VP ZV 30.6.2007-1.4.2010 - Městské gymnázium a střední odborná

Transkript

VP ZV 30.6.2007-1.4.2010 - Městské gymnázium a střední odborná
GYMNÁZIUM A SOŠ ÚPICE
Havlíčkova 812, 542 32 Úpice
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
/nižší stupeň osmiletého gymnázia/
UČÍME SE PRO ŽIVOT I.
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
1.1 Předkladatel
název školy: Gymnázium a Střední odborná škola, Úpice, Havlíčkova 812
adresa:
Havlíčkova 812, 542 32 Úpice
-1-
IČ:
47 465 131
IZO:
015 037 789
RED IZO:
600012956
právní forma: příspěvková organizace
ředitelka:
Mgr. Irena Dobiasová
kontakt:
499 881 275, fax: 499 781 311
mailto:
[email protected], [email protected]
www:
http://www.gymsos-upice.cz
1.2 Zřizovatel
název:
IČ:
adresa:
kontakt:
Královéhradecký kraj
70 889 546
Regiocentrum Nový pivovar
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
495 817 111, fax: 495 817 336,
mailto: [email protected]
http://www. kr-kralovehradecky.cz
1.3 Vzdělávací program, studijní forma vzdělávání
Vzdělávací program pro víceleté gymnázium je vytvořen podle rámcových
vzdělávacích programů pro základní vzdělávání (RVP ZV) a pro gymnaziální
vzdělávání (RVP GV)
Osmiletý vzdělávací program je složen ze školního vzdělávacího programu pro
nižší stupeň gymnázia Učíme se pro život I a pro vyšší stupeň gymnázia Učíme
se pro život II.
Kód a název oboru vzdělání : 79-41-K/81 Gymnázium
Denní forma vzdělávání
Délka vzdělávání: 8 r.
1.4 Platnost Školního vzdělávacího programu
od 1. září 2007
koordinátor ŠVP: Mgr.Irena Dobiasová
1.aktualizace k 31.3.2010
V Úpici: 30.června 2007
…………………
razítko školy
-2-
.……………………..
Mgr. Irena Dobiasová
Obsah
1. Identifikační údaje ............................................................................................. 2
2. Obsah................................................................................................................. 3
3. Historie školy..................................................................................................... 4
4. Charakteristika školy ......................................................................................4-5
5. Charakteristika školního vzdělávacího programu ............................................. 6
Zaměření školy .......................................................................................... 6
Profil absolventa........................................................................................ 6
Organizace přijímacího řízení ................................................................... 6
Klíčové kompetence .................................................................................. 6
Výchovně vzdělávací strategie .................................................................. 7
Průřezová témata ŠVP ..........................................................................9-13
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ..................13-14
Vzdělávání žáků mimořádně nadaných ................................................... 14
6. Učební plán...................................................................................................... 15
7. Učební osnovy ......................................................................................... 17–239
Český jazyk a literatura ........................................................................... 17
Anglický jazyk......................................................................................... 26
Německý jazyk ........................................................................................ 32
Matematika .............................................................................................. 38
Informační a komunikační technologie ................................................... 55
Dějepis ..................................................................................................... 67
Občanská výchova ................................................................................... 79
Fyzika ...................................................................................................... 88
Chemie................................................................................................... 102
Biologie ................................................................................................. 110
Zeměpis ................................................................................................. 139
Hudební výchova ................................................................................... 197
Výtvarná výchova.................................................................................. 209
Výchova ke zdraví ................................................................................. 219
Tělesná výchova ................................................................................... 227
8. Člověk a svět práce.................................................................................239-247
Využití digitálních technologií .............................................................. 239
Občanská výchova ................................................................................. 245
Práce s laboratorní technikou ................................................................ 248
9. Hodnocení žáků a autoevaluace .................................................................... 251
-3-
3. HISTORIE ŠKOLY
Gymnázium a SOŠ v Úpici navázalo na sice krátkou, ale bohatou a úspěšnou tradici
středního školství v Úpici.
K 1. 9. 1991 zřídilo MŠMT ČR v Úpici elokované pracoviště Gymnázia Trutnov, jehož
ředitelem byl PaedDr. Josef Strnad. První třída prima vznikla při ZŠ Bří Čapků na Blahovce,
kde byl ředitelem Mgr. Jaromír Baran. Od školního roku 1994/95 mělo vzniknout samostatné
víceleté státní gymnázium.
9.května 1994 MŠMT zřídilo ke dni 1.září 1994 Gymnázium Úpice jako příspěvkovou
organizaci pod identifikačním číslem 474651131.
K 1. 9. 1994 se Gymnázium v Úpici stalo samostatným subjektem, i když sídlilo v budově
ZŠ Bratří Čapků. Jeho ředitelem se stal na základě výběrového řízení vedoucí majetkového
odboru Městského úřadu Úpice RNDr. Vladimír Kubíček. Ten později rezignoval na funkci
ředitele a na základě rozhodnutí MŠMT byla od 18.3.1995 do funkce ředitelky jmenována
Mgr. Irena Dobiasová. V témž roce se město smluvně zavázalo k vytvoření vhodných
prostorových podmínek pro gymnázium, a proto se škola od školního roku 1996/97 přesunula
do školní budovy v Nerudově ulici v Úpici.
K 1.9. 1998 byla škola rozšířena o čtyřleté gymnaziální studium.
31.1. 2000 MŠMT rozhodlo s účinností od 1. července 2000 sloučit ISŠ Úpice a
Gymnázium Úpice v nový právní subjekt s názvem Gymnázium a Střední odborná škola,
Úpice, Havlíčkova 812. Na Gymnázium a SOŠ Úpice přešla všechna práva, povinnosti i
závazky a veškerý movitý majetek. Stěhování do Havlíčkovy ulice proběhlo v červnu 2000.
Ředitelkou Gymnázia a SOŠ v Havlíčkově ulici se opět stala Mgr. Irena Dobiasová. Budova
školy Gymnázia Úpice, Nerudova 489 byla vrácena Městskému úřadu Úpice.
1.10.2001 došlo ke změně zřizovatele. Zřizovatelem je místo MŠMT ČR Královéhradecký
kraj.
4. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Jsme škola, která nabízí studium v osmiletém a čtyřletém gymnáziu a ve čtyřletém studiu
oboru Veřejnosprávní činnost.
Všechny obory jsou zpravidla po jedné třídě.
Počet studentů – okolo 250.
Kapacita – 430.
Škola se nachází v centru města, u řeky, v těsné blízkosti autobusového nádraží. Žáci
gymnázia jsou převážně z Úpice a blízkého okolí.
Vybavení školy
Školu tvoří 2 budovy. V hlavní budově A je k dispozici 18 učeben, z toho 12 kmenových
učeben, 2 učebny výpočetní techniky, 2 jazykové učebny, 1 víceúčelová laboratoř vybavená
laboratorními stoly, rozvodem elektřiny, vody a odsavačem škodlivých zplodin, 1 biologická
laboratoř vybavená mikroskopem, lampou a laboratorními pomůckami. V budově B je
vybudovaná knihovna a klubovna pro trávení volnočasových aktivit žáků. V přízemí je školní
jídelna s kuchyní a zázemím pro školní stravování. V obou budovách je zrekonstruované
sociální zařízení.
Pro tělesnou výchovu využíváme tělocvičnu ZŠ Bří Čapků a hřiště ZŠ Úpice Lány.
Učebny – některé kmenové třídy slouží zároveň i jako učebny pro předměty (fyzika, zeměpis,
biologie, HV, VV). Ve všech učebnách je k dispozici zpětný projektor, 6 učeben je vybaveno
-4-
dataprojektory, jedna multimediální učebna s kapacitou 70 míst je vybavena dataprojektorem
a interaktivní tabulí. Za pěkného počasí může výuka probíhat i venku v klidném prostředí
školního parku.
Žáci mají pro dvojice k dispozici uzamykatelné skříňky. V areálu školy jsou stojany na kola a
parkoviště pro motorová vozidla. Škola vlastní rafty, které mohou být spuštěny na řeku přímo
vedle školy.
V době přestávek a volna mohou žáci využívat odpočinkových koutů na chodbách, kde mají
rovněž k dispozici nápojový a občerstvovací automat.
PC- všichni vyučující mají kabinety vybavené PC, internetem a tiskárnou.
Žáci mohou pro své potřeby používat kopírku na chodbě a bezdrátové připojení k internetu.
Pedagogický sbor
Většinu pedagogického sboru tvoří kvalifikovaní vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů.
Na škole zároveň působí výchovný poradce a metodik prevence sociálně patologických jevů.
Pedagogický sbor spojuje mladé i zkušené pedagogy. Učitelé se dále vzdělávají v rámci
DVPP.
Žáci
Pocházejí zejména z Úpice a spádových oblastí. Ve škole se také vzdělávají žáci s SVP, kteří
jsou v evidenci výchovného poradce. Výjimečně nadaní žáci se účastní různých sportovních,
znalostních a zdravotnických soutěží s dobrými výsledky v krajských až celostátních kolech.
Žáci se účastní i společenských akcí města. V rámci jazykového vyučování se některé třídy
zapojují do E-twinningových projektů – dopisování se zahraničními školami v cizím jazyce.
Žáci se také zapojují do dobročinných sbírek, ekologických a zdravotnických aktivit. Na škole
aktivně působí Mládež Českého červeného kříže.
Kurzy
V průběhu svého studia se žáci účastní cvičení v přírodě, lyžařského a environmentálního
kurzu.
Exkurze
Součástí vyučování jsou exkurze organizované vyučujícími jako doplněk výuky.
Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce
Naše škola se zapojila do mezinárodního ekologického projektu Comenius Partnerství
škol v rámci Programu celoživotního učení: Energie v historii, přítomnosti a
budoucnosti (ve spolupráci s dalšími evropskými školami z Německa, Španělska,
Dánska, Francie a Velké Británie).
Pro zdokonalení jazykových dovedností žáků slouží zájezdy do zahraničí. Kromě
krátkodobých výjezdů do německy mluvících zemí a zájezdu jednou za dva až tři roky do
Anglie, nabízíme žákům možnost využití výměnných jazykových pobytů v partnerských
středních školách. Od roku 2005 spolupracuje naše škola s gymnáziem Traku Vytauto
Didžiojo gimnazija v Trakaii v Litvě. Výměnné pobyty probíhají dle zájmu studentů.
Již 15 let existuje spolupráce se školou Bundesrealgymnasium Kirchdorf an der Krems.
Výměnné pobyty žáků jsou uskutečňovány jednou za 3 roky.
Na úrovni spolupráce měst funguje vzájemná komunikace a pomoc mezi městem Úpice a
Oberbipp (Švýcarsko). Do budoucna se rovněž počítá s výměnnými pobyty studentů.
Spolupráce s rodiči
Dvakrát ročně se konají rodičovské schůzky, zpravidla v listopadu a v dubnu. Všichni učitelé
mají pravidelné konzultační hodiny, kdy jsou k dispozici nejen studentům, ale i rodičům.
Každý rodič může sledovat prospěch i absenci svého dítěte na webových stránkách po zadání
specifického kódu. Na webových stránkách lze nalézt i spoustu dalších informací o škole,
včetně výsledků soutěží, aktualit a změn ve vyučování na další dny. Škola je dvakrát ročně
dopoledne i odpoledne zpřístupněna veřejnosti v rámci Dne otevřených dveří.
-5-
Spolupráce s jinými subjekty
Dalšími subjekty a organizacemi, se kterými spolupracuje naše škola, jsou: AŠSK,
AŘG, ZŠ v regionu, Obecní a městské úřady a instituce veřejné i státní správy,
které zajišťují vykonání praxe pro naše studenty oboru veřejnosprávní činnost.
Školská rada je významnou podporou pro naši školu, je složena ze šesti členů a schází
se podle potřeb
Studenti gymnázia i SOŠ se každoročně zapojují do pořádání dobročinných sbírek (Srdíčkový
den, Květinkový den, Sluníčkový den, Tříkrálová sbírka). Partnery školy v této oblasti jsou:
Liga proti rakovině, Občanské sdružení Život dětem, Sjednocená organizace nevidomých a
slabozrakých ČR, Charita Česká republika
5. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia vychází z Rámcového
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Zaměření školy
Škola poskytuje ve víceletém gymnáziu všeobecné vzdělání. Speciální zaměření pro nižší
ročníky víceletého gymnázia není, žákům je poskytován hlubší základ ve všech předepsaných
vzdělávacích oblastech. Během studia je výuka směřována ke komunikativním a jazykovým
dovednostem nejen v rodném jazyce, ale i v anglickém a od tercie v německém jazyce.
Profil absolventa
Žák na nižším stupni víceletého gymnázia pokračuje v plnění povinné školní docházky podle
§39 školského zákona. Úspěšným zakončením 4.ročníku studia na nižším stupni víceletého
gymnázia žák splnil povinnou školní docházku a může pokračovat ve studiu na vyšším stupni
víceletého gymnázia, případně se vzdělávat na jiném typu střední školy.
Organizace přijímacího řízení
Podmínkou pro přijetí žáka do 1.ročníku osmiletého gymnázia je úspěšné ukončení 5.ročníku
základní školy. Přijímací řízení do primy se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb.a
platnými prováděcími předpisy. Kritéria pro přijímací řízení jsou stanovena v souladu s §60
školského zákona, jsou každoročně aktualizována a zveřejňována na internetových stránkách
školy. V přijímacím řízení jsou vyhodnoceny výsledky vzdělání žáka ve 4. a 5.třídě na
základní škole, případně jsou posouzeny schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeček.
Klíčové kompetence
Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného
vzdělávání. Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří
základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě.
KOMPETENCE K UČENÍ – umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro
celoživotní učení
Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací.
Žáky vedeme k sebehodnocení. Individuálním přístupem k žákům, maximalizujeme jejich
šanci prožít úspěch..
-6-
Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, je podněcována jejich
tvořivost. Žáci se zúčastňují různých soutěží a olympiád. Učíme se vytvářet takové situace, v
nichž má žák radost z učení pro samotné učení a pro jeho další přínos. Zadáváme dětem
zajímavé domácí úkoly.
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU – podněcovat žáky k tvořivému myšlení,
logickému uvažování a k řešení problémů
Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali obhájit.
Ve vhodných oblastech vzdělávání používáme netradiční úlohy ( Scio, matematický Klokan
ap.).
Při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života.
Žáci si postupně zdokonalují kompetenci práce s informacemi ze všech možných zdrojů,
ústních, tištěných mediálních a počítačových, včetně internetu, aby je uměli vyhledávat, třídit
a vhodným způsobem využívat. Žáci jsou vedeni úměrně věku k používání internetu. Podle
svých schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěží.
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ – vést žáky k všestranné a účinné komunikaci
Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i
mimo školu. Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a
zároveň poslouchat názor jiných. Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich
prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při vyučování. Podporujeme komunikaci s jinými
školami .
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ , PERSONÁLNÍ A OBČANSKÉ - rozvíjet u žáků schopnost
spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých, připravovat žáky jako svobodné a
zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti
Během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení.
Sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech při výuce. Usilujeme,
aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině. Žáky vedeme k respektování společně
dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí. Učíme je zároveň k
odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky. Chceme žáky naučit
základům kooperace a týmové práce. Učitelé sledují atmosféru ve třídách i celkové školní
klima, přičemž se zaměřují na prevenci sociálně patologických jevů – šikanu apod. S touto
problematikou obeznamují i své žáky. Učitelé vystupují v kontaktu s žáky otevřeně, vstřícně a
tolerantně a tím je nenásilně učí toto chování přejímat.
KOMPETENCE PRACOVNÍ - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné
možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci
Žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce. Vedeme je k objektivnímu
sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci. Výuku doplňujeme o
praktické exkurze. Výběrem volitelných předmětů pomáháme žákům při profesní orientaci.
Výchovné a vzdělávací strategie
Cíle základního vzdělávání
1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení
Rozvoj postojů, dovedností a způsobů rozhodování metodami, které umožňují přímou
zkušenost
-7-
Dostatek informačních zdrojů a učebních impulsů (nabídek) - knihovna, internet, exkurze
Propojení informací se skutečným životem
Samostatnost, organizace vlastní činnosti
Vlastní úsudek, iniciativa, tvořivost, zodpovědnost
Komunikační dovednosti, spolupráce, práce v týmu
Poznávání vlastních možností
Prezentace vlastních výsledků
Tvořivost (práce na projektech)
Účast na organizaci vzdělávání
Práce v motivujícím prostředí
Práce s přiměřeným učivem
Hodnocení formou zpětné vazby
Hodnocení za to, co žák zvládá, ne za to, co neumí
Výuka bez situací nerovnosti a ponížení
Stanovení dílčích cílů
Zařazování metod, které podporují zvídavost
Využívání kladného hodnocení
Dobré výsledky podporují motivaci
Osobní příklad
2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
Poznatky nejsou žákům předkládány v hotové podobě
Uplatňování mezipředmětových vztahů
Objevování vzájemných vztahů a příčin přírodních, společenských a dalších jevů a dějů
Přechod od frontálního vyučování k aktivizujícím metodám
Praktická cvičení
Uplatňování základních myšlenkových operací – srovnávání, třídění, analýza, syntéza,
zobecňování, abstrakce
Rozvíjení schopnosti logického uvažování
Řešení problémů na základě kritického zhodnocení informací
Podpora netradičních způsobů řešení
3. Vést žáky všestranné, účinné a otevřené komunikaci
Prostor pro střetávání a komunikaci různými formami (ústně, písemně, výtvarnými
prostředky, pomocí technických prostředků atd.)
Dodržování etiky komunikace (věcnost, naslouchání, prostor pro různé názory, respektování
originálních, nezdařených aj. názorů)
Základ pro hledání a objevování problémů
Základ spolupráce a společného prožívání
Předpoklad poznávání sebe a vztahů k jiným
Práce v týmu
4. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
Jasná pravidla pro soužití ve škole - práva, povinnosti, sankce
Atmosféra demokracie a přátelství
Kooperativní učení, spolupráce ve výuce
Osobní odpovědnost za výsledky společné práce
Spolupráce učitelů a podíl na řízení školy
Spolupráce s rodiči a dalšími partnery
5. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné
osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti
Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí
Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii
-8-
Nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání
Vhodnou formou prosazovat své zájmy
Učit se argumentovat
Pracovat se školním řádem
6. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání
životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě
Chápání bohatství a složitost citového života, rozvíjet citovou otevřenost vůči podnětům
z prostředí, ve kterém žijí
Orientace ve vlastním citovém životě a v citových vztazích
S pomocí dospělých řešení své citové vztahy
Učit otevřeně a kultivovaně projevovat své city
Učit ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, k přírodě a ke kulturním a etickým hodnotám
Vést k uvědomění citové nevyzrálosti v období dospívání
7. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví
a být za ně odpovědný
Čistota prostředí školy
Vhodné hygienické zázemí
Vhodné prostředí - účelnost, funkčnost, estetičnost, bezpečí - spoluúčast na jeho úpravě
Organizace denního režimu ve prospěch žáků (časová, obsahová)
Zdravý stravovací a pitný režim
Kompenzační a hygienické přestávky v učení
Škola bez kouře a drog
Důsledná prevence šikany a násilí
Vztahy ve škole - úcta, sounáležitost, uznání
Respektování individuálních rozdílů, motivační hodnocení
8. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním
hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi
Chápání principu a fungování demokracie v osobním životě i ve škole a společnosti
Otevřenost vůči spolužákům
Solidarita s druhými
Rozvíjení kritických postojů k negativním projevům ve škole i společnosti
Integrace žáků vyžadujících speciální péči
Uvažování v evropských a celosvětových souvislostech
Rozvíjení schopnosti empatie
Multikulturní výchova – porozumění odlišnému způsobu života lidí z jiných kultur
Ohleduplnost vůči starým a nemocným lidem
9. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a
uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní
životní a profesní orientaci
Uplatňování sebehodnocení žáků.
Osvojování základních pracovních dovedností a návyků
Výstupní hodnocení žáků
Průřezová témata
Průřezové téma: OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Charakteristika průřezového tématu: Žáci poznávají sami sebe a objevují i nutnost
spolupráce kolektivu. Organizují si vlastní čas, hledají možnost efektivní komunikace, učí se
tvořivě pracovat, ovládat stres i hledat pomoc při potížích.
-9-
Tematické okruhy průřezového tématu:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Jiná forma
realizace
Integrace
ročník
Rozvoj schopností a
poznání
Sebepoznání a
sebepojetí
Seberegulace a
sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
Prima
NJ, VKeZ,
HV
VV, AJ,
VKeZ, HV
Tv
HV, VV
sekunda
VV, HV
HV
Tv
AJ, HV,
VV, IKT
OV
tercie
HV, Fy,
Ch
Bi,HV
kvarta
HV, Fy,
Ch
HV
AJ
AJ
Tv
AJ, NJ,
HV, VV
AJ, OV
AJ
AJ, NJ
AJ,M,Tv
Ch, NJ
Tv
AJ, NJ,
HV, VV
AJ, OV
AJ
AJ, NJ
AJ,M, Tv,
Ch, NJ
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Spolupráce a
soutěživost
AJ, OV
Řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti
Hodnoty, postoje,
praktická etika
M, Fy
M, Fy
AJ, NJ,
M, Fy
AJ, M
Fy
OV
OV
OV
OV, VV
AJ
M, Tv
AJ
AJ, M,
Tv
Ek. kurz
Olympiády
Sportovní
soutěže
Průřezové téma: VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Charakteristika průřezového tématu: VDO má vybavit žáka základní úrovní občanské
gramotnosti: vede pochopení významu řádu a pravidel, rozvíjí komunikativní dovednosti,
prohlubuje empatii, učí sebeúctě, ale i disciplinovanosti a sebekritice,umožňuje posuzovat a
hodnotit společenské jevy z různých úhlů.
Tematické okruhy průřezového tématu:
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Jiná forma
realizace
Integrace
Ročník
Občanská společnost a škola
Občanská společnost a stát
Formy participace občanů
v politickém životě
Principy demokracie jako formy
vlády a způsobu rozhodování
prima
OV, D
D
D
sekunda
D
OV, D
OV, D
tercie
D
D
D
kvarta
D
Ze, D
Ze, D
D
OV
D
Ze, D
Průřezové téma: VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH
- 10 -
Školní řád
A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Charakteristika průřezového tématu:Toto průřezové téma klade důraz na vzdělání
v evropské dimenzi, která podporuje globální myšlení a mezinárodní porozumění. Podstatnou
součástí evropské dimenze je výchova budoucích zodpovědných a tvořivých evropských
občanů, kteří budou v dospělosti schopni tyto evropské principy uplatňovat ve všech sférách
života.Jde tedy o to, rozvíjet u žáků vědomí evropské identity.
Tematické okruhy průřezového tématu:
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH
A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jiná forma
realizace
Integrace
ročník
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
prima
OV
OV, AJ
IKT
Jsme Evropané
sekunda
OV
Z, AJ
IKT
tercie
Z
Z, NJ,
AJ, IKT
OV,ČJ
OV, Z
kvarta
OV, Mezinárodní
NJ, AJ výměnné pobyty
a poznávací
zájezdy
OV
Průřezové téma: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Charakteristika průřezového tématu: seznamování se s rozmanitostí různých kultur, jejich
tradicemi a hodnotami, z čehož pak pramení uvědomování si své vlastní kulturní identity.
Dotýká se mezilidských vtahů (žák – učitel, škola – rodina, škola – místní komunita).
Tematické okruhy průřezového tématu:
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Jiná forma
realizace
Integrace
ročník
Kulturní diference
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita
Principy sociálního smíru
a solidarity
prima
AJ, OV,
D,
OV, D,
VkeZ
ON, D,
ČJ
D, HV
sekunda
AJ, D,
Ze
OV, D,
ČJ
Ze, D,
ČJ
Ze, D,
HV
D, ČJ
Ze, D
Průřezové téma: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
- 11 -
tercie
AJ, D,
Ze, NJ
OV, D
kvarta
AJ, D,
NJ
D
Bi, AJ,
D, Ze, ČJ
OV, AJ,
Ze, D,
NJ
OV, D,
CJ
OV,
AJ, D
AJ, D
NJ
ČJ
Exkurze,
výlety
Charakteristika průřezového tématu:Environmentální výchova vede jedince k pochopení
komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, umožňuje sledovat a
uvědomovat si dynamicky se vyvíjející vztahy mezi člověkem a prostředím. Vede jedince
k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí, na řešení problémů životního prostředí na
úrovni místní, regionální i mezinárodní, učí žáky komunikovat, vyjadřovat vlastní názory a
zdůrazňovat je. Na realizaci environmentální výchovy se podílí většina vzdělávacích oblastí.
Tematické okruhy průřezového tématu:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Jiná forma
realizace
Integrace
ročník
Ekosystémy
prima
Bi, Ze,
M
sekunda
Ze
tercie
Ze
kvarta
Ch, Ze
Základní podmínky života
Bi, Ze
Ze
Ch, Ze
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí
Vztah člověka a prostředí
Ze, VV
Ze, Bi
Ze, OV,
Bi
Ze, OV,
Bi
D, Ze,
Bi
Ze, Bi,
Ma
Bi, Ze, F,
OV
Ze, Bi,
Ch, OV
Ze, Bi,
VV, Ch
Ekologická
terénní cvičení,
exkurze,
ekologický
kurz
Exkurze
Exkurze
Ekologický
kurz
Průřezové téma: MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Charakteristika průřezového tématu: Mediální výchova se stala součástí potřeb běžného,
každodenního života. Setkáváme se s ní v oblasti školního vzdělávání (oblasti: člověk a
společnost, jazyk a jazyková komunikace, informační a komunikační technologie, umění a
kultura), ale i v mimoškolní činnosti – ve volnočasových aktivitách. Mediální výchova, jako
téma průřezové, prolíná všemi vyučovacími předměty. Hlavní zastoupení se projevuje
v českém jazyce, v cizích jazycích (na naší škole v německém a anglickém jazyce),
v občanské nauce, výtvarné a hudební výchově a v předmětu digitální technologie.
Český jazyk
stylistika: prima – kvarta: publicistické útvary
literatura: referáty o knihách, časopisech
Anglický a německý jazyk: kvarta: recenze knihy, filmu, práce s cizojazyčnými časopisy
Výtvarná výchova: využití počítače: počítačová grafika
Digitální technologie: návaznost učiva: studium na středních školách
na vysokých školách (např. ve studijních oborech:
intermedia, multimedia )
Další uplatnění: nepovinné a volitelné předměty, semináře, kroužky při škole (dramatický
kroužek), příprava na soutěže, internetové stránky školy, vedení školního internetového
časopisu, spolupráce s městskou knihovnou a další.
Tematické okruhy průřezového tématu:
- 12 -
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Jiná forma
realizace
Integrace
ročník
Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
prima
ČJ,AJ,
OV,VV,
sekunda
ČJ,AJ,
OV,VV,
tercie
ČJ,AJ,
NJ,OV,VV,
kvarta
ČJ,AJ,
NJ,OV,
VV,
Interpretace vztahu
mediálních sdělení a reality
ČJ,AJ,
OV,VV,
ČJ,AJ,
OV,VV,
ČJ,AJ,
NJ,OV,VV,
Fungování a vliv médií ve
společnosti
ČJ,AJ,
OV,VV,
HV
ČJ,AJ,
OV,VV,
HV
ČJ,AJ,
OV,VV,
HV
ČJ,AJ,
OV,VV,
HV,VDT
ČJ,AJ,
NJ,OV,VV,
HV
ČJ,AJ,,OV,
VV,HV
ČJ,AJ,
NJ,OV,
VV,
ČJ,AJ,
NJ,OV,
VV,HV
ČJ,AJ,
OV,VV,
HV
Tvorba mediálních činností
Příprava na
soutěže.
Příprava na
soutěže.
Příprava na
soutěže.
Příprava na
soutěže..
Školní
časopis,
tvorba
www str.
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Vzdělávání žáků s vývojovými poruchami učení
Na základě doporučení poradenského zařízení sestavujeme pro žáka s SPU individuální
studijní plán, který zohledňuje danou poruchu. Škola uzavírá se zákonnými zástupci žáka
dohodu o spolupráci, která je součástí IVP. V IVP jsou rozpracovány metody, způsob
hodnocení, způsob spolupráce rodiny a školy a podpisy vyučujících, výchovného poradce,
ředitele školy, žáka a jeho zákonných zástupců.
Pro zjišťování úrovně žákovských vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy
zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Učitel
klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkon,
akceptuje doporučení ze zprávy z poradny. Při klasifikaci učitelé přihlíží ke stupni a druhu
specifické poruchy.
Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním
Žáci se zdravotním postižením u nás na škole nestudují, přesto jsme připraveni vytvořit
podmínky pro jejich úspěšné vzdělávání a integrovat je do běžné třídy. Možností je úprava
vzdělávacího obsahu i odlišná délka vyučovací hodiny. Podmínkou je odborná připravenost
pedagogických pracovníků a spolupráce s rodiči, s pedagogicko-psychologickou poradnou,
odborníky-lékaři podle typu zdravotního poškození. Pro žáky dlouhodobě nemocné je
vytvořen individuální vzdělávací plán.
- 13 -
Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
Vzdělávání žáků z kulturně odlišného a sociálně znevýhodňujícího prostředí je zaměřeno na
využití vhodných výukových postupů a na individuální nebo skupinovou péči. Pro žáky se
sociálním znevýhodněním škola spolupracuje s kurátory a pracovníky odboru sociální péče.
Vzdělávání žáků mimořádně nadaných
(§ 17 zákona č.561/2004 Sb. a vyhláška č.73/2005 Sb Vzdělávání nadaných dětí, žáků a
studentů.)
Žáci jsou vzděláváni na základě principů integrace s využitím speciálních metod, postupů,
didaktických materiálů, forem a způsobů vzdělávání. Úpravy obsahů vzdělávání vycházejí
z principu diferenciace a současně individualizace s ohledem k vzdělávacím potřebám žáků.
Rozsah a obsah vzdělávacích opatření stanovuje individuální vzdělávací plán, který navrhují
pracovníci školských pedagogických zařízení a který vytváří škola (výchovný poradce
s ostatními pedagogy jednotlivých vyučovacích předmětů) ve spolupráci s rodinou žáka.
Pokud vzdělávání žáka nevyžaduje úpravy obsahů vzdělávání a změny organizace jejich
výuky, není nutné vzdělávací plán vytvářet.
O obsahu, průběhu vzdělávání a další péči poskytované žákovi ve škole provádí záznam
výchovný poradce ve spolupráci s třídním učitelem a s učitelem příslušného předmětu.
Záznam je součástí osobní dokumentace žáka. Vedení dokumentace se řídí zákonem č.
101/2000 Sb. O ochraně osobních dat a údajů.
Mimořádně nadaný žák může být přeřazen do vyššího ročníku nebo mu může být umožněno
navštěvovat hodiny určitého předmětu ve vyšším ročníku.
Součástí práce s mimořádně nadanými žáky je systematická příprava na předmětové soutěže
v oblasti zájmu žáka, individuální studium naučné literatury, řešení problémových úloh,
hledání jiných řešení, použití jiných technik, zpracování referátů a seminárních prací z oblasti
zájmu žáka. Je-li to vhodné, může se nadanému žáku svěřit i řízení práce skupiny spolužáků.
Pokud je v určité oblasti více nadaných žáků, zřizují se pro ně kroužky a nepovinné předměty
rozvíjející kompetence v oblasti jejich zájmu.
Výuka mimořádně nadaných žáků musí vést tyto žáky k rovnému přístupu k méně nadaným
spolužákům, k toleranci a ochotě pomáhat slabším.
- 14 -
6. UČEBNÍ PLÁN
Vzdělávací oblasti
Vzdělávací obory
Celková
časová
dotace
Minimální
časová
dotace
17
15
17
4
15
12
15
1
14
11
26
21
10
10
9
10
3
P
24
122
prima
sekunda
tercie
kvarta
Jazyk a jazyková
Český jazyk a literatura
komunikace
Cizí jazyk- anglický
Matematika a její aplikace
Informační a komunikační technologie
Člověk a společnost
Dějepis
Občanská výchova
Fyzika
Člověk a příroda
Chemie
Biologie
Zeměpis
Umění a kultura
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Člověk a zdraví
Výchova ke zdraví (Tv,Bi,Ov)
Tělesná výchova
Využití digitálních technologií
Člověk a svět práce
Práce s laboratorní technikou
Průřezová témata
vázaná- německý jazyk
Disponibilní časová
Dotace
vázaná-volit.předmět
5
4
5
1
2
1
2
0
2
2
2
1
1
2
4
4
4
1
2
2
2
0
2
2
2
1
4
4
4
0
2
1
2
2
2
2
1
1
4
3
4
2
2
2
1
2
1
2
1
1
2
2
2
2
0
0
0
0
3
0
3
1
3
0
6
1
Celková časová dotace
30
30
31
31
122
1
P= povinnost zařadit a realizovat se všemi žáky v průběhu vzdělávání na daném
stupni, časovou dotaci lze čerpat z volné disponibilní časové dotace
- 15 -
Poznámky k učebnímu plánu
Průřezová témata jsou začleněna a realizována ve vzdělávacích oblastech dle přehledu
v kapitole Průřezová témata
Člověk a zdraví – obsah vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví je částečně realizován
v předmětu Výchova ke zdraví (1hodinová dotace) a částečně integrován do předmětů
biologie, tělesná výchova, občanská výchova (1hodinová dotace)
Německý jazyk jako další cizí jazyk je zařazen od tercie v celkové hodinové dotaci 6 hodin
z disponibilní časové dotace
Člověk a svět práce – tematický okruh Svět práce je plně realizován ve vzdělávacím oboru
Občanská výchova.
Ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce jsou tematické okruhy Využití digitálních
technologií a Práce s laboratorní technikou realizovány ve vzdělávacích oborech ve třídách
sekundě a tercii.
Volitelný předmět ve třídě kvartě v 1hodinové dotaci je realizován podle zájmu studentů
(např.konverzace, seminář společenskovědní, přírodovědný, společenská kultura)
16
7. UČEBNÍ OSNOVY
Vzdělávací oblast:
Jazyk a jazyková komunikace
Název vyučovacího předmětu : Český jazyk a literatura
Charakteristika vyučovacího předmětu :
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Jazyk a
jazyková komunikace. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka k získání dobré
úrovně jazykové kultury a mateřského jazyka, které patří k podstatným znakům všeobecné
vyspělosti absolventa základního vzdělávání, a vybavit žáka takovými znalostmi a
dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim,
vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. Dále
vytvořit předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své
reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svoji roli v různých komunikačních situacích a aby
se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama.
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu :
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk má komplexní charakter, ale pro
přehlednost je rozdělen do tří specifických složek: komunikační a slohová výchova, jazyková
výchova a literární výchova. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých specifických
složek vzájemně prolíná.
V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s
porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo
slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a
kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také formální stránku
textu a jeho výstavbu.
V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné
podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova
vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného,
přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se
uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat
různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění.
Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací,
ale i předmětem poznávání.
V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se
vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní
názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně
získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a
produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou
pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život.
Časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu :
Tento povinný vyučovací předmět se vyučuje :
- v primě - 5 hodin týdně
- v sekundě - 4 hodiny týdně
- v tercii - 4 hodiny týdně
- v kvartě - 4 hodiny týdně
17
-
Výuka je doplňována návštěvami divadelních představení, muzeí, besedami, exkurzemi
do knihovny apod.
Mezipředmětové vazby :
Dějepis – zejména v hodinách literatury.
Hudební výchova – zhudebněné básně, pohádky, písňové texty.
Zeměpis – zvuková stránka jazyka, nářečí, místní názvy.
Výtvarná výchova – grafická podoba básní a knih.
Základy společenských věd
Integrace průřezových témat a vzdělávacích oborů :
1) Osobnostní a sociální výchova (OSV) – každodenní verbální komunikace jako klíčový
nástroj jednání.
2) Výchova demokratického občana (VDO) – vztah k sobě samému i k ostatním lidem,
k prostředí, k normám a hodnotám.
3) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) – poznávání
kultury jiných národů.
4) Multikulturní výchova (MKV) – vztahy mezi příslušníky jiných národů a etnik.
5) Environmentální výchova (EV) – vnímání života jako nejvyšší hodnoty.
6) Mediální výchova (MDV) – základní pravidla komunikace, dialogu a argumentace.
Výchovné a vzdělávací strategie :
UČITEL
- Volí cestu ke konkretizovaným výstupům
vyučovacího předmětu bez ostrých hranic
mezi jazykovou, literární, komunikační a
slohovou výchovou.
- Podporuje zvyšování čtenářské gramotnosti
žáků.
- Využívá dostupných nebo vlastních
materiálů blízkých každodennímu životu
žáků.
- Volí metody a formy práce podporující
zájem žáků o mateřský jazyk, vytváří
dostatek stimulů pro aktivní práci žáků.
- Vede žáky k používání jazykových příruček.
- Při zadávání slohových prací a výběru témat
literární výchovy přihlíží k zájmům žáků a
k aktuálním otázkám regionu.
- Nepřeceňuje význam pravopisu, volí jevy
základní.
- Vede žáky ke zdokonalování jejich
vyjadřovacích schopností a dovedností.
- Rozhoduje o výběru a zařazení doplňujícího
učiva.
- Zařazuje průřezová témata dle organizace
jednotlivých projektů.
ŽÁK
- Vyhledává informační zdroje mimo školu,
prezentuje svou snahu.
- Pracuje s vlastními chybami.
- Prezentuje své myšlenky a názory v
písemné (počítačové) podobě, na
webových stránkách školy apod.
- Využívá automatické opravy textu
prostřednictvím ICT a zná jejich omezení.
- Své výroky promýšlí, plynule se vyjadřuje
v mezích slušného vyjadřování.
18
KOMPETENCE K UČENÍ
- Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich budoucnost - připravujeme je
na celoživotní učení.
- Ve výuce zřetelně rozlišujeme základní učivo a učivo rozšiřující (doplňující).
- Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na
internetu.
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
- Na modelových příkladech naučíme žáky postupu řešení problémů.
- Podporujeme netradiční způsoby řešení problémů.
- Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně sledujeme, jak žáci řešení problémů prakticky
zvládají.
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
- Podporujeme různé formy komunikace v rámci Evropy i světa.
- Klademe důraz na kulturní úroveň komunikace.
- Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty.
- Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky ( místní tisk, web, referáty
apod.).
- Vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci své osoby a své školy na veřejnosti.
- Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících
situacích.
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
- Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku
efektivní spolupráce.
- Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role.
- Učíme žáky kriticky hodnotit práci týmu, svoji práci v týmu i práci ostatních členů týmu.
- Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují.
- Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů.
KOMPETENCE OBČANSKÉ
- Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců
školy i rodičů.
- Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy
chování lidí.
- Podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí, policií, složkami IZS
apod.
KOMPETENCE PRACOVNÍ
- Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Žádnou prací netrestáme. Kvalitně odvedenou
práci vždy pochválíme.
- Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky,
žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky.
- Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi –
cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě
vhodného dalšího studia.
19
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Očekávané výstupy
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Žák - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta
pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji
- rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru
- rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
- dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci
- odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru
- v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních,
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
- zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu
- využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky
textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu;
samostatně připraví a s oporou o text přednese referát
- uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s
dodržováním pravidel mezivětného navazování
- využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému
projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých
dispozic a osobních zájmů
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Žák - spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova
- rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby
a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve
frazémech
- samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s
dalšími slovníky a příručkami
- správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
- využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle
komunikační situace
- rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí
- v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i
syntaktický ve větě jednoduché i souvětí
- rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Žák - uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního
díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla
- rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora
- tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí
základů literární teorie
- rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty
- rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich
výrazné představitele
20
- uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové
literatuře
- porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém
zpracování
- formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo
- vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních
zdrojích
21
Vzdělávací oblast:
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Ročník: PRIMA
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Žák:
- pracuje s osnovou, na základě osnovy sestaví
text, oživí vypravování
- popíše předmět, osobu, děj, pracovní postup
- napíše zprávu a oznámení, zná rozdíl mezi nimi
- formuluje hlavní myšlenky textu
- stylizuje dopis
- používá jazykové příručky
- dbá na správnou výslovnost, přízvuky, důrazy,
tempo, pauzy a melodii řeči
- vyznačí stavbu slov a aplikuje ji v pravopisu
- určí podstatná jména abstraktní a konkrétní,
pomnožná, hromadná a látková, skloňuje vlastní
jména osobní a místní, přídavná jména, zájmena a
číslovky, časuje slovesa
- ovládá stavbu větnou a textovou, tvoří věty, rozezná
větu jednoduchou a souvětí
- rozezná rozdíl mezi bájí, pohádkou a pověstí
- seznámí se s baladami, jejich stavbou a jazykem
- pozná život v cizích zemích
- seznámí se s žánrem dobrodružné literatury
- cítí potřebu vztahu ke zvířatům
- chápe zábavnou funkci literatury
- seznámí se s žánrem nonsensové literatury
Téma a učivo
Komunikační a slohová výchova
- vypravování
- popis
- zpráva, oznámení
- učení
- dopis
Jazyková výchova
- jazyk a jeho útvary, jazykověda,
jazykové příručky
- zvuková stránka jazyka
- stavba slova a pravopis
- tvarosloví
- skladba
Literární výchova
- mýty, pohádky, pověsti
- česká literatura 19.stol..
- cesty
- odvaha a dobrodružství
- svět lidí a svět zvířat
- maléry a patálie
- úsměvy a šibalství
22
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
VV
průřezová témata
OSV
MDV
Ze
Dě, Fy, HV, ZSV
HV, VV, ZSV
Ze, VV, Dě
EGS
Bi, HV
EV
Vzdělávací oblast:
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Ročník: SEKUNDA
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Žák:
- sestaví osnovu vypravování
- popíše umělecké dílo, výrobek, pracovní postup,
vytvoří charakteristiku a líčení
- seznámí se s životopisem, cvičí se prakticky v jeho
zpracování
- dokáže vytvořit žádost, pozvánku a výtah
- rozezná v textu neohebné slovní druhy a určí je
- ovládá pravopis i-y
- tvoří homonyma, antonyma, synonyma, určí slova
jedno- a mnohoznačná, odborné názvy, sousloví,
rčení
- odvozuje, skládá a zkracuje slova
- rozliší větu hlavní a vedlejší, větné členy podle
vztahů
-pozná bajku, funkci přirovnání, žánr pohádky
-seznámí se s písní, , romancí, stavbou básně
-charakterizuje epos, loutkové divadlo
-dokáže ocenit statečnost a vytrvalost
-zařadí knihu k určitému typu
-zhodnotí zábavnou funkci literatury
Téma a učivo
Komunikační a slohová výchova
- vypravování
- popis
- životopis
- žádost
- pozvánka
-výtah
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
VV
Jazyková výchova
- slovní druhy
- pravopis
- význam slov
- slovní zásoba a tvoření slov
- skladba
Literární výchova
- fantazie
- přátelství a láska
- staré příběhy
- souboje, prohry, vítězství
- setkání s lidmi
- úsměv v literatuře
23
Dě
HV
Ze
EGS
VDO
MKV
Vzdělávací oblast:
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Ročník: TERCIE
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Žák:
- seznámí se s charakteristikou vnitřní a vnější
- vypracuje výklad a výtah s pomocí osnovy, použije
vhodně odborné názvosloví
- vyhledá líčení a použije je jako vzor pro vlastní
tvorbu
- logicky uvažuje, vyjadřuje vlastní názory
- rozpozná útvary českého jazyka, chápe češtinu jako
součást slovanských jazyků, pěstuje jazykovou
kulturu
- rozpozná hlavní způsoby obohacování slovní
zásoby a zásady tvoření českých slov, slova přejatá
- skloňuje podstatná jména, zájmena, časuje slovesa,
procvičuje pravopis
- poučí se o stavbě větné a textové, o tvoření vět
- seznámí se s pojmy adaptace, parafráze,kontrast,
metafora, balada, bajka, epitaf, epigram,
satira,hyperbola, metonymie, soudnička, paradox,
přísloví, rčení, scénář, rytmus básně, dramatičnost
básně, řečnická otázka, písňový text
- ocení jazyk literárního díla, použití humoru
- pozná hodnotná díla žánru sci-fi
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
Komunikační a slohová výchova
- charakteristika
- líčení
- výklad
- výtah
- úvaha
Jazyková výchova
- jazyky slovanské, obecné výklady o českém
jazyce
- nauka o slovní zásobě
- tvarosloví
- skladba
Ze
Dě
Literární výchova
- starší literatura
- od romantismu k moderní literatuře
- těžce zdolatelné překážky
- humor
- chvála jazyka
- sci-fi
24
EGS
Vzdělávací oblast:
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Ročník: KVARTA
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Žák:
- dbá na jazykovou správnost, slohovou přiměřenost,
slohovou vhodnost jazykových prostředků
- procvičí vypravování, popis, charakteristiku,
životopis, výklad, výtah, úvahu, proslov,
publicistické útvary, vyplňuje tiskopisy, diskutuje
- v praxi využívá obecná poučení o jazycích
slovanských, , o útvarech českého jazyka
- uvede základní poznatky o vývoji českého jazyka
- ovládá zvukové prostředky jazyka, pravopis a
výslovnost slov přejatých
- chápe pravidla stavby slov a jejich tvoření
- určuje slova jedno- a mnohoznačná, synonyma,
antonyma, homonyma, odborné názvy
- určuje slovní druhy, druhy a tvary jmen, jména
přejatá, slovesa a jejich tvary, přechodníky, velká
písmena
- ovládá stavbu větnou, stavbu textovou, tvoření vět,
slovosled
- získává poznatky o prvcích literárního díla:
mluvený jazyk, lidové vidění světa, intelektuální
ironie, odlehčená poloha pohledu na svět,
improvizace, humor, angažovanost, prolínání forem,
ohlas díla, ideová stránka díla, utopie
Téma a učivo
Komunikační a slohová výchova
- jazyková kultura
- slohové postupy a útvary užívané
v různých komunikačních oblastech a
situacích
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
MDV
Ze, Dě
Jazyková výchova
- jazyky slovanské, obecné výklady o
českém jazyce
- zvuková stránka jazyka
- tvoření slov
- význam slova
- tvarosloví
- skladba
Hv
Literární výchova
- chvála vypravěčství
- rozpornost světa
- divadlo – písňové texty
- česká poezie 20. století
- vize a fantazie
- nelehké životní osudy
25
průřezová témata
Vzdělávací oblast:
Jazyk a jazyková komunikace
Cizí jazyk
Obor vzdělávací oblasti:
Název vyučovacího předmětu : Anglický jazyk
Charakteristika vyučovacího předmětu
Výuka anglického jazyka je založena na modelu britské angličtiny, ale žáci jsou seznamováni také
s modelem americké angličtiny.
Přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast jevů zprostředkovaných
mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci
integrované Evropy a světa.
Osvojování cizího jazyka pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá ke zvýšení mobility jedinců
jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje
poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí v jiných zemích a jejich odlišné kulturní tradice.
Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance
a vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech.
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu
Předmět směřuje k tomu, aby žáci byli schopni dorozumět se s cizincem v běžných situacích
a hovořit s ním o jednoduchých tématech. Při výuce jsou rozvíjeny všechny jazykové dovednosti
(mluvení, poslech, čtení i psaní) . Při výuce se seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí a
s kulturními rozdíly.
Časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět má časovou dotaci čtyř hodin v primě, sekundě a tercii a tří hodin v kvartě.
Výuka probíhá většinou ve třídách dělených na dvě skupiny , v závislosti na počtu žáků ve třídě.
Žáci mají možnost účastnit se zájezdů do Anglie, které se organizují dle zájmu. Při výuce se
využívá audiovizuální technika (CD, audio/videokazety, DVD, PC), obrázky. Žáci mají možnost
odebírat
různé
anglické
časopisy
dle
jejich
úrovně.
V rámci
projektu
E-twinning navazují některé studijní skupiny kontakty s jinými studenty v rámci EU
a podílejí se na vypracovávání projektů na určitá témata. Každoročně se pořádají konverzační
soutěže v AJ, dále je možnost účastnit se pěveckých soutěží. Zájemci se také účastní divadelního či
filmového představení v AJ. Pro výuku AJ jsou využívány poznatky z absolvovaných seminářů
založených na komunikativní metodě, která na bázi různých aktivit a her vede k pochopení a
prohloubení různých gramatických jevů a k rozvoji komunikačních dovedností.
Mezipředmětové vazby
zeměpis – reálie anglicky mluvících zemí i naší republiky
biologie – domácí i divoce žijící zvířata, příroda kolem nás
dějepis – dějiny anglicky mluvících zemí i naší republiky
hudební výchova – zpívání a poslech anglických písní, pěvecká soutěž
literatura – čtení ukázek zjednodušených klasických děl v angličtině
občanská výchova – rozvíjení komunikačních schopností
Integrace průřezových témat a vzdělávacích oborů
Vzhledem k seznamování studentů s kulturami anglicky mluvících zemí se do tohoto předmětu
integrují průřezová témata multikulturní výchova a žáci si utvářejí kladný vztah
k jiným kulturám. Žáci jsou seznamováni a vedeni k diskuzi o evropských i globálních
souvislostech, čímž integrujeme průřezové téma výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech. V různých projektech se může výuka anglického jazyka propojit
i s mediální výchovou. Promítání průřezových témat je uvedeno v tabulce a vychází ze
všech vymezených průřezových témat.
26
Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel pomáhá žákům vyhledávat a třídit informace, vede ho k porozumění a používání obecně
užívaných termínů, znaků a symbolů, dvojjazyčného slovníku; vede žáka k hledání souvislostí, ke
schopnosti diskutovat, naslouchat druhým a spolupracovat ve skupině; učitel přispívá k tomu, aby si
žáci uvědomili práva a povinnosti ve škole i mimo školu a aby se aktivně zapojili do školních
aktivit. Učitel pomáhá použít vyhledané informace k řešení problému a svědomitě plnit své
povinnosti.
27
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
PRIMA
Žák rozpozná obsah jednoduchých textů v učebnicích; v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky; rozpozná jednoduchou a zřetelně
vyslovovanou promluvu a konverzaci; začíná používat dvojjazyčný slovník.
Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK
Ročník: PRIMA
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Žák:
- hláskuje, představí se, pozdraví,
počítá od 0 – 100, vyjmenuje
základní barvy, určuje hodiny
- rozpozná jednoduché věty a
adekvátně na ně reaguje
- rozpozná smysl a obsah jednoduché,
pomalé a pečlivě vyslovované
konverzace dvou osob
- používá slovesa to be, to have, can,
must, vazbu There is/are, rozlišuje
základní přítomné časy (průběhový a
prostý)
Téma a učivo
Jednoduchá sdělení – oslovení, pozdrav
1. rodina – základní osobní informace, rok, nukleární rodina,
vztahy v rodině, charakteristika osob, bydlení
2. škola – vyučovací předměty, popis školy, třídy, denní
režim, dny v týdnu
3. volný čas – koníčky, domácí práce, zvířecí mazlíčci..
4. město názvy budov, poloha, popis
28
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
OV – komunikační
schopnosti
Z – popis sídel
B – domácí zvířata
průřezová témata
OSV – osobnostní rozvoj
- sociální rozvoj
VDO – občanská společnost
a škola
EGS – Evropa a svět nás
zajímají
MKV – lidské vztahy
– kulturní diference
- multikulturalita
SEKUNDA
Žák se jednoduchým způsobem domluví v běžných každodenních situacích; vyžádá si jednoduchou informaci; sestaví jednoduché (ústní i písemné)
sdělení; písemně a gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty.
Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK
Ročník: SEKUNDA
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Žák :
- používá řadové číslovky, měsíce v roce,
data; aplikuje minulý čas prostý,
vybraná nepravidelná slovesa, stupňuje
přídavná jména, aplikuje budoucí čas
(going to), have to, vybraná příslovce;
- píše omluvenku, dopis kamarádovi,
blahopřání (k Vánocům, Valentýnu)
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
Z, D – reálie anglicky
Reakce na oslovení, přivítání, rozloučení, představování,
mluvících zemí
prosba, žádost, základní vztahy – kdo?, kde/kam?, kolik?
1. rodina – oslavy (svátky, Vánoce…)
B – bilogie člověka, zdraví
2. moje škola
3. volný čas – kultura, sportovní aktivity, hudební nástroje…
4. město – nákupy, restaurace, jídlo, oblečení
5. svět – Velká Británie, USA (sociokulturní prostředí
příslušných jazykových oblastí)
6. zdraví – části těla, nemoci
7. příroda – počasí
29
průřezová témata
OSV – osobnostní rozvoj
- sociální rozvoj
VDO – občanská společnost
a škola
EGS – objevujeme Evropu
a svět
MKV – lidské vztahy
- kulturní diference
- multikulturalita
TERCIE
Žák čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu; efektivně používá dvojjazyčný slovník; rozpozná obsah jednoduchých textů,
nejen v učebnici; stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace.
Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK
Ročník: TERCIE
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Žák :
- používá budoucí čas (will); aplikuje
příkazy, rozkazy apod.;
- používá předpřítomný čas
Téma a učivo
Omluva, reakce na omluvu, poděkování a reakce na ně,
souhlas/nesouhlas, setkání, společenský program; vztahy
časové, kvalitativní; osobní dopis
1. rodina - širší rodina, život v rodině, problémy mládeže,
generační rozdíly
2. škola – školní řád – práva, povinnosti, mimoškolní
aktivity
3. volný čas – kino, televize, tiskoviny, sport
4. město – orientace ve městě, doprava, pamětihodnosti
(Londýn, New York)
5. svět – Kanada, Velká Británie, Austrálie, kultura a
významné osobnosti anglicky mluvících zemí, Česká
republika
7. příroda – přírodní jevy, vesmír
30
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
Z – reálie anglicky
mluvících zemí
OV – pravidla ve
společnosti
B,Z – počasí, přírodní jevy
průřezová témata
OSV – osobnostní rozvoj
- sociální rozvoj
VDO – občanská společnost
a škola
EGS – objevujeme Evropu
a svět
MKV – lidské vztahy
- kulturní diference
- multikulturalita
EV – vztah člověka a
prostředí
MV – fungování a vliv
médií ve společnosti
- tvorba mediálního sdělení
KVARTA
Žák rozpoznává obsah autentických materiálů s využitím vizuální opory; odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu; písemně a
gramaticky správně tvoří a obměňuje krátké texty; bez problémů vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku.
Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK
Ročník: KVARTA
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Žák :
- píše osobní korespondenci, žádost o
místo, odpovědět na inzerát, e-mail;
- používá přídavná jména při popisu;
- aplikuje podmínkové věty typu I;
minulý čas průběhový a trpný rod;
- aplikuje základní způsobová slovesa
(have to, can i v minulém a budoucím
čase); porovnává tradice u nás a
v anglicky mluvících zemích
Téma a učivo
Formální dopis
1. rodina – popis osob, oblečení
2. škola – jak se učit
3. volný čas – soutěže, brigády
4. město
5. svět – rekordy, vynálezy, slavní lidé
6. zdraví – zdravá výživa, návštěva u lékaře, části těla,
nemoci a léčba
7. příroda – předpověď počasí, voda, geografické pojmy,
zvířata, ohrožené druhy
8. svět práce – povolání, pracoviště, inzerát, žádost o práci,
peníze
31
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
OV – zařazení do
pracovního procesu
B, Z – přírodní jevy,
prostředí, svět zvířat
průřezová témata
OSV – osobnostní rozvoj
- sociální rozvoj
VDO – občanská společnost
a škola
EGS – objevujeme Evropu
a svět
MKV – lidské vztahy
- kulturní diference
- multikulturalita
- etnický původ
EV – vztah člověka a
prostředí
- lidské aktivity a
problematika životního
prostředí
MV – fungování a vliv
médií ve společnosti
- tvorba mediálního sdělení
Vzdělávací oblast:
Obor vzdělávací oblasti:
Název vyučovacího předmětu :
Jazyk a jazyková komunikace
Cizí jazyk
Německý jazyk
Charakteristika vyučovacího předmětu:
Vyučovací předmět Německý jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace
a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. Výuka německého jazyka má
pomoci snižovat jazykové bariéry a přispět tak lepší orientaci žáků v jejich osobním životě,
během studia i v budoucí práci. Výuka německého jazyka umožňuje porozumění skutečností,
které nejsou zprostředkovány mateřským jazykem. Výuka umožňuje žákům seznámit se s
odlišnostmi ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich kulturními tradicemi. Cílem výuky
německého jazyka je poskytnout aktivní jazykový základ a vybudovat tak předpoklady pro
komunikaci žáků především v rámci Evropy.
Obsahové vymezení:
Předmět směřuje k tomu, aby žáci byli schopni dorozumět se s cizincem v běžných situacích a
hovořit s ním o jednoduchých tématech. V rámci výuky se rozvíjejí všechny jazykové
dovednosti ( mluvení, psaní, čtení, poslech). Ve výuce se využívají následující metody:
metoda slovní, monologická, rozhovor, diskuse, dramatizace, didaktické hry, inscenační
metody, brainstormingové metody, metoda práce s učebnicí, metoda názorně demonstrační.
Ve výuce se uplatňují ty formy: individuální, hromadná, skupinová a kooperativní, projektové
vyučování, samostatná práce žáků, týmová forma.
Časové a organizační vymezení:
Německý jazyk se jako Další cizí jazyk realizuje od tercie osmiletého gymnázia. Předmětu je
určena časová dotace 3 vyučovací hodiny týdně.
Výuka předmětu je realizována též během školou organizovaných jazykově poznávacích
zájezdů a meziškolních výměn.
Výuka se uskutečňuje v kmenových třídách, jazykových a počítačových učebnách.
Při výuce se využívají nejen učebnice, ale také časopisy a mediální technika – magnetofon,
video, zpětný projektor, počítač.
Mezipředmětové vazby:
Výuka Německého jazyka jako dalšího cizího jazyka se opírá a částečně využívá i další
předměty – Aj, D, Z, Ov, Čj
Integrace průřezových témat a oborů:
V rámci předmětu je věnována pozornost dílčím aspektům všech průřezových témat, zejména
však spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí průřezového tématu Multikulturní
výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Osobnostní a sociální
výchova.
32
Výchovné a vzdělávací strategie:
Kompetence k učení:
•
•
•
•
Učitelé ve výuce prezentují různé způsoby přístupů ke studiu jazyka a žáky vedou k
tomu, aby je využívali.
Žáci jsou vedeni k hledání souvislostí jak u jazykových struktur, tak u slovní zásoby.
Tam, kde je to možné, využívají srovnání s jinými jazyky, které znají, i s mateřštinou.
Žáci dostávají takové úkoly, v jejichž rámci samostatně vyhledávají a zpracovávají
informace z cizojazyčných textů.
Součástí hodin i domácí přípravy je práce se slovníky, časopisy, mediální technikou a
internetem.
Kompetence k řešení problémů:
•
•
•
•
•
Učitelé poskytují žákům prostor k samostatnému řešení jazykových problémů i k jejich
různým řešením. Využívají příležitosti demonstrovat komplexní charakter jazyka a
vedou žáky k jeho respektování.
Neustálou prací s texty, kterým ne vždy beze zbytku rozumějí, se žáci učí zacházet s
nekompletními informacemi. Jsou vedeni k nutnosti domýšlení, hledání souvislostí a
smyslu.
Ve výuce jsou simulovány modelové situace, se kterými se žáci mohou setkat v
praktickém životě (psaní dopisů na různá témata, rozhovory v různých kontextech,
poslech neznámých mluvčích atd.).
Žáci jsou postupně vedeni k řešení prací většího rozsahu a komplexnějšího charakteru.
V rámci konverzace na různá témata je po žácích vyžadovaná zřetelná argumentace při
vyjadřování názorů.
Kompetence komunikativní:
•
•
•
•
Rozvoj komunikativní kompetence je obsažen v samé podstatě předmětu. Dovednosti
spojené s čtením, poslechem, mluvením a psaním rozvíjejí učitelé u žáků standardními
metodami výuky cizího jazyka.
Ke komunikaci s rodilými mluvčími a německy mluvícími cizinci vůbec dostávají žáci
příležitost v rámci výměn a poznávacích zájezdů.
V rámci konverzace učitelé kultivují u žáků schopnost vyjádření vlastního názoru a
jeho obhájení, stejně tak jako umění naslouchat názorům druhých a tolerovat
odlišnosti.
Při práci s jazykovým materiálem vedou učitelé žáky k přesnosti, k identifikaci
podstatných informací a rozvíjení jejich interpretačních schopností.
Kompetence sociální a personální:
•
•
Párovým a skupinovým řešením úkolů v hodinách žáci rozvíjejí své schopnosti
spolupracovat.
Specifický charakter učení jazyka rozvíjí u žáků schopnost soustavné práce s
dlouhodobými cíli.
33
Kompetence občanské:
•
•
•
V rámci konverzace vedou učitelé žáky k tomu, aby vyjádřili svůj názor, aby zaujali
stanovisko k problémům společenským, sociálním i kulturním.
Učitel vede se žáky debaty a diskuse na aktuální témata, během nichž žáci obhajují
své názory.
Při pobytech v německy mluvících zemích vybízí učitel žáky k pozitivnímu vnímání
jiných kulturních, duševních a etických hodnot.
Kompetence pracovní
•
•
Učitel vede žáky k tomu, aby získané vědomosti uměli využít ve svém budoucím povolání.
Žáci jsou vedeni k zodpovědnému přístupu při plnění svých povinností, k dodržování
stanovených pravidel a závazků.
Očekávané výstupy:
žák vyslovuje a čte plynule a foneticky správně jednoduché texty složené ze známé
slovní zásoby
pracuje s jednoduchými texty a vyhledává v nich potřebné informace
pracuje s jednoduchým textem v minulém čase
jednoduše vypráví v přítomném i minulém čase za použití pravidelných i nepravidelných sloves
rozumí jednoduchému mluvenému projevu, pokynům a reaguje na ně
napíše vyprávění, popíše osobu, sdělí ústně i písemně základní údaje o sobě a své
rodině
tvoří věty jednoduché v minulém i přítomném čase, pořádek slov v oznamovací větě i
v otázce, používá záporné věty
zapojuje se do jednoduché konverzace, poskytuje požadované informace
pracuje s dvojjazyčným slovníkem
odpovídá v celých větách a gramaticky správně na kladené otázky
píše jednoduchá sdělení ( adresa, blahopřání )
komunikuje jednoduše v každodenních situacích ( pozdrav, omluva, poděkování, představování )
34
Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: NĚMECKÝ JAZYK
Ročník: TERCIE
Školní výstupy
-žák jednoduchým způsobem představí sám sebe
i svou rodinu, zeptá se na jméno partnera, zjistí
odkud pochází
- žák popíše byt, orientuje se v domě
- pojmenuje a určí polohu místností, nábytku a
předmětů v bytě
- seznamuje se s možností tvorby slov
( komposita )
- žák vyjmenuje vyučovací předměty
- popíše předměty nacházející se ve třídě
- popíše školu
- sdělí časové údaje související s vyučováním
- používá slovník dvojjazyčný i v učebnici
Téma a učivo
Familie
- slovní zásoba k tématu
- pozdrav
- představování
- otázky zjišťovací a doplňovací
- pořádek slov v oznamovací větě
- tvorba záporu
Wohnen
- slovní zásoba
- předložky se 3. a 4. pádem
- formy bydlení
- kompozita, tvorba slov
- antonyma
- přivlastňovací zájmena
- 4. pád
Přesahy a vazby
mezipředmětové vztahy,
průřezová témata
projekty, poznámky
Ov
Ov
Schule
- základní slovní zásoba
- předložky se 3. a4. pádem
- práce se slovníkem
- časové údaje
35
Školní výstupy
- žák vypráví o svém denním programu
- vyjadřuje časové údaje
- v jednoduchých větách mluví o svých koníčcích
a zeptá se na zájmy ostatních
- domluví si schůzku, potvrdí domluvený termín,
omluví se za zpoždění
- jednoduše mluví o Vánocích a Velikonocích
- formuluje blahopřání
- žák vyjmenuje evropské státy a jazyky, kterými
se tam hovoří
- orientuje se v mapě a udává zeměpisnou polohu
za pomoci názvů světových stran
- hovoří o městech a památkách
Téma a učivo
Přesahy a vazby
mezipředmětové vztahy,
průřezová témata
projekty, poznámky
Freizeit und Hobbys
- práce se slovníkem, slovní zásoba k tématu
- slovesa s odlučitelnou předponou
- časové údaje
- předložky s časovými údaji
- zápor
Feiertage
- základní slovní zásoba k tématu Vánoce a
Velikonoce
- údaje o času a datech
- blahopřání
Länder in Europa
- internacionalismy
- názvy evropských zemí a důležitých památek
- jazyky sousedních států, jazyky v Evropě
- světové strany
- doplňovací a zjišťovací otázky
- minulý čas slovesa sein ( byl jsem )
36
Ov
MKV, EGS
Z, D, Ov, cizí jazyky(Aj)
Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: NĚMECKÝ JAZYK
Ročník: KVARTA
Školní výstupy
-žák hovoří jednoduše o prázdninách a dovolené
v přítomném i v minulém čase
- pracuje se zeměpisnými údaji
- napíše pozdrav z prázdnin (jednoduchý dopis )
- pracuje s jednoduchými texty v minulém čase
- žák hovoří v základních frázích o počasí,
charakterizuje počasí, zeptá se
- pracuje s informacemi o počasí v psaném i
mluveném projevu
- charakterizuje počasí v různých ročních
obdobích
- žák hovoří o oblečení
- popíše oblečenou osobu
- hodnotí, co je hezké/nehezké, vhodné/
nevhodné, co sluší/nesluší
- žák hovoří v základních frázích
- vytvoří se spolužákem dialog v obchodě
- vyjadřuje své přání
Přesahy a vazby
mezipředmětové vztahy,
průřezová témata
projekty, poznámky
Téma a učivo
Ferien, Urlaub
- slovní zásoba k tématu cestování
- perfektum pravidelných a nepravidelných sloves
- minulý čas slovesa sein
Wetter
- slovní zásoba k tématu počasí, roční období,
měsíce v roce
- datum, letopočet
- řadové číslovky
- podmět es
Kleidung
- slovní zásoba k tématu móda, oblečení, barvy
- ukazovací zájmena der, dieser
- skloňování přídavných jmen
- antonyma
Einkäufe
- slovní zásoba a fráze k tématu nákupy
- rozhovory v obchodech
- základní názvy zboží a obchodůmíry a váhy
37
Z, D
Z
MKV, EGS
Matematika a její aplikace
Vzdělávací oblast:
Název vyučovacího předmětu : Matematika
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Vyučovací předmět MATEMATIKA v sobě zahrnuje vzdělávací oblast MATEMATIKA A
JEJÍ APLIKACE, která velmi těsně souvisí s oblastí ČLOVĚK A PŘÍRODA. Tato oblast je
založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými
objekty a pro užití matematiky v reálných situacích.
Výuka matematiky má všeobecně vzdělávací charakter. Rozvíjí abstraktní, kauzální, exaktní
a analyticko-syntetické myšlení, logické a kritické usuzování, učí srozumitelné, přesné a věcné
argumentaci. Žáci si postupně osvojují matematické pojmy, symboliku a základy
matematického jazyka a možnosti jejich užití.
Matematické vzdělávání - vede žáky ke kázni ve vyjadřování
- rozvíjí v žácích schopnost sebekontroly, tvořivost,
vynalézavost, sebedůvěru, pracovitost
zahrnuje :
• osvojování základních matematických
pojmů
• vytváření zásoby matematických nástrojů
( algoritmy,metody řešení…)
• rozvíjení zkušenosti s matematickým
modelováním a s řešením úloh a problémů
• provádění rozboru problémů
( odhad výsledků, volba postupu řešení…)
• zpřesňování vyjadřování a zdokonalování
grafického projevu
• rozvíjení logického myšlení a úsudku
OBSAHOVÉ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Vzdělávací obsah zahrnuje čtyři tematické okruhy:
1. Číslo a proměnná ( získávání číselných údajů měřením, odhadem, výpočtem,
zaokrouhlováním, seznámení s pojmem proměnná)
2. Závislost, vztahy a práce s daty ( rozpoznávání určitých typů změn a závislostí a jejich
analýza z tabulek, diagramů a grafů, pochopení pojmu funkce)
3. Geometrie v rovině a v prostoru ( zkoumání podobností a odlišností útvarů v rovině a
těles kolem nás, řešení polohových a metrických úloh a problémů z běžných životních
situací)
4. Nestandardní aplikační úlohy a problémy ( uplatnění logického myšlení při řešení
problémových situací a úloh z běžného života, provádění náčrtů, řešení optimalizačních
úloh, rozvoj schopností využívat prostředků výpočetní techniky)
38
ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU:
PRIMA
5 hodin/týden
SEKUNDA
4 hodiny/týden
TERCIE
4 hodiny/týden
KVARTA
4 hodiny/týden
UŽÍVANÉ POMŮCKY
Tabule + křída, meotar + folie, počítač, modely těles, rýsovací potřeby, kapesní
kalkulátory,matematické tabulky.
HODNOCENÍ A DIAGNOSTICKÉ METODY
• písemné zkoušení – vstupní testy ( na zač. šk. roku pro primu)
- čtvrtletní písemné práce ( 45 minut)
- kontrolní písemné práce (asi 20 minut)
- testy pro komisionální přezkoušení ( odložená klasifikace, opravná zkouška)
- srovnávací testy
• ústní zkoušení
• návrhy a ústní prezentace řešení bez klasifikace umožňující diskusi, doplnění a vysvětlení
nepochopeného učiva
PRÁCE S TALENTOVANÝMI ŽÁKY
• zapojit do řešení úloh matematické olympiády
• umožnit účast v Pythagoriádě, v Klokanovi
• využít sbírek příkladů k zadávání samostatného řešení obtížnějších úloh
PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI
• individuální přístup dle typu poruchy doplněný o spolupráci s rodiči a PPP
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VAZBY
fyzika, chemie, zeměpis,výtvarná výchova, biologie, IVT
INTEGRACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT A VZDĚLÁVACÍCH OBORŮ
Vztahy průřezových témat k matematice nejsou přímé. Matematika a její užití však nabízí
některé náměty, které je možné ,využít (např. zápis čísel a početní postupy v různých
kulturách; tangramy a origami jako součást východních kultur; zpracování dat z různých
oblastí života; čtení grafů a tabulek, tedy porozumění mediálním informacím). Můžeme také
říci, že matematika rozvíjí kritické myšlení jako nutný atribut demokratického občana.
Rovněž v osobnostní výchově má matematika nezastupitelné místo, protože formuje volní a
charakterové vlastnosti (trpělivost, vůli, důslednost, pracovitost, schopnost sebekontroly
apod.)
VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
METODY VÝUKY
• frontální výuka ( převažuje)
• skupinová výuka
• využití výukových programů
• samostatná práce
39
KLÍČOVÉ KOMPETENCE
1. Kompetence k učení
Vedeme žáky
- k častému individuálnímu řešení úloh, ke snaze jim porozumět, analyzovat je
- k propojení školních předmětů, tak, aby získali komplexnější pohled na
matematiku, př rodní, společenské a kulturní jevy a hledali mezi nimi souvislost
- k hodnocení vlastní práce (prožívá svůj úspěch)
- k řešení dlouhodobých domácích úkolů, samostatnému vyhledávání dat i metod
řešení
- k účasti na soutěžích a na olympiádách
2. Kompetence k řešení problémů
Učíme žáky řešit úloh, které
- mají více výsledků
- vedou ke kauzálnímu myšlení, k vnímání vztahů, zákonitostí a souvislostí
- podporují jeho přirozenou tvořivost
- jsou problémové, adekvátně náročné a směřují k rozvoji analyticko- syntetického
myšlení
Vedeme žáky
- k využití různých postupů při řešení úloh
- k samostatnému posouzení správnosti nalezeného řešení, k provedení
zkoušky a ověření výsledků
- k hledání a vytváření dalších úloh, které je možno řešit nalezeným postupem
- ke zkoumání řešitelnosti různých úloh
3. Kompetence komunikativní
Vedeme žáky
- k věcné argumentaci
- ke komunikaci při řešení úloh a problémů, k formulaci jejich myšlenek
- k prohloubení porozumění pojmům, vnímání vztahů a souvislostí,
podstaty jevů apod.
- k formulaci otázek a problémů
- k naslouchání při prezentaci jiných návrhů řešení
- k využívání informačních technologií
- k porozumění různým typům textů a záznamů, včetně grafických
4. Kompetence sociální a personální
Vedeme žáky
- ke spolupráci v různorodých skupinách při řešení úloh, problémů či
projektů
- k výměně rolí při práci ve skupinách
- k hodnocení podílu vlastní práce na řešení úkolu (problému) a přínosu
druhých
- k respektování názorů a myšlenek jiných
5. Kompetence občanské
Učíme žáky
- dodržovat jasná pravidla
- přirozeně respektovat práva a povinnosti (svá i ostatních)
- ověřovat jejich řešení, zodpovídat si za ně
- přejímat zodpovědnost za svou práci, za práci skupiny
Vedeme žáky
- k pozitivnímu vztahu a k úctě ke kulturním hodnotám předchozích generací i
k současnosti
40
6. Kompetence pracovní
- Vedeme žáky k trpělivosti a k prohloubení volních vlastností, protože při řešení
některých
matematických úloh je nutné intenzivní pracovní nasazení
- V hodinách matematiky je pracovní atmosféra; pasivita žáků se netoleruje
VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
ČÍSLO A PROMĚNNÁ
Očekávané výstupy
žák
provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech
druhou mocninu a odmocninu
zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor
modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel
užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a
plánů
řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než celek)
matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí hodnotu výrazu,
sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a
vytýkáním
formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav
analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
Očekávané výstupy
žák
vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
porovnává soubory dat
určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti
vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem, matematizuje jednoduché reálné
situace s využitím funkčních vztahů
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
Očekávané výstupy
žák
zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při
řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou matematickou
symboliku
charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů
využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení
polohových a nepolohových konstrukčních úloh
načrtne a sestrojí rovinné útvary
užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků
41
načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově
a středově souměrný útvar
určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
načrtne a sestrojí sítě základních těles
načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovin analyzuje a řeší aplikační geometrické
úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu
NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
Očekávané výstupy
Žák :
užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení
předkládaných nebo zkoumaných situací,řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a
kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí
42
Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: MATEMATIKA
Ročník: PRIMA
Školní výstupy
Žák:
Čte, zapisuje, porovná a uspořádá
přirozená čísla
Zobrazí přirozené číslo na číselné ose a
podle obrazu na číselné ose přirozená
čísla porovná
Zaokrouhluje přirozená čísla a provádí
odhady
Provádí početní operace s přirozenými
čísly zpaměti i písemně a využívá jich při
řešení slovních úloh
Téma a učivo
Přesahy a vazby
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
Rozšířené opakování učiva 1.stupně
Přirozená čísla
Zápis a čtení přirozených čísel
OSV
osobnostní rozvoj – rozvoj
schopností poznávání,
seberegulace a
sebeorganizace,
psychohygiena
sociální rozvoj – mezilidské
vztahy
morální rozvoj – řešení
problémů a rozhodovací
dovednosti, hodnoty,
postoje, praktická etika
Zobrazení na číselné ose
Porovnávání přirozených čísel
Zaokrouhlování přirozených čísel
Početní operace s přirozenými čísly
Slovní úlohy s přirozenými čísly
Desetinná čísla
Znázornění, čtení a zápis desetinného čísla
Zapíše a znázorní desetinné číslo na
číselné ose a využije obrazů des. čísel k
jejich porovnávání
Provádí početní operace s desetinnými
čísly
Převádí délkové, obsahové i hmotnostní
jednotky
Řeší aplikační úlohy s desetinnými čísly
Rozloží číslo na součin prvočísel
Určí všechny dělitele čísla
Porovnávání desetinných čísel
Zaokrouhlování desetinných čísel
Sčítání , odčítání, násobení a dělení desetinných čísel
Jednotky délky, obsahu, hmotnosti
Dělitelnost přirozených čísel
Násobek, dělitel
Znaky dělitelnosti
Prvočísla a čísla složená
43
průřezová témata
Fyzika
VDO
občanská společnost a škola
rozvíjí a podporuje
komunikativní, formulační,
argumentační, dialogové a
prezentační schopnosti a
dovednosti
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Určí nejmenší společný násobek dvou i
tří čísel
Určí největšího společného dělitele dvou
i tří čísel
Aplikuje znalosti o dělitelnosti při řešení
slovních úloh
Narýsuje úhel dané velikosti a jeho osu
Určuje velikost úhlu měřením
Graficky a numericky sčítá a odčítá úhly
Vyznačí úhly vrcholové a vedlejší
Vyznačí úhly souhlasné a střídavé
Pozná shodné útvary
Sestrojí obraz rovinného obrazce v osové
souměrnosti
Určí osu souměrnosti osově souměrného
obrazce
Třídí a popíše trojúhelníky
Dopočítá velikosti vnitřních a vnějších
úhlů v trojúhelníku
Sestrojí výšky a těžnice trojúhelníku
Sestrojí kružnici trojúhelníku opsanou a
vepsanou
Sestrojí trojúhelník ze tří stran a ověří
jeho existenci užitím trojúhelníkové
nerovnosti
Sestrojí krychli a kvádr ve volném
rovnoběžném promítání
Téma a učivo
Čísla soudělná a nesoudělná
Nejmenší společný násobek
Největší společný dělitel
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Úhel a jeho velikost
Úhel a jeho osa
Velikost úhlu, jednotky
Druhy úhlů podle velikosti
Sčítání a odčítání úhlů a jejich velikostí
Vedlejší a vrcholové úhly
Souhlasné střídavé úhly
Osová souměrnost
Shodnost geometrických útvarů
Konstrukce obrazu v osové souměrnosti
Osově souměrné obrazce
Trojúhelník
Vlastnosti a třídění trojúhelníků
Vnější a vnitřní úhly trojúhelníku
Fyzika – optika
Zeměpis – souřadnice
Tělesná výchova
Výtvarná výchova
Biologie – stavba květu,
těla
Fyzika – zrcadla
Výšky a těžnice trojúhelníku, těžiště
Kružnice trojúhelníku opsaná a vepsaná
Trojúhelníková nerovnost
Konstrukce trojúhelníku ze tří stran
Kvádr a krychle
Krychle a kvádr ve volném rovnoběžném promítání
Síť krychle a kvádru
44
Fyzika
Výtvarná výchova
Chemie
průřezová témata
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Sestrojí síť kvádru a krychle
Vypočítá povrch kvádru a krychle
Vypočítá objem kvádru krychle
Převádí jednotky obsahu a objemu
Řeší úlohy z praxe na objem a povrch
kvádru a krychle
Uvede zlomek na základní tvar
Umístí daný zlomek na číselnou osu
Rozšíří nebo zkrátí zlomek daným číslem
Určí společného jmenovatele dvou i více
zlomků
Sčítá a odčítá zlomky, násobí a dělí
zlomky s využitím krácení
Upraví smíšené číslo na zlomek a naopak
Převede zlomek na desetinné číslo a
naopak
Vyřeší slovní úlohy vedoucí k početním
výkonům se zlomky
Zapíše kladné a záporné číslo a zobrazí je
na číselné ose, určí číslo opačné k číslu
Určí absolutní hodnotu čísla
Sčítá a odčítá celá čísla
Násobí a dělí dvě celá čísla
Porovná dvě racionální čísla
Téma a učivo
Povrch krychle a kvádru
Objem kvádru a krychle
Jednotky objemu
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
Biologie
Zlomky
Zlomek, základní tvar zlomku
Zlomek a jeho obraz na číselné ose
Rozšiřování a krácení zlomků
Společný jmenovatel zlomků
Početní operace se zlomky
Převrácené číslo
Smíšené číslo
Převádění zlomku na desetinné číslo a naopak
Slovní úlohy s desetinnými čísly
Celá čísla, racionální čísla
Čísla kladná a záporná
Čísla navzájem opačná
Absolutní hodnota čísla
Porovnávání a uspořádání celých čísel
Sčítání a odčítání celých čísel
Násobení a dělení celých čísel
Záporná desetinná čísla a záporné zlomky
45
Fyzika – jednotky tvaru
zlomku, vztahy pro
rychlost a hustotu
Fyzika - teplota
průřezová témata
Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: MATEMATIKA
Ročník: SEKUNDA
Školní výstupy
Žák:
Uspořádá rac. čísla a zobrazí je na ose
Řeší úlohy vedoucí k operacím s rac. čísly
Porovná dvě veličiny poměrem
Změní danou hodnotu v daném poměru
Daný poměr zjednoduší krácením
Pracuje s měřítky plánů a map
Určí, zda daná závislost je přímá nebo
nepřímá úměrnost
Narýsuje graf přímé i nepřímé úměrnosti
Vyřeší slovní úlohy vedoucí k využití
trojčlenky
Vypočítá 1% ze základu
Určí, kolik procent je část z celku
Určí, jak velkou část celku tvoří daný počet
procent
Určí celek z dané části
Určí celek z daného počtu procent
Řeší slovní úlohy na procenta
Řeší slovní úlohy na jednoduché úrokování
Určí shodné geometrické útvary
Uvede věty o shodnosti trojúhelníků a
využije jich v konstrukčních úlohách na
trojúhelník
Sestrojí obraz útvaru ve středové
souměrnosti
Určí střed souměrnosti středově
souměrného útvaru
Téma a učivo
Racionální čísla a jejich uspořádání
Početní operace s racionálními čísly
POMĚR.PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST
Poměr
Převrácený poměr
Postupný poměr
Měřítko plánu a mapy
Přímá úměrnost
Graf přímé úměrnosti
Nepřímá úměrnost
Graf nepřímé úměrnosti
Trojčlenka
Slovní úlohy řešené trojčlenkou
PROCENTA, ÚROKY
Procento
Základ a jeho výpočet
Procentová část a její výpočet
Počet procent a jejich výpočet
Řešení slovních úloh na procenta
Úrok
Jednoduché úrokování
SHODNOST, STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST
Shodnost geometrických útvarů
Shodnost trojúhelníků
Věty o shodnosti trojúhelníků
Středová souměrnost
Středově souměrné útvary
46
Přesahy a vazby
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
Zeměpis - měřítko mapy
a plánku
Chemie - výpočty, směsi
Fyzika - přímá a nepřímá,
závislost
veličin,přímočarý pohyb,
princip páky
Výtvarná výchova
Biologie – stavba květu
průřezová témata
OSV
osobnostní rozvoj – rozvoj
schopností poznávání,
seberegulace a
sebeorganizace,
psychohygiena
sociální rozvoj – mezilidské
vztahy
morální rozvoj – řešení
problémů a rozhodovací
dovednosti, hodnoty,
postoje, praktická etika
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Rozliší různé druhy čtyřúhelníků a
popíše je
Charakterizuje daný čtyřúhelník
Sestrojí výšky a úhlopříčky rovnoběžníka
Vyjmenuje vlastnosti kosodélníka a
kosočtverce
Sestrojí rovnoběžník z daných prvků a
provede zápis konstrukce
Vypočítá obvod a obsah rovnoběžníku a
trojúhelníku z daných údajů
Rozlišuje druhy lichoběžníků a popíše
jejich
vlastnosti
Sestrojí lichoběžník ze zadaných prvků
Vypočítá obvod a obsah lichoběžníku z
daných údajů
Rozliší hranoly a popíše jejich vlastnosti
Sestrojí síť hranolu
Vypočítá povrch a objem hranolu s
trojúhelníkovou, rovnoběžníkovou,
lichoběžníkovou podstavou nebo
podstavou tvaru pravidelného n-úhelníka
Téma a učivo
ČTYŘÚHELNÍKY
Třídění čtyřúhelníků
Rovnoběžníky
Výšky a úhlopříčky rovnoběžníků
Kosodélník a kosočtverec
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
Fyzika - skládání sil
Biologie – mineralogie
Konstrukce rovnoběžníku
Obvod a obsah rovnoběžníku
Obsah trojúhelníku
Lichoběžník
Konstrukce lichoběžníku
Obvod a obsah lichoběžníku
HRANOLY
Hranoly
Síť hranolu
Povrch hranolu
Objem hranolu
Úlohy na objemy a povrchy těles
47
průřezová témata
VDO
občanská společnost a škola
rozvíjí a podporuje
komunikativní, formulační,
argumentační, dialogové a
prezentační schopnosti a
dovednosti
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Vypočítá obsah a obvod kruhu, délku kružnice
Sestrojí síť válce
Vypočítá objem a povrch válce
Užívá pojmy kruh, kružnice a válec
v praktických situacích
Řeší slovní úlohy vedoucí k výpočtům obsahu
a obvodu kruhu, délky kružnice, objem a
povrch válce
Používá základní pravidla přesného rýsování,
sestrojí osu úsečky a osu úhlu
Sestrojí rovnoběžky s danou přímkou v dané
vzdálenosti, sestrojí soustředné kružnice,
sestrojí tečnu ke kružnici v daném bodě, tečnu
ke kružnici z daného bodu ležícího vně
kružnice
Sestrojí trojúhelník podle vět sss, sus,usu;
sestrojí trojúhelníky a čtyřúhelníky zadané
různými prvky v jednodušších případech
Téma a učivo
Obsah kruhu, délka kružnice, obvod kruhu
Ludolfovo číslo
Válec, síť válce, podstavy a plášť válce
Objem a povrch válce
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
Zeměpis – složení
obyvatel, průmysl (práce
s diagramy v atlase)
Konstrukční úlohy
Množiny bodů dané vlastnosti
Základní konstrukční úlohy
Konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků
48
Dějepis – přínos řecké
matematiky pro dnešní
geometrii
průřezová témata
Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: MATEMATIKA
Ročník: TERCIE
Školní výstupy
Žák:
Určuje druhou mocninu a odmocninu čísla
zpaměti, odhaduje její hodnotu a porovnává
druhé mocniny a odmocniny čísel
Umí určit druhou mocninu a odmocninu čísel
pomocí kalkulačky
Využívá jednotky obsahu při výpočtech
Chápe vztahy mezi stranami v pravoúhlém
trojúhelníku a používá je při řešení úloh (při
jakémkoli značení trojúhelníka) v rovině i
prostoru
Chápe pojem mocnina
Určuje mocniny s přirozeným mocnitelem
Provádí základní početní operace s mocninami
Zapíše dané číslo v desítkové soustavě pomocí
mocnin deseti a ve tvaru a.10n, kde 1< a < 10,
pracuje s číselným výrazem
Určuje hodnotu daného číselného výrazu
Dosazuje do výrazu s proměnnými
Zapisuje slovní text pomocí výrazů s
proměnnými v jednoduchých případech
Sčítá a odčítá celistvé výrazy
Násobí výraz jednočlenem, upraví výraz
vytýkáním před závorku
Násobí dvojčlen dvojčlenem, trojčlenem;
Téma a učivo
Přesahy a vazby
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
Druhá mocnina a druhá odmocnina
Fyzika – volný pád
Pythagorova věta
Dějepis
Fyzika-úlohy o pohybu
Mocniny s přirozeným mocnitelem
Mocniny s přirozeným mocnitelem
Operace s mocninami s přirozeným mocnitelem a
jejich vlastnosti
Zápis čísel v desítkové soustavě pomocí mocnin deseti
Výrazy
Číselný výraz
Hodnota číselného výrazu
Proměnná
Výraz s proměnnou
Celistvý výraz
Mnohočlen
49
Fyzika, chemie, zeměpisastronomie (vyjádření
velkých čísel pomocí
mocnin)
průřezová témata
OSV
osobnostní rozvoj – rozvoj
schopností poznávání,
seberegulace a
sebeorganizace,
psychohygiena
sociální rozvoj – mezilidské
vztahy
morální rozvoj – řešení
problémů a rozhodovací
dovednosti, hodnoty,
postoje, praktická etika
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
Fyzika, chemie – využití
vzorců
Zeměpis – složení
obyvatel, průmysl (práce
s diagramy v atlase)
VDO
občanská společnost a škola
rozvíjí a podporuje
komunikativní, formulační,
argumentační, dialogové a
prezentační schopnosti a
dovednosti
Lineární rovnice
Chápe vztah a zápis rovnosti, porušení
rovnosti, vlastnosti rovnosti
Chápe pojem kořen rovnice
Provádí zkoušku správnosti svého řešení
a chápe její význam
Řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních
úprav, řeší slovní úlohy vedoucí k řešení
lineární rovnice
Vypočítá hodnotu neznámé ze vzorce
podosazení číselných hodnot všech daných
veličin
Využívá řešení lineární rovnice v praxi
Provádí, zaznamenává a vyhodnocuje
jednoduchá statistická šetření
Určí četnost jednotlivých hodnot a zapisuje ji
do tabulky
Vypočítá aritmetický průměr
Určí z dané tabulky modus a medián
Čte a sestrojí různé diagramy a grafy s údaji
uvedenými v procentech
Čte tabulky a grafy a interpretuje je v praxi
Sestrojí tečnu ke kružnici v daném bodě
kružnice a z daného bodu ležícího vně
kružnice, určí vzájemnou polohu přímky a
kružnice
Určí vzájemnou polohu dvou kružnic
Užívá Thaletovu větu v praxi
Vypočítá obsah a obvod kruhu, délku kružnice
Sestrojí síť válce
Rovnost, vlastnosti rovnosti
Lineární rovnice s jednou neznámou, kořen (řešení)
lineární rovnice
Ekvivalentní úpravy lineárních rovnic
Zkouška
Řešení jednoduchých lineárních rovnic
Řešení slovních úloh vedoucích k řešení lineárních
rovnic
Výpočet neznámé ze vzorce
Základy statistiky
Statistický soubor
Statistické šetření
Jednotka, znak, četnost
Aritmetický průměr
Medián, modus
Diagramy – sloupkový, kruhový
Kruh, kružnice, válec
Kruh, kružnice, vzájemná poloha kružnice a přímky –
tečna, sečna, vnější přímka
Tětiva
Vzájemná poloha dvou kružnic
Vnější a vnitřní dotyk dvou kružnic, středná
Thaletova věta
Obsah kruhu, délka kružnice, obvod kruhu
Ludolfovo číslo
Válec, síť válce, podstavy a plášť válce
50
Dějepis – přínos řecké
matematiky pro dnešní
geometrii
Školní výstupy
Vypočítá objem a povrch válce
Užívá pojmy kruh, kružnice a válec
v praktických situacích
Řeší slovní úlohy vedoucí k výpočtům obsahu
a obvodu kruhu, délky kružnice, objem a
povrch válc
Používá základní pravidla přesného rýsování,
sestrojí osu úsečky a osu úhlu
Téma a učivo
Objem a povrch válce
Konstrukční úlohy
Množiny bodů dané vlastnosti
Základní konstrukční úlohy
Konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků
Sestrojí rovnoběžky s danou přímkou v dané
vzdálenosti, sestrojí soustředné kružnice,
sestrojí tečnu ke kružnici v daném bodě, tečnu
ke kružnici z daného bodu ležícího vně
kružnice
Sestrojí trojúhelník podle vět sss, sus,usu;
sestrojí trojúhelníky a čtyřúhelníky zadané
různými prvky v jednodušších případech
51
Přesahy a vazby
mezipředmětové
vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: MATEMATIKA
Ročník: KVARTA
Školní výstupy
Žák:
Určuje podmínky, za kterých má daný lomený
výraz smysl
Krátí a rozšiřuje lomené výrazy, sčítá a odčítá
dva až tři lomené výrazy, násobí a dělí dva
lomené výrazy
Převádí složený lomený výraz na násobení
dvou lomených výrazů
Řeší jednoduché lineární rovnice s neznámou
ve jmenovateli
Řeší slovní úlohy vedoucí k jednoduchým
lineárním rovnicím s neznámou
ve jmenovateli
Řeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma
neznámými dosazovací a sčítací metodou,
provádí zkoušku řešení, chápe, že řešením je
uspořádaná dvojice čísel
Řeší slovní úlohy pomocí soustav dvou
lineárních rovnic se dvěma neznámými
Rozezná funkční vztah od jiných vztahů
Určí definiční obor funkce
Určí množinu hodnot funkce
Chápe funkce jako závislost proměnných
Určuje vlastnosti funkce
Sestrojí graf lineární funkce
Téma a učivo
Přesahy a vazby
mezipředmětové
vztahy,
projekty, poznámky
Lomený výraz
Lomený výraz
Definiční obor výrazu
OSV
osobnostní rozvoj – rozvoj
schopností poznávání,
seberegulace a
sebeorganizace,
psychohygiena
sociální rozvoj – mezilidské
vztahy
morální rozvoj – řešení
problémů a rozhodovací
dovednosti, hodnoty, postoje,
praktická etika
Početní operace s lomenými výrazy
Složený lomený výraz
Řešení lineárních rovnic s neznámou ve jmenovateli
Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli
Řešení slovních úloh
Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými
Soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými
Fyzika – řešení úloh
Řešení slovních úloh
Funkce
Funkce
Definiční obor funkce
Množina hodnot funkce
Závislá a nezávislá proměnná
Graf funkce
Dějepis – René
Descartes
52
průřezová témata
VDO
občanská společnost a škola
rozvíjí a podporuje
komunikativní, formulační,
argumentační, dialogové a
prezentační schopnosti a
dovednosti
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Rozpozná přímou úměrnost a používá ji pro
řešení úloh
Řeší graficky soustavu dvou lineárních rovnic
Sestrojí graf kvadratické funkce y = ax2
Rozlišuje přímou a nepřímou úměrnost, sestrojí
graf nepřímé úměrnosti y= k/x
Užívá probrané funkce při řešení úloh z praxe
Určuje podobné útvary v rovině
Určí a používá poměr podobnosti
Sestrojí rovinný obrazec podobný danému
Rozdělí úsečku dané délky v daném poměru
Užívá poměr podobnosti při práci s plány a
mapami
Sestrojí grafy funkcí sinus a tangens pro
hodnoty úhlů v intervalu < 0o, 90o>
Určuje hodnoty těchto funkcí pomocí
kalkulátoru
Užívá goniometrické funkce sinus a tangens při
výpočtech objemů a povrchů těles
Užívá goniometrické funkce sinus a tangens
ostrého úhlu při řešení úloh z praxe
Rozezná tělesa podle sítí., plášťů
Sestrojí síť jehlanu
Vypočítá objem a povrch jehlanu a kužele
v jednoduchých případech, užívá
goniometrické funkce sinus a tangens při
výpočtu povrchu a objemu jehlanu a kužele
Vypočítá objem a povrch koule
Téma a učivo
Rostoucí a klesající funkce, konstantní funkce
Lineární funkce a její vlastnosti
Graf lineární funkce
Přímá úměrnost jako zvláštní případ lineární funkce
Grafické řešení soustavy dvou lineárních rovnic
Kvadratická funkce y = ax2 a její graf
Nepřímá úměrnost y = k/x a její graf
Úlohy z praxe
Podobnost
Poměr podobnosti
Podobnost trojúhelníků
Věty o podobnosti trojúhelníků
Dělení úsečky v daném poměru
Technické výkresy, plány, mapy
Poměr stran v podobných trojúhelnících
Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku
Goniometrické funkce jako poměry stran v pravoúhlém
trojúhelníku
Funkce sinus, kosinus a tangens
Užití funkce sinus a tangens
Jehlan, kužel, koule
Jehlan, kužel
Síť jehlanu
Objem a povrch jehlanu a kužele
Koule, poloměr koule
Objem a povrch koule
53
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
Informatika a výpočetní
technika – aktivní
využití programu Excel
Fyzika – síly, skládání
sil
průřezová témata
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Vypočítá úrok z dané jistiny za určité
období při dané úrokové míře
Určí hledanou jistinu
Určí počet dní úrokové doby
Provádí jednoduché úrokování
Provádí složené úrokování
Vypočítá úrok z úroku
Téma a učivo
Základy finanční matematiky
Úrok
Jistina
Úroková doba
Úrokovací období
Úroková míra
Jednoduché úrokování
Složené úrokování
54
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Název vyučovacího předmětu : Informační a komunikační technologie
Vzhledem k narůstající potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní technikou byla
výuka počítačů a práce s informacemi pojata jako samostatná vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie.
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům seznámit se se základními pojmy informatiky a výpočetní techniky, se zpracováním, uchováváním, sdělováním, přenosem a využíváním informací. Poskytuje teoretické znalosti a praktické dovednosti nezbytné při práci
s informacemi a zařízeními výpočetní techniky. Umožní žákům uživatelsky ovládat počítač, získávat a
třídit informace a používat je ve svém dalším vzdělávání i v praktickém životě. Umožní žákům
pracovat s Internetem, nejen jako zdrojem informací, ale i jako prostředkem pro prezentaci výsledků
své činnosti.
Cílem předmětu není vychovat ze všech žáků počítačové odborníky, ale umožnit všem dosáhnout
základní úrovně počítačové a informační vzdělanosti, získat základní dovednosti v ovládání výpočetní
techniky, naučit je pracovat s moderními komunikačními technologiemi, orientovat je ve stále
rostoucím množství informací a informačních zdrojů, používat a ovládat počítač jako nástroj při další
výuce ve škole i mimo ni.
Součástí výuky také musí být průběžné seznamování žáků s aktualitami dynamicky se rozvíjejícího
oboru informační a komunikační technologie.
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu
Vzdělávací obsah zahrnuje 3 základní tématické okruhy:
1. Základy práce s počítačem /Počítač jako nástroj pro práci s informacemi/
- technické vybavení počítačů - hardware - /vstupní a výstupní zařízení, základní jednotka, druhy a
jednotky paměti/.
- programové vybavení počítačů – software - /druhy programů, jejich získávání, software a zákony,
instalace a odinstalace programů/
- operační systémy /druhy OS, zákl. ovládání OS Windows, nadstavby OS - manažery, počítačové
sítě/.
2. Vyhledávání informací a elektronická komunikace
- počítačové sítě /druhy, topologie/
- Internet /vyhledavače a prohlížeče/
- elektronická komunikace /e-mail, chat, telefon/
- získávání, ukládání a práce s informacemi z Internetu
3. Zpracování a využití informací
- textové programy
- tabulkové programy
- počítačová grafika a digitální fotografie
- prezentační programy
- programy na vytváření www stránek
- databázové programy
Časové a organizační vymezení předmětu
Hodinová dotace v jednotlivých ročnících je dána učebním plánem t.j.:
V ročníku PRIMA je hodinová dotace
- 1 hodina týdně
SEKUNDA
- 1 hodina týdně
TERCIE
- 0 hodina týdně
KVARTA
- 2 hodiny týdně
55
Výuka probíhá ve třídách dělených na dvě skupiny tak, aby každý žák pracoval na svém počítači. Informační technologie školy jsou také žákům přístupné i mimo přímé vyučování a jsou využívány v co
největším rozsahu, jako nástroj výuky v jiných předmětech.
Mezipředmětové vazby
Vědomosti a dovednosti získané v předmětu, zvládnutí výpočetní techniky, znalost ovládání aplikačních programů, vyhledávání a zpracování potřebných informací, možnosti komunikace, prezentace
výsledků své práce, umožňují žákům uplatnit vědomosti ve všech oblastech a předmětech základního
vzdělávání.
Zejména má předmět informační a komunikační technologie přímou vazbu na tyto vyučované
předměty:
- český jazyk
- německý jazyk
- anglický jazyk
- občanská nauka
- matematika
- fyzika
- zeměpis
- estetická výchova výtvarná
Na základě získaných poznatků a dovedností, si žák má uvědomovat možnosti využívání informačních
a komunikačních technologií nejen při vlastním vzdělávání ve škole, ale i v praktickém životě.
Integrace průřezových témat a vzdělávacích oborů.
V předmětu jsou začleněna tato průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického občana
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova
Environmentální výchova
Mediální výchova
Osobnostní a sociální výchova
Tematické okruhy osobnostní a sociální výchovy jsou členěny do tří částí, které jsou zaměřeny na
osobnostní, sociální a mravní rozvoj.
Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání
- je součástí běžné výchovně vzdělávací práce, využívání různých zdrojů informací a jejich zpracování
- rozvoj zrakového vnímání, rozvoj pozornosti při získávání nových poznatků, cvičení soustředění při
práci na počítači, procvičování dovedností, zapamatování si ovládání PC a práce v různých
programech
Sebepoznání a sebepojetí
- hodnocení předmětu, srovnávání výsledků svých prací se spolužáky
Seberegulace a sebeorganizace
- cvičení sebekontroly a sebeovládání při samostatné práci na počítači. Naučit se zorganizovat čas
v hodině
- dodržování řádu počítačových učeben, pravidel pro bezpečný provoz počítačů (správné zacházení
s technikou i programy), organizace souborů na médiích
- chápe rizika různých závislostí na PC, je informován o negativních jevech Internetu, zhodnotí klady
a zápory počítačových her
- ochrana dat a zabezpečení PC před zneužitím cizí osobou, před poruchou PC, chybou obsluhy, před
počítačovými viry, péče o PC, pořádek v PC jako základ efektivní práce
- paragrafy a počítače - uvědomuje si problémy spojené s autorskými právy, zásady etiky, výhody
registrování programů
Psychohygiena
- vedení k pozitivnímu myšlení a dobrému vztahu k sobě samému. Chápání počítače jako pomocníka
v práci a v učení
- PC a naše zdraví - znalost ochrany před negativními vlivy práce s PC na zdraví
56
Kreativita
- rozvoj kreativity při kreslení na počítači
- uplatnění při každé samostatné práci ve všech tématech všech ročníků
Sociální rozvoj
Poznávání lidí, mezilidské vztahy
- péče o dobré vztahy ve třídě, pomoc méně zdatným spolužákům při práci na počítači.
- rizika internetové komunikace
Komunikace
- zdokonalování se ve verbální i neverbální komunikaci. Slušná omluva, rozvoj slovní zásoby použí
vané při práci s počítačem
- využívání různých komunikačních způsobů a programů – www, e-mail, chat, sms, icq, internetová
telefonie, konference, videotelefone
- práce s textem – dopisy, přihlášky, životopis
Kooperace a kompetice
- naučit se spolupracovat při práci na počítači ve dvojicích, umět dát prostor i druhému.
- spolupráce při větších skupinových projektech
Mravní rozvoj
- řešení problémů a rozhodovací dovednosti
- hodnoty, postoje, praktická etika
- žáci se učí odpovědnosti za své postupy práce na počítači, uvědomují si, že jejich nezodpovědná
práce může poškodit počítač
- žáci se učí nezištně pomáhat slabším spolužákům
- jako uživatelé internetu nezneužívají své anonymity a dodržují základní normy slušného chování a
vyjadřování
- orientace v různých zdrojích a velkém množství informací, jejich hodnocení
Výchova demokratického občana
Občan, občanská společnost a stát, škola
- vytváření a publikování prezentací - prezentuje svou osobu, třídu, školu, město
- seznámení s adresami stránek různých institucí a orgánů
Formy participace občanů v politickém životě
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Evropa a svět nás zajímá
- internet a počítačová komunikace - principy a využití celosvětové sítě
Objevujeme Evropu a svět
- žáci využívají internet k získávání poznatků o státech Evropy
Jsme Evropané
Multikulturní výchova
Kulturní diference
Lidské vztahy
- dodržování pravidel slušného chování vůči všem spolužákům i učiteli. Bezproblémová spolupráce
při práci na počítači se všemi spolužáky, nevyjímaje spolužáky, kteří patří k jiným etnickým skupi
nám anebo jsou cizími státními příslušníky
Etnický původ
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity
- vedení k nekonfliktnímu životu ve třídě, jejíž součástí jsou i cizí státní příslušníci nebo členové ji
ných etnických skupin, a to i při práci na počítači
Environmentální výchova
Ekosystémy
- poznávání jednotlivých ekosystémů, zařazování rostlin a živočichů do ekosystémů pomocí počítačo
vých programů
Základní podmínky života
- lidské aktivity a problémy životního prostředí. Seznámení se s recyklací (nevydařený tisk na papír a
jeho následné třídění), s ekologicky šetrnou likvidací starého počítače a jeho příslušenství
57
Vztah člověka k prostředí
Mediální výchova
- kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
- hodnocení různých zdrojů informací a jejich zpracování
- interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
- stavba mediálních sdělení
- struktura některých dokumentů – dopisy, životopis
- vnímání autora mediálních sdělení
- fungování a vliv médií ve společnosti
- význam a vliv internetu a dalších informačních zdrojů
- tvorba delších textů – referátů, článků, časopisů
- tvorba www stránek
- práce v realizačním týmu
- schopnost domluvit se, společně třídit a poté realizovat myšlenky
Výchovně vzdělávací strategie předmětu:
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že
učitel vede žáka k:
poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních
a komunikačních technologií
porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem,
zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím
schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení
porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím
k dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací
využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti učení
a racionálnější organizaci práce
tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své
práce
pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních
i sociálních jevů a procesů
respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání software
zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu či
jiných médiích
šetrné práci s výpočetní technikou
Použité metody a formy výuky
- frontální výuka ( převažuje)
- skupinová výuka
- využití výukových programů
- samostatná práce
- praktická cvičení
- individuální přístup ke slabším i k talentovaným žákům
Informační a komunikační technologie přispívají
kompetencí:
k naplňování
těchto klíčových
Kompetence k učení
- porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním,
vyhledáváním a praktickým vyžitím
- využívání výpočetní techniky ke zvýšení efektivnosti své učební činnosti a racionálnější organizaci
práce
- práce se sebehodnocením žáků
- podněcování k tvořivosti žáků
- vedení žáků k účasti na různých soutěžích
58
- zadávanými úkoly vedení žáků k samostatnému využití informačních a komunikačních technologií
v praktickém životě, pro toto poznávání využití zkušeností s jiným SW, spolupráci s ostatními
žáky, nápovědu u jednotlivých programů, literaturu apod.
- využívání poznatků z vyučovaného předmětu i v jiných předmětech i v praktickém životě
Kompetence k řešení problémů
- porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů a tím i dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací
- využívání výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních a sociálních jevů a
procesů a tím podněcování nových cest poznávání
- vedením výuky a zadáváním úloh vést žáky k tvořivému přístupu k řešení problémů a svoje řešení si
obhájit
- vyučující je v roli konzultanta
Kompetence komunikativní
- schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při spolupráci s počítačem algoritmické myšlení
- podporování přátelských vztahů ve třídách
- pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – některé práce odevzdávají žáci prostřednic
tvím elektronické pošty
- při komunikaci dodržují vžitá pravidla
- využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci
s okolním světem
- využívání získaných komunikativní dovedností k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému
soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
Kompetence sociální a personální
- tvořivé využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce
- používání skupinové práce žáků, vzájemné pomoci při učení
- vedením ke spolupráci a vzájemné pomoci, učením a pracováním v týmu, rozdělením a naplánová
ním si práce
- přizváním žáků k hodnocení prací, žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, při vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu
Kompetence občanské
- vyhledávání aktuálních informací o naší společnosti
- vedení k pracovitosti a zodpovědnosti
- seznamováním s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon,
ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla ...)
