Úvod – motivaˇcní prehled

Komentáře

Transkript

Úvod – motivaˇcní prehled
Kapitola 1
Úvod – motivační přehled
1.1
Intuitivní smysl pojmu PN
• !"#$%& A, B '()*+ ,-.
,"7-5-)(.8
!"# !"$%&' (#)*$%# '('&/0 1(23)&!%"!4& '( 13!%(5#'6/6
P (A ∩ B) = P (A) · P (B) ,
,9&:(;7 $*"+$"$,*- . /.0 '(+ 7( 12!,(314(45*4."
*!."'*- 6#,+ B ! *!41!&<
*!."'*- 6#,+ A *#*- 4,0$,*3*!
Příklad (dvě mince). =3!%(5#'6/6 5)- '()* '!"# 29(';> 1(23)&!%?8
'() A = 1- ,@)16 ;&1/& ,-51( "@(% ,
'() B = 1- [email protected]#0? ;&1/& ,-51( 0%-)- .
• A")>4B&1"# 13! 1(2-'6;3 1(23)&!%"!4 '(51"4%&)C/0 '()D+ -%( !,6B(
+ .4(@? 4>;4" '()D; "5,")65-'6<
+('04."-
*#7',$.04."
Příklad (dvě mince podruhé). A96.%-5 ":&)&51> 1(23)&!%C/0 #53%"!468
#53%"!4 a = /" ,-51( 1- ,@)16 ;&1/& ,
#53%"!4 b = /" ,-51( 1- [email protected]#0? ;&1/& .
• E*4" #53%"!4& '!"# 2,@-)&5%- ;-4(;-4&/.* ;"5(%")31* ,";"/6 130"51C/0 )($
%&:&1+ /"7 )(5( . ,"';#
+ ,"4-7;" ,-. . ,"';#
1(23)&!%"!4& σ $-%F(G(@<
*#7',$.04."$ *'84(*9%8 ,#0$:$*
H14#&4&)16 !;*!% ,"';# A= '( ,"5"G1C+ -%( 1-)6/ 4# ;3;( ,"5;&I#'6/6 '()*+
@(!,(.4&)( ,"5;&I#'6/6 130"51? )(%&:&1*<
Příklad.
5# 1- "G>5 5" @(!4-#@-/( - 2-'6;-'6 ;1( 49& #53%"!4& ) :-!")?; !%(5#8
a <<< /" !& "G'(513; . ,&46 J1- )CG>@ '( PIVO - VÍNOK
c <<< /" !& "G'(513; . 0%-)16;# '65%# J1- )CG>@ '( VEPŘOVÁ - RYBAK
b <<< /" !& "G'(513; '-." 5(2(@4 J1- )CG>@ '( SALÁT - ZÁKUSEKK
1 Úvod – motivační přehled
4
!"# $%&'&()* )"'&+%&,)-. / 0'&1& 0&23456# 7/8& 0&#9$82 0:; '&+%&,&56)4 %6<
+")4 #;)$4= > 0:40/,* 0'5)4 2,6?&!1; a !; %&,4# 7",)&,[email protected]" #;)$4= > 0:40/,* ,'2%A
2,6?&!1; c !" /?" ,&#)456#. 3" 5"0:&56 !" %&,4 54$ 8 0;52 / 'B(/ 54$ 8 54)2= C?"
)"7!"# !; +$"?/ 7;!1. 1/8 !; &0*1 0&#932 %6+")4# #;)$4. 1")1&8'61" ,5&2= D&+%&<
,&5/$4 /?E&';1#2! (2," )6!?",274$4= > 0:40/,*. 3" #6# &(7",)6)& 0;5& / )"0/,)"
2× &'"?. +5&?4# 5"0:&5&2. 0/,)"<?; 2× &'"?. +5&?4# 'B(2= F&,&()*. 7"!1?;3" #6#
&(7",)6)& 54)& / )"0/,)" 2× &'"?. +5&?4# 'B(2. 0/,)"<?; 2× &'"?. +5&?4# 5"0:&5&2=
G& !" 1-H" 1:"14 2,6?&!1; b. +5&?4# /)/?&E;$8- 0&!120= I&#)456# !". 3" 5"0:&56 7"
12H)6 / )")4 5%&,)A 7; ,&0?);1 !?/,8-# 8/?&';$8-# +682!8"#. /?" [email protected]" !/?61"#
! &(!/%"# 5;1/#4)9= J/&0/8 'B(/ 7" +,'/56. #6?& 8/?&';$86 / $%B(*74$4 8/?&';" 7"
5%&,)A ,&0?);1 +682!8"#= F'& 8&)8'A1)4 '&+%&,)214 !; &0*1 %&,4# ,5*#/ #;)$"#;=
G"?8&5A 0'/5,*0&,&()&!1; 5B0/,/74 )6!?",&5)*K
1
2
PIVO
3
4
-
VEPŘ.
1
4
4
VÍNO
3
4
-
SALÁT
1
4
H
*
HH
H
HH
j
1
1
2
3
4
RYBA
H
*
HH
H
HH
j
1
4
3
4
ZÁKUS.
L 0&0;!2 !;12/$" 7" 0/1')A. 3" 5 &8/#3;82. 8,B ,&74,6# %?/5)4 74,?&. 1",B +)6#
5-!?","8 2,6?&!1; c. 7" '&+%&,)214 & 2,6?&!1; b )"+65;!?A )/ 1&#. 7/8 ,&0/,?/ 2,6?&!1
a= M& 0'65* 5B!1;%27" !;12/$;. 8,B !"#$%&' a ( b )%$ *$!+,-.-. -/0"1'%#2 !"-$
3$!-$&(+' !"#$%&' c=
M")1& 0:48?/, '&5)*3 ;?2!1'27" ;)12;1;5)4 '&+,4? #"+; 0&,#4)*)&2 / )"0&,#4)*<
)&2 )"+65;!?&!14 2,6?&!14= >!82182. 0&+&'27"#" [email protected]@4 8&'"?/$; #"+; 0;5"# / !/?61"#.
'"!0"81;5" #"+; 54)"# / +682!8"#K
)
9
(PIVO, VEPŘ., SALÁT) → 12 · 43 · 34 = 32
10
(PIVO, SALÁT)
→ 32
1 1 1
1
(PIVO, RYBA, SALÁT) → 2 · 4 · 4 = 32
)
3
(PIVO, VEPŘ., ZÁKUS.) → 12 · 34 · 14 = 32
6
→ 32
(PIVO, ZÁKUS.)
1 1 3
3
(PIVO, RYBA, ZÁKUS.) → 2 · 4 · 4 = 32
)
3
(VÍNO, VEPŘ., SALÁT) → 12 · 14 · 43 = 32
6
(VÍNO, SALÁT)
→ 32
3
(VÍNO, RYBA, SALÁT) → 21 · 34 · 41 = 32
)
1
(VÍNO, VEPŘ., ZÁKUS.) → 21 · 14 · 14 = 32
→ 10
(VÍNO, ZÁKUS.)
9
32
(VÍNO, RYBA, ZÁKUS.) → 21 · 34 · 34 = 32
4-& '&'1-, %+5%# *$)+ 67 7" 1",B )6!?",274$4K *8' 0-(#$%&' 3$!-$& *$!+'9 ),:, 1/;
#'<'-5 c %/ 3$!-$&5 1(=$1(->:3 1/#'<'- a ( b -(10")/+ -/$1#'19 ),= F'& N&'#6?)4
+60;! 1/8&5A !;12/$" (2,"#" 0&2345/1 !B#(&? a ⊥⊥ b | c=
• O/1"#/1;$8B (B$%&# 1& #&%?; 5B76,:;1 !$%"#/1;$8B 5 1"'#4)"$% 0&,#4)*<
)-$% %2!1&1K
p(a, b|c) = p(a|c) · p(b|c) .
1.2 Kde se vyskytuje pojem PN
5
! "#$%& '(%') *+!$'&"# $*!,#-./01%2 ,/ "! %/ */345'&'6 7($%/%12 ,/8 9(3!
(:#'&'/ 0 31;<54 %!=%(> *?/ @3! (018/01'A !;!4!'%6?'5 3#$.?)%'5 *+5*13 ./'B
.?)%'& 0 /335;! C DEFE G %/4%/ 4/%#01:'54 H0/3( 0<1. */3?/9'/$%# @64&?'&
0I'!,76064E
• J/3$%1%') "!2 8! JK ;@! ,76*1% "1./8%/ !"#$%"%$!&' ()*+,2 0I$%#7("5,5 (?:#%)
[email protected]%17I [email protected]# '67/3'A4# 0!;#:#'14#E
• #'6 4/8'6 #'%!?*?!%1,! [email protected]%17( JK $/(0#$5 $ */"4!4 -" %).$/"0+ L$3?(8!')M
7($%/%IE N.0#01;!'%'& ;@! JK (36;/$%5 a 1 b @1 */345'.I (36;/$%# c O/?4(;/01%
,/9I */81310!.2 8! 7($%/%1 L0 @3! (018/01')4 3#$.?)%'54 *+5*13& $! "!3'6 /
7($%/%( 0P:# 1?#%4!%#,.) 45+!2 '&.3I %)8 '[email protected]') :5%1,5 45?1M $! O1.%/?#@("!
'1 30& $;/8.I2 *+#:!48 "!3'1 @ '#,7 @60#$5 '1 (36;/$%!,7 a 1 c2 @1%54,/ 3?(76
'1 (36;/$%!,7 b 1 c Q
p(a, b, c) = f (a, c) · g(b, c) .
• R/ 46 '6$;!3("5,5 [email protected]'14E S9I,7/4 0 3#$.?)%'54 *+5*13& (,7/01;# 0 *14&%#
*/:5%1:! %+5?/@4&?'/( 7($%/%(2 $%1:5 (,7/01% 301 30/(?/@4&?') */%!',#6;I
LT *14&U/06 */;! *?/ 7/3'/%I f 1 g M2 ,/8 1+%2' (",34)!5 &6.) 7 E
1.2
Kde se vyskytuje pojem PN
! '&./;#. /9;1$%5 41%!41%#.I2 0 .%!?A,7 '[email protected]! '1 */"!4 JKE GI$.I%("! $!
'1*+5.;13 0 %!/?## *?103&*/3/9'/$%#2 ./'.?)%'&2 0 '67/3'A,7 *?/,!$!,7E K1*+5.;13
41?./0$.) *?/,!$I "$/( 3!-'/06'I $ */4/,5 %/7/%/ */"4(E G %/4%/ 4/%#01:'54
H0/3( 1;! @45'54 "#') %+# /9;1$%#2 .%!?A,7 JK 7?1"! */3$%1%'/( 1 3P;!8#%/( ?/;#E
!3'6 $!Q
• / %!/?## ./'%#'V!':'5,7 %19(;!.2
• / 4'/7/?/@4&?'/( $%1%#$%#,./( 1'1;[email protected](2
• / *?103&*/3/9'/$%'5 !=*!?%'5 $I$%)4IE
W/360642 8! JK ,/9I .01;#%1%#0'5 */"!4 ,71?1.%!?#@("5,5 [email protected]%17I [email protected]# 0!;#:#'14#
$! ?/0'&8 0I$.I%("! ,$,) )8#"9% %+).$+ (."!:3():)8&)9%$ " 9%"%$9%$ 7; 1./ %1./0A
'1<!; (*;1%'&'5 0 '!"[email protected]'&"<5,7 .1;.(;!,7 *?/ */*#$ @'1;/$%5 1 '!"#$%/%I 0 (4&;)
#'%!;#V!',#E
1.2.1 Kontingenční tabulky
• !3'6 $! / /9;1$% 3#$.?)%'5 $%1%#$%#.I2 .%!?6 $! @19A06 "%+<).$6#&',$ :"%7E
• K6$%#' (018/01') $#%(1,!Q
N EEE '!*[email protected]'6 ./'!:'6 4'/8#'1 #"9$= ">&'0? .$%5.$'2
∀ i ∈ N Xi EEE '!*[email protected]'6 ./'!:'6 4'/8#'1 @.)!&' #"9$= "0+E
• W1%1 "$/( */$;/(*'/$%#
Q /9"!.%P ?/@%+53&'A,7 3/ *+5$;(<'A,7 8A&3 2 %"E *?0.P
.1?%)@$.)7/ $/(:#'( i∈N Xi ≡ XN E
Konvence 1.1 (značení). !B;# x ∈ XN , A ⊆ N *1. $I49/; xA /@'1:("! ?!$%?#.,#
Q
:# *?/"!.,# x '1 XA ≡ i∈A Xi E
1 Úvod – motivační přehled
6
! "#$%!&' &!( )* )*)(!+, !"#$"%&"'"( #)*+, )- ./01#%2' "/30!"*2,- $(*04
