KLARA SVACHULOVA_portfolio9.75 MB

Komentáře

Transkript

KLARA SVACHULOVA_portfolio9.75 MB
Zimní semestr 2016
Klára Švachulová
Ateliér Intermedia
1. ročník Mga. Studia
Portfolio ke
klauzurní práci
Písemná obhajoba ke klauzurní práci
BcA. Klára Švachulová
Akademický rok: 2015/ 2016
Semestr: Zimní
Ročník: 1. MgA. Studia, FaVU VUT v Brně
Téma práce: Club, Ulice, Fasády, Plakáty, Billboardové plochy, Ţivot ve městě
Název práce: “STŘET A STŘED velkoměsta - Garage club”
Forma, technika, medium, typ uměleckého projevu: Objekt v prostoru, kombinovaná
technika, (panel, cihla, pohledový beton, billboardové plochy/ plakáty na sololitu, tisk
na billboardový papír, neon)
Rozsah, forma, rozměr, počet kusů v kolekci, délka: v= 240cm, š= 160cm - 1x,
v=240cm, š= 300cm - 2x
Popis práce/ semestru:
Minulý rok jsem pracovala na bakalářské práci na téma jak “New
Wave”ovlivnila společnost 80. let - na FaVU v ateliéru malířství 3 u Petra Kvíčali pod
vedením Milana Housera. Zvoleným médiem byla malba na plátně. Vznikla tak série
asi čtyřiceti obrazů. Hlavním měřítkem v bakalářské práci byl pro mě přebal LP
desky, nebo- li 30x30cm. Uţ tehdy jsem si uvědomovala zájem o pohyb v
multikulturní společnosti, odvracející se od velkoměstské společnosti “Brna”, v které
se pohybuji kaţdodenně, od dětství.
Na magisterské studium jsem přestoupila na atelier Intermédií, jelikoţ jsem si
chtěla osvojit nové tendence, jiný přístup, pohled…Dokud mám moţnost, chci vyuţít
studia k práci pod určitým vedením, naučit se produkovat dílo, chápat ho a otevřít se
novým uměleckým záměrům. Na jiţ zmíněnou bakalářskou práci jsem chtěla
tematicky navázat, ale rozvinout a posunout ji dál“do prostoru”. A to především
vyuţitím formy propojení médií.
Pro téma, které jsem si zvolila “STŘET A STŘED velkoměsta - Garage
club”, jsem si pod vedením Pavla Stercevybrala jako výsledné medium objekt v
prostoru, prostor v objektu.
Objekt je mystifikacedvou rozdílných evropských městských ulicv pro mě
monumentálním a reálném měřítku. Zvolenýformát jsem zvolila tak, aby prostorově
fungoval. Kdyţ se zamyslím, tak v podstatě i v předešlých pracích pracuji s
mystifikací a redukcí tvarů. Zde pracuji s redukcí do “půdorysu bloku ulic”, takaby
vznikl jednoduchý, čistý geometrický tvar, v tomto řešení konkrétně rovnoramenný
trojúhelník.
Objekt tak představuje jednak pohled na blok městských ulic, ale na druhou
stranu je pro mě mystifikacískutečného hudebního klubu. V tomto rovnoramenném
trojúhelníku jsou podstatou narativně okázalé tři strany. Strana anglická, strana česká
a spojující ale i průniková, přední strana“clubová”, která evokuje vchod do hudebního
klubu a funguje tak jako STŘED A STŘET jak výtvarné tendence, tak iprůnik a
spojení ostatních dvou objektů. Tím jsou právě dveře do klubu, které představují
vstup někam, kde nevíme vlastně doopravdy jdeme , tak jak to u první návštěvy
cizího clubuje. Dveře jsou pro mě tedy průnikem i spojením, neboť jsou ve všech
zemích víceméně podobné.Vchod (dveře) jsou osvícené neonem tak, aby ve tmě
velkoměsta zaujaly “kaţdého” kolemjdoucího. Nikdo ho tehdy nemohl přehlédnout a
lákalo ho do “podsvětí” vstoupit.
Dalším důleţitým faktem je, ţe práce se světlem, odrazem je pro mě asi
nejpodstatnější, jelikoţ ve světle vidím ţivot, ať ve dne nebo v noci. Dále mi jde ve
výtvarném projevu o materii, propojení materiálů, médií a technik.
Opírám se tak o poslepenost velkoměstské multikultúrní společnosti. Pracuji s
typicky českým cynickým humorem, narativnosti práce a rozhodně ne s
