pracovní list Rozvíjející větné členy

Transkript

pracovní list Rozvíjející větné členy
AUTOR:
Mgr. Vlasta Hrádelová
ŠKOLA:
ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice
PŘEDMĚT:
Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.38
DATUM:
2. října 2013
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a
školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
ZDROJE:
ČECHOVÁ, Marie, Zdeněk HLAVSA, Antonín TEJNOR a Vlastimil STYBLÍK. Přehledná mluvnice češtiny
pro základní školy: [mluvnice se nebojíme]. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1992, 153 s. ISBN 80-852-9836-8.
HOŠNOVÁ, Eva a Ivana BOZDĚCHOVÁ. Český jazyk 7 pro základní školy. 1. vyd. Praha: SPN pedagogické nakladatelství, 2008-2010, 3 sv. ISBN 978-80-7235-445-0.
HOŠNOVÁ, Eva a Ivana BOZDĚCHOVÁ. VLADIMÍR STYBLÍK. Český jazyk 7 pro základní školy: pracovní
sešit. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2008, 55 s. ISBN 978-807-2353-927.
KRAUSOVÁ, Zdeňka a Renata TERŠOVÁ. Český jazyk 7: pro základní školy a sekundu víceletého
gymnázia. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2004, 136 s. ISBN 978-80-7238-776-2.
KRAUSOVÁ, Zdeňka a Renata TERŠOVÁ. Český jazyk pro 7. ročník základní školy a sekundu víceletého
gymnázia: pracovní sešit. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2004, 64 s. ISBN 80-723-8321-3.
MELICHAR, Jiří a Vlastimil STYBLÍK. Český jazyk: přehled učiva základní školy s cvičeními a klíčem. Vyd.
14., přeprac. Praha: Fortuna, 2004, 275 s. ISBN 80-716-8892-4.
STYBLÍK, Vlastimil a Marie ČECHOVÁ. Stručná mluvnice česká: mluvnická a slohová cvičení. 8. vyd., (ve
Fortuně 3., přeprac.). Praha: Fortuna, 2007, 215 s. ISBN 978-807-1689-560.
Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice
Škola pro budoucí generace
registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3677
www.activucitel.cz
vypracovala: Mgr. Vlasta Hrádelová
1
Přívlastek
- blíže určuje ......................................................................
* Pks - shodný se s podstatným jménem .................................... v pádě, čísle a rodě.
* Pkn – neshodný se s podstatným jménem ..............................................................
1. Utvoř z neshodných přívlastků přívlastky shodné:
dům z cihel -
pokoj bratra -
cesta v lese -
doprava letadly -
2. Přívlastky neshodné nahraď přívlastky shodnými:
Ve výloze byly vystaveny výrobky ze skla. Na věž vedly schody z kamene. Na svazích k jihu se daří
vínu. Rád jím polévku z ryby. Počasí v dubnu bývá proměnlivé.
3. Ze shodných přívlastků utvoř přívlastky neshodné:
hokejový zápas -
letní boty -
pomerančová šťáva -
okenní rám -
4. Přívlastky shodné nahraď přívlastky neshodnými:
K obědu jsme měli meruňkové knedlíky. Vrbenští hráči zápas vyhráli. Na náměstí stála
pískovcová kašna. Kvitová vyhrála finálový zápas ve Wimbledonu.
5. V tabulce doplň k uvedeným podstatným jménům shodné a neshodné přívlastky.
přívlastek shodný = Pks
přívlastek neshodný = Pkn
* s řídícím jménem se shoduje
v pádě, čísle, rodě
* s řídícím jménem se neshoduje
potok
cesta
lavička
stěna
Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice
Škola pro budoucí generace
registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3677
www.activucitel.cz
vypracovala: Mgr. Vlasta Hrádelová
2
6. Vyhledej a urči druhy podmětů a přísudků.
Podél cesty rostla stará lípa. Lavičku ze smrku musíme natřít. Papírový obal se ušpinil. Za výkladní
skříní nás upoutala vánoční výzdoba.