$!5&4 3678* x ∈ XN 9:;:!&, 9/<*( /3=*$(> n(x) "!:!"*[email protected] &/ (4(/ 367$AB
• C(!(;)(;8; +'(D;2/6 &!(! 9/+!56=, "! 2#@/&2? +?3'0 " 0/"&'%*2,- $(*04 =* 60<*2/
@6)(/(/6 p +><; !0;(1*(;8$4 1,:* 2! XN ! @%*&!=, 2'=!$? 1/&*% 90/ +A)+'(%*2,
&!(B
• E3%,3*2/6 (:,&/6 1/&*%> =)/6 (!$"+!24 ,!%-,$"&./"( 0!1&,2B F:*&9/$%#&# )*5* (*/0*(;8$# @6)(/(! p =* )(0;$(2' $%!&2#B F/(/1 =; %"* "%/G!0;(1/+!( ! "!
60<;([email protected] )(!2&!0&;"!<2,[email protected] $/2+*28, 2!9)!( =*&2/"2!<2? 0/"$%!&
•
ln p(x) =
X
λA (xA )
90/
x ∈ XN ,
A⊆N
$&* 2*"#9/024 .62$8* λA )* 2!"?+!=, $"#&/) 3&B H!(/ (*01;2/%/G;* 9!(02' 9/I
[email protected]#", "* )(!(;)(;8$4 .A";$AB
• J*&2/(%;+4 $/2$04(2, %/GI%;2*#02, 1/&*%A )* 60<, 9/5!&!+$*1- 5* 2'$(*04 ;2I
(*0!$8* )* 26(2' 26%6=,B K (:,&A 4$&/)/34$3 534 ,!%-,$"&./"(34 0!1&,6 =* )/6I
3/0 ('[email protected] ;2(*0!$8,- $(*04 )* 2*16), 26(2' 26%/+!(- 60<*2 &'&;<2?1 )A)(41*1
9/&12/5;2 N B LM'&;<2?1 )A)(41 =* (!$/+?- 5* ) 12/5;2/6 /3)[email protected]=* =*=, 9/&I
12/5;2ABN H/ =*)(- 26%6=, )* ;2(*0!$8* +ADD,[email protected] :!&>B
• *=9/96%#02'=D, (:,&/6 1/&*%> =)/6 %/)73 8 ,!%-,$"&./"( 0!1&,2 - (=B @;*0!0I
[email protected];8$4 %/GI%;2*#02, 1/&*%A- 6 2;[email protected] )/63/0 2* 26(2' )* 26%6=,8,[email protected] ;2(*0!$8, /&I
9/+,&# )A)(416 O9%[email protected] 12/5;2 2'[email protected]/ 2*/0;*2(/[email protected]/ G0!.6 ) 12/5;2/6
6"%> N B LP(*2#: 2*/3*"2#1*2? ) ('1;(/ G0!Q8$?1; 9/=1A 2!%*"2* 9:,)%6D24
&*Q2;8* + R SBTBN
• H,1(/ "9>)/3*1 $!5&? 2*/0;*2(/+!2? G0!. 60<6=* 2'=!$? 9#)#$9#$3 5 0!1&,
+A)+'(%6=,8, &!(!- (=B 2'=!$/6 12/5;26 90!+&'9/&/32/)(2,[email protected] 0/"&'%*2, 2! XN
+A1*"*2/6 )9*8;Q8$?1 9/5!&!+$*1B F/&)(!(24 =*- 5* G0!Q8$4 %/GI%;2*#02,
1/&*%A %"* [email protected]#9!( =!$/ )(!(;)(;8$4 0!1&,2 9#/+ #+/ :;B H/ "2!<,- 5* $!5&?
(!$/+? )(!(;)(;8$? 1/&*% 1>5* 3?( *$+;+!%*2(2' "!+*&*2 =!$/ (:,&! )(0;$(2'
$%!&[email protected] 90!+&'9/&/32/)(2,[email protected] 0/"&'%*2, 2! XN - $(*04 [email protected]/+6=, 60<;(?1 +"(!I
@>1 F B ;8142'- + (/1(/ 9:*@%*&6 2*9>=&6 &/ &*(!;%>B
1.2.2 Mnohorozměrná statistická analýza
J*&2# )* / /3%!)( )(!(;)(;$A- $(*0# )* "!3?+# +"([email protected] 1*"; )9/=;(?1; 2#@/&2?1;
+*%;<;2!1;- "90!+;&%! G!6))/+)$?1;B
• F0/ 9/9;) +"([email protected]> 1*"; +*%;<;2!1; )* 9/65,+!=, ("+B 0!1&,2 9#/+ #+/.,"(34 /!<"$3- !2G%;8$A 9#/+3#+/), &=+)#$!" 0!1&,9 L>[email protected] J)/6 (/ )A)(41A .62$8;/2#%I
2,[email protected] +"([email protected]>- "90!+;&%! %;2*#02,[email protected] +"([email protected]> 1*"; 2#@/&2?1; +*%;<;2!1;B HA9;8$A
$!5&# +*%;<;2! =* +A=#&:*2! 9/1/8, /)(!(2,[email protected] ! )+4 +%!)(2, [email protected]/+4 2#@/&24
+*%;<;2AB
• F!(02' 2*==*&2/&6DD, (:,&/6 1/&*%> + (4(/ /3%!)(; =)/6 ("+B /& +/A$<"( 0!1&,2$(*04 %"* 9/9)!( ) 9/1/8, !8A$%;[email protected] /0;*2(/[email protected] G0!.>B H!$/+? 0*$60";+2,
1/&*% =* "!&#2 9:;3%;52' 2#)%*&/+2'B
•
1.2 Kde se vyskytuje pojem PN
7
!"# $%&'() *+),"-. -/0121() ε1 , . . . , εn 3 45/6. 7!"# (%-$'7/8 (/$'-1!0.3 9%#!:
!"-!4. ! (#0"-"# !5;/&(< +"&("5"# % (/(#0"-=81 6"$>5)0) σ1 , . . . , σn ? @-%A#:
7/8/ !)!5.8 6"-(1*
x 1 = ε1 ,
x2 = α2.1 · x1 + ε2 ,
···
xk = αk.1 · x1 + . . . + αk.k−1 · xk−1 + εk ,
···
xn = αn.1 · x1 + . . . . . . + αn.n−1 · xn−1 + εn ,
4&/ "-B/8 (C45/6. $ 4"/D*1/(5E αk.i 8"+"# ,=5 -)(/*+'()? F%43 >6" 01,"-"0:
("# DG(< -"0,# $,)0=*+ HI (/-)(/*+%(=*+J 4"/D*1/(5E3 +"&("5) *+),"-=*+
-/0121( 7/&("$(%2(C #62#7< +"&("5) !0"A/4 ('+"&(.+" -/45"6# [x1 , . . . , xn ]
*",) ;/B/(< 5"+"5" !)!5.8# 6"-(1*?
• K<!4%(= ('+"&(= -/45"6 8' 6/9#0'6(< 9%#!!"-!4. 6"$&C0/(<? L;<&# -B/*+ 5C*+5"
6"$&C0/(<3 >%6%8/561$"-%(=*+ "(C81 (/(#0"-=81 6"$>5)0) σ1 , . . . , σn % M(/-):
(/*+%(=81N 4"/D*1/(5) αk.i 3 0$/ *+'>%5 7%4" !"!# !#$%& '()*+?
• O>C53 >"&!5%5(. 7/ >"$"6"-'(<3 A/ 5#5" 5;<&# 6"$&C0/(< 0$/ *+%6%45/61$"-%5
! >"8"*< >"78# FP? L" 7/!53 0$/ 71 *+'>%5 7%4" !"!# !#$%& '()*+ !,-%!-,.
/03 - 5"85" >;<>%&C 7%4" 5;<&# 6/9#0'6(<*+ 9%#!!"-!4=*+ 6"$&C0/(<3 45/6.
-)+"-#7< #6215=8 -$5%+E8 FP?
• L%4. - 5.5" !15#%*1 +6%7< &E0/A15"# >"8"*("# Q0"+# 96%R)? S%A&.8# 6/4#6:
$1-(<8# !)!5.8# 6"-(1* 0$/ >;1;%&15 (C7%4= %*)401*4= "61/(5"-%(= 96%R? @$0)
96%R# "&>"-<&%7< ('+"&(=8 -/0121('83 8EA/8/ 7/ 5/&) $5"5"A(15 ! 71A #!>";':
&%(=81 1(&/G) 1, . . . , n? T" k :5.+" #$0# (%46/!0<8/ B1>4# $ i:5.+" >;/&*+"$<+"
#$0# >6'-C 5/+&)3 7/!501A/ 4"/D*1/(5 αk.i (/(< - !)!5.8# 6"-(1* -)(/*+'(U
i→k
⇔
[ i < k & αk.i 6= 0 ] .
• V=B/ $8<(C(. -$5%+) FP H#62#7<*< "(/( !5%51!51*4= 8"&/0 *",) 8"&/0 !5#4:
5#6) FPJ 0$/ >%4 &/5/4"-%5 ! >"8"*< 71!5.+" 96%D*4.+" 4615.61% (% $'40%&C
5"+"5" %*)401*4.+" "61/(5"-%(.+" 96%R#? /&(' !/ " #6215"# -/6$1 M#!8C6(C(.:
+"N !/>%6%2(<+" 4615.61%?
1.2.3 Pravděpodobnostní expertní systémy
• /&(' !/ " ",0%!5 #8C0. 1(5/019/(*/3 - (<A !/ 6"$+"&"-'(< $% (/71!5"5) &C7/ (%
$'40%&C 8%5/8%51*4=*+ 8"&/0E $%0"A/(=*+ (% 5/"611 >6%-&C>"&",("!51?
• P'!51( #-%A"-%(. !15#%*/U
N ??? (/>6'$&(' 4"(/2(' 8("A1(% 1"%!(,2 H!)8>5"8E 21 6"$+"&(#5<J3
∀i ∈ N Xi ??? (/>6'$&(' 4"(/2(' '3(4#3" 5()3(! i:5.+" R%45"6#?
• W1&B5< /G>/651 8"+"# >">1!"-%5 !-. $(%0"!51 " -$5%$<*+ 8/$1 7/&("501-=81 R%4:
5"6) -/ R"68C $-0'B5(<*+ 18>014%*<3 (%$=-%(=*+ ()6(7(6"$8 9,"6#)+"?
Příklad. X#Y5/ xi ∈ Xi 3 i = 1, 2, 33 4"(46.5(< +"&("5) R%45"6E? L%4"-. "&-":
$"-%*< >6%-1&0" 8EA/ 8<5 5;/,% ('!0/&#7<*< 5-%6U
1 Úvod – motivační přehled
8
!"#$%&! X1 = x1 & X2 = x2 , '() X3 = x3 .
!"# $%$&'() &*+,'-# .# +/$*-0) $1% #2$#1+(3 &/&+45/ $1'-,.3-3 6#7 (#.*&+%+/8
9'0%:! #2$#1+(3 &/&+45 .# $%;3+';%:! $1%<1'5= 0+#1! (' 7)0>'[email protected] :&+,$(3 *(A
B%15'-# :# B%[email protected] &%,C1(, %?:%7%:'-3-C $1':*?#> 5) ('.3+ %?$%:@D (' ?%+'7=
-% >7# :/:%?*+= $%0,? ()5 (@0?% 7'?) ,1;*+4 0%(014+(3 C%?(%+/ B'0+%1E8 F#
.'&(4= G# : #2$#1+(3-C &/&+45#-C $1'-,.3-3-C 6#7 (#.*&+%+/ &# :/,G3:'.3 $H3A
&+,$/ 7()54 7 5'+#5'+*-04 >%<*0/ I ',+%5'+*-04 %?:%7%:)(38
•
#2$#1+(3-C &/&+45#-C $1'-,.3-3-C & (#.*&+%+%, .# '># 6#7$%?53(@;() $>'+A
(%&+ %?:%7%:'-3-C $1':*?#> 7$%-C/6(@(' ' 0'G?4 +'0%:4 $1':*?>% .# %C%?(%A
-#(% (@.'0%, :'C%,= -%G .# ;3&>% 5#7* J ' K8
•
Příklad.
•
!"#$%&! X1 = x1 & X2 = x2 = '() X3 = x3 " *(+,-
J8L 8
$1':[email protected]$%?%6(%&+(3-C $H3&+,$#-C .# $'0 +%+% ;3&>% *(+#1$1#+%:)(% .'0% C%?A
(%+' $%?53(@(4 C,&+%+/M
Příklad. p(X3 = x3 | X1 = x1 & X2 = x2 ) = 0.8
8
,[email protected]>4 *(+#>*<#(-* .&%, %:"#5 * .*(4= (#$1':[email protected]$%?%6(%&+(3 $H3&+,$/= $H* 0+#A
1!-C .# :)C' *(+#1$1#+%:)(' .*('08 N>+#1('+*:(3 $H3&+,$/ &# :3-# :@(,.3 +#-CA
(*-04 %+)7-#= .'0 $H* %?:%7%:)(3 0%56*(%:'+ 7'?'(4 :)C/ & $%5%-3 '><#61'*-A
0!-C %$#1'-38 O*-54(@ : %6%, $H3$'?#-C .# 0%(#;(!5 -3>#5 P:/$%;3+'+Q :)C/
.#?(%+>*:!-C C%?(%+ (@.'04C% B'0+%1,= 0+#1! ()& 7'.35)8
• $1':[email protected]$%?%6(%&+(35 #2$#1+(35 &/&+45, .# +#?/ !"#!$%& ' (")*+,- .'/*0
(1(/(1'*+,- 2*/3! (+ 5(%G*(' 7'?'(!-C P5)>%1%[email protected](!-CQ $%?53(@(!-C $1':A
[email protected]$%?%6(%&+38 RH* %$1':?, ?E&>#?(@ $1':[email protected]$%?%6(%&+(35 $H3&+,$, &* $H*A
1%7#(@ 5,&35# 0>)&+ %+)70, .!*21 (%*,% ' (")*+,- 2*/3! (+= +.8 7?' #2*&+,.#
P5(%C%1%[email protected](4Q $1':[email protected]$%?%6(%&+(3 1%[email protected]>#(3 (' XN +'0%:4= G# 7 (@C% :/A
$%;3+'(4 $%?53(@(4 $1':[email protected]$%?%6(%&+* &# &C%?,.3 &# 7'?'(!5*8 9'+% %+)70'
5) ?%&+* S70%, &%,:*&>%&+ & +7:8 &/$41*53*+& )$!#36&%&8
7/$41*53*+& )$!#36&%& &# : +%5+% 0%(+#2+, 1%7,53 %+)70'= 7?' $1% 7'A
?'(! &/&+45 P54(@1%[email protected](!-CQ 5'1<*()> #2*&+,.# $1':[email protected]$%?%6(%&+(3 1%[email protected]
>#(3 5'.3-3 %(/ 7'?'(4 5'1<*()>/8
• O*-54(@= : $1'0+*-0!-C &*+,'-3-C .# 0%(7*&+#(-# 7$1':*?>' 7'.*"[email protected](' '(#6% .*
>7# 7'.*&+*+ (@.'0%, 5%?*T0'-38 )G(@."35 $1%6>45#5 .#= $%?># 0+#14C% 01*+4A
1*' :/61'+ (#.:C%?(@."3 5(%C%1%[email protected](4 $1':[email protected]$%?%6(%&+(3 1%[email protected]>#(3 (' XN
' .'0 .# $'0 1#$1#7#(+%:'+ : $'[email protected]+* $%;3+';#8 9%+% 1%[email protected]>#(3 6/ [email protected]>% $H#?A
&+':%:'+ 43!#53*+ 2*/3! ( $1':[email protected]$%?%6(%&+(3C% #2$#1+(3C% &/&+45,8
• F#"[email protected] ?E>#G*[email protected]"3 %+)70' 7 $1'0+*-04C% C>#?*&0' .# $'0= 8/. &# 7:%>#(!5 1%[email protected]
>#(35 )$!'59:( ';)!<(=8
•
RH*$%5#U5#= G# : $H3$'[email protected] KJJ 6*()1(3-C :#>*;*( %6#-(@ 5(%C%1%7A
[email protected](4 1%[email protected]>#(3 :/G'?,.# : $'[email protected]+* 2100 − 1 53&+ ' :!$%;#+ [email protected]+*1%[email protected](4
5'1<*()>/ 295 &;3+'-3-C %$#1'-38
Příklad.
1.3 Pokus o „historický“ přehled
9
• !"#$%& !&'( )*&' +"%),&-.$% )/"0,1%&%2 3405/&% %."6"/"7%5/.16" /"78
•
•
•
•
1.3
'5,&.$9 +!&/1 0( 0(," 3 :";,<'; :& 3:!;).$%= +3<.!=!<!=3.$%= 7.<,":!%= < )*=8
!"% &>&+!=3.5 ;?6"3<!&,.1 3 )<%5!= )"@$!<@&A B !<'( :& )/C35 ;+<7;#& !"#$
%&'()' *(+,- ./A
D/"!"E& DF #& =.!&/)/&!"3C.< #<+" #=:!4 +3<,=!<!=3.$ 37!<6 %&7= .C6"'.4%=
3&,[email protected]=.<%=9 !"!=E E& )*= 7.<,":!= )"'%=G;#$?$ 6"'."!( :& #=E )"'%$.5.5 .&8
7C3=:,1 3&,[email protected]=.( .&"3,=3G;#$9 +# 01)'( (*2345657 *8&+,(-' *8# *(9"1 : %# ,#;&
4#"&0&51,& *"1'< 56+197 4;'1=> ./ A
H/;6C =.!&/)/&!<?& DF9 +!&/C 0(,< 7%$.5.<9 !"!=E !< : )"%"?$ )"#%; ?19$
'(2&;[email protected]# 6;:!"!(9 )"!"% %IE& ")/C3.=! )*&')"+,<'9 E& )*$:,;J.1 %."6"/"78
%5/.1 /"7'5,&.$ ,7& 3(#C'*=! #<+" +"%0=.<?= :34?6 %C,"/"7%5/.4?6 %</K=.C,
[email protected]= "0&?.5#= %C,"/"7%5/.4?6 )"!&.?=C,IMA N(!" %C,"/"7%5/.1 %</K=.C,( #:";
:.<'." ;?6"3<!&,.1 3 )<%5!= )"@$!<@&A
O".&@.5 3 )*$)<'59 E& )*=#<!4 %"'&, :!/;+!;/( DF #& '":!<!&@.5 36"'.4 L?"E
.<:!C3C 3 )*$)<'5 !73A 2(;"(%&'#"[email protected]= ,( #"!M9 ,7& )"E<'"3<.1 34)"@!( %C,"8
/"7%5/.4?6 )"'%$.5.4?6 )/<3'5)"'"0.":!$ )/"3C'5! 3&,%= &>&+!=3.5A
N<+"3C %&!"'< 34)"@!;9 +'( :& )"@$!C #&. : #=:!4%= %C,"/"7%5/.4%= )"8
!&.?=C,(9 +!&/1 "3J&% '"6/"%<'( /&)/&7&.!;#$ %."6"/"7%5/.1 /"7'5,&.$9 :&
.<743C ,#'( 1 "(93"5<@= 4A*(0'! L<.K,=?+( "(@1" @(,*-'1'&(5 ,#'=( MA D/C35
!<!" %&!"'< 3,<:!.5 ;%"E.=,< &-=:!&.?= )/<3'5)"'"0.":!.$?6 &-)&/!.$?6 :(:8
!1%IA P=.<+ 0( !"!=E )"E<'"3<.1 34)"@!( .&0(,( 3I0&? )/"3&'=!&,.1A
Pokus o „historický“ přehled
FC:,&';#& #<+4:= )"+;: " )*&6,&' ,=!&/<!;/( " DF < K/<Q?+4?6 %"'&,&?6 3& :)"#&.$
: 6=:!"/=?+4% +".!&-!&%A
1.3.1 Podmíněná nezávislost
LR"S3& TUVVM P=E 3 VWA ,&!&?6 %=.;,16" :!",&!$ R"S3& 7 >/<.?";7:+1 J+",( )/<3'5)"8
'"0.":!.$+I 3& :31 +.=7& '&Q.;#& DF )/" σ 8<,K&0/(A
LH<X=' TUYU B.K,[email protected]<. D6=, H<X=' 0(, )<!/.5 )/3.$% :!<!=:!=+&%9 +!&/4 &-),=?=!.5
>"/%;,"3<, ;/@=!1 >"/%C,.$ 3,<:!.":!= :!"?6<:!=?+1 DFA Z,<3.$% :'5,&.$% #&6"
@,C.+; 7 /"+; TUYU 0(," )"7"/"3C.$9 E& %."61 :!<!=:!=?+1 )"#%(9 #<+" .<8
)*$+,<' )"#&% *()'10-+<@< )'1'&)'&9> L<.K,=?+( )[email protected]&#5' )'1'&)'&@M9 @= )"#&%
!73A *( 2-%57 )'1'&)'&9> L<.K,=?+( [email protected]&"&12> )'1'&)'&@M9 ,7& &+3=3<,&.!.5 '&Q."8
3<! 3 !&/%$.&?6 7"0&?.5.1 DFA N" )<+ ;%"EG;#& "'3"'=! .5+!&/1 !/<'[email protected]$
34:,&'+( %."6&% &,&K<.!.5#=9 )/C35 : 3(;E=!$% !5?6!" >"/%C,.$?6 3,<:!.":!$
DFA
L )"6. TU[WM F&7C3=:,& .< H<X='"3= >"/%;,"3<, .&',";6" )" .5% !(!" >"/%C,.$
3,<:!.":!= DF !<+1 F5%&? )"6.9 +!&/16" 7<#$%<,( 7 6,&'=:+< Q,":"Q?+1 ,"8
K=+(A )"6. :& 7<043<, :)$J& =.!&/)/&!<?$ )"#%; DF < #&6" :";3=:,":!$ : +<;7<8
,=!";A
1 Úvod – motivační přehled
10
!"#$%&'() *"+,- ./012 34(56 7+&8(-"8(,) 9"':#+"7&-5 "7;<: 7 (<':=-<$%
σ >&+?<@<')
A"#6,+, A"BCDE, F<+?,G&-5 !"#$%&'( & *"+,-H I<C-J 8< " 8(&(,8(,K& & A'&7CD>
A"C"@-"8(-=K& B 9'&-K"9"--= GJ8(, F<+?,<L AM,'"B<-D (<C4 @4+, "7+,7-D-, 9'&->
B"#B8K"# A'&7CDA"C"@-"8(-= ;K"+"#H I&K E8<: 8< C"B7DCD+ A"BCDE,) N&O,C
8 !"#$%&'(<: 8< E<C-"# 8<(K&+, K"-$<: PQH +<( C7&$J(5%" 8("+<(= & A"C+<
!"#$%&'(& 8A"+# (<-K'J( 74:48+<+, 84:@"+
⊥⊥
A'" RS) K(<'T 8< A"BCDE, #E&+H
U+"'<-8) !"#$%&'() *"+,- .//Q2 VD(;,-# "@8&%# "-"%" G+J-K# B '"K# ./01 A&K
B&M&C,+, C" A"BCDE;= K-,%4 " @&4<8"78K5 8(&(,8(,$<H
7&- R#((<-) 7&- W%#AA<- ./0X2 S<C+"#%" A" !"#$%&'("7, & *"+,-"7, A#@+,K"7&+,
7
!!"#$ %& '(%)")*#*+,
G+J-<K 7&- R#((<- & 7&- W%#AA<- B Y"+&-C8K&H
VT8+<CK4 @4+4 7<+:, A"C"@-5 (D: B G+J-K# !"#$%&'(& & *"+,-&) K(<M= 7 (":>
(56 '"$< ./0X A#@+,K"7&+, -"(,$K# 7< 9"':D C"A,8# <C,("'"7,) KC< (7'C=) 6< &6
-& C7D (7'B<-= E< 7;<) $" E< 7 G+J-K# 7&- R#((<-& & 7&- W%#AA<-&) &-&+"?,$K5
(":#) $" 74;+" 7 E<E,$% 7+&8(-=: G+J-K# B '"K# ./01H R"C+< ("%") $" :, -&B-&>
G,+ !"#$%&'( AM, '"B%"7"'#) 8< ("(,6 C":-=7&+,) 6< 7&- R#((<- & 7&- W%#AA<AM<A8&+, "@8&% E<E,$% G+J-K# Z A'T E,: C7& '"K4 AM<C(=: A"8K4(+, A'<A',-(H
R<&'+) R&B ./0X2 VTB-&: A"E:# 8("$%&8(,$K5 RS A'" A'&7CDA"C"@-"8(-= '"B%">
C"7J-= '"BA"B-&+, & BC['&B-,+, 7 A[+, 0QH +<( C7&$J(<%" 8("+<(= \:<',G&- 6,>
C"78K5%" A[7"C# I#C<& R<&'+ & \B&',& R&B B ]B'&<+<H *"7-D6 <^A+,$,(-D 9"'>