bezprostředností a anglickým “suchým”/ “idealisticky-striktním” humorem.
Přemýšlím a promýšlím většinou spíše intuitivně s procítěním “podivné” barevnosti,
která je pro mě výsledkem mé “rovnice = všehochuti velkoměsta”.
Podstatnou částí výtvarné části zde tvoří plakáty. Plakáty jsou umístěné na
“billboardových plochách”. Důleţitý je zde však proces vzniku plakátu na koncert a
nebo hudební turné kapely.
V procesu vzniku mé semestrální práce plakáty postupně vznikaly tak,ţe na
začátku procesu na jako jiţ hotové graficky vytvořené plakáty, ale jako originální
obrazy. Obrazy bez textů a popisek, ale s vyhraněným stylem korespondujícím se
zaměřením příslušného druhu hudby. Zvoleným médiem a technikou je olejomalba s
kombinací sprejů a šablon na plátno. V této konstalaci tak vzniklo postupem času asi
dvacet maleb (budoucích plakátů) existujících hudebních skupin. Zde jsem se jiţ
drţela stejného koncepčně zvoleného “plakátového formátu”.
Kaţdý obraz vytváří a vyzařuje jinou atmosféru, která je k vybrané kapele
autentická, není ji cizí. Důleţitá zde pro mě byla tedy zvolená barevnost, která mi k
hudebnímu stylu či kapele ladila.
Poté jsem plátna nafotila, ořezala a elektronicky upravila na výsledné plakáty.
Přidala jsem “typické” popisky, ve fondu, který se na hudební palkáty často pouţívá.
Vše tedy ve stejném jednotném vizuálním stylu/ ve stejném fondu písma. Plakáty
jsem si vytiskla a nalepila na “billboardové plochy”. V české části nebo- li na české
straně jsme je nalepila tak, aby působily opotřebovaně, opršeně, přelepeně, odchlíple,
ztrhaně, tak, jak u nás vnímám současnou náladu ovlivněnou politikou, ale kde si
české město na tomto základě vytváří svou vlastní autentickou subkulturu.
Přetrvávající v postmoderním duchu a “melodickém punku”. V anglické části naopak
postupuji jednoduše, čistě, plánovaně, se “suchým humorem”.
Sérii plakátu jsem zakončila dvěmi plakáty, které jsou vzpomínkou na Davida
Bowieho, který nás minulý týden, konkrétně 10.1. 2016 bohuţel opustil, jsou na jeho
počest a jako vzpomíka umístěné do mého Garage clubu. Jejich tématem je černá
aura, kterou má jen ten, kdo zemře a zároveň se týká Bowieho poslední LP desky, pod
názvem “The black star”.
Asi největším hudebním vzorem pro mou práci je pro mě německá skupina
Kraftwerk. Kraftwerk začínali zamlada, v sedmdeátých letech v “punkové garáţi” s
jedním kombem a experimentální hudbou, které nikdo nerozuměl, nyní mají
vyprodané koncerty prováděné v 3D projekci, a jsou v tomto směru na špici hudební
scény. Proto si je beru za vzor, postupem času bych se také stylem chtěla posunout, ať
uţ to budou plakáty nebo jiné objkety, do 3D vizualizace nebo projekce.
Minulý rok v létě jsem absolhovala vysněnou dovolenou po Anglii. Konkrétně
mám na mysli tři anglické idustriální velkoměsta, ve kterých jsem se ocitla. Byl to
Londýn, Manchester a Liverpool, kde vznikl fenomén punk a new wave. Víceméně
většina z těchto anglických kapel tvoří a produkuje dodnes, vidím v nich odváţnost,
svéráznost a hlavně nadčasovost. Právě v Anglii vznikaly první hudební kluby, hlavně
v sedmdesátých a osmdesátých letech a dále se šířily po celé Evropě. První klub v
“punkovém, undergroundové stylu” vznikl v Manchesteru, pod názvem Hacienda,
vypadal jak industriální fabrika, pro mě opět velice nadčasově. Před pár lety ho však
bohuţel zavřeli, kvůli prohibici. Anglie se stala totiţ daleko konzervativnější,
modernější,postmoderního a “punkového” ducha, který v ní kdysi vznikl v podstatě
