česky - 123dopyt.sk

Komentáře

Transkript

česky - 123dopyt.sk
èesky
Z
TEXTILE AIR DISTRIBUTION SYSTEMS
www.prihoda.eu
Základní
informace
2
Pomocí textilního rozvodu rozdìlíme vhodným zpùsobem vzduch
pøicházející z klimatizaèní, vytápìcí, chladící nebo filtraèní jednotky. K jeho
distribuci dochází skrz tkaninu rùznì velkými a úèelnì rozmístìnými
otvory. Lze tak dosáhnout velmi zajímavých technických efektù a vyhovìt
jinak tìko øešitelnému zadání. Pouitá tkanina splní poadavky na poární
odolnost, hygieniènost, trvanlivost a vzhled. Pro dosaení poadovaných
rychlostí proudu pøivádìného vzduchu je dùleité správnì stanovit poèet,
velikost a smìrování otvorù. Kadá zakázka se dimenzuje a navrhuje
originálnì podle vstupních podmínek. Speciální montání materiál, který je
souèástí dodávky umoòuje rychlou a snadnou montá i demontá.
Podle dispozice prostoru se zvolí správný tvar a délka vyústky, podle
prùtoku vzduchu potøebný rozmìr. Teplota pøivádìného vzduchu, výška
zavìšení a rozmístìní pracovních míst ovlivòují smìrování a velikost
otvorù v tkaninì. Zkušenosti technika a jeho fantazie umoní plné vyuití
výhod textilních vyústek.
Kadá zakázka vyaduje individuální pøístup a zaèíná od návrhu technického
øešení. Typický prùbìh zakázky znázoròuje toto schéma:
Systém zpracování zakázek
Zákazník
1
3
Pøedstava øešení
(skica, technické údaje)
Kontrola a potvrzení
návrhu
Pøíhoda s.r.o.
2
Návrh øešení
(výkres, specifikace a ocenìní)
Zadání do výroby, potvrzení
termínu a zpùsobu dodání
Výroba, výstupní kontrola, zabalení,
odeslání na urèenou adresu
6
Instalace a uvedení
do provozu
4
5
Textilní rozvod vzduchu není pouhým potrubím, ale zaøízením pro
vhodné rozdìlování vzduchu. Spíše ne potrubím je speciální
vyústkou.
T
Textilní
rozvody
vzduchu
Èím je a èím není Pøíhoda s.r.o.
Jde o støednì velkou, stoprocentnì èeskou firmu, která se plnì specializuje na výrobu
textilních rozvodù vzduchu. Od svého zaloení v roce 1994 trvale zvyšuje objem výroby
a zejména kvalitu výrobkù a slueb. Výsledky posledních let øadí firmu Pøíhoda mezi vùbec
nejvìtší svìtové výrobce. Nevyrábí potrubí na metry, ale poskytuje zákazníkùm øešení
distribuce vzduchu šité na míru. Od diskuze moností pøes potøebné výpoèty a po dodávku
navreného rozvodu.
Pøíhoda s.r.o. není pouze výrobcem textilního potrubí, ale
poskytuje øešení distribuce vzduchu kdekoliv, kde vzniká taková
potøeba.
Proè zvolit textilní rozvod vzduchu místo tradièního plechového
Dùvodù se najde celá øada. Od výraznì niších nákladù na dodávku a montá, pøes monost dokonalého èištìní a po zajímavý vzhled a
technickou variabilitu. Prakticky ke kadé instalaci zamýšlené tradièním zpùsobem jsme schopni nabídnout alternativní øešení. To bude sice
jiné v øadì detailù, ale vdy pøinese uivateli nìjaké výhody a splní technické poadavky.
Ušetøí se na investici, protoe tradièní rozvody a zejména vyústky jsou velmi drahé.
Vyøeší se problém s nerovnomìrnou distribucí vzduchu, která je charakteristická pro tradièní systémy. Díky
rovnomìrnému rozptylování nedojde ke vzniku prùvanù v nìkterých místech a nedostatku vzduchu jinde.
Instalace probìhne velice rychle. Vzhledem k jednoduchosti zavìšování je obvykle moná i za bìného provozu
podniku.
Zcela odpadne manipulace s objemnými a tìkými plechovými rourami.
Zájmem kadého provozovatele klimatizaèního zaøízení by mìla být èistota vzduchovodù. Draze upravený
vzduch (filtrovaný, chlazený èi ohøívaný, pøípadnì i vlhèený) by nemìl být znehodnocen prùchodem
zneèištìným potrubím. Textilní rozvod vzduchu lze vyèistit rychle, levnì a pøitom dokonale. Èištìní potrubí z
pevných materiálù je drahé, èasovì nároèné a nedokonalé.
