P3 -klonování

Komentáře

Transkript

P3 -klonování
P3 -klonování
P1
5'
P3
P3
RNA +
5'
HC-Pro
Primer PVY5
5'
DNA +
3'
DNA -
5'
DNA +
3'
DNA -
CI
NIa
NIb
3'
CP
1.RT-PCR
Primer PVY3
P3+
P3-
5'
P3+
P3-
5'
2. Restrikce
P3 inzert
5'
T4 DNA ligáza + ATP
5'
3'
NcoI
Bgl II
3. Ligace
plazmid pMPM A4omega
5'
5'
3'
NcoI
araC
E. coli ori
amp R
f1 ori
5S
MCS
Legenda
araC - promotor indukovatelný arabinózou
MCS- multiple cloning site
E.coli ori, f1 ori - bakteriální poèátky replikace obsahuje: XhoI, SalI, ClaI, Hind III,
ampR - gen rezistence k ampicilinu
EcoRV, SphI, PstI, SmaI, BglII, SpeI
5S - ribozomální 5S RNA
ampR
pThioHis
ampR
lacZ
pMPM 4 Omega
P3
ara C
Nco I
MCS
Bgl II
5. pMPM
6xHis
P3
Nco I
MCS
Bgl II
4. pThioHis
6. Transformace
R
amp+
? inzert
selekèní médium
arabinóza
ampR +inzert
7. Indukce
IPTG
ampR +inzert
Potyviry
Virová èástice pøipomíná pružné vlákno
cca 760 nm dlouhé a 10 nm v prùmìru
(zobrazena je pouze èást)
CP-coat protein
virová èástice sestává
z 2000 kopií tohoto proteinu
VPg
protein kovaletnì vázaný
na virovou RNA
slouží místo èepièky pøi
translaci virových proteinù
ssRNA
genom potyvirù pøedstavuje
cca 9,6 kb dlouhá pozitivní
RNA, kódující jediný polyprotein
N- i C-terminální èásti
jsou orientovány do vnìjšího prostøedí
obì jsou pomìrnì variabilní
N-terminus nese motiv DAG
pro pøenos mšicemi
Potyviry
Potyviry tvoøí nejvìtší skupinu rostlinných virù
s pøibližnì 150 èleny
napadají snad všechny kulturní rostliny
pøenášeny jsou pøedevším hmyzem
jejich genom je pøekládán do jednoho polyproteinu,
který je autoprotelyticky štìpen na 7 až 10 proteinù
všechny proteiny se exprimují v ekvimolárním pomìru
Obalový protein má schopnost
samosestavení bez pøítomnosti RNA

Podobné dokumenty

Produktový list

Produktový list Displej sad MKi9100 a MKi9200 je odnímatelný, uživatel si ho tedy z bezpeènostních dùvodù pøi opuštìní vozidla mùže vzít s sebou. Dálkové ovládání lze dle potøeby umístit kdekoliv (v dosahu øidièe)...

Více

Modelářská elektronika

Modelářská elektronika Systém DUPLEX je urèen pro dálkové ovládaní modelù, který pracuje ve volném pásmu 2,4 GHz. Nejedná se však o pouhou náhradu klasického ovládání pomocí FM vysílaèù a pøijímaèù pracujících v pásmu 35...

Více

Rombach Actaris 133 / 233

Rombach Actaris 133 / 233 ventil, který odpouští plyn ven, pak je nutné instalovat odvìtrávací nebo odfukové vedení. Minimální prùmìr odvìtrávacího potrubí pøedpisovaný normami 3380 a 33822 je DN 15. Pro zajištìní nenarušen...

Více

Indikační soubor laboratorních vyšetření v diabetologii Diabetes

Indikační soubor laboratorních vyšetření v diabetologii Diabetes s hodnotou glykémie nad 16.7 mmol/l a při klinických symptomech diabetické ketoacidózy. Z ketolátek určujeme kyselinu acetoctovou, aceton a kyselinu beta-hydroxymáselnou (3hydroxybutyrát). K vyšetř...

Více

rydlo vzor konec

rydlo vzor konec Centrální jednotkou zaøízení je pulzní ampérometrický detektor, který je umístìn v izolovaném válcovém prostoru. Øízení a získávání dat probíhá automaticky prostøednictvím softwaru Metrodata IC-Net...

Více

Symbolika rostlin

Symbolika rostlin procesu správného chápání se zrodí v èlovìku úžas, který pomáhá sdìlenou vìc konzervovat, zachovat v pamìti pro budoucnost, do klenotnice zkušeností lidstva. Pan Ježíš to svým žákùm pøipomínal víck...

Více

Nanotechnologie - výukový text

Nanotechnologie - výukový text ze stříbrných pohárů, do vody se házely stříbrné mince). Dnes víme, ţe nanočástice stříbra (přesněji shluky atomů stříbra a stříbrných kationtů o rozměru 5 – 15 nm) jsou vysoce toxické nejen pro ba...

Více

Výživa a pohybová aktivita v prevenci a léčbě civilizačních

Výživa a pohybová aktivita v prevenci a léčbě civilizačních Dřívější a někde dosud používaná je jednotka práce kalorie (1 cal = 4,18 J), která vyjadřuje množství tepla, potřebného k ohřátí 1 g vody o 10 C, z 150 C na 160 C. Člověk jako všechny heterotrofní ...

Více