Katalog

Komentáře

Transkript

Katalog
„Krásná jako kvítka
je ta země…“
Téma: Lidová píseň a poezie
20. ročník mezinárodní výtvarné soutěže
dětí MŠ, ZŠ a nižších tříd gymnázií
v oboru kresby a grafiky
Antonín Zelinka,14 let, Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž, ČR - Czech Republic
„Beautiful like flowers
is the land….“
Theme: Folk song and poetry
The 20th Annual International Graphic Art
Competition for Pupils of Nursery
and Primary Schools
Shodou okolností jsem byl u samého
začátku této soutěže, zaměřené na kresbu a
grafiku dětských tvůrců.
Soutěž vznikla v roce 1990 díky vizi a vůli
tehdejšího pana ředitele Vladimíra Znamenáka a
neskrývám, že mě svým ambiciózním projektem
překvapil. Ještě více mě ale překvapily tisíce
výtvarných prací, které ve formě balíků
doputovaly hned v prvním ročníku do bludovické
školy z celého tehdejšího Československa.
První ročník byl tuším na podobné téma
jako ten letošní a na porotu čekala řada otevřených učeben, které
byly do posledního místečka zaplněny soutěžními pracemi. Nebylo
snadné vybrat ty nejlepší, protože většina soutěžících si už dobře
osvojila techniku kresby a grafiky. A tak jsme se spolu s porotou
soustředili i na smysl výtvarného sdělení, na obsahové i technické
nápady a na dosažený celkový výraz prací.
Sám jsem se jako dítě řady výtvarných soutěží zúčastnil a
vím, jaký to pro mou budoucí profesi mělo význam. Proto si vážím
práce všech dětí, které našly odvahu jít do soutěže, protože už to je
první malé vítězství.
Říká se: Kolik řečí umíš, tolikrát si člověkem. Ale je dobré si
uvědomit, že mezi vyjadřovací „jazyky“ patří i hudba, zpěv, tanec a
výtvarné umění, které jsou otevřeny i těm nejmenším.
Děkuji za důvěru, že jsem dostal příležitost proložit tento
ročník soutěže svým jménem a přeji všem dětem, které se soutěže
zúčastnily, aby jim výtvarné umění přinášelo i nadále hodně radosti a
potěšení.
Gabriel Filcík
Bára Malá, 8 let, Výtvarný kroužek „Zdeňka“, Kladno, ČR - Czech Republic
Malé zamyšlení nad dvacátým
ročníkem výtvarné soutěže
„Krásná jako kvítka…“
Organizátoři
k tomuto
významnému
jubileu soutěže už spočítali, kolik do ní přišlo
dětských prací, z kolika států se děti soutěže
zúčastnily, kolik prací bylo vystaveno v této
překrásné výstavní síni, kolik dětí a pedagogů zde obdrželo cenu či
uznání, kolik úřadů, institucí a podniků svými finančními prostředky
přispělo na dárky oceněným dětem.
Dočteme se, kolik významných osobností převzalo záštitu nad
touto akcí, i to, kolik návštěvníků výstavu zde ve výstavní síni Viléma
Wünscheho za dvacet let trvání soutěže uvidělo.
Matematicky vyjádřeno, jsou to impozantní čísla, která jasně
napovídají, že soutěž získala právo na existenci, že zaujala, že
přinesla obohacení kulturního života v našem městě.
A tak nastal čas zmínit se také o tom, co organizátoři na
počátku touto soutěží sledovali a zda se jim to povedlo.
Ve chvílích zrodu soutěže zde byla snaha nahradit totalitní
soutěže soutěží novou, kde nebudou opomíjeny děti, ale ani
pedagogové, kde radost z tvořivé práce nahradí politická hesla a
proklamace. Kde soutěž nebude pro soutěž, ale pro obohacení dětí
novými poznatky, novými výtvarnými postupy, kde jejich fantazie
s podporou pedagogů, rodičů i organizátorů soutěže, dostane křídla.
Proto byla zvolena opomíjená kresba a zcela nedoceněná, mnohdy
velmi pracná, grafika.
A výsledek?
Povedlo se!
Kolik radosti soutěž přinesla dětem, jejich rodičům i
úspěšným pedagogům, to se nedá slovy popsat, matematika je na
tyto emoce víc, než jen krátká.
Vidět rozzářené oči oceněných dětí, vidět radost a hrdost
jejich rodičů i pedagogů, je odměna přímo fantastická.
A té se mi dostává dnes, v den vyhlášení výsledků, již
podvacáté.
Vladimír Znamenák
ředitel ZŠ v.v.
Vyhlašovatelé soutěže / the Organizers of the Competition:
Základní škola, Frýdecká ul., Havířov–Bludovice,
Sdružení TRANOSCIUS, Frýdecká ul., Havířov–Bludovice
Spolupořadatelé / the Co-organizers:
Magistrát města Havířova,
Městské kulturní středisko Havířov
a Městská knihovna na Šrámkově ul. v Havířově
Záštita soutěže /
The Exhibition is held under the Auspices of:
akademický malíř Gabriel Filcík
malíř a ilustrátor / painter and illustrator
Realizace výstavy / the Exhibition Places:
1. 9. – 30. 9. 2010 - výstavní síň Viléma Wünsche
v Kulturním domě Leoše Janáčka v Havířově,
v Městské knihovně na ul. Šrámkově v Havířově,
ve výstavních prostorách ZŠ na ul. Frýdecké v Havířově
1.9. – 30.9. 2010 - the Exhibition Hall of the Cultural Centre of
Leoš Janáček in Havířov, Towns Library in Havířov and Primary
School on Frýdecká Street in Havířov
Kurátorka výstavy / the Curator of the Exhibition:
Mgr. Jiřina Sivá, ředitelka ZŠ
na Frýdecké ul. v Havířově-Bludovicích
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční
v pátek 3. 9. 2010 v 17 hodin v KD L. Janáčka,
Havířov–Podlesí.
The opening ceremony will take place on 3rd September 2010
in the Exhibition Hall of the Cultural Centre
of Leoš Janáček in Havířov.
