Zákonné povinnosti prodejců domácích

Transkript

Zákonné povinnosti prodejců domácích
Zákonné povinnosti prodejců domácích
spotřebičů, spotřební elektroniky a IT
nakupujících tyto výrobky v zahraničí
Nákupem výrobků v zahraničí za účelem jejich dalšího prodeje v České republice se stáváte nositelem
celé řady povinností, s jejichž plněním vám pomůže tento leták.
Uvedení na trh v České republice:
– první úplatné nebo bezúplatné předání výrobku jiné osobě v ČR jeho výrobcem nebo
osobou, která jej nabyla z jiné členské země Evropské unie
– za uvedení na trh se považuje též dovoz výrobku
Jaké máte povinnosti…
• zajištění zpětného odběru elektrozařízení a baterií či akumulátorů
• zajištění nakládání s obaly
• úhrada autorských odměn oprávněným osobám
• informační povinnost vůči spotřebitelům a orgánům státní správy
• řádné zdanění výrobků uvedených na trh
Zpětný odběr elektrozařízení, baterií a akumulátorů. Jste povinni:
a)se zapsat do Seznamu výrobců vedeného ministerstvem životního prostředí
b)zajistit zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení
vámi uvedených na trh
c)zajistit místa pro odevzdání elektrozařízení dostupná stejně jako místa prodeje
d)zpracovat roční zprávu o plnění povinností uvedených v písmenu b) a tuto zaslat
ministerstvu životního prostředí
e)informovat spotřebitele a konečného uživatele o povinnosti odevzdat elektrozařízení
v místech k tomu určených
Možnost uložení sankce až 10 000 000 Kč.
Řešení
Tyto povinnosti za vás mohou plnit na základě smlouvy kolektivní systémy zajištující zpětný
odběr elektrozařízení pocházejícího z domácností, např. KS ELEKTROWIN (www.elektrowin.cz)
nebo KS Asekol (www.asekol.cz), v případě baterií a akumulátorů KS Ecobat (www.ecobat.cz).
Obaly* – první uvedení na trh v ČR
a)návrh na zápis do Seznamu osob
b)zpětný odběr bez nároku na úplatu
c)dostatečná četnost sběrných míst a jejich dostupnost
d)informování odběratele a spotřebitele
e)zpracování a využití odpadu z obalů
f) financování
g)průběžná evidence obalů pro ministerstvo životního prostředí
Možnost uložení sankce až 10 000 000 Kč.
Řešení
Tyto povinnosti za vás může na základě smlouvy plnit autorizovaná obalová společnost
Eko-kom. Více informací na: www.ekokom.cz.
* Nemusí plnit osoby, pokud splní podmínku, že celkové množství obalů jimi uvedených
na trh nebo do oběhu za kalendářní rok nepřekročí 300 kg a zároveň jejich roční obrat
nepřekročí 4 500 000 Kč.
Náhradní autorské odměny
Výrobce přístrojů a nosičů k zhotovování rozmnoženin záznamů, jejich dovozce ze třetích zemí
nebo příjemce v členské zemi EU je povinen platit kolektivnímu správci autorskou odměnu.
Mezi zpoplatněné přístroje a nosiče patří např.:
– rozhlasové a televizní přijímače umožňující zhotovení záznamu vysílání
– DVD-rekordéry, PC, MP3-přehrávače ad.
– kopírky, tiskárny a multifunkční reprografická zařízení
– CD-R/RW, DVD-R/RW, flash disky, paměťové karty apod.
Výše jednorázové odměny hrazené kolektivnímu správci se vypočítává jako procento z prodejní
ceny typu přístroje. U kopírek, tiskáren, paměťových médií a nenahraných nosičů záznamů je
odměna jako paušální sazba stanovená vyhláškou MK.
Nezaplacené autorské odměny jsou kolektivními správci úspěšně vymáhány včetně úroků
z prodlení s jejich zaplacením.
Řešení
Uzavření smlouvy s kolektivním správcem autorských odměn (OSA, Intergram a Dilia), více
informací na: www.osa.cz, www.intergram.cz, www.dilia.cz.
Práva a ochrana spotřebitele
Jste poskytovatelem zákonných záruk a jste povinni informovat spotřebitele o uplatnění
reklamací za výrobky vámi uvedené na trh v ČR výlučně ve vaší prodejní síti. Evropské
právo nedefinuje evropskou záruku a bez předchozí dohody s příslušným lokálním
