Ligji per Mbrojtje nga Rrezatimi Jojonizues, Jonizues dhe

Komentáře

Transkript

Ligji per Mbrojtje nga Rrezatimi Jojonizues, Jonizues dhe
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Ministarstvo Sredine i Prostornong Planiranja
Ministry of Environment and Spatial Planning
ZYRA E MINISTRIT
KANCELARIJA MINISTRA
OFFICE OF THE MINISTER
UDHËZIM ADMINISTRATIV Nr. 18/2012 PËR SHPALLJEN E LLOJEVE TË EGRA TË MBROJTURA DHE STRIKT TË
MBROJTURA
ADMINISTRATIVE INSTRUCTION No.18/2012 FOR PROCLAMATION OF WILD SPECIES PROTECTED AND STRICTLY
PROTECTED
ADMINISTRATIVNO UPUSTVO Br.18/2012 O PROGLAŠENJU ZAŠTIĆENIH I STROGO ZAŠTIĆENIH DIVLJIH VRSTA
Në mbështetje të nenit 25 paragrafi 1. të Ligjit
për Mbrojtjen e Natyrës Nr. 03/L-233 (GZRK
Nr.85) dhe nenit 8, paragrafi 1. nënparagrafi
1.4. të Rregullores Nr.02/2011 për Fushat e
Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së
Kryeministrit dhe Ministrive, e ndryshuar dhe
plotësuar me Rregulloren nr.07/2011, Ministri
i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit
Hapësinor, nxjerr
Pursuant to article 25 paragraph of the Law
of Nature Protection, No.03/L-233 (OGRK
No.85)
and article 8,
paragraph 1.
subparagraph
1.4.
of
Regulation
No.02/2011 in the Field of Administrative
Responsibility of the Office of the Prime
Minister and Ministries, as amended and
supplemented by Regulation no. 07/2011,
Minister of the Ministry of Environment
and Spatial Planning, issues
Na osnovu ĉlana 25 stava 1. Zakona o
Zaštiti Prirode Nr. 03/L-233 (SLRK br. 85),
i ĉlana 8 stav 1. podstav 1.4. Pravilnika
Br.02/2011 o Oblastima Administrativnih
Odgovornosti Kancelarije Premijera i
Ministarstava, izmenjenog i dopunjenog
Pravilnikom
br.
07/2011,
Ministar
Ministarstva Sredine i Prostornog Planiranja,
donosi
UDHËZIM
ADMINISTRATIV
PËR
SHPALLJEN E LLOJEVE TË EGRA TË
MBROJTURA
DHE
STRIKT
TË
MBROJTURA
ADMINISTRATIVE
INSTRUCTION
FOR PROCLAMATION OF WILD
SPECIES
PROTECTED
AND
STRICTLY PROTECTED
ADMINISTRATIVNO UPUSTVO O
PROGLAŠENJU ZAŠTIĆENIH
I
STROGO
ZAŠTIĆENIH
DIVLJIH
VRSTA
Neni 1
Qëllimi
Article 1
Purpose
Me këtë Udhëzim Administrativ shpallen llojet
e egra strikt të mbrojtura dhe të mbrojtura në
bazë të Listës së kuqe të llojeve të kërcënuara
të bimëve, shtazëve dhe kërpudhave në
Republikën e Kosovës dhe vlerësimit
profesional të Institutit të Kosovës për
Mbrojtjen e Natyrës si dhe detyrimeve që dalin
nga aktet ndërkombëtare.
With this Administrative Instruction shall
be proclaim wild species protected and
strictly protected based on the Red Book of
endangered species of plants, animals and
mushrooms in the Republic of Kosovo and
professional assessment of the Kosovo
Institute for Nature Protection and
obligations arising from international acts.
Neni 2
Llojet e egra strikt të mbrojtura
Article 2
Wild species strictly protected
Ĉlan 1
Cilj
Ovim
Administrativnim
upustvom
proglašavaju se zaštićene i strogo zaštićene
divlje vrste na osnovu Crvene liste ugroţenih
vrsta biljaka, ţivotinja i gljiva u Republici
Kosovo i struĉna procena Kosovskog
Instituta za Zaštitu Prirode kao i obaveza
koje proizlaze iz meĊunarodnih akata.
Ĉlan 2
Strogo zaštićene divlje vrste
1
1. Llojet e egra strikt të mbrojtura në pajtim
me nenin 17 paragrafi 2. të Ligjit për
Mbrojtjen e Natyrës, shpallen lloje vendore të
egra të listuara në Shtojcën I dhe llojet e egra
të huaja të listuara në Shtojcën II të cilat janë
pjesë
përbërëse
e
këtij
Udhëzimi
Administrativ.
1. Wild species strictly protected in
accordance with Article 17 paragraph 2. of
the Law on Nature Protection, proclaim
local wild species listed in Annex I and
foreign wild species listed in Annex II
which are an integral part of this
Administrative
Instruction.
1. Divlje strogo zaštićene vrste u skladu sa
ĉlanom 17 stava 2. Zakona o zaštiti prirode,
proglašavaju zavicajne divlje vrste navedene
u Prilogu I i strane divlje vrste navedene u
Prilogu II koji su sastavni deo ovog
Administrativnog Upustva.
2. Për llojet e egra të huaja srtikt të mbrojtura
nga Shtojca II e këtij Udhëzimi Administrativ,
aplikohen dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e
Natyrës, përveç masave mbrojtëse për llojet e
egra strikt të mbrojtura nga neni 97, paragrafi
1. dhe paragrafi 3. nënparagrafët 3.1. deri 3.7.
2. For foreign wild species strictly protected
in Annex II of this Administrative
Instruction, the provisions of the Law on
Nature Protection shall applied, except for
protective measures for wild species strictly
protected in Article 97, paragraph 1. and
paragraph 3. with sub-paragraphs 3.1 to 3.7.
2. Za strane zaštićene divlje vrste iz Priloga
II ovog Administrativnog Upustva
primenjuju se odredbe Zakona o zaštiti
prirode, osim mera zaštite za strogo
zaštićene divlje vrste iz ĉlana 97, stav 1. i
stav 3. podstav 3.1. do 3.7.
Neni 3
Llojet e egra të mbrojtura
Article 3
Wild species protected
Ĉlan 3
Zaštićene divlje vrste
1. Llojet e egra të mbrojtura në pajtim me
nenin 17 të Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës,
shpallen lloje të egra vendore të listuara në
Shtojcën III dhe llojet e huaja të egra të
listuara në Shtojcën IV të cilat janë pjesë
përbërëse e këtij Udhëzimi Administrativ.
1. Wild species protected in accordance
with Article 17 of the Law on Nature
Protection, are proclaim local wild species
listed in Annex III and foreign wild species
listed in Annex IV which are part of this
Administrative Instruction.
1. Zaštićene divlje vrste u skladu sa ĉlanom
17, Zakona o zaštiti prirode, proglašavaju se
zavicajne divlje vrste navedene u Prilogu III
i strane divlje vrste navedene u Prilogu IV
koji su sastavni deo ovog Administrativnog
Upustva.
2. Për llojet e huaja të egra nga Shtojca IV e
këtij Udhëzimi Administrativ, zbatohen
dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës.
përveç masave për mbrojten e llojeve të egra
2. For foreign wild species from Annex IV
of this Administrative Instruction shall
applied the provisions of the Law on Nature
Protection in except protective measures for
2. Za strane divlje vrste iz Priloga IV ovog
Administrativnog
upustva,
primenjuju
odredbe Zakona o zaštiti prirode osim mera
zaštite za zaštićene divlje vrste iz ĉlana 94
2
të mbrojtura nga
neni 94 paragrafi 1., wild species protected from Article 94,
paragrafi 2. nënparagrafi 2.1. dhe 2.2. dhe paragraph 1., paragraph 2. subparagraph
paragrafi 3.
2.1. and 2.2. and paragraph 3.
stav 1., stav 2. podstav 2.1. i 2.2. i stav 3.
Ĉlan 4
Neni 4
Article 4
1. Masat për ruajtjen e llojeve të egra të
mbrojtura dhe strikt të mbrojtura, do të
zbatohen vetëm për ato lloje që gjenden në
Republikën e Kosovës, migrojnë ose rrugët
migratore të tyre kalojnë nëpër Republikën e
Kosovës.
Conseravtion measures for the wild species
protected and strictly protected, shall
applied only for those species that occurring
in the Republic of Kosovo, migrate or their
migratory routes pass through the Republic
of Kosovo.
1. Mere za oćuvanje zaštićenih divljih vrsta
i strogo zaštićenih, primenjivaće se samo za
one vrste koje se nalaze u Republici Kosovo,
migriraju ili migratorski puteri prolaze kroz
Republiku Kosovo.
2. Llojet e cekura në këtë Udhëzim
Administrativ nga Shtojcat I, II, III dhe IV
janë në harmoni me Direktivën e Këshillit nr.
92/43/KE për ruajtjen e vendbanimeve
natyrore të faunës dhe florës së egër dhe
Direktivën nr. 2009/147/KE për ruajtjen e
zogjve të egër.
Mentioned species in this Administrative
Instruction in the Annex I, II, III and IV are
in line with Council Directive 92/43/EEC
on the conservation of natural habitats and
of wild fauna and flora and Directive
2009/147/EC on the conservation of wild
birds.
2. Navedene vrste u ovom Administrativnom
Upustvu u Prilozima I, II, III i IV su u
skladu sa Direktivom Saveta br. 92/43/EEC
za oćuvanje prirodnih staništa divlje faune i
flore i Direktive br. 2009/147/EC za
oćuvanje divljih ptica.
Neni 5
Hyrja në fuqi
Article 5
Entry into force
Ky Udhëzim Administrativ hyn në fuqi ditën e This Administrative Instruction shall enter
nënshkrimit nga Ministri.
into force on the day of signature by the
Minister.
Ĉlan 5
Stupanje na snagu
Ovo Administrativno Upustvo stupa na
snagu danom potpisivanja od Ministra.
3
VËREJTJET SPJEGUESE NË SHTOJCAT I-IV
1. Listat e llojeve të përfshira në Shtojcat I-IV citohen sipas:
a) emrit shkencor
b) emri i bashkësisë të përfshirë me taksonin më të lartë ose një pjese të përcaktuar të tij, ose
c) emrin shkencor dhe sinonimin e tij i cili citohet në kllapa pas emrit.
2. Shkurtesa >>spp.<< përdoret për shënjimin (markimin) e të gjitha llojeve brenda taksonit më të lartë.
3. Citimet tjera të taksoneve më të larta se llojet është vetëm për njoftim gjegjësisht klasifikim.
4. Shkurtesat në vazhdim përdoren për taksonet bimore të nivelit më të ulët se lloji:
a) >>spp.<< për të treguar nënllojet;
b) >>var.<< për të treguar varietetet;
c)>>fa.<< për të treguar format;
d) >>cl<< për të treguar kryqëzimet.
5. Shenjat e mëposhtme në rubrikën e >>Vërejtjeve<< të Shtojcës II dhe IV kanë të bëjnë me shkallën e mbrojtjes të përcaktuara me
Direktivat dhe Rregulloret e Bashkimit Evropian dhe kanë këtë kuptim:
- DV 2/4 – tregon që taksoni gjendet në Shtojcën II dhe Shtojcën IV të Direktivës së Këshillit nr. 92/43/KE për ruajtjen e vendbanimeve
natyrore të florës dhe faunës se egër.
- DV2/5 – tregon që taksoni gjendet në Shtojcën II dhe Shtojcën V të Direktivës së Këshillit nr. 92/43/KE për ruajtjen e vendbanimeve
natyrore të florës dhe faunës se egër.
- DV4 - tregon se taksoni gjendet në Shtojcën IV të Direktivës së Këshillit nr. 92/43/KE për ruajtjen e vendbanimeve natyrore të florës dhe
faunës se egër.
5
-DV5- tregon se taksoni gjendet në Shtojcën V të Direktivës së Këshillit nr. 92/43/KE për ruajtjen e vendbanimeve natyrore të florës dhe
faunës se egër.
- DZ1- tregon se taksoni gjendet në Shtojcën I të Direktivës së Këshillit nr. 79/409/KE për ruajtjen e zogjve të egër.
- DZ2- tregon se taksoni gjendet në Shtojcën II të Direktivës së Këshillit nr. 79/409/KE për ruajtjen e zogjve të egër.
- DZ3- tregon se speciet janë në Shtojcën III të Direktivës së Këshillit nr. 79/409/KE për ruajtjen e zogjve të egër.
- RrT (A) - tregon se taksoni gjendet në Shtojcën A te Rregullores (KE) nr. 318/ 2008 e cila e plotëson Rregulloren e ( KE) nr. 338/97 për
mbrojtjen e llojeve të egra të faunës dhe florës së egër duke rregulluar tregtinë në atë lëmi.
- RrT (B)- tregon se taksoni gjendet në Shtojcën B të Rregullores (KE) nr. 318/ 2008 e cila e plotëson Rregulloren e ( KE) nr. 338/97 për
mbrojtjen e llojeve të egra të faunës dhe florës së egër duke rregulluar tregtinë në atë lëmi.
- RrT (C) - tregon se taksoni gjendet në Shtojcën C të Rregullores (KE) nr. 318/ 2008 e cila e plotëson Rregulloren e ( KE) nr. 338/97 për
mbrojtjen e llojeve të egra të faunës dhe florës së egër duke rregulluar tregtinë në atë lëmi.
- RrT (D) - tregon se taksoni gjendet në Shtojcën D të Rregullores (KE) nr. 318/ 2008 e cila e plotëson Rregulloren e ( KE) nr. 338/97 për
mbrojtjen e llojeve të egra të faunës dhe florës së egër duke rregulluar tregtinë në atë lëmi.
6. Simboli >>Gj<< afër emrit të llojit, nënllojit ose taksonit të lartë nga Shtojca III tregon se lloji, nënlloji ose taksoni i lartë ndodhet në
listën e egërsirave të Ligjit për gjuetinë dhe shfrytëzimi i tyre bëhet sipas dispozitave të këtij Ligji.
7. Simboli >>P<< afër emrit të llojit, nënllojit ose taksonit të lartë nga Shtojca III tregon se shfrytëzimi i llojit, nënllojit dhe taksonit të lartë
bëhet në bazë të Ligjit për Peshkatari dhe Akuakulturë.
6
EXPLORATORY REMARKS ON ANNEXES I-IV
1. Lists of species included in Annexes I-IV cited by:
a) Scientific name
b) name of the community involved with higher taxonomy or designated part thereof, or
c) the scientific name and its synonym, which is quoted in parentheses after the name.
2. Abbreviation >> spp. << is used for marking of all species within a higher taxonomy.
3. Other quotes of higher taxonomy than species is only for information classification respectively.
4. The following abbreviations are used for plant taxonomies of a lower level than species:
a) >> spp. << to indicate the subcategories;
b) >> var. << to indicate varieties;
c) >> fa << to indicate forms
d) >> cl << to indicate hybridizations
5. The following signs in the column of >> remarks << of Annex II and IV deal with the level of protection defined by the directives and
regulations of the European Union and have the following meaning:
- HD 2/4 - indicates that the taxonomy is found in Annex II and Annex IV of Council Directive no. 92/43/EC to preserve natural habitats of
wild flora and fauna.
- HD 2 / 5 - indicates that the taxonomy is found in Annex II and Annex V of Council Directive no. 92/43/EC to preserve natural habitats of
wild flora and fauna.
- HD 4 - indicates that the taxonomy is found in Annex IV of Council Directive no. 92/43/EC to preserve natural habitats of wild flora and
fauna.
- HD 5-shows that the taxonomy is found in Annex V of Council Directive no. 92/43/EC to preserve natural habitats of wild flora and fauna.
7
- BD1-indicates that the taxonomy is found in Annex I of Council Directive no. 79/409/EC for conservation of wild birds.
- BD 2-indicates that the taxonomy is found in Annex II of Council Directive no. 79/409/EC for conservation of wild birds.
- BD 3-indicates that the species are in Annex III of Council Directive no. 79/409/EC on conservation of wild birds.
- TR (A) - indicates that the taxonomy is found in Appendix A of Regulation (EC) no. 318/2008 supplementing (EC) Regulation no. 338/97
for protection of wild species of wild fauna and flora by regulating trade in that area.
- TR (B) - indicates that the taxonomy is found in Appendix B of (EC) Regulation no. 318/2008 supplementing (EC) Regulation no. 338/97
for protection of wild species of wild fauna and flora by regulating trade in that area.
- TR (C) - indicates that the taxonomy is found in Appendix C of (EC) Regulation no. 318/2008 supplementing (EC) Regulation no. 338/97
for protection of wild species of wild fauna and flora by regulating trade in that area.
- TR (D) - indicates that the taxonomy is found in Appendix D of (EC) Regulation no. 318/2008 supplementing (EC) Regulation no. 338/97
for protection of wild species of wild fauna and flora by regulating trade in that area.
6. Letter >> H<< next to the name of the species, the sub-species or high taxonomy from Appendix III indicates that the species, sub-species
or high taxonomy is found in the list of wild animals in which under the law of Hunting is their use under the provisions of that law.
7. The symbol >> F << next to the name of species, the sub-species or higher taxonomy from Appendix III indicates that the use of species,
the sub-species and higher taxonomy is based on the Law on Fishery and Aquaculture.
8
NAPOMENE OBJAŠNJENJA U PRILOZIMA I-IV
1. Liste vrsta u Prilozima I-IV navode se prema:
a) nauĉnom imenu;
b) imenu zajednice ukljuĉene u najvišem taksonu ili jednom njenom odreĊenom delu, ili
c) nauĉnom imenu i njegovom sinonimu koji se navodi u zagradi nakon imena.
2. Skraćenica >>spp.<< koristi se za oznaĉavanje (markiranje) svih vrsta unutar najvišeg taksona.
3. Druga navoĊenja najviših taksona vrsta samo je za obaveštenje odnosno klasifikaciju.
4. Skraćenice u nastavku koriste se za biljne taksone na najniţem nivou vrste:
a) >>spp.<< za pokazivanje podvrste;
b) >>var.<< za pokazivanje varijiteta;
c)>>fa.<< za pokazivanje formi;
d) >>cl<< za pokazivanje ukrštanja.
5. Dole dati znaci u rubrici >>napomene<< Prilog II i IV odnose se na stepen zaštite odreĊenim Direktivama i pravilima Evropske Unije i
sledećeg su znaĉenja:
- DS 2/4 – pokazuje da se takson nalazi u Prilog II i Prilog IV Direktive Saveta br. 92/43/EU za oĉuvanje prirodnog staništa divlje flore i
faune.
- DS 2/5 – pokazuje da se takson nalazi u Prilog II i Prilog V Direktive Saveta br. 92/43/EU za oĉuvanje prirodnog staništa divlje flore i
faune.
- DS 4 - pokazuje da se takson nalazi u Prilog IV Direktive Saveta br. 92/43/EU za oĉuvanje prirodnog staništa divlje flore i faune.
- DS 5- - pokazuje da se takson nalazi u Prilog V Direktive Saveta br. 92/43/EV za oĉuvanje prirodnog staništa divlje flore i faune.
- DP1- pokazuje da se takson nalazi u Prilog I Direktive Saveta br. 79/409/EV za oĉuvanje divljih ptica.
- DP 2- pokazuje da se takson nalazi u Prilog II Direktive Saveta br. 79/409/ EV za oĉuvanje divljih ptica.
9
- DP 3- pokazuje da se takson nalazi u Prilog III Direktive Saveta br. 79/409/ EV za oĉuvanje divljih ptica.
- UT (A) - pokazuje da se takson nalazi u Prilog A Pravilnika (EV) br. 318/ 2008 koji ispunjava Pravilnik (EV) br. 338/97 za zaštitu divljih
vrsta faune i divlje flore, regulišući trgovinu u toj oblasti.
- UT (B)- pokazuje da se takson nalazi u Prilog B Pravilnika (EV) br. 318/ 2008 koji ispunjava Pravilnik (EV) br. 338/97 za zaštitu divljih
vrsta faune i divlje flore regulišući trgovinu u toj oblasti.
- UT (C) - pokazuje da se takson nalazi u Prilog C Pravilnika (EV) br. 318/ 2008 koji ispunjava Pravilnik (EV) br. 338/97 za zaštitu divljih
vrsta faune i divlje flore regulišući trgovinu u toj oblasti.
- UT (D) - pokazuje da se takson nalazi u Prilog D Pravilnika (EV) br. 318/ 2008 koji ispunjava Pravilnik (EV) br. 338/97 za zaštitu divljih
vrsta faune i divlje flore regulišući trgovinu u toj oblasti.
6. Simbol >>L<< blizu imena vrste, podvrste ili višeg taksona iz Priloga III pokazuje da se vrsta, podvrsta ili viši takson nalazi u listi
divljaĉi koji prema Zakonu o lovu i njihovo korišćenje sprovodi se na osnovu odredaba tog Zakona.
7. Simbol >>S<< uz ime vrste, podvrste ili višeg taksona iz Priloga III pokazuje da se korišćenje navedene vrste, podvrste i višeg taksona
sprovodi se u skladu Zakona o Ribolovu i Akvakulturi.
10
SHTOJCA I – ANNEX I – PRILOG I
EGRA VENDORE STRIKT TË MBROJTURA – AUTOCHTONOUS WILD SPECIES STRICTLY PROTECTED – DOMAĆE DIVLJE VRSTE
STROGO ZAŠTIĆENE
LLOJET E
ANIMALIA - SHTAZËT - ANIMALS – ŢIVOTINJE
CHORDATA - KORDATËT - CORDATA – KORDATA
MAMMALIA - GJITARËT - MAMMALS – SISAVCI
ENDI
FAMILJA
RTIODACTYLABovidae
ARNIVORA
Canidae
Felidae
ETACEA
HIROPTERA
LLOJI - Emri shkencor
Rupicapra rupicapra balcanica
Canis lupus
Felis sylvestris
Lynx lynx
Mustelidae Lutra lutra
Mustela lutreola
Phocidae
Monachus monachus
Delphinidae Delphinus delphis
Molossidae Tadarida teniotis
Rhinolophidae
Rhinolophus blasii
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus mehelyi
Vespertilionide
Barbastella barbastellus
Eptesicus nilssonii
Eptesicus serotinus
Hypsugo savii
Miniopterus schreibersii
Myotis alcathoe
Myotis aurascens
Myotis bechsteinii
LLOJI - Emri shqip
dhia e egër ballkanike
ujku
macja e egër
rreqëbulli
lundërza
vidra evropiane
foka e mesdheut
delfini i rëndomtë
të gjitha llojet tjera të balenave
lakuriqi bishtlirë
lakuriqi formë patkoi
lakuriqi formë patkoi i jugut
lakuriqi formë patkoi i madh
lakuriqi formë patkoi i vogël
lakuriqi formë patkoi
veshëgjeri i errësirës
lakuriqi verior i natës
lakuriqi i vonuar i natës
lakuriqi bregdetar
lakuriqi krahëgjatë
lakuriqi i vogël me mustaqe
lakuriq i stepeve me mustaqe
lakuriqi veshëmadh
SPECIE - English name
balkan shamois
Wolf
Wildcat
Lynx
Otter
european otter
mediterranean monk seal
common dolphin
VRSTA - Ime na srpsko
balkanska divokoza
vuk
divlja maĉka
ris
vidra
europska vidrica
sredozemna medvjedica
obiĉni dupin (mali dupin)
european free - tailed bat sredozemni slobodnorepac
blasius's Horseshoe bat
Blazijev potkovnjak
mediterranean horseshoe batjuţni potkovnjak
greater horseshoe bat
veliki potkovnjak
lesser horseshoe bat
mali potkovnjak
Mehely's horseshoe bat
Meheljev potkovnjak
Barbastelle
širokouhi mraĉnjak
northern bat
sjeverni noćnjak
serotine bat
kasni noćnjak
savi's pipistrelle
primorski šišmiš
common bent-wing bat
dugokrili pršnjak
littel whiskered bat
mali brkati šišmiš
steppe whiskered bat
primorski brkati šišmiš
Bechstein's bat
velikouhi šišmiš
Vërejtje-remark-napomena
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4, RrT-TR-UT(A)
DV-HD-DS4, RrT-TR-UT(A)
DV-HD-DS2/4, RrT-TR-UT(A)
DV-HD-DS2/4, RrT-TR-UT(A)
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4 RrT-TR-UT(A)
DV-HD-DS4, RrT-TR-UT(A)
DV-HD-DS4, RrT-TR-UT(A)
DV-HD-DS4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS4
DV-HD-DS4
DV-HD-DS4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS4
DV-HD-DS4
DV-HD-DS2/4
11
NSECTIVORA
ODENTIA
Talpidae
Cricetidae
Gliridae
Muridae
Myoxidae
Sciuridae
NSERIFORMES Anatidae
Myotis blythii
Myotis brandtii
Myotis capaccinii
Myotis dasycneme
Myotis daubentonii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Myotis mystacinus
Myotis nattereri
Nyctalus lasiopterus
Nyctalus leisleri
Nyctalus noctula
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pygmaeus
Plecotus auritus
Plecotus austriacus
Plecotus kolombatovici
Plecotus macrobullaris
Vespertilio murinus
Talpa europaea
Cricetus cricetus
Glis glis(Myoxus glis)
Apodemus flavicollis
Dinaromys bogdanovi
Nannospalax leucodon
Dryomys nitedula
Muscardinus avellanarius
Spermophilus citellus
lakuriqi me veshë të vegjël
lesser mouse-eared bat
lakuriqi i Brandtii-t
Brandt's bat
lakuriqi këmbëgjatë
long fingered bat
lakuriqi i hurdhave
pond bat
lakuriqi i lumenjëve
daubenton's bat
lakuriqi geoffroy
geoffroy's bat
lakuriqi i madh
greater mouse-eared bat
lakuriqi me mustaqe
whiskered bat
lakuriqi me krahë të dobët
natterer's bat
lakuriqi i madh i mbrëmjes
greater noctule bat
lakuriqi i vogël i mbrëmjes
leisler's bat
lakuriqi i hershëm i mbrëmjes
common noctule
lakuriqi me njolla të bardha
Kuhl's pipistrelle
lakuriqi i vogël i pyllit
nathusius's pipistrelle
lakuriqi xhuxh
common pipistrelle
lakuriqi xhuxh i moqaleve
soprano pipistrelle
veshëgjati i kaftë
long-eared bat
veshëgjatë i hirtë
grey long-eared bat
veshëgjati i Kolombatoviqit
plecotus Kolombatovici
veshëgjatë i malit
alpine long-eared bat
lakuriqi dyngjyrësh
parti-coloured bat
urithi evropian
european mole
hamsteri evropian
european hamster
gjeri i hirtë
edible dormouse
miu fytverdhë i pyllit
yellow-necked mouse
miu dinarik i fushës
balkan snow vole
miu i verbër
lesser mole rat
gjeri i pyjeve
forest dormouse
gjeri arrëthyes
hazel dormouse
ketri
european ground squirrel
AVES - ZOGJTË - BIRDS – PTICE
oštrouhi šišmiš
Brandtov šišmiš
dugonogi šišmiš
moĉvarni šišmiš
rijeĉni šišmiš
riĊi šišmiš
veliki šišmiš
brkati šišmiš
resasti šišmiš
veliki veĉernjak
mali veĉernjak
rani veĉernjak
bjelorubi šišmiš
mali šumski šišmiš
patuljasti šišmiš
moĉvarni patuljasti šišmiš
smeĊi dugoušan
sivi dugoušan
Kolombatovićev dugoušan
gorski dugoušan
dvobojni šišmiš
krtica
hrĉak
sivi puh
ţutogrli šumski miš
dinarski voluhar
sljepaš
gorski puh
puh orašar
tekunica
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS4
DV-HD-DS4
DV-HD-DS4
DV-HD-DS4
DV-HD-DS4
DV-HD-DS4
DV-HD-DS4
DV-HD-DS4
DV-HD-DS4
DV-HD-DS4
DV-HD-DS4
DV-HD-DS4
DV-HD-DS4
DV-HD-DS4
Anas acuta
Anas clypeata
Anas penelope
thëllëza e veriut
rosa veriore
fishkëlluesja
patka lastarka
patka ţliĉarka
zviţdara
DZ- BD-DP2,3
DZ-BD-DP2,3
DZ-BD-DP2,3
northern pintail
northern shoveler
Wigeon
DV-HD-DS4
DV-HD-DS2/4
12
Anas strepera
Anser anser
Anser brachyrhynchus
Anser erythropus
Aythya marila
Aythya nyroca
Branta bernicla
Branta ruficollis
Bucephala clangula
Clangula hyemalis
Cygnus columbianus
Cygnus cygnus
Melanita fusca
Melanita nigra
Mergus albellus
Mergus merganser
Mergus serrator
Netta rufina
Oxyura leucocephala
Somateria mollisima
Tadorna feruginea
Tadorna tadorna
PODIFORMES Apodidae Apus apus
Apus pallidus
Tachymarptis melba
APRIMULGIFORCaprimulgidae
Caprimulgus europaeus
MES
HARADRIIFORM
Burhinidae Burhinus oedicnemus
S
Charadriidae Charadrius alexandrinus
Charadrius dubius
Charadrius hiaticula
Charadrius morinellus(Eudromias
morinellus)
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
rosa krokatëse
pata e egër
pata sqepshkurtër
pata e vogël
rosa e zezë
rosa ngjyrë ndryshku
pata e zezë
pata qafëkuqe
rosa sy ari
rosa bishtgjatë
mjellma e vogël
mjellma sqepverdhë
rosa krahëbardhë
rosa e zezë
zhytësi i bardhë
zhytësi i madh
zhytësi i vogël
pata kreshtëkuqe
pata kokëbardhë
rosa e rëndomtë e detit
rosa e kuqerremtë
rosa e rëndomtë
shpejtaku i rëndomtë
shpejtaku i verdhë
shpejtaku i bardhë
shpendi europian i natës
kurlevi i guroreve
ploveri i detit
ploveri i vogël
ploveri me unazë
ploveri laraman
ploveri i artë
ploveri i hirtë
Gadwall
greylag goose
pink-footed goose
lesser goose
greater scaup
ferruginous duck
brant goose
red-breasted goose
common goldeneye
long-tailed duck
tundra swan
whooper swan
velvet scoter
common scoter
Smew
common merganser
red-breasted merganser
red-crested pochard
white-headed duck
common eider
ruddy shelduck
common shelduck
common swift
pallid swift
alpine swift
european nightjar
stone curlew
kentish plover
little ringed plover
ringed plover
eurasian dotterel
golden plover
grey plover
patka kreketaljka
divlja guska
kratkokljuna guska
mala guska
patka crninka
patka njorka
grivasta guska
crvenovrata guska
patka batoglavica
patka ledara
mali labud
ţutokljuni labud
patka kulašica
crna patka
bijeli ronac
veliki ronac
mali ronac
patka gogoljica
ĉakora
gavka
zlatokrila utva
utva
ĉiopa
smeĊa ĉiopa
bijela ĉiopa
DZ-BD-DP2
DZ-BD-DP2,3
DZ-BD-DP2
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP2,3
DZ-BD-DP1, RrT-TR-UT(A)
DZ-BD-DP2
DZ-BD-DP1, RrT-TR-UT(A)
DZ-BD-DP2
DZ-BD-DP2
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP2
DZ-BD-DP2,3
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP2
DZ-BD-DP2
DZ-BD-DP1, RrT-TR-UT(A)
DZ-BD-DP2
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1
leganj
ćukavica
morski kulik
kulik sljepĉić
kulik blatarić
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1
šareni kulik
troprsti zlatar
zlatar pijukavac
DZ-BD-DP1,DP2,DP3
DZ-BD-DP2
13
Vanellus vanellus
Glareolidae Glareola pratincola
Haematopodida
Haematopus ostralegus
e
Laridae
Larus argentatus
Larus audouinii
Larus canus
Larus fuscus
Larus genei
Larus marinus
Larus melanocepphalus
Larus minutus
Risa tridactyla
Recurvirostrida
Himantopus himantopus
e
Recurvirostra avosetta
ScolopacidaeAcitis hypoleucos
Arenaria interpres
Calidris alba
Calidris alpina
Calidris canutus
Calidris ferruginea
Calidris maritima
Calidris minuta
Calidris temminckii
Gallinago gallinago
ploveri i gjelbërt
prantikola e rëndomtë
laramani i rëndomtë
pulëbardha e argjendtë
pulëbardha e mesdheut
pulëbardha e rëndomtë
pulëbardha e murrme
pulëbardha sqephollë
pulëbardha e madhe
pulëbardha kokëzezë
pulëbardha e vogël
pulëbardha tregishtrinjë
këmbaleci krahëzi
shpatorja këmbëblu
sandpiperi i rëndomtë
zog i guroreve
sanderlingu i bardhë
sanderlingu i alpeve
sanderlingu i kuq
sanderlingu sqepshtrembër
sanderlingu i detit
sanderlingu i vogël
sanderlingu i hirtë
shapkë
Gallinago media
shapka e livadheve
Limicola falcinellus
dunlini sqepëpllakëzor
Limosa lapponica
e përbaltura e kuqerremtë
Limosa limosa
e përbaltura bishtkuqe
Lymnocryptes minima(Lymnocryptes
shapka e vogël
minimus)
Numenius arquata
kurlevi i madh
Numenius phaeopus
kurlevi laraman
Numenius tenuirostris
kurlevi sqephollë
northern lapwing
vivak
common pratincole
pješĉarka
common pied oystercatcher
oštrigar
european herring gull
srebrnasti galeb
mediterranean gull
sredozemni galeb
common gull
olujni galeb
black-backed gull
mrki galeb
slender-billed gull
tankokljuni galeb
great black-backed gull
veliki galeb
mediterranean gull
crnoglavi galeb
little gull
mali galeb
black-legged kittiwake
troprsti galeb
black-winged stilt
vlastelica
pied avocet
modronoga sabljarka
common sandpiper
mala prutka
ruddy turnstone
kameniĉar
Sanderling
bijeli ţalar
Dunlin
ţalar cirikavac
red knot
rĊasti ţalar
curlew sandpiper
krivokljuni ţalar
purple sandpiper
morski ţalar
little stint
mali ţalar
temminck's stint
sijedi ţalar
common snipe
šljuka kokošica
great snipe
broad-billed sandpiper
bar-tailed godwit
black-tailed godwit
Jack snipe
eurasian curlew
Whimbrel
slender-billed curlew
šljuka livadarka
plosnatokljuni ţalar
riĊa muljaĉa
crnorepa muljaĉa
mala šljuka
veliki pozviţdaĉ
prugasti pozviţdaĉ
tankokljuni pozviţdaĉ
DZ-BD-DP2
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP2
DZ-BD-DP2
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP2
DZ-BD-DP2
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP2
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP2
çerdhet dhe populacioni DZ-BD-DP2
3
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1,2
DZ-BD-DP2
DZ-BD-DP2,3
DZ-BD-DP2
DZ-BD-DP2
DZ-BD-DP1, RrT-TR-UT(A)
14
Phalaropus lobatus
Philomachus pugnax
Scolopax rusticola
falaropa qafëkuqe
grykorja
shapka euroaziatike
Tringa erythropus
tringa e zezë
Tringa glareola
tringa glareola
Tringa nebularia
tringa e rëndomtë
Tringa ochropus
tringa krahëzezë
Tringa stagnatilis
tringa këmbëgjatë
Tringa totanus
tringa këmbëkuqe
Xenus cinereus
tringa shpatore
Sternidae
Chlidonias hybridus
karuseli mjekërrbardhë
Chlidonias leucopterus
karuseli krahëbardhë
Chlidonias niger(Chlidonias nigra)karuseli i zi
Gelochelidon nilotica
pulëbardha sqeptrashë
Hydroprogne caspia(Sterna caspia)karuseli i madh
Sterna albifrons
karuseli i vogël
Sterna hirundo
karuseli i rëndomtë
Thalasseus sandvicensis (Sterna karuseli sqepgjatë
sandvicensis)
ICONIIFORMESArdeidae
Ardea purpurea
gata e purpurtë
Ardeola ralloides
gata e verdhë
Botaurus stellaris
botaurusi
Bubulcus ibis
gata e gjedheve
Egretta alba(Ardea alba)
gata e madhe e bardhë
Egretta garzetta
gata e vogël e bardhë
Ixobrychus minutus
gatëza e vogël
Nycticorax nycticorax
gata e natës
Ciconiidae Ciconia ciconia
lejleku
Ciconia nigra
lejleku i zi
Threskiornithid
Geronticus eremita
ibisi tullac
ae
Platalea leucorodia
spunbilli i rëndomtë
Plegadis falcinellus
ibisi shkëlqyes
OLUMBIFORMES
Columbidae Columba oenas
pëllumbi i egër
Streptopelia turtur
turtullesha
red-necked phalarope
Ruff
eurasian woodcock
spotted redshank
wood sandpiper
common greenshank
green sandpiper
marsh sandpiper
common redshank
terek sandpiper
whiskered tern
white-winged tern
black tern
gull-billed tern
caspian tern
little tern
common tern
sandwich tern
purple heron
squacco heron
eurasian bittern
cattle egret
great egret
little egret
little bittern
black-crowned night heron
white stork
black stork
northern bald ibis
eurasian spoonbill
glossy ibis
stock dove
european turtle dove
tankokljuna liskonoga
pršljivac
šljuka
crna prutka
prutka migavica
krivokljuna prutka
crnokrila prutka
dugonoga prutka
crvenonoga prutka
prutka sabljarka
bjelobrada ĉigra
bjelokrila ĉigra
crna ĉigra
debelokljuna ĉigra
velika ĉigra
mala ĉigra
obiĉna ĉigra
dugokljuna ĉigra
ĉaplja danguba
ţuta ĉaplja
bukavac
ĉaplja govedarica
velika bijela ĉaplja
mala bijela ĉaplja
ĉapljica voljak
gak
roda
crna roda
ćelavi ibis
ţliĉarka
blistavi ibis
golub dupljaš
grlica
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1,DP2
çerdhet dhe populacioni,
DZ-BD-DP2,DP3
DZ-BD-DP2
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP2
DZ-BD-DP2
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1
RrT-TR-UT(A)
DZ-BD-DP1, RrT-TR-UT(A)
DZ-BD-DP1, RrT-TR-UT(A)
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1, RrT-TR-UT(A)
RrT-TR-UT(A)
DZ-BD-DP1, RrT-TR-UT(A)
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP2
DZ-BD-DP2, RrT-TR-UT(A)
15
ORACIIFORMESAlcedinidae
Coracidae
Meropidae
Upupidae
UCULIFORMES Cuculidae
ALCONIFORMES
Accipitridae
Alcedo atthis
Coracias garrulus
Merops apiaster
Upupa epops
Clamator glandarius
Accipiter brevipes
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Aegypius monachus
Aquila chrysaetos
Aquila clanga
Aquila heliaca
Aquila pomarina
Buteo buteo
Buteo lagopus
Buteo rufinus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus macrourus
Circus pygargus
Gypaetus barbatus
Gyps fulvus
Haliaeetus albicilla
Hieraaetus fasciatus
Hieraaetus pennatus
Milvus migrans
Milvus milvus
Neophron percnopterus
Pernis apivorus
Falconidae Falco biarmicus
Falco cherrug
Falco columbarius
Falco eleonorae
Falco naumanni
mbreti peshkues i rëndomtë
sorra e artë
bletngrënsja evropiane
pupëza
qyqja e Afrikës
gjeraqina gishtëshkurtë
petriti
gjeraqina
huti kujdestar
shqiponja e artë
shqiponja e larme
shqiponja perandorake
shqiponja me pak lara
orli i rëndomtë
orli lagopus
orli rufinus
shqiponja gjarpërngrënëse
fajkoi i kënetave
fajkoi i pulave
fajkoi i stepeve
fajkoi i Montagut
shqiponja me mjekërr
shqiponja kokëbardhë
shqiponja bishtbardhë
shqiponja e Bonellit
shqiponja xhuxhe
orli i zi
orli i kuq
shkaba egjiptiane
buzardi evropian
skifteri i mesdheut
skifteri i stepeve
skifteri i vogël
skifteri i Eleonorës
fajkoi thonjëbardhë
common kingfisher
european roller
european bee-eater
Hoopoe
great spotted cuckoo
levant sparrowhawk
northern goshawk
eurasian sparrowhawk
cinereous vulture
golden eagle
greater spotted eagle
eastern imperial eagle
lesser spotted eagle
common buzzard
rough-legged buzzard
rough-legged buzzard
short-toed snake eagle
western marsh-harrier
hen harrier
pallid harrier
Montagu's harrier
bearded vulture
griffon vulture
white-tailed eagle
Bonelli's eagle
booted eagle
black kite
red kite
egyptian vulture
european honey buzzard
lanner falcon
saker falcon
Merlin
eleonora's falcon
lesser kestrel
vodomar
zlatovrana
pĉelarica
pupavac
afriĉka kukavica
kratkoprsti kobac
jastreb
kobac
sup starješina
suri orao
orao klokotaš
orao krstaš
orao kliktaš
škanjac
škanjac gaćaš
riĊi škanjac
zmijar
eja moĉvarica