Klára Holubcová, 7 let
„Maličká su“, kresba tužkou a tuší
ZŠ Žákovská, Havířov
Česká republika – Czech Republic
Porota soutěže / the Jury of the Exhibition:
Doc. PaedDr. Karel Svoboda, Mutěnice, bývalý vedoucí katedry
VV Ostravské univerzity, výtvarník, předseda poroty
Vladimír Znamenák, Hlohovec, grafik a pedagog, zakladatel soutěže
Mgr. Tamara Škutová, Havířov, vyučující Vv
Mgr. Zdeněk Heiser, Havířov, výtvarník a kurátor výstavní síně
V. Wünscheho v Havířově
Počet obrázků a zúčastněných škol / the Numer of Works
of Art and Participating Schools:
Letos do soutěže zaslaly práce děti z České republiky, Slovenska,
Polska, Litvy, Lotyšska, Běloruska, Ukrajiny, Chorvatska, Rumunska,
Srbska, Bulharska a Taiwanu (Číny).
Works of art were sent by children from the Czech Republic,
Slovakia, Poland, Lithuania, Latvia, Belarus, Ukraine, Croatia,
Romania, Serbia, Bulgaria and Taiwan (China).
Celkový počet obrázků / the Total Number of Works of Art:
1 767
Počet obrázků z jednotlivých zemí / the Total Number of Works of Art from
Participating Countries:
ČR / Czech Republic
Slovensko / Slovakia
Polsko / Poland
Litva / Lithuania
Lotyšsko / Latvia
Taiwan (Čína) / Taiwan (China)
1331
99
55
79
6
53
Ukrajina / Ukraine
Bělorusko / Belarus
Rumunsko / Romania
Srbsko / Serbia
Bulharsko / Bulgaria
Chorvatsko / Croatia
35
4
20
4
32
7
Počet prací v jednotlivých kategoriích / the Number
of Works of Art in Individual Categories:
I. kategorie / 1st category - 495 prací/works
II. kategorie / 2nd category – 301 prací/works
III. kategorie / 3rd category - 289 prací/works
IV. kategorie/ 4th category - 286 prací/works
V. kategorie / 5th category - 396 prací/works
◄ Jana Vykoukalová, Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž
Výstavní prostory / the Exhibition Places:
 KD L. Janáčka - 177 prací / the Exhibition Hall of Leoš Janáček
- 177 works of art
 Městská knihovna na Šrámkově ul. v Havířově - 42 prací / Library
in Havířov - 42 works of art
 ZŠ na Frýdecké ulici - 84 prací / Primary School on Frýdecká Street
- 84 works of art
Ance Kazuša, 10 let
tisk z vystřihovánky
Tukums School, Litva - Lithuania
Porota přiznala tato ocenění/the Jury Awarded:
Cena primátora města Havířova / Havířov Town Mayor´s Award:
Kristýna Richterová, ZŠ Mládežnická, Havířov,
Česká republika - Czech Republic
Cena primátora města Havířova / Havířov Town Mayor´s Award:
Veronika Klabouchová, ZŠ Hliny 7, Žilina,
Slovensko - Slovakia
Cena Ing. Jaromíra Gajdáčka, generálního ředitele Zdravotní pojišťovny
Ministerstva vnitra ČR:
Milada Pačanová, ZŠ a MŠ speciální, ul. Turkmenská, Vsetín,
Česká republika - Czech Republic
Sára Špatková, Výtvarný kroužek Hlohovec
Česká republika - Czech Republic
Chang Yi, Yu-Jen Catholic Elementary School,Taichung City
Taiwan (Čína) – Taiwan (China)
Cena Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě
„Za pedagogické vedení“ / the Award for the Best Art Teacher:
Mgr. Pavlína Spurná, Fakultní základní škola dr. Milady Horákové,
Olomouc, Česká republika - Czech Republic
I. kategorie - MŠ
1st category - Pupils of Nursery Schools (up to 6 years):
1. místo:
Barbora Heřmanová, Výtv. kroužek Hankův dům,
Dvůr Králové n. L., ČR - Czech Republic
Cenu věnuje ALLIANZ pojišťovna, a. s.
2. místo:
Urtė Strylaitė, Subačius gymnasium, Litva - Lithuania
Cenu věnuje Všeobecná zdravotní pojišťovna, Karviná
3. místo:
Anna Filipiová, Výtvarná dílna Vinohrady, DDM, Slezská,
Praha, ČR - Czech Republic
Cenu věnuje ALLIANZ pojišťovna, a. s.
4. místo:
Barbora Líbrcajtová, MŠ Dykova, Louny,
ČR - Czech Republic
Cenu věnuje Všeobecná zdravotní pojišťovna, Karviná
5. místo:
Marmokaitė Miglė, Kindergarten "Saulutė", Kupiškis,
Litva- Lithuania
Cenu věnuje ZŠ Frýdecká
II. kategorie – 1. - 2. ročník
2nd category - 1st – 2nd grades (7 – 8 years):
1. místo:
Kateřina Kubiczková, ZŠ Frýdecká, Havířov, ČR
Cenu věnuje Revírní bratrská pokladna, Havířov
2. místo:
Ipek Mehmedova, Fine School "Arteya", Bulharsko - Bulgaria
Cenu věnuje Česká spořitelna
3. místo:
Julia Grabowska, PSD, Marco Polo, Warszawa,
Polsko - Poland
Cenu věnuje Česká spořitelna
III. kategorie – 3. - 4. ročník
3rd category - 3rd – 4th grades (9 – 10 years):
1. místo:
Maja Jedynak, MDK Kielce, Polsko - Poland
Cenu věnuje Pojišťovna GENERALI
2. místo:
Eliška Bajgerová, Výtvarný kroužek Hlohovec u Břeclavi
ČR - Czech Republic
Cenu věnuje Pojišťovna KOOPERATIVA
3. místo:
Cheng Cheng Tsai, Hsi Ning Elementary School,
Taiwan (Čína) – Taiwan (China)
Cenu věnuje Pojišťovna GENERALI
IV. kategorie – 5. - 6. ročník
4th category - 5th – 6th grades (11 – 12 years):
1. místo:
Alexandra Zajačková, ZŠ Gaštanová, Žilina,
Slovensko - Slovakia
Cenu věnuje poslankyně Parlamentu ČR PaedDr. Milada Halíková
2. místo:
Dominika Poláková, ZŠ Moravská, Havířov,
ČR - Czech Republic
Cenu věnuje poslankyně Parlamentu ČR PaedDr. Milada Halíková
V. kategorie – 7. - 9. ročník
5th category 7th – 9th grades (13 – 15 years):
1. místo:
Danil Omelchenko, School No.2, Dněpropetrovsk,
Ukrajina - Ukraine
Cenu věnuje Československá obchodní banka
2. místo:
Josef Pělucha, Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž,
ČR – Czech Republic
Cenu věnuje Městské kulturní středisko Havířov
3. místo:
Alina Vial, Children School, st. Levanevskogo, Brest,
Bělorusko – Belarus
Cenu věnuje ZŠ Frýdecká
VŠEM, KDO DĚTEM PŘIPRAVILI DÁREK, SRDEČNĚ DĚKUJEME!
