Bezpečnostní list

Komentáře

Transkript

Bezpečnostní list
ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006
DE Überarbeitet: 17.02.14
verze CZ: 17.02.2014
"*" změny ve srovnání s předchozí verzí
Název výrobku: redstone Spezialkleber OC
Strana: 1/4
Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
Identifikátor výrobku
*Příslušná určená použití látky nebo
směsi
Nedoporučená použití
Identifikace:
Obchodní firma:
redstone Spezialkleber OC
Lepení minerálních izolačních desek v interiéru.
Nejsou specifikována.
distributora:
Místo podnikání nebo sídlo:
Meffert ČR, spol. s r. o.
Náchodská 2397/23, 193 00 Praha 9
Identifikační číslo:
Telefon:
E-mail
45240931
+420 326 375 830
[email protected]
Telefonní číslo pro naléhavé situace: ČR: Toxikologické informační středisko,
Na bojišti 1, 128 08 Praha 2
224 91 92 93 nepřetržitá služba 224 91 54
02, 224 91 45 70, 224 96 42 34
EU dodavatele BL
redstone GmbH
Haferwende 1, D-28357 Bremen,
Postfach 33 05 44
SRN
0421/223149-0
0421/223149-90
[email protected]
Nouzový telefon:
0421/223149-0
(Po-Čt 8-17 hod., Pá 8-14 hod.)
Oddíl 2. Identifikace nebezpečnosti
Klasifikace směsi dle směrnice 1999/45/EHS:
Xi dráždivý
R37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži. R41 Nebezpečí vážného poškození očí. R43 Může vyvolat senzibilizaci při
styku s kůží.
Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008
STOT SE 3; H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Skin Irrit. 2; H315 Dráždí kůži.
Eye Dam. 1; H318 Způsobuje vážné poškození očí. Sin Sens. 1; H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Prvky označení
Složka
Portlandský cement
Signální slovo
nebezpečí
GHS05
GHS07
Piktogram
Standardní věty o
nebezpečnosti
Pokyny pro
bezepečné zacházení
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P284 V případě nedostatečného větrání] používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P333 + P313
Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze
usnadňující dýchání.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování.
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006
DE Überarbeitet: 17.02.14
verze CZ: 17.02.2014
"*" změny ve srovnání s předchozí verzí
Název výrobku: redstone Spezialkleber OC
Strana: 2/4
Další informace:
Látky PBT / vPvB viz oddíl 12.
Oddíl 3. Složení / informace o složkách
Chemická charakteristika: Cementový výrobek, ve kterém je obsah chromu (VI) redukčními činidly snížen na
koncentraci < 0,0002% (vztaženo na celkovou hmotnost sušiny).
Obsah nebezpečných látek ve směsi
Chemický název
Číslo CAS
Obsah v
Klasifikace
Klasifikace
(identifikátor)
ES, index. č.
% hm.
1272/2008/ES
67/548/EHS
Portlandský cement
ES: 266-043-4
< 50
Skin Irrit. 2; H315
Xi
CAS: 65997-15-1
Eye Dam. 1; H318 R37/38-41-43
Skin Sens. 1; H317
STOT SE 3; H335
úplné znění R, H-vět viz oddíl 16; expoziční limity látek pro pracovní prostředí, jsou-li k dispozici, viz oddíl 8
Oddíl 4. pokyny pro první pomoc
Popis první pomoci
Při nadýchání:
Při styku s kůží:
Při zasažení očí:
Při požití:
Nejdůležitější akutní a
opožděné symptomy a účinky
Pokyn týkající se okamžité
lékařské pomoci a zvláštního
ošetření
Osoba poskytující první pomoc musí věnovat pozornost vlastní ochraně!
Přívod čerstvého vzduchu. Pokud symptomy přetrvávají nebo v případě
pochybností vyhledejte lékařskou pomoc.
Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.
Opláchněte kůži vodou / osprchujte. Vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte otevřené oči po dobu 10 až 15
minut opláchněte pod tekoucí vodou. Poraďte se s očním lékařem.