Správnì navrené a instalované textilní vyústky z kvalitních materiálù se stanou výrazným a zajímavým
prvkem interiéru budovy. Architekt si mùe vybrat z celé škály barev a tvarù.
Nejedná se o doèasné øešení, ale o plnohodnotnou alternativu tradièních rozvodù. Naše støední materiály mají
záruku 10 a pøepokládanou ivotnost více ne 15 let.
www.prihoda.eu
Na první pohled vypadá jako potrubí, ale to je jenom èást pravdy. Textilní rozvod
neslouí k pouhému pøemísování urèitého prùtoku vzduchu z místa A do místa B.
Slouí pøedevším k jeho rozdìlování podél celé trasy, pøièem na jejím konci, v bodì B,
je prùtok ji nulový. Pouití jako potrubí je moné, ale není to typický pøípad.
TEXTILE AIR DISTRIBUTION SYSTEMS
Co je a co není textilní rozvod vzduchu
3
P
Prùøezy a
instalace
www.prihoda.eu
Rozlišujeme 5 rùzných prùøezù vyústek:
A
TEXTILE AIR DISTRIBUTION SYSTEMS
á
A
A/2
A
B
kruhový
pùlkruhový
ètvrtkruhový kruhová úseè
kruhová výseè
Základní øada hodnot A a B:
100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 710, 800, 900, 1 000, 1 120, 1 250, 1 400, 1 600, 1800, 2000
Instalace
4
A
A
A
A
Souèástí dodávky je obvykle sada
montáního materiálu. Firma Pøíhoda
vyvinula originální zavìšovací
systémy vhodné pro aplikace za
nejrùznìjších podmínek. Naší pýchou
je kompletní systém hliníkových
profilù sestávající ze základního
profilu ve dvou provedeních, spojky
dílù, zavìšovacího úchytu a
napínacího zaøízení vestavìného
do profilu. Komplexnost našich
zavìšovacích systémù umoòuje
nalezení vhodného zpùsobu
instalace pro kadou aplikaci. Od
nejjednodušších montáí na
poplastovaná lanka a po hliníkové
nebo nerezové profily. U kovových
souèástí je k dispozici varianta
pozinkovaná nebo nerezová.
Monosti instalací
Èíslo
instalace
Schéma prùøezu
0
bez montáního
materiálu a háèkù
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
D
0,2 m/s
Pøíklady výstupù ze softwaru
vìtrání- rozdíl teplot 0 °C
smìrovaná
mikroperforace
0,0 - 1,5 m*
0,2 m/s
0,0 - 3,0 m*
perforace
chlazení- rozdíl teplot 5K
0,2 m/s
textilní tryska
3,0 - 12,0 m*
0,2 m/s
chlazení rozdíl teplot 10K
10,0 - 30,0 m*
* Dosahy proudù se mìní v závislosti na statickém tlaku ve vyústce
vìtrání- rozdíl teplot 0 °C
Pro kadý pøípad distribuce vzduchu má Pøíhoda s.r.o. k dispozici
výpoètovou metodu, která podporuje volbu správného technického
øešení. Náš originální software poèítá dosahy proudù za rùzných
teplotních pomìrù a výsledky prezentuje pomocí grafického
znázornìní obrazù proudìní. Viz pøíklady vpravo na této stranì.
Všechny výpoètové metody vycházejí z nesèetných ovìøovacích i
nových mìøení a testù.
TEXTILE AIR DISTRIBUTION SYSTEMS
mikroperforace
Pomocí Pøíhodových textilních vyústek je moné vzduch bezprùvanovì
rozptylovat, èásteènì nebo zcela smìrovat, anebo dofukovat na velkou
vzdálenost. Vše záleí na zvolené velikosti otvorù, jejich nasmìrování a
pøetlaku ve vyústce. Pro nejdelší dosahy proudù se pouijí textilní trysky.
www.prihoda.eu
Dosahy
proudù
5
P
TEXTILE AIR DISTRIBUTION SYSTEMS
www.prihoda.eu
Pøíklady
pouití
6
Potravináøský prùmysl
Historicky první textilní rozvody vzduchu byly pouívány
v potravináøství. Hygienické pøedpisy urèují, e veškeré
zaøízení potravináøských provozù musí být snadno a dokonale
èistitelné. Takové podmínce vyhovují ze všech moností
distribuce vzduchu pouze textilní vyústky. Po vyprání jsou
dokonale èisté a pøídavek dezinfekce znièí i ty zárodky, které
by odolávaly antibakteriální úpravì. Tkaniny z nekoneèných
vláken vyvinuté speciálnì pro Pøíhodovy textilní vyústky jsou
velmi ploché a neumoòují tak usazování neèistot. Tím se
odlišují od vyústek ze støiových vláken, které se postupnì plní