Mariya Kovalchuk,14 let
rytina do voskového podkladu
School, st. Levanevskogo, Brest
Bělorusko - Belarus
Seznam vystavujících / the List of
Exhibited Works of Art:
Kulturní dům Leoše Janáčka
v Havířově-Podlesí
the Exhibition Hall of the Cultural Centre
of Leoš Janáček in Havířov
Miglé Marmokaité
rytina do voskového podkladu
Kindergarten „Saulutė“, Kupiškis, Litva – Lihuania
Výstavní síň V. Wünscheho
pondělí až pátek
sobota a neděle
9 – 18 hodin
14 – 18 hodin
1. KATEGORIE
Jméno / Name:
Škola / School :
Česká republika - Czech Republic
Učitel / Teacher :
Bednář Karel
Bui Thi Hai Jen
Daňková Adéla
Frölich Miroslav
Frolková Magdaléna
Herodesová Barbora
Hojný Matouš
Jůzlová Emílie
Koláčný František
Konvalinková Natálie
Lakatos Karel
Leonka - Bui Thi Thuy Linh
Lichnovská Adéla
M. Hlaváčková, J. Mráka,
M. Pospíšil, M. Karásková
Mach Milan
Mulač Petr
Pacák Alex
Paloncyová Nancy
Pelantová Natálie
Plecháčová Zuzana
Přiklopil Vojtěch
Randusová Lucie
Šálek Jakub
Volková Sára
Zugarová Sára Sofie
MŠ, Hutnická, Most
MŠ, Palackého, Chomutov
MŠ, Sosnová, Třinec
MŠ, Hutnická, Most
MŠ, Sosnová, Třinec
MŠ, Lidická, Most
Hankův dům, Dvůr Králové n. L.
MŠ ,,Na kopečku u zvonečku", Brno
MŠ Rasošky
MŠ, Terezínská, Lovosice
MŠ speciální, Žatec
MŠ, Palackého, Chomutov
ZŠ a MŠ Brumovice
Popkovová
MŠ, Jílová, Olomouc
MŠ Bělčice
MŠ, Palackého, Chomutov
Hankův dům, Dvůr Králové n. L.
MŠ, Švabinského, Havířov
MŠ, Hutnická, Most
Hankův dům, Dvůr Králové n. L.
2. MŠ, Karlovy Vary
MŠ Sady, Nový Jičín
MŠ, Střelecká, Jablonec nad Nisou
MŠ Sady, Nový Jičín
MŠ, Osvobození, Břeclav
Horáková
Zájedová
Simona Biacovská
Slovensko - Slovakia
MŠ, Bulíkova, Bratislava
Kadlubcová
Popkovová
Kadlubcová
Líbalová
Kotíková
Kotulanová, Háduková
Divišová
Chmelová
Uhlíková
Šreková
Kotíková
Ziková
Popkovová
Kotíková
Kuncová, Biskupová
Došková
Kuncová, Biskupová
Nemčeková
Litva - Lithuania
Kurulis Ignas
Kindergarten ,,Saulutė", Kupiškis
Kalinkienė
Rasa Galdikaitė, 15 let
Židikai Marijos Pečkauskaitės Secondary School
Litva – Lithuania
2. KATEGORIE
Jméno / Name:
Danys Ondřej
Harapesová Jiřina
Holubcová Anna
Holubcová Klára
Kandrová Drahomíra
Kasalická Johana
Kolková Michaela
Kubiczková Kateřina
Kufa Šimon
Kušková Adéla
Lehečková Veronika
Malá Bára
Novozámská Michaela
Paťava Tadeáš
Pátková Linda
Pěnkavová Anežka
Přibylová Běla
Ringlová Aneta
Suková Hana
Šandor Nikolas
Šebesta Václav
Tomková Hana
Třísková Šárka
Walderovy K. a M.
Škola / School :
Česká republika - Czech Republic
ZŠ a MŠ Třanovice
Výtvarný kroužek "Zdeňka", Kladno
ZŠ, Žákovská, Havířov
ZŠ, Žákovská, Havířov
ZŠ a MŠ, Turkmenská, Vsetín
ZŠ, Hradní, Buštěhrad
ZŠ, K. Světlé, Havířov
ZŠ a MŠ, Frýdecká, Havířov
ZŠ a MŠ, Frýdecká, Havířov
Výtvarný kroužek "Zdeňka", Kladno
Výtvarný kroužek "Zdeňka", Kladno
DDM, Slezská, Praha 2
ZŠ Podharť, Dvůr Králové n. L.
ZŠ, Švermova, Žďár n. Sázavou
Výtvarný spolek Hruška, Praha
Výtvarný spolek Hruška, Praha
ZŠ Podharť, Dvůr Králové n. L.
