hogandevelop interpretace

Transkript

hogandevelop interpretace
SELECT
H O G A ND E V E L O P
DEVELOP
LEAD
I N T E R P R E T A C E
HOGANŮV ROZVOJOVÝ TEST
Jméno a příjmení: Jan Novák
ID: DF178402
05. června 2012
© 2009 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS, INC.
HOGANDEVELOP INTERPRETACE
Úvod
Hoganův rozvojový test (HDS) posuzuje jedenáct vzorců mezilidského
chování, které se většinou začínají projevovat, až když je člověk unavený,
rozrušený nebo ve stresu. Ačkoliv nám tyto tendence mohou bránit v
rozvoji kariéry, velmi často si jich nejsme vědomi. HDS na tyto tendence
upozorňuje, abychom si je lépe uvědomili a mohli s nimi pracovat.
ID:DF178402
Jan
Novák 05.
06.
2012
HDS na tyto tendence
upozorňuje, abychom si je
lépe uvědomili a mohli s
nimi pracovat.
2
HOGANDEVELOP INTERPRETACE
Na této stránce jsou definovány jednotlivé škály HDS, další stránka obsahuje váš profil v těchto dimenzích.
Entuziastický – výbušný
Ostražitý – podezíravý
Opatrný – úzkostný
Rezervovaný – odtažitý
Svéhlavý – pasivně
agresivní
Sebejistý – arogantní
Charismatický –
manipulativní
Živý – teatrální
Působí náladově a je obtížné mu vyhovět; snadno se nadchne pro nové
lidi či projekty, ale pak je s nimi náhle nespokojen. Se stresem se
vyrovnává tím, že vzdává své úsilí nebo ukončuje vztahy.
Působí jako cynický a nedůvěřivý člověk, který pochybuje o dobrých
úmyslech druhých. Má pocit, že je s ním špatně zacházeno, a také z toho
druhé obviňuje.
Rezistentní vůči změnám a neochotný riskovat kvůli nepřiměřenému
strachu z kritiky či selhání. Pokud je ve stresu, reaguje defenzivně a
konzervativně.
Bývá zdrženlivý, s ostatními se necítí dobře, a proto má tendenci být sám
a vyhýbat se kontaktům s druhými lidmi. Bývá také necitlivý vůči náladám
a pocitům druhých. Se stresem se vyrovnává tím, že se stáhne a přestává
komunikovat.
Působí zdánlivě nezávislým dojmem, rád pracuje pouze podle svých
standardů a vlastním tempem. Nese nelibě, když se od něho vyžaduje
rychlejší tempo či změna postupu.
Nepřiměřeně sebejistý s tendencí přeceňovat vlastní schopnosti, není
ochotný připouštět vlastní chyby či naslouchat radám druhých. Pod tlakem
má tendenci vztekat se a lhát.
Působí okouzkujícím dojmem, rád riskuje, zkouší limity, rozhoduje se
ukvapeně, málokdy se poučí ze zkušenosti a vyhýbá se konfrontaci s
vlastními chybami.
Působí expresivně, snaží se, aby si ho druzí všímali a vnímali ho jako
zajímavého a talentovaného. Ve stresu ignoruje žádosti druhých a působí
hekticky.
Nápaditý – výstřední
Jedná a myslí kreativně, neobvykle a někdy velmi zvláštním způsobem.
Ve stresu se stává nepředvídatelným.
Svědomitý – puntičkářský
Pedantský, pečlivý, kritický vůči výkonu druhých. Na sebe i na druhé má
vysoké požadavky a pod tlakem může být tvrdohlavý.
Loajální – závislý
ID:DF178402
Jan
Novák 05.
06.
Horlivě se snaží potěšit druhé a vyhovět jim, chce být srdečný a příjemný.
Pod tlakem je však příliš konformní a není ochoten jednat nezávisle.
