ˇ
´
zlem, ale neustale premahej zlo dobrem.‘
´
˚ dobry´ prˇ ıtel
Jeden muj
mi pomohl, abych po´
´
´
´
ˇ
chopila, ze musım jıt dal. Ukazal
mi Kazatele 3:6
ˇ
ˇ
ˇ je cas,
a laskaveˇ mi vysvetlil,
ze
kdy se musı-´
´
ˇ
ˇ
´
me ‚vzdat .. . neceho jako ztraceneho‘.
Nebylo
´
ˇ
ˇ
ˇ
lehke to prijmout, ale presne takovou radu jsem
´ potrebovala.
ˇ
ˇ
v tu chvıli
Dala jsem si v zivot
eˇ nove´
´
cıle.“
´ a:
´ „Kdyzˇ se vam
´ rozpadne manzelˇ
Elizabeth rˇ ık
´
ˇ
ˇ
stvı, potrebujete oporu. A mne takovou oporu ne´ a´ kamaradka.
´
´
unavn
eˇ poskytovala moje blızk
Plaˇ
ˇ Dıky
´
kala se mnou a uteˇ sovala
me.
nı´ jsem se
´
´
´ ale milovana.
´ Jsem si jista,
´ ze
ˇ
necıtila
odmıtnut
a,
ˇ
ji pouzil Jehova, abych se dala dohromady.“
ˇ
ˇ ´
´
KDYZ JSTE STARI NEBO NEMOCNI
´ jsme mluvili v prvnım
´ clˇ anku
´
´
Luis, o kterem
te´
´
´
ˇ e´ problemy
to serie,
ma´ va´ zn
se srdcem a dvakrat
´
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
´
uz malem zemrel. Musı byt 16 hodin denne pripoˇ
´ Vyprav
´ ı:´ „Casto
´ k Jehojeny´ na kyslık.
se modlım
´
´
´
´
´
´ Modˇ
vovi a pak cıtım, jak mi Bozı duch dava sılu.
´
´
ˇ
litby mi pomahaj
ı´ moji situaci zvladat,
protoze
ˇ
ˇ
´
ˇ
´
˚
ˇ
duveruju Bohu a vım, ze se o me postara.“
ˇ 80 let, vysvetluje:
ˇ
ˇ
Petra, ktere´ je pres
„Chtela
ˇ
ˇ
´
ˇ
´
´
˚
ˇ
ˇ
bych delat tolik vecı, ale proste nemuzu. Cıtım, ze
´
´ cn
ˇ e.
´
´ ı´ sıly,
mi ubyvaj
a je to pro meˇ hodneˇ naro
ˇ
ˇ
´
´
˚
Jsem vycerpana a neobejdu se bez leku. Casto
ˇ y´ slˇ ım
´ nad tım,
´
´
prem
jak Jezˇ ı´ sˇ prosil sveho
Otce,
ˇ
´
´
˚
aby ho zbavil urcitych problemu, pokud to bude
´ Jehova dal ale Jezˇ ı´ sovi
ˇ
´ je zvladnout
´
ˇ e.
mozn
sılu
´
´
ˇ
´
ˇ
a dava ji i mne. Modlitba je takova moje kazdo´
ˇ
ˇ
ˇ
dennı terapie. Kdyz vsechno reknu Bohu, je mi
´
lıp.“
(Matousˇ 26:39)
´ eˇ rˇ 30 let bojuje s roztrouseˇ
Julian, ktery´ tem
ˇ ´ ´
´
´
´
ˇ
ˇ
nou sklerozou, to vnıma podobne. Rıka: „Vymenil
ˇ
´
´
ˇ ˇ
„Je cas, kdy se musıme ‚vzdat . . . neceho
´
ˇ
ˇ
jako ztraceneho‘. . . . Dala jsem si v zivote
´ ´
nove cıle.“ (Raquel)
ˇ
´
´ ´
„Casto se modlım k Jehovovi a pak cıtım,
ˇ´
´ ´ ´
jak mi Bozı duch dava sılu.“ (Luis)
číslo 5, 2016
7
ˇ
ˇ
´ Presto
ˇ
jsem reditelsk
e´ kreslo
za invalidnı´ vozık.
´
ˇ
ˇ
˚
ˇ
ˇ
ma muj zivot smysl, protoze se zameruju na to, jak
´
´ nuje
ˇ
´
ˇ pomahat
´
mu˚ zu
druhym.
To zmır
moje trape´
´
´
ˇ
nı. Jehova opravdu drzı sve slovo a posiluje sve´
´
ˇ
ˇ
ˇ
sluzebn
ıky,
kdyzˇ to potrebuj
ı.´ Stejneˇ jako apostol
ˇ
´
ˇ
´
´
´
˚
ˇ
Pavel muzu rıct: ‚Ke vsemu mam sılu mocı toho,
´ pred
ˇ av
´ a.‘“
´
˚ 4:13)
kdo mi sılu
(Filipanum
ˇ
´
ˇ
´
´
KDYZ ZTRATITE NEKOHO BLIZKEHO
´ srazilo auto, nejdrˇ ıv
´ jsem tomu ne„Kdyzˇ tatu
ˇ
ˇ
ˇ
´
´
ˇ mi to
chtel verit,“ vzpomına Antonio. „Priˇ slo
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
„I kdyz syn pri nehode letadla zemrel,
ˇ
´
ˇ
´ ´
predtım jsme spolu prozili mnoho krasnych
chvil.“ (Robert)
8
STRÁ ŽNÁ VĚŽ
ˇ
´
hrozneˇ nespravedlive´ – byl v tom upln
eˇ nevinne.
´
ˇ
ˇ
´
´
Nemohl jsem s tım ale nic delat. Pet dnı byl v koˇ
ˇ maminkou se mi neˇ
matu a potom zemrel.
Pred
ˇ
´
´
´
ˇ
jak darilo branit se slzam, ale kdyz jsem byl sam,
´ meˇ napadalo: Proc?
ˇ
´
upln
eˇ jsem se sesypal. Porˇ ad
ˇ
Proc?
´ cn
ˇ em
´ obdobı´ jsem Jehovu prosil,
V tom naro
aby mi pomohl mıt´ emoce pod kontrolou a aby mi
ˇ ı´ klid. Postupneˇ jsem se klidnej
ˇ sˇ ı´ opravdal vnitrn
´
ˇ
´
ˇ
ˇ
du cıtil. Pripomınal jsem si, ze se v Bibli pı´ se,
ˇ
´ıdana´ udalost‘
´
ˇze ‚nepredv
˚
ˇ
muze potkat kohokoli.
´
ˇ y´ a ja´ se s nım
´
´
ˇ
Jsem si jisty, ze tata bude vzkrˇ ı´ sen
´
´ Buh,
ˇ to slıbil
˚ ktery´ nemu˚
znovu setkam,
protoze
´
ˇze lhat.“
(Kazatel 9:11; Jan 11:25; Titovi 1:2)
´ jsme mluvili v uvodu,
ˇ
´
ˇ neRobert, o kterem
zazil
ˇ ´ ´
´
´
ˇ
co podobneho. Rıka: „Ja i moje manzelka Maribel
´
´ k Jehovovi zıskali
´
ˇ ı´
jsme dıky
modlitbam
vnitrn
´ se mluvı´ ve Filipanum
´
˚ 4:6, 7. Dıky
klid, o kterem
ˇ
ˇ
´
´
´
nemu jsme meli sılu mluvit s televiznımi reportery
ˇ
ˇ
´
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
o nadeji na vzkrısenı. I kdyz syn pri nehode letadˇ predt
ˇ
´ jsme spolu prozili
´
ˇ mnoho krasla zemrel,
ım
ˇ
ˇ
´
nych chvil. A na ty se zamerujeme.
ˇ
ˇ
´
Nasiˇ spolukresan
e´ si vsimli,
s jakym
klidem
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ ı.´ Rekli
jsme v televizi mluvili o nadeji na vzkrısen
ˇ eˇ bylo dıky
´ tomu, ze
´
ˇ to urcit
ˇ se za nas
jsme jim, ze
ˇ
´
ˇ
´
tolik modlili. Jsem si jisty, ze jejich projevy utechy
ˇ
ˇ
´
´ predaly
´ echu
ut
od samotneho
Jehovy.“
nam
´
ˇ ze
˚ o kterych
´
ˇ