ZŠ, Švermova, Žďár n. Sázavou
ZŠ a MŠ, Turkmenská, Vsetín
Výtvarný kroužek Hlohovec
Výtvarný kroužek "Zdeňka", Kladno
ZŠ, Hradní, Buštěhrad
ZŠ, Moravská, Havířov
Učitel / Teacher :
Povondrová
Šindlerová
Březinová
Březovská
Mikulenková
Sivá
Sivá
Povondrová
Povondrová
Pfeiferová
Suchá
Pfeiferová
Suchá
Březovská
Coufalová
Povondrová
Szottková
Slovensko - Slovakia
Arce Isabele
Laco Lukáš
Némethová Alexandra
ZŠ Hliny 7, Žilina
MŠ, Bulíkova, Bratislava
ŠD při ZŠ a MŠ, Školská, Čereňany
Lajčiaková
Nemčeková
Košianová
Polsko - Poland
Bak Michalina
Hildebrandt-Ryczek Pola
Lesiak Agata
Prus Magdalena
MDK Kielce
MDK Kielce
PSD, Marco Polo, Warszawa
PSD, Marco Polo, Warszawa
Hildebrandt-Ryczek
Hildebrandt-Ryczek
Derkacz-Gajewska
Moraczewska
Jméno / Name:
Škola / School :
Bulharsko - Bulgaria
Učitel / Teacher :
Georgieva Georgieva Elena
Yakimova Ognyanova Hrisi
Fine School "Arteya", Targovishte
Fine School "Arteya", Targovishte
Cholakova
Cholakova
Taiwan (Čína) - Taiwan (China)
Chang Yu Jou
Yu-Jen Catholic Elementary School
Wang
Tadeáš Kondela, 11 let
„Čie sú to kone na dvore“
ZŠ a MŠ Novoť
Slovensko – Slovakia
3. KATEGORIE
Jméno / Name:
Škola / School :
Česká republika - Czech Republic
Učitel / Teacher :
Bajgerová Eliška
Ciencialová Ivana
Czepiec Marek
Donath Jakub
Febrová Natálie
Hendrychová Anna
Kantor Jan
Lancová Klára
Rakusová Lucie
Robenek Matěj
Školníková Eliška
Špatková Sára
Šťovíčková Martina
Veselá Miroslava (2)
VK Hlohovec
ZŠ a MŠ Bystřice
ZŠ a MŠ Bystřice
ZŠ a MŠ, Frýdecká, Havířov
ZŠ a MŠ, Frýdecká, Havířov
ZŠ Malé Svatoňovice
ZŠ a MŠ Bystřice
ZŠ a MŠ Bystřice
ZŠ a MŠ Bystřice
ZŠ, Moravská, Havířov
ZŠ Podharť, Dvůr Králové n. L.
Výtvarný kroužek Hlohovec
Výtvarný kroužek "Zdeňka", Kladno
Výtvarný kroužek Hlohovec
Coufalová
Cieslarová
Cieslarová
Sivá
Sivá
Herzigová
Cieslarová
Cieslarová
Cieslarová
Szottková
Pfeiferová
Coufalová
Povondrová
Coufalová
Slovensko - Slovakia
Michlík Dominik
ZŠ a MŠ Novoť
Moravčíková Adriana ZŠ Hliny 7, Žilina
Poláček Daniel
ZŠ a MŠ M. Rešetku, Horná Súča
Zavoďančíková
Lajčiaková
Michalová
Polsko - Poland
Domański Jan
Zielnik Alicja
PSD, Marco Polo, Warszawa
PSD, Marco Polo, Warszawa
Derkacz-Gajewska
Moraczewska
Lotyšsko - Latvia
Kazuša Ance
Tukums School
Čivle
Srbsko - Serbia
Nikolish Stasha
Jablanicka, Belgrade
Daniel
Cheng-Yi Elementary School
Fongshan City Kaohsiung C.
Yu-Jen Catholic Elementary School
Taichung City
Taiwan (Čína) - Taiwan (China)
Chung Ang-Yeh
Wang
4. KATEGORIE
Jméno / Name:
Škola / School :
Česká republika - Czech Republic
Barochová Tereza
Výtvarný kroužek "Zdeňka", Kladno
Čermáková Tereza
ZŠ Líbeznice
ZŠ a MŠ Frýdecká, Havířov
FZŠ dr. M. Horákové, Olomouc
ZŠ a MŠ Frýdecká, Havířov
Gawlas Vojtěch
Hrbková Pavlína
Jelínková Eliška
Kuška Ondřej
Markovská Karolína
Michálková Denisa
Solnická Nela
Suchomelová Valerie
Večeřová Kristýna
Volková Vanda
Žebrová Lucie
Výtvarný kroužek "Zdeňka", Kladno
ZŠ, K. Světlé, Havířov
28. ZŠ, Plzeň
ZŠ Opava-Kylešovice
FZŠ dr. M. Horákové, Olomouc
FZŠ dr. M. Horákové, Olomouc
FZŠ dr. M. Horákové, Olomouc
ZŠ Líbeznice
Sasha Taysin, School N 2, Dněpropetrovsk,
Ukrajina – Ukraine
Učitel / Teacher :
Povondrová
Mišurcová
Sivá
Spurná
Sivá
Povondrová
Mikulenková
Vůchová
Kurzicová
Spurná
Spurná
Spurná
Mišurcová
Jméno / Name:
Antušáková Anna
Dibdiaková Mária
Kiššová Laura
Kondela Tadeáš
Michalcová Dominika
Miniariková Nina
Ondáková Petra
Sekeráš Matej
Stanislavová Martina
Zajačková Alexandra
Škola / School :
Učitel / Teacher :
Česká republika - Czech Republic
ZŠ a MŠ Novoť
Michalidesová
ZŠ a MŠ Novoť
Michalidesová
ZŠ, Gaštanová, Žilina
Popluhárová
ZŠ a MŠ Novoť
Michalidesová
ZŠ M. Rešetku, Horná Súča
Ondrušková
ZŠ Hliny 7, Žilina
Lajčiaková
ZŠ, Gaštanová, Žilina
Popluhárová
ZŠ a MŠ Novoť
Michalidesová
ZŠ, Gaštanová, Žilina
ZŠ, Gaštanová, Žilina
Popluhárová
Popluhárová
Polsko - Poland
Panasiuk Elzbieta
Tomaszewicz Michał
Wędołowska Karolina
MDK Kielce
PSD Marco Polo, Warszawa
MDK Kielce
Minkevičiūtė Rasa
Yuodeikytė Nemira
P. Matulionis Primary School, Kupiškis