eja strnjarica
stepska eja
eja livadarka
kostoberina
bjeloglavi sup
štekavac
prugasti orao
patuljasti orao
crna lunja
crvena lunja
crkavica
škanjac osaš
krški sokol
stepski sokol
mali sokol
Eleonorin sokol
bjelonokta vjetruša
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1, RrT-TR-UT(A)
RrT-TR-UT(A)
RrT-TR-UT(A)
DZ-BD-DP1, RrT-TR-UT(A)
DZ-BD-DP1, RrT-TR-UT(A)
DZ-BD-DP1, RrT-TR-UT(A)
DZ-BD-DP1, RrT-TR-UT(A)
DZ-BD-DP1, RrT-TR-UT(A)
RrT-TR-UT(A)
RrT-TR-UT(A)
DZ-BD-DP1, RrT-TR-UT(A)
DZ-BD-DP1, RrT-TR-UT(A)
DZ-BD-DP1, RrT-TR-UT(A)
DZ-BD-DP1, RrT-TR-UT(A)
DZ-BD-DP1, RrT-TR-UT(A)
DZ-BD-DP1, RrT-TR-UT(A)
DZ-BD-DP1, RrT-TR-UT(A)
DZ-BD-DP1, RrT-TR-UT(A)
DZ-BD-DP1, RrT-TR-UT(A)
DZ-BD-DP1, RrT-TR-UT(A)
DZ-BD-DP1, RrT-TR-UT(A)
DZ-BD-DP1, RrT-TR-UT(A)
DZ-BD-DP1, RrT-TR-UT(A)
DZ-BD-DP1, RrT-TR-UT(A)
DZ-BD-DP1, RrT-TR-UT(A)
DZ-BD-DP1, RrT-TR-UT(A)
DZ-BD-DP1, RrT-TR-UT(A)
DZ-BD-DP1, RrT-TR-UT(A)
DZ-BD-DP1, RrT-TR-UT(A)
DZ-BD-DP1 RrT-TR-UT(A)
16
Falco peregrinus
Falco subbuteo
Falco tinnunculus
Falco vespertinus
Pandionidae Pandion haliaetus
ALLIFORMES Tetraonidae Bonasa bonasia
Tetrao tetrix
Tetrao tetrix tetrix
Tetrao urogallus
AVIIFORMES Gaviidae
Gavia arctica
Gavia immer
Gavia stellata
RUIFORMES Gruidae
Grus grus
Otidae
Otis tarda
Tetrax tetrax
Rallidae
Crex crex
Porphyrio porphyrio
Porzana parva
Porzana porzana
Porzana pusilla
Rallus aquaticus
ASSERIFORMESAegithalidae Aegithalos caudatus
Alaudidae Alauda arvensis
Calandrella brachydactyla
Eremophila alpestris
Galerida cristata
Lullula arborea
Melanocorypha calandra
Bombycillidae
Bombycilla garrulus
Certhiidae Certhia brachydactyla
Certhia familiaris
Cinclidae Cinclus cinclus
Corvidae
Corvus corax
Nucifraga caryocatactes
Pyrrhocorax graculus
skifteri i përhimtë
skifteri i dallëndysheve
fajkoi i kuq
skifteri këmbëkuq
gjeraqina e detit
thellënza e lajthishteve
thellënza e zezë
peregrine falcon
eurasian hobby
common kestrel
red-footed falcon
sea hawk
hazel grouse
black grouse
sivi sokol
sokol lastaviĉar
vjetruša
crvenonoga vjetruša
bukoĉ
lještarka
tetrijeb ruševac
gjeli i egër
zhytësja gushëzezë
zhytësja e madhe
zhytësja gushëkuqe
kojrril i rëndomtë
lejleku i madh
lejleku i vogël
kreksi
sulltanja/mbreteresha
kreksi i vogël i ujërave
kreksi i larmë
kreksi i Bailonit
shapkëza e ujit
trishtili bishtgjatë
lauresha e fushës
lauresha gishtshkurtër
lauresha e bjeshkëve
lauresha me kreshtë
lauresha e drunjëve
lauresha e madhe
garuli Bohemian
trikreperi sqepgjatë
trikreperi i rëndomtë
zhytësi gushëbardhë
korbi
gala e lajthive(arrëthyesi)
sorra sqepverdhë
Capercaillie
black-throated loon
great northern loon
red-throated loon
common crane
great bustard
little bustard
corn crake
purple swamphen
little crake
spotted crake
Baillon's crake
water rail
long-tailed tit
Skylark
greater short-toed lark
shore lark
crested lark
Woodlark
calandra lark
Bohemian waxwing
short-toed treecreeper
common treecreeper
white-throated dipper
common raven
spotted nutcracker
yellow-billed chough
tetrijeb gluhan
crnogrli plijenor
veliki plijenor
crvenogrli plijenor
ţdral
droplja
mala droplja
kosac
sultanka
siva štijoka
riĊa štijoka
mala štijoka
kokošica
dugorepa sjenica
poljska ševa
kratkoprsta ševa
planinska ševa
kukmasta ševa
ševa krunica
velika ševa
kugara
dugokljuni puzavac
kratkokljuni puzavac
vodenkos
gavran
kreja
ţutokljuna galica
DZ-BD-DP1 RrT-TR-UT(A)
RrT-TR-UT(A)
RrT-TR-UT(A)
DZ-BD-DP1 RrT-TR-UT(A)
DZ-BD-DP1, RrT-TR-UT(A)
DZ-BD-DP1,2
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP2
DZ-BD-DP1,2,3
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1 RrT-TR-UT(A)
DZ-BD-DP1,
DZ-BD-DP1,
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP2
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1
17
Emberizidae Emberiza calandra
Emberiza cia
Emberiza cirlus
Emberiza citrinella
Emberiza hortulana
Emberiza melanocephala
Emberiza schoeniclus
Fringilidae Acanthis cannabina
Acanthis flammea
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Carduelis spinus
Coccothraustes coccothraustes
Loxia curvirostra
Pyrrhula pyrrhula
Serinus serinus
HirundinidaeDelichon urbica
Hirundo daurica
Hirundo rupestris
Hirundo rustica
Riparia riparia
Laniidae
Lanius collurio
Lanius excubitor
Lanius minor
Lanius senator
Motacillidae Anthus campestris
Anthus cervinus
Anthus pratensis
Anthus spinoletta
Anthus trivialis
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Motacilla citreolla
Motacilla flava
MuscicapidaeAcrocephalus agricola
strinca e madhe
strinca cikavica
strica gushëzezë
strinca e verdhë
strinca e kopshtit
strinca kokëzezë
strinca e moqaleve
trishtili
trishtili i veriut
trishtili i artë
trishtili i gjelbërt
trishtili spinus
trishtili sqeptrashë
trishtili sqepkryq (i rëndomtë)
gushëkuqi
kanarina e verdhë
babili i rëndomtë i shtëpisë
dallëndyshja kokëkuqe
dallëndyshja shkrepëse
dallëndyshja
dallëndyshja e rërës
larashi kurrizkuq
larashi i madh i përhimë
larashi i vogël
larashi i drunjëve
harabeli i kuqërremë
harabeli gushëkuq
zogu- harabeli i livadheve
zogu - harabeli i ujit
zogu - harabeli i drunjve
bishtlëkundësi i bardhë
bishtlëkundësi i bjeshkeve
bishtlëkundësi kokëverdhë
bishtlëkundësi i verdhë
kaquban i fushave të orizit
corn bunting
rock bunting
cirl bunting
Yellowhammer
Ortolan
black-headed bunting
reed bunting
Linnet
common redpoll
Goldfinch
european greenfinch
eurasian siskin
Hawfinch
common crossbill
Bullfinch
Serin
common house martin
red-rumped swallow
eurasian crag martin
barn swallow
sand martin
red-backed shrike
great grey shrike
lesser grey shrike
woodchat shrike
tawny pipit
red-throated pipit
meadow pipit
water pipit
tree pipit
white wagtail
grey wagtail
citrine wagtail
yellow wagtail
paddyfield warbler
velika strnadica
strnadica cikavica
crnogrla strnadica
ţuta strnadica
vrtna strnadica
crnoglava strnadica
moĉvarna strnadica
juriĉica
sjeverna juriĉica
ĉešljugar
zelendur
ĉiţak
batokljun
krstokljun
zimovka
ţutarica
piljak
daurska lastavica
hridna lastavica
lastavica
bregunica
rusi svraĉak
veliki svraĉak
sivi svraĉak
riĊoglavi svraĉak
primorska trepteljka
rusogrla trepteljka
livadna trepteljka
planinska trepteljka
prugasta trepteljka
bijela pastirica
gorska pastirica
limunasta pastirica
ţuta pastirica
poljski trstenjak
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1
18
Acrocephalus arundinaceus
Acrocephalus melanopogon
Acrocephalus paludicola
Acrocephalus palustris
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus scirpaceus
Cettia cetti
Cisticola juncidis
Erithacus luscinia
Erithacus megarhynchos
Erithacus rubecula
Erithacus svecicus (Luscinia
svecica)
Ficedula albicollis
Ficedula hypoleuca
Ficedula parva
Hippolais icterina
Hippolais olivetorum
Hippolais pallida
Hippolais polyglotta
Locustella fluviatilis
Locustella luscinioides
Locustella naevia
Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Muscicapa striata
Oenanthe hispanica
Oenanthe oenanthe
Oenanthe pleschanka
Panurus biarmicus
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Phylloscopus collybitus
Phylloscopus orientalis
Phylloscopus sibilatrix
kubani i madh
kaqubani me mustaqe
kaqubani i ujerave
kaqubani i moqaleve
kaçubani i plishtë
kaquban sqepfyell i euroazisë
kaçubani i Cettisit
zogu/kaqubani bishtgjatë me lara
bilbili i kaftë
bilbili
gushëkuqi evropian
zogu gushëkaltër
zog insektgjuajtës me ngjyra
zogu laraman insektgjuajtës
insektgjuajtësi i vogël
kaqubani i verdhë
kaquban që rritet në dru të ullirit
kaçubani i ullirit
kaçubani melodik
kaqubani i lumit
kaqubani i madh
kaqubani i karkaleceve
mëllenja e shkëmbinjve
mëllenja e kaltër e shkëmbinjve
laramani insektgjuajtës
veshëziu i drithërave
zogu verior i drithërave
zogu dyngjyrësh i drithërave
ridlingu mjekërrosh
bishtkuqja e murrme
bishtkuqja e maleve
kaçubani
kaçubani lindor i maleve
kaçubani i maleve
great reed warbler
moustached warbler
aquatic warbler
marsh warbler
sedge warbler
eurasian reed warbler
Cetti's warbler
streaked fantail warbler
thrush nightingale
Nightingale
european robin
Bluethroat
collared flycatcher
pied flycatcher
red-breasted flycatcher
icterine warbler
olive-tree warbler
olivaceous warbler
melodious warbler
river warbler
savi's warbler
grasshopper warbler
common rock thrush
blue rock thrush
spotted flycatcher
black-eared wheatear
northern wheatear
pied wheatear
bearded reedling
black redstart
common redstart
chiff-chaff
eastern bonelli’s warbler
wood warbler
veliki trstenjak
crnoprugasti trstenjak
trstenjak ševar
trstenjak mlakar
trstenjak rogoţar
trstenjak cvrkutić
svilorepa
šivalica
mrki slavuj
slavuj
crvendać
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1
modrovoljka
bjelovrata muharica
crnoglava muharica
mala muharica
ţuti voljić
voljić maslinar
sivi voljić
kratkokrili voljić
cvrĉić potoĉar
veliki cvrĉić
pjegavi cvrĉić
kamenjar
modrokos
muharica
primorska bjeloguza
sivkasta bjeloguza
dvobojna bjeloguza
brkata sjenica
mrka crvenrepka
šumska crvenrepka
zviţdak
gorski zviţdak
šumski zviţdak
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1
19
Phylloscopus trochilus
Regulus ignicapillus
Regulus regulus
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia cantillans
Sylvia communis
Sylvia curruca
Sylvia hortensis
Sylvia melanocephala
Sylvia nisoria
Sylvia undata
Turdus pilaris
Turdus torquatus
Oriolidae
Oriolus oriolus
Paridae
Parus ater
Parus caeruleus
Parus cristatus
Parus lugubris
Parus major
Parus montanus
Parus palustris
Prunellidae Prunella collaris
Prunella modularis
Remizidae Remiz pendulinus
Sittidae
Sitta europaea
Sitta neumayer
Tichodroma muraria
Sturnidae Sturnus roseus
TroglodytidaeTroglodytes troglodytes
ELECANIFORMES
Pelecanidae Pelecanus crispus
Pelecanus onocrotalus
Phalacrocoracid
Phalacrocorax aristotelis
kaçubani i shelgut
zogu kreshtëkuq
zogu kreshtë ari
zogu kokëkaftë i shkëmbinjve
zogu kokëzi
kësulëziu
kaçubani i hirtë
kaçubani subaplin
gushëbardhi
gushëbardhi i vogël
kaçubani i madh
kaçubani i sardinjeve
kaçubani laraman
kaçubani me sy të kuq
farëngrëns i fushave
mëllenja e malit
orioni i artë
trishtili i bredhit
trishtili i kaltër
trishtili me kreshtë
trishtili i murrmë
trishtili i madh
trishtili i maleve
trishtili i moqaleve
trishtili alpik
trishtili i përhimtë
trishtili kokëzi
berglezi i euroazisë
berglezi i shkëmbit
kacavjerrësi i mureve
gargulli ngjyrë roze
trumcaku
pelikani dalmatin
pelikani i madh i bardhë
kormorani i detit
willow warbler
common firecrest
Goldcrest
Whinchat
Stonechat
Blackcap
garden warbler
subalpine warbler
Whitethroat
lesser whitethroat
orphean warbler
sardinian warbler
barred warbler
dartford warbler
Fieldfare
ring ouzel
golden oriole
coal tit
blue tit
crested tit
sombre tit
great tit
willow tit
marsh tit
alpine accentor
Dunnock
penduline-tit
eurasian nuthatch
western rock nuthatch
Wallcreeper
rosy starling
eurasian wren
dalmatian pelican
great white pelican
European shag
brezov zviţdak
vatroglavi kraljić
zlatoglavi kraljić
smeĊoglavi batić
crnoglavi batić
crnokapa grmuša
siva grmuša
bjelobrka grmuša
grmuša pjenica
grmuša ĉevrljinka
velika grmuša
crnoglava grmuša
pjegava grmuša
crvenooka grmuša
drozd bravenjak
planinski kos
vuga
jelova sjenica
plavetna sjenica
kukmasta sjenica
mrka sjenica
velika sjenica
planinska sjenica
crnoglava sjenica
alpski popić
sivi popić
sjenica mošnjarka
brgljez
brgljez kamenjar
crvenokrili litiĉar
ruţiĉasti ĉvorak
palĉić
kudravi nesit
ruţiĉasti nesit
morski vranac
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP2
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1
20
HOENICOPT
RIFORMES
ICIFORMES
ODICIPEDIF
RMES
ROCELLARII
ORMES
TRIGIFORME
hapiu
ae
Phalacrocorax carbo
Phalacrocorax pygmaeus
Phoenicopterid
Phoenicopterus ruber
ae
Picidae
Dendrocopos leucotos
Dendrocopos major
Dendrocopos medius
Dendrocopos minor
Dendrocopos syriacus
Dryocopus martius
Jynx torquilla
Picoides tridactylus
Picus canus
Picus viridis
PodicipedidaePodiceps auritus
Podiceps cristatus
Podiceps grisegena
Podiceps nigricollis
Tachybaptus ruficollis
HydrobatidaeHydrobates pelagicus
ProcellariidaeCalonectris diomedea
Puffinus yelkouan
Strigidae
Aegolius funereus
Asio flammeus
Asio otus
Athene noctua
Bubo bubo
Glaucidium passerinum
Otus scops
Strix aluco
Strix uralensis
Tytonidae Tyto alba
Amphisbaenida
Blanus strauchi
e
kormorani i madh
kormorani i vogël
flamingo amerikan
great cormorant
pygmy cormorant
American flamingo
qukapiku i maleve
white-backed woodpecker
qukapiku i madh laraman
great spotted woodpecker
qukapiku kokëkuq
middle spotted woodpecker
qukapiku i vogël
lesser spotted woodpecker
qukapiku sirian
syrian woodpecker
qukapiku i zi
black woodpecker
qafështrembri i euroazisë
euroasian wryneck
qukapiku me tre gishtërinj
three toed woodpecker
qukapiku kokëhirtë
grey-headed woodpecker
qukapiku i gjelbërt
green woodpecker
grebi i slavonisë
horned grebe
grebi i madh me kreshtë
great crested grebe
grebi qafëkuq
red-necked grebe
grebi qafëzi
black-necked grebe
grebi i vogël
little grebe
zgalemi
storm petrel
kalonectrisi i Korit
Cory's shearwater
gregula
yelkouan shearwater
huti i Tengmalmit
Tengmalm’s owl
huti veshëshkurtër
short eared owl
huti veshëgjatë
long eared owl
huti i vogël
little owl
huti shqiponjë euroaziatik
euroasian eagle- owl
huti i vogël euroaziatik
euroasian pygmy owl
huti evropian
europian scops owl
huti i kaftë
brown owl
huti ural
ural owl
kukuvajka
barn owl
REPTILIA - ZVARRANIKËT - REPTILE – GMAZOVI
zhapiu turk
anatolian worm lizard
veliki vranac
mali vranac
plamenac
planinski djetlić
veliki djetlić
crvenoglavi djetlić
mali djetlić
sirijski djetlić
crna ţuna
vijoglav
troprsti djetlić
siva ţuna
zelena ţuna
ušati gnjurac
ćubasti gnjurac
riĊogrli gnjurac
crnogrli gnjurac
mali gnjurac
burnica
veliki zovoj
gregula
ćuk batoglavac
sova moĉvarica
mala ušara
sivi ćuk
ušara
mali ćuk
ćuk
šumska sova
jastrebaĉa
kukuvija
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1, RrT-TR-UT(A)
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1, RrT-TR-UT(A)
DZ-BD-DP1, RrT-TR-UT(A)
RrT-TR-UT(A)
RrT-TR-UT(A)
DZ-BD-DP1, RrT-TR-UT(A)
DZ-BD-DP1, RrT-TR-UT(A)
RrT-TR-UT(A)
RrT-TR-UT(A)
DZ-BD-DP1 RrT-TR-UT(A)
RrT-TR-UT(A)
turski dvoplaz
21
ERPENTES
Anguidae
Pseudopus apus (Ophisaurus
apodus)
Gekkonidae Hemidactylus turcicus
Tarentola mauretanica
Lacertidae Algyroides nigropunctatus
Dalmatolacerta oxycephala
(Lacerta oxycephala,
Archaeolacerta oxycephala)
Dinarolacerta mosorensis
(Lacerta mosorensis)
Iberolacerta horvathi (Lacerta
horvathi)
Lacerta agilis
Lacerta bilineata
Lacerta trilineata
Lacerta viridis
Lacerta vivipara
Podarcis melisellensis
Podarcis sicula adriatica
Podarcis sicula ragusae
Scincidae Ablepharus kitaibelii
Colubridae Coronella austriaca
Dolichophis caspius (Coluber
caspius)
Elaphe quatuorlineata
Hierophis gemonensis (Coluber
gemonensis)
Hierophis viridiflavus (Coluber
viridiflavus)
Malpolon insignitus
(M. monspessulanus)
Natrix tessellata
Platyceps najadum (Coluber
najadum)
lizardi evropian
european glass lizard
blavor
zhapiu mediteranian i shtëpisë
zhapiu i mureve
zhapiu i murrëm
hardhuca kokëmprehtë
mediterranean house gecko
tarentola mauritanica
blue-throated keeled lizard
sharp-snouted rock lizard
kućni macaklin
zidni macaklin
mrki gušter
oštroglava gušterica
zhapiu i mosorit
mosor rock lizard
mosorski gušter
zhapiu i velebitit
DV-HD-DS4
DV-HD-DS4
zhapiu evropian
gjarpëri i lëmuar
gjarpëri kaspian
European copper skink
smooth snake
Caspian whipsnake
velebitski (Horvatov)
gušter
gušter
livadna gušterica
zapadno mediteranski
zelembać
ţivorodna gušterica
krška gušterica
jadranska primorska
gušterica
dubrovaĉka primorska
gušterica
ivanjski rovaš
smukulja
smiĉalina
gjarpëri katërvijash
gjarpëri ballkanik
four-lined snake
Balkan whip snake
ĉetveroprugi kravosas
šara poljarica
DV-HD-DS4
gjarpëri i gjelbërt i mbylltë
dark green whip snake
crnica
DV-HD-DS4
monpelieri lindor
eastern montpellier
zmajur
gjarpëri me zare
gjarpëri i Dahl-it
dice snake
dahl's whip snake
ribarica
šilac
hardhuca e gurit
hardhuca e livadheve
hardhuca mediterane
zhapiu i gjelbërt evropian
hardhuca viviparë
hardhuca dalmatine e mureve
zhapiu adriatik
Horvath's rock Lizard
sand Lizard
Western green lizard
Balkan green lizard
European green lizard
viviparous lizard
Dalmatian wall lizard
Adriatic sailor
zhapiu i detit të Dubrovnikut
DV-HD-DS4
DV-HD-DS4
DV-HD-DS4
DV-HD-DS4
DV-HD-DS4
DV-HD-DS4
DV-HD-DS4
DV-HD-DS4
DV-HD-DS4
DV-HD-DS4
22
ESTUDINES
NURA
RODELA
CAUDATA)
RODELA
CAUDATA)
RODELA
CAUDATA)
RODELA
CAUDATA)
RODELA
Telescopus fallax
gjarpëri tiger evropian
Zamenis longissimus (Elaphe
gjarpëri i Eskulapit
longissima)
Zamenis situla (Elaphe situla)
gjarpëri leopard
Typhlopidae Typhlops vermicularis
gjarpëri i verbër evropian
Viperidae Vipera ursinii macrops
gjarpëri i Orsinit
Chelonidae Caretta caretta
breshka e detit
Chelonia mydas
breshka e gjelbërt e detit
Dermochelyida
Dermochelys coriacea
breshka e detit pa samar
e
Emyidae
Emys orbicularis
breshka evropiane e moqaleve
Mauremys rivulata(Mauremys
breshka e lumenjve
caspica)
Testudinidae Testudo hermanni
breshka e tokës
AMPHIBIA - UJËTOKËSORËT - AMPHIBIAN – VODOZEMCI
Bufonidae Pseudepidalea viridis (Bufo
bretkoca e gjelbërt
viridis)
Discoglossidae
Bombina bombina
bretkoca e kuqe
Bombina variegata
bretkoca e verdhë
Hylidae
Hyla arborea
bretkoca evropiane e drunjve
Pelobatidae Pelobates fuscus
bretkoca e rendomtë
Ranidae
Pelophylax lessonae (Rana
bretkoca e vogel e gjelbërt
lessonae)
Rana arvalis
bretkoca e kaftë e moqaleve
Rana dalmatina
bretkoca e kaftë e pyellit
Rana latastei
bretkoca e kaftë e Lombardisë
Rana temporaria
bretkoca e rendomtë
Proteidae Proteus anguinus
peshkthi njeri
European tiger snake
aesculapian snake
crnokrpica
bjelica (Eskulapova zmija)
DV-HD-DS4
DV-HD-DS4
leopard snake
European blind snake
Orsini's viper
loggerhead sea turtle
green sea turtle
leatherback sea turtle
crvenkrpica
zmija sljeparica
planinski ţutokrug
glavata ţelva
zelena ţelva
sedmopruga usminjaĉa
DV-HD-DS2/4
European pond turtle
Balkan terrapin
barska kornjaĉa
rijeĉna kornjaĉa
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
Hermann's tortoise
kopnena kornjaĉa
RrT-TR-UT(A) DV-HD-DS2/4
green toad
zelena krastaĉa
DV-HD-DS4
fire-bellied toad
yellow-bellied toad
european tree frog
common spadefoot toad
pool frog
crveni mukaĉ
ţuti mukaĉ
gatalinka
ĉešnjaĉa
mala zelena ţaba
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS4
DV-HD-DS4
DV-HD-DS4
moor frog
agile frog
italian agile frog
common frog
black proteus
moĉvarna smeĊa ţaba
šumska smeĊa ţaba
lombardijska smeĊa ţaba
livadna smeĊa ţaba
DV-HD-DS4
DV-HD-DS4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS5
DV-HD-DS2/4
Salamandridae
Lissotriton vulgaris (Triturus
vulgaris)
Salamandridae
Salamandra atra
tritoni i rendomtë
smooth newt
picërraku i zi
alpine salamander
RrT-TR-UT(A) DV-HD-DS2/4
RrT-TR-UT(A) DV-HD-DS2/4
RrT-TR-UT(A)DV-HD-DS2/4
RrT-TR-UT(A) DV-HD-DS4
ĉovjeĉja ribica
mali vodenjak
DV-HD-DS4
crni daţdevnjak
Salamandridae
Triturus carnifex
Salamandridae
Triturus dobrogicus
tritoni italian
tritoni panonian
Italian crested newt
triturus carnifex
DV-HD-DS2/4
veliki alpski vodenjak
veliki panonski vodenjak
DV-HD-DS2/4
23
CAUDATA)
PISCES - PESHQIT - PISCES – RIBE
EPHALASPIDIOMORPHI - PAKLARE
ETROMYZO
Petromyzontida
Eudontomyzon danfordi
TIFORMES
e
Eudontomyzon mariae
Lampetra planeri
Lethenteron zanandreai
Petromyzon marinus
peshku karpatian i përrockave
peshku ukrainas i përrockave
peshku evropian i përrockave
peshku bregdetar
peshku i detit
HONDRYCHTHYES (ELASMOBRANCHII) - PESHQIT KËRCOR – HRSKAVIĈNJAĈE
ARCHARHIN Carcharhinidae
Carcharhinus plumbeus
peshkaqen i rërës
FORMES
Prionace glauca
peshkaqen i kaltër
Sphyrinid Sphyrna zygaena
peshkaqeni kokëçekan
ae
Triakidae Galeorhinus galeus
peshkaqeni i hirtë
EXANCHIFO Hexanchidae Heptranchias perlo
peshkaqeni me pendë
MES
Hexanchus griseus
peshkaqeni me gjashtë gusha
AMNIFORM
Alopiidae Alopias vulpinus
peshkaqeni dhelpër
S
Cetorhini
Cetorhinus maximus
peshkaqeni prehës
dae
Lamnidae Carcharodon carcharias
peshkaqeni i madh i bardhë
Isurus oxyrinchus
peshkaqeni nuhatës
Lamna nasus
Odontaspi Carcharias taurus
peshkaqeni dhëmbë tigër
didae
Odontapsis ferox
peshkaqeni dhëmbë vogël
MYLOBATIIF
RMES
RISTIFORME
Dasyatidae
Gymnurid
ae
Mobulida
e
Pristidae
AJIFORMES
Rajidae
HINOBATIF
carpathian brook lamprey
ukrainian brook lamprey
european brook lamprey
lombardy lamprey
sea lamprey
dunavska paklara
ukrajinska paklara
potoĉna paklara
primorska paklara
morska paklara
sandbar shark
blue shark
common hammerhead
shark
tope shark
one-finned shark
sixgill shark
thresher shark
basking shark
pas tupan
pas modrulj
jaram, mlat
great white shark
shortfin mako shark
Porbeagle
sand tiger shark
small-tooth
velika bijela psina
RrT-TR-UT(B)
kuĉak
kuĉina
psina zmijozuba, trošiljka
psina zmijozuba, petošiljka
butor
volonja
glavonja
pas lisica
psina golema
Dasyatis pastinaca
Gymnura altavela
peshku i rëndomtë
fluturakja rrezore
common stingray
butterfly ray
ţutuga
leptirica
Mobula mobular
peshku i djallit
devil fish
golub uhan
Pristis pectinata
peshku dhëmbë vogël sharrë
smalltooth sawfish
pilan
rrëshqitësi blu
rrëshqitësi i gjatë
peshku formë kitare i rëndomtë
blue skate
longnosed skate
common guitarfish
volina
klinka
Dipturus batis
Dipturus oxyrinchus
RhinobatidaeRhinobatos rhinobatos
RrT-TR-UT(B)
RrT-TR-UT(A)
24
RMES
QUALIFORM Oxynotidae Oxynotus centrina
peshkaqeni derr këndor
S
QUATINIFOR Squatinidae Squatina oculata
peshku
MES
Squatina squatina
peshkaqeni engjëll
CTINOPTERYGII - PESHQIT RREZOR - RAY-FINNED FISHES - ZRAKOPERKE
CIPENSERIF AcipenseridaeAcipenser gueldenstaedtii
peshku i blirtë rus
RMES
Acipenser naccarii
peshku i adriatikut
Acipenser nudiventris
peshku bastard i blirtë
NGUILLIFO
MES
LUPEIFORM
S
YPRINIFOR
MES
angular roughshark
prasac
monk fish
angel shark
sklat ţutan
sklat sivac
jesetra
jadranska jesetra
sim
RrT-TR-UT(B) DV-HD-DS5
DV-HD-DS2/4
RrT-TR-UT(B) DV-HD-DS5
atlantska jesetra
DV-HD-DS2/4 RrT-TR-UT(A)
moruna
jegulja
RrT,TR,UT(B) DV-HD-DS5
RrT,TR,UT(B)
DV-HD-DS2/5
DV-HD-DS2/5
Huso huso
Anguillidae Anguilla anguilla
peshku i madh blirtë
ngjala evropiane
russian sturgeon
adriatic sturgeon
bastard sturgeon,
fringebarbel sturgeon
atlantic or the european
sturgeon
great sturgeon, beluga
european eel
Clupeidae
harengë evropiane
harengë e detit të zi
twaite shad
black sea herring
ĉepa
crnomorska haringa
peshku evropian i motit
peshku shpinëartë
european weatherfish
golden spined loach
piškur
zlatni vijun
Acipenser sturio
Cobitidae
Cyprinida
Alosa fallax
Alosa immaculata (Alosa
pontica)
Cobitis bilineata (Cobitis
taenia)
Cobitis dalmatina (Cobitis
taenia)
Cobitis dalmatina (Cobitis
taenia)
Cobitis elongata
Cobitis elongatoides (Cobitis
taenia)
Cobitis illyrica (Cobitis taenia)
Cobitis jadovensis (Cobitis
taenia)
Cobitis narentana (Cobitis
taenia)
Misgurnus fossilis
Sabanejewia balcanica (S.
aurata)
Alburnus arborella (Alburnus
peshku i blirtë i atlantikut
cyprinidet e bregdetit
primorska uklija
25
e
albidus)
Aulopyge huegelii
Barbus balcanicus (Barbus
meridionalis)
Barbus plebejus
Chalcalburnus chalcoides
Chondrostoma phoxinus
Delminichtys adspersus
(Phoxinellus adspersus)
Delminichtys ghetaldii
(Phoxinellus ghetaldii)
Delminichtys jadovensis
(Phoxinellus jadovensis)
Delminichtys krbavensis
(Phoxinellus krbavensis)
Leucaspius delineatus
Leuciscus souffia
Leuciscus svallize
Pelecus cultratus
Phoxinellus alepidotus
Phoxinellus dalmaticus
Rhodeus amarus (Rhodeus
sericeus amarus)
Romanogobio kesslerii (Gobio
kesslerii)
Romanogobio uranoscopus
(Gobio uranoscopus)
Romanogobio vladykovi (Gobio
albipinnatus)
Rutilus aula
Squalius microlepis
Squalius zrmanjae
Telestes ukliva
Telestes croaticus (Phoxinellus
croaticus)
Telestes fontinalis (Phoxinellus
barbeli dalmat
mrena ose barbeli mesdhetar
Dalmatian barbel gudgeon
mediterranean barbel
oštrulja
potoĉna mrena
barbeli italian
pliska e madhe
Italian barbell
Danube bleak
mren
velika pliska
DV-HD-DS2/5
peshku-shpatë, krapi
sabre carp
Adriatic minnow
sabljarka
pijurica
DV-HD-DS2/5
cironka e Keslerit
Kessler's gudgeon
Keslerova krkuša
peshku i vogël i Danubit
Danube gudgeon
tankorepa krkuša
peshk i vogël i bardhë i Danubit
Danube whitefin gudgeon
bjeloperajna krkuša
DV-HD-DS2/5
26
YPRINODON
IFORMES
SOCIFORME
ASTEROSTE
FORMES
ERCIFORME
ALMONIFOR
MES
fontinalis)
Telestes karsticus
Telestes metohiensis
(Phoxinellus metohiensis)
Telestes polylepis
Telestes turskyi
Cyprinodontida
Aphanius fasciatus
e
Umbridae Umbra krameri
GastrosteidaeGasterosteus aculeatus
Syngnathi Hippocampus guttulatus
dae
(Hippocampus ramulosus)
Hippocampus hippocampus
Blennidae Salaria fluviatilis
Gobiidae
Knipowitschia croatica
Knipowitschia mrakovcici
Knipowitschia radovici
Padogobius bonelli
Pomatoschistus canestrinii
Pomatoschistus tortonesei
Labridae
Labrus viridis
Percidae
Gymnocephalus baloni
Gymnocephalus schraetzer
Sander volgense
Zingel streber
Zingel zingel
Coregonidae Coregonus spp.
Salmonidae Salmo dentex
Salmo farioides
Salmo marmoratus
Salmo visovacensis
Salmothymus obtusirostris
krkensis (Salmo
obtusirostris krkensis)
peshku mesdhetar
peshku evropian i kaftë
Mediterranean killifish or
south European toothcarp
European mudminnow
obrvan
crnka
RrT-TR-UT(B)
kali evropian i detit
plaka e ujërave të ëmbla
European seahorse
freshwater blenny
konjić kratkokljunić
rijeĉna babica
peshku i detit me ngjyra
green wrasse
drozd
RrT-TR-UT(B)
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/5
DV-HD-DS2/5
DV-HD-DS5
trofta e mermertë
marble trout
trofta e Adriatikut
Adriatic trout, Adriatic
salmon
glavatica
visovaĉka pastrva
zlousta
27
CORPENIFO
MES
Cottidae
Salmothymus obtusirostris
oxyrhynchus (Salmo
obtusirostris oxyrhynchus)
Cottus ferrugineus
Cottus gobio
salmoni i Adriatikut
kokëtrashi bregdetar
kokëtrashi
Adriatic trout, Adriatic
salmon
Bullhead
neretvanska mekousna
primorski peš
peš
ANNELIDA - UNAZORËT - ANNELIDS - KOLUTIĆAVCI
LITTELATA - USHUJZAT - LEECHES - POJASNICI
rhynchobdelli
ErpobdellidaeCroatobranchus mestrovi
a
Erpobdella absoloni
Hirudinid Haemopis sanguisuga
ushujza e kalit
konjska pijavica
ae
Hirudo medicinalis
ushujza medicinale
medicinska pijavica
Hirudo verbana
aplotaxida
HaplotaxidaeDelaya bureschi
OLYCHAETA - POLIKETORET - POLYCHAETA - MNOGOĈETINAŠI
analipalpata
Serpulidae Marifugia cavatica
ARTHROPODA - KËMBËNYJORËT - ARTHROPODS - ĈLANKONOŠCI
RACHNIDA - MERIMANGAT- SPIDERS - PAUĈNJACI
CARI –
Thrombellidae
Spelaeothrombium caecum
RINJE
Trombella bulbifera
RANEAE
Dysderidae Mesostalita comottii
Stalita hadzii
Stalita pretneri
Folkia haasi
Folkia boudewijni
Leptoneti Barusia korculana
dae
Sulcia inferna
Lyniphiid Lepthyphantes brignoli
ae
Troglohyphantes liburnicus
Troglohyphantes roberti
dalmatensis
Typhlonyphia reimoseri
Agelenidae Hadites tegenaroides
PILIONES
Nemastomatida
Hadzinia karamani
e
Phalango
Lola insularis
DV-HD-DS5 RrT-TR-UT(B)
28
didae
Sironidae
Cyphophthalmus silhavyi
Cyphophthalmus noctiphilus
Travuniid Abasola troglodytes
ae
Travunia troglodytes
Travunia jandai
ALPIGRADA Eukoeneniidae
Eukoenenia pretneri
SEUDOSCORPION
Chthoniidae Chthonius exarmatus
S
Chthonius trebinjensis
Chthonius magnificus
Chthonius radjai
Chthonius simplex
Microchthonius karamani
Microchthonius rogatus
Troglochthonius doratodactylus
Troglochthonius mirabilis
Neobisiid Insulocreagris regina
ae
Neobisium lethaeum superbum
Neobisium gentile flavum
Neobisium gentile giganteum
Neobisium speluncarium
Neobisium hadzii
Neobisium heros
Neobisium insulare
Roncus trojanicus
HILOPODA - NJËQINDKËMBSHAT - CENTIPEDES - STRIGE
ITHOBIOMO Lithobiida Eupolybothrus obrovensis
PHA
e
Eupolybothrus leostygis
IPLOPODA – SHUMËKËMBSHAT - MILLIPEDES – DVOJENOGE
ULIDA
Anthogon Egonpretneria brachychaeta
idae
Julidae
Typhloiulus insularis
Chersoiulus ciliatus
OLYDESMID Polydesm Brachydesmus croaticus
idae
Verhoeff odesmus fragilipes
29
OLLEMBOLA - SPRINGTAIL - SKOKUNI
NTOMOBRY Entomobr Pseudosinella dallaii
MORPHA
yidae
Pseudosinella heteromurina
Oncopodu Onychiurus paucituberculatus
ridae
ODUROMOR Hypogastr Typhlogastrura topali
HA
uridae
IPLURA - DVOREPCI
VOREPCI
Campodei Plusiocampa remyi
Diplura)
dae
NSECTA - INSEKTET - INSECTS – KUKCI
OLEOPTERA Carabidae Abax beckenhauptii beckenhauptii
Acupalpus elegans
bleta insektngrënëse
Acupalpus paludicola
Agonum antennarium
Agonum hypocrita
Amara brunnea
Amara crenata
Amara cursitans
Amara curta
Amara ingenua
Anillus sekerai
Anisodactylus intermedius
Anisodactylus pueli pueli
Anophthalmus aidovskanus
gorjancensis
Anophthalmus jalzici
Anophthalmus kaufmanni
weingaertneri
Anophthalmus kerteszi kerteszi
Anophthalmus maderi maderi
Anophthalmus maderi sucainus
Anophthalmus schaumii
hochetlingeri
Anophthalmus schmidtii flachi
elegant acute-palped
runner
banuesja e moqaleve
Agonum
insekti i kaftë shkëlqyes
nakićeni perjanik
moĉvarni perjanik
ticalni gluhak
sjajno-smeĊi gluhak
velikooki spoljac
plaka e detit
jadranska babica
sliepaci i vogël
majušni sliepac
sliepaci i vogël
majušni sliepac
30
Anophthalmus schmidtii
istriensis
Anophthalmus schmidtii soosi
Anophthalmus scopolii paveli
Anophthalmus winklerianus
Apotomus rufus
Aptinus acutangulus
Asaphidion cyanicorne
quarnerense
Badister meridionalis
Bembidion andreae
Bembidion decorum decorum
Bembidion dentellum
Bembidion ephippium
Bembidion eques
Bembidion lunatum
Bembidion monticola monticola
Bembidion nobile
Bembidion octomaculatum
Bembidion schueppelii
Bembidion siculum smyrnense
Bembidion tenellum tenellum
Blethisa multipunctata
multipunctata
Bradycellus rufi collis
Broscus cephalotes
Calomera lunulata
Calosoma auropunctatum
auropunctatum
Calosoma maderae maderae
Carabus cavernosus cavernosus
Carabus clathratus auraniensis
Carabus variolosus nodulosus
Carterus dama
Cephalota chiloleuca
sliepaci i Scopolievit
sliepaci i Winklerovit
Scopoliev sliepac
Winklerov sliepac
krahëzgjatura
duguljasti kusokrilac
kvarnerski šiljkaš
udhëtari me ngjyra
šareni putnik
silkasi i vogël
tanani šiljkaš
brumbul i tokës
marule e zgjatur
hitra hënore
insekt me pika të arta
insekti mesdhetar me pika të
arta
insekti me gropëza
ground beetles
vrani sporac
duguljasta glavatica
mjeseĉasta hitra
zlatno-toĉkasti gusjeniĉar
mediteranski zlatnotoĉkasti gusjeniĉar
jamiĉasti trĉak
DV-HD-DS2/4
hitra e shpejtë
svijetlo-obrubljena hitra
31
Chlaenius tristis tristi
Cicindela maritima maritima
Croatotrechus tvrtkovici
Cychrus angustatus
Cychrus hampei
Cylindera trisignata siciliensis
Cylindera trisignata trisignata
Cymindis axillaris adriatica
Dalmataphaenops chiarae
Demetrias monostigma
Derossiella nonveilleri
Ditomus calydonius calydonius
Ditomus tricuspidatus
Duvalius biokovensis
Duvalius comes
Duvalius erichsonii netolitzkyi
Duvalius eurydice
Duvalius klimeschi
Duvalius kodrici
Duvalius langhoff eri
Duvalius lucidus
Duvalius novaki giromettae
Duvalius novaki novaki
Duvalius novaki sinjanus
Duvalius novaki sutinensis
Duvalius opermanni
Duvalius reitteri
Duvalius schatzmayri
Duvalius styx
Dyschirius abditus
Dyschirius angustatus
Dyschirius arenosus
Dyschirius bacillus arbensis
Dyschirius extensus
Dyschirius laeviusculus
hitra bregdetare
primorska hitra
hitra bregdetare
hitra bregdetare
obalna hitra
obalna hitra
gonetari i fshehur
gonetari i ngushtë
gonetari i rërës
gonetari formë shkopi
gonetari i zgjatur
gonetari i harkuar
sakriveni gonetar
uzani gonetar
pješĉani gonetar
štapiĉasti gonetar
izduţeni gonetar
nadsvoĊeni gonetar
32
Elaphrus uliginosus
Gynandromorphus etruscus
etruscus
Harpalus albanicus
Harpalus euchlorus
Harpalus karamani hoffmanni
Harpalus pumilus
Harpalus rumelicus
Harpalus servus
Laemostenus (Antisphodrus)
cavicola erberii
Laemostenus (Antisphodrus)
cavicola muelleri
Laemostenus (Antisphodrus)
cavicola redtenbacheri
Laemostenus (Antisphodrus)
cavicola romualdi
Laemostenus (Antisphodrus)
cavicola sinjensis
Lovrica aenigmatica
Lovricia jalzici
Lymnastis dieneri croaticus
Minosaphaenops croaticus sp.
n.
Molops (Molops) elatus
liburnicus
Molops (Molops) elatus
livnensis
Molops biokovensis
Molops bucephalus
Molops curtulus troglavensis
Molops dinaricus
Molops obtusangulus novaki
Molops obtusangulus
velebiticus
harpalusi shqiptar
harpalusi i gjelbërt
harpalusi i Karamanovit
harpalusi i vogël
harpalusi
harpalusi
albanski teklić
zeleni teklić
Karamanov teklić
sićušni teklić
bradaviĉavi teklić
izverugani teklić
veronija e reduktuar
visoko-svedena veronija
veronija e reduktuar
visoko-svedena veronija
veronija dinarike
dinarska veronija
33
Molops ovipennis latiusculus
Molops promissus
Molops winkleri
Myas chalybeus
Nebria dahlii velebitica
Nebria fasciatopunctata
weingaertneri
Nebria velebiticola
Neolovricia ozimeci
Neotrechus amabilis
Neotrechus dalmatinus
dalmatinus
Neotrechus dalmatinus
dinaricus
Neotrechus ganglbaueri
bluehweissi
Neotrechus ganglbaueri
ganglbaueri
Neotrechus ganglbaueri
svilajensis
Neotrechus ganglbaueri svircevi
Neotrechus hilfi
Neotrechus paganettii
winneguthi
Neotrechus suturalis otiosus
Ocys hoff manni
Ocys reticulatus croaticus
Omphreus apfelbecki apfelbecki
Omphreus apfelbecki
biokovensis
Omphreus apfelbecki dinaricus
Omphreus apfelbecki
mosorensis
Oodes gracilis
Ophonus gammeli
Oreonebria diaphana relicta
veronija e Winklerit
veronija blu-metalike
Winklerova veronija
metalno-plava veronija
lienaci i zi
lienaci i zi
crni lienac
crni lienac
lienaci i zi
lienaci i zi
crni lienac
crni lienac
34
Parazuphium chevrolatii
chevrolatii
Parazuphium novaki
Patrobus septentrionis
areolatus
Perileptus areolatus
Platynus krynickii
Poecilus (Poecilus) koyi
lossinianus
Poecilus (Poecilus) koyi
mosorensis