Z prˇ ıklad
u,
jsme mluvili, je videt,
´
ˇ
ˇ
´
´
˚
ˇ
˚
Buh dokaze lidem pomoct s nejruznejsımi proble´
´
ˇ
´
´
ˇ
ˇ
my. Prozıvate nejake i vy? A uz jsou jakekoli, Jeˇ
ˇ
ˇ
´
˚ vesker
´ echy“,
hova, „Buh
e´ ut
je pripraven
y´ vam
˚
pomoct.1 (2. Korinanum 1:3) Zkuste ho o pomoc
´
pozˇ adat.
ˇ
´ dozved
ˇ et
ˇ o Bohu a o tom, jak vam
´ mu˚ ze
ˇ po1 Pokud se chcete vıc
´ na svedky
ˇ
´ e,
ˇ kde zijete,
ˇ
moct, obrate se prosım
Jehovovy v mıst
ˇ do jejich nejblizˇ sˇ ı´ pobocky.
ˇ
nebo napiste
´
NAPODOBUJTE JEJICH V IRU DAVID
ˇ´
„Bitva patrı
Jehovovi“
AVID se pevneˇ postavil, aby ho nestrhnul
´ u,
ˇ
˚ kterˇ ı´ se hnali proti nemu.
˚
proud vojak
S hruˇ
´
´
´
ˇ
zou v ocıch utıkali z bitevnı linie. Co je tak vydesiˇ
ˇ
´ dokola opakujı´
lo? David zrejm
eˇ slysel,
jak stale
´
ˇ
ˇ
jedno slovo. Bylo to jmeno muze, ktery´ sebevedo´ nedaleko v udol
ˇ sˇ ıho
´
´
ˇ
meˇ stal
ı´ – Goliat. Vet
muze
ˇ
´
ˇ
David asi nikdy predtım nevidel.
´ a´ ve
David rychle pochopil, procˇ Goliat vyvolav
´
´
˚
vojacıch takovou hruzu. Byl to chlap jako hora –
ˇ
´ nezˇ dva urostlı´ muzi.
ˇ vıc
ˇ Te
pravdepodobn
eˇ va´ zil
ˇ
´
´
ˇ
´
mel navıc vyzbroj, ktera sama o sobe vzbuzovala
ˇ y´ bojovnık,
´ ktery´ melˇ
respekt. Taky to byl zkusen
´
ˇ
´
obrovskou sılu. Hlasite se posmıval izraelske´ ar´ eˇ a jejımu
´
´ Saulovi. Predstavte
ˇ
mad
krali
si, jak se
´ a vyzyv
´
´
´ a´ vojaky,
jeho dunivy´ hlas nese udol
ım
aby
´
ˇ
ˇ
´
s nım kdokoli z nich prisel bojovat a v jedinem
´
´
souboji tak rozhodl o vysledku cele bitvy. (1. Samuelova 17:4–10)
´ strachy a kral
´ Saul na tom neIzraelite´ se trˇ asli
´
ˇ el,
ˇ Goliat se Izbyl o moc lıp. Jak se David dozved
´
´
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
raeli posmıval uz vıc nez mesıc. Stretnut
ı´ izrael´
ˇ
´
´
skeho a filistınskeho vojska se dostalo do patove´
´
situace a Goliat den za dnem opakoval svoji vyˇ
ˇ ıc
´ ı´ videt,
ˇ
zvu. Davida to pobourilo.
Bylo pokoruj
´
´
ˇ
ˇ
ˇ
´
jak se izraelsky kral a jeho vojaci, vcetne trech Da´
ˇ ı´ strachem. Davi´
˚ chvej
vidovych
starsˇ ıch
bratru,
ˇ
ˇ
ˇ
dovi neslo jenom o to, ze Goliat ponizoval
izrael´
´
´
ˇ
ˇ
skou armadu. Vzdy urazel samotneho Jehovu,
´ ale mohl David delat?
ˇ
Boha Izraele! Co s tım
Byl
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ z je´
˚
ˇ
prece jeste tak mlady! A co se muzeme naucit
´
ho vıry?
(1. Samuelova 17:11–14)
D
ˇ
ˇ
„POMAZ HO, NEBOT TO JE ON!“
ˇ
ˇ ıc
´ u˚ nazpatek.
´
Vrame se te ale o radu
mes
Blı´ zˇ ı´
ˇ
´
´
ˇ
se vecer a David dohlızı na otcovy ovce, ktere´ se
´
´
pasou v kopcıch
nedaleko Betlema.
Je to dospı-´
´ ı´ mladık
´ s peknou
ˇ
´
vajıc
postavou, zrzavymi
vlasy
´
ˇ
´
´
´
a krasnyma bystryma ocima. V poklidnych
chvı-´
´lıch rad
´ hraje na harfu a zpıv
´ a´ o nadhern
´
ˇ
´ych ve´
ˇ
´
´
´
cech, ktere Jehova vytvoril. Hranım travı dlouhe´
´ dal
´ lepsˇ ım
´ hudebnıkem.
´
hodiny, a tak je cˇ ım
Tenˇ
ˇ poslal otec Jisai,
ˇ
ˇ
ale pro nej
protoze
to vecer
´
ˇ
ˇ
chce, aby za nım hned prisel. (1. Samuelova 16:12)
ˇ
ˇ ym
˚ jeho otec mluvı´ s nejak
´
Kdyzˇ prijde
domu,
ˇ
´
ˇ
´
starym muzem – vernym prorokem Samuelem.
ˇ aby jednoho z Jisaiov
ˇ
´ synu˚
Jehova ho poveˇ ril,
ych
ˇ
´
´
pomazal za dalsıho krale nad Izraelem. Samuel se
´
´
uzˇ setkal s Davidovymi
sedmi starsˇ ımi
bratry, ale
ˇ
´
´
ˇ
ˇ
Jehova mu dal jasne najevo, ze zadneho
z nich ne´
ˇ
vybral. Kdyz ale dorazı David, Jehova Samuelovi
´ a:
´ „Pomazˇ ho, nebo to je on!“ A tak Samuel berˇ ık
ˇ y´ specialn
´ ım
´ olejem a v prˇ ı-´
re duty´ roh naplnen
ˇ
´
tomnosti vsech ostatnıch bratru˚ trochu nalije Da´ nastala v Davidoveˇ
vidovi na hlavu. V tu chvıli
ˇ
ˇ
´ a:
´ „Od toho dne dal
´
ˇzivoteˇ velka´ zmena.
Bible rık
ˇ na Davida pusobit
˚
˚ duch.“ (1. Sazacal
Jehovuv
muelova 16:1, 5–13)
´ na kralovsk
´
´ tru˚
Videlˇ se David od te´ chvıle
em
ˇ
´
ˇ
˚
ne? Vubec ne. Spolehal se na Jehovu a cekal, azˇ
ˇ ujmout se no´ duchem uka´ ze,
ˇ ze
ˇ je cas
mu svym
´
´
ˇ y´ pasty´ r.ˇ
´
´
˚
ˇ
vych ukolu. Zatım dal zil jako obycejn
ˇ
´ a odva´
O ovce ale pecoval s velkym nasazenım
´
´
ˇ
ˇ
´
hou. Na stado jeho otce dvakrat zautocila selma
–
číslo 5, 2016
9
ˇ David se je nesnajednou lev a podruhe´ medved.
ˇ e´ vzdalenosti.
´
´ se jim
ˇzil odehnat z bezpecn
Nebal
ˇ
postavit a pustil se s nimi do boje, aby neublı´ zili
´
ˇ
ˇ
´
´
ˇ
´
bezbrannym ovcım. Obe nebezpecna zvırata Daˇ
vid premohl
a zabil. (1. Samuelova 17:34–36; Iza´
ˇ
jas 31:4)
ˇ y´ cas
ˇ si ho zavolal kral
´ Saul, ktery´ se
Za nejak
ˇ
ˇ
´
o jeho schopnostech dozvedel. Saul byl sice stale
´
ˇ
´
ˇ
´
ˇ
velmi dobry bojovnık, ale nemel uz v te dobe Jeˇ neposlechl jeho pokyhovovu podporu, protoze