prachem a mohou pøedstavovat hygienické riziko.
Supermarkety, shromaïovací prostory
Pro pøevánì vysoké haly máme k dispozici distribuci vzduchu øadami vìtších otvorù
pøípadnì textilními tryskami. V kadém pøípadì bude moné pøesné smìrování a
rozdìlování vzduchu podle poadavku zákazníkù. Zkušenosti z praxe potvrzují, e textilní
rozvod v supermarketu poskytuje podstatnì lepší (rovnomìrnìjší) distribuci vzduchu ne
tradièní systémy. To vše navíc za niší náklady. Zcela samozøejmá je monost rùzných
barevných øešení nebo rozdílná distribuce pro rùzné zóny. Napøíklad pro chlazený a
vytápìný úsek supermarketu. Poární odolnost našich tkanin je v souladu s poadavky
všech svìtových norem.
Sklady potravin, pracovištì s nízkou
teplotou
Ve velkoprostorových skladech poskytují textilní rozvody
rovnomìrnou distribuci vzduchu a tím zaruèují udrování
stálých teplot. To bývá zásadní poadavek pro skladování
potravin. Pokud mají lidé pracovat v prostøedí s nízkou
teplotou, pak bývají více citliví na prùvany. Nevhodná
distribuce vzduchu mùe zpùsobovat vyšší nemocnost.
Textilní vyústky rozptylují vzduch bez vzniku prùvanù a vytváøí
pøijatelné klima.
Chemický, textilní, elektrotechnický prùmysl
Pro kadé prùmyslové odvìtví jsou textilní systémy rozvodu vzduchu skvìlým øešením.
Za nepøekonatelnì nízké náklady poskytují rovnomìrnou (bezprùvanovou) distribuci nebo
umoòují smìrování podle pøání koncového uivatele. Více ne 60 variant zavìšení pøináší
monost volby vhodného øešení do jakékoliv situace s ohledem na konstrukce stropù a jiné
instalace v daném provoze. Pro zneèištìné prostøedí je nutné pouití tkanin s vìtšími otvory
(perforace, nikoliv mikroperforace).
P
Pøíklady
pouití
Bazény, sportovní haly a fitcentra
Kuchynì
Kuchynì jsou obvykle prostorovì stísnìné a jejich extrémní zátì teplem a výpary
vyvolává potøebu extrémnì intenzivního vìtrání. Textilní vyústka vìtrací vzduch
rovnomìrnì rozptýlí bez vzniku prùvanù. Jakékoliv smìrování proudù je obvykle zcela
zbyteèné. Pouitý materiál je odolný vùèi výparùm a jeho údrba je (i díky vìtšinou malým
rozmìrùm a váze) velmi jednoduchá. V cenovém porovnání s nerezovými stropy jsou
náklady našeho øešení a øádovì niší! Pouití netextilních rozvodù navíc odporuje
poadavku na snadné a dokonalé èištìní, které je z hygienických dùvodù nezbytné.
Kanceláøe, diskotéky, kina apod.
Vyšší estetické nároky uspokojí barevná a tvarová variabilita
textilních rozvodù. Správnì vyrobené a bezchybnì instalované
pùlkruhové textilní vyústky se stávají vkusnou souèástí interiéru.
Rozptylování vzduchu z tìchto podstropních pùlválcù se
funkènì vyrovná chladícím stropùm nebo trámùm. Cenový
rozdíl oproti tìmto øešením je i u nejlépe vybavených textilních
vyústek obrovský. Na rozdíl od tradièních do podhledu
zasazených vyústek naše øešení nevyvolá místní tepelnou
nepohodu. Zkušenosti prokazují výraznì vyšší spokojenost
pracovníkù v takto rovnomìrnì chlazených kanceláøích.
Doèasné instalace
Výhodnost pouití textilních rozvodù pro chlazení èi vytápìní velkoprostorových stanù
nebo jiných doèasných staveb je zcela evidentní. Lehká konstrukce stropù bez problémù
2
unese textilní vyústky váící od 100 do 400 g/m . Montá je velice rychlá, obvykle pomocí
nosných lanek a háèkù našitých na vyústkách. Kvalitní materiál umoòuje
mnohonásobné opakované pouívání. Chlazení (vytápìní) pomocí jednoho vìtšího zdroje
s napojeným textilní rozvodem je výraznì ekonomiètìjší ne pouhé vyfukování chladu
(tepla) do prostoru. U vytápìní bez rozvodu vzduchu dojde k ohnutí proudu nahoru a
pøetápìní podstropní zóny, z èeho vyplývá enormní ztráta tepla. U chlazení pak intenzivní
