Radniční listy 2/2015

Komentáře

Transkript

Radniční listy 2/2015
Radniční
listy
2
/ 2015
Měsíčník občanů
statutárního města
Olomouce
Jihoslovanské
mauzoleum se
dočká opravy
Rozárium má stále
šanci na obnovu
str. 7
Čtvrt století od obnovení
Sokola v Olomouci
str. 24
Titulní foto Robert Mročka
Přechody pro chodce chce
město řešit přednostně str. 4
SERVIS
Sběrové soboty budou opět po celý rok
Svoz bioodpadu v roce 2015
Aby měli občané možnost využívat sběrové soboty v průběhu celého roku,
byly letos nově navrženy jinak – na jaře,
a pak na podzim proběhne pět sběrových
sobot s 20 stanovišti.
Jarní sběrové soboty proběhnou v termínech: 18. 4., 25. 4., 16. 5., 23. 5. a 30. 5. 2015.
Podzimní sběrové soboty proběhnou
v termínech: 3. 10., 10. 10., 17. 10., 24. 10.
a 7. 11. 2015. Budeme včas informovat.
Kontejnery budou na stanoviště přistaveny v sobotu od 8 do 13 hodin.
Pravidelný čtrnáctidenní svoz bioodpadu ze speciálních 240litrových nádob
ve městě Olomouci bude opětovně zahájen od března 2015:
Sudý – 10. týden – od 3.3.2015
Lichý – 11. týden – od 9.3.2015
SBĚROVÉ SOBOTY
Povel
Olomouc-střed
Nové Hodolany
roh ulic Stiborova a U Kovárny
roh ulic Hněvotínská a Junácká
roh ulic Na Vozovce a Polívkova
roh ulic Mošnerova a Za Vodojemem
ulice Valdenská
(vedle domu č. 46)
roh ulic V Křovinách a Schweitzerova
roh ulic Kateřinská a Aksamitova
roh ulic Černá cesta a Sokolovská
16. května 2015
Lazce
Chomoutov
Bělidla
Radíkov
23. května 2015
Holice
Nový Svět
Slavonín
Hejčín
30. května 2015
Týneček
Chválkovice
Svatý Kopeček
Lošov
roh ulic Tvrdíkova a Sládkova
Dalimilova (u hospody)
Táboritů (u školy)
parkoviště za točnou autobusů MHD
ulice U Cukrovaru (kotelna)
ulice Přichystalova (u obchodu)
ulice Pod Kostelem
ulice Pešinova (u kostela vlevo)
Bohuslava Martinů (rybník)
roh Selské náměstí a ulice Kubatova
parkoviště (u hřiště)
ul. Svolinského (u hasičské zbrojnice)
LOKALITY / PRVNÍ SVOZ VE 14DENNÍM INTERVALU
Černovír, Kl. Hradisko, Hejčín, Řepčín (sudé úterý) 3. 3.
Nové Sady, Povel, Olomouc-město (sudá středa)
4. 3.
Neředín, Topolany (sudý čtvrtek)
5. 3.
Bělidla, Chválkovice, Týneček (sudý pátek)
6. 3.
Nemilany, Slavonín (liché pondělí)
9. 3.
Hodolany, Pavlovičky, Nedvězí (liché úterý)
10. 3.
Chomoutov, Lazce, Nová Ulice (lichá středa)
11. 3.
Holice, Nový Svět (lichý čtvrtek)
12. 3.
Droždín, Lošov, Radíkov, Sv. Kopeček (lichý pátek) 13. 3.
Upozorňujeme občany, že větší množství
bioodpadu nelze odkládat v pytlích vedle
biopopelnic. Takto odložený odpad nebude z provozních důvodů odvezen! Větší
množství bioodpadu je nutné odvézt do
sběrových dvorů nebo využít sběrových
sobot.
INZERCE
SC 350011/02
18. dubna 2015
Neředín
Tabulový vrch
Olomouc západ
Nová Ulice
25. dubna 2015
Nové Sady
Přitom stále platí možnost uložení kusového domovního odpadu v areálu sběrových dvorů.
Sběrové dvory jsou v Neředíně – za krematoriem a v Hodolanech – Chelčického ulice.
Provozní doba je pondělí až sobota 9–13
a 13:30–17 hodin, neděle 9–13 hodin.
Více informací podá odbor životního
prostředí, Magistrát města Olomouce,
Hynaisova 10, tel.: 588 488 332, e-mail:
[email protected] nebo na staránkách města www.olomouc.eu.
2 / RADNIČNÍ LISTY
OBSAH / EDITORIAL
5
8
AKTUALITY
str. 4–9
 Jedna z priorit města: přechody pro chodce
 Olomouc je nejlepší v péči o památky
 Jednotná jízdenka se osvědčila,
bude pokračovat
 Stromy podél řeky musely pryč.
Kvůli povodním
 Vyřeší město problém s bezdomovci?
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
str. 10
 Ovzduší ve městě ovlivňujeme i my sami
TÉMA MĚSÍCE
str. 11–13
 Jihoslovanské mauzoleum konečně patří městu.
Oprava, která mu vrátí důstojnost, může začít
16
21
OSOBNOST
 Rozhovor s ředitelem FN Olomouc
Romanem Havlíkem
str. 14–15
ROZVOJ MĚSTA
 Flora zprovoznila správní budovu,
restauraci otevře na jaře
 Město chce mít energeticky
úsporné školní budovy
str. 16–17
DĚTI A MLÁDEŽ
 Děti se učí zvládat hravou formou
první pomoc
 Školička Anička v Heřmánku připraví
děti na školku
str. 18
POLICIE A HASIČI
str. 19
 Kamerový systém strážníků využijí policisté
 Město podpořilo práci dobrovolných hasičů
KULTURA
str. 20–21
 Pierre Vasarely přivezl dílo slavného dědečka
27
SPORT
str. 22–23
 Dostál převzal v Olomouci cenu
pro nejlepšího kanoistu
 Olomouc zná nejlepší sportovce roku 2014
VOLNÝ ČAS
str. 24–26
 Čtvrt století od obnovení Sokola v Olomouci
 Jeden svět vám v březnu praskne bubliny
 Festival ProTibet 2015 se blíží
31
OBČANSKÁ SPOLEČNOST
str. 27–29
 (Ne)viditelná Olomouc pro velký zájem pokračuje
 Mladí migranti chtějí pracovat
 Kyberšikana: Neboj se promluvit!
KŘÍŽOVKA
str. 30
FOTOSTRANA
str. 31
 Olomouc uspěla v Národním divadle,
premiér navštívil Hanou
Manažeři inzerce: Jindřich Marek, tel.: 608 769 595, e-mail: [email protected]; Anna Bažantová, tel.: 730 195 067, e-mail: [email protected]; Kateřina Vybíralová, tel.: 604 929 976, e-mail: [email protected]; Havel Mouka, tel.: 602 557 777, e-mail:
[email protected] Tyto noviny distribuuje Česká pošta, s.p. V případě, že vám nedošly do schránky, uplatněte reklamaci u svého poštovního doručovatele. Nebo volejte na telefon 730 195 067 (paní Bažantová). Reklamace a stížnosti na distribuci uplatňujte nejpozději do 2. 3. 2015.
Radniční listy, časopis občanů statutárního města Olomouc • 17. ročník • Vydává statutární město Olomouc – Rada města Olomouce, Horní náměstí, 779 11 Olomouc,
IČ 00299308, ve spolupráci s vydavatelstvím Strategic Consulting, s.r.o., držitelem certifikátu ISO 9001 • Redakční rada: předseda – doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.,
členové – JUDr. Martin Major, MBA, RNDr. Ladislav Šnevajs, RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. , Bc. Miroslav Petřík, Mgr. Pavel Bednařík, Mgr. Michaela Johnová Čapková, Ing. Miroslav
Marek, Mgr. MiloslavTichý, Mgr. Radka Štědrá, Mgr. PavelVysloužil; odpovědný redaktor, editor – Martin Hála, šéfredaktorka – Mgr. Lenka Jedličková: tel: 725 728 897, e-mail:
[email protected] • Distribuce: Jindřich Marek, telefon: 608 769 595, e-mail: [email protected] • Sídlo redakce: Radniční listy, Magistrát města
Olomouce, Horní náměstí, 779 11 • Do všech domácností v Olomouci zdarma • Uzávěrka příštího čísla 12. 3. 2015 • Počet výtisků: 55.000 kusů.Vychází 12 x ročně. Náklad ověřen ABC • Rozšiřuje Česká pošta, s. p. Reklamace na nedodání výtisků lze uplatnit na tel. čísle 730 195 067, nebo na e-mail: [email protected] •Výtisky jsou k dispozici
i v Informačním centru radnice • Tiskne: Europrint • DTP: Tomáš Coufal • Registrační číslo: MK ČR E 11006 • Radniční listy najdete také na www.olomouc.eu • Vyšlo 23. 2. 2015.
Bližší informace k inzerci naleznete na stránkách: www.ceskydomov.cz – zde jsou k dispozici ceníky, podmínky inzerce a termíny vydání.
Vážení věrní čtenáři,
uplynulo 100 dnů
vlády nové radniční
koalice a opět máme
možnost nahlédnout
do způsobu uvažování, rozhodování a práce samosprávy.
Nepřestávám se divit nad rozmanitostí
tváří našeho města. Nepřestávám si přitom uvědomovat limity našich schopností
užít si jeho krásy, svěžesti a vyzrálosti,
dané úsilím generací našich předků. Každý
máme svá tajná přání, každý toužíme zažít
něco neobyčejného a víme, že právě společné
zážitky, společně strávený čas a jakási jiskra
a podvědomá přitažlivost je to, co stmeluje
naše rodiny, pracovní kolektivy, formální
i neformální party, kluby a koneckonců
všechny Olomoučáky se svým městem.
Před pár dny skončilo mistrovství světa
ve sjezdovém lyžování v americkém Beaver Creek. Pro nás, hrdé fanoušky českého
týmu, se šťastným i nešťastným koncem.
Rodák z nedalekého Šumperku Ondřej
Bank se letos již po několikáté zvedl ze země
po úrazech a překonání neznámé nemoci.
Ještě pár desítek metrů před cílem sahal po
stupních vítězů. Ošklivý pád ve stokilometrové rychlosti, po kterém se za jeho život
modlili i nevěřící, naštěstí nakonec skončil
drobným zraněním. Šárka Strachová se po
složitém rozchodu s otcem trenérem vyrovnala i s nádorem v hlavě a znovu se zvedla
až k nejvyšším výkonům.
Je obdivuhodné, jak někteří lidé, byť opakovaně sraženi nepřízní osudu do bláta,
najdou sílu se nejen zvednout, ale šplhat
znovu a znovu na kopce nejvyšší. Chce to
však spoustu obětí a odříkání. Beru to jako
příležitost na chvíli se zastavit a přemýšlet
v době, kterou naši předci odpradávna věnovali půstu a odříkání před Velikonocemi.
Přemýšlet o tom, co je v životě více a méně
důležité a zda by nás čas přemítání, zamyšlení, větší střídmosti a očisty organismu
po zimě neposunul o kousek dál, stejně jako
naše špičkové lyžaře.
Je čas ztišit se. Je čas uvědomit si, jestli
opravdu po něčem toužíme, jsme ochotni bojovat, obětovat se, milovat,...? Jsme
ochotni přispět k tomu, že se nemusíme
stydět za to, jak smýšlíme, jak vychováváme naše děti, že jsme Evropany, že jsme?
Přeji vám vnímavé prožití postních dnů
a radost z prvních náznaků jara!
Ladislav Šnevajs,
náměstek primátora města
Olomouc
RADNIČNÍ LISTY / 3
AKTUALITY
Jedna z priorit města: přechody pro chodce
Policisté z dopravního inspektorátu provádějí v posledních letech kontroly přechodů pro chodce a přezkoumávají, zda
odpovídají současným normám. Jedná se
například o šířku vozovky, osvětlení přechodu, přehlednost místa či možnost rozdělit uprostřed vozovku ostrůvkem pro
přecházející osoby. „V některých případech se s nimi shodujeme, jiné přechody
ale považujeme za mimořádně důležité
pro bezpečí a komfort chodců a s návrhem na jejich rušení se neztotožňujeme,“
upozorňuje primátor Antonín Staněk.
Lepší žádný přechod než nevyhovující
Rekonstruovat všechny přechody, které neodpovídají normám, město nestíhá
v takovém tempu, v jakém na ně policisté upozorňují. Ti zase namítají, že za
bezpečnost chodců odpovídají ze zákona
oni a není možné z důvodu bezpečnosti
a platných zákonů čekat.
Podle policie nepředstavuje zrušení přechodu, který neodpovídá normám, pro
chodce větší riziko, než když využívají
přechod nevyhovující. Chodci přecházející mimo přechod jsou opatrnější, a z hlediska bezpečnosti je tak lepší přechod
žádný než nevyhovující. „Vzhledem ke
vzniku nového zákona, kdy se mylně
hovořilo o „absolutní“ přednosti chodců
na přechodech, mnoho chodců vstupuje
na přechod, aniž by se rozhlédli. Pokud
se k tomuto způsobu vstupování do vozovky přidá i nevyhovující přechod (například délkou), riziko střetu se neúměrně zvyšuje. Při vstupu do vozovky mimo
přechod je chování chodců zcela odlišné,
musí počkat až projedou vozidla a potom
PŘECHODY, KTERÉ CHCE POLICIE ODSTRANIT:
– 3x na silnici č. I/35 a Iú46 ul. Albertova–Brněnská–Velkomoravská–Wolkerova
– silnice č. I/35 ul. Jeremenkova
– silnice č. I/46 ul. Pavlovická
– silnice č. I/46 ul. Divišova v křižovatce s ul. Bystrovanskou
– 2x na tram. zastávce Bělidla v u. Divišova
– ul. Hodolanská u křižovatky s ul. Tyršovou
– ul. Hodolanská u křižovatky s ul. Farského
4 / RADNIČNÍ LISTY
Foto Robert Mročka
Na dvě desítky přechodů, které neodpovídají zákonným normám, chtějí
v Olomouci zrušit dopravní policisté.
Město s tímto postupem nesouhlasí
a radí se o situaci s právníky. Mezitím
připravuje projektové dokumentace
na vybudování nových nebo úpravu
stávajících přechodů.
Ulice Střední Novosadská. Policie nechala přechod zrušit, lidé tudy chodí dál. Nemají jinou možnost – v celé ulici žádný jiný nenajdou.
přechází,“ vysvětlil mluvčí olomouckých
policistů Josef Bednařík.
Střední Novosadská je bez přechodů
Situace došla tak daleko, že například po
celé délce ulice Střední Novosadská není
momentálně k dispozici ani jeden přechod
pro chodce. Na přelomu roku zmizela
zebra u Střední školy polygrafické i u křižovatky se Zikovou ulicí. „Tyto přechody
v žádném parametru nevyhovovaly normě, tedy BESIPu: dvojnásobná délka, tedy
dvojnásobný čas potřebný na přejití, chybějící speciální osvětlení a bezbariérovost.
U učiliště ještě ke všemu vstupovali chodci zpoza zaparkovaných aut,“ zdůvodnil
kroky policie Josef Bednařík.
Aby se situace, jaká nastala v případě
Střední Novosadské, neopakovala, usiluje město o intenzivnější komunikaci mezi
všemi zainteresovanými stranami. Město
totiž v mnoha případech není ani vlastníkem komunikací, na nichž se dotčené
přechody nacházejí, a není účastníkem
jednání o jejich osudu.
– 2x na tram. zastávce Husův sbor v ul. Hodolanská
– ul. Hodolanská u křižovatky s ulicí Purkyňova
– ul. Hodolanská u křižovatky s ulicí Jiráskovou
– 2x na tram. zastávce Hodolanská v ul. Hodolanská
– na silnici č. I/35 v ulici Pražská v křižovatce s ul. Erenburgovou
Pozn. V tomto seznamu jsou jen přechody na silnicích 1. třídy, postupně přibývají požadavky na rušení dalších, a to na
silnicích 2. a 3. tříd i na místních komunikacích.
Přechody pro chodce budou pro tento rok
hlavní prioritou mezi chystanými projektovými dokumentacemi, a to jak úpravy
přechodů v souladu s novými normami,
tak vybudování několika nových. Kromě
již zmíněných dvou přechodů ve Střední
Novosadské, které chce město v co nejkratší lhůtě obnovit, je další preferovanou akcí rekonstrukce dvou stávajících
a dle policie nevyhovujících přechodů
v ulici Hodolanská u křižovatek s ulicemi
Jiráskova a Stará Víska. „Situaci v Hodolanech vnímáme jako opravdu mimořádně důležitou. Chceme pomoci obyvatelům této čtvrti, kde je frekventovaná
komunikace, přes kterou lidé přecházejí
například do základní a mateřské školy,“
konstatoval primátor. Mezi prioritami je
také nový přechod u Klášterního Hradiska u autobusové zastávky.
Náklady na pořízení pěti projektových
dokumentací jsou 600 tisíc korun. Celkové náklady na uvedení všech přechodů
do souladu se zákonem si vyžádá řádově
desítky milionů korun.
Město proto spojilo své síly s krajem.
„V případě spolupráce s Olomouckým
krajem existuje možnost získat prostředky z dotací, na něž samo město nedosáhne. K tomu je ale nutné mít připravenou
projektovou dokumentaci,“ vysvětlil primátor Olomouce Antonín Staněk. Snahou
podle něj bude, aby hrazení nákladů na
úpravy přechodů šlo z velké části z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.
(jed)
AKTUALITY
včetně rozsáhlého archeologického výzkumu, i snahu po začlenění tzv. Dómského návrší do turistického ruchu ve
městě,“ vypočítal úspěchy města ředitel
olomouckého pracoviště NPÚ Chupík.
„Komise vysoce oceňuje také aktivní snahu po řešení složité majetkové problematiky u Mauzolea jihoslovanských vojínů
v Bezručových sadech,“ doplnil.
Vítěz krajského kola obdrží kromě finančního příspěvku také pamětní list Sdružení historických sídel Čech, Moravy
a Slezska. V případě vítězství v kole celostátním se částka zvyšuje na jeden milion
korun. Cena, která byla poprvé udělena
v roce 1995 městu Svitavy, opravňuje celostátního vítěze k užívání titulu „Histo(red)
rické město roku“.
INZERCE
Péče o památkově chráněné celky a jejich
obnovu vynesla město Olomouc na první
příčku krajského kola celostátní soutěže.
Město získalo první cenu v klání o nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městské památkové rezervace za rok
2014 v Olomouckém kraji.
Krajský titul je výsledkem hodnocení zástupců ministerstva kultury, ministerstva
pro místní rozvoj a Sdružení historických
sídel Čech, Moravy a Slezska. „Snahou je
ohodnotit výsledky měst dosažené v oblasti péče a obnovy plošně chráněných
památkových celků za pomoci Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón,“
vysvětlil kritéria soutěže ředitel olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu František Chupík.
Město Olomouc, označované mezinárodním průvodcem Lonely Planet za „skrytý
poklad Evropy“, porazilo v hodnocení
odborné komise Šternberk a Lipník nad
Bečvou. „Jako vítěz krajského kola soutěže máme nárok na finanční příspěvek ve
výši 100 tisíc korun. Částku samozřejmě
využijeme v souladu s podmínkami, tedy
na obnovu některé z kulturních památek
v městské památkové rezervaci,“ uvedl
náměstek primátora Ladislav Šnevajs.
Podmínkou poskytnutí peněz z programu je zpracování vlastního programu
regenerace a také finanční spoluúčast na
obnově kulturní památky. „Komise během hodnocení kladně oceňovala velký
objem finančních prostředků, jež město
investovalo do obnovy veřejných prostranství, např. obnovy Dolního náměstí,
Foto Robert Mročka
Olomouc je nejlepší v péči o památky
STÁTNÍ DOTACE NA OBNOVU PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ
RADNIČNÍ LISTY / 5
SC 341895/02
Vlastníci státem chráněných památek, které se nacházpětně formou dodatečného příspěvku na provedené
zejí na území městské památkové rezervace, mají znovu
a zaplacené práce.
možnost požádat o poskytnutí státní dotace z Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských Žádosti o poskytnutí dotace spolu s potřebnými doplňujícípamátkových zón MK ČR pro rok 2016.
mi dokumenty je možno podávat na odbor koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce do 20. 10. 2015.
Musí splnit následující podmínky:
– obnova musí probíhat podle zákona o státní památkové K žádosti je nutno doložit:
péči a stavebního zákona, dotace se poskytuje pouze na – specifikaci prací včetně co nejpřesnějšího odhadu nátu část obnovy, která bezprostředně souvisí s památkokladů (u akcí, jejichž celkové náklady v příslušném roce
vou podstatou objektu (např. obnova střechy, fasády,
přesáhnou milion korun, musí být k dispozici položkový
statické zajištění, restaurátorské práce …) a proběhne
rozpočet zpracovaný projektantem)
v roce 2016
– kopii rozhodnutí (závazného stanoviska) oddělení památ– obnova musí být dostatečně připravena tak, aby mohla
kové péče stavebního odboru Magistrátu města Olomouce
být v roce 2016 včas zahájena (nejpozději do 20. 10. 2015 – kopii stavebního povolení, případně souhlasu s udržovamusí být k obnově vydáno rozhodnutí oddělení památkocími pracemi (pokud již byly vydány)
vé péče stavebního odboru Magistrátu města Olomouce,
ve stejném termínu by mělo být vydáno stavební povole- Další informace žadatelům poskytne Jaromil Přidal, odbor
ní, souhlas k udržovacím pracím apod.)
koncepce a rozvoje MmOl, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc,
– majitel se na obnově musí podílet minimálně 40 % ná- tel. 588 488 385, e-mail: [email protected]; inkladů pro příslušný rok, přičemž dotace je poskytnuta formace jsou k dispozici také na www.olomouc.eu.
AKTUALITY
Už téměř rok mají cestující na železniční trati číslo 310 Hlubočky – Olomouc možnost
využít jednotnou jízdenku na vlak, autobus
a MHD v Olomouci. Poté, co se vedení města seznámilo s dosavadními výsledky a dopady integrace dopravy, rozhodlo se v něm
pokračovat i nadále.
Průzkumy probíhaly před zahájením projektu integrace i po něm, zaměřovaly se na
využití vlakové dopravy a následný přestup na hromadnou dopravu v Olomouci.
Ukázalo se, že přestupnost mezi železnicí
na této trati a olomouckou MHD je skoro
52 procent. Sledován byl také dopad na tržby Dopravního podniku města Olomouce
ve vztahu k železniční trati 310.
„Ukázalo se, že pro dopravní podnik znamenalo zavedení integrovaného jízdného
mírný propad tržeb a že tento propad bude
pravděpodobně pokračovat i v letošním
roce,“ uvedl olomoucký primátor Antonín
Staněk. V osmi měsících minulého roku,
kdy platila možnost využít integrované jízdenky, přišel na tržbách dopravní podnik
o více než 48 tisíc korun, pro letošní rok by
ztráta mohla činit téměř 107 tisíc korun. Zají-
Foto Blanka Martinovská
Jednotná jízdenka se osvědčila, bude pokračovat
mavým faktem ale je, že v celkovém součtu
v loňském roce došlo naopak k mírnému
nárůstu tržeb DPMO. „Vývoj tržeb Českých
drah i tržeb dopravního podniku ve vztahu
k vybrané trati budeme spolu s krajským
koordinátorem každý měsíc bedlivě sledovat,“ dodal primátor. V případě výraznější
změny v chování cestujících by následovalo
opětovné vyhodnocení projektu a případné
úpravy pro příští rok.
Jedná se o pilotní projekt integrace vlakové
dopravy do krajského města. Jeho cílem je
především zvýšit atraktivitu veřejné dopravy
ve srovnání s dopravou individuální. Pokud
se tento projekt dlouhodobě osvědčí, mohou
jej dopravci využít i na dalších tratích. (red)
Oddělení exekucí zmírňuje
sociální dopady na dlužníky
Více než pět tisíc případů a skoro osm tisíc