´
´
ny. Jehova Saulovi nedaval sveho
ducha, a tak se
´ cˇ ım
´ dal
´ cast
ˇ eji
ˇ projevovaly jeho spatn
ˇ
u krale
e´
´
ˇ
ˇ
´
sklony – mıval zachvaty vzteku, byl prehnane po´
dezrˇ ıvav
y´ a agresivnı.´ Kdyzˇ se dostal do tako´
´
´
ˇ ı,´ dokazala
veho rozpolozen
ho uklidnit prˇ ıjemn
a´
ˇ
ˇ
´
´
hudba. O Davidove povesti schopneho hudebnıka
´
´ a tak
a bojovnıka
se doslechli Saulovi sluhove,
´
´
si ho kral zavolal, aby se stal jeho hudebnıkem
ˇ
a zbrojnosem. (1. Samuelova 15:26–29; 16:14–23)
´
´
ˇ
Z Davida si mu˚ zou
vzıt´ prˇ ıklad
zejmena
mladı´
´ Vsimn
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ venoval
lide.
ete
si, ze
cas
aktivitam,
dı-´
ˇ
ˇ
´
´
´
ˇ
ky kterym se jeste vıc sblızil s Jehovou. Taky
ˇ eˇ ucil
ˇ praktickym
´ dovednostem, ktere´
se trpeliv
ˇ
´
´
ˇ
´
ˇ
mu umoznily snadneji zıskat praci.
Ale predev
sˇ ım
´
ˇ
ˇ
reagoval na vedenı od Jehovy. Ve vsech techto
ˇ
oblastech mu˚ zeme
Davida napodobovat. (Kazatel
12:1)
ˇ
ˇ ´
´
ˇ
´
„AT SE V Z ADNEM MUZI NEHROUTI SRDCE“
ˇ
ˇ Saulovi, casto
I kdyzˇ David uzˇ slouzil
se vracel
´ ovce, nekdy
ˇ
domu˚ past
i na delsˇ ı´ dobu. Priˇ jedne´
´ zitosti
ˇ poslal za
ˇ
ˇ ho Jisai
takove´ prˇ ıle
se stalo, ze
ˇ
´
ˇ
´
´ e.
ˇ
ˇ
starsımi bratry, kterı slouzili v Sauloveˇ armad
´
´
ˇ
ˇ
David vzal zasoby, ktere pro ne dostal, a poslusneˇ
ˇ do udol
ˇ elˇ
´
zamı´ ril
ı´ Elah. Kdyzˇ tam dorazil a dozved
´
ˇ y.´
´
se o situaci popsane´ v uvodu
clˇ anku,
byl zdeˇ sen
ˇ
´
ˇ
ˇ
´
´
˚
´
Obe armady necinne zustavaly na svych pozicıch
´
´
´
´
na protilehlych svazıch tohoto rozlehleho udolı.´
(1. Samuelova 17:1–3, 15–19)
ˇ Jak mohDavid se s tou situacı´ nehodlal smı´ rit.
´
ˇ pou˚
la armada Boha Jehovy prchat v hruze pred
ˇ
ˇ
´
´
ˇ
´
´
hym clovekem, ktery navıc uctıval falesne´ bohy?
ˇ
´
ˇ
David povazoval
Goliatovy posmeˇ sky
za prˇ ımou
10
STRÁ ŽNÁ VĚŽ
ˇ
´
ˇ
ˇ ´ ˇ
David pokorne uznaval, ze nebezpecne selmy
´
ˇ
´
dokazal premoct dıky Jehovovi
ˇ vojaky
´
ˇ
ˇ covat,
ˇ
ˇ
ura´ zku
Jehovy. A tak zacal
presv
ed
ˇ
´
ˇ
ˇze Goliat nema´ sanci
zvıtezit. Netrvalo dlouho
ˇ elˇ se o tom jeho nejstarsˇ ı´ bratr Eliab. Osa dozved
ˇ Davida napomenul a obvinil ho, ze
ˇ
ˇ si priˇ sel
tre
´
´
´
ˇ
ˇ
uzıt pohled na nasilı v bitve. David mu ale odpoˇ el:
ˇ „Co jsem zase provedl? To se nemu˚ zu
ˇ zeved
´ ostatnı´ ujisoval,
ˇ
ˇ je mozn
ˇ e´ Goptat?“ A pak dal
ze
ˇ
liata porazit. Jeho slova se donesla az k Saulovi,
ˇ azal,
´
ˇ
ˇ
ktery´ prik
aby k nemu
Davida privedli.
(1. Samuelova 17:23–31; Bible21)
ˇ
´ dodat odvahu. Rekl
Davidova slova mohla krali
´
´
´
ˇ
ˇ
mu: „A se v zadnem muzi nehroutı srdce.“ Saulo˚ Goliatovi upl´
vo srdce se jakoby hroutilo – kvuli
ˇ
ˇ
ne ztratil odvahu. Jeho muzi na tom nebyli o nic
´ Vsichni
ˇ
ˇ
´
lıp.
udelali
chybu, kterou by na jejich mısˇ
ˇ
ˇ
´
´
te udelalo asi hodne lidı. Srovnavali sami sebe
´ obrovskym
ˇ ze
´ muzem
ˇ
ˇ mu budou sas tım
a videli,
ˇ
ˇ
´
hat tak nanejvys po bricho nebo po hru. Dovedli
ˇ
´ y´ proces.
ˇ Goliat s nimi udelˇ a´ kratk
si predstavit,
ze
ˇ eˇ uvidıme,
´
ˇ
David ale takhle neuvazoval.
Jak jest
´
ˇ
´
´
´
na celou situaci se dıval z uplne jineho uhlu. A tak
´
´
ˇ bude s Goliatem bojovat sam.
se nabıdl,
ze
(1. Samuelova 17:32)
´ „Nemu˚ ze
´ Filist
ˇ ınem
´
ˇ sˇ se s tım
Saul namıtl:
bıt´ . . .
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
Jsi jeste chlapec a on je bojovnık uz odmalicka.“
ˇ eˇ dıt´ e?
ˇ Ne, ale v te´ dobeˇ mu
Opravdu byl David jest
´ vek
ˇ na
asi nebylo ani dvacet let, a tak nemelˇ zatım
´
ˇ
´
ˇ
ˇ
to, aby mohl slouzit v armade. Mozna taky vyˇ
ˇ
padal mladsˇ ı,´ nezˇ ve skutecnosti
byl. Presto
uzˇ
ˇ odva´ zn
´
´
ˇ eho
melˇ povest
bojovnıka.
(1. Samuelova
16:18; 17:33; Bible21)
ˇ
ˇ cil,
ˇ zmınil
´ se o tom, jak bojoAby Saula presv
ed
ˇ
ˇ
val se lvem a medvedem. Nekoho
by mohlo naˇ
padnout, ze se David vychloubal. On ale velmi
ˇ
ˇ ved
ˇ el,
ˇ procˇ se mu podarilo
ˇ
ˇ
dobre
zvıt´ ezit.
Rekl:
„Jehova, ktery´ meˇ osvobodil ze lvı´ tlapy a z medˇ ı´ tlapy, ten meˇ osvobodı´ z ruky toho Filist
ˇ ı-´
ved
ˇ
´
ˇ
na.“ Saul nakonec souhlasil a rekl: „Jdi, a kez se
´ Jehova proka´ ze
ˇ byt
´ s tebou.“ (1. Samuelova
sam
17:37)
ˇ byste mıt´ takovou vıru
´ jako David? Je viChteli
ˇ
´
ˇ e´ nadsen
ˇ ı´ pro
ˇ
det, ze jeho vıra nebyla jenom nejak
ˇ
´
´
ˇ
ˇ
´
˚
˚
urcite idealy. Duveroval svemu Bohu kvuli tomu,
´ zazil.
ˇ
ˇ cen
ˇ y,´
ˇ ved
ˇ elˇ a co uzˇ sam
ˇ Byl presv
ed
co o nem
´
´
´
´
´
ˇze Jehova s laskou
ˇ
ˇ
chranı sve sluzebnıky a dodrzu´
´
´
je sve sliby. Pokud takovou vıru chceme zıskat, je
´
nutne´ zkoumat Bibli a poznavat