7. Vyhledej přívlastky a rozliš jejich druh:
Podél cesty rostla stará lípa. Lavičku ze smrku musíme natřít. Papírový obal se ušpinil. Za výkladní
skříní nás upoutala vánoční výzdoba. Přijely i atletky z Polska. Listy z jabloní již opadaly. Kamennou
kapličku pěkně vyzdobili. Přes pole přeletěla hejna ptactva.
8. Do tabulky správně připiš přívlastky:
moje vlasy, první třída, závodník z Čech, průchod lesem, krajina bez vody, mohutná větev.
přívlastek shodný = Pks
* s řídícím jménem se shoduje v pádě, čísle, rodě
přívlastek neshodný = Pkn
* s řídícím jménem se neshoduje
9. Doplň i/y, í/ý:
Při kurzu plavání jsme se učili spl........vat. První m......sto ve skoku v......sokém nám udělalo
vel.......kou radost. Čert je mou nejobl.......benější nadpřirozenou b.......tostí. Včel....... op.......lují
velké množství kv.......tků. Z budky se oz........valo p......pání s......kor. V dílně jsme o přestávce
zametal...... p.......liny. V.......razili jsme hned za sv.....tání. Hodiny na orloji odb......jely půlnoc.
Udiveně z.......ral na svůj nepovedený test. V ZOO jsme s....... prohl......želi s......čky a v.......ry. Had se
sv......nul do klub.....čka. Těšili jsme se na příjemný pob.......t ve V.......sokých Tatrách. Koupili jsme
starý dřevěný ml.......n s rozb.......tým ml.......nským kolem.
Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice
Škola pro budoucí generace
registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3677
www.activucitel.cz
vypracovala: Mgr. Vlasta Hrádelová
3
10. Vysvětli význam následujících rčení. Urči přívlastky shodné a neshodné:
Zameť si před svým prahem.
Byla v něm malá dušička.
Nechal si otevřená zadní vrátka.
Ještě nepřišla má hodina.
Kousl do kyselého jablka.
Má jazyk z hadích ocásků.
Byli jedno těla a jedna duše.
Má tenké uši.
To je voda na můj mlýn.
Krmila nás těšínskými jablíčky.
Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice
Škola pro budoucí generace
registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3677
www.activucitel.cz
vypracovala: Mgr. Vlasta Hrádelová
4
Předmět = Pt (pád)
* závisí na .................................
Ptáme se na něj ....................................................... (kromě .......................................) .
1. Doplň vhodné předměty a urči jejich pád:
ulovil ....................................... (...... . pád), dopsal ........................................ (...... . pád), zavolat
......................................... (...... . pád), poslouchat ......................................... (...... . pád), vzdal se
......................................... (...... . pád), prohrál v ......................................... (...... . pád).
2. K označeným slovům přiřaď správný pád
Dal mi (...........) dárek k včerejšímu svátku. Natrhal mnoho jablek (...........). O naší kočce (...........) mluv
jen hezky. Dal mi dárek k včerejšímu svátku (...........). S námi (...........) nikam nechoďte. Bez červené
pastelky (...........) nemohu malovat.
3. Vytvoř věty s následujícími předměty:
Luboše jablka vrbami maminku 4. Uvedená slova použij ve větách jako předměty. Urči jejich pád.
babičku
...................................................................................................................................................................................
noviny
...................................................................................................................................................................................
o kamarádovi
...................................................................................................................................................................................
mi
...................................................................................................................................................................................
k nám
...................................................................................................................................................................................
Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice
Škola pro budoucí generace
registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3677
www.activucitel.cz
vypracovala: Mgr. Vlasta Hrádelová
5
5. Najdi předměty a urči jejich pád. Napiš grafy.
Dodal si odvahy.
Věřil tomu.
Bojoval proti nemocím.
6. Doplň do vět vhodné předměty a urči jejich pád:
Po strastiplné cestě dosáhla výprava svého ........................................... (............). Milan složil do kufru
nepotřebné ........................................... (............).
V bažinách u rybníka lovili myslivci divoké
........................................... (............). Postaral jsem se o svého ........................................... (............), který
se k nám zaběhl. Rybář .......................................
(............) předvedl svůj ...........................................
(............).