2012
3
HOGANDEVELOP INTERPRETACE
Hoganův rozvojový test Grafický profil
Škály
Percentily
10
ENTUZIASTICKÝ – VÝBUŠNÝ
OSTRAŽITÝ – PODEZÍRAVÝ
30
40
50
60
70
80
90
34
4
OPATRNÝ – ÚZKOSTNÝ
57
REZERVOVANÝ – ODTAŽITÝ
74
SVÉHLAVÝ – PASIVNĚ AGRESIVNÍ
20
4
SEBEJISTÝ – AROGANTNÍ
59
CHARISMATICKÝ – MANIPULATIVNÍ
24
ŽIVÝ – TEATRÁLNÍ
19
NÁPADITÝ – VÝSTŘEDNÍ
20
SVĚDOMITÝ – PUNTIČKÁŘSKÝ
51
LOAJÁLNÍ – ZÁVISLÝ
50
Bez rizika nebo mírné riziko
Střední riziko
Vysoké riziko
Graf zobrazuje vaše výsledky v každé z výše popsaných dimenzí. Výsledky jsou uvedeny v percentilech. Ty
udávají procento lidí ze srovnávacího vzorku populace, kteří dosáhli stejného nebo nižšího skóru než vy.
ID:DF178402
Jan
Novák 05.
06.
2012
4
HOGANDEVELOP INTERPRETACE
Entuziastický – výbušný
Popis škály
Tato škála posuzuje tendenci člověka rychle se nadchnout druhými lidmi, projekty nebo organizacemi a pak
jimi být zklamán. Lidé s vysokým skórem mají sklony nechat se sužovat malichernostmi, snadno se rozčílí a
mění zaměstnání častěji než druzí. Ačkoliv bývají takovíto lidé energičtí a aktivní, kolegové s nimi mohou
neradi spolupracovat, protože je vnímají jako náladové a popudlivé a protože je těžké jim vyhovět.
Skór = 34. percentil
Pan Novák dosáhl na škále Entuziastický – výbušný skóru, který spadá do pásma bez rizika nebo do pásma
mírného rizika. Takoví lidé:
•
•
•
•
mají sklon kontrolovat a vyjadřovat své emoce zralým a přiměřeným způsobem
bývají klidní, stabilní, vyrovnaní a předvídatelní
zbytečně se nezabývají drobnými problémy
obyčejně mají dobrou náladu a jen tak je něco nezklame
Ostražitý – podezíravý
Popis škály
Tato škála posuzuje sklon člověka nevěřit motivům druhých a zpochybňovat jejich úmysly. Lidé s vysokým
skórem jsou ostražití vůči signálům, že je druzí podvádějí nebo s nimi špatně zacházejí, a pokud se
domnívají, že tomu tak je, mají tendenci přecházet k činům na svou obranu. Ačkoli bývají bystří a je obtížné je
ošálit, pro ostatní může být těžké s nimi spolupracovat, protože si berou kritiku osobně, snadno se cítí
zneužiti, bývají podezřívaví a mají sklon mstít se, pokud si myslí, že jim bylo ukřivděno.
Skór = 4. percentil
Pan Novák dosáhl na škále Ostražitý – podezíravý skóru, který spadá do pásma bez rizika nebo do pásma
mírného rizika. Takoví lidé:
•
•
•
•
bývají otevření a kooperativní
podněcují zpětnou vazbu a dokáží ji přijmout
netrpí záští ani si neberou kritiku osobně
důvěřují druhým a nespekulují o jejich skrytých úmyslech
ID:DF178402
Jan
Novák 05.
06.
2012
5
HOGANDEVELOP INTERPRETACE
Opatrný – úzkostný
Popis škály
Tato škála posuzuje sklon člověka jednat konzervativně a opatrně. Člověka s vysokým skórem znepokojuje
představa, že udělá chybu, a zdráhá se převzít iniciativu ze strachu, že bude kritizován nebo že se ztrapní.
Ačkoli jsou tito lidé obvykle dobří pracovníci, ostatní s nimi neradi spolupracují kvůli jejich potřebě dodržovat
zavedené normy a neochotě inovovat či zkoušet nové postupy.
Skór = 57. percentil
Pan Novák dosáhl na škále Opatrný – úzkostný skóru, který spadá do pásma bez rizika nebo do pásma
mírného rizika. Takoví lidé bývají:
•
•
•
•
rozhodní, odvážní a nebojí se dělat chyby
ochotní přijímat náročné úkoly
otevření inovacím
ochotní vyjádřit své názory na složité problémy
Rezervovaný – odtažitý
Popis škály
Tato škála posuzuje sklon člověka držet si od ostatních odstup a nemít v oblibě práci v týmu, neochotu
poznávat nové lidi a lhostejnost vůči náladám a pocitům druhých. Lidé, kteří na této škále dosáhli pásma
vysokého rizika, pracují dobře samostatně, ostatní s nimi však neradi spolupracují pro jejich odtažitost a
nekomunikativnost. Také příliš nevnímají či nechápou nejrůznější sociální signály nebo politické pozadí
jednání svých kolegů ve firmě.