tak Boha. Kdyzˇ
ˇ
ˇ
ˇ eli,
ˇ
ˇ
pak v zivote uplatnujeme, co jsme se dozved
ˇ
´ to mnoho dobreho
´
´ to poprinese
nam
a nasiˇ vıru
´
´
˚
sılı. (Hebrejcum 11:1)
ˇ
´
´
„JEHOVA [TE] VYDA DO M E RUKY“
´
Saul se rozhodl vybavit Davida svou vlastnı´ vyˇ a podobala se te´ Gozbrojı.´ Byla vyrobena´ z medi
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
´ en
ˇ a´ kosile,
ˇ
liatove. Zrejme k nı patrila drat
kterou
ˇ
ˇ
´
´
ˇ
´
ˇ
tvorily prekryvajıcı se supinky. Kdyz se ale v te´
ˇ pohybovat, rychle
ˇ e´ vystroji
´
teˇ zk
David zkousel
ˇ
´
ˇ Nebyl na takovou
ˇ
mu doslo, ze to nenı nic pro nej.
ˇ vojenskym
´
ˇ neprosel
´ vy´
vyzbroj
zvykly,´ protoze
´
ˇ
ˇ
ˇ
´
´
cvikem. Navıc patrila Saulovi, ktery byl nejvyssım
´ Izraeli. (1. Samuelova 9:2) Vsechˇ
ˇ
muzem
v celem
´
ˇ
no to ze sebe sundal a oblekl si, co obvykle – odev
ˇ
´
pastyre. (1. Samuelova 17:38–40)
ˇ
ˇ
ˇ rame˚ mosnu
David si vzal pasty´ rskou
hul,
pres
´
ˇ
ˇ
no a prak. To neznı moc nebezpecne. Prak ale byla
ˇ
ˇ idealn
´ ı´ pro pasty´ re.
ˇ Tvoril
ˇ ho
velmi u´ cinn
a´ zbran,
ˇ
´
ˇ az
´ any
´
maly´ va´ cek,
ke kteremu
byly priv
dva dlou´
´
´
´
ˇ
´
ˇ
ˇ
he kozene pasky. Do vacku se vlozil kamen, praˇ
ˇ
´
kem se zatocilo
nad hlavou a pak stacilo
ve sprav´
´
´
´
ˇ
˚
nou chvıli jeden z pasku uvolnit a kamen zamıril
´
ˇ
ˇ
´
ˇ
´
´
velkou rychlostı presne k cıli. O ucinnosti teto
ˇ cˇ ı´ i to, ze
ˇ
´ ach
´
ˇ v nekter
´
zbraneˇ sved
ych
armad
byly
´
´
´
˚
cele oddıly vojaku s praky.
´ neprˇ ıteli.
´
´
S touto vybavou
David vyrazil vstrˇ ıc
ˇ
ˇ
ˇ
˚
ˇ
´
´
Muzeme si jenom domyslet, jak upenlive se mod´
´ ko´
lil, kdyzˇ se v udol
ı´ kratce
zastavil ve vyschlem
ˇ
ˇ
´
ˇ
´
˚
ryte reky, aby nasbıral pet oblazku. A pak se vydal
ˇ
ˇ e.
ˇ Vlastneˇ tam doslova prib
ˇ ehl.
na bojist
´
˚
Jak na Goliata zapusobilo,
kdyzˇ uvidelˇ sve´
ˇ
´
´
ˇ
´
ho protivnıka? Bible rıka: „Zacal jım opovrhovat,
´
´
ˇ se prokazal
´ chlapcem.“ Zahulakal
protoze
byt
na
ˇ
ˇ
´
´
ˇ
ˇ
Davida: „Jsem pes, ze ke mne prichazıs s klacky?“
ˇ
ˇ
ˇ
Ocividn
eˇ si vsiml
jenom hole, kterou David drzel,
´
ˇ
´
´
˚
a ne jeho praku. Ve jmenu filistınskych bohu Da´
ˇ
ˇ jeho mrtvovida proklınal
a vyhrozoval
mu, ze
´
´
´
´
ˇ
˚
˚
lu da ptakum a polnım zvıratum. (1. Samuelova
17:41–44)
ˇ predstavuje
ˇ
Davidova odpove
azˇ dodnes neˇ
ˇ
´
´
ˇ
´
´
ˇ
˚
obycejne pusobive vyjadrenı vıry. Predstavte
si,
´ „Prich
ˇ az
´ ı´ sˇ ke
jak ten mlady´ muzˇ na Goliata vola:
ˇ
´ a s ost
ˇ epem,
ˇ
ˇ
mneˇ s mecem
a s kopım
ale ja´ pri´
´
ˇ
´
chazım k tobe se jmenem Jehovy vojsk, Boha
´
´
´
izraelskych
bitevnıch
liniı,´ ktereho
jsi popichoˇ
ˇ
´
´
ˇ
´
val.“ David vedel, ze fyzicka sıla a vyzbroj nejsou
ˇ sˇ ı.´ Goliat ura´ zel
˚ zit
ˇ ej
ˇ Jehovu a David
to nejdule
´ Vyjad
´ ril
ˇ
´
ˇ
si byl jisty, ze Jehova to tak nenecha.
ˇ
ˇ
´
to jasne: „Bitva patrı Jehovovi.“ (1. Samuelova
17:45–47)
ˇ uvedomoval,
ˇ
David si velmi dobre
o kolik ho
ˇ
ˇ
´
´
´
Goliat prevysuje v sıle i vyzbroji.
Nenechal se tım
ˇ
ˇ
ale zastrasit.
Neudelal
stejnou chybu jako Saul
´
´
´ se sebou,
a jeho vojaci. Neporovnaval
Goliata sam
ˇ
´
´
ale s Jehovou. Goliat s vyskou temeˇ rˇ triˇ metry
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ Co je ale takova´
prevy
soval
vsechny
ostatnı´ muze.
ˇ
´
´
´
´
´
´
vyska ve srovnanı s panovnıkem celeho
vesmıru?
ˇ
ˇ nepredstavoval
ˇ
´
Stejneˇ jako kterykoli
jiny´ clov
ek
ˇ
ˇ
´
ˇ
´
Goliat pro Jehovu vetsıho neprıtele, nezˇ je pro
´ treba
ˇ
ˇ
nas
mravenec. Jehova byl prichystan
y´ tohoˇ
´
´
ˇ
to sebevedomeho bojovnıka znicit!
číslo 5, 2016
11
´
´
ˇ a sahl
´
David se proti svemu
neprˇ ıteli
rozbehl
´
ˇ
ˇ
ˇ
pro oblazek v mosne. Nabil prak a roztocil ho nad
ˇ en
ˇ ı.´ I Goliat postupoval
´
hlavou, azˇ se ozyvalo
svist
ˇ
ˇ
´ cn
ˇ eˇ kryty´
smerem k Davidovi a zrejmeˇ byl cˇ aste
ˇstıtem,
´
ˇ
´
´
ktery pred nım nesl jeho zbrojnos.ˇ V tu
´
ˇ vy´ ska
ˇ byla vlastneˇ nevyhodou,
´
chvıli pro nej
proˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
˚
ˇ
toze zbrojnos bezneho vzrustu mohl jen teˇ zko
ˇ ıt´ tak vysoko, aby chranil
´
zvednout st
i obrovu
´
ˇ
´
ˇ
hlavu. A prave na ni David mıril. (1. Samuelova
17:41)
´
ˇ
David uvolnil kamen
z praku. Predstavte
si, jak
´ ı´ kamen
´
´ ı´ ociˇ vsech
ˇ
ˇ ı´ zej
´ ıch.
´
ˇ ıc
se na letıc
upıraj
prihl
ˇ
´
ˇ
Jehova se bezpochyby postaral, aby dalsı uz nebyl
ˇ ı.´ Byla to presn
ˇ
´
´
ˇ
zapotreb
a´ rana,
kamen
se zaboril
ˇ
´
´
˚
ˇ
do Goliatova cela. Obr se skacel a zustal lezet tvaˇrı´ k zemi. Muz,ˇ ktery´ nesl st
ˇ ıt,
´ asi vzal v hruze
˚
ˇ ke Goliatovi a jeho
nohy na ramena. David dobehl
´
ˇ