Kompetence pracovní
- zadáváním problémových úloh ke cvičení vytrvalosti a systematičnosti
- vedení k dodržování pravidel, termínů, výchova k zodpovědnosti
- schopnosti samostatné práce s informačními a komunikačními technologiemi
- dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s výpočetní technikou
- využití ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst
VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Očekávané výstupy
Základy práce s počítačem
Žák:
- využívá základní standardní funkce osobního počítače a jeho nejběžnější periferie
- respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje poučeně v případě jejich
závady
- chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím
Vyhledávání informací a komunikace
Žák:
- při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty
- vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích
- komunikuje pomocí internetu či jiných běžných on-line komunikačních zařízení
59
- ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou ná
vaznost
Zpracování a využití informací
Žák:
- pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru, ovládá práci s textovými, grafickými i
tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací
- uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem
- pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví
- používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
- zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě
60
Vzdělávací oblast: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Ročník: PRIMA
Školní výstupy
Téma a učivo
Přesahy a vazby
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
1. Základy práce s počítačem
Žák:
- popíše části počítače a rozliší druhy PC
- ovládá zákl. pojmy PC a využívá
základních činností PC
- popíše a používá základní periferie PC
- přihlásí se a pracuje ve školní síti
- respektuje pravidla bezpečné práce na PC
Technické vybavení počítače /hardware/
- struktura, popis počítače a základní periferie
- vstupní a výstupní zařízení
- počítač jako stavebnice
- klávesnice, rozložení a běžná znalost kláves
- paměti počítače, jednotky paměti
- přihlašování do školní počítačové sítě, zásady práce
v síti
- zásady bezpečné práce
- rozliší a popíše jednotlivé druhy software
a jejich získávání
- respektuje práva k duševnímu vlastnictví
Programové vybavení počítače /software/
- druhy programů
- získávání programů
- software a zákony, autorská práva
- rozliší a popíše druhy OS
- ovládá zákl. činnosti v OS
- rozlišuje soubory a adresáře
- orientuje se ve struktuře a organizaci
uložených dat na disku PC
Operační systémy a jejich zákl. funkce
- druhy OS
- OS Windows – základní ovládání, práce s okny
- struktura dat uložených v počítači /soubory, složky/
- druhy a formáty souborů
- práce se soubory a složkami
61
Fyzika
Osobnostní a sociální
výchova
OV
Výchova demokratického
občana
Osobnostní a sociální
výchova
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
2. Vyhledávání informací a komunikace
- vyhledává informace na portálech, v
knihovnách a databázích
- vyhledává základní informace v
Internetových prohlížečích a
vyhledavačích
a pracuje s nimi
- ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů
- komunikuje pomocí Internetu a jiných
komunikačních zařízení.
- pracuje s e-mailem, chatem
Internet Explorer
- metody a nástroje pro vyhledávání informací
- vyhledavače a prohlížeče
- formulování dotazu
OV
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení
v evrop.
a globálních souvislostech
Mediální výchova
OV
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení
v evrop.
a globálních souvislostech
Mediální výchova
Základní způsoby komunikace
- elektronická pošta /e-mail/
- elektronická komunikace /chat/
3. Zpracování a využití informací
- pracuje v jednoduchém grafickém
programu, - rozlišuje vektorovou a
rastrovou grafiku
Grafický editor Malování v OS Windows
- zákl. pojmy /rastr, vektor, pixely, rozlišení a j./
- funkce kreslících nástrojů
- ukládání
Textový editor MS WORD
- pracuje s textem a obrázkem v textovém - zásady psaní, volba písma
editoru
- kopírování, ukládání, zálohování textu
- uspořádání textu na stránce, záhlaví,zápatí
- grafika v textovém editoru /obrázky, kreslení/
- tabulky
62
EVV
Mediální výchova
Výchova demokratického
občana
ČJ, EVV
Mediální výchova
Výchova demokratického
občana
Vzdělávací oblast: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Ročník: SEKUNDA
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
1. Základy práce s počítačem
Žák:
- využívá základní funkce PC a jeho
nejběžnější periferie
- popíše a používá další periferie PC
/tiskárnu, scanner aj/.
- využívá multimediální funkce PC
- rozlišuje legální a nelegální software,
jeho používání, výhody legálního
programu
- dodržuje zásady počítačové etiky, ctí
autorská práva
- popíše princip, strukturu a fungování
lokální a globální sítě, výhody a
nevýhody, druhy připojení, bezpečnost,
- chrání data před poškozením, ztrátou,
zničením
- provádí zákl.operace se soubory a
složkami
Technické vybavení počítače
- struktura a funkce základní jednotky
- struktura a funkce externích vstupních a výstupních
zařízení
Programové vybavení počítače
- ochrana dat v počítači, ochrana práv k duševnímu
vlastnictví, copyright, informační etika
- antivirové programy
Počítačové sítě LAN, WAN
Operační systémy - nadstavba OS
- Průzkumník, Total Commander a j.
- soubory a složky
- druhy souborů, přípony souborů
- zálohování souborů
63
F
Osobnostní a sociální
výchova
OV
Výchova demokratického
občana
Osobnostní a sociální
výchova
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
2. Vyhledávání informací a komunikace
- vyhledává informace, ověřuje
věrohodnost informací a informačních
zdrojů v Internetových prohlížečích,
vyhledavačích a databázích
-komunikuje pomocí Internetu a jiných
komunikačních zařízení
-pracuje s e-mailem, chatem, využívá
další
komunikační služby Internetu
Internet Explorer
- Seznam, Centrum, Google, Altavista a j.
- elektronické noviny /i-noviny/
- software na Internetu
Základní komunikační programy
- elektronická pošta /e-mail/
- elektronická komunikace /chat/
ČJ, AJ, NJ,OV
ČJ, AJ, NJ,OV
Výchova k myšlení
v evrop.
a globálních souvislostech
Mediální výchova
Multikulturní výchova
3. Zpracování a využití informací
- ovládá práci s textovým editorem
- pracuje se složitějším textem a
grafikou
- uplatňuje základní estetická a
typografická
pravidla pro práci s textem a obrazem
Textový editor MS WORD
- pokročilejší funkce /vkládání symbolů, hypertextových
odkazů,
pravopis, šablony, odrážky a j./
- grafika v textovém editoru / kreslení, obrázky, WordArt
a j./
- sloupce, seznamy
- ovládá práci v tabulkovém editoru
- vytváří a formátuje tabulky, grafy,
seznamy, používá absolutní a relativní
odkazy, používá zákl. funkce a vzorce
editoru
Tabulkový kalkulátor MS EXCEL
- práce s jednoduchou tabulkou
- formátování tabulky
- vzorce, funkce
- vkládání obrázků, kreslení
- vytváření grafů
64
EVV, ČJ
Výchova demokratického
občana
Osobnostní a sociální
výchova
M
Vzdělávací oblast: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Ročník: KVARTA
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Žák:
- využívá základní funkce PC a jeho
nejběžnější periferie
- popíše a používá další periferie PC
/fotoaparát, CD-RW, DVD-RW,
projektor, videokamera/ aj.
- orientuje se v současném vybavení PC připojí a nainstaluje k PC další periferie
- pracuje s informacemi v souladu se
zákony o duševním vlastnictví
- nainstaluje popř. odinstaluje a připraví
k použití běžný aplikační výukový
program
- vyhledává informace, ověřuje
věrohodnost informací a informačních
zdrojů, v Internetových prohlížečích,
vyhledavačích a databázích
- posuzuje jejich závažnost a
vzájemnou návaznost
- komunikuje pomocí Internetu a jiných
komunikačních zařízení.
- pracuje s e-mailem, chatem, využívá
další komunikační služby Internetu
Téma a učivo
1. Základy práce s počítačem
Technické vybavení počítače
- seznámení s dalšími a náročnějšími přídavnými
zařízeními
- práce s digitálním fotoaparátem
- zapisování souborů na CD - RW
- práce s další digitální technikou
Programové vybavení počítače
- nainstalování /odinstalování/ běžných programů
2. Vyhledávání informací a komunikace
Internet Explorer
- vývojové trendy informačních technologií, hodnota a
relevance informací a informačních zdrojů, metody a
nástroje jejich ověřování.
- software na Internetu, stahování programů
Základní komunikační programy
- telefonování
- chat
- e-mail
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
F
Osobnostní a sociální
výchova
OV
Výchova demokratického
občana
ON, NJ, AJ, OV
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení
v evrop.
a globálních souvislostech
Mediální výchova
OV, NJ, AJ, OV
65
průřezová témata
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
3. Zpracování a využití informací
- ovládá práci v grafickém editoru
- využívá vhodných aplikací
- rozliší, vytvoří a upraví vektorové a
rastrové objekty v grafickém editoru
- získá obrázek malováním, skenováním,
fotografováním a upraví jej
- vloží do textového dokumentu
vektorový a rastrový objekt
- založí a upravuje jednoduchou
databázi, využívá ji k řešení
databázových dotazů a problému
- zpracuje a prezentuje na uživatelské
úrovni informace v textové, grafické a
multimediální formě
- vytváří jednoduché prezentace na
různá témata
- prezentuje svoji osobu, třídu, fiktivní
firmu, město a pod.
- vytvoří webové stránky na různá
témata
např. svoji osobu, třídu, fiktivní firmu,
město a pod.
- umístí www stránky na Internet
Počítačová grafika
- rastrové a vektorové programy
- Malování
- Corel DRAW
- Corel PHOTO-PAINT
- Zoner Calisto
- práce se skenerem
EVV
Databázové programy
- program MS ACESS - základní ovládání programu
- struktura databáze, relace,dotazy, seznamy
Prezentační programy
- program MS POWER POINT- základní ovládání
programu
- práce se snímky
- animace, přechody a časování snímků
- vytváření vlastní prezentace na zadané téma
Tvorba WWW stránek
- program MS FRONT PAGE - základní ovládání
programu
- nástroje pro tvorbu stránek
- vytváření jednoduchých www stránek
- propojení stránek
- umístění stránek na Internet
66
Osobnostní a sociální
výchova
M, F
Osobnostní a sociální
výchova
Mediální výchova
EVV, OV
EVV, OV
Osobnostní a sociální
výchova
Mediální výchova
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Název vyučovacího předmětu : Dějepis
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu
Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho
hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické
paměti, především ve smyslu předávání historické zkušenosti. . Významně je uplatněn zřetel k
základním hodnotám evropské křesťanské civilizace, jejich uchování a rozvíjení. Vytvoření
časových a prostorových představ, které umožní žákům lépe proniknout k pochopení
historických jevů a dějů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se
do obrazu naší současnosti. Důraz je kladen především na dějiny 19. a 20. století, kde leží
kořeny většiny současných společenských jevů.
Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů
a definitivních závěrů, ale je kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti
ptá po svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti. Obecné historické problémy jsou
konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin místních.
Cílem předmětu je vybavit žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní
zapojení do života moderní demokratické společnosti. Schopnost poznat a interpretovat
historická fakta přispívá k utváření pozitivních občanských postojů a rozvíjí vědomí
přináležitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu. Zároveň podporuje přijetí
hodnot, na nichž je současná Evropa budována.
Časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu
Dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost s časovou dotací 8 hodin
pro 4 ročníky nižšího gymnázia. Učivo je vymezeno rámcově, je uspořádáno v chronologicky
řazených tématických celcích. Opustit chronologický princip není možné, ale je nutné ho
doplnit o průhledy do dalších složek historického vývoje (např. ekonomické, politické,
psychologické apod.). Toho lze dosáhnout vhodnou strukturou jednotlivých tématických
celků a především zařazením průřezových témat, která chronologický princip úmyslně
narušují.
Dějepis jako vyučovací předmět má na tomto stupni dvě složky:
1)
Přibližuje žákům historickou podmíněnost současnosti a učí je rozeznávat
dějinnou povahu okolního světa, tj. jeho cílem není ani tak detailní poznávání
minulosti, ale vytváření a kultivace historického vědomí.
2)
Učí zároveň žáky základům vědeckého historického poznávání a dovednostem
potřebným k rozvíjení kompetence k učení, k řešení problémů a kompetencím
v sociální a interpersonální oblasti. Cílem této složky je vytvoření předpokladů
pro celoživotní kultivaci historického vědomí.
Mezipředmětové vazby
Výuka dějepisu na nižším gymnáziu se využívá poznatků z dalších předmětů : Matematika,
Český jazyk, Cizí jazyky, Zeměpis, Občanská nauka, Biologie.
67
Integrace průřezových témat a vzdělávacích oborů
Do výuky dějepisu lze zařadit průřezová témata : Mediální výchova, enviromentální výchova,
výchova k myšlení v Evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, výchova
demokratického občana a osobnostní a sociální výchova.
Výchovné a vzdělávací strategie /klíčové kompetence/
Klíčové kompetence. Vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků
Kompetence k řešení problémů
Učitel:
projevuje zájem o názory, náměty a zkušenosti žáka
metodicky vede žáka k samostatnému řešení nastolených historických problémů
volí postupy, které nutí žáka přemýšlet nad zadáním z různých úhlů pohledu
zajímá se o úspěšnost jednotlivých žáků, hodnotí jejich pokrok a vůli
Kompetence k učení
nabízí otevřené otázky, problémové úlohy či úlohy rozvíjející tvořivost, diskutuje o
možnostech řešení
chyba je chápána jako příležitost nalézt cestu ke správnému řešení
práce je zadávána v přesně vymezených termínech (zadání i odevzdání)
každý žák je přijímán jako partner, je očekáván jeho úspěch
rozlišuje vzdělávací potřeby jednotlivých žáků
podněcuje samostatnost a veřejnou angažovanost žáků
doporučuje žákům základní historické prameny a zdroje informací, vede žáky k práci s
prameny, učí je kritickému hodnocení zdrojů a pramenů
Kompetence komunikativní
rozvíjí formulační a argumentační dovednosti žáků
vede žáky k prezentaci a obhajování výsledků společné práce, hodnocení práce
ostatních a k tolerování odlišností v myšlení a projevu druhých
žáci jsou podporováni při vystupování na veřejnosti
učitel kultivuje jejich projev
Kompetence sociální a personální
preferuje úkoly, které předpokládají týmovou spolupráci
vede žáky k pozitivní sebekritice a objektivnímu hodnocení ostatních
diferencuje výkony žáků dle jejich individuálních schopností a zájmu o historii
vyžaduje dodržování stanovených pravidel
snaží se u žáků vytvořit vztah k historii
podporuje žáky ve snaze zkoumat dějiny místa, regionu, školy apod.
Kompetence občanské
rozvíjí u žáků pozitivní vlastenectví, vztah k národním dějinám
vede k aktivnímu přístupu, oceňuje snahu žáků o osobní přístup k problematice
(dějiny rodu, místa, regionu apod.)
snaží se o propojení výkladu a aktuálních výročí, událostí apod.
vytváří u žáků povědomí o významu a nutnosti dodržování společenských norem
Kompetence pracovní
klade důraz na soustavnost v přípravě na výuku
zajišťuje reálnou zpětnou vazbu, zajímá se o názory žáků na styl výuky
podporuje u žáků snahu o poznání vlastní historické identity
68
VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Očekávané výstupy
Ročník: PRIMA
Téma : Člověk v dějinách
* uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků
* uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje
shromažďovány
* orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologic
kém sledu
Téma: Počátky lidské společnosti
* charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a duchovní kulturu
* objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů pro lidskou společnosti
* uvede příklady archeologických . kultur na našem území
Téma: Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury
* rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zeměděl
ských civilizací
* uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví
* demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s judaismem
* porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí
podstatu antické demokracie
Ročník: SEKUNDA
Téma: Křesťanství a středověká Evropa
* popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik,
christianizace a vznik států
* porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti
* objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého státu a postavení těchto státních
útvarů v evropských souvislostech
* vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi světskou a
církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám
* ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, uvede příklady románské a
gotické kultury
* vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové myšlenky žádající reformu církve
včetně reakce církve na tyto požadavky
* vymezí význam husitské tradice pro český politický a kulturní život
Ročník: TERCIE
Téma:Objevy a dobývání. Počátky nové doby
* popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky
* objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a
náboženských center a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie
* objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a posoudí její důsledky
* na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutismus, konstituční monarchie, parla
mentarismus
* rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede jejich představitele a příkla
dy významných kulturních památek
69
Téma: Modernizace společnosti
* vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve vybraných zemích a
i u nás, které charakterizují modernizaci společnosti
* objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné
straně a rozbitím starých společenských struktur v Evropě na straně druhé
* porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v souvislosti s národními hnu
tími vybraných evropských národů
* charakterizuje emancipační úsilí významných soc. skupin; uvede požadavky formulované
ve vybraných evropských revolucích
* na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy
* vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke
kterým tato nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi velmocemi a vymezí vý
znam kolonií
Ročník: KVARTA
Téma: Moderní doba
* na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách
* rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů
* charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a
politických souvislostech a důsledky jejich existence pro svět; rozpozná destruktivní sílu
totalitarismu a vypjatého nacionalismu
* na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských
práv
* zhodnotí postavení ČSR v evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hos
podářské a kulturní prostředí
Téma: Rozdělený a integrující se svět
* vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa; uvede příklady střetávání obou bloků
* vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické důvody euroatlantické hospodářské a
vojenské spolupráce
* posoudí postavení rozvojových zemí
* prokáže základní orientaci v problémech současného světa
70
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: DĚJEPIS
Ročník: PRIMA
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Žák:
* osvojí si základní periodizaci dějin
* zaznamená správně časový údaj na časové ose
* orientuje se v dějepisné mapě (ukáže na
mapě, přečte z mapy)
* pojmenuje instituce, kde jsou shromažďovány
informace o minulosti
* vyhledává informace (návštěvy knihoven,
muzeí,..)
* vysvětlí vznik světa a člověka
vědeckým výkladem a v mýtech a náboženství
* rozliší a seřadí vývojové typy pravěkého
člověka
* charakterizuje jednotlivé historické etapy
pravěku
* popíše způsob lovu a pravěké nástroje a zbraně
* pochopí podmínky a důsledky přechodu
k zemědělství
* rozezná podmínky vzniku řemesel
* popíše způsob života v rodové společnosti
* vysvětlí vznik náboženství
* vysvětlí , které kovy a proč začal člověk
využívat nejdříve
* objasní přednosti využití prvních kovů
* sestaví srovnávací tabulku o vývoji člověka
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
Téma: ČLOVĚK V DĚJINÁCH
Učivo: Úvod do vyučování dějepisu
* Význam zkoumání minulosti
* Prameny poznání dějin
* Hlavní úkoly archivů, muzeí, galerií, knihoven
* Měření času - historický čas a prostor v
dějinách, děj. mapa
MV:
* matematika - číselná osa
* zeměpis - orientace, rozdíl
mezi mapou zeměpisnou a
historicko
Téma: POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI
Učivo: Pravěk
* Způsob života jednotlivých vývojových typů
člověka
* Doba kamenná - periodizace, způsob života
* Počátky zemědělství a řemesel
* Doba bronzová
* Doba železná
* Naše země v pravěku
MV:
* občanská výchova - vznik
světa a člověka
* zeměpis
* výtvarná výchova - malby,
keramika
Projekt:
* Doteky pravěku – prověření poznatků z učiva a
získání nových z video pro
jekce, modelů, pravěkých
ukázek i na základě vlastní
tvorby /experimentální
archeolog. muzeum Všestary/
71
průřezová témata
MKV
* zdůraznění jedné
vývojové
inie, a proto
neexistenci
méněcenných ras
* pohyby kmenů po
Evropě v
době římské multikultura
lita v římské říši
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Žák:
* pochopí a vysvětlí vliv přírodních poměrů
na vývoj starověkých států
* vysvětlí, co jsou městské státy
* vysvětlí vznik bible
* uvede příklady vynálezů starověkých států
* určí, kterým dnešním států uvedené oblasti
náleží
* vysvětlí pojmy spojené s dějinami Řecka
(antika, báje, eposy, …)
* uvede přírodní podmínky pro vznik řeckých států
* stručně vypráví příběh eposu nebo báje
* rozliší výchovu ve Spartě a Aténách
* zdůvodní příčiny kolonizace a obchodu
* vysvětlí pojem demokracie - objasní, jak byl ří
zen městský stát
* vyvodí příčiny a zhodnotí důsledky pelop. války
* objasní vzestup a pád Alexandra Makedonského
* doloží příklady vlivu řecké a helenistické vzděla
nosti, vědy a umění na další vývoj lidské společ
nosti
* vysvětlí, jak se z Říma stalo impérium
* učí se chápat formy státní moci
* popíše život v Římě, ve vojenském táboře
* získá představu o životě a jednání osobností
* popíše s pomocí mapy územní rozsah římské říše
* vysvětlí úlohu křesťanství
* porovná barbarské civilizace se světem antiky
* uvede oblasti ř. kultury ovlivňující vývoj evr.
kultury
* objasní zánik západořímské říše
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
Téma: NEJSTARŠÍ CIVILIZACE, KOŘENY
EVROPSKÉ KULTURY
Učivo: Starověk - nejstarší státy
* Oblasti starověkého východu
* Charakteristické rysy oblastí
* Vývoj společnosti, Náboženské představy
* Počátky písma, věd, první zákony
* Kulturní přínos starověkých civilizací
* Mezopotámie, Egypt, Indie a Čína
Učivo: Starověké Řecko
* Kořeny řecké civilizace
* Archaické období řeckého státu
* Klasické období řeckého státu
* Doba homérská
* Městské státy
* Řecké kolonizace
* Atény a Sparta
* Peloponéská válka
* Řecká vzdělanost, věda a kultura
* Makedonie
MV:
* občanská výchova náboženství, forma vlád
* výtvarná výchova – kultu
ra
* literatura - ant. odkaz
MKV:
* přínos kultur nejstarších
států dnešní době vynálezy
Učivo: Starověký Řím
* Vývoj Říma do ovládnutí Itálie
* Římské království
* Římská republika
* Římské císařství
* Římská vzdělanost, věda a kultura
* Rozpad římské říše
* Krize a rozpad západořímské říše
72
Projekt:
* Antický kulturní odkaz
(architektura, literatura, )
VDO
* Řecko jako kolébka
demokracie
MKV
* Řecko - kulturní odkaz
OSV
* osobnosti Říma
(Caesar)
MKV
* Řím - kulturní odkaz
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: DĚJEPIS
Ročník: SEKUNDA
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Žák:
* rozliší pojmy pravěk, starověk, středověk
* objasní, co je stěhování národů, čte z mapek
* doloží důležitost byzantské říše pro vzdělanost
Slovanů
* uvede příklady karolinské doby
* objasní nové náboženství - islám
* vysvětlí nutnost sjednocení Slovanů pro obranu
před kočovnými kmeny
* objasní důležitost cyrilometodějské mise a
postavení naší země v evropských souvislostech
* orientuje se v dějepisné mapě
* vysvětlí úlohu Přemyslovců v našich dějinách
* sestaví časovou osu vzniku států v záp.Evropě
* popíše organizaci světské a církevní moci
* doloží příklady vlivu víry na středověkého
člověka
* uvede znaky románského slohu s příklady
památek
* vysvětlí změny v zemědělství, uvede příklady
typů měst a jejich práv
* zhotoví a popíše nákres středověkého města
* při práci s mapou doloží rozvoj českého státu
* posoudí schopnosti Karla IV a význam jeho
vlády - uvede příklady jeho péče o vzdělanost,
kulturu, stát
Téma a učivo
Téma: KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ
EVROPA
Učivo: Raný středověk
* Stěhování národů
* Byzantská říše
* Franská říše
* Arabský svět
První státní útvary na našem území
* Avaři a Sámova říše
* Velká Morava
* Počátky českého státu
Formování prvních států Evropy
* slovanské státy
* vznik středověké Anglie a Francie
* boj mezi světskou a církevní mocí
* křížové výpravy
* románská kultura
Vrcholný středověk
* rozvoj řemesel a obchodu, vznik měst
a jejich význam
* český stát za posledních Přemyslovců,
nástup Lucemburků
* vláda Karla IV. a její přínos pro český stát
* gotická kultura
* konflikt mezi Anglií a Francií
73
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
MV: občanská výchova,
výtvarná výchova,
zeměpis
MV: literatura, zeměpis.
občanská výchova,
výtvarná výchova
Projekt: Románská
kultura
(literatura, výtvarná
výchova, hudební
výchova, architektura)
MV: zeměpis, výtvarná
výchova, literatura
MKV
* Kulturní odkaz doby
románské
MV: zeměpis, výtvarná
výchova
Projekt: Gotická kultura
(viz. projekt Románská
kultura)
MKV
* Gotika - kulturní odkaz
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Žák:
* uvede znaky gotiky , příklady památek,
rozezná je i v regionu
* posoudí události stoleté války a osobnost
Jany z Arku
* popíše život společnosti, zhodnotí úlohu
reformátora, osobnost Jana Husa,
* popíše způsob boje husitů, zhotoví a
popíše tabulku hus. bitev, zhodnotí vý
sledky husitského hnutí
* zhodnotí vládu Jiřího z Poděbrad – di
plomat a první představitel neurozeného
panstva na našem trůně
* objasní rozdělení českého státu za Jagel
lonců
* vysvětlí působení Jednoty bratrské
* uvede příklady památek a stavitelů
pozdní gotiky
* charakterizuje nový způsob života a
myšlení
* rozliší znaky, objasní pojmy, uvede
představitele a příklady památek období
renesance a humanismu
Téma a učivo
* kritika poměrů v církvi a husitství v Čechách
Pozdní středověk
* Počátky stavovského státu za vlády Jiřího z Poděbrad
* Jagellonký stát - česko-uherské soustátí
* Počátky jednoty bratrské a kultura v době pozdního
středověku
Raný novověk
* renesance a humanismus
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
Poznámka k tématu:
OBJEVY A
DOBÝVÁNÍ.
POČÁTKY NOVÉ
DOBY -
většina výstupů je
obsažena
v učivu ročníku tercie
(od objevů a reformace)
MV: občanská výchova,
výtvarná výchova,
literatura
Projekt: Renesance
(viz. projekt: Gotická
kultura)
MV: výtvarná výchova,
literatura, zeměpis,
fyzika
/astronomie/
74
průřezová témata
EGS
* Pán z Kunštátu a
Poděbrad zemským
správcem a českým
králem - myšlenka
Evropské Unie
MKV
* Renesance - kult. odkaz
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: DĚJEPIS
Ročník: TERCIE
Školní výstupy
Žák: na mapě ukáže cesty mořeplavců, určí důvody
hledání nových cest
* shrne význam objevných plaveb a jejich důsledků
* uvede změny ve výrobě a obchodu, vysvětlí po
jem manufaktura
* vybere nevýznamnější vynálezy
* sestaví přehled hlavních reformátorů a místa
jejich působení
* shrne základní okolnosti související s nástupem
Habsburků na český trůn a postavení našeho státu
* objasní pojem absolutistická monarchie
* zná osobnosti rudolfínské doby
* vysvětlí úlohu českých stavů, popíše průběh
stavovského povstání
* popíše průběh třicetileté války, zapojení jednotli
vých států a její důsledky
* přiblíží osobnost J. A. Komenského a význam
jeho díla
* vysvětlí, co je konstituční monarchie a změny
v Anglii 17. století
* vymezí znaky baroka, rozpozná památky, uvede
osobnosti
* ukáže nové myšlenky a jejich hlavní představitele
* na základě poznatků o osvícenském absolutismu
zhodnotí vlády uvedených panovníků /doloží re
formami, zhodnotí a objasní důsledky reforem/
* popíše a vysvětlí boj kolonií za nezávislost
Téma a učivo
Téma: OBJEVY A DOBÝVÁNÍ. POČÁTKY
NOVÉ DOBY
Učivo: Na prahu nového věku
* Objevné plavby a jejich důsledky
* Změny v hospodářství 16. století
* Reformace
* Český stát v habsburské monarchii
* Třicetiletá válka
* Anglická revoluce
* Habsburská monarchie a české země po
třicetileté válce – hospodářství, náboženství a
barokní kultu ra
Učivo: Hist. vývoj na konci 17. a v 18. st.
* Osvícenství a osvícenský absolutismus
* Evropské státy na konci 18. století - Velká
Británie, Prusko,
Rusko
* Naše země za Marie Terezie a Josefa II.
* Vznik USA
75
Přesahy a vazby
mezipředmětové vztahy,
průřezová témata
projekty, poznámky
MV: zeměpis, literatura,
občanská výchova,
výtvarná výchova,
hudební výchova
Projekt: Barokní kultura
(architektura, sochařství,
malířství, literatura,
hudba)
MKV
* Kulturní odkaz doby ba
roka
MKV
* Kulturní odkaz klasicis
mu
VDO
* Ústava USA - zákl.
model uspořádání
demokratické společnost
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Žák:
* rozezná rozpory ve společnosti
* stanoví příčiny a popíše průběh revo
luce, zhodnotí její význam
* rozpozná charakter válek, posoudí
úlohu osobnosti v dějinách
* srovná hospodářskou vyspělost států,
doloží nerovnoměrnost vývoje států
* stanoví předpoklady, úkoly a cíle ná
rodního obrození, posoudí úlohu budi
telů
* rozliší politické programy a cíle v
jednotlivých zemích, určí příčiny neú
spěchu
* uvede příklady technického pokroku a
jejich význam
* vysvětlí vliv národně osvobozenecké
ho hnutí balkánských národů na války a
vývoj v Rusku
* stanoví příčiny, popíše průběh , určí dů
sledky pro další rozvoj USA
* vysvětlí ýznam sjednocení pro další
vývoj Německa
* objasní pojem bachovský absolutismus
* uvede základní rysy české politiky
* vyjmenuje hlavní představitele české
politiky
* rozliší nový umělecký směr a uvede
hlavní znaky kritického realismu
* vyjmenuje představitele kultury polo
viny 19. století
Téma a učivo
Téma: MODERNIZACE SPOLEČNOSTI
Učivo: Evropa na přelomu 18. a 19. století
* Velká francouzská revoluce
* Napoleonské války a jejich důsledky
Učivo: Evropa v 1. polovině 19. století
* České národní obrození
* Průmyslová revoluce a společenské změny
* Revoluce 1848 v Evropě
* Revoluce 1848 v habsburské monarchii
* Revoluce 1848/1849 v českých zemích
Učivo: Svět v 2. polovině 19. století
* Hospodářské a společenské změny
* Východní Evropa
* Občanská válka v USA
* Sjednocení Itálie a Německa
* Habsburská monarchie v letech přestavby
* Vznik Rakouska - Uherska
* Kultura
76
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
MV: občanská výchova,
literatura, zeměpis,
hudební výchova,
výtvarná výchova
průřezová témata
OSV
* Napoleon Bonaparte
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: DĚJEPIS
Ročník: KVARTA
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Žák:
* uvede příklady pokroku ve vědě a technice
a objasní pojem druhá průmyslová revoluce
* rozliší základní umělecké směry, vyjmenuje hlavní
představitele
* zhodnotí hospodářský vývoj českých zemí
* uvede základní české politické strany a jejich před
stavitele
* zjistí vztahy mezi velmocemi
* rozliší pojmy záminka a příčiny války
* popíše průběh války, výsledek a důsledky války
* rozezná odlišnost vývoje v Rusku, objasní jeho
důsledky
* vysvětlí boj o samostatnost, uvede hlavní
představitele
* posoudí mezinárodní vztahy po 1. sv. válce
* vysvětlí označení versailleských a washintonský
systém
* popíše éru stalinismu v Sovětském svazu
* rozliší politické proudy a jejich představitele v ČSR
* zhodnotí hospodářskou úroveň země a její
mezinárodní vztahy
* určí projevy, snahy o řešení a důsledky krize
* objasní pojem totalitní systémy a důsledky pro svět
* rozliší obsah pojmu, vznik a cíle fašistického hnutí
* uvede příklady a postoje umělců
Téma a učivo
Téma: MODERNÍ DOBA
Učivo: Svět na přelomu 19. a 20. století
* Vývoj ve světě
* Kultura
* České země před 1. světovou válkou
* Vytváření mocenských bloků
* První světová válka
* Situace v Rusku, ruská revoluce
* Výsledky 1.světové války
* Vznik ČSR
Učivo: Svět v letech 1918 - 1938
* Poválečná situace a rysy svět. dějin
* Život v Sovětském svazu
* Československo mezi válkami
* Světová hospodářská krize a její důsledky
* Ohrožení fašismem a vznik válečných
ohnisek
* Kultura, školství a věda před 2. sv. válkou
77
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
MV: výtvarná výchova,
hudební výchova,
literatura, zeměpis,
občanská výchova
fyzika, chemie
průřezová témata
MKV
* kultura přelomu století
EV
* chemické zbraně
OSV, VDO
* T. G. Masaryk
EGS
* Světová hospodářská
krize
MDV
* zneužití k propagaci fa
šismu
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Žák:
* rozpozná souvislosti našich a světových dějin,
rozliší postoje velmocí
* uvede důsledky Mnichova pro nás a svět
* popíše život za protektorátu
* uvede sled hlavních událostí, etapy, rozho dují
cí bitvy a postup spojenců
* využívá mapy a vlastní četbu
* uvede projevy odporu, organizaci domácího a
zahraničního odboje a jeho hrdiny
* zhodnotí výsledky 2. sv. války a její důsledky
* vyhledá souvislosti politického a hosp. vývoje
* objasní situaci v poválečném ČSR
* vysvětlí politický převrat a jeho důsledky
* posoudí závislost ČSR na vlivu SSSR
* uvede příklady a objasní pojem studená válka
* určí zařazení do vojenských bloků
* s pomocí mapy uvede změny související s
rozpadem koloniálního systému
* rozliší totalitní a demokratický systém
* na příkladech zdokumentuje situaci ČSR v
50. letech a uvolňování komunistického
režimu v 60. letech
* objasní snahu o změnu v systému (perestrojka)
* sestaví události obnovy demokracie
* vysvětlí spojitost našich národů v historii a
důvody rozdělení
* posoudí mezinárodní postavení ČR
* na příkladech uvede úspěchy, objevy a díla autorů i
závažné problémy ohrožující lidstvo
* posoudí proces sjednocování Evropy v
našich i globálních souvislostech (klady, zápory)
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
Učivo: Druhá světová válka
* Cesta k Mnichovu a její důsledky
* Protektorát Čechy Morava
* Průběh 2. světové války
* Domácí a zahraniční odboj
* Výsledky a důsledky 2. světové války
Projekt:
* Doteky hrůzy (holo
caust)
Téma: ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE
SVĚT
Učivo: Evropa a svět po roce 1945
* Mezinárodněpolitické změny ve světě
* Poválečné Československo
* Vývoj SSSR a zemí v jeho sféře vlivu
* Únorový převrat v ČSR
* Studená válka
* Rozpad koloniálního systému
* Vývoj v ČSR
* Krize sovětského impéria
* Obnova demokracie ve východní Evropě
* Rozpad Československa, vznik ČR a SR
* Věda, kultura v 2. polovině 20. století,
evropská integrace, globalizace
78
OSV
* holocaust (N. Winton)
MV: občanská výchova,
literatura, zeměpis,
hudební výchova,
výtvarná výchova
EGS, EV
* celosvětové problémy
lidstva (životní prostředí,
populační exploze,
AIDS, atd.)
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Název vyučovacího předmětu : Občanská výchova
Charakteristika předmětu: OV se zaměřuje na vytváření kvalit,které souvisejí s orientací
žáků v sociální realitě a jejich začleňováním do různých společenských vztahů a
vazeb.Otevírá cestu k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a
k pochopení jednání lidí v kontextu životních situací. Seznamuje žáky se vztahy v rodině,
s hospodářským životem, činností důležitých politických institucí a orgánů, s možnostmi
zapojení se do občanského života.Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy, přebírat
odpovědnost za vlastní názory, chování i jednání.Rozvíjí občanské a právní vědomí.
Časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu:Vyučovací předmět má dotaci
jedné hodiny v primě, dvou v sekundě, jedné v tercii a dvou v kvartě. V rámci výuky
proběhnou besedy s představiteli regionu.
Očekávané výstupy: - ovládá vhodné prostředky komunikace k vyjadřování vlastních
myšlenek, citů, názorů a postojů.
- akceptuje vlastní osobnost a osobnost druhých lidí.
- má pozitivní vztah k opačnému pohlaví
- kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří postoj
k působení propagandy a reklamy
- rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu
- objasní význam právní úpravy důležitých vztahů
- zná některé mezinárodní organizace
- uvede příklady projevů globalizace
- uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU
Mezipředmětové vztahy: Předmět OV má vztah k D, ČJ, Z, EV, V ke Z, k předmětu Člověk
ve světě práce
Výchovné a vzdělávací strategie
- Učitel vede žáky, aby sbírali informace z nejrůznějších zdrojů (noviny, internet,
odborná literatura …) a vede je tak k orientaci ve zdrojích informací a ke kritickému
posuzování hodnověrnosti informací – kompetence k učení, kompetence komunikativní.
- Učitel vede žáky k diskusím na aktuální témata, formuje tak jejich názory a toleranci
k názorům druhých – kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální,
kompetence občanské.
- Učitel zadává úkoly formou skupinová práce – kompetence sociální a personální,
kompetence občanské.
- Učitel organizuje besedy na aktuální témata, vede tak žáky k porovnávání teoreticky
získaných znalostí s realitou – kompetence komunikativní, kompetence občanské.
- Učitel organizuje dramatizace situací souvisejících s aktuálně probíranými tématy,
formuje tak názory a postoje žáků – kompetence komunikativní, kompetence občanské,
kompetence sociální a personální.
- Žáci mohou zpracovat projekty se společenskovědní tématikou .
Téma zpracují a vlastní výsledky prezentují a obhajují –
kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů.
- Učitel klade důraz na mezipředmětové vztahy (historické souvislosti, tradice a kulturní
dědictví) – kompetence občanské, kompetence k učení.
79
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA
Ročník: PRIMA
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Žák:
Žáci představí ZŠ, ze které přicházejí, představí
zajímavé aktivity...uvedou ,co očekávají od
gymnázia, čeho se obávají, proč přestoupili ze ZŠ
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
NAŠE ŠKOLA
Projekt: Moje ZŠ
průřezová témata
MV: ČJL, D
OSV, MV
MV: ČJL, Z
OSV
Žáci pracují ve skupinách, zhodnotí jednotlivá
vystoupení.
Objasní význam řádu školy, třídní samosprávy,
studentské rady.
Zdůvodní důležitost vzdělání, spolupráce ve třídě,
dokáže odsoudit a vysvětlit šikanu.
Žák připraví týdenní program pro návštěvu z
jiného kraje - skupin.práce
NAŠE OBEC, REGION
Zná důležité instituce a historické budovy obce.
Převypráví místní pověst, Čapkovy
pohádky.
Zformuluje otázky pro starostu nebo předsedu
svazku obcí Jestřebí hory. Žáci napíší zprávu pro
Úpické noviny.
Charakterizuje hospodářství regionu.
MV
80
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Žák
rozliší rozdíl mezi vlastenectvím a
nacionalismem. Zná státní symboly,státní
svátky,významné osobnosti.Hra:" Kdo jsem?"
Téma a učivo
NAŠE VLAST, DOMOV, RODINA
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
MV: D
Diskuse ve skup.: oblíbený člen rodiny,
zajímavá rod. akce, rozdělení práce, domácí
mazlíčci, rodinné výrazy... Napíše práci Rodina
jako tým. Zná fce rodiny, nejdůležitější body
Zákona o rodině.
Vysvětlí pojmy rovnost a nerovnost, vzhledem k
současnosti a k historii, pojem diskriminace,
solidarita. Žáci najdou v tisku, na internetu
příklady lidské solidarity a naopak diskriminace.
Vysvětlií příčiny nesnášenlivosti
a spolupráce ve třídě.Rozliší základní druhy
komunikace. Rozezná netolerantní, rasistické,
xenofobní a extremistické projevy.
průřezová témata
VDO
OSV
LIDSKÁ SETKÁNÍ, VZTAHY MEZI LIDMI
81
MV:D
VDO,MKV
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA
Ročník: SEKUNDA
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Žák:
Vysvětlí významy slova kultura ,objasní alespoň 3
fce umění, vyjmenuje druhy umění a navrhne pro
ně piktogramy, rozlišuje umělecké slohy - příklady
z regionu
Téma a učivo
ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
MV: EVV,EVH,D,Z
OSV
MV: ČJ
MV – kritické čtení
Zhodnotí nabídku místních kulturních
institucí a doporučí tři nejzajímavější akce.
Rozliší aktivní a pasivní využívání volného
času.
Objasní pojem masová kultura, porovná
bulvár se solidním tiskem .
…
Rozlišuje různé druhy majetku a formy vlastnictví příklady z okolí.Rozlišuje duchovní a hmotné
vlastnictví.
STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ
V tisku vyhledá příklady správného
hospodaření a nehospodárného zacházení.
OSV,VDO
Ve skupině zdokumentuje vandalské chování,
vysvětlí jeho nebezpečnost,navrhne opatření,
jak mu zabránit.
82
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Charakterizuje různé formy států.
Téma a učivo
STÁT A PRÁVO
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
MV: D,Z
Vysvětlí pojem státní občanství, právní norma,
Ústava.
Objasní výhody demokracie, uvede příklady
demokr. rozhodování ve třídě.
MV: ČJ
Objasní pojem pluralita, zjistí 3 spolky v obci. nebo
okolí .Uskuteční interview s členem spolku.
Předvede činnost voliče ve volební místnosti,
charakterizuje volební právo.
Charakterizuje dělbu moci.
Rozliší státní správu a samosprávu v obci.
83
průřezová témata
EVG, VDO
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA
Ročník: TERCIE
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Ve skupinách zhodnotí dobré a špatné vlastnosti
spolužáků,poté diskutují
Vysvětlií rozdíl mezi nižšími a
vyššími potřebami- Maslowova hierarchie.
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
ČLOVĚK JAKO JEDINEC
MV: Bi,VkZ
- člověk a dospívání
- osobní rozvoj
OSV
Rozliší schopnosti, temperament,charakter.
Uvede etapy vývoje lid. jedince + znaky.
Sestaví soupis častých problémů dospívajících.
Vysvětlí pojmy sexualita, promiskuita,
venerologické choroby, AIDS,virus HIV,
bezpečný sex, antikoncepce. Uvede příklady
nezákonného sexu.
MV: ČJ
Napíše zamyšlení: Kdy založit rodinu
Brainstorming na téma "Životní styl." Sestaví si
plán zdravého život. stylu a týden podle něho zkusí
žít. Poté o tom napíše krátkou zprávu.
Objasní, co je droga, co člověku přináší a co mu
bere.Uvede příklady úspěšných lidí, jejichž život
ukončily drogy.
84
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Téma a učivo
Napíše referát o významné osobnosti - smysl
života.
Napíše vlastní charakteristiku s pohledem do
budoucnosti.
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
MV:ČJ, D
průřezová témata
OSV
Charakterizuje trh práce a dokáže se na něm
prezentovat.Vyhodnotí 20 inzerátů - co
zaměstnavatelé především požadují?
STÁT A PRÁVO
Na základě Listiny základních práv a svobod
uvede příklady jejího porušování v historii.
Vyjmenuje alespoň 10 práv a svobod a vysvětlí
pojmy: xenofobie a antisemitismu, terorismus,
rasismus.
Na internetu vyhledá informace o OSN.
- lidská práva
- protiprávní jednání
- právo v každodenním životě
Vysvětlí pojem právní subjekt, způsobilost k
právním úkonům.
Druhy a postihy p.j. popíše, zná rozdíl mezi
přestupkem a trestným činem. Aktivně se zúčastní
besedy s předsedkyní přestupkové komise.
Vyjmenuje 3 právní vztahy spojené s
každodenním životem.
85
VDO, MKV
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA
Ročník: KVARTA
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Žák:
Vysvětlí pojem dělba práce,uvede,kdy došlo k
první dělbě práce.
Vysvětlí vztah mezi výrobou,obchodem a
službami.
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ
- principy tržního hospodářství
- výroba,obchod,služby
- peníze
Charakterizuje tržní hospodářství, objasní pojmy :
trh, zboží, nabídka, poptávka. Načrtne poptávkovou
i nabídkovou křivku.
MV: D
Vyhledá na internetu historii peněz ve světě i u
nás.Vysvětlí fci peněz. Na základě propagačních
letáků zjistí nabídku produktů.
Charakterizuje příjmy a výdaje státu.
Sestaví modelový rozpočet rodiny.
Sepíše modelovou pracovní smlouvu.
Zjistí podmínky pro udělení živnosti.
Vyjmenuje nejzávažnější problémy lidstva, vyjádří
osobní názor.
Na konkrétních případech uvede výhody
ekonomické a bezpečnostní spolupráce
86
OSV
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Uvede významné mezinárodní organizace a stručně
je charakterizuje / OSN,UNESCO,
UNICEF,EU, NATO,WTO.../
Téma a učivo
MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ
SVĚT
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
MV: Z
Vyjádří názor na výhody a nevýhody vstupu do
EU.Na internetu vyhledávají informace o orgánech
EU, zajímavosti o zemích EU.
Porovnají ekonomiku 2 nových členů
s ekonomikou člen. států
EGS, VDO,MV
Objasní pojem globalizace.Vyhledá v tisku
informace o g. a o terorismu, navrhne způsob jeho
odstranění.
Vysvětlí pojmy životní úroveň, reálná mzda,
životní minimum,sociální síť, sociální politika
státu, minimální mzda.
ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Uvede pomocí kterých dávek je uskutečňována
sociální politika .
Vyjmenuje 5 států s vysokou životní úrovní a
s nízkou životní úrovní.
Zná úlohu úřadu práce.
Vypočítá životní minimum vlastní rodině.
MV: Z
87
OSV, VDO
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: Fyzika
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP. Žákovi umožňuje
poznávání přírody jako systému, chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy,
uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě.
Předmět rozvíjí dovedností žáků objektivně a spolehlivě pozorovat, měřit, experimentovat,
vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i písemně interpretovat.
Osvojením si základních fyzikálních pojmů, veličin a zákonitostí vede žáky k porozumění
fyzikálních jevů a procesů, vyskytujících se v přírodě, v běžném životě i v technické praxi.
Předmět fyzika seznamuje žáky s možnostmi a perspektivami moderních technologií, učí žáky
rozlišovat příčiny fyzikálních jevů a dějů,souvislosti a vztahy mezi nimi, předvídat je,
popřípadě je ovlivňovat. A to hlavně v souvislosti s řešením praktických problémů.
Cílové zaměření
Podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání základních fyzikálních pojmů a zákonitostí a to
s využíváním jednoduchých fyzikálních pokusů,řešení problémů a zdůvodňování správného
jednání v praktických situacích.
Osvojení si základních poznatků z vybraných okruhů učiva.
Vytváření potřeb objevovat a vysvětlovat fyzikální jevy a děje, správně měřit fyzikální
veličiny,zdůvodňovat vyvozené závěry a získané poznatky využívat k rozvíjení odpovědnosti
a správných občanských postojů.
Získávání a upevňování dovedností pracovat podle pravidel bezpečné práce při provádění
fyzikálních pozorování, měření a experimentů.
Obsahové,časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu
Fyzika je povinným vyučovacím předmětem pro studenty osmiletých gymnázií. Vyučuje se
v týdenní dotaci dvě hodiny. Vyučovací předmět fyzika je většinou a zpravidla vyučován
v odborné učebně fyziky, případně v laboratoři.Výuka fyziky může ve vhodných případech
probíhat i mimo prostory školy, na odborných exkurzích, praxích a pod.
Mezipředmětové vazby
Vzdělávací obsah předmětu fyzika vychází ze vzdělávacího oboru fyzika v RVP. Ve
vyučovacím předmětu fyzika je naplňována část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru
RVP výchova ke zdraví. Předmět svým charakterem a vzdělávacím obsahem velmi často
přesahuje do dalších vzdělávacích oborů RVP chemie, přírodopis, zeměpis, člověk a svět
práce aj. Zasahuje i do povinně vyučovaného tématu Ochrana člověka za mimořádných
situací.Učivo předmětu úzce souvisí a prolíná se s učivem matematiky, chemie a zeměpisu.
Integrace průřezových témat a vzdělávacích oborů
Do vyučovacího předmětu fyzika jsou integrována tato průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova
osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznání
88
sociální rozvoj
morální rozvoj
- komunikace
- kooperace a kompetice
- řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Environmentální výchova - základní podmínky života
- lidské aktivity a problémy životního prostředí
Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
Systematicky žáky motivovat jejich zapojováním do zajímavých fyzikálních
pozorování,měření a experimentů,učit se novým poznatkům a dovednostem, především pak
novým postupům a metodám fyzikálního zkoumání, plánování a kritickému hodnocení vlastní
činnosti,soustavnému a systematickému hledání informací v různých zdrojích.
Rozšiřovat poznávací potenciál žáků tím, že s nimi vede diskuze o možných vysvětleních
pozorovaných fyzikálních jevů nebo diskuze o jejich možném průběhu či způsobech
ověřování pravdivosti zmiňovaných vysvětlení.
Systematicky žákům předkládat úkoly z různých oblastí fyzikálního poznávání, jejichž
zvládnutí vyžaduje intenzivní a organizované prohledávání rozličných informačních zdrojůknihy, tabulky, odborné časopisy,internet apod.
Soustavně vézt žáky k nalézání souvislostí fyzikálního poznávání s ostatními obory
poznávání,v první řadě pak obory přírodovědnými.Přitom využívat jejich vlastní empirické
zkušenosti a využívat pro žáky dostupné informační zdroje.Tím také zefektivňovat učení
žáků.
Kompetence k řešení problémů
Vytvářet příležitosti, aby si žáci mohli uvědomit či rozpoznat problémovou situaci(nedostatek
informací, údajů, nevyhovující zařízení apod.).
Vézt soustavně žáky k tomu, aby problém na který narazí při svém fyzikálním studiu
formulovali jasně a jednoznačně, nejlépe pak prostřednictvím matematických pojmů či
měřících operací(ovlivnění různých fyzikálních vlastností vyjádřit jako měřitelné veličiny
apod.).
Všestranně podporovat žáky v tom,aby navrhovali či používali další metody, informace nebo
nástroje pro řešení daného problému, zvláště nevedly-li dosavadní metody, informace a
prostředky k cíli(nevede-li zvolená metoda k řešení dané fyzikální úlohy, pokusí se navrhnout
jinou metodu, zjednodušit úlohu apod.).
Za pomocí vhodných příkladů vézt žáky k tomu,aby posuzovali řešení problému z hlediska
jeho správnosti, jednoznačnosti či efektivnosti a případně porovnávali i různá řešení daného
problému.(posuzovat dvě měřící metody pro určení téže fyzikální veličiny, měřící chyby,
které při nich vznikají, spolehlivost těchto metod apod.).
Rozebírat se žáky chybná řešení problémů i možnosti tato chybná řešení korigovat(teoretický
průběh určitého fyzikálního děje se neshoduje s experimentálním průběhem, hledání příčin
tohoto nesouladu, návrh řešení apod.).
89
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: FYZIKA
Ročník: PRIMA
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Žák:
Vysvětlí pojem těleso, rozliší jej od
látky, popíše tvar a vlastnosti tělesa.
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
EV
Látky a tělesa
Látky pevné, kapalné a plynné
Popíše vzájemné působení těles a
některé jeho projevy.
Vzájemné působení těles, síla
Chápe pojem síla , pozná a popíše
účinky gravitační síly a jejího pole.
Vysvětlí, že částice jsou v neustálém
neuspořádaném pohybu, popíše
Brownův pohyb a vymyslí a popíše
pokus na difúzi i kde se s ní může setkat
v běžném životě. Na základě těchto
poznatků vysvětlí některé vlastnosti
pevných , kapalných i plynných látek
Gravitační síla, pole
Popíše model atomu. Vysvětlí, jak na
sebe jednotlivé částice silově působí.
Chápe pojem elektrická síla i elektrické
pole.
Nakreslí schématické značky
jednotlivých součástek elektrického
obvodu, nakreslí schéma jednoduchého
el. obvodu a dokáže el. obvod sestavit.
Elektrické vlastnosti látek. Elektrický obvod
Model atomu, elektrické pole
Částicová stavba látek. Difúze
Zeměpis
Sestavení el. obvodu
90
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Téma a učivo
Rozliší vodič od izolantu
Elektrické vodiče a izolanty
Osvojí si zásady bezpečnosti práce
s elektrickými spotřebiči.
Zásady správného používání elektrických spotřebičů,
bezpečnost při práci
Vysvětlí z jakých látek jsou magnety
vyrobeny , rozliší přírodní a umělé.
Magnetické vlastnosti látek
Vyjmenuje části magnetu a popíše jejich
vlastnosti.
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
Biologie
Magnety přírodní a umělé
Póly magnetu
Na jednoduchých pokusech vysvětlí
pojem magnetické pole a vysvětlí
rozdíly mezi elektrickým, magnetickým
a gravitačním polem.
Magnetické pole
Vysvětlí pojem fyzikální veličina,
porovná velikosti fyzikálních veličin
stejného druhu, vyjmenuje značky i
jednotky používaných fyzikálních
veličin.Osvojí si převádění jednotek a
metody měření fyzikálních veličin
s důrazem na přesnost.
Měření fyzikálních veličin
Na jednoduchých pokusech vysvětlí
změnu objemu kapalného, pevného i
plynného tělesa při změně teploty. Vy
světlí co to je bimetalový pásek.
Změna rozměrů tělesa při jeho zahřívání
Zeměpis
Délka, objem, hmotnost, hustota, čas, teplota
Matematika
91
průřezová témata
OSV
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: FYZIKA
Ročník: SEKUNDA
Školní výstupy
Téma a učivo
Žák :
Má představu o mechanickém pohybu a
jeho relativnosti, uvádí ji do souvislosti
s příklady ze života .
Pohyby těles
Klid a pohyb tělesa, jejich relativita
Pohyb přímočarý a křivočarý
Operuje s pojmy trajektorie , dráha, na
příkladech rozlišuje různé druhy pohybu
Používá pojmy dráha, rychlost , čas, za
pomocí vzorců umí tyto veličiny
vypočítat.
Znázorní sílu pomocí orientované
úsečky, vyjmenuje značku i jednotku
síly.Osvojí si algoritmus pro výpočet
gravitační síly, její velikost měří
siloměrem.
Rovnoměrný pohyb a jeho rychlost.Průměrná rychlost
nerovnoměrného pohybu
Objasní přímou úměru mezi gravitační
silou a hmotností tělesa
Gravitační pole, gravitační síla
Složí dvě síly působící stejným i
opačným směrem a to jak
experimentálně, tak i graficky, chápe
princip skládání sil, užívá pojem
výslednice.
Přesahy a vazby
mezipředmětové vztahy,
průřezová témata
projekty, poznámky
OSV
Matematika
Síla. Skládání sil. Posuvné účinky síly. Pohybové
zákony.
Matematika
Síla, její velikost a směr, znázornění síly
Zeměpis
Výslednice dvou sil stejných i opačných směrů
92
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Téma a učivo
Orientuje se ve vzájemném působení
těles a polí. Na příkladech rozlišuje
účinky posuvné , otáčivé a deformační.
Používá poznatků prvního Newtonova
pohybového zákona – zákona
setrvačnosti k objasnění jevů z běžného
života. Samostatně řeší úlohy upevňující
poznatky o prvním i druhém Newtonově
pohybovém zákonu.
Posuvné účinky síly, pohybové zákony
Užívá pojem páka , rameno síly ,
moment síly. Při výpočtech uplatňuje
podmínky pro rovnováhu na páce.