Při požití ihned vypláchněte ústa, vypijte velké množství vody a vyhledejte
lékařskou pomoc.
Relevantní údaje nejsou k dispozici.
Relevantní údaje nejsou k dispozici.
Oddíl 5. Opatření pro hašení požáru
Vhodná hasící média:
Nevhodná hasící média:
Zvláštní nebezpečnost:
Pokyny pro hasiče
Další informace
Výrobek sám o sobě není hořlavý. Hasící prostředky přizpůsobte okolí.
Plný proud vody
Výrobek sám o sobě není hořlavý.
Použijte přetlakový autonomní dýchací přístroj.
Noste chemicky odolný ochranný oděv (kompletní).
Plyny, páry, mlhy sražte postřikem vodou. Kontaminovanou vodu jímejte odděleně.
Nevypouštěte ji do kanalizace
Oddíl 6. Opatření v případě náhodného úniku
Ochrana osob, ochranné
prostředky a nouzové postupy
Opatření na ochranu životního
prostředí
Metody a materiál pro omezení
úniku a pro čištění
Zajistěte dostatečné větrání. Zamezte tžvoření prachu. Nevdechujte prach. Zamezte
styku s kůží, očima a oděvem. Používejte osobní ochranné prostředky.
Zamezte vniknout do povrchových vod nebo kanalizace.
Materiál seberte mechanicky. Zachycený materiál likvidujte v souladu s oddílem
13.
Oddíl 7. Zacházení a skladování
Opatření pro bezpečné
zacházení
V případě otevřené manipulace je nutné používat místní odsávání. Nevdechujte
prach. Pokud není místní odsávání možné nebo je nedostatečné, musí být zajištěno
dostatečné větrání pracovního prostoru.
Opatření vůči požáru / výbuchu nejsou nutná.
Nevdechujte prach.
ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006
DE Überarbeitet: 17.02.14
verze CZ: 17.02.2014
"*" změny ve srovnání s předchozí verzí
Název výrobku: redstone Spezialkleber OC
Podmínky pro bezpečné
skladování včetně
neslučitelných látek a směsí
Specifické použití
Strana: 3/4
Udržujte obaly těsně uzavřené a v suchu, aby se zabránilo zvlhnutí.
Pokyny ke společnému skladování Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
Další informace o skladovacích podmínkách: speciální opatření nejsou nutná.
Kód GISCODE / ZP 1.
Oddíl 8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
Informace o návrhu systému:
V případě otevřené manipulace je nutné používat místní odsávání. Nevdechujte
prach.
dle nařízení vlády: 361/2007 Sb.
Kontrolní parametry
látka
PELc
NPK-P
jednotka Poznámka
Cement
10
mg/m3
PELc: celková koncentrace prachu; NPK-P: nejvyšší přípustná koncentrace
Biologický expoziční test dle přílohy 2 vyh. č. 432/03 Sb.: není relevantní
Odložte ihned veškeré kontaminované oblečení. Pokožky preventivně ošetřete
Obecná ochrana a hygiena
pleťovým mlékem. Umyjte si ruce a obličej. Při používání nejezte a nepijte
V případě nedostatečného větrání je nutná polomaska s filtrem. (ČSN EN 149)
Ochrana dýchacích cest
Při práci s chemikáliemi noste chemické ochranné rukavice s označením CE včetně
Ochrana rukou
čtyřmístného zkušebního čísla.
Při výskytu prachu těsnící ochranné brýle.
Ochrana očí
Noste vhodný, pohodlně sedící a čistý ochranný oděv.