vlastnım mecem mu usekl hlavu. (1. Samuelova
17:48–51)
´
ˇ eˇ sebrali odvahu.
Saul a jeho vojaci
konecn
ˇ
ˇ ın
´ um.
´
˚
S mohutnym krikem vyrazili proti Filist
Do-
ˇ
ˇ
padlo to presn
eˇ tak, jak rekl
David Goliatovi: „Bitˇ
´
´
´
va patrı Jehovovi, a vyda vas do nasˇ ı´ ruky.“ (1. Samuelova 17:47, 52, 53)
´ zapojovali do va´
ˇ
Doba, kdy se Bozˇ ı´ sluzebn
ıci
ˇ
ˇ
´
ˇ
lek, uz je pryc. (Matous 26:52) Davidova vıra je
´ ale prˇ ıkladem
´
´ musı´
pro nas
azˇ dodnes. I pro nas
ˇ y´ – musı´ to byt
´ Jehova skutecn
´ jediny´ Buh,
˚
byt
´
´
ˇ
´
´
ˇ
ˇ
´
kteremu slouzıme a pred kterym mame bazen.
´
´
´
ˇ
´
ˇ
ˇ
Obcas mozna mame pocit, ze se nad nami probleˇ
´
´
´
my tycı jako hory, ale v porovnanı s Jehovovou
´ Pokud si
neomezenou mocı´ jsou zcela nepatrne.
´
´
vybereme Jehovu jako sveho
Boha a projevıme
ˇ
ˇ
´
´
˚
v nej duveru jako David, nemusı nas zahnat do
´ a´ naro
´ cn
ˇ a´ situace ani zˇ adn
´ y´ problem.
´
kouta zˇ adn
ˇ
˚
ˇ
Jehovove moci se nemuze nic postavit do cesty! ˇ
ˇ
ˇ
´
´ ´
David si uvedomoval, ze ani obr nenı nic v porovnanı s Bohem Jehovou
´
´
& udolı Elah
Goliat
´
vojak
ˇ ˇ ´
bezneho
˚
vzrustu
asi 2,9 m
asi 1,7 m
DAVID VERSUS GOLIAT
´
´
´
Historicka zprava, nebo mytus?
´
´
´ ´
ˇ
´
ˇ
´ ˇ´
´
Biblicka zprava o boji Davida s Goliatem vyvolava v nekterych ctenarıch pochybnosti, jestli se nejedna
ˇ
´ ˇ´ ˇ
ˇ ˇ
´ ˇ
´
ˇ ´
´
´
jen o vymysleny prıbeh. Napadlo to pri ctenı predchozıho clanku i vas? Pokud ano, zamyslete se prosım
´
´ ´
ˇ
´
nad nasledujıcımi tremi otazkami.
˚ ˇ
´ ˇ
ˇ
´
1. Muze byt clovek vysoky
´ ˇ ˇ
temer 3 metry?
ˇ´ ´ ˇ
´ ˇ
Bible rıka, ze Goliat byl „vysoky sest
˚
´
loktu a pı “. (1. Samuelova 17:4)
ˇ´
ˇ ˇ
Loket v tomto prıpade predstavu´
´
´
je delku 44,5 centimetru a pı delku 22,2 centimetru. Dohromady to
´ ´
ˇ
ˇ´
´
dava asi 2,9 metru. Nekterı lide si
´ ˇ
´ ´
myslı, ze Goliat tak vysoky byt ne´
mohl. V novodobe historii ale bylo
´
ˇ
ˇ
zdokumentovano, ze jeden muz
ˇ ˇ
ˇ
ˇ
meril pres 2,7 metru. Proc by te˚
´
dy Goliat nemohl vyrust o pouhych
˚ ´
ˇ
20 centimetru vıc? Patril mezi muˇ
ˇ´
ze z kmene Refaim, kterı byli ne´
´
˚
´
obvyklym vzrustem proslulı. Take
´
v jednom egyptskem dokumentu
´ ˇ
´
´
z 13. stoletı pr. n. l. je zmınka o oba´
´ ´
vanych bojovnıcıch z oblasti Kana´
´
ˇ
ˇ
anu vysokych pres 2,4 metru. I kdyz
´ ˇ
ˇ
´
tedy Goliatova vyska rozhodne nenı
´
´ ˇ´
ˇ
obvykla, zdaleka se neda rıct, ze by
´
˚
´ ´
takovy vzrust nebyl realny.
ˇ ˇ
ˇ
2. Skutecne David zil?
ˇ
´
ˇ
Urcitou dobu se historikove snaziˇ
´
li zaradit postavu krale Davida do
ˇ´ ˇ
´ ˚
rıse mytu a legend. Pak se ale ob´
ˇ ˇ´
jevily doklady, ktere svedcı o opa-
´
ˇ ´
ku. Archeologove nalezli staroveky
´
´
´
napis, ve kterem je zmınka o „Daˇ
ˇ
´
ˇ´ˇ
vidove dome“. Navıc Jezıs Krisˇ
tus mluvil o Davidovi jako o skutec´
ˇ
ˇ
ne osobe. (Matous 12:3; 22:43–45)
ˇ
ˇ´ˇ
´
´
A to, ze Jezıs byl slıbenym Mesi´ ˇ
´
´
ˇ
´
asem, dokladajı dve podrobne rodoˇ´ˇ
´
´
ˇ ˇ
ve linie, ze kterych je videt, ze Jezıs
´
˚
´
byl jednım z potomku krale Daviˇ
´ ˇ
da. (Matous 1:6–16; Lukas 3:23–31)
ˇ ˇ ˇ
David tedy skutecne zil.
´
´ ˇ ´
´
3. Jsou mısta zmınena v teto
´ ˇ
ˇ ´
zprave skutecna?
´
´
Podle Bible se boj odehral v udo´
´
ˇ´
lı Elah. Zprava obsahuje i dalsı poˇ´ ´ ˇ
ˇ ´
´
ˇ
drobnosti. Rıka, ze Filistıni taborili
´
ˇ
na svazıch mezi mesty Soko a Aze´ ´
´
ka a izraelsky tabor se rozkladal
´
ˇ ˇ´
ˇ ´
´
na svazıch na protejsı strane udolı.
ˇ ´ ´
Jsou to skutecna mısta?
´
ˇ
´
Jisty muz, ktery tuto oblast ne´
ˇ ´
´ ´
´
davno navstıvil, vypravı: „Do udo´
˚
lı Elah jsme se vydali s pruvod´
´
ˇ ´
´
cem, ktery se nehlasil k zadnemu
´
ˇ
´
ˇ´
ˇ
nabozenstvı. Nejdrıv jsme vysli na
ˇ
ˇ
´
jeden kopec, takze jsme meli kras´ ´
´
´
´
˚
ny vyhled na udolı pod nami. Pru´
ˇ ˇ´
vodce nam dal precıst 1. Samuelo´
ˇ ˇ´
vu 17:1–3. Ukazal na protejsı stranu
´
´
ˇ
´
ˇ
udolı a rekl: ‚Tımhle smerem, nale´
ˇ´
ˇ
vo od vas, lezı ruiny mesta Soko.‘
ˇ
ˇ
Pootocil se a pokracoval: ‚A tam´
hle, vpravo od vas, jsou ruiny Azeˇ ´
´
ˇ
ˇ´
´
ky. Filistıni taborili prımo na svazıch,
´
´ ´
ˇ
ˇ
na ktere se dıvate, nekde mezi teˇ
ˇ
ˇ
mito dvema mesty. Takze my jsme
´ ˇ
ˇ
´
´
na mıste, kde klidne mohl byt ta˚
ˇ
bor Izraelitu.‘ Predstavoval jsem si,
ˇ
´ ˇ
´
ze prave tam, kde stojım, kdysi
´
stal Saul s Davidem. Pak jsme seˇ
´
´
ˇ
ˇ
sli do udolı a pokracovali smerem
ˇ ˇ´
ˇ
k protejsımu svahu. Uprostred jsme
´
ˇ
narazili na kamenite koryto reky,
´
´
´ ˇ ˇ
ˇ
ktere bylo temer bez vody. Uplne
ˇ
ˇ
jsem videl Davida, jak tam sklone´
´ ´ ˇ
´ ˚
ˇ
ny sbıra pet oblazku, z nichz jeden
ˇ
ˇ ´
´
mel pro filistınskeho obra znamenat
ˇ