Vysvětlí užití a účelnost páky v běžném
životě , popíše jednotlivá zařízení
.Aplikuje získané pojmy na pevnou
kladku.
Otáčivé účinky síly
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
Matematika
Deformační účinky síly, tření
Rozlišuje pojem tlaková a tahová síla.
Objasní vztah mezi tlakouvou silou,
tlakem a obsahem plochy, na niž těleso
působí. Změří velikost třecí síly, na
základě zkoumání závislosti velikosti
třecí síly na jakosti stykových ploch a na
velikosti tlakové síly vysloví závěr.
Objasní význam třecí síly v praxi,
účelnost jejího zmenšování nebo naopak
zvětšování.
93
průřezová témata
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Objasní účinky vnější tlakové síly na
hladinu kapaliny, k vysvětlení jevů užívá
Pascalova zákona, popisuje pokusy a
objasní je. Nakreslí jednoduché schéma
hydraulického zařízení, vysvětlí je a
popíše jeho užití v praxi.
Na základě pokusů se seznámí
s účinkem gravitační síly na kapalinu,
popíše tlakovou sílu kolmo na dno i
hydrostatický tlak, vysvětlí jeho příčiny.
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
Mechanické vlastnosti kapalin a plynů
Chemie
Pascalův zákon a jeho užití
Hydrostatický tlak
Vysvětlí existenci a příčiny vztlakové
síly, její využití v praxi. Archimedův
zákon dokáže definovat a jeho poznatky
používá k výpočtům .
Archimédův zákon v tekutinách
Vyvodí podmínky pro plování těles
v kapalině a určí souvislost velikosti
ponořeného objemu tělesa a hustotou
kapaliny.
Vztlaková síla působící na těleso v kapalině.
Vysvětlí pojmy a příčiny atmosférického
tlaku a tlakové síly s ním související,
ověří to pokusem.Objasní souvislost
atmosférického tlaku s některými
procesy v atmosféře.
Popíše Torricelliho pokus jako princip
měření atmosférického tlaku. Vyjmenuje
a popíše přístroje k měření
atmosférického tlaku i tlaku uvnitř
nádoby.
Atmosférický tlak
Zeměpis
Měření atmosférického tlaku
EV
Zeměpis, Chemie
94
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
OSV
Aplikuje platnost Archimedova zákona
v atmosférickém tlaku. Vysvětlí význam
těchto poznatků v praxi – balóny.
Rozliší pojmy přetlak , podtlak.
Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země.
Tlak plynu v uzavřené nádobě.
Zeměpis
Žák popíše příčiny světelných jevů.
Používá pojmy světelný zdroj, optické
prostředí, šíření světla. Zná hodnotu
rychlosti světla ve vakuu. Vysvětlí vznik
stínu i polostínu. Vyjmenuje měsíční
fáze, zatmění Slunce i Měsíce.
Světelné jevy
Zeměpis
Formuluje zákon odrazu světla , dokáže
ho ověřit na pokusu. Sleduje zobrazení
tělesa rovinným zrcadlem a graficky ho
znázorní. Rozlišuje kulová zrcadla a
popíše jejich použití v praxi.
Zákon odrazu světla, zobrazení zrcadly – zrcadla
v praxi
Na pokusu pozoruje lom světla, popíše
jej na hranolu, znázorní jej graficky. Na
základě pokusů optickým hranolem
popíše spojité spektrum a tyto poznatky
aplikuje na použití v přírodě – duha.
Zdroje světla a jeho šíření, rychlost světla
Biologie
Biologie
Rozklad světla
95
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: FYZIKA
Ročník: TERCIE
Školní výstupy
Žák :
Vysvětlí pojem práce jako přemístění tělesa
silou ve směru nebo proti směru působící
síly.Popíše výkon jako měřítko práce.Zná
jednotky práce a výkonu
Definuje,co to je mechanická energie,kde a
jak vzniká.Pochopí rozdíl mezi nimi a
souvislost mechanické energie s hmotností
tělesa.Umí vysvětlit jak se může přeměňovat
pohybová energie na polohovou a
obráceně.Zná zákon zachování mechanické
energie.Zná příslušné jednotky.
Vysvětlí,co je to vnitřní energie a teplo a
vztah mezi těmito veličinami.Popíše,jak se
může měnit vnitřní energie vykonáním
práce.Vysvětlí,co je tepelná výměna a popíše
jednotlivé druhy tepelných výměn.Ví,co je
měrná tepelná kapacita látky a umí vysvětlit
funkci kalorimetru.Zná zákon zachování
energie a příslušné jednotky.
Popíše princip tání a tuhnutí krystalické
látky,vypařování a var kapaliny a
kapalnění.Vysvětlí,na čem závisí teploty
Téma a učivo
Přesahy a vazby
mezipředmětové vztahy,
průřezová témata
projekty, poznámky
Práce,výkon
Mechanická energie
Pohybová energie
Polohová energie
Vnitřní energie
Teplo
Změna vnitřní energie
Tepelná výměna
Chemie
EV
Chemie
EV
Změny skupenství látek
Skupenství pevné
96
Školní výstupy
tání a tuhnutí,teplota varu a kapalnění.Zná
příslušné jednotky.
Popíše,jak vznikne elektricky nabité
těleso,co je to zelektronování
tělesa.Vysvětlí,co je to elektrický náboj,jak
vznikne elektrické pole a elektrické
síly.Nakreslí siločáry elektrického
pole.Rozliší vodič od izolantu.Vysvětlí,proč
některé látky vedou elektrický proud a jiné
ne a proč.Vysvětlí a popíše elektrostatickou
indukci
Definuje elektrický proud jako usměrněný
pohyb volných částic v kovech.Popíše zdroje
stejnosměrného napětí,elektrické
články,akumulátory.Stručně popíše základní
principy vzniku střídavého proudu.Sestaví
jednoduchý elektrický obvod a pomocí
měřících přístrojů změří elektrické napětí a
proud v jednotlivých částech obvodu.
Spojí rezistory v obvodu sériově a paralelně
a vypočítá základní parametry.
Pochopí závislost elektrického odporu
vodiče na jeho délce,průřezu,teplotě a druhu
materiálu.Orientuje se v základních
veličinách elektřiny jejích jednotkách.
Zná základní pravidla pro používání
elektrických spotřebičů a pro práci
s elektrickým proudem.Pozná výstražné
značky pro nebezpečí elektrického proudu a
ví,jak se má v jejich blízkosti chovat.
Spočítá elektrickou práci,výkon a energii
Téma a učivo
Přesahy a vazby
mezipředmětové vztahy,
průřezová témata
projekty, poznámky
Skupenství kapalné
Skupenství plynné
Chemie
Elektrický náboj
Elektrické pole
Vodič a izolant
Elektrický proud
Elektrický zdroj,elektrické napětí
Ohmův zákon,elektrický odpor
Rezistory
Elektrická práce,výkon,energie
Zásady bezpečnosti
Matematika
Biologie
97
OSV,EV
Školní výstupy
Vysvětlí podmínky vzniku zvuku a jeho
šíření v různých prostředích.Definuje,na
čem závisí rychlost zvuku.Vysvětlí jak a
proč se zvuk odráží,ohýbá a proč je
pohlcován.Rozliší tón a hluk.Nakreslí
průběh zvuku jako vlnění.Definuje
kmitočet a výšku tónu,definuje
amplitudu a hlasitost.Uvědomí si
negativní vliv nadměrné hlasitosti na
zdraví člověka.
Téma a učivo
Přesahy a vazby
mezipředmětové vztahy,
průřezová témata
projekty, poznámky
Biologie
Zvukové jevy
Zvuk,zdroje zvuku
Šíření a rychlost zvuku
Tón,zvuk
Kmitočet,výška tónu
Hlasitost zvuku
98
OSV
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: FYZIKA
Ročník: KVARTA
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Žák :
Popíše, jak vzniká magnetické pole kolem
cívky, jak vznikne elektromagnet.Dokáže
popsat,jak funguje, jaké jsou jeho
výhody.Rozpozná rozdíl mezi permanentním
magnetem a elektromagnetem.Vysvětlí ,co je
to elektromagnetická indukce a
vzniká.Pochopí funkci elektromotoru a jeho
využití.
Vysvětlí, jak vzniká střídavý proud,jeho
výhody a nevýhody.Vysvětlí funkci
transformátoru-změny střídavého napětí U a
střídavého proudu I.
Popíše, jak je elektrická energie rozvedena
od elektrárny ke spotřebiteli.
Popíše, jakým způsobem vedou elektrický
proud kapaliny a jakým způsobem ho vede
plyn. Jaké podmínky musí být splněny, aby
kapalinou a plynem protékal elektrický
proud.Vysvětlí
pojmy:disociace,elektrolyt,katoda,anoda,iont,
Elektrolýza,ionizace, plazma ,výboj,
elektrický oblouk.
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
Chemie
Elektromagnetické jevy
Magnetické pole
cívky,elektromagnet,elektromotor,elektromagnetická
indukce
Střídavý proud
Vznik střídavého proudu
Transformátory
Rozvod elektrické energie-rozvodná síť v ČR
Vedení elektrického proudu v kapalinách
Vedení elektrického proudu v plynech
Chemie,Zeměpis
Elektrolýza
Elektrický výboj
99
OSV,EV
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Vysvětlí,co je to polovodič,stručně
popíše princip vedení elektrického
proudu v čistém polovodiči a
v legovaných polovodičích.Popíše
polovodič typu N a typu P.
Použití polovodičů-dioda,usměrňovač
střídavého proudu,stabilizátor napětí.
Popíše,jak jsou chráněny spotřebiče
v domácnosti před poškozením
elektrickým proudem.Vysvětlí,jak
s elektrickými spotřebiči bezpečně
zacházet,jak zajistit bezpečnost při jejich
používání.
Vysvětlí smysl pojistek a jističů.
Vysvětlí,co to je elektromagnetické
záření,jak se chovají vlny.Vyjmenuje a
popíše zdroje elektromagnetického
zářeníradiové,mikrovlny,infračervené,světlo,
ultrafialové,rentgenové a záření gama.
Pohovoří o možném nebezpečí
elektromagnetického záření.
Popíše,co to je světlo,vysvětlí jeho
vlastnosti a jak se chová.Vysvětlí,co je to
lom světla a jaké jsou druhy podle
prostředí.
Popíše optická zařízení-čočky a jejich
druhy a využití,zrcadla,druhy a použití.
Popíše lidské oko z fyzikálního
hlediska.Popíše funkci optických
přístrojů-lupa, mikroskop,dalekohled.
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
Vedení elektrického proudu v polovodičích
Chemie
Druhy polovodičů,typ N,typ P
Dioda,usměrňovač
Bezpečné zacházení s elektrickými zařízeními
Biologie
Elektrický spotřebič v domácnosti
Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Pojistky,jističe
EV,OSV
Elektromagnetické záření
Chemie,Zeměpis
Vlnová délka
Spektrum elektromagnetického záření
Biologie
Světelné jevy
Světlo,lom světla
Optické vlastnosti čočky,zrcadla,oka
Lupa,mikroskop,dalekohled
Biologie
OSV
100
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Popíše stavbu atomu, používá pojmy
nukleony, nukleonová čísla, vysvětlí
pojem nuklidy. Prokáže , že zná
podstatu 3 druhů záření – alfa, beta i
gama , jejich nebezpečnost i způsob
ochrany před nimi. Na některých
známých přirozených radionuklidech
popíše proces přeměny i užití
radioaktivity v různých oborech
činností. Popíše řetězovou reakci i
uvolňování jaderné energie. Za pomocí
obrázku popíše jaderný reaktor. Zná
možná nebezpečí jaderných reakcí i
způsob ochrany.Popíše historii jaderné
energetiky , má znalosti o způsobech
likvidace jaderného paliva, dokáže
pohovořit o bezpečnosti jaderné
elektrárny.Vyjmenuje planety Sluneční
soustavy a má představu o jejich
rozložení na obloze. Vysvětlí souvislosti
mezi pohyby těles Sluneční soustavy a
gravitační silou Země a jiných planet,
jejich měsíců. Orientuje se na obloze,
pozná nejznámější hvězdy a souhvězdí
Podá přehled všech těles ve Sluneční
soustavě. Popíše rozdíl mezi planetou a
hvězdou, dokáže vysvětlit pojem
Galaxie i polohu naší Země v ní.
Orientuje se v základních souhvězdích
na obloze
Téma a učivo
Jaderná energie
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
Chemie,Biologie
VMEGS,EV
Zeměpis,Biologie,Dějepis
VMEGS,OSV
Radioaktivita,jaderné záření
Uvolňování jaderné energie
Termonukleární reakce
Jaderná energetika
Země a vesmír
Sluneční soustava
Galaxie
Kosmonautika
Souhvězdí
101
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: Chemie
Charakteristika vyučovacího předmětu:
Obsahové vymezení:
Vyučovací předmět chemie vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího
oboru Chemie a dále z tematického okruhu Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví (RVP ZV a RVP GV).
Chemie pro nižší stupeň gymnázia ( prima až kvarta ) má umožnit žákům vytvoření
základních představ o stavbě látek a jejich přeměnách, zároveň i aplikaci v běžném životě.
Žáci získají také praktické dovednosti a zručnost při práci v chemické laboratoři, jsou
seznámeni se základními bezpečnostními pravidly a striktně je dodržují.
Takto nabyté znalosti by měli umět uplatnit v běžném životě. Nezbytnou součástí výuky
chemie na gymnáziu jsou praktická laboratorní cvičení.
Základní formou výuky je výklad často doplňovaný demonstračními pokusy. To vše je
zpřesňováno ukázkami z internetu, videem, referáty a prezentacemi s případnými exkurzemi.
Časové a organizační vymezení:
Tercie: 2 hodiny týdně
Kvarta: 2 hodiny týdně
Během každého roku jsou součástí výuky také laboratorní cvičení (5 hodin).
Mezipředmětové vztahy: Fyzika, Biologie, Dějepis, Výtvarná výchova, Občanská nauka.
Integrace průřezových témat: Evropské globální souvislosti, Environmentální výchova,
Osobnostní a sociální výchova.
Výchovné a vzdělávací strategie:
kompetence k učení – učitel:
•
•
•
•
klade žákům jasně formulované otázky
vede žáky k používání správné terminologie a symboliky
vede žáky k využívání odborné literatury, internetu,....
vede žáky k prezentaci své práce ( za použití různých informačních zdrojů – viz před
chozí bod
kompetence k řešení problémů – učitel:
•
•
klade důkaz na argumentaci podloženou důkazy
podporuje řešení problémů s mezioborovým přesahem
102
•
•
zadává žákům problémové úlohy a důsledně dohlíží na jejich řešení
pomáhá žáky směrovat ke správným zdrojům informací potřebných k řešení zadaných
problémů
kompetence komunikativní – učitel:
•
•
•
v průběhu hodin ( i laboratorních cvičení ) vytváří podmínky pro vzájemnou komunikaci (
otevřeně s žáky komunikuje )
vede žáky k souvislému a dobře formulovanému projevu
problémové úlohy zadává tak, aby žáci museli při jejich plnění kombinovat různé
komunikační zdroje ( např. Internet,... )
kompetence sociální a personální – učitel
•
•
•
•
•
•
•
zadává žákům skupinovou práci a vytváří podmínky, které každému umožní zapojit se do
činnosti
vede žáky k samostatnosti při plnění zadaných úkolů
respektuje individualitu žáků
věnuje se jak mimořadně nadaným žákům, tak i slabým studentům
individuální přístup
při práci s nebezpečnými chemickými látkami vede žáky k ochraně zdraví
pomáhá svým výkladem vytvoření návyků zdravého životního stylu ( především v oblasti
stavování )
kompetence občanské – učitel
•
•
•
•
•
vede žáky k ekologickému myšlení ( př. Třídění odpadu,... )
je pro žáky příkladem ve vztahu k přírodě
opakovaně upozorňuje žáky na pravidla bezpečnosti při zacházení s chemickými látkami
vede žáky k odmítavému postoji k drogám a návykovým látkám
důsledně dohlíží na slušné chování žáků nejen ve škole a při školních akcích, ale i mimo
ně
kompetence pracovní – učitel
•
•
•
vede žáky k využívání získaných znalostí a zkušeností v zájmu přípravy na budoucí
studium ( resp. povolání )
vede žáky k bezpečnému ovládání laboratorní techniky při práci v chem. Laboratoři
důsledně dohlíží na dodržování zásad bezpečnosti při práci v laboratoři
TERCIE
Očekávané výstupy z RVP
Pozorování, pokus, bezpečnost práce
-Žák určuje společné a rozdílné vlastnosti látek.
-Pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými nebezpečnými látkami a
hodnotí nebezpečnost látek s nimiž ještě nemůže pracovat.
- Objasňuje postupy při úniku případně poleptání nebezpečných látek.
103
Směsi
-Žák rozlišuje směsi a chemické látky.
-Vypočítá složení roztoků a připraví roztok daného složení.
-Vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek.
-Navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o známém složení. Uvede
příklady oddělování směsí v praxi.
-Rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití.
-Uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním prostředí a v domácnosti a
navrhne nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace znečištění.
Částicové složení látek a chemické prvky
-Používá pojmy atom, molekula ve správných souvislostech
-Rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy používá ve správných
souvislostech.
-Orientuje se v PSP, rozpozná vybrané kovy, nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti.
Chemické reakce
-Rozliší výchozí látky a produkty chem. Reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chem.
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využití.
.Přečte chemické rovnice a s použitím zákona o zachování hmotnosti vypočítá hmotnost
výchozí látky nebo produktu.
-Aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí v praxi a při
předcházení jejich nebezpečného průběhu.
Anorganické sloučeniny
-Porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, hydroxidů, kyselin a
solí a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na životní prostředí.
-Vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostředí a uvede opatření,
kterými jim lze předcházet.
-Orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a
uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi.
KVARTA
Organické sloučeniny
-Rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje vlastnosti a použití.
-Zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady
produktů průmyslového zpracování ropy.
-Rozliší vybrané deriváty uhlovodíků a uvede jejich zdroje vlastnosti a použití.
-Orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy a koncových produktech
biochemického zpracování, především bílkovin, tuků a sacharidů.
-Určí podmínky postačující pro aktivní fotosyntézu.
-Uvede příklady použití bílkovin, tuků, vitamínů a sacharidů.
Chemie a společnost
-Zhodnotí využívání prvotných a druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na
Zemi.
-Aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových situací z praxe.
-Orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich vlivem na životní prostředí
a zdraví člověka.
104
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: CHEMIE
Ročník: TERCIE
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
Žák:
uvede zásady bezpečné práce v chem.
laboratoři.
Poskytne nebo přivolá první pomoc v
případě úrazu
chování při haváriích s únikem
nebezpečných látek
Bezpečnost práce v laboratoři. První pomoc při úrazu
poleptání, popálení, pořezání
Fyzika
sestaví jednoduchou filtrační aparaturu
a provede filtraci. Popíše a vysvětlí
princip usazování, destilace
krystalizace, sublimace
Dělicí metody
Fyzika
Navrhne postup oddělení složek směsí
v praxi.Dovede vyjmenovat směsi.
Směsi (suspenze, emulze, mlha, dým, pára)
Fyzika
Rozliší různé druhy vod a uvede
použití jednotlivých druhů. Uvede
složení vzduchu. Navrhne možnosti
čištění vody a vzduchu.
Voda a vzduch
Fyzika
105
průřezová témata
EV
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
Popíše složení atomů a molekul. Vznik
kationtů a aniontů.
Částice a jejich složení
Fyzika
Používá značky a názvy vybraných
chem. prvků.Vyhledá značky prvků ke
známým protonovým číslům
Ke značce prvku napíše protonové číslo.
Chemické prvky jejich značky a názvy
Fyzika
Rozliší chem. značku prvku a chem.
vzorec sloučeniny. Odvodí složení látky
ze vzorce.Umí hledat v PSP a rozlišuje
skupiny a periody
Rozliší kovy a nekovy a uvede příklady
praktického využití vybraných kovů,
nekovů a slitin
Chemický prvek a sloučenina. Uspořádání PSP.
Fyzika
kovy:Fe, Zn, Cu, Ag, Au, Sn, Pb, Al
nekovy: H,S,O,Cl,N,C.Slitiny:bronz,dural,mosaz
Fyzika Dějepis
Určí oxidační čísla atomů prvků v
oxidech.Zapíše z názvů oxidů vzorce a
naopak.
Totéž určí u sulfidů a halogenidů
Rozliší základní typy chem. vazby
Dvouprvkové sloučeniny
Fyzika Biologie
Chemická vazba
Fyzika Biologie
Určí oxidační čísla atomů v kyselinách,
hydroxidech a solích. Zapíše z názvů
vzorce a naopak. Umí se orientovat ve
stupnici pH. Zná pojem indikátor.
Vysvětlí vznik kyselých dešťů. Uvede
využití významných kyselin, hydroxidů
a solí.
Kyseliny, hydroxidy, soli
Fyzika Biologie
106
průřezová témata
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Zapíše chem. rovnicí neutralizaci.
Rozliší reaktanty a produkty. Vyjmenuje
vlastnosti a použití hnojiv a stavebních
pojiv + keramika a sklo
Téma a učivo
Chemické rovnice
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
Biologie, Fyzika
Dějepis
107
průřezová témata
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: CHEMIE
Ročník: KVARTA
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Žák :
Uvede zákon zachování hmotnosti a
využije ho při řešení praktických a
teoretických úloh a příkladů
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
Chemické výpočty (molární hmotnost, látkové množství
molární koncentrace, výpočty z chem. rovnic)
Fyzika Matematika
Uhlovodíky (Alkany, Alkeny, Alkyny, Areny)
Biologie
Paliva
Biologie
EV
Halogenderiváty, alkoholy, karbonylové sloučeniny,
karboxylové kyseliny a jejich deriváty (estery)
Biologie
EV
Sacharidy, tuky, bílkoviny, vitamíny
Biologie
EV
Biologie
EV
Rozliší nejjednodušší uhlovodíky a
uvede jejich vzorce, vlastnosti a použití
vybraných.
Vyhledá a uvede příklady produktů
průmyslového zpracování ropy, zemního
plynu a uhlí. Rozdělí paliva na recentní
a fosilní
Rozliší pojmy uhlovodík a derivát
uhlovodíku a uvede vzorce, vlastnosti a
použití vybraných derivátů
Rozliší sacharidy, tuky, bílkoviny a
vitamíny. Uvede zdroje těchto látek pro
člověka. Posoudí potraviny podle zásad
zdravé výživy.
Uvede podmínky pro průběh
fotosyntézy a její význam pro život na
Zemi
Fotosyntéza
108
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
Rozezná hořlaviny, zná význam tříd
nebezpečnosti a orientuje se v rizicích
souvisejících s chem. průmyslem a s
životním prostředím rozliší plasty, uvede
příklady jejich názvů, použití a
vlastností. Posoudí vliv na životní
prostředí. Rozliší přírodní a umělá
vlákna.
Hořlaviny, recyklace surovin
Biologie
EV
Plasty a syntetická vlákna
Biologie Fyzika
EV
Uvede příklady prvotních a druhotných
surovin. Zhodnotí ekonomický a
ekologický význam recyklace odpadu.
Rozpozná označení toxických látek.
Uvede příklady známých drog.
Otravné látky, léčiva, jedy, enzymy, detergenty, drogy.
Chemie a životní prostředí.
Biologie Občanská
nauka
EV
109
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: Biologie
Charakteristika vyučovacího předmětu:
Vyučovací předmět biologie je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP Člověk a příroda
(fyzika, chemie, biologie, zeměpis), který žákovi umožňuje poznávání přírody jako systému,
chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy, uvědomování si užitečnosti
přírodovědných poznatků a jejich aplikaci v praktickém životě, rozvíjení dovedností
objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat
z nich závěry a ty ústně i písemně interpretovat. Učí žáky rozlišovat příčiny přírodních dějů,
souvislosti a vztahy mezi nimi, předvídat je, popř. ovlivňovat, a to hlavně v souvislosti
s řešením praktických problémů.
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu
Obsah výuky v jednotlivých ročnících je členěn klasicky na botaniku, zoologii, biologii
člověka, mineralogii a petrologii.Do každého oddílu biologie je začleněna ekologie vztahující
se k danému tématu.
Časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu
Biologie je povinným vyučovacím předmětem pro žáky nižšího gymnázia (prima – kvarta).
Vyučuje se v primě a sekundě ve 2 hodinové týdenní dotaci, v tercii 3 hodinové a kvartě v 1
hodinové týdenní dotaci. V rámci biologie v tercii je integrován předmět Výchova ke zdraví
v časové dotaci 2 hodiny týdně.
Vyučovací předmět biologie se vyučuje v odborné učebně i v kmenových třídách.
K preferovaným organizačním formám výuky patří přírodovědné vycházky, exkurze a
praktická cvičení ve škole (laboratorní práce) i v terénu (zoologické cvičení apod.) a týdenní
pobyt žáků v ekologickém středisku.
Mezipředmětové vazby
Předmět svým charakterem a vzdělávacím obsahem velmi často přesahuje do dalších
vzdělávacích oborů (fyzika, chemie, zeměpis, člověk a svět práce, výchova ke zdraví aj.)
Výuku některých témat je proto vhodné realizovat formou krátkodobých mezipředmětových
projektů..
Integrace průřezových témat a vzdělávacích oborů
-
Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického člověka
Multikulturní výchova
Environmentální výchova
Mediální výchova
Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu biologie
1. KOMPETENCE K UČENÍ
- učíme žáky různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů,
vlastností a jevů
- učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti
- učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře
a na internetu
110
- učíme žáky zpracovávat informace z hlediska důležitosti a objektivity a
využívat je k dalšímu učení
- podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky
- umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a
vyvozovat závěry
- učíme žáky správně zaznamenat a zdokumentovat experiment
- uplatňujeme individuální přístup k žákovi, výsledky posuzujeme vždy
z pohledu „přidané hodnoty“
- motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové situace v nichž má žák
radost z učení
- při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace
- učíme trpělivosti, povzbuzujeme
- jdeme příkladem: neustále si dalším vzděláváním v oboru biologie rozšiřujeme
svůj pedagogický obzor
2. KOMPETENCE K ŘEŠNÍ PROBLÉMŮ
- vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit
- učíme žáky přecházet od smyslového poznávání k poznávání založeném na
pojmech, prvcích teorií a modelech a chápat vzájemné souvislosti či
zákonitosti přírodních faktů
- učíme žáky poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života
- rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty
řešení
- podporujeme samostatnost a tvořivost a logické myšlení
- podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů
- podporujeme využívání moderní techniky a moderních technologií při řešení
problémů
3. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
- vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci
- učíme žáky stručně, přehledně i objektivně sdělovat ( ústně i písemně), postup a výsledky
svých pozorování a experimentů
- klademe důraz na kulturní úroveň mluveného i psaného projevu
- vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty
4. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
- učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku
efektivní spolupráce
- rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role
- učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci
(význam) ostatních členů týmu
- netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu
- učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, mezi žáky
a učiteli
5. KOMPETENCE OBČANSKÉ
- vedeme žáky k poznání možností rozvoje i zneužití biologie
- vedeme žáky k odpovědnosti za jejich zdraví a za zachování životního prostředí
- vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k aktivní ochraně ŽP
- vedeme žáky k odmítavému postoji k drogám, alkoholu, kouření, zneužívání
111
( a nadměrnému užívání) léků
- netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků
- učíme žáky správně jednat v různých mimořádných život ohrožujících situacích
- učíme žáky preventivně předcházet nemocem a úrazům
- učíme žáky poskytnout účinnou pomoc
6. KOMPETENCE PRACOVNÍ
- vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci
- učíme žáky optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a experimenty a získaná
data zpracovávat a vyhodnocovat
- podporujeme využívání výpočetní techniky, internetu a používání cizího jazyka
- různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi
v oblasti přírodních věd a v různých průmyslových odvětvích založených na biotechnologiích
112
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: BIOLOGIE
Ročník: PRIMA
2 hodiny týdně
Celkem : 66 hodin
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Žák :
- definuje pojem buňka
- vytkne rozdíly mezi buňkou rostlinnou
/autotrofní výživa/ a buňkou živočišnou
/heterotrofní výživa/,
- jmenuje příklady částí buňky a jejich významu
pro život buňky
-charakterizuje viry jako živé částice závislé svou
existencí na buňkách různých organismů
-uvede příklady virových onemocnění
svými slovy vyjádří význam a způsoby ochrany
před virovými infekcemi
-vytkne základní odlišnosti buňky bakterie od
buněk rostlin a živočichů
-porovná bakterie a viry /velikost, složitost
stavby/ -hodnotí význam bakterií pro oběh
látek v přírodě a příklady možností jejich
využívání /výroba bioplynu, zelené hnojení/,
- uvede příklady nemocí způsobených
choroboplodnými bakteriemi a hygienické zásady
prevence
-charakterizuje sinice jako organismy schopné
fotosyntézy, jejich význam pro obsah kyslíku v
atmosféře a vliv na kvalitu vody
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
BUŇKA
buňka rostlinná
buňka živočišná
způsoby výživy
součásti buňky
PODBUNĚČNÉ ORGANISMY
Životní strategie virů,výskyt význam
VkeZ
Virová onemocnění a jejich prevence
JEDNOBUNĚČNÉ ORGANISMY
Che, Z
EV
Bakterie, specifika bakteriální buňky
Výskyt, význam a praktické využití bakterií
VkeZ
EV
Bakteriální onemocnění a jejich prevence
Ze,Che
Sinice a jejich význam při tvorbě atmosféry
113
Přesahy a vazby
Školní výstupy
-uvede příklad zelené řasy, popíše způsob jejího
života a postavení řas v potravních
řetězcích,popíše stavbu těla řasy
-uvede příklady základních druhů fytoplanktonu
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
Jednobuněčné řasy
Životní cyklus řas
Význam řas v ekosystému
Základní druhy jednobuněčných řas
- uvede příklady prvoků a jejich postavení v
potravních řetězcích
- objasní, co je plankton a jeho části
-popíše podle obrázku tělo trepky a funkci
jednotlivých částí buňky
- porovná různé způsoby pohybu a získávání
potravy prvoky
Mikroskopování nálevníků
Prvoci a jejich postavení v ekosystému
-uvede příklady nemocí způsobených prvoky
Nemoci způsobené parazitickými prvoky
-uvede kvasinky jako jednobuněčné houby a
vysvětlí jejich význam pro kvasný průmysl
Kvasinky
Využití kvasinek
EV
Charakteristika těla nálevníků
Pohyb a výživa prvoků
1. LP – pohyb nálevníků
VkeZ
Che,VkeZ
- porovná tělo řas, houby a prvoka s ohledem na
způsob výživy
- objasní specializaci buněk jako přizpůsobení
určité funkci /význam pro život organismu/
- objasní specializaci buněk jako přizpůsobení
určité funkci /význam pro život organismu/
- objasní a správné využije pojmy orgán,
orgánová soustava a organismus
průřezová témata
EV
Srovnání morfologie jednobuněčných
organismů
Evoluční tendence jednobuněčných organismů
MNOHOBUNĚČNÉ ORGANISMY
EV
Vývoj mnohobuněčných organismů
Základní uspořádání těla organismů
114
Přesahy a vazby
Téma a učivo
Školní výstupy
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
VkeZ
EV
VkeZ
EV
Mnohobuněčné rostliny
- uvede příklady mnohobuněčných řas a jejich výskyt v přírodě ve vztahu k podmínkám
prostředí
Popíše jednoduše stavbu těla nižších hub,
uvede základní druhy a pochopí ekologický
význam a vliv na zdraví člověka
- uvede příklady hub vytvářejících plodnice
- rozliší tělo a plodnici houby a popíše stavbu
plodnice
- rozpozná několik našich nejznámějších
jedlých hub
- rozpozná základní druhy našich jedovatých
hub
Pochopí rizika spojená se sběrem hub a
negativní vliv nadměrného sběru na populace
hub
vyjádří svými slovy způsob výživy hub, jejich
význam pro tvorbu humusu v půdě
popíše stavbu těla lišejníku, vysvětlí pojem
symbióza,
pochopí význam lišejníků a rozpozná několik
základních druhů
Mnohobuněčné řasy
Mnohobuněčné houby
Houby nižší
Stavba těla vyšších hub
2. LP pozorování a poznávání našich druhů
hub
Základní druhy hub našich ekosystémů
Rozpoznávání jedovatých druhů a prevence
otrav houbami
Zásady správného sběru hub
Způsoby výživy hub
Ze
Lišejníky
115
Přesahy a vazby
Téma a učivo
Školní výstupy
Vysvětlí rozdíl mezi jednobuněčným a
mnohobuněčným živočichem
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
Mnohobuněční živočichové
- Popíše dle obrázku vnější stavbu nezmara a
způsob jeho života
- objasní, co je regenerace
Žahavci
- odliší způsob života ploštěnky a nezmara
s přizpůsobení stavby těla
- popíše ploštěnku podle obrázku
- popíše životní cyklus tasemnice a pochopí
rizika nákazy ze syrového masa
Ploštěnci
charakterizuje vnější stavbu těla kroužkovců
- objasní přizpůsobení pijavek parazitickému
způsobu života
- uvede význam žížal v přírodě a objasní pojem
rozkladač
průřezová témata
VkeZ
EV
Kroužkovci
EV
Ze
EV
- popíše vnější stavbu plže, použije termín ulita
a vyvodí termín měkkýš
- objasní termín obojetné pohlaví
- rozliší plže a mlže a uvede příklady
- popíše podle obrázku mlže a způsob jeho
pohybu a uvede příklady
-pochopí větší evoluční vyspělost hlavonožců a
uvede příklady druhů
Poznávání a nákresy schránek měkkýšů
Měkkýši
plži
mlži
hlavonožci
3. LP- schránky měkkýšů
116
Přesahy a vazby
Téma a učivo
Školní výstupy
a uvede příklady primitivních prvohorních
členovců a jejich zástupce
- popíše podle obrázku raka
- porovná velikost různých vodních korýšů a
jejich způsob života
- objasní význam vody pro život některých
korýšů a jejich ochranu
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
Korýši
EV
Pavoukovci
pavouci
sekáči
- charakterizuje vnější stavbu těla pavouků,
pochopí životní strategii pavouků a jejich
ekologický význam
VkeZ
EV
VkeZ
roztoči
-vymezí rozdíl mezi pavoukem a sekáčem
Charakterizuje stavbu těla roztočů, uvede
základní druhy a také rizikové druhy pro zdraví
člověka
- uvede zásady ochrany před klíšťaty a
nemocemi, které roznášejí
Hmyz
Stavba těla hmyzu
Rozmnožování hmyzu
- charakterizuje vnější stavbu těla hmyzu
- objasní nepřímý vývin při rozmnožování a
odliší vývin s proměnou dokonalou a
nedokonalou a uvede příklady
EV
Základní systematické jednotky hmyzu
117
Přesahy a vazby
Téma a učivo
Školní výstupy
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
Terénní cvičení
v přírodě
(odchyt a určování
bezobratlých)
EV
-porovná a utřídí dosud poznaný hmyz do
systematických skupin
- uvede charakteristické znaky a příklady
motýlů, brouků, hmyzu blanokřídlého,
rovnokřídlého a dvoukřídlého a jejich způsobu
života
- uvede příklady hmyzu býložravého,
hmyzožravého a parazitického a jejich vztahů
- objasní pojem škůdce
Mikroskopování částí těl hmyzu
4. LP – tělo hmyzu
Odchyt a určování bezobratlých ve vodním
ekosystému
5. LP – pozorování bezobratlých z odchytu v
terénu
118
Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A PŘÍRODA
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : BIOLOGIE
Ročník : SEKUNDA
2 HODINY TÝDNĚ
Školní výstupy
CELKEM: 66 HODIN
Přesahy a vazby
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
Žák :
VYŠŠÍ ŽIVOČICHOVÉ
- vysvětlí pojmy vnější a vnitřní kostra, struna
hřbetní
- rozliší strunatce na pláštěnce, bezlebečné a ob
ratlovce
- jmenuje zástupce a výskyt pláštěnců a bezlebečných
- popíše kopinatce podle obrázku
- charakterizuje významné znaky obratlovců
- vyjmenuje třídy obratlovců
- popíše mihuli podle obrázku
- vyjmenuje nejznámější zástupce paryb
- popíše tělo žraloka
- vyjádří základní znaky vnější stavby těla ryb
- popíše rybu podle obrázku nebo přírodniny
- vypráví o způsobu života kapra, jeho vývinu a
přizpůsobení prostředí
- zhodnotí význam chovu ryb
- rozpozná nejznámější druhy mořských i
sladkovodních ryb
Strunatci
PLÁŠTĚNCI
OBRATLOVCI
1. kruhoústí
2. paryby
3. ryby
EV
Zeměpis – hospodářství
států
119
EGS, EV
Přesahy a vazby
Téma a učivo
Školní výstupy
- charakterizuje obojživelníky, jejich vývin a
způsob získávání potravy
- uvede příklady obojživelníků, třídí je na
ocasaté a bezocasé a popíše stavbu jejich těla
- objasní vázanost všech obojživelníků na vodu
- uvede přehled obojživelníků v různých
ekosystémech
- charakterizuje plazy a jejich způsob života
- popíše užovku a odliší ji od zmije
- rozliší plazy na želvy,ještěry, krokodýly a
hady a pozná jejich zástupce
- uvede první pomoc při uštknutí hadem
- charakterizuje vnější stavbu těla ptáků
- rozliší různé skupiny ptáků podle způsobu
života a stavby těla
- popíše ptáky patřící do různých skupin
/dravci, sovy, pěvci,šplhavci, kukačky/
- vysvětlí vztahy mezi různými skupinami
ptáků
- uvede příklady chráněných druhů
- objasní rozdíl mezi ptáky stálými a
stěhovavými
- vysvětlí význam ptáků pro udržování přírodní
rovnováhy a zařadí známé druhy do
ekosystémů
- vyjmenuje a pozná hospodářsky významné
druhy ptáků
- vyjádří, co je instinkt a hnízdní parazitismus
- charakterizuje tělo nižší rostliny,rozliší stélku
a stonek
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
1. LP – ryby
Chemie – voda
4. obojživelníci
EV
VkeZ
EV, OSV (mezilidské
vztahy)
5. plazi
6. ptáci
EV
EGS
2. LP – ptáci
VYŠŠÍ ROSTLINY
120
Zeměpis – hospodářství
států
Přesahy a vazby
Téma a učivo
Školní výstupy
rozliší vyšší rostliny na rostliny výtrusné s jednodušší stavbou těla a semenné se složitější
stavbou těla
- objasní rozdíly mezi nižšími a vyššími rostli nami
- vyjmenuje změny životního prostředí, které
vedly k vývoji VR
- charakterizuje vyšší rostliny a uvede jejich pří
klady
- uvede příklady mechů, kapradin,přesliček a
plavuní a uvede, kde se nejčastěji vyskytují
- podle obrázků popíše rozmnožování mechů a
kapradin, při němž nová rostlina vzniká
z výtrusu /tj.z nepohlavní částice/,
- popíše mechovou rostlinku podle přírodniny
nebo obrázku
- vyjádří význam kapradin, přesliček a plavuní
pro vznik uhlí
- porovná stavbu těla kapradin, přesliček a
plavuní
- nakreslí a popíše průduch
- rozlišuje lýko a dřevo i jejich funkce
- bezpečně bez klíče rozliší a pojmenuje
alespoň rodovým jménem několik jehličnanů
- charakterizuje jehličnaté lesy a jejich
rozšíření
- uvede význam jehličnanů pro hospodářství
-rozliší od sebe naše jehličnany podle poznávacích znaků
- vysvětlí význam kořenu pro rostlinu
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
ROZDÍLY MEZI VYŠŠÍMI A NIŽŠÍMI
ROSTLINAMI
VÝVOJ VYŠŠÍCH ROSTLIN
EV
I.
Mechorosty a kapraďorosty
Mechy, plavuně, přesličky a kapradiny
EV
3. LP – mechy
Rostlinná pletiva
4. LP – pletiva
II.
Rostliny nahosemenné
121
Zeměpis suroviny
Přesahy a vazby
Téma a učivo
Školní výstupy
- odliší stavbu kořenů jednoděložných a
dvouděložných rostlin
- podle obrázků popíše vnitřní stavbu kořene a
rozliší dvě části vodivého pletiva a jejich
funkci
- popíše jak kořen přijímá vodu s rozpuštěnými
látkami z půdy
- uvede význam stonku a popíše jeho základní
stavbu
- rozlišuje různé typy stonku: lodyhu, stvol,
stéblo, oddenek
- podle obrázku popíše vnitřní stavbu stonku,
rozliší stavbu a funkci části dřevní a lýkové
- uvede odlišnosti v uspořádání stonku
jednoděložných a dvouděložných rostlin
- popíše tloustnutí kmene dřevin
- popíše vnější vzhled kmene stromu a pozná
několik stromů podle kmene
- vyjádří význam listu, popíše jeho základní
části a uvede příklady různého uspořádání a
vzhledu listů
- rozlišuje listy na jednoduché a různé typy
listů složených
- popíše vnitřní stavbu listu a vysvětlí význam
jednotlivých částí
- porovná podmínky, za nichž probíhá
fotosyntéza a dýchání
- uvede příklady nepohlavního rozmnožování
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
III.
průřezová témata
Rostliny krytosemenné
Základní orgány těl semenných rostlin
KOŘEN
chemie – difúze, osmóza
EV,EGS (Evropa a svět nás
zajímá)
Zeměpis – suroviny
Chemie – celulóźa,
výroba papíru
STONEK
LIST
122
Přesahy a vazby
Téma a učivo
Školní výstupy
semenných rostlin
- objasní, co je nepohlavní rozmnožování
rostlin
- porovná nepohlavní a pohlavní rozmnožování
rostlin
- popíše základní stavbu květu, vysvětlí, kde
vznikají pohlavní buňky
- uvede příklady nahosemenných a krytosemen
ných rostlin a charakterizuje semeno jako
základ nové rostliny vzniklý po spojení
pohlavních buněk
- odliší rostliny s jednotlivými květy a
s květenstvím
- uvede příklady různých květenství
- objasní vztah mezi květem /květenstvím/
a plodem /plodenstvím/ a uvede příklady
- pozoruje a popisuje různé květy a květenství plody a plodenství
- rozlišuje rostliny na jednodomé a dvoudomé
- odliší opylení a oplození
- popíše a rozliší růst a vývoj rostliny
- uvede rozdíly v délce života rostlin
- porovná rozdíly v životě rostlin jednoletých,
dvouletých a vytrvalých
- zdůvodní význam ochrany rostlin
- uvede příklady chráněných rostlin v naší
přírodě
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
KVĚT A KVĚTENSTVÍ
( ROZMNOŽOVÁNÍ ROSTLIN)
průřezová témata
Výtvarná výchova
- stavba květu
Zeměpis – národní parky,
CHKO, rezervace
5. LP - stavba květu
ŽIVOT ROSTLINY
Zeměpis – hospodářství
123
EV
Přesahy a vazby
Téma a učivo
Školní výstupy
- uvede hospodářsky významné zástupce
vyšších rostlin ( vyjmenuje nejvýznamnější
čeledi)
- rozliší byliny a dřeviny
- pozoruje větve,listy a plody lesních keřů, polo
keřů a stromů, rozlišuje je, určuje příslušnost k
druhu rostliny
- charakterizuje listnaté a smíšené lesy
- vyjádří na příkladu vztahy mezi živými a
neživými složkami ekosystému
- vyjmenuje způsoby ochrany přírody
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
PŘEHLED A TŘÍDĚNÍ ROSTLIN
EKOLOGICKÝ KURZ
124
EV,EGS
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: BIOLOGIE
Ročník: Tercie
3 HODINY TÝDNĚ
99 HODIN
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Téma a učivo
Žák :
- uvede příklady biologické příbuznosti a
společenské odlišnosti člověka od ostatních
živočichů
-hodnotí vlastnosti lidí
- popíše lidské tělo - pojmenuje jeho části
- uvede význam kůže a jejich derivátů
- objasní vnitřní stavbu kůže
- vyjádří rozdíly ve vzhledu kůže mladých a
starých lidí, význam daktyloskopie
- popíše odlišnosti barvy kůže lidských ras
- uvede příklady poškození kůže, její ochrany
předvede předlékařskou první pomoc při
poranění kůže
- uvede zásady dodržování hygienických pravidel
a příklady péče o kůži
- porovná kostru člověka, šimpanze a jiných
savců podle obrázků
- na základě předchozích poznatků rozliší
chrupavku a kost
- popíše hlavní části lidské kostry, jejich význam
a spojení kostí
- vysvětlí význam správného držení těla a cvičení
- popíše vnitřní stavbu kostí, objasní význam
kostní dřeně pro tvorbu krve a osifikaci
- hodnotí význam správné výživy pro kostru
ČLOVĚK
vztahy člověka k ostatním živočichům
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
OV
OSV
LIDSKÉ TĚLO
Povrch lidského těla
OV
VkeZ
VkeZ
Tvar a pohyb těla, lidská kostra
VkeZ
125
OSV
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Téma a učivo
- zdůvodní nebezpečí úrazů, uvede jejich možné
příčiny a následky
- uvede pravidla bezpečného chování a správného
držení těla /v souvislosti s vhodnou obuví a
nošení břemen/
- na základě předchozích poznatků uvede, jaký
význam má svalstvo a kontrakce svalových
vláken
- popíše podle obrazu hlavní části kosterního
svalstva člověka
- objasní připojení svalu ke kostře a princip
pohybu končetin /činnost antagonistických svalů/
- porovná stavbu a funkci příčně pruhovaných
svalů, hladkých svalů a srdečního svalu
- objasní význam prokrvení svalstva a význam
cvičení
- objasní pojem homeostáza
- zdůvodní nezbytnost udržování homeostázy
- vysvětlí, co je fyziologický roztok
- uvede základní životní děje probíhající v
buňkách lidského těla
- uvede přehled orgánových soustav zajišťujících
základní životní děje a vnitřní rovnováhu u savců
- popíše stavbu a funkci jednotlivých částí trávicí
soustavy
- zdůvodní význam péče o chrup
Svalstvo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
VkeZ
Základní životní funkce lidského těla
Využívání a složení potravy
VkeZ
126
průřezová témata
Přesahy a vazby
Školní výstupy
- objasní postup trávení potravy a vstřebávání
živin
- vysvětlí význam enzymů a peristaltiky
- objasní význam jater, stálého obsahu glukózy v
krvi a vlivu inzulínu
- uvede příčiny cukrovky
- zdůvodní význam správné výživy pro zdraví
- uvede přehled látek potřebných pro výživu a
sestaví příklad zdravého jídelníčku
- uvede, co je pitný režim a jaké jsou nároky na
kvalitu pitné vody a jejich zdroje
- vyloží, jak se s potravou a vodou mohou do těla
dostávat nežádoucí látky
- vyvodí postavení člověka v potravních řetězcích
v závislosti na přijímané potravě a objasní
možnosti hromadění cizorodých látek v lidském
těle
- vysvětlí, co je buněčné dýchání
- uvede funkci dýchací soustavy a popíše její
stavbu
- objasní funkci červených krvinek pro přenos
kyslíku a porovná složení vzduchu vdechovaného
a vydechovaného
- vyloží význam dýchacích pohybů v závislosti
na fyzické činnosti člověka
- hodnotí význam čistoty vzduchu
- objasní škodlivost kouření
- popíše složení krve a její funkce, význam
jednotlivých složek krve
- objasní, jaký význam má očkování
- uvede hlavní krevní skupiny a podíl J.Janského
na jejich objevu
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
VkeZ
EV,OSV
Dýchání
Rozšiřování látek po těle
VkeZ
127
OSV,EV,EGS
Přesahy a vazby
Školní výstupy
- vysvětlí význam srážení krve
- popíše oběhovou soustavu, srdce a jeho činnost
podle obrázku
- odliší tepny a žíly a jejich význam v oběhové
soustavě a význam vlásečnic
- změří tep a zdůvodní význam měření krevního
tlaku
- uvede, co ohrožuje kvalitu cév a co přispívá k
ischemickým chorobám
- hodnotí vliv obezity, alkoholu a kouření na cévní
choroby
- předvede první pomoc při poranění žíly a tepny
objasní, co je mízní soustava a jaký význam má
slezina
- uvede příklady škodlivých vlivů z prostředí na
člověka
- vysvětlí význam homeostázy
- popíše vylučovací soustavu, objasní funkci ledvin
- uvede vlivy působící na onemocnění ledvin
- vyloží význam umělé ledviny a problémy
transpalntace ledvin a dalších orgánů
- vyjádří, jaký význam má řízení lidského
organismuve vztahu k vnějšímu prostředí a s
ohledem na zajišťování vztahů uvnitř organismů
/zajišťování životních funkcí/
- uvede příklady reakcí na vnější podněty a
příklady koordinace mezi orgány těla
- objasní význam hormonů, uvede jejich příklady a
místa jejich vytváření
- objasní význam nervového řízení, vysvětlí, co je
neuron
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
OSV,EGS,EV
VkeZ
VkeZ
VkeZ
EGS,OSV
OSV,EGS
Vylučování
VkeZ
Řízení lidského organismu
128
OSV
Přesahy a vazby
Školní výstupy
- vyjmenuje na základě předchozích znalostí
základní části nervové soustavy
- popíše reflexní oblouk, odliší vrozené a získané
reflexy, uvede příklady
- vyloží význam míchy a mozku a rozliší jednotlivé
části podle obrázku
- objasní význam částí mozku pro řízení lidského
těla
- vysvětlí ochranu mozku a míchy, uvede příklady
jejich poškození a důsledky
- nacvičí první pomoc při úrazu míchy nebo mozku
hodnotí nebezpečí zneužívání léků a drog a jejich
vliv na nervovou soustavu
- vyjmenuje lidské smysly, jejich význam a jim
odpovídající smyslová ústrojí, objasní jejich
spojení s nervovou soustavou
- popíše vnímání chuti, hmatu, tepla a chladu,
smyslová ústrojí zraku a sluchu a jejich funkci
- uvede možnosti poškození smyslových ústrojí,
vady oka a význam brýlí
- vyloží celkovou škodlivost hluku na zdraví
- uvede, jak se chovat k lidem s postiženým zrakem
a sluchem
- na příkladu objasní vytváření podmínek reflexů a
význam řeči /slova/ pro abstraktní myšlení
- vyloží význam odpočinku, spánku a pravidelného
denního režimu pro činnost nervové soustavy
- uvede vliv prostředí a mezilidských vztahů na
vyšší nervovou činnost
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
VkeZ
průřezová témata
OSV,EV
Smyslové vnímání
Fyzika, VkeZ
OSV
Vyšší nervová činnost
VkeZ
129
OSV,EGS,EV
Přesahy a vazby
Školní výstupy
- popíše mužské a ženské pohlavní orgány a jejich
funkci
- objasní hormonální řízení rozmnožování a
menstruačního cyklu
- vyloží vliv vývinu pohlavních orgánů v pubertě
na celkové chování
- uvede způsoby prevence před AIDS, příklady
pohlavních chorob a jejich prevenci
- vysvětlí, proč předčasný pohlavní styk může
narušit další život jedince
- popíše nitroděložní vývin člověka, význam
placenty a chorob
- objasní význam hormonů v těhotenství, porodu a
po porodu
- hodnotí význam zdravého životního stylu matky
pro zdraví dítěte, význam vztahu matky a dítěte po
porodu, důležitost kojení
- uvede zásady chování k těhotným ženám a ženám
v šestinedělí
- objasní funkci chromozomů a popíše dělení
buněčného jádra při vzniku pohlavních buněk
- uvede, že při oplození dochází ke spojení
dědičných informací matky a otce
- objasní vztah mezi vlastností organismu a vlohou
a uvede, že některé vlohy převažují nad jinými
podle obrázku objasní jednoduché schéma přenosu
vloh
- uvede, že některé choroby jsou dědičné
- hodnotí význam genetické poradny
- charakterizuje jednotlivé etapy lidského života
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
ROZMNOŽOVÁNÍ ČLOVĚKA
Vývin nového jedince
VkeZ
OSV
VkeZ
VkeZ
VkeZ
ON
OSV
Dědičnost u člověka
ON, VkeZ
Průběh lidského života
130
OSV,EGS
Přesahy a vazby
Školní výstupy
- objasní význam rodiny a mezilidských vztahů pro
zdraví duševní a tělesné
- vyloží práva rodičů a dětí /vztahy k ON/
- uvede zásady správného jednání vůči starým
lidem
- objasní co se rozumí zdravím a nemocí
- uvede příklady infekčních onemocnění a jejich
původců, objasní jejich šíření a prevenci, vysvětlí
pojem epidemie a pandemie
- objasní funkci leukocytů, význam imunity a
možnosti jejího posilování a naopak oslabování
- uvede možné důsledky různých negativních vlivů
prostředí na člověka a jejich kumulace
- objasní vlivy nadměrného hluku a drog na
člověka /kouření, alkoholu/
- uvede nejčastější typy onemocnění a vysvětlí co
jsou civilizační choroby a proč se tak označují
- uvede zásady zdravého způsobu života
- posoudí nebezpečí úrazu a vyloží zásady
poskytování první pomoci
- předvede základní způsoby poskytnutí první
pomoci
- uvede, že každý člověk je členem lidské populace,
v určité době, v nějakém místě, oblasti a na celém
světě a že to ovlivňuje jeho život
- charakterizuje rozdíly mezi lidmi z hlediska
kulturních, ekonomických a dalších a hodnotí
vývoj lidské populace jako velmi nerovnoměrný
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
ON
Zdraví a nemoc
ON, VkeZ
EGS,OSV
Lidská populace
131
ON, Dě,Ze
EGS, OSV
Přesahy a vazby
Téma a učivo
Školní výstupy
- uvede přibližný počet lidí na Zemi
- vysvětlí důležitost spolupráce, vstřícnosti a
pomoci mezi lidmi
- charakterizuje a hodnotí životní prostředí
- vyjádří příklady pozitivních a negativních
vlivů na člověka, na jeho zdraví i způsob života
- uvede příklady aktuálních environmentálních
významných problémů ve světě, v naší
republice a v nejbližším okolí
- objasní, co rozumí pod pojmem udržitelnost
rozvoje
- uvede, jak může přispět k udržitelnosti
rozvoje a k ochraně ŽP
- popíše savce /přírodniny, obrázky/ patřící do
různých skupin /sudokopytníci,
šelmy,hmyzožravci, letouni, hlodavci/
- vytkne jejich charakteristické znaky ve stavbě
těla, přizpůsobení podmínkám prostředí a
způsobu života
- uvede příklady savců z jednotlivých skupin
- vysvětlí význam vztahů mezi býložravci a
masožravci pro rovnováhu v životě
- vysvětlí význam ochrany ohrožených druhů
organismů
- charakterizuje vnější stavbu savců
- uvede rozdíly mezi lichokopytníky a
sudokopytníky a uvede jejich příklady z chovů
a přírody
- vysvětlí rozdíl mezi hospodářským a
domácím zvířetem
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
Člověk a jeho ŽP
ON,Z
průřezová témata
EV,EGS
SAVCI
Savci chovaní člověkem
Savci a jejich ekosystémy
132
Z, Dě
EV
Přesahy a vazby
Téma a učivo
Školní výstupy
- objasní, co je zdomácňování /domestikace/ a
pojem plemeno
- uvede příklady našich ekosystémů a příklady
typických savců v nich
- uvede příklady biomů /tropické deštné lesy,
savany a stepi,polopouště a pouště,tundry a
polární oblasti, vody teplých oblastí, moře a
oceány/ a charakterizuje podmínky v nich
- jmenuje příklady organismů žijících v
uvedených oblastech /se zaměřením na savce/,
jejich způsobu života, systematicky je zařadí a
uvede charakteristické znaky skupin
- popíše příklady vztahů organismů v
cizokrajných ekosystémech a porovná je s
ekosystémy naší přírody
- objasní význam druhové rozmanitosti a
rozmanitosti ekosystémů na Zemi
- zdůvodní význam ochrany přírody a
chráněných území
- uvede příklady chráněných organismů,
CHKO a NP
- vyjádří význam biosférických rezervací
UNESCO
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
EV
Z
OCHRANA PŘÍRODY
EV
Z,ON
133
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: BIOLOGIE
Ročník: Kvarta
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
Žák :
- charakterizuje postavení Země ve sluneční
soustavě a význam vytvoření
- dokáže popsat tělesa sluneční soustavy
základních podmínek pro život
- porovná názory na vznik a vývoj života na Zemi
- popíše stavbu zemského tělesa
- vyjmenuje základní zemské sféry, objasní pojem
litosféra
- vyjádří vztahy mezi zemskými sférami
- charakterizuje nerosty a odliší je od hornin
- uvede příklady nerostů, dokáže je zařadit
- objasní, jak vznikají krystaly, a uvede jejich
příklady
- určuje a rozlišuje vlastnosti nerostů
- uvede příklady vnitřních a vnějších geologických
procesů
- rozlišuje horniny magmatické, sedimentární a
metamorfované, objasní jejich vznik
- rozlišuje hlubinné a výlevné horniny, objasní
jejich vznik, uvede jejich odlišnosti a příklady
- uvede příklady rud a jejich význam pro člověka
Vesmír a sluneční soustava
Che, F
průřezová témata
Podmínky života na Zemi
EV
Stavba Země
Mineralogie
1.LP (vlastnosti minerálů)
Petrologie
vnitřní geologické děje a vznik hornin
Che
2.LP (určování nerostných surovin)
Ze
134
EGS,EV
Přesahy a vazby
Školní výstupy
- vyjmenuje příklady rud v ČR v minulosti a v
současnosti
- objasní zvětrávání hornin, rozliší zvětrávání
mechanické a chemické, a také vznik krasových
jevů
- rozliší sedimenty úlomkovité, organické a
chemické a uvede příklady
- vyloží příčinu vrstevnatosti úlomkovitých
sedimentů, rozliší je podle velikosti částic a podle
zpevnění, uvede příklady
- uvede názory na vznik uhlí, ropy a zemního plynu
a význam těchto přírodních zdrojů
- podle mapy vysvětlí výskyt sedimentů na území
ČR
objasní vztahy mezi magmatity, sedimenty a
metamorfity
- popíše geologický cyklus
- uvede, které horniny obsahuje oceánská a které
pevninská kůra
- popíše pohyb kontinentů, vysvětlí jeho hlavní
příčiny a následky
- objasní vlivy pohybu zemské kůry na tvar
zemského povrchu
Téma a učivo
Rudy nerostných surovin
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
Ze,Ch
vnější geologické děje a vznik usazených
hornin
Ze
horninový cyklus, litosféra
Ze
135
průřezová témata
Přesahy a vazby
Školní výstupy
- objasní sopečnou činnost, zemětřesení a uvede
jejich různé projevy a důsledky pro utváření
zemského povrchu, přírodu a lidskou společnost
- vysvětlí, co je hypocentrum a epicentrum,
význam seismografů
- objasní vlivy vody, větru a zemské přitažlivosti na
zemský povrch
- charakterizuje protichůdnost vnějších a vnitřních
geologických dějů
- vyjádří význam vody pro život na Zemi
- uvede rozložení vody na Zemi a zapojení života
do oběhu vody
- objasní význam čistoty vody pro zdraví a uvede
zdroje pitné vody
- vyloží význam minerálních vod a zásady pro
jejich používání
- objasní vodové a plošné znečišťování vody a vliv
na život
- uvede význam atmosféry pro život
objasní vlivy organismů /fotosyntézy a dýchání/ na
složení atmosféry
- vyloží vlivy využívání fosilních paliv na
skleníkový jev
- objasní vlivy okyselování prostředí na organismy
a na člověka
- objasní příčinu a důsledky inverze a uvede zásady
chování při smogové situace
- uvede podmínky vzniku fotochemického smogu a
jeho vliv na organismy
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
Ze
EV,EGS
Vnitřní geologické děje
Hydrosféra
3. LP (zkoumání kvality vody z různých
zdrojů + porovnávání kvality různých druhů
pitných vod)
Atmosféra
Ze
Che,Ze
EV
Che
EV
EV
EGS
136
Přesahy a vazby
Školní výstupy
- vyloží vznik půdy a vlivy podnebí na vlastnosti
půdy
- objasní rozkladné řetězce probíhající v půdě a
uvede příklady organismů, které se jich účastní,
vysvětlí pojem humus a půdní úrodnost
- rozliší půdní typy a půdní druhy a uvede jejich
příklady
- pozoruje vlastnosti půdy
- vysvětlí, co je eroze a co ji urychluje
objasní význam zeleně pro ochranu půdy před erozí
- uvede, čím je půda ohrožována a jaké to má
důsledky
- vytkne souvislosti mezi půdou, vodou, ovzduším
a živou přírodou
- charakterizuje jednotlivé geologické éry a vývoj
života v nich
- popíše rozsah vývoje jednotlivých skupin
organismů ve vztahu k vývoji podmínek na Zemi
- vyloží vznik fosilních paliv a zdůvodní jejich
neobnovitelnost
- uvede vlivy podnebí na tvářnost zemského
povrchu /interglaciálů a glaciálů/
- charakterizuje hlavní předchůdce člověka a
vytkne jejich odlišnosti od současného člověka
- charakterizuje biologický a společenský vývoj
člověka
- hodnotí vývoj vztahů člověka k prostředí a k
ostatním organismům
- uvede příklady vědních oborů, které se zabývají
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
EV
Pedosféra
4.LP (zkoumání složení půdy)
Ze
EV
Vývoj Země, života a člověka a výčet
geologických období:
Ze
EV
5. LP (určování zkamenělin z hornin)
EV
137
Přesahy a vazby
Téma a učivo
Školní výstupy
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
Dě
EV
studiem Země
- jmenuje Charlese Darwina jako autora
vývojové teorie a objasní základy této teorie
- objasní, co je přírodní výběr a co vytváří jeho
předpoklady
- vyloží souvislosti mezi nadprodukcí
potomstva, dědičností, proměnlivostí,
přizpůsobivostí k prostředí a konkurencí
organismů stejného druhu
- rozliší umělý a pohlavní výběr a uvede
příklady
- uvede výhody a nevýhody specializace k
podmínkám prostředí a doloží je příklady
- uvede různé doklady vývojové teorie,
porovnává stavbu těl rostlin a živočichů,
porovnává rozšíření příbuzných druhů
živočichů ve vztahu k pohybu litosférických
desek
- porovnává individuální vývin organismů
- uvede způsoby šlechtění a příklady různých
odrůd u rostlin a plemen u živočichů
Vývojová teorie
doklady vývojové teorie
138
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: Zeměpis
Charakteristika vyučovacího předmětu:
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu
Samostatný vyučovací předmět Zeměpis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a
příroda a ze vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie) v RVP ZV. Integruje také tato
průřezová témata, která představují RVP ZV: Osobnostní a sociální výchova, výchova
demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a sociálních souvislostech,
Multikulturní výchova,. Environmentální výchova a Mediální výchova. Zeměpis se realizuje
rovněž v úzké koordinaci S dalšími vyučovacími předměty, se kterými integruje některá
související témata (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Dějepis, Občanská výchova, Výtvarná
výchova). Tento komplexní přístup Zeměpisu naučí žáky pracovat v širším okruhu
vzájemných tematických souvislostí a s více zdroji informací.