Polistichus connexus
Polistichus fasciolatus
Pterostichus apfelbecki
Pterostichus cognatus
Pterostichus elongatus
Pterostichus variolatus
carniolicus
Pterostichus walteri
Pterostichus ziegleri ziegleri
Reicheidius frondicola
Reicheiodes rotundipennis
rotundipennis
Scybalicus oblongiusculus
Spelaeodytes mirabilis
Speluncarius anophthalmus
Stenolophus narentinus
Stenolophus skrimshiranus
Stenolophus steveni
Trechus cavernicola
Trechus croaticus
Trechus imacodes jucundus
Trechus nonveilleri
Trechus splendens
Trechus validipes illyricus
Trechus validipes validipes
ground beetle
dvobrazdasti šiljkaš
Krynickiev kitan
Koyiev sjajniĉar
Koyiev sjajniĉar
veronija e pyjeve-maleve
veronija cilindrike
forest veronija
dvomrlji mraĉnjak
U-mraĉnjak
Apfelbeckova veronija
šumsko-planinska veronija
valjkasta veronija
pjella e vogël
malik listinca
veronija nëntokësore
podzemna veronija
35
Cerambyc
idae
Cetoniida
e
Leiodidae
Typhlotrechus bilimekii
circovichi
Typhlotrechus bilimekii
croaticus
Typhlotrechus bilimekii fassatii
Typhlotrechus bilimekii istrus
Typhlotrechus bilimekii jureceki
Typhlotrechus bilimekii
kiesenwetteri
Typhlotrechus bilimekii
likanensis
Typhlotrechus velebiticus
parcestriatus
Typhlotrechus velebiticus
velebiticus
Winklerites paganettii
Zuphium olens olens
Cerambyx cerdo
Rosalia alpina
Osmoderma eremita
Antroherpon matulici
Astagobius angustatus
deelemani
Astagobius angustatus driolii
Croatodirus bozicevici
Croatodirus casalei
Croatodirus ozimeci
Hadesia vasiceki
Leptodirus hochenwarti
Prospelaeobates bognoloi
Spelaeobates kraussi
Spelaeobates peneckei
Speoplanes giganteus giganteus
Velebitodromus smidai
insekti alpin
alpin insect
alpska strizibuba
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
36
PHEMEROPT
RA
YMENOPTE
A
EPIDOPTER
Scydmeni
dae
Staphylini
dae
Euconnus bazgoviensis
Formicida
e
Arctiidae
Formica rufa
milingona e pyllit
šumski mrav
Euplagia (Callimorpha)
quadripunctaria
Erannis ankeraria
flutra e natës
danja medonjica
krokusi karstik
krški mrazovac
Geometri
dae
Lasiocam
pidae
Lycaenida
e
Noctuidae
Bryaxis issensis
Machaerites cognatus
Machaerites croaticus
Machaerites intermedius
Machaerites jurinaci
Machaerites nehaji
Pauperobythus globuliventris
Thaumastocephallus
folliculipalpus
Troglamaurops leptoderina
Troglamaurops scheibeli
Palingenia longicauda
DV-HD-DS2/4
Eriogaster catax
DV-HD-DS2/4
Lycaena dispar
Lycaena ottomanus
Maculinea alcon alcon
Maculinea alcon rebeli
Maculinea arion
Maculinea nausithous
Maculinea telejus
Polyommatus (Agrodiaetus)
damon
Polyommatus (Agrodiaetus)
thersites
Gortyna borelii lunata
Orthosia schmidti
DV-HD-DS2/4
flutura e moçaleve
flutura e maleve
flutura e madhe
flutura e errët e livadheve
flutura e madhe e livadheve
flutura e maleve
wetland butterfly
mountains butterfly
butterfly
dark butterfly meadow
big butterfly meadow
forest butterfly
moĉvarni plavac
gorski plavac
veliki timijanov plavac
zagasiti livadni plavac
veliki livadni plavac
planinski sivorubi plavac
flutura e Grahorkinit
butterfly of Grahorkin
Grahorkin plavac
DV-HD-DS4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
37
DONATA
Nymphali
dae
Papilionid
ae
Pieridae
Sphingida
e
Aeshnida
e
Caloptery
gidae
Coenagrio
nidae
Corduliid
ae
(Dioszeghyana schmidtii)
Apatura metis
Coenonympha oedippus
Erebia gorge vagana
Erebia medusa
Erebia oeme megaspodia
Erebia styrius gorana
Erebia styrius kleki
Euphydryas aurinia
Euphydryas maturna
Lopinga achine
Nymphalis vaualbum
Nymphalis xanthomelas
Proterebia afra dalmata
Papilio alexanor
Papilio machaon
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Zerynthia cerisy dalmacijae
Zerynthia polyxena
Colias myrmidone
Leptidea morsei
Proserpinus proserpina
perandoresha vjollce
dredhakja e moçaleve
Freyer's Purple Emperor
false ringlet
Frejerova preljevalica
moĉvarni okaš
dredhakja e pyllit
dredhakja e lumit
woodland ringlet
šumski planinski okaš
kupski planinski okaš
flutra e moçaleve
marsh fritillary
moĉvarna riĊa
šumski okaš
unazorja e pyjeve
unazorja dalmate
aleksanori
Dalmatian ringlet
alexanor
dalmatinski okaš
juţni lastin rep
apoloni
apoloni i zi
flutradalmatine
zbukuruesja e jugut/girlanda
portokallja e Danubit
grundovi i pyjeve të bardha
gjeraqina e barishtave/shelgeve
apollo
clouded apollo
apolon
crni apolon
dalmatinski uskršnji leptir
uskršnji leptir
naranĉasti poštar
Grundov šumski bijelac
vrbolikin ljiljak
Aeshna grandis
Aeshna viridis
Caliaeschna microstigma
Hemianax ephippiger
Calopteryx balcanica
mbreti i madh
mbreti i gjelbërt
pilivesat
perandori endacak
kali i vdekur Dalmatin
brown hawker
green hawker
Dragonflies
vagrant emperor
veliki kralj
zeleni kralj
konavoski knez
grof skitnica
dalmatinska konjska smrt
Ceriagrion tenellum
flturuesja e vogël me pika të
kuqe
flturuesja lindore
unazë ari i maleve
flturuesja me dy pika
small red damselfly
mala crvendjevojĉica
southern Damselfly
Balkan goldenring
two-spotted Dragonfly
istoĉna vodendjevojĉica
planinski potoĉar
proljetna naranĉica
Coenagrion ornatum
Cordulegaster heros
Epitheca bimaculata
southern festoon
Danube clouded yellow
Fenton's wood white
willowherb hawkmoth
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS4
DV-HD-DS4; RrT-TR-UT(A)
DV-HD-DS4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS4
DV-HD-DS4
DV-HD-DS2/4
38
RTHOPTERA
LECOPTERA
Gomphid
ae
Lestidae
Libellulid
ae
Tettigonii
dae
Capniidae
Chloroper
lidae
Leuctrida
e
Nemourid
Lindenia sp.
Lindenia tetraphylla
Ophiogomphus cecilia
Stylurus flavipes
Lestes macrostigma
Lestes virens
Leucorrhinia caudalis
Leucorrhinia pectoralis
Selisiothemis nigra
Sympetrum depressiusculum
Sympetrum flaveolum
Sympetrum pedemontanum
Pachytrachis bosniacus
Saga pedo
Capnopsis schilleri balcanica
Chloroperla tripunctata
Siphonoperla neglecta
Siphonoperla torrentium
Xanthoperla apicalis
Leuctra armata
Leuctra bronislawi
Leuctra carpathica
Leuctra cingulata
Leuctra digitata
Leuctra handlirschi
Leuctra hirsuta
Leuctra leptogaster
Leuctra major
Leuctra moselyi
Leuctra pseudocingulata
Leuctra pseudorosinae
Leuctra quadrimaculata
Leuctra rauscheri
Leuctra signifera
Nemoura dubitans
bishtmprehta e liqenit
bishtgjarpëri i gjelbër
bladetail
green snaketail
neretljanski regoĉ
jezerski regoĉ
rogati regoĉ
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
krahë errëtae madhe
krahëgjelbra e vogël
lilipadi faqebardha/zeza
verdhoshja e madhe laramane
dark spreadwing
small spreadwing
lilypad whiteface
yellow-spotted whiteface
velika zelendjevica
mala zelendjevica
crni tresetar
veliki tresetar
DV-HD-DS4
DV-HD-DS2/4
hedhësi laraman i moçaleve
hedhësi krahëverdhë
hedhësi lidhës
spotted darter
yellow-winged darter
banded darter
moĉvarni strijelac
jantarni strijelac
crnkasti strijelac
DV-HD-DS4
39
ae
Perlidae
Perlodida
e
Taeniopte
rygidae
Nemoura lucana
Nemoura uncinata
Protonemura julia
Protonemura nimborum
Marthamea vitripennis
Perla abdominalis
Perla bipunctata
Perla carantana
Perla grandis
Perla illiesi
Perla marginata
Perla pallida
Besdolus imhoffi
Isogenus nubecula
Isoperla albanica
Isoperla goertzi
Isoperla illyrica
Isoperla inermis
Isoperla lugens
Isoperla obscura
Perlodes intricatus
Perlodes microcephalus
Brachyptera monilicornis
Brachyptera tristis
Rhabdiopteryx navicula
Rhabdiopteryx neglecta
Taeniopteryx auberti
Taeniopteryx hubaulti
Taeniopteryx schoenemundi
CRUSTACEA - GAFORRET - CRUSTACEANS - RAKOVI
MALACOSTRACA - GAFORRET E LARTA - VIŠI RAKOVI
MPHIPODA
Bogidielli Bogidiella sketi
dae
Gammari
Accubogammarus algor jalzici
dae
Typhlogammarus mrazeki
40
ECAPODA
SOPODA
Niphargid
ae
Alpheidae
Astacidae
Atyidae
Armadilli
diidae
Asellidae
Niphargus aulicus
Niphargus brevirostris
Niphargus buturovici
Niphargus castellanus
Niphargus croaticus
Niphargus echion
Niphargus hebereri
Niphargus hvarensis
Niphargus jalzici
Niphargus miljeticus
Niphargus numerus
Niphargus orcinus redenseky
Niphargus pectencoronatae
Niphargus pretneri
Niphargus rejici jadranko
Niphargus rostratus
Niphargus stygius licanus
Niphargus trullipes
Salmoneus sketi
Astacus astacus
Austropotamobius pallipes
Austropotamobius torrentium
Spelaeocaris pretneri
Troglocaris anophthalmus
intermedia
Typhlarmadillidium kratochvili
Typhlarmadillidium
trebinjanum
Proasellus anophthalmus
dalmatinus
Proasellus anophthalmus
rhausinus
Proasellus parvulus
karkaleci evropian
karkaleci evropian i ujërave të
ëmbla
karkaleci i gurit
European crayfish
European freshwater
crayfish
stone crayfish
rijeĉni rak
rak kamenjar
DV-HD-DS5
DV-HD-DS2/5
potoĉni rak
DV-HD-DS2/5
41
Cirolanid
ae
Micropara
sellidae
Sphaerom
atidae
Trichonis
cidae
MAXILLOPODA
ALANOIDA
Acartiidae
Ridgeway
iidae
Speleophr
iidae
Stephidae
YCLOSTOM
TIDA
Sphaeromides virei
mediodalmatina
Sphaeromides virei virei
Microcharon hercegovinensis
Monolistra bericum hadzii
Monolistra caeca meridionalis
Monolistra hercegovinensis
atypica
Monolistra pretneri pretneri
Monolistra pretneri spinulosa
Monolistra rakovitzai
pseudoberica
Monolistra rakovitzai rakovitzai
Monolistra sketi
Monolistra velkovrhi
Aegonethes antilocapra
Alpioniscus christiani
Alpioniscus haasi
Alpioniscus heroldi
Alpioniscus kratochvili
Alpioniscus magnus
Alpioniscus trogirensis
Alpioniscus verhoeffi
Cyphoniscellus herzegowinensis
Acartia italica
Badijella jalzici
Speleophria mestrovi
Speleohvarella gamulini
BRYOZOA - MAHOVNJACI
Hornerida
e
Hornera lichenoides
42
CNIDARIA - KNIDARIET - CNIDARIANS - ŢARNJACI
NTHOZOA - KORALËT - ANTHOZOANS - KORALJI
NTIPATHAR Antipathid Antipathes dichotoma
korali i zi
black coral
crni busenasti koralj
A
ae
Antipathes mediterranea
korali i zi mesdhetar
mediteranum coral
sredozemni crni koralj
Antipathes subpinnata
korali i zi
crni koralj
CLERACTINI Dendroph Astroides calycularis
korali yll
star koral
zvjezdani koralj
ylliidae
OANTHIDEA Parazoant Gerardia savaglia
gerardia e verdhë
yellow gerardia
ţuta gerardia
hidae
HYDROZOA – OBRUBNJACI
NTHOATHE
Clathrozo Velkovrhia enigmatica
ATA
ellidae
ECHINODERMATA - LËKURËGJËMBORËT - ECHINODERMS - BODLJIKAŠI
STEROIDEA - YLLI I DETIT - STARFISH – ZVJEZDAĈE
ALVATIDA
Asterinida Asterina panceri
ylli pancer
panceriova zvjezdica
e
Ophidiast Ophidiaster ophidianus
ylli gjarpror
zmijolika zvijezda
eridae
CHINOIDEA - IRIQËT E DETIT - URCHINS – JEŢINCI
CHINOTHUR Diademati Centrostephanus longispinus
iriqi gjilpëror
igliĉasti jeţinac
IDA
dae
MOLLUSCA - BUTAKËT - MOLLUSCS - MEKUŠCI
IVALVIA - KERMIJTË – ŠKOLJKAŠI
MYOIDA
Pholadida Pholas dactylus
e
MYTILOIDA
Mytilidae
Lithophaga lithophaga
TERIOIDA
NIONOIDA
ENEROIDA
Pinnidae
Atrina pectinata (Atrina fragilis)
Pinna nobilis
Pinna rudis
Unio crassus
Congeria kusceri
Unionidae
Dreissenid
ae
GASTROPODA - KËRMIJTË - GASTROPODS - PUŢEVI
RCHEOTAE
Aciculida Platyla elisabethae
IOGLOSSA
e
Platyla maasseni
RrT-TR-UT(B)
RrT-TR-UT(B)
RrT-TR-UT(B)
DV-HD-DS4
DV-HD-DS4 RrT-TR-UT(B)
DV-HD-DS4
guacë e rëndomtë
common bivlavia
obiĉna lisanka
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
43
MESOGASTR
PODA
EOGASTROP
DA
EOTAENIOG
OSSA
Cyclophor
idae
Cypraeida
e
Ranellidae
Tonnidae
Mitridae
Hydrobiid
ae
Cochlostoma auritum
Cochlostoma braueri
Cochlostoma cinerascens
Cochlostoma elegans
Cochlostoma gracile reitteri
Cochlostoma kleciaki
Cochlostoma nanum
Cochlostoma scalarinum hirci
Cochlostoma stossichi (C.
nanum stossichi)
Cochlostoma sturanii
Cochlostoma tergestinum
grahovanum
Pholeoteras euthryx
Erosaria spurca
Luria lurida
Zonaria pyrum
Charonia lampas (Ch.
rubicunda, Ch. nodiferum)
Charonia tritonis (Ch.
seguenziae)
Ranella olearia
Tonna galea
Mitra zonata
kërmilli venus
venerin puţ
kërmilli formë dardhe
tritoni me bri
kruška
kvrgavi Tritonov rog
tritoni me trombë
Tritonova truba
tritoni gjarpërues
kërmilli tun
kërmill miter
wandering triton
tun snail
miter snail
Argusovo oko
puţ baĉvaš
prugasta mitra
Adriohydrobia consociella
Adriohydrobia kutschigi
Belgrandia torifera
Belgrandiella krupensis
Belgrandiella pageti
Belgrandiella zermanica
Bythinella kapelana
Bythinella magna
Costellina turrita
Dalmatella sketi
Graziana papukensis
44
Graziana slavonica
Hadziella anti
Hadziella rudnicae
Hadziella sketi
Hadziella thermalis
Hauffenia jadertina
Hauffenia media
Hauffenia tovunica
Horatia klecakiana
Horatia knorri
Hydrobia salaria
Hydrobia testadura
Iglica bagliviaeformis
Islamia latina
Islamia zermanica
Istriana mirnae
Lanzaia kotlusae
Lanzaia kusceri
Lanzaia rudnicae
Lanzaia skradinensis
Lanzaia vjetrenicae
Narentiana albida
Paladilhiopsis pretneri
Plagigeyeria nitida angelovi
Pseudamnicola conovula
Sadleriana cavernosa
Sadleriana supercarinata
Saxurinator brandti
Saxurinator labiatus
Saxurinator sketi
Tanousia zrmanjae
Ventrosia cissana
Ventrosia spalatiana
Vinodolia fluviatilis
Vinodolia fiumana
45
ERITOPSINA
ULMONATA
Pomatiida
e
Neritidae
Agriolima
cidae
Argnidae
Chondrini
dae
Clausiliid
ae
Pomatias rivularis
Theodoxus subterrelictus
Theodoxus transversalis
Deroceras absoloni
DV-HD-DS2/4
Agardhiella biarmata
Agardhiella stenostoma
Chondrina spelta
Granaria illyrica brelihi
Agathylla abrupta
Agathylla exarata
Agathylla formosa
Agathylla lamellosa
Agathylla narentana
Agathylla strigillata
Agathylla sulcosa
Agathylla viperina
Balea biplicata
Bulgarica vetusta
Charpentieria (Siciliaria)
gibbula pelagosana
Clausilia pumila
Cochlodina costata
Cochlodina fimbriata
Cochlodina inaequalis
Cochlodina laminata
Cochlodina liburnica (C. polita)
Cochlodina triloba
Delima albocincta
Delima amoena (D. substricta)
Delima bilabiata
Delima binotata
Delima blanda (D. conspurcata)
Delima edmibrani
46
Ellobiidae
Delima helenae
Delima hiltrudis
Delima laevissima
Delima latilabris (D. decipiens)
Delima pachystoma
Delima pellucida
Delima pfeiff eri
Delima semirugata
Delima subcylindrica
Delima vidovichii
Dilataria marcki
Dilataria pirostoma
Dilataria succineata
Fusulus interruptus
Herilla bosniensis
Macrogastra asphaltina
Macrogastra densestriata
Macrogastra ventricosa
Medora agnata (M. agnatha)
Medora almissana
Medora armata
Medora contracta
Medora dalmatina
Medora eris (M. equestris)
Medora hiltrudae
Medora macascarensis (M.
albescens)
Medora stenostoma
Pseudofusulus varians
Ruthenica filograna
Carychium mariae
Zospeum amoenum
Zospeum exiguum
Zospeum isselianum (Z.
alpestre)
47
Hygromii
dae
Zospeum kusceri
Zospeum likanum
Zospeum pretneri
Zospeum spelaeum schmidti
Zospeum subobesum
Chondrula dalmatica
Chondrula mletaki
Chondrula quinquedentata
pelagosana
Cecilioides dalmatina
Cecilioides jeskalovicensis
Cecilioides spelaea
Chilostoma crinita
Chilostoma denudata
Chilostoma istriana
Chilostoma setigera globulosa
Chilostoma setosa imberbis
Chilostoma stenomphala
Cornu aspersum figarolae
Cornu aspersum pelagosanum
Eobania vermiculata fi garolae
Eobania vermiculata
kamenensis
Eobania vermiculata
pelagosana
Helix cincta elegans
Helix cincta melanotica
Helix secernenda
Vidovicia coerulans
Cernuella cisalpina vegliana (C.
jonica)
Lauriidae
Milacidae
Monachoides incarnatus
welebitanus
Lauria reischuetzi
Tandonia cavicola
Enidae
Ferussacii
dae
Helicidae
48
Planorbid
ae
Pristiloma
tidae
Tandonia croatica
Tandonia dalmatina
Tandonia fejervaryi
Tandonia jablanacensis
Tandonia lagostoma
Tandonia rara
Anisus vorticularis
DV-HD-DS2/4
Gyralina candida
Gyralina circumlineata
Gyralina mljetica
Vitrea poljanica
Vitrea subaii
Vitrea zilchi
Vertiginid Spelaeoconcha paganettii
ae
Truncatellina lussinensis
Truncatellina velkovrhi
Vertigo angustior
Vertigo moulinsiana
Vitrinidae Semilimax velebitica
Zonitidae
Aegopis compressus
Aegopis septentrionalis
Aegopis spelaeus
Meledella werneri
Oxychilus dalmatinus
Oxychilus wagneri
Troglaegopis mosorensis
PLATYHELMINTHES - KRIMBAT SHPATUK - FLATWORMS – PLOŠNJACI
URBELLARIA - KRIMBAT SHPATUK - FLATWORMS - VIRNJACI
RICLADIDA
Dendrocoe Dendrocoelum subterraneum
lidae
PONGIA - SFUNGJERËT - SPUŢVE ERMOSPONGIAE – KREMENOROŢNJAĈE
STROPHORI
Geodiidae Geodia cydonium
sfungjeri i madh
big spongia
velika kremenjaĉa
A
49
ICTYOCERA
IDA
ADROMERI
A
ALICHONDR
DA
Irciniidae
Sarcotragus spinosulus
Tethyidae
Tethya spp.
portokalli i detit
morske naranĉe
Axinellida
e
Axinella cannabina
Axinella polypoides
ylli i brinjëzuar
zvjezdasta rogljaĉa
APLOSCLER
NA
Spongillid
ae
OECILOSCLE
IDA
Cladorhizi
dae
Eunapius subterraneus
molisparpanis
Eunapius subterraneus
subterraneus
Asbestopluma hypogea
Aplysinida Aplysina cavernicola
e
ALCAREA - VAPNENJAĈE
ITHONIDA
Petrobioni Petrobiona massiliana
dae
HEXACTINELLIDA - STAKLAĈE
YSSACINOSI Leucopsac Oopsacas minuta
A
idae
sfungjeri mishëngrënës i
thellsisë së detit
Carnivorous sponge
Dubokomorska
mesojedna
spuţva
ERONGIDA
GARICALES
dubokomorska spuţva
staklaĉa
sfungjeri qelq i thellsis së detit
FUNGI - KËRPUDHAT - FUNGUS - GLJIVE
Agaricace
ae
Amanitace
ae
Boletaceae
Agaricus fuscofi brillosus
Leucoagaricus pilatianus
Amanita caesarea
Amanita friabilis
Amanita lepiotoides
Amanita pachyvolvata
Amanita vittadinii
Limacella guttata
Boletinus cavipes
Boletus adonis
Boletus depilatus
Boletus dupaini
këpurdha e kuqrremtë
këpurdha e Cezarit
Caesar's Mushroom
amidella me luspa të mdha
amanita e madhe e Bons-it
large-scaled Amidella
Bon's great ringless amanita
tamnovlaknata peĉurka
crvenosmeĊa peĉurkovica
blagva
johina preslica
suncobranasta pupavka
debeloovojna preslica
këpurdha cres
këpurdhae butë
këpudha e kuqe-ndritshme
Soft moshroom
red moshroom
creski vrganj
glatki vrganj
sjajnocrveni vrganj
50
Coprinace
ae
Cortinaria
ceae
Entolomat
aceae
Boletus fechtneri
Boletus fragrans
Boletus impolitus
Boletus regius
Boletus torosus
Chalciporus rubinus
Leccinum versipelle
Pulveroboletus hemichrysus
Pulveroboletus lignicola
Suillus lakei
Suillus tridentinus
Coprinus strossmayeri
Psathyrella ammophila
Psathyrella melanthina
Psathyrella typhae
Cortinarius ionochlorus
Cortinarius praestans
Galerina jaapii
Galerina paludosa
Galerina tibiicystis
Gymnopilus bellulus
Gymnopilus picreus
Hebeloma gigaspermum
këpurdha e fahnerit
këpurdha gështenjë
këpurdha tomentose
mbretresha
këpurdha e rëndë
Fechtnerov vrganj
kestenjasti vrganj
pustenasti vrganj
kraljevka
teški vrganj
boletus e squfurit
boletus i kaftë
suillusi perëndimor
këmbë portokalli
sumporasti panjevac
smeĊi panjevac
duglazijina slinavka
naranĉasta slinavka
slavonska gnojištarka
pješĉarska slabunjavka
siva slabunjavka
rogozova slabunjavka
ljubiĉastozelena koprenka
debelonoţna koprenka
Jaapova patuljica
moĉvarna patuljica
cretna patuljica
galianthi me kapelë
japova xhuxhe
xhuxhi i moçaleve
xhuxhi me pupla
flaka e hidhur
Phaeocollybia jennyi
spore madhe
kërpudha kafe-portokall
Entoloma aprile
Entoloma bloxamii
Entoloma caesiocinctum
Entoloma catalaunicum
Entoloma corvinum
Entoloma cyanulum
Entoloma kervernii
entoloma e prillit
entoloma vjollcë
entoloma blu
entoloma e maleve
entoloma e zezë
entoloma xhuxh
entoloma blegtorale e kaftë
Entoloma opacum
entoloma e errët
western painted suillus
goliath webcap
gorka plamenka
velikosporna
bljedunjavka
naranĉastosmeĊa
šiljatonoška
travanjska rudoliska
ljubiĉastoplava rudoliska
plavorubna rudoliska
planinska rudoliska
vranska rudoliska
patuljasta rudoliska
smećkastoĉehava
rudoliska
mraĉna rudoliska
51
Gomphidi
aceae
Pleurotace
ae
Russulace
ae
Secotiacea
e
Stropharia
ceae
Tricholom
ataceae
Entoloma plebeioides
Entoloma porphyrophaeum
Entoloma pseudoturci
Entoloma reinwaldii
Entoloma rhombisporum
Entoloma saundersii
Rhodocybe fallax
Gomphidius maculatus
Gomphidius roseus
Lentinus degener
Pleurotus calyptratus
Pleurotus cornucopiae
Pleurotus eryngii
Lactarius cistophilus
Lactarius lacunarum
Lactarius lilacinus
Lactarius omphaliformis
Lactarius porninsis
Russula alnetorum
Endoptychum agaricoides
entoloma e sllavonis
entoloma e purpurt
entoloma e imët
entoloma mesdhetare
entoloma rombospor
entoloma e argjendtë
kokëbardha ruse
qumshtore
qumshtore e moqaleve
qumshtore lilacia
qumshtorja ophaloid
qumshtorja e portokalltë
rusula vjollcë
bušinova mlijeĉnica
moĉvarna mlijeĉnica
lilasta mlijeĉnica
ljevkasta mlijeĉnica
ariševa mlijeĉnica
johina krasnica
Hypholoma elongatum
Hypholoma myosotis
Kuehneromyces lignicola
Panaeolus semiovatus
Phaeomarasmius muricatus
Stropharia dorsipora
Stropharia semiglobata
Baeospora myriadophylla
Callistosporium donadinii
Callistosporium elaeodes
Callistosporium luteoolivaceum
Calocybe constricta
Camarophyllopsis foetens
Camarophyllopsis micacea
hypholoma me pupla
hypholoma ngjitse
pranverorja e trungut
kerpudha e plehut të kalit
cretna sumporaĉa
ljepljiva sumporaĉa
proljetna panjevĉica
polujajasti gnojištar
strofaria e kalit
strofaria gjysëm sferike
dimrorja sporevogël
gjelbërorja e bronztë
qumshtorja e gjelbërt
gjelbrorja fletëdendur
kokëbukra unazore
erëkeqja
konjska strnišnica
polukuglasta strnišnica
zimska sitnosporka
bronĉana zelenĉica
bjelogoriĉna zelenĉica
gustolisna zelenĉica
prstenasta ljepoglavka
mirisna prljavica
kërpudha me kapak ngjyrë roze
slavonska rudoliska
grimiznosmeĊa rudoliska
sitnoĉehava rudoliska
sredozemna rudoliska
rombosporna rudoliska
srebrnosiva rudoliska
bjelkasta rusoglavka
rosy spike-cap
ruţiĉasti slinar
52
Camarophyllopsis phaeophylla
Campanella caesia
Catathelasma imperiale
Clitocybe collina
Clitocybula lacerata
Contumyces rosella
Dermoloma cuneifolium
Dermoloma josserandii
Dermoloma pseudocuneifolium
Flammulina ononidis
Gerhardtia piperata
(Lyophyllum piperatum)
Haasiella splendidissima
Haasiella venustissima
Hydropus atramentosus
Hygrocybe calciphila
Hygrocybe calyptriformis
Hygrocybe cantharellus
Hygrocybe citrinovirens
Hygrocybe coccineocrenata
Hygrocybe colemanniana
Hygrocybe flavipes
Hygrocybe fornicata
Hygrocybe ingrata
Hygrocybe intermedia
Hygrocybe irrigata
Hygrocybe lacmus
Hygrocybe nitrata
Hygrocybe ovina
Hygrocybe perplexa
Hygrocybe punicea
Hygrocybe russocoriacea
Hygrocybe sciophanoides
Hygrocybe spadicea
Hygrocybe splendidissima
këpurdha madhështore
këpurdha rozë
imperial mushroom
plavkasta zvonĉica
golema dvoprstenka
ruţiĉasta mahovinka
53
LEURODISC
Aleurodisc
Hygrocybe subpapillata
Hygrophorus aureus
Hygrophorus calophyllus
Hygrophorus camarophyllus
Hygrophorus capreolarius
Hygrophorus hyacinthinus
Hygrophorus hypothejus
Hygrophorus marzuolus
Hygrophorus mesotephrus
Hygrophorus poetarum
Hygrophorus queletii
Laccaria pumila
Leucopaxillus compactus
Leucopaxillus giganteus
Marasmiellus humillimus
Marasmius anomalus
Marasmius buxi
Marasmius caricis
Marasmius collinus
Marasmius cornelii
Marasmius hudsonii
Marasmius menieri
Mycena latifolia
Omphalina baeospora
Omphalina chrysophylla
Omphalina obatra
Ossicaulis lignatilis
Pseudoomphalina compressipes
Resupinatus vetlinianus
Tricholoma aurantium
Tricholoma caligatum
Tricholoma colossus
Tricholoma goniospermum
Xerula caussei
Aleurocystidiellum
54
LES
ANTHARELL
LES
UROTIALES
ELOTIALES
ERICIALES
aceae
Cantharell
aceae
Clavulinac
eae
Sparassida
ceae
Elaphomy
cetales
Dermateac
eae
Geoglossa
ceae
Helotiacea
e
Sclerotinia
ceae
Vibrisseac
eae
Gloeocysti
diellaceae
subcruentatum
Cantharellus friesii
Clavulicium macounii
Sparassis crispa
Sparassis spathulata
Elaphomyces anthracinus
Mollisia olivascens
Geoglossum cookeianum
Geoglossum glutinosum
Geoglossum umbratile
Microglossum olivaceum
Trichoglossum confusum
Trichoglossum hirsutum
Trichoglossum variabile
Bisporella calycellinoides
Holwaya mucida
Ombrophila rivulorum
Rodwayella sessilis
Strossmayeria rackii
Tatraea dumbirensis
Ciboria aestivalis
Lambertella corni-maris
Mitrula paludosa
Moelerodiscus iodotingens
Moelerodiscus tenuistipes
Myriosclerotinia dennisii
Pycnopeziza sejournei
Vibrissea truncorum
Gloeocystidiellum
subasperisporum
Scytinostromella heterogenea
55
Hericiacea
e
YMENOCHA
TALES
Hymenoch
aetaceae
YMENOGAS
RALES
YPOCREALE
Gastrospor
iaceae
Clavicipita
ceae
ACHNOCLA
IALES
YCOPERDAL
S
Lachnocla
diaceae
Geastracea
e
Lycoperda
ceae
Mycenastr
aceae
Leucogast
raceae
Melanogas
traceae
Onygenac
eae
Orbiliacea
e
Ascobolac
eae
MELANOGAS
RALES
NYGENALE
RBILIALES
EZIZALES
Dentipellis fragilis
Hericium coralloides
Hericium erinaceus
Hericium fl agellum
Mucronella bresadolae
Mucronella calva
Inonotus dryophilus
Inonotus nidus-pici
Phellinus nigrolimitatus
Phellinus pouzarii
Gastrosporium simplex
Cordyceps bifusispora
Cordyceps intermedia
Cordyceps longisegmentis
Cordyceps riverae
Cordyceps sphecocephala
Scytinostroma galactinum
Scytinostroma odoratum
Geastrum minimum
Myriostoma coliforme
Disciseda bovista
Disciseda candida
Mycenastrum corium
Leucogaster nudus
Melanogaster vittadinii
Onygena equina
Orbilia polyspora
Ascobolus behnitziensis
Ascobolus epimyces
56
Caloscyph
aceae
Discinacea
e
Helvellace
ae
Morchella
ceae
Pezizaceae
Pyronemat
Caloscypha fulgens
Discina fastigiata
Discina gigas
Discina leucoxantha
Discina parma
Pseudorhizina sphaerospora
Helvella albella
Helvella branzeziana
Helvella helvellula
Helvella lactea
Helvella phlebophora
Helvella queletiana
Helvella spadicea
Ptychoverpa bohemica
Verpa conica
Pachyella peltata
Pachyella pseudosuccosa
Pachyella punctispora
Pachyella violaceonigra
Peziza alborosea
Peziza ammophila
Peziza apiculata
Peziza boltonii
Peziza buxea
Peziza fl avida
Peziza merdae
Peziza muscicola
Peziza nivalis
Peziza obtusapiculata
Peziza saccardiana
Peziza subuliginosa
Peziza subumbrina
Aleuria boudieri
57
HALLALES
OLYPORALE
aceae
Sacrosoma
taceae
Hysterangi
aceae
Phallaceae
Albatrella
ceae
Atheliacea
e
Boreostere
aceae
Coniophor
aceae
Fomitopsi
daceae
Aleuria flavorubens
Cheilymenia magnifi ca
Geopora nicaeensis
Geopyxis majalis
Humaria aurantia
Otidea propinquata
Psilopezia nummularialis
Pulvinula globifera
Pulvinula laeterubra
Pulvinula ovalispora
Pyronema dubium
Rhodoscypha ovilloides
(Leucoscypha o.)
Scutellinia pilatii
Scutellinia tuberculata
Desmazierella acicola
Plectania melastoma
Plectania platensis
Pseudoplectania melaena
Sarcoscypha macaronesica
Urnula craterium
Phallogaster saccatus
Phallus hadriani
Albatrellus pes-caprae
Amylocorticium subincarnatum
Leptosporomyces roseus
Veluticeps ambigua
Jaapia ochroleuca
Amylocystis lapponicus
Anomoporia bombycina
Auriporia aurulenta
58
Hapalopila
ceae
Fomitopsis rosea
Fomitopsis spraguei
Parmastomyces transmutans
Piptoporus quercinus
Piptoporus soloniensis
Ceriporiopsis jelicii
Ceriporiopsis myceliosa
Hapalopilus salmonicolor
Hyphoder
mataceae
Meripilace
ae
Polyporac
eae
Spongipellis delectans
Ceriporiopsis subrufa
Hapalopilus croceus
Spongipellis delectans
Atheloderma mirabile
Flavophlebia
sulphureoisabellina
Hyphoderma cremeoalbum
Hyphoderma guttuliferum
Hyphoderma litschaueri
Hyphoderma macedonicum
Antrodia crassa
Antrodia variiformis
Dacryobolus karstenii
Phlebia albida
Phlebia centrifuga
Phlebia cornea
Phlebia griseoflavescens
Phlebia subulata
Rigidoporus crocatus
Hexagonia nitida
Oligoporus cerifl uus
Oligoporus lowei
Oligoporus placentus
Polyporus umbellatus
59
HYTISMATA
ES
Steccherin
aceae
Pycnoporellus fulgens
Skeletocutis odora
Skeletocutis papyracea
Skeletocutis stellae
Antrodiella citrinella
Antrodiella fragrans
Junghuhnia collabens
Junghuhnia fi mbriatella
Steccherinum subcrinale
Cudonia circinans
Cudoniace
ae
Cudoniace Spathularia flavida
ae
CLERODER
Scleroder
Scleroderma polyrhizum
MATALES
mataceae
ULOSTOMA
Tulostoma Tulostoma fimbriatum
ALES
ceae
Tulostoma Tulostoma melanocyclum
ceae
YLARIALES
Xylariacea Poronia punctata
e
ICHENES - LIKENET - LICHENES - LIŠAJEVI
GYRIALES
Agyriacea Placynthiella icmalea
e
RTHONIALE Roccellac Roccella phycopsis
eae
Sclerophytomyces
circumscriptus
ECANORALE Lobariace Lobaria amplissima var.
ae
Amplissima
Lobaria pulmonaria
Lobaria virens
Lobarina scrobiculata
Sticta fuliginosa
Neprhoma Nephroma helveticum
taceae
Pannariac Degelia atlantica
60
ERTUSARIA
ES
eae
Parmeliac
eae
Peltigerac
eae
Icmadoph
ilaceae
YRENULALE
Degelia plumbea
Fuscopannaria ignobilis
Fuscopannaria leucophaea
Fuscopannaria praetermissa
Fuscopannaria sampaiana
Fuscopannaria saubinetii
Pannaria conoplea
Pannaria rubiginosa
Parmeliella triptophylla
Protopannaria pezizoides
Alectoria sarmentosa
Bryoria spp.
Cetraria aculeata
Cetraria islandica
Evernia illyrica
Menegazzia terebrata
Usnea spp.
Peltigera collina
Solorina bispora ssp. bispora
Solorina saccata
Dibaeis baeomyces
Thamnolia vermicularis var.
Vermicularis
Normandina pulchella
Verrucari
aceae
MBILICARIA Umbilicar Lasallia pustulata
ES
iaceae
LORA - BIMËT - FLORA - BILJKE
RYOPHYTA - MAHOVINE – MYSHQET
UXBAUMIA
Buxbaumi Buxbaumia viridis (Moug.)
ES
aceae
Moug. & Nestl.
ICRANALES
YPNALES
Dicranace
ae
Amblyste
giaceae
Dicranum viride (Sull. & Lesq.)
Lindb.
Drepanocladus (Hamatocaulis)
vernicosus
DV-HD-DS2
DV-HD-DS2
DV-HD-DS2
61
UNGERMAN
IALES
MARCHANTI
LES
OTTIALES
PHAGNALES
Cephalozi
ellaceae
Aytoniace
ae
Ricciacea
e
Pottiaceae
(Mitt.) Warnst.
Cephaloziella letzeliana Schiff
n.
Mannia triandra (Scop.) Grolle
DV-HD-DS2
Riccia latzelii Schiff
Riccia levierii Schiffn.
Pottia illyrica Latz.
Weissia dalmatica Latz.
Sphagnum spp.
DV-HD-DS2/5
Sphagnac
eae
TERIDOPHYTA - PAPRATNJAĈE -FIERNAT
THYRIALES
Woodsiac Matteucia struthiopteris (L.)
eae
Tod.
QUISETALES Equisetac Equisetum hyemale L.
eae
Equisetum variegatum Schleich.
YDROPTERI
Marsileac Marsilea quadrifolia L.
ALES
eae
Pilularia minuta Durie ex A.
Braun
YCOPODIAL Lycopodi Diphasiastrum complanatum
S
aceae
(L.) Holub
Lycopodiella inundata (L.)
Holub
PHIOGLOSS
Ophioglos Botrychium matricariifolium
LES
saceae
(Retz.) A. Br. ex
Koch
Ophioglossum lusitanicum L.
OLYPODIAL
Aspleniac Asplenium hybridum (Milde)
S
eae
Bange
Asplenium sagittatum (DC.)
Bange
Dryopteri Polystichum illyricum Borbas
daceae
Osmunda
Osmunda regalis L.
ceae
ELAGINELL
Selaginell Selaginella helvetica (L.)
smeĊa stela
fieri i kaftë
bishti i kalit
bishti laraman i kalit
variegated scouringrush
zimska preslica
šarena preslica
DV-HD-DS2/4
myshku i kënetave
Selaginella
marsh clubmoss
cretna crvotoĉina
helvetska selagina
62
LES
aceae
Spring.
PERMATOPHYTA - SPERMATOFITET - SPERMATOPHYTA - SJEMENJAĈE
Alismatac Alisma gramineum Lej.
bimët me gjethe shigjetë
eae
Baldellia ranunculoides (L.)
bimët e ujërave të cekta
Parl.
Damasonium polyspermum
Cosson
Amaryllid Pancratium maritimum L.
lakëer bregdetare
aceae
Sternbergia colchicifl ora
Waldst. et Kit.
Apiaceae
Apium repens (Jacq.) Lag.
kacavjerresa e kënetave
Athamanta turbith (L.) Brot.
karrota karamele
ssp. haynaldii(Borbás et
Uechtr.) Tutin
Bupleurum karglii Vis.
Bupleurum lancifolium Hornem. shtiza me fletë dylli
Chaerophyllum coloratum L.
Cicuta virosa L.
kukuta e ujërave veriore
Echinophora spinosa L.
gjuha e mprehtë
Eryngium alpinum L.
mbretëresha e alpeve
Eryngium planum L.
bimë me gjemba
Grafia golaka (Hacq.) Rchb.
Hydrocotyle vulgaris L.
Orlaya kochii Heywood
Peucedanum aegopodioides
(Boiss.)
Peucedanum arenarium Waldst.
et Kit. ssp.
neumayeri (Vis.) Stoj. et Stef.
Peucedanum coriaceum Rchb.
Portenschlagiella ramosissima
(Port.) Tutin
Seseli malyi A. Kern.
Seseli tomentosum Vis
Turgenia latifolia (L.) Hoffm.
karrota e rreme gjethegjer ë
narrowleaf water plantain
lesser water-plantains
travoliki ţaboĉun
ţabnjaĉka kornjaĉnica
sea daffodil
primorski ţilj
RrT-TR-UT(B)
creeping marshwort
candy carrot
puzavi celer
hrvatska nevesika
lanceleaf thorow-wax
kopljastolisni zvinĉac
northern water hemlock
queen of the alps
prickly plant
white graphy
otrovna trbeljika
trnovita jeţika
planinski kotrljan
paštitkasti kotrljan
bijela grafija
broadleaf false carrot
širokolisna podlanica
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
63
Aquifolia
ceae
Araceae
Aristoloch
iaceae
Asclepiad
aceae
Asteracee
Ilex aquifolium L.
Arum orientale M. Bieb. ssp.
longispathum
(Rchb.) Engl.
Calla palustris L.
Aristolochia croatica Horvatić
Asarum europaeum L. ssp.
italicum Kukkonen
et Uotila
Cynanchum acutum L.
Periploca graeca L.
Vincetoxicum hirundinaria
Medik. ssp. adriaticum
(Beck) Markgr.
Achillea ptarmica L.
Achillea virescens (Fenzl)
Heimerl
Anthemis dalmatica Scheele
Anthemis tomentosa L.
Arnica montana L.
Artemisia santonicum L.
Aster sedifolius L. ssp. illyricus
(Murb.) Merxm.
Aster tripolium L. ssp.
pannonicus (Jacq.) Soó
Asteriscus aquaticus (L.) Less.
Carduus collinus Waldst. et Kit.
ssp. cylindricus
(Borbás) Soó
Carduus micropterus (Borbás)
Teyber ssp.
micropterus
Carduus pycnocephalus L. ssp.
pycnocephalus
Carlina acanthifolia All. ssp.
mëllaga europiane
European holly
boţikovina
lule maji e moqaleve
aristolohia e Kroacisë
xhenxhefili i pyjeve
mayflower
European wild ginger
moĉvarni zmijinac
hrvatska vuĉja stopa
šumski kopitnjak
hardhia greke e mëndafshtë
silk vine
grĉka luštrika
gjuha e guses
moĉvarni stolisnik
DV-HD-DS5 RrT-TR-UT(D)
ylli enigmatik ilir
ilirski zvjezdan
ylli enigmatik i Panonise
panonski zvjezdan
ylli i ujit
murrizat
vodeni raman
striĉak
murrizat
striĉak
64
acanthifolia
Carlina fiumensis Simonk.
Centaurea biokovensis Teyber
Centaurea brachtii Rchb.
Centaurea crithmifolia Vis.
Centaurea cuspidata Vis.
Centaurea dalmatica A. Kern.
Centaurea friderici Vis.
Centaurea glaberrima Tausch
Centaurea haynaldii Borbás ex
Vuk.
Centaurea incompta Vis.
Centaurea nicolai Bald.
Centaurea nigrescens Willd.
ssp. nigrescens
Centaurea radichii Plazibat
Centaurea ragusina L.
Centaurea rupestris L. ssp.
ceratophylla (Ten.) Gugler
Centaurea salonitana Vis.
Centaurea spinosociliata
Seenus
Centaurea stenolepis A. Kern.
ssp. joannis
Kárpáti
Centaurea triumfettii All.
Centaurea tuberosa Vis.
Centaurea visianiana Plazibat
Centaurea x aliena J. Wagner
Centaurea x pomownsis Teyber
Centaurea x rossiana J. Wagner
et Degen
Centaurea x velinacensis Degen
et Lengyel
Cirsium brachycephalum Jur.
kokoqeli i Salonites
solinska zeĉina
65
Doronicum hungaricum Rchb. f.
Echinops ritro L. ssp.
ruthenicus (M. Bieb.) Nyman
Echinops sphaerocephalus L.