smrt.“ Tento cestovatel, stejne jako
ˇ´
´
ˇ
ˇ
mnoho dalsıch lidı, jen zasl, kdyz si
ˇ ˇ
ˇ
ˇ
overil neobycejnou presnost biblic´
´
ke zpravy.
´
˚
´
´ ˇ
Nemame tedy duvod teto zprave
ˇ ˇ
´
´
ˇ ´
neverit. Vystupujı v nı skutecne po´ ´
ˇ ´
stavy a odehrava se na skutecnych
´
ˇ
ˇ´
ˇ ´ ´
mıstech. Predevsım je ale soucastı
ˇ´
´
´
Bozıho Slova, ktere pro nas nechal
˚
´
˚ ˇ
´
zapsat Buh, ktery „nemuze lhat“.
(Titovi 1:2; 2. Timoteovi 3:16) ˇ
číslo 5, 2016
13
ˇ ´ ˇ
´
BIBLE M EN I ZIVOT LID I
ˇ ´
Byl jsem zahorkly
´
a agresivnı
´ ˇ´
´
´
´
´
v krasne oblasti mexickeho statu Tamaulipas. Obyvatele´ toˇ
ˇ ed
ˇ rˇ ı´ a laskavı,´ ale kvuli
´
˚ organizovanemu
hoto mesta
jsou st
ˇ
ˇ
´
zlocinu je tato oblast velmi nebezpecna.
ˇ riˇ kluci a ja´ jsem z nich druhy´ nej˚ se narodili cty
Rodicˇ um
ˇ ıt´ jako katolıka
´ a pozdeji
ˇ jsem zpıval
´
starsˇ ı.´ Nechali meˇ pokrt
´
ˇ
´
´
ˇ
ve farnım sboru. U Boha jsem to chtel mıt dobre, protoze
´
ˇ
´
ˇ
ˇ
jsem se bal, aby me neodsoudil a ja se naveky nesmazil
MOJE MINULOST: Narodil jsem se v Ciudad Mante, ktere lezı
´ ´
VYPRAVI
´
ADRIAN DE LA FUENTE
´
ROK NAROZEN I
1974
´
ˇ
RODNA ZEME
MEXIKO
ˇ ´
DRIVE
´
´
ˇ ´
´ ˇ
NASILNIK A POULICNI RVAC
14
STRÁ ŽNÁ VĚŽ
v pekle.
ˇ let, tata
´ od nas
´ odesel.
ˇ
Kdyzˇ mi bylo pet
Byl jsem z toho
ˇ
ˇ
´
´
zdrceny. Hrozne mi chybel. Nemohl jsem pochopit, procˇ nas
ˇ
ˇ
´
opustil – meli jsme ho prece tak radi! Maminka pak musela
´
´
´ postarala.
travit
spoustu hodin v praci,
aby se o nas
ˇ
ˇ
ˇ jsem toho a zacal chodit za skolu, abych mohl byt
´
Vyuzil
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
˚
s partou starsıch kluku a holek. Naucili me kourit, mluvit
ˇ krast
´ a prat
´ se. Rad
´ jsem melˇ nad ostatnımi
´
sproste,
navrch,
ˇ
´
´
´
˚
a tak jsem se venoval boxu, zapasu a jinym bojovym sportum
ˇ
´
ˇ
ˇ
´
´
a taky se ucil zachazet se zbranemi. Stal se ze me nasilnık.
ˇ
ˇ
ˇ e´ prest
ˇ relky
ˇ
ˇ
´ jsem zu˚
Casto jsem se u´ castnil
nejak
a nekolikr
at
´
´
ˇ
´
ˇ
stal zakrvaceny lezet na ulici a malem jsem umrel. Asi si doˇ
˚
vedete predstavit,
kolik bolesti jsem zpusobil
mamince, kdyzˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
me takhle nekde nasla a musela me odvezt do nemocnice.
´ Jorge, muj
´ z detˇ
˚ kamarad
Kdyzˇ mi bylo 16, zastavil se u nas
ˇ
ˇ
´
ˇ se stal svedkem
´
ˇ si s nami
stvı.´ Rekl, ze
Jehovovym
a ze
ˇ
ˇ
´
ˇ
´
ˇ
˚
ˇ
chce promluvit o necem dulezitem. Vysvetlil nam, cemu veˇ rˇ ı,´
ˇ cetl
ˇ
ˇ Ja´ jsem Bibli nikdy
˚ e´ biblicke´ verse.
a pre
k tomu ruzn
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ elˇ
´
predtım necetl. Byl jsem nadseny, kdyzˇ jsem se dozved
´ jmenu
´
ˇ
˚ chysta´ udelat.
o Bozˇ ım
a o tom, co se Buh
Jorge
´
ˇ
navrhl, ze s nami Bibli bude studovat. Souhlasili jsme.
ˇ
˚
ˇ
ˇ ˇ ˇ
ˇ
JAK BIBLE ZM ENILA M UJ ZIVOT: Kdyz jsem se dozvedel, ze
ˇ
˚ netresta´ lidi v pekle, byla to pro meˇ velka´ uleva.
´
Buh
(Zalm
´ jsem uzˇ nemelˇ z Boha hruzu.
˚
146:4; Kazatel 9:5) Od te´ chvıle
ˇ
´
´
ˇ
Zacal jsem ho naopak povazovat za milujıcıho Otce, ktery´
ˇ to nejlepsˇ ı.´
chce pro sve´ deti
´ poznaval,
´
ˇ
´
Jak jsem Bibli lıp
zacalo
mi dochaˇ
´
ˇ se budu muset zmenit.
zet, ze
Schazela
mi poˇ
´
ˇ
ˇ sit
ˇ
kora a taky bylo zapotrebı, abych prestal
re
´
´
´
ˇ
problemy nasilım. Hodne mi pomohlo to, co je
´ a´ se tam, ze
ˇ
˚ 15:33. Rˇ ık
ˇ spatn
v 1. Korinanum
a´
ˇ
ˇ e´ navyky“.
´
ˇ mi, ze
ˇ cn
ˇ
spolecnost
„kazı´ uzite
Doslo
ˇ
´
ˇ
´
pokud se chci zmenit, musım se prestat stykat
ˇ
ˇ
ˇ jsem se
s temi,
kdo na meˇ majı´ spatn
y´ vliv. Zacal
´
ˇ
´
ˇ
´ sboru.
mısto toho pratelit s lidmi v kresanskem
ˇ sˇ ı´ pestmi,
ˇ
Ti totizˇ neshody nere
ale pomocı´ bib´
´
lickych zasad.
ˇ ´
˚
Hodneˇ na meˇ taky zapusobilo
to, co je v Rıma´
ˇ
´
˚
num 12:17–19. Pıse se tam: „Nikomu neodplacej´ pokud to zavis
´ ı´ na
´
ˇ e,
te zle´ zlym.
. . . Je-li to mozn
´
´
ˇ
ˇ
˚
vas, bute pokojnı vuci vsem lidem. Sami se neˇ
´
´ ja´
mstete,
. . . nebo je napsano:
‚Pomsta je ma;
´
ˇ
´
´
ˇ
ˇ
oplatım, rıka Jehova.‘ “ Pochopil jsem, ze vsechˇ
ˇ to udelˇ a´ ve svuj
˚
ny krivdy
napravı´ Jehova a ze
ˇcas a svym
´ zpusobem.
˚
Krok za krokem jsem se
´
´
˚
ˇ
od nasiln
eho
zpusobu
zivota
vzdaloval.
´
ˇ
ˇ
Nikdy nezapomenu na zazitek z jednoho veceˇ
˚ kdyzˇ na meˇ zauto
´ cila
ra. Vracel jsem se domu,
´
ˇ
´
ˇ
˚
skupina mladıku, kterı patrili ke gangu, se kte´ bojovali. Jejich vudce
ˇ
´ jsme drˇ ıv
˚
rym
meˇ prastil
ˇ
ˇ
ˇ
do zad a zakricel: „Tak se bran!“ Rychle jsem se
´ zachovat se
pomodlil k Jehovovi, aby mi dal sılu
´
ˇ
ˇ
´
ˇ
spravne. I kdyz jsem mel sto chutı´ jim to vratit,
ˇ
´
ˇ
´
˚