proud vzduchu vyvolává místnì podchlazení a prùvany, na druhou stranu jinde vzniknou
nedostateènì vychlazené zóny. Oba pøípady úspìšnì vyøeší správnì navrený textilní
rozvod.
TEXTILE AIR DISTRIBUTION SYSTEMS
www.prihoda.eu
Instalace na nejrùznìjších sportovištích jsou pro textilní rozvody
velmi typické. Pro velkoprostorové sportovní haly je k dispozici
celá øada moností smìrované distribuce. Naopak pouze
rozptylování chladícího vzduchu minimální rychlostí nebude
negativnì vnímáno zákazníky fitcentra. Èasto jde o nízké
místnosti, kde je distribuce vzduchu vdy obtíná. Pùlkruhové
textilní vyústky na stropì jsou zde cenovì i funkènì nejlepším
øešením. Specifické prostøedí plaveckých bazénù je témìø
pøedurèeno k instalaci textilních rozvodù. Pouívané tkaniny
vèetnì instalaèního materiálu jsou zcela odolné vùèi vlhkému
prostøedí. Kombinace rùzných barev oiví interiér.
7
È
Èasto
kladené
otázky
1/ Jak textilní vyústka vypadá, kdy vypneme ventilátor?
Kruhová vyústka - porovnání instalací
Jednoduché zavìšení
www.prihoda.eu
TEXTILE AIR DISTRIBUTION SYSTEMS
Jednoduché zavìšení
se vzpìrami
Jednoduché zavìšení
s obruèemi
80% plochy kruhu
nafouknutá
8
Dvojité zavìšení
bez pøívodu vzduchu
2/ Lze textilní vyústky pouít pro odvádìní vzduchu?
Bohuel ne, tvar vyústky drí pouze vnitøní pøetlak. Prùchod nefiltrovaného vzduchu by navíc velmi
rychle zneèistil tkaninu. Ve velmi omezeném rozsahu jsou pouitelné vyústky s vyztuovacími
obruèemi a dobøe spoèítanou perforací.
Typický prùbìh statického a dynamického
tlaku uvnitø vyústky
3/ Jaká je ivotnost textilních vyústek?
Nejedná se o krátkodobé øešení, vyústky z kvalitních tkanin budou slouit patnáct i více let.
Omezenou ivotnost mohou mít lehké tkaniny (cca 100 g/m2) s maximálním poètem 50ti praní
nebo levné, obvykle polyetylénové fólie náchylné na roztrhání.
4/ Jaká je tlaková ztráta textilní vyústky?
Ve správnì navrené textilní vyústce bez tvarovek je všude témìø stejný statický tlak. Podle
jeho prùmìrné hodnoty se spoèítá perforace tkaniny. Z toho vyplývá, e vyústka je navrena
na základì zadání externího tlaku ventilátoru, jemu se pøizpùsobí. Tvarovky a vyrovnávaèe
turbulencí pøedstavují místní ztráty, které je tøeba zohlednit. Ztráta tøením bývá nízká vzhledem
ke klesající rychlosti uvnitø vyústky. Minimální pouitelný tlak je 50 Pa, u lehkých materiálù
pak 20 Pa.
5/ Co s vyústkami, kdy se zanesou špínou?
Prací štítek
Vyústky s mikroperforací nebo dokonce vìtšími otvory se pøi minimální pøedfiltraci EU3 v bìném
prostøedí nikdy zcela nezanesou neèistotou. Údrba (obvykle praní v praèce) je tedy nutná pouze
z hygienických a estetických dùvodù. Kadý samostatný, zipem oddìlitelný díl našich vyústek
obsahuje prací štítek s dostateèným návodem na praní. Zkušenosti ukazují, e naše tkaniny z
nekoneèných vláken zùstávají zevnitø témìø èisté i po mnoha mìsících provozu.
6/ Mohou textilní vyústky zplesnivìt?
Na libovolném materiálu mùe vyrùst plíseò, pokud je vlhký a nevìtraný. To platí i pro tkaniny
s antibakteriální úpravou, protoe plísnì nejsou bakteriemi. Nikdy proto neskladujte vlhké vyústky
zabalené nebo je neponechávejte delší dobu mimo provoz. Plíseò nelze z tkaniny nijak odstranit.
7/ Mohu pouít ètyøhranné vyústky?
Pouze v pøípadì, e je vhodným zpùsobem vyztuíme a ani potom nebude tvar pøesný. Nafouklá
tkanina se vdy zformuje do oblého tvaru.
8/ Pùsobí textilní vyústka zároveò jako filtr?
Pøi pouití prodyšných materiálù pùsobí tkanina vyústky jako filtr na tu èást vzduchu, která jí prochází. Postupným zanášením se zvyšuje její
tlaková ztráta a klesá prùtok, co vyvolá nutnost vyprání. Povaujeme za jednoznaènì výhodnìjší pouívání perforovaných materiálù. Ty sice