:#+"7&+, 8(<E-5 9"':J+-= 7+&8(-"8(, RS E&K" N&O,C & BJ'"7<_ 8, A"7;,:+,) 6<
(4(56 7+&8(-"8(, A+&(= A'" #'G,(5 (<'-J'-= '<+&$< ,-C#K"7&-5 -<"',<-("7&-T:,
?'&94 A":"$= E,8(5%" 8<A&'&G-=%" K',(5',&H 3" E< 7<C+" K :4;+<-$< A"A,8"7&(
(4(" (<'-J'-= '<+&$< 8 A":"$= ?'&9[H
R<&'+ & R&B (&K B&7<C+, A"E<:
$-.*/("&%*01 E&K"6(" 9"':J+-= (<'-J'-= '<+&$,
&^,":&(,$K4 8A+_#E=$= CM=7< B:=-D-5 9"':J+-= 7+&8(-"8(, 8("$%&8(,$K5 RSH V
A[7"C-=: G+J-K# &+< A"#6=7&+, (<':=- ?'&9",CH *"7-D6 9"':#+"7&+, %4A"(5B#)
6< (4(" 9"':J+-= 7+&8(-"8(, $%&'&K(<',B#E= 8('#K(#'4 A'&7CDA"C"@-"8(-= RS)
(<C4 6< 8<:,?'&9",C4 8< 8%"C#E= 8 (M=C"# (<'-J'-=$% '<+&$= ,-C#K"7&-T$% A'&7>
CDA"C"@-"8(-=:, '"BCD+<-=:, AM<8 A"E<: RSH
1.3.2 Grafy
!4;+<-K& A"#6=( A'" A"A,8 K7&+,(&(,7-=$% 7B(&%[ :<B, 7<+,G,-&:, ?'&94) E<E,$%6 #B+4
"CA"7=C&E= -J%"C-T: 7<+,G,-J:) E< 7;&K :-"%<: 8(&';=H R<&'+ & R&B -& -, A"#B<
7 E,8(5: 8:48+# -&7JB&+,H 3'&C,G-D +B< '"B+,;,( C7& 8:D'4`
•
•
A"#6,(= -<"',<-("7&-T$% ?'&9[)
A"#6,(= &$4K+,$KT$% "',<-("7&-T$% ?'&9[H
N"C&(<G-D 8< #KJB&+") 6< :-"%5 8(&(,8(,$K5 :"C<+4 A"A,8"7&-5 (&K(" ?'&94 +B< $%J>
A&( E&K" :"C<+4 8('#K(#' RSH
1.3 Pokus o „historický“ přehled
11
Neorientované grafy
!"#$!%&"'(%) *#(+, -! "./!'$0, '! -&(&$-&$12) +,3$1!4 2"%2#)&%5 ' &!"#$$ 6(#2"'-2718
9"0:4 1"., %;-&#"/ 9#" 9"9$- '3&(8< 6!3$ =$-2#)&%:6$ %;8"=%76$ '!0$>$%(6$?
@A"B--"B#$- CDEFG A"B--"B#$- 3('!=0 %52"0$2 6(#2"'-2718 9"=6:%!2 '<>$ %!"#$H
!%&"'(%)6B *#(+B ( ="2;3(0 /!/$18 !2'$'(0!%1$ - +(2&"#$3(>%: 9"=6:%2"B %(37H
'(%"B *$..-"'-2"B 9"=6:%2"B? I!%&" '7-0!=!24 3%;67 /(2" J(66!#-0!,"'(H
K0$++"#="'( '5&(4 .,0 /$L 9M!=&:6 ="2;3;% ' %!9B.0$2"'(%)6 #B2"9$-! 3 #"2B
CDEC 36:%5%76$ ='56( 9;%,?
@N9!!= CDEDG O(0P:4 2=" ' &)&" ".0(-&$ .;=(04 .,0 QB-&#(0(% I!##, N9!!=4 2&!#7
9"3=5/$ "'0$'%$0 O;%( N&!R!%( S(B#$&3!%( ' &"6 -6,-0B4 L! &!% -$ B'5="6$04
L! *#(+, 03! ',BL:& 2 9"9$-B -&(&$-&$12718 6"=!0< 9"BL:'(%718 ' &!"#$$ 2"%H
&$%*!%>%:18 &(.B0!2?
@T""=6(% CDEUG @J(.!#6(% CDEFG V #"3'"/$ &!"#$! 2"%&$%*!%>%:18 &(.B0!24 '>!&%5
*#(W12718 9M:-&B9<4 9M$-950 6%"876$ 9B.0$2(1!6$ T""=6(%? X;20(=, &)&"
&!"#$! -8#%B0 '! -') =$-!#&(1$ J(.!#6(%?
@O(##"184 S(B#$&3!%4 N9!!= CDYZG O(##"184 S(B#$&3!% ( N9!!= 9M$P0$ -! -9!1$;0%:6$
*#(W1276$ 0"*H0$%!;#%:6$ 6"=!0,?
@S(B#$&3!% CDY[G \8"=%76 B>!.%:6 &!]&!64 2&!#7 &!%&" 9M:-&B9 39"9B0(#$3"'(0
( ',3='$8%B0 #"0$ ^ 4 -! -&(0 9M!9$- S(B#$&3!%"'718 9M!=%;P!2 %( B%$'!#-$&5
' Q(0."#*B?
@O!69-&!# CDE[G @_!#6B&8 CDE`G !"#$!%&"'(%) *#(+, -! 9(#(0!0%5 "./!'$0, $ ' 6%"H
8"#"365#%) -&(&$-&$12) (%(073!? Q6!#$>(% 2(%(=-2)8" 9<'"=B Q#&B# O!69-H
&!# 3('!=0 &(23'(%) !"#$%#& ' (')' *%!& +!,')(? a!8" -&B=!%&2( (%%, _!#H
6B&[email protected]"';G4 9<'"=!6 3 56512(4 9(2 &,&" 6"=!0, $%&!#9#!&"'(0( ' &!#6:%!18
^ ?
@_8$&&(2!# CDDZG Q%*0$>(% a"! _8$&&(2!# '! -') 2%$3! 9(2 " &518&" -&(&$-&$12718
6"=!0!18 B2;3(04 L! -! =(/: =".M! 9"9-(& - 9"6"1: %!"#$!%&"'(%718 *#(+<?
Orientované grafy
b#$!%&"'(%) *#(+, -! ' 0$&!#(&BM! ' -"B'$-0"-&$ - 9"9$-!6 '3&(8< 6!3$ %;8"=%76$
'!0$>$%(6$ "./!'$0, ="2"%1! =M:'! %!L %!"#$!%&"'(%) *#(+,?
@_#$*8& CDUFG T!%!&$2 N!c(00 _#$*8& /$L '! UZ? 0!&!18 ='(1;&)8" -&"0!&: %('#80 B#H
>$&"B 6!&"=B '79">&B 2"!W1$!%&< 2"#!0(1! 6!3$ *(B--"'-276$ %;8"=%76$
'!0$>$%(6$4 2&!#) -90dB/: %5/(27 -,-&)6 -&#B2&B#;0%:18 #"'%$1? I(&" 6!&"=(4
e=(/%5 9#7 39">;&2B $*%"#"'(%; -&(&$-&$2,4 .,0( 9"3=5/$ 9#"-0('!%( =:2, !2"H
%"6<64 9-,18"0"*<6 ( -"1$"0"*<6 1"., +'*!,# -!'. %'&*/ &# '(*0 1 @(%*H
0$12, +'*1!, !2 3#*1 !'4 %'&*(G? ^#" #!9#!-!%&(1$ 36:%5%)8" -,-&)6B -&#B2H
&B#;0%:18 #"'%$1 9"BL$0 _#$*8& *#(+,4 2&!#) 650, /(2 /!=%"-65#%)4 &(2 "."BH
-65#%) P$92,?
12
1 Úvod – motivační přehled
!"#$%& '()*+$(*,(- !.$/0%!1'0,(- 2.'34 56$7+! 5!89:;$ 1 <!"1$<+!<%$ <
1 %/!.$$ .!8-!9!1=0&>
!"#$!%!&'
( )*+)',
[email protected]!A'.9B C'%-/<!0 DEFGH I0J"/0K0& 9$'2.'L) 8'1/9+ @!A'.9 ' C'%-/<!0 (!M)
0=<%.!;/ 0' 2.'N(*, 5!5$< .!8-!9!1'(&(- <$%"'(&B %/9) 1 5!9<%'%: 18%'-4 L/8$
0=-!90,L$ 1/+$K$0'L$>
?O-'(-%/. DEFPH Q! $0<5$.!1'+! O-'(-%/.'B *%/., </ 1 FR> +/%/(- L$0"+S-! <%!+/%& <)<T
%/L'%$(*) 1:0!1'+ $0J"/0K0&L 9$'2.'L4LB 'M) 56/3!.L"+!1'+ <1S '+2!.$%L)
5.! 2.'N(*!" L'0$5"+'($ < $0J"/0K0&L$ 9$'2.'L) 1 %/.L&0/(- U>
?OL$%- DEFEH V02+$K'0 W$L OL$%-B L+'97& *!+/2' -$+' X'A$9'B <$ 5!17$L+ L!#T
0!<%$ 1)"#$%& 96&1/ 8L&0:0,(- </L$2.'3!$9!1,(- 1+'<%0!<%& U 5.! <0'90:;7&
94*'8 *!./*%0!<%$ ;$<%,(- !5/.'(& < $0J"/0K0&L$ 9$'2.'L)>
? /'.+ DEFFH U$(LS0:B 5!9<%'%0, 1+$1 0' 5.!5'2'($ 2.'N(*,(- L/%!9 1 "L:+S $0%/T
+$2/0($ ' 5!5"+'.$8'($ 5!;L" U L:+' /'.+!1' *0$-' ! 5.'19:5!9!M0!<%0&L
.!8-!9!1=0&> /'.+ 8./*'5$%"+!1'+ L/%!9) 5!"#&1';&(& 0/!.$/0%!1'0S 2.'3)B
*%/.S 0'8,1'+ ')+-./0-1 0&23> Y&(/ </ 17'* 1:0!1'+ '()*+$(*,L !.$/0%!1'T
0,L 2.'34LB *%/.S M)+) -+'10&L !M;/*%/L ;/-! 1,8*"L0,(- <0'- 1 %S 9!M:>
Q)%! 2.'3) 8'K'+ 0'8,1'% 4),$0./0-1 0&23 ' 5! 0:L %"%! %/.L$0!+!2$$ 56/18'+'
1:%7$0' 1,8*"L0&*4 8';&L';&(&(- </ ! 5.'19:5!9!M0!<%0& .!8-!9!1=0&> V+T
%/.0'%$10& 0=8/1 ;<!" 4$5 $6 !$27.+-0B '0/M! 8*.'%*' XVZ 8 ( +$82$( )8,85 8
*+)9:0> [.!L: %!-!
/'.+ 1 %S%! *0$8/ 1)5&(-+ \8*!" <!"1$<+!<% !M!" 2.'N(T
*,(- <L:.4 < 5!;L/L U ' 8'1/9+ 2.'N(*S *.$%S.$"L 5.! $9/0%$N*'($ 0/8=1$<T
+!<%0&(- \9';4 0' 8=*+'9: 56&<+"70S-! '()*+$(*S-! !.$/0%!1'0S-! 2.'3"B %81>
d;0$9)+)%!& -+ 21+ #' ?d 80'K& ( +$82 .!)5H>
1.3.3 Metoda lokálních výpočtů
Y <!"1$<+!<%$ < 5.'19:5!9!M0!<%0&L .!8-!9!1=0&L ;/ 1-!90S </ 8L&0$% ! *'#9!.!K0&
*!03/./0($ <!8$+2) !2, ! =+2 >8 )5 ?!2$55 *$!8$ ?]VIH> W/90= </ ! L/8$0=.!90&
*!03/./0($ < ;$# 1&(/ 0/# 91'(/%$+/%!" %.'9$(&B 56/1=#0: 5!6=9'0!" 0' 'L/.$(*SL
*!0%$0/0%"B 5!1:%7$0!" 1 ]OV> ^'K'+' ;'*! 0/3!.L=+0& A!.*<-!5 0:*9) 1 9."-S 54+$
FR> +/% 91'(=%S-! <%!+/%& ' 5!<%"50: </ 1 5.4M:-" ER> +/% 5.!L:0$+' 1 *!03/./0($B
0' 0&# </ </%*=1'+$ !9M!.0&($ 8 !M+'<%$ 5!K&%'K!1,(- 1:9 8';&L';&(& </ ! 2.'N(*S
L!9/+)> W/90!" 8 149K&(- !<!M0!<%&B *%/.= %/-9) !1+$10$+' 8'L:6/0& *!03/./0(/B
M)+ 1,7/ 8L&0:0, W"9/' /'.+>
_9';0: 5., 1 5.4M:-" 5.10&(- A!.*<-!54 ]VI 5.!M&-'+' 9$<*"</ L/8$ 8'<%=0($
91!" .480,(- 56&<%"54` 5.'19:5!9!M0!<%0&-! ' +!2$(*!T'+2/M.'$(*S-!> .'19:5!T
9!M0!<%0& 56&<%"5 M)+ *.$%$8!1=0 (/+*/L !5.=10:0!" 0=L$%*!"B #/ 56&<+"70S 1,5!T
K%) 0/;<!" 5.'*%$(*) ./'+$8!1'%/+0S 0' 5!K&%'K$> Q"%! 0/941:." </ 5!9'6$+! 5!<+S8/
56/*!0'% %&LB #/ M)+) 0'1.#/0) '+2!.$%L)B *%/.S "L!#0$+) 5.!1=9:% [email protected]!& /A9.%2,>