podarilo se mi odejıt. Dalsı den jsem toho vudce
´
ˇ
gangu potkal samotneho.
Prepadla
meˇ touha se
´ ale znovu jsem v duchu poprosil Jehopomstıt,
´
´
ˇ
vu, aby mi pomohl se ovladnout.
K memu
pre´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
kvapenı ke mne prisel a rekl: „Omlouvam se za
ˇ
ˇ
´ jako ty.
ten vcerej
sek.
Vlastneˇ bych chtelˇ byt
´ si predstavit,
ˇ
Chci studovat Bibli.“ Neumıte
jak
´
ˇ
´
´
´ toˇ
jsem byl rad, ze jsem se predtım ovladl.
Dıky
ˇ studovat Bibli i on.
mu zacal
ˇ
ˇ
V tu dobu se ostatnı´ clenov
e´ rodiny bohuzel
ˇ
´
prestali
o Bibli zajımat.
Ja´ jsem byl ale pevneˇ rozˇ
´
hodnuty ve studiu pokracovat
a nenechat se niˇ
´
ˇ
´
´
ˇ mezi Bozˇ ımi
kym a nicım odradit. Vedelˇ jsem, ze
´ se postupneˇ zahojı´ moje citove´ sr
ˇ amy
´
ˇ
sluzebn
ıky
ˇ se bratriˇ a sestry stanou mojı´ novou rodia ze
ˇ jsem pokroky a v roce 1991 jsem se dal
nou. Delal
ˇ
´
ˇ
´
pokrtıt a stal se tak svedkem
Jehovovym.
´
ˇ
ˇ
´
JAKY U ZITEK MI TO PRINESLO: Byval jsem zaˇ
ˇ
´
´
´
´
´
horkly, panovacny a agresivnı. Dıky Bozˇ ımu
Sloˇ
ˇ
ˇ
˚
ˇ
´
vu se mi ale podarilo svuj zivot uplne zmenit.
´ te s lidmi o pokojnych
´ ach,
´
´
Mluvım
podmınk
´
´
´
ˇ
ˇ
ˇ
ktere slibuje Bible. Moc si vazım toho, ze uz 23
ˇ
´ sveho
´
ˇ sluzb
ˇ eˇ Bohu venovat
let mu˚ zu
velkou cˇ ast
ˇ
casu.
ˇ
´
Nejakou
dobu jsem pracoval jako dobrovolnık
´
ˇ
ˇ
´
˚
´
v mexicke pobocce svedku Jehovovych. Sezna´
mil jsem se tam s Claudiı, energickou mladou
ˇ
ˇ
kresankou,
a v roce 1999 jsme se vzali. Povazu´
´
ˇ
˚
ˇ
ju za velky dar od Jehovy, ze muzu mıt po boku
ˇ
tak skvelou
partnerku.
ˇ eˇ jsme ve sboru mexickeho
´
´
Spolecn
znakoveho
´
ˇ
´
´
jazyka pomahali neslysıcım lidem, aby poznali
´ ı,´
pravdu o Jehovovi. Pak jsme dostali pozvan
abychom o Bibli mluvili s lidmi v Belize. Museli
´
ˇ
jsme se trochu uskromnit, ale mame
vsechno,
co
ˇ
ˇ
´
potrebujeme, a jsme sastnı. Za nic bychom tenˇ
ˇ
hle zivot
nevymenili.
ˇ
ˇ
Maminka zacala
po case
Bibli znovu studovat
ˇ
´
ˇ
´
a dala se pokrtıt. Svedky Jehovovymi
se stali taˇ
´
ˇ Jeho˚
ˇ
ky muj starsı bratr, jeho manzelka a deti.
´
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
´
´
ˇ
´
vovi slouzı i nekolik z mych drıvejsıch prˇ atel,
se
´
kterymi
jsem o Bibli v minulosti mluvil.
´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ nekte
Je mi lıto,
ze
rˇ ı´ clenov
e´ rodiny nezme´
˚
´
˚
ˇ
˚
nili svuj nasilnicky zpusob zivota, a v dusledku
toho uzˇ jsou po smrti. Kdybych jednal jako oni,
ˇ Jsem Jehovovi vdeˇ cn
ˇ y,´
dopadl bych asi stejne.
ˇ jsem ho mohl poznat a ze
ˇ meˇ jeho sluzebn
ˇ
ze
ı-´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
´
ci trpelive a laskave naucili zıt podle biblickych
´
zasad.
ˇ
číslo 5, 2016
15
ˇ ´ ´
CO R IK A BIBLE?
ˇ´ ´
´
Co je Bozı kralovstvı?
ˇ´ ´
´
´
Kdy Bozı kralovstvı zasahne?
ˇ
ˇ ´
´
´ ˇ
ˇ´ ´
´
NEKTERI LIDE SI MYSLI, ze Bozı kralovstvı je stav
ˇ
CO BYSTE REKLI?
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ´
´
srdce cloveka, a jinı by rekli, ze ho vytvorı lide,
ˇ
´
ˇ
´
´
az dosahnou celosvetoveho mıru.
´
Co si o tom myslıte vy?
ˇ ´ ´
CO RIKA BIBLE
´ ˚
ˇ´ ´
´
´
´
„Nebesky Buh [zrıdı] kralovstvı, ktere nebude
ˇ
´
´
´
ˇ´
nikdy zniceno. A kralovstvı .. . rozdrtı a ukoncı
ˇ
´
´
´
ˇ´
vsechna [lidska] kralovstvı.“ (Daniel 2:44) Bozı
´
´
ˇ ´ ´
kralovstvı je tedy skutecna vlada.
ˇ ´
´ ´
CO DALSIHO SE Z BIBLE DOZVIDAME
ˇ´ ´
´ ´
ˇ
˙ Bozı kralovstvı vladne v nebi. (Matous 10:7;
´ ˇ
Lukas 10:9)
´
´
´ ˚
ˇ ˇ
˚
˙ Pomocı tohoto kralovstvı Buh uskutecnuje svuj
´ ˇ
ˇ
zamer v nebi i na zemi. (Matous 6:10)
CO BIBLE
doopravdy
ˇ ´ ´
RIKA?
´
ˇ
Prosım doructe mi knihu
ˇ´ ´
Co Bible doopravdy rıka?
´
´
Vıc informacı najdete
´
v 8. kapitole teto knihy,
ˇ
´
kterou vydali svedkove Jehovovi
´
Je k dispozici take na www.jw.org
´
˙ To nikdo nevı
˙ Brzo
˙ Nikdy
ˇ ´ ´
CO RIKA BIBLE
´
´
´
´
´
„Tato dobra zprava o kralovstvı se bude kazat
´
´
ˇ
´ ˇ
´
po cele obydlene zemi na svedectvı vsem naro˚
ˇ
ˇ
dum; a potom prijde konec.“ (Matous 24:14)
ˇ
´
ˇ´
´ ˇ
ˇ ˇ
Az tedy budou lide o Bozım zameru dostatecne
´
ˇ´ ´
´
´
ˇ
informovani, Bozı kralovstvı odstranı zkazenou
ˇ
lidskou spolecnost.
ˇ ´
´ ´
CO DALSIHO SE Z BIBLE DOZVIDAME
´
´
ˇ
ˇ
ˇ´ ´
´
˙ Nikdo z lidı nevı, kdy presne Bozı kralovstvı
´
ˇ
zasahne. (Matous 24:36)
´ ´
ˇ
˙ Z Bible se ale dozvıdame, ze to bude brzo.
ˇ
(Matous 24:3, 7, 12)
JAZYK ´
JMENO ADRESA s
n
o
ˇ
´
Toto i predchozı
ˇ´
ˇ
cısla casopisu
ˇ ´
zdarma ke stazenı
p
Bible online asi
´
ve 130 jazycıch
ˇ
Navstivte
www.jw.org
ˇ ˇ
nebo ´ nactete
QR kod
wp16.5-B
160523
´ ˇ ˇ
ˇ
ˇ
Ustrizek zaslete na adresu uvedenou na strane 2

