Zadání úlohy KOAX1 Koaxiální kabel se sestává ze dvou vodičů se

Transkript

Zadání úlohy KOAX1 Koaxiální kabel se sestává ze dvou vodičů se
Zadání úlohy KOAX1
Koaxiální kabel se sestává ze dvou vodičů se společnou osou. Vnitřní vodič má poloměr Rin . Vnější vodič
je velmi tenký, tvoří plášť válce o poloměru Rout . Prostor mezi vodiči je vyplněn dielektrikem o relativní
permitivitě εr . Dále je známo napětí U12 (rozdíl potenciálů) mezi dvěma body, z nichž jeden leží na
poloměru R1 , druhý na poloměru R2 a potenciál ϕ1 bodu na poloměru R1 .
Stanovte :
liniovou hustotu τ náboje na vnitřním vodiči,
potenciál ϕ3 ekvipotenciály o poloměru R3 a integrační konstantu K,
kapacitu mezi vodiči C vztaženou na metr délky,
indukčnost L1 úseku kabelu o délce jeden metr pro případ, kdy lze zanedbat vnitřní indukčnost
vodičů.
5. Určete unitřní indukčnost L2 metrového úseku vnitřního vodiče pro případ, kdy nedochází k povrchovému jevu.
6. Určete maximální honotu výkonu Pmax , který lze kabelem přenášet do zátěže o impedanci 10Ω za
předpokladu, že elektrická pevnost dielektrika mezi vodiči je rovna 4M V /m.
7. Na kabel je přiloženo napětí o poloviční velikosti napětí průrazného. Dielektrikum se sestává ze dvou
částí, rozdělených řezem kolmým k ose kabelu. Stanovte sílu F, kterou se budou obě části dielektrika
mezi vodiči přitahovat (v mezeře mezi částmi dielektrika uvažujte vakuum).
1.
2.
3.
4.
Relativní chyba vašich výsledků nesmí přesáhnout 2%. Vnitřní vodič je nabit kladným nábojem. Hodnoty
vstupních dat jsou následující :
Rin = 1, 555.10−3 m
Rout = 8, 702.10−3 m
R1 = 3, 465.10−3 m
R2 = 4, 708.10−3 m
R3 = 3, 996.10−3 m
εr = 3, 662
U12 = 2, 665 V
ϕ1 = −7, 995 V
Vypracování :
ad 1. Z Gaussovy věty
H
S
~ dS
~=
E
Q0
ε
vyplývá :
E · 2πrl =
Z
ϕ=−
τ0 l
ε
z toho
~ d~l = − τ0
E
2πε
Z
U12 = ϕ(R1 ) − ϕ(R2 ) =
τ0 =
ad 2.
E=
τ0
2πεr
dr
τ0
=−
ln r + K
r
2πε
τ0
R2
ln
2πε R1
z toho
2πεU12
= 1, 771.10−9 C/m
2
ln R
R1
τ0
ln R1 + K
z toho
2πε
τ0
K = ϕ(R1 ) +
ln R1 = −57, 24 V
2πε
ϕ(R1 ) = −
ϕ(R3 ) = −
τ0
ln R3 + K = −9.23 V
2πε
1
ad 3.
C=
Q
=
U
τ0
2πε
τ0 l
ln RRout
in
z toho
C
2πε
=
= 1, 183.10−12 F/m
l
ln RRout
in
ad 4. Indukčnost kabelu na jednotku délky vypočteme ze vztahu statické definice indukčnosti. Magnetickou indukci B určíme jako velikost indukce vytvořené vnitřním vodičem ve vzdálenosti r. Po
užití Amperova pravidla vyjde vztah :
µ0 I
B=
2πr
Dosadíme do vzorce pro magnetický tok a dostaneme :
ZZ
~ dS
~=
B
Φ=
Z
Rout
Rin
S
µ0 I
µ0 Il Rout
dr l =
ln
2πr
2π
Rin
Tento vzrorec dosadíme do vzorce :
Φ
I
L1 =
z čehož po úpravě vyjde :
µ0 Rout
L1
=
ln
= 3, 44.10−7 H
l
2π
Rin
ad 5. Jak je známo vnitřní indukčnost nelze počítat podle statické definice. Její velikost stanovíme na
základě vztahu energie magnetického pole. Velikost magnetické intenzity a indukce uvnitř vodiče
je :
µ0 Ir
Ir
a
B=
H=
2
2
2πRin
2πRin
Pro objemovou hustotu energie magnetického obvodu platí :
2
1
1
Ir
BH = µ0
2
2
2
2πRin
wm =
Potom :
ZZZ
W =
wm dV =
V
1
2
Z
Rin
µ0
0
Ir
2
2πRin
2
2πrl dr =
µ0 I 2 l
1
= L2 I 2
16π
2
Z toho je :
µ0
4π.10−7
L2
=
=
= 5.10−8 H/m
l
8π
8π
ad 6. Pro napětí mezi vodiči platí :
U=
τ0
Rout
ln
2πε
Rin
Maximální intenzita je na okraji vnitřního vodiče :
Emax =
Emax Rin =
τ0
2πεRin
τ0
2πε
z toho
což po dosazení do U dá :
Umax = Emax Rin ln
Rout
Rin
Pro maximální výkon potom platí vztah :
2
Pmax =
(Umax )
=
R
Emax Rin ln RRout
in
R
2
2
= 1, 147.107 W
ad 7. Tím, že kabel rozřežeme, v něm vzniknou dvě části. Jedna bude mít délku l − x a bude vyplněna
původním dielektrikem. Druhá bude mít délku x a bude vyplněna vakuem. Celkovou kapacitu
takto rozděleného kabelu určíme jako paralelní kombinaci kapacit tvořených jednotlivými částmi.
C = C1 + C2 =
2πε0 x
2πε0 2πε0 εr (l − x)
+ Rout =
εr l + x(1 − εr )
Rout
Rout
ln Rin
ln Rin
ln Rin
Z principu virtuální práce vyplývá :
F =−
dW
1 dC(x)
= − U2
dx
2
dx
Umax
dC(x)
a derivaci
dá :
2
dx
Rout
1
2
2
Rin
ln
= 1, 23.10−3 N
F = πε0 (εr − 1)Emax
4
Rin
Což po dosazení za U =
3