a 1,1!; %S%! L/%!9) </ -!90: 8'<+!"#$+$ 1,8*"L0&($ 8 b1.!5)B 8/;LS0' +$9S !*!+!
X=0' O%/c/0' d'".$%8/0'>
1.3 Pokus o „historický“ přehled
13
!"#$%&'()* +,%(-(./".&($ 01223 456.(78(9 6,:.#,$;<( !"#$%&'()" 6 =)-.%>")(9 +,%(?
-(./".&($(9 @A. 9(&:7%<85 ,:6&#,* B"8 ,C% '"7")D @"A(6:E68D 6F&% 8:)8$D&)G
,$:E;7G& ,:H"7:E")D E5,:>&AI J()&: ,:6&#, ,:'7GB% ,$:6.#. ,:7 );'E(9
#$%& '$()'*+,- ./0$1#2
")-.%<8A
!"
'$,&' ,$ 03#&#4$* !#-$%3I K(B%</ >.;)(8 6(
7: B%6&D 9F$A 6&". 8#</"C8:# ,$: );6.(7:E"&(.(I
+,%(-(./".&($* !"#$%&'() 011L3 K%)5 >.;)(8 &G</H( "#&:$M* &()&:8$;& 6 B(B%</ :@$;?
<()59 ,:C"7F9* ,:.:H%. ';8."7A @"A(6:E68D/: ,CF6&#,# 8 #>()F @"A(6:E685</
6F&FI NC(6)GB% C(>():* B(7); 6( : #>()F ,"$"9(&$M 7")D/: 6&"&%6&%<8D/: 9:7(.#I
!"#$%&'() 6,:.# 6 =)-.%>")A O"P%7(9* Q:P(..(9 " +,%(-(./".&($(9 EA&E:C%.% ,$"?
<:E)F 68#,%)# )"'5E"):#
56789 :;$30I K( &: '8$"&8" '" 5&<!=4&* 6*&'<=4= 7*
8>0!;# 9<=#! =I R" ,C(.:9# 2LI " 1LI .(& 7E"<;&D/: 6&:.(&F S'<( 6,:.#,$"<:E".%
,$;EG E :@."6&% ,$"E7G,:7:@):6&)F</ (T,($&)F</ 6A6&D9MI
!"#$%&'() 011U3 !"#$%&'() ,:'7GB% 6/$)#. 9"&(9"&%<8D ';8."7A &G</&: -$"V<85</
9(&:7 E 8)%'(* 8&($; 6( 6&"." B"8596% '7$:B:E59 &(T&(9 ,$: &A* 8&(CF &:#H%.%
,: EG&WF 9"&(9"&%<8D ,C(6):6&%I
Q:P(..* O"P%7* !"#$%&'()* +,%(-(./".&($ 01113 Q(.; 68#,%)" ,"8 ,:'7GB% )",6"."
8)FH8#* 8&($; 6( )":,"8 EF<( EG):E"." ".-:$%&9%<859 /.(7%68M9I R(BEG&WF ,:?
7F. )" )F 9G. "6% X:@($& Q:P(..I
!"#$%&'()* )(H 6( ,C(6&G/:E". 7: YTZ:$7#* @A. E ="[email protected]:$-# EM7>F :6:@):6&F 68#,%)A
YO[R* 8&($; 6( '"9GC%." )" EA&E:C()F 8:)8$D&)F/: ,$"E7G,:7:@):6&)F/: (T,($&?
)F/: 6A6&D9# \]^[RI
K()6() _LL03 `DZ(9 68#,%)A &:/:&:* 7".: @A 6( CF<% 8:9($>)G S6,GW)D/:* 6A6&D9#
B( O;) a%)) K()6() a%)) B( 8C(6&)F B9D):3* 8&($5 )",6". #>(@)%<% E/:7):#
'(B9D)" ,$: 6&#7()&A ,:>F&">:ED EG7AI
1.3.4 Vývoj v Čechách
J"8D E b(</;</ E')%8." 68#,%)"* 8&($; 6( '"@5E"." ,:7:@):# ,$:@.(9"&%8:#I
N($(' 01cc3 dA." &: 68#,%)" ' e6&"E# &(:$%( %)Z:$9"<( " "#&:9"&%'"<(
eJ[=3
b(68:6.:E()68D "8"7(9%( EG7 b+=43 :8:.: [email protected]($&" N($('(* 8&($5 B%H 8:)<(9
cLI .(& 9%)#.D/: 6&:.(&F ,C%W(. 6 9AW.()8:# ",$:T%9"<( 9):/:$:'9G$)D/: 7%6?
8$D&)F/: $:'7G.()F ,:9:<F $:'7G.()F 'F68")D/: );6:@()F9 B(/: 9;.:$:'9G$?
)5</ 9"$-%);.* $(6,(8&%E( ,:79F)G)5</ ,$"E7G,:7:@):6&FI 4."6&)G '" &:#&:
%7(:# @A." %9,.%<%&)G 9AW.()8" ,C%B(&F B%6&D/: 9:7(.# 6&$#8&#$A NRI
N:':$#/:7); 68#&(>):6& B(* H( E N$"'( ,$:@F/"." E 7$#/D ,M.% 2LI .(& 7E"<;?
&D/: 6&:.(&F ,:7:@); E59G)" );':$M 9('% '"6&;)<% ,$"E7G,:7:@):6&)F/: " .:-%<8:?
".-(@$"%<8D/: ,CF6&#,# B"8: )" "9($%<8D9 8:)&%)()&G 9('% S>"6&)F8A 8:)Z($()<(
]=[ " E ';,"7)F fE$:,G 9('% 6&"&%6&%8A :8:.: 68#,%)A d=[f+I 4."6&)G &: @A. )(?
';E%6.5 " 6:#@GH)5 E5E:B ,$"E7G,:7:@):6&)F</ 9(&:7 E #9G.D %)&(.%-()<%I
14
1 Úvod – motivační přehled
!"# $% &#' !"()#* +,$ -&./0() 1&#!02 &3" 4&-$"( 1"2 ." 1&-%.$% #%)56#$ #%7'&3'#8
$'7-09% $6+%:& +;3' <=/7' > ?"#-%#3%<"!#-& @A"7' 1"! @%!=-)/ '>%3%<6!' & %(">%<6!'2
7% #" $,5" B5&#$' !& -%!4":"!7*79C
D,E" >(*!=!6 /'#-)#" @:%+*9&3& !& @:&<'/"3!0( #$A"/"5!*( #"('!6A' /%-$%:&
F"$:& G61-& !& (&$"(&$'7-0( B#$&<) ?HIDC G61"- +;3 @%<&.%<6! >& @A"/#$&<'8
$"3" 3%J'7-%8&3J"+:&'7-09% #(=:)2 >&$*(7% F":"> >& @A"/#$&<'$"3" @:&</[email protected]%/%+!%#$8
!*9% #(=:)C K&-%<,( &:+'$:"(2 !"+% [email protected]" A"5"!% @A"-3&/&$"3"( & (%.!6 %+5&#
' )#('A%<&$"3"(2 +;3 /%-$%: K%(6E G&<:6!"-2 -$":, +;3 %/+%:!*-"( !& J:&L7-0
3%J83'!"6:!* (%/"3;C G&<:6!"- #" @%>/=1'2 >&56$-"( MNC 3"$2 #$&3 @:<!*( A"/'$"3"(
!%<= >A*>"!09% B#$&<) '!4%:(&$'-; OPQR I-&/"('" <=/C F% 1"9% @A"/5&#!0 #(:$' #"
#$&3 O/3%)9%3"$,(R A"/'$"3"( $%9%$% B#$&<) G61"-2 -$":, > $%9%$% /S<%/) %/"E"3
> (&$"(&$'7-09% B#$&<)C
OF":">2 T':%)E"- UMVWR F":"> #@%3) #" #<,(' /<=(& -%3"J;2 X&/'("( T':%)E-"( &
Y$&-&:"( ZA*."(2 @%3%.'3' >6-3&/; $><C '!$"!#'%!63!*9% @A*#$)@) - @:&</[email protected]%8
/%+!%#$!*( "[@":$!*( #;#$0(S(2 -$":, -:%(= (;E3"!-; &@:%['(&7" (!%8
9%:%>(=:!09% :%>/=3"!* > /A*<" >(*!=!09% F":">%<& 536!-) >&9:!)1" !"#$%
"!#&'! '()#& *+! & J:&L7-0 !6#$:%1"C F:% <,>-)(!0 B5"3; <;$<%A'3 Y$& ZA*.
' !=-%3'- @:&7%<!*79 <":>* "[@":$!*9% #;#$0() Q\]H2 7%. 1" >-:&$-& > &!J3'78
-09% ,-"!(.'#(*/ 012!&" 3%."! C
OG61"-2 G&<:6!"-2 T':%)E"- UMM^R F%>/=1'2 @% %/79%/) F":">" /% /S79%/)2 !&@#&3'
G61"-2 G&<:6!"- & T':%)E"- #@%3"5!= -!*.-)2 -$":6 #" <=!%<&3& >6-3&/S( 1&3%J'7-%8&3J"+:&'7-,792 $&- @:&</[email protected]%/%+!%#$!*79 "[@":$!*79 #;#$0(SC
&3E* #@%3"5!%) &-$'<'$%) <,>-)(!*-S > ?"79 +;3& %:J&!'>&7" (">'!6:%/!*9% _%:-8
#9%@) `aF]HC FS<%/!= #" 1"/!&3% % >-:&$-) > &!J3'7-09% 4#&5.6#2 #( 7(+!&"*8
'("% '( 012!&" 3%."! .2 !;!* 1" >-:&$-& '!$":@:"$%<6!& 1&-% 4#&5.6#2 #( 7(+!&8
"*'("% 9&#+03.'(:C F:<!* _%:-#9%@ #" -%!&3 < :%7" UMVV < I3E%<'7*792 -/" $"9/;
I-&/"('" <=/ (=3& E-%3*7* #$A"/'#-%2 & @%(%93 $&- $:%79) @:%3%('$ '#%3&7' 5"#-0
#-)@'!; & !&<6>&$ -%!$&-$; #" [email protected]&/"(C &3E* _%:-#9%@; #" -%!&3; @:&<'/"3!=
-&./0 $A' :%-; !=-/" < ?"79679 & 93&<!*( %:J&!'>6$%:"( +;3 T':%)E"-2 @%>/=1' <"
#@%3)@:67' # -%3"J;!* > PKQI T'A'!%) D"1!&:%<%)C D >6A* ^NU^ +; #" 1'. /"<6$,
:%5!*- (=3 -%!&$ < c&:'6!#-,79 d6>!*79C
OH$)/"!, UMM^R T62 7%+; F":">S< &#@':&!$2 7%. +;3& $"9/"1E* %+/%+& /!"E!*9% F9
#$)/"!$&2 #" #$&3 53"!"( $0$% :%>:S#$&1*7* #" #-)@'!; /*-; #<0() >61() % F\C
F%(%7* '!4%:(&5!=8$"%:"$'7-,79 ("$%/2 !& -$":0 (!" F":"> !&<"/32 #" ('
@%/&A'3% <;<:6$'$ /A*<" >(*!=!%) F"&:3%<) 9;@%$0>) % 79&:&-$":'>&7' #$:)-$):
F\ @%(%7* #"('J:&4%'/%<,79 <3&#$!%#$*C Y F\ 1#"( #" >&5&3 @%$0 >&1*(&$
#;#$"(&$'7-; & < $0$% #%)<'#3%#$'2 @%/ <3'<"( >&9:&!'5!*79 -%3"JS2 ' % !%<=1E*
$:"!/; < %+3&#$' J:&L7-,79 (%/"3S2 !&@A*-3&/ % A"$=>7%<0 J:&4;C
Oc&$BE UMMW2 UMMMR b61"( % $0(& F\ @:%1"<'3 ' -%3"J& > PKQI e:&!$'E"- c&$BE2
# -$":,( 1#(" >&5&3' #@%3)@:&7%<&$ !& @:%+30() 79&:&-$":'>&7" #$:)-$): F\
'!/)-%<&!,79 5$;A(' /'#-:0$!*(' !69%/!,(' <"3'5'!&('C F% /"3E* /%+= $"!$%
@:%+30( <;A"E'3 #6( c&$BEC
1.4 Význačné konference a zahraniční skupiny
15
!"#$ %!& '()'*+ ,*-./ 0$12/ / &34'51647! 2!(*89 : ;<=> &!2-!./ ='/#/ ?./@
+!A)(/B 2-*.C %!:&51) %3*6*( :/ 0$12*+ &! ;=B A* D(*#!'E A2F%)#9 ' ;<=> :/D/()
:/14+/- ) ! ,G ' /(-*.#/-)'#4H7 2/(2F(*H7 %.! %!%)A #*1)A-!-9 ' F+5(E )#-*()8*#H)I
JK*1#/.!'$ LMMMN G/%342(/& A-F&)*+ ,G ' .$+H) O/&*7!'9 -*!.)* +!"#!A-4 J/#[email protected]
()H29 !""#$#%#&' &()!*'N A* :/D/(/ A%*H)$(#5 :/PC'/- Q)3)#/ K*1#/.!'$I