Židikai M. Pečkauskaitės Sec. School
Biskup
Moraczewska
Biskup
Litva - Lithuania
Žalnieriūnienė
Šilinskaitė
Ukrajina - Ukraine
Sorokolet Ludmila
School N.2, Dněpropetrovsk
Uspenska
Kircheva Paula
Bulharsko - Bulgaria
School "Spectar", Sofia
Toteva
Taiwan (Čína) - Taiwan (China)
Hsin-Yu Wang
Hsiu-Hui Li
Jhen Huang
Tsai Cheng Ti
Wang Bin
Yu-Jen Catholic Elementary School
Taichung City
Yu-Jen Catholic Elementary School
Taichung City
Affiliated E. E. School, Pingtung City
Hsi Ning E. School, Taichung Country
Sino-Czech Friendship Primary School
Cangzhou City
Ming-Jen Wang
Ming-Jen Wang, Tsai-Yen Wu
Hsuehg Chi Chiu
Liu Huimeng
Anna Holubcová, 7 let, „Prší, prší, jen se leje“
ZŠ Žákovská, Havířov, Česká republika – Czech Republic
Jhen Huang, National Pingtung University of Education Affiliated
Experimental Elementary School, Taiwan (Čína( - Taiwan (China)
5. KATEGORIE
Jméno / Name:
Bachmann Petr
Bloudková Šárka
Čáka Stanislav
Danešová Lucie
Dohnalíková Marie
Drozdovská Olena
Kamarádová Anna
Kořistková Markéta
Nováková Gabriela
Pelikánová Erika
Petrová Charlotte
Podškubková Valentina
Populová Lucie
Splítková Lenka
Typovská Andrea
Veselá Tereza
Vítková Veronika
Vykoukalová Jana
Zelinka Antonín
Škola / School :
Česká republika - Czech Republic
Učitel / Teacher :
ZŠ P. Holého, Louny
ZŠ Želiv
ZŠ P. Holého, Louny
ZŠ P. Holého, Louny
Výtvarný kroužek Hlohovec
Výtvarný kroužek "Zdeňka", Kladno
FZŠ dr. M. Horákové, Olomouc
FZŠ dr. M. Horákové, Olomouc
Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž
ZŠ Líbeznice
Výtvarný kroužek "Zdeňka", Kladno
Výtvarný kroužek Hlohovec
ŽS a MŠ Švihov
ZŠ Komenského, Nová Paka
FZŠ dr. M. Horákové, Olomouc
ZŠ Želiv
FZŠ dr. M. Horákové, Olomouc
Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž
Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž
Hromádková
Špetlová
Hromádková
Hromádková
Coufalová
Povondrová
Spurná
Spurná
Kubáčková
Mišurcová
Povondrová
Coufalová
Zoubková
Vágenknechtová
Spurná
Špetlová
Spurná
Kubáčková
Kubáčková
Polsko - Poland
Zdrodowska Gabriela
MDK Kielce
Biskup
Kristýna Večeřová, 12 let, „Kočka leze dírou“, FZŠ dr. M. dr. M.Horákové, Olomouc
Jméno / Name:
Škola / School :
Slovensko - Slovakia
Učitel / Teacher :
Vrábeľ Peter
ZŠ a MŠ Novoť
Michalidesová
Bulejčíková Alexandra
Srogoň Zdeno
ZŠ Hliny 7, Žilina
ZŠ a MŠ Novoť
Lajčiaková
Michalidesová
Litva - Lithuania
Abdulajeva Leila
Bimbiraitė Gabrielė
Galdikaitė Rasa
Kamarauskaitė Justina
Kekytė Ieva
Mažonaitė Regina
Simanavičiutė Monika
Subachius gymnasium, Kupiškis
Subachius gymnasium, Kupiškis
Židikai M. Pečkauskaitės Sec. School
Musical School of Kupiškis
Ukrinai Basic School
Židikai M. Pečkauskaitės Sec. School
Musical School of Kupiškis
Vaičikauskienė
Vaičikauskienė
Šilinskaitė
Laskauskienė
Šilinskaitė
Šilinskaitė
Laskauskienė
Ukrajina - Ukraine
Gushinar Edria
Mandrikevich Anna
Takshin Sasha
School N.2, Dněpropetrovsk
School N.2, Dněpropetrovsk
School N.2, Dněpropetrovsk
Masharova
Kolyadina
Kolyadina
Bělorusko - Belarus
Kovalchuk Mariya
School, Levanevskogo, Brest
Vial
Taiwan (Čína) - Taiwan (China)
Yen Cheng Tsai
Ta Chia Junior High School, Taichung
Daniel Poláček, 9 let, ZŠ a MŠ Horná Súča, Slovensko, „Otváranie studniček“
Výstavní prostory ZŠ na ulici
Frýdecké v Havířově-Bludovicích
Primary School on Frýdecká Street in Havířov
Patricija Čivle, 9 let
tisk z koláže
Tukums School, Litva - Latvia
Výstava na ZŠ Frýdecké bude letos přístupná
od 18. října do 21. prosince 2010
pondělí až pátek
8 – 16 hodin
1. KATEGORIE
Jméno / Name:
Škola / School :
Učitel / Teacher :
Česká republika-Czech Republic
Bartůňková Adéla
Cikhart Jan
Dordevičová Nela
Hozmanová Tereza
Hrůzová Amálie
Mach Milan
Musil Adam
Sládková Tereza (2)
Slezáková Natálie
Sochr Dáda
Steidlová Adéla
Suchomelová Rozálie
Šanda Filip
Tomica Martin
Vlčková Alice
MŠ, Školní, Strakonice
ZŠ Buštěhrad
MŠ, Hutnická, Most
MŠ, Koldinova, Klatovy
MŠ Sady, Nový Jičín
MŠ Bělčice
MŠ ,,Na kopečku u zvonečku", Brno
ZŠ Buštěhrad
Hankův dům, Dvůr Králové n. L.
ZŠ Buštěhrad
2. MŠ, Karlovy Vary
Hankův dům, Dvůr Králové n. L.