Skór = 74. percentil
Pan Novák dosáhl na škále Rezervovaný – odtažitý skóru, který spadá do pásma středního rizika. Takoví lidé
bývají druhými popisováni jako ti, kteří
•
•
•
při kontaktu s neznámými lidmi zažívají určitý diskomfort
dávají přednost práci o samotě
nemají potřebu se zapojovat do kolektivu a nezajímají se o problémy druhých
ID:DF178402
Jan
Novák 05.
06.
2012
6
HOGANDEVELOP INTERPRETACE
Svéhlavý – pasivně agresivní
Popis škály
Tato škála posuzuje sklon člověka pracovat dle vlastního časového harmonogramu a výkonových standardů.
Lidé s vysokým skórem na této škále obvykle nesou nelibě, když je někdo popohání nebo jim říká, co mají
dělat, a rozčilují se, když jsou požádáni, aby přidali na rychlosti nebo kvalitě svého výkonu. Svou nelibost
však obvykle dobře maskují. Ačkoli lidé, kteří na této škále dosáhli vysokého skóru, navenek působí mile a
společensky, ostatním se s nimi může špatně spolupracovat pro jejich tendenci odkládat úkoly, liknavost,
tvrdohlavost a neochotu být součástí týmu.
Skór = 4. percentil
Pan Novák dosáhl na škále Svéhlavý – pasivně agresivní skóru, který spadá do pásma bez rizika nebo do
pásma mírného rizika. Takoví lidé:
•
•
•
•
jsou vnímaví ke zpětné vazbě a dobře reagují na koučování
jsou ochotní vyjadřovat negativní emoce
jsou druhými popisováni jako veselí a pozitivní
bývají přímočaří a upřímní
Sebejistý – arogantní
Popis škály
Tato škála posuzuje sklon člověka přeceňovat svůj talent či úspěchy, ignorovat vlastní chyby a svalovat vinu
na druhé. Lidé s vysokým skórem mají často jasné, ale nerealistické kariérní cíle a bývají přesvědčeni, že
mají „nárok na všechno”. Ačkoli bývají často charismatičtí a obvykle působí na první dojem velmi dobře, pro
ostatní může být těžké s nimi spolupracovat, protože zároveň mají sklon být nároční, umínění, zabývají se
sami sebou a nejsou ochotní se poučit z vlastních chyb.
Skór = 59. percentil
Pan Novák dosáhl na škále Sebejistý – arogantní skóru, který spadá do pásma bez rizika nebo do pásma
mírného rizika. Takoví lidé:
•
•
•
•
bývají skromní, nenároční, zdrženliví, tolerantní a ochotní pomáhat druhým
jsou dobrými posluchači
bývají dobří týmoví hráči
dobře reagují na zpětnou vazbu
ID:DF178402
Jan
Novák 05.
06.
2012
7
HOGANDEVELOP INTERPRETACE
Charismatický – manipulativní
Popis škály
Tato škála posuzuje sklon člověka působit okouzlujícím, přátelským a bystrým dojmem. Lidé s vysokým
skórem obvykle milují zábavu, zároveň však bývají impulzivní, nekonformní a vyhledávají vzrušení. Tito lidé
obvykle vytváří příznivý první dojem, pro ostatní ale může být těžké s nimi spolupracovat, protože testují
hranice toho, co si mohou dovolit, ignorují závazky a podstupují neuvážená rizika. Ačkoli se mohou jevit jako
rozhodní, jejich rozhodnutí mohou být špatná, protože je často motivuje potěšení a plně nevyhodnocují
následky svého jednání.