V poznatkové oblasti si žáci osvojují základní vědomosti o Zemi jako vesmírném tělese, o
znázornění povrchu Země (glóbus,mapy}. Získávají základní vědomosti o přírodních,
společenských, hospodářských, politických a kulturních poměrech své vlasti a obce. Získávají
důležité poznatky o světadílech a oceánech, o státech světa a současných globálních
problémech lidstva. Rozšiřují si pOznatky o krajinné sféře a životním prostře di z jiných
předmětů. V činnostní oblasti žáci získávají dovednosti potřebné pro práci s mapami, statistickými daty a s informačními materiály a orientují se v nich. Učí se samostatně vyhledávat
a třídit informace z různých zdrojů. Naučí se obhajovat výsledky své práce, přiznávat chyby,
komunikovat s lidmi, hledat cesty ke správnému řešení, chápat pojmy demokracie,
evropanství, morálka, národní kultura, vlastenectví .... Naučí se spolupracovat se spolužáky
při řešení úkolů a problémů, a tím si vytvářet i vlastní postoj k ostatním lidem. Žáci jsou také
vedeni k vytváření kladných postojů ke vzdělávání na základě úspěchů z vlastní činnosti a
iniciativy.
Zeměpis je vyučovací předmět, který se snaží charakterizovat různá území, rozmístění lidí,
jevů a událostí v prostředí. Studuje vztahy mezi člověkem a prostředím, uvádí žáky do
hlavních přírodních, hospodářských a sociálních podmínek a seznamuje se životem lidí v
jednotlivých světadílech, v Evropě, na území České republiky, místní oblasti a v blízkém
území místní krajiny. Umožňuje žákům orientovat se v současném světě a v problémech
současného lidstva, umožňuje také si uvědomovat civilizační rizika a spoluzodpovědnost za
kvalitu života na Zemi, vztah lidí k přírodnímu i společenskému prostředí.
Časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu:
prima – 2 hodiny týdně
sekunda - 2 hodiny týdně
tercie – 2 hodiny týdně
kvarta – 2 hodiny týdně
Organizace výuky:
Ve vyučovacím předmětu Zeměpis se používají zejména tyto formy výuky: výkladové
hodiny propojené školními diskuzemi a debatami, hodiny s problémově pojatou výukou,
školní projekty, terénní výuka (cvičení a pozorování v terénu, zeměpisné exkurze). Při výuce
jsou používány učebnicové tituly, pracovní sešity, příručky a další materiály.
Vyučovací předmět Zeměpis využívá ve většině případů samostatnou odbornou
učebnu,vybavenou odpovídajícím materiálním vybavením. Žáci pracují v rámci celé třídy, v
jednotlivých skupinách i individuálně, ve vzájemné spolupráci i samostatně na zadaných
139
úkolech. Terénní výuka se uskutečňuje v podobě zeměpisných cvičení a pozorování v
bezprostředním okolí školy, komplexní geografické exkurze ve vybraných vzdálenějších
lokalitách.
Mezipředmětové vazby – matematika, občanská nauka, fyzika, chemie, biologie, český
jazyk, cizí jazyky, výpočetní technika, dějepis, výtvarná výchova
Integrace průřezových témat a vzdělávacích oborů :
Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického občana
Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech
Multikulturní výchova
Environmentální výchova
Mediální výchova
Výchovné a vzdělávací strategie (tj, metody a formy, jakými učitel rozvíjí klíčové
kompetence, KK zkonkretizovat)
Realizace vyučovacího předmětu Zeměpis ve školní praxi nabízí uplatnění širokého spektra
tradičních, méně tradičních i inovačních metod, forem, technik, technologií a postupů ve
výuce. Kromě frontální výuky s použitím tradičních zeměpisných pomůcek (glóbus, kompas,
buzola, nástěnné a atlasové mapy, atlasy, modely, katalogy, videosnímky, animované
počítačové sekvence a jiné prvky audiovizuální techniky aj.) se uplatňují další kooperační
formy výuky v odděleních, ve dvojicích (partnerská činnost) , skupinová (týmová) výuka i
různé individuální formy výuky. Koncepce učebních osnov Zeměpisu v ŠVP ZV poskytuje
veškeré předpoklady pro uplatnění netradičních vyučovacích
metod, forem a postupu:integrované [mezipředmětové) postupy,problémové pojetí výuky,
studia, školní diskuze, debaty, schematické nákresy krajiny na balicí papír, volné asociace při
řešení problémových úloh (brainstorming), školní zeměpisné projekty (projektová výuka) atd.
Při všech uvedených metodách, formách, technikách, technologiích a postupech výuky se
žáci učí v Zeměpisu klást základní geografické otázky postihující prostorové uspořádání
světa, na polohu různých objektů a rozšíření jevů a procesů, na místo a prostor, na vztahy
mezi člověkem a prostředím, na prostorové a logicky vzájemně související interakce: Kde to
je? Proč jsou tyto geografické objekty. umístěny právě v těchto místech? (Proč je to tam?) Jak
se tyto geografické objekty do těchto míst dostaly? Jak vznikly? Jaké mají znaky a vlastnosti?
Jak fungují? Proč je toto prostředí tak významné? Jaký to má vliv na okolí? Co se s těmito
objekty má, může, musí nebo nesmí udělat? Jak by to mělo být uzpůsobeno vzájemnému
užitku lidí a přírody? Zároveň se žáci učí na tyto otázky odpovídat, a také objevovat okolnosti
a kvalitu prostředí, v němž žijí.
Potřebná data a další geografické informace vyhledávají žáci samostatně v tisku, na
internetu, v odborných příručkách, encyklopediích a v dalších zdrojích. Jejich následné
vyhodnocování a zpracování formou referátů, rešerší a dalších prací a výstupů určených pro
osobní portfolio vede žáky k propojování získaných vědomostí, hledání možných řešení a k
vyjádření vlastního stanoviska žáka. Využívání moderních vyučovacích technik a technologií
napomáhá k upevnění a systematizaci vědomostí. Veškerý soubor didaktických technik ve
vyučovacím předmětu Zeměpis usiluje motivovat žáky· pro další učení a směřuje ke
kritickému přístupu k různým zdrojům informací. Žáci jsou vedeni k jasnému, zřetelnému a
srozumitelnému vyjadřování svých vědomostí, názorů a postojů.
Přínos Zeměpisu k utváření klíčových kompetencí:
Výuka zeměpisu má velký význam nejen pro vzdělávání jednotlivců, ale také v rámci
environmentální, ekologické, globální a kulturní výchovy občanů. Vědomosti, dovednosti,
návyky, postoje a hodnoty osvojované v Zeměpise tvoří nedílné východisko pro vnímání,
osvojování klíčových kompetencí a pro orientaci v nich.
140
Kompetence k učeni:
Učitel:
- zadává žákům referáty, k nimž žáci vyhledávají, sbírají, zpracovávají, třídí a hodnotí.
geografické informace a data v příslušných informačních zdrojích - na internetu, v
rozhlasu, televizi, v odborných encyklopediích a časopisech (texty, obrázky, grafy,
tabulky, mapy, statistiky ... );
- získané poznatky propojuje se znalostmi dalších vzdělávacích oblastí, žáci si tak vytvářejí
ucelenější představy o vztazích mezi přírodním a společenským prostředím, mezi přírodou
a působením člověka;
- pokládá žákům otázky vztažené ke způsobu a příčinám různých přírodních procesů,
společně hledají řešení otázek a adekvátní odpovědi;
- předvádí manipulace s orientačními, topografickými a meteorologickými pomůckami
(kompas, buzola, případně GPS, teploměr, srážkoměr apod.), s glóbusem, plány, mapami,
atlasy, jízdními řády, grafy a se statistickými daty;
Kompetence k řešení problémů:
Učitel:
- vytváří s žáky na základě pozorování, osvojených znalostí a dosavadních zkušeností
platformu nebo hypotézu k problému či k úkolu, žáci je ověřují praktickou činností, kladou
otázky s geografickou tematikou a objevují problémy s tím související, řeší problémy na
úrovni svých znalostí, ověřují správnost řešení problémů, odpovídají na geografické otázky;
- usiluje se svými žáky o nalezení a pojmenování shodných, podobných a odlišných znaků
geografických objektů, jevů a procesů, vyvozují společně patřičné závěry;
- pojmenuje podstatné lokální, regionální a globální problémy přírodní a společenské sféry,
žáci o nich diskutují a usilují o vhodné způsoby řešení problémů, nenechají se odradit
počátečními nezdary, sledují a hodnotí vlastní pokrok při zdolávání problémů.
Kompetence komunikativní:
Učitel:
- vyžaduje na žácích formulaci hypotéz, pojmenování problémů či vlastních názorů na
konkrétní témata přírodního a společenského prostředí, žáci uvádějí skutečnosti, ze kterých
vyvozují své úsudky, vytvářejí si vlastní názory, formulují vlastní rozhodnutí a uplatňují v
jednání své názory, využívají dostupné informační a komunikační prostředky, učí se
výslovnosti vlastních zeměpisných jmen v cizích jazycích;
- konzultuje názory svých žáků, vede je ke vhodné argumentaci, společně spolupracují na
řešení problémů a úloh;
- uskutečňuje a vede s žáky řízený dialog, žáci vyjadřují své myšlenky a názory v logických
postupných krocích.
Kompetence sociální a personální
Učitel:
- rozděluje pracovní úkoly ve skupině, žáci přijímají svou roli a ztotožňují se sní, spolupracují
při skupinové práci, vytvářejí si pozitivní vztah k práci, k odpovědnému přístupu k práci své i
druhých, k zodpovědnosti za výsledky své činnosti, přijímají, diskutují a usměrňují názory
druhých;
- hodnotí výsledky činnosti skupin i jednotlivců, navozuje sebekritiku, žáci chápou potřebu
efektivní spolupráce.
141
Kompetence občanské:
Učitel:
~ uvádí,vysvětluje, objasňuje a zdůvodňuje žákům na konkrétních příkladech nutnost ochrany
přírodního a životního prostředí, žáci se zajímají o prostředí, v němž žijí, oceňují krásy
přírody a historických a kulturních objektů, pociťují občanskou zodpovědnost za zachování
životního prostředí a udržitelného života pro budoucí generace, chápou významy přírodních a společenských hodnot, vystupují aktivně a prakticky v jejich zájmu;
- učí své žáky praktické bezpečné orientaci a pohybu v přírodním terénu a v urbanizované
krajině, chování a ochraně za mimořádných událostí, žáci uplatňují osvojené dovednosti i
vědomosti a návyky v osobním i veřejném životě;
- prezentuje fakta a argumenty pro utváření postojů a hodnot, které respektují rovnoprávnost
všech lidí, vyjadřují demokratické přístupy v řešení společenských problémů, žáci
poznávají tradice, zvyky a kultury lidí v jednotlivých světadílech a oblastech.
Kompetence pracovní:
Učitel:
- dohlíží na bezpečnou manipulaci žáků s pomůckami, nástroji, přístroji a materiály při jejich
používání v učebnách i v terénní výuce, na dodržování stanovených a vymezených pravidel
pracovních činností, žáci uplatňují osvojené. dovednosti i vědomosti a návyky v osobním i
veřejném životě;
- informuje své žáky o existenci a šíření moderních komunikačních, dopravních a výrobních
technologií, které mají úzký. vztah k orientaci, pohybu a pobytu v terénu, k cestování, k
rozmístění výrobních a jiných aktivit v prostředí, k ochraně přírodního a životního
prostředí, diskutuje o nich s žáky, žáci uplatňují osvojené vědomosti ve svém profesním
životě;
- hodnotí kladně svědomitou a· systematickou práci žáků
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Očekávané výstupy z RVP:
Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie
-
organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných
kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších
informačních zdrojů
-
používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou
terminologii
přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféře, jejich určité
pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti,jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými prostorovými složkami v krajině
-
-
vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální)
mapy pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení míst,
objektů, jevů a procesů v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu
142
Přírodní obraz Země
- zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními
tělesy sluneční soustavy
- prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky pohybů
Země na život lidí a organismů
- rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a
podmíněnost, rozeznávám pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu
- porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu
a na lidskou společnost
Regiony světa
- rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení,
ohraničení a lokalizaci regionů
- lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených
kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
- porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské,
politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry
jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
- zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají a mohou nastat a
co je příčinou zásadních změn v nich
Společenské a hospodářské prostředí
- posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její rozložení,
strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na vybraných příkladech
mozaiku multikulturního světa
- posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné
základní geografické znaky sídel
- zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství, lokalizuje na
mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje
- porovná předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských aktivi
- porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě podobných a
odlišných znaků
- lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické změny a
politické problémy v konkrétních světových regionech
Životní prostředí
- porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry,rozlišuje na
konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin
- uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků, prostorové
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)
- uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských
vlivů na životní prostředí
143
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: ZEMÉPIS
Ročník: Prima
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Téma a učivo
žák - používá s porozuměním základní pojmy:
zdroje zeměpisných (geografických) dat, internet,
grafické vyjádření v mapě i mimo ni, mapování,
terénní průzkum, statistika, statistické prameny a
techniky, sčítání obyvatelstva, geografický
informační systém (GIS), dálkový průzkum Země
(DPZ)
- vyhledává informace z různých zdrojů dat:
posuzuje na základě osvojených znalostí
vypovídací hodnotu zdrojů dat a statistických
ukazatelů
- zjištěné informace z různých zdrojů přiměřeně
třídi, zobecňuje a výsledky interpretuje
- používá s porozuměním základní pojmy: glóbus,
mapa, plán, obsah a měřítko plánů a map, výškopis,
polohopis, legenda mapy, vysvětlivky mapy, typy
kartografického zobrazení, vrstevnice, výšková
kóta, nadmořská výška, hloubnice, druhy map
podle měřítka a dalších hledisek třídění, zkreslení
map, mapové atlasy, poledníky, rovnoběžky,
zeměpisná síť, místní poledník, hlavní poledník,
rovník, obratníky, polární kruhy, zeměpisné
souřadnice, zeměpisná délka, zeměpisná šířka,
zeměpisná poloha
Informační a dokumentační zdroje v geografii
Základy geografické kartografie a topografie
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
ČJL - Komunikační
a slohová výchova
CJ - receptivní řečové
dovednosti
MAA - Závislosti,
vztahy a práce s daty;
Číslo a proměnná:
desetinná čísla,
zlomky, procenta
IKT - Vyhledávání
informací a komunikace:
OSV - Osobnostní rozvoj:
Rozvoj schopností poznání,
Kreativita ;
Sociální rozvoj :
Komunikace,
Kooperace
MdV - všechny tematické
okruhy
OSV - dtto
Glóbus
Plán, mapa
144
Zpracování a využití
informací
ČSP - Využití
digitálních technologií
MAA - Číslo
a proměnná:měřítko
map a plánů;
Geometrie v rovině
a v prostoru
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Téma a učivo
Země a používá ho k demonstraci rozmístění oceánů, kontinentů, světadílů
rozlišuje mezi plánem a mapou, vnímá a používá
plány a mapy jako zmenšený a zjednodušený rovinný
obraz zemského povrchu nebo jeho částí
rozlišuje druhy map podle jejich měřítka a obsahu
aplikuje měřítko mapy na výpočet skutečných
vzdáleností na mapách velkých měřítek
zhodnotí společenský význam map
čte a přiměřeně interpretuje informace z různých
druhů plánu a map
používá různé druhy map k vysvětlení konkrétního
důsledku v interakci člověk - příroda
orientuje se v obsahu a rejstříku zeměpisných
atlasů, aktivně s nimi pracuje
načrtne vlastní plánek, schématickou mapu situace
v konkrétní krajině
určuje zeměpisnou polohu na mapách podle údajů
zeměpisné šířky a zeměpisné délky
připraví a načrtne osobní myšlenkovou (mentální)
mapu ilustrující prostorovou dynamiku současných
i historických jevů v konkrétní krajině a vyjadřující
osobité topografické vnímání a zobrazení prostoru
určí a popíše tvar Země s pomocí glóbu
dokáže tvar Země podle konkrétního přírodního
úkazu nebo jiného důkazu (dálkový snímek Země)
používá s porozuměním základní pojmy: vesmír
vesmírná tělesa, galaxie, Mléčná dráha, hvězda,
souhvězdí, Slunce, sluneční soustava, planeta,
měsíce, planetka, meteorická tělesa, kometa rozlišuje
hvězdy od planet a dalších vesmírných těles
Měřítko a obsah map
Aplikace kartografických a topografických
znalostí
Činnosti s mapami, grafy, diagramy a se
zeměpisnými atlasy
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
MAA - Závislosti,
vztahy a práce s daty;
Nadstandardní
aplikační úlohy
a problémy
průřezová témata
Rozvoj schopností poznání,
Kreativita;
Sociální rozvoj :
Komunikace
MdV - všechny tematické
okruhy
EGS - důsledky globálních
vlivů na životní prostředí
MV - kulturní diference;
Multikulturalita
EV - všechny tematické
okruhy
Určování zeměpisné polohy
Myšlenkové (mentální) mapy
Planeta Země
Zeměkoule
Země ve vesmíru
145
MAA - Geometrie
v rovině a v prostoru :
úhel, úhlové jednotky
F - Látky a tělesa ;
Pohyb těles, síly ;
Vesmír
EV - Základní podmínky
života
MdV - Kritické čtení
a vnímání mediálních
sdělení
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Téma a učivo
objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše
planetární systém a tělesa sluneční soustavy
vysvětlí význam Slunce pro život na Zemi
předvede otáčení Země kolem zemské osy s pomocí glóbu
vysvětlí pojmy zemská osa, severní (zeměpisný)
pól, jižní pól, naznačí sklon zemské osy na glóbu,
vysvětlí příčiny střídání dne a noci na Zemi
posoudí vliv střídání ročních dob v různých místech
na Zemi na přírodu a na společnost
určí délku jednoho otočení Země kolem osy a Země
kolem Slunce
zhodnotí důsledky pohybů Země na praktický
život lidí
objasní délku dne a noci v průběhu roku v závislosti
na zeměpisné šířce
popíše polohu, povrch a pohyb Měsíce
pojmenuje jednotlivé fáze Měsíce
zdůvodní rozdílnost teplot na přivrácené a odvrácené straně Měsíce
zhodnotí působení Slunce a Měsíce na planetu Zemi
objasní a jednoduše graficky znázorní vznik přílivu
a odlivu mořské hladiny (dmutí moře)
vysvětlí rozdíl mezi kontinentem a světadílem
objasní vztah mezi pojmy oceán a moře
popíše zemský povrch, pojmenuje a vyhledá na
mapě světa a na glóbu oceány, kontinenty
a světadíly
rozliší a popíše rozmanité pevninské tvary zemského povrchu podle horizontální a výškové členitosti
v terénu místní krajiny a podle vyobrazení
Pohyby Země
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
Roční období
Měsíc - přirozená družice Země
Oceány, kontinenty a světadíly
Časová pásma na Zemi
146
F - Vesmír, Elektrické
a světelné děje
D - Nejstarší civilizace
Křesťanská a středověká
Evropa : starověké a
Středověké představy o
Vesmíru a sluneční
soustavě
průřezová témata
Přesahy a vazby
Školní výstupy
vysvětlí příčiny rozdílného času na Zemi mezi
dvěma místy s polohou na různých polednících
objasní podstatu, smysl, účel časových pásem na
Zemi a úlohu nultého (základního) poledníku a 180
poledníku, výchozího pro datovou mez
používá s porozuměním pojmy : místní čas, světový
čas, časová pásma, datová hranice, kalendář
orientuje se s pomocí glóbu při určování časových
pásem a přechodech datové meze na Zemi
objasní s porozuměním stavbu zemského tělesa
a zemské kůry a její členění na litosférické desky
vyjádří základní představu o působení vnitřních
přírodních sil v zemském tělese, o mechanismu
litosférických desek, o vzniku a zániku zemské kůry,
o vrásnění a zlomech zemské kůry, o vzniku vrásových a kerných pohoří a o rozpínání oceánského
dna
objasní s porozuměním vnitřní přírodní síly působící
na zemský povrch a projevující se zemětřesením,
sopečnou činností a vznikem sopečných pohoří
vyhledá na fyzické mapě nejčastější oblasti s výskytem zemětřesení a sopečné činnosti
zhodnotí na příkladech příčiny a důsledky přírodních
katastrof způsobených vnitřními přírodními silami
na přírodu a na život lidí
popíše proces zvětrávání působením vnějších
přírodních činitelů
objasní protikladné působení vnitřních přírodních
sil a vnějších přírodních činitelů na utváření zemského povrchu
rozliší typy pohoří podle vzniku
Téma a učivo
Pásmový čas
Kalendář
Přírodní obraz Země
Stavba zemského tělesa
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
MAA - Závislosti,
vztahy a práce s daty;
orientace v čase,
jednoduché převody
jednotek času
VO - globalizace :
smluvní (letní) čas,
přínos, problémy
F - Látky a tělesa ;
Pohyb těles, síly ;
Energie
CH - Částicové složení
látek a chemické prvky
Vnitřní přírodní síly
Zemětřesení a sopečná činnost
Jak se mění povrch Země
průřezová témata
EGS - Evropa a svět
nás zajímá : různá členění
roku, odlišné pojetí
kalendáře
EV - Změny v krajině
(krajina dříve a dnes)
Bi - Neživá příroda :
vznik a stavba Země,
nerosty a horniny,
vnější a vnitřní geologické procesy, vývoj
zemské kůry
MdV - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Ovzduší (atmosféra)
EV - vliv člověka na
životní
prostředí, ochrana
životního
prostředí
147
Přesahy a vazby
Školní výstupy
pojmenuje složky ovzduší a porovná orientačně
podíl kyslíku mezi ostatními plyny zastoupenými
v zemské atmosféře
zhodnotí význam kyslíku pro organismy na Zemi
objasní s porozuměním pojem podnebí
pojmenuje činitele ovlivňující podnebí a posoudí,
v jaké míře ovlivňují podnebí v jednotlivých částech
světa
porovná jednotlivé oblasti na Zemi podle množství
dopadajícího slunečního záření a dalších vlivů
ovlivňujících klima, podle toho určí a vymezí s
pomocí
mezních rovnoběžek na mapách podnebné pásy
porovná oblasti s rozdílným podnebím v různých
částech světa
zhodnotí kontinentální a oceánské vlivy podnebí
v konkrétní oblasti
vysvětlí rozdíl mezi podnebím a počasím
pojmenuje činitele utvářející počasí
objasní, jak se mění teplota vzduchu, množství a
charakter srážek se stoupající nadmořskou výškou;
vyčte ze synoptické mapy stav počasí v dané
oblasti
popíše základní rysy celkového oběhu vzduchu
v atmosféře (planetární cirkulaci)
objasní vznik větru a uvede jeho základní charakteristiky
popíše vznik, charakter a působení hlavních pravidelných větrů na Zemi, pojmenuje je a vyhledá
v mapách oblasti s jejich výskytem
Téma a učivo
Podnebí a podnebné pásy
Počasí
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
Bi - Neživá příroda :
Podnebí a počasí ve
vztahu k životu
VZ - ochrana člověka
za mimořádných udástí
(živelní pohromy
v důsledku atmosférických poruch)
CH - Směsi : vzduch
Mechanismus větrů v atmosféře
148
průřezová témata
MdV - sledování a
vyhodnocování předpovědí počasí
EV - Základní podmínky
života (ovzduší); problémy
životního prostředí ve vztahu k atmosférickým poruchám
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Téma a učivo
zhodnotí význam pasátů a monzunů pro život
obyvatel v oblastech s jejich výskytem
popíše rozložení zásob vody na Zemi
znázorní složení hydrosféry a hlavní procesy v ní
probíhající
pojmenuje základní části oběhu vody v přírodě
a popíše mechanismus celkového oběhu vody
pojmenuje a vyhledá na glóbu a na mapách světa
jednotlivé oceány, porovná vertikální a horizontální
členitost jednotlivých oceánů
pojmenuje a vyhledá v mapách příklady ostrovů a
krajinných útvarů na mořském pobřeží
znázorní hlavní jednotky oceánského dna
vysvětlí rozdíly mezi průlivem a průplavem
rozliší a pojmenuje pohyby mořské vody
popíše vlastnosti mořské vody
zhodnotí význam oceánů a moří pro životní prostředí na Zemi a pro lidskou společnost
znázorní vodní tok a jeho části od ramene k ústí
vyhledá v mapách příklady říčních sítí, povodí,
rozvodí a úmoří
vysvětlí rozdíl mezi mořem a jezerem
vysvětlí rozdíl mezi jezerem a umělými vodními
nádržemi (rybníky, přehradní nádrže)
popíše útvary podpovrchových vod a vznik pramenů
objasní, co jsou bezodtokové oblasti a vyhledá
v mapách jejich příklady
popíše proces vzniku horského ledovce nad sněžnou čarou a vznik pevninského ledovce
Oběh vody na Zemi
Oceány a moře
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
CH - Směsi :voda
F - Mechanické vlastnosti EV - Základní podmínky
života (voda)
tekutin
EV - mořské ekosystémy
EGS - Evropa a svět
nás zajímá : hlavní světové
námořní obchodní cesty
Vodstvo na pevnině
Ledovce
149
D - Nejstarší civilizace:
Počátky nové doby :
vývoj moře plavby (antika, Čína,
Vikingové, zámořské
plavby a objevy v etapě
velkých středověkých
objevů)
EV- vodní ekosystémy
na pevnině (řeky, jezera,
rybníky, vodní nádrže) ;
vztah člověka k prostředí
hydrosféry
Přesahy a vazby
Školní výstupy
porovná rozmístění, činnost a funkci ledovců
na zemském povrchu
srovná vznik a znaky říčního a ledovcového údolí
popíše vznik a složení půdy
posoudí význam humusu v půdě
rozlišuje mezi půdním druhem a půdním typem
objasní vznik, vývoj a zonální rozmístění hlavních
půdních typů
určí podle vzorku půdy nebo podle vyobrazení
vzorku půdy orientačně půdní druh a půdní typ
zhodnotí rozmístění některých půdních typů
v konkrétním území podle zonálních i azonálních
souvislostí
zhodnotí na příkladech příčiny a důsledky přírodních katastrof způsobených atmosférickými poruchami, povodněmi, sesuvnými a lavinovými pohyby
na přírodu a na život lidí
rozpoznává souvislost a vzájemnou podmíněnost
mezi jednotlivými složkami přírodní sféry
objasní vznik různých typů přírodních krajin
a pravidelnost v jejich rozmístění na Zemi
znázorní uspořádání půd, rostlinstva a živočišstva
v závislosti na zeměpisné šířce a nadmořské výšce,
objasní vliv horizontální zonálnosti a vertikální
stupňovitosti na rozmístění půd, rostlinstva
a živočišstva
popíše a porovná jednotlivé typy přírodních krajin
podle podnebí a podle druhu rostlinstva, živočišstva a půd
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
EV - Základní podmínky
života (půda)
Půdy
Bi - Neživá příroda :
půdy
Rozmístění půd
Typy původních přírodních krajin na Zemi,
rozmístěné v závislosti na zeměpisné
šířce a nadmořské výšce
150
Bi - Neživá příroda :
vývoj zemské kůry
a organismů na Zemi ;
Základy ekologie :
organismy a prostředí ;
Praktické poznávání
přírody
EV - Ekosystémy : biomy,
biodiverzita ; Vztah
člověka
k prostředí : ochrana
biosféry
a životního prostředí
MdV - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
k problematice biosféry
Přesahy a vazby
Školní výstupy
znázorní vznik výškových (vegetačních) stupňů
v pohořích v důsledku změn teplot vzduchu
a množství srážek v závislosti na stoupající nadmořské výšce
pojmenuje a vyhledá v mapách biosféry jednotlivá
šířková (vegetační) pásma původních přírodních
krajin
určí orientačně geografickou polohu a vyhledá
v mapách rozmístění tropických deštných lesů
na Zemi
uvede na příkladech znaky podnebí, vodstva
a druhů rostlinstva, živočišstva a půd tropických
deštných lesů
popíše život lidí, zemědělskou činnost a průmyslové
aktivity v oblastech tropických deštných lesů
posoudí význam deštných lesů pro životní prostředí
určí orientačně geografickou polohu a vyhledá
v mapách rozmístění savan na Zemi
uvede na příkladech znaky podnebí, vodstva
a druhů rostlinstva, živočišstva a půd savan
uvede a vyhledá v mapách příklady národních parků v savanách východní Afriky a příklady
zdejších zvířat
popíše život lidí na savanách, zemědělskou činnost
a znázorní formy cestovního ruchu v pásmu savan
určí orientačně geografickou polohu a vyhledá
v mapách rozmístění pouští a polopouští na Zemi
uvede na příkladech znaky podnebí, vodstva
a druhů rostlinstva, živočišstva a půd pouští
a polopouští
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
Tropické deštné lesy
VO - Globalizace :
významné globální
společenské problémy,
příčiny, důsledky
Savany
VDO - Občan, občanská
společnost a stát : odpovědnost k ochraně biosféry
a životního prostředí
Bi - snižování
biodiverzity a krajinné
diverzity, dopad na
lidskou společnost
EGS - analýzy globálních
vlivů na biosféru a na
životní prostředí
Člověk a savany
Pouště a polopouště
Lidé v pouštích a polopouštích
151
Přesahy a vazby
Školní výstupy
objasní život lidí v pouštích a polopouštích, popíše
život lidí a hospodářkou činnost v oázách
zhodnotí přírodní zdroje a lokalizuje v mapách
jejich těžbu a navazující průmyslovou činnost
v oblastech pouští a polopouští
určí orientačně geografickou polohu a vyhledá
v mapách rozmístění subtropických krajin na Zemi
uvede na příkladech znaky podnebí, vodstva
a druhů rostlinstva, živočišstva a půd
subtropických krajin
popíše život lidí v subtropických krajinách, zhodnotí
přírodní zdroje, zemědělské a průmyslové aktivity
v subtropech
vyhledá v mapách významné oblasti rekreace
a cestovního ruchu v subtropických krajinách a
zhodnotí místní aktivity pro rekreaci a cestovní ruch
určí orientačně geografickou polohu a vyhledá
v mapách rozmístění stepí a lesostepí na Zemi
uvede na příkladech znaky podnebí, vodstva
a druhů rostlinstva, živočišstva a půd stepí
a lesostepí
popíše život lidí ve stepích a lesostepích, znázorní
zdejší přírodní zdroje, zemědělskou a průmyslovou
činnost
určí orientačně geografickou polohu a vyhledá
v mapách rozmístění listnatých lesů mírného pásu
na Zemi
uvede na příkladech znaky podnebí, vodstva
a druhů rostlinstva, živočišstva a půd listnatých
lesů
Téma a učivo
Subtropické krajiny
Lidé v subtropech
Stepi a lesostepi
Listnaté lesy mírného pásu
152
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
D - průběžně napříč
jednotlivými tématy :
vliv lidských činností
na krajinu a životní
prostředí v dějinách
průřezová témata
EV, EGS - Lidské aktivity
a problémy životního
prostředí:
šíření pouští
(dezertifikace)
příčiny, důsledky
EV,EGS - historické změny
v subtropických krajinách,
odlesňování (evropské
Středomoří), přeměna stepních
krajin na obilnice a chov
ovcí a dobytka
Přesahy a vazby
Školní výstupy
popíše život lidí, přírodní zdroje, zemědělské
a průmyslové činnosti v oblastech listnatých lesů
mírného pásu
určí orientačně geografickou polohu a vyhledá
v mapách oblasti rozmístění jehličnatých lesů
na Zemi
uvede na příkladech znaky podnebí, vodstva
a druhů rostlinstva, živočišstva a půd oblastí
jehličnatých lesů
popíše život lidí, přírodní zdroje, zemědělské,
lesnické a průmyslové činnosti v oblasti
jehličnatých lesů
určí orientačně geografickou polohu a vyhledá
v mapách rozmístění tunder a polárních krajin
na Zemi
uvede na příkladech znaky podnebí, vodstva
a druhů rostlinstva, živočišstva a půd v tundrách
a v polárních krajinách
objasní život lidí, přírodní zdroje a hospodářské
možnosti v pásmu tunder a polárních krajin
znázorní uspořádání rostlinstva a živočišstva
v závislosti na nadmořské výšce
vyhledá v mapách vysoká pohoří na Zemi
uvede na příkladech znaky podnebí, vodstva
a druhů rostlinstva, živočišstva a půd ve vysokých
pohořích
popíše život lidí a možnosti obživy, hospodářských
činností, cestovního ruchu a rekreace ve vysokých
pohořích
posoudí prospěšnost vysokohorské rekreace
a sportovních činností na lidský organismus
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
Jehličnaté lesy mírného pásu
D - dtto, zejména
v období po rozšíření
průmyslové výroby
Tundry a polární krajiny
Vysoké pohoří a výškové stupně
Člověk a vysoká pohoří
153
EV - Lidské aktivity a
problémy životního prostředí
EGS - Evropa a svět
nás zajímá : vliv lidských
činností na krajinu a životní prostředí
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Téma a učivo
objasní pojmy: kontinent, světadíl, světový oceán
popíše zemský povrch, pojmenuje a vyhledá na
glóbu a na mapě světa oceány, kontinenty a světadíly,
porovná vzájemný poměr světového oceánu a souše
na zemském povrchu
rozliší podle určitých kritérií druhy moří a vyhledá
na glóbu a v mapách jejich příklady, vyhledá v
mapách s pomocí rejstříku školního atlasu světa
vybraná moře, ostrovy, zálivy, průlivy a průplavy
Rozloha a členitost světového oceánu.
vyhledá na glóbu a v mapách Atlantský, Tichý,
Indický, Severní ledový oceán (příp. Jižní oceán),
určí jejich geografickou polohu ( polohu v zeměpisné
síti a polohu vzhledem k sousedním oceánům, ke
kontinentům a k zemským polokoulím)
porovná jmenované oceány podle určitých
srovnávacích kritérií s ostatními oceány
posoudí hospodářský význam jmenovaných oceánů a
jejich význam pro život na Zemi
Atlantský oceán
Tichý oceán
Indický oceán
Severní ledový oceán
( Jižní oceán)
popíše zásadní společné znaky a odlišnosti polárních
oblastí: Arktidy a Antarktidy, vysvětlí vliv zeměpisné
polohy polárních oblastí na podnebí
vyhledá na glóbu a na mapách Arktidu, určí její
geografickou polohu a přibližné vymezení
zhodnotí podnebí a přírodní poměry v Arktidě a
jejich vliv na život
vyhledá na glóbu a na mapách Antarktidu, určí její
geografickou polohu a přibližné vymezení
Polární oblasti.
Arktida
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
EV - vztah člověka k
prostředí
EGS - globální vlivy na
oběh hydrosféry
Antarktida
zhodnotí podnebí a přírodní poměry v Antarktidě
154
Bi - základy ekologie:
organismy a prostředí,
ochrana přírody a ŽP
EGS - postavení a význam
polárních oblastí v
globálním systému planety
Země
Přesahy a vazby
Školní výstupy
zhodnotí mezinárodní politické aspekty a význam
Antarktidy, posoudí význam Antarktidy pro vědecké
výzkumy a pro ŽP na Zemi
zhodnotí význam polárních oblastí pro biosféru, ŽP a
hospodářskou sféru Země
posoudí smysl a význam vědeckých aktivit v
polárních oblastech
Téma a učivo
Člověk v polárních oblastech, význam
polárních oblastí
155
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
Bi - základy ekologie:
organismy a prostředí,
ochrana přírody a ŽP
průřezová témata
EV - ochrana přírody,
přístupy k přírodnímu
dědictví
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: ZEMÉPIS
Ročník: Sekunda
Přesahy a vazby
Školní výstupy
žák
vyhledá na globu a v mapách světa Afriku, určí její
geografickou polohu
vyhledá v mapách průběh rovníku, obratníků
a hlavního poledníku Afrikou
porovná rozlohu Afriky s rozlohou ostatních
kontinentů
pojmenuje a vyhledá v mapách Afriky významné
prvky horizontální členitosti (části pobřeží,
moře a zálivy, ostrovy, poloostrovy, průlivy)
popíše s pomocí mapy výškovou členitost
povrchu Afriky, pojmenuje a vyhledá v mapách
Nejvíce zastoupené povrchové útvary a posoudí
činitele, které je formulovaly
pojmenuje a vyhledá v mapách Afriky vybrané
povrchové celky
určí název, nadmořskou výšku a vyhledá v obecně
zeměpisné mapě Afriky nejvyšší horský masiv
porovná severní, východní, jižní a západní část
Afriky podle převládajících tvarů povrchu
určí geografickou polohu Afriky z hlediska polohy
v podnebných pásech
porovná podnebí v jednotlivých částech Afriky
podle teploty a množství srážek, určí jednotlivá
podnebná pásma
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
Afrika
Poloha Afriky
D - historie objevování
afrického kontinentu, čeští
cestovatelé v Africe (Emil
Holub, Antonín Stecker ..)
Povrch Afriky
Podnebí a vodstvo Afriky
156
EGS - orientace na politické mapě světa a
Afriky,na obecně
zeměpisné mapě Afriky a
v atlasových tematických
mapách
Přesahy a vazby
Školní výstupy
objasní vliv nadmořské výšky na podnebí na
příkladě Klilimandžára
posoudí vliv pasátů a mořských proudů na podnebí
Afriky
určí a vyhledá v mapách úmoří afrického kontinentu
vyhledá v mapách hlavní toky afrických řek, určí
bezodtokové oblasti
vyhledá v mapách polohu Viktoriných vodopádů
(Mosioatunya) a vybraných afrických jezer
objasní závislost rozmístění rostlinstva a živočišstva
a částečně i půd na podnebí
pojmenuje, vyhledá a srovnává v mapách africká
šířková pásma a výškové stupně : tropické deštné
lesy, savany, stepi, pouště a polopouště, subtropické lesy a křoviny
pojmenuje a popíše příklady afrického rostlinstva
a živočišstva a zařadí je podle výskytu v příslušných
podnebných pásech, podnebných pásmech
a geografických šířkových pásech
pojmenuje a vyhledá v mapách několik vhodných
reprezentativních příkladů afrických národních parků
nebo přírodních rezervací, uvede předmět jejich
ochrany, způsoby a problémy v jejich využívání
z pozice cestovního ruchu
rozlišuje přírodní zdroje podle charakteru
a hospodářského využití
Téma a učivo
Půdy, rostlinstvo, živočišstvo a ochrana
přírody v Africe
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
Bi - základy ekologie :
Organismy a prostředí ;
Ochrana přírody a
životního prostředí
EV - ochrana přírody
a životního prostředí
Přírodní zdroje Afriky
157
Přesahy a vazby
Školní výstupy
objasní závislost výskytu některých nerostných
surovin na geologických poměrech ;
dokumentuje na příkladech z africké historie vztahy
mezi využíváním přírodních zdrojů a vývojem
lidské společnosti
vyhledá v mapách nejhustěji a řídce zalidněné
oblasti Afriky
posoudí příčiny nerovnoměrnosti v rozmístění
afrického obyvatelstva
určí a vymezí v mapách zeměpisné oblasti Afriky :
severní, střední a jižní Afriku ;
porovná zeměpisné oblasti Afriky podle zastoupení
lidských ras
srovnává obyvatelstvo afrických zeměpisných oblastí
podle kultury, způsobu života a náboženství
vyhledá na politické mapě Afriky vybrané státy
a vybraná hlavní a velká města
posoudí příčiny konfliktních situací a hospodářského
zaostávání afrických států
vymezí na mapě Afriky zeměpisnou oblast severní,
střední a jižní Afriky, určí jejich geografickou
polohu v zeměpisné síti a polohu vůči sousedním
oblastem z hlediska podnebí a přírodních poměrů,
případně i z hlediska dalších společenských,
politických a hospodářských kritérií
pojmenuje a vyhledá v mapách státy severní Afriky
určí a vyhledá v mapách oblasti severní, střední
a jižní Afriky vhodné pro osídlení, pro zemědělství,
pro těžbu nerostných surovin a pro průmysl
a oblasti vhodné z hlediska cestovního ruchu
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
OSV - Osobnostní rozvoj
.- rozvoj schopností
poznávání, kreativita
Obyvatelstvo Afriky
Oblasti (regiony) Afriky
Severní Afrika, střední (subsaharská)
Afrika, jižní Afrika
158
D - Počátky lidské
společnosti ; Objevy a
dobývání.
Počátky nové doby ;
Rozdělený a integrující
se svět :
Kolonialismus a
dekolonizace
Afriky
Bi - Biologie rostlin ;
Základy
ekologie : porovnání
způsobu pěstování
zemědělských plodin ve
vyspělých a v málo
rozvinutých zemích
MV - Kulturní rozdíly :
kulturní tradice, zvyky,
náboženství, hodnoty ;
Etnický původ : různé
způsoby života, odlišné
myšlení a vnímání světa
VDO - respektování
kulturních, etnických
a jiných odlišností (lidské
rasy, náboženství, jazyky)
EV - přístupy k přírodě,
k přírodnímu a kulturnímu
dědictví
EGS - africké regiony
v globálních souvislostech
hospodářského a politického vývoje
MdV - kritické čtení
a vnímání mediálních
sdělení
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Téma a učivo
pojmenuje příklady plodin, pěstovaných
v oblastech severní, střední a jižní Afriky pro výživu
obyvatelstva a pro vývoz, určí v mapách oblasti
jejich pěstování
pojmenuje hlavní nerostné suroviny těžené
v jednotlivých oblastech Afriky významné pro
hospodářství, určí v mapách konkrétní lokality jejich
těžby
vyhledá v mapách nejvýznamnější města
a střediska cestovního ruchu v severní Africe
popíše z geografického hlediska dva modelové
státy severní Afriky - Alžírsko a Egypt
vymezí na mapě Afriky západní a východní část
zeměpisné oblasti střední Afriky
pojmenuje a vyhledá v mapách vybrané státy
střední Afriky
vyhledá v mapách nejvýznamnější města v západní
a ve východní části střední Afriky
popíše z geografického hlediska modelové státy
střední Afriky - Nigérii, Konžskou demokratickou
republiku a Keňu
pojmenuje a vyhledá v mapách státy v jižní Africe
vyhledá v mapách nejvýznamnější města v jižní
Africe
popíše podle geografických kritérií Jihoafrickou
republiku, zhodnotí a zdůvodní její výjimečné
postavení v oblasti i v rámci celého afrického
světadílu
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
D - Rozdělený a
integrující se svět :
rozpad koloniálního
systému,
geopolitické problémy
afrických nástupnických
států
159
průřezová témata
EGS - Humanitární pomoc a mezinárodní
rozvojová spolupráce
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Téma a učivo
vyhledá na glóbu a v mapách Austrálii a Oceánii,
určí jejich geografickou polohu (polohu
v zeměpisné síti a polohu vzhledem k sousedním
kontinentům a oceánům, k zemským polokoulím
a k podnebným pásům)
pojmenuje a lokalizuje v mapách oblasti - regiony
Oceánie : Polynésie, Mikronésie, Melanésii, Nový
Zéland
porovná rozlohu Austrálie s rozlohou ostatních
kontinentů (světadílů)
pojmenuje a vyhledá v mapách Austrálie významné
prvky horizontální členitosti : významné části
pobřeží, moře a zálivy, ostrovy, poloostrovy, průlivy
posoudí s pomocí obecné zeměpisné mapy
Austrálii výškovou členitost povrchu Austrálie,
pojmenuje a vyhledá v mapách nejvíce zastoupené
povrchové útvary
vyhledá v mapách a určí nejvyšší pohoří a vrchol
Austrálie
porovná podnebí v jednotlivých oblastech Austrálie
podle teploty a množství srážek
určí na mapě úmoří australského kontinentu
vyhledá v mapách nejvýznamnější australské řeky,
jezera a bezodtokové oblasti
určí na mapě oblasti s podzemní artéskou vodou
a zhodnotí její význam pro život obyvatel
pojmenuje a vyhledá v mapách šířková (vegetační)
pásma na území Austrálie a Oceánie
pojmenuje a popíše příklady zástupců australské
a novozélendské přírody ; uvede příklady ochrany
přírody v Austrálii a Oceánii
Austrálie a Oceánie
Poloha Austrálie a Oceánie
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
EGS - orientace na
politické mapě světa, na
obecně zeměpisné mapě
Austrálie a Oceánie a v
atlasových tématických
mapách
Povrch Austrálie
Podnebí a vodstvo Austrálie
Příroda Austrálie a Oceánie
160
Přesahy a vazby
Školní výstupy
zdůvodní osobitost původní australské
a novozélandské zvířeny (endemismus), posoudí
ovlivnění přírody v Austrálii a Oceánii ze strany
přistěhovalců po kolonizaci území
znázorní historii plaveb evropských objevitelů
k pobřeží Austrálie a způsob osídlování světadílů
posoudí příčiny nerovnoměrného rozmístění
obyvatel Austrálie, určí a vyhledá v mapách hustě
osídlené a řídce osídlené oblasti
popíše život a osud původních obyvatel Austrálie
(Austrálců - aboriginů) a jejich současné postavení
v zemi
vyhledá s pomocí mapy a pojmenuje členské státy
a teritoria Australského svazu
vyhledá v mapách a pojmenuje největší města
a hlavní město Australského svazu
kvalitativně zhodnotí a popíše hospodářskou
úroveň Australského svazu
popíše a lokalizuje v mapách zdroje nerostných
surovin Australského svazu
popíše zaměření zemědělské produkce
Australského svazu a určí její rozmístění v mapách
posoudí vztah mezi podnebím a zemědělskými
oblastmi Austrálie
popíše úroveň a zaměření australského průmyslu,
lokalizuje v mapách hlavní průmyslové regiony
popíše podnebí a přírodu v Oceánii
vyhledá v mapách a popíše vybrané útvary a státy
Oceánie : Havajské ostrovy, Nový Zéland, Papua Nová Guinea, Fidži, Tahiti
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
Obyvatelstvo Austrálie
Australský svaz, hospodářství
Bi - základy ekologie :
Organismy a prostředí ;
Ochrana přírody a
životního prostředí :
podmínky pro existenci
endemických druhů
rostlin a živočichů
problematika rostlin a
živočichů zavlečených do
australské přírody
D - Objevy a dobývání.