1.4
Význačné konference a zahraniční skupiny
1.4.1 Konference UAI
Q/2 1A*+ A* 1)" :+4#)(B ' %.RP57F MSI (*- &'/H$-E7! A-!(*-4 A* 2!#T*.*#H* U>= %3*@
+5#)(/ ' 7!1#5 #/'6-5'!'/#!F 2!#T*.*#H)I G/'4HB :$1*+ VD/A-#42R -E-! 2!#T*.*#H*
A* %!AF#F( '4H* 2* A-F&)F P/9*A!'A2CH7 A4-4B -/2"* -F-! 2!#T*.*#H) P9(! +!"#! -*7&9
A F.D)-!F #/&A$:2!F #/:'/- 2!#T*.*#H4 ! P/9*A!'A2CH7 A4-4H7I G)H+E#5 2!#H*+ MSI
(*- ' A!F')A(!A-) A #$.RA-*+ VD/A-#42R #/A-/(/ /A) #*'97#F-*(#$ &)'*.A)W2/H* [email protected]
+/- %34A%5'2RB / &#*A F" /A) #*(:* -'.&)-B "* 7(/'#4+ -E+/-*+ %34A%5'2R #/ -E-!
2!#T*.*#H) 1A!F 8./WH2E +!&*(9I
K #$A(*&F14H4+ %3*7(*&F 1A!F :+4#5#) #52-*34 -*7&*164 %./')&*(#4 VD/A-#4H) -E-!
2!#T*.*#H* / #52-*.E 1*1)H7 'C:#/+#E 'CA(*&29 : MSI (*- &'/H$-E7! A-!(*-4I
JX*)8*.B ,*/.( LMMSN ,*/.(R' ,7Y A-F&*#- Y/# X*)8*. &!2$:/(B "* 2/"&$ -*.#$.#4
.*(/H* )#&F2!'/#$ P/9*A!'A2!F A4-4 %3*&A-/'F1* A2F-*D#5 A-.F2-F.F ,GI <*#-!
'CA(*&*2 '(/A-#5 342$B "* 1* !%.$'#5#E %!F"4'/- /H92()H2E !.)*#-!'/#E 8./T9
%.! %!%)A A-.F2-F. ,GI
JK*.+/B ,*/.( LMMLN Q)#C ,*/.(R' ,7Y A-F&*#- <!+ K*.+/ H7/./2-*.):!'/( ' 8./@
WH2CH7 -*.+4#*H7 *2')'/(*#-#4 P/9*A!'A2E A4-5B -1I /H92()H2E !.)*#-!'/#E 8./T9
)#&F2F14H4 A-*1#!F A-.F2-F.F ,GI
JZ7)H2*.)#8 LMM[N Z7)H2*.)#8 P9( %!:&5164 ,*/.(R' ,7Y A-F&*#-B 2-*.C %3)6*( A -./#[email protected]
T!.+/D#4 H7/./2-*.):/H4 *2')'/(*#-#4H7 P/9*A!'A2CH7 A4-4I
J\%).-*AB X(9+!F.B \H7*)#*A LMM]N \%).-*A / 1*7! 2!(*8!'E : ,)--APF.8F %3)6() A /(@
-*.#/-)'#4 2/F:$(#4 )#-*.%.*-/H4 /H92()H2CH7 !.)*#-!'/#CH7 8./TRB 2-*.$ %!:@
&51) :/D/(/ :/14+/- ) ,*/.(/I </-! )#-*.%.*-/H* A* ()64 !& )#-*.%.*-/H* ' -*[email protected]
#*H7 ,G^ 6)%29 ' 8./TF !&%!'4&/14 F.D)-C+ TF#2H)!#$(#4+ :$')A(!A-*+I
J **2 LMM[/N \%).-*AR' "$2 **2 #/'.7( -:'I .*2!#A-.F2D#4 /(8!.)-+FA J/#8()H29
*)+!,)*' -%.!*#&(/N #/ FD*#4 P/9*A!'A2CH7 A4-4I
J_)H7/.&A!# LMM`N \%).-*A %3)6*( A +96(*#2!F %!F"4- ) !P*H#E !.)*#-!'/#E 8./T9
A +!"#C+) H92(9 / &/( -!+F-! %34A-F%F F.D)-!F )#-*.%.*-/H)I Y/(64 1*7! ,7Y
A-F&*#- <7!+/A _)H7/.&A!# H7/./2-*.):!'/( *2')'/(*#-#4 !.)*#-!'/#E 8./T9I
J0*H2*.+/# LMM[N 0*H2*.+/# P9( 1*&*# : %.'#4H7 ,7Y A-F&*#-R ,*/.(/I \'E7!
D/AF A* :/PC'/( P/9*A!'A2C+) +*-!&/+) FD*#4 P/9*A!'A2CH7 A4-4I G*H7/( A*
:/+5A-#/- F a)((/ X/-*A* / :/(!")( ' )H.!A!T-F ' \*/--(F A2F%)#FB &! 2-*.E
%!A(E:* %3)($2/( **2/B Z7)H2*.)#8/ / 1)#EI
1 Úvod – motivační přehled
16
!"#$%&'(#) *++,- !"#$%&'(#) )#$.#& /)'012 3"&#('4)5 $6".)5789 )": ;"#3&2 4 )9:
.03)1& <#("<#('=/> [email protected]/&#AB C#B".%4./D=0 .9(9E
1.4.2 Program HSSS a nové grafické přístupy
F%)(#/(B . %.(#()9< .45("< )#89 ./1$')5 ? GHIJ 1.)#A)'& 4D?/1<)D $3%K3#<
!"#$% &'()*')(+, &'-*#./'!* &%/'+0/
LMMM-2 /("3D $3%C50& 4 &"("=0 *++NOP,,,E
Q3R'(@ ./1$')# "43%$./D=0 4D?/1<)9/S2 4 )9: 4SAR9 3%&' [email protected]& T#13'(?")2 ?9./#&# %A
1)(-2+.3 &*!+3*+ 4-)3,.'!-3
UMV- )57#/> $3%.(6"A/B2 /("3> $%1:'&# )# %3K#)'?#='
.>3'" .$"='@&)9=0 /%)W"3")=9 # X%3/.0%$SE !5/("3> ? )'=0 )5/("3> ." (D/#&B ' $3#4Y
A5$%A%C)%.()9=0 <"(%A 4 1<5&> ')("&'K")=' # ?$3%.(6"A/%4#)5 ;!E
T#13'(?")2 Z"3<1(0 *+[\- H#/ 7.<" <5&' <%:)%.(' $%(/#( !#))B Z"3<1(02 /("[email protected]
4 [,E &"("=0 <')1&>0% .(%&"(9 $6'8&# .$%&1 . T#13'(?")"< . <B8&")/%1 6"(5?=%Y
4D=0 K3#WSE
V3BA")C"3K *++,- ]"A)%1 7.<" $%(/#&' ' V3BA")C"3K#E H% CB& T#13'(?")S4 ;0^
.(1A")(2 /("3D $%A.(#()5 $6'.$5& / $3%0&%1C")9 ("%3"('=/D=0 [email protected]/&#AS 6"(5?=%Y
4D=0 K3#WSE
J)A"3..%)2 ;"3&<#) *++_- M"(/#&' 7.<" ." ." .(#('.('/B J)A"3..%)"< # ;"3&<#Y
)"<2 /("69 7': 4 3%=" *++_ $6'8&' . )"K3#`=/%1 <"(%A%1 $%$'.1 )5/("3D=0
.(31/(13 ;! $%<%=9 /%)"R)D=0 .4#?SE M("") J)A"3..%) 7" ^@)2 /("3D ." 1.9AY
&'& 4 J<"3'="2 a'=0#"& ;"3&<#) 7" J<"3'R#)2 :'79=9 4 M"#((&1E
J)A"3..%)2 a#A'K#)2 ;"3&<#) P,,*- J)A"3..%)2 a#A'K#)2 ;"3&<#) # $%?A57' '
T"4'(? 3%?4')1&' (>: ("%3'' #&("3)#('4)9=0 6"(5?=%4D=0 K3#WSE ^#4'A a#A'K#)
CB& <&#A89 /%&"K# ;"3&<#)#2 a'=0#"& T"4'(? CB& ;"3&<#)S4 ;0^ .(1A")(E
b%c2 Z"3<1(0 *++d- Z"3<1(0 %[email protected] .$%&1 . b%c"< ?#4"A&' 4"&<' 8'3%/%1 (69A1
6"(5?=%4D=0 K3#WS2 /("3> ?#03)179 7#/ /&#.'=/>2 (#/ #&("3)#('4)9 6"(5?=%4> K3#WBE
^%A#& CB=02 :" ^#4'A b%c 7" (") $3%.&1&D .(#('.('/2 $% )5<: 7" $%7<")%[email protected])
.(#)A#3A)5 $%1:94#)D <%A"& 4 (?4E #)#&D?" $6":'(9E
F%.("3 *++d- ]#) F%.("3 ? L%&#)A./# $6'8"& . (69A%1 3"='$3%/D=0 K3#WS2 /("3> ?#Y
03)179 7#/ /&#.'=/> 6"(5?=%4> K3#WB2 (#/ %3'")(%4#)> K3#WB . =B/&BE HB(% K3#WB
$%1:'& / 3"$3".")(#=' %C"=)D=0 <%A"&S .(31/([email protected]&)9=0 3%4)'= (?4E MUa <%Y
A"&B-E
F#1"3<#) *++d- !5<5= F#1"3<#) $1C&'/%4#& R&@)"/ % #&("3)#('4)5 ')("3$3"(%4#Y
)D=0 )"%3'")(%4#)D=0 K3#W"=0E
^#&89 $69&":'(%.(9 / ."(/@)9 4D?/1<)9/S ?#79<#79=0 ." % ;! CB& .$"='@&)9 $3%K3#<
V'"&A.%4# e.(#41 )# 1)'4"3.'(5 4 H%3%)(1 4 F#)#A52 /("3D ." /%)#& )# $%A?'<
*+++ $%A %AC%3)%1 K#3#)=9 F#)#f#)/B W3#)=%1?./>0% $S4%A1 L"&g)" a#..#< #
M("h")# T#13'(?")#E i [email protected]<=' (%0%(% $3%K3#<1 7.<" .$%&1 . a#(e8"< ?%3K#)'?%4#&'
X%3/.0%$ % ;! # K3#`=/D=0 <%A"&"=0E j<9)5)D X%3/.0%$ <5& $6". d, eR#.()9/S2
(#/:" .$98" (% CB&# <#&@ /%)W"3")="E
1.4 Význačné konference a zahraniční skupiny
17
!"#$%&' " ()*+",'-./ '+)0(#1/ 10.2')'.3' 4*567'./ .* 5'$0,8 (0("#% .'&"#9
$0$8 + %56-: ".$'-";'.3"< =*4>+/ #' [email protected] E41)*$1* 4* !"#$%&' (#')%"%'*%
#' +,-.#/0* &'1 2!&'303&304% 5$$"#&*6%7 3# 8%&7#'0'9 :036 ;'*%"3&0'3, F * 10./
#' 4G)%H* 1*I,: ,+* )018< =* )04,J- 0, DBK &' &'&J 4/H6) L")LJM &' +J3' +6.0+/.*
*-$').*$"+.J5 (7J#$%(N5 1 (0("#% .'&"#$0$8 + %56-: ".$'-";'.3"< =* $:$0 10.2')'.3"
5NI'$' (0$1*$ &*1 +>41%5.J18 4*567'.: .* #('3"/-.J 1*-1%-8 .'&"#$0$8 + %56-:
".$'-";'.3"O $*1 $8O 1$'7J #' 4*&J5*&J 0 ;)*P31: 50,'-8<
E,' ?*5(0#O Q%'$'O R0)*- STTUF V*1 .*(7J1-*, L(*.6-#1/ #1%(".* 4 W)*.*,8 010-0
@')*2J.* R0)*-* #' 4*H>+*-* (0&5'5 X= + )/53" 1*-1%-% ()*+,6(0,0H.0#$9
.J3G ".$')+*-N<
EY0%31*')$ STTZF =* [email protected] &#'5 #' #'4./5"- # Q0-*.[*.'5 Y0%31*')$'5O
# 1$')>5 &#'5 (04,6&" .*(#*- .6&*1: \-/.18< Y8- $0 0.O 1,0 5.' .*+',- .*
()0H-'5*$"1% 7'$6430+>3G ;)*2N<
="35:.6 # (0\/$1'5 .0+:5 #$0-'$J #.*, .61$'7J '+)0(L$J +>41%5.J3" + 0H-*#$" %56-:
".$'-";'.3' 4*\*-" (03"]0+*$O I' 3G8HJ .6&*1: ()*+",'-.: '+)0(#1: #'$1/.J 4*567'.:
(0%4' .* ;)*P31: 50,'-8< X)0$0 #1%(".* L(*.6-#1>3G +>41%5.J1NO (0+6$L".0% H>9