pohledávek už řešilo nově zřízené oddělení
exekucí olomouckého magistrátu. To funguje od roku 2013 a jeho cílem je jednak koncentrovat vymáhání pohledávek z různých odborů magistrátu do jednoho místa a za druhé
zmírnit sociální dopady případných exekucí.
„Efektivita vymáhání je podobná, jako když
tyto případy dříve řešil exekuční úřad. Výhodou je větší sociální komfort pro občany.
Chtěli jsme zamezit tomu, aby se dlužníkovi,
který dluží menší částku, sahalo v konečném
důsledku třeba na nemovitost,“ vysvětlil náměstek primátora Martin Major.
Oddělení exekucí vymáhá pohledávky v případě, kdy je zjištěn zaměstnavatel dlužníka
nebo plátce jiných příjmů, stejně jako dostupné prostředky dlužníků na jejich bankovních
účtech. „Pokud takový majetek zjištěn není,
jsou jednotlivé případy postupovány k vymáhání soudnímu exekutorovi,“ dodal Robert Kubalík, vedoucí oddělení exekucí.
K 31. prosinci 2014 počet zcela vymožených
případů činil celkem 1295 v celkovém obje(red)
mu dva miliony korun.
SC 350151/01
INZERCE
6 / RADNIČNÍ LISTY
AKTUALITY
Rozárium má stále šanci na obnovu
Reality pro vás
ZAHÁJEN PRODEJ
BYTŮ V II. ETAPĚ
• zahájení výstavby
avby jaro 2015
2015,
kolaudace konec roku 2016
Projekt rekonstrukce a oživení areálu rozária vypracoval Atelier zahradní a krajinářské architektury.
pomoct vyčerpat alespoň část z více než
100 milionů Kč evropských dotací, o které město přijde. Nám jako opozici, která
dlouhodobě na tyto problémy poukazuje, nezbývá než věřit, že jeho realizaci
nebudou opět provázet problémy, které
z rozpočtu města na pokutách zbytečně
odčerpaly téměř 40 milionů Kč a další se
v řádech desítek miliónů od příslušných
úřadů očekávají,“ namítá opoziční zastupitel Miroslav Žbánek.
Vedení města však upozorňuje na to, že
čerpání evropských peněz se nedaří nejen v Olomouci. „Chci upozornit, že to
byla právě snaha neprohlubovat zadlužení města, která nás vedla k tomu, že
jsme některé projekty pozastavili. Rozhodnutí vyčerpat 100 milionů korun by
s sebou neslo spolufinancování z městského rozpočtu ve výši přesahující 50 milionů korun. Toto rozhodnutí by značně
zatížilo rozpočet a nebylo by na opravy
komunikací, přechodů a další potřebné
investice. My jsme se zachovali tak, jako
každá jiná ekonomicky uvažující rodina – když na to nemám, nemohu si brát,
co je mi nabízeno. Ostatně nevyčerpané
peníze nepropadnou, ale budou využity
v rámci Olomouckého kraje zejména na
opravy komunikací,“ uzavírá primátor
(jed)
Antonín Staněk.
RADNIČNÍ LISTY / 7
• atraktivní a vyhledávaná lokalita
• velké balkony a terasy
• vysoký standard domů i bytů
V I. etapě poslední
byty ihned
k nastěhování.
Pro více informací o projektu
Holandská čtvrť volejte
774 322 407
[email protected]
Podrobnější info a nabídku bytů naleznete na
www.holandska-ctvrt.cz
Nové byty Pražská Brána
Tel.: 733 530 921
uc, Neředín
- oblíbená lokalita Olomo
k
4+k
až
k
- byty kategorie 1+k
015
5/2
by
tav
výs
ení
onč
- dok
DACHI, s.r.o.
Ztracená 34 | 771 00 Olomouc
tel.: 800 154 723, 585 224 559
[email protected] | www.dachi.cz
SC 341890/02
„Prověřujeme možnost dodatečně zařadit
do rozpočtu rekonstrukci olomouckého
rozária tak, aby to pro město bylo co nejméně finančně náročné,“ vysvětlil náměstek primátora Ladislav Šnevajs. Město
požádá Úřad regionální rady o vyhlášení
nové výzvy na tento projekt. Financování
by pak bylo v rozpočtu města rozloženo
do let 2015 a 2016. Celkové náklady na rekonstrukci by se měly vyšplhat na zhruba
29 milionů korun, město by mělo ve svém
rozpočtu najít něco přes čtyři miliony.
Obnovu rozária na jednání rady města
osobně podporoval i rektor Univerzity
Palackého Jaroslav Miller a připraveno je
i Výstaviště Flora Olomouc, které už má
hotový záchranný program unikátního
genofondu růží. „Jsem osobně velice rád,
že se nakonec podařilo vyjednat nové podmínky, které pro město budou znamenat
mnohem menší finanční spoluúčast, a obnova rozária se nakonec uskuteční,“ podotkl primátor města Antonín Staněk.
Projektem obnovy rozária by se měli
zabývat zastupitelé při svém březnovém jednání. Toto téma se chystá otevřít
i opozice. „Problémy s obnovou rozária
jsou jen jednou z ukázek katastrofálního
řízení investičních projektů z evropských
fondů. Přestože nepatří z našeho pohledu k investičním prioritám města, může
• jen 20% záloha, doplatek
po kolaudaci
INZERCE
Jedinečný krajinářský celek, jaký nemá v našich městech obdoby, s potenciálem, který se přímo nabízí k využití. Tak hodnotí areál olomouckého rozária
Zdeněk Sendler z Atelieru zahradní a krajinářské architektury. Právě jeho
atelier vypracoval projekt rekonstrukce a oživení areálu rozária a jeho zapojení do organismu města a bezprostředního okolí. Radní se nyní snaží najít
optimální finanční řešení náročného, ale mimořádně zajímavého projektu.
AKTUALITY
KRÁTCE Z OLOMOUCE
Stromy podél řeky musely pryč. Kvůli povodním
 Na nový územní plán, který město schválilo loni na
podzim, byly podány tři žaloby. Jednu z nich podal
i Office Park Šantovka, kterému nový územní plán brání
v jím uvažovaných stavebních záměrech. Ústní jednání v této věci proběhne u Krajského soudu v Ostravě
25. února 2015.
 Náklady z městského rozpočtu na uspořádání referenda o zákazu hazardu na území Olomouce, které se
konalo v prosinci loňského roku, činily zhruba 900 tisíc
korun, oproti původním odhadům (1,4 mil. Kč). Výsledek referenda je neplatný, protože se ho zúčastnilo jen
8,2 procent oprávněných osob (k platnosti byla přitom
potřeba minimálně 35procentní účast).
 Úřad pro dědické záležitosti partnerského města Luzernu
se obrací na Olomoučany s prosbou, aby pomohli najít příbuzné po panu Jindřichu Dostálovi (*1. 2. 1954, †29. 6. 2014).
Informace mohou nahlásit na tel.: 585 513 253.
 Nejpozději do konce května mají občané povinnost
uhradit poplatek za komunální odpad. Výše poplatku
zůstává stejná jako loni, tedy 660 korun na osobu. Zachovány zůstaly také okruhy osob, které jsou od poplatku osvobozeny. Podrobnosti o osvobození a úlevách lze
získat na www.olomouc.eu. Poplatek lze zaplatit hotově
na pokladně v přízemí – hale budovy NAMIRO, Palackého 14, Olomouc. Více informací lze získat na telefonních
číslech 588 488 617–621, 588 488 611–612.
 Oficiální web města Olomouce získal první místo
v soutěži vyhlášené ministerstvem vnitra. Titul Parádní
web 2014 získaly stránky Olomouce v kategorii měst
hlavně za to, že jsou podle odborníků přehledné, graficky vydařené a uživatelsky přátelské. Porotci přitom
neoceňovali jen jejich podobu, ale také obsah, který
hodnotili jako velmi kvalitní.
 Současná podoba olomouckého adventu a vánočních
trhů se Olomoučanům i návštěvníkům města líbí. Svou
spokojenost vyjádřili v anketě na webu města, v níž hlasovalo bezmála 600 lidí a průměr kladných odpovědí je
téměř 83 procent. Jejich postřehy a podněty radnice zohlední při přípravě výběrového řízení na nového provozovatele. Společnosti Kulturní Olomouc už totiž vypršela
pětiletá smlouva na pořádání trhů.
 Od 9. března mají zájemci možnost vypůjčit si bezplatně od města 720litrový kompostér. Stejně tak ti,
kteří v roce 2013 neobdrželi sady barevných tašek na
třídění odpadů, mají možnost o ně zažádat na odboru
životního prostředí. Bližší informace podá Petr Swaczyna, tel.: 588 488 335.
 Nejbližší jednání Zastupitelstva města Olomouce se
bude konat 20. března 2015 od 9 hodin ve velkém zasedacím sále budovy magistrátu v Hynaisově ulici.
8 / RADNIČNÍ LISTY
Foto Blanka Martinovská
 Město pokračuje v kontrolách heren na svém území.
Vyplývá z nich, že ne všichni jejich provozovatelé splnili
svou povinnost a vyhověli požadavkům obecně závazné
vyhlášky o regulaci hazardních her. Radní znovu oslovují
tyto provozovatele a navíc podávají podnět ministerstvu
financí, aby zahájilo řízení o odebrání povolení k provozu výherních loterijních terminálů na těchto adresách.
Problematikou regulace hazardu se nyní zabývá i speciálně ustanovená pracovní skupina.
Kácením dřevin začala příprava stavby
další etapy protipovodňových opatření
v Olomouci. Státní podnik Povodí Moravy nechal odstranit stromy a keře podél řeky v úseku od železničního mostu
poblíž ulice Wittgensteinovy až po most
v ulici Komenského. „Je to nezbytná součást přípravy stavby a zahrnovat bude
samozřejmě i náhradní výsadbu stromů,“
ujistil generální ředitel Povodí Moravy
Jan Hodovský.
„Konkrétně jsme povolili kácení 354 stromů a 14 skupin keřů o rozloze 1613 m². Náhradní výsadba bude zahrnovat 245 stromů
a 1372 m² keřové plochy,“ vysvětlil vedoucí
odboru životního prostředí magistrátu Petr
Loyka.
Zahájení II. B etapy se předpokládá ve
3. čtvrtletí roku 2016 a dokončení v roce
2019. „Od roku 1997 se Olomouc potýká se
všemi typy povodní, které pro Českou republiku připadají v úvahu. Musíme proto
vybudovat protipovodňovou ochranu, protože lze předpokládat, že znovu přijde období, kdy ji budeme potřebovat,“ zdůraznil
primátor Olomouce Antonín Staněk.
Jako I. etapa je označován obtokový kanál u teplárny. Byl dokončen v říjnu 2007.
II. A etapa zahrnovala zkapacitnění koryta Moravy a další úpravy od soutoku
Mlýnského potoka s Moravou až k železničnímu mostu. Tato etapa byla dokončena v říjnu 2013.
„Nyní bude realizována II. B etapa od
soutoku Moravy a Mlýnského potoka
nad Velkomoravskou ulicí až k mostu
Komenského, tedy i nové nábřeží včetně
řešení mostů Masarykova a Komenského
a souvisejících investic města,“ doplnil
(red)
primátor Antonín Staněk.
Oblíbenou Region Card čekají změny
Šest tisíc lidí si vloni koupilo olomouckou regionální kartu neboli Olomouc
Region Card. Tento počet se rok od roku
zvyšuje. Slevová turistická karta je mezi
uživateli stále oblíbenější, protože se s jejím použitím dá skutečně velmi výrazně
ušetřit. V letošním roce zůstane slevová
karta v nabídce, současně se ale bude po
téměř deseti letech vypisovat nová soutěž
na administrátora karty pro roky 2016
až 2018. Zároveň se letos po šesti letech
mírně zvýší cena karet.
„S tím, jak rostou ceny vstupného jednotlivých subjektů, rostou také náklady na
dofinancování rozdílu za navštívené památky,“ uvedl náměstek primátora Pavel
Urbášek. Provoz karty, jednání s partnerskými subjekty a všechny další náležitosti
obstarává administrátor. Tomu pak na fungování slevové karty doplácí Olomoucký
kraj a město Olomouc, přičemž kraj přispívá 65 a město 35 procenty. Za rok 2014
doplácelo město Olomouc 200 tisíc korun,
(red)
letos zaplatí stejnou částku.
KARTA SE STÁLE VYPLATÍ
Pro letošní rok se zvýší cena osmačtyřicetihodinové
karty pro dospělého ze 180 na 240 korun, pětidenní
karta bude dospělého místo 360 korun stát 480 korun.
Mírně se zvýší i ceny dětských karet. I po této úpravě
bude nabízená výhoda vysoce převyšovat cenu karty. Ta
se naposledy měnila v roce 2009. Platnost regionálních
karet, zakoupených dříve za původní nižší cenu, ani po
zdražení nekončí. Olomoucká regionální karta umožňuje navštívit zdarma přes sedmdesát různých cílů, jako
jsou třeba hrady Šternberk a Bouzov či Zoo Olomouc,
zdarma používat olomouckou MHD a nebo se levněji
najíst v restauraci, ubytovat v hotelu či využít jiných
služeb u zhruba stovky poskytovatelů na území celého
Olomouckého kraje.
AKTUALITY
Vyřeší město problém s bezdomovci?
Velkým problémem je zajištění bydlení pro ty, kteří se chtějí z ulice
dostat zpět do normálního života – zejména pro rodiny s dětmi.
Město provozuje v současné době přes 600 bytů zvláštního určení,
které slouží zejména osamělým seniorům a osobám s pohybovým
postižením. „Do budoucna chceme rozšířit nabídku sociálního
bydlení i pro rodiny s dětmi nebo pro další osoby, které mají problém udržet si běžné nájemní bydlení,“ plánuje vedoucí odboru
(red)
sociálních věcí olomouckého magistrátu Michal Majer.
INZERCE
SC 350166/01
Město Olomouc řeší tuto problematiku dlouhodobě ve spolupráci s organizacemi, které bezdomovcům pomáhají najít si bydlení, zlepšit jejich životní situaci nebo řešit zdravotní problémy. V rámci komunitního plánování sociálních služeb funguje
pracovní skupina pro osoby v přechodné krizi, která takovéto
činnosti koordinuje. „Rada města bere tuto problematiku velmi
vážně. Uvědomujeme si nutnost pomáhat lidem bez domova,
ale zároveň chránit obyvatele města před obtěžováním ze strany opilých nebo agresivních osob, chránit před znečištěním
parčíky či vozidla městské hromadné dopravy,“ vysvětlil náměstek primátora Ladislav Šnevajs důvod, proč se začátkem
února sešla k tomuto tématu rozšířená pracovní skupina. Jednání se účastnili zástupci městské policie, Policie ČR, Charity
Olomouc, Úřadu práce a členů zastupitelských klubů.
Počty bezdomovců v ulicích Olomouce trvale narůstají o necelých deset procent ročně. V současnosti žije v Olomouci
na ulici, přesněji řečeno přespává v různých vybydlených
a opuštěných prostorách, okolo 350 osob. Zhruba stejný počet
osob je akutně ohrožen bezdomovectvím a žije po různých
ubytovnách, nebo přespává u známých. Podobně jako v jiných městech se podařilo v Olomouci vybudovat síť služeb,
která nabízí lidem bez domova bydlení v azylových domech
nebo noclehárnách, umožňuje jim provést osobní hygienu
nebo nabízí pomoc s hledáním práce.
Navzdory přesvědčení některých obyvatel nepředstavují bezdomovci skutečné bezpečnostní riziko – nejsou pachateli závažných trestných činů, naopak sami se občas stávají oběťmi
brutálních útoků. Často se však dopouštějí drobných krádeží
v obchodech, znečišťují veřejná prostranství, ve skupinách
popíjejí alkohol a obtěžují pak ostatní obyvatele města.
Vůči těmto lidem pak městská policie postupuje nekompromisně. Počet bezdomovců, kteří jsou takto pravidelně v hledáčku městské policie, nepřekračuje 150 osob. „Jsou to známé
osoby, které nerespektují jakékoli řešení jejich protiprávního
jednání, nic si z udělené pokuty nedělají,“ říká ředitel městské policie Pavel Skalický. V rámci stávající legislativy a obecné úrovně vymahatelnosti práva však hlídky městské policie
kromě častějších kontrol vytipovaných lokalit toho o moc více
dělat nemohou. Krajním řešením je uložení zákazu pobytu
v konkrétní lokalitě, za jehož porušení už je pak možné osobu
soudně stíhat. „Chtěl bych upozornit, že v případech, kdy na
tyto osoby opakovaně žádné jiné sankce neplatí, a tyto zcela
ignorují pravidla občanského soužití a veřejného pořádku,
budeme daleko častěji využívat součinnosti s přestupkovým
oddělením magistrátu v rámci následného správního řízení,
které může sankci zákazu pobytu uložit,“ ujistil Skalický.
Z jednání pracovní skupiny vzešlo několik závažných témat,
na které se chce město zaměřit. „V současné době nás trápí
narůstající počet seniorů, kteří nezvládli svou finanční situaci
a skončili na ulici. Jedná se také o lidi se zdravotním postižením, na ulici končí také osoby zbavené svéprávnosti nebo
duševně nemocní, kteří se často stávají obětí lidské vypočítavosti. Těm všem se musíme snažit pomoci,“ přiblížil náměstek primátora Ladislav Šnevajs.
Foto Robert Mročka
S bezdomovci – lidmi bez přístřeší – se nepochybně
setkal každý z obyvatel Olomouce. Někdo se jim snaží pomoci dobrým slovem nebo pár drobnými, mnoho
lidí má z bezdomovců strach, nebo jsou jim na obtíž
svým vzhledem i projevy.
RADNIČNÍ LISTY / 9
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Ovzduší ve městě ovlivňujeme i my sami
Starat se o zlepšení kvality ovzduší je jednou z důležitých povinností měst
a obcí v celé republice. Olomouc je v tomto ohledu výjimečná hned ve dvou
směrech – byla jedním z prvních měst v ČR, které zahájilo měření kvality
ovzduší už v roce 1994, a je také jediným městem, jehož obyvatelé mají možnost sledovat výsledky měření prostřednictvím interaktivní mapy. Zároveň
neustále usiluje o to, aby se tato oblast životního prostředí zlepšovala.
10 / RADNIČNÍ LISTY
Foto archiv
Přesně před jednadvaceti lety, v březnu
1994, uvedlo město Olomouc do provozu
tři monitorovací stanice v různě zatížených oblastech města. S daty získanými
z těchto měřicích stanic pak pracuje odbor životního prostředí magistrátu. Výsledky měření mohou mimo jiné sloužit
jako podklad pro různé stavební záměry,
ať už ze strany radnice, nebo soukromých
investorů. Zdaleka ale nejsou určeny jen
odborníkům – podívat se, jaké je ovzduší v konkrétní lokalitě ve městě, mohou
i zájemci z řad široké veřejnosti. Umožňuje jim to interaktivní mapa kvality
ovzduší města Olomouce, která je umístěna na webu města (www.olomouc.eu).
„Občan se tak snadno pomocí této aplikace dostane na jednom místě k zobrazení rozložení škodlivin na území města
v historické řadě a rovněž k aktuálním
výsledkům měření kvality ovzduší,“ přiblížila vedoucí oddělení ochrany ovzduší
Jitka Pudelová.
Když v roce 2012 skončila měřicím stanicím životnost, vytvořil odbor životního
prostředí ihned nový projekt. Do šesti
vytipovaných lokalit – Řepčín, Slavonín,
Klášterní Hradisko, Hodolany, Horní náměstí a Svatý Kopeček – vyrazil během
jednoho roku opakovaně speciální měřicí
vůz. Loni v prosinci pak vyjel měřicí vůz
speciálně znovu do dvou lokalit – Řepčína a Slavonína. Cílem bylo zjistit, co je
tady hlavním zdrojem znečištění. V dopoledních a odpoledních hodinách dominovaly imise z dopravy a ve večerních
a nočních hodinách potom ze spalování
v lokálních topeništích. Z hlediska druhu
užitého paliva převládla biomasa nad fosilními palivy. „Překvapilo nás, že se tady
objevil poměrně významný podíl emisí
ze spalování plastů. Zaráží mne, že lidé
si sami takto ničí prostředí, ve kterém žijí,
a znečišťují vzduch, který dýchají,“ podivil se nad výsledky náměstek primátora
Aleš Jakubec, který má oblast životního
prostředí ve své kompetenci. Odbor životního prostředí proto hodlá tento kontrolní odběr zopakovat i mimo topnou
sezonu.
„Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí z dopravy ve městě patří mezi
NÍZKOEMISNÍ ZÓNY? NÁKLADY
OBROVSKÉ, EFEKT MINIMÁLNÍ
Speciální měřicí vůz navštívil vybrané lokality ve městě.
naše priority a už jsme v tomto ohledu
řadu účinných opatření přijali. Mezi ně
patří výstavba části dálničního obchvatu
města, zákaz vjezdu nákladních automobilů s hmotností nad 12 tun na úseku
silnice I/35, zavedení zóny s dopravním
omezením, do které je zakázán vjezd
všech motorových vozidel s výjimkou
dopravní obsluhy, zavedení pěších zón
a podpora cyklodopravy, plošný systém
jednosměrných ulic, regulace parkování
Zákon o ochraně ovzduší z roku 2012 umožňuje nově
jednotlivým obcím zavést tzv. nízkoemisní zóny (NEZ). To
jsou oblasti, do kterých je omezen vjezd vozidel způsobujících větší znečištění. V současné době neexistuje v České
republice žádné město, které by nízkoemisní zóny už
zavedlo. Nejdále je v tomto ohledu Hlavní město Praha,
které tuto vyhlášku připravuje. Jak bude v praxi fungovat
a jaký bude její dopad na životní prostředí, se ale ukáže
až v delším časovém horizontu. Olomouc už má k dispozici studii proveditelnosti NEZ, jejíž výsledky nyní odbor
životního prostředí podrobně analyzuje a konzultuje se
zpracovateli. „Případné zavedení nízkoemisní zóny ve
městě by bylo rozsáhlým regulačním opatřením, které by
se dotklo snad všech obyvatel města. Proto je třeba důkladně zvážit přínosy a případná negativa tohoto opatření,“ upozornil náměstek primátora Jakubec.
Problémem v zavedení NEZ jsou nejen obrovské finanční náklady, ale také celá řada náročných administrativních kroků. Výsledný efekt je podle odborníků
přitom krajně nejistý. „Jedním z podstatných problémů
při zavedení nízkoemisní zóny je také stav dopravní
infrastruktury – dokud nebude dokončen celý obchvat
Olomouce, nebo neodvedeme z této zóny dopravu
jiným způsobem, nemůžeme o tomto opatření vůbec
uvažovat,“ upozornil Jakubec. Pozitivní přínos nízkoemisní zóny by také podstatně snížil počet výjimek,
které musí město ze zákona udělit rezidentům a dalším
motoristům, kteří se potřebují do dané zóny dostat, a to
bez ohledu na stav vozidla.
a podpora elektrifikované veřejné dopravy, konkrétně dostavba tramvajové trati
na Nové Sady a její další pokračování,“
vyjmenoval náměstek Jakubec.
V současné době funguje na území Olomouce jedna měřicí stanice provozovaná městem, a to ve Velkomoravské
ulici. Souběžně provozuje měřicí stanice Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a také Český hydrometeorologický