neposkytují filtraci, ale nemìní svoji tlakovou ztrátu a poèet praní se výraznì sniuje. Vyrábíme distribuèní prvky nikoliv filtry.
9/ Proè Pøíhoda s.r.o. nepouívá plastové trysky nebo štìrbiny
Pouívání plastových trysek nebo podélných štìrbin ze síta je dáno historickými dùvody. Tyto prostøedky umoòovaly smìrování urèitého
prùtoku vzduchu, trysky navíc zpevòovaly otøepené okraje otvorù. S pøíchodem laserové technologie, která umoòuje vyøezávání pøesných
otvorù se zatavenými okraji, se jejich vyuívání stalo zbyteèným. Správnì navrené øady otvorù splní ten samý úèel a jsou levnìjší a hezèí.
Z toho dùvodu Pøíhoda s.r.o. nemusí pouívat ani štìrbiny ani plastové trysky a pøi tom dosáhne stejné distribuce vzduchu.
10/ Proè Pøíhoda s.r.o. nepouívá více prodyšné tkaniny
Prodyšné materiály pouíváme, abychom zamezili kondenzaci pøi distribuci vzduchu s teplotou pod rosným bodem okolí. Máme ovšem pouze
materiál o jedné hodnotì prodyšnosti. Ta je velmi nízká a slouí právì jen k zamezení kondenzace. Pro distribuci vzduchu pouíváme výhradnì
otvory (perforaci nebo mikroperforaci nebo jejich kombinace). V našem sortimentu jsou i materiály neprodyšné, jejich pouití je v mnoha
pøípadech nevyhnutelné.
N
Mikroperforace
Vypálením pøesného poètu malých (cca 0,4 mm) otvorù
docílíme potøebný prùtok tkaninou. Taková tkanina
(v bìném prostøedí a pøi pøedfiltraci alespoò EU3)
nemìní tlakovou ztrátu a vyaduje praní pouze z
estetických nebo hygienických dùvodù.
Naše
speciality
Membránová vyústka
www.prihoda.eu
Teplý a studený vzduch vyadují zcela odlišný zpùsob pøívodu do místností. Membránová
vyústka umoòuje pøepínání mezi dvìma reimy a tím efektivní vytápìní i bezprùvanové
chlazení.
chlazení
topení
pst
Sekvenèní perforace, clonky
Izolované potrubí a tlumièe hluku
Textilní izolované potrubí se pouije pro pøekonání neklimatizovaných úsekù. Izolace sníí
teplené ztráty a zároveò je úèinným tlumièem hluku.
Textilní trysky
Velice jednoduché øešení pro dosaení nejvìtších dosahù proudù vzduchu. Vycházíme
z filozofie, e textilní rozvod vzduchu musí být kompletnì pratelný a proto má obsahovat co
nejménì netextilních prvkù. Naše textilní trysky jsou navíc vybaveny clonkou pro pøípadnou
regulaci prùtoku a mohou být dodány v provedení pro monost dodateèné zmìny
smìrování (otoèením).
Zavìšovací systémy
Soustavnì se vìnujeme zdokonalování zavìšovacích systémù, které obsahují desítky
originálních øešení. Od speciálního háèku pouitelného jak na lanka, tak i do profilù, pøes
komplexní systém hliníkových profilù, a po napínaèe, èi výztue rozvodù pro lepší vzhled.
Vlastní prádelna
Pøímo ve výrobním závodì máme k dispozici vlastní prádelnu pro údrbu vyústek.
Našim zákazníkùm tak mùeme zajišovat trvalý, odborný servis.
L
škrtící
clonka
TEXTILE AIR DISTRIBUTION SYSTEMS
Testy a mìøení ukázaly, e uspoøádání otvorù ovlivòuje další šíøení vzduchu od vyústky.
Vyvinuli jsme speciální zpùsoby uspoøádání pro vyšší rovnomìrnost distribuce vzduchu.
Pomocí textilních clonek lze upravit prùbìh statického tlaku podél vyústky a tím i výstup
vzduchu.
9
M
Materiál
Pøíhoda s.r.o. vìnuje nejvyšší pozornost kvalitì pouívaných materiálù. Ve
všech pøípadech se jedná o speciální tkaniny, které prošly dlouhým vývojem
pro dosaení co nejvyšší uitné hodnoty pro zákazníky. Tkaniny PMI/NMI
poskytují ji jako standard (bez pøíplatku) všechny níe uvedené výhody.
Vysoká pevnost
Naše základní tkaniny PMS/NMS/PMI/NMI vykazují nejvyšší pevnosti. V osnovì jde
o 2100 N/10mm, v útku 1100 N/10mm. Díky tomu je prakticky vylouèená monost jejich protrení.
Vysoká poární odolnost