opustila. Dnes je pro mě Anglie v duchu chladné idealistické moderny, jen teplý
cihlový industriální styl jí zůstal. Pro mě docela zklamání, ale hold je tomu tak.
Hudební kluby, které jsem prozkoumala jsou prázdné, vevnitř chladné, ale čisté a
víceméně dokonalé, ale k čemo to?…Nikde se nekouří, alkohol je předraţený, nikdo
proto nikam nechodí a všichni jsou raději doma u sociálních sítí s vínem či pivem z
anglického tesca.
Odjíţděla jsem tedy docela zklamaná, se třema LP v kufru, ale těţce
sehnatelnými, aby byly za slušné peníze, z druhé ruky a hrály. Těšila jsem se do Čech
s uvědoměním, ţe ten správný pravým punk z Anglie zcela vymizel, ale v Česku
přetrvává. Důelţité však bylo pro mě je srovnání a pochopení odlišných kulturních
společností.
Prostorvý objekt jsem proto v prostoru rozčlenila tak, aby z něho byla zřetelná
narace. Zjednodušeně řečeno, industriální idealistická Anglie, kde je protipólem
znatelně “divočejšího” Česka s potegovanou “panelovou stěnou” osazenou
plakátovací plochou, přičemţ spojujícím prvkem obou je vchod do “clubu”.
Instalace je záměrně postavena na střed místnosti, odráţí tak průnik rozdílně
fungujících i rozdílně postavených dvou evropských měst, střet mezi stále ještě
“východem” a “západem”. Střet mezi rozdílnou architekturou, kde středem tohotu
střetu je pro mě vchod (dveře) do jiného prostoru, ty jesou odrazem vchodu (dveří) do
původní místnosti (auly). Tedy “objekt v objektu”, “obraz v obraze”, vchod ve
vchodu”, střet a střed všeho dění.
Dále přemýšlím jak moji práci rozvinou v nadcházejícím semestru. Zde jsem
se z malby přesunula do prostoru, který mi otevřel hranice pro mou práci a v té bych
chtěla nadále pokračovat, ještě více ji promyslet a technologicky dále propracovat.
Objekty (plakáty) bych chtěla posunout do 3D vidění. tímto tedy tento projekt
nepovaţuji za uzavřený. Ráda bych na něj navázala a pokročila v něm dále.
V práci s obrazy odkazuji na českého malíře Pavla Brázdu, který malby
nejprve klasickým malířským postupem rámcově namaluje, poté je naskenuje a
dotváří je do konečně podoby na PC, výslednou malbu pak tiskne na plátno a to
povaţuje za konečný vývarný artefakt.
Na závěr bych jen v krátkosti shrnula tento semestr. Byl velice intenzivní a
jiný. Po čtyřech letech malby jsem se dostala k jinému pohledu i náhledu, přemýšlení,
chápání a vizí. Hodně mi dal workshop ve Vratislavi, postavenýna spolupráci s
designéry a architekty, dále můj malý projekt, kde promítám astrologii a
matematikudo malby aur mých nejbliţších, nebo skládání hudebního textů na remake
hudebního klipu.
Coldplay, olej na plátně, 60x80cm
New Order, olej na plátně, 60x80cm
Depeche Mode, olej na plátně, 60x80cm
ABC, olej na plátně, 60x80cm
Kraftwerk, olej na plátně, 60x80cm
Sex Pistols, olej na plátně, 60x80cm
Ultravox, olej na plátně, 60x80cm
Depeche Mode, olej na plátně, 125x150cm
U2, olej na plátně, 60x80cm
E.L.O., olej na plátně, 60x80cm
Ultravox, olej na plátně, 60x80cm
Sex Pistols, olej na plátně, 60x80cm
J.M.Jarre, olej na plátně, 60x80cm
J.M.Jarre, olej na plátně, 60x80cm
O.M.D., olej na plátně, 60x80cm
David Bowie, olej na plátně, 60x80cm
David Bowie, olej na plátně, 60x80cm
J.M.Jarre, olej na plátně, 80x60cm
Exotic Jazz, olej na plátně, 80x60cm
Aura, olej na plátně, 30x30cm
Aura, olej na plátně, 30x30cm
Aura, olej na plátně, 30x30cm
Aura, olej na plátně, 30x30cm
Aura, olej na plátně, 30x30cm
Aura, olej na plátně, 30x30cm
Aura, olej na plátně, 30x30cm
Aura, olej na plátně, 30x30cm
CONET
The main idea for the project is to create many connections between the