(jed)
ústav.
TŘI OTÁZKY PRO... VEDOUCÍHO ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PETRA LOYKU
Má smysl v Olomouci zavádět v tuto chvíli nízkoemisní zóny?
S ohledem na stávající stav dopravní infrastruktury, absenci funkčního obchvatu, záchytných
parkovišť a vzhledem k tomu, že byla v minulosti realizována taková dopravní opatření, která vymístila významný podíl tranzitní dopravy mimo zastavěné území města, se přínos nízkoemisní zóny v Olomouci nejeví tak jednoznačný. Osobně považuji zavedení navrhovaného
opatření na území města Olomouce za málo účinné ve vztahu k životnímu prostředí.
Jak tedy město usiluje o zlepšení kvality ovzduší?
Za významný krok vedoucí ke zlepšení kvality ovzduší považuji přípravu realizace tramvajové trati na Nové Sady, ale i to, že letos připravuje vedení města další „stopku“ vjezdu nákladních aut do centra
Olomouce. Schválilo nová dopravní omezení, která se týkají nejen celého území městské památkové rezervace, ale
i dalších lokalit města.
Co je kromě dopravy nejvýznamnějším zdrojem znečištění?
Nejen v Olomouci a okolí jsme aktuálně svědky návratu domácností k tuhým palivům, v horším případě i pálení všeho
možného včetně odpadů. Vzhledem k cenám elektřiny a plynu chtějí občané ušetřit i za cenu, že si znečišťují přímo
místo, kde žijí. Kotle různé technické a provozní úrovně jsou znovu z důvodu cen plynu a elektřiny připojovány a při
neodborné manipulaci hrozí i nebezpečí požáru i otravy oxidem uhelnatým.
TÉMA
Jihoslovanské mauzoleum konečně patří městu.
Oprava, která mu vrátí důstojnost, může začít
Na to místo není hezký pohled už mnoho let. Lidé ho obcházejí obloukem, protože chátrající objekt plný sprejerských výtvorů a dalších projevů vandalství už dlouho neplní svou funkci – být důstojnou připomínkou těch, kteří
padli v bojích během první světové války. Na osudu Jihoslovanského mauzolea v Bezručových sadech se podepsaly také historické události, které zavinily, že objekt neměl desítky let majitele, který by o něj pečoval.
S myšlenkou postavit v Olomouci pomník, kde by byly shromážděny ostatky
zhruba dvanácti stovek jihoslovanských
vojáků pohřbených během první světové
války po celém území Moravy, přišli ve
20. letech minulého století členové Klubu
přátel Jugoslávie.
Stavba mauzolea navrženého architektem Hubertem Austem začala v roce 1926
na uměle navezeném pahorku v Bezručových sadech. Oficiálním vlastníkem objektu se stalo Království Jugoslávie, které
ovšem formálně zaniklo 17. dubna 1945.
Až do letošního roku tak mauzoleum
nemělo skutečného majitele, který by se
mohl do jeho rekonstrukce pustit.
Dokud totiž památka nepatřila městu,
nemohlo do ní investovat žádné prostředky z městského rozpočtu. „Nemůžeme ze zákona investovat do majetku, který není v našem vlastnictví. A ze stejného
důvodu jsme nemohli ani žádat o žádnou
dotaci na tyto účely,“ vysvětlil náměstek
primátora Ladislav Šnevajs.
O památku a její případnou obnovu nestál ani žádný z pěti nástupnických států,
které vznikly pro rozpadu Jugoslávie.
Foto Robert Mročka
Soudní spor trval roky
Objekt Jihoslovanského mauzolea chátrá už dlouho.
Objekt se tak dostal do patové situace –
nikdo o něj nestál, ale město do něj investovat nemohlo. A přestože zástupci jednotlivých států už v roce 2012 souhlasili,
aby město památku převzalo do svého
vlastnictví, trvalo soudům roky, než v této
věci rozhodly. Průtahy způsobila i lhůta pro
případné odvolání proti verdiktu soudu některého z nástupnických států. „Velké poděkování patří velvyslankyni Slovinska paní
Smiljane Knez, která nám pomohla vyjednat dohodu mezi městem a nástupnickými
INZERCE
KUPON NA
SLEVU 100,-
KUPON na návštěvu
designera u Vás doma
ZDARMA
kvalitní designové kuchyně za nejlepší cenu
3D návrhy,
zaměření,
poradenství
a doprava ZDARMA
%
A
Y
V
E
SL
internetový obchod | pneuservis |
200m od zastávky U Kapličky |
pneu a disky | široký výběr skladem |
775 994 552 | Jižní 118, Olomouc
RADNIČNÍ LISTY / 11
kuchyně, vestavné skříně, koupelnový nábytek, ložnice
Inzerát slouží jako kupon na
slevu 100,- na přezutí auta
při zakoupení pneu
SC 350163/01
0
Ž6
spotřebiče za
internetové ceny
Horní Lán 1327/6a
779 00 Olomouc
tel.: 773 66 62 62
www.sgkuchyne.cz
250 m nad OBI
AKCNIPNEU.cz
Olomouc
Foto Blanka Martinovská
Foto Blanka Martinovská
TÉMA
Skupinku bezdomovců, kteří u objektu „táboří“, strážníci nevyhánějí.
Útoky vandalů poznamenaly nejen budovu, ale ušetřeny nezůstaly ani ostatky padlých vojáků.
státy bývalé Jugoslávie o převzetí památníku do vlastnictví města,“
připomněl náměstek Šnevajs.
Výsledkem soudního sporu, který vlastně „sporem“ v pravém
slova smyslu nebyl, je skutečnost, že se Olomouc v letošním roce
stala vlastníkem objektu. Bezprostředně poté souhlasili radní
s tím, že si město zažádá o dotaci na jeho rekonstrukci. „Naším cílem je vrátit důstojnost místu, kde jsou uloženy ostatky
jihoslovanských vojáků, kteří padli na území Moravy a Slezska
během 1. světové války. Zároveň tím chceme připomenout myšlenku slovanské vzájemnosti, jež sehrála důležitou roli v době
vzniku Československé republiky,“ vysvětlil Ladislav Šnevajs.
Bezdomovci brání dalším vandalským útokům
Chátrat začal objekt už koncem první republiky, dílo zkázy se
završilo v posledních desetiletích dvacátého století. Byzantské
reliéfy, fresky a obrazy zanikly pod „uměním“ sprejerů a útoků
vandalů nebyly ušetřeny ani samotné rakve s ostatky. Útočníci
vypáčili opakovaně vchod do krypty, rakve otevřeli a vysypali.
Poté byla z bezpečnostních důvodů krypta zazděna.
Objekt se stal v posledních letech útočištěm skupinky bezdomovců, která před jeho vstupem „táboří“. Strážníci jsou však
k jejich přítomnosti u památky shovívaví. „O skupince bezdomovců samozřejmě víme, situaci tady pravidelně monitorujeme, ale nevyháníme je. Svou přítomností totiž paradoxně zabraňují dalším škodám, které by mohly na objektu vzniknout. Oni
sami jsou spolehliví a škody nedělají, naopak od té doby, co se
zde pohybují, jsme nezaznamenali žádné další útoky sprejerů,
pohozené injekční stříkačky a podobně,“ vysvětlil ředitel Městské policie Olomouc Pavel Skalický.
Záchrana památky proběhne ve třech etapách
tourism.olomouc.eu
Jarní Olomouc
Pozvěte své přátele a známé do jarem provoněné Olomouce.
Speciální nabídka jarních pobytů
od 1. dubna do 3. května 2015.
Třídenní pobyt pro dva již od 2 300 Kč!
Rezervace a více informací:
www.stayovernight.eu
Připravilo: Statutární město Olomouc ve spolupráci s hotelovými zařízeními krajské sekce AHR ČR.
12 / RADNIČNÍ LISTY
Oprava kulturní památky by mohla začít už v příštím roce. Radní města souhlasili s podáním žádosti o dotaci na ministerstvu
obrany, protože náklady na záchranu památky jsou odhadovány na 20 milionů korun. Získání dotace z programu ministerstva obrany na zabezpečení péče o válečné hroby je proto klíčové. Finančně by na obnovu Jihoslovanského mauzolea mohl
přispět také Olomoucký kraj. Na ten se město s žádostí o dotaci
obrátí rovněž ještě letos.
Rekonstrukce je naplánována ve třech na sobě nezávislých etapách, podle dostupných finančních prostředků. Stavební práce
v rámci první etapy mají spočívat v odstranění vlhkosti obvodového zdiva krypty a zahrnují také obnovu systému lemovacích
zídek teras a venkovních schodišť. Poškozené prvky kulturní
památky budou nahrazeny kopiemi. Termín zahájení stavebních prací je předpokládán v roce 2016 a celkové náklady na
první etapu jsou odhadnuty na osm milionů korun.
Druhá etapa pak počítá s celkovou obnovou kaple, včetně poškozených dveřních a okenních výplní, obnovením podlah, stěn
a stropů. Dále by měla být opravena i střecha kaple a obnovena
elektroinstalace a osvětlení. Na čelní stěnu kaple pod loubím
pak přijde informační tabule s informacemi o historii a účelu
stavby mauzolea. Třetí etapa rekonstrukce by zahrnovala opravu podzemní krypty, v níž jsou uschovány ostatky jihoslovanských vojáků.
TÉMA
Foto Blanka Martinovská
HISTORIE JIHOSLOVANSKÉHO
MAUZOLEA
Přesný seznam pohřbených vojáků se podařilo nedávno dohledat v Bělehradském archivu.
„Postupná oprava mauzolea se má stát pomyslnou i symbolickou tečkou zakončující obnovu olomouckých parků, které se
po nedávné rekonstrukci znovu staly skutečnou chloubou Olo-
Jedenáct metrů vysoká stavba ve stylu monumentálního
neoklasicismu podle návrhu olomouckého architekta Huberta Austa vyrostla v roce 1926 na území, které město darovalo
tehdejšímu Království Srbů, Chorvatů a Slovinců.
Hlavním objektem mauzolea je kaple s kopulí a představenými třemi řadami dórských sloupů na uměle navezeném pahorku. Kaple je přístupná dvojramenným schodištěm, uvnitř
se nacházejí poškozené, částečně zamalované fresky světců
v byzantském stylu. Na průčelí stavby je reliéfní nápis v češtině a srbochorvatštině „VĚRNOST ZA VĚRNOST – LJUBAV ZA
LJUBAV“. Sochařskou výzdobu objektu vytvořil Julius Pelikán.
Pod kaplí je krypta s ostatky jihoslovanských vojáků, kteří zemřeli v olomouckých vojenských nemocnicích během první
světové války, posléze sem byly svezeny ostatky i z jiných částí
republiky a momentálně je jich uložených 1188. Ostatky jsou
uloženy v malých dřevěných rakvích s číselným označením
a poskládaných do železných regálů.
„Nedávno se podařilo v Bělehradském archivu dohledat
dokonce přesný seznam pohřbených, včetně čísel rakví
a dalších podrobných údajů, postupně budeme tyto
i jiné zajímavosti o mauzoleu zveřejňovat. Může to být
zajímavé pro milovníky historie i potomky padlých vojáků,“ upřesňuje náměstek primátora Ladislav Šnevajs.
mouce. Teď je na nás, abychom si jejich krásu a význam dokázali užít, vnímat, pochopit a předat dalším generacím,“ doplňuje
Lenka Jedličková
náměstek Šnevajs.
SC 350147/02
INZERCE
14204 Radnicni listy 188x130_Unorova kampan GEO_2(Olomouc).indd 1
04.02.15 9:54
RADNIČNÍ LISTY / 13
OSOBNOST
Spolupráci pacienta s lékařem
říká ředitel nemocnice Roman Havlík
Co považujete za svůj největší úspěch za
čtyři roky ve vedení nemocnice?
Jsme jednou z mála velkých nemocnic
v Česku, kde se podařilo dosáhnout ekonomické stability a kladných hospodářských výsledků. Zbavili jsme se dluhů
z předchozích let a dnes si můžeme dovolit i větší investice ve prospěch budoucích generací našich pacientů. Velmi si cením toho, že jsme v mnohých segmentech
pozvedli komfort pro pacienty. Za hodně
zásadní považuji také stále se zlepšující spolupráci a vstřícnou komunikaci
s jednotlivými zdravotnickými pracovišti a v širším kontextu s lékařskou fakultou, univerzitou a plátci zdravotní péče.
Velmi bych si přál, aby v naší nemocnici
panovala co nejpozitivnější tvořivá atmosféra a přátelské vztahy. Máme velký
potenciál chytrých a schopných lidí, ten
je třeba rozvíjet.
Jak fakultní nemocnice vybírá mladé
doktory a jak s nimi pracuje?
Patříme k prestižním nemocnicím a ve
většině oborů je u nás o práci velký zájem. Mladého doktora z možných adeptů
vybírá přednosta pracoviště, lékař pak
prochází všeobecným výcvikem. S těmi,
kdo nesplňují vysoké nároky naší nemocnice, se brzy rozloučíme. Velká většina
Foto Dominik Bachůrek
Šest let je Roman Havlík členem nejužšího vedení největší nemocnice
v Olomouckém kraji, nejprve jako
náměstek pro léčebnou péči a poté
v pozici ředitele Fakultní nemocnice
Olomouc. Přestože stojí v čele zdravotnického kolosu s bezmála třemi
a půl tisíci zaměstnanci a ročním
rozpočtem pět miliard korun, stále
neztrácí kontakt s lékařskou praxí
a pravidelně dochází na I. chirurgickou kliniku operovat. Jeho oborem
jsou operace slinivky břišní. Kromě toho je také aktivním sportovcem, především běžcem a cyklistou,
každý rok se například objevuje ve
startovním poli olomouckého půlmaratonu. S Romanem Havlíkem
jsme hovořili o úspěších olomoucké
fakultní nemocnice a také o plánech
na rozvoj zdravotnického zařízení
v příštích letech.
Ředitel FN Olomouc Roman Havlík je stále aktivním operatérem.
mladých lékařů přichází z Lékařské fakulty Univerzity Palackého, tedy procházejí už během studia praxí v naší nemocnici, a kliniky si je tak mohou vytipovat.
Mnohdy se už během této doby ukáže, že
mladý lékař nebo lékařka má povahově
nebo manuálně blíž k jinému oboru. Je
proto častým jevem, že lékař nastoupí na
jeden obor a skončí na oboru zcela jiném.
14 / RADNIČNÍ LISTY
Od července se budeme nově přijatým
absolventům věnovat ještě intenzivněji. Otevřeme roční program, kde budou
kromě odborného růstu rozvíjeny i jiné
oblasti, jako jsou ekonomika zdravotnictví, management, komunikace a celkový
osobnostní rozvoj. Věřím, že z nich vyrostou nejen dobří odborníci, ale i empatičtí
lidé na vysoké morální úrovni.
OSOBNOST
je třeba neustále rozvíjet,
problémy. První je regulace počtu automobilů vjíždějících do areálu nemocnice a druhým pohodlný přístup k našim
klinikám pro nemocné, kteří se k našim
pracovištím potřebují autem dopravit.
Naším dlouhodobým cílem je přesun
personálu mimo parkovací plochy u jednotlivých zdravotnických pracovišť,
které chceme ponechat pro pacienty.
Neustále se snažíme dobudovávat další
parkovací plochy, ale areál má své limity.
Jsem přesvědčený, že do dvou let bude
parkovacích ploch pro naše pacienty dostatek a odměnou za vybírané parkovné
bude komfortní příjezd k jednotlivým
pracovištím.
Nedávno jste za účasti ministra zdravotnictví otevřeli v areálu nemocnice novou lékárnu. V čem je mimořádná?
Naše nová lékárna je bezesporu nejmodernějším lékárenským provozem v České republice. Do její výstavby jsme investovali přes sto milionů korun z vlastního
rozpočtu. Těší mě, že je to nejen účelná,
ale i architektonicky zajímavá stavba. Pa-
Foto Viktor Čáp
OLOMOUC MÁ NEJMODERNĚJŠÍ LÉKÁRNU V ZEMI
Nejmodernějším lékárenským provozem v České republice se může pochlubit Fakultní nemocnice Olomouc. Lékárna byla
slavnostně otevřena na konci ledna v areálu zdravotnického zařízení v sousedství původní lékárny v ulici I. P. Pavlova.
Architektonicky zajímavá čtyřpodlažní stavba vyrostla během devatenácti měsíců na „zelené louce“.
O výstavbě se začalo uvažovat už před patnácti lety, kdy prostory dosavadní lékárny přestávaly vyhovovat potřebám rozsáhlého
a velmi náročného lékárenského provozu. „Jsme rádi, že se nám tuto myšlenku podařilo dotáhnout do úspěšného konce. Naše
lékárna slouží nejen příchozím pacientům, ale je nezbytná pro zásobování celé nemocnice. Rozsah služeb a jejich komplexnost
ve spojení s moderním prostředím nás teď jednoznačně řadí na špici v oboru,“ říká ředitel FN Olomouc Roman Havlík.
Na neobvyklé stavbě zaujmou na první pohled atypická okna, která byla vyráběna na zakázku. Oválné a kulaté okenní
otvory, kterých je celkem 55, mají tvarem připomínat tobolky a tablety. Specifická je rovněž tmavě šedá reliéfní fasáda,
která obsahuje rostlinné motivy, které připomínají, že bylinky a přírodní léčba jsou vlastně základem farmacie.
doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
Narodil se v roce 1965 v Olomouci. Vystudoval medicínu
na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
a v letech 1992 a 1997 získal specializační vzdělání
v oboru chirurgie, v roce 2011 v oboru onko-chirurgie.
Patří k předním českým specialistům zaměřeným na
operace slinivky břišní, stále je aktivním operatérem.
Titul Ph.D. získal v roce 2000, docentem se stal v roce
2002. Je ženatý, má 2 děti. Ve Fakultní nemocnici
Olomouc působí od roku 1994 na I. chirurgické klinice, přednáší na Lékařské fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci. V roce 2009 se stal náměstkem léčebné
péče FN Olomouc, jako zástupce ředitele vedl nemocnici
od února 2011 a od 1. března 2012 je ředitelem Fakultní
nemocnice Olomouc.
cientům, kteří si přicházejí vyzvednout
své léky nebo zdravotnické pomůcky,
nabízí nová lékárna nesrovnatelně větší
komfort. Výrazně se zvýšila především
kvalita a bezpečnost výroby léčebných
a diagnostických přípravků a také speciálních léků, které se vyrábějí u nás a potom pouze na několika málo místech v republice.
Jaké projekty nemocnice chystá, co mohou pacienti očekávat?
Naším hlavním projektem je stále přestavba nejstarší budovy nemocnice. Jde
o objekt z roku 1896, který označujeme
jako budovu Františka Josefa coby připomínku rakousko-uherského císaře, jenž
dal na konci devatenáctého století souhlas s výstavbou nemocnice. V současné
době vedeme jednání s ministerstvem
zdravotnictví ohledně dotace na přestavbu budovy, kterou bychom dokončili
projekt modernizace nemocnice. V minulých letech jsme vybudovali chirurgický
komplex s urgentním příjmem a centrálními operačními sály, rádi bychom teď
připojili pod jednu střechu další kliniky
a oddělení, a zefektivnili tak provoz našeho zdravotnického zařízení. Věřím, že se
nám to do pěti let podaří.
Lenka Jedličková
SC-81362/3
V jakých oborech je u nás v republice
srovnatelná péče jako v západních státech a ve kterých ještě za špičkovou medicínou zaostáváme?
České zdravotnictví je opravdu na vysoké
úrovni. Myslím, že medicínsky nezaostáváme vůbec v žádném oboru. Dopředu
bychom se měli posunout v oblasti spolupráce pacienta s lékařem. Mám na mysli
například vyšší přenesení práv i zodpovědnosti za vlastní zdraví a léčebný proces i na pacienta. Oproti nejvyspělejším
státům se nejvíce lišíme v délce hospitalizace při jednotlivých diagnózách, u nás
je samozřejmě delší. Celá řada výkonů je
třeba v USA nebo ve Velké Británii prováděna ambulantně, kdežto u nás je při stejných výkonech obvyklá i několikadenní
hospitalizace.
Velmi často diskutovaným problémem
je parkování v areálu fakultní nemocnice. Máte nějaké plány, jak zlepšit možnosti parkování?
Koncepce parkování ve FN Olomouc
je formována snahou vyřešit dva velké
RADNIČNÍ LISTY / 15
ROZVOJ MĚSTA
Flora zprovoznila správní budovu, restauraci otevře na jaře
„Cílem celkové modernizace areálu výstaviště bylo zajistit nesrovnatelně vyšší komfort a rozšíření nabídky služeb všem návštěvníkům i vystavovatelům. A jsme rádi, že
i zaměstnanci konečně získali důstojné prostory odpovídající 21. století. Ty předchozí
byly už skutečně krajně nevyhovující,“ říká
náměstek primátora Aleš Jakubec.
Součástí nové správní budovy je restaurace, kterou bude provozovat samotné
Výstaviště Flora Olomouc a jejíž otevření je plánováno na konec dubna v rámci
jarní etapy květinové výstavy a zahradnických trhů. „Díky restauraci vznikne
deset nových pracovních míst. Kapacita
restaurace bude celkem 80 míst – polovi-
Foto Robert Mročka
Důstojné zázemí nejen pro zaměstnance Výstaviště Flora Olomouc,
ale i pro vystavovatele, poskytuje
nově otevřená správní budova, která zahájila provoz začátkem února
letošního roku. V budově spojené
mostkem s rekonstruovaným pavilonem A vznikly kancelářské prostory,
v nichž sídlí vedení společnosti, výstavnický a ekonomický úsek, a dále
se zde nachází zasedací místnosti
a další zázemí pro vystavovatele,
sklady či archiv výstaviště.
Do nové správní budovy se zaměstnanci výstaviště přestěhovali začátkem února.
na v přízemí, druhá polovina v prvním
patře a k tomu ještě dalších 40 míst na
venkovní terase,“ přiblížil ředitel výstaviště Jiří Uhlíř. Vstup do restaurace bude
z nové příjezdové komunikace, případně
přes můstek spojující restauraci s pavilonem A. Zaparkovat bude možné v těsné
blízkosti restaurace.
Rekonstruovaný pavilon A byl slavnostně otevřen před rokem. Po jeho opravě
se volalo už delší dobu, protože chátrající
budova již nebyla důstojnou kulisou pro
výstavy ani další akce na výstavišti. Díky
modernizaci a rozšíření prostor tak může
nyní Flora nabídnout služby, které zde zatím nebyly možné, jako například pořádání společenských akcí, koncertů, konferencí či menších sportovních akcí.
Rekonstrukce a dostavba pavilonu A včetně správní budovy, parkoviště a příjezdové komunikace přišla na zhruba 200 milionů korun, přičemž asi 40 procent z této
částky pokryje dotace z Regionálního
operačního programu. Podmínkou poskytovatele dotace je, aby pavilon A ročně na(jed)
vštívilo 290 tisíc lidí.
Město vybralo firmy, které budou opravovat silnice
Rámcovou smlouvu na opravy komunikací v příštích letech uzavře město Olomouc
se šesti firmami. Ty budou osloveny v případě, kdy nastane aktuálně potřeba opravit některou komunikaci. Pro příští tři roky