Ochrana kůže
Oddíl 9. Fyzikální a chemické vlastnosti
Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Skupenství (při 20°C):
pevné
Barva:
šedá
Zápach (vůně):
bez zápachu
Teplota vznícení (°C)
pevná látka, nevznětlivá
Hořlavost
nepodporuje šíření ohně
Samovznícení (°C)
k dispozici nejsou žádné údaje
Explozivita
Není explozivní
Objemová hmotnost (kg/m3)
asi 1400
Rozpustnost ve vodě
prakticky nemísitelný
Oddíl 10. Stálost a reaktivita
Reaktivita
Chemická stabilita
Možnost nebezpečných reakcí
Podmínky, kterým je třeba zabránit
Neslučitelné materiály
Nebezpečné produkty rozkladu
Žádná speciální opatření jsou nutná
Žádná speciální opatření jsou nutná.
Žádná speciální opatření jsou nutná
Žádná speciální opatření jsou nutná
Hliník, kyseliny.
Žádná speciální opatření jsou nutná.
Oddíl 11. Toxikologické informace
Toxikologické účinky
Akutní toxicita
Portlandský cementový slínek, CAS No. 65997-15-1
Dermálně, LD50, 2000 mg / kg, králík (Kietzmann et al, 1999)
Inhalačně, LC50, 0,005 mg / l, krysa
(TNO V Report 8801/2)
dráždivost
Dráždí oči. Nebezpečí vážného poškození očí.
Po nadýchání: Plicní podráždění. Kašel. Dušnost.
Styk s kůží: dráždí.
senzibilizace
Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
účinky po opakované nebo déle
Informace nejsou k dispozici.
trvající expozici
ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006
DE Überarbeitet: 17.02.14
verze CZ: 17.02.2014
"*" změny ve srovnání s předchozí verzí
Název výrobku: redstone Spezialkleber OC
Karcinogenita, mutagenita,
toxicita pro reprodukci
Další informace
Strana: 4/4
Žádný důkaz reprodukční toxicity u člověka.
Klasifikace byla provedena výpočtem dle směrnice 1999/45/ES
Oddíl 12. Ekologické informace
Toxicita
Perzistence a rozložitelnost
Bioakumulační potenciál
Mobilita
Látky PBT / vPvB
Jiné nepříznivé účinky
Anorganický materiál, který nelze biologickými čistícími procesy odstranit
z vody.Výrobek není snadno biologicky odbouratelný.
Metody stanovení biologické odbouratelnosti pro anorganické látky nelze
použít. Tento výrobek je v souladu s předchozí zkušenosti inertní a
nepodléhá rozkladu.
Nehromadí se v organismu.
K dispozici nejsou žádné údaje
Obsažené látky této přípravy nesplňují kritéria pro zařazení jako PBT nebo
vPvB.
Klasifikace byla provedena výpočtem dle směrnice 1999/45/ES.
Oddíl 13. Pokyny pro odstraňování
Metody nakládání s odpady
Doporučení: Likvidace podle úředních předpisů.
Kód odpadu pro zbytky výrobku
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
Likvidace kontaminovaného obalu a doporučené čištění:
Voda (s čistícím prostředkem). Kompletně vyprázdněné balení může být předáno k recyklaci.
Oddíl 14. Informace pro přepravu
ADR/RID ♦ IMDG ♦ IATA
nejedná se o nebezpečné zboží
Oddíl 15. Informace o předpisech
Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo
směsi
Označení – viz oddíl 2.
Národní předpisy ČR: Zákon č. 350/2011 Sb. (chemický zákon) a jeho prováděcí předpisy
Třída nebezpečnosti pro vodu: 1 slabě nebezpečný pro vodu
Status: Pravidla pro směsi dle VwVwS příloha č. 4, č. 3
Posouzení chemické bezpečnosti
Pro látky v této směsi nebyla provedena.
Oddíl 16. Další informace
Úplné znění R , H vět z oddílu 3:
R věty: R37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži. R41 Nebezpečí vážného poškození očí. R43 Může vyvolat
senzibilizaci při styku s kůží.
H věty: H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Všechny informace v tomto technickém listu vycházejí ze současného stavu našich znalostí. Tím není dotčeno, že
nepředstavují ujištění o vlastnostech výrobku, ani to odůvodňují smluvní právní vztahy
Kontaktní místo pro poskytování technických informací:
Distributor - zelená linka: 800 156612

Podobné dokumenty