Počátky nové doby ;
Rozdělený a integrující
se svět : vývoj a
postavení původních
obyvatel Austrálie
(Austrálci) a Oceánie
Oceánie
D - Objevy a dobývání.
Počátky nové doby
161
průřezová témata
EV - ochrana přírody
a životního prostředí,
přístupy k přírodě a
kulturnímu dědictví
MV - Kulturní rozdíly :
kulturní tradice, zvyky,
náboženství, hodnoty ;
Etnický původ : různé
způsoby života, odlišné
a vnímání světa mediálních
VDO - respektování
kulturních, etnických
a jiných odlišností (lidské
rasy, náboženství, jazyky)
EGS - regiony Austrálie
a Oceánie v globálních
souvislostech hospodářského a politického vývoje
Přesahy a vazby
Školní výstupy
vyhledá v mapách hlavní města Nového Zélandu
a Havajských ostrovů
vyhledá na glóbu a v mapách americký kontinent,
určí jeho geografickou polohu (polohu v zeměpisné
sííti a polohu vzhledem k sousedním kontinentům
a oceánům, k zemským polokoulím a k podnebným
pásům)
určí a vyhledá v mapách průběh rovníku a obratníků
Amerikou
porovná rozlohu Severní a Jižní Ameriky s rozlohou
ostatních světadílů
pojmenuje a vyhledá v mapách Ameriky významné
prvky horizontální členitosti : významné části
pobřeží, moře a zálivy, ostrovy, poloostrovy, průlivy,
Panamský průplav posoudí s pomocí obecné
zeměpisné mapy amerického kontinentu výškovou
členitost povrchu Severní a Jižní Ameriky
pojmenuje a vyhledá v mapách nejvýznamnější
povrchové útvary Severní a Jižní Ameriky
a pojmenuje činitele, které je formovaly
vyhledá v mapách a určí nejvyšší horské vrcholy
Severní a Jižní Ameriky
vymezí geografickou polohu amerického kontinentu
z hlediska umístění v podnebných pásech
porovná podnebí v jednotlivých oblastech Ameriky
podle teploty a množství srážek, podle vlivu
oceánských proudů a tvarů zemského povrchu,
určí podnebná pásma ;
objasní vznik a uzemní rozsah a působení ničivých
vzdušných proudů - tornád a tropických větrných
smrští - hurikánů na území Ameriky
Téma a učivo
Amerika
Poloha Ameriky
Povrch Ameriky
Podnebí Ameriky
162
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
EGS - orientace na
politické mapě světa, na
obecně zeměpisné mapě
Ameriky a v atlasových
tematických mapách
Přesahy a vazby
Školní výstupy
vyhledá v mapách toky vybraných amerických řek,
určí bezodtokové oblasti
určí v mapách úmoří amerického kontinentu
vyhledá v mapách polohu významných vodopádů
a velkých jezer amerického kontinentu
objasní závislost rozmístění rostlinstva a živočišstva
a částečně i půd na podnebí
pojmenuje a vyhledá v mapách Ameriky šířková
pásma a výškové stupně : tropické deštné lesy
a křoviny, severské jehličnaté lesy, tundry
pojmenuje a popíše příklady amerického
rostlinstva a živočišstva a zařadí je do příslušných
podnebných pásů, do podnebných pásem a do
geografických šířkových pásem
pojmenuje a vyhledá v mapách několik příkladů
amerických národních parků, uvede předmět jejich
ochrany, popíše základní etapy a události v historii
osídlování Ameriky
popíše a lokalizuje rozmístění původních
amerických kultur (Mayové, Inkové, Aztékové,
Eskymáci - Inuité)
vyhledá v mapách nejhustěji a řídce zalidněné
oblasti Ameriky
posoudí příčiny nerovnoměrnosti v rozmístění
amerického obyvatelstva
lokalizuje v mapách Ameriky rozmístění lidských
ras, etnických a jazykových skupin
srovnává obyvatelstvo Ameriky podle jazyka,
kultury, způsobu života a náboženství
vyhledá na politické mapě Ameriky vybraná velká
města
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
Vodstvo, rostlinstvo, živočišstvo, šířková
pásma a výškové stupně v Americe
D - Nejstarší civilizace ;
Objevy a dobývání.
Počátky nové doby :
zámořské objevy a
počátky dobývání světa
CJ - jazykové oblasti
Ameriky
Obyvatelstvo a sídla Ameriky
163
EV - ochrana přírody
a životního prostředí,
přístupy k přírodě,
k přírodnímu a kulturnímu
dědictví
MV - Kulturní rozdíly :
kulturní tradice, zvyky,
náboženství, hodnoty ;
Etnický původ : různé
způsoby života, odlišné
myšlení a vnímání světa
VDO - respektování
kulturních, etnických a
jiných odlišností (lidské
rasy, náboženství, jazyky)
Přesahy a vazby
Školní výstupy
určí a vyhledá v mapách americké světadíly :
Severní a Jižní Ameriku a region Střední Ameriky
určí a vymezí v mapách kulturní oblasti Ameriky :
Angloameriku, Frankoameriku a Latinskou Ameriku
vyhledá v mapách vybrané významné státy a další
zeměpisné regiony Ameriky : Kanadu, Spojené
státy americké, Mexiko, karibskou oblast, Brazílii
a guyanskou oblast, Argentinu a laplatskou oblast,
andskou oblast
vyhledá v mapách území Spojených států amerických, určí jejich geografickou polohu v zeměpisné
síti a polohu vůči sousedním státům
popíše s pomocí map přírodní poměry a přírodní
zdroje Spojených států ;
posoudí hospodářský a politický význam
Spojených států amerických v současném světě
určí v mapách hlavní sídelní a hospodářské oblasti
a hlavní zeměpisné oblasti (regiony) Spojených
států
charakterizuje obyvatelstvo, hospodářství, kulturní
tradice, vybrané oblasti a sídla Spojených států
a hlavní oblasti cestovního ruchu
uvede některou zajímavou reálii vztahující se
k životu USA
vyhledá v mapách území Kanady, určí její
geografickou polohu v zeměpisné síti a polohu vůči
sousedním státům
popíše s pomocí map přírodní poměry a přírodní
zdroje Kanady
Téma a učivo
Oblasti (regiony) a státy Ameriky
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
CJ - Receptivní a
produktivní řečové
dovednosti : reálie v
anglickém jazyce
D - Modernizace
společnosti :
vznik USA ; Moderní
doba : úloha USA ve
světě
Severní Amerika
USA - Spojené státy americké
EGS - americké regiony
v globálních souvislostech
hospodářského a politického vývoje
MdV - kritické čtení
a vnímání mediálních
sdělení
CJ - Receptivní a
produktivní řečové
dovednosti : reálie v
anglickém, popřípadě ve
francouzském jazyce
Kanada
164
Přesahy a vazby
Školní výstupy
popíše s pomocí map přírodní poměry a přírodní
zdroje Kanady
posoudí hospodářský a politický význam
Kanady v současném světě
určí v mapách hlavní sídelní a hospodářské oblasti
a hlavní zeměpisné oblasti (regiony) Kanady
charakterizuje obyvatelstvo, hospodářství, kulturní
tradice, vybrané oblasti a sídla Kanady a hlavní
oblasti cestovního ruchu
uvede vybranou reálii vztahující se k životu
v Kanadě
vyhledá v mapách území Mexika, vyjádří jeho
geografickou polohu v zeměpisné síti a polohu vůči
sousedním státům, popíše s pomocí map přírodní
poměry a přírodní zdroje Mexika
posoudí hospodářský a politický význam Mexika
v současném světě
určí v mapách hlavní sídelní a hospodářské oblasti
a hlavní zeměpisné oblasti (regiony) Mexika
uvede některou zajímavou reálii vztahující se
k životu v Mexiku
vyhledá v mapách území pevninské a ostrovní
části Střední Ameriky v oblasti Karibského moře,
určí jejich geografickou polohu v zeměpisné síti
a polohu vůči sousedním státům a regionům
popíše s pomocí map přírodní poměry karibské
oblasti
posoudí hospodářský a politický význam karibské
oblasti v současném světě
určí v mapách a porovná státy karibské oblasti,
Vymezí hlavní sídelní a hospodářské regiony
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
CJ - Receptivní a
produktivní řečové
dovednosti : reálie v
anglickém, popřípadě ve
francouzském jazyce
Střední Amerika
Mexiko
D - Objevy a dobývání.
Počátky nové doby :
zámořské objevy ;
Rozdělený a integrující
se svět
CJ - Receptivní a
produktivní řečové
dovednosti : případné
středoamerické
reálie ve španělském
(anglickém,
francouzském) jazyce
Karibská oblast
D - Objevy a dobývání.
Počátky nové doby
Rozdělený a integrující
se svět
165
MV - Kulturní rozdíly :
Etnický původ : kolonizace
karibské oblasti, rasové
poměry a soužití ras
Přesahy a vazby
Školní výstupy
charakterizuje obyvatelstvo, hospodářství, kulturní
tradice, reálie a vybrané státy karibské oblasti
vyhledá v mapách oblasti Jižní Ameriky, určí jejich
geografickou polohu v zeměpisné síti a polohu vůči
sousedním státům a regionům
popíše s pomocí map jejich přírodní poměry
posoudí hospodářský a politický význam
Brazílie, Argentiny a dalších jihoamerických států
v současném světě
určí v mapách hlavní jihoamerické sídelní a
hospodářské oblasti
charakterizuje obyvatelstvo, hospodářství,jazykové
a náboženské dispozice a kulturní tradice a reálie
jihoamerických států
vyhledá na glóbu a v mapách Asii, určí její
geografickou polohu (polohu v zeměpisné síti a
polohu
vzhledem k sousedním kontinentům a oceánům,
k zemským polokoulím a k podnebným pásům)
určí a vyhledá v mapách průběh rovníku a dalších
významných rovnoběžka poledníků v Asii
porovná rozlohu Asie s rozlohou ostatních
světadílů
pojmenuje a vyhledá v mapách Asie významné
prvky horizontální členitosti : významné části
pobřeží, moře a zálivy, ostrovy, poloostrovy,průlivy
posoudí s pomocí obecně zeměpisné mapy
výškovou členitost povrchu Asie
pojmenuje a vyhledá v mapách nejvýznamnější
povrchové útvary Asie a pojmenuje činitele, které je
formovaly
Téma a učivo
Jižní Amerika
Oblasti Jižní Ameriky :
Brazílie a guyanská oblast, Laplatská
oblast, Andská oblast
Asie
Poloha a povrch Asie
166
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
CJ - Receptivní a
produktivní řečové
dovednosti : případně
jihoamerické reálie ve
španělském jazyce
EGS - orientace na
politické mapě světa
a Asie, na obecně zeměpisné mapě Asie a v atlasových tematických
mapách
Přesahy a vazby
Školní výstupy
vyhledá v mapách Asie oblasti s výskytem sopečné
činnosti a s častým zemětřesením
vyhledá v mapách a určí nejvyšší pohoří a horské
vrcholy Asie
určí geografickou polohu Asie z hlediska umístění
v podnebných pásech
porovná podnebí v jednotlivých oblastech Asie
podle průběhu teplot a množství srážek, podle vlivu
oceánských proudů a tvarů zemského povrchu,
vymezí podnebná pásma v Asii
určí v mapách Asie monzunové oblasti a zhodnotí
význam monzunových dešťů pro osídlení
a zemědělství
vyhledá v mapách toky největších asijských řek,
lokalizuje bezodtokové oblasti
vymezí v mapách úmoří asijského světadílu
vyhledá v mapách polohu významných a velkých
jezer Asie a porovná je podle velikosti a vzniku
objasní závislost rozmístění rostlinstva a živočišstva
a částečně i půd na podnebí
pojmenuje a vyhledá v mapách Asie šířková pásma
a výškové stupně : tropické deštné lesy, savany,
stepi, pouště a polopouště, subtropické lesy
a křoviny, tajgu a tundru
pojmenuje a popíše příklady typického asijského
rostlinstva a živočišstva a zařadí je do příslušných
podnebných pásů, do podnebných pásem a do
geografických šířkových pásem
popíše a lokalizuje rozmístění nejstarších asijských
kultur v poříčí velkých řek (Čína, Indie, Blízký
východ)
Téma a učivo
Obyvatelstvo a osídlení Asie
167
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
Bi - základy ekologie :
Organismy a prostředí ;
Ochrana přírody a
životního
prostředí
průřezová témata
EV - ochrana přírody
a životního prostředí,
přístupy k přírodě, k
přírodnímu a kulturnímu
dědictví
Přesahy a vazby
Školní výstupy
vyhledá v mapách nejhustěji a řídce zalidněné
oblasti Asie, zdůvodní příčiny nerovnoměrnosti
v rozmístění obyvatelstva Asie
určí dva státy s nejvyšším počtem obyvatelstva
v Asii a ve světě - Čínu a Indii
určí nejvíce zastoupené lidské rasy v Asii
a lokalizuje v mapách Asie jejich rozmístění
pojmenuje hlavní náboženství zastoupená v Asii,
posoudí jejich vliv na způsob života obyvatel
a vymezí oblasti s jejich rozšířením
porovná obyvatelstvo Asie podle kultury,
způsobu života a náboženství
vyhledá na politické mapě Asie velké zeměpisné
oblasti (regiony) : jihozápadní Asii, monzunovou
Asii,
střední Asii a severní Asii (asijskou část Ruska),
vybrané státy a vybraná hlavní a velká města
vyhledá v mapách oblast jihozápadní Asie, určí její
geografickou polohu v zeměpisné síti a polohu vůči
sousedním státům
popíše s pomocí map přírodní poměry a přírodní
zdroje jihozápadní Asie
posoudí hospodářský a politický význam oblasti
jihozápadní Asie v současném světě, porovná
s ostatními oblastmi Asie
rozliší a lokalizuje v mapách specifické kulturní
oblasti jihozápadní Asie : zakavkazské státy, země
Blízkého východu (Turecko, Kypr, arabské státy
při pobřeží Středozemního moře, Izrael), země
Středního východu (státy Arabského poloostrova,
Irák, Irán, Afganistán)
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
D - Počátky lidské
společnosti ; Objevy a
dobývání ; Počátky nové
doby Rozdělený a
integrující se svět
IKT - Vyhledávání
informací a komunikace ;
Zpracování informací :
demografická data k
charakteristice
obyvatelstva Asie
Oblasti (regiony) Asie
průřezová témata
MV - Kulturní rozdíly :
kulturní tradice, zvyky,
náboženství, hodnoty ;
Etnický původ : různé
způsoby života, odlišné
myšlení a vnímání světa
VDO - respektování
kulturních, etnických
a jiných odlišností (lidské
rasy, náboženství, jazyky)
Jihozápadní Asie
VO- Globální svět :
Kulturní oblasti a životní
styl v asijských regionech
EGS - asijské regiony
v globálních souvislostech
hospodářského a politického vývoje
MdV - kritické čtení
a vnímání mediálních
sdělení
168
Přesahy a vazby
Školní výstupy
určí lokality se stálým politickým, náboženským
a národnostním neklidem, objasní jejich zdroje napětí
určí v mapách hlavní sídelní a hospodářská střediska,
hlavní lokality s těžbou ropy, největší přístavy a
střediska cestovního ruchu
charakterizuje obyvatelstvo, sídla, hospodářství,
kulturní a náboženské tradice a předpoklady pro
cestovní ruch
lokalizuje vybrané státy v oblasti a jejich hlavní
města, uvádí vybrané reálie z jejich života
určí mezi nimi významné producenty a vývozce
ropy a ropných produktů
vyhledá v mapách oblasti monzunové Asie :
jižní, jihovýchodní a východní Asie, vyjádří jejich
geografickou polohu v zeměpisné síti a polohu vůči
sousedním regionům a státům
popíše s pomocí map přírodní poměry monzunové
Asie a význam monzunových dešťů pro osídlení
a zemědělství
posoudí hospodářský a politický význam oblasti
jižní, jihovýchodní a východní Asie současném
světě, porovná s ostatními oblastmi Asie
určí lokality se stálým politickým, náboženským
a národnostním neklidem, objasní zdroje těchto
napětí
určí v mapách hlavní sídelní a hospodářská
střediska, hlavní lokality s těžbou významných
nerostných surovin, největší přístavy, letiště
a střediska cestovního ruchu
Téma a učivo
Monzunová Asie a její dílčí oblasti (regiony)
jižní, jihovýchodní a východní Asie
169
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
Přesahy a vazby
Školní výstupy
charakterizuje obyvatelstvo, sídla, hospodářství,
kulturní a náboženské tradice a předpoklady pro
cestovní ruch
lokalizuje vybrané státy v oblasti a jejich hlavní
města, uvádí vybrané reálie z jejich života
zhodnotí aktuální hospodářský potenciál a politický
význam Indie, Číny a Japonska v současném světě
pojmenuje hlavní hospodářské odvětví Indie, Číny
a Japonska
vyhledá v mapách území Kazachstánu a států
střední Asie, vyjádří jejich geografickou polohu
v Asii
popíše s pomocí map přírodní poměry těchto států
a jejich zdroje nerostných surovin
posoudí a srovnává jejich hospodářský a politický
vývoj a význam, přechod k tržní ekonomice
určí lokality a příčinu zdrojů politického neklidu
vyhledá v mapách hlavní města, další důležitá
sídelní a hospodářská střediska
cestovního ruchu
charakterizuje obyvatelstvo, vybraná sídla,
hospodářství, kulturní a náboženské (islámské)
tradice a předpoklady pro cestovní ruch
Téma a učivo
Střední Asie
170
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: ZEMÉPIS
Ročník: Sekunda, Tercie
Přesahy a vazby
Školní výstupy
žák
posoudí na přiměřené úrovni prostorovou
organizaci světové populace, její rozložení,
strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a
pohybů, zhodnotí na vybraných příkladech
mozaiku multikulturního světa
posoudí , jak přírodní podmínky souvisí s funkcí
lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické znaky sídel
zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce
světového hospodářství, lokalizuje na mapách
hlavní světové surovinové a energetické zdroje
porovnává předpoklady a hlavní faktory pro
územní rozmístění hospodářských aktivit
porovnává státy světa a zájmové integrace států
světa na základě podobných a odlišných znaků
lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní
aktuální geopolitické změny a politické problémy
v konkrétních světových regionech
zhodnotí vývoj počtu obyvatel na Zemi
objasní pojmy porodnost a úmrtnost
vypočítá na konkrétním příkladu přirozený přírůstek
z údajů o počtu narozených a zemřelých
nastíní územní rozdíly v hustotě zalidnění na Zemi,
objasní příčiny těchto rozdílů
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
Společenské prostředí
Obyvatelstvo světa a jeho početní růst
VO - Člověk ve společnosti
Rozmístění obyvatelstva na Zemi
171
průřezová témata
EV - Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí :
průmyslová revoluce
ademografický vývoj
Přesahy a vazby
Školní výstupy
pojmenuje příčiny přelidnění v určitých částech
světa, jeho dopady na sociální a na životní
prostředí
objasní vliv přírodních a společenských faktorů
na rozmístění obyvatelstva a proměnlivost
vlivu těchto faktorů v historii lidské společnosti
rozlišuje typy migrace podle různých kritérií : podle
směru (do oblasti a z oblasti), příčin, délky trvání
a vzdálenosti, na kterou se migrace realizuje
lokalizuje s pomocí map hlavní migrační proudy
v minulosti a přítomnosti
rozliší rozdíly ve fyzických znacích mezi lidmi
v závislosti na přírodních podmínkách
argumentuje proti rasistickým názorům a teoriím
zařazuje hlavní světové a evropské jazyky do
jazykových skupin, uvádí příklady příbuzných
jazyků,
lokalizuje je v mapách do konkrétních oblastí
rozlišuje vybrané formy písma (latinka, azbuka,
obrázková písma), lokalizuje je v mapách do
konkrétních oblastí
objasní pojmy světová náboženství, monoteismus,
polyteismus
uvádí a lokalizuje v mapách světové oblasti s trvalými náboženskými konflikty
načrtne schématicky věkové pyramidy států
s přirozeným úbytkem, stabilizovaným přírůstkem
a vysokým přirozeným přírůstkem
rozlišuje sídla podle velikosti a uvádí konkrétní
příklady z místního regionu
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
EV Vztah člověka k prostředí : příčiny a důsledky
zvyšování rozdílů globalizace jevů a procesů
Územní pohyb obyvatelstva
Sociální a kulturní globalizační procesy
D - Počátky lidské
společnosti
Rozmístění lidských ras, národů a jazyků
Územní aspekty náboženství ve světě
průřezová témata
D - Křesťanství a
středověká
Evropa
MV - Kulturní diference ;
Etnický původ : územní
aspekty
EGS - Objevujeme Evropu
a svět : globální vlivy na
společenské prostředí
MV - Kulturní diference ;
Lidské vztahy, Etnický
původ ; Multikulturalita ;
Princip sociálního smíru
a solidarity
VDO - Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování ;
Občanská společnost
Struktura obyvatelstva
EV - Lidské aktivity a problémy životního prostředí :
Vztah člověka k prostředí
Venkovská sídla
172
Přesahy a vazby
Školní výstupy
popíše typické znaky malých sídel v různých
oblastech světa v závislosti na přírodních podmínkách i na kulturní a materiální (technické)
vyspělosti
uvádí příklady různého charakteru zástavby (vesnice s návsí, domy podél potoků, řek a komunikací
apod.) v místním regionu
posuzuje vzájemnou propojenost a návaznost
osídlení městského typu a uvádí konkrétní příklady
systému měst v podobě aglomerace a konurbace
vysvětlí pojem míra urbanizace, objasní příčiny
vysoké míry urbanizace ve většině vyspělých států
na jedné straně a téhož ukazatele ve vybraných
méně rozvinutých státech na druhé straně
uvádí příklady suburbanizace a na nich tento
proces vysvětlí
zdůvodní obecní výhody, ale také určité nevýhody
života ve městech
uvádí příklady různé funkce měst, rozlišuje mezi
přírodními a socioekonomickými vlivy na funkci
měst
jmenuje a lokalizuje v mapách příklady historicky
cenných měst jako zachovalých celků (městské památkové rezervace, památky n seznamu světového
kulturního dědictví UNESCO v České republice i ve
světe), jmenuje a popíše vybrané cenné památky
městské architektury v místním regionu
vymezí podstatné rozdíly mezi vyspělým tržním
hospodářstvím vyspělých států a ekonomikou málo
rozvinutých států
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
Městská sídla, proces urbanizace
a suburbanizace
EV - Ekosystémy : lidské
sídlo - město - vesnice ;
umělý ekosystém ; kulturní
krajina
Územní struktura měst. Funkce měst
EGS - Objevujeme Evropu
a svět : orientace v tematických mapách, grafech
a ve statistických tabulkách
světového hospodářství
Hospodářské prostředí
Světové hospodářství
173
Přesahy a vazby
Školní výstupy
uvádí a hodnotí kritéria pro porovnání hospodářské a společenské vyspělosti zemí (např. podíl
služeb ve struktuře zaměstnanosti, skladba infrastruktury, gramotnost obyvatelstva)
rozlišuje sektorovou strukturu hospodářství států
v jednotlivých složkách
objasní obecný význam pojmů jádro a periferie
a v aplikované podobě v geografickém pojetí
vymezí jádrové a periferní oblasti na území různé
regionální velikosti (ve světovém, kontinentálním,
státním měřítku, v místním regionu), lokalizuje je
v mapách
posoudí význam zemědělství pro výživu lidstva
a jeho propojení s ostatními složkami státního
hospodářství
popíše a zhodnotí různé zemědělské systémy
s využitím historických zkušeností v závislosti na
podnebí, hospodářské vyspělosti a politických
poměrech
uvádí příklady nevhodného pěstování zemědělských
plodin v určitých oblastech
vymezí s pomocí map hlavní zemědělské oblasti
světa, určí a zdůvodní jejich specializaci (obilnářské
oblasti, ovocnářské oblasti apod.)
hodnotí význam pěstování zemědělských plodin
v různých částech světa, uvádí a lokalizuje v mapách příklady oblastí, kde dosud převažuje nad
ostatními sektory a odvětvími
specifikuje jednotlivá podnebná pásma s pomocí
reprezentativních pěstovaných zemědělských plodin
Téma a učivo
Jádrové a periferní oblasti světa
Hospodářské globalizační procesy, globální
nerovnost
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
VO - Stát a hospodářství:
výroba, obchod, služby,
principy tržního
hospodářství
Stát a právo ;
Mezinárodní vztahy,
globální svět
průřezová témata
EV - Lidské aktivity a problémy životního prostředí :
udržitelný život (rozvoj)
společnosti
EGS - Objevujeme Evropu
a svět ; porozumění historickým a politickým událostem, které ovlivňovaly
vývoj světa
Světové zemědělství
VO - Mezinárodní
vztahy, globální svět
EGS - Objevujeme Evropu
a svět : vývoj a mezníky
světového zemědělství
D - Počátky lidské
společnosti : význam
zemědělství pro rozvoj
lidské společnosti
Pěstování zemědělských plodin
174
EV - Lidské aktivity a problémy životního prostředí :
vlivy zemědělství na životní prostředí
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Téma a učivo
zhodnotí význam chovu hospodářských zvířat
v různých částech světa, uvádí příklady oblastí,
kde převládá
lokalizuje v mapách hlavní oblasti chovu domácích
hospodářských zvířat, objasňuje kulturní a náboženské tradice chovu
poukazuje na nevýhody moderních způsobů výživy
a chovu dobytka ve vztahu k možnému šíření chorob
Chov hospodářských zvířat
uvádí příklady lovených sladkovodních a mořských
ryb a jiných živočichů
vymezuje a lokalizuje v mapách hlavní rybolovné
oblasti světa, uvádí je do souvislosti s jejich vazbou
na mořský šelf a mořské proudy
uvádí faktory, které omezují a ohrožují rybolov
lokalizuje dva hlavní pásy vhodné pro lesní hospodářství : severské jehličnaté lesy (tajga) a jádra
tropických deštných lesů, uvádí příklady charakteristických dřevin v těchto oblastech
rozlišuje mezi tzv. primárním a sekundárním lesem
znázorní schematicky základní členění průmyslu
na jednotlivá odvětví (odvětvová struktura)
rozliší průmyslová odvětví, která mají dlouhou
řemeslnou a manufakturní výrobní tradici a nová
odvětví s moderní technologií, posoudí důležitost
jednotlivých průmyslových odvětví pro hospodářství
vyspělých zemí
uvádí příklady členění průmyslových odvětví na
dílčí obory
rozlišuje nerostné suroviny podle charakteru a využití
Rybolov a lesní hospodářství
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
Bi - Základy ekologie :
organismy a prostředí
EV - Ekosystémy : les,
produkční významy lesa ;
vodní zdroje, lidské
aktivity
spojené s vodním
hospodářstvím
D - Modernizace
společnosti
industrializace a její
důsledky pro společnost
Světová průmyslová výroba
Těžba a dobývání nerostů, zpracování
surovin
175
EGS - Objevujeme Evropu
a svět : vývoj a mezníky
průmyslového rozvoje
ve světě
Přesahy a vazby
Školní výstupy
objasní závislost výskytu některých nerostů (především paliv) na geologických poměrech
dokumentuje vztahy mezi využíváním nerostných
surovin a vývojem lidské společnosti
rozlišuje jednotlivá odvětví průmyslu, uvádí kritéria
která je odlišují
lokalizuje vazby těžebního a energetického průmyslu na surovinovou základnu a další, především
energetické lokalizační faktory
klade otázky a hledá odpovědi na ekologické
problémy spjaté s těžebním a energetickým
průmyslem a na řešení problému nezaměstnanosti
v souvislosti s útlumem některých oborů průmyslu
zvažuje hlavní lokalizační faktory ovlivňující územní
rozmístění hlavních průmyslových odvětví
rozlišuje zpracovatelský průmysl na základní odvětví
srovnává surovinovou podmíněnost a závislost
zpracovatelských odvětví průmyslu
uvádí konkrétní příklady "vlajkových" výrobků
zpracovatelského průmyslu vyspělých zemí světa,
posuzuje význam průmyslové výrobní tradice
objasní s porozuměním pojmy : dopravní uzel,
dopravní komunikace, dopravní síť
rozlišuje dopravu podle funkce, charakteru komunikace a podle druhu dopravního prostředku
popíše vývoj funkce dopravy od starověku do současnosti
hodnotí úroveň dopravy v různých oblastech světa
podle vybraných kvantitativních a kvalitativních
kritérií
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody
Zpracovatelský průmysl
F - Energie
CH - Chemie a
společnost :chemický
průmysl
Bi - Základy ekologie :
vlivy člověka na životní
prostředí
CH - Chemie a
společnost :chemický
průmysl ; Bezpečnost
práce : mimořádné
události : havárie
chemických provozů,
úniky nebezpečných
látek
Úloha dopravy v hospodářství
F Pohyb těles ; Energie
CH - Chemie a
společnost
176
EV - Lidské aktivity a problémy životního prostředí :
doprava a životní prostředí
Přesahy a vazby
Školní výstupy
uvádí příklady propojení dopravy s dalšími hospodářskými složkami
objasní výhody a nevýhody ve využívání jednotlivých druhů pozemní dopravy
vymezí a lokalizuje v mapách hlavní světové dopravní tahy a trasy pozemní dopravy
srovnává kvantitativní a kvalitativní znaky pozemní
dopravy v jednotlivých oblastech světa
uvádí na konkrétních příkladech rozdíly mezi
jednotlivými kategoriemi silničních a železničních
komunikací
zhodnotí změny v postavení vodní dopravy od
minulosti do přítomnosti, uvádí příklady, kde vodní
doprava zůstává hlavním dopravním způsobem
objasní pojem "levná vlajka" v námořní dopravě
pojmenuje aktuální trendy letecké dopravy (úsporná
opatření, ekologická opatření, nízkonákladové
společnosti, nové technologie)
vymezí hlavní mezinárodní letecké koridory
a oblasti s hustou vnitrostátní leteckou dopravou,
lokalizuje nejvýznamnější letiště ve světě a v České
republice
popíše vývojové tendence ve vývoji a šíření
spojových soustav přinášejících signál (televize,
rozhlas, telefon, fax, internet)
rozlišuje mezi výrobními a nevýrobními službami
rozlišuje mezi službami zajišťovanými státem
a službami zajišťovanými soukromým sektorem
specifikuje postavení obslužné sféry v zemích
podle jejich společenské a hospodářské vyspělosti
hodnotí zaměstnanost obyvatelstva ve službách
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
EGS - Objevujeme Evropu
a svět : globální ovlivnění
společenského a hospodářského vývoje rozvojem
dopravy osob, nákladů,
zpráv a dynamikou dopravních, informačních a
komunikačních technologií
Pozemní doprava : železniční, silniční
a potrubní
Vodní a letecká doprava, spoje
OSV - Sociální rozvoj
komunikace
VO - Stát a hospodářství;
Stát a právo
Služby obyvatelstvu
177
EGS - Objevujeme Evropu
a svět : globální dopad
rozvoje služeb a životní
úroveň lidstva ; společenské mezníky a předpoklady rozvoje služeb
a cestovního ruchu
Přesahy a vazby
Školní výstupy
specifikuje postavení obslužné sféry v zemích
podle jejich společenské a hospodářské vyspělosti
hodnotí zaměstnanost obyvatelstva ve službách
jako jeden z nejprůkaznějších ukazatelů stupně
rozvoje jednotlivých zemí světa
hodnotí a srovnává význam cestovního ruchu pro
hospodářství jednotlivých zemí světa
rozlišuje základní typy cestovního ruchu, uvádí,
na které skupiny obyvatelstva (věkové, profesní) se
orientují jednotlivé typy cestovního ruchu a rekreace
vymezí a lokalizuje v mapách hlavní světové
oblasti cestovního ruchu, uvádí jejich hlavní
lokalizační faktory
prakticky se orientuje při činnostech s katalogy
cestovních kanceláří a s jízdními a letovými řády,
vyhledává v nich aktivně autobusové, vlakové,
lodní a letecké spoje, a to také s pomocí internetu
připraví samostatně jednoduchý cestovní plán
(itinerář) pro skutečný nebo modelový pobytový
a poznávací zájezd
vymezí a lokalizuje v mapách oblasti světa s převládajícím vývozem a dovozem surovin a oblasti,
kde převládá vývoz a dovoz průmyslových výrobků
jmenuje příklady nejvýznamnějších světových hospodářských organizací a integrací, uvádí příklady
jejich členů a zaměření
hodnotí postavení České republiky v mezinárodním
obchodu
hodnotí příčiny vyspělosti a zaostalosti jednotlivých
oblastí světa z hospodářského hlediska
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
Cestovní ruch a rekreace
VO - Člověk ve
společnosti : kulturní
život
EGS - Objevujeme Evropu
a svět : předpoklady
a ukazatele globalizace
mezinárodního obchodu
Mezinárodní obchod ; nadnárodní společnosti, mezinárodní hospodářské integrace,
globální trh
Hlavní hospodářské oblasti světa
178
VO - Mezinárodní
vztahy, globální svět
EV - Lidské aktivity a problémy životního prostředí :
udržitelný rozvoj společnosti
EGS - Objevujeme Evropu
a svět : orientace na politické mapě světa
Přesahy a vazby
Školní výstupy
pojmenuje základní rozdíly mezi nezávislým (suverénním) státem, autonomním a závislým územím
dokumentuje vývoj a rozpad koloniálních říší
určí příčiny kolonizace cizích zemí, popíše její
charakter, problémy, která přinášela a jak ovlivnila
život v koloniích a v mateřských zemích
určí a lokalizuje příklady stabilních hranic v Evropě
a ve světě a hlavní změny hranic v průběhu 20.
století
vzájemně srovnává státy podle fyzickogeografických kritérií (rozloha, geografická poloha, členitost
pobřeží) a podle společenských a hospodářských
kritérií (počet a původ obyvatel, hustota zalidnění,
správní členění, státní zřízení)
rozlišuje různé aspekty polohy státu (geografická
poloha v zeměpisné síti daná zeměpisnými souřadnicemi, vzdálenost od moře, dopravní poloha,
geopolitická poloha apod.)
pojmenuje a vyhledá v mapách největší a nejlidnatější státy světa
objasní pojem státní hranice a rozlišuje její pevninský, mořský a vzdušný prostor
uvádí kritéria členění hranic (podle tvaru, charakteru
- přírodní, umělé)
popíše funkci hraničních přechodů a pobřežních vod
uvádí rozdíly mezi jednotlivými formami státního
zřízení (republika, konstituční a absolutní monarchie)
určí charakter ústavní role prezidenta České
republiky, srovná jeho pravomoci se státy - republikami s prezidentským typem vlády (USA, Rusko,
Francie)
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
Hlavní hospodářské oblasti světa
Politická mapa současného světa
VO - Stát a právo :
právní základy státu
Státy na Zemi
Poloha, rozloha, lidnatost států
Průběh a tvar státních hranic
Státní zřízení. Způsob vlády
179
D - Nejstarší civilizace,
Kořeny evropské kultury;
Křesťanství a středověká
Evropa ; Modernizace
společnosti ; Moderní
doba ;
Rozdělený a integrující
se svět
průřezová témata
Přesahy a vazby
Školní výstupy
uvádí příklady přežívajících totalitních režimů ve
světě, základní znaky a rozdíly mezi totalitním
a demokratickým vládnoucím systémem
rozlišuje mezi unitárním a federativním státem
uvádí příklady rozdělení (členění) státu na menší
územní správní celky (v České republice, v dalším
vybraném státě Evropské unie, ve vybraném státě
mimo EU), jmenuje na příkladech jejich názvy, uvádí rozdíly v pravomocích státu a menších územně
správních celků
pojmenuje kritéria pro posouzení vyspělosti států
světa a rozděluje na jejich základě státy světa na :
nejvyspělejší státy světa s tržním hospodářstvím,
středně rozvinuté státy, málo rozvinuté - rozvojové
státy
objasní pojmy : nově industrializované země (NIZ),
"malí asijští tygři (draci)"
vyjádří svou představu vysoké a nízké životní
úrovně a vyspělosti státu
uvede názvy hlavních mezinárodních politických
organizací, jejich cíle a členské státy
načrtne základní strukturu Organizace spojených
národů (OSN)
pojmenuje a vyhledá v mapách lokality tradičních
a aktuálních ozbrojených konfliktů ve světě
objasní obecné příčiny ozbrojených konfliktů
zhodnotí význam a úlohu mezinárodních organizací
při řešení ozbrojených konfliktů, uvede konkrétní
příklady postupů
Téma a učivo
Nové státy na mapě světa
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
EGS - Objevujeme Evropu
a svět : příčiny a důsledky
politických, náboženských,
hospodářských a kulturních rozporů
MV - Lidské vztahy
EGS - Objevujeme Evropu
a svět : orientace na politické mapě světa
180
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Téma a učivo
vyjádří osobní postoj k průvodním jevům ozbrojených konfliktů, jakým jsou genocida a terorismus
namířené proti civilnímu obyvatelstvu
zdůvodní vznik velkého množství nových nezávislých států po roce 1990
srovnává současnou politickou mapu světa s mapami starými 15 a více let
objasní pojem referendum a jeho funkci v demokratických státech a při vzniku nových států
181
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: ZEMÉPIS
Ročník: Tercie
Přesahy a vazby
Školní výstupy
vyhledá na glóbu a v mapách evropský světadíl,
zhodnotí jeho geografickou polohu
určí a vyhledá v mapách průběh rovníku vzhledem k
poloze Evropy a základního poledníku Evropou
porovná rozlohu Evropy s rozlohou ostatních světadílů
pojmenuje a vyhledá v mapách Evropy významné
prvky horizontální členitosti: významné části pobřeží,
moře a zálivy, ostrovy a poloostrovy, průlivy
posoudí s pomocí obecně zeměpisné mapy Evropy
výškovou členitost povrchu Evropy
pojmenuje a vyhledá v mapách Evropy významné
povrchové útvary a zhodnotí činitele, které je formovaly
pojmenuje a vyhledá v mapách nejvyšší pohoří a
horské vrcholy Evropy
určí geografickou polohu Evropy z hlediska umístění
v podnebných pásechporovná podnebí v jednotlivých oblastech Evropy
podle teplotních poměrů a množství srážek, podle
vlivů oceánských proudů a tvarů zemského povrchu,
vymezí jednotlivá podnebná pásma
zhodnotí kontinentální a oceánské vlivy v podnebí v
konkrétních evropských oblastech
Téma a učivo
EVROPA
Rozloha, poloha, hranice, členitost
Povrch Evropy
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
EGS - Evropa a svět
nás zajímá: orientace na
politické mapě světa a
Evropy, na obecně
zeměpisné mapě Evropy
a v atlasových tématických mapách
Objevujeme Evropu a
svět
Jsme Evropané:
evropské jazykové a
kulturní okruhy
Podnebí a počasí v Evropě
182
Přesahy a vazby
Školní výstupy
vyhledá v mapách toky vybraných evropských řek,
vymezí bezodtokové oblasti
rozliší v mapách úmoří evropského světadílu
vyhledá v mapách polohu velkých jezer a
jezerních oblastí v Evropě, pojmenuje procesy,
které jezera formovaly
objasní závislost rozmístění rostlinstva a
živočišstva a částečně i půd v Evropě na
zeměpisné šířce, a také na podnebných
faktorech ve směru Z-V
pojmenuje a určí v mapách Evropy vegetační pásma
a výškové stupně: subtropická vegetace, lesostepi
a stepi,lesy mírného pásu, tundra
pojmenuje a vyhledá v mapách několik příkladů
evropských národních parků
vyhledá v mapách aktuální nejhustěji a řídce
zalidněné oblasti Evropy, zdůvodní příčiny těchto
rozdílů v rozmístění evropského obyvatelstva
srovná obyvatelstvo Evropy podle rozmístění
jednotlivých národů a jejich jazykových skupin,
podle
kultury, způsobu života a náboženství
určí evropské státy a národy s nejvyšší počtem
obyvatelstva
vyhledá na politické mapě Evropy velké zeměpisné
oblasti (regiony), vybrané státy a vybraná hlavní a
velká města
určí a vyhledá v mapách státy EU a státy, které se o
vstup do EU ucházejí
Téma a učivo
Vodstvo Evropy
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
Bi - základy ekologie:
organismy a prostředí,
ochrana přírody a ŽP
průřezová témata
EV - ochrana přírody a
ŽP, přístupy k přírodě,
k přírodnímu a kulturnímu dědictví
Vegetační pásma a výškové stupně
v Evropě
OSV - Osobnostní
rozvoj: rozvoj schopnosti
poznávání, kreativita
Obyvatelstvo a osídlení Evropy
Oblasti a státy Evropy
183
D - křesťanství,
demokracie, evropský
integrační proces, vývoj
po druhé světové válce
MK - Kulturní rozdíly:
kulturní tradice, zvyky,
náboženství, hodnoty
Etnický původ: různé
způsoby života, odlišné
myšlení a vnímání
světa
Přesahy a vazby
Školní výstupy
určí a vyhledá v mapách evropské členské státy
NATO
vyhledá v mapách oblast střední Evropy, určí její
geografickou polohu v zeměpisné síti a polohu vůči
sousedním regionům a státům
popíše s pomocí map přírodní poměry a přírodní
zdroje států střední Evropy
zhodnotí hospodářský a politický význam oblasti
střední Evropy v současném světě, porovná ji s
ostatními regiony Evropy
lokalizuje na politické mapě Evropy státy střední
Evropy, porovnává jejich hospodářskou vyspělost
určí v mapách hlavní sídelní a hospodářská střediska,
hlavní lokality s těžbou nerostných surovin, největší
přístavy, letiště a oblasti cestovního ruchu
charakterizuje obyvatelstvo, sídla, hospodářství,
kulturní a náboženské tradice a předpoklady pro
cestovní ruch ve střední Evropě
podává stručný komplexní geografický přehled
států střední Evropy, zejména sousedních států
České republiky
vyhledá v mapách příslušnou geografickou oblast
Evropy, vymezí její geografickou polohu a
zeměpisné
síti a polohu vůči ostatním oblastem, popřípadě
státům
popíše s pomocí map přírodní poměry a přírodní
zdroje příslušné oblasti Evropy
posoudí hospodářský a politický význam příslušné
oblasti Evropy v současném světě, srovná ji s
ostatními regiony Evropy
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
Střední Evropa
VO - Mezinárodní
vztahy, globální svět:
evropská integrace
VDO - respektování
kulturních, etnických a
jiných odlišností ( lidské
rasy, náboženství,
jazyky)
EGS - evropské regiony
v globálních souvislostech hospodářského
a politického vývoje
MdV - kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení
Ostatní evropské oblasti:
západní Evropa
severní Evropa
jižní Evropa
jihovýchodní Evropa
východní Evropa
184
Přesahy a vazby
Školní výstupy
lokalizuje na politické mapě Evropy jednotlivé státy
příslušného regionu, srovná jejich hospodářskou
vyspělost
vyhledá v mapách hlavní sídelní a hospodářská
střediska, hlavní lokality s těžbou nerostných
surovin, největší přístavy, letiště a oblasti cestovního
ruchu
charakterizuje obyvatelstvo, sídla, hospodářství,
kulturní a náboženské tradice a předpoklady pro
cestovní ruch v příslušných regionech Evropy
podává stručný komplexní geografický přehled
států ve vyjmenovaných regionech Evropy
vyhledá v mapách území Ruské federace, určí její
geografickou polohu v zeměpisné síti, polohu na
území dvou světadílů a polohu vůči sousedním regionům a státům
vymezí v mapách hranici mezi evropskou a asijskou
hranicí Ruska (hranici mezi Evropou a Asií)
zhodnotí s pomocí map rozlohu, přírodní poměry a
přírodní zdroje Ruské federace
posoudí hospodářský a politický význam Ruska
v současném světě, zhodnotí s ohledem na osvojené
vědomosti probíhající transformaci hospodářství,
společenské a politické procesy v Rusku
vyhledá v mapách hlavní sídelní a hospodářské oblasti v evropských i asijských regionech Ruska
charakterizuje obyvatelstvo, sídla, hospodářství,
kulturní tradice, vybrané oblasti a sídla Ruské
federace
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
EGS - orientace na
politické mapě světa, na
obecně zeměpisné mapě východní Evropy a severní Asie a v atlasových
tématických mapách
Rusko
185
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: ZEMÉPIS
Ročník: KVARTA
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Žák:
určí geografickou polohu ČR, posoudí jednotlivé
aspekty polohy, rozliší typy a průběh státní hranice,
porovná rozlohu ČR s ostatními evropskými státy
nastíní hlavní evoluční přírodní změny a procesy
probíhající na území dnešní ČR v průběhu
jednotlivých geologických období od prvohor do
současnosti, rozlišuje hlavní typy hornin podle
původu (magmatity, sedimenty, metamorfyty), popíše
mechanismus zvětrávání a eroze hornin
vymezí na geologické mapě ČR podle geologického
vývoje oblast Českého masivu a Karpat, na fyzické
mapě ČR je rozliší jako dvě základní
geomorfologické jednotky - Českou vysočinu a
Karpaty, orientuje se na fyzické mapě ČR, vyhledá v
České vysočině a v Karpatech hlavní pohoří
pojmenuje hlavní činitele ovlivňující podnebí ČR,
zhodnotí oceánské a kontinentální vlivy podnebí na
oblasti ČR, objasní pojem teplotní inverze, vyjádří
znaky a rozmístění podnebných oblastí na území ČR:
teplé, mírně teplé a chladné oblasti, rozliší mezi
podnebím a počasím, uvádí příklady přírodních a
antropogenních vlivů na podnebí a počasí
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
VO - Člověk ve společnosti
- naše vlast, pojem vlasti a
vlastenectví, státní
symboly, Stát a právo:
právní základy státu
Poloha a rozloha ČR
Geologická stavba a povrch ČR
Geomorfologické členění povrchu ČR
Podnebí a počasí ČR
186
Bi - neživá příroda: nerosty
a horniny, vnější a vnitřní
geologické procesy, půdy,
geologický vývoj a stavba
území ČR, podnebí a
počasí ve vztahu k životu
průřezová témata
EGS - Evropa a svět nás
zajímá: naši sousedé v
Evropě, Objevujeme
Evropu a svět: naše vlast
a Evropa, evropské
krajiny, Jsme Evropané orientace na politické a
obecně zeměpisné mapě
Evropy a v atlasových
tématických mapách ČR
Přesahy a vazby
Školní výstupy
zařadí území ČR k úmořím evropských moří,
pojmenuje hlavní vodní toky a vyhledá je v mapách,
rozlišuje s uvedením konkrétních příkladů povrchové
a podpovrchové vodstvo, lokalizuje hlavní lázeňské
prameny a lázeňská místa, rozlišuje mezi přírodními
a umělými vodními nádržemi, objasní původ jezer v
ČR, zdůvodní hospodářské aspekty a význam
českého rybníkářství v minulosti a v přítomnosti,
objasní příčiny povodňových situací na území ČR,
pojmenuje základní činnosti a postupy, jak se chovat
v průběhu povodní
rozlišuje mezi půdními druhy a půdními typy,
pojmenuje hlavní půdní typy na území ČR, uvede
jejich rozmístění
analyzuje tyto půdní druhy a půdní typy s ohledem
na kvalitní pro zemědělské účely
rozlišuje podmínky vzniku a následky půdní eroze
(vodní i větrné)
analyzuje souvislosti mezi zeměpisnou šířkou,
nadmořskou výškou, půdou a charakterem rostlinstva
jako příklad zeměpisného zonálního jevu
popíše vývojové změny rostlinstva na území ČR v
souvislosti s historickým šířením osídlení,
zemědělství a těžby dřeva
popíše skladbu a rozšíření lesních porostů na území
ČR, pojmenuje výškové vegetační stupně v pohořích
Téma a učivo
Vodstvo ČR
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
D - historie rybníkářství a
vodních děl v českých
zemích: kontext v
jednotlivých tématických
okruzích s přihlédnutím k
hospodářským dějinám
českých zemí
Půdy ČR
Bi - základy ekologie:
organismy a prostředí
Rozmístění rostlinstva a živočišstva ČR
187
průřezová témata
EV - ekosystémy
Přesahy a vazby
Školní výstupy
rozlišuje velkoplošná a maloplošná chráněná území v
ČR z hlediska charakteru ochrany, početnosti a
cennosti ekosystémů, uvádí jejich příklady, uvádí
příklady přírodních a kulturních krajin v ČR, zejména
v místním regionu, navrhuje samostatně schémata
projektu zabývajícího se řešením konkrétního
ekologického problému, zlepšením v ochraně ŽP
posoudí hlavní aktuální trendy demografického
vývoje obyvatelstva v ČR
určí hlavní migrační trendy v rámci ČR a mezi ČR a
okolními státy, objasní příčiny těchto migrací a
porovná je se světovými trendy
zhodnotí souvislosti rozmístění obyvatelstva v ČR s
nadmořskou výškou, s přítomností přírodních zdrojů
a s dalšími faktory
uvede změny ve struktuře obyvatelstva, pokud jde o
zastoupení národností, náboženství, zaměstnaností v
jednotlivých složkách hospodářství, objasňuje
mechanismy změn
rozděluje sídla podle určitých kritérií - podle
velikosti, charakteru zástavby, uvádí kritéria pro
odlišení venkovského a městského osídlení v
podmínkách ČR
uvádí příklady sídel podle jejich funkce, objasňuje
historické souvislosti týkající se vzniku a funkce měst
na území ČR
hodnotí proces urbanizace v místním regionu,
navrhuje svou představu ideálního města (
uspořádání,
vybavenost)
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
Ochrana přírody a ŽP ČR
Bi - základy ekologie:
ochrana přírody a ŽP,
chráněná území přírody v
ČR
VO - Člověk ve
společnosti
D - nejstarší civilizace,
Kořeny evropské kultury
Obyvatelstvo ČR
Sídla ČR
188
EV - Lidské aktivity a
problémy ŽP: ochrana
přírody, Vztah člověka k
prostředí
OSV - Sociální rozvoj
EGS - Objevujeme Evropu
a svět: naše vlast a Evropa,
evropské a globální vlivy
na rozvoj společenského
prostředí v ČR
MV - Etnický původ
EV - vztah člověka a
prostředí
Přesahy a vazby
Školní výstupy
člení hospodářství do jednotlivých sektorů a řadí do
nich jednotlivé hospodářské činnosti obyvatelstva,
nalézá souvislosti mezi hospodářskými sektory a
odvětvími, objasní a zdůvodní existenci územních
rozdílů v hospodářské vyspělosti jednotlivých
regionů ČR
rozlišuje nerostné suroviny podle jejich charakteru a
využití, vymezí a lokalizuje v mapách oblasti těžby
paliv v ČR, zhodnotí strukturu surovinové základny
ČR, lokalizuje na příkladech historickou těžbu
vzácných kovů na území ČR, vysvětlí vztah mezi
výskytem nerostných surovin a rozmístěním sídel a
průmyslové výroby, uvede konkrétní příklady
zařazuje těžební a energetický průmysl do
základního systému odvětvového členění průmyslové
výroby, objasní pojmy: obnovitelné a neobnovitelné
energetické zdroje, popíše výhody a nevýhody
jednotlivých druhů elektráren z ekonomických a
ekologických ohledů, zdůvodní potřebu nahrazovat
standardní zdroje alternativními v rámci udržitelného
života, analyzuje vztahy mezi rozmístěním elektráren
a zdroji surovin (palivo, voda)
zařazuje hutnický průmysl do základního systému
odvětvového členění průmyslové výroby, objasní
pojmy: černá a barevná metalurgie, objasní vztah v
rozmístění hutních závodů a zdrojů surovin a energie,
popíše vývoj hutní výroby na našem území za
posledních sto let, rozlišuje období konjuktury a
stagnace
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
Složky hospodářství ČR
Přírodní zdroje, nerostné suroviny, paliva ČR
VO - Stát a hospodářství:
majetek, vlastnictví,
výroba, obchod, služby,
principy tržního
hospodářství, Stát a
právo: právní základy
státu
Bi - základy ekologie:
ochrana přírody a ŽP
Těžební a energetický průmysl ČR
Hutnický průmysl ČR
189
EGS - Jsme Evropané:
orientace v hospodářských
tématických mapách ČR
EV - Vztah člověka k
prostředí
D - Modernizace
společnosti:industrializace EGS - Jsme Evropané:
historické etapy rozvoje
a její důsledky pro
průmyslu na území ČR
společnost
EV - Lidské aktivity a
F - Energie
problémy ŽP: vliv
průmyslu na prostředí
Přesahy a vazby
Školní výstupy
zařazuje strojírenský průmysl do základního systému
odvětvového členění průmyslové výroby s ohledem
na široký charakter výrobků, uvádí konkrétní
příklady specializovaných strojírenských oborů,
uvádí příklady vysoké míry zhodnocení suroviny ve
strojírenském průmyslu (výroba hodinek, optických a
lékařských přístrojů, automobilů, elektroniky),
pojmenuje klíčové obory strojírenství v ČR, uvádí
příklady vyvážených a dovážených strojírenských
výrobků, popíše vztah mezi rozmístěním
strojírenských závodů a zdroji surovin, energie a
kvalifikovaných pracovních sil
zařazuje chemický průmysl a průmysl stavebních
hmot do základního systému odvětvového členění
průmyslové výroby, uvádí příklady univerzálního
použití ropy, popíše vztah mezi rozmístěním
chemických závodů a cementáren ve vazbě na zdroje
surovin, vody, energie a potenciál pracovnách sil,
zhodnotí zdravotní rizika spjatá s případným únikem
látek z chemických a stavebních závodů
uvádí konkrétní příklady jednotlivých oborů
zpracovatelského průmyslu a lokalizační faktory
potřebné k jejich rozmístění, porovná význam
přírodních a sociálních podmínek pro rozmístění
těžkého a zpracovatelského průmyslu, vyhledá v
mapách oblasti sklářského, keramického,
dřevozpracujícího, textilního a oděvního průmyslu v
ČR, objasní, proč se tato odvětví zpracovatelského
průmyslu koncentrují do několika oblastí
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
Strojírenský průmysl
Chemický průmysl, průmysl stavebních hmot
ČR
Ostatní zpracovatelská průmysl ČR
190
Bi - Základy ekologie:
vlivy průmyslu na ŽP
D - úloha strojů v
dějinách
Ch - Chemie a
společnost: chemický
průmysl v ČR,
Bezpečnost práce:
mimořádné události,
havárie chemických
provozů, úniky
nebezpečných látek
průřezová témata
Přesahy a vazby
Školní výstupy
zhodnotí charakter zemědělství v ČR v závislosti na
nadmořské výšce a kvalitě půd, objasní pojmy:
příměstské zemědělství a ekologické zemědělství,
doloží na příkladech návaznost zemědělství a
potravinářského průmyslu, uvede konkrétní výrobky
vázané na místa produkce, spotřeby a výrobky bez
nutné vazby na tato místa
rozlišuje mezi jednotlivými druhy dopravy podle
prostředí, vymezí a vyhledá na mapách hlavní
dopravní tahy a trasy pozemní, vodní a letecké
dopravy v ČR, popíše a zhodnotí polohu jednotlivých
oblastí ČR vzhledem k dopravní síti, objasní důvody
růstu podílu kamiónové přepravy v silniční dopravě,
objasní důvody poměrně malého významu vodní
dopravy v ČR, posuzuje jednotlivé druhy dopravy z
různých hledisek
pojmenuje určující lokalizační faktory a atraktivity
pro rozvoj cestovního ruchu v ČR, člení cestovní
ruch podle jeho tématického zaměření, objasní
pojmy: aktivní a pasivní cestovní ruch, vymezí hlavní
oblasti cestovního ruchu v ČR, uvádí příklady jejich
konkrétních lokalit, specifické lokalizační faktory a
hlavní atraktivity pro cestovní ruch, pojmenuje,
popíše a vyhledá v mapách příklady národních
kulturních památek a památek zapsaných v seznamu
světového kulturního dědictví UNESCO
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
Zemědělství a potravinářský průmysl ČR
D - Počátky lidské
společnosti: význam
zemědělství pro rozvoj
lidské společnosti
Bi - Základy ekologie:
vlivy zemědělství na ŽP
Doprava ČR
F - Pohyb těles
Ch - Chemie a
společnost: přínos
chemie pro dopravu
VO - Člověk ve
společnosti: kulturní
život
Cestovní ruch ČR
191
EGS - Jsme Evropané:
historické etapy rozvoje
zemědělství na území ČR
EV - Lidské aktivity a
problémy ŽP: vliv
zemědělství na ŽP
EGS - Jsme Evropané:
význam dopravní polohy
ČR v Evropě
EV - Lidské aktivity a
problémy ŽP: vliv dopravy
na ŽP
EGS- Objevujeme Evropu
a svět: postavení ČR ve
světové síti aktivit
cestovního ruchu a služeb
obyvatelstvu EV - Lidské
aktivity a problémy ŽP:
ochrana přírody a
kulturních památek
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Téma a učivo
objasní základní pojmy zahraničního obchodu:
export, import, obrat, bilance, komodita, pojmenuje
hlavní exportované a importované druhy zboží v ČR,
rozlišuje výrobní a nevýrobní služby, státem placené
služby, služby poskytované soukromým sektorem,
uvádí jejich konkrétní příklady
Cestovní ruch ČR
pojmenuje významné mezinárodní organizace,
jejichž členem je ČR, zhodnotí jejich zaměření
specifikuje polohu, přírodní, sídelní a hospodářské
poměry místního regionu, hodnotí na základě
dostupných a osvojených znalostí význam místního
regionu v rámci státu a vzhledem k sousedním
regionům, posuzuje přednosti, bariéry a rizika v
dalším rozvoji místního regionu, specifikuje
postavení, hierarchii a kvalitu obslužné sféry v
místním regionu
rozlišuje základní správní kategorie v územním
členění ČR - instituce státní správy a územní
samosprávy, objasní rozdíly mezi kulturním
regionem a historickou oblastí, komplexně srovná
jednotlivé regiony ČR ( s důrazem na místní region )
podle vybraných kritérií: z hlediska přírodních
podmínek, osídlení, hospodářského potenciálu,
životní úrovně, kvality ŽP, možností dalšího rozvoje
a bariér, hodnotí společné znaky a specifické prvky a
podmínky, vyjadřuje své názory na kvalitu
jednotlivých regionů v ČR v mentálních mapách
(osobní preference a nepreference konkrétních lokalit
k bydlení, k pracovním příležitostem, k cestování, k
pobytovým formám rekreace apod.)