jsou na aktuální opravy komunikací vyčleněny celkem skoro 44 miliony korun.
Město nejprve v závěru minulého roku
oslovilo stavební společnosti, aby vypracovaly nabídky na vzorové akce. Na základě
následného srovnání předložených podkladů pak komise vybrala šest firem, s nimiž
nyní radnice uzavře rámcovou smlouvu na
opravy komunikací. Město pak v každém
konkrétním případě osloví už pouze tyto
vybrané firmy a v následujícím minitendru rozhodne vždy podle nejvýhodnější
nabídky. „Tento již osvědčený postup znamená v praxi snížení konečné ceny za akci
i urychlení procesní stránky v případě aktuální potřeby rekonstrukce v některé ulici,“
vysvětlil primátor města Antonín Staněk
Seznam vybraných firem: Opluštil – Stavby, Kareta, Ecovia Haná, Porr, Eurovia CS,
(red)
Strabag.
16 / RADNIČNÍ LISTY
OHLASY MĚSTSKÝCH ZASTUPITELŮ
NÁZOR OPOZICE: Opravy komunikací by měly být jednou z investičních priorit. Stav některých komunikací včetně příslušenství je až žalostný a již vůbec neodpovídá kulturně společenskému postavení Olomouce jako centra střední Moravy.
Bohužel je to důsledek přístupu nejen představitelů města Olomouce k tomuto problému v minulosti, kdy přednější byla
například výstavba aquaparku. Trvale je podhodnocená investiční činnost při rekonstrukcích komunikací, výsledkem je
například zoufalý stav ulic 8. května a 1. máje. Na opravy komunikací včetně oprav realizovaných Technickými službami
města Olomouce je v letošním roce přidělena rozpočtem částka 46 milionů Kč. Nízký rozpočet a vysoká zadluženost města však umožní realizovat pouze nejnutnější opravy a řešit havarijní stavy. Ze strany hnutí ANO bude této problematice
věnována značná pozornost a budeme apelovat na zvýšení finančních prostředků do rekonstrukcí a oprav komunikací
a zejména zajištění projektové dokumentace v předstihu. Požadujeme také zpracování plánu udržitelné městské mobility, který bude koncepčně řešit udržitelný městský dopravní systém včetně bezpečnosti a kvality městského prostředí.
František Mikeš, zastupitel za hnutí ANO
NÁZOR KOALICE: Souhlasím s názorem pana zastupitele Mikeše, že síť komunikací na území města Olomouce není ve stoprocentním stavu a zejména v místních částech najdeme úseky, které by si opravu zasloužily okamžitě. Tyto podněty máme
od komisí místních částí a odbor dopravy s nimi spolupracuje. Nicméně to je asi tak vše, s čím lze souhlasit. Pan zastupitel již ve
své kritice nerozlišuje mezi komunikacemi v majetku města, Olomouckého kraje a státu. Nesčítá investiční akce většího rozsahu
zajišťované odborem investic, odborem koncepce a rozvoje a opravy garantované odborem dopravy. Klouže jen po povrchu
problému a sděluje, že členové hnutí ANO budou problematice věnovat pozornost. Tu jí ale věnujeme všichni. Naším úkolem
v radě města a zastupitelstvu je však najít prostředky na tyto opravy. Pak ale nemůžeme financovat projekty z evropských peněz
(například rekonstrukci Rozária, jak požaduje v jiném článku jiný člen hnutí ANO), ale musíme rozvažovat, co je priorita. Tu jsme
rozpočtem jasně stanovili – jsou to místní komunikace, přechody apod. Odbor dopravy má v tuto chvíli projekčně připraveno 22
velkých oprav téměř za 52 milionů korun. K realizaci, i s ohledem na přidělené prostředky v roce 2015 (16, 5 mil. Kč), doporučuje
pět. Jsem přesvědčen, že cesta, kdy vyčleněných 46 milionů dáme raději na opravy komunikací ve městě, než na spolufinancování evropských projektů, jen aby se evropské dotace vyčerpaly, je správná. Věřím, že občané to pochopí a podpoří.
Antonín Staněk, primátor (ČSSD)
ROZVOJ MĚSTA
Město chce mít energeticky úsporné školní budovy
Energetické úspory si vedení města slibuje od nového státního programu, který
vyhlásilo ministerstvo průmyslu a obchodu. Souhlasilo proto s podáním žádosti
o dotaci v programu s názvem Efekt 2015,
který má pomoci snížit náklady na energie v budovách základních škol, které
město zřizuje.
Jednou z podporovaných aktivit programu je příprava energeticky úsporných
projektů řešených tzv. metodou EPC
(Energy Performance Contracting). „Jedná se o projekt na klíč, který obvykle
zahrnuje technologické úpravy a změny
energetických systémů tak, aby ve svém
výsledku dokázaly zaručit úspory energie a tedy i úspory provozních nákladů
ve vybraných objektech,“ vysvětluje náměstek primátora Pavel Urbášek s tím, že
tuto metodu chce město použít u 17 školních budov.
Firma, která by energetické služby městu
poskytovala, je pak za své služby placena na základě prokazatelně dosažených
úspor energie. „Příjem včetně zisku je
odvozen buď z přímého snížení nákladů
na energii, nebo ze zlepšení energetické
účinnosti. V zásadě však vždy platí, že
výše splátek souvisí s dosaženými úsporami,“ vysvětluje výhody metody EPC
náměstek Pavel Urbášek.
„Zaměření se na energetické úspory veřejných budov je krok správným směrem.
Je to evropský trend a my jen od vedení
města postrádáme dlouhodobou koncepci
energetického managementu. Ten, jako jedna z našich programových priorit, má za
cíl hledat oblasti energetických ztrát a nabídnout jejich řešení včetně dlouhodobého
zajištění finančních prostředků na realizaci
úsporných opatření. Taková koncepce pak
nemusí pomáhat šetřit jen městu, ale i občanům nebo firmám,“ říká opoziční zastupitel Miroslav Žbánek.
Metodou EPC bylo již rekonstruováno například 31 škol v městské části Praha 13,
15 škol ve Zlíně nebo 36 škol v majetku Pardubického kraje. Další projekty byly realizovány v rámci Olomouckého kraje v pěti
objektech v Zábřehu, v Jesenické nemocnici
a ve třech objektech v majetku Olomoucké(red)
ho kraje
MAJITELÉ PAMÁTEK MOHOU
ŽÁDAT O DOTACI
Majitelé nemovitých kulturních památek mimo městskou památkovou rezervaci mají i v roce 2015 možnost
získat na jejich rekonstrukci dotaci z Ministerstva kultury ČR.
Na základě výzvy Ministerstva kultury ČR vyhlašuje
Magistrát města Olomouce program Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností pro rok 2015. Termín uzávěrky podání žádosti je 28. 2. 2015.
Cílem programu je zachování a obnova nemovitých
kulturních památek, které se nalézají mimo městské památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními
památkami a které nejsou ve vlastnictví ČR.
Zásady a formulář žádosti naleznete na internetových
stránkách Ministerstva kultury – www.mkcr.cz (granty a dotace – památky – program Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností).
Další potřebné informace, konzultační a metodickou
pomoc k postupu při zpracování žádosti lze získat na oddělení památkové péče stavebního odboru Magistrátu
města Olomouce v pondělí a středu v 8–12, 13–17 hod.
(Kateřina Vařeková, kancelář č. 1.14, tel. 588 488 131,
e-mail: [email protected]).
Vlastníci památek, které se nacházejí na území městské
památkové rezervace, a chtějí žádat o dotaci, najdou informace na straně 5.
INZERCE
S
SEAT
!
2/É
2SHUDWLYQÇ/HDVLQJ([NOX]LYQċSURND
NDßGÃKR
BEZ SPLÁTK
L KY
3ú('(0
ú
9Đ(71Ċ
32-,k7Ċ1§
k Ċ §
3/1›=›58.$
$6(59,6
=,01§
31(8
$872
61$'12
.$Þ'£52.<
129·9î=
· î
SEAT
AT Toledo
PċVÇđQÇVSO»WND
6 099,-
seatole.cz
TECHNOLOGY TO ENJOY
NOVÝ SEAT RYCHLE A JEDNODUŠE.
.DßG×PċVÇF]DSODWÇWHMHQQ»MHPYR]XNWHU×]DKUQXMHDXWRUL]RYDQ×VHUYLVWRY»UQÇ]»UXNXSRYLQQÃUXđHQÇLKDYDULMQÇSRMLwWċQÇV
SûLSRMLwWċQÇPREYRGRY×FKVNHODVDGX]LPQÇFKSQHXPDWLN9\EHUWHVL]QDEÇGN\QDwLFKYR]ï0»WHQDWRGYDURN\WDNßHPïßHWH
Y\]NRXwHWQċFRRđHPMVWH]DWÇPMHQVQLOL=DGYDURN\VLSDNEXGHWHPRFLY\EUDWMLQ×sD]DVHQRY×2OÃ7ċwÇPHVHQDY»V
6SRWûHEDDHPLVH&227ROHGRsONPsJNP1DEÇGNDSODWÇGR
SûLçQDQFRY»QÇVH6($7)LQDQFHRGkNR),1X2SHUDWLYQÇOHDVLQJ
QDGREXPċVÇFïNPYđHWQċSRYLQQÃKRDKDYDULMQÇKRSRMLwWċQÇV
VSROXÔđDVWÇVHUYLVHPDSQHXVHUYLVHP8YHGHQÃIRWRJUDçHMVRXSRX]HLOXVWUDWLYQÇ
1$-'(7(1›61$
6 ( $7C Z
Đ / ( 192 / . 6 :$* ( 1* 52 8 3
AUTOCENTRUM OLOMOUC
+RUQÇ/»Q2ORPRXF
77
(LQIR#VHDWRORPRXFF]ZZZVHDWRORPRXFF]
SC 350199/01
NATIONAL SUPPLIER
RADNIČNÍ LISTY / 17
DĚTI A MLÁDEŽ
Ošetřit odřeniny, popáleniny, krvácení či
bolesti břicha. To všechno a ještě mnoho
dalšího se mohou naučit školáci i předškoláci v dvouhodinových kurzech, které
pořádá Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela
Pöttinga v Olomouci. Tyto kurzy probíhají buď v prostorách zdravotnické školy,
nebo její studenti jezdí za dětmi do jejich
škol či školek. Kromě samotného ošetřování zranění na jednotlivých stanovištích
se dozvědí další důležité informace.
„Společně se studenty si například zopakují důležitá telefonní čísla a naučí se
Foto archiv
Děti se učí zvládat hravou formou první pomoc
Žáci ze Základní školy tř. Spojenců se učí zábavnou formou zvládat
pravidla první pomoci.
správně přivolat pomoc. Děti také určují,
co správně má být uloženo v lékárničce
a moc se jim líbí třeba poslech svého srdce fonendoskopem,“ říká učitelka odborných zdravotnických předmětů Evženie
Pospíšilová, která kurzy společně se studenty už několik let organizuje.
Na závěr jsou děti pasovány na malého
záchranáře, obdrží diplom a malou sladkost. Další zájemce o výuku první pomoci formou hry z řad základních a mateřských škol organizátoři vítají, stačí si
domluvit termín. Bližší informace a kon(jed)
takty najdou na www.epol.cz.
Školička Anička v Heřmánku připraví děti na školku
Školička Anička je speciální program Rodinného centra Heřmánek, který je určený rodinám s dětmi od 2,5 roku. Má jim
pomoci usnadnit přípravu na nástup do
mateřské školy a připravit děti na separaci od rodičů. V bezpečném prostředí
a v malé skupině se děti učí navazovat
vztahy s vrstevníky.
Program je připravený pro uzavřenou skupinu maximálně deseti dětí jednou nebo
dvakrát týdně ve čtvrtek a pátek od 9 do
11 hodin. Každá školička trvá deset týdnů
(cena 1300 Kč při docházce 1x týdně a 2200
Kč při docházce 2x týdně).
Pro děti je připravena vybavená herna, tvůrčí
materiál, hudební nástroje, knihy a dvě lek-
torky, které mají dlouholetou praxi s dětmi
této věkové kategorie a průběžně se profesně
i osobnostně vzdělávají. Noví zájemci se mohou přijít informovat na schůzku, která se
koná ve čtvrtek 2. dubna 2015 od 9 do 11 hodin, jarní školička pak začíná 9. a 10. dubna.
Bližší informace naleznete i na webu RC
(red)
Heřmánek www.rc-hermanek.cz.
Provázek nabízí i vzdělávání rodičům
Měsíc březen bude v Rodinném centru Provázek bohatý na různé
možnosti vzdělávání. Rodiče si rozšíří své znalosti, ale i dovednosti v rodičovských kompetencích. A to například: vytvářet pozitivní představu o sobě i svých dětech, aktivně a tvořivě trávit čas se
svými dětmi, učit se zvládat běžné situace a emocionální vztahy,
pozitivně korigovat nevhodné chování svých dětí a další. K tomu
bude sloužit kurz Klíč ke zdravým vztahům s dětmi. Čtyři návazné semináře budou probíhat každý pátek během března. Ženám je
pak určen motivační a vzdělávací víkend (13. až 15. března) v centru ekologických aktivit Sluňákov.
Dalším tématem bude rozvoj zdravotní gramotnosti. V rámci
programu Moje zdraví – moje zodpovědnost bude první setkání
29. března zaměřeno na prevenci nádorových onemocnění.
Ani děti nepřijdou v březnu zkrátka. Kromě běžných kroužků
a programů pro maminky s dětmi je bude určitě lákat akce Noc
s Andersenem, která probíhá v rámci kampaně Celé Česko čte dě(red)
tem 27. března. Podrobnosti na www.rcprovazek.cz.
ŠKOLÁCI VYTVOŘILI VLASTNÍ MÜSLI TYČINKU
Více než dvě stovky školáků z Olomouckého kraje se utkaly v soutěži Fit s müsli. V klání, které
začalo loni v říjnu a skončilo letos v lednu, museli žáci podstoupit vstupní test, podniknout průzkum trhu, vypracovat obchodní model, vytvořit obal a především vymyslet složení müsli tyčinky. Ve velké konkurenci nakonec zvítězili žáci z litovelské základní školy Jungmannova 655, kteří
se kromě finanční prémie 30 tisíc korun mohou těšit i na to, že jejich müsli tyčinka půjde skutečně
do výroby, a to včetně jimi navrženého obalu. Na druhém místě se umístili žáci olomoucké FZŠ
Milady Horákové. Cílem soutěže, kterou organizovalo zájmové sdružení právnických osob OK4Inovace, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Úsovsko Food, bylo inspirovat
(jed)
žáky ke studiu potravinářských a zemědělských oborů a podpořit je k podnikavosti.
18 / RADNIČNÍ LISTY
POHYBOVKY
pro nejmenší
aaneb
neb cviêím sŸMÁMOU,
ÁMO
OU TÁ
TÁTOU
ÁTOU
CCviêení
viêení pro déti veŸvéku 1,
1,5 – 3 roky
Kombinací pohybu a hudby
a hudby cvičí
c
rodiče spolu s dětmi speciálně vybrané
cviky vedoucí ke stimulaci jejich psychomotorického rozvoje.
Pomocí písniček a říkadel rozvíjíme:
• bystření zraku, sluchu, hmatu
a dalších smyslů
• koordinaci pohybů a jemnou motoriku
• vnímání vlastního těla a svého okolí
• rozeznávání barev a tvarů
• sebevyjádření
• ranou socializaci
Cena 100,- Kč
• spolupráci a sdílení
60 min. / dítě s rodičem
Dva programy zaŸcenu
nu jednoho
jednoho:
Zpočátku cvičí s dětmi rodiče,
podle příkladu instruktora, později
zvládají děti pohyb samy.
Jedna lekce zahrnuje 45 minut
cvičení a dalších 15 min
Z
ZDARMA
hraní v Dětském
ko
koutku
„Vodní svět“. Vyzkoušejte
a
a a užijte
si 60 minut ve společnosti
ji
jin
jiných
maminek a dětí.
v pondělí cvičíme na suchu, ve středu ve vodě!
Plavání rodičů s dětmi probíhá každou středu od 10:30 do 11:00 hod. Zábavný
program plný říkanek, písniček, tancování a cvičení ve vodě vede proškolený
instruktor.
Předložením dokladu o cvičení můžete čerpat plavání v rámci
dičem.
zvýhodněného vstupu na 90 min. v ceně 1 Kč/ dítě s rodičem.
ý uvedeného programu,
p g mu,,
Lze uplatnit pouze v době konání výše
90 min.
začát
nejdříve však 30 min. před jeho začátkem.
Vstup na
1,- Kč
Kontakty: Telefon: 588 517 778, E-mail: [email protected]
www.aqua-olomouc.cz
POLICIE A HASIČI
Město podpořilo práci
dobrovolných hasičů
Monitorovací kamerový
systém městské policie
bude sloužit i republikovým policistům. Vedení
města souhlasilo s trvalým zpřístupněním obrazových záznamů kamerového systému
olomoucké městské policie pro potřeby
Krajského ředitelství Policie České republiky Olomouckého kraje. Obě střediska
by se měla propojit ještě v průběhu letošního roku.
„Propojení obou systémů je aktuálně
možné díky modernímu vybavení centrálního operačního střediska, které policie v Olomouci otevřela loni v květnu.
Integrované operační středisko disponuje
moderními technologiemi, na něž lze připojit i technologie další. Logicky se tak
nabízí situace využít náš městský kamerový systém s více než dvěma desítkami
kamer v ulicích,“ uvedl primátor města
Antonín Staněk. Výhodu v propojení
obou systémů podle něj město spatřuje
zejména v zajišťování bezpečnosti občanů například při konání nejrůznějších
sportovních či kulturních akcí.
Kamerový systém se začal v Olomouci budovat v roce 1997, aktuálně je ve
městě celkem 21 stacionárních kamer.
Bezpečnostní kamery využívá městská
policie především v místech ohrožených
vyšší koncentrací přestupků nebo trestné činnosti. Náklady na propojení obou
systémů budou financovány z rozpočtu
Krajského ředitelství Policie České republiky Olomouckého kraje. „Život, ochrana
Více než půl milionem korun podpořilo
město činnost olomouckých sborů dobrovolných hasičů. Smlouvy o finanční
podpoře podepsali zástupci hasičů a první náměstek primátora Martin Major na
začátku února.
„Chtěl bych navázat na všechno pozitivní, co pro dobrovolné hasiče udělala moje
předchůdkyně, náměstkyně Eva Machová,“ konstatoval Major, do jehož kompetence nyní spolupráce s dobrovolnými hasiči spadá. „Dobře vím, že vaše jednotky
pracují s minimálními prostředky, a proto
se budu snažit zajistit pro vás z rozpočtu
města alespoň nějaké další prostředky,“
dodal Martin Major. „Chtěl bych podotknout, že spolupráce hasičů v Olomouckém kraji je opravdu na špičkové úrovni
a že je to tak vnímáno i zvenčí,“ doplnil
vedoucí odboru ochrany Jan Langr.
Na území města Olomouce je dnes devět
sborů dobrovolných hasičů, v nichž pracuje skoro pět stovek mužů a žen. (red)
zdraví a ochrana majetku občanů by měly
být prioritou vedení města bez ohledu na
to, kdo zrovna město řídí. Rozhodně jsme
pro zvýšení počtu kamer a co nejširší využití kamerového systému a podpoříme
jeho rozšíření v dalších lokalitách, například v podchodech či parcích. Co však
rozhodně není správná cesta, je snižování rozpočtu městské policie, která letos
bude hospodařit s o dva miliony nižším
rozpočtem,“ namítá opoziční zastupitel
Miroslav Žbánek.
I primátor města Antonín Staněk přiznává, že s rozpočtem městské policie není
osobně zcela spokojen. „Ale stejně jako
celý městský rozpočet je i rozpočet MPO
výsledkem velmi uváženého kompromisu mezi tím, co bychom chtěli a co můžeme. Oproti roku 2014 opravdu došlo ke
krácení o 1,57 milionu korun, takže určitě
ne o dva miliony, a je to po dvou letech,
kdy rozpočet MPO rostl, krok, ke kterému jsme přistoupili po pečlivé konzultaci
s ředitelem strážníků. Byli jsme ubezpečeni, že pokud by nešlo o trvalý jev, pak
krátkodobě toto opatření MPO zvládne,“
říká primátor s tím, že za tento postoj si
městských strážníků velice váží. „Naším
úkolem pak bude stejně jako v jiných případech, nejen obecně konstatovat, že to
či ono není správně, ale hledat konkrétní
opatření, která umožní změnu. Jednou
z cest je hledání vhodných dotačních
a grantových titulů (např. právě dotace
do rozvoje kamerového systému), které
účelově posilují rozpočet MPO,“ uzavřel
(jed)
primátor.
Foto Blanka Martinovská
Kamerový systém strážníků využijí policisté
INZERCE
CO UDÌLAT S VLHKÝM DOMEM? PODØÍZNÌTE HO!
Podøezání (sanace) vlhkého zdiva se rozumí dosažení trvalého snížení vlhkosti ve zdivu. Pro toto snížení jsou ètyøi
základní dùvody.
Prvním a nejdùležitìjším dùvodem je ochrana Vašeho zdraví zejména z dùvodu plísní. Plísnì jsou mikroskopické
vláknité houby, jsou toxické, zneèišují ovzduší a hlavnì u seniorù a malých dìtí mohou vyvolat astmatické záchvaty,
chronické dýchací potíže, bolení hlavy, pocity nevolnosti nebo zpùsobit onemocnìní kùže a plic.
Druhým dùvodem je ochrana Vašeho majetku. Dlouhodobým pùsobením vlhkosti dochází k pomalé, avšak nezvratné
destrukci stavby. Vlivem pùsobení solí a zmrazovacích cyklù zdivo degraduje a rozpadá se.
Tøetím dùvodem je úspora Vašich financí. Vlhký dùm má znaèné tepelné ztráty.
Ètvrtým je to, že plesnivìjící zdi rozhodnì nevypadají dobøe a to je ve vìtšinì pøípadù tím dùvodem, proè tuto situaci
øešíme, pøitom v pomyslném žebøíèku je to dùvod poslední.
ODSTRANÌNÍ ZBYTKOVÉ VLHKOSTI VE ZDIVU:
Technologie:
·
Sanaèní omítky a difuzní lišty
·
Omítky na folii s vìtranou mezerou
·
Závìsné vìtrané sokly
s.r.o.
Použití a kombinace technologií se volí na základì stavebnì technického
prùzkumu, který Vám naše firma provede ZDARMA vèetnì dopravy
našeho technika. ZDARMA Vám také vypracujeme rozpoèet sanaèních
prací.
Firma MOPED s.r.o. používá výhradnì špièkové sanaèní materiály
jak od èeských výrobcù (napø. BETOSAN s.r.o.), tak od renomovaných
zahranièních (napø. REMMERS s.r.o.) a má za sebou velké množství
realizací. Více informací a reference najdete na www.moped.cz
Hodolanská 32, Olomouc
tel.: 777 888 992-4
[email protected] www.moped.cz
RADNIČNÍ LISTY / 19
SC 350028/02
ODSTRANÌNÍ PØÍÈIN ZAVLHÁNÍ ZDIVA
Technologie:
·
Strojní podøezání zdiva
·
Vytvoøení dodateèné vodorovné izolace injektáží
·
Uložení drenážního systému
·
Obnovení svislé izolace zdiva
KULTURA
6. pá
7. so
9. po
10. út
11. st
12. čt
13. pá
14. so
15. ne
15. ne
17. út
18. st
19. čt
20. pá
21. so
22. ne
23. po
24. út
26. čt
27. pá
28. so
29. ne
30. po
A
L
P
X
K
B
V
ZO
RPP
OPP
L
C
A
ST
D
P
YO
30. po K
31. út B
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
16:00
10:00
14:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
15:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
16:00
19:00
19:00
19:00
Sluha dvou pánů
činohra
Amadeus
činohra
Spor
činohra
Když se zhasne
činohra
hrajeme v Divadle hudby Olomouc
Spartakus
balet
Spartakus
balet
Hubička
opera
Rose Marie
opereta
U pokladny stál
činohra
Noc na Karlštejně
muzikál
Spartakus
balet
Spor
činohra
Na salaši draci jsou
pohádka
Na salaši draci jsou
pohádka
Hubička
opera
Spor
činohra
Hamlet
činohra
My Fair Lady
muzikál
Najdeme se na Ztracené činohra
Tarzan – král džungle
balet
Rusalka
balet
Pád Antikrista
opera
Turandot
opera
Šakalí léta
muzikál
Labutí jezero
balet