Podobné dokumenty

ZEM ˇ REL V ´ AM N ˇ EKDO BL ´ IZK ´ Y?

ZEM ˇ REL V ´ AM N ˇ EKDO BL ´ IZK ´ Y? blızky vztah. Kazdy tyden jsme se spolu venovaˇ jsme s lidmi mluvily o Bibli, a chodily tomu, ze ˇ ˇ ı.´ Zvala meˇ na ˇ en ly jsme na kresansk a´ shroma´ zd

Více

Regulace otopných soustav (text)

Regulace otopných soustav (text) regula torem diferencnıho tlaku (ktere se objevily az v neda vne dobž a jejich cena je vyraznž vys s ı) nebo elektronicke regulacnısoupravy s dostatecnž rychlou reakcı, ktera vznikla nevyva z enıry...

Více

Je toho až nad hlavu!

Je toho až nad hlavu! Dana Sourcebook of Brain Science: Resources for Secondary and Post-Secondary Teachers and Students, třetí vydání Brain Connections: Your Source Guide to Information on Brain Diseases and Disorders ...

Více

Denně zkoumejme Písmo 2014

Denně zkoumejme Písmo 2014 ˇ ˇ ˇ [se] snazne uprosit a slysel jeho ˇ ´ ˇ´ ˇ ˇ zadost o prızen.“ Podobne jako David, i Manasse pochopil, jak ´ ˇ ´ ˇ´ vazne byly jeho hrıchy, a hlubo˚ ce jich litoval. Proto mu Buh od´

Více

Tajemství rodinného štěstí

Tajemství rodinného štěstí Jestlize mate sklon nepripou stet tu moznost, ze ´ ˇ

Více

Dobrá zpráva od Boha

Dobrá zpráva od Boha ˇ ˇ ra, pod jehoz vlivem se Adam a Eva vzbourili proti Bohu. ˇ´ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ´ˇ Ti, kdo Bohu slouzı, Armagedon prezijı, protoze je Jezıs po´ ˇ vede a bude je chranit. Budou se pak radovat ze zivota

Více