Tkaniny PMI/NMI jsou certifikovány podle EN 13501-1 se skvìlým výsledkem. Dosahují
zaøazení v tøídì B-s1,d0, co znamená nešíøení ohnì, minimální vývin dýmu a ádné skapávání
roztaveného materiálu. Tkaniny NHE splòují dokonce poadavky tøídy A.
Zanedbatelný úlet èásteèek
Vzhledem k pouívání nekoneèných vláken jsou naše tkaniny bez výjimky pouitelné v tzv.
èistých prostorech a do tøídy 10000. Laboratorní zkoušky prokázaly témìø nulový úlet èásteèek
z materiálù za provozu.
Antibakteriální úèinek
Speciální úprava zaruèuje nièení bakterií, které se v tkaninì usadí. Tento úèinek nemizí ani
pøi mnohonásobném praní. Po deseti cyklech praní stále splòuje poadavek normy, co
vzhledem k nízké èetnosti praní (viz následující bod) znamená prakticky celoivotní úèinek.
Nenároènost na údrbu
Naše tkaniny z nekoneèných vláken jsou velmi ploché a neumoòují usazování neèistot
z procházejícího vzduchu. Ten je distribuován otvory a textilní vyústky zùstávají zevnitø témìø
èisté (v bìném prostøedí). Nevyadují tak prakticky jinou údrbu ne oprašování zvenku. Praní
pøichází na øadu obvykle pouze z dùvodù hygienických nebo estetických.
Nemìnnost vzhledu
Právì díky nekoneèným vláknùm se nemìní vzhled tkaniny ani po mnoha cyklech praní, na rozdíl
od materiálù ze støiových vláken. Tkaniny ze støie intenzivnì zneèištìné mnostvím usazeného
prachu èasem šednou a z povrchu vystupuje více a více vláken. Naše PMI/NMI/PMS/NMS nejsou
nijak znehodnocovány praním.
10
Oznaèení
Prodyšnost
Hmotnost
Materiál
Záruka
PMS/NMS
ano/ne
støední
100% polyester
10 let
9
PMI/NMI
ano/ne
støední
100% polyester
modifikovaný
10 let
9
PLS/NLS
ano/ne
lehká
100% polyester
2 roky
9
PLI/NLI
ano/ne
lehká
100% polyester
modifikovaný
2 roky
9
NLF
ne
lehká
100% polyetylen
1 rok
2
NHI
ne
tìká
100% polyester +
2x PVC + Sb2O3
2 roky
4
NHE
ne
tìká
100% skelné vlákno
+ 2x polyuretan
2 roky
7
~480 g/m2
p.o. - poární odolnost
Klíè k oznaèování materiálù
I
zvýšená p.o.
E
nejvyšší p.o.
vdy
na pøání
speciální barvy
H
poèet
standardních barev
~280 g/m2
S
standard
èisté prostory
N
neprodyšná
M
praní v praèce
prodyšná
~80 g/m2
vysoká pevnost
P
fólie
poární odolnost
F
L
Charakteristika
antibakteriální
TEXTILE AIR DISTRIBUTION SYSTEMS
www.prihoda.eu
Pøehled nejdùleitìjších vlastností našich tkanin
nelze
M
Materiál
Jak vybrat vhodnou tkaninu?
Pøi výbìru materiálu zohlednìte následující informace.
Zvýšená poární odolnost (oznaèená ve
specifikaci písmenem I, jako „increased“)
znamená vynikající nehoølavost a velmi
nízký vývin dýmu. Tyto materiály vyhovují
poadavkùm pro pouití v naprosté vìtšinì
prostor.
Neupravené polyestery nebo folie (oznaèené
ve specifikaci písmenem S jako standard nebo
F jako folie) jsou velmi málo odolné. Lze je
pouívat pouze v prostøedí, kde není ádná
poární odolnost poadovaná.
2/ Pevnost a èistitelnost
Tkaniny rozdìlujeme do 3 kategorií podle hmotnosti.
Lehké (oznaèené L). Jedná se o tkaniny s
2
hmotností mezi 75 a 100 g/m . U vyústek
z tìchto materiálù staèí pouze 20 Pa statického
tlaku k dobrému nafouknutí. Na druhou stranu
mají niší pevnost a zejména odolnost proti
roztrení. Kromì NLF je lze je prát v praèce.
Støední (oznaèené M). Sem spadají
tkaniny s hmotností mezi 290 a 330 g/m2.
Ty vykazují nejvyšší hodnoty pevnosti a
odolnosti proti roztrení. Minimální pøetlak
pro nafouknutí je 50 Pa. Lze je prát v
praèce.
Tìké (oznaèené H ). Jde o tkaniny
povrstvené PVC nebo polyuretanem a proto
mohou být pouze neprodyšné. Nesmí se prát
v praèce, ale lze je èistit proudem vody. Tím
jsou vhodné pro nejvíce zneèištìné prostøedí.
3/ Prodyšnost
Pouze u prodyšných materiálù je vylouèena kondenzace vody na povrchu vyústek pøi chlazení pod rosný bod prostøedí.