+*->3G #$%,'.$N R0)*-* * ,' ?*5(0#'O (7"L-* # "."3"*$"+0% 0);*."40+*$ 1*I,: ,+*
)018 ^0)1#G0( \" 10.2')'.3" # $J5$0 4*567'.J5< V*1 +4."1- ^0)1#G0( \" #(JL' 5*-/
10.2')'.3' <"#.&.0/0730* ="&$60*&/ >#1%/7 EXWRF< X)+.J XWR #' 10.*-0 + )03'
_``_ +' a(*.6-#1% + 56#$6 ?%'.3*O ,)%G: + )03' _``b + Q0-*.,#1% + c'",'.%
* $7'$J &#5' .* +>4+% 40);*."40+*-" + )03' _``d + X)*4'< e/ &#'5 (0#-0%I"- 30H8
(7',#',* ()0;)*50+:G0 +>H0)%< X7',#',0% 0);*."4*\.JG0 +>H0)% H8- 5N& #$*)LJ
10-';* C*,"5 e")0%L'1O 50$0)'5 0);*."4*\.JG0 +>H0)% (*1 5-*,LJ 10-';* % fVKBO
.61,'&LJ e")0%L1N+ XGg #$%,'.$O e"7J h05-'-< X)*I#1/ XWR 10.2')'.3' 56-* .*109
.'3 010-0 d` i\*#$.J1N< XWR + )03' _``j H8-* + B*-H0);% + g/.#1%O + )03' _`S`
+ Q'-#".1/3G< h )03' _`S_ H8 0(6$ 56-* H>$ +' a(*.6-#1%O + W)*.*,6O * + (-/.% &'O
I' # ,'#'$"-'$>5 0,#$%('5 #' H%,' 0(*10+*$ 381-%# (07/,*&J3J3G 4'5Jk a(*.6-#10O
Q0-*.,#10O l'#1/ )'(%H-"1*O g/.#10 * m".#10<
1.4.3 Alternativní kalkuly v umělé inteligenci
e'L$6 #' #-%LJ 45J."$ .'()*+,6(0,0H.0#$.J X=<
[email protected]*;"+O n*-'31* STj_F =*(7J1-*, + 3%#"00 "%/&?'@*6 1&3&[email protected] H8-* 4./5* *.*-0;"'
(0&5% X= .*4>+*./ Rhg E*.;-"31/ 41)*$1* 4* %-.%11%1 -!/304&/!%1 1%C
$%'1%'*,F< @*;"+ * n*-'31/ ,01/4*-"O I' .''!"#$%&' 10.'\./ *!"05*$"31/ 3G*9
)*1$')"4*3' (7J#-%L.>3G ".,%10+*.>3G 50,'-N<
ER*-+'#$%$0 STT_F V:$0 *.*-0;"' #" (0+L"5- (0\/$1'5 T`< -'$ ,+*3/$:G0 #$0-'$J " K$*m)*.30 R*-+'#$%$0<
En0.;O n*.; STTbF B &'L$6 (04,6&" #" $: *.*-0;"' (0+L"5- " o*.*[*. \J.#1:G0
(N+0,% n0.;<
1 Úvod – motivační přehled
18
!"#$%& '(()* +,#-./0$ .$1.234"% 567%18 9-030:" !"#$%&; <#"%= :5#2.0>[email protected] <#
-%?"%1%[email protected] ?0 $#<.:B%B&; :. 5%7C.,> ,%=$%:B. ?074:B 5%<#, 9D . 7 -A,2. -6?E
$F2" $#5-071G5%1%H$%:[email protected]" 30>38>6 5-% 5%5.: $#<.:B%B& 7 8,G>4 .$B#>.I#$2.J
K%3A?0>; =# %17%?#$F 5%<#, 9D :5>L8<# ?$A,4 M%-,A>[email protected] 7>0:B$%:B. 5-071GE
5%1%H$%:[email protected] 9D :#,.I-0M%.1%74 7>0:B$%:B.*J
N01#" '(OP* K8H%.:; 9-01# '(PP* Q#1$%8 ? %H>0:[email protected]; $0 3B#-4 !"#$%& 85%?%-$.>;
H&>0 N01#"%70 B#%-.# ,%=$%:B.
0$I>.23&
!""#$#%#&' &()!*'*J
R#$B% [email protected]:B85
-%?5-02%70>0 ?#<,4$0 M-0$2%8?:3A :385.$0 ? R%>%8:#J
!5%"$ '(PP* N7>[email protected] T>%:%T23%8 ,%B.702. ,A 30>38> B?7J %-1.$A>[email protected]" 5%1,@$GE
$F2" [email protected] $07-=#$F !5%"$#,; 5%?1G<. $0?F70$F 7 U+V 3%,8$.BG
κ+,-%,.%."J
K#,5:B#- '(WO* !"0M#- '(OW* X%B.7%7A$ />A$3#, K#,5:B#-0 ? 3%$2# WYJ >#B 170E
2AB4"% :B%>#[email protected]; +,#-./0$ Z>#$$ !"0M#- $07-"> 8-/.B%8 ,#B%18 5%5.:8 $#<.:B4
?$0>%:B.; 3B#-A ,6=# HFB 2"A5A$0 <03% ?%H#[email protected] 5-071G5%1%H$%:[email protected]"% 30>E
38>8J Q# B% ?%H#[email protected] 7 B%, :,&:>8; =# [email protected]:>8C$%8 167G-%7%8 M8$32. 0$I>.23&
$)%#)/ /.01&#!0*
>?# 2"A50B <03% 5%5.: <.:B4 3%$7#[[email protected] ,$%=.$& 5-071G5%1%HE
$%:[email protected]" -%?1G>#[email protected] Q#"% B#%-.# :# :B0>0 5%58>[email protected] 5%1 $A?7#,
&)!*#) )2#3)01)
/. K#,5:B#-%70E!"0M#-%70 B#%-.#J
!"0M#- '((W* !"0M#- :# 7 <#1$4 ?# :7F2" 5%?1G<[email protected]" 3$." 7G$%70> . %BA?2#; 31& >?#
7 -A,2. $G<034"% 0>B#[email protected]"% 30>38>8 5%[email protected] ?%H#2$G$%8 ,#B%18 >%3A>[email protected]"
7F5%/B6J
\[.:B8<# . 5-07.1#>$A 3%$M#-#$2# ?0,GS#$A $0 ?%H#2$G$4 5-071G5%1%H$%:[email protected] [email protected]
:B85&J D0?F7A :# V!V9R+ ?3-0B30 ?0 0$I>.234
1#") 7*!$-$#%#&#)" -03 8()#* 9
%#1-&#!0" *
40&)*0-&#!0-% 5'6 !"#.6 !0 46 *)+
0 3%$A :# ?"-8H0 30=14 ] -%3&J ^ -%2#
]YYO :# 3%$0>0 7 9-0?# <.= :#1,A 3%$M#-#$2# B4B% S01& 0 <#<@ ">[email protected] %-I0$.?AB%-3%8
H&>0 3%>#I&$G Q.S.$0 ^#<$0-%7AJ
1.4.4 Geometrický přístup a metody moderní algebry
!$01 H&2" :# ,G> ?,@$.B . % B-#$1#2" 5%:>#[email protected]"% 1#:#B.>#[email protected]; 7/#B$G 7F?38,$4"%
:,G-8; 3B#-4,8 7 :%8/0:$4"% 1%HG 7G$8<. $#<[email protected]#J
!B81#$F ]YY_* 9%?%-%[email protected]; =# 5%,%[email protected] I-0M6 $#[email protected] ? 5-.$2.5.A>[email protected]" 167%16 ,%=$4
5%5:0B 7C#2"$& ,%=$4
1.:[email protected]* :B-83B8-& 9D; ,$# ,%B.7%70>% 3 $A7-"8
5%5.:%70B B&B% :B-83B8-& 5%,%[email protected] <.:BF2" :5#2.A>[email protected]" 2#>%/@:#>$F2" 7#3B%-6; $0E
?F70$F2"
"&*.,&.*:%0; #6")&'J R#$B% [email protected]:B85; /A:B#/$G .$:5.-%7A$ .$M%-,0/$GE
B#%-#B.23F,. ,#B%10,.; ?A-%7#L 8,%=L8<# 7 B4B% %H>0:B. 05>.3%70B 5%3-%/.>4
I#%,#B-.234 ,#B%1&J [email protected]>01 7 5%:>#[email protected]" >#B#2" :# 7# :5%>85-A2. : %1H%-E
[email protected]& $0 %5B.,0>.?02.* 7G$8<. ?A,G-8 7&[email protected] ,#B%1& >.$#[email protected]"% 0 2#>%/@:#>$4"%
5-%I-0,%[email protected] 7 %H>0:B. 8/#[email protected] I-0T23F2" ,%1#>6J
`#,,#23#; X%-B%$; !".8; !B8-,M#>:; a.#$0$1 ]YYP* ^FC# ?,@$G$F [email protected]:B85 7C03
?A-%7#L 7#1> 3 2#>4 S01G %B#7S#$F2" %BA?#3; 3B#-4 <:#, :"-$8> 7 <#1$4 305.B%>#
[email protected]=3&; 3B#-A :# B4B% ,#B%1G 7G$%70>0J DG3B#-4 ? BG2"B% %B#7S#$F2" 5-%H>4,6
1.4 Význačné konference a zahraniční skupiny
19
!"#!$% &'"()*" !$+,-.!)'/ ! +,01,2./ 0'0$0 3,.*42! 52".16,$&, 7*)8,.&)2%
06 3,.',$,%9 :, &(0$"(.;<) & 04-0.*=',1 *! '01-)*!20.)<'0" 0(2)1!$) !<) >!?
%10*4,1 @,11,<',1 A*%*= *! B7 C*)<D08E &, #)1 *F'2,.G *)<D (04!H)$0
8%H,I)29
AJ.20*K 52".16,$&K 5"$$)8!*2 LMMNE J/804,1 #,#)<D ;#1" 0 2G1! (041=*F*G *,?
;8)&$0&2) -%$0 20K O, #&,1 *,-%$ 4!$,'! #,4)*PK '40 (H)I,$ & 1%I$,*'0" (0"O=2
!$+,-.!)<'G ! +,01,2.)<'G 1,204% *! H,I,*= (.0-$G1/ 8, &2!2)&2)<, ! #,#=<D
!($)'!<=<D9 :$!&2*F #&,1 &, 1)104F' 2.,Q$ 40 2.,*4"K '2,.P 8,4$ ', 8 *)'"
*08GD0 0-0."K 2 89 !"#$% &'() *+ +&*+&(, 9 B! &, 4; D."-! <D!.!'2,.) 08!2 #!'0
0-$!&2K 8 *=O &, '01-)*"#= 1,204% '01-)*!20.)'%K +,01,2.), (0$%20(/K 8P(0?
R,2*= !$+,-.% ! !$+,-.!)<'G +,01,2.), (H) A60.1"$!<)K )*2,.(.,2!<) !E H,I,*=
&2!2)&2)<'P<D S$0D9 T,4*=1 (.0(!+;20./ 20D020 (H=&2"(" #, (.;8F 52".16,$&
! $)4G #,D0 &'"()*%9 U0*!$0 &, #)O *F'0$)' '0*6,.,*<= *! 2020 2G1! A8 75V
) T!(0*&'"EK *,4;8*0 -%$ 40'0*<, !$0O,* R!&0()& -./%0 ! .1 2!"#$% &' 3+ 4
+&*+&'*9 52".16,$& &(0$" & 48F1! #)*P1) '0$,+% *!(&!$ (H,D$,4080" '*=O'" *!
2020 2G1!K #,#=O #,4*! '!()20$! #, 8F*08;*! WX ! (0O)2= 1,204 '01"2!2)8*=
!$+,-.% 8 2G20 0-$!&2)9
X)<1G*F #,4*; &, 0 (0'.0R)$,#I= A! D$"-I=E 2G1!2! ! 1,204% 40&"4 8%8=#,*GY
(.020 2!20 &'.)(2!K #,#)<DO SR,$,1 #, &(=I, R2,*;H) 8%&8F2$)2 1!2,1!2)<'G ;'$!4%K
2%20 1,204% *,(0()&"#= (04.0-*F#)9