7. Ve větách vyhledej předměty:
Pošlu rodičům pohled. Všichni se tomu divili. Dal jsem mamince dárek. Babička dětem vyprávěla
veselý příběh. Věrka nás požádala o radu. Dodržujte pravidla hry. Bál se odpovědnosti. Nepamatuji se
na to. Včera nás zahlédli před kinem.
8. Ve větách urči větné členy:
Eva napsala babičce dopis k svátku.
růže. Všichni napsali domácí úkol.
Usmála se na nás.
Tatínek koupil mamince červené
Červené růže z Holandska rozkvetly. Filip dočetl knihu o
středověku. Naše maminka vaří oběd.
Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice
Škola pro budoucí generace
registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3677
www.activucitel.cz
vypracovala: Mgr. Vlasta Hrádelová
6
Příslovečné určení času -
Puč - ptáme se otázkami:
1. Vyhledej příslovečná určení času. Jakým slovním druhem jsou vyjádřena?
Představení trvalo dlouho. Včera jsme se vrátili z výletu. Zítra máme odpolední
vyučování. Denně cvičí na bicí. Domů přišli odpoledne. Velká přestávka končí v deset.
2. Ke slovesům doplň vhodná příslovečná určení času:
sportoval odletěl -
Příslovečné určení místa - Pum - ptáme se otázkami:
3. Vyhledej příslovečná určení místa. Jakým slovním druhem jsou vyjádřena?
Pohladil psa za ušima. Doma už nebyli. Lovci štvali zvěř k lesu. Myš skočila do kouta.
Nedaleko nás zastavilo auto. V lukách se nachází veliký rybník. Bydlíme u náměstí.
4. Ke slovesům doplň vhodná příslovečná určení místa:
jedla dívali se šel pracuji sedí 5. Urči větné členy:
Naše babička pracuje na zahradě. Večer odešli do kina Cinestar. Ve škole chodíme na
obědy. V pondělí pojedeme na školní výlet. V srpnu vymalujeme dětský pokoj.
Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice
Škola pro budoucí generace
registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3677
www.activucitel.cz
vypracovala: Mgr. Vlasta Hrádelová
7
Příslovečné určení způsobu - Puzp - ptáme se otázkami:
6. Vyhledej příslovečná určení způsobu. Jakým slovním druhem jsou vyjádřena?
Tvářili se smutně.
Dopadne to dobře.
Zahanbeně odešli.
Mile se na nás usmála.
7. Ke slovesům doplň vhodná příslovečná určení způsobu:
šel psal jedla mluvil -
Příslovečné určení míry - Pumí - ptáme se otázkami:
8. Vyhledej příslovečná určení míry. Jakým slovním druhem jsou vyjádřena?
Tvářili se velmi smutně.
Maloval celkem dobře.
Máš docela
dobré triko.
9. Vymysli co nejvíce příslovečných určení míry:
Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice
Škola pro budoucí generace
registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3677
www.activucitel.cz
vypracovala: Mgr. Vlasta Hrádelová
8
Příslovečné určení I. = Pu
* závisí na ................................. nebo příslovci.
Příslovečné určení vyjadřuje:
▪
místo
? kde? odkud? kudy? kam?
Vrátil se z výletu.
▪
čas
? kdy? odkdy? dokdy? jak dlouho? jak často?
Brzy půjdu domů.
▪
způsobu
? jak? jakým způsobem?
Práce mu šla rychle.
▪
míru
?do jaké míry?
Práce mu šla docela dobře.
10. Rozliš příslovečná určení:
Přestěhovali se na venkov. Hrozně se smál. Kolo je příliš drahé. Ráda tudy chodím. Plavci byli
připraveni v bazénu. Večer si popovídáme. Rychle se oblékli.
11. Urči všechny větné členy, napiš grafy:
Včera odešel ze školy velmi rychle.
Napila se z hrnečku minerální vody.
12. Doplň bližší okolnosti dějů:
...................................................................................odešli ..................................................................................
........................................................................................viděl...................................................................................
................................................................................vyrobíme..................................................................................
Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice
Škola pro budoucí generace
registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3677
www.activucitel.cz
vypracovala: Mgr. Vlasta Hrádelová
9
Příslovečné určení příčiny = Pup
ptáme se otázkami:
PŘÍČINA → DĚJ
1. Ve větách vyhledej příslovečná určení příčiny:
Jitka zářila štěstím.
Chlapec se třásl zimou.
Ze strachu se vším souhlasil.
2. Ve větách vyhledej příslovečná určení příčiny:
Přes nepříznivé počasí jel na kole. Pro nemoc nemohl přijít na trénink. Chystali se na večeři. Udělal to
proti naší vůli. Při opatrnosti se nic nestane. Za slunečného počasí půjdeme na plovárnu. Šla na
koncert na přání babičky. Děkuji vám za pomoc. Od těžké práce měl na ruku mozoly. Poslal nás pro
uklízečku. Na školní výlet můžeme jet jen se souhlasem pana ředitele.
Příslovečné určení účelu = Puú
ptáme se otázkami:
DĚJ → ÚČEL
3. Ve větách vyhledej příslovečná určení účelu:
Pobídl psy do běhu. Podal mi ruku na usmířenou. Teta mě poslala pro chleba.
Dali nám pro
zahřátí čaj.
4. Ve větách vyhledej příslovečná určení účelu:
Přes nepříznivé počasí jel na kole. Pro nemoc nemohl přijít na trénink. Chystali se na večeři. Udělal to
proti naší vůli. Při opatrnosti se nic nestane. Za slunečného počasí půjdeme na plovárnu. Šla na
koncert na přání babičky. Děkuji vám za pomoc. Od těžké práce měl na ruku mozoly. Poslal nás pro
uklízečku. Na školní výlet můžeme jet jen se souhlasem pana ředitele.
Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice
Škola pro budoucí generace
registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3677
www.activucitel.cz
vypracovala: Mgr. Vlasta Hrádelová
10
Příslovečné určení podmínky = Pupod
ptáme se otázkami:
5. Ve větách vyhledej příslovečná určení podmínky:
Žáci při hodině nesmí opustit třídu bez souhlasu učitele.
Za nepříznivého počasí půjde do kina.
6. Ve větách vyhledej příslovečná určení podmínky:
Přes nepříznivé počasí jel na kole. Pro nemoc nemohl přijít na trénink. Chystali se na večeři. Udělal to
proti naší vůli. Při opatrnosti se nic nestane. Za slunečného počasí půjdeme na plovárnu. Šla na
koncert na přání babičky. Děkuji vám za pomoc. Od těžké práce měl na ruku mozoly. Poslal nás pro
uklízečku. Na školní výlet můžeme jet jen se souhlasem pana ředitele.
Příslovečné určení přípustky = Pupříp
ptáme se otázkami:
7. Ve větách vyhledej příslovečná určení přípustky:
Přes slunečné počasí ven nešel. I přes svou nešikovnost to dokázal. Navzdory našim námitkám šel
ven.
8. Ve větách vyhledej příslovečná určení přípustky:
Přes nepříznivé počasí jel na kole. Pro nemoc nemohl přijít na trénink. Chystali se na večeři. Udělal to
proti naší vůli. Při opatrnosti se nic nestane. Za slunečného počasí půjdeme na plovárnu. Šla na
koncert na přání babičky. Děkuji vám za pomoc. Od těžké práce měl na ruku mozoly. Poslal nás pro
uklízečku. Na školní výlet můžeme jet jen se souhlasem pana ředitele.
Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice
Škola pro budoucí generace
registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3677
www.activucitel.cz
vypracovala: Mgr. Vlasta Hrádelová
11
Příslovečné určení II. ,III.
Příslovečné určení vyjadřuje:
▪
místo
? kde? odkud? kudy? kam?
Odešel do práce.
▪
čas
? kdy? odkdy? dokdy? jak dlouho? jak často?
Vstává v šest.
▪
způsobu
? jak? jakým způsobem?
Mluvil potichu.
▪
míru
?do jaké míry?
Dům byl značně poškozený.
▪
příčinu
? proč? z jaké příčiny? nač? k čemu?
Pro nemoc nemohl přijít.
PŘÍČINA → DĚJ
▪
účel
? za jakým účelem?
Holky jely na nákup.
DĚJ → ÚČEL
▪
podmínku
? za jaké podmínky?
Při snaze se dohodneme.
▪
přípustku
? i přes co? navzdory čemu?
Přes zákaz odešli.
1. Uvedená slova použij ve větách jako příslovečná určení a urči jejich druh:
před domem přes opatrnost pro jízdenku na kolech na ulici během vánice přes déšť 2. Doplň do vět co největší počet vhodných příslovečných určení:
Svítilo slunce.
Koťata běhala.
Světla svítila.
Kosatce kvetly.
Iva se učila.
Auto zastavilo.
3. Vyhledej příslovečná určení a urči jejich druh:
Přes zákaz do kina šla. Při nedostatku vláhy putují sloni stovky kilometrů za vodou. Počet goril se
snižuje i kvůli pálení lesů. Při vší opatrnosti se občas kelímek převrhne.
Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice
Škola pro budoucí generace
registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3677
www.activucitel.cz
vypracovala: Mgr. Vlasta Hrádelová
12
4. Vyhledej příslovečná určení a urči jejich druh:
Na prázdninách u tety jsme se denně chodili koupat do rybníka. Přes velkou převahu nakonec
prohrál. Romana byla červená jako malina. Při porušení pravidel hru přeruším. Losí mléko se používá
při léčení střevních chorob. Všichni ji měli velmi rádi. Nechtěla nikam jet. Pro slzy nás přehlédl. Pro
osvěžení jsme si dali studenou vodu. Moje dcera se jmenuje Miriana.
5. Vyhledej příslovečná určení a urči jejich druh:
Při vší smůle jsme začátek filmu stihli. Opozdilec byl přistižen školníkem. Do kroužku můžeme chodit
jen se svolením rodičů. Dověděla se o tom od sousedky. Jídlo rozdělím na dva díly. Celý rok chodil do
školy pěšky. Z radosti dal babičce pusu. Zazpíváme si pro radost. Únavou už jsme sotva šli.
Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice
Škola pro budoucí generace
registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3677
www.activucitel.cz
vypracovala: Mgr. Vlasta Hrádelová
13
Doplněk = D → rozvíjející ........................................ větný člen, který závisí na S __ O __ E __ E,
ale zároveň se vztahuje ke J __ É __ U. Vyjadřuje VL __ S __ N __ ST nebo __ T __ V, které
má jev označovaný jménem během děje nebo které během děje nabývá
1. Najdi ve větách doplňky:
Nataša se ráda směje. Udělám to sám. Vrátil jsem se opálený. Viděl mě plakat. Jmenovali ho
předsedou. Byt vypadal uklizený. Náš závodník doběhl jako první.
1b/ Urči, jakým slovním druhem jsou doplňky vyjádřeny
2. Najdi ve větách doplňky:
Na zkoušku jsme šli tři. Mirek se vrátil jako vítěz. Mirka oslavovali jako vítěze. Ženil se příliš mladý.
Otec se vrátil unaven. Klepal na dveře rozpačitý. Děti běhaly bosy.
2b/ Urči, jakým slovním druhem jsou doplňky vyjádřeny
3. Najdi ve větách doplňky
Zdeněk ležel nemocen. Brána do dvora zůstala otevřená. Třída si vybrala Honzu za svého mluvčího.
Ráda jím hovězí polévku s játrovými knedlíčky. Starý muž se cítil opuštěn. Časopis mi kluci vrátili
potrhaný.
3b/ Urči, kterým slovním druhem jsou doplňky vyjádřeny:
4. Najdi ve větách doplňky
Vedoucí oddělení byl jmenován ředitelem. Seděl jsem v první řadě sám. Děti přiběhly udýchané. Jitka
byla vybrána za kapitánku družstva. Jejich družstvo skončilo první. Pan Nový byl zvolen poslancem.
4b/ Urči, kterým slovním druhem jsou doplňky vyjádřeny:
Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice
Škola pro budoucí generace
registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3677
www.activucitel.cz
vypracovala: Mgr. Vlasta Hrádelová
14

Podobné dokumenty