~RAL 9016
PANTONE 135
(~RAL 1017)
PANTONE 420
(~RAL 7035)
PANTONE 424
(~RAL 7037)
PANTONE 341
(~RAL 6024)
PANTONE 187
(~RAL 3001)
PANTONE 2915
(~RAL5012)
PANTONE 7462
(~RAL 5005)
PANTONE 419
(~RAL 9017)
4/ Barvy
Vìtšina našich materiálù je standardnì k dispozici v 9 barvách, které zhruba odpovídají následující škále. Poadavek
na speciální odstín obvykle znamená delší dodací lhùtu.
WH
YE
LG
DG
GR
RE
LB
BL
BC
Pro pøesný výbìr odstínu poadujte vzorkovnici materiálù!
TEXTILE AIR DISTRIBUTION SYSTEMS
Nejvyšší poární odolnost (oznaèená ve
specifikaci písmenem E, jako „excelent“)
znamená zcela nehoølavý materiál. V této tøídì,
s ohledem na cenu, pouíváme pouze tkaniny
ze skelných vláken s polyuretanovým zátìrem.
Ty existují ovšem pouze neprodyšné a jsou
ménì pevné a køehèí ne polyesterové
tkaniny støední hmotnosti.
www.prihoda.eu
1/ Poární odolnost
Naše tkaniny vykazují 3 stupnì poární odolnosti.
11
5
5+5
dobrých
dùvodù
5 pro textilní rozvod vzduchu
TEXTILE AIR DISTRIBUTION SYSTEMS
www.prihoda.eu
EKONOMIKA, RYCHLOST
Úspora nákladù oproti plechovému systému mùe být a 70%! Zohlednìte cenu tradièních vyústek, dopravy
plechového potrubí, instalace, ustavení správného prùtoku a cenu vyèištìní vzduchovodù. Montá i demontá
trvají pouze zlomek èasu nutného u tradièních tìkých systémù!
HYGIENA
Po vyprání s pøípadnou dezinfekcí je celý systém pøívodu vzduchu stoprocentnì èistý a bez bakterií! Takovou jistotu
nelze s netextilním materiálem dosáhnout.
EKOLOGIE
Textilní rozvody jsou šetrné k ivotnímu prostøedí ji niší spotøebou energie pro dopravu a instalaci. Vyrábí se z
èásti z recyklovaného materiálu, na pøání zajistíme odbìr starých kusù.
TECHNIKA
Rozmístìní otvorù pro distribuci vzduchu je libovolné a jejich velikost právì tak. Tím lze docílit nepøeberné
mnoství zpùsobù distribuce vzduchu od bezprùvanového rozptýlení a po cílený pøívod na velkou vzdálenost!
ESTETIKA
Rùzné barevné a tvarové kombinace mohou vyhovìt fantazii architekta a výrobek se pak stane vkusnou souèástí
interiéru.
5 pro Pøíhoda s.r.o.
NEJNIŠÍ POMÌR CENA / KVALITA
Dlouhodobì nabízíme nejlepší pomìr ceny a kvality. Porovnejte si sami naše ceny a kvalitu nabízených výrobkù
a slueb. Naše velice rozumné ceny neznamenají ádný ústupek v kvalitì. Za dodané výrobky ruèíme, jejich
správná funkce a dlouhodobá ivotnost jsou pro nás prvoøadé.
ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI, TECHNICKÁ PODPORA
Vyrábíme pouze tento výrobek a trvale se vìnujeme jeho zdokonalování. Kadý podnìt, získaný z tisícù
realizovaných zakázek, pouijeme pro naši práci. Naši inenýøi peèlivì ovìøují všechny technické detaily v naší
specializované zkušebnì. Souèástí kadé dodávky je výpoèet technických parametrù vèetnì obrazù proudìní
vzduchu.
INOVATIVNOST
Kadým rokem uvádíme na trh nìkolik novinek jako zcela pøirozený dùsledek nadšení a tvùrèích schopností
našich lidí. Nic nepovaujeme za hotové, vše se dá ještì dále zdokonalit.
UNIKÁTNÍ TKANINY, DLOUHÁ ZÁRUKA
Po celou dobu naší existence usilujeme o vývoj co nejkvalitnìjší tkaniny. Naše souèasné materiály PMI/NMI jsou
velmi pevné, vyrobené z nekoneèných vláken, antibakteriální, antistatické a mají skvìlou poární odolnost. To
vše ji ve standardu, nikoliv jako zvláštní výbava. K tomu navíc poskytujeme desetiletou záruku.
MIKROPERFORACE
Tato originální technologie pøinesla novou kvalitu do našeho oboru. Speciální laserové stroje nám umoòují
efektivnì perforovat tkaniny velmi jemnými otvory a tím dosahovat poadovaný prostup vzduchu.
12
Pøíhoda s.r.o.
Za Radnicí 476
539 01 Hlinsko
EU - Èesko
www.prihoda.eu
[email protected]
tel.: +420 469 311 856
fax: +420 469 311 857

