Elektronický dokument

Komentáře

Transkript

Elektronický dokument
Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha • 750 02 Přerov, Komenského 38
tel: 588 003 999 • fax: 588 003 990
e-mail: [email protected] • internet: www.eujicha.cz • ID datové schránky: 82csaxd
Pro platby povinných (dlužníků) » ČSOB » č.ú. 175 236 496/0300 » var. symbol: 1733912
Dne:
14.6.2016
Naše č.j.:
203 Ex 17339/12-47
USNESENÍ
Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 38, pověřený
provedením exekuce na základě usnesení, které vydal Okresní soud v Šumperku dne 10.4.2012, č.j. 4EXE749/2012-12,
kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: rozhodčí nález ze dne 6.12.2011, č.j.
49332/11 vydal JUDr. Marek Ivičič, Ph.D. (rozhodce) k uspokojení pohledávky oprávněného: BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE, bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, reg. č. B 542 097 902, podnikající v České republice prostřednictvím
odštěpného závodu BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, IČ: 03814742, Karla Engliše 3208/5, 15000
Praha Smíchov, IČO 03814742, zast. Mgr. Michaela Fuchsová, advokát, Voršilská 10, 11000 Praha, IČO 63629372, proti
povinnému: Jaroslav Unzeitig, Hostice 164, 78963 Ruda nad Moravou, nar. 12.3.1972, IČO 69201897, v částce 16
168,00 Kč s příslušenstvím, jakož i nákladů exekuce, jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím, vydává tuto
I.
Dražební rok se koná dne 15.7.2016 a bude zahájen v 08:00 hodin v areálu exekučních skladů v Přerově - Čekyni,
Zámecká ulice 230.
II.
Dražit se budou následující věci za tyto rozhodné ceny:
2 - konf stolek, hnedy, 1 ks á 300,00 Kč
3 - stolek pod tv, hnedy, 1 ks á 300,00 Kč
4 - repro k dom kinu 6ks, thomson, 1 ks á 300,00 Kč
5 - lampa stojanova, stribr-oranz, 1 ks á 150,00 Kč
6 - zehlici prkno, bile, 1 ks á 150,00 Kč
7 - kytara, starsound, 1 ks á 900,00 Kč
8 - sedai kreslo, drevo- bily potah, 1 ks á 300,00 Kč
13 - dmaci pekarna, panasonic, 1 ks á 600,00 Kč
14 - monitor, acer, 1 ks á 600,00 Kč
15 - PC, comfort, 1 ks á 450,00 Kč
16 - tiskarna, hp, 1 ks á 150,00 Kč
18 - dvd, ecg, 1 ks á 150,00 Kč
20 - vysavac, fagor, 1 ks á 450,00 Kč
21 - komoda suplikova, hneda, 1 ks á 600,00 Kč
23 - stul a 4 zidle, hneda- drevo, 1 ks á 900,00 Kč
24 - motohelma, cerna, 1 ks á 450,00 Kč
Vyvolávací cena, tj. nejnižší podání, činí v souladu s ust. § 329 odst. 1 občanského soudního řádu jednu třetinu
rozhodné ceny.
Věci budou draženy jednotlivě.
Úhrada jistoty se nevyžaduje.
0998.0248223067
dražební vyhláš ku o oznámení dražebního roku
III.
Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný a ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé povinného
domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním
právem nebo zajišťovacím převodem práva, než pro které byl nařízen výkon rozhodnutí (exekuce), jestliže je přihlásí
nejpozději do zahájení dražby, jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je
příslušnými listinami. K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebudou uvedeny, se nepřihlíží.
IV.
Exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit a věc převzít.
Poučení:
Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání. Tato dražební vyhláška není soudním rozhodnutím (§
328b odst. 3 o.s.ř.)
V Přerově dne 14.6.2016
JUDr. Lukáš Jícha
soudní exekutor
Usnesení se doručuje:
- povinný (+ manžel povinného)
- oprávněný
- orgán obce, v jejímž obvodu bude dražba konána (k vyvěšení na ÚD)
- orgán obce, v jejímž obvodu má povinný bydliště (k vyvěšení na ÚD)
Pro platby povinných (dlužníků) • ČSOB • č.ú. 175 236 496/0300 • var. symbol: 1733912
Pro platby oprávněných (klientů) • ČSOB • č.ú. 274 216 749/0300 • var. symbol: 1733912
Zásadní informace pro zdárné ukončení exekuce na www.eujicha.cz – záložka v menu pro povinné

Podobné dokumenty

zde ke stažení

zde ke stažení právem nebo zajišťovacím převodem práva, než pro které byl nařízen výkon rozhodnutí (exekuce), jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražby, jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a její...

Více

ZDE

ZDE Učinilo-li současně více dražitelů stejné nejvyšší podání, udělí soud příklep nejprve tomu dražiteli, kterému svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě. Dorovnávat na podání jiných dražitelů...

Více

SRM-15- vymáhání pohledávek _nájemné a služby_

SRM-15- vymáhání pohledávek _nájemné a služby_ 5. Soudní vymáhání pohledávek - nalézací řízení 1. Pokud dlužník ve stanovené lhůtě neuzavře se SMM dohodu o splátkách s uznáním závazku, příp. nebude-li uzavřenou dohodu plnit a svůj dluh neuhradí...

Více

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška Exekutorský úřad Přerov soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha • 750 02 Přerov, Komenského 38 tel: 588 003 999 • fax: 588 003 990 e-mail: [email protected] • internet: www.eujicha.cz • ID datové schránky:...

Více

USNESENi - Chrlice

USNESENi - Chrlice Exekutorshf riiad Pierov soudni exekutor JUDr. Lukd5 Jicha o 750 O2 Pierov, Komensk6ho 38 tel: 588 003 999 r fax: 588 003 990 e-mail: [email protected] . internet: www.eujicha.cz o lD datov6 schrdnky...

Více

nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené

nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené 4. Soudní vymáhání pohledávek - nalézací řízení 1. V případě, že postup dle článku. 2 nebo 3 této směrnice nevedl k uhrazení dluhu, zajistí SMM podklady pro soudní vymáhání pohledávky a předloží je...

Více

Ukázka - Dagon

Ukázka - Dagon na východ. Renald si za zimních večerů nejednou s kovářem zahrál dámu. Thulin stárnul – nebyl tak starý jako Renald, ale několik posledních zim ho přimělo začít mluvit o odchodu na odpočinek. Kovař...

Více

Strana: 1 - Město Velká Bystřice

Strana: 1 - Město Velká Bystřice --------------------------------------------Poř.čís. Inv.číslo

Více

Elektronický dokument

Elektronický dokument 2 - MVT Homefriend, 1 ks á 300,00 Kč 25 - dvb box, sencor, 1 ks á 300,00 Kč 28 - radio s cd, digital, 1 ks á 300,00 Kč 29 - dvb box, sencor, 1 ks á 300,00 Kč Vyvolávací cena, tj. nejnižší podání, č...

Více