MŠ, Komenského, Bruntál
MŠ, Sosnová, Třinec
MŠ Sady, Nový Jičín
Kotálová
Popkovová
Kopáčková
Kuncová, Biskupová
Zájedová
Kotulanová, Háduková
Kotíková
Kotíková
Sidlárová
Kadlubcová
Michalina Bak, 6 let, „Goralska kapela“, MDK Kielce, Polsko - Poland
Jméno / Name:
Škola / School :
Litva - Lithuania
Učitel / Teacher :
Kurulytė Gabrielė
Petrylaitė Danielė
Žalnieriūnas Haroldas
Kindergarten ,,Saulutė", Kupiškis
Kindergarten ,,Saulutė", Kupiškis
Kindergarten ,,Saulutė", Kupiškis
Sinkevičienė
Kalinkienė
Kalinkienė
Bulharsko - Bulgaria
Nikolaeva Kalina
School "Arteya", Targovishte
Sára Špatková
„Utíkej, Káčo, utíkej…“, linoryt
Výtvarný kroužek Hlohovec,
Česká republika – Czech Republic
Cholakova
2. KATEGORIE
Jméno / Name:
Bataková Nikola
Gleich Jakub (2)
Harapesová Jiřina
Hubená Tereza
Kaňová Radka
Mádlová Dita
Prchalová Zora
Ptáček Bohdan
Urbánková Barbora
Vymlátilová Veronika
Škola / School :
Čerská republika - Czech Republic
Výtvarný kroužek "Zdeňka", Kladno
Výtvarný spolek Hruška, Praha
Výtvarný kroužek "Zdeňka", Kladno
ZŠ Podharť, Dvůr Králové n. L.
Výtvarný kroužek Hlohovec
ZŠ Podharť, Dvůr Králové n. L.
Výtvarný kroužek Hlohovec
ZŠ a MŠ Krčín, Nové Město n. M.
ZŠ Hamry, Brno
ZŠ, Majakovského, Prostějov
Učitel / Teacher :
Povondrová
Povondrová
Pfeiferová
Coufalová
Pfeiferová
Coufalová
Hanušová
Emrová
Kalábová
Slovensko - Slovakia
Serdel Dávid
ZŠ a MŠ Novoť
Michalidesová
Gabrielé Kurulytė, Kindergarten Saulutė, Kupiškis, Litva - Lithuania
Nemira Juodeikytė, Židikai M. Pečkauskaitės Secondary School,
Litva - Lithuania
Jméno / Name:
Škola / School :
Polsko - Poland
Učitel / Teacher :
Doe Maja
PSD Marco Polo, Warszawa
Moraczewska
Litva - Lithuania
Astravaitė Austèja
Deksnytė Airida
Subachius gimnasium
Noriūnu, J. Černiaus, Kupiškis
Vaičikauskienė
Vanagienė
Bulharsko - Bulgaria
Yankova - Nedelcheva Kalina
Mustafova - Merlinova Melin
Hristova - Stoyanova Mirella
School "Arteya", Targovishte
School "Arteya", Targovishte
School "Arteya", Targovishte
Cholakova
Cholakova
Cholakova
3. KATEGORIE
Polsko - Poland
Czapska Zuzanna
Dziedzic Mateusz
Polak Faustyna
PSD Marco Polo, Warszawa
MDK Kielce
PSD Marco Polo, Warszawa
Moraczewska
Wałek
Derkacz-Gajewska
Jméno / Name:
Škola / School :
Čerská republika - Czech Republic
Bajgerová Eliška
Brzuchanski Vojtěch
Dembinná Klára
Farniková Dominika
Garčicová Ludmila
Hořejší Jakub
Krupička Daniel
Nevřalová Tereza
Raszka Jakub
Suldovská Eliška
Výtvarný kroužek Hlohovec
ZŠ a MŠ Bystřice
Výtvarný kroužek "Zdeňka", Kladno
ZŠ a MŠ Bystřice
Výtvarný kroužek Hlohovec
Výtvarný kroužek "Zdeňka", Kladno
Výtvarný kroužek "Zdeňka", Kladno
ZŠ a MŠ Bystřice
ZŠ a MŠ Bystřice
Výtvarný kroužek "Zdeňka", Kladno
Babrnák Jakub
Camberová Margarétka
Čapáková Marianna
Chromuľáková Gitka
ZŠ a MŠ M. Rešetku, Horná Súča
ZŠ, Gaštanová, Žilina
ZŠ a MŠ M. Rešetku, Horná Súča
ZŠ a MŠ Novoť
Učitel / Teacher :
Coufalová
Cieslarová
Povondrová
Cieslarová
Coufalová
Povondrová
Povondrová
Cieslarová
Cieslarová
Povondrová
Slovensko - Slovakia
Michalová
Michalová
Michalidesová
Ukrajina - Ukraine
Sokolov Illya
School N2, Dněpropetrovsk
Petrina
Taiwan (Čína) - Taiwan (China)
Chen Yi-Wen
Yu-Jen Catholic Elementary School,
Taichung City
Wang, Chang
4. KATEGORIE
Jméno / Name:
Barochová Tereza
Harašta Tomáš
Kulová Karolína
Kuška Ondřej
Premusová Nikola
Zlámal Pavel
Škola / School:
Česká republika - Czech Republic
Výtvarný kroužek "Zdeňka", Kladno
FZŠ dr. M. Horákové, Olomouc
Učitel / Teacher:
28. ZŠ, Plzeň
Vůchová
Výtvarný kroužek "Zdeňka", Kladno
ZŠ Opava-Kylešovice
FZŠ dr. M. Horákové, Olomouc
Povondrová
Kurzicová
Spurná
Povondrová
Spurná
Jméno / Name:
Zalčík Adam
Škola / School :
Slovensko - Slovakia
ZŠ Hliny 7, Žilina
Učitel / Teacher :
Kretkowski Kuba
Polsko - Poland
MDK Kielce
Biskup
Petronytė Kornelija
Ragauskaitė Inga
Litva - Lithuania
Subachius gymnasium
Subachius gymnasium
Vaičikauskienė
Vaičikauskienė
Lajčiaková
Maja Jedynak, 9 let, „Starokřesťanský text“
MDK Kielce, Polsko - Poland
5. KATEGORIE
Jméno / Name:
Škola / School :
Česká republika - Czech Republic
Učitel / Teacher :
Bezstarostová Bohuslava
Dudová Kateřina
Dzuriková Margita
Krepčík Pavel
Mertová Denisa
Sládková Alena
Smělíková Eva
Široká Kateřina
Tuhá Pavla
Veletová Tereza
Vychodilová Lucie
ZŠ Želiv
VK Hlohovec
ZŠ, Krátká, Klášterec n. O.