Podobné dokumenty

sazba-12 (redukce na letak)

sazba-12 (redukce na letak) topenáøskými produkty a stavebními materiály. Po celém svìtì provozuje více než 5000 poboèek ve 28 zemích, v Èeské republice vystupuje pod obchodní znaèkou CESARO.

Více

HGS45, HGS60, HGS90, HGS11 - Saunova

HGS45, HGS60, HGS90, HGS11 - Saunova tlaèítko I/O, generátor páry se vypne. Souèasnì se vypne i pumpa na vùnì. Ostatní zaøízení se pøíslu¹nými tlaèítky zapínají a vypínají samostatnì. Má-li zaøízení automatický výpustný ventil, po vyp...

Více

Projekt Eden

Projekt Eden na osvětlení a estetickou úroveň. Atypické provedení, které obnášelo podélné instalační otvory pro osvětlení uzavírané suchými zipy v horní, ploché části vyústek, nebylo problémem pro výrobu. Koneč...

Více

Katalog náhradních dílů Spare parts list

Katalog náhradních dílů Spare parts list Úplné typové oznaèení má následující složení: XXXX tøída

Více

Kaltstart cz 14-5

Kaltstart cz 14-5 plamencem a pláštìm kotle. Z tohoto dùvodu se protahuje plamenec relativnì v porovnání s pláštìm kotle více ne je tomu v pravidelném reimu. To má za následek mezi plamencem a pláštìm kotle resp. ...

Více

Ukázka z knihy

Ukázka z knihy pokládám fyzické symptomy, smysl patologie a modality, které musí ladit s lékem, za velmi dùležité. Pøedepsat lék pouze na základì vágní pøedstavy o mentálním obrazu je pøedurèené k neúspìchu. Tako...

Více