Oder river and Wrocław, therefore they would be permanently linked.
This contact can appear along a river, leading not only through Wrocław,
but also beyond its borders, to other cities and countries. The connection
also needs to emerge perpendicularly to the river, so that everyone can
get from one bank to another. Finally, a form of an identification with the
Oder should be created, and the river should be visible from further parts
of the city, allowing its constant influence on people, functional, visual
and mental.
The Oder faces many problems, difficulty in crossing bridges, lack of
connections between paths on river banks, insufficiency in river-related
entertainments and inability to locate the water. The project proposes
solving those problems by enhancement of bonds with the river.
In the chosen area the connection is carried out on three levels. The first
one is on the height of the water, where floating platforms are placed.
They allow users to travel along the river, between banks, marinas or
different cities. The pods can be attached to each other, or float
individually. They include such facilities as public buildings, houses,
gardens, open theatres, stages, individual transportation. Another layer of
connection, the path, is on the height of the pavement and defines the
movement perpendicular to the Oder. It is treated as public spaces with
squares, parks, playgrounds, bars, cycling paths, wide trampolines placed
over the water. The last layer is the net, which covers the river. The role
of the transparent construction is to create identification with this place,
make it dominant and visible throughout the city. With those layers the
Oder becomes connected to people living in Wrocław.
Zrcadla, vizualizace ve fotoshopu, workshop Polsko, Vratislav
Bílej jezdec 2015
1. Bílej jezdec vzpomíná, bílej meč má v garáţi,
prohrál souboj s touhou svou,obrací list v diáři.
Brýle, mobil, kravata, asistentka v předdveří ,
tajné sloţky v šuplíku, na kaţdého něco ví.
® Bílej jezdec, bledátvář, polobotky,kancelář,
s prezidentem za zádya s úšklebkem ve tváři.
2. Jeho kůň je ve stáji, manţelka ho projíţdí,
z mladé dívkymilenka, jeho kontu ke tíţi.
Místo vody šampaňský, na úsměvy není čas,
místo čistý zeměchlív, místo půstu hodokvas.
® Bílej jezdec,bledá tvář, polobotky,kancelář,
s prezidentem za zádya s úšklebkem ve tváři.
3. Neţ bejt mezi rytíři, co padnou pro pravdu svou,
jiní ať jsou na kříţi, on se vydal s většinou.
Tvař se ţe jsi šlechetný, všude v TV tvoje tvář!
V zadní kapse obálka,a nad hlavou svatozář!
®Bílej jezdec,bledá tvář, polobotky,kancelář,
s prezidentem za zádya s úšklebkem ve tváři.
Outro: Poslední bitva vzplála,
ať sedaj na pochod,
banda blbounů plešatejch,
mu vţdycky příjde vhod!
Projekt korespondence, remake Orlík

Podobné dokumenty

IVT přehled (2005)

IVT přehled (2005) Pevný disk (Harddisk, HDD)....................................................................................................................... 15 Floppy (diskety)...................................

Více

50 dní pro roztroušenou sklerózu

50 dní pro roztroušenou sklerózu mám to, co mám. I ta RSka je moje kamarádka. Všechno, co prožíváme, zavisí jen na úhlu pohledu.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI dále jako fakultativní) a pravý hnízdní parazitismus (dále obligátní), který spočívá v systematickém kladení vajec do hnízd jiného druhu nebo druhů (parazitický druh sám o vejce nikdy nepečuje). Dá...

Více