Operetní soirée
opereta
Královny
činohra
hrajeme v Divadle hudby Olomouc
Spartakus
balet
Rusalka
balet
čtvrtek 3. abonentní koncert cyklu S
12. 3. Od soumraku do úsvitu k poctě
Jeana Sibelia (150. výročí narození)
9:30
veřejná generální zkouška (vstupenky
Reduta v podloubí radnice nebo na místě od 9:00)
19:00 J. Sibelius
Symfonie č. 4 a moll
J. Sibelius
Valse triste
E. Grieg
Koncert pro klavír
a orchestr a moll
sólista
Karel Košárek klavír
dirigent
Michael Roháč
čtvrtek
19. 3.
Reduta
19:00
4. abonentní koncert cyklu A
V upomínku obětí 2. světové války
V. Riedlbauch Smrtelná ronda
D. Šostakovič Symfonie č. 7 C dur
„Leningradská“
dirigent
Petr Vronský
čtvrtek Z Prahy do Paříže a zpět
26. 3. aneb Večer šansonů
Reduta sólisté
Radka Fišarová zpěv
19:00
Aliaksandr Yasinski
(Bělorusko) akordeon
Vladimír Strnad klavír
Miroslav Linka kytara
NOVINKY Z KNIHOVNY
MĚSTA OLOMOUCE
• Březen – měsíc čtenářů v Knihovně města Olomouce.
Knihovna města Olomouce se připojuje k celostátně vyhlášenému Březnu – měsíci čtenářů, kdy v centru zájmu stojí hlavně
čtenář a čtení. Rozmanité akce v ústřední budově i na pobočkách lze nalézt na www.kmol.cz/akce nebo na Facebooku.
premiéra
senioři –30%
rodinné divadlo
březen
• Videtur quod non apparent / nic není, jak se zdá. Zúžený výběr prací studentů ateliéru Františka Kowolowského
a Jiřího Kuděly z Fakulty umění Ostravské univerzity zaměřené na koncept a prostor lze zhlédnout po celý březen a duben
2015 na pobočce Brněnská. Na vernisáži 3. března 2015
v 17 hodin se představí se svojí autorskou poezií Jiří Měsíc,
doktorand Katedry anglistiky Filozofické fakulty UP Olomouc.
premiéra
www.moravskedivadlo.cz
tel. 585 500 500
Spolek pro komorní hudbu
pondělí Moravia Quintet
9. 3.
Petr Hladík flétna
Reduta Jan Kučera hoboj
19:00 Lukáš Broda klarinet
Jan Dvořák fagot
Oldřich Bartík lesní roh
W. A. Mozart, V. Trojan, D. Milhaud
Olomoucké žesťové kvinteto
Ondřej Moťka trubka
Stanislav Bartošek trubka
Jaroslav Hubek lesní roh
Miroslav Tutko trombon
Radim Černín tuba
P. J. Vejvanovský, A. Holborne, G. Gershwin
Vstupenky na koncerty SPKH v prodeji na místě
hodinu před koncertem.
• Romuald Promberger. Knihovna spolu s neziskovou
společností EuForAll pokračuje v budově na náměstí Republiky v cyklu besed věnovaným literatuře, umění a hudbě. Ve čtvrtek 5. března v 15:30 hodin Petra Kožušníková
z Katedry bohemistiky UP Olomouc přiblíží životní osudy
a významné počiny olomouckého knihkupce, nakladatele
a organizátora kulturního života Romualda Prombergera.
• Historie klášterů na Svatém Kopečku. Na opětovné
setkání s vynikajícím vypravěčem, průvodcem po Svatém Kopečku a členem Matice svatokopecké panem Janem Nedělníkem, který návštěvníkům tentokrát představí vznik a historii
více či méně známých klášterů na Svatém Kopečku, se můžeme těšit v úterý 17. března v 17 hodin na pobočce Brněnská.
Jan Greifoner kontrabas
Tomáš Vokurka bicí
Leoš Svárovský
Vstupenky na koncerty MFO (i na veřejné generální
zkoušky) v prodeji v infocentru v podloubí radnice
1 týden před konáním koncertu.
20 / RADNIČNÍ LISTY
• Nedotknutelné prostitutky – příběh lidu Badi.
V pondělí 2. března v 17 hodin v budově na náměstí Republiky zahajuje knihovna projekt filmových podvečerů
ve spolupráci s Agenturou rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje. Poprvé zavítáme s dokumentem
Heleny Humňalové a Jiřího Pasze mezi lid Badu – nejnižší
nepálskou kastu, která je zároveň považována za nedotknutelnou. Následná beseda s tvůrci dokumentu přiblíží
život daný kastou, kterou si sami neurčujete.
senioři –30%
dirigent
pondělí
23. 3.
Reduta
19:00
• Každá kniha má svého čtenáře. Po celý březen si
mohou čtenáři naší knihovny jako dárek odnést knihu –
vybrat si z široké nabídky vyřazených knih připravených
v půjčovně pro dospělé čtenáře na náměstí Republiky.
• Otazníky kolem smrti Jana Masaryka. Historik Jiří
Řezník ve své knize nazvané „Kdy opravdu zemřel Jan Masaryk“ shromáždil šokující, ale logické obrazové a důkazní
materiály. V pondělí 23. března v 17 hodin na pobočce Jungmannova bude o této události autor osobně vypravovat.
BŘEZEN
1. ne
2. po
3. út
4. st
• Za pohádkou kolem světa. Pobočka Neředín ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců připravila ve středu
25. března v 10 hodin pro nejmenší čtenáře s rodiči dopoledne
plné vyprávění, veselých obrázků a pohádkových postaviček.
• Noc s Andersenem. Úžasná noc z pátku 27. na sobotu
28. března 2015 – nocování v knihovně spojené se soutěží a odhalující noční tajemství budov, ve kterých bydlí
knihy, čeká na mladé čtenáře již tradičně v dětském oddělení Knihovny města Olomouce na náměstí Republiky
a na pobočkách Brněnská a Jungmannova.
• Šalamounův znalostní kvíz. Pokud čtenáři odpoví
správně a rychle na kvízové otázky, které vycházejí ze svěží
výstavy ilustrací Jiřího Šalamouna v Muzeu moderního
umění v Olomouci a knih s jeho ilustracemi, získávají volný
vstup na některý z doprovodných programů této výstavy.
• Ostrov poznání. Oddělení pro děti a mládež připravilo
tříměsíční kvízovou soutěž Ostrov poznání, zaměřenou na
poznávání cizích zemí, jejich vztahy s naší republikou a literaturu pro děti a mládež. V březnovém kole budou hledat
jakousi „knihu-kešku“ a plnit úkoly v ní zadané.
KULTURA
Pierre Vasarely přivezl dílo
slavného dědečka a nabídku
program
kulturních akcí
www.olmuart.cz
Tapiserie Harmas vznikla ve vrcholném období Victora Vasarelyho
a patří mezi jeho klíčová díla.
Nejen fantastické obohacení sbírek Muzea umění, ale i zajímavou nabídku pro
město Olomouc přivezl Pierre Vasarely,
vnuk slavného výtvarníka Victora a prezident nadace Fondation Vasarely.
Hlavní novinkou pro uměnímilovné Olomoučany je rozšíření sbírkového fondu
Muzea umění o dvě významná díla Victora
Vasarelyho. Jde o obraz Térek z roku 1951
a tapiserii Harmas z roku 1966. „Obě tato
díla patří v tvorbě mého dědečka ke klíčovým. Obě také vhodně doplní sbírky Středoevropského fóra, protože reprezentují
maďarské umění. Ve Vasarelyho práci jsou
velmi silné prvky maďarského folkloru,“
uvedl při setkání s primátorem Olomouce
Antonínem Staňkem výtvarníkův vnuk.
Jedinečnost novým akvizicím Muzea umění
dodává fakt, že s díly Victora Vasarelyho se
dnes běžně neobchoduje. Získat je pro Olomouc bylo mimořádně náročné, za úspěchem stojí dobré osobní kontakty, pomoc
Pierra Vasarelyho, který sympatizuje s ideou
Středoevropského fóra, i vstřícný přístup
ministerstva kultury. Sedm let po velké Vasarelyho výstavě tak Olomouc získala část
z jeho tvorby do trvalého vlastnictví.
S prezidentem Fondation Vasarely do Olomouce přijeli i András Horváth a Zoltan
Bencze z partnerského města Pécs. Tato nadace spolu s rodným městem Victora Vasarelyho Pécs pořádá sochařské trienále, jehož
umělecké výstupy pak krášlí veřejné prostory hostitelského města. Poprvé se tato akce
konala v roce 2010 v Pécsi, v roce 2013 druhý
ročník v Aix-en-Provence. „Tato nabídka je
pro nás zajímavá, mohli bychom ji spojit například s využitím veřejného prostoru v rekonstruovaném rozáriu,“ potvrdil primátor
Antonín Staněk. „Zatím ale nemáme dostatek informací, je to nová nabídka, s jejímiž
(red)
detaily se teprve musíme seznámit.“
út | 17. 3. | 18.30 hodin | Besední sál | Vstupné 50 Kč
Vít Kremlička: Amazonské medy
Literárně hudební večer
út | 17. 3. | 19.00 hodin | Mozarteum | VSTUP VOLNÝ
Umělec & člověk | Osobnosti světového malířství | Max Ernst |
Dlouhodobý cyklus přednášek Ladislava Daniela
st | 18. 3. | 17.00 hodin | Mozarteum | VSTUP VOLNÝ
Marek Orko Vácha: Lidský genom
Přednáška římskokatolického kněze, teologa, přírodovědce,
pedagoga a spisovatele.
st | 18. 3. | 18.30 hodin | Besední sál | Vstupné 50 Kč
Na cestách… po Chile | Zážitky a obrázky z cest lékaře
a cestovatele Jaroslava Bačovského.
st | 18. 3. | 20.00 hodin | Divadlo hudby | Vstupné 100 Kč / 80 Kč
Kalle | Koncert
pá | 20. 3. | 18.30 hodin | Besední sál | Vstupné 50 Kč
Lea Vítková zve: Ještě trochu operetky | Koncert
so | 21. 3. | 19.00 hodin | Mozarteum | Vstupné 100 Kč / 50 Kč
Barokní inspirace
Koncert lektorů interpretačního semináře barokní a klasicistní
hudby, který v Olomouci již po čtvrté pořádá Konzervatoř
Evangelické akademie.
po–so | 23.–28. 3. | Divadlo hudby
JEDEN SVĚT 2015 / ONE WORLD 2015 | Festival dokumentárních
filmů o lidských právech | Program naleznete na www.olmuart.cz,
www.jedensvet.cz/2015/ a na zvláštních letácích.
út | 24. 3. | 19.00 hodin | Mozarteum | VSTUP VOLNÝ
FILMART Arcidiecézního muzea Olomouc
Iluzionista | L‘illusionniste | Francie, Velká Británie | 2010 | 80 min
| režie: Sylvain Chomet
út | 24. 3. | 18.30 hodin | Besední sál | Vstupné 50 Kč
Hudební zastavení s fagotem a klavírem
st | 25. 3. | 16.30 hodin | Muzeum moderního umění | VSTUP VOLNÝ
Victor Vasarely / Nová akvizice | Komentovaná prohlídka
čt | 26. 3. | 16.30 hodin | Muzeum moderního umění | VSTUP VOLNÝ
Atelier 6+ | No tohle!? | Animační program pro děti od 6 do 12
let na výstavě ilustrátora Jiřího Šalamouna. | Informace a rezervace:
Mgr. Michaela Johnová Čapková, [email protected],
tel: 585 514 299
čt | 26. 3. | 18.00 hodin | Mozarteum | VSTUP VOLNÝ
Strahovská obrazárna | Přednáška Libora Šturce, kurátora
uměleckých sbírek Strahovského kláštera, k výstavě Speculum
mundi / Sběratelství kláštera premonstrátů na Strahově
pá | 27. 3. | 19.00 hodin | Muzeum moderního umění | VSTUP VOLNÝ
Noc s Andersenem: Komentovaná prohlídka pro malé čtenáře |
Zahájení tradiční Noci s Andersenem na výstavě Jiřího Šalamouna. |
Informace a rezervace: [email protected], tel. 585 545 126
ne | 29. 3. | 16.00 hodin | Divadlo hudby | Vstupné 150 Kč / 80 Kč
Buchty a loutky & Už jsme doma: Pět ran do čepice | Písně
Krysáků a jejich přátel | Loutkový bigbítový koncert pro děti
i dospělé
po | 30. 3. | 19.00 hodin | Divadlo hudby | Vstupné 150 Kč
M. Doleželová – R. Vencl: Královny | Tragikomedie, repríza |
Moravské divadlo Olomouc
út | 31. 3. | 18.00 hodin | Mozarteum | VSTUP VOLNÝ
Český architekt doma a v Anglii | Přednáška architekta Pavla
Nasadila, besedu moderuje Rostislav Švácha | Pořádáno ve
spolupráci se sdružením Za krásnou Olomouc.
březen
út | 3. 3. | 19.00 hodin | Mozarteum | VSTUP VOLNÝ
FILMART Arcidiecézního muzea Olomouc
Ráj hned teď | Paradise Now | Palestina, Francie, Německo,
Nizozemsko | 2005 | 88 min | režie: Hany Abu-Assad
út | 3. 3. | 19.30 hodin | Divadlo hudby | Vstupné 200 Kč / 150 Kč
Živé kvety (SK) | koncert
st | 4. 3. | 19.00 hodin | Mozarteum | VSTUP VOLNÝ
Architekti italské renesance | Přednáškový cyklus Martina
Pavlíčka | Michelangelo Buonarroti (1475–1564)
st | 4. 3. | 19.00 hodin | Divadlo hudby | Vstupné 200 Kč
R. Vencl – M. Doležalová: Když se zhasne | Komedie | Moravské
divadlo Olomouc
čt | 5. 3. | 10.00 hodin | 16.00 hodin | Muzeum moderního umění |
VSTUP VOLNÝ
Co umění umí | Ten pes zase vyrost!
Animační program pro nejmenší návštěvníky, tentokrát na výstavě
ilustrátora Jiřího Šalamouna. | Informace a rezervace: Mgr. Michaela
Johnová Čapková, [email protected], tel: 585 514 299
čt | 5. 3. | 18.00 hodin | Divadlo hudby | Vstupné 50 Kč
Festival ProTibet 2015 | Honza Trávníček – Expedice na K2 |
přednáška
pá | 6. 3. | 19.00 hodin | Divadlo hudby | Vstupné 120 Kč / 100 Kč
Olivy a přátelé: Muži ženám – MDŽ improvizační zápas |
Divadelní improvizace
út | 10. 3. | 18.00 hodin | Divadlo hudby | VSTUP VOLNÝ
Jitka Škovránková: Sýrie – největší humanitární krize posledních
desetiletí | Beseda, pořádá ARPOK
út | 10. 3. | 18.30 hodin | Besední sál | Vstupné 50 Kč
Pozvání na skleničku – Osobnosti Olomouckého kraje | Hostem je
Roman Bednář, zakladatel Muzea silnic ve Vikýřovicích u Šumperka.
Pořadem provází herec a moderátor Vladimír Hrabal.
st | 11. 3. | 19.00 hodin | Besední sál | Vstupné 80 Kč
Buddhismus a meditace | Přednáška Jaroslava Pešty
st | 11. 3. | 18.00 hodin | Café 87 | VSTUP VOLNÝ
Vojtěch Pálka | Lenka Falušiová | Ateliér grafiky I | škola Jiřího
Lindovského | Derniéra – vernisáž výstavy.
čt | 12. 3. | 18.00 hodin | Mozarteum | VSTUP VOLNÝ
Kristovo utrpení v hudbě minulých staletí | Přednáška
historika a muzikologa Vladimíra Maňase.
čt | 12. 3. | 19.00 hodin | Divadlo hudby | Vstupné 80 Kč
Pavol Seriš: Chútilo vám, páni? | Pohybová komedie
pá | 13. 3. | 17.00 hodin | Divadlo hudby | VSTUP VOLNÝ
Jiří Šalamoun „…a ještě tohle!“ | Křest CD autorovy básnické
tvorby vydané u příležitosti životního jubilea Jiřího Šalamouna
a jeho výstavy v Muzeu moderního umění.
ne | 15. 3. | 16.00 hodin | Divadlo hudby | Vstupné 70 Kč
Budulínek + Pohádková dílna | Naivní divadlo Liberec | Divadlo
dětem
út | 17. 3. | 18.00 hodin | Divadlo hudby | VSTUP VOLNÝ
Martin Golec: Lichtenštejnský areál mezi Vranovem
a Křtinami | Přednáška, pořádá Sluňákov
3. ročník uměleckých performancí souvisejících s paschálním cyklem
pod záštitou doc. Mgr. Antonína Staňka Ph.D., primátora statutárního města Olomouce, a Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa
VÝSTAVA
MORAVSKÉ
PAŠIJE
VELKOFORMÁTOVÝCH FOTOGRAFIÍ
16. 3. 2015
30. 3.–26. 4. 2015
„ČLOVĚK A VÍRA“
ČTENÍ BIBLE
V PRŮBĚHU
24 HODIN
KONCERT
SPIRITUAL KVINTET
5
30.3.2015
RADNIČNÍ LISTY / 21
14.4.2015
www.paschaliaolomucensia.cz
SPORT
Olomoučtí basketbalisté
bojují o play-off 1. ligy
Hanácká metropole skýtá vynikající podmínky nejenom pro špičkový běžecký
závod. Podle zdejší patriotky a jedné z nejznámějších tuzemských běžkyň Petry Kamínkové se na červnový Mattoni 1/2Maraton Olomouc dá ve městě i okolí výborně
natrénovat.
„V Olomouci mají běžci všechno, co potřebují. Přímo ve městě dneska vzniká spousta pěkných cyklostezek. Jedna vede pomalu až do Šternberka. Po nich se dá v klidu
odběhat spousta nezbytných objemových
kilometrů,“ pochvaluje si současný trend
Kamínková. „Když jsem ještě bydlela přímo v Olomouci, často jsem také chodila
běhat okolo říčky Bystřice, podél níž vede
měkoučká hliněná cesta. Na stadionu jsem
toho nijak moc neodkroužila, úseky se dají
pohodlně odběhat třeba ve Smetanových
sadech,“ dodává majitelka půlmaratonského osobáku s hodnotou 1:12:19.
Poté, co se přestěhovala na Svatý Kopeček
nad městem, nedá dopustit ani na tuto lokalitu. Přímo před jejím domem vede lesní
asfaltka do Posluchova, na níž lze občas odběhat rychlejší trénink i v zimě.
Klub Basketbal Olomouc hraje nyní nadstavbovou část, ve které se rozhodne, zda
ještě zasáhne do bojů play-off či nikoliv.
Po sérii kvalitních výkonů čeká basketbalisty ještě série tří venkovních zápasů.
První březnovou neděli hrají Hanáci se
Sokolem Vyšehrad, 8. března pak proti
celku BC Vysočina a 13. března na palubovce GBA Sparty. Diváci se mohou těšit ještě na dvě domácí utkání této fáze
soutěže. 15. března přijede na Hanou
GBA Sparta a poslední zápas se odehraje
20. března s Kondory Liberec.
„Poslední zápasy ukazují, že se přebudovaný tým konečně sehrává a začíná plnit
taktické pokyny. Snažíme se hrát ze zajištěné obrany a kolektivní pojetí hry přináší své ovoce také v útočné fázi. Hráči jsou
daleko více sehraní a tvoří tým, což je důležité. Pokud budou všichni hráči zdraví,
měli bychom se do play-off dostat, určitě
oceníme podporu také ze strany diváků,
která nám moc pomáhá,“ hodnotí výko(red)
ny celku kouč Michal Pekárek.
Foto archiv
Olomouc je běžecký ráj, tvrdí Petra Kamínková
Petra Kamínková je pravidelnou účastnicí olomouckého půlmaratonu.
A co vy, už jste také začali s přípravou na
Mattoni 1/2Maraton Olomouc? Pokud
chcete být 20. června ve formě, zimní kilometry nesmí ve vašem tréninkovém deníčku chybět. Dost možná někde venku potká(red)
te i Petru.
Nezisková organizace s dvacetiletou tradicí, P-centrum, se již několikátým rokem spolupodílí na prodeji lístků na Mattoni ½Maraton Olomouc, který je jedním z nejoblíbenějších závodů v České republice a druhým největším půlmaratonem
v zemi. Strhující atmosféra, davy diváků lemující trasu závodu a nádherné kulisy barokní Olomouce lákají nadšené vytrvalce i světové atletické hvězdy. Stejně tak tomu bude i letos v červnu, a to pošesté. Registrace lístků je již otevřená
a kapacita běžců je 5500. Koupí každého lístku přes P-centrum v hodnotě 900 korun podpoříte aktivity organizace částkou
200 korun. Kontakt na P-centrum: 585 221 983, 733 362 942, [email protected], www.p-centrum.cz.
INZERCE
Dostál převzal v Olomouci cenu pro nejlepšího kanoistu
NÁBYTEK
NA MÍRU – HOLÍNKA
t skříně t kuchyně t postele t matrace
t dětské a obývací pokoje t kanceláře
Bludov 777 743 580
Olomouc 777 743 589
www.nabytek-holinka.cz
20 let
na trhu
SC 350043/02
e-mail: [email protected]
SC 350241/01
NEUMED
Mistr světa v rychlostní kanoistice Josef Dostál
vyhrál anketu o nejlepšího sportovce Českého
svazu kanoistiky. Světový šampion na singlkajaku v olympijské disciplíně 1000 metrů a člen
úspěšného čtyřkajaku převzal ocenění na slavnostním večeru v atriu olomouckého BEA Centra. Anketa potřetí za sebou hledala nejlepšího
sportovce všech sekcí kanoistiky, do té doby byl
vyhlašován pouze kanoista roku z vodního slalomu a sjezdu na divoké vodě.
„Loňský rok pro mě byl překvapivý v dobrém
i špatném. Na mistrovství Evropy jsem se v uvozovkách potopil, ale mistrovství světa bylo skvě-
MUDr. David Neubert
gynekologická ambulance
z preventivní prohlídky
z péče o těhotné
z problematika močové
Horní Lán 1310/10A
779 00 Olomouc
mob.: 605 155 758
tel.: 588 517 332
inkontinence u žen
www.neumed.cz
22 / RADNIČNÍ LISTY
lé. Jak na singlu, tak na čtyřkajaku, se kterým
jsme zajeli světový rekord,“ řekl Dostál.
Kategorii jednotlivců vyhrál před kolegou z reprezentace, kanoistou Martinem Fuksou, stříbrným a bronzovým medailistou z MS. Třetí
skončil vodní slalomář Jiří Prskavec, jenž obhájil
titul mistra Evropy a byl na stupních vítězů i na
evropském a světovém šampionátu do 23 let.
Nejlepší posádkou jsou potřetí v řadě Daniel Havel, Lukáš Trefil, Dostál a Jan Štěrba, šampioni
na čtyřkajaku. V kategorii juniorů vyhrála všestranná Martina Satková, která získala stříbro na
(deš)
olympijských hrách mládeže.
KANOISTA ROKU 2014
Jednotlivci: 1. Dostál (rychlostní kanoistika, K1), 2. Fuksa (rychlostní kanoistika, C1),
3. Prskavec (vodní slalom, K1).
Týmy: 1. Havel, Trefil, Dostál, Štěrba (rychlostní kanoistika, K4), 2. Prskavec, Hradilek,
Přindiš (vodní slalom, K1), 3. Hála, Mrůzek, Slepica (sjezd, K1).
Junioři: 1. Satková (vodní slalom a sjezd, C1), 2. Matějka, Větrovský (vodní slalom, C2),
3. Skládal, Zavřel (rychlostní kanoistika, K2) a Veselý (rychlostní kanoistika, K1).
Foto archiv
ZASPORTUJTE SI A PŘISPĚJTE NA DOBROU VĚC
SPORT
Přípravy na fotbalové EURO
hráčů do 21 let běží podle plánu
Devětačtyřicáté kolo soutěže o nejlepšího sportovce Olomoucka roku 2014 má
své vítěze. Sportovní krále v jednotlivých
kategoriích vyhlásilo ve čtvrtek 29. ledna
2015 regionální sdružení České unie sportu ve spolupráci s městem Olomouc.
Nejlepším sportovcem okresu Olomouc za
rok 2014 se stal kanoista Richard Hála, nejlepším sportovním kolektivem v kategorii
dospělých jsou olomoučtí extraligoví hokejisté. Objevem roku je orientační běžkyně
Tereza Janošíková z SK UP Olomouc a mimořádné ocenění za dlouholetou reprezentaci náleží veslařce Pavlíně Žižkové.
Slavnostní vyhlášení hostily reprezentativní prostory olomoucké radnice a uznání se
sportovcům dostalo také z rukou primátora města Olomouce Antonína Staňka a jeho
náměstků Pavla Urbáška a Aleše Jakubce.
„Nové vedení města si vytyčilo jako jeden
z cílů připravit strategii financování sportu. Problematika podpory sportu, sportovních aktivit i sportovních akcí v Olomouci
není jednoduchá a tlak na veřejný rozpočet
je v oblasti sportu velký. Jsme si však dobře
vědomi toho, že sport dokáže také reprezentovat město svými výsledky a výkony,“
uvedl primátor města Antonín Staněk.
„Všechny oddíly a sportovní kluby, které
v Olomouci působí, vytvářejí prostor pro
to, aby lidé mohli svůj čas trávit aktivně
a smysluplně. Za to patří dík sportovcům,
trenérům i dobrovolným funkcionářům
v oddílech,“ zdůraznil primátor.
Vítěz ankety, seniorský reprezentant České republiky ve sjezdu na divoké vodě,
dvaadvacetiletý Richard Hála, svůj triumf
Další inspekční cesta organizačního výboru Mistrovství Evropy hráčů do 21 let po