ssp. albidus (Boiss.
et Spruner) Koţuharov
Leontopodium alpinum Cass.
Leucanthemella serotina (L.)
Tzvelev
Leucanthemum atratum (Jacq.)
DC. ssp. platylepis
(Borbás) Heywood
Leucanthemum chloroticum A.
Kern. et Murb.
Ligularia sibirica (L.) Cass.
Mantisalca salmantica (L.)
Briq. et Cavill.
Omalotheca norvegica (Gunn.)
Sch. Bip. et F.
W. Schultz
Pseudognaphalium
luteoalbum (L.) Hilliard et
B. L. Burtt
Senecio caroli-maly Horvatić
Senecio papposus (Rchb.) Less.
ssp. kitaibelii
(Jáv.) Cufod.
Senecio sarracenicus L.
Senecio thapsoides DC. ssp.
visianus (Papaf. ex
Vis.) Vandas
Serratula lycopifolia (Vill.) A.
Kern.
Serratula radiata (Waldst. et
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
66
Berberida
ceae
Betulacea
e
Boraginac
eae
Kit.) M. Bieb. ssp.
cetingensis (Rohlena) Hayek
Tanacetum cinerariifolium
(Trevir.) Sch. Bip.
Xeranthemum annuum L.
Berberis croatica Horvat
Betula pubescens Ehrh.
Cerinthe glabra Mill.
Cerinthe tristis Teyber
Cynoglossum velebiticum K.
Malý
Heliotropium supinum L.
Moltkia petraea (Tratt.) Griseb.
Myosotis incrassata Guss.
Myosotis ramosissima Rochel
ssp. ramosissima
Myosotis suaveolens Willd.
Myosotis sylvatica Hoff m. ssp.
subarvensis Grau
Nonea pulla DC.
Onosma arenaria Waldst. et
Kit. ssp. arenaria
Onosma dalmatica
Onosma echioides L.
Onosma javorkae Simonk.
Onosma pseudoarenaria Schur
ssp. fallax (Borbás)
Rauschert
Onosma pseudoarenaria Schur
ssp. tridentina
(Wettst.) Braun-Blanq.
Onosma stellulata Waldst. et
Kit.
Pulmonaria visianii Degen et
67
Brassicac
eae
Lengyel
Aethionema saxatile (L.) R. Br.
ssp. scopulorum
(Ronniger) I. A. Anderson, A.
Carlström,
Franzén, Karlen et H. Nybom
Alyssum austrodalmaticum
Trinajstic
Alyssum montanum L. ssp.
gmelinii (Jord.) Em.
Schmid
Alyssum montanum L. ssp.
pagense (Baumgartner)
Hayek
Alyssum montanum L. ssp.
pluscanescens
(Raim. ex Baumgartner) Trpin
Arabis scopoliana Boiss.
Armoracia macrocarpa (Waldst.
et Kit.) Kit. ex
Baumg.
Aubrieta columnae Guss. ssp.
croatica (Schott,
Nyman et Kotschy) Mattf.
Aurinia leucadea (Guss.) C.
Koch
Aurinia microcarpa (Vis.)
Trinajstic
Aurinia sinuata (L.) Griseb.
Biscutella laevigata L. ssp.
gracilis Mach. -Laur.
Brassica botterii Vis.
Brassica cazzae Ginzb. et
Teyber
Brassica mollis Vis.
Brassica rupestris Raf.
DV-HD-DS2/4
68
Callitricha
ceae
Campanul
aceae
Cardamine carnosa Waldst. et
Kit.
Cardamine chelidonia L.
Cardamine kitaibelii Becherer
Cardamine maritima Port. ex
DC.
Cardamine waldsteinii Dyer
Cardaminopsis croatica (Schott,
Nyman et
Kotschy) Jáv.
Cardaminopsis halleri (L.)
Hayek
Degenia velebitica (Degen)
Hayek
Erysimum carniolicum Dolliner
Erysimum linariifolium Tausch
Erysimum sylvestre (Crantz)
Scop.
Euclidium syriacum (L.) R. Br.
Fibigia triquetra (DC.) Boiss.
ex Prantl
Hymenolobus procumbens (L.)
Nutt.
Iberis linifolia L. ssp. linifolia
Peltaria alliacea Jacq.
Raphanus raphanistrum L. ssp.
landra (Moretti
ex DC.) Bonnier et Layens
Rorippa lippizensis (Wulfen)
Rchb.
Thlaspi dinaricum Degen et
Janch.
Callitriche spp.
Adenophora liliifolia (L.) A.
DC.
DV-HD-DS2/4
69
Caprifolia
ceae
Caryophyl
laceae
Campanula cespitosa Scop.
Campanula cochlearifolia Lam.
Campanula fenestrellata Feer
Campanula hercegovina Degen
et Fiala
Campanula istriaca Feer
Campanula justiniana Witasek
Justinov
Campanula moravica (Spitzn.)
Kovanda
Campanula portenschlagiana
Schult.
Campanula poscharskyana Deg.
Campanula thyrsoides L. ssp.
carniolica (Sünd.)
Podlech
Campanula tommasiniana C.
Koch
Campanula trachelium L. ssp.
trachelium
Campanula velebitica Borbás
Campanula waldsteiniana
Schult.
Edraianthus dalmaticus (A.
DC.) A. DC.
Edraianthus dinaricus (A.
Kern.) Wettst.
Edraianthus pumilio (Schult.)
A. DC.
Edraianthus serpyllifolius (Vis.)
A. DC.
Lonicera borbasiana (Kuntze)
Degen
Lonicera glutinosa Vis.
Arenaria gracilis Waldst. et Kit.
Arenaria orbicularis Vis.
70
Cerastium dinaricum G. Beck et
Szysz.
Cerastium grandifl orum
Waldst. et Kit.
Dianthus spp.
Drypis spinosa L. ssp.
jacquiniana Murb. et
Wettst. ex Murb. Lunds.
Gypsophila fastigiata L.
Heliosperma insulare Trinajstić
Herniaria glabra L. ssp.
rotundifolia (Vis.) Trpin
Minuartia verna (L.) Hiern ssp.
insularis Trinajstić
et Zi. Pavletić
Moehringia tommasinii
Marchesetti
Silene alpestris Jacq.
Silene catholica (L.) Aiton f.
Silene chromodonta Boiss. et
Reuter
Silene fl avescens Waldst. et Kit.
Silene hayekiana Hand.-Mazz.
et Janchen
Silene heuffelii Soó
Silene noctifl ora L.
Silene reichenbachii Vis.
Silene remotifl ora Vis.
Silene retzdorffi ana (K. Maly)
H. Neumayer
Silene sendtneri Boiss.
Silene tommasinii Vis.
Silene velebitica (Degen)
Wrigley
Silene veselskyi (Janka) H.
Neumayer
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
71
Chenopod
iaceae
Silene waldsteinii Grieseb.
Stellaria alsine Grimm
Stellaria palustris Retz.
Vaccaria hispanica (Miller)
Rauschert
Bassia laniflora (S. G. Gmel.)
A. J. Scott
Camphorosma annua Pallas
Chenopodium ambrosioides L.
Chenopodium botrys L.
Chenopodium capitatum (L.)
Ambrosi
Chenopodium chenopodioides
(L.) Aellen
Chenopodium ficifolium Sm.
Chenopodium foliosum Asch.
Chenopodium giganteum D.
Don
Chenopodium multifi dum L.
Chenopodium murale L.
Chenopodium opulifolium
Schrader ex Koch
et Ziz
Chenopodium probstii Aellen
Chenopodium rubrum L.
Chenopodium schraderianum
Schultes in Roemer
et Schultes
Chenopodium strictum Roth
Chenopodium suecicum J. Murr.
Chenopodium urbicum L.
Chenopodium vulvaria L.
Polycnemum arvense L.
Polycnemum majus A. Braun
Salsola kali L.
Salsola soda L.
72
Cichoriac
eae
Suaeda maritima (L.) Dumort.
Suaeda vera J. F. Gmelin in L.
Crepis conyzifolia (Gouan) A.
Kern.
Crepis mollis (Jacq.) Asch.
Crepis pannonica (Jacq.) C.
Koch
Crepis pantocsekii (Vis.) Latzel
Crepis pyrenaica (L.) Greuter
Hieracium amphithales K. Malý
et Zahn
Hieracium brachycaule Vuk.
Hieracium brevilanosum Degen
et Zahn
Hieracium calophyllum Uechtr.
Hieracium cymosum L. ssp.
laxiflorum (Vuk.)
Nägeli et Peter
Hieracium cymosum L. ssp.
samoboricum
Nägeli et Peter
Hieracium cymosum L. ssp.
xanthophyllum
(Vuk.) Nägeli et Peter
Hieracium echioides Lumn.
Hieracium falcatiforme Degen
et Zahn
Hieracium janchenii Zahn
Hieracium leucopelmatum
Nägeli et Peter
Hieracium macrodon Nägeli et
Peter
Hieracium malovanicum Degen
et Zahn
Hieracium mirifi cissimum
Rohlena et Zahn
73
Cistaceae
Clusiacea
e
Convolvul
Hieracium neilreichii Beck
Hieracium obrovacense Degen
et Zahn
Hieracium pelliculatum Zahn
Hieracium pilosella L. ssp.
zagrabiense Nägeli
et Peter
Hieracium pseudotommasinii
Rohlena et Zahn
Hieracium scheppigianum
Freyn
Hieracium sphaerophyllum
Vuk.
Hieracium velebiticum Degen et
Zahn
Hieracium waldsteinii Tausch
Lactuca quercina L. ssp.
quercina
Leontodon crispus Vill. ssp.
rossianus (Degen et
Lengyel) Hayek
Picris scaberrima Guss.
Scorzonera austriaca Willd. ssp.
bupleurifolia
(Pouzolz) Bonnier
Scorzonera purpurea L. ssp.
rosea (Waldst. et Kit.) Nyman
Taraxacum edessicoides
Uhlemann
Taraxacum starmuehleri
Uhlemann
Helianthemum canum (L.)
Baumg. ssp. canum
Hypericum spruneri Boiss.
Calystegia soldanella (L.) R. Br.
74
aceae
Crassulac
eae
Cuscutace
ae
Cymodoc
eaceae
Cyperacea
e
Convolvulus lineatus L.
Sempervivum spp.
Cuscuta epilinum Weihe
Cymodocea nodosa (Ucria)
Asch.
Blysmus compressus (L.) Panz.
ex Link
Carex appropinquata
Schumach.
Carex bohemica Schreb.
Carex cespitosa L.
Carex curta Gooden.
Carex davalliana Sm.
Carex depauperata Curtis ex
With.
Carex diandra Schrank
Carex dioica L.
Carex disticha Huds.
Carex divisa Huds.
Carex echinata Murray
Carex elongata L.
Carex ericetorum Pollich
Carex extensa Gooden.
Carex flava L.
Carex hordeistichos Vill.
Carex hostiana DC.
Carex lasiocarpa Ehrh.
Carex lepidocarpa Tausch
Carex limosa L.
Carex liparocarpos Gaudin
Carex michelii Host
Carex nigra (L.) Reichard
Carex panicea L.
Carex riparia Curtis
75
Carex rostrata Stokes ex With.
Carex rupestris All.
Carex serotina Mérat
Carex strigosa Huds.
Carex supina Willd. ex
Wahlenb.
Carex vesicaria L.
Cyperus capitatus Vand.
Cyperus diff ormis L.
Cyperus esculentus L.
Cyperus flavescens L.
Cyperus fuscus L.
Cyperus glaber L.
Cyperus glomeratus L.
Cyperus longus L.
Cyperus michelianus (L.) Link
Cyperus rotundus L.
Cyperus serotinus Rottb.
Eleocharis carniolica Koch
Eleocharis ovata (Roth) Roem.
et Schult.
Eleocharis quinquefl ora
(Hartmann) O. Schwarz
Eleocharis uniglumis (Link)
Schult.
Eriophorum spp.
Fimbristylis bisumbellata
(Forssk.) Bubani
Rhynchospora alba (L.) Vahl
Scirpus cespitosus L.
Scirpus lacustris L. ssp.
tabernaemontani (C. C.
Gmel.) Syme
Scirpus mucronatus L.
Scirpus radicans Schkuhr
Scirpus setaceus L.
DV-HD-DS2/4
76
Dipsacace
ae
Droserace
a
Elaeagnac
eae
Elatinacea
e
Ericaceae
Euphorbia
ceae
Fabaceae
Scirpus supinus L.
Knautia adriatica Ehrend.
Knautia clementii (Beck)
Ehrend.
Knautia dalmatica Beck
Knautia illyrica Beck
Knautia pectinata Ehrend.
Knautia sarajevensis (Beck)
Szabó
Knautia travnicensis (Beck)
Szabó
Knautia velebitica Szabó
Knautia visianii Szabó
Scabiosa lucida Vill. ssp. stricta
(Waldst. et
Kit.) Jasiewicz
Succisella petteri (J. Kern. et
Murb.) Beck
Drosera spp.
Hippophaw rhamnoides L.
Elatine alsinastrum L.
Elatine hexandra (Lapierre) DC.
Elatine hydropiper L.
Elatine triandra Schkuhr
Arctostaphylos uva-ursi (L.)
Spreng.
Vaccinium uliginosum L.
Euphorbia capitulata Rchb.
Euphorbia paralias L.
Euphorbia rigida M. Bieb.
Anthyllis aurea Host ssp.
velebitica Degen
Anthyllis montana L. ssp.
RrT-TR-UT(D)
RrT-TR-UT(B)
RrT-TR-UT(B)
RrT-TR-UT(B)
77
atropurpurea (Vuk.)
Pignatti
Anthyllis vulneraria L. ssp.
praepropera
(A. Kern.) Bornm.
Anthyllis vulneraria L. ssp.
weldeniana (Rchb.)
Cullen
Argyrolobium dalmaticum (Vis.)
Asch. et Graebn.
Astragalus angustifolius Lam.
ssp. biokovensis
Kušan
Astragalus glacialis Lovrić
Astragalus monspessulanus L.
ssp. illyricus
(Bernhardt) Chater
Astragalus muelleri Steud. et
Hochst.
Biserrula pelecinus L. ssp.
dalmatica Trinajstić
Chamaecytisus ratisbonensis
(Schaeff .) Rothm.
Chamaecytisus spinescens (C.
Presl) Rothm.
ssp. ala-venti Radić
Dorycnium rectum (L.) Ser.
Genista holopetala (Koch) Bald.
Genista pulchella Vis.
Genista sericea Wulfen
Genista sylvestris Scop. ssp.
dalmatica (Bartl.)
H. Lindb.
Hedysarum hedysaroides ssp.
exaltatum (A.
Kern.) Ţertová
DV-HD-DS2/4
78
Hedysarum spinosissimum L.
ssp. capitatum
(Rouy) Asch. et Graebn.
Laburnum anagyroides Medik.
ssp. alschingeri
(Vis.) Hayek
Lathyrus alpestris (Waldst. et
Kit.) Ĉelak. ssp.
alpestris
Lathyrus alpestris (Waldst. et
Kit.) Ĉelak. ssp.
friedrichsthalii (Griseb.) K.
Malý
Lathyrus angulatus L.
Lathyrus ochrus (L.) DC.
Lathyrus palustris L.
Lathyrus pannonicus (Jacq.)
Garcke ssp. pannonicus
Lathyrus saxatilis (Vent.) Vis.
Lotus preslii Ten.
Medicago marina L.
Medicago pironae Vis.
Medicago tenoreana DC.
Onobrychis arenaria (Kit.) DC.
ssp. tommasinii
(Jord.) Asch. et Graebn.
Onobrychis montana DC. ssp.
scardica (Griseb.)
P. W. Ball
Onobrychis oxyodonta Boiss.
Ononis adenotricha Boiss.
Oxytropis dinarica (Murb.)
Wettst.
Oxytropis purpurea (Bald.)
Markgr.
Petteria ramentacea (Sieber) C.
79
Fumariace
ae
Presl
Trifolium cinctum DC.
Trifolium dalmaticum Vis.
Trifolium echinatum M. Bieb.
Trifolium fi liforme L.
Trifolium glomeratum L.
Trifolium incarnatum L. ssp.
molineri (Hornem.)
Syme
Trifolium leucanthum M. Bieb.
Trifolium michelianum Savi
Trifolium mutabile Port.
Trifolium noricum Wulfen
Trifolium pannonicum Jacq.
Trifolium resupinatum L.
Trifolium retusum L.
Trifolium spumosum L.
Trifolium squarrosum L.
Trifolium striatum L. ssp. tenuifl
orum (Ten.)
Arcang.
Trifolium unifl orum L.
Trifolium velebiticum Degen
Trifolium vesiculosum Savi
Vicia leucantha Biv.
Vicia ochroleuca Ten. ssp.
dinara (K. Malý)
Rohlena
Vicia onobrychioides L.
Vicia sativa L. ssp. amphicarpa
(L.) Batt.
Vicia sativa L. ssp. macrocarpa
(Moris) Arcang.
Vicia sativa L. ssp. sativa
Corydalis acaulis (Wulfen)
Pers.
80
Gentianac
eae
Geraniace
ae
Hippurida
ceae
Hydrocha
ritaceae
Iridaceae
Juncaceae
Corydalis solida (L.) Swartz
ssp. oligantha
(Trinajstić) Greuter et Burdet
Fumaria ragusina (Pugsley)
Pugsley
Blackstonia perfoliata (L.)
Huds. ssp. serotina
(Koch ex Rchb.) Vollm.
Cicendia fi liformis (L.)
Delarbre
Gentiana acaulis L.
Gentiana lutea L. ssp.
symphyandra (Murb.) Hayek
Gentiana pneumonanthe L.
Geranium dalmaticum (Beck)
Rech. f.
Geranium palustre L.
Geranium pratense L.
Hippuris vulgaris L.
Stratiotes aloides L.
Vallisneria spiralis L.
Crocus dalmaticus Vis.
Crocus malyi Vis.
Crocus thomasii Ten.
Gladiolus spp.
Iris spp.
Juncus acutifl orus Ehrh. ex
Hoffm.
Juncus alpinoarticulatus Chaix
Juncus anceps Laharpe
Juncus capitatus Weigel
Juncus fi liformis L.
Juncus fontanesii Gay
Juncus littoralis C. A. Mey.
Juncus squarrosus L.
81
Juncagina
ceae
Lamiacea
e
Lemnacea
e
Lentibular
iaceae
Liliaceae
Juncus tenageia L. f.
Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin
ssp. croatica
Beyer
Triglochin bulbosa L.
Triglochin maritimum L.
Triglochin palustris L.
Hyssopus officinalis L.
Marrubium peregrinum L.
Micromeria croatica (Pers.)
Schott
Micromeria dalmatica Benth.
Micromeria kerneri Murb.
Micromeria pseudocroatica
Salvia argentea L.
Salvia brachyodon Vandas
Salvia nemorosa L.
Satureja visianii Šilić
Stachys alpina L. ssp. dinarica
Murb.
Stachys cretica L. ssp. cassia
(Boiss.) Rech. f.
Stachys menthifolia Vis.
Teucrium arduini L.
Th ymus bracteosus Benth.
Thymus serpyllum L. ssp.
serpyllum
Lemna gibba L.
Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex
Wimm.
Pinguicula vulgaris L.
Utricularia spp.
Allium angulosum L.
Allium croaticum Bogdanovic,
Brullo, Mitic et
Salmeri
82
Allium horvatii Lovrić
Allium incensiodorum Radić
Allium suaveolens Jacq.
Allium telmatum Bogdanovic et
al.
Chouardia lakusicii (Šilić)
Speta
Chouardia litardierei (Breistr.)
Speta (Scilla
litardierei Breistr.)
Fritillaria meleagris L.
Fritillaria messanensis Raf. ssp.
gracilis (Ebel)
Rix
Hyacinthella dalmatica (Baker)
Chouard
Lilium spp.
Linaceae
DV-HD-DS2/4
Lloydia serotina (L.) Rchb.
Muscari neglectum Guss. ex
Ten. ssp. speciosum
(Marches.) Garbari
Ornithogalum dalmaticum Speta
dalmatinsko
Ornithogalum televrinum Speta
Ornithogalum visianicum
Tomm.
Polygonatum latifolium (Jacq.)
Desf.
Tofi eldia calyculata (L.)
Wahlenb.
Tulipa praecox Ten.
Veratrum album L.
Veratrum nigrum L.
Linum elegans Spruner ex
83
Lythracea
e
Malvacea
e
Menyanth
aceae
Onagrace
ae
(Oenother
aceae)
Orchidace
ae
Orobanch
aceae
Paeoniace
ae
Papaverac
eae
Pinaceae
Plantagina
ceae
Boiss.
Lythrum hyssopifolia L.
Lythrum portula (L.) D. A.
Webb
Lythrum tribracteatum Salzm.
ex Spreng.
Lythrum virgatum L.
Hibiscus trionum L.
Kitaibela vitifolia Willd.
Malva parviflora L.
Menyanthes trifoliata L.
RrT-TR-UT(D)
Ludwigia palustris (L.) Elliott
Orchidaceae spp.
RrT-TR-UT(A), RrT-TRUT(B), DV-HD-DS2/4
(Cypripedium
calceolus, Himantoglossum
adriaticum, Himantoglossum
caprinum)
Orobanche borbasiana Beck
Paeonia spp.
Glaucium flavum Crantz
Papaver argemone L.
Papaver hybridum L.
Pinus nigra Arnold ssp.
dalmatica (Vis.) Franco
Littorella unifl ora (L.) Asch.
Plantago indica L.
Plantago subulata L.
Plantago tenuifl ora Waldst. et
Kit.
pisha e zezë dalmatine
Dalmatian black pine
dalmatinski crni bor
84
Plumbagi
naceae
Poaceae
Armeria canescens (Host)
Boiss. in DC. ssp. dalmatica (G.
Beck)
Goniolimon dalmaticum (C.
Presl.) Reichb.
Limonium anfractum (Salmon)
Salmon
Limonium cancellatum (Bernh.
ex Bertol.) O.
Kuntze
Limonium oleifolium Miller
Limonium subanfractum
Limonium vestitum (Salmon)
Salmon
Achnatherum calamagrostis (L.)
P. Beauv.
Aeluropus littoralis (Gouan)
Parl.
Agropyron cristatum (L.)
Gaertn. ssp. pectinatum
(M. Bieb.) Tzvelev
Agrostis alpina Scop.
Agrostis castellana Boiss. et
Reut.
Agrostis parlatoeri Breistr.
Aira caryophyllea L.
Aira praecox L.
Alopecurus aequalis Sobol.
Alopecurus bulbosus Gouan
Alopecurus geniculatus L.
Alopecurus rendlei Eig
Ammophila arenaria (L.) Link
ssp. arundinacea
H. Lindb.
Andropogon distachyos L.
85
Anthoxanthum aristatum Boiss.
Anthoxanthum ovatum Lag.
Arundo plinii Turra
Avena fatua L.
Avena strigosa Schreb.
Beckmannia eruciformis (L.)
Host
Brachypodium phoenicoides
(L.) Roem. et
Schult.
Bromus commutatus Schrad.
Bromus diandrus Roth
Bromus pannonicus Kumm. et
Sendtn.
Bromus scoparius L.
Catabrosa aquatica (L.) P.
Beauv.
Corynephorus canescens (L.) P.
Beauv.
Corynephorus divaricatus
(Pourr.) Breistr.
Cutandia maritima(L.) Barbey
Danthoniastrum compactum
(Boiss. et Heldr.) Holub
Deschampsia cespitosa (L.) P.
Beauv. ssp.
cespitosa
Deschampsia media (Gouan)
Roem. et Schult.
Desmazeria marina (L.) Druce
Dichanthium ischaemum (L.)
Roberty
Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler
Digitaria ischaemum (Schreb.)
Muhl.
Elymus elongatus (Host)
86
Runemark
Elymus farctus (Viv.) Runemark
ex Melderis
Festuca alpina Suter
Festuca arundinacea Schreb.
ssp. fennas (Lag.)
Arcang.
Festuca illyrica Markgr.-Dann.
Festuca lapidosa (Degen)
Markgr.-Dann.
Festuca paniculata (L.) Schinz
et Th ell.
Festuca quadriflora Honck.
Festuca stenantha (Hack.) K.
Richt.
Festuca stricta Host
Festuca trichophylla (Ducros ex
Gaudin) K.
Richt.
Festuca vaginata Waldst. et Kit.
ex Willd.
Glyceria fluitans (L.) R. Br.
Glyceria plicata (Fr.) Fr.
Hainardia cylindrica (Willd.)
Greuter
Helictotrichon sempervirens
(Vill.) Pilg.
Hordeum hystrix Roth
Hordeum marinum Huds.
Hordeum secalinum Schreb.
Imperata cylindrica (L.)
Raeusch.
Koeleria glauca (Schrad.) DC.
Lamarckia aurea (L.) Moench
Lolium remotum Schrank
Lolium subulatum Vis.
87
Melica altissima L.
Melica bauchinii All.
Melica transsilvanica Schur
Milium vernale M. Bieb.
Parapholis fi liformis (Roth) C.
E. Hubb.
Parapholis incurva (L.) C. E.
Hubb.
Parvotrisetum myrianthum
(Bertol.) Chrtek
Phalaris aquatica L.
Phalaris brachystachys Link
Phalaris coerulescens Desf.
Phalaris minor Retz.
Phalaris paradoxa L.
Phleum alpinum L.
Phleum arenarium L.
Phleum paniculatum Huds.
Pholiurus pannonicus (Host)
Trin.
Poa badensis Haenke ex Willd.
Poa cenisia All.
Poa chaixii Vill.
Poa hybrida Gaudin
Poa minor Gaudin
Poa perconcinna J. R. Edm.
Poa pumila Host
Poa remota Forselles
Polypogon viridis
(Gouan) Breistr.
Puccinellia distans (L.) Parl.
ssp. distans
Puccinellia distans (L.) Parl.
ssp. limosa (Schur)
Jáv.
88
Polygalac
eae
Polygonac
eae
Portulacea
e
Posidonia
ceae
Potamoge
tonaceae
Puccinellia festuciformis (Host)
Parl.
Puccinellia teyberi Hayek
Saccharum ravennae (L.)
Murray
Saccharum strictum (Host)
Spreng.
Sesleria argentea (Savi) Savi
Sesleria caerulea (L.) Ard.
Sesleria sadlerana Janka
Sesleria tenuifolia Schrad. ssp.
kalnikensis (Jav.)
Deyl
Spartina maritima (Curtis)
Fernald
Sporobolus pungens (Schreb.)
Kunth
Stipa spp.
Trisetum aureum Ten.
Ventenata dubia (Leers) Coss.
Polygala alpestris ssp. croatica
(Chodat) Hayek
Polygonum arenarium Waldst.
et Kit.
Polygonum salicifolium Brouss.
ex Willd.
Rumex maritimus L.
Montia fontana L.
Posidonia oceanica (L.) Delile
Groenlandia densa (L.) Fourr.
Potamogeton alpinus Balb.
89
Primulace
ae
Pyrolacea
e
Rafflesiac
eae
Ranuncul
ac eae
Potamogeton
compressus L.
Potamogeton polygonifolius
Pourr.
Centunculus minimus L.
Hottonia palustris L.
Primula kitaibeliana Schott
Primula wulfeniana Schott
Pyrola rotundifolia L.
Cytinus hypocistis (L.) L.
Aconitum angustifolium Bernh.
ex Reichenb.
Aconitum napellus L. ssp. fi
ssurae (E. I. Nyarady)
W. Seitz
Aconitum napellus L. ssp.
superbum (Fritsch)
W. Seitz
Aconitum toxicum Reichenb.
Adonis aestivalis L.
Adonis annua L. emend. Huds.
Adonis flammea Jacq.
Anemone sylvestris L.
Anemone trifolia L.
Aquilegia dinarica G. Beck
Aquilegia grata Zimmeter
Aquilegia kitaibelii Schott
Ceratocephala falcata (L.) Pers.
Ceratocephala testiculata
(Crantz) Roth
Clematis integrifolia L.
Consolida ajacis (L.) Schur
Consolida brevicornis (Vis.)
DV-HD-DS2/4
90
Soo
Consolida incana (E. D. Clarke)
Munz
Consolida orientalis (Gay)
Schrödinger
Delphinium halteratum Sm. in
Sibth. et Sm.
Delphinium peregrinum L.
Delphinium staphisagria L.
Helleborus atrorubens Waldst.
et Kit.
Helleborus croaticus Martinis
Helleborus hercegovinus
Martinis
Helleborus multifi dus Vis.
Helleborus niger L.
Helleborus odorus Waldst. et
Kit. ex Willd. ssp.laxus (Host)
Merxm. et Podl.
Myosurus minimus L.
Nigella sativa L.
Pulsatilla spp.
Ranunculus concinnatus Schott
Ranunculus croaticus Schott
Ranunculus dalmaticus Grossg.
Ranunculus illyricus L.
Ranunculus lingua L.
Ranunculus ophioglossifolius
Vill.
Ranunculus traunfellneri Hoppe
Resedacea
e
Rhamnace
ae
Reseda inodora Rchb.
Rhamnus intermedius Steud. et
Hohst.
91
Rosaceae
Rhamnus orbiculatus Bornm.
Aphanes microcarpa (Boiss. et
Reut.) Rothm.
Dryas octopetala L.
Malus x fl orentina (Zuccagni)
C. K. Schneid.
Potentilla carniolica A. Kern.
Potentilla palustris (L.) Scop.
Prunus tenella Batsch
Sanguisorba offi cinalis L.
Sibiraea altaiensis (Laxm.) C.
K. Schneid. ssp.
croatica Degen
Sorbus aria (L.) Crantz ssp.
lanifera (A Kerner)
Jáv.
Sorbus austriaca (Beck) Hedl.
ssp. croatica
Karpati
Sorbus borbasii Jav.
Sorbus velebitica Kárpáti
Spiraea cana Waldst. et Kit.
Rubiaceae
Asperula beckiana Degen
Asperula borbasiana Korica
Asperula hercegovina Degen
Asperula scutellaris Vis.
Asperula staliana Vis.
Asperula visianii Korica
Asperula wettsteinii Adamović
Asperula woloszczakii Korica
Cruciata balcanica Ehrend.
92
Ruppiacea
e
Salicaceae
Santalace
ae
Saxifraga
ceae
Scrophula
riaceae
Galium boreale L.
Galium firmumTausch
Galium rubioides L. kruta
Galium uliginosum L.
Ruppia cirrhosa (Petagna)
Grande
Ruppia maritima L.
Salix daphnoides Vill.
Salix hastata L.
Thesium dollineri Murb. ssp.
simplex (Velen.) Stoj. et Stef.
Saxifraga aizoides L.
Saxifraga exarata Vill. ssp.
moschata (Wulfen)
Cavill.
Saxifraga oppositifolia L.
Saxifraga sedoides L. ssp.
prenja (Beck) Hayek
Saxifraga stellaris L.
Cymbalaria muralis P.
Gaertn., Mey. et Scherb.
ssp. visianii D. A. Webb
Digitalis ferruginea L.
Digitalis lanata Ehrh.
Euphrasia dinarica (Beck)
Murb.
Euphrasia illyrica Wettst.
Euphrasia marchesettii Wettst.
Euphrasia simonkaiana Degen
et Lengyel ex
Jáv.
Limosella aquatica L.
Linaria chalepensis (L.) Mill.
Linaria loeselii Schweigg.
Linaria microsepala A. Kern.
93
Solanacea
e
Tamaricac
eae
Taxaceae
Thymelae
aceae
Typhacea
Lindernia procumbens (Krock.)
Philcox
Melampyrum fimbriatum
Pedicularis acaulis Scop.
Pedicularis brachyodonta
Schloss. et Vuk.
Pedicularis friderici-augusti
Tomm.
Pedicularis hoermanniana K.
Malý
Pedicularis palustris L.
Pseudolysimachion longifolium
(L.) Opiz
Rhinanthus asperulus (Murb.)
Soó
Rhinanthus burnatii (Chabert)
Soó
Rhinanthus freynii (A. Kern. ex
Sterneck) Fiori
Rhinanthus rumelicus Velen.
Verbascum chaixii Vill. ssp.
austriacum (Schott
ex Roem. et Schult.) Hayek
Verbascum niveum Ten. ssp.
visianium (Rchb.)
Murb.
Veronica dillenii Crantz
Veronica saturejoides Vis.
Mandragora offi cinarum L.
DV-HD-DS4
DV-HD-DS4
Myricaria germanica (L.) Desv.
Taxus baccata L.
Daphne blagayana Freyer
Blagajev
Daphne cneorum L.
tisi
tisi
94
RYOPSIDAL
S
e
Urticacea
e
Valeriana
ceae
Violaceae
Zosterace
ae
Typha laxmannii Lepech.
Typha minima Funck
Typha shuttleworthii Koch et
Sond.
Urtica membranacea Poiret in
Lam.
Urtica pilulifera L.
Valeriana elongata Jacq
Viola adriatica Freyn
Viola dinarica Trinajstić
Viola elegantula Schott
Viola uliginosa Besser
Zostera marina L.
Zostera noltii
ALGAE – ALGAT
CHLOROPHYTA - ALGAT E GJELBËRA
Caulerpac
eae
Penicillus capitatus Lamarck
Udoteacea Penicillus capitatus Lamarck
e
OCHROPHYTA - SMEĐE ALGE
UCALES
Cystoseira Fucus virsoides J. Agardh
ceae
Fucaceae
Sargassaceae
Cystoseira barbata (Stackhouse) C.
Agardh
Cystoseira compressa (Esper) Gerloff &
Nizamuddin
Cystoseira corniculata (Turner)
Zanardini
Cystoseira crinita Duby
Sauvageau)
Cystoseira crinitophylla Ercegovic
Cystoseira spinosa Sauvageau
(Cystoseira adriatica
Cystoseira squarrosa De Notaris
95
Cystoseira zosteroides C. Agardh
Sargassum hornschuchii C. Agardh
Sargassum vulgare C. Agardh
Laminaria rodriguezii Bornet
Laminariace
Laminaria rodriguezii Bornet
ae
HODOPHYTA - ALGAT E KUQE - CRVENE ALGE
ORALLINALES
Corallinacea
Lithophyllum dentatum (Kützing) Foslie
e
Lithophyllum tortuosum (Esper) Foslie
Titanoderma trochanter (Bory de SaintVincent)
Benhissoune, Boudouresque, PerretBoudouresque
& Verlaque (Goniolithon byssoides)
Titanoderma trochanter (Bory de SaintVincent)
Benhissoune, Boudouresque, PerretBoudouresque
& Verlaque (Goniolithon byssoides)
SHTOJCA II – ANNEX II – PRILOG II
LLOJET E HUAJA TË EGRA STRIKT TË MBROJTURA – STRICT PROTECTED FOREIGN WILD SPECIES – STROGO ZAŠTIĆENE STRANE DIVLJE VRSTE
ANIMALIA - ŢIVOTINJE – SHTAZËT
CHORDATA - SVITKOVCI – KORDATËT
MAMMALIA - SISAVCI – GJITARËT
ENDI
FAMILJA
Antilocaprid
ae
RTIODACTYLA
Bovidae
LLOJI - Emri shkencor
Antilocapra americana (samo
populacija Meksika;
ostale populacije nisu dio ovog
Pravilnika)
Addax nasomaculatus
LLOJI - Emri shqip
SPECIE - English name
VRSTA - Ime na srpsko
Vërejtje-remark-napomena
RrT-TR-UT(A)
RrT-TR-UT(A)
Bison bonasus
DV-HD-DS2/4
Bos gaurus
RrT-TR-UT(A)
Bos mutus
RrT-TR-UT(A)
Bos sauveli
RrT-TR-UT(A)
Bubalus depressicornis
RrT-TR-UT(A)
Bubalus mindorensis
RrT-TR-UT(A)
Bubalus quarlesi
RrT-TR-UT(A)
Capra aegagrus
DV-HD-DS2/4
96
Capra falconeri
RrT-TR-UT(A)
Capra pyrenaica pyrenaica
DV-HD-DS2/4
Capricornis milneedwardsii
RrT-TR-UT(A)
Capricornis rubidus
RrT-TR-UT(A)
Capricornis sumatraensis
RrT-TR-UT(A)
Capricornis thar
RrT-TR-UT(A)
Cephalophus jentinki
RrT-TR-UT(A)
Gazella cuvieri
RrT-TR-UT(A)
Gazella leptoceros
RrT-TR-UT(A)
Hippotragus niger
RrT-TR-UT(A)
variani
Naemorhedus baileyi
RrT-TR-UT(A)
Naemorhedus caudatus
RrT-TR-UT(A)
Naemorhedus goral
RrT-TR-UT(A)
Naemorhedus griseus
RrT-TR-UT(A)
Nanger dama
RrT-TR-UT(A)
Oryx dammah
RrT-TR-UT(A)
Oryx leucoryx
RrT-TR-UT(A)
Ovis gmelini musimon (Ovis ammon
musimon)
Ovis ammon hodgsonii
DV-HD-DS2/4
Ovis ammon nigrimontana
RrT-TR-UT(A)
Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini
ophion)
Ovis vignei vignei
DV-HD-DS2/4; RrT-TR-UT(A)
Pantholops hodgsonii
RrT-TR-UT(A)
Pseudoryx nghetinhensis
RrT-TR-UT(A)
Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra
rupicapra
ornata)
Rupicapra rupicapra tatrica
DV-HD-DS2/4; RrT-TR-UT(A)
Camelidae
Vicugna vicugna
RrT-TR-UT(A)
Cervidae
Axis kuhlii
RrT-TR-UT(A)
Axis porcinus annamiticus
RrT-TR-UT(A)
Blastocerus dichotomus
RrT-TR-UT(A)
Cervus elaphus corsicanus
DV-HD-DS2/4
RrT-TR-UT(A)
RrT-TR-UT(A)
DV-HD-DS2/4
97
Cervus elaphus hanglu
RrT-TR-UT(A)
Dama dama mesopotamica
RrT-TR-UT(A)
Hippocamelus spp.
RrT-TR-UT(A)
Muntiacus crinifrons
RrT-TR-UT(A)
Muntiacus vuquanghensis
RrT-TR-UT(A)
Ozotoceros bezoarticus
RrT-TR-UT(A)
Pudu puda
RrT-TR-UT(A)
Rucervus duvaucelii
RrT-TR-UT(A)
Rucervus eldii
RrT-TR-UT(A)
Moschus spp.
RrT-TR-UT(A)
Babyrousa babyrussa
RrT-TR-UT(A)
Babyrousa bolabatuensis
RrT-TR-UT(A)
Babyrousa celebensis
RrT-TR-UT(A)
Babyrousa togeanensis
RrT-TR-UT(A)
Sus salvanius
RrT-TR-UT(A)
Tayassuidae
Catagonus wagneri
RrT-TR-UT(A)
Aliuridae
Ailurus fulgens
RrT-TR-UT(A)
Canidae
Alopex lagopus
DV-HD-DS2/4
Canis simensis
RrT-TR-UT(A)
Speothos venaticus
RrT-TR-UT(A)
Acinonyx jubatus
RrT-TR-UT(A)
Caracal caracal
RrT-TR-UT(A)
Catopuma temminckii
RrT-TR-UT(A)
Felis nigripes
RrT-TR-UT(A)
Leopardus geoff royi
RrT-TR-UT(A)
Leopardus jacobita
RrT-TR-UT(A)
Leopardus pardalis
RrT-TR-UT(A)
Leopardus tigrinus
RrT-TR-UT(A)
Leopardus wiedii
RrT-TR-UT(A)
Lynx pardinus
DV-HD-DS2/4 RrT-TR-UT(A)
Neofelis nebulosa
RrT-TR-UT(A)
Panthera leo persica
RrT-TR-UT(A)
Panthera onca
RrT-TR-UT(A)
Panthera pardus
RrT-TR-UT(A)
Panthera tigris
RrT-TR-UT(A)
Moschidae
Suidae
Felidae
98
Pardofelis marmorata
RrT-TR-UT(A)
Prionailurus bengalensis bengalensis
RrT-TR-UT(A)
Prionailurus iriomotensis
RrT-TR-UT(A)
Prionailurus planiceps
RrT-TR-UT(A)
Prionailurus rubiginosus
RrT-TR-UT(A)
Puma concolor coryi
RrT-TR-UT(A)
Puma concolor costaricensis
RrT-TR-UT(A)
Puma concolor couguar
RrT-TR-UT(A)
Puma yaguarondi
RrT-TR-UT(A)
Uncia uncia
RrT-TR-UT(A)
Mustela eversmanii
DV-HD-DS2/4
Vormela peregusna
DV-HD-DS2/4
Mustela nigripes
RrT-TR-UT(A)
Aonyx capensis microdon
RrT-TR-UT(A)
Enhydra lutris nereis
RrT-TR-UT(A)
Lontra felina
RrT-TR-UT(A)
Lontra longicaudis
Lontra provocax
Lutra nippon
RrT-TR-UT(A)
RrT-TR-UT(A)
RrT-TR-UT(A)
Arctocephalus townsendi
RrT-TR-UT(A)
Monachus spp.
DV-HD-DS2/4
Phoca hispida saimensis
DS2/4 RrT-TR-UT(A)
Ailuropoda melanoleuca
RrT-TR-UT(A)
Helarctos malayanus
RrT-TR-UT(A)
Melursus ursinus
RrT-TR-UT(A)
Tremarctos ornatus
RrT-TR-UT(A)
Ursus thibetanus
RrT-TR-UT(A)
Viverridae
Prionodon pardicolor
RrT-TR-UT(A)
ETACEA
CETACEA
CETACEA spp.
RrT-TR-UT(A)
HIROPTERA
Microchiropt
era
Pteropodidae
Mustelidae/
Mustelinae
Mustelidae/
Lutrinae
Phocidae
Ursidae
DV-HD-DS4
Acerodon jubatus
RrT-TR-UT(A)
Acerodon lucifer
RrT-TR-UT(A)
Pteropus insularis
RrT-TR-UT(A)
99
INGULATA
ASYUROMORPH
A
IPROTODONTIA
NSECTIVORA
AGOMORPHA
ERAMELEMORP
IA
Pteropus livingstonei
RrT-TR-UT(A)
Pteropus loochoensis
RrT-TR-UT(A)
Pteropus mariannus
Pteropus molossinus
Pteropus pelewensis
RrT-TR-UT(A)
RrT-TR-UT(A)
RrT-TR-UT(A)
Pteropus pilosus
RrT-TR-UT(A)
Pteropus rodricensis
Pteropus samoensis
RrT-TR-UT(A)
RrT-TR-UT(A)
Pteropus tonganus
RrT-TR-UT(A)
Pteropus ualanus
RrT-TR-UT(A)
Pteropus voeltzkowi
RrT-TR-UT(A)
Pteropus yapensis
RrT-TR-UT(A)
Rousettus aegyptiacus
DV-HD-DS4
Dasypodi
dae
Dasyuridae
Priodontes maximus
RrT-TR-UT(A)
Sminthopsis longicaudata
Sminthopsis psammophila
RrT-TR-UT(A)
RrT-TR-UT(A)
Thylacinidae
Thylacinus cynocephalus
RrT-TR-UT(A)
Macropodid
ae
Lagorchestes hirsutus
RrT-TR-UT(A)
Lagostrophus fasciatus
RrT-TR-UT(A)
Onychogalea fraenata
RrT-TR-UT(A)
Onychogalea lunata
RrT-TR-UT(A)
Bettongia spp.
RrT-TR-UT(A)
Caloprymnus campestris
RrT-TR-UT(A)
Vombatidae
Lasiorhinus kreff ii
RrT-TR-UT(A)
Erinaceidae
Erinaceus algirus
DV-HD-DS4
Soricidae
Crocidura canariensis
DV-HD-DS4
Crocidura sicula
DV-HD-DS4
Talpidae
Galemys pyrenaicus
DV-HD-DS2/4
Leporidae
Caprolagus hispidus
RrT-TR-UT(A)
Romerolagus diazi
RrT-TR-UT(A)
Chaeropus ecaudatus
RrT-TR-UT(A)
Perameles bougainville
Macrotis lagotis
RrT-TR-UT(A)
RrT-TR-UT(A)
Potoroidae
Chaeropodid
ae
Peramelidae
Thylacomyi
100
ERISSODACTYL
RIMATES
dae
Macrotis leucura
RrT-TR-UT(A)
Equidae
Equus africanus
RrT-TR-UT(A)
Equus grevyi
RrT-TR-UT(A)
Equus hemionus
RrT-TR-UT(A)
Equus kiang
RrT-TR-UT(A)
Equus przewalskii
RrT-TR-UT(A)
Equus zebra zebra
RrT-TR-UT(A)
Rhinocerotid
ae
Tapiridae
Rhinocerotidae spp.
RrT-TR-UT(A)
Tapiridae spp.
RrT-TR-UT(A)
Atelidae
Alouatta coibensis
RrT-TR-UT(A)
Alouatta palliata
RrT-TR-UT(A)
Alouatta pigra
RrT-TR-UT(A)
Ateles geoff royi frontatus
RrT-TR-UT(A)
Ateles geoff royi panamensis
RrT-TR-UT(A)
Brachyteles arachnoides
RrT-TR-UT(A)
Brachyteles hypoxanthus
RrT-TR-UT(A)
Oreonax flavicauda
RrT-TR-UT(A)
Callimico goeldii
RrT-TR-UT(A)
Callithrix aurita
RrT-TR-UT(A)
Callithrix flaviceps
RrT-TR-UT(A)
Leontopithecus spp.
RrT-TR-UT(A)
Saguinus bicolor
RrT-TR-UT(A)
Saguinus geoffroyi
RrT-TR-UT(A)
Saguinus leucopus
RrT-TR-UT(A)
Saguinus martinsi
RrT-TR-UT(A)
Saguinus oedipus
RrT-TR-UT(A)
Saimiri oerstedii
RrT-TR-UT(A)
Cercocebus galeritus
RrT-TR-UT(A)
Cercopithecus diana
RrT-TR-UT(A)
Cercopithecus roloway
RrT-TR-UT(A)
Cercopithecus solatus
RrT-TR-UT(A)
Colobus satanas
RrT-TR-UT(A)
Macaca silenus
RrT-TR-UT(A)
Mandrillus leucophaeus
RrT-TR-UT(A)
Cebidae
Cercopitheci
dae
101
Cheirogaleid
ae
Mandrillus sphinx
RrT-TR-UT(A)
Nasalis larvatus
RrT-TR-UT(A)
Piliocolobus foai
RrT-TR-UT(A)
Piliocolobus gordonorum
RrT-TR-UT(A)
Piliocolobus kirkii
RrT-TR-UT(A)
Piliocolobus pennantii
RrT-TR-UT(A)
Piliocolobus preussi
RrT-TR-UT(A)
Piliocolobus rufomitratus
RrT-TR-UT(A)
Piliocolobus tephrosceles
RrT-TR-UT(A)
Piliocolobus tholloni
RrT-TR-UT(A)
Presbytis potenziani
RrT-TR-UT(A)
Procolobus pennantii
RrT-TR-UT(A)
Procolobus preussi
RrT-TR-UT(A)
Procolobus rufomitratus
RrT-TR-UT(A)
Pygathrix spp.
RrT-TR-UT(A)
Rhinopithecus spp.
RrT-TR-UT(A)
Semnopithecus ajax
RrT-TR-UT(A)
Semnopithecus dussumieri
RrT-TR-UT(A)
Semnopithecus entellus
RrT-TR-UT(A)
Semnopithecus hector
RrT-TR-UT(A)
Semnopithecus hypoleucos
RrT-TR-UT(A)
Semnopithecus priam
RrT-TR-UT(A)
Semnopithecus schistaceus
RrT-TR-UT(A)
Simias concolor
RrT-TR-UT(A)
Trachypithecus delacouri
RrT-TR-UT(A)
Trachypithecus francoisi
RrT-TR-UT(A)
Trachypithecus geei
RrT-TR-UT(A)
Trachypithecus hatinhensis
RrT-TR-UT(A)
Trachypithecus johnii
RrT-TR-UT(A)
Trachypithecus laotum
RrT-TR-UT(A)
Trachypithecus pileatus
RrT-TR-UT(A)
Trachypithecus poliocephalus
RrT-TR-UT(A)
Trachypithecus shortridgei
RrT-TR-UT(A)
Cheirogaleidae spp.
RrT-TR-UT(A)
102
Daubentonii
dae
Hominidae
Daubentonia madagascariensis
RrT-TR-UT(A)
Gorilla beringei
RrT-TR-UT(A)
Gorilla gorilla
RrT-TR-UT(A)
Pan spp.
RrT-TR-UT(A)
Pongo abelii
RrT-TR-UT(A)
Pongo pygmaeus
RrT-TR-UT(A)
Hylobatidae
Hylobatidae spp.
RrT-TR-UT(A)
Indridae
Indridae spp.
RrT-TR-UT(A)
Lemuridae
Lemuridae spp.
RrT-TR-UT(A)
Lepilemur
idae
Lorisidae
Lepilemuridae spp.
RrT-TR-UT(A)
Nycticebus spp.
RrT-TR-UT(A)
Pitheciidae
Cacajao spp.
RrT-TR-UT(A)
Callicebus barbarabrownae
RrT-TR-UT(A)
Callicebus melanochir
RrT-TR-UT(A)
Callicebus nigrifrons
RrT-TR-UT(A)
Callicebus personatus
RrT-TR-UT(A)
Chiropotes albinasus
RrT-TR-UT(A)
Tarsiidae
Tarsius spp.
RrT-TR-UT(A)
Elephantidae
Elephas maximus
RrT-TR-UT(A)
Loxodonta africana
RrT-TR-UT(A)
Chinchilli
dae
Chinchilla spp.
RrT-TR-UT(A)
Cricetidae
Mesocricetus newtoni
DV-HD-DS2/4
Gliridae
Glis glis
DV-HD-DS2/4
Hystricidae
Hystrix cristata
DV-HD-DS2/4 RrT-TR-UT(A)
Microtidae
Microtus cabrerae
DV-HD-DS2/4
Microtus oeconomus arenicola