ZŠ Želiv
ZŠ a MŠ Raškovice
ZŠ speciální, Králův Dvůr u Berouna
Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž
15. ZŠ, T. Brzkové, Plzeň
Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž
ZŠ Želiv
FZŠ dr. M. Horákové, Olomouc
Špetlová
Coufalová
Novotná
Špetlová
Kachtíková
Fetterová
Kubáčková
Chromuľák Štefan
Slovensko - Slovakia
ZŠ a MŠ Novoť
Michalidesová
Černiūtė Evelina
Litva - Lithuania
Musical School of Kupiškis
Laskauskienė
Gavrik Olesya
Kuleva Nastya
Neumerjitskaya Natasha
Plachotnaya Katya
Ukrajina-Ukraine
School No.2, Dnepropetrovsk
School No.2, Dnepropetrovsk
School No.2, Dnepropetrovsk
School No.2, Dnepropetrovsk
Kolyadina
Kolyadina
Kolyadina
Kolyadina
Kubáčková
Špetlová
Spurná
Ondra Kuška, 13 let, „Šnečku, šnečku, vystrč růžky“
Výtvarný kroužek Zdeňka, Kladno, Česká republika – Czech Republic
Justina Kamarauskaitė, 15 let
Musical School, Kupiškis
Litva - Lithuania
Tereza Čermáková, 12 let, tisk z papírové koláže
ZŠ Líbeznice, Česká republika – Czech Republic
Výstavní prostory
Městské knihovny Havířov,
ul. Šrámkova
Town Library on Šrámkova Street in Havířov
Hana Tomková, 8 let, „Kočka leze dírou, pes oknem“
Výtvarný kroužek „Zdeňka“, Kladno
Česká republika - Czech Republic
pondělí, úterý a čtvrtek 8 – 18 hodin
středa 13 – 18 hodin
pátek 8 – 17 hodin
1. KATEGORIE
Jméno / Name:
Škola / School:
Česká republika - Czech Republic
Ambrozová Michaela
Bratasjuk Alexandra
Chaloupka Karel
Kolářová Anna
Remutová Nikola
Roman Štěpán
Tomášková Aneta
Zástěra Matouš
MŠ Boskovice
MŠ, Koldinova, Klatovy
MŠ Bělčice
DDM, Slezská, Praha 2
MŠ, Hutnická, Most
MŠ Jahůdka, Bechyně
MŠ Boskovice
DDM, Slezská, Praha 2
Učitel / Teacher:
Musilová
Kopačková
Zájedová
Popkovová
Musilová
Taiwan (Čína) - Taiwan (China)
Liu Qing
Xiangyang Kindergarten
Meng Hui
2. KATEGORIE
Jméno / Name:
Škola / School:
Slovensko - Slovakia
Kubíková Kristína
Valach David
ZŠ Hliny 7, Žilina
ZŠ Hliny 7, Žilina
Učitel / Teacher:
Lajčiaková
Lajčiaková
Polsko - Poland
Snioch Wiktoria
PSD Marco Polo, Warszawa
Moraczewska
3. KATEGORIE
Jméno / Name:
Jablonická Emma
Nagyová Růžena
Škola / School:
Česká republika - Czech Republic
Výtvarný kroužek Hlohovec
Výtvarný kroužek Hlohovec
Učitel / Teacher:
Coufalová
Coufalová
Slovensko - Slovakia
Drevena Tatiana
Hundáková Terezka
ZŠ Hliny 7, Žilina
ZŠ Hliny 7, Žilina
Lajčiaková
Lajčiaková
Elzbieta Panasiuk, 12 let
MDK Kielce, Polsko - Poland
Jméno / Name:
Škola / School:
Polsko - Poland
Učitel / Teacher:
Gulbin Wiktoria
MDK Kielce
Biskup
Lotyšsko - Latvia
Čivle Patricija
Tukums School
Čivle
4. KATEGORIE
Melzerová Zuzana
Zbořilová Kateřina
Česká republika - Czech Republic
FZŠ dr. M. Horákové, Olomouc
FZŠ dr. M. Horákové, Olomouc
Spurná
Spurná
Franc Rastislav
Slovensko - Slovakia
ZŠ Hliny 7, Žilina
Lajčiaková
Bugajski Maciek
Gawlik Julia
Polsko - Poland
MDK Kielce
MDK Kielce
Biskup
Biskup
Taiwan (Čína) - Taiwan (China)
Sino-Czech Friendship Primary School,
Cangzhou City
Li Donglei
Liu Huimeng
5. KATEGORIE
Jméno / Name:
Škola / School:
Česká republika - Czech Republic
Učitel / Teacher:
Bajgerová Kateřina
Barotová Lucie
Ingrišová Lucie
Kosejk Petr
Kraus Jakub
Mikulincová Veronika
Pohan Jan
Průdková Aneta
Schneiderová Lenka
Szelag Jakub
Šenbauerová Andrea
Teperová Eva
Výtvarný kroužek, Hlohovec
Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž
ZŠ Prokopa Holého, Louny
ZŠ Komenského, Nová Paka
FZŠ dr. M. Horákové, Olomouc
Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž
ZŠ Želiv
ZŠ Želiv
ZŠ Líbeznice
FZŠ dr. M. Horákové, Olomouc
15. ZŠ, T. Brzkové, Plzeň
Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž
Coufalová
Kubáčková
Hromádková
Vágenknechtová
Spurná
Kubáčková
Špetlová
Špetlová
Mišurcová
Spurná
Kubáčková
Jméno / Name:
Agapovaitė Andrija
Galdikaite Rasa
Pralgauskas Artūras
Steponavičiūtė Diana
Škola / School:
Litva - Lithuania
Musical School of Kupiškis
Židikai M. Pečkauskaitės, Sec. School
Ukrinai Basic School
Židikai M. Pečkauskaitės, Sec. School
Kuzminova Katya
Lopata Lena
Ukrajina - Ukraine
School No.2, Dnepropetrovsk
School No.2, Dnepropetrovsk
Učitel / Teacher:
Kalinkienė
Šilinskaitė
Šilinskaitė
Šilinskaitė
Kolyadina
Kolyadina
Antonín Zelinka, „Běžel zajíc kolem plotu…“
Arcibuskupské gymnázium, Kroměříž
Česká republika – Czech Republic
DĚKUJEME SPONZORŮM, KTEŘÍ S NÁMI SPOLUPRACUJÍ PO
CELÁ LÉTA A PŘIPRAVUJÍ DÁRKY OCENĚNÝM DĚTEM:
VZP ČR je největší zdravotní pojišťovnou v České republice. Je partnerem
renomovaných odborných sdružení a uznávaným členem Mezinárodní
asociace neziskových zdravotních a nemocenských pojišťoven (Association
Internationale de la Mutualité).