pořadatelských městech dopadla na jedničku. Přípravné práce v Olomouci a Uherském Hradišti probíhají podle plánu.
„Se zástupci obou měst i klubů jsme si
opět vyjasnili celou řadu doplňujících otázek, které se přímo dotýkaly mnoha témat
spojených s organizací mistrovství. Hlavní je, že přípravy běží podle plánu, i když
před námi je nepochybně spousta další
práce,“ uvedl Petr Fousek, předseda organizačního výboru ME do 21.
Organizační výbor si chtěl ověřit, v jakém
aktuálním stavu se nacházejí rekonstrukce
Městského stadionu v Uherském Hradišti
a Androva stadionu v Olomouci. Hlavní
tribuny obou stánků během zimy procházejí rozsáhlou proměnou, aby splnily
veškeré požadavky UEFA na pořádání závěrečného turnaje U21 EURO 2015 a v budoucnu nabídly také odpovídající zázemí
pro další reprezentační akce.
Kontrola prací na stadionech zdaleka nebyla jedinou náplní inspekční cesty organizačního výboru. Neméně důležitá
setkání se odehrála také na půdě uherskohradišťského městského úřadu a na olomouckém magistrátu za účasti nejvyššího
vedení obou pořadatelských měst.
„Řešili jsme už celou řadu konkrétních věcí,
od způsobu distribuce vstupenek, přes propagaci turnaje ve městě a regionu, propojení našich webů, až třeba k fungování fanzón, které budou vždy umístěny v samém
(deš)
centru města,“ přiblížil Fousek.
Foto Blanka Martinovská
Olomouc zná nejlepší sportovce roku 2014
Nejlepší sportovce Olomoucka přivítal na radnici primátor Antonín Staněk.
obhájil podruhé za sebou. Cenu za něj
kvůli jeho nepřítomnosti převzal Jiří Kratochvíl, předseda oddílu kanoistiky SK UP
Olomouc, který sám obdržel Cenu Drahoše Válka za významnou dlouholetou trenérskou činnost. Další kanoista, tentokrát
rychlostní, ovládl i kategorii sportovců
do jednadvaceti let. Filip Skládal si cenu
vysloužil dvěma stříbrnými medailemi
z mistrovství světa a Evropy juniorů.
Při slavnostním vyhlášení 49. ročníku
ankety nemohli chybět olomoučtí hokejisté, kteří se stali nejlepším sportovním
kolektivem. „Olomouc teď hokejem žije,
lidé na zápasy chodí, a to se pak projevilo
i v anketě,“ řekl obránce HC Olomouc Jiří
Ondrušek.
Bodovali také veslaři. Ti byli i díky zisku
22 titulů z mistrovství republiky vyhlášeni nejlepším kolektivem mládeže. Titul
Trenér roku získala Daniela Hlaváčová
a mezi handicapovanými sportovci byli
vyhlášeni sportovní střelec Roman Gronský, hráčka bowlingu Kateřina Janošcová
(red)
a atletka Eva Kacanu.
INZERCE
p.a.
Termínovaný vklad
Jsme tady pro Vás do 19.00 hodin
TOP JISTOTA
Domluvte si schůzku:
na 1 rok
Platí pro nové privátní klienty Oberbank v období od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2015.
Výše
ý vkladu na klienta: min. 30 000 Kč, max. 200 000 Kč. Oberbank AG si vyhrazuje
y
j právo
p
jednostranně
j
upravit
p
nabízené podmínky, pokud dojde ke změně skutečností rozhodných při tvorbě této nabídky. Úroková sazba
se může v průběhu trvání kampaně změnit v závislosti na vývoji peněžního trhu. Avšak smluvně dohodnutá
úroková sazba je po celou dobu trvání smluvního vztahu neměnná.
(po předchozí dohodě).
Filiálka Olomouc
Dolní náměstí 1, 771 00 Olomouc
+420 585 080 221, [email protected]
www.oberbank.cz
Oberbank. Tak trochu jiná banka.
RADNIČNÍ LISTY / 23
SC 350072/01
1,3 %
VOLNÝ ČAS
Čtvrt století od obnovení Sokola v Olomouci
Foto archiv Sokol-Chválkovice
Hned od ledna 1990 začala ustavujícím sjezdem znovu existovat Československá, nyní
Česká obec sokolská (ČOS), a do ní postupně vstupovaly původní sokolské jednoty.
V Olomouci, na jejímž území působí dnes
deset jednot, byla první, která se vrátila z poúnorového nuceného začlenění do Československého svazu tělesné výchovy do obnovené ČOS, černovírská. Dne 27. února 1990
byla znovu ustavena nejstarší a v minulosti
největší Tělocvičná jednota Sokol Olomouc,
a brzy pak další, takže v současnosti působí
v Olomouci tyto sokolské tělocvičné jednoty: Sokol Olomouc, Sokol Olomouc-Bělidla,
Sokol Olomouc-Černovír, Sokol Olomouc-Hodolany, Sokol Olomouc-Chválkovice,
Sokol Olomouc-Nemilany, Sokol Olomouc
-Neředín, Sokol Olomouc-Nové Sady, Sokol
Olomouc-Nový Svět a Sokol Svatý Kopeček.
V roce 2014 měly všechny celkem 1617 členů, z toho 538 mužů, 483 žen a 596 dětí
a mládeže do 18 let. Počtem členů největší je
dlouhodobě Sokol Olomouc-Nové Sady.
Znovuzřizování sokolských tělocvičných
jednot se po Sametové revoluci potýkalo
s řadou obtíží i protivenství. Jednou z nich
byl nedostatek cvičitelů a trenérů hlásících
se jednoznačně k Tyršovu odkazu, druhým velkým problémem bylo získat zpět
své vlastní prostory pro cvičební, sportovní a kulturně společenskou činnost. Například největší sokolovna na tř. 17. listopadu,
otevřená v roce 1928 k desátému výročí
vzniku Československa, byla Sokolu Olomouc vrácena až v srpnu 1994, bývalá hodolanská sokolovna, z níž se stal zchátralý
podnikový sklad, nikdy.
Od svého obnovení rozvinuly olomoucké sokolské jednoty postupně všechny své
SC 310977/1
Cvičení žen na župním sletu ve Chválkovicích v roce 2012.
Foto Blanka Martinovská
Pád totalitního komunistického režimu v listopadu 1989 umožnil i obnovení Sokola, tradičního českého tělovýchovného spolku, působícího od
roku 1862 v duchu demokratických
a vlasteneckých idejí hlásaných jeho
zakladatelem Miroslavem Tyršem.
Sokolové se účastní pravidelně celoměstských vzpomínkových akcí.
tradiční činnosti, tři své základní aktivity
– cvičební činnost rozvíjející a udržující pohybové dovednosti a fyzické zdraví, sportování a činnost kulturně společenskou. Mezi
nejaktivnější v tomto ohledu patří jednoty
v Černovíře, na Nových Sadech, v Nemilanech, na Bělidlech a v Sokole Olomouc.
existují v olomouckých jednotách sportovní oddíly pěstující sport rekreačně. Mezi ně
patří badminton, volejbal, bojové umění,
tenis, stolní tenis, odbíjená, atletika a další,
a to jak pro dospělé, tak pro mládež.
Sokolská všestrannost
i výkonnostní sport
Příznačnou aktivitou je už od počátku existence Sokola také jeho činnost kulturně
společenská. Její součástí jsou i nejrůznější
formy vzdělávání pro mládež i dospělé,
besedy, přednášky a výstavy. Poslední velká výstava se uskutečnila v roce 2012 ve
spolupráci s Vlastivědným muzeem v Olomouci, a to při příležitosti oslav 150. výročí založení Sokola. V kulturní oblasti ve
vlastním slova smyslu je z olomouckých
jednot nejagilnější chválkovická, která má
loutkový divadelní soubor pro dětské diváky, pravidelně pořádá šibřinky – sokolské
maškarní plesy – a dětské karnevaly.
Členové Sokola též vystupují při vzpomínkových akcích – 28. října, 17. listopadu, při
životních výročích T. G. Masaryka a dalších.
Před vznikem Československa v roce 1918
vedla kulturně společenská činnost členy
Sokola k upevňování českého národního vědomí ve vlasteneckém duchu, po vytvoření
samostatného státu pak k jeho obětavému
budování a obraně, resp. k zápasu za svobodu a demokracii. V této složce „sokolování“, plnící vlasteneckou výchovu a výchovu
k občanství, je, na rozdíl od jiných tělovýchovných organizací, jedinečnost Sokola
a smysl jeho existence i v budoucnosti.
Základní oblastí je cvičení, specifikované
jako sokolská všestrannost. Tu tvoří cvičení
prostná, pořadová, cvičení provázená tanečními prvky, atletika, cvičení s tělocvičným
náčiním, cvičení na nářadí, plavání, míčové
hry, turistika či pobyt v přírodě, včetně pořádání letních táborů pro děti. V olomoucké
jednotě je pamatováno i na speciální zdravotní cvičení dospělých, a v této jednotě
probíhá i koedukované cvičení tzv. věrné
gardy, kterou tvoří nejstarší cvičenci. Veřejně vystupují olomoučtí sokolové všech
věkových kategorií na sokolských sletech –
župních, krajských,všesokolských.
V jednotách existují i sportovní oddíly
řady zaměření. Některé z nich mají charakter výkonnostního až vrcholového sportu,
například oddíl řecko-římského zápasu a oddíl skoků na trampolíně v Sokole
Olomouc, oddíl bojového umění v Nemilanech, oddíl malé kopané v Nemilanech
a na Svatém Kopečku, oddíl stolního tenisu v Sokole Olomouc-Neředín na Novém
Světě. Tyto oddíly jsou registrované v příslušných celostátních sportovních svazech
a účastní se jimi organizovaných soutěží,
závodů, přeborů a memoriálů. Kromě nich
24 / RADNIČNÍ LISTY
Sokolská činnost společenská a kulturní
Vilém Klega, vzdělavatel Sokolské
župy Olomoucké-Smrčkovy
VOLNÝ ČAS
Jeden svět vám v březnu praskne bubliny
Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět zavítá
kromě dalších 34 měst i do Olomouce, a to
od 23. do 28. března 2015. Cílem 16. olomouckého ročníku je narušit předsudky,
pohodlné nevědomí a fámy šířené českou
společností, proto také přivítá své publikum výzvou „Praskněte své bubliny!“.
Téma ročníku se letos neodráží v jedné konkrétní filmové kategorii, ale prochází napříč celým programem. Festival Jeden svět
Olomouc uvede 17 dokumentárních filmů
a bude zahájen rumunským oceňovaným
snímkem Toto a jeho sestry, který zachycuje život sourozenců, jež zasáhla nepřízeň
osudu a snaží se vymanit z pout bukurešťského ghetta. Festival vedle kvalitních
zahraničních snímků uvede i tři premiéry
českých dokumentů Zatajené dopisy, Stále spolu a Cukr Blog. Kromě odpoledních
a večerních projekcí v Divadle hudby a kině
Metropol jsou připravena také speciální dopolední promítání pro základní a střední
školy a víkendové promítání pro seniory.
Organizátoři festivalu přizvali také zajímavé hosty na debaty a připravili pestrý doprovodný program. V rámci festivalového
týdne proběhnou dvě výstavy fotografií,
a to od Jindřicha Štreita a Moniky Abrahamové, která se věnovala problematice
romských osad na východním Slovensku.
Nejen výstavy budou vyzývat k prasknutí
naší bubliny, ale i performeři či v předfestivalovém týdnu improvizační divadlo Úlet,
kde hrají herci, které možná znáte z olomouckých ulic. Rovněž se návštěvníci festivalu mohou těšit na charitativní koncert, výtvarné dílny, bazar či divadlo pro děti. Pro
nedočkavé diváky má festival připraven od
posledního únorového týdne každotýdenní promítání dokumentů z kolekce Promí(red)
tej i Ty!, na které je vstup zdarma.
Ochutnávky kuchyní předních českých
a regionálních restaurací, degustace vybraných nápojů, školy vaření, semináře,
workshopy a populární vaření s šéfkuchaři
na pódiu zaplní o víkendu 16.–17. května
část Smetanových sadů v Olomouci. Garden Food Festival 2015 pozve návštěvníky
na velký piknik do parku, kde pro ně bude
připravena řada gastronomických zážitků.
Do Olomouce se chystají mimo jiné populární šéf Zdeněk Pohlreich či michelinský
kuchař Roman Paulus.
Základní myšlenkou prvního regionálního
festivalu dobrého jídla a pití na střední Moravě je představení bezmála dvou desítek
předních restaurací z celého Olomouckého
kraje vedle zajímavých a úspěšných kon-
ceptů z celé České republiky i zahraničí.
Návštěvníky čekají ukázky moderních
trendů v gastronomii, jakými jsou například hmyzí či molekulární kuchyně, vaření
s lanýži, fusion cooking, show s chilli papričkami či porcováním velkých ryb.
„Projekt si klade za cíl dlouhodobě ukazovat veřejnosti ve městě, v kraji i v celé
České republice, že v Olomouckém kraji je
řada kvalitních restaurací a kuchařů, kteří
dělají svou práci s radostí a dobře,“ popsal
za organizační tým Dušan Neumann.
Nepřehlédnutelnou součástí letošní premiéry Garden Food Festivalu v Olomouci
bude prezentace výrobků místních farmářů, regionálních produktů a značek. Nabídku doplní stánky vybraných vinařů,
Foto Robert Mročka
Do Olomouce míří na festival jídla česká kuchařská špička
výrobců destilátů, pivovarů a minipivovarů
z kraje. „Festival vnímám jako jedinečnou
prezentaci pestré nabídky a kvality restaurací v celém kraji,“ řekl hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil. Více informací na
(red)
www.gardenfoodfestival.cz.
RADNIČNÍ LISTY / 25
SC 350076/01
ého 57
6 006
Jilemnick
20 731 30
mobil: +4
-07.cz
24
noc
@
fo
e-mail: in
•m
• servis
• montáže
uc.cz
o
m
o
l
o
a
www.taz/6n2, Olomouc • veallkoooobcbchohodd
Přesná výroba, kvalitní materiály a povrchová úprava není jediná výjimečnost.
Nabízíme i skvělou cenu tažného zařízení,
s elektroinstalací a prací v ceně!
Foto Romana Marková
Finalistky soutěže MissOK (Miss středních škol Olomouckého kraje) se připravují na finálový galavečer, který se uskuteční 21. března v Regionálním centru Olomouc. Už od
2. března bude mít možnost zasáhnout do soutěže i veřejnost, a to prostřednictvím
hlasování v kategorii Miss internet. Hlasování bude probíhat na www.missok.cz. Ve
finále je dvanáct dívek z celého kraje, největší zastoupení mají Gymnázium Čajkovského a Slovanské gymnázium – obě po třech finalistkách. Olomoucké střední školy
reprezentuje dále také jedna studentka Církevního gymnázia.
(red)
OCN 24-07
s.r.o.
ZVOLTE SI SVOU MISS NA INTERNETU
CENTRUM TAŽNÝCH ZAŘÍZENÍ
INZERCE
VOLNÝ ČAS
Na Floře se bude znovu
tančit mezi květy
Festival ProTibet 2015 se blíží
Unikátní tibetské tance, originální himalájské pohádky nebo setkání se známým českým horolezcem, to vše nabídne letošní ročník Festivalu ProTibet. Smyslem přehlídky, která v Olomouci začne 2. března, je podpořit malé mnichy v indickém klášteře
Diskit. Peníze ze vstupného jsou určeny na jejich vzdělávání a lékařskou péči. Festival se letos koná ve více než 30 městech, v Olomouci je to už posedmé. Více informa(red)
cí najdete na www.protibet.cz.
3. 3., 8:30 h
vstupné dobrovolné
3. 3., 13:00–14:30 h
vstupné dobrovolné
Ústav sociálněpedagogických
studií, Pdf UPOL, Žižkovo nám. 5
Divadlo Konvikt, Freskový sál,
Wurmova 7
Centrum pro výuku cizích
3. 3., 15:00–17:45 h
jazyků, LF UP, Hněvotínská 3
Workshop: tibetský tanec – Tenzin Tsedup
Výuka tibetského tradičního kruhového tance a lidové písně.
Workshop: tibetský tanec – Tenzin Tsedup
Výuka tibetského tradičního kruhového tance a lidové písně.
Drapchi – vězeňské drama
Arvind Iyer / Indie / 2012 / 85 min.
Honza Trávníček – Expedice na K2
5. 3., 18:00 h
Divadlo hudby, Denisova 47
Známý český horolezec o životní výpravě plné dobrodružství.
9. 3., 20:00 h
Bez mrknutí – dokument z Dalajlamova života
Kino Metropol, Sokolská 25
vstupné 70 Kč
Josh Dugdale / Velká Británie / 2006 / 79 min.
Školní projekce:
10. 3., 9:00 h
Kino Metropol, Sokolská 25
Útěk přes Himaláj; Na druhé straně Himaláje
vstupné 40 Kč
10. 3., 18:00 h
Horní náměstí
Vigilie se svíčkami
11. 3., 16:00 h
Vlastivědné muzeum, nám.
Taneční vystoupení: Kripa Devi
vstupné 30 Kč
Republiky 5
Chrámový tanec Bharatanatyam
Herci Moravského divadla čtou ProTibet:
12. 3., 18:00 h
Čajovna Assamica, Kateřinská 15
Jaroslav Krejčí a Vladimíra Včelná: Himalájské pohádky
vstupné dobrovolné
12. 3., 20:00 h
Střední formát, Žerotínovo
Herci Moravského divadla čtou ProTibet:
vstupné dobrovolné náměstí 7
Petr Kubes: Šprýmař Akhu Tänpa
Po loňském prvním ročníku se letos
v nově zrekonstruovaném Pavilonu A na
Výstavišti Flora Olomouc znovu uskuteční 2. Ples mezi květy. Při jeho pořádání
se spojily hned tři olomoucké městské
organizace – Výstaviště Flora Olomouc,
Technické služby města Olomouce a Zoologická zahrada Olomouc.
Bál se ponese v rytmu swingu a začne
v sobotu 28. února v 19:30. Návštěvníky
čeká bohatý program s ukázkou Cirkusu
trochu jinak, předtančením stepu ve stylu
30. let nebo přehlídkou prvorepublikové
módy. K tanci zahraje Combo orchestr
Gustava Broma, exkluzivním hostem plesu je Josef Laufer.
Vstupenky v ceně 300 Kč jsou k dostání
na Informačním centru v podloubí olomoucké radnice na Horním náměstí. Více
(red)
informací na webu www.tsmo.cz.
'Ē.8-(0(
9á(03$571(5ě0
0Ē676.®+2%§/8
FOR MODEL: SVĚT MODELŮ, HRAČEK, HER A FANTAZIE
Ponořit se do (nejen) klukovského světa plného rychlých
vozů, elegantních letadel, impozantních válečných plavidel, ale i hradů a mohutných pevností, to vše se nabízí
v pavilonu A Výstaviště Flora Olomouc v rámci již 13. ročníku prodejní výstavy modelů a sběratelství For Model, která
se koná od pátku 13. do neděle 15. března.
Zastoupena bude široká škála modelů, hraček i sběratelských
předmětů z nejrůznějších oblastí lidské činnosti. „Modelářská část výstavy zahrnuje expozice historických bitevních
lodí, letadel, ponorek, automobilů, železniční i bojové
techniky. Přímo v akci se návštěvníkům předvedou dálkově
ovládané RC nákladní automobily, letadla, vrtulníky i lodní
modely v instalovaném bazénku. Součástí expozice budou
rovněž vláčky pohyblivé i ty historické,“ vyjmenovala garant-
ka výstavy For Model Dagmar Maixnerová. Sběratelé představí v pavilonu A své vzácné a bohaté kolekce turistických
známek, pohlednic, medailí, časopisů či knih, dále vojenskou
i hasičskou výzbroj a výstroj nebo sbírky modelů hradů, zámků či roubených chalup. V numismatické sekci budou k vidění
třeba také platidla z období první a druhé světové války.
Výstava je po loňské úspěšné premiéře letos již podruhé rozšířena také o expozici a prodej hraček a stavebnic, z nichž mezi
nejznámější patří legendární česká stavebnice Merkur.
Výstava For Model bude otevřena v pátek a v sobotu od
9 do 18, v neděli do 17 hodin. Plné vstupné činí 80 korun,
zlevněné 40 Kč. Děti do šesti let mají vstup zdarma, hromadné školní výpravy zaplatí 15 korun na osobu. Více na
(red)
www.flora-ol.cz.
+ODYQÏSDUWQH࠻L
3DUWQH࠻LSURJUDPX
HORSTAV
3URGXNWRYÏSDUWQH࠻L
0HGLÄOQÏSDUWQHU
Slim
Studio
Olomouc
INZERCE
Lyžování jen 20 minut
ut
ut
d ný
z centra Olomouce pArroezáal čváhtoeíčlynžíkayře.
26 / RADNIČNÍ LISTY
provozní doba denně 9:00–21:00 | bez přestávky za příznivých sněhových podmínek
www.skiarealhlubocky.cz | [email protected] | 777 647 058, 775 771 077
SC 350145/01
SC 350138/01
✓ 3 vleky,
pohyblivý pás
✓ denní úprava
sjezdovek
✓ osvětlené sjezdovky
✓ občerstvení
✓ parkoviště hned
u vleků
✓ lyžařská škola
a půjčovna
o
nějš
i zdat í m ís to p r r o
Ide álns dětmi a p i.
y
ác
r o d in x ac i p o p r
r e la
OBČANSKÁ SPOLEČNOST
Chci změnit profesi. Zn.: Spěchá to.
Doplnit si v produktivním věku své
profesní vzdělání nebo profesi zcela
změnit bez dlouhých let strávených
ve školní lavici? Tuto jedinečnou
možnost nabízí tzv. zkrácené studium, které je stále ještě málo známou
cestou ke vzdělání.
„Když se zeptám, jestli si nechtějí něco
dostudovat, většina dospělých se lekne,“
říká Jolana Palinková, poradkyně, která
se na olomouckém pracovišti Úřadu práce ČR zabývá volbou a změnou povolání.
„Představují si, že se budou muset na
několik let vzdát svého soukromého života a jen se učit. Jsou překvapení, když
zjistí, že je možné získat další maturitní
vysvědčení nebo výuční list dokonce už
za rok,“ usmívá se poradkyně.
Zkrácené studium je moderní forma odborného vzdělání, která vede k získání
výučního listu nebo maturity. Je určena
těm, kteří alespoň jeden výuční list nebo
maturitní vysvědčení již získali. Délka
studia je jeden až dva roky v denní formě,
maximálně tři roky v dálkové, večerní
a dalších formách studia. Studium zahrnuje pouze odborné předměty, je tedy intenzívní a zaměřené jen na to, co účastník
vzdělávání skutečně potřebuje.
Úřad práce využívá ve spolupráci se zaměstnavateli také koncept profesních
kvalifikací při rekvalifikacích do profesí
nedostatkových na trhu práce. Zatím to
byla např. obsluha CNC strojů, soustružení, obrábění, montér elektrických rozvaděčů, opravář strojů a zařízení, brašnář. Nejkratší rekvalifikace, které vedou
k získání profesní kvalifikace, trvají pouhý měsíc.
Zájemci mají možnost využít poradenská a informační střediska pro volbu
a změnu povolání, která fungují na všech
CO LZE ZKRÁCENĚ VYSTUDOVAT?
Touto formou je možné vystudovat obory technické, ekonomické, humanitní, v oblasti cestovního ruchu i ostatních služeb. V Olomouci se dá ve zkráceném studiu absolvovat maturitní obor Obchodní akademie za jediný rok,
stejným způsobem také maturitní obory Cestovní ruch
a Strojírenství, ale i učební obor Elektrikář pro silnoproud.
Za kratší dobu můžete vystudovat také například na Sigmundově střední škole strojírenské v Lutíně, kde je možné
všem s výučním listem nebo maturitou v jiném oboru
uznat všeobecné vzdělání a zkrátit dobu studia učebního
oboru Obráběč kovů na dva roky.
Přihlášku pro příští školní rok je třeba podat do 15. 3. 2015
(pro denní formu studia) a do 20. 3. 2015 (pro ostatní formy
studia). Přihlášku můžete získat mimo jiné na úřadu práce