Skór = 24. percentil
Pan Novák dosáhl na škále Charismatický – manipulativní skóru, který spadá do pásma bez rizika nebo do
pásma mírného rizika. Takoví lidé:
•
•
•
bývají zodpovědní, s dobrou sebekázní, rozumní a důvěryhodní
jsou popisováni jako čestní, spolehliví a s citem pro míru věcí
domýšlí důsledky svého jednání
Živý – teatrální
Popis škály
Tato škála posuzuje touhu člověka být středem pozornosti a být druhými uznáván. Lidé s vysokým skórem se
naučili přehánět a přehrávat a jinak na sebe přitahovat pozornost; jsou rádi, když mohou druhé pobavit. Ačkoli
jsou živí, podmaniví a obvykle vytváří dobrý první dojem, pro ostatní může být obtížné s nimi spolupracovat
pro jejich vznětlivost, roztěkanost a neorganizovanost. Obvykle podávají dobrý výkon na pozicích prodejců.
Skór = 19. percentil
Pan Novák dosáhl na škále Živý – teatrální skóru, který spadá do pásma bez rizika nebo do pásma mírného
rizika. Takoví lidé:
•
•
•
uznávají přínos druhých a většinou se s nimi ochotně dělí o zásluhy
bývají popisováni jako tiší, skromní a nenároční
raději zůstávají „v zákulisí” a netouží být středem pozornosti
ID:DF178402
Jan
Novák 05.
06.
2012
8
HOGANDEVELOP INTERPRETACE
Nápaditý – výstřední
Popis škály
Tato škála posuzuje sklon člověka myslet a jednat neobvyklým, odlišným, nápadným a někdy až podivným
způsobem. Lidé, kteří na této škále dosáhli vysokého skóru, bývají živí, zábavní, kreativní a často jsou mezi
ostatními hodně vidět. Pro druhé ale může být obtížné s nimi spolupracovat, protože bývají nekonvenční,
výstřední a neuvědomují si, jak jejich činy ovlivňují druhé.
Skór = 20. percentil
Pan Novák dosáhl na škále Nápaditý – výstřední skóru, který spadá do pásma bez rizika nebo do pásma
mírného rizika. Takoví lidé:
•
•
•
bývají rozumní, praktičtí a vyrovnaní
oblékají se, hovoří a chovají se umírněně
jsou tiší, skromní a zdrženliví
Svědomitý – puntičkářský
Popis škály
Tato škála posuzuje sklon člověka být neobyčejně svědomitý, pořádný a mít smysl pro detail. Lidé, kteří na
této škále dosáhli vysokého skóru, bývají organizovaní, mívají své činnosti naplánované a umí tvrdě pracovat.
Pro ostatní však může být těžké s nimi spolupracovat pro jejich náročnost, kritičnost a tvrdohlavost. Rovněž
mohou sami sebe dostávat pod tlak tím, že se snaží dělat příliš mnoho věcí najednou, chtějí vše provést
stejně dobře a nedelegují na druhé.
Skór = 51. percentil
Pan Novák dosáhl na škále Svědomitý – puntičkářský skóru, který spadá do pásma bez rizika nebo do pásma
mírného rizika. Takoví lidé:
•
•
•
nejsou příliš orientovaní na detail
jsou uvolnění, tolerantní a neformální
nepřikládají velkou důležitost byrokratickým pravidlům a postupům a jsou ochotní delegovat věci na
druhé
ID:DF178402
Jan
Novák 05.
06.
2012
9
HOGANDEVELOP INTERPRETACE
Loajální – závislý
Popis škály
Tato škála posuzuje touhu uspokojit ostatní a získat jejich uznání. Jedinci s vysokým skórem mají tendenci
podřídit se rozhodnutím ostatních, aby s nimi udrželi vřelý vztah. Bývají milí, sympatičtí, úslužní a obvykle činí
na druhé pozitivní první dojem. Pro ostatní ale může být obtížné s nimi spolupracovat, protože se zdráhají
učinit vlastní rozhodnutí, příliš horlivě se snaží vyhovět nadřízeným a nemusejí se zastávat svých
podřízených.
Skór = 50. percentil
Pan Novák dosáhl na škále Loajální – závislý skóru, který spadá do pásma bez rizika nebo do pásma
mírného rizika. Takoví lidé obvykle:
•
•
•
bývají nezávislí, nevadí jim negativní zpětná vazba a jsou ochotni vznést námitku proti rozhodnutí svých
nadřízených
spoléhají sami na sebe a jsou rozhodní
jsou ochotní odporovat nadřízeným a postavit se za své lidi
ID:DF178402
Jan
Novák 05.
06.
2012
10

Podobné dokumenty