Podobné dokumenty

Spotřebič Výrobce Typ původní cena cena po slevě varná deska

Spotřebič Výrobce Typ původní cena cena po slevě varná deska varná deska varná deska varná deska varná deska varná deska varná deska varná deska varná deska varná deska varná deska varná deska varná deska varná deska varná deska varná deska varná deska varná...

Více

Seznam souborů v sadě VY_32_INOVACE_1a Motory

Seznam souborů v sadě VY_32_INOVACE_1a Motory Seznam souborů v sadě VY_32_INOVACE_1b Palivové soustavy - systémy řízení motoru Číslo souboru VY_32_INOVACE_1b01 VY_32_INOVACE_1b02 VY_32_INOVACE_1b03 VY_32_INOVACE_1b04 VY_32_INOVACE_1b05 VY_32_...

Více

Výroční zpráva 2011 - Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

Výroční zpráva 2011 - Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí mezinárodní konferenci o chemii a životním prostředí (International Conference on Chemistry and the Environment, ICCE 2011) v září 2011. Zároveň získali stipendium na podporu mobility a kariérního ...

Více

replika Panzerfaust

replika Panzerfaust nás v lednu tohoto roku pozval na poměrně velké manévry, které se konaly v Hřebenech (kousek od Sokolova) na místní zřícenině a blízkém bývalém pivovaru. Tam jsme se seznámili s jeho sokolovskými p...

Více

Optozávora

Optozávora dražší SFH401-3. Jako pøijímaè mùžete použít napø. fototranzistory SFH309-5, pøípadnì L-53P3BT. Všechny uvedené typy mají malé vyzaøovací úhly a proto není nutné používat žádné èoèky. Pro použití j...

Více

9H VWHMQěFK NROHMtFK V SRVW LNRYD HP - LUME-SOS

9H VWHMQěFK NROHMtFK V SRVW LNRYD HP - LUME-SOS #O/)<*#<*768)8#PQMK#R#PQNK#D#(/@#([email protected]#T8128)/<-#[email protected]+&.'#:&%#7&%&+&'#.91:'#:&%8S#S #O/)<*#<*768)8#PQMK#R#PQNK#D#1#([email protected]#G.&#"K#:DL+HS#T8128)/<-#[email protected]+&.'#:&%#7&%&+&'#.91:'#:&%8S# #O&1')<*#<*768)8...

Více

Katalog produktů Seiko

Katalog produktů Seiko Standartní adresní etikety, snímatelné: 1 box SLP-R2Rl 28 × 89 mm, 2 × 130 etiket/box Etikety do pořadačů, nelepící: 1 box SLP-EHFL 39 × 60 mm, 2 × 300 etiket/box Jmenovky perforované, nelepící: 1 ...

Více

Cena po slevě 50% 12 604

Cena po slevě 50% 12 604 kontrola zahřívání; automatické vyrovnání bodu varu dle nadmořské výšky zásobník na vodu o objemu 1,3 l ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu umístění parního generátoru uvnitř varného prostoru dě...

Více