(poradce pro volbu a změnu povolání pracuje v každém
okresním městě), kde vám také pomohou s jejím vyplněním.
okresních pracovištích úřadu práce. Na
konzultaci v Olomouci je možné se objednat nejlépe na e-mailu [email protected](jed)
ol.mpsv.cz.
(NE)VIDITELNÁ OLOMOUC PRO VELKÝ ZÁJEM POKRAČUJE
Výstava (Ne)viditelná Olomouc nabízí návštěvníkům unikátní možnost vyzkoušet si, jak se
žije nevidomým ve městě. V absolutní tmě si vyzkouší, jaké to je pohybovat se po rušném
městě bez zrakových vjemů. Zažijí tak, jak lze slyšet, cítit a hmatat Olomouc.
Cílem dlouhodobé výstavy je jednak představit široké veřejnosti život nevidomých a jednak
propagovat výrobky a služby sociální firmy Ergones a sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké, které TyfloCentrum zajišťuje.
Původně měla výstava končit na konci ledna, nakonec se ji podařilo prodloužit minimálně
do konce roku 2015. „Počítali jsme, že na výstavu přijdou od srpna 2013 do ledna 2015
necelé dva tisíce návštěvníků. Skutečnost nás ale mile překvapila. Do konce ledna navštívilo výstavu již téměř pět tisíc návštěvníků. Velký zájem o výstavu mají jak školní skupiny,
tak i široká veřejnost, proto jsme se rozhodli výstavu prodloužit,“ říká Petr Zavadil, ředitel
TyfloCentra Olomouc.
Součástí výstavy je také celá řada doprovodných akcí, jako jsou koncerty, posezení u kávy
potmě, obědy či večeře potmě a podobně.
Výstava je otevřena v úterý, čtvrtek a pátek od 9 do13 hodin a ve středu, sobotu a neděli od 9
do 13 a od 13:30 do 17 hodin na adrese Křížkovského 5, Olomouc. Základní vstupné je 60 korun,
(red)
snížené pak 40 korun. Více na www.neviditelnaolomouc.cz.
INZERCE
KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE MILUJÍCÍ NÁRUČ
,6$):/Ǝr/¦#:5&,r0,/"
%7&ƭ&r4105ƭ&#*Ɖ&
Nejlepší ceny v historii naší společnosti.
1ǭJKǍUFTFJ7ZQǭFTWǏENJJUßFQSPEÃWÃNF
LWBMJUOÎNJFTLÝOÃCZUFL
SLE
[EBSNBOÈWSIZWF%t[ÈSVLBBäMFUtQBOUZBQPKF[EZ#MVN AŽ 6 VY
9%
www.interiery-centrum.cz www.kueppersbusch-cz.cz
Těší se na Vás největší prodejce tohoto výrobce v Olomouckém kraji.
INTEA nova s.r.o.
OLOMOUC, Wellnerova 3B
NEJLEVNĚJŠÍ LAKOVANÉ KUCHYNĚ V REGIONU
XXXJOUFSJFSZDFOUSVND[
XXXPLOPTUZMD[
Informace o probíhajících akcích v prodejnách.
Výrobce si vyhrazuje právo změn.
(u „Ušatého domu“ vedle Oriflame)
telefon: 777 575 870
e-mail: [email protected]
ŠUMPERK, Slovanská 33123/13
RADNIČNÍ LISTY / 27
(naproti bývalému kinu Svět)
telefon: 775 575 820
SC 350041/02
Mít hezký, klidný domov by mělo mít každé dítě. Jenže stále je dost kluků a holek, kteří
takové štěstí nemají. Dostane-li se vlastní rodina do takové situace, která jí nedovoluje
o děti pečovat, orgán sociálně-právní ochrany dětí nastalou situaci řeší. Jedním z řešení je
pěstounská péče, která nahrazuje dříve běžnou ústavní výchovu. „Společnost Náruč dětem
chce pomoct zlepšovat život těch, kteří právě z nejrůznějších důvodů nemohou žít spolu
s vlastními rodiči a sourozenci,“ podotýká jednatelka olomouckého sdružení Náruč dětem
Eva Kopecká. Pracovníci této společnosti se chtějí podílet na zvyšování kvality života dětí
vyrůstajících v náhradní rodinné péči mimo jiné provázením a podporou náhradních rodičů
při výchově dětí a řešení složitých situací. Zároveň společnost organizuje vzdělávací akce
a poradenství z oblasti výchovy a náhradní rodinné péče. Náruč dětem podporuje a propaguje také dobrovolnictví jako prevenci sociální izolace. Na pozici dobrovolníka se mohou
hlásit studenti VŠ i z řad uchazečů o zaměstnání ÚP. Dobrovolníci budou školeni v práci
s rodinami, získání praxe může takovému člověku pomoci zařadit se na pracovní trh, např.
v sociální oblasti. Další formou dobrovolnictví může být„náhradní babička“ nebo„náhradní
dědeček“, kdy aktivní senioři mohou spolupracovat s konkrétní náhradní rodinou. (red)
OBČANSKÁ SPOLEČNOST
Mladí migranti chtějí pracovat
Právě pro tyto mladé migranty pořádá již
přes rok nezisková organizace SOZE (Sdružení občanů zabývajících se emigranty) projekt Mladí imigranti v tísni, který je určen pro
všechny mladé cizince do 25 let žijící na Moravě. Může jít o žadatele o azyl, osoby s mezinárodní ochranou, občany EU nebo cizince
ze třetích zemí s jakýmkoliv typem pobytu.
Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalifikaci
a pracovní uplatnění mladých cizinců, a tím
tak snížit zranitelnost této skupiny a zabránit
negativním jevům, jako jsou pracovní vykořisťování, zadlužování, obchodování s lidmi,
sociální vyloučení apod.
„Mezi aktivity projektu, které mladí cizinci
nejčastěji využívají, jsou kurzy češtiny, které
KURZ TANCE A ETIKETY PRO
HANDICAPOVANÉ
Dne 20. ledna byl v RCO slavnostně ukončen Kurz společenského tance a etikety, který pořádá spolek Balanc –
Společnost pro vyrovnávání příležitostí ve spolupráci se SŠ,
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4
a JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum. Kurz probíhal
od loňského října ve dvoutýdenních intervalech. V rámci
sedmi večerů mohlo 22 dospělých účastníků s především
mentálním a kombinovaným postižením proniknout do
základů několika společenských tanců a upevnit či obohatit
svoje dovednosti v oblasti společenského chování. To vše
pod vedením zkušených lektorů a v doprovodu skvělých
asistentů a dobrovolníků, kterým patří velké poděkování
za jejich práci. Na závěr skládali účastníci podle zadání
závěrečnou zkoušku v terénu. Osmý večer pak byl věnován
zakončení celého běhu za přítomnosti rodičů a blízkých
účastníků, kteří si mohli připomenout průběh kurzu, zatančit si a také převzít certifikát o absolvování.
„Kurz navazuje na úspěšnou aktivitu Společenské večery
pro mladé lidi se zdravotním znevýhodněním a věříme,
že v podobných činnostech budeme pokračovat i nadále,“
uzavřel Erik Kovařík ze spolku Balanc.
(red)
Foto archiv
Mladí cizinci přicházejí do České republiky s různými očekáváními, někteří za rodinou, za studiem či za vidinou dobrého zaměstnání. Na cestě za
svými sny však často naráží na různé
bariéry, jakými jsou neznalost českého jazyka, právní systém, odlišné společenské a kulturní hodnoty a normy.
Výuka češtiny v SOZE.
jsou zaměřeny na odborný profesní jazyk
důležitý pro uplatnění se na trhu práce a sociokulturní základy naší země,“ přibližuje
Denisa Braunerová ze sdružení SOZE.
Důležitou aktivitou projektu je tzv. sociální koučink, na který navazují rekvalifikace, příp. pracovní místa na zkoušku
a asistence při zajištění pracovního místa.
Sociální pracovník napomáhá při psaní
životopisů, motivačních dopisů, nostrifikaci dokladů o vzdělání získaných
v zemi původu či kontaktování konkrétních zaměstnavatelů, připravuje klienta
na přijímací pohovor apod. Kromě těchto
aktivit je migrantům v případě potřeby
poskytnuto bezplatné právní poradenství
a nouzové ubytování v azylovém domě
v Brně. Poslední aktivita projektu Program dobrovolného návratu do země původu a reintegrace zajistí cizinci důstojný
návrat do země původu, včetně zajištění
letenek a asistenci při reintegraci (podpora při hledání si zaměstnání, rekvalifikace, finanční příspěvek na životní náklady
apod.) v případech, kdy je např. ohrožena
legálnost jejich pobytu či se jejich sociální
situace stává neúnosnou.
Záměrem celého projektu, který trvá až do
konce srpna 2015, je zabránit rizikům sociálního vyloučení, bořit předsudky a skepticismus zaměstnavatelů i majority vůči
migrantům, pomoci klientům se začleňováním do české společnosti a při vstupu
(red)
na trh práce.
Mana pomáhá duševně nemocným i mimo ambulanci
Už od roku 2007 působí v Olomouci Společnost Mana, která pomáhá lidem se závažným duševním onemocněním. Loni
na jaře tato organizace rozšířila svoje služby a kromě psychosociálních rehabilitací
a denních aktivit nabízí svým klientům
nově i psychosociální terénní služby.
„Tyto služby dosud v olomouckém regionu chyběly. Svým charakterem odpovídají
modernímu pojetí péče o duševně nemocné a jsou v souladu s psychiatrickou reformou,“ přibližuje terénní pracovnice Olga
Svrčková.
Psychosociální terénní služby doplňují
ambulantní formu přímé péče a mohou
lépe řešit nepříznivou situaci klienta přímo
v jeho přirozeném prostředí. „Pracovník
je v roli spolupracujícího odborníka, který doprovází klienta a pomáhá mu najít
cestu v systému služeb a některé přitom
sám poskytuje. Mezi nabízené činnosti patří doprovody k ošetřujícímu psychiatrovi
a jiným lékařům, k psychologovi, návštěvy
při hospitalizaci, asistence při propuštění
z hospitalizace, komunikace s rodinou, se
zaměstnavatelem, s opatrovníkem, orgánem státu apod. Nabízíme také pomoc
s hledáním vhodného bydlení, zaměstnání
a obecně se zprostředkováním ostatních
služeb,“ upřesňuje terénní pracovnice.
Psychosociální terénní služby jsou poskytovány bezplatně a na přání klienta i anonymně. Má možnost současně využívat službu
sociální rehabilitace, individuální konzultace s psycholožkou nebo moderovaná pravidelná setkání pro rodinné příslušníky. Organizace sídlí na Dolním náměstí 51. Kontaktní
osobou je Olga Svrčková, tel.: 773 877 487,
e-mail: [email protected], více informací
(red)
na webu www.manaol.cz.
INZERCE
tel.: 739 441 006 www.dlb-studiokrasy.cz
28 / RADNIČNÍ LISTY
SC 350200/01
kosmetické studio v centru města
Pavelčákova 6, Olomouc
SC 350152/01
NOVĚ OTEVŘENO!
OBČANSKÁ SPOLEČNOST
Výtěžek Tříkrálové sbírky překonal očekávání
Foto Blanka Martinovská
DOBROVOLNÍK V P-CENTRU – STARŠÍ
KAMARÁD I PRŮVODCE
Celé dva týdny procházeli ulicemi měst
a vesnic s požehnáním a žádostí o finanční dar pro chudé a lidi v nouzi Kašpar,
Melichar a Baltazar. I letos byla účast na
Tříkrálové sbírce na Olomoucku vysoká.
„Na území Olomouckého děkanátu, který
zahrnuje město a 34 blízkých obcí, se do
sbírky zapojilo více než 1200 lidí a bylo
vypraveno celkem 331 kolednických skupinek. Výtěžek sbírky nakonec překonal
i loňský rok, celkem se vykoledovalo přes
1,3 milionu korun,“ okomentoval Martin
Rejšek z Charity Olomouc.
Vybrané peněžní prostředky budou směřovat hned do několika konkrétních oblastí činnosti Charity Olomouc. „Usilujeme o zvýšení dostupnosti paliativní péče
– péče o umírající. Další prostředky budou
určeny pro přímou pomoc lidem v akutní
krizi. Chceme také zlepšit podmínky života
v sociálních bytech střediska Samaritán pro
lidi bez domova,“ vyjmenoval Rejšek. (jed)
Některé děti mají svůj start do života složitější. Rodinné
centrum U Mloka, které je součástí organizace P-centrum
v Lafayettově ulici v Olomouci, nabízí programy, ve kterých
podají dětem pomocnou ruku. Jedním z nich je program
Pět P (Pomoc, Přátelství, Podpora, Péče a Prevence). „Dítě
se pravidelně schází s dobrovolníkem a tráví spolu dvě
hodiny týdně, zázemí mají v P-centru, kde společně můžou hrát stolní hry, ping pong, tvořit, kreslit nebo chodit
ven, jezdit na kole, zkrátka tráví volný čas dle svých zálib.
Dobrovolník je zde v roli průvodce a staršího kamaráda, je
dítěti nablízku a ono s ním může počítat,“ vysvětluje Jiřina
Pončová, vedoucí Rodinného centra U Mloka.
Dalším programem je doučování, kdy se dvojice dítě
a dobrovolník schází jednou týdně a společně dělají domácí úkoly nebo procvičují učivo, které dítě potřebuje.
Dobrovolník pomáhá dítěti naučit se učit.
Posledním programem, kde se může uplatnit dobrovolník, jsou sociálně terapeutické skupiny, tzv. kluby. Zde
jsou děti v kontaktu se svými vrstevníky, setkávají se
jednou týdně na dvě hodiny v klubové místnosti nebo se
chodí ven. Kluby vedou dva odborní pracovníci a asistuje
jim jeden nebo dva dobrovolníci.
„Pokud by někdo chtěl získat smysluplnou a obohacující zkušenost a praxi při práci s dětmi pod vedením
zkušených pracovníků, může se na P-centrum obrátit.
Potřebnou vlastností je osobnostní zralost a zodpovědnost,“ dodává vedoucí. Bližší informace získají zájemci
(jed)
na www.p-centrum.cz.
INZERCE
Kyberšikana: Neboj se promluvit!
tel.: 720 128 177
www.vilakrasy.cz
HUBNĚTE JAKO SLAVNÍ: REVOLUČNÍ
METODA VE VILE KRÁSY
Potřebujete se zbavit přebytečného tuku, ale zatím všechny pokusy selhaly?
Svěřte se do péče odborníků na olomoucké Klinice estetické medicíny Vila krásy, kteří nabízejí bezbolestnou liposukci unikátním přístrojem VANQUISH.
Odborníci mluví o revoluci v hubnutí a odbourávání podkožního tuku. Nová metoda je naprosto bezpečná, bezbolestná a mnohem účinnější. Přístroj VANQUISH
využívá radiofrekvenční vlny, které míří přímo k tukovým buňkám. „Přístroj se
umístí nad problematickou partii a klienti cítí pouze hřejivé teplo, zatímco moderní
technologie ničí tukovou tkáň. Po prvním ošetření se sníží obvod pasu v průměru
o 1 až 2 procenta. K dosažení nejlepších výsledků je vhodné provést 4 až 6 ošetření
v týdenních intervalech,“ říká lékař Jiří Pumprla, který se svým týmem ověřoval
účinnost a bezpečnost technologie. „Výsledky rozsáhlé studie potvrdily zkušenosti
kolegů ze zahraničí a prokázaly vysokou účinnost i spokojenost klientek.“
K vysněné postavě pomohl VANQUISH i herečce Jitce Asterové. „Během čtyř půlhodinových terapií jsem shodila osm centimetrů v pase, což bych za tak krátkou
dobu sama nikdy nedokázala. Žádné změny v jídelníčku jsem nedělala, jen jsem
pila mnohem víc vody, aby tuk odcházel z těla ven,“ popsala své zkušenosti herečka.
RADNIČNÍ LISTY / 29
SC 341944/01
V komunikaci mladých lidí dnes dominuje komunikace elektronická – chatování, skypování, mailování a používání sociálních sítí, která
v sobě skrývá mnoho nejrůznějších rizik.
Projekt Nenávist na internet nepatří se zaměřuje na oběti kyberšikany a prostředky, jak jim pomoci. Aktivit v podobě interaktivích divadelních programů se budou
účastnit základní školy z celé Moravy, včetně těch olomouckých. „Práce se třídou bude probíhat formou divadla fórum,
což je zavedená technika, při níž se může divák stát účastníkem dramatu a řešit příběh za hlavního hrdinu. Příběh, který
původně dopadl špatně, tak může skončit lépe nebo se hrdinův problém zcela vyřeší,“ přiblížila Zuzana Zapletalová ze
Sdružení D Olomouc.
Děti se také aktivně zapojí do informační kampaně Neboj se
promluvit, jejímž cílem je rozšířit myšlenku, že nenávist na internet nepatří, mezi jejich vrstevníky. „Součástí kampaně jsou
i webové stránky nebojsepromluvit.cz, které dětem pomohou
nejen umět si poradit v případě nenávistného útoku na internetu, ale také rozpoznat urážející a zraňující projevy na hranici kyberšikany či za ní. Důležitou funkcí stránek je rozcestník,
na němž najdou oběti či svědci kyberšikany odbornou pomoc
u místních organizací,“ dodala Zapletalová.
Sdružení D Olomouc působí na poli primární prevence
a osobnostního rozvoje již od roku 2000. Pracuje pomocí interaktivních vzdělávacích metod – především metodami
tvořivé dramatiky. Podpořeno je grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci
(jed)
EHP fondů.
KŘÍŽOVKA
DNE 23. 11. 1948
SE V OLOMOUCI
NARODIL JAZZOVÝ
HUDEBNÍK …
(TAJENKA)
PATŘÍCÍ
ALENĚ
AUTOR:
-KAWI-
SOMÁLSKÉ
PROBĚLKA
SÍDLO
ŘÍMSKÝCH
1050
LEDABYLÉ
LEKNUTÍ
POŘADÍ
TÁHLÝ
HORSKÝ
SKŘÍTEK
PAMLSEK
DOMOVINA
BIOGRAF
CESTA
LETADLEM
OCHOTNĚ
MRAVOUK
V HUDBĚ
„POMALU“
NÁJEMNÝ
KOČÁR
KÁVA
(OBECNĚ)
NÁŠ
LITERÁT
STRŽ
PŘÍTEL
ANGLICKY
„VŠECHNO“
MAJÍCÍ
COPY
Z VNITŘKU
PRYČ
DOMÁCKY
ILONA
ČIDLA
ZRAKU
RUMUNSKÉ
SÍDLO
TAJENKA
TUMÁŠ
ZPŮSOB
LOVU
TVRDÁ
STUPNICE A
VĚNOVANÁ
VĚC
SOUHLAS
DOMÁCKY
IRENA
DÁMSKÝ
KLOBOUČEK
POPĚVEK
ŽENSKÉ
JMÉNO
CUPAVĚ
KRÁČET
HLE
AUTOR
KOCOURA
MIKEŠE
MALÝ STŮL
PŘÍSTAVIŠTĚ
SOLMIZAČNÍ SLABIKA
LEŠTIDLO
NA BOTY
VERDIHO
OPERA
SETNINA
SLOVENSKY
„JAKÁ“
FRANCOUZ. ANGLICKY
ČLEN
„A“
VÝZVA
ZNAČKA
PŘETLAKU
INICIÁLY
PANENKY
SPZ
KARVINÉ
OPAK POD
ZNAČKA
HLINÍKU
BRAZILSKÉ
DŘEVO
ZNAČKA
STRONCIA
HLOUPÁ
ŽENA
TÍM
ZPŮSOBEM
CHEMICKÝ
PRVEK
ZNAČKA
ÚSTNÍ
VODY
DLOUHÉ
OBDOBÍ
CITOSLOVCE
TROUBENÍ
POMŮCKY:
ABO, ARAD, ARAKA,
ATA, LENTO
CHCETE NÁM NAPSAT?
Tajenku křížovky zasílejte do 12. 3. 2015 na adresu: Magistrát města
Olomouce, Horní náměstí – radnice, 771 27 Olomouc, kancelář č. 14,
nebo na e-mailovou adresu: [email protected]
Vážení a milí čtenáři. Pokud nám chcete napsat, můžete posílat dopisy poštou na adresu: RADNIČNÍ LISTY, Horní náměstí - radnice, Olomouc, 779 11,
nebo na e-mail: [email protected] Vaše připomínky a náměty uvítáme, pokud to bude možné, tak je redakčně zpracujeme nebo předáme příslušným kompetentním osobám. Předem za vaše ohlasy děkujeme.
Vaše redakce
Správná tajenka z minulého čísla: PRÁVO NUCENÉHO SKLADU.
Vylosovaným výhercem je Břetislav Vilík z Olomouce.
SC 350196/01
INZERCE
30 / RADNIČNÍ LISTY
FOTOSTRANA
Olomouc uspěla v Národním divadle, premiér navštívil Hanou
Do Vlastivědného muzea v Olomouci zavítal koncem ledna při své návštěvě Olomouce premiér Bohuslav
Sobotka. V muzeu si prohlédl výstavu Tváře Velké války za doprovodu jejího autora Karla Podolského.
„Na výstavu jsem slyšel dobrá hodnocení a chtěl jsem ji vidět. Je potřeba si Velkou válku připomínat,
a to i proto, že v Čechách a na Moravě měla víc obětí než druhá světová válka,“ řekl premiér. Následně se
zúčastnil i besedy se zástupci předních kulturních institucí Olomouckého kraje.
Další stoletá občanka Olomouce oslavila své životní jubileum 16. ledna. Paní Zdenka Kroupová
prožila celé jedno století s Olomoucí. V Olomouci se narodila, studovala, pracovala, vychovala děti
a prožila celý život. „V Olomouci už zůstanu,“ dodala při oslavě paní Kroupová. K jejímu velkému
životnímu jubileu jí do domova s pečovatelskou službou ve Fischerově ulici přišel popřát i olomoucký
primátor Antonín Staněk.
Dlouhotrvajícím potleskem skončilo představení Pád Antikrista odehrané v neděli 25. ledna v Národním divadle v Praze. Soubor opery a operety Moravského divadla Olomouc se s operou Viktora Ullmanna zúčastnil
Festivalu hudebního divadla Opera 2015. Podle autora hudebního nastudování a dirigenta Miloslava Oswalda překonala atmosféra večera v Národním divadle všechno, co zatím mohl s olomouckým souborem zažít.
Sólisté byli odměněni dlouhotrvajícím potleskem a výkřiky „bravo“, což prý není v Národním divadle běžné.
Nový čtyřdílný běžecký seriál Winter run 2015 se po úspěšné premiéře v Hradci Králové dokázal
prosadit i v Olomouci. Závodu na osmikilometrové trati v olomouckých Smetanových a Čechových
sadech se zúčastnilo 110 běžců, dalších šedesát zvládlo poloviční trasu. Vítězný Roman Paulík
z Břeclavi znal trať dokonale, protože loni ukončil studia v Olomouci. Osmikilometrovou trať zvládl
za 27:15 minuty.
Bez oblíbené barokní sochy světce se bude muset po několik měsíců obejít Žerotínovo náměstí. Plastika svatého
Floriána se totiž přestěhovala do restaurátorské dílny. Na své místo v rohu náměstíčka se vrátí letos v srpnu. Restaurátorské práce bude provádět restaurátor René Tikal. Barokní socha z roku 1728 je ve špatném technickém stavu,
kámen je na mnoha místech narušen a v některých partiích části materiálu chybí. Jejím autorem byl zkušený olomoucký barokní sochař, malíř a štukatér Jan Jiří Schauberger. Ten byl mimo jiné i tvůrcem slavné Caesarovy kašny.
Tisíce lidí zavítaly na první letošní veletrh pořádaný Výstavištěm Flora Olomouc. Součástí cestovatelského veletrhu Tourism Expo byl letos i atraktivní gastronomický festival Ochutnejte Hanou. Kromě
novinek pro dovolené nechyběl v nabídce doprovodný program, zaměřený vedle cestování na sport
a využití volného času.
Foto Blanka Martinovská, Jan Andreáš a archiv
RADNIČNÍ LISTY / 31
Mezinárodní strojírenská společnost Windmöller & Hölscher, patřící mezi světové
lídry ve výrobě strojů a systémů pro flexibilní balení, hledá pro posílení svého
týmu v Prostějově nové kolegy a kolegyně
Nabízíme uplatnění na pozicích:
·
·
·
·
·
3D konstruktér
reklamační technik
měřící technik
elektrotechnik
strojní zámečník
U nás získáte:
·
·
·
·
·
·
·
zázemí stabilní a dynamické mezinárodní společnosti
osobní rozvoj a profesní růst
motivační mzdové ohodnocení
každoroční valorizaci mezd a roční odměny
odborná školení v zahraničí i v ČR
hrazené jazykové kurzy
příjemný pracovní kolektiv a moderní pracovní prostředí
Kontakt:
Windmöller & Hölscher Prostějov k.s.
Háj 357, 798 12 Kralice na Hané
E-mail: [email protected]
Tel.: +420 582 310 053
www.wuh-prostejov.cz
SC 340615/3
vedoucí technického nákupu
vedoucí operativního nákupu
technický nákupčí
disponent nákupu
inženýr kvality
SC 350186/01
·
·
·
·
·