DV-HD-DS2/4
Microtus oeconomus mehelyi
DV-HD-DS2/4
Microtus tatricus
DV-HD-DS2/4
Leporillus conditor
RrT-TR-UT(A)
Pseudomys fieldi praeconis
RrT-TR-UT(A)
Xeromys myoides
RrT-TR-UT(A)
Zyzomys pedunculatus
RrT-TR-UT(A)
ROBOSCIDEA
ODENTIA
Muridae
103
IRENIA
NSERIFORMES
PODIFORMES
HARADRIIFORM
S
Myoxidae
Sciuridae
Zapodidae
Eliomys quercinus
Cynomys mexicanus
DV-HD-DS4
RrT-TR-UT(A)
Marmota marmota latirostris
DV-HD-DS2/4
Pteromys volans (Sciuropterus russicus)
DV-HD-DS2/4
Sciurus anomalus
DV-HD-DS4
Spermophilus suslicus (Citellus
suslicus)
Sicista betulina
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS4
Sicista subtilis
DV-HD-DS2/4
Dugongidae
Dugong dugon
RrT-TR-UT(A)
Trichechidae
Trichechidae spp.
RrT-TR-UT(A)
AVES - ZOGJTË - BIRDS - PTICE
Anatidae
Anas chlorotis
RrT-TR-UT(A)
Anas laysanensis
RrT-TR-UT(A)
Anas nesiotis
RrT-TR-UT(A)
Anas oustaleti)
RrT-TR-UT(A)
Anser albifrons fl avirostris
DZ-BD-DP1
Aythya innotata
RrT-TR-UT(A)
Branta canadensis leucopareia
RrT-TR-UT(A)
Branta leucopsis
DZ-BD-DP1
Branta sandvicensis
RrT-TR-UT(A)
Asarcornis scutulata (Cairina scutulata)
RrT-TR-UT(A)
Cygnus bewickii (Cygnus columbianus
bewickii)
Marmaronetta angustirostris
DZ-BD-DP1
Mergus octosetaceus
RrT-TR-UT(A)
Oxyura leucocephala
RrT-TR-UT(A)
Polysticta stelleri
DZ-BD-DP1
Rhodonessa caryophyllacea
RrT-TR-UT(A)
Tadorna cristata
RrT-TR-UT(A)
Apodidae
Apus caffer
DZ-BD-DP1
Trochilidae
Glaucis dohrnii
RrT-TR-UT(A)
Laridae
Larus relictus
RrT-TR-UT(A)
Scolopacida
e
Numenius borealis
RrT-TR-UT(A)
Numenius tenuirostris
RrT-TR-UT(A)
DZ-BD-DP1
104
ICONIFORMES
OLUMBIFORME
ORACIIFORMES
UCULIFORMES
ALCONIFORMES
Ciconiidae
Threskiornit
hidae
Columbidae
Bucerotidae
Musophagid
ae
Accipitridae
Cathartidae
Tringa guttifer
RrT-TR-UT(A)
Ciconia boyciana
RrT-TR-UT(A)
Ciconia stormi
RrT-TR-UT(A)
Jabiru mycteria
RrT-TR-UT(A)
Leptoptilos dubius
RrT-TR-UT(A)
Mycteria cinerea
RrT-TR-UT(A)
Geronticus calvus
RrT-TR-UT(A)
Geronticus eremita
RrT-TR-UT(A)
Nipponia nippon
RrT-TR-UT(A)
Pseudibis gigantea
RrT-TR-UT(A)
Caloenas nicobarica
RrT-TR-UT(A)
Claravis godefrida
RrT-TR-UT(A)
Columba bollii
DZ-BD-DP1
Columba junoniae
DZ-BD-DP1
Columba palumbus azorica
DZ-BD-DP1
Columba trocaz
DZ-BD-DP1
Ducula mindorensis
RrT-TR-UT(A)
Leptotila wellsi
RrT-TR-UT(A)
Aceros nipalensis
RrT-TR-UT(A)
Buceros bicornis
RrT-TR-UT(A)
Rhionplax vigil
RrT-TR-UT(A)
Rhyticeros subrufi collis
RrT-TR-UT(A)
Tauraco bannermani
RrT-TR-UT(A)
Aquila adalberti
RrT-TR-UT(A)
Chondrohierax uncinatus wilsonii
RrT-TR-UT(A)
Elanus caeruleus
DZ-BD-DP1 RrT-TR-UT(A)
Eutriorchis astur
RrT-TR-UT(A)
Haliaeetus spp.
RrT-TR-UT(A)
Harpia harpyja
RrT-TR-UT(A)
Leucopternis occidentalis
RrT-TR-UT(A)
Pithecophaga jefferyi
RrT-TR-UT(A)
Gymnogyps californianus
RrT-TR-UT(A)
Vultur gryphus
RrT-TR-UT(A)
105
ALLIFORMES
Falconidae
Cracidae
Megapodiida
e
Phasianidae
Accipiter gentilis arrigonii
DZ-BD-DP1
Accipiter nisus grantii
DZ-BD-DP1
Aquila adalberti
DZ-BD-DP1
Falco araea
RrT-TR-UT(A)
Falco jugger
RrT-TR-UT(A)
Falco newtoni (samo populacija Sejšela)
RrT-TR-UT(A)
Falco pelegrinoides
RrT-TR-UT(A)
Falco punctatus
RrT-TR-UT(A)
Falco rusticolus
DZ-BD-DP1 RrT-TR-UT(A)
Crax alberti
RrT-TR-UT(A)
Crax blumenbachii
RrT-TR-UT(A)
Mitu mitu
RrT-TR-UT(A)
Oreophasis derbianus
RrT-TR-UT(A)
Penelope albipennis
RrT-TR-UT(A)
Pipile jacutinga
Pipile pipile
RrT-TR-UT(A)
RrT-TR-UT(A)
Macrocephalon maleo
RrT-TR-UT(A)
Alectoris barbara
DZ-BD-DP1
Catreus wallichii
RrT-TR-UT(A)
Colinus virginianus ridgwayi
RrT-TR-UT(A)
Crossoptilon crossoptilon
RrT-TR-UT(A)
Crossoptilon harmani
RrT-TR-UT(A)
Crossoptilon mantchuricum
RrT-TR-UT(A)
Lophophorus impejanus
RrT-TR-UT(A)
Lophophorus lhuysii
RrT-TR-UT(A)
Lophophorus sclateri
RrT-TR-UT(A)
Lophura edwardsi
RrT-TR-UT(A)
Lophura imperialis
RrT-TR-UT(A)
Lophura swinhoii
RrT-TR-UT(A)
Odontophorus strophium
RrT-TR-UT(A)
Ophrysia superciliosa
RrT-TR-UT(A)
Perdix perdix hispaniensis
DZ-BD-DP1
Perdix perdix italica
DZ-BD-DP1
Polyplectron napoleonis
Rheinardia ocellata
RrT-TR-UT(A)
RrT-TR-UT(A)
106
RUIFORMES
T(A)
Syrmaticus ellioti
RrT-TR-UT(A)
Syrmaticus humiae
RrT-TR-UT(A)
Syrmaticus mikado
RrT-TR-UT(A)
Tetraogallus caspius
RrT-TR-UT(A)
Tetraogallus tibetanus
RrT-TR-UT(A)
Tragopan blythii
RrT-TR-UT(A)
Tragopan caboti
RrT-TR-UT(A)
Tragopan melanocephalus
RrT-TR-UT(A)
Tympanuchus cupido attwateri
RrT-TR-UT(A)
Lagopus mutus helveticus
DZ-BD-DP1
Lagopus mutus pyrenaicus
DZ-BD-DP1
Alcidae
Uria aalge ibericus
DZ-BD-DP1
Charadriidae
Hoplopterus spinosus
DZ-BD-DP1
Glareolidae
Cursorius cursor
DZ-BD-DP1
Gruidae
Grus americana
RrT-TR-UT(A)
Grus canadensis
RrT-TR-UT(A)
Grus japonensis
RrT-TR-UT(A)
Grus leucogeranus
RrT-TR-UT(A)
Grus monacha
RrT-TR-UT(A)
Grus nigricollis
RrT-TR-UT(A)
Grus vipio
RrT-TR-UT(A)
Ardeotis nigriceps
RrT-TR-UT(A)
Chlamydotis macqueenii
RrT-TR-UT(A)
Chlamydotis undulata
DZ-BD-DP1 RrT-TR-UT(A)
Houbaropsis bengalensis
RrT-TR-UT(A)
Sypheotides indicus
RrT-TR-UT(A)
Fulica cristata
DZ-BD-DP1
Gallirallus sylvestris
RrT-TR-UT(A)
Rhynochetid
ae
Scolopacida
e
Rhynochetos jubatus
RrT-TR-UT(A)
Calidris alpina schnizii
Phalaropus lobatus
DZ-BD-DP1
DZ-BD-DP1
Sternidae
Sterna dougallii
DZ-BD-DP1
Sterna paradisaea
DZ-BD-DP1
Turnicidae
Turnix sylvatica
DZ-BD-DP1
Alaudidae
Chresophilus duponti
DZ-BD-DP1
Tetraonidae
Otididae
Ralidae
107
Galerida theklae
DZ-BD-DP1
Atrichornithi
dae
Certhiidae
Atrichornis clamosus
RrT-TR-UT(A)
Certhia brachydactyla dorotheae
DZ-BD-DP1
Corvidae
Phyrrhocorax phyrrhocorax
DZ-BD-DP1
Cotingidae
Cotinga maculata
RrT-TR-UT(A)
Xipholena atropurpurea
RrT-TR-UT(A)
Emberiza caesia
DZ-BD-DP1
Emberiza cineracea
DZ-BD-DP1
Bucanetes githagineus
DZ-BD-DP1
Fringilla coelebs ombriosa
DZ-BD-DP1
Fringilla teydea
DZ-BD-DP1
Loxia scotica
DZ-BD-DP1
Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula
murina)
Carduelis cucullata
DZ-BD-DP1
Hirundinidae
Pseudochelidon sirintarae
RrT-TR-UT(A)
Icteridae
Xanthopsar flavus
RrT-TR-UT(A)
Laniidae
Lanius nubicus
DZ-BD-DP1
Meliphagida
e
Muscicapida
e
Lichenostomus melanops cassidix
RrT-TR-UT(A)
Acrocephalus rodericanus
RrT-TR-UT(A)
Dasyornis broadbenti litoralis
RrT-TR-UT(A)
Dasyornis longirostris
RrT-TR-UT(A)
Picathartes gymnocephalus
RrT-TR-UT(A)
Picathartes oreas
RrT-TR-UT(A)
Ficedula semitorquata
DZ-BD-DP1
Oenanthe cypriaca
DZ-BD-DP1
Oenanthe leucura
DZ-BD-DP1
Saxicola dacotiae
DZ-BD-DP1
Sylvia melanothorax
DZ-BD-DP1
Sylvia rueppelli
DZ-BD-DP1
Sylvia sarda
DZ-BD-DP1
Paridae
Parus ater cypriotes
DZ-BD-DP1
Pittidae
Pitta gurneyi
RrT-TR-UT(A)
Pitta kochi
RrT-TR-UT(A)
Emberizidae
Fringilidae
RrT-TR-UT(A)
108
ELECANIFORME
ICIFORMES
ODICIPEDIFORM
S
ROCELLARIIFO
MES
SITTACIFORMES
Sittidae
Sitta krueperi
DZ-BD-DP1
Sitta whiteheadi
DZ-BD-DP1
Sturnidae
Leucopsar rothschildi
RrT-TR-UT(A)
Troglodytida
e
Zosteropidae
Troglodytes troglodytes fridariensis
DZ-BD-DP1
Zosterops albogularis
RrT-TR-UT(A)
Fregatidae
Fregata andrewsi
RrT-TR-UT(A)
Sulidae
Papasula abbotti
RrT-TR-UT(A)
Picidae
Campephilus imperialis
RrT-TR-UT(A)
Dendrocopos major canariensis
DZ-BD-DP1
Dendrocopos major thanneri
DZ-BD-DP1
Dryocopus javensis richardsi
RrT-TR-UT(A)
Podilymbus gigas
RrT-TR-UT(A)
Phoebastria albatrus
RrT-TR-UT(A)
Oceanodroma castro
DZ-BD-DP1
Oceanodroma leucorhoa
DZ-BD-DP1
Pelagodroma marina
DZ-BD-DP1
Bulweria bulweri
DZ-BD-DP1
Podicipedida
e
Diomedeida
e
Hydrobatida
e
Procellaridae
Pterodroma feae
Cacatuidae
Loriidae
Psittacidae
Pterodroma madeira
DZ-BD-DP1
Puffinus assimilis
DZ-BD-DP1
Puffinus puffinus mauretanicus (Puffi
nus mauretanicus)
Cacatua goffi ni
DZ-BD-DP1
Cacatua haematuropygia
RrT-TR-UT(A)
Cacatua moluccensis
RrT-TR-UT(A)
Cacatua sulphurea
RrT-TR-UT(A)
Probosciger aterrimus
RrT-TR-UT(A)
Eos histrio
RrT-TR-UT(A)
Vini spp.
RrT-TR-UT(A)
Amazona arausiaca
RrT-TR-UT(A)
Amazona auropalliata
RrT-TR-UT(A)
Amazona barbadensis
RrT-TR-UT(A)
Amazona brasiliensis
RrT-TR-UT(A)
Amazona finschi
RrT-TR-UT(A)
RrT-TR-UT(A)
109
Amazona guildingii
RrT-TR-UT(A)
Amazona imperialis
RrT-TR-UT(A)
Amazona leucocephala
RrT-TR-UT(A)
Amazona oratrix
RrT-TR-UT(A)
Amazona pretrei
RrT-TR-UT(A)
Amazona rhodocorytha
RrT-TR-UT(A)
Amazona tucumana
RrT-TR-UT(A)
Amazona versicolor
RrT-TR-UT(A)
Amazona vinacea
RrT-TR-UT(A)
Amazona viridigenalis
RrT-TR-UT(A)
Amazona vittata
RrT-TR-UT(A)
Anodorhynchus spp.
RrT-TR-UT(A)
Ara ambiguus
RrT-TR-UT(A)
Ara glaucogularis
RrT-TR-UT(A)
Ara macao
RrT-TR-UT(A)
Ara militaris
RrT-TR-UT(A)
Ara rubrogenys
RrT-TR-UT(A)
Cyanopsitta spixii
RrT-TR-UT(A)
Cyanoramphus cookii
RrT-TR-UT(A)
Cyanoramphus forbesi
RrT-TR-UT(A)
Cyanoramphus novaezelandiae
RrT-TR-UT(A)
Cyanoramphus saisseti
RrT-TR-UT(A)
Cyclopsitta diophthalma coxeni
RrT-TR-UT(A)
Eunymphicus cornutus
RrT-TR-UT(A)
Pezoporus occidentalis (Geopsittacus
occidentalis)
Guarouba guarouba
RrT-TR-UT(A)
Neophema chrysogaster
RrT-TR-UT(A)
Ognorhynchus icterotis
RrT-TR-UT(A)
Pezoporus wallicus
RrT-TR-UT(A)
Pionopsitta pileata
RrT-TR-UT(A)
Primolius couloni
RrT-TR-UT(A)
Primolius maracana
RrT-TR-UT(A)
Psephotus chrysopterygius
RrT-TR-UT(A)
Psephotus dissimilis
RrT-TR-UT(A)
RrT-TR-UT(A)
110
TEROCLIFORME
Pteroclididae
Psephotus pulcherrimus
RrT-TR-UT(A)
Psittacula echo
RrT-TR-UT(A)
Pyrrhura cruentata
RrT-TR-UT(A)
Rhynchopsitta spp.
RrT-TR-UT(A)
Strigops habroptilus
RrT-TR-UT(A)
Pterocles alchata
DZ-BD-DP1
Pterocles orientalis
DZ-BD-DP1
HEIFORMES
Rheidae
Pterocnemia pennata
RrT-TR-UT(A)
PHENISCIFORM
S
TRIGIFORMES
Spheniscidae
Spheniscus humboldti
RrT-TR-UT(A)
Strigidae
Heteroglaux blewitti
RrT-TR-UT(A)
Mimizuku gurneyi
RrT-TR-UT(A)
Ninox natalis
RrT-TR-UT(A)
Ninox novaeseelandiae undulata
RrT-TR-UT(A)
Nyctea scandiaca
DZ-BD-DP1 RrT-TR-UT(A)
Otus ireneae
RrT-TR-UT(A)
Strix nebulosa
DZ-BD-DP1 RrT-TR-UT(A)
Surnia ulula
DZ-BD-DP1 RrT-TR-UT(A)
Tytonidae
Tyto soumagnei
RrT-TR-UT(A)
TRUTHIONIFOR
ES
INAMIFORMES
Struthionida
e
Tinamidae
Struthio camelus
RrT-TR-UT(A)
ROGONIFORME
Trogonidae
Pharomachrus mocinno
ROCODYLIA
Alligatoridae
Alligator sinensis
RrT-TR-UT(A)
Caiman crocodilus apaporiensis
RrT-TR-UT(A)
Caiman latirostris
Melanosuchus niger
RrT-TR-UT(A)
RrT-TR-UT(A)
Crocodylus acutus
RrT-TR-UT(A)
Crocodylus cataphractus
RrT-TR-UT(A)
Crocodylus intermedius
RrT-TR-UT(A)
Crocodylus mindorensis
RrT-TR-UT(A)
Crocodylus moreletii
RrT-TR-UT(A)
Crocodylus niloticus
RrT-TR-UT(A)
Tinamus solitarius
RrT-TR-UT(A)
REPTILIA - ZVARRANIKET - REPTILES - GMAZOVI
Crocodylida
e
111
HYNCHOCEPHA
IA
AURIA
Crocodylus palustris
RrT-TR-UT(A)
Crocodylus porosus
RrT-TR-UT(A)
Crocodylus rhombifer
RrT-TR-UT(A)
Crocodylus siamensis
RrT-TR-UT(A)
Osteolaemus tetraspis
RrT-TR-UT(A)
Tomistoma schlegelii
RrT-TR-UT(A)
Gavialidae
Gavialis gangeticus
RrT-TR-UT(A)
Sphenodonti
dae
Agamidae
Sphenodon spp.
RrT-TR-UT(A)
Stellio stellio
DV-HD-DS4
Chamaeleoni
dae
Brookesia perarmata
RrT-TR-UT(A)
Chamaeleo chamaeleon
DV-HD-DS4 RrT-TR-UT(A)
Gekkonidae
Cyrtopodion kotschyi
DV-HD-DS4
Phelsuma guentheri
RrT-TR-UT(A)
Phyllodactylus europaeus
DV-HD-DS2/4
Tarentola angustimentalis
DV-HD-DS4
Tarentola boettgeri
DV-HD-DS4
Tarentola delalandii
DS4
Tarentola gomerensis
DV-HD-DS4
Heloderma horridum charlesbogerti
RrT-TR-UT(A)
Brachylophus spp.
RrT-TR-UT(A)
Cyclura spp.
RrT-TR-UT(A)
Sauromalus varius
RrT-TR-UT(A)
Algyroides fitzingeri
DV-HD-DS4
Algyroides marchi
DV-HD-DS4
Algyroides moreoticus
DV-HD-DS4
Gallotia atlantica
DV-HD-DS4
Gallotia galloti
DV-HD-DS4
Gallotia galloti insulanagae
DV-HD-DS2/4
Gallotia simonyi
DV-HD-DS2/4 RrT-TR-UT(A)
Gallotia stehlini
DV-HD-DS4
Lacerta bedriagae
DV-HD-DS4
Lacerta bonnali (Lacerta monticola)
DV-HD-DS2/4
Lacerta danfordi
DV-HD-DS4
Lacerta dugesi
DV-HD-DS4
Helodermati
dae
Iguanidae
Lacertidae
112
ERPENTES
Scincidae
Varanidae
Boidae
Bolyeriidae
Lacerta graeca
DV-HD-DS4
Lacerta monticola
DV-HD-DS2/4
Lacerta schreiberi
DV-HD-DS2/4
Lacerta vivipara pannonica
DV-HD-DS4
Podarcis erhardii
DV-HD-DS4
Podarcis filfolensis
DV-HD-DS4
Podarcis hispanica atrata
DV-HD-DS4
Podarcis lilfordi
DV-HD-DS2/4 RrT-TR-UT(A)
Podarcis milensis
DV-HD-DS4
Podarcis peloponnesiaca
DV-HD-DS4
Podarcis pityusensis
DV-HD-DS2/4 RrT-TR-UT(A)
Podarcis taurica
DV-HD-DS4
Podarcis tiliguerta
DV-HD-DS4
Podarcis wagleriana
DV-HD-DS4
Chalcides bedriagai
DV-HD-DS4
Chalcides ocellatus
DV-HD-DS4
Chalcides sexlineatus
DV-HD-DS4
Chalcides simonyi (Chalcides
occidentalis)
Chalcides viridianus
DV-HD-DS2/4
Ophiomorus punctatissimus
DV-HD-DS4
Varanus bengalensis
RrT-TR-UT(A)
Varanus fl avescens
RrT-TR-UT(A)
Varanus griseus
RrT-TR-UT(A)
Varanus komodoensis
RrT-TR-UT(A)
Varanus nebulosus
RrT-TR-UT(A)
Varanus olivaceus
RrT-TR-UT(A)
Acrantophis spp.
RrT-TR-UT(A)
Boa constrictor occidentalis
RrT-TR-UT(A))
Epicrates inornatus
RrT-TR-UT(A)
Epicrates monensis
RrT-TR-UT(A)
Epicrates subfl avus
RrT-TR-UT(A)
Eryx jaculus
DV-HD-DS4 RrT-TR-UT(A)
Sanzinia madagascariensis
RrT-TR-UT(A)
Bolyeria multocarinata
RrT-TR-UT(A)
DV-HD-DS4
113
ESTUDINES
Casarea dussumieri
RrT-TR-UT(A)
Coluber cypriensis
DV-HD-DS2/4
Coluber hippocrepis
DV-HD-DS4
Coluber jugularis
DV-HD-DS4
Coluber laurenti
DV-HD-DS4
Coluber nummifer
DV-HD-DS4
Eirenis modesta
DV-HD-DS4
Natrix natrix cetti
DV-HD-DS4
Natrix natrix corsa
DV-HD-DS4
Natrix natrix cypriaca
DV-HD-DS2/4
Pythonidae
Python molurus molurus
RrT-TR-UT(A)
Viperidae
Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina
schweizeri)
Vipera latifii
DV-HD-DS2/4
Vipera seoanni (osim populacija iz
Španjolske)
Vipera ursinii
DV-HD-DS4
Vipera xanthina
DV-HD-DS4
Chelidae
Pseudemydura umbrina
RrT-TR-UT(A)
Cheloniidae
Cheloniidae spp
DV-HD-DS2/4 RrT-TR-UT(A)
Emydidae
Glyptemys muhlenbergii
RrT-TR-UT(A)
Mauremys leprosa
DV-HD-DS2/4
Terrapene coahuila
RrT-TR-UT(A)
Batagur baska
RrT-TR-UT(A)
Geoclemys hamiltonii
RrT-TR-UT(A)
Melanochelys tricarinata
RrT-TR-UT(A)
Morenia ocellata
RrT-TR-UT(A)
Pangshura tecta
RrT-TR-UT(A)
Astrochelys radiata
RrT-TR-UT(A)
Astrochelys yniphora
RrT-TR-UT(A)
Chelonoidis nigra
RrT-TR-UT(A)
Gopherus flavomarginatus
RrT-TR-UT(A)
Malacochersus tornieri
RrT-TR-UT(A)
Psammobates geometricus
RrT-TR-UT(A)
Pyxis arachnoides
RrT-TR-UT(A)
Colubridae
Geoemydida
e
Testudinidae
RrT-TR-UT(A)
DV-HD-DS2/4; RrT-TR-UT(A)
114
Trionychida
e
Pyxis planicauda
RrT-TR-UT(A)
Testudo graeca
DV-HD-DS2/4 RrT-TR-UT(A)
Testudo kleinmanni
RrT-TR-UT(A)
Testudo marginata
DV-HD-DS2/4 RrT-TR-UT(A)
Apalone spinifera atra
RrT-TR-UT(A)
Aspideretes gangeticus
RrT-TR-UT(A)
Aspideretes hurum
RrT-TR-UT(A)
Aspideretes nigricans
RrT-TR-UT(A)
MPHIBIA - UJËTOKËSORËT - AMPHIBIAN - VODOZEMCI
NURA
Bufonidae
Altiphrynoides spp.
RrT-TR-UT(A)
Atelopus zeteki
RrT-TR-UT(A)
Bufo calamita
DV-HD-DS4
Bufo periglenes
RrT-TR-UT(A)
Bufo superciliaris
RrT-TR-UT(A)
Nectophrynoides spp.
RrT-TR-UT(A)
Nimbaphrynoides spp.
RrT-TR-UT(A)
Spinophrynoides spp.
RrT-TR-UT(A)
Alytes cisternasii
DV-HD-DS4
Alytes muletensis
DV-HD-DS2/4
Alytes obstetricans
DV-HD-DS4
Discoglossus galganoi
DV-HD-DS2/4
Discoglossus montalentii
DV-HD-DS2/4
Discoglossus pictus
DV-HD-DS4
Discoglossus sardus
DV-HD-DS2/4
Hyla meridionalis
DV-HD-DS4
Hyla sarda
DV-HD-DS4
Microhylida
e
Rheobatrach
idae(Myobat
rachidae)
Dyscophus antongilii
RrT-TR-UT(A)
Rheobatrachus silus
RrT-TR-UT(A)
Pelobatidae
Pelobates cultripes
DV-HD-DS4
Pelobates fuscus insubricus
DV-HD-DS2/4
Pelobates syriacus
DV-HD-DS4
Rana graeca
DV-HD-DS4
Discoglossid
ae
Hylidae
Ranidae
115
RODELA
CAUDATA)
Cryptobranc
hidae
Plethodontid
ae
Salamandrid
ae
Rana iberica
DV-HD-DS4
Rana italica
DV-HD-DS4
Andrias spp.
RrT-TR-UT(A)
Hydromantes (Speleomantes) strinatii
(Hydromantes(Speleomantes) italicus)
Hydromantes (Speleomantes) ambrosii
DV-HD-DS2/4
Hydromantes (Speleomantes) flavus
DV-HD-DS2/4
Hydromantes (Speleomantes) genei
DV-HD-DS2/4
Hydromantes (Speleomantes) imperialis
DV-HD-DS2/4
Hydromantes (Speleomantes) supramontis
DV-HD-DS2/4
Chioglossa lusitanica
DV-HD-DS2/4
Euproctus asper
DV-HD-DS4
Euproctus montanus
DV-HD-DS4
Euproctus platycephalus
DV-HD-DS4
Mertensiella luschani (Salamandra
luschani)
Salamandra aurorae
DV-HD-DS2/4
Salamandra lanzai
DV-HD-DS4
Salamandrina terdigitata
DV-HD-DS2/4
Triturus cristatus (Triturus cristatus
cristatus)
Triturus italicus
DV-HD-DS2/4
Triturus karelinii (Triturus cristatus
karelinii)
Triturus marmoratus
DV-HD-DS2/4
Triturus montandoni
DV-HD-DS2/4
Triturus vulgaris ampelensis
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS4
DV-HD-DS4
Triturus vulgaris ampelensis
DV-HD-DS2/4
PISCES - PESHQIT - PISCES – RIBE
HONDRYCHTHYES (ELASMOBRANCHII) – HRSKAVIĈNJAĈE
AJIFORMES
Pristidae
Pristidae spp.
CTINOPTERYGII - PESHQIT RREZOR - RAY-FINNED FISHES – ZRAKOPERKE
CIPENSERIFOR
Acipenserida Acipenser brevirostrum
ES
e
RrT-TR-UT(A)
RrT-TR-UT(A)
116
YPRINIFORMES
Chasmistes cujus
RrT-TR-UT(A)
Anaecypris hispanica
DV-HD-DS2/4
Phoxinus percnurus
DV-HD-DS2/4
Probarbus jullieni
RrT-TR-UT(A)
Cyprinodont
idae
Osteoglossid
ae
Percidae
Valencia hispanica
DV-HD-DS2/4
Scleropages formosus
RrT-TR-UT(A)
Romanichthys valsanicola
DV-HD-DS2/4
Sciaenidae
Totoaba macdonaldi
RrT-TR-UT(A)
ALMONIFORME
Coregonidae
Coregonus oxyrhynchus
DV-HD-DS2/4
ILURIFORMES
Pangasiidae
Pangasianodon gigas
RrT-TR-UT(A)
YPRINODONTIF
RMES
STEOGLOSSIFO
MES
ERCIFORMES
Catostomida
e
Cyprinidae
ARCOPTERYGII – DVODIHALICE I RESOPERKE
OELACANTHIFORMES
Latimeriidae
Latimeria spp.
RrT-TR-UT(A)
ARTHROPODA - KËMBËNYJORËT - ARTHROPODS – ĈLANKONOŠCI
RACHNIDA - MERIMANGAT - SPIDERS - PAUĈNJACI
RANEAE
Buprestis splendens
DV-HD-DS2/4
Carabus hampei
DV-HD-DS2/4
Carabus hungaricus
DV-HD-DS2/4
Carabus olympiae
DV-HD-DS2/4
Carabus zawadszkii
DV-HD-DS2/4
Duvalius gebhardti
DV-HD-DS2/4
Duvalius hungaricus
DV-HD-DS2/4
Dorcadion fulvum cervae
DV-HD-DS2/4
Pilemia tigrina
DV-HD-DS2/4
Pseudogaurotina excellens
DV-HD-DS2/4
Cucujidae
Cucujus cinnaberinus
DV-HD-DS2/4
Dytiscidae
Dytiscus latissimus
DV-HD-DS2/4
Graphoderus bilineatus
DV-HD-DS2/4
Euchiridae
Propomacrus cypriacus
DV-HD-DS2/4
Geotrupidae
Bolbelasmus unicornis
DV-HD-DS2/4
Melandryida
e
Pythidae
Phryganophilus rufi collis
DV-HD-DS2/4
Pytho kolwensis
DV-HD-DS2/4
NSECTA – KUKCI
OLEOPTERA
Buprestidae
Carabidae
Cerambycid
ae
117
Tenebrionid
ae
Probaticus subrugosus
DV-HD-DS2/4
Pseudoseriscius cameroni
DV-HD-DS2/4
Cossidae
Catopta thrips
DV-HD-DS2/4
Geometridae
Chondrosoma fiduciarium
DV-HD-DS2/4
Glyphipterig
idae
Lycaenidae
Glyphipterix loricatella
DV-HD-DS2/4
Lycaena helle
DV-HD-DS2/4
Plebicula golgus
DV-HD-DS2/4
Polyommatus eroides
DV-HD-DS2/4
Pseudophilotes bavius
DV-HD-DS2/4
Arytrura musculus
DV-HD-DS2/4
Cucullia mixta
DV-HD-DS2/4
Lignyoptera fumidaria
DV-HD-DS2/4
Phyllometra culminaria
DV-HD-DS2/4
Polymixis rufocincta isolata
DV-HD-DS2/4
Xylomoia strix
DV-HD-DS2/4
Coenonympha hero
DV-HD-DS4
Erebia calcaria
DV-HD-DS2/4
Erebia christi
DV-HD-DS2/4
Erebia sudetica
DV-HD-DS4
Fabriciana elisa
DV-HD-DS4
Melanargia arge
DV-HD-DS2/4
Ornithoptera alexandrae
RrT-TR-UT(A)
Papilio chikae
RrT-TR-UT(A)
Papilio homerus
RrT-TR-UT(A)
Papilio hospiton
DV-HD-DS2/4 RrT-TR-UT(A)
Sphingidae
Hyles hippophaes
DV-HD-DS4
ANTODEA
Mantidae
Apteromantis aptera
DV-HD-DS2/4
DONATA
Cordulegastr
idae
Corduliidae
Cordulegaster trinacriae
Oxygastra curtisii
DV-HD-DS2/4
Gomphidae
Gomphus graslinii
DV-HD-DS2/4
Lestidae
Sympecma braueri
DV-HD-DS4
Libellulidae
Leucorrhinia albifrons
DV-HD-DS4
Macromiida
e
Macromia splendens
DV-HD-DS2/4
EPIDOPTERA
Noctuidae
Nymphalida
e
Papilionidae
118
RTHOPTERA
Acrididae
Odontopodisma rubripes
DV-HD-DS2/4
Paracaloptenus caloptenoides
DV-HD-DS2/4
Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius
DV-HD-DS2/4
Bradyporida
e
Gryllidae
Baetica ustulata
DV-HD-DS2/4
Brachytrupes megacephalus
DV-HD-DS2/4
Myrmecophi
lidae
Phaneropteri
dae
Myrmecophilus baronii
DV-HD-DS2/4
Isophya costata
DV-HD-DS2/4
Isophya harzi
DV-HD-DS2/4
Isophya stysi
DV-HD-DS2/4
Pholidoptera transsylvanica
DV-HD-DS2/4
Tettigoniida
e
CRUSTACEA - GAFORRET - CRUSTACEANS – RAKOVI
MALACOSTRACA - GAFORRET E LARTA - VIŠI RAKOVI
OPODA
Armadillidii
Armadillidium ghardalamensis
dae
MOLLUSCA - BUTAKËT - MOLLUSCS - MEKUŠCI
DV-HD-DS2/4
IVALVIA - GUACAT - ŠKOLJKAŠI
NIONIDA
Margaritiferi
dae
Unionidae
Margaritifera auricularia
DV-HD-DS4
Conradilla caelata
RrT-TR-UT(A)
Dromus dromas
RrT-TR-UT(A)
Epioblasma curtisii
RrT-TR-UT(A)
Epioblasma fl orentina
RrT-TR-UT(A)
Epioblasma sampsonii
RrT-TR-UT(A)
Epioblasma sulcata perobliqua
RrT-TR-UT(A)
Epioblasma torulosa gubernaculum
RrT-TR-UT(A)
Epioblasma torulosa torulosa
RrT-TR-UT(A)
Epioblasma turgidula
RrT-TR-UT(A)
Epioblasma walkeri
RrT-TR-UT(A)
Fusconaia cuneolus
RrT-TR-UT(A)
Fusconaia edgariana
RrT-TR-UT(A)
Lampsilis higginsii
RrT-TR-UT(A)
Lampsilis orbiculata orbiculata
RrT-TR-UT(A)
Lampsilis satur
RrT-TR-UT(A)
Lampsilis virescens
RrT-TR-UT(A)
119
Plethobasus cicatricosus
RrT-TR-UT(A)
Plethobasus cooperianus
RrT-TR-UT(A)
Pleurobema plenum
RrT-TR-UT(A)
Potamilus capax
RrT-TR-UT(A)
Quadrula intermedia
RrT-TR-UT(A)
Quadrula sparsa
RrT-TR-UT(A)
Toxolasma cylindrellus
RrT-TR-UT(A)
Unio nickliniana
RrT-TR-UT(A)
Unio tampicoensis tecomatensis
RrT-TR-UT(A)
Villosa trabalis
RrT-TR-UT(A)
ASTROPODA – KERMIJTE –GASTROPODS - PUŢEVI
RCHAEOGASTR
PODA
Patellidae
Patella feruginea
DV-HD-DS4
Trochidae
Gibbula nivosa
DV-HD-DS2/4
EOTAENIOGLOS
A
Hydrobiidae
Sadleriana pannonica
DV-HD-DS2/4
Paladilhia hungarica
DV-HD-DS2/4
ERITOPSINA
Moitessieriid
ae
Neritidae
Th eodoxus prevostianus
DV-HD-DS4
ULMONATA
Arionidae
Geomalacus maculosus
DV-HD-DS2/4
Clausiliidae
Lampedusa imitatrix
DV-HD-DS2/4
Lampedusa melitensis
DV-HD-DS2/4
Elonidae
Elona quimperiana
DV-HD-DS2/4
Helicidae
Chilostoma banaticum
DV-HD-DS2/4
Idiomela (Helix) subplicata
DV-HD-DS2/4
Caseolus calculus
DV-HD-DS2/4
Caseolus commixta
DV-HD-DS2/4
Caseolus sphaerula
DV-HD-DS2/4
Discula leacockiana
DV-HD-DS2/4
Discula tabellata
DV-HD-DS2/4
Discula testudinalis
DV-HD-DS4
Discula turricula
DV-HD-DS4
Geomitra moniziana
DV-HD-DS2/4
Hygromia kovacsi
DV-HD-DS2/4
Leiostyla abbreviata
DV-HD-DS2/4
Leiostyla cassida
DV-HD-DS2/4
Hygromiidae
Lauriidae
120
TYLOMMATOPH
RA
Patulidae
Achatinellid
ae
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
Leiostyla lamellosa
DV-HD-DS2/4
Discus defl oratus
DV-HD-DS4
Discus guerinianus
DV-HD-DS2/4
Achatinella spp.
RrT-TR-UT(A)
FLORA - BIMET- FLORA - BILJKE
TERIDOPHYTA
Aspleniacea
e
Asplenium adulterinum Milde
DV-HD-DS2/4
Asplenium hemionitis
DV-HD-DS4
Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy
DV-HD-DS2/4
Blechnaceae
Woodwardia radicans (L.) Sm.
DV-HD-DS2/4
Dicksoniace
ae
Dryopteridac
eae
Culcita macrocarpa C. Presl
DV-HD-DS2/4
Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze)
Kurata
DV-HD-DS2/4
Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.
DV-HD-DS2/4
Dryopteris fragans (L.) Schott
DV-HD-DS2/4
Hymenophyl
laceae
Trichomanes speciosum Willd.
DV-HD-DS2/4
Isoetaceae
Isoetes boryana Durieu
DV-HD-DS2/4
Isoetes malinverniana Ces. & De Not.
DV-HD-DS2/4
Marsilea batardae Launert
DV-HD-DS2/4
Marsilea strigosa Willd.
DV-HD-DS2/4
Botrychium simplex Hitchc.
DV-HD-DS2/4
Ophioglossum polyphyllum A. Braun
DV-HD-DS2/4
Marsileaceae
Ophioglossa
ceae
PERMATOPHYTA - SPERMATOFITET - SPERMATOPHYTA - SJEMENJAĈ
YMNOSPERMAE – FAREZHVESHURAT -GOLOSJEMENJAĈE
Pinaceae
Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei
NGIOSPERMAE – FAREVESHURAT - KRITOSJEMENJAĈE
Agavaceae
Agave parvifl ora
Alismat
aceae
DV-HD-DS2/4
RrT-TR-UT(A)
Dracaena draco (L.) L.
DV-HD-DS4
Alisma wahlenbergii (Holmberg) Juz.
DV-HD-DS2/4
121
Amaryllida
ceae
Apiaceae
(Umbellifer
ae)
Caldesia parnassifolia (L.) Parl.
DV-HD-DS2/4
Luronium natans (L.) Raf.
DV-HD-DS2/4
Leucojum nicaeense Ard.
DV-HD-DS2/4
Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley
DV-HD-DS2/4
Narcissus calcicola Mendonça
DV-HD-DS2/4
Narcissus cyclamineus DC.
DV-HD-DS2/4
Narcissus fernandesii G. Pedro
DV-HD-DS2/4
Narcissus humilis (Cav.) Traub
DV-HD-DS2/4
Narcissus longispathus Pugsley
DV-HD-DS4
Narcissus nevadensis Pugsley
DV-HD-DS2/4
Narcissus pseudonarcissus L. subsp.
nobilis (Haw.) A. Fernandes
Narcissus scaberulus Henriq.
DV-HD-DS2/4
Narcissus triandrus L.
DV-HD-DS4
Narcissus triandrus L. subsp. capax
(Salisb.) D. A. Webb.
Narcissus viridifl orus Schousboe
DV-HD-DS2/4
Angelica heterocarpa Lloyd
DV-HD-DS2/4
Angelica palustris (Besser) Hoff m.
DV-HD-DS2/4
Apium bermejoi Llorens
DV-HD-DS2/4
Athamanta cortiana Ferrarini
Bunium brevifolium Lowe
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS4
Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.
DV-HD-DS2/4
Bupleurum kakiskalae Greuter
DV-HD-DS2/4
Eryngium viviparum Gay
DV-HD-DS2/4
Ferula sadleriana Lebed.
DV-HD-DS2/4
Hladnikia pastinacifolia Reichenb.
DV-HD-DS2/4
Laserpitium longiradium Boiss.
DV-HD-DS2/4
Naufraga balearica Constans & Cannon
DV-HD-DS2/4
Oenanthe conioides Lange
DV-HD-DS2/4
Petagnia saniculifolia Guss.
DV-HD-DS2/4
Rouya polygama (Desf.) Coincy
DV-HD-DS2/4
Seseli intricatum Boiss.
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
122
Seseli leucospermum Waldst. et Kit
DV-HD-DS2/4
Th orella verticillatinundata (Thore) Briq.
DV-HD-DS2/4
Pachypodium ambongense
RrT-TR-UT(A)
Pachypodium baronii
RrT-TR-UT(A)
Pachypodium decaryi
RrT-TR-UT(A)
Araucariace
ae
Arecaceae
(Palmae)
Araucaria araucana
RrT-TR-UT(A)
Chrysalidocarpus decipiens
RrT-TR-UT(A)
Phoenix theophrasti Greuter
DV-HD-DS2/4
Asclepiada
ceae
Asteraceae(
Compositae
)
Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub
DV-HD-DS2/4
Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter
DV-HD-DS2/4
Argyranthemum pinnatifi dum (L.f.) Lowe
subsp.
succulentum (Lowe) C. J. Humphries
DV-HD-DS4
Artemisia campestris L. subsp. bottnica A.
N.
Lundström ex Kindb.
Artemisia granatensis Boiss.
DV-HD-DS2/4
Artemisia laciniata Willd.
DV-HD-DS2/4
Artemisia oelandica (Besser) Komaror
DV-HD-DS2/4
Artemisia pancicii (Janka) Ronn.
DV-HD-DS2/4
Aster pyrenaeus Desf. ex DC
DV-HD-DS2/4
Aster sorrentinii (Tod) Lojac.
DV-HD-DS2/4
Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.
DV-HD-DS2/4
Carlina onopordifolia Besser
DV-HD-DS2/4
Centaurea akamantis T. Georgiadis & G.
Chatzikyriakou
Centaurea alba L. subsp. heldreichii
(Halacsy) Dostal (Centaurea heldreichii
Halacsy)
Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss.
& Heldr.) Gugler (Centaurea princeps
Boiss. & Heldr.)
Centaurea attica Nyman subsp.
megarensis
(Halacsy & Hayek) Dostal (Centaurea
megarensis Halacsy & Hayek)
DV-HD-DS2/4
Apocynace
ae
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
123
Centaurea balearica J. D. Rodriguez
DV-HD-DS2/4
Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas
Goday
Centaurea citricolor Font Quer
DV-HD-DS2/4
Centaurea corymbosa Pourret
DV-HD-DS2/4
Centaurea gadorensis G. Blanca
DV-HD-DS2/4
Centaurea horrida Badaro
DV-HD-DS2/4
Centaurea immanuelis-loewii Degen
DV-HD-DS2/4
Centaurea jankae Brandza
DV-HD-DS2/4
Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.
DV-HD-DS2/4
Centaurea kartschiana Scop.
DV-HD-DS2/4
Centaurea lactifl ora Halacsy
DV-HD-DS2/4
Centaurea micrantha Hoff manns. & Link
subsp. herminii (Rouy) Dostál
Centaurea niederi Heldr.
DV-HD-DS2/4
Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.
DV-HD-DS2/4
Centaurea pinnata Pau
DV-HD-DS2/4
Centaurea pontica Prodan & E. I. Nyárády
DV-HD-DS2/4
Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca
DV-HD-DS2/4
Centaurea rothmalerana (Arenes) Dostál
DV-HD-DS2/4
Centaurea vicentina Mariz
DV-HD-DS2/4
Cirsium brachycephalum Juratzka
DV-HD-DS2/4
Erigeron frigidus Boiss. ex DC.
DV-HD-DS2/4
Helichrysum melitense (Pignatti) Brullo et
al
Helichrysum sibthorpii Rouy
DV-HD-DS2/4
Hymenostemma pseudanthemis (Kunze)
Willd.
Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.
DV-HD-DS2/4
Jurinea fontqueri Cuatrec.
DV-HD-DS2/4
Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich
& Greuter
Leuzea longifolia Hoff manns. & Link
DV-HD-DS2/4
Palaeocyanus crassifolius (Bertoloni)
Dostal
Santolina elegans Boiss. ex DC.
DV-HD-DS2/4
Santolina impressa Hoff manns. & Link
DV-HD-DS2/4
Santolina semidentata Hoff manns. & Link
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS4
124
Berberidace
ae
Boraginace
ae
Brassicacea
e(Crucifera
e)
Saussurea alpina subsp. esthonica (Baer ex
Rupr) Kupffer
Saussurea costus (S. lappa, Aucklandia
costus)
Senecio caespitosus Brot.
DV-HD-DS2/4
Senecio elodes Boiss. ex DC.
DV-HD-DS2/4
Senecio jacobea L. subsp. gotlandicus
(Neuman) Sterner
Senecio lagascanus DC. subsp. lusitanicus
(P. Cout.) Pinto da Silva
Senecio nevadensis Boiss. & Reuter
DV-HD-DS2/4
Tephroseris longifolia (Jacq.) Griseb et
Schenk subsp. moravica
Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel)
Dostal
DV-HD-DS2/4
Berberis maderensis Lowe
DV-HD-DS4
Anchusa crispa Viv. (incl. A. litoreae
Moris)
Echium russicum J.F.Gemlin
DV-HD-DS2/4
Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes
DV-HD-DS2/4
Myosotis lusitanica Schuster
DV-HD-DS2/4
Myosotis rehsteineri Wartm.
DV-HD-DS2/4
Myosotis retusifolia R. Afonso
DV-HD-DS2/4
Omphalodes kuzinskyanae Willk.
DV-HD-DS2/4
Omphalodes littoralis Lehm.
DV-HD-DS2/4
Onosma tornensis Javorka
DV-HD-DS2/4
Solenanthus albanicus (Degen & al.)
Degen & Baldacci
Symphytum cycladense Pawl.
DV-HD-DS2/4
Alyssum pyrenaicum Lapeyr. (Ptilotrichum
pyrenaicum
(Lapeyr.) Boiss.)
Arabis kennedyae Meikle
DV-HD-DS2/4
Arabis sadina (Samp.) P. Cout.
DV-HD-DS2/4
Biscutella neustriaca Bonnet
DV-HD-DS2/4
Biscutella vincentina (Samp.) Rothm.
DV-HD-DS2/4
Boleum asperum (Pers.) Desvaux
DV-HD-DS2/4
Brassica glabrescens Poldini
DV-HD-DS2/4
RrT-TR-UT(A)
DV-HD-DS4
DV-HD-DS4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
125
Brassica hilarionis Post
DV-HD-DS2/4
Brassica insularis Moris
DV-HD-DS2/4
Brassica macrocarpa Guss.
DV-HD-DS2/4
Braya linearis Rouy
DV-HD-DS2/4
Cochlearia polonica E. Fröhlich
DV-HD-DS2/4
Cochlearia tatrae Borbas
DV-HD-DS2/4
Coincya rupestris Rouy (Hutera rupestris
P. Porta)
Coronopus navasii Pau
DV-HD-DS2/4
Crambe tataria Sebeok
DV-HD-DS2/4
Diplotaxis ibicensis (Pau) Gómez-Campo
DV-HD-DS2/4
Diplotaxis siettiana Maire
DV-HD-DS2/4
Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm.
DV-HD-DS2/4
Draba cacuminum Elis Ekman
DV-HD-DS2/4
Draba cinerea Adams
DV-HD-DS2/4
Draba dorneri Heuff el.
DV-HD-DS2/4
Erucastrum palustre (Pirona) Vis.
DV-HD-DS2/4
Erysimum pieninicum (Zapal.) Pawl.
DV-HD-DS2/4
Iberis arbuscula Runemark
DV-HD-DS2/4
Iberis procumbens Lange subsp.
microcarpa Franco & Pinto da Silva
Jonopsidium acaule (Desf.) Reichenb.
DV-HD-DS2/4
Jonopsidium savianum (Caruel) Ball ex
Arcang.
Murbeckiella sousae Rothm.
DV-HD-DS2/4
Rhynchosinapis erucastrum (L.) Dandy ex
Clapham subsp. Cintrana (Coutinho)
Franco & P. Silva
(Coincya cintrana (P. Cout.) Pinto da
Silva)
Sisymbrium cavanillesianum Valdés &
Castroviejo (S. matritense P. W. Ball &
Heywood)
Sisymbrium supinum L.
Thlaspi jankae A.Kern.
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
126
Cactaceae
Ariocarpus spp.
RrT-TR-UT(A)
Astrophytum asterias
RrT-TR-UT(A)
Aztekium ritteri
RrT-TR-UT(A)
Coryphantha werdermannii
RrT-TR-UT(A)
Discocactus spp.
RrT-TR-UT(A)
Echinocereus ferreirianus ssp. Lindsayi
RrT-TR-UT(A)
Echinocereus schmollii
RrT-TR-UT(A)
Escobaria minima
RrT-TR-UT(A)
Escobaria sneedii
RrT-TR-UT(A)
Mammillaria pectinifera
RrT-TR-UT(A)
Mammillaria solisioides
RrT-TR-UT(A)
Melocactus conoideus
RrT-TR-UT(A)
Melocactus deinacanthus
RrT-TR-UT(A)
Melocactus glaucescens
RrT-TR-UT(A)
Melocactus paucispinus
RrT-TR-UT(A)
Obregonia denegrii
RrT-TR-UT(A)
Pachycereus militaris
RrT-TR-UT(A)
Pediocactus bradyi
RrT-TR-UT(A)
Pediocactus knowltonii
RrT-TR-UT(A)
Pediocactus paradinei
RrT-TR-UT(A)
Pediocactus peeblesianus
RrT-TR-UT(A)
Pediocactus sileri
RrT-TR-UT(A)
Pelecyphora spp.
RrT-TR-UT(A)
Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii
RrT-TR-UT(A)
Sclerocactus erectocentrus
RrT-TR-UT(A))
Sclerocactus glaucus
RrT-TR-UT(A)
Sclerocactus mariposensis
RrT-TR-UT(A)
Sclerocactus mesae-verdae
RrT-TR-UT(A)
Sclerocactus nyensis
RrT-TR-UT(A)
Sclerocactus papyracanthus
RrT-TR-UT(A)
Sclerocactus pubispinus
RrT-TR-UT(A)
Sclerocactus wrightiae
RrT-TR-UT(A)
Strombocactus spp.
RrT-TR-UT(A)
Turbinicarpus spp.
RrT-TR-UT(A)
127
Campanula
ceae
Caryophyll
aceae
Uebelmannia spp.
RrT-TR-UT(A)
Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.
DV-HD-DS2/4
Campanula bohemica Hruby
DV-HD-DS2/4
Campanula gelida Kovanda
DV-HD-DS2/4
Campanula morettiana Reichenb.
DV-HD-DS4
Campanula romanica Săvul.
DV-HD-DS2/4
Campanula sabatia De Not.
DV-HD-DS2/4
Campanula serrata (Kit.) Hendrych
DV-HD-DS2/4
Campanula zoysii Wulfen
DV-HD-DS2/4
Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp.
serpentinica Pinto da Silva
Jasione lusitanica A. DC.
DV-HD-DS2/4
Physoplexis comosa (L.) Schur.
DV-HD-DS4
Arenaria ciliata L. subsp. pseudofrigida
Ostenf. & O.C. Dahl
Arenaria humifusa Wahlenberg
DV-HD-DS2/4
Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter
DV-HD-DS2/4
Arenaria provincialis Chater & Halliday
DV-HD-DS2/4
Cerastium alsinifolium Tausch
DV-HD-DS2/4
Dianthus arenarius L. subsp. arenarius
DV-HD-DS2/4
Dianthus arenarius subsp. bohemicus
(Novak) O. Schwarz
Dianthus cintranus Boiss. & Reuter subsp.
cintranus Boiss. & Reuter
Dianthus diutinus Kit.
DV-HD-DS2/4
Dianthus lumnitzeri Wiesb.
DV-HD-DS2/4
Dianthus marizii (Samp.) Samp.
DV-HD-DS2/4
Dianthus moravicus Kovanda
DV-HD-DS2/4
Dianthus nitidus Waldst. et Kit.
DV-HD-DS2/4
Dianthus plumarius subsp. regisstephani(Rapcs.) Baksay
Dianthus rupicola Biv.
DV-HD-DS2/4
Gypsophila papillosa P. Porta
DV-HD-DS2/4
Herniaria algarvica Chaudhri
DV-HD-DS2/4
Herniaria latifolia Lapeyr. subsp.
litardierei Gamis
Herniaria lusitanica (Chaudhri) subsp.
berlengiana Chaudhri
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
128
Chenopodia
ceae
Cichoriacea
e
Herniaria maritima Link
DV-HD-DS2/4
Minuartia smejkalii Dvorakova
DV-HD-DS2/4
Moehringia fontqueri Pau
DV-HD-DS4
Moehringia jankae Griseb. ex Janka
DV-HD-DS2/4
Moehringia laterifl ora (L.) Fenzl.
DV-HD-DS2/4
Moehringia villosa (Wulfen) Fenzl
DV-HD-DS2/4
Petrocoptis grandifl ora Rothm.
DV-HD-DS2/4
Petrocoptis montsicciana O. Bolos &
Rivas Mart.
Petrocoptis pseudoviscosa Fernández
Casas
Silene furcata Rafi n. subsp. angustifl ora
(Rupr.) Walters
Silene hicesiae Brullo & Signorello
DV-HD-DS2/4
Silene hifacensis Rouy ex Willk.
DV-HD-DS2/4
Silene holzmanii Heldr. ex Boiss.
DV-HD-DS2/4
Silene longicilia (Brot.) Otth.
DV-HD-DS2/4
Silene mariana Pau
DV-HD-DS2/4
Silene orphanidis Boiss
DV-HD-DS2/4
Silene rothmaleri Pinto da Silva
DV-HD-DS2/4
Silene velutina Pourret ex Loisel.
DV-HD-DS2/4
Bassia (Kochia) saxicola (Guss.) A. J.
Scott
Cremnophyton lanfrancoi Brullo et Pavone
DV-HD-DS2/4
Salicornia veneta Pignatti & Lausi
DV-HD-DS2/4
Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.
DV-HD-DS2/4
Crepis granatensis (Willk.) B. Blanca &
M. Cueto
Crepis pusilla (Sommier) Merxmüller
DV-HD-DS2/4
Crepis tectorum L. subsp. nigrescens
DV-HD-DS2/4
Hyoseris frutescens Brullo et Pavone
DV-HD-DS2/4
Leontodon boryi Boiss.
DV-HD-DS2/4
Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.)
Boiss.
Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell
DV-HD-DS2/4
Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
129
Cistaceae
Cistus palhinhae Ingram
DV-HD-DS2/4
Halimium verticillatum (Brot.) Sennen
DV-HD-DS2/4
Helianthemum alypoides Losa & Rivas
Goday
Helianthemum caput-felis Boiss.
DV-HD-DS2/4
Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva &
Rozeira
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
Convolvulus argyrothamnus Greuter
DV-HD-DS2/4
Convolvula
ceae
Convolvulus fernandesii Pinto da Silva &
Teles
DV-HD-DS2/4
Cupressace
ae
Fitzroya cupressoides
RrT-TR-UT(A)
Pilgerodendron uviferum
RrT-TR-UT(A)
Cycas beddomei
RrT-TR-UT(A)
Carex holostoma Drejer
DV-HD-DS2/4
Cycadacea
e
Cyperaceae
Carex panormitana Guss.
Dioscoreac
eae
Droseracea
e
Elatinaceae
Borderea chouardii (Gaussen) Heslot
Ericaceae
Euphorbiac
eae
DV-HD-DS2/4
.
DV-HD-DS2/4
Aldrovanda vesiculosa L
DV-HD-DS2/4
Elatine gussonei (Sommier) Brullo et al
DV-HD-DS2/4
Rhododendron luteum Sweet
DV-HD-DS2/4
Euphorbia ambovombensis
RrT-TR-UT(A)
Euphorbia capsaintemariensis
RrT-TR-UT(A)
Euphorbia cremersii
RrT-TR-UT(A)
Euphorbia cylindrifolia
RrT-TR-UT(A)
Euphorbia decaryi
RrT-TR-UT(A)
Euphorbia francoisii
RrT-TR-UT(A)
Euphorbia handiensis
RrT-TR-UT(A)
Euphorbia lambii
RrT-TR-UT(A)
130
Euphorbia margalidiana Kuhbier &
Lewejohann
Euphorbia moratii
DV-HD-DS2/4
Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter
DV-HD-DS4
Euphorbia parvicyathophora
RrT-TR-UT(A)
Euphorbia quartziticola
RrT-TR-UT(A)
Euphorbia stygiana
RrT-TR-UT(A)
Euphorbia transtagana Boiss.
DV-HD-DS2/4
Euphorbia tulearensis
RrT-TR-UT(A)
Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E.
Sierra
Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge
DV-HD-DS2/4
Astragalus aquilanus Anzalone
DV-HD-DS2/4
Astragalus centralpinus Braun-Blanquet
DV-HD-DS2/4
Astragalus macrocarpus DC. subsp. lefk
arensis
Agerer Kirchoff & Meikle
Astragalus maritimus Moris
DV-HD-DS2/4
Astragalus peterfi i Jáv.
DV-HD-DS2/4
Astragalus tremolsianus Pau
DV-HD-DS2/4
Astragalus verrucosus Moris
DV-HD-DS2/4
Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.
DV-HD-DS2/4
Dalbergia nigra
RrT-TR-UT(A)
Genista dorycnifolia Font Quer
DV-HD-DS2/4
Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp.
fallax Franco
DV-HD-DS2/4
Ononis hackelii Lange
DV-HD-DS2/4
Trifolium saxatile All.
DV-HD-DS2/4
Vicia bifoliolata J. D. Rodríguez
DV-HD-DS2/4
Fouqueriac
eae
Fouquieria fasciculata
RrT-TR-UT(A)
Fouquieria purpusii
RrT-TR-UT(A)
Gentiana
ceae
Centaurium rigualii Esteve
DV-HD-DS2/4
Centaurium somedanum Lainz
DV-HD-DS2/4
Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet
DV-HD-DS2/4
Gentianella anglica (Pugsley) E. F.
Warburg
DV-HD-DS2/4
Fabaceae(L
eguminosae
)
RrT-TR-UT(A)
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
131
Gentianella bohemica Skalicky
DV-HD-DS2/4
Erodium astragaloides Boiss. & Reuter
DV-HD-DS2/4
Erodium paularense Fernández-González
& Izco
Erodium rupicola Boiss.
DV-HD-DS2/4
Gesneriace
ae
Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.
DV-HD-DS4
Ramonda serbica Pancic
DV-HD-DS4
Globulariac
eae
Grossularia
ceae
Hippuridac
eae
Hypericace
ae
Iridaceae
Globularia stygia Orph. ex Boiss.
DV-HD-DS2/4
Ribes sardoum Martelli
DV-HD-DS2/4
Hippuris tetraphylla L. Fil.
DV-HD-DS2/4
Hypericum aciferum (Greuter) N. K. B.
Robson
Crocus cyprius Boiss. et Kotschy
DV-HD-DS2/4
Crocus etruscus Parl.
DV-HD-DS4
Crocus hartmannianus Holmboe
DV-HD-DS2/4
Gladiolus palustris Gaud.
DV-HD-DS2/4
Iris aphylla L. subsp. hungarica Hegi
DV-HD-DS2/4
Iris boissieri Henriq.
DV-HD-DS4
Iris humilis Georgi subsp. arenaria
(Waldst. et Kit.) A. et D. Löve
Iris marisca Ricci & Colasante
DV-HD-DS2/4
Juncus valvatus Link
DV-HD-DS2/4
Luzula arctica Blytt
DV-HD-DS2/4
Dracocephalum austriacum L.
DV-HD-DS2/4
Micromeria taygetea P. H. Davis
DV-HD-DS2/4
Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy
DV-HD-DS2/4
Nepeta sphaciotica P. H. Davis
DV-HD-DS2/4
Origanum dictamnus L.
DV-HD-DS2/4
Phlomis brevibracteata Turril
DV-HD-DS2/4
Phlomis cypria Post
DV-HD-DS2/4
Rosmarinus tomentosus Huber-Morath &
DV-HD-DS4
Geraniacea
e
Juncaceae
Lamiacae
(Labiatae)
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS4
132
Maire
Salvia veneris Hedge
DV-HD-DS2/4
Sideritis cypria Post
DV-HD-DS2/4
Sideritis incana subsp. glauca (Cav.)
Malagarriga
Sideritis javalambrensis Pau
DV-HD-DS2/4
Sideritis serrata Cav. ex Lag.
DV-HD-DS2/4
Teucrium charidemi Sandwith
DV-HD-DS4
Teucrium lepicephalum Pau
DV-HD-DS2/4
Teucrium turredanum Losa & Rivas
Goday
Th ymus camphoratus Hoff manns. & Link
DV-HD-DS2/4
Th ymus capitellatus Hoff manns. & Link
DV-HD-DS4
Th ymus carnosus Boiss.
DV-HD-DS2/4
Th ymus lotocephalus G. López & R.
Morales(Th ymus cephalotos L.)
Th ymus villosus L. subsp. villosus L.
DV-HD-DS2/4
Lentibula
riaceae
Pinguicula crystallina
Sm.
Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper
DV-HD-DS2/4
Liliaceae
Allium grosii Font Quer
DV-HD-DS2/4
Aloe albida
RrT-TR-UT(A)
Aloe albifl ora
RrT-TR-UT(A)
Aloe alfredii
RrT-TR-UT(A)
Aloe bakeri
RrT-TR-UT(A)
Aloe bellatula
RrT-TR-UT(A)
Aloe calcairophila
RrT-TR-UT(A)
Aloe compressa
RrT-TR-UT(A)
Aloe delphinensis
RrT-TR-UT(A)
Aloe descoingsii
RrT-TR-UT(A)
Aloe fragilis
RrT-TR-UT(A)
Aloe haworthioides
RrT-TR-UT(A)
Aloe helenae
RrT-TR-UT(A)
Aloe laeta
RrT-TR-UT(A)
Aloe parallelifolia
RrT-TR-UT(A)
Aloe parvula
RrT-TR-UT(A)
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS4
DV-HD-DS2/4
133
Aloe pillansii
RrT-TR-UT(A)
Aloe polyphylla
RrT-TR-UT(A)
Aloe rauhii
RrT-TR-UT(A)
Aloe suzannae
RrT-TR-UT(A)
Aloe versicolor
RrT-TR-UT(A)
Aloe vossii
RrT-TR-UT(A)
Androcymbium europaeum (Lange) K.
Richter
Androcymbium rechingeri Greuter
DV-HD-DS4
Asphodelus bento-rainhae P. Silva
DV-HD-DS2/4
Bellevalia hackelli Freyn
DV-HD-DS4
Chionodoxa lochiae Meikle in Kew Bull.
DV-HD-DS2/4
Colchicum arenarium Waldst. Et Kit.
DV-HD-DS2/4
Colchicum corsicum Baker
DV-HD-DS4
Colchicum cousturieri Greuter
DV-HD-DS4
Fritillaria conica Rix
DV-HD-DS4
Fritillaria drenovskii Degen & Stoy.
DV-HD-DS4
Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfl er)
Rix
Fritillaria obliqua Ker-Gawl.
DV-HD-DS4
Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker
DV-HD-DS4
Hyacinthoides vicentina (Hoff mans. &
Link) Rothm.
Muscari gussonei (Parl.) Tod.
DV-HD-DS2/4
Ornithogalum reverchonii Degen & Herv.Bass.
Scilla beirana Samp.
DV-HD-DS4
Scilla morrisii Meikle
DV-HD-DS2/4
Scilla odorata Link
DV-HD-DS4
Tulipa cypria Stapf
DV-HD-DS2/4
Tulipa hungarica Borbas
DV-HD-DS2/4
Linaceae
Linum dolomiticum Borbas
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
Lythraceae
Linum muelleri Moris (Linum maritimum
muelleri)
Lythrum flexuosum Lag.
Malvaceae
Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.
DV-HD-DS2/4
Najadaceae
Najas fl exilis (Willd.) Rostk. & W. L.
Schmidt
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS4
DV-HD-DS2/4
134
Najas tenuissima (A. Braun) Magnus
DV-HD-DS2/4
Nepenthace
ae
Nepenthes khasiana
RrT-TR-UT(A)
Nepenthes rajah
RrT-TR-UT(A)
Oleaceae
Syringa josikaea Jacq. Fil. ex Reichenb.
DV-HD-DS2/4
Orchidacea
e
Anacamptis urvilleana Sommier et
Caruana Gatto
Calypso bulbosa L.
DV-HD-DS2/4
Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.
DV-HD-DS2/4 RrT-TR-UT(A)
Dactylorhiza kalopissii E.Nelson
DV-HD-DS2/4
Gymnigritella runei Teppner & Klein
DV-HD-DS2/4
Liparis loeselii (L.) Rich.
DV-HD-DS2/4 RrT-TR-UT(A)
Ophrys argolica Fleischm.
DV-HD-DS4 RrT-TR-UT(A)
Ophrys kotschyi H. Fleischm. et Soo
DV-HD-DS2/4
Ophrys lunulata Parl.
DV-HD-DS2/4 RrT-TR-UT(A)
Ophrys melitensis (Salkowski) J et P
Devillers- Terschuren
Orchis scopulorum Simsmerh.
DV-HD-DS2/4
Platanthera obtusata (Pursh) subsp.
oligantha (Turez.) Hulten
Aerangis ellisii
DV-HD-DS2/4
Dendrobium cruentum
RrT-TR-UT(A)
Goodyera macrophylla
RrT-TR-UT(A))
Laelia jongheana
RrT-TR-UT(A)
Laelia lobata
RrT-TR-UT(A)
Paphiopedilum spp.
RrT-TR-UT(A)
Peristeria elata
RrT-TR-UT(A)
Phragmipedium spp.
RrT-TR-UT(A)
Renanthera imschootiana
RrT-TR-UT(A)
Orobanche densifl ora Salzm. ex Reut.
DV-HD-DS2/4
Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.
DV-HD-DS2/4
Paeonia clusii F.C. Stern subsp. rhodia
(Stearn) Tzanoudakis
Paeonia officinalis L. subsp. banatica
(Rachel) Soo
Paeonia parnassica Tzanoudakis
DV-HD-DS2/4
Corydalis gotlandica Lidén
DV-HD-DS2/4
Orobanchac
eae
Paeoniacea
e
Papaverace
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS4 RrT-TR-UT(A)
RrT-TR-UT(A)
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
135
ae
Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh.
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
Pinaceae
Papaver radicatum Rottb. subsp.
hyperboreum
Nordh.
Abies guatemalensis
Plantaginac
eae
Plantago algarbiensis Sampaio (Plantago
bracteosa (Willk.) G. Sampaio)
Plantago almogravensis Franco
DV-HD-DS2/4
Plumbagina
ceae
Armeria berlengensis Daveau
DV-HD-DS2/4
Armeria helodes Martini & Pold
DV-HD-DS2/4
Armeria neglecta Girard
DV-HD-DS2/4
Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld
DV-HD-DS2/4
Armeria rouyana Daveau
DV-HD-DS2/4
Armeria soleirolii (Duby) Godron
DV-HD-DS2/4
Armeria velutina Welw. ex Boiss. &
Reuter
Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze
subsp. lusitanicum (Daveau) Franco
Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig.
& Diana
Limonium lanceolatum (Hoff mans. &
Link) Franco
Limonium multifl orum Erben
DV-HD-DS2/4
Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana
DV-HD-DS2/4
Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig.
DV-HD-DS2/4
Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb.
DV-HD-DS2/4
Arctophila fulva (Trin.) N. J. Anderson
DV-HD-DS2/4
Avenula hackelii (Henriq.) Holub
DV-HD-DS2/4
Bromus grossus Desf. ex DC.
DV-HD-DS2/4
Calamagrostis chalybaea (Laest.) Fries
DV-HD-DS2/4
Cinna latifolia (Trev.) Griseb.
DV-HD-DS2/4
Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl
DV-HD-DS2/4
Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.)
Markgr.- Dannenb.
Festuca duriotagana Franco & R. Afonso
DV-HD-DS2/4
Poaceae(Gr
amineae)
RrT-TR-UT(A)
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
136
Podocarpac
eae
Polygonace
ae
Primulacea
Festuca elegans Boiss.
DV-HD-DS2/4
Festuca henriquesii Hack.
DV-HD-DS2/4
Festuca summilusitana Franco & R.
Afonso
Gaudinia hispanica Stace & Tutin
DV-HD-DS2/4
Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp.
duriensis Pinto da Silva
Micropyropsis tuberosa Romero – Zarco &
Cabezudo
Poa granitica Br.-Bl. subsp. disparilis (E.
I. Nyárády) E. I. Nyárády
Poa riphaea (Ascher et Graebner) Fritsch
DV-HD-DS2/4
Pseudarrhenatherum pallens (Link) J.
Holub
Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner +
Merr.
Puccinellia pungens (Pau) Paunero
DV-HD-DS2/4
Stipa austroitalica Martinovsky
DV-HD-DS2/4
Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz
DV-HD-DS2/4
Stipa danubialis Dihoru & Roman
DV-HD-DS2/4
Stipa styriaca Martinovsky
DV-HD-DS2/4
Stipa veneta Moraldo
DV-HD-DS2/4
Stipa zalesskii Wilensky
DV-HD-DS2/4
Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman
DV-HD-DS2/4
Podocarpus parlatorei
Rr-RT-UT(A)
Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag.
DV-HD-DS2/4
Polygonum praelongum Coode & Cullen
DV-HD-DS2/4
Rumex rupestris Le Gall
DV-HD-DS2/4
Androsace cylindrica DC.
DV-HD-DS4
Androsace mathildae Levier
DV-HD-DS2/4
Androsace pyrenaica Lam.
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
137
e
Ranunculac
eae
Cyclamen fatrense Halda et Sojak
DV-HD-DS2/4
Primula apennina Widmer
DV-HD-DS2/4
Primula carniolica Jacq.
DV-HD-DS2/4
Primula glaucescens Moretti
DV-HD-DS4
Primula nutans Georgi
DV-HD-DS2/4
Primula palinuri Petagna
DV-HD-DS2/4
Primula scandinavica Bruun
DV-HD-DS2/4
Primula spectabilis Tratt.
DV-HD-DS4
Soldanella villosa Darracq.
DV-HD-DS2/4
Androsace cylindrica DC.
DV-HD-DS4
Androsace mathildae Levier
DV-HD-DS2/4
Androsace pyrenaica Lam.
DV-HD-DS2/4
Cyclamen fatrense Halda et Sojak
DV-HD-DS2/4
Primula apennina Widmer
DV-HD-DS2/4
Primula carniolica Jacq.
DV-HD-DS2/4
Primula glaucescens Moretti
DV-HD-DS4
Primula nutans Georgi
DV-HD-DS2/4
Primula palinuri Petagna
DV-HD-DS2/4
Primula scandinavica Bruun
DV-HD-DS2/4
Primula spectabilis Tratt.
DV-HD-DS4
Soldanella villosa Darracq.
DV-HD-DS2/4
Aconitum corsicum Gayer (Aconitum
napellus
subsp. corsicum)
Aconitum fi rmum (Reichenb.) Neilr subsp.
moravicum
Skalicky
Adonis distorta Ten.
DV-HD-DS2/4
Aquilegia alpina L.
DV-HD-DS4
Aquilegia bertolonii Schott
DV-HD-DS2/4
Aquilegia pyrenaica D.C. subsp.
cazorlensis(Heywood) Galiano & Rivas
Martínez( Aquilegia cazorlensis Heywood)
Consolida samia P. H. Davis
DV-HD-DS2/4
Delphinium caseyi B. L. Burtt
DV-HD-DS2/4
Pulsatilla patens (L.) Miller
DV-HD-DS2/4
Pulsatilla pratensis (L.) Miller subsp.
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
138
hungarica Soo
Pulsatilla slavica G.Reuss.
DV-HD-DS2/4
Pulsatilla subslavica Futak ex Goliasova
DV-HD-DS2/4
Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. gotlandica
(Johanss.) Zaemelis & Paegle
Ranunculus kykkoensis Meikle
DV-HD-DS2/4
Ranunculus lapponicus L.
DV-HD-DS2/4
Ranunculus weyleri Mares
DV-HD-DS2/4
Resedaceae
Reseda decursiva Forssk.
DV-HD-DS2/4
Rosaceae
Agrimonia pilosa Ledebour
DV-HD-DS2/4
Potentilla delphinensis Gren. & Godron
DV-HD-DS2/4
Potentilla emilii-popii Nyárády
DV-HD-DS2/4
Pyrus magyarica Terpo
DV-HD-DS2/4
Sorbus teodorii Liljefors
DV-HD-DS2/4
Balmea stormiae
RrT-TR-UT(A)
Galium cracoviense Ehrend.
DV-HD-DS2/4
Galium litorale Guss.
DV-HD-DS2/4
Galium moldavicum (Dobrescu) Franco
DV-HD-DS2/4
Galium sudeticum Tausch
DV-HD-DS2/4
Galium viridifl orum Boiss. & Reuter
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
Santalaceae
Salix salvifolia Brot. subsp. australis
Franco
Thesium ebracteatum Hayne
Sapotaceae
Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe
DV-HD-DS4
Sarraceniac
eae
Sarracenia oreophila
RrT-TR-UT(A)
Sarracenia rubra ssp. alabamensis
RrT-TR-UT(A)
Sarracenia rubra ssp. jonesii
RrT-TR-UT(A)
Saxifraga berica (Beguinot) D. A. Webb
DV-HD-DS2/4
Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.
DV-HD-DS4
Saxifraga florulenta Moretti
DV-HD-DS2/4
Saxifraga hirculus L.
DV-HD-DS2/4
Saxifraga osloënsis Knaben
DV-HD-DS2/4
Saxifraga portosanctana Boiss.
DV-HD-DS4
Saxifraga presolanensis Engl.
DV-HD-DS4
Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.
DV-HD-DS2/4
Saxifraga valdensis DC.
DV-HD-DS4
Rubiaceae
Salicaceae
Saxifragace
ae
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
139
Saxifraga vayredana Luizet
DV-HD-DS4
Antirrhinum charidemi Lange
DV-HD-DS2/4
Antirrhinum lopesianum Rothm.
DV-HD-DS4
Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange)
Lange subsp. lusitanicum R. Fernandes
Euphrasia genargentea (Feoli) Diana
DV-HD-DS2/4
Linaria algarviana Chav.
DV-HD-DS2/4
Linaria coutinhoi Valdés
DV-HD-DS2/4
Linaria fi calhoana Rouy
DV-HD-DS2/4
Linaria fl ava (Poiret) Desf.
DV-HD-DS2/4
Linaria hellenica Turrill
DV-HD-DS2/4
Linaria loeselii Schweigger
DV-HD-DS2/4
Linaria pseudolaxifl ora Lojacono
DV-HD-DS2/4
Linaria ricardoi Cout.
DV-HD-DS2/4
Linaria tonzigii Lona
DV-HD-DS2/4
Linaria tursica B. Valdés & Cabezudo
DV-HD-DS2/4
Odontites granatensis Boiss.
DV-HD-DS2/4
Pedicularis sudetica Willd.
DV-HD-DS2/4
Rhinanthus oesilensis (Ronniger &
Saarsoo) Vassilcz
Tozzia carpathica Wol.
DV-HD-DS2/4
Verbascum litigiosum Samp.
DV-HD-DS2/4
Veronica micrantha Hoff manns. & Link
DV-HD-DS2/4
Veronica oetaea L.-A. Gustavsson
DV-HD-DS2/4
Solanaceae
Atropa baetica Willk.
DV-HD-DS2/4
Stangeriace
ae
Thymelaea
ceae
Stangeria eriopus
RrT-TR-UT(A)
Daphne arbuscula Celak
DV-HD-DS2/4
Daphne petraea Leybold
DV-HD-DS2/4
Daphne rodriguezii Texidor
DV-HD-DS2/4
Th ymelaea broterana P. Cout.
DV-HD-DS4
Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.
DV-HD-DS2/4
Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot
DV-HD-DS2/4
Viola athois W. Becker
DV-HD-DS4
Viola cazorlensis Gandoger
DV-HD-DS4
Viola delphinantha Boiss.
DV-HD-DS2/4
Scrophulari
aceae
Ulmaceae
Valerianace
ae
Vioaceae
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
140
Zamiaceae
Viola hispida Lam.
DV-HD-DS2/4
Viola jaubertiana Mares & Vigineix
DV-HD-DS2/4
Viola rupestris F. W. Schmidt subsp.
relicta Jalas
Ceratozamia spp.
DV-HD-DS2/4
Chigua spp.
RrT-TR-UT(A)
Encephalartos spp.
RrT-TR-UT(A)
Microcycas calocoma
RrT-TR-UT(A)
Microcycas calocoma
RrT-TR-UT(A)
TERIDOPHYTA – PAPRATNJAĈE
Dryopterida Polystichum drepanum (Sw.) C. Presl.
ceae
Hymenoph
Hymenophyllum maderensis Gibby &
yllaceae
Lovis
Isoetaceae
Isoetes azorica Durieu & Paiva ex Milde
Marsileacea Marsilea azorica Launert & Paiva
e
PERMATOPHYTA – SJEMENJAĈE
NGIOSPERMAE – FAREVESHURAT- KRITOSJEMENJAĈE
Apiaceae(U Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel
mbelliferae
Chaerophyllum azoricum Trelease
)
Ferula latipinna Santos
RrT-TR-UT(A)
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
Melanoselinum decipiens (Schrader &
Wendl.)
Hoff m.
DV-HD-DS2/4
Monizia edulis Lowe
DV-HD-DS2/4
Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.
DV-HD-DS2/4
Sanicula azorica Guthnick ex Seub.
DV-HD-DS2/4
Asclepiada
ceae
Caralluma burchardii N. E. Brown
DV-HD-DS2/4
Ceropegia chrysantha Svent.
DV-HD-DS2/4
Asteraceae
Argyranthemum lidii Humphries
DV-HD-DS2/4
Argyranthemum thalassophylum (Svent.)
Hump.
Argyranthemum winterii (Svent.)
Humphries
Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis
DV-HD-DS2/4
Atractylis preauxiana Schultz.
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
141
Boraginace
ae
Brassicacea
e(Crucifera
e)
Campanula
ceae
Caprifoliac
eae
Caryophyll
aceae
Celastracea
e
Chenopodia
ceae
Calendula maderensis DC.
DV-HD-DS2/4
Cheirolophus duranii (Burchard) Holub
DV-HD-DS2/4
Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub
DV-HD-DS2/4
Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub
DV-HD-DS2/4
Cheirolophus massonianus (Lowe)
Hansen& Sund.
Cirsium latifolium Lowe
DV-HD-DS2/4
Helichrysum gossypinum Webb
DV-HD-DS2/4
Helichrysum monogynum Burtt & Sund.
DV-HD-DS2/4
Onopordum nogalesii Svent.
DV-HD-DS2/4
Onorpordum carduelinum Bolle
DV-HD-DS2/4
Pericallis hadrosoma (Svent.) B. Nord.
DV-HD-DS2/4
Phagnalon benettii Lowe
DV-HD-DS2/4
Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in
Buch) Ditt
Tanacetum ptarmicifl orum Webb & Berth
DV-HD-DS2/4
Echium candicans L. fi l.
DV-HD-DS2/4
Echium gentianoides Webb & Coincy
DV-HD-DS2/4
Myosotis azorica H. C. Watson
DV-HD-DS2/4
Myosotis maritima Hochst. in Seub.
DV-HD-DS2/4
Crambe arborea Webb ex Christ
DV-HD-DS2/4
Crambe laevigata DC. ex Christ
DV-HD-DS2/4
Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell
& Sund.
Parolinia schizogynoides Svent.
DV-HD-DS2/4
Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe
DV-HD-DS2/4
Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer
DV-HD-DS2/4
Musschia aurea (L. f.) DC.
DV-HD-DS2/4
Musschia wollastonii Lowe
DV-HD-DS2/4
Sambucus palmensis Link
DV-HD-DS2/4
Spergularia azorica (Kindb.) Lebel
DV-HD-DS2/4
Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.
DV-HD-DS2/4
Beta patula Ait.
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
142
Cichoriacea
e
Andryala crithmifolia Ait.
DV-HD-DS2/4
Hypochoeris oligocephala (Svent. &
Bramw.) Lack
Lactuca watsoniana Trel.
DV-HD-DS2/4
Sventenia bupleuroides Font Quer
DV-HD-DS2/4
Cistus chinamadensis Banares & Romero
DV-HD-DS2/4
Helianthemum bystropogophyllum Svent.
DV-HD-DS2/4
Convolvulus caput-medusae Lowe
DV-HD-DS2/4
Convolvulus lopez-socasii Svent.
DV-HD-DS2/4
Convolvulus massonii A. Dietr.
DV-HD-DS2/4
Aeonium gomeraense Praeger
DV-HD-DS2/4
Aeonium saundersii Bolle
DV-HD-DS2/4
Aichryson dumosum (Lowe) Praeg.
DV-HD-DS2/4
Monanthes wildpretii Banares & Scholz
DV-HD-DS2/4
Sedum brissemoretii Raymond-Hamet
DV-HD-DS2/4
Cyperaceae
Carex malato-belizii Raymond
DV-HD-DS2/4
Dipsacacea
e
Ericaceae
Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes
DV-HD-DS2/4
Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.)
D. A. Webb
Euphorbia handiensis Burchard
DV-HD-DS2/4
Euphorbia lambii Svent.
DV-HD-DS2/4
Euphorbia stygiana H. C. Watson
DV-HD-DS2/4
Anagyris latifolia Brouss. ex. Willd.
DV-HD-DS2/4
Anthyllis lemanniana Lowe
DV-HD-DS2/4
Dorycnium spectabile Webb & Berthel
DV-HD-DS2/4
Lotus azoricus P. W. Ball
DV-HD-DS2/4
Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H.
Davis
Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell &
al.
Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.
DV-HD-DS2/4
Teline salsoloides Arco & Acebes.
DV-HD-DS2/4
Vicia dennesiana H. C. Watson
DV-HD-DS2/4
Geranium maderense P. F. Yeo
DV-HD-DS2/4
Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel
DV-HD-DS2/4
Cistaceae
Convolv
ulaceae
Crassulacea
e
Euphorbiac
eae
Fabaceae(L
eguminosae
)
Geraniacea
e
Globulariac
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
143
eae
Globularia sarcophylla Svent.
DV-HD-DS2/4
Lamiacae
(Labiatae)
Sideritis cystosiphon Svent.
DV-HD-DS2/4
Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle
DV-HD-DS2/4
Sideritis infernalis Bolle
DV-HD-DS2/4
Sideritis marmorea Bolle
DV-HD-DS2/4
Teucrium abutiloides L’Hér.
DV-HD-DS2/4
Teucrium betonicum L’Hér.
DV-HD-DS2/4
Androcymbium psammophilum Svent.
DV-HD-DS2/4
Scilla maderensis Menezes
DV-HD-DS2/4
Semele maderensis Costa
DV-HD-DS2/4
Loranthace
ae
Myricaceae
Arceuthobium azoricum Wiens &
Hawksw.
Myrica rivas-martinezii Santos.
DV-HD-DS2/4
Oleaceae
Jasminum azoricum L.
DV-HD-DS2/4
Picconia azorica (Tutin) Knobl.
DV-HD-DS2/4
Goodyera macrophylla Lowe
DV-HD-DS2/4
Pittosporum coriaceum Dryand. ex. Ait.
DV-HD-DS2/4
Plantago malato-belizii Lawalree
DV-HD-DS2/4
Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze
DV-HD-DS2/4
Limonium dendroides Svent.
DV-HD-DS2/4
Limonium spectabile (Svent.) Kunkel &
Sunding
Limonium sventenii Santos & Fernández
Galván
Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.)
Buschm.
Phalaris maderensis (Menezes) Menezes
DV-HD-DS2/4
Rumex azoricus Rech. fi l.
DV-HD-DS2/4
Frangula azorica Tutin
DV-HD-DS2/4
Bencomia brachystachya Svent.
DV-HD-DS2/4
Bencomia sphaerocarpa Svent.
DV-HD-DS2/4
Chamaemeles coriacea Lindl.
DV-HD-DS2/4
Dendriopoterium pulidoi Svent.
DV-HD-DS2/4
Marcetella maderensis (Born.) Svent.
DV-HD-DS2/4
Liliaceae
Orchidacea
e
Pittosporac
eae
Plantaginac
eae
Plumbagina
ceae
Poaceae(Gr
amineae)
Polygonace
ae
Rhamnacea
e
Rosaceae
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
144
Prunus lusitanica L. subsp. azorica
(Mouillef.) Franco
Sorbus maderensis (Lowe) Dode
DV-HD-DS2/4
Santalaceae
Kunkeliella subsucculenta Kammer
DV-HD-DS2/4
Scrophulari
aceae
Euphrasia azorica H. C. Watson
DV-HD-DS2/4
Euphrasia grandifl ora Hochst. in Seub.
DV-HD-DS2/4
Isoplexis chalcantha Svent. & O’Shanahan
DV-HD-DS2/4
Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.)
Masferrer
Odontites holliana (Lowe) Benth.
DV-HD-DS2/4
Sibthorpia peregrina L.
DV-HD-DS2/4
Solanum lidii Sunding
DV-HD-DS2/4
Viola paradoxa Lowe
DV-HD-DS2/4
Viola paradoxa Lowe
DV-HD-DS2/4
Violaceae
DV-HD-DS2/4
DV-HD-DS2/4
SHTOJCA III - ANNEX III - PRILOG III
LLOJET E EGRA VENDORE TE MBROJTURA – AUTOCHTONOUS WILD SPECIES PROTECTED - ZAŠTIĆENE ZAVIĈAJNE DIVLJE VRSTE
ANIMALIA –SHTAZËT - ANIMALS - ŢIVOTINJE
ENDI
FAMILJA
LLOJI - Emri shkencor
CHORDATA - KORDATËT - CORDATA - KORDATA
MAMMALIA - GJITARËT - MAMMALS - SISAVCI
LLOJI - Emri shqip
SPECIE - English name
VRSTA - Ime na srpsko
Vërejtje-remark-napomena
RTIODACTYLA
Bovidae
Rupicapra rupicapra rupicapra
dhia e egër ballkanike
balkan shamois
balkanska divokoza
Gj-H-L DV-HD-DS5
ARNIVORA
Canidae
Canis aureus
ujku
wolf
vuk
Gj-H-L DV-HD-DS5
Felidae
Felis silvestris
macja e egër
wildcat
divlja maĉka
Mustelidae
Martes martes
Gj-H-L DV-HD-DS4
RrT-TR-UT(A)
Gj-H-L DV-HD-DS5
Mustela erminea
Mustela nivalis
Gj-H-L
Mustela putorius
Gj-H-L DV-HD-DS5
Ursidae
Ursus arctos
Gj-H-L DV-HD -DS2/4
RrT-TR-UT(A)
NSECTIVORA
Erinaceidae
Erinaceus roumanicus (E. concolor)
AGOMORPHA
Leporidae
Lepus europaeus
Gj-H-L
ODENTIA
Castoridae
Castor fi ber
DV-HD -DS2/4 Gj-H-L
Gliridae
Glis glis (Myoxus glis)
Gj-H-L
Muridae
Chionomys nivalis
Micromys minutus
Mus spicilegus miš
145
NSERIFORMES
HARADRIIFORM
S
Myoxidae
Eliomys quercinus
Sciuridae
Sciurus vulgaris
Soricidae
Crocidura leucodon
Crocidura suaveolens
Neomys anomalus
Neomys fodiens
Sorex alpinus
Sorex araneus
Sorex minutus
Suncus etruscus
Suncus etruscus
AVES - SHPEZET - BIRDS - PTICE
Anatidae
Scolopacid
ae
Stercorariid
ae
Anas crecca
Gj-H-L DZ-BD-DP2, 3
Anas platyrhynchos
Gj-H-L DZ-BD-DP2, 3
Anas querquedula
Gj-H-L
Anser albifrons
Gj-H-L DZ-BD-DP1,2, 3
Anser fabalis
Gj-H-L DZ-BD-DP2
Aythya ferina
Gj-H-L DZ-BD-DP2, 3
Aythya fuligula
Gj-H-L DZ-BD-DP2, 3
Cygnus olor
DZ-BD-DP2
Gallinago gallinago
Gj-H-L DZ-BD-DP2, 3
Scolopax rusticola
Gj-H-L DZ-BD-DP2, 3
Catharacta skua
Stercorarius longicaudus
Stercorarius parasiticus
Stercorarius pomarinus
ICONIIFORMES
Ardeidae
Ardea cinerea siva
OLUMBIFORMES
Columbida
e
Columba livia
Gj-H-L DZ-BD-DP2 RrT-TR-UT(A)
Columba palumbus
DZ-BD-DP2, 3 Gj-H-L
Streptopelia decaocto
DZ-BD-DP2
UCULIFORMES
Cuculidae
Cuculus canorus
ALLIFORMES
Phasianidae
Alectoris chucar
Gj-H-L, DZ-BD-DP2
Alectoris graeca ssp. saxatilis
Gj-H-L, DZ-BD-DP1,2
Coturnix coturnix
Gj-H-L, DZ-BD-DP2
146
RUIFORMES
ASSERIFORMES
Rallidae
Corvidae
Perdix perdix
Gj-H-L, DZ-BD-DP2,3
Phasianus colchicus
DZ-BD-DP2,3 Gj-H-L
Fulica atra liska
Gj-H-L, DZ-BD-DP2,3
Gallinula chloropus
DZ-BD-DP2
Corvus corone
Gj-H-L, DZ-BD-DP2
Corvus frugilegus
Gj-H-L, DZ-BD-DP2
Corvus monedula
Gj-H-L, DZ-BD-DP2
Garrulus glandarius
Gj-H-L, DZ-BD-DP2
Pica pica svraka
Gj-H-L, DZ-BD-DP2
Fringillida
e
Fringilla coelebs
Muscicapid
ae
Turdus iliacus
DZ-BD-DP2
Turdus merula
DZ-BD-DP2
Turdus philomelos
DZ-BD-DP2
Turdus viscivorus
DZ-BD-DP2
Fringilla montifringilla
ELECANIFORME
Phalacrocor
acidae
Phalacrocorax carbo
AURIA
Anguidae
Anguis fragilis
Lacertidae
Podarcis muralis
Colubridae
Natrix natrix
Viperidae
Vipera ammodytes
ERPENTES
NURA
AUDATA
URODELA)
REPTILIA - ZVARRANIKËT - REPTILE - GMAZOVI
DV-HD-DS4
DV-HD-DS4
Vipera berus
AMPHIBIA - UJËTOKËSORËT - AMPHIBIAN - VODOZEMCI
Bufonidae
Bufo bufo
Ranidae
Pelophylax cl. esculenta (Rana esculenta)
DV-HD-DS5
Pelophylax ridibundus (Rana ridibunda)
DV-HD-DS5
Salamandri
dae
Lissotriton vulgaris (Triturus vulgaris)
Mesotriton alpestris (Triturus alpestris)
Salamandra salamandra
PISCES - PESHQIT - PISCES – RIBE
HONDRYCHTHYES (ELASMOBRANCHII) - PESHQIT KËRCOR - HRSKAVIĈNJAĈE
ARCHARHINIFO
MES
Triakidae
Mustelus asterias
147
AJIFORMES
Rajidae
Rostroraja alba
QUALIFORMES
Squalidae
Squalus acanthias
CTINOPTERYGII
CIPENSERIFORM
S
NGUILLIFORME
Acipenserid
ae
Anguillidae
Acipenser ruthenus
YPRINIFORMES
Cyprinidae
Alburnoides bipunctatus
Anguilla anguilla
Aspius aspius
Ballerus sapa (Abramis sapa)
Barbus barbus
DV-HD-DS2/5, P-F-S
Carassius carassius
Chondrostoma kneri
Cyprinus carpio
P-F-S
Gobio obtusirostris (Gobio gobio)
Leuciscus idus
P-F-S
Rutilus basak
Rutilus virgo (Rutilus pigus)
DV-HD-DS2/5
Scardinius dergle
Scardinius plotizza
Squalius cavedanus (Leuciscus cavedanus)
Squalius illyricus
Vimba vimba
Gadidae
Lota lota
UGILIFORMES
Mugilidae
Mugil cephalus
Gobiidae
Proterorhinus semilunaris (P.
marmoratus)
Sciaena umbra
ALMONIFORMES
DV-HD-DS2/5, P-F-S
Ballerus ballerus
ADIFORMES
ERCIFORMES
RrT-TR- UT(B)
DV-HD-DS5, P-F-S
RrT-TR-UT(B)
Sciaenidae
Umbrina cirrosa
Scombridae
Thunnus thynnus tuna
Serranidae
Epinephelus marginatus
Sparidae
Pagrus pagrus
Xiphiidae
Xiphias gladius
Salmonidae
Hucho hucho
DV-HD-DS2/5
Salmo trutta
P-F-S
148
ILURIFORMES
Salmo zrmanjaensis
Siluridae
Salmothymus obtusirostris salonitana
(Salmo obtusirostris salonitana)
Th ymallus thymallus
DV-HD-DS5
Silurus glanis
P-F-S
YNGNATHIFORM Sygnathida
Syngnathus abaster
S
e
CHINODERMATA - LËKURËGJËMBORËT - ECHINODERMS – BODLJIKAŠI
OLOTHUROIDEA
CHINOIDEA
CHINOIDA
Echinidae
Paracentrotus lividus
ARTHROPODA - KËMBËNYJORËT - ARTHROPODS – ĈLANKONOŠCI
NSECTA – INSEKTET – INSECTS - KUKCI
OLEOPTERA
Bostrichida
e
Carabidae
Stephanopachys substriatus
Acupalpus brunnipes
Acupalpus exiguus
Acupalpus flavicollis
Acupalpus luteatus
Acupalpus maculatus
Acupalpus meridianus
Acupalpus notatus
Acupalpus parvulus
Acupalpus suturalis suturalis
Agonum gracilipes
Agonum micans
Agonum muelleri
Agonum piceum
Agonum sexpunctatum
Agonum thoreyi thoreyi
Amara arenaria
Amara convexiuscula
Amara dalmatina
Amara erratica
Amara fusca
149
Amara lucida
Amara montana
Amara montivaga
Amara municipialis bischoffi
Amara nitida
Amara tibialis
Amara tricuspidata
Amblystomus levantinus levantinus
Amblystomus rectangulus
Anisodactylus poeciloides poeciloides
Anthracus consputus
Anthracus quarnerensis
Apristus subaeneus
Asaphidion caraboides balcanicum
Asaphidion caraboides nebulosum
Badister collaris
Badister dilatatus
Badister peltatus peltatus
Badister unipustulatus
Bembidion balcanicum balcanicum
Bembidion brunnicorne brunnicorne
Bembidion fluviatile pyrrium
Bembidion fumigatum
Bembidion guttula guttula
Bembidion hypocrita illyricum
Bembidion litorale
Bembidion mannerheimii
Bembidion minimum
Bembidion praeustum viridifl uum
Bembidion semibraccatum
Bembidion striatum
Bembidion transsylvanicum
Blemus discus discus
Brachinus brevicollis
Brachinus ejaculans
150
Brachinus immaculicornis immaculicornis
Brachinus psophia
Bradycellus caucasicus
Bradycellus csikii
Bradycellus ganglbaueri
Calathus glabricollis
Calathus metallicus metallicus
Carabus arcensis arcensis
Carabus caelatus caelatus
Carabus caelatus dalmatinus
Carabus caelatus schreiber
Carabus cancellatus corpulentus
Carabus cancellatus emarginatus
Carabus cancellatus intermedius
Carabus catenulatus catenulatus
Carabus catenulatus fontanellae
Carabus coriaceus excavatus
Carabus creutzeri creutzeri zrnatoCarabus croaticus croaticus
Carabus gigas gigas
Carabus intricatus intricatus
Carabus irregularis ramanus
Carabus montivagus vellepiticus
Carabus parreyssi parreyssi
Carabus scheidleri illigeri
Carabus violaceus azurescens
Chlaenius dejeanii
Chlaenius festivus velutinus
Chlaenius fl avipes
Chlaenius olivieri
Chlaenius sulcicollis
Cicindela monticola albanica
151
Clivina collaris
Cychrus semigranosus semigranosus
Cymindis axillaris axillaris
Cymindis coadunata coadunata
Demetrias atricapillus
Demetrias imperialis
Dicheirotrichus obsoletus
Dolichus halensis
Dromius angustus angustus
Dromius fenestratus
Drypta dentata
Dyschirius chalybaeus gibbifrons
Dyschirius cylindricus hauseri
Dyschirius digitatus
Dyschirius importunus importunus
Dyschirius intermedius
Dyschirius luticola luticola
Dyschirius nitidus nitidus
Dyschirius salinus salinus
Dyschirius strumosus
Elaphrus aureus aureus
Elaphrus cupreus
Elaphrus riparius
Elaphrus ullrichii
Harpalus autumnalis
Harpalus cupreus fastuosus
Harpalus fl avescens
Harpalus honestus honestus
Harpalus karamani karamani
Harpalus litigiosus litigiosus
Harpalus melancholicus melancholicus
Harpalus modestus
Harpalus neglectus neglectus
Harpalus picipennis
Harpalus politus politus
152
Harpalus signaticornis
Harpalus smaragdinus
Laemostenus algerinus algerinus
Laemostenus cavicola aeacus
Laemostenus cavicola cavicola
Laemostenus cavicola modestus
Laemostenus cimmerius cimmerius
Laemostenus dalmatinus
Laemostenus elegans
Laemostenus janthinus janthinus
Laemostenus schreibersii croaticus
Lebia chlorocephala
Lebia cruxminor cruxminor
Lebia cyanocephala cyanocephala
Lebia lepida kićena
Leistus magnicollis
Leistus nitidus
Leistus parvicollis
Licinus cassideus cassideus
Licinus depressus
Licinus hoff mannseggii
Lionychus quadrillum
Loricera pilicornis pilicornis
Molops dalmatinus
Molops elatus plitvicensis
Molops obtusangulus svilajensis
Molops ovipennis istrianus
Molops ovipennis ovipennis
Molops ovipennis planipennis
Molops ovipennis pseudoplanipennis
Molops piceus longulus
Molops simplex simplex
Molops striolatus
Nebria dahlii dahlii
Nebria dahlii littoralis
153
Nebria germarii absoloni
Nebria germarii germarii
Notiophilus danieli
Notiophilus germinyi
Notiophilus palustris
Ocys quinquestriatus berytensis
Ocys reticulatus reticulatus
Odacantha melanura
Olisthopus rotundatus rotundatus
Olisthopus sturmii
Omophron limbatum
Oodes helopioides helopioides
Ophonus cribricollis
Ophonus stictus
Oreonebria castanea castanea
Oxypselaphus obscurus
Panagaeus cruxmajor
Paranchus albipes
Patrobus atrorufus
Patrobus styriacus
Pedius inquinatus
Perigona nigriceps
Philorhizus notatus
Philorhizus quadrisignatus
Platyderus atticus
Platyderus dalmatinus dalmatinus
Poecilus koyi dinaricus
Poecilus koyi goricianus
Poecilus kugelanni
Poecilus rebeli
Poecilus striatopunctatus
Pogonistes gracilis
Pogonus gilvipes
Pogonus littoralis
Pogonus riparius
154
EPIDOPTERA
Pterostichus aetiops
Pterostichus aterrimus aterrimus
Pterostichus brevis brevis
Pterostichus bruckii
Pterostichus cylindricus cylindricus
Pterostichus gracilis gracilis
Pterostichus melas depressus
Pterostichus melas italicus
Pterostichus minor minor
Pterostichus oblongopunctatus bosnicus
Pterostichus taksonyis
Pterostichus transversalis
Scarites laevigatus
Scarites terricola terricola
Siagona europaea europaea
Sphodrus leucophthalmus
Stenolophus abdominalis persicus
Stenolophus discophorus
Stenolophus marginatus
Stenolophus mixtus
Stenolophus proximus
Stomis pumicatus pumicatus
Synuchus vivalis vivalis
Trechus nigrinus
Trechus priapus priapus
Trichotichnus laevicollis laevicollis
Zabrus incrassatus incrassatus
Cerambyci
dae
Lucanidae
Morimus funereus
Hesperiidae
Heteropterus morpheus
Lucanus cervus
Th ymelicus acteon
Lycaenidae
Glaucopsyche alexis
Lycaena hippothoe
Lycaena thersamon
155
DONATA
LECOPTERA
Lycaena thersamon
Pseudophilotes vicrama
Scolitantides orion
Nymphalid
ae
Apatura ilia
Apatura iris
Boloria (Clossiana) titania
Limenitis populi
Melitaea (Mellicta) aurelia
Melitaea (Mellicta) britomartis
Pieridae
Pieris brassicae
Aeshnidae
Anacieshna isosceles
Anax parthenope
Coenagrion
idae
Coenagrion pulchellum
Corduliidae
Somatochlora fl avomaculata
Gomphidae
Gomphus pulchellus
Lestidae
Chalcolestes parvidens
Erythromma najas
Lestes barbarus
Lestes dryas
Lestes sponsa
Libellulidae
Orthetrum coerulescens
Orthetrum ramburi
Sympetrum fonscolombii
Sympetrum meridionale
Sympetrum vulgatum
Leuctridae
Leuctra braueri
Leuctra hippopus
Leuctra inermis
Leuctra mortoni
Leuctra prima
Nemourida
e
Amphinemura standfussi
Amphinemura sulcicollis
Nemoura avicularis
Nemoura cambrica
Nemoura fl exuosa
156
MALACOSTRACA
ECAPODA
Nemoura minima
Nemoura sciurus
Protonemura aestiva
Protonemura auberti
Protonemura autumnalis
Protonemura hrabei
Protonemura praecox
Perlidae
Dinocras megacephala
Isoperla oxylepis
Perlodidae
Isoperla rivulorum
Isoperla tripartita
Taenioptery
gidae
Brachyptera risi
Brachyptera seticornis
CRUSTACEA - GAFORRET - CRUSTACEANS – RAKOVI
Majidae
Maja squinado
Nephropida
e
Palinuridae
Homarus gammarus
Scyllaridae
Scyllarides latus
Palinurus elephas
DV-HD-DS5
Scyllarides pigmaeus
Scyllarus arctus
CNIDARIA – KNIDARIET – ŢARNJACI
NTHOZOA
CTINARIA
Actiniidae
Condylactis aurantiaca
ORALLIMORPHA
IA
Corallimor
phidae
Corynactis viridis
ORGONACEA
Coralliidae
Corallium rubrum
Gorgoniida
e
Eunicella cavolini
DV-HD-DS5
Eunicella singularis
Eunicella verrucosa
Plexauridae
Paramuricea clavata
Paramuricea macrospina
Paramuricea placomus
157
ENNATULACEA
Funiculinid
Funiculina quadrangularis
ae
Veretillidae Veretillum cynomorium
CLERACTINIA
Caryophylli Cladocora caespitosa
idae
Dendrophyl Balanophyllia europaea
liidae
Pocillopori
Madracis pharensis
dae
MOLLUSCA - BUTAKËT - MOLLUSCS – MEKUŠCI
IVALVIA - GUACAT - ŠKOLJKAŠI
nionoida
Unionidae
Microcondylaea compressa
Unio elongatulus
ASTROPODA – KERMIJTE - PUŢEVI
ULMONATA
Helicidae
Cantareus apertus
GARICALES
Cornu aspersum aspersum (Helix aspersa)
Helix cincta cincta
Helix lucorum
Helix pomatia
DV-HD-DS5
Helix secernenda
FUNGI - KËRPUDHAT - FUNGUS - GLJIVE
Boletaceae
Boletus aereus
Boletus edulis
Boletus pinophilus
Boletus reticulatus
Marasmiaceae
Armillaria borealis puze
Armillaria cepistipes
Armillaria gallica
Armillaria mellea
Armillaria ostoyae
Russulaceae
Lactarius deliciosus
Lactarius deterrimus
Lactarius hemicyaneus
Lactarius quieticolor
Lactarius salmonicolor
Lactarius sanguifl uus
158
Lactarius semisanguifl uus
ANTHARELLALE
Cantharellaceae
Cantharellus cibarius
Craterellus cornucopioides
Hydnaceae
Hydnum repandum
Hydnum rufescens
EZIZALES
Tuberaceae
Tuber asa
Tuber borchii
Tuber maculatum
Tuber magnatum
Tuber aestivum
Tuber brumale
Tuber hiemalbum
Tuber macrosporum
Tuber malenconii
Tuber melanosporum
Tuber mesentericum
Tuber uncinatum
ICHENES - LIKENET- LICHENES - LIŠAJEVI
-
ENOCORALES
Baeomycetaceae
Baeomyces rufus
Thenellelaceae
Cladoniaceae
Thelenella muscorum
Cladonia spp.
Pannariaceae
Fuscopannaria leucosticta
Fuscopannaria
mediterranea
Fuscopannaria olivacea
Parmeliaceae
Evernia prunastri
Pseudevernia furfuracea
Pilocarpaceae
Fellhanera bouteillei
Sphaerophoraceae
Sphaerophorus globosus
Teloschistaceae
Teloschistes
chrysophthalmus
FLORA – BIMET – FLORA - BILJKE
TERIDOPHYTA
Adiantaceae
Adiantum capillus-veneris L.
Cheilanthes acrostica
159
Aspleniaceae
Dryopteridaceae
Lycopodiaceae
(Balbis) Tod.
Asplenium trichomanesramosum L.
Dryopteris fi lix-mas (L.)
Schott
Lycopodium annotinum L.
DV-HD-DS5
Lycopodium clavatum L.
RrT-TR-UT(D), DV-HD-DS5
Ophioglossaceae
Ophioglossum vulgatum L.
Polypodiaceae
Polytrichaceae
Polypodium vulgare L.
Polytrichum spp.
Salviniaceae
Salvinia natans (L.) All.
Acanthaceae
Acanthus spp.
Acoraceae
Amaryllidaceae
Acorus calamus L.
Galanthus nivalis L.
PERMATOPHYTA
RrT-TR-UT(D), DV-HD-DS5
Leucojum spp.
Narcissus tazetta L.
Anacardiaceae
Sternbergia lutea (L.) Ker
Gawl. ex Spreng.
Cotinus coggygria Scop.
Apiaceae
Aethusa cynapium L.
RrT-TR-UT(D)
Anthriscus cerefolium (L.)
Hoff m.
Carum carvi L.
Caucalis platycarpos L.
Conium maculatum L.
Eryngium campestre L.
Heracleum sphondylium L.
ssp. orsinii (Guss.) H.
Neumayer
Meum athamanticum Jacq.
Oenanthe aquatica (L.) Poir.
Opopanax chironium (L.)
Koch
Peucedanum ostruthium (L.)
Koch
160
Pimpinella major (L.) Huds.
Pimpinella saxifraga L.
Pimpinella tragium Vill. ssp.
lithophila(Schischk.) Tutin
Sanicula europaea L.
Scandix pecten-veneris L.
ssp. pecten-veneris
Smyrnium olusatrum L.
Apocynaceae
Vinca minor L.
Araceae
Arum italicum Mill.
Arum maculatum L.
Arum nigrum Schott
Dracunculus vulgaris Schott
Aristolochiaceae
Asarum europaeum L.
Asclepiadaceae
Vincetoxicum hirundinaria
Medik.
Asteracee
Achillea clavenae L.
Antennaria dioica (L.)
Gaertn.
Arctium nemorosum Lej.
Arctium tomentosum Mill.
Calendula arvensis L.
Carlina acaulis L.
Centaurea alpina L.
Centaurea cyanus L.
Centaurea rupestris L. (osim
navedenih u Prilogu I)
Cnicus benedictus L.
Doronicum orientale Hoff
m.
Helichrysum italicum (Roth)
G.Don
Inula helenium L.
Inula salicina L.
Onopordum acanthium L.
Onopordum illyricum L.
Pulicaria dysenterica (L.)
Bernh.
161
Senecio jacobaea L.
Silybum marianum (L.)
Gaertn.
Tanacetum vulgare L.
Berberidaceae
Berberis vulgaris L.
Boraginaceae
Alkanna tinctoria Tausch
Anchusa offi cinalis L.
Cynoglossum offi cinale L.
Lithospermum offi cinale L.
Symphytum tuberosum L.
Brassicaceae
Alliaria petiolata (M. Bieb.)
Cavara et Grande
Alyssum repens Baumg. ssp.
transsilvanicum (Schur)
Nyman
Alyssum tortuosum Willd.
Wierzbickova
Alyssum wierzbickii Heuff .
Aurinia petraea (Ard.) Schur
Aurinia saxatilis (L.) Desv.
ssp. saxatilis
Brassica incana Ten.
Brassica nigra (L.) Koch
Erysimum spp. (osim vrsta
navedenih u Prilogu I)
Iberis pruitii Tineo
Isatis tinctoria L.
Matthiola incana (L.) R. Br.
Nasturtium offi cinale R. Br.
Butomaceae
Butomus umbellatus L.
Campanulace ae
Campanula carnica Schiede
ex Mert. et Koch ssp.
carnica
Phyteuma pseudoorbiculare
Pant.
Lonicera caprifolium L.
Caprifoliaceae
Sambucus racemosa L.
Viburnum lantana L.
162
Caryophyllaceae
Agrostemma githago L.
Gypsophila spp.
Herniaria glabra L.
Herniaria hirsuta L.
Saponaria offi cinalis L.
Celastraceae
Chenopodiaceae
Spergularia rubra (L.) J.
Presl et C. Presl
Euonymus europaea L.
Cichoriaceae
Chenopodium bonushenricus L.
Hieracium pilosella L. (osim
navedenih u Prilogu I)
Lactuca virosa L.
Clusiaceae
Hypericum perforatum L.
Convolvulaceae
Convolvulus cneorum L.
Crassulaceae
Rhodiola rosea L.
Sedum acre L. ljuti
Sedum telephium L.
Cucurbitaceae
Bryonia alba L.
Bryonia dioica Jacq.
Cyperaceae
Carex acutiformis Ehrh.
Carex buekii Wimm.
Buekov
Carex ferruginea Scop.
Carex illegitima Ces.
Carex mucronata All.
Carex pilulifera L.
Carex praecox Schreb.
Scirpus cernuus Vahl
Scirpus holoschoenus L.
Scirpus litoralis Schrad.
Scirpus maritimus L.
Dioscoreaceae
Ephedraceae
Ericaceae
Tamus communis L.
Ephedra spp.
Arbutus andrachne L.
Arbutus x andrachnoides
163
Link
Calluna vulgaris (L.) Hull
Erica herbacea L.
Rhododendron spp.
Vaccinium myrtillus L.
Vaccinium vitis-idaea L.
Fabaceae
Anthyllis barba-jovis L.
Anthyllis vulneraria L.
Colutea arborescens L.
Galega offi cinalis L.
Genista tinctoria L.
Laburnum spp.
Melilotus altissimus Thuill.
Ononis spinosa L.
Trigonella caerulea (L.) Ser.
Frankeniaceae
Trigonella foenum-graecum
L.
Frankenia pulverulenta L.
Fumariaceae
Corydalis bulbosa (L.) DC.
Corydalis solida (L.) Swartz
Gentianaceae
Centaurium erythraea Rafn
Gentiana spp.
Geraniaceae
RrT-TR-UT (D) Gentiana lutea
Geranium macrorrhizum L.
Geranium robertianum L.
Globulariacee
Globularia alypum L.
Iridaceae
Crocus spp.
Lamiaceae
Ballota nigra L.
Betonica offi cinalis L.
Calamintha glandulosa
(Req.) Benth.
Calamintha nepetoides Jord.
Galeopsis segetum Neck.
Lavandula latifolia Medik.
Leonurus cardiaca L.
164
Lycopus europaeus L.
Marrubium incanum Desr.
Marrubium vulgare L.
Melissa offi cinalis L.
Melittis melissophyllum L.
Mentha aquatica L.
Mentha longifolia (L.) Huds.
Mentha pulegium L.
Micromeria thymifolia
(Scop.) Fritsch
Nepeta cataria L.
Nepeta pannonica L.
Origanum heracleoticum L.
Phlomis fruticosa L.
Salvia aethiopis L.
Salvia fruticosa Mill.
Salvia peloponnesiaca
Boiss. et Heldr.
Salvia sclarea L.
Satureja subspicata Vis.
Stachys recta L.
Teucrium chamaedrys L.
Teucrium fruticans L.
Teucrium montanum L.
Teucrium scordioides
Schreb.
Teucrium scordium L.
Teucrium scorodonia L.
Th ymus spp.
Lauraceae
Laurus nobilis L.
Lentibulariaceae
Pinguicula spp.
Liliaceae
Allium victorialis L.
Asparagus maritimus (L.)
Mill.
Asparagus offi cinalis L.
Asparagus tenuifolius Lam.
Asphodelus albus Mill.
165
Colchicum spp.
Convallaria majalis L.
Erythronium dens-canis L.
Ornithogalum spp.
Paris quadrifolia L.
Polygonatum spp.
Ruscus aculeatus L.
DV-HD-DS5
Ruscus hypoglossum L.
Tulipa sylvestris L.
Urginea maritima (L.) Baker
Veratrum lobelianum Bernh.
Linaceae
Lythraceae
Malvaceae
Linum spp.
Lythrum spp.
Althaea offi cinalis L.
Malva neglecta Wallr.
Nymphaeaceae
Nuphar lutea (L.) Sm., in
Sibith. et Sm.
Nymphaea alba L.
Onagraceae
(Oenotheraceae)
Oxalidaceae
Epilobium palustre L.
Oxalis acetosella L.
Papaveraceae
Papaver rhoeas L.
Parnassiaceae
Parnassia palustris L.
Plantaginaceae
Plantago afra L.
Plumbaginaceae
Plumbago europaea L.
Poaceae
Aegilops cylindrica Host
Aegilops neglecta Req. ex
Bertol.
Aegilops uniaristata Vis.
Agrostis canina L.
Ampelodesmos mauritanica
(Poir.) T. Durand et Schinz
Avellinia michelii (Savi)
Parl.
Brachiaria eruciformis
(Sibth. et Sm.) Griseb.
Briza minor L.
166
Crypsis aculeata (L.) Aiton
Crypsis alopecuroides
(Piller et Mitterp.) Schrad.
Crypsis schoenoides (L.)
Lam.
Elymus pycnanthus (Godr.)
Melderis
Festuca trachyphylla
(Hack.) Krajina
Heteropogon contortus (L.)
P. Beauv. ex Roem. et
Schult.
Hierochloe australis
(Schrad.) Roem. et Schult.
Leersia oryzoides (L.) Sw.
Phalaris canariensis L.
Poa palustris L.
Polypogon maritimus Willd.
Polypogon monspeliensis
(L.) Desf.
Puccinellia fasciculata
(Torr.) E. P. Bicknell
Vulpia fasciculata (Forssk.)
Samp.
Vulpia ligustica (All.) Link
Polygala amara L.
Polygalaceae
Polygala chamaebuxus L.
Polygonum bistorta L.
Polygonum hydropiper L.
Rheum rhaponticum L.
Rumex aquaticus L.
Primulaceae
Cyclamen spp.
RrT-TR-UT(B)
Primula auricula L.
Primula elatior (L.) L.
Primula veris L.
Pyrolaceae
Ranunculaceae
Moneses unifl ora (L.) A.
Gray
Aconitum anthora L.
Aconitum napellus L.
Actaea spicata L.
167
Adonis spp. (osim navedenih
u Prilogu I)
Anemone spp. (osim
navedenih u Prilogu I)
Aquilegia vulgaris L.
Caltha palustris L.
Clematis recta L.
Consolida regalis S. F. Gray
Eranthis hiemalis (L.)
Salisb.
Helleborus spp. (osim
navedenih u Prilogu I)
Hepatica nobilis Schreber
Ranunculus spp. (osim
navedenih u Prilogu I)
Th alictrum spp.
Trollius europaeus L.
Resedaceae
Reseda lutea L.
Reseda luteola L.
Rhamnaceae
Rhamnaceae
Rhamnus alpinus L. ssp.
fallax (Boiss.) Maire et
Petitm.
Rhamnus catharticus L.
Rosaceae
Agrimonia eupatoria L.
Alchemilla glabra Neygenf.
Aruncus dioicus (Walter)
Fernald
Crataegus laevigata (Poir.)
DC.
Crataegus monogyna Jacq.
Filipendula ulmaria (L.)
Maxim.
Geum urbanum L.
Malus sylvestris Mill.
Potentilla anserina L.
Potentilla erecta (L.)
Raeuschel
Prunus avium L.
Prunus mahaleb L.
168
Pyrus communis L.
Pyrus pyraster Burgsd.
Rosa spp.
Sanguisorba minor Scop.
Sarcopoterium spinosum
(L.) Spach
Sorbus aucuparia L.
Sorbus domestica L.
Rubiaceae
Galium odoratum (L.) Scop.
Galium verum L.
Rubia tinctorum L.
Rutaceae
Dictamnus albus L.
Ruta angustifolia Pers.
Ruta chalepensis L.
Ruta graveolens L.
Salicaceae
Populus tremula L.
Scrophulariaceae
Digitalis spp.
Euphrasia rostkoviana
Hayne
Gratiola officinalis L.
Linaria vulgaris Mill.
Scrophularia nodosa L.
Verbascum spp. (osim
navedenih u Prilogu I)
Veronica agrestis L.
Veronica beccabunga L.
Veronica offi cinalis L.
Veronica opaca Fr.
Veronica verna L.
Solanaceae
Atropa bella-donna L.
Hyoscyamus albus L.
Hyoscyamus niger L.
Lycium europaeum L.
Physalis alkekengi L.
Scopolia carniolica Jacq.
169
Solanum dulcamara L.
Solanum nigrum L.
Styracaceae
Styrax offi cinalis L.
Tamaricaceae
Tamarix dalmatica Baum
Thymelaeaceae
Daphne laureola L.
Trapaceae
Daphne mezereum L. obiĉni
likovac
Th ymelaea hirsuta (L.)
Endl.
Trapa natans L.
Typhaceae
Typha angustifolia L.
Typha latifolia L.
Urticaceae
Urtica urens L.
Valerianaceae
Centranthus ruber (L.) DC.
Valeriana offi cinalis L.
Verbenaceae
Valerianella locusta (L.)
Laterrade
Vitex agnus-castus L.
Violaceae
Viola arvensis Murray
Viola odorata L.
Viola tricolor L.
ALGAE - ALGAT – ALGE
HODOPHYTA – ALGAT E KUQE – RED ALGAE -CRVENE ALGE
ORALLINALES
Corallinaceae(Ha
Lithothamnion corallioides
palidiaceae)
(P.L. Crouan & H.M.
Crouan) P. L. Crouan & H.
M. Crouan
Phymatolithon calcareum
(Pallas) W. H. Adey & D. L.
McKibbin
DV-HD-DS5
DV-HD-DS5
SHTOJCA IV– ANNEX IV – PRILOG IV
LLOJET E EGRA TE HUAJA TE MBROJTURA- ALOHTON WILD SPECIES PROTECTED - ZAŠTIĆENE STRANE DIVLJE VRSTE
SHTAZËT - ANIMALIA – ŢIVOTINJE
ENDI
FAMILJA
LLOJI - Emri shkencor
RTIODACTYLA
Bovidae
Ammotragus lervia
CHORDATA – SVITKOVCI
MAMMALIA - SISAVCI
LLOJI - Emri shqip
SPECIE - English name
VRSTA - Ime na srpsko
Vërejtje-remark-napomena
RrT-TR-UT(B)
170
Antilope cervicapra
RrT-TR-UT(C)
Bison bison athabascae
RrT-TR-UT(B)
Bubalus arnee (iskljuĉujući
udomaćeni oblik poz nat pod
nazivom Bubalus bubaus)
Budorcas taxicolor
RrT-TR-UT(C)
Capra ibex
DV-HD-DS5
Capra pyrenaica (osim
Capra pyrenaica pyrenaica)
Cephalophus brookei
DV-HD-DS5
Cephalophus dorsalis
RrT-TR-UT(B)
Cephalophus ogilbyi
RrT-TR-UT(B)
Cephalophus silvicultor
RrT-TR-UT(B)
Cephalophus zebra
RrT-TR-UT(B)
Damaliscus pygargus
pygargus
Gazella dorcas
RrT-TR-UT(B)
Kobus leche
RrT-TR-UT(B)
Ovis ammon
RrT-TR-UT(B)
Ovis
RrT-TR-UT(B)
Ovis vignei
Philantomba monticola
RrT-TR-UT(B)
RrT-TR-UT(B)
Rupicapra rupicapra (osim
Rupicapra rupicapra
balcanica, Rupicapra
rupicapra rupicapra,
Rupicapra rupicapra ornata
i Rupicapra rupicapra
tatrica)
Saiga borealis
DV-HD-DS5
Saiga tatarica
RrT-TR-UT(B)
Tetracerus quadricornis
RrT-TR-UT(C)
Lama glama guanicoe
RrT-TR-UT(B)
Camelidae
Vicugna vicugna
RrT-TR-UT(B)
Camelidae
Cervus elaphus bactrianus
RrT-TR-UT(B)
Cervidae
Cervus elaphus barbarus
RrT-TR-UT(C)
Mazama americana cerasina
RrT-TR-UT(C)
Odocoileus virginianus
mayensis
RrT-TR-UT(C)
RrT-TR-UT(B)
RrT-TR-UT(B)
RrT-TR-UT(C)
RrT-TR-UT(B)
171
ARNIVORA
Pudu mephistophiles
RrT-TR-UT(B)
Hexaprotodon liberiensis
RrT-TR-UT(B)
Hippopotamus amphibius
RrT-TR-UT(B)
Moschus spp.
RrT-TR-UT(B)
Moschidae
Tayassuidae spp. (
RrT-TR-UT(B)
Tayassuidae
Cerdocyon thous
RrT-TR-UT(B)
Canidae
Chrysocyon brachyurus
RrT-TR-UT(B)
Cuon alpinus
RrT-TR-UT(B)
Lycalopex culpaeus
RrT-TR-UT(B)
Lycalopex fluvipes
RrT-TR-UT(B)
Lycalopex griseus
RrT-TR-UT(B)
Lycalopex gymnocercus
RrT-TR-UT(B)
Vulpes bengalensis
RrT-TR-UT(C)
Vulpes cana
RrT-TR-UT(B)
Vulpes vulpes griffi thi
RrT-TR-UT(D)
Vulpes vulpes montana
RrT-TR-UT(D)
Vulpes vulpes pusilla
RrT-TR-UT(D)
Vulpes zerda
RrT-TR-UT(B)
Cryptoprocta ferox
RrT-TR-UT(B)
Eupleres goudotii
RrT-TR-UT(B)
Fossa fossana
RrT-TR-UT(B)
Felidae
Felidae spp.
RrT-TR-UT(B)
Herpestidae
Herpestes edwardsii
RrT-TR-UT(C)
Herpestes fuscus
RrT-TR-UT(C)
Herpestes ichneumon
DV-HD-DS5
Herpestes javanicus
auropunctatus
Herpestes smithii
RrT-TR-UT(C)
Herpestes urva
RrT-TR-UT(C)
Herpestes vitticollis
RrT-TR-UT(C)
Hyaenidae
Proteles cristatus
RrT-TR-UT(C)
Mephitinae
Mustelidae/Lutrin
ae Mephitinae
Mustelidae/Melli
vorinae
Conepatus humboldtii
Lutrinae spp.
RrT-TR-UT(B)
RrT-TR-UT(C)
Mellivora capensis
RrT-TR-UT(C)
Hippopotamidae
Eupleridae
RrT-TR-UT(C)
172
HIROPTERA
Mustelidae/Muste
linae
Eira barbara
RrT-TR-UT(C)
Galictis vittata
RrT-TR-UT(C)
Martes flavigula
RrT-TR-UT(C)
Martes foina intermedia
RrT-TR-UT(C)
Martes gwatkinsii
RrT-TR-UT(C)
Mustela altaica
RrT-TR-UT(D)
Mustela erminea ferghanae
RrT-TR-UT(D)
Mustela kathiah
RrT-TR-UT(D)
Mustela sibirica
RrT-TR-UT(D)
Odobenidae
Odobenus rosmarus
RrT-TR-UT(B)
Otariidae
Arctocephalus spp.
RrT-TR-UT(B)
Phocidae
Phocidae spp.
DV-HD-DS5
Procyonidae
Bassaricyon gabbii
RrT-TR-UT(C)
Bassariscus sumichrasti
RrT-TR-UT(C)
Nasua narica
RrT-TR-UT(C)
Nasua nasua solitaria
Potos flavus
Ursidae
Ursidae spp.
Viverridae
Arctictis binturong
Civettictis civetta
Cynogale bennettii
Genetta genetta
Hemigalus derbyanus
Paguma larvata
Paradoxurus
hermaphroditus
Paradoxurus jerdoni
Prionodon linsang
Viverra civettina
Viverra zibetha
Viverricula indica
Phyllostomidae
Platyrrhinus lineatus
Pteropodidae
Acerodon spp
Pteropus spp.
173
INGULATA
IPROTODONTIA
Cabassous centralis
Dasypodidae
Cabassous tatouay
Chaetophractus nationi
Megalonychidae
Choloepus hoff manni
Mermecophagida
e
Macropodidae
Tamandua mexicana
Dendrolagus dorianus
Dendrolagus goodfellowi
Dendrolagus inustus
Dendrolagus matschiei
Dendrolagus pulcherrimus
Dendrolagus ursinus
Phalangeridae
Phalanger intercastellanus
Phalanger mimicus
Phalanger orientalis
Spilocuscus kraemeri
Spilocuscus maculatus
Spilocuscus papuensis
UPLICIDENTATA
Leporidae
Lepus timidus
ONOTREMATA
Tachyglossidae
Zaglossus spp.
Equidae
Equus zebra hartmannae
Rhinocerotidae
Ceratotherium simum simum
Tapiridae
Tapirus terrestris
HOLIDOTA
Manidae
Manis spp.
ILOSA
Bradypodidae
Bradypus variegatus
Myrmecophagida
e
Myrmecophaga tridactyla
ERISSODACTYLA
RIMATES
Primates spp.
ROBOSCIDEA
Elephantidae
Loxodonta africana
ODENTIA
Cuniculidae
Cuniculus paca
Dasyproctida e
Dasyprocta punctata
Erethizontidae
Sphiggurus mexicanus
Sphiggurus spinosus
Sciuridae
Marmota caudata
Marmota himalayana
174
Ratufa spp.
Sciurus deppei
CANDENTIA
NSERIFORMES
SCANDENTIA spp.
AVES - PTICE
Anatidae
Anas bernieri
Anas formosa
Anas melleri
Branta canadensis
Cairina moschata
Coscoroba coscoroba
Cygnus melanocorypha
Dendrocygna arborea
Dendrocygna autumnalis
Dendrocygna bicolor
Oxyura jamaicensis
Sarkidiornis melanotos
PODIFORMES
Trochilidae
Trochilidae spp.
HARADRIIFORMES
ICONIIFORMES
Burhinidae
Balaenicipitidae
Burhinus bistriatus
Balaeniceps rex
Phoenicopteridae
Phoenicopteridae spp.
Threskiornithidae
Eudocimus ruber
Columbidae
Columba oenops
OLUMBIFORMES
ORACIIFORMES
Didunculus strigirostris
Ducula pickeringii
Gallicolumba criniger
Gallicolumba luzonica
Goura spp.
Nesoenas mayeri
Ptilinopus marchei
Turacoena modesta
Bucerotidae
Aceros spp.
Anorrhinus spp.
Anthracoceros spp.
175
Berenicornis spp.
Buceros spp.
Penelopides spp.
Rhyticeros spp.
UCULIFORMES
Musophagidae
Tauraco spp.
ALCONIFORMES
FALCONIFORM
ES spp.
Cracidae
.
ALLIFORMES
Crax spp.
Crax fasciolata
Crax daubentoni
Crax globulosa
Crax rubra
Ortalis vetula
Pauxi pauxi
Pauxi unicornis
Penelope pileata
Penelope purpurascens
Penelopina nigra
Megapodiidae
Megapodius wallacei
Phasianidae
Alectoris barbara
Alectoris rufa
Arborophila campbelli
Arborophila charltonii
Arborophila gingica
Argusianus argus
Caloperdix oculeus
Gallus sonneratii
Ithaginis cruentus
Lophura bulweri
Lophura diardi
Lophura erythrophthalma
Lophura hatinhensis
Lophura hoogerwerfi
176
RUIFORMES
ASSERIFORMES
Lophura ignita
Lophura inornata
Lophura leucomelanos
Melanoperdix niger
Meleagris ocellata
Pavo muticus
Polyplectron bicalcaratum
Polyplectron germaini
Polyplectron inopinatum
Polyplectron malacense
Polyplectron
schleiermacheri
Rhizothera dulitensis
Rhizothera longirostris
Rollulus rouloul
Syrmaticus reevesii
Tragopan satyra
Tetraonidae
Lagopus lagopus lagopus,
scoticus et hibernicus
Lagopus mutus
Tetrao tetrix britannicus
Otididae
Gruidae spp. (osim vrsta
koje su ukljuĉene u priloge I
i II ovog Pravilnika)
Otididae spp. (osim vrsta
koje su ukljuĉene u priloge I
i II ovog Pravilnika)
Bombycilla japonica
Bombycillidae
Cyanocorax caeruleus
Corvidae
Cyanocorax dickeyi
Gruidae
Cephalopterus ornatus
Cotingidae
Cephalopterus penduliger
Procnias nudicollis
Rupicola spp.
Dacnis nigripes
Emberizidae
Gubernatrix cristata
Paroaria capitata
177
Paroaria coronata
Sporophila falcirostris
Sporophila frontalis
Sporophila hypochroma
Sporophila palustris
Tangara fastuosa
Amandava amandava
Estrildidae
Amandava formosa
Cryptospiza reichenovii
Erythrura coloria
Erythrura viridifacies
Estrilda quartinia (Estrilda
melanotis)
Hypargos niveoguttatus
Lonchura fuscata
Lonchura griseicapilla
Lonchura oryzivora
Lonchura punctulata
Lonchura stygia
Poephila cincta cincta
Carduelis ambigua
Fringillidae
Carduelis atrata
Carduelis yarrellii
Kozlowia roborowskii
Pyrrhula erythaca
Serinus canicollis
Serinus citrinelloides
hypostictus
Sturnella militaris
Icteridae
Cochoa azurea
Muscicapidae
Cochoa purpurea
Cyornis ruckii
Garrulax canorus
Garrulax formosus
Garrulax galbanus
Garrulax milnei
178
ICIFORMES
Leiothrix argentauris
Leiothrix lutea
Liocichla omeiensis
Niltava davidi
Stachyris whiteheadi
Swynnertonia swynnertoni
(Pogonicichla swynnertoni)
Terpsiphone bourbonnensis
Paradisaeidae spp.
Paradisaeidae
Pitta guajana
Pittidae
Pitta nipalensis
Pitta nympha
Pitta steerii
Pycnonotus zeylanicus
Pycnonotidae
Sitta magna
Sittidae
Sitta yunnanensis
Cosmopsarus regius
Sturnidae
Mino dumontii
Sturnus erythropygius
Semnornis ramphastinus
Capitonidae
Baillonius bailloni
Ramphastidae
Pteroglossus aracari
Pteroglossus castanotis
Pteroglossus viridis
Ramphastos dicolorus
Ramphastos sulfuratus
Ramphastos toco
Ramphastos tucanus
Ramphastos vitellinus
Selenidera maculirostris
PSITTACIFORMES spp.
SITTACIFORMES
HEIFORMES
Gracula religiosa
Rheidae
Pterocnemia pennata
pennata
Rhea americana
Rheidae
Spheniscus demersus
179
PHENISCIFORMES
Spheniscidae
STRIGIFORMES spp.
TRIGIFORMES
STRIGIFORMES spp.
ROCODYLIA
Uromastyx spp.
AURIA
REPTILIA – ZVARRANIKET – REPTILS - GMAZOVI
Agamidae
Bradypodion spp.
Chamaeleonidae
Brookesia spp
Calumma spp.
Chamaeleo spp.
Furcifer spp.
Cordylidae Cordylus spp.
Zonosaurus karsteni
Zonosaurus quadrilineatus
Cyrtodactylus serpensinsula
Gekkonidae
Hoplodactylus spp.
Naultinus spp.
Phelsuma spp.
Rhacodactylus auriculatus
Rhacodactylus ciliatus
Rhacodactylus leachianus
Teratoscincus microlepis
Teratoscincus scincus
Uroplatus spp.
Heloderma spp.
Helodermatidae
Amblyrhynchus cristatus
Iguanidae
Conolophus spp.
Iguana spp.
Phrynosoma coronatum
Corucia zebrata
Scincidae
Tribolonotus gracilis
Tribolonotus novaeguineae
Crocodilurus amazonicus
Teiidae
Dracaena spp.
Tupinambis spp.
Varanus spp.
180
ERPENTES
Varanidae
Shinisaurus crocodilurus
Xenosauridae
Boidae spp. ovog Pravilnika)
Boidae
Bolyeriidae spp.
Bolyeriidae
Atretium schistosum
Colubridae
Cerberus rhynchops
UT(C)
Clelia clelia
Cyclagras gigas
Elachistodon westermanni
Elaphe carinata
Elaphe radiata
Elaphe taeniura
Enhydris bocourti
Homalopsis buccata
Langaha nasuta
Lioheterodon
madagascariensis
Ptyas korros
Ptyas mucosus
Rhabdophis chrysargus
Rhabdophis subminiatus
Xenochrophis piscator
Hoplocephalus bungaroides
Elapidae
Micrurus diastema
Micrurus nigrocinctus
Naja atra
Naja kaouthia
Naja mandalayensis
Naja naja
Naja oxiana
Naja philippinensis
Naja sagittifera
Naja samarensis
Naja siamensis
Naja sputatrix
Naja sumatrana
181
ESTUDINES
Ophiophagus hannah
Lapemis curtus
Hydrophiidae
Loxocemidae spp.
Loxocemidae
Pythonidae spp.
Pythonidae
Tropidophiidae spp.
Tropidophiidae
Calloselasma rhodostoma
Viperidae
Crotalus durissus
Crotalus durissus unicolor
Daboia russelii
Vipera wagneri
Carettochelys insculpta
Carettochelyidae
Chelodina mccordi
Chelidae
Macrochelys temminckii
Chelydridae
Dermatemys mawii
Dermatemydidae
Chrysemys picta
Emydidae
Geoemyda spengleri
Glyptemys insculpta
Graptemys spp.
Mauremys iversoni
Mauremys megalocephala
Mauremys nigricans
Mauremys pritchardi
Mauremys reeversii
Mauremys sinensis
Ocadia glyphistoma
Ocadia philippeni
Sacalia bealei
Sacalia pseudocellata
Sacalia quadriocellata
Terrapene spp.
Callagur borneoensis
Geoemydidae
Cuora spp.
Heosemys annandalii
Heosemys depressa
182
NURA
Heosemys grandis
Heosemys spinosa
Kachuga spp.
Leucocephalon yuwonoi
Malayemys macrocephala
Malayemys subtrijuga
Mauremys annamensis
Mauremys mutica
Melanochelys trijuga
Notochelys platynota
Orlitia borneensis
Pangshura spp. (osim vrsta
ukljuĉenih u Prilog II ovog
Pravilnika)
Siebenrockiella crassicollis
Siebenrockiella leytensis
Platysternon megacephalum
Platysternidae
Podocnemididae
Erymnochelys
madagascariensis
Peltocephalus dumeriliana
Podocnemis spp.
Testudinidae spp.
Testudinidae
Amyda cartilaginea
Trionychidae
Chitra spp.
Lissemys punctata
Lissemys scutata
Palea steindachneri
Pelochelys spp.
Pelodiscus axenaria
Pelodiscus maackii
Pelodiscus parviformis
Rafetus swinhoei
Rafetus swinhoei
Dendrobatidae
Allobates zaparo
183
AUDATA(URODELA)
Cryptophyllobates
azureiventris
Dendrobates spp.
Epipedobates spp.
Phyllobates spp.
Phyllomedusa sauvagii
Hylidae
Leptodactylus laticeps
Leptodactylidae
Mantella spp.
Mantellidae
Scaphiophryne gottlebei
Microhylidae
Rheobatrachus spp.
Rheobatrachidae
Conraua goliath
Ranidae
Euphlyctis hexadactylus
Hoplobatrachus tigerinus
Limnonectes macrodon
Rana catesbeiana
Rana perezi
Rana shqiperica
Ambystoma dumerilii
Ambystomidae
Ambystoma mexicanum
Ranodon sibiricus
Hynobiidae
Bolitoglossa dofl eini
Plethodontidae
Cynops ensicauda
Salamandridae
Echinotriton andersoni
Pachytriton labiatus
Paramesotriton spp.
Salamandra algira
Tylototriton spp.
Tylototriton spp.
PISCES - PESHQIT - RIBE
EPHALASPIDIOMORPHI – PAKLARE
ETROMYZONTIFORMES
Petromyzontidae
Lampetra fl uviatilis
HONDRYCHTHYES (ELASMOBRANCHII) – HRSKAVIĈNJAĈE
RECTOLOBIFORMES
Rhincodontidae
Pristis microdon
AJIFORMES
Pristidae
Pristis microdon
CTINOPTERYGII – ZRAKOPERKE
184
CIPENSERIFORMES
LUPEIFORMES
Clupeidae
YPRINIFORMES
Cyprinidae
Alosa spp. (osim vrsta
ukljuĉenih u Prilog I ovog
Pravilnika)
Barbus spp. (osim vrsta
ukljuĉenih u priloge I i III
ovog Pravilnika) mrene
Caecobarbus geertsi
Rutilus frisii meidingeri
STEOGLOSSIFORMES
Osteoglossidae
Arapaima gigas
ERCIFORMES
Apogonidae
Pterapogon kauderni
Labridae
Cheilinus undulatus
ALMONIFORMES
Salmonidae
Salmo salar
ILURIFORMES
Siluridae
Silurus aristotelis
YNGNATHIFORMES
Syngnathidae
Hippocampus spp.
ARCOPTERYGII - DVODIHALICE I RESOPERKE
ERATODONTIFORMES
Ceratodontidae
Neoceratodus forsteri
RACHNIDA - PAUĈNJACI
RANEAE
CORPIONES
ARTHROPODA - ĈLANKONOŠCI
Theraphosidae
Aphonopelma albiceps
Aphonopelma pallidum
Brachypelma spp
Scorpionidae
Pandinus dictator
Pandinus gambiensis
Pandinus imperator
NSECTA - INSEKTET - INSECTS - KUKCI
OLEOPTERA
Lucanidae
Colophon spp.
EPIDOPTERA
Papilionidae
Atrophaneura jophon
Atrophaneura palu
Atrophaneura pandiyana
Baronia brevicornis
Bhutanitis spp.
Graphium sandawanum
Graphium stresemanni
Ornithoptera spp. (me
përjashtim të llojeve të
185
përfshira në Shtojcën II të
këtij U.A.)
Papilio benguetanus
Papilio esperanza
Papilio grosesmithi
Papilio maraho
Papilio morondavana
Papilio neumoegeni
Parides ascanius
Parides hahneli
Teinopalpus spp.
Trogonoptera spp.
Troides spp.
Saturniidae
NTIPATHARIA
Graellsia isabellae
Antipatharia spp.
ELIOPORACEA
Helioporidae
Heliporidae spp.
ORGONACEAE
Coralliidae
Corallium elatius
Corallium japonicum
Corallium konjoi
Corallium secundum
CLERACTINIA
Scleractinia spp.
TOLONIFERA
Tubiporidae
Tubiporidae spp.
YDROZOA - OBRUBNJACI
ILLEPORINA
Milleporidae
Stylasteridae spp.
TYLASTERINA
Stylasteridae
Stylasteridae spp.
ECHINODERMATA - IRIQËT E DETIT - BODLJIKAŠI
OLOTHUROIDEA – TRANGUJT E DETIT - TRPOVI
SPIDOCHIROTIDA
Stichopodidae
Isostichopus fuscus
MOLLUSCA - BUTAKËT - MEKUŠCI
IVALVIA - GUACAT - ŠKOLJKAŠI
NIONIDA
ENEROIDA
Unionidae
Cyprogenia aberti
Epioblasma torulosa
rangiana
Pleurobema clava
Margaritiferidae
Margaritifera margaritifera
Tridacnidae
Tridacnidae spp.
186
ASTROPODA - KËRMIJTË - PUŢEVI
RCHAEOGASTROPODA
Haliotidae
Haliotis midae
ESOGASTROPODA
Strombidae
Strombus gigas
TYLOMMATOPHORA
Camaenidae
Papustyla pulcherrima
FUNGI - GLJIVE
ICHENES – LIKENET - LIŠAJEVI
ECANORALES
CLADONIACEA
E
Cladonia L. subgenus
Cladina (Nyl.) Vain.
FLORA - BILJKE
RYOPHYTA - MAHOVINE
USCI
Leucobryaceae
USCI
Sphagnaceae
TERIDOPHYTA - PAPRATNJAĈE
YCOPODIALES
Lycopodiaceae
Leucobryum
(Hedw.) AAngstr.
Sphagnum L. spp.
glaucum
Lycopodium spp. (
PERMATOPHYTA – SPERMATOFITET - SJEMENJAĈE
Agavaceae
Agave victoriae-reginae
Calibanus hookeri
Dasylirion longissimum
Nolina interrata
Amaryllidaceae
Galanthus spp
Narcissus bulbocodium L.
Narcissus juncifolius
Lagasca
Sternbergia spp.
Apocynaceae
Hoodia spp.
Pachypodium spp.
Rauvolfia serpentina
Araceae
Arisaema dracontium
Arisaema erubescens
Arisaema galeatum
Arisaema nepenthoides
Arisaema sikokianum
Arisaema thunbergii var.
urashima
Arisaema tortuosum
187
Biarum davisii ssp.
marmarisense
Biarum ditschianum
Araliaceae
Panax ginseng (samo
populacija Ruske Federacije)
Panax quinquefolius
Arecaceae
(Palmae)
Beccariophoenix
madagascariensis
Lemurophoenix halleuxii
Marojejya darianii
Neodypsis decaryi
Ravenea louvelii
Ravenea rivularis
Satranala decussilvae
Voanioala gerardii
Asteraceae
(Compositae)
Artemisia eriantha Tem
Artemisia genipi Weber
Doronicum plantagineum L.
subsp. tournefortii(Rouy) P.
Cout.
Leuzea rhaponticoides
Graells
Othonna cacalioides
Othonna clavifolia
Othonna hallii
Othonna herrei
Othonna lepidocaulis
Othonna retrorsa
Berberidaceae
Podophyllum hexandrum
Brassicaceae
(Cruciferae)
Alyssum pintadasilvae
Dudley.
Malcolmia lacera (L.) DC.
subsp. graccilima(Samp.)
Franco
Murbeckiella pinnatifi da
(Lam.) Rothm. subsp.
herminii (Rivas-Martinez)
Greuter & Burdet
Tillandsia harrisii
Bromeliaceae
188
Tillandsia kammii
Tillandsia kautskyi
Tillandsia mauryana
Tillandsia sprengeliana
Tillandsia sucrei
Tillandsia xerographica
Cactaceae
Cactaceae spp
Caryocaraceae
Caryocar costaricense
Crassulaceae
Dudleya stolonifera
Dudleya traskiae
Cyatheaceae
Cyathea spp.
Cycadaceae
Cycadaceae spp.
Dicksoniaceae
Cibotium barometz
Dicksonia spp. (
Didiereaceae
Didiereaceae spp.
Dioscoreaceae
Dioscorea deltoidea
Droseraceae
Dionaea muscipula
Euphorbiaceae
Euphorbia spp.
Fabaceae
Anthyllis lusitanica Cullen
& Pinto da Silva
Caesalpinia echinata
Dalbergia granadillo
Dalbergia retusa
Dalbergia stevensonii
Dipteryx panamensis
Dorycnium pentaphyllum
Scop. subsp. transmontana
Franco
Pericopsis elata
Platymiscium pleiostachyum
Pterocarpus santalinus
Fouquieriaceae
Ulex densus Welw. ex
Webb.
Fouquieria columnaris
Gnetaceae
Gnetum montanum
189
Iridaceae
Iris lusitanica Ker-Gawler
Juglandaceae
Oreomunnea pterocarpa
Lamiaceae
(Labiatae)
Teucrium salviastrum
Schreber subsp. salviastrum
Schreber
Aloe spp.
Liliaceae
Lilium rubrum Lmk
Trillium pusillum
Trillium rugelii
Trillium sessile
Magnoliaceae
Meliaceae
Magnolia liliifera var.
obovata
Cedrela fissilis
Cedrela lilloi (C.
angustifolia)
Cedrela montana
Cedrela oaxacensis
Cedrela odorata
Cedrela salvadorensis
Cedrela tonduzii
Swietenia humilis
Swietenia macrophylla
Swietenia mahagoni
Nepenthaceae
Nepenthes spp.
Orchidaceae
Orchidaceae spp.
Orobanchaceae
Cistanche deserticola
Papaveraceae
Meconopsis regia
Passifloraceae
Adenia glauca
Adenia pechuelli
Pedaliaceae
Harpagophytum spp.
Plumbaginaceae
Podocarpaceae
Armeria sampaio (Bernis)
Nieto Feliner
Podocarpus neriifolius
Portulacaceae
Anacampseros spp.
Avonia spp.
Ceraria carrissoana
Ceraria fruticulosa
190
Lewisia serrata
Primulaceae
Cyclamen spp.
Proteaceae
Orothamnus zeyheri
Protea odorata
Ranunculaceae
Adonis vernalis
Hydrastis canadensis
Rosaceae
Prunus africana
Sarraceniaceae
Rubus genevieri Boreau
subsp. herminii (Samp.)
Sarracenia spp.
Scrophulariaceae
Anarrhinum
longipedicelatum R.
Fernandes
Euphrasia mendonçae
Samp.
Picrorhiza kurrooa
(iskljuĉuje Picrorhiza
scrophulariifl ora)
Scrophularia berminii Hoff
manns & Link
Scrophularia grandifl ora
DC. subsp. grandifl ora DC.
Scrophularia sublyrata Brot.
Selaginellaceae
Selaginella lepidophylla
Stangeriaceae
Bowenia spp.
Taxaceae
Taxus chinensis
Taxus cuspidata
Taxus fuana
Taxus sumatrana
Taxus wallichiana
Tetracentraceae(T
rogodendraceae)
Thymeleaceae
Tetracentron sinense
Aquilaria spp.
Gonystylus spp.
Gyrinops spp.
Valerianaceae
Nardostachys grandifl ora
Welwitschiaceae
Welwitschia mirabilis
Zamiaceae
Zamiaceae spp
Zingiberaceae
Hedychium philippinense
191
Zygophyllaceae
Bulnesia sarmientoi
Guaiacum spp.
192

Podobné dokumenty

Z (arabského) muslimského sv ta

Z (arabského) muslimského sv ta J ;&B= M A ;&&= L L P ;&C= R 3 K K+ ;C = G SD ;C&= $ SD ;C<= L K O ;C<= LX $ ;C<= L K E K ' ;C;= @

Více

SMĚRNICE RADY 92/43/EHS

SMĚRNICE RADY 92/43/EHS předložen Komisi. Informace budou zahrnovat mapu lokality, její název, zeměpisnou polohu, rozlohu a údaje vyplývající z uplatnění kritérií vyjmenovaných v příloze III (etapa 1) v úpravě stanovené K...

Více

Entomologický průzkum (Coleoptera, chrobáky) v Národním parku

Entomologický průzkum (Coleoptera, chrobáky) v Národním parku Abstract: The research of the Coleoptera in the National park of Nízké Tatry (Slovakia) started in 2004. By now 1183 species of Coleoptera from 64 families have been found. Two new species from the...

Více

Desperado - Bowling

Desperado - Bowling GBKSV Stuttgart - Osterturnier 2013 am 29. - 31. März 2013

Více

54 FAUNISTIC RECORDS FROM THE CZECH REPUBLIC – 308

54 FAUNISTIC RECORDS FROM THE CZECH REPUBLIC – 308 14.vi.2010, 1 ♀, on a field edge together with Dolichus halensis (Schaller, 1783) and Amara anthobia A. Villa et G. B. Villa, 1833, M. Linhart lgt., det. et coll., K. Resl revid. TuranianMediterran...

Více

update 27.03 23:50 Zobrazit téma

update 27.03 23:50 Zobrazit téma Koncerty, Akce, Festivaly s více interperty Videoklipy s českými titulky

Více

U-Profily - aluprofil.at

U-Profily - aluprofil.at Ingrid L. BLECHA Ges.m.b.H. IMPORT - EXPORT A-2620 NEUNKIRCHEN, Triftweg 102 Tel +43 2635 68097 Fax +43 2635 68096 e-mail [email protected] www.blecha-alu.cz

Více