Členství ČR v mezinárodních organizacích
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
VO - Stát a hospodářství,
Stát a právo
Zahraniční obchod, služby obyvatelstvu ČR
VO - Mezinárodní
vztahy, globální svět:
evropská integrace,
mezinárodní spolupráce
Místní region
VO - Stát a právo:
právní základy státu,
státní správa a
samospráva
Kraje ČR
Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj,
Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj,
Liberecký kraj, Královéhradecký kraj,
Pardubický kraj, Vysočina, Jihomoravský
kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj,
Moravskoslezský kraj
192
průřezová témata
EGS - Jsme Evropané:
evropské integrace
VDO - Občan, občanská
společnost a stát: principy
demokracie jako formy
vlády a způsobu
rozhodování
MdV - Kritické čtení a
vnímání mediálních sdělení
o regionech ČR
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: ZEMÉPIS
Ročník: PRIMA – KVARTA průběžně
Přesahy a vazby
Školní výstupy
- používá s porozuměním pojem krajinná sféra ve
vztahu k celému zemskému povrchu, ve vztahu k
přírodě a ve vztahu k lidské společnosti
- rozlišuje krajiny jako různě velké části pevniny s
určitými znaky
rozlišuje vzhled a znaky přírodních krajin a kulturních krajin
- uvádí a rozlišuje na konkrétních příkladech základní složky a prvky krajiny: přírodní krajinné složky a
prvky, kulturní krajinné složky a prvky, ekosystémy,
biomy
- uvádí a popisuje na příkladech v místní krajině
vztahy mezi jednotlivými složkami přírodní krajiny
- posoudí vliv lidí na rozšíření rostlinstva a živočišstva na Zemi
- zhodnotí výhody a nevýhody života lidí v konkrétních přírodních podmínkách
- posuzuje vzhled a funkci krajin jako výsledek složitého působení přírodních procesů a působení lidí
- popíše činnost lidí v jednotlivých typech přírodních
krajin
- objasní pojmy: přírodní krajina, kulturní krajina
- objasní složky a aspekty společenského prostředí
Téma a učivo
KRAJINA
Krajinná sféra, přírodní sféra, příroda,
socioekonomická sféra
Krajinné složky, prvky, struktura, okolí,
funkce a role, vzhled krajiny.
Krajina jako určitá část krajinné sféry,
místní krajina.
Přírodní a kulturní krajinné složky a prvky,
přírodní, společenské a ŽP.
Krajinotvorní činitelé a procesy
Typy krajin: přírodní krajiny, kulturní krajiny
193
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
Bi - Základy ekologie:
organismy a prostředí
průřezová témata
EV -Základní podmínky
života, Ekosystémy,
Lidské aktivity a problémy ŽP, Vztah člověka k
prostředí
MdV - Kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení
EGS - Objevujeme
Evropu a svět: evropské
krajiny
Přesahy a vazby
Školní výstupy
- objasní komplexnost a globálnost působení antropogenních vlivů na krajinu a na ŽP a lokalizuje na
příkladech poškozování složek krajiny ve
světovém, kontinentálním či v lokálním měřítku
ŽP podle jednotlivých aktivit v hospodářských sektorech a odvětvích
- zhodnotí přírodní zdroje z hlediska jejich vyčerpatelnosti a obnovitelnosti
- objasní nerovnoměrné rozmístění a využívání
přírodních zdrojů a energií ve světě a posoudí
nebezpečí nedostatku přírodních zdrojů s ohledem
na další vývoj a rozvoj potřeb lidské společnosti
- zhodnotí na příkladech vliv kvality přírodního
prostředí na zdravotní stav obyvatelstva, na tvorbu
životního stylu i na celospolečenské klima
- vyhodnotí společné a rozdílné aspekty v ŽP měst
a venkova
- posoudí příčiny a následky globálního poškozování ŽP
- osvětlí faktory rozvoje lidské společnosti a hlavní
zásady ochrany přírody a ŽP platné pro každého
člověka
- objasní na konkrétních příkladech funkce a role
velkoplošných chráněných území v ČR, v Evropě
i v mimoevropských regionech a lokalizuje je na mapách
- objasní funkce a role maloplošně chráněných
území přírody a biosférických rezervací
- vyjádří svými slovy, co každý občan může udělat
pro zlepšení a rozvoj ŽP
Téma a učivo
INTERAKCE PŘÍRODA - SPOLEČNOST
Společenské prostředí a jeho vztah k přírodnímu prostředí
Složky a aspekty společenského prostředí: lidé, lidská kultura, jazyk, tradice, hodnotové orientace, normy lidské společnosti
Využívání přírodních zdrojů a energií
Globální civilizační, enironmentální a ekologické problémy lidstva
Udržitelnost života - celosvětový mezinárodní environmentální program a politika
politika
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
VZ - Zdravý způsob
života
a péče o zdraví: Rizika
ohro
žující zdraví a jejich prevence, Ochrana člověka
za mimořádných událostí
(živelní pohromy)
EV - Lidské aktivity
a problémy ŽP: udržitelný život společnosti,
Vztah člověka k
prostředí: životní styl,
prostředí a zdraví,
možnosti a způsoby
ochrany zdraví
F - Energie
EGS - Objevujeme
Evropu a svět:globální
problémy lidstva
Ch - Bezpečnost práce:
mimořádné události,
Chemie a společnost
VO - Stát a hospodářství,
Stát a právo,
Mezinárodní
vztahy, globální svět
Bi - Základy ekologie:
Ochrana přírody a ŽP,
chráněná území
194
průřezová témata
EV - Lidské aktivity
a problémy ŽP: ochrana
ŽP
MdV - Kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení v oblasti ŽP
Přesahy a vazby
Školní výstupy
určuje světové strany na mapě a v terénu
orientuje se podle význačných objektů v krajině
odhaduje vzdálenosti v terénu na základě určitých
zásad, postupů a kritérií
orientuje v terénu mapy, čte s porozuměním
pochodové a turistické značky a vysvětlivky v mapě
určuje podle mapy v terénu orientační objekty a své
vlastní stanoviště
pracuje aktivně s turistickými mapami, provádí
měření vzdáleností na mapách, vyhledává základní
údaje z map
pracuje aktivně na mapách velkého měřítka s
pochodovým úhlem, s azimutem, směruje podle něho
pohyb v terénu
znázorní v mapách zeměpisnou síť a průběh
poledníků a rovnoběžek
používá prakticky zeměpisnou síť a zeměpisné
souřadnice, zeměpisnou šířku a zeměpisnou délku, k
určování zeměpisné polohy určitých lokalit zemského
povrchu na glóbu a v mapách
pořizuje jednoduché panoramatické náčrty krajiny,
situační plánky, schematické mapky a náčrty
pochodové osy
pracuje s porozuměním s jízdními a letovými řády,
orientuje se s jejich pomocí při vyhledávání
optimálních dopravních tras a spojů
pořizuje s pomocí vybraných dat a podkladů
jednoduché itineráře výletů a cest
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
Praktická topografie při pohybu v terénu:
Ma - geometrie v rovině
a v prostoru
Orientace v krajině
Praxe s mapami a atlasy
Situační náčrtky a plánky v krajině,
pozorování krajiny
Praxe s jízdními řády
195
EV - vztah člověka k
přírodě
MdV - kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení, interpretace vztahu
mediálních sdělení a reality
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
aplikuje při cvičeních v terénu a při zeměpisných
exkurzích v praxi zásady bezpečného pohybu a
pobytu v terénu, reaguje svým chováním na
modelové situace navozující nebezpečí ve volné
přírodě a nebezpečí živelních pohrom
vykonává aktivně praktické činnosti a úkoly
plynoucí z konkrétních námětů podle zeměpisných
cvičení v terénu, z obsahu zeměpisných exkurzí, z
programu geografických projektů, hodnotí postupy a
výsledky svých prací, prezentuje je v písemné a
grafické podobě (postery) na vhodných místech ve
třídách a v budově školy
Bezpečnost při pohybu a pobytu v přírodě.
Náměty terénní geografické výuky:
geologické a geomorfologické poměry
vybrané lokality, mapování využití krajiny,
jednoduchá SWOT analýza vybrané lokality v
krajině s uvedením předností, nedostatků,
příležitostí a rizik v rozvoji krajiny,
hospodářská činnost člověka v krajině terénní cvičení, percepce ŽP ve vybrané
lokalitě, dotazníková šetření
Bi -praktické poznávání
přírody, základy ekologie
Ch - pozorování, pokus a
bezpečnost práce
VZ - rizika ohrožující
zdraví a jejich prevence,
ochrana člověka - živelní
pohromy
TV - činnosti ovlivňující
úroveň pohybových
dovedností, turistika a
pobyt v přírodě, činnosti
ovlivňující zdraví bezpečnost při
pohybových činnostech
ČSP - využití digitálních
technologií
196
průřezová témata
VDO - občan, občanská
společnost a stát odpovědnost za rozvoj a
ochranu ŽP
Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: Hudební výchova
Charakteristika předmětu hudební výchova
Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a
kultura. Předmět podněcuje, rozvíjí a kultivuje přirozenou potřebu žáků setkávat se s hudbou,
obohacuje jejich estetické vnímání a prožívání světa. Směřuje k tomu, aby žáci kultivovali
svůj vkus a rozvíjeli své hudební schopnosti, cítění a tvořivost. Má za úkol podnítit
uvědomování si sebe samého jako jedince s tvořivým přístupem k životu a ke světu.Má
napomoci pochopit a poznat umělecké hodnoty, podpořit tolerantní přístup ke kulturním
hodnotám minulosti i současnosti a kulturním projevům a potřebám různorodých skupin,
národů a národností.
Hudebně výchovné činnosti jsou rozděleny v ŠVP na : Vokální činnosti, instrumentální
činnosti, hudebně pohybové činnosti a poslechové činnosti.
Vokální činnosti: obsahem je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i
mluvního projevu na základě uplatňování zásad hygieny hlasu a správných pěveckých návyků
Instrumentální činnosti: obsahem je hra na hudební nástroje (především nástroje Orffova
instrumentáře) a jejich využití při hudební reprodukci a produkci
Hudebně pohybové činnosti: obsahem je ztvárňování hudby a reakce na ni pomocí gest,
pohybu a tance
Poslechové činnosti: obsahem je aktivní vnímání znějící hudby, při němž se žák učí hudbu
analyzovat a „interpretovat“.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vyučovací předmět Hudební výchova je povinný vyučovací předmět, který se vyučuje od
primy do kvarty v časové dotaci:
prima
2 hodiny
sekunda
2 hodiny
tercie
1 hodina
kvarta
1 hodina
Učební osnovy předmětu umožňují konkretizovat učivo i jeho náročnost na základě úrovně
hudebního rozvoje jednotlivých žáků a podmínek ve škole.
Výuka Hudební výchovy probíhá ve specializované učebně hudební výchovy. Nedílnou
součástí jsou i návštěvy koncertů.
Při hodnocení výsledků práce žáků jsou hodnoceny nejen jejich znalosti, ale i jejich přístup a
snaha rozvíjet své hudební dovednosti, snaha o co nejlepší výsledek a spolupráce s ostatními.
Je možné zohlednit jednostrannou zaměřenost žáka na určitý typ hudebních dovedností.
Kompetence k učení
197
-
-
Žáci jsou vedeni ke kultivaci své hudebnosti v oblasti zpěvního hlasu, hudebního
sluchu, smyslu pro rytmus, melodického a harmonického cítění, hudební
paměti,představivosti a fantazie.
U žáků jsou rozvíjeny schopnosti a dovednosti vokálními, instrumentálními,
poslechovými a hudebně pohybovými aktivitami.
Žák získané informace efektivně využívá v praktických hudebních činnostech a
v životě.
Vede žáky k používání správné terminologie a využívání odborné literatury, internetu,
audiovisuální techniky apod.
Obecně užívané hudební termíny propojuje s poznatky z různých vzdělávacích oblastí
a vytváří si komplexnější pohled na kulturní jevy.
Projevuje ochotu věnovat se dalšímu vzdělávání v oblasti hudebního umění.
Kompetence k řešení problému
- žáci jsou podněcováni k tvořivému přístupu k hudbě a podporováni v netradičních
(originálních) způsobech řešení hudebního vyjadřování.
- Kriticky myslí a hodnotí oblast hudebního umění, a je schopen svá hodnocení obhájit.
- Žáci jsou učeni různým vyjadřovacím hudebním technikám a použití vhodných
prostředků k vyjádření svého záměru.
Kompetence komunikativní
- Učíme žáky správně formulovat a logicky vyjadřovat své myšlenky.
- Vedeme žáky ke kultivovanému písemnému i ústnímu projevu.
- Učíme žáky naslouchat hudbě a vnímat hudební projevy druhých, jako nezbytný prvek
mezilidské komunikace
- Vedeme žáky k porozumění hudby jednotlivých hudebních slohů.
Kompetence sociální a personální
- Učíme žáky kriticky hodnotit práci svou i ostatních.
- Vedeme žáky k účinné spolupráci mezi sebou a spolupráci s pedagogy při plnění
zadaných úkolů.
- Vedeme žáky k respektování individuality, odmítání rasové a xenofobií diskriminace.
Kompetence občanské
- vedeme žáky k zaujímání vhodných postojů k hudbě ve všech jejich oblastech.
- Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem a k toleranci k jejich hudebním
projevům.
- Jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku
Kompetence pracovní
- vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k aktivním hudebním činnostem.
- Vedeme žáky ke správnému zacházení s dostupnými hudebními nástroji, k jejich
údržbě.
- Různými formami (exkurze, film, besed, koncert apod.) seznamujeme žáky s různými
profesemi hudební oblasti.
- Pomáháme hudebně nadaným žákům ve volbě vhodného povolání, ve kterém svůj
talent mohou uplatnit.
198
Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA
Ročník: Prima
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Žák:
- orientuje se v notovém záznamu melodie
- zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně jednoduché písně v dur i moll
- při reprodukci melodie využívá správné pěvecké
návyky, správně otevírá ústa, zazpívá brumendo a
zpívá s oporou bránice
- uvědoměle pracuje se svým hlasem
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
Vokální činnosti
Partitura, notace, houslový a basový klíč,
pomlky, takty, intervaly
Upevňování vokálních dovedností získaných
v nižších ročnících
Lidový dvojhlas, kánon
Tónina dur a moll
Akord, terciová stavba akordu
Imitace
Pěvecké dýchání
Zásady hygieny hlasu
Osvojování nových písní
Sjednocení hlasového rozsahu (c1 – a1)
Rozvíjení intonačních a rytmických
schopností
- si osvojí 10 písní, projevuje zájem o zpěv a
hudební činnosti – uvolněně, intonačně a rytmicky
správně zpívá ve sboru, ve skupině i sólo
(dobrovolně), texty písní zná zpaměti
199
Čj – texty, básně, říkadla
Multikulturní výchova
Tv – správné držení těla
Bi- fyziologie hlasového
ústrojí, dýchání
Člověk a jeho zdraví
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
Instrumentální činnosti
Žák :
- reprodukuje hraný vzor na základě svých
individuálních schopností a dovedností
- technicky správně používá jednoduché nástroje
Orffova instrumentáře při doprovodech písní
- rozliší sudý a lichý takt
- rytmizuje jednoduché texty ve 2/4 a 3/4 taktu
Jednoduché doprovody písní
Gradace a kontrast v hudbě
Rytmizace textů a písní s využitím
rytmických nástrojů
Rytmické etudy
Hudební nástroje v lidové hudbě a nástroje
Orffova instrumentáře
Hudebně pohybové činnosti
- zapojí se do hudebně pohybových her
- doprovází zpěv tleskáním, pleskáním, luskáním,
podupy a pohyby
- pohybem vyjadřuje změny nálady hudby
Tv – soulad pohybu
s hudbou, tempo, rytmus
Hudebně pohybové hry
Prvky hry na tělo
Hudba a tanec
- v rámci svých schopností zatančí polku, valčík a
polonézu
- pochoduje na počítání, se zpěvem a podle hudby
Polka, valčík, polonéza, pochod
200
průřezová témata
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Téma a učivo
Poslechové činnosti
Žák :
- v klidu vyslechne hudební ukázku (populární i
vážné hudby)
Poslech hudebních skladeb různých žánrů
Výchova k toleranci různých žánrů
Rozdělení mužských a ženských hlasů
- rozlišuje hlasy a zvuky kolem sebe, zvuk a tón,
mluvu a zpěv, hlas mužský, ženský a dětský, zpěv
sólisty a sboru, hudbu vokální, instrumentální a
vokálně – instrumentální
- rozliší na základě poslechu rozlišit nejznámější
hudební nástroje
Hudební nástroje
Složení symfonického orchestru
Hudební výrazové prostředky
- popíše charakter hraných melodií
- vyjadřuje svůj názor na hudební ukázku
201
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA
Ročník: Sekunda
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Žák:
- zpívá dle individuálních možností čistě a rytmicky
správně s doprovodem i bez doprovodu
- soustředí set na správnou artikulaci
- používá správné pěvecké návyky a dbá zásad
hlasové hygieny při zpěvu i při mluvním projevu
v běžném životě (měkké nasazení, vyrovnání
vokálů, opora bránice, správné držení těla při
zpívání)
- zkvalitní svůj vokální projev
- pracuje s dynamikou a získané znalosti používá při
reprodukci písní
- sleduje melodickou linku v notovém záznamu
- rozvíjí hudební sluch a hudební představivost
- reprodukuje tóny a převádí tóny z polohy
nezpěvné do polohy zpěvné
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
Vokální činnosti
Durové a mollové stupnice
Čj – správná výslovnost
Pěvecké dýchání, zásady hlasové hygieny
Tv – správné držení těla
Bi – dýchací soustava
Sjednocování hlasového rozsahu c1 –h1
dynamika
Grafický záznam melodie
Intonace
kvintakordy
202
průřezová témata
Člověk a jeho zdraví
Přesahy a vazby
Školní výstupy
se naučí 10 nových písní, pokusí se zazpívat kánon
Ž reaguje na gesta dirigenta
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
Osvojování nových písní, kánon
Taktovací schémata 2/4,3/4,4/4 taktu,
dynamika, tempo
Ž využívá nástrojů Orffova instrumentáře
k jednoduchým rytmickým cvičením, k doprovodné
hře a k reprodukci jednoduchých melodií (motivy,
témata)
Ž melodizuje a rytmizuje jednoduché texty ve 2/4 a
¾ taktu
Dokáže na základě svých schopností improvizovat
na nástroje Orffova instrumentáře
Ž zvládne základní taktovací schémata – 2/4, ¾ a
4/4 takt
Vytleská jednodušší rytmické celky
Na základě pantomimy a pohybové improvizace
vyjadřuje znějící hudbu ( výraz a náladu hudby)
Pohybem reaguje na změny v proudu znějící hudby
Ž ovládá prvky hry na tělo a doprovází tímto
způsobem zpěv svůj nebo spolužáka
Rytmus
Tv – správné držení těla
při hře na hudební
nástroj
Rytmizace textů
Čj – texty, básně, říkadla
Instrumentální činnosti
Osobnostní a soc. výchova
– mezilidské vztahy,
komunikace (beze slov)
Melodický doprovod (ostinato, prodleva,
dudácká kvinta, T a D)
Hudebně pohybové činnosti
Základní taktovací schémata
Pohybové hry
Pohyb a taneční kroky ve dvoudobém a
třídobém taktu
Pohybové reakce na tempové a dynamické
změny, vyjádření stoupání a klesání melodie
Hra tělo
203
Ov – pantomima,
vyjadřování emocí
Tv – soulad hudby,
pohybu a rytmu
Osobnostní a soc. výchova
– mezilidské vztahy,
komunikace (beze slov)
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Ž dokáže v klidu vyslechnout krátké hudební
ukázky různých žánrů
Postihne pohyb melodie – melodii vzestupnou a
sestupnou
V proudu znějící hudby rozpozná výrazné tempové,
dynamické a melodické změny
Ž se snaží rozpoznat hudební výrazové prostředky
v proudu znějící melodie
Ž dle svých schopností rozpozná ve skladbě
významné sémantické prvky (např. zvukomalbu) a
chápe jejich význam pro pochopení hudebního díla
Ž chápe funkce hudby vzhledem k životu jedince i
společnosti a kulturním tradicím
Ž má přehled o nosičích a přehrávačích hudby
v historii a dnes
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
Poslechové činnosti
Různé hudební žánry
Sledování melodie v notovém zápise
Cizí jazyky – zahraniční
písně
Jednoduchá analýza hudební skladby
Dě – stručná
charakteristika období
(baroko, klasicismus)
Hudební výrazové prostředky
průřezová témata
Multikulturní výchova
Programní hudba
Lidová píseň
Ov, Bi – člověk x drogy
Osobnostní a sociální
výchova
Nešvary v hudbě (hudba jako kulisa pro
cokoli)
Hudební přehrávače a nosiče
IVT
Mediální výchova
204
Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA
Ročník: Tercie
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
Vokální činnost
rozšiřuje si hlasový rozsah
reprodukuje notový záznam
dokáže rozpoznat skladbu v modální tónině
umí zazpívat základní akordy
pěvecký projev
orientace v notovém záznamu
rozvoj hudebního sluchu a hudební
představivosti
Instrumentální činnost
předvede hru na hudební nástroje při produkci
hudebních motivů
vyjádří své hudební představy pomocí hudebních
nástrojů
nástrojů
použije hudební nástroje k doprovodu pěveckých
činností
dokáže pojmenovat některé hudební nástroje
hudební nástroje, instrumentální doprovody
hudební a nehudební představy
205
Vv
průřezová témata
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
Hudebně pohybová činnost
Choreografie, pohybové vyjádření hudby v
návaznosti
na sémantiku hudebního díla
předvede pravěkou rituální hudbu pomocí gest,
mimiky, řeči těla
umí základní kroky tanců z různých hudebních
žánrů
Poslechové činnosti
dokáže rozpoznat hudbu artificiální a nonartificiální
zná některé interprety a názvy skladeb
poslouchané skladby kriticky zhodnotí, rozliší a
zařadí do jednotlivých období,
rozpozná funkci stylů a žánrů k životu jedince ve
společnosti, kulturním tradicím a zvykům
slovně zhodnotí hudbu /jaká je a proč/
hudební styly a žánry populárních. písní
hudební dílo a jeho autor
vývojová období evropské a světové hudby pravěk, středověk, antika, renesance, baroko,
klasicismus, romantismus, hudba 20.stol.
interpretace znějící hudby
TV
206
Člověk a jeho zdraví
Multikulturní výchova
Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA
Ročník: Kvarta
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Žák:
zazpívá alespoň 10 písní zpaměti, zazpívá také ve
skupině nebo sólově
vytleská rytmické cvičení, využívá rytmických
záležitostí při zpěvu
Téma a učivo
Vokální činnosti
pěvecký a mluvní projev – práce
s minimálně 10 písněmi ( lidové, umělé,
starší, moderní, populární )
hudební rytmus, metrum a tempo
orientace v notovém záznamu melodie
sleduje melodii a dokáže ji reprodukovat
reflexe vokálního projevu
vnímá vlastní vokální projev i projev ostatních,
transponuje melodii do své hlasové polohy
Instrumentální činnosti
zahraje melodii na nástroj, tvoří doprovod
s využitím nástrojů Orffova instrumentáře
hra na hudební nástroje, tvorba doprovodů
rozezná základní harmonickou kadenci a dokáže ji
použít
harmonizace
207
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
ČJ – písňové texty
Dě
průřezová témata
multikulturní
výchova
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
Hudebně-pohybové činnosti
ovládá taktování a základní taneční kroky
TV
pohybový doprovod znějící hudby
Poslechové činnosti
rozeznává hudebně-výrazové prostředky,
sémantické prvky užité ve skladbě
(zvukomalba, dušemalba, pravidelnost a
nepravidelnost hudební formy) a jejich význam
pro pochopení hudebního díla
orientace v hudebním prostoru a analýza
hudební skladby
chápe hudební skladbu v kontextu s jinými
hudebními i nehudebními díly
chápe funkci hudebních stylů a žánrů
hudební dílo a jeho autor
hudební styly a žánry
interpretace znějící hudby
slovně charakterizuje hudební
dílo a vyjádří svůj názor na něj
poznává dějiny hudby prostřednictvím poslechu
dějiny hudby v Čechách: počátky, renesance,
baroko,
klasicismus, romantismus, 20. století, jazz a
swing,
trampská píseň, divadla malých forem,
bigbeat, 70.-90. léta
208
Čj – literatura
Vv
průřezová témata
Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: Výtvarná výchova
Charakteristika předmětu
Obsahové vymezení:
Vyučovací předmět výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura, jež
umožňuje žákům i jiné než racionální poznávání světa. V procesu výtvarného osvojování
dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti jedince k uměleckému dílu,
k sobě samému i k okolnímu světu. Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými
znakovými systémy. V tvořivých činnostech založených na experimentování jsou rozvíjeny
schopnosti vyjádření (prostřednictvím linie, tvaru, barvy apod) jako způsobu poznání a
komunikace.
Časové a organizační vymezení:
Výtvarná výchova je zařazena v 1.- 4.ročníku (prima – kvarta) osmiletého gymnázia. Časová
dotace pro tento předmět je jedna hodina týdně. Výuka probíhá v učebně výtvarné výchovy,
případně v plenéru. Součástí jsou příležitostné výstavy.
Mezipředmětové vazby:
Výtvarná výchova vychází ze stejné vzdělávací oblasti jako výchova hudební, ale má širší
vazby na biologii, dějepis i matematiku.
Integrace průřezových témat:
Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata
OSV – poznávání lidí, kreativita, sebepoznání, komunikace, kooperace, řešení problémů
EV – vztah k přírodě, lidské aktivity a problematika životního prostředí
MDV – práce v realizačním týmu, tvorba mediálního sdělení
MKV – mezilidské vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
Učitel
- používá obrazových materiálů k rozvíjení představivosti a fantazie žáka
- zadává úkoly tak, aby si každý mohl organizovat vlastní činnost
- formou dialogu vybízí žáky ke kladení si otázek o vzniku a odkazu umění
- využívá kladného hodnocení k motivaci pro další výtvarnou činnost
Kompetence k řešení problémů
Učitel
- zadává úkoly způsobem,který umožňuje volbu různých postupů
- formou diskuse vybízí k vyslovování soudů o kvalitě výtvarných prací
Kompetence komunikativní
Učitel
- formou diskuse vede žáky ke schopnosti jasně a srozumitelně formulovat svůj názor
na výtvarné projevy své i ostatních, používat odborné výrazy z výtvarné teorie
209
Kompetence sociální a personální
Učitel
- zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků
- dodává žákům sebedůvěru a podle potřeby pomáhá
- vede žáky k citlivému hodnocení prací vytvořených druhými
- vede k podřízení se zájmům skupiny a efektivní spolupráce
Kompetence občanské
Učitel
- formou diskusí a referátů vede žáky k chápání důležitosti ochrany kulturních i
přírodních památek
- podporuje občanské cítění při vytváření propagačních materiálů
Kompetence pracovní
Učitel
- vede žáky k získávání návyků systematické a pečlivé práce, k hodnocení jejích
výsledků a k užívání nabytých dovedností v dalších souvislostech
- ukázkami, praktickou činností a kontrolou vede žáky k bezpečnému používání
nástrojů a k dodržování vymezených pravidel při práci
- požaduje dodržovaní dohodnuté kvality a postupů
210
Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Ročník: Prima
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Žák :
Vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně
obrazných elementů zkušeností z vlastního
vnímání, představ a poznání. Uplatňuje osobitý
přístup k realitě.
Variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro
získání osobitých výsledků.
Užívá vizuálně obrazných vyjádření k zachycení
zkušeností získaných pohybem, hmatem a sluchem.
Správně užívá techniku malby, míchá a vrství
barvy.
Vytváří společné kompozice v prostoru, své
představy dokáže převést do objemových rozměrů.
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
OSV - kreativita
Kresebné studie – linie, tvar objem – rozvržení
v obrazové ploše, podobnost kontrast, rytmus.
Jednoduché plošné kompozice z geometrických
tvarů – řazení, rytmus, vyvažování, přímka,
křivka.
Rozvíjení smyslové citlivosti – reliéfní
autoportrét, tvary ze zmačkaného papíru,
výtvarné zpracování hudebních motivů.
Plastická tvorba – papír, drát, sádra.
průřezová témata
D – pravěk
HV – hudební nahrávky
Malba. Teorie barev – barevný kruh, teplé a
studené barvy, barvy doplňkové.
EV – lidské aktivity a
problémy životního prostředí
Plastická a prostorová tvorba. Projekty
v přírodě.
Využívá perspektivu ve vlastním výtvarném
vyjádření.
Perspektiva hieratická a lineární, umístění
postav, velikost objektů.
Užívá některé metody současného výtvarného
umění. Seznamuje se s netradičními výtvarnými
postupy.
Kombinované techniky, práce s fotografií,
počítačová grafika.
211
D – Egypt
MDV
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Téma a učivo
Zobrazuje vlastní fantazijní představy v kontextu
s vizuální zkušeností.
Subjektivní vyjádření fantastických představ
za využití různorodých materiálů.
Užívá znalostí o základních, podvojných a
doplňkových barvách k osobitému vyjádření.
Přírodniny, člověk, vesmír – zvětšování,
zmenšování
Osobitě stylizuje vizuální skutečnost, zvládá
kompozici hlavních motivů v ploše.
Lidská figura. Tvarová a barevná kompozice
Využívá dekorativních postupů - rozvíjí si estetické
cítění.
Dekorativní práce – kombinace tvarů, barev,
linie.
Písmo a užitá grafika – plakát,obal.
Užívá vizuálně obrazných vyjádření k zachycení
vztahů ke konkrétní osobě.
Subjektivní výtvarné vyjádření reality (př. Můj
kamarád)
Výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím.
Tematické práce- Vánoce, Velikonoce
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
EV – ekosystémy
D – Řecko
MDV – vliv médií
212
OSV – sebepoznání
Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Ročník: SEKUNDA
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Téma a učivo
Vybírá a samostatně vytváří bohatou
škálu viz.obrazných elementů zkušeností
z vlastního vnímání, představ a poznání.
Uplatňuje osobitý přístup k realitě.
Uvědomuje si možnost kompozičních
přístupů a postupů.
Kresebné etudy – objem, tvar, linie – šrafování.
Analýza tvaru na skladebné prvky.
Experimentální řazení, seskupování, zmenšování,
zvětšování, zmnožování, vrstvení tvarů a linií (horizontála,
vertikála, symetrie, asymetrie, dominanta)
Užívá viz.obr. vyjádření k zachycení
zkušeností získaných pohybem, hmatem
a sluchem.
Rozvíjení smyslové citlivosti, např. reliéfní portrét.
Správně užívá techniku malby.
Hodnotí a využívá výrazové možnosti
barev a jejich kombinací
Barevný odstín, tón, sytost, harmonie, kontrast ve volné
tvorbě i praktickém užití (oděv, interiér)
Rozliší působení viz. obr. vyjádření
v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně
utvářeného i symbolického obsahu.
Kategorizace představ, prožitků, zkušeností, poznatků.
Uplatnění mimovizuálních podnětů při tvorbě.
Využívá dekorativních postupů – rozvíjí
si estetické cítění.
Vybírá a kombinuje výtvarné prostředky
k vyjádření své osobitosti a originality.
Užitá grafika. Písmo – styly a druhy.
Vlastní prožitek. Interakce s realitou.
213
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
OSV – rozvoj schopností
poznávání
OSV – kreativita
MDV – tvorba mediálního
sdělení
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Téma a učivo
Užívá prostředky k zachycení jevů a procesů
v proměnách, vývojích a vztazích.
Vyprávění výtvarnými prostředky.
Událost – originální dokončení situace.
Užívá viz. obr. vyjádření k zaznamenání podnětů
z představ a fantazie.
Uplatnění subjektivity (např. variace na tvary
písmen)
Interpretuje umělecká viz. obr. vyjádření, vychází
ze svých znalostí historických souvislostí i
osobních prožitků.
Práce s uměleckým dílem. Experimenty
s reprodukcemi uměleckých děl – hledání detailu,
dotváření, roláž
Vytváří společné kompozice v prostoru.
Ověřuje komunikační účinky viz. obr. vyjádření,
nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci
Architektura. Vitráž.
K tvorbě užívá některé metody soudobého
výtvarného umění - počítačová grafika,
fotografie, video, animace
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
D – umění středověku
D – románský a gotický
sloh
Kategorizace poznatků a uplatnění při vlastní
tvorbě a interpretaci. Barevné kompozice
geometrických tvarů
214
průřezová témata
Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Ročník: TERCIE
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Téma a učivo
Vybírá a samostatně vytváří bohatou
škálu vizuálně obrazných elementů
zkušeností z vlastního vnímání,
z představ a poznání. Uplatňuje osobitý
přístup k realitě.
Užívá viz. obr. vyjádření k zaznamenání
vizuálních zkušeností.
Kresebné etudy. Linie jako výtvarný prostředek.
Praktické ověřování a využívání kompozičních principů
(dominanta, horizontála, vertikála, diagonála, zlatý řez,
kontrast, harmonie) v experimentálních činnostech a vlastní
tvorbě.
Orientuje se v grafických technikách.
Linoryt, tisk z koláže, papíroryt.
Interpretuje vizuálně obrazná vyjádření
současnosti i minulosti, vychází ze
svých znalostí historických souvislostí i
osobních zkušeností a prožitků.
Práce s uměleckým dílem. Na příkladech vyhledávat a
srovnávat různé způsoby uměleckého vyjadřování
(renesance, baroko, klasicismus, romantismus)
Základní prvky architektury.
Rozvíjí estetické cítění užitím
dekorativních postupů.
Správně uplatňuje techniku kresby a
zachycuje prostor.
Zobrazuje vlastní fantazijní představy a
odhaluje interpretační kontext vlastního
vyjádření, kombinuje výtvarné
prostředky.
Písmo, reklama a propagační prostředky.
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
M - poměr
D – renesance a baroko
MDV – tvorba med. sdělení
Způsoby stínování, kontrast.
Práce s netradičními materiály.
215
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Téma a učivo
Správně užívá techniku malby.
Vyjádření objemu. Subjektivní užití barev.
Užívá perspektivních postupů
Lineární perspektiva v zobrazení architektury.
K tvorbě užívá některé metody současného
výtvarného umění a digitálních médií –
počítačová grafika, fotografie, video.
Výběr, kombinace, variace ve vlastní tvorbě.
Vyhledávání www stránek.
Využívá znalostí o základních, podvojných a
doplňkových barvách k osobitému výtvarnému
vyjádření.
Kompozice ve větší ploše – pastel.
Krajina – akvarel.
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
D - renesance
D – umění 19.stol.
216
průřezová témata
Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Ročník: KVARTA
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Žák :
Vybírá a samostatně vytváří bohatou
škálu vizuálně obrazných elementů
zkušeností z vlastního vnímání, představ
a poznání.Uplatňuje osobitý přístup k
realitě.
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
EV – vztah člověka k
prostředí
Techniky kresby – tužka, pero, uhel, rudka.
Dynamická kresba (vyjádření vztahů, pohybu, proměn).
Zátiší.
Portrét.
Komplementární barvy, kontrast, symbolika barev.
Využívaá znalostí o základních,
podvojných a doplňkových barvách
k osobitému výtvarnému vyjádření.
Orientuje se v grafických technikách.
Rozlišuje obsah viz. obr. vyjádření
uměleckých projevů současnosti i
minulosti, orientuje se v oblastech
moderního umění.
Porovnává na konkrétních příkladech
různé interpretace viz. obr. vyjádření,
vysvětluje své postoje k nim s vědomím
osobní, společenské a kulturní
podmíněnosti svých hodnotových soudů.
Užívá viz. obr. vyjádření k zachycení
jevů v proměnách, vývoji a ve vztazích.
Tisk z výšky, hloubky, plochy.
Práce s uměleckým dílem 20. století. Srovnání rozdílů
výtvarných vyjádření, hledání a pojmenování základních
obrazotvorných prvků a kompozičních přístupů.
Expresionismus, kubismus, surrealismus, futurismus,
abstrakce, op-art, pop-art, akční umění, happening, landart.
Vyjádření procesuálních a kvalitativních proměn
217
D – historické souvislosti
20. století
OSV – hodnoty, postoje
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
Užívá viz. obr. vyjádření k zachycení zkušeností
získaných pohybem, hmatem a sluchem.
Reflexe a vztahy zrakového vnímání ostatními
smysly. Převádění pocitů těla na obrazové znaky.
Uplatnění subjektivity ve viz. obr. vyjádření.
OSV – sebepoznání a
sebepojetí
K tvorbě užívá některé metody současného
výtvarného umění a učí se s nimi zacházet
Reklama a propagační prostředky.
MDV – práce v realizačním
týmu
Užívá viz. obr. vyjádření k zaznamenání podnětů
z představ a fantazie. Zasazuje předměty do
neobvyklých souvislostí.
Užívá viz. obr. vyjádření k zaznamenání podnětů
z představ a fantazie.
Zasazuje předměty do neobvyklých souvislostí.
EV – vztah člověka k
prostředí
Zvládá zachycení pomíjivého okamžiku.
Zvládá zachycení pomíjivého okamžiku.
218
Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: Výchova ke zdraví
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět Výchova ke zdraví je součástí komplexnějšího vzdělávání žáků
v problematice zdraví. Tento předmět vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro
jeho aktivní zapojení do života a zdraví životní styl. Zaměřuje se na utváření pozitivních
postojů ke svému zdraví, rozvíjí vědomí o kvalitách lidského života a podporuje přijetí zásad
zdravé výživy. Dále se zaměřuje na prevenci patologických jevů, užívání psychotropních a
návykových látek a gamblerství. Žáci se seznamují se zásadami tělesného duševního zdraví
a upevňují si návyky poskytovat základní první pomoc.
Pomáhá žákům orientovat se v sociální realitě i v začleňování do různých společenských
vztahů a vazeb. Otevírá cestu k sebepoznání i poznání druhých, pochopení jednání vlastního i
druhých. Seznamuje žáky se základními hygienickými, stravovacími, pracovními i jinými
zdravotně preventivními návyky. Žáci se učí dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházení
úrazů a získávají orientaci v základních otázkách sexuality a uplatňování odpovědného
sexuálního chování. Učí žáky respektovat morální principy a pravidla společenského soužití i
přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i s důsledky.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Obsahové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Výchova ke zdraví tvoří spolu se vzdělávacím oborem Tělesná
výchova oblast Člověk a zdraví. Vzdělávací obor Výchova ke zdraví přináší základní poznání
o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jehozdraví. Žáci si upevňují hygienické,
stravovací, zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti odmítat škodlivé látky,
předcházet úrazům. Rozšiřují a prohlubují si poznatky o rodině, škole, přírodě, člověku i
vztazích mezi lidmi, založených na úctě, toleranci a empatii.
Časové vymezení předmětu tělesná výchova na osmiletém gymnáziu
Předmět Výchova ke zdraví je v primě vyučován s časovou dotací 1 hodina týdně. V případě
možností se využívá výuka projektovým vyučováním.
Mezipředmětové vazby
Biologie: hodnota a podpora zdraví, rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
Tělesná výchova: tělesná hygiena, vliv pohybu na zdraví člověka
Občanská výchova: komunita – rodina, škola, obec, spolek, mezilidské vztahy, komunikace
Průřezová témata
Jako součást vzdělávacího obsahu zařazujeme do výuky tato průřezová témata a jejich
tématické okruhy:
219
Osobnostní a sociální výchova
o Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
o Mezilidské vztahy
o Sociální komunikace
o Seberegulace a sebeorganizace
o Psychohygiena
o Zodpovědnost vůči sobě i druhým, morálka všedního dne
Enviromentální výchova
o Vztah člověka k prostředí
o Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Multikulturní výchova
o Lidské vztahy
Výchova demokratického občana
o Občanská společnost a škola
Předmětem prolínají průřezová témata:
- VDO - angažovaný přístup k druhým, zásady slušnosti, tolerance, odpov. chování
- OSV – obecné modely řešení problémů, zvládání rozhodovacích situací, poznávání
sebe a lidí a jednání ve specifických rolích a situacích
- MKV – schopnost zapojovat se do diskuze, rozeznat argumentaci a výrazové
prostředky komerční i politické reklamy
- EV – vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní zdraví i zdraví
ostatních lidí
Výchovné a vzdělávací strategie
Výuka výchovy ke zdraví se bezprostředně dotýká všech klíčových kompetencí vzdělávání,
kompetencí
Kompetence k učení - učitel:
- používat pozitivní motivaci jako jeden ze základních postupů pro vytváření trvalého zájmu o
učení
- vytvářet situace a inscenační metody, při niž by žáci měli možnost plánovat, organizovat i
hodnotit
vlastní učení
- vést žáky k samostatnému vyhledávání informací s tématikou duševního
a tělesného zdraví člověka, jejich třídění, zpracování a efektivnímu využití
v praxi
- předkládat žákům dostatek informačních zdrojů zaměřených na tělesné, duševní, emoční,
sociální zdraví a zdraví životního prostředí a vést je k jejich pravidelnému využívání
- umožňovat žákům hodnotit svoji činnost a výsledky své práce
220
Kompetence k řešení problémů - učitel:
žáky k aktivnímu přístupu k řešení problémů souvisejících se zdravím člověka, k
vyslechnutí
názorů druhých, k diskuzi, hledání různých řešení problémů a ověřování si jejich správnost
a k vyjádření vlastního postoje
- podněcovat žáky k samostatnému uvažování
- ukázat žákům různé zdroje informací, mediálních tvrzení, aby žáci na základě porovnání
odborných názorů a vlastních praktických zkušeností vyvozovali efektivní praktické postupy
a v rámci svých možností, zkušeností usilovali o aktivní podporu zdraví
- nabízet žákům konkrétní návody vedoucí k uplatnění preventivních způsobů chování v
souvislosti
s běžnými, přenosnými a civilizačními nemocemi
- spolu s žáky řešit problémové situace, které vznikají ve vyučování i mimo ně
- vést
Kompetence komunikativní - učitel:
- rozvíjet všestrannou a účinnou komunikaci v rámci celku i týmu
- vést žáky k přesnému vyjadřování či argumentaci, naslouchání názorů jiných a formulování
svých
názorů na problematiku zdraví s možností ověřovat si některé praktické dovednosti a
prezentovat
své práce v modelových situacích (vyjádřit pocity spojené s životem funkční, popř. nefunkční
rodiny, s životem ve zdraví i nemoci…)
- realizovat akce, ve kterých jsou žáci vedeni ke komunikaci s lidmi různými prostředky
(ústně,
písemně, telefonem, po internetu) a upozorňovat na možná rizika při komunikaci s cizími
lidmi
- nabízet žákům příležitost využívat informační a komunikační prostředky pro řešení úkolů i
pro komunikaci a spolupráci s ostatními
- vést k uvedení předností a nedostatků prevence onemocnění a úrazů
u sebe sama a u ostatních lidí (na konkrétních příkladech zdůvodnit klady
a zápory alternativních způsobů výživy)
Kompetence sociální a personální - učitel:
- používat metody kooperace a týmové spolupráce při řešení problémů i při posuzování
situací
v běžném životě
- směřovat žáka ke schopnosti spolupracovat a respektovat práci vlastní
a druhých (během skupinové práce), střídat role ve skupině, požádat
o pomoc a radu, vysvětlení společných úkolů, ocenit kvalitnější postupy řešení svých
spolužáků
- vést žáky nejen k respektování společně dohodnutých pravidel chování, ale i uvědomění si
odlišnosti i jedinečnosti každého člověka a hledání kompromisu při utváření dobrých
mezilidských
vztahů
- posilovat sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj k uvědomění si vlastních možností
ovlivňovat své zdraví
221
Kompetence občanské a pracovní - učitel:
- podporovat žáky k odpovědné práci a k důvěře ve vlastní schopnosti
- vést žáky k toleranci, úctě k jiným lidem a respektovat potřeby své
i druhých, k správnému pochopení a plnění práv a povinností ve školním
i mimoškolním prostředí, dodržování pravidel k vytvoření školní i rodinné pohody
- vést žáky k respektování věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti člověka, k
toleranci
odlišnosti stravování různých národů a kultur
- podněcovat žáky k zodpovědnosti za zdraví vlastní i ostatních – hledání argumentů
(předností či
nedostatků ve výživě),za vlastní chování v situacích ohrožení zdraví v návaznosti na ochranu
člověka za mimořádných situací
- navozovat dostatek modelových situací propojených s problematikou člověka, kde žáci
mohou
prokázat praktické dovednosti ochránit zdraví své
i jiných v krizových situacích, při práci a zájmové činnosti, které povedou žáky k ověřování si
svých znalostí a dovedností
- upevňovat obecné zásady bezpečnosti a hygieny práce, ochrany zdraví, životního prostředí
- doplňovat výuku o praktické exkurze či besedy s odborníky
Formy realizace předmětu výchova ke zdraví na naší škole :
Vyučovací hodina
222
Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
Ročník: PRIMA (1
hodina týdně, 33 hodin ročně)
Školní výstupy
Žák:
- Chápe význam dobrého soužití mezi
vrstevníky i členy rodiny
-
-
-
Vysvětlí role členů komunity
(rodiny, třídy …) a respektuje přijatá
pravidla soužití mezi členy rodiny,
vrstevníky …, vlastním chováním
přispívá k utváření dobrých vztahů
Zná pojmy vitamíny a nerostné
látky, jednoduše vysvětlí zásady
správné výživy, chápe význam
správné výživy pro předcházení
nemocem, vysvětlí správný výběr
(uchovávání, zpracovávání)
potravin, zná nejznámější poruchy
příjmu potravin, ví, jak jim
předcházet
Dodržuje zásady osobní a intimní
hygieny, vysvětlí, co je relaxace,
vysvětlí význam otužování a pohybu
pro zdraví
Téma a učivo
Přesahy a vazby
mezipředmětové vztahy,
průřezová témata
projekty, poznámky
Téma: Vztahy mezi lidmi
Učivo: Vztahy ve dvojici (2 hodiny)
– kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy,
manželství a rodičovství
MV:
* Občanská výchova
* Dějepis
EV, OaSV, MV
Učivo: Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity
(1hodina)
– rodina, škola, vrstevnická skupina, zájmová skupina
MV:
* Občanská výchova
VDO, MV
Téma: Zdravý způsob života a péče o zdraví
Učivo: Výživa a zdraví (2 hodiny)
– zásady zdravého stravování, vliv životních podmínek a
způsobu stravování na zdraví, specifické druhy výživy,
poruchy příjmu potravy
Učivo: Tělesná a duševní hygiena (1 hodiny)
– zásady osobní, intimní a duševní hygieny, otužování,
význam pohybu pro zdraví
223
MV:
* Biologie
MV:
* Biologie
Školní výstupy
-
Jednoduše vysvětlí pojem
biologické rytmy, vysvětlí, co je
pasivní a aktivní odpočinek, sestaví
vlastní režim dne
-
Vysvětlí, jak předcházet vzniku
únavy a stresu, osvojí si jednoduché
relaxační a regenerační techniky
-
Jmenuje nejznámější přenosné i
nepřenosné choroby, popíše
bezpečné způsoby chování
Téma a učivo
Přesahy a vazby
mezipředmětové vztahy,
průřezová témata
projekty, poznámky
Téma: Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
Učivo: Režim dne (1 hodina)
Učivo: Stres a jeho vztah ke zdraví (2 hodiny)
– kompenzační, relaxační a regenerační techniky
k překonávání únavy, stresových reakcí a k posilování
duševní odolnosti
OaSV
Učivo: Ochrana před přenosnými i nepřenosnými
chorobami ( 1 hodina)
– bezpečné způsoby chování ( nemoci přenášené
pohlavním stykem, HIV/ AIDS, hepatitida)
MV:
* Biologie
-
Jmenuje nejznámější civilizační
choroby a jednoduše popíše
prevenci civilizačních nemocí
(správné složení stravy, pohyb na
čerstvém vzduchu, sport, relaxační
techniky…)
Učivo: Civilizační choroby (2 hodiny)
– zdravotní rizika, preventivní a lékařská péče
MV:
* Biologie
-
Zná a dodržuje pravidla bezpečnosti
a ochrany zdraví při různých
činnostech ve škole i mimo školu,
podílí se na vytváření bezpečného
prostředí ve škole zodpovědným
chováním
Učivo: Auto-destruktivní závislosti (1 hodina)
– zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových
látek, patologické hráčství, návykové látky
MV:
* Biologie
Občanská výchova
224
EV
Školní výstupy
Zná druhy ohrožení obyvatelstva a zná
postup při ohrožení, ví, co jsou
prostředky IPCHO a dokáže je použít,
řídí se pokyny dospělých osob a
hromadných sdělovacích prostředků,
vysvětlí a předvede poskytnutí první
pomoci
Téma a učivo
Téma: Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
Učivo: Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrana
zdraví (1 hodina)
– bezpečné prostředí ve škole, ochrana zdraví při
různých činnostech
Učivo: Ochrana člověka za mimořádných událostí
(3 hodiny)
– živelné pohromy, terorismus
-
Vysvětlí význam prevence, jmenuje
různé způsoby chování lidí
z hlediska odpovědnosti za vlastní
zdraví i zdraví druhých, chápe, co je
odpovědnost jedince za zdraví
-
Vysvětlí význam zdravého
sebehodnocení, osobních zájmů a
stanovení životních cílů
Popíše své osobní zájmy a
jednoduše formuluje životní cíle,
zhodnotí reálnost životních cílů
svých i druhých
-
Přesahy a vazby
mezipředmětové vztahy,
průřezová témata
projekty, poznámky
Téma: Podpora zdraví
Učivo: Podpora zdraví a její formy (3 hodiny)
– prevence a intervence (= zásah), působení na změnu
kvality prostředí a chování jedince, odpovědnost
jedince za zdraví
Téma: Osobnostní a sociální rozvoj
Učivo: Sebepoznání a sebepojetí (4 hodiny)
– vztah k sobě samému, vztah k druhým lidem, zdravé a
vyrovnané sebepojetí
225
MV:
* Občanská výchova
EV
MV:
* Občanská výchova
OaSV, EV
MV:
* Občanská výchova
OaSV
Školní výstupy
-
Předchází vzniku stresu, vhodně
střídá práci s odpočinkem, ví o
centrech odborné pomoci, dovede
vyhledat a použít jejich telefonní
číslo
-
Vyjádří vlastní názor, dovede
vyslechnout názor druhých a dokáže
obhájit svůj názor, vysvětlí, jak
přispívat k utváření dobrých
mezilidských vztahů
Téma a učivo
Přesahy a vazby
mezipředmětové vztahy,
průřezová témata
projekty, poznámky
OaSV
Učivo: Psychohygiena (3 hodiny)
– sociální dovednosti pro předcházení a zvládání stresu,
hledání pomoci při problémech
Učivo: Mezilidské vztahy a komunikace (3 hodiny)
– respektování sebe sama i druhých, přijímání názoru
druhého, rozvíjení schopnosti komunikace, chování
podporující dobré vztahy
Učivo: Opakování probraného učiva
226
MV:
* Občanská výchova
OaSV, MV
Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: Tělesná výchova
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět tělesná výchova je součástí komplexnějšího vzdělávání žáků
v problematice zdraví a směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a
zájmů, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou
zdatnost, duševní a sociální pohodu.
Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je základní žákův prožitek
z pohybu a z komunikace při pohybu, dobře zvládnutá dovednost, pak zpětně kvalitu jeho
prožitku umocňuje.
Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízení
a výběrové, jejímž smyslem je schopnost.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Cílové zaměření
Vzdělávání v předmětu tělesná výchova je zaměřeno na:
rozvoj pohybových schopností a dovedností
poznávání nejdůležitější životní činnosti – zdraví
regeneraci jednostranně zaměřené zátěže působené pohybem ve škole a její
kompenzaci
získávání informací o pohybových činnostech
bezpečnost při pohybových činnostech
Obsahové a organizační vymezení
Vyučovací předmět tělesná výchova vychází z obsahu vzdělávacího oboru Tělesná výchova a
integruje některé tematické okruhy vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. Je zaměřen na
optimální rozvoj tělesné, duševní a sociální zdatnosti žáků. Žáci mají možnost rozvíjet si své
pohybové schopnosti a dovednosti, korigovat jednostranné zatížení organismu, eventuelně i
zdravotní oslabení. Žáci si jasně utváří vztah ke zdraví a umí si preventivně zdraví chránit.
Dokáží si na základě získaných informací vytvořit i názor na zdravotní problematiku menších
i větších skupin a ten obhájit.
Ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví zařazujeme do tělesné výchovy téma péče o zdraví
a zdravá výživa tématického okruhu „Zdravý způsob života a péče o zdraví“.
To neznamená, že je např.pro primu a sekundu totožné učivo i výstupy. Tělesná výchova je
natolik specifickým předmětem, že musí vyučující tělesné výchovy ve svém tematickém
plánu pro primu i sekundu přizpůsobit učivo i výstupy dané kategorie jejich výkonnosti.
Gymnázium nemá sportovní zaměření.
Pro výuku jsou odděleny studenti podle pohlaví. Ve skupině je počet žáků v rozmezí mezi
14ti a 22ti žáky. Chlapecké skupiny většinou vyučuje tělocvikář a dívčí skupiny tělocvikářka.
Během školního roku probíhá výuka současně ve dvou skupinách.
227
Pro interní pravidelnou povinnou výuku máme k dispozici dva prostory:
větší tělocvičnu ZŠ Bratří Čapků
menší tělocvičnu ZŠ Bratří Čapků
V teplých měsících je navíc k dispozici venkovní hřiště u ZŠ Lány. Dále využíváme okolního
přírodního terénu v lesích a okolí.
Časové vymezení předmětu tělesná výchova na osmiletém gymnáziu
Předmět tělesná výchova je v primě, sekundě, tercii a kvartě vyučován s časovou dotací 2
hodiny týdně.
Tvorba osnov pro období je limitována nejen pro každého žáka, ale pro každou skupinu žáků.
Ti jsou k pohybu předurčeni somatotypem, genetickými předpoklady, konkrétní etapou svého
pohybového vývoje i svým aktuálním zdravotním stavem.
Pokud žáci nedosahují potřebné pohybové a výkonnostní úrovně v dané pohybové aktivitě,
není jim učivo nabízeno a naopak, pokud žáci požadovanou úroveň přesahují, pak je jim
nabízeno učivo pro pokročilé, učivo navíc. Pro konkrétního žáka může učitel příslušné učivo
ze zdravotních důvodů upravit.
Skutečné časové rozvržení zůstává na učiteli, který zná dokonale každého žáka i skupinu
žáků, může je průběžně sledovat, hodnotit a fundovaně rozhodnout o dalším časovém
postupu. Vyučující tělesné výchovy musí ve svém tematickém plánu pro danou skupinu žáků
přizpůsobit také učivo i výstupy dané kategorie její výkonnosti
Časová posloupnost jednotlivých obsahových částí by měla ale být během školního roku pro
všechny vyučující alespoň podobná .
Prvním důvodem, který vyučující limituje je to, že používáme společné
prostory,.Nebylo by praktické, aby každý vyučující zařadil např. SG jindy. Vyplatí se
nechat po dobu výuky gymnastické nářadí v tělocvičně připravené…v opačném
případě by se z hodin TV stalo stěhování nářadí a ne výuka.
Druhým důvodem, proč by měla být na naší škole časová posloupnost jednotlivých
obsahových částí co nejpodobnější, je provázanost předmětu tělesná výchova se
sportovními soutěžemi
Obsahově doplňují po dobu studia výuku tělesné výchovy tyto projekty:
Kurzy pro primu – pobyt a orientace v přírodě a terénu, drobné pohybové hry v terénu, běh
a mnoho dalších aktivit s lany a skalami.
Lyžařský výcvikový kurz v sekundě – běžecké lyže, sjezdové lyže
Mezipředmětové vazby
Biologie: tvar a pohyb těla, hodnota a podpora zdraví, rizika ohrožující zdraví a jejich
prevence
Zeměpis: orientace v terénu
228
Průřezová témata
Jako součást vzdělávacího obsahu zařazujeme do výuky tato průřezová témata a jejich
tématické okruhy:
Osobnostní a sociální výchova
o Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
o Umění poznávat a učit se
o Sociální komunikace
o Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
o Spolupráce a soutěž
o Zodpovědnost vůči sobě i druhým, morálka všedního dne
Výchova k myšlení v evropských a světových souvislostech
o Identita člověka v globálním kontextu
o Mezinárodní spolupráce, sportovní hnutí a humanitární pomoc
Mediální výchova a obě její složky, vědomostní i dovednostní
Předmětem prolínají průřezová témata:
- VDO - angažovaný přístup k druhým, zásady slušnosti, tolerance, odpov. chování
- OSV – obecné modely řešení problémů, zvládání rozhodovacích situací, poznávání
sebe a lidí a jednání ve specifických rolích a situacích
- MKV – schopnost zapojovat se do diskuze, rozeznat argumentaci a výrazové
prostředky komerční i politické reklamy
- EV – vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní zdraví i zdraví
ostatních lidí
- EGS – osvojování evropských hodnot, svoboda lidské vůle, humanismus, morálka,
kritické myšlení,…
Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací strategie, jimiž gymnázium rozvíjí a utváří klíčové kompetence svých
žáků, odpovídají koncepci školy. Z důvodu, že na školu přicházejí kvalitní žáci, někdy i
s mimořádným nadáním, klademe při výuce důraz na přiměřené postupy, formy i metody a to
jak v rovině vzdělávací, tak i výchovné. Učitel realizuje společné postupy /metody a formy/,
které vedou ve vyučovacím předmětu tělesná výchova k utváření (na nižším gymnáziu) a
rozvíjení (vyšší gymnázium) klíčových kompetencí žáků.
Výuka tělesné výchovy se bezprostředně dotýká všech klíčových kompetencí vzdělávání.
Kompetence k učení - učitel:
Vytváří prostor pro dostatečné osvojování pohybových dovedností
o správnými metodickými postupy v tělesné výchově
o opakování naučených pohybových dovedností
vede žáky k poznání vlastní fyzické a pohybové výkonnosti
nechá žáky samostatně vybrat vhodné kondiční, posilovací nebo relaxační cviky pro
rozcvičení
229
vhodnou motivací představuje žákům tělesnou aktivitu jako prostředek kompenzace
psychického zatížení a jako vlastní uspokojení
zařazováním vhodných sportovních aktivit posiluje u žáků sebekontrolu a
sebeovládání
vhodně zvolenou zátěží při cvičeních učí žáky rozpoznat zdraví prospěšné i zdraví
ohrožující tělesné aktivity
vede žáky k zodpovědnosti za své zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
o hygiena při tělesné výchově
o otužování při tělesné výchově a sportovních kurzech
o dodržování zásad bezpečnosti při cvičení v tělesné výchově
vlastním přístupem ke sportovním aktivitám je žákům osobním příkladem
Kompetence k řešení problémů - učitel:
navozuje problémové situace, které motivují žáky k týmové spolupráci, nutnosti
stanovit taktiku hry
řešit herní situace a problémy (např. sestavováním družstev z rozdílně technicky a
fyzicky výkonných žáků)
umožňuje žákům podílet se na přípravě vlastních sportovních akcí - plánovat,
realizovat a hodnotit tyto akce
přidělením role rozhodčího učí žáky jednat přiměřeně ve vypjatých situacích,
přidělením role organizátora učí žáky hájit své stanovisko, vyjádřit svůj názor
Kompetence komunikativní - učitel:
dbá na kulturní vyjadřování v hodinách tělesné výchovy
učí žáky vyjadřovat se přesně, konkrétně, jednoznačně a srozumitelně používáním
správného názvosloví tělesné výchovy
zařazováním mezitřídních i celoškolních soutěží a turnajů podporuje vzájemnou
komunikaci mezi věkově rozdílnými skupinami žáků
důrazem na dodržování pravidel vede žáky ke hře v duchu „fair – play“
Kompetence sociální a personální - učitel
podporuje sportovní činnosti ve skupinách, kde je nutná spolupráce a podíl celé
skupiny na dosaženém výsledku
o při lyžařských kurzech
o sportovních turnajích
o soutěžích
v hodinách TV zařazuje cviky, které vedou žáka k vzájemné pomoci - dopomoc a
záchrana
vyžaduje v hodinách dodržování pravidel bezpečnosti
umožní žákům podílet se na vytváření pravidel chování při sportovních činnostech
podporuje možnost zapojení i neprůbojných a málo iniciativních žáků a rozvíjí jejich
schopnost zastávat různé role
(obměňováním vedoucích žáků v družstvech )
učí žáky pracovat v týmech, vnímat své vzájemné odlišnosti jako podmínku úspěšné
spolupráce
podporuje vzájemnou pomoc žáků, vytváří situace, kdy se žáci vzájemně potřebují
Kompetence občanské a pracovní - učitel
230
netoleruje v hodině sociálně patologické jevy, nekamarádské chování a odmítnutí
požadované pomoci
důsledně dbá na dodržování pravidel chování
uplatňuje pozitivní hodnocení a motivaci žáků
učí žáky chování v krizových nebo zdraví a život ohrožujících situacích
praktickými ukázkami a modelovými situacemi seznamuje žáky s technikou první
pomoci
vyžaduje vhodné sportovní vybavení pro výuku
na konci vyučovací hodiny zařazuje její hodnocení
podle možností vede žáky k sebehodnocení
vhodnou motivací vede žáky k postupnému pohybovému sebezdokonalování a
posiluje jejich sebevědomí
dohlíží na to, aby příprava cvičebního nářadí splňovala zásady bezpečnosti, a tím vede
žáky k ochraně zdraví
vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci, žádnou prací netrestá, kvalitní práci pochválí.
Formy realizace předmětu tělesná výchova na naší škole :
Vyučovací hodina
Soutěž
Turnaj
Kurz
231
Vzdělávací oblast: ČLOVÉK A ZDRAVÍ
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: TÉLESNÁ VÝCHOVA
Ročník: PRIMA, SEKUNDA
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Téma a učivo
- v souladu s individuálními předpoklady
využije osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži a při
rekreačních činnostech ( pohybové hry, atletika,
gymnastika)
- při vytrvalosti uplatňuje i vůli
- předvede techniku dané atletické disciplíny
včetně náročnější atletické techniky
Atletika :
Běh - vytrvalý běh
- běh v terénu
- speciální běžecká cvičení
- rychlý běh na 50m, 60m
Skok - skok do dálky z rozběhu
- skok do výšky (flop)
Hod - hod kriketovým míčkem
- spojení rozběhu s odhodem
Míčové hry :
Přehazovaná - přehození míče přes síť, rychlá a
přesná přihrádka, smeč
- uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších
sportech
Vybíjená - pohotovost, rozhodnost
Florbal - vedení míčku, nahrávka vzduchem a po
zemi, střela, driblink, hra brankáře
Žák:
- dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice
vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
Fotbal - zpracování míče, vedení míče,
přihrávka, střela, obejití hráče, standardní situace
Basketbal – správný postoj, driblinková abeceda,
přihrávka, základy herních systémů, osobní
obrana, herní činnosti jednotlivce, dvojtakt
Doplňkové sportovní a míčové hry
(ringo,korfbal,stoní tenis, průpravné hry)
232
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
EV
vztah člověka k prostředí
( rozmanitost vlivů
prostředí na zdraví,
možnosti a způsoby
ochrany zdraví)
OSV
-sebepoznání a sebepojetí
( moje tělo, moje
psychika, moje vztahy
k druhým lidem
-poznávání lidí
( vzájemné poznávání se
ve skupině)
- mezilidské
vztahy(chování podporující
dobré vztahy. podpora.
pomoc)
Přesahy a vazby
Školní výstupy
-zacvičí obtížné prvky s dopomocí
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
Gymnastika :
Akrobacie – kotoul vpřed, vzad, letmo,stoj na
lopatkách, stoj na rukou u opory, rovnovážné
polohy
Hrazda – výmyk,,průvlek, sešin
Kruhy - svis vznesmo, komíhání a houpání
Přeskoky – roznožka přes kozu, skrčka přes
kozu, trampolínka – skoky a obratnost
Rytmická gymnastika – polkový krok, valčíkový
krok, cvičení se švihadlem, pohybová činnost
s hudebním doprovodem
Biologie – tvar a pohyb
těla
Kladina – nízká – chůze, poskoky, rovnovážné
polohy, obrat, jednoduché seskoky
- aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním záměrem
- samostatně využívá osvojené kompenzační a
relaxační techniky a sociální dovednosti
k regeneraci organismu, překonání únavy a
předcházení stresovým situacím
- usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti,
z nabídky zvolí vhodný rozvojový program
- samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností
Šplh – na tyči 4m
Úpoly – pády a základní chvaty sebeobrany
Lyžování a snowboarding – v sekundě je
zařazován týdenní výcvik
Správné držení těla – zvyšování rozsahu
kloubních pohybů, preventivní pohybová činnost,
správné dýchání
Posilování svalového aparátu – kruhový
trénink, dynamické posilování celého těla
Strečink celého těla před a po ukončení hodiny
Bruslení – dle možností a podmínek, jízda vpřed
a vzad, zastavení, zatáčení
233
Občanská výchova –
hodnota a podpora zdraví
průřezová témata
Přesahy a vazby
Školní výstupy
- odmítá drogy a jiné škodlivé látky jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím,
upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům
o znečištění ovzduší
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
Plavání – dle možností a podmínek, základní
plavecké styly, průpravná cvičení ve vodě
V primě je zařazováno cvičení v přírodě s
důrazem na táboření, orientaci v terénu a turistiku
- dává do souvislosti zdravotní a psychosociální
rizika spojená se zneužíváním návykových látek
a životní perspektivu mladého člověka
- uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu, předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
- posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich
příčiny
- užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu
Seznámení žáků s vhodným a bezpečným
chováním na sportovních akcích konaných ve
škole i mimo školu
průřezová témata
EV
- lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
( ochrana přírody při
masových sportovních
akcích- zásady MOV)
Zásady bezpečného používání konkrétních
sportovních potřeb a nářadí
Dějepis
Starověké Řecko
Sebehodnocení v dané pohybové činnosti – žáci
se snaží označit zjevné nedostatky a jejich příčiny
Komunikace v tělesné výchově – tělocvičné
názvosloví osvojovaných činností
Historie olympijských her, myšlenky
olympijských her, MOV, ČOV, ODM
Pravidla osvojovaných pohybových činností a
jejich aplikace při hře, závodech a soutěžích
Zjišťování statistických údajů – měření a
vyhodnocování
Organizace turnajů a soutěží
234
VDO – zásady slušnosti,
odpovědnosti, tolerance,
angažovaný přístup
k druhým
- projevovat se v jednání i
v řešení problémů
samostatně a odpovědně
Přesahy a vazby
Školní výstupy
-naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví,
ochranu přírody při sportu
- rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
- sleduje určené prvky a pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí
Téma a učivo
Měření výkonů a posuzování pohybových
dovedností – měření, evidence, vyhodnocování
Pohybové aktivity a zdraví
- význam pohybových aktivit pro zdraví
- pohybový režim
- prevence tělesného a duševního zdraví
- zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché
turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy,
spolurozhoduje hry a soutěže
- zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich
prezentaci
235
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
Vzdělávací oblast: ČLOVÉK A ZDRAVÍ
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: TÉLESNÁ VÝCHOVA
Ročník: TERCIE, KVARTA
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Žák :
- uplatňuje v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti
a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži a při
rekreačních činnostech
( pohybové hry, atletika, gymnastika)
- při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli
- předvede techniku dané atletické disciplíny
- předvede náročnější atletické techniky
- uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších
sportech
- dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice
vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
Téma a učivo
Atletika :
Běh - vytrvalý běh – 800m dívky, 1500m chlapci
- běh v terénu
- speciální běžecká cvičení, atletická
abeceda
- rychlý běh na 60m
- štafetový běh
Skok - skok do dálky z rozběhu
- skok do výšky (flop)
Hod - hod kriketovým míčkem
Vrh – vrh koulí 3kg dívky, 4 kg chlapci –
průpravná cvičení,
základní koulařská technika, vrh
z bočního a zádového postavení
Míčové hry :
Přehazovaná - přehození míče přes síť, rychlá a
přesná přihrádka, smeč
Volejbal – nácviky činností, hra
Florbal - vedení míčku, nahrávka vzduchem a po
zemi, střela, driblink, hra brankáře
236
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
EV
vztah člověka k prostředí
( rozmanitost vlivů
prostředí na zdraví,
možnosti a způsoby
ochrany zdraví)
OSV
-sebepoznání a sebepojetí
( moje tělo, moje psychika,
moje vztahy k druhým
lidem
-poznávání lidí
( vzájemné poznávání se ve
skupině)
- mezilidské
vztahy(chování podporující
dobré vztahy. podpora.
pomoc)
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Téma a učivo
Fotbal - zpracování míče, vedení míče,
přihrávka, střela, obejití hráče, standardní situace
Basketbal – herní činnosti jednotlivce
- správný postoj, driblinková
abeceda, přihrávka, dvojtakt
- základy herních kombinací a systémů
- osobní obrana, zónová obrana
Doplňkové sportovní a míčové hry
(ringo,korfbal,stolní tenis, badminton, průpravné
hry)
Gymnastika :
-předvede obtížné prvky s dopomocí
Akrobacie – kotoul vpřed, vzad, letmo, stoj na
lopatkách, stoj na rukou do kotoulu, přemet
stranou, rovnovážné polohy
Přeskoky – roznožka přes kozu, skrčka a
odbočka přes kozu, trampolínka – skoky a
obratnost,
Velká trampolína – základní skoky a obratnost
Kruhy – svis vznesmo, svis střemhlav, komíhání,
houpání
Hrazda – průvlek, sešin, výmyk, podmet
Rytmická gymnastika – polkový krok, valčíkový
krok, cvičení se švihadlem, pohybová činnost
s hudebním doprovodem, základy aerobiku bez i
s náčiním
237
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
Přesahy a vazby
Školní výstupy
- vysvětlí základní vztah mezi úrovní zdravotně
orientované zdatnosti a možnými zdravotními
problémy (civilizační choroby)
Téma a učivo
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
Pohybové aktivity a zdraví
- význam pohybových aktivit pro zdraví
- pohybový režim
- prevence tělesného a duševního zdraví
OSV – učit dovednostem
seberegulace, učit
sociálním dovednostem,
utvářet postoje a
hodnotové orientace
optimální pro zvládání „
provozu“ každodenní
existence v jejich běžných i
náročnějších situacích
Dodatek: střelecká příprava – vzduchovka
VDO – zásady slušnosti,
odpovědnosti, tolerance,
angažovaný přístup
k druhým
- projevovat se
v jednání i v řešení
problémů
samostatně a
odpovědně
- sestaví osobní pohybový režim
vysvětlí vztah mezi tělesným a duševním
zdravím
238
Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Název vyučovacího předmětu : Využití digitálních technologií
V současnosti většina škol zaznamenává činnosti, aktivity a pořádané akce tak, aby mohla
následně prezentovat výsledky své práce. Dokumentaci z činnosti pak používá pro prezentaci
na webových stránkách školy, na dnech otevřených dveří, výjezdových dnech a při dalších
příležitostech.
Školy se tímto způsobem prezentují před veřejností, zastupitelstvy obcí, měst a krajů,
dokládají svou činnost. Foto i videozáznamy s nadšením sledují na webových stránkách i
samotní žáci, kteří se těchto akcí účastní. Mohou se rozvzpomenout na to, co prožili, co si
vyzkoušeli, a retrospektivně zhodnotit prožité činnosti na jednotlivých akcích.
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce umožňuje všem žákům seznámit se se základními
pojmy v oblasti využití digitální techniky, se zpracováním, uchováváním, sdělováním, přenosem a využíváním informací. Poskytuje teoretické znalosti a praktické dovednosti nezbytné
při práci s informacemi a zařízeními výpočetní a audiovizuální techniky. Umožní žákům
uživatelsky ovládat fotoaparáty, digitální kamery, navigace, získávat a třídit informace a
používat je ve svém dalším vzdělávání i v praktickém životě. Umožní žákům pracovat
s Internetem, nejen jako zdrojem informací, ale i jako prostředkem pro prezentaci výsledků
své činnosti.
Cílem předmětu není vychovat ze všech žáků odborníky, ale umožnit všem dosáhnout
základní úrovně počítačové a informační vzdělanosti, získat základní dovednosti v ovládání
výpočetní techniky, naučit je pracovat s moderními komunikačními technologiemi, orientovat
je ve stále rostoucím množství informací a informačních zdrojů.
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu
Vzdělávací obsah zahrnuje 4 základní tématické okruhy:
1. Základy práce s digitálním fotoaparátem
- ovládání základních funkcí fotoaparáu
- práce s režimy, natáčení videosekvencí
- fotografování s bleskem
- připojení fotoaparátu k PC, kopírování fotografií
2. Úpravy fotografií na počítači
- přenášení fotografií na PC, prohlížení, řazení
- úprava fotografií na PC
- programy Zoner Photo Studio, Corel Photo Paint
- publikování fotografií, převod formátů
- tisk fotografiií
- dokumentace akcí školy, zpracování, úprava
3. Práce s digitální kamerou
- seznámení s kamerou, funkce ovládacích prvků, režimy
- působy natáčení, kvalita záběru, jak dosáhnout poutavého záběru
- prohlížení snímků, střihy na kameře
4. Úpravy klipů a reportáží
- přenos dat z digitální kamery do PC
- stříhání filmového materiálu, přechody, titulky
- program Pinacle Studio
- výroba reportáže, klipu, filmu
- kopírování nahrávek a jejich prezentace
- dokumentace akcí školy
239
Časové a organizační vymezení předmětu
Hodinová dotace je dána učebním plánem. Ve třídě sekundě činí 2 hodiny týdně.
Výuka probíhá v počítačové učebně tak, aby každý žák pracoval na svém počítači. Informační
technologie školy jsou také žákům přístupné i mimo přímé vyučování a jsou využívány v co
největším rozsahu, jako nástroj výuky v jiných předmětech. Dále jsou zařazovány praktická
cvičení v terénu – pořizování dokumentace akcí pořádaných šklou.
Mezipředmětové vazby
Vědomosti a dovednosti získané v předmětu, zvládnutí digitální techniky, znalost ovládání
aplikačních programů, vyhledávání a zpracování potřebných informací, možnosti
komunikace, prezentace výsledků své práce, umožňují žákům uplatnit vědomosti ve všech
oblastech a předmětech základního vzdělávání.
Zejména má předmět informační a komunikační technologie přímou vazbu na tyto
vyučované předměty:
- český jazyk
- německý jazyk
- anglický jazyk
- občanská nauka
- zeměpis
- estetická výchova výtvarná
Na základě získaných poznatků a dovedností, si žák má uvědomovat možnosti využívání
digitálních technologií nejen při vlastním vzdělávání ve škole, ale i v praktickém životě.
Integrace průřezových témat a vzdělávacích oborů.
V předmětu jsou začleněna tato průřezová témata:
- Osobnostní a sociální výchova
- Výchova demokratického občana
- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Multikulturní výchova
- Environmentální výchova
- Mediální výchova
Výchovně vzdělávací strategie předmětu:
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
tím, že učitel vede žáka k:
- poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních
digitálních technologií
- využívání výpočetní i jiné digitální techniky, aplikačního i výukového software
ke zvýšení efektivnosti učení a racionálnější organizaci práce
- tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci
výsledků své práce
- pochopení funkce techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních
i sociálních jevů a procesů
- respektování práv k duševnímu vlastnictví
- zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se
na internetu či jiných médiích
- šetrné práci s digitální technikou
240
Použité metody a formy výuky
- frontální výuka
- skupinová výuka (převažuje)
- samostatná práce
- praktická cvičení
- individuální přístup ke slabším i k talentovaným žákům
Informační a komunikační technologie přispívají k naplňování těchto klíčových
kompetencí:
Kompetence k učení
- porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem,
zpracováním,
- využívání digitální techniky ke zvýšení efektivnosti své učební činnosti a racionálnější
organizaci práce
- práce se sebehodnocením žáků
- podněcování k tvořivosti žáků
- vedení žáků k účasti na různých soutěžích
- zadávanými úkoly vedení žáků k samostatnému využití digitálních technologií
- v praktickém životě, pro toto poznávání využití zkušeností s jiným SW, spolupráci
s ostatními žáky, nápovědu u jednotlivých programů, literaturu apod.
- využívání poznatků z vyučovaného předmětu i v jiných předmětech i v praktickém
životě
Kompetence k řešení problémů
- využívání digitální techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních a
sociálních jevů a procesů a tím podněcování nových cest poznávání
- vedením výuky a zadáváním úloh vést žáky k tvořivému přístupu k řešení problémů a
svoje řešení si obhájit
- vyučující je v roli konzultanta
Kompetence komunikativní
- podporování přátelských vztahů ve třídách
- pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – některé práce odevzdávají
žáci prostřednictvím elektronické pošty
- při komunikaci dodržují vžitá pravidla
- využívá informační a digitální prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou
komunikaci s okolním světem
- využívání získaných komunikativní dovedností k vytváření vztahů potřebných k
plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
Kompetence občanské
- vyhledávání aktuálních informací o naší společnosti
- vedení k pracovitosti a zodpovědnosti
- seznamováním s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství,
autorský zákon,
- ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla ...)
Kompetence pracovní
- zadáváním problémových úloh ke cvičení vytrvalosti a systematičnosti
- vedení k dodržování pravidel, termínů, výchova k zodpovědnosti
-
schopnosti samostatné práce s digitálními technologiemi
dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s technikou
241
VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Očekávané výstupy
1. Základy práce s digitálním fotoaparátem
Žák
- ovládá základních funkce fotoaparátu
- pracuje s režimy a natáčet videosekvence
- fotografuje s bleskem
- připojí fotoaparát k PC a kopíruje fotografie
2. Úpravy fotografií na počítači
Žák
- dokáže přenášet fotografie na PC, prohlížet je a zařazovat
- dokáže upravovat fotografie na PC zvládá programy Zoner Photo Studio, Corel Photo
Paint
- zvládá publikování fotografií, převod formátů
- dokáže tisknout fotografiie
3. Práce s digitální kamerou
Žák
- dokáže pracovat s digitální kamerou
- zvládá natáčení, kvalitní záběry
- umí prohlížet klipy a reportáže, střihat na kameře a počítači
4. Úpravy klipů a reportáží
Žák
- umí přenášet data z digitální kamery do PC
- umí stříhat filmového mteriály, přechody, titulky
- zvládá ovládání programu Pinacle Studio
- dokáže výrábět reportáže, klipy, filmy
- umí kopírovat nahrávky a prezentovat je
- dokáže dokumentovat akce školy
242
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: VYUŽITÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ
Ročník: Sekunda
Téma a učivo
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Žák
- předvede základní funkce fotoaparátu
- pracuje s režimy a natáčí
videosekvence
- fotografuje s bleskem
- připojí fotoaparát k PC a
kopíruje fotografie
Žák
- přenáší fotografie na PC,
prohlíží je a zařazuje
- upravuje fotografie na PC zvládá
programy Zoner Photo Studio a Corel
Photo Paint
- zvládá publikování fotografií, převod
formátů
- tiskne fotografiie
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
Úvod do fotografie:
- proč fotografovat, k čemu slouží
fotozáznamy
- fotografické vidění, barva, světlo
- ovládání a údržba fotografického přístroje
- komponenty přístroje a jejich využití
- základy kompozice
Digitální fotografie :
- základy počítačové grafiky
- konstrukce a funkce digitálního
fotoaparátu
- technika fotografování postav a skupin,
makro, krajina
- projekt „Můj kamarád“
Práce s fotografií :
- přenášení fotografií na PC, prohlížení,
řazení
- úprava fotografií na PC
- programy Zoner Photo Studio
243
průřezová témata
OV
EVV,Ze
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: VYUŽITÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ
Ročník: Sekunda
Přesahy a vazby
Školní výstupy
Téma a učivo
-
Žák
- pracuje s digitální kamerou
- natočí kvalitní záběry
- prohlíží klipy a reportáže, střihá na
kameře a počítači
Žák
- přenáší data z digitální kamery do PC
- stříhá filmové mteriály, přechody, titulky
- ovládá program Pinacle Studio
- výrábí reportáže, klipy, filmy
- kopíruje nahrávky a prezentuje je
- dokumentuje akce školy
- pracuje s běžnými navigačními
přístroji
mezipředmětové vztahy,
projekty, poznámky
průřezová témata
Ze,ON
VDO
publikování fotografií, převod formátů
tisk fotografiií
dokumentace akcí školy, zpracování,
úprava
Práce s digitální videokamerou :
- seznámení s kamerou, funkce ovládacích
prvků, režimy
- způsoby natáčení, kvalita záběru, jak
dosáhnout poutavého záběru
- prohlížení snímků, střihy na kameře
Úprava klipů a reportáží :
- přenos dat z digitální kamery do PC
- stříhání filmového materiálu, přechody,
titulky
- program Pinacle Studio
- výroba reportáže, klipu, filmu
- kopírování nahrávek a jejich prezentace
- dokumentace akcí školy
Práce s navigačními přístroji :
- seznámení s konstrukcí a ovládáním
- praktická orientace v terénu
- hra „Běh na cíl“
244
AJ, NJ
EMV
Vzdělávací oblast : Člověk a svět práce
Název vyučovacího předmětu : Občanská výchova
Charakteristika předmětu:
Předmět „ Člověk a svět práce“ bude vyučován v rámci předmětu „ Občanská výchova“.
Zaměřuje se na vytváření kvalit, které vedou studenty k zodpovědnosti za vlastní život,
k uvědomění si významu vzdělání pro život a nutnosti sebevzdělávání.
Vede studenty k základní orientaci ve světě práce, v hospodářské struktuře regionu, ke
schopnosti prezentovat se na trhu práce, umět sestavit životopis a další dokumentaci
vyžadovanou pro přijímací řízení , ke schopnosti orientovat se v poradenských a
zprostředkovatelských službách a umět je účelně využít.
Časové a organizační vymezení:
Člověk a svět práce není vyučován jako samostatný předmět, ale v rámci předmětu OV
v tercii a kvartě, při zachování stávající hodinové dotace předmětu OV.
V obou ročnících bude této problematice věnováno po 10 vyučovacích hodinách, které mohou
být vhodně zařazeny mezi stávající učivo postupně, nebo jako souvislý blok informací.
Očekávané výstupy:
-
žák se orientuje v pracovních činnostech vybraných profesí
posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy
dokáže využít profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělání
prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh
práce.
Mezipředmětové vztahy:
Tento předmět má vztah především k OV,Z, ČJ, EV a podle zájmové orientace žáka i ke všem
ostatním vyučovacím předmětům.
245
Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: Občanská výchova
Ročník: TERCIE
Školní výstupy
Téma a učivo
Žák má přehled o tom, jaké faktory jsou
pro jednotlivá povolání charakteristické,
dokáže určit, jaké osobnostní a zdravotní
požadavky jsou nutné k jejich
úspěšnému vykonávání.
TRH PRÁCE
Povolání lidí, druhy pracovišť a pracovních prostředků,
pracovních objektů, charakter a druhy pracovních činností,
kvalifikační, zdravotní a osobnostní požadavky, rovnost
příležitostí na trhu práce.
Žák by měl být schopen na základě
sebehodnocení objektivně posoudit,
která povolání by pro něho byla vhodná
vzhledem k jeho schopnostem,
psychickým a fyzickým vlastnostem,
zájmům a koníčkům.
Žák dokáže vyhledat a využít
nejdůležitější zdroje informací o
studijních oborech, o které má zájem.
Přesahy a vazby
mezipředmětové vztahy,
průřezová témata
projekty, poznámky
MV: D, Z,
VOLBA PROFESNÍ ORIENTACE
Základní principy sebepoznání, osobní zájmy a cíle, tělesný Úřad práce –exkurze
a zdravotní stav, osobní a vlastnosti a schopnosti,
sebehodnocení, práce s profesními informacemi, využití
Test
poradenských služeb.
MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ
Náplň učebních a studijních oborů, přijímací řízení,
informace a poradenské služby.
246
OSV
VDO
OSV, MV
MV
Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: Občanská výchova
Ročník: KVARTA
Školní výstupy
Žák má přehled o pracovních
příležitostech v regionu, dokáže
napsat životopis a strukturovaný
životopis, dokáže vyhledat potřebné
údaje v Zákoníku práce.
Téma a učivo
ZAMĚSTNÁNÍ
Pracovní příležitosti v obci a regionu, způsoby hledání
zaměstnání, psaní životopisu, pohovor u
zaměstnavatele, problémy nezaměstnanosti, úřady
práce, práva a povinnosti zaměstnanců a
zaměstnavatelů.
Přesahy a vazby
mezipředmětové vztahy,
průřezová témata
projekty, poznámky
Projekt : Významní
zaměstnavatelé našeho
regionu.
OSV, VDO
MV: ČJ, D, Z
Zákoník práce
Žák si uvědomuje rozdíl mezi
zaměstnaneckým poměrem a
soukromým podnikáním, mezi
státními organizacemi a
organizacemi se soukromými
vlastníky.
Má nejzákladnější informace o
druzích živností, formách podnikání /
a.s., s.r.o.../ a
Zná podmínky pro jejich založení.
PODNIKÁNÍ
Druhy a struktura organizací, nejčastější formy
podnikání, drobné soukromé podnikání.
247
OSV, EGS
Vzdělávací oblast : Člověk a svět práce
Název vyučovacího předmětu : Práce s laboratorní technikou
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové vymezení
Vyučovací předmět Práce s laboratorní technikou vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a svět
práce, vzdělávacích oborů – Fyzika, Chemie a Biologie.
Práce s laboratorní technikou má poskytnout žákům teoretickou i praktickou přípravu pro
úspěšné splnění laboratorních měření v těchto výše uvedených oborech.
Žáci získají praktické dovednosti a zručnost při práci ve fyzikální, chemické a bioloické
laboratoři. Naučí se dodržovat bezpečnostní předpisy a pracovat v souladu se zásadami
ochrany přírody. Nedílnou součástí výuky je i získání znalostí a návyků v poskytování první
pomoci při případném ůrazu při práci v laboratoři.
Časové a organizační vymezení
Práce s laboratorní technikou je zařazována jako povinný vyučovací předmět v tercii
osmiletého gymnázia s jednohodinovou týdenní dotací. Vyučování probíhá ve specializované
učebně fyziky a chemie, případně ve víceúčelové laboratoři a laboratoři biologické.
Žáci se vzhledem k malému počtu ve třídě nedělí do skupin.
Výchovné a vzdělávací strategie
Nejvíce využívaným způsobem výuky je výuka skupinová, která se jeví jako nejefektivnější.
Nevylučuje se tím i možnost využití dalších běžně užívaných metod, jako je metoda frontální,
výklad, projektová výuka apod. Nejčastějším výstupem je protokol zpracovaný na PC o
provedeném experimentu.
V předmětu Práce s laboratorní technikou používáme k dosahování klíčových kompetencí
tyto strategie:
Kompetence k učení :
motivujeme žáky předváděním fyzikálních a chemických experimentů a ukázkami
praktických aplikací fyziky, chemie, biologie
klademe důraz na aktivitu žáků při realizaci experimentů
vybízíme je k hledání souvislostí a analogií
vedeme žáky k odhalování chování těles či látek na základě jejich vlastních zkušeností
rozvíjíme u žáků logické uvažování a přírodovědné myšlení
Kompetence k řešení problémů :
dáváme žákům prostor, aby se pokusili vysvětlit vlastními slovy pozorovaný
experiment
vedeme žáky k pozornému čtení textu a pochopení zadaného problému
podporujeme žáky v navrhování alternativních řešení
Kompetence komunikativní :
vedeme žáky ke kultivovanému písemnému i ústnímu projevu
umožňujeme žákům pracovat ve skupinách
Kompetence občanské :
vedeme žáky k vzájemnému respektu, k zodpovědnému a ohleduplnému zacházení se
svěřeným majetkem
vedeme žáky k ochotě pomoci druhým
Kompetence pracovní :
vyžadujeme dodržování laboratorního řádu a bezpečnostních předpisů
vyžadujeme šetrné zacházení s pomůckami a přístroji
248
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Očekávané výstupy
Žák
vybere a prakticky využívá vhodné pracovní postupy, přístroje,zařízení a pomůcky pro
konání konkrétních pozorování, měření a experimentů
zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích své experimentální práce a zformuluje
v něm závěry, k nimž dospěl
vyhledá v dostupných informačních zdrojích všechny podklady, jež mu co nejlépe
pomohou provést danou experimentální práci
dodržuje pravidla bezpečné práce a ochrany životního prostředí při experimentální
práci
poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři
Integrace průřezových témat a vzdělávacích oborů
Na znalosti a dovednosti získané ve výuce předmětu Práce s laboratorní technikou navazují
vyučovací předměty Fyzika, Chemie a Biologie. Při vyhledávání vhodný ch pracovních
postupů pro experimenty a zpracování výsledků měření a pozorování využívají žáci znalostí
získaných v předmětu Informační a komunikační technologie.
Ve vyučovacím předmětu Práce s laboratorní technikou jsou integrována tato průřezová
témata:
Osobnostní a sociální výchova
osobnostní rozvoj rozvoj schopnosti poznání
sociální rozvoj kooperace, komunikce
morální rozvoj řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Environmentální výchova
základní podmínky života
lidské aktivity a problémy životního prostředí
249
Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: Práce s laboratorní technikou
Ročník: Tercie
Školní výstupy
Žák :
vybere a prakticky využívá
vhodné pracovní postupy,
přístroje a měřící techniku pro
konání pozorování, měření a
experimentů
zpracuje protokol o cíli,
průběhu a výsledcích své
experimentální práce,
zformuluje závěry, ke kterým
dospěl
vyhledá z dostupných
informačních zdrojů všechny
podklady, jež mu co nejlépe
pomohou provést danou
experimentální práci
dodržuje pravidla bezpečné
práce a ochrany životního
prostředí při experimentální
práci
vysvětlí jak poskytnout první
pomoc při úrazu v laboratoři
Přesahy a vazby
mezipředmětové vztahy,
průřezová témata
projekty, poznámky
Téma a učivo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
základní fyzikální laboratorní postupy a metody
základní chemické laboratorní postupy a metody
základní biologické laboratorní postupy a metody
protokol o experimentu
základní laboratorní přístroje, zařízení a pomůcky
základy první pomoci při úrazu v laboratoři
zásady bezpečné práce
nebezpečné látky a přípravky
vlastnosti látek a jejich struktury
fyzikální veličiny a jejich měření
250
F,Ch, Bi, IKT
OSV
- rozvoj schopnosti
poznání
- komunikace, kooperace
- řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
EVM
- lidské aktivita a
problémy životního
prostředí
AUTOEVALUACE
Struktura vlastního hodnocení
1 Stanovení cílů
1.1 Zásady a cíle vzdělávání (§ 2 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona)
1.2 Cíle základního vzdělávání (§ 44 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona)
1.3 Cíle, které vyplývají z RVP ZV (3.2 Cíle základního vzdělávání, Rámcový vzdělávací program
základního vzdělávání – č.j.31504/2004-22)
1.4. Cíle středního vzdělávání (§ 57 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona)
1.5 Cíle, které si škola stanovila (ŠVP, koncepce školy)
2 Podklady pro zpracování vlastního hodnocení školy
2.1 Školní matrika (BAKALÁŘ)+ třídní výkazy
2.2 Učební dokumenty pro gymnázia a pro SOŠ (+školní vzdělávací program pro ZV)
2.3 Výroční zpráva o činnosti školy
2.4 Třídní knihy
2.5 Školní řád
2.6 Záznamy z pedagogických rad, metodických sdružení a předmětových komisí
2.7 Hospitační záznamy
2.8 Žákovské testy (CERMAT- hodnocení kvarty, MANA, SCIO-přijímací zkoušky )
2.9 Protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy
2.10 SWOT analýza
2.11 Záznamy z provozních porad
2.12 Personální a mzdová dokumentace
2.13 Hospodářská dokumentace
3 Oblasti hodnocení školy
3.1 Podmínky ke vzdělávání
3.1.1 Personální podmínky vzdělávání
- Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků
- Skladba úvazků vyučujících vzhledem k jejich odborné kvalifikaci a zkušenostech
- Věkové složení pedagogických pracovníků a podíl zastoupení mužů a žen
3.1.2 Materiálně-technické podmínky vzdělávání
- školní budova A, B
- učebny
- odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna, školní klubovna
- areál zahrady, terasa
- vybavení žákovským nábytkem
- vybavení sbírek učebními pomůckami (PK)
- vybavení žáků učebnicemi a učebními texty (PK)
- vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami
- vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou
- vybavení učebnicemi a pomůckami pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádným
nadáním
3.1.3 Finanční podmínky vzdělávání
- přímé neinvestiční výdaje školy (prostředky ze státního rozpočtu přidělované krajským úřadem)
a) platy a náhrady platů, popřípadě mzdy a náhrady mezd,
251
b) odměny za pracovní pohotovost
c) odměny za práci vykonanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
d) odstupné,
e) náklady na odvody do sociálních a zdravotních fondů,
f) náklady vyplývající z pracovně-právních vztahů,
g) nezbytné navýšení nákladů spojených s výukou dětí zdravotně postižených,
h) výdaje na učebnice a učební pomůcky,
i) výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků.
- příspěvek od zřizovatele
a) příspěvek na provoz
b) investiční dotace
- další zdroje
a) čerpání z fondů školy,
b) doplňková činnost školy,
c) dary fyzických a právnických osob.
3.2 Průběh vzdělávání
3.2.1 Vzdělávací program
- vzdělávací program (školní vzdělávací program)
- učební plán školy
- individuální vzdělávací plány
- vedení pedagogické dokumentace s cílem zachytit průběh a výsledky vzdělávání
- kontrolní činnost v oblasti naplňování učebních dokumentů
3.2.2 Organizace výchovně vzdělávacího procesu (vůči žákům)
- rozvrh hodin
- podpůrná opatření při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a při vzdělávání
mimořádně nadaných žáků
- školní řád, klasifikační řád
- informační systém vůči žákům a rodičům
- spolupráce s PPP a SPC
- prevence sociálně patologických jevů
- klima školy
3.2.3 Plánování a příprava výuky
- soulad výuky s cíli základního a středního vzdělávání
- vhodnost a přiměřenost stanovených cílů k aktuálnímu stavu jednotlivých tříd
- respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků
- návaznost probíraného učiva na předcházející témata
3.2.4 Vyučovací formy a metody
- řízení výuky
- vnitřní členění hodin
- sledování a plnění stanovených cílů
- podpora osobnostního a sociálního rozvoje žáků (sebedůvěra, sebeúcta, vzájemné
respektování, tolerance)
- možnost seberealizace žáků, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností
- využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování,
objevování, práce s chybou
- výuka frontální, skupinová, individuální
- respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků
- věcná a odborná správnost výuky
- forma kladení otázek
3.2.5 Interakce a komunikace
- pravidla komunikace mezi učitelem a žáky, mezi žáky navzájem
252
- možnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace, diskuse
- vzájemné respektování, výchova k toleranci
- vyváženost verbálního projevu učitelů a žáků
- příležitost k samostatným řečovým projevům žáků
3.2.6 Hodnocení žáků
- věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení
- respektování individuálních schopností žáků
- využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků
- ocenění pokroku
- zdůvodnění hodnocení žáků učitelem
- vhodnost využití metod hodnocení
- využití klasifikačního řádu
- přijímání žáků do 1. ročníku osmiletého G, čtyřletého G, VSČ
3.3 Spolupráce školy s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na
vzdělávání
3.3.1 Spolupráce školy s rodiči
- školská rada
- třídní schůzky a konzultace pro rodiče
- studentská rada
3.3.2 Škola a region
- propojení školy s obcí, regionem
- organizace akcí regionálního a nadregionálního významu
- prezentace školy na veřejnosti
- články školy v regionálním tisku
- aktualizace webových stránek školy
3.3.3 Péče školy o volný čas žáků
- zájmové kroužky
- organizace jednorázových akcí
- využití školní klubovny
- využití učeben výpočetní techniky
3.4 Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
3.4.1 Organizace činnosti a provozu školy
- organizační struktura školy
- delegování pravomocí a pracovní náplně
- poradní a metodické orgány
- přenos informací uvnitř školy
- systém vnitřních směrnic a pokynů ředitele školy
3.4.2 Systém vedení a hodnocení pracovníků
- vedení pedagogických pracovníků
- vedení začínajících a nekvalifikovaných učitelů
- vedení nepedagogických pracovníků při zajištění provozu školy
- hospitační a kontrolní činnost
- plánování v oblasti lidských zdrojů
- hodnocení zaměstnanců
- další vzdělávání pedagogických zaměstnanců
3.4.3 Finanční a materiální zabezpečení školy
- plánování v oblasti finanční
- plánování v oblasti materiálně technické
- systém finanční kontroly
253
- inventarizace majetku
3.5 Výsledky vzdělávání žáků
3.5.1 Výsledky vzdělávání žáků
- úroveň poznatků a myšlenkových operací
- úroveň představivosti a fantazie v tvořivých činnostech (VV, HV, dramatická výchova, …)
- pohybový rozvoj žáků
- úroveň řečových a jazykových dovedností
- mimořádné výsledky a úspěchy žáků
- žákovské práce, písemnosti, výrobky
- vystoupení, koncerty, výstavy
- soutěže, olympiády, výstavy
- prospěch a chování žáků
- neprospívající žáci, žáci opakující ročník
- pochvaly a opatření k posílení kázně
- hodnocení úspěšnosti absolventů školy v přijetí na vysoké školy a VO školy
Vlastní hodnocení školy
Povinnost dle §12 zákona 561/2004 Sb.,zpráva o vlastním hodnocení v §8,9 vyhlášky15/2005
Návrh struktury vlastního hodnocení projedná ředitel na ped.radě nejpozději do konce září, vlastní
hodnocení školy projednat do 31.10.
Nutná součást ŠVP
Oblasti autoevaluace
a) Podmínky ke vzdělávání
b) Průběh vzdělávání
c) Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodič,vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a
dalších osob na vzdělávání
d) Výsledky vzdělávání žáků a studentů
e) Řízení škol, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání ped.prac.
f) Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům
4 etapy
Zpracování projektu vlastního hodnocení (příprava)
Práce s evaluačními nástroji (realizační etapa)
Třídění a vyhodnocování získaných dat, zpracování zprávy (evaluační etapa)
Zapracování zjištění do konkrétních aktivit (opatření)
Nasměrování školy-vize (kam chceme jít), poslání (jaké jsou naše cíle)
Sepište všechny činnosti, které jste dosud vyhodnocovali- každý sám
Tým pro vytvoření hodnotící zprávy o sebehodnocení školy
vedoucí týmu: ředitelka školy
členové: zástupce ředitele, výchovný poradce, metodik prevence
Analýza výsledků vzdělávání
- analýza výsledku maturit
- rozbor úspěšnosti žáků v soutěžích - průběžně
- analýza hodnocení prospěchu žáků – klasifikační porady
- analýza výsledku testů CERMAT ( kvarta, Maturita nanečisto)- možnost porovnání, jak s výsledky
pracujeme dál, přijatá opatření
- analýza vlastních testů, kontrolních prací, labor.prací, čtvrtletních prací ( PK, pedag.rady)
- rozbor úspěšnosti žáků při přijímacím řízení na VŠ – vých.poradce do konce září
254
- rozbor příčin neúspěchu žáků (zhoršení prospěchu, opakování ročníku, nekázeň) – vých.komise,
pedag.rady, třídní schůzky
2. Manažerská činnost
- hospitace (dle hospitačního plánu, upravit hospitační záznam, seznámit učitele, jednotnost
hodnocení) ZŘ + ŘŠ
- rozbor vedení školní dokumentace ZŘ na poradách vedení, příp.pracovních poradách
- rozbor prezentace školy na veřejnosti – na ped.radách
- analýza rizik školy – na poradách vedení, příp.na prac.poradách
- analýza financování školy ( při sestavování rozpočtu, účetní uzávěrce, průběžně) -ŘŠ se správcem
rozpočtu (příp.ZŘ+předseda ZOOS)
- analýza dodržování bezp.předpisů
3. Zpětná vazba – dotazníkové šetření
- dotazníky pro žáky ( do konce 1.pol.)
- dotazníky pro rodiče (již vyhodnocené)
- řízený rozhovor se žáky, s rodiči
- dotazníky pro učitele – (do konce šk.r.)
- schránka důvěry – Kg na poradách vedení (jak se vyhodnocuje?)
- sešit s pozdními příchody –Kg (od správních zam., analýza na poradách vedení?)
- kvalita školního stravování (schránka)- vyhodnotí 1x čtvrtletně vedoucí ŠJ se stravovací komisí
Hodnocení učitelů žáky (citlivé, oblasti sdělit učitelům předem)
Hodnocení žáků
Pravidla pro hodnocení žáků
- způsoby hodnocení (klasifikace, slovně, kombinace obou) – 5 klasifikačních stupňů
- vytvořit kritéria hodnocení, např.
- klasifikuje se jen probrané a procvičené učivo
- hodnotí se: vědomosti, dovednosti, postup (práce s chybou), úroveň komunikace, tvořivost
žáka
- nezahrnuje se do klasifikace žákovo chování
- v případě poklesu prospěchu žáka informuje rodiče TU
- termín a rozsah písemné práce oznamuje vyučující předem
- písemné práce žáci píší do kontrolních sešitů, čtvrtletní a laboratorní práce se zakládají
Vytvoření osnovy hodnotící zprávy- společně
1. oblasti evaluace
2. časové rozvržení evaluačních činností
3. rozbor, anylýza, třídění, vyhodnocení
4. opatření
5. přehled evaluačních činností pro další šk.rok
Časové rozvržení evaluačních činností pro školní rok
září-říjen
listopad, prosinec
leden
hodnocení činnosti školy za předchozí šk.rok (výroční zpráva)
hodnocení splnění úkolů ( zpracování tematických plánů, vytvoření
minimálního preventivního programu, plánu ICT, plánu dalšího
vzdělávání, programu environmentálního vzdělávání, plánu
výchovného poradenství)
hodnocení inventarizace, péče o svěřený majetek
bezpečnostní prověrka
hodnocení hospodaření školy – roční uzávěrka
hodnocení 1.pololetí (včetně výchovy a vzdělávání žáků)
255
únor, březen
duben
květen
červen
testy Cermat (hodnocení kvarty, MANA)
hodnocení náborování dle počtu přihlášek
hodnocení výsledků přijímacího řízení a úrovně znalostí uchazečů
hodnocení maturit,
hodnocení 2.pololetí (včetně výchovy a vzdělávání žáků, aktivit
školy, pořádání kurzů a exkurzí),
hodnocení úspěšnosti přijetí našich žáků na VŠ, uplatnění žáků na
trhu práce
hodnocení úspěšnosti žáků v soutěžích a olympiádách
hodnocení práce předmětových komisí¨
hodnocení průběžné praxe studentů
hodnocení splnění plánu dalšího vzdělávání (i v oblasti ICT)
hodnocení technického vybavení školy a stanovení potřeb pro další
školní rok
tvorba uč.plánů, úvazků,
2x ročně (listopad, duben)- hodnocení prospěchu a chování žáků na třídních schůzkách
průběžně- hodnocení vyučovacích hodin jednotlivých vyučujících formou hospitační činnosti
- kontrola předepsaných čtvrtletních a laboratorních prací
- řízení a kontrola tvorby ŠVP
- hodnocení práce učitelů
256

Podobné dokumenty