Podobné dokumenty

Elektrostatika 1 1) Co je elektrický náboj? 2) Jaké znáš jednotky

Elektrostatika 1 1) Co je elektrický náboj? 2) Jaké znáš jednotky 10) Jaký je vztah mezi permitivitou a izolačními schopnostmi materiálu? 11) Jak definujeme intenzitu elektrického pole? 12) Jakou jednotku má intenzita elektrického pole? 13) Jaký směr má intenzita...

Více

zde - OK1GTH

zde - OK1GTH díky dobrým filtračním schopnostem navrženého výstupního přizpůsobení za použití mikropáskových vedení, vykazuje tento zesilovač nízké hodnoty THD zkreslení a na výstup stačí umístit maximálně jen ...

Více

Pohyb

Pohyb máte pocit, že když si s někým povídáte v autobuse, že se velmi rychle pohybuje? jak je možné, že když ve vlaku, který jede rychlostí 120 km/h hodím kamarádovi láhev s vodou, že ho ta láhev nezraní...

Více

11. Struktura a vlastnosti kapalin

11. Struktura a vlastnosti kapalin - vzdálenosti mezi molekulami jsou asi 10-10m zna né p sobení molekulových sil (ovlivn ní vlastností kapaliny, zejména její povrchové vrstvy). Povrchová vrstva kapaliny – je vrstva na volném povrch...

Více

voltampérové charakteristiky diod

voltampérové charakteristiky diod odvodit přibližný tvar voltampérové charakteristiky. Zatímco při polarizaci diody v nepropustném směru protéká diodou, až do určité hodnoty průrazného napětí, pouze zanedbatelně veliký zbytkový pro...

Více

Ukázka testu ze všeobecného přehledu

Ukázka testu ze všeobecného přehledu 8. Vyberte, v které variantě bylo z věty "V tašce nesl sešit z gramatiky" vybráno slovo jednoznačné: a) taška b) nést c) sešit d) gramatika 9. Když řekneme, že někde byla hlava na hlavě, znamená to...

Více

Návod ke cvičení

Návod ke cvičení Pole proudnic a ekvipotenciál zjistěte pro hodnoty 10 %, 20 %, 30 %, 35 %, 40 %, 45 % a 50 % napětí mezi elektrodami. Izočáry konstantních velikostí rychlosti změřte pro rychlosti 0,8 w∞ a 1,2 w∞ (...

Více

Státní bakalářská zkouška 12. 6. 2007 Fyzika (učitelství) Zkouška

Státní bakalářská zkouška 12. 6. 2007 Fyzika (učitelství) Zkouška 2. Určete hmotnost vařící vody, kterou je třeba přilít do vody o hmotnosti 5 kg a teplotě 9◦ C, aby výsledná teplota vody byla 30◦ C. Předpokládáme, že tepelná výměna nastala jen mezi teplejší a st...

Více