VZP ČR bez ohledu na sociální postavení svých klientů za ně platí zdravotní
péči čerpanou na území České republiky a v zemích EU. Zaměřuje se vedle
zdravotní péče na zdravotní programy a další preventivní akce, jejichž
cílem je předcházet vzniku závažných onemocnění; dává důraz na prevenci a
zdravý životní styl.
VZP ČR podporuje zavádění nových diagnostických, vyšetřovacích a
léčebných metod a postupů. Je schopna hradit i ty nejnáročnější zdravotnické
úkony.
Kooperativa je pojišťovna pro české lidi a dobře rozumí jejich potřebám.
Podporuje mnoho zajímavých projektů. Je generálním partnerem české
volejbalové reprezentace, Českého volejbalového svazu a svou značku
spojuje s volejbalovou Kooperativa extraligou. Podporuje cyklistický seriál
Kolo pro život, kterého se zúčastní více než 16 000 bikerů, kteří absolvují
fitness jízdu, hlavní nebo dětský závod. Cílem jejích podpůrných aktivit je i
mezinárodní hudební festival Český Krumlov, osobitou hudební skupinu
Čechomor nebo Divadlo pod Palmovkou.
.
Hendikepovaným spoluobčanům přispívá zprostředkovaně přes obecně
prospěšnou společnost Pomocné tlapky, jejichž náplní je výcvik asistenčních
psů pro zdravotně postižené občany.
Veřejné zdravotní pojištění, pojištění léčebných výloh
v zahraničí, elektronický přístup k osobním údajům
pojištěnce, nadstandardní služby pro více jak
400.000 pojištěnců. Pro rodiny s dětmi „Dny zdraví
v Zoo Ostrava, materiální podpora společenských a
sportovních akcí MŠ, ZŠ, dárců krve, ČSČK i Charity
v Ostravě. Tel. 800 213 213, www.rbp-zp.cz
DĚKUJEME SPONZORŮM, KTEŘÍ S NÁMI SPOLUPRACUJÍ PO
CELÁ LÉTA A PŘIPRAVUJÍ DÁRKY OCENĚNÝM DĚTEM:
Patřím mezi bývalé žáky ZŠ Frýdecké, můj
život je s touto školou navždy spjat a přestože už
dlouhá léta bydlím jinde, zůstávám i nadále jejím
příznivcem.
Vždy jsem podporoval správné věci a to,
že škola dává dětem možnost seberealizace, je
nesmírně důležité. Je třeba si uvědomit, kam
směřuje naše společnost, jak rodiče nemají na
děti čas, jak děti tráví mnoho hodin u počítače,
jak začíná být problémem dětská obezita atd.
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
ČR se chce od ostatních odlišovat nejen po
stránce profesionálního zvládnutí základního
úkolu, tj. zajištění financování kvalitní zdravotní
péče pro klienty, ale chce udělat i něco navíc. O tom je projekt "Zdraví
jako vášeň" s Pavlem Křížem, který se zaměřuje na podporu a
popularizaci prevence závažných onemocnění a zdravého způsobu
života. A protože seberealizace dětí - v tomto případě malování - je také
významnou složkou prevence, je snadné zdůvodnit, proč podporujeme
také projekt "Krásná jako kvítka".
Jaromír Gajdáček
generální ředitel
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
Anna Antušáková, 10 let, ZŠ a MŠ Novoť, Slovensko, Ilustrace písně Čie sú to kone na dvore...
Vyhlašujeme XXI. ročník
mezinárodní dětské výtvarné
soutěže v oboru kresby a grafiky
Téma: POHÁDKA
Připomeňte si svět pohádek. Zpracujte
pohádkové příběhy své země nebo svého
kraje. Zobrazte pohádkové bytosti – krále,
princezny,
vodníky,
čerty,
draky,
kouzelné dědečky...
6.
Práce zasílejte do pátku
května 2011 na adresu:
Základní škola, ul. Frýdecká 37,
736 01 Havířov-Bludovice
.
Eva Teperová, Kroměříž
______________________________________________________________________________
The 21st Annual International
Graphic Art Competition
Theme: Fairy-tales
The topic of this year´s competition
are fairy-tales of your country or
region. Depict typical fairy-tale
characters and supernatural beings
– kings, princesses, water-sprites,
devils, dragons, fairy godmothers,
dwarfs, witches and wizards and
other characters of your favorite
fairy-tales.
Works are necessary to be
th
delivered until May 6 , 2011 to
Gabriela Nováková, Kroměříž
Základní škola (Primary School),
Frýdecká 37,
736 01 Havířov-Bludovice,
Czech Republic
“Já su malá růžička”
______________________________________________________________________________
INFO: www.zsfrydecka.cz Grafická úprava Přemysl Vaněk a Jiřina Sivá. Vydala
ZŠ a Sdružení TRANOSCIUS na Frýdecké ul. v Havířově-Bludovicích v roce 2010.

Podobné dokumenty