Podobné dokumenty

leden - TIC Frenštát pod Radhoštěm

leden - TIC Frenštát pod Radhoštěm pro oblast podpory 2.3 bude možné znovu otevřít projekt demolice budov v areálu bývalé Bumbalovy továrny; návrh na zahájení přípravných prací bude předložen ke schválení zastupitelstvu; • posuzujem...

Více

Radniční listy Olomouc 08/2013

Radniční listy Olomouc 08/2013 Machová, RNDr. Ladislav Šnevajs, RNDr. Jan Holpuch, Ph.D., Pavel Vysloužil, odpovědný redaktor, editor – Martin Hála, šéfredaktorka – Lenka Jedličková, telefon: 725 728 897, e-mail: lenka.jedlickov...

Více

Radniční listy Olomouc 05/2014

Radniční listy Olomouc 05/2014 Jana Juráková, telefon: 773 617 353, e-mail: [email protected] • Sídlo redakce: Radniční listy, Magistrát města Olomouce, Horní náměstí, 779 11 • Do všech domácností v Olomouci zdarma • U...

Více

Radniční listy 3/2015

Radniční listy 3/2015 Marek, Mgr. MiloslavTichý, Mgr. Radka Štědrá, Mgr. PavelVysloužil; odpovědný redaktor, editor – Martin Hála, šéfredaktorka – Mgr. Lenka Jedličková, telefon: 725 728 897, e-mail: [email protected]

Více

Radniční listy 1/2015

Radniční listy 1/2015 [email protected] • Distribuce: Jindřich Marek, telefon: 608 769 595, e-mail: [email protected] • Sídlo redakce: Radniční listy, Magistrát města Olomouce, Horní náměstí, 77...

Více

Radniční listy 1/2016

Radniční listy 1/2016 [email protected] • Distribuce: Anna Bažantová, telefon: 730 195 067, e-mail: [email protected] • Sídlo redakce: Radniční listy, Magistrát města Olomouce, Horní náměstí, 77...

Více

Radniční listy 12/2015

Radniční listy 12/2015 [email protected] • Distribuce: Anna Bažantová, telefon: 730 195 067, e-mail: [email protected] • Sídlo redakce: Radniční listy, Magistrát města Olomouce, Horní náměstí, 77...

Více