zastoupením výrobce není možné přenášet odpovědnost za garanci vámi dovezených
výrobků na lokální zastoupení výrobce.
Jste povinni vybavit výrobky vámi uváděné na trh návodem k použití v českém jazyce.
Máte povinnost zajistit, aby výrobky vámi uváděné na trh splňovaly kritéria stanovená
evropskými a tuzemskými právními předpisy (např. zákon č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky, zákon č. 95/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků).
Mezi vaše další povinnosti patří zejména:
– informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků
– informovat spotřebitele o způsobu použití a údržby výrobku
– informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti
za vady výrobku, včetně podmínek uplatnění rozporu s kupní smlouvou
– informovat spotřebitele o tom, kde lze reklamaci uplatnit
– informovat spotřebitele o provádění záručních oprav
– zajistit v provozovně po celou provozní dobu přítomnost pracovníka oprávněného
k vyřizování reklamací
– zajistit poskytnutí všech informací v českém jazyce
– označit výrobek názvem výrobku a identifikačními údaji
– předvést výrobek na žádost spotřebitele
Možnost uložení sankce až 5 000 000 Kč.
Daň z přidané hodnoty (DPH)
Pořízení zboží z jiného členského státu EU, popřípadě dovoz zboží ze zemí mimo Evropské
společenství je zdanitelným plněním.
Pořizovatel (osoba povinná k dani):
– je povinen z pořízeného zboží přiznat a zaplatit DPH (v případě splnění zákonem
stanovených podmínek může uplatnit nárok na odpočet DPH)
– se stává plátcem dnem, kdy hodnota pořízeného zboží překročí v rámci jednoho
kalendářního roku 326 000 Kč
Možnost uložení sankce → penále ve výši 20 % z doměřené částky daně + úrok
z prodlení.
Vážení prodejci, věříme, že informace uvedené v tomto letáku vám pomohou lépe
se orientovat ve vašem právním postavení, do kterého se dostáváte uváděním výrobků
na trh v České republice nebo jejich dovozem do České republiky.
V případě jakýchkoli dotazů, prosíme, neváhejte kontaktovat Asociaci spotřební
elektroniky ([email protected]) nebo CECED CZ – Sdružení evropských výrobců domácích
spotřebičů ([email protected]), případně kteréhokoli z níže uvedených partnerů.
Kontakty: Asekol (www.asekol.cz), CECED CZ (www.cecedcz.cz), ELEKTROWIN
(www.elektrowin.cz), OSA (www.osa.cz), Intergram (www.intergram.cz), Dilia
(www.dilia.cz), Eko-kom (www.ekokom.cz), Ecobat (www.ecobat.cz)
Důležitá legislativa
Občanský zákoník – č. 40/1964 Sb., v platném znění
Obchodní zákoník – č. 513/1991 Sb., v platném znění
Zákon o daních z příjmů – č. 235/2004 Sb., v platném znění
Zákon o hospodaření s energií – č. 406/2000 Sb., v platném znění
Zákon o obalech – č. 477/2001 Sb., v platném znění
Zákon o obecné bezpečnosti výrobků – č. 95/2001 Sb., v platném znění
Zákon o odpadech – č. 185/2001 Sb., v platném znění
Zákon o ochraně spotřebitele – č. 634/1992 Sb., v platném znění
Zákon o právu autorském – č. 121/2000 Sb., v platném znění
Vyhláška ministerstva kultury – č. 488/2006 Sb. v platném znění
Zákon o technických požadavcích na výrobky – č. 22/1997 Sb., v platném znění

Podobné dokumenty

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, § 53 odst. 1 písm. h) nemá nedoplatek ...

Více

Stáhnout

Stáhnout Baryum (lat. Baryum) je měkký, lehký, reaktivní kov, který se svými vlastnostmi podobá alkalickým kovům. Nejznámějším minerálem barya je baryt neboli těživec (BaSO4), jehož světová těžba se ročně p...

Více

KIP 7770/KIP 7970

KIP 7770/KIP 7970 zadání uživatelského jména a hesla. Tak lze později generovat zprávy o činnosti, vztahující se k jednotlivým uživatelům nebo projektům. Sledování tisku KIP Track je integrováno s aplikací KIP Cost ...

Více