Objevujeme starou a novou Prahu

Komentáře

Transkript

Objevujeme starou a novou Prahu
Zvláštní vydání • Special edition
15th anniversary of Business School Prague
Obraz malíře Jakuba
Schikanedera:
Petr Parléř předkládá
Karlovi IV. model
Karlova mostu
The painting by Jakub
Schikaneder:
Petr Parléř showing a
model of Charles Bridge
to Charles IV
Legenda
Legend
o pražské mládeži a meči sv. Václava on Prague youth and St. Wenceslas sword
Ze všech mostů pražských, nejkrásnější most na světě je Karlův most.
Každé z těch šesti století, co trvá,
přidalo mu nějakou krásu. Jednomu přistavělo dvojitou hradní
bránu při Malé straně jako pavézu,
aby chránila srdce Prahy. Jiné při
vstupu do Starého města zbudovalo
na něm zdobnou věž, plnou kamenného vyšívání, střapců a třásní
jako baldachýn, pod kterým se
vchází do slavnostní síně. Jiné věky
daly vyrůst po celé délce špalíru
soch a proměnily jej v královskou
cestu nad Vltavou a nad Prahou.
Každá doba mu přidala kus dějin,
příběh nebo pověst, takže most,
když po něm jdete, vypravuje vám
jako kamenná kronika.
Nejslavnější je vyprávění o zázračném meči. Ten meč je vezděn do
mostního zdiva, nikdo neví kde,
ale až v Čechách bude nejhůř, až
svatý Václav vyjede v čele blanických rytířů své zemi na pomoc,
jeho kůň zakopne o kámen a z pod
kamene se objeví slavný meč a sv.
Václav zvolá: „Všem nepřátelům
hlavy dolů!“ Rázem pak budou
nepřátelé země České o hlavu kratší
a Čechy pak budou žít v klidu
a míru až na věky věků.
A co pražští studenti?
Našli ten meč a schovávají ho, tajně
předávají jeden druhému, protože
v dětech, studentech a mládí je síla
budoucího života na celém světě.
Proč si naše Obchodní akademie
k názvu školy dala název hlavního
města – „PRAHA“? Praha je nejkrásnější město a my v tom městě
máme svoji školu. V tomto roce
slavíme 15. výročí jejího založení
a chceme si to hodně připomenout.
Tyto noviny o škole vydáváme
dvojjazyčně proto, že je chceme
rozeslat všem partnerským školám
a zvát je k nám do Prahy. Těch
škol a měst, které jsme navštívili
není za těch patnáct let zrovna
málo. Naše noviny poletí do Turína,
do Říma, do Fondi, do Herringu
v Dánsku, do New Yorku, do
Palerma, do Stockholmu, do
Lichtenfelsu, Kolína nad Rýnem,
Rostocku, do Wernigerode, Belfastu,
Amongst all the world bridges, the
most beautiful is Charles Bridge in
Prague. During each of its sixcenturies, some adornment was
added. During one of them a
double castle gate built like a shield
near Lesser Town was extended in
order to protect the heart of the
city. During another period a tower,
adorned with stone carvings like a
baldachin leading to the ceremonial
hall, was built at the entrance to
the Old Town. Other centuries gave
rise to the guard of honour of
statues along the bridge thus
transforming it to the King´s Road
upon Vltava and Prague. Each
epoche added a piece of history, a
story or a legend – so that the bridge
became a stone chronicle. The most
famous legend tells the story about
a magical sword. The sword is
incorporated into the bridge wall,
but no one knows where. Only
when the worst times come to
Bohemia, St. Wenceslas will set off
in front of the knights of Blanik to
help his country. Then his horse
will stumble on the stone hiding
the magical sword and St.
Wenceslas will shout: “Let all the
enemies be shorter by a head!” All
of a sudden the enemies of the
Czech countries will be decapitated
and peace will rule till the end of
time all over the country.
And what about the Prague
students?
They have found the sword and
keep it a secret, handing it over to
children, students and youth
besause they are the power of the
future all over the world.
Why has our Business School
added the name of the capital –
Prague to its name? Prague is the
most beautiful city in the world
and we are lucky to have our school
here. This year we celebrate the 15th
anniversary of its foundation and
we want to commemorate it
appropriately. We therefore bring
out this newspaper about our
school in two languages and we
want to distribute it to all our
partner schools and invite them to
Objevujeme starou a novou Prahu
Discovering old and new Prague
Zvláštní vydání • Special edition
2
Obchodní akademie Praha, s.r.o.
studium denní i dálkové
Vinořská 163, 190 15 Praha 9 - Satalice
tel.: +420 286 857 164, fax: +420 286 851 427
e-mail: [email protected], www.oapraha.cz
Nitry a Komárna.
K Vám je, milí přátelé donese naše
pošta nejdříve, abyste si také přečetli
tuto pradávnou legendu z Prahy.
POD JEDNOU STŘECHOU
ŠKOLY NABÍZÍME MATURITU
ČESKOU I MEZINÁRODNÍ
Jsme 1. škola v ČR, na které lze vystudovat souběžně za čtyři roky
umožňuje pokračovat ve studiu na
zahraničních vysokých školách bez
přijímacích zkoušek,
- mohou také bez problémů studovat u nás
Mezinárodní bakalářské studium Business a Management,
protože škola má také schválený
tento program londýnským Business
Centrem.
13. 11. 2006
English Business School
Officially recognised BTEC centre
Edexcel international
Vinořská 163, 190 15 Praha 9 - Satalice
Edexcel international
tel.: +420 286 857 164, fax: +420 286 851 427
e-mail: [email protected], www.oapraha.cz
Prague. We have visited lots of them
over the last 15 years. Our
newspaper will be sent to Torino,
Rome, Palermo and Fondi in Italy,
to Herning in Denmark, to New
York in the USA, to Stockholm in
Sweden,
to
Lichtenfelst,
Wernigerode, Cologne and Rostock
in Germany, to Belfast in Northern
Ireland and to Nitra and Komárno
in Slovakia. To you, our dear friends,
the newspaper will be
delivered as soon as
possible so that you can
read the ancient legend
from Prague.
UNDER THE SAME
ROOF WE OFFER
THE CZECH AND
I N T E R N AT I O N A L
SCHOOL -LEAVING
EXAMINATION
Dagmar Havlová u nás ve školní lavici
českou obchodní akademii a anglický program EDEXCEL.
Absolvent získává českou a mezinárodní maturitu. Studenti si
mohou na konci 1. ročníku zvolit
program Anglické obchodní školy
a studovat tak obchod podle anglického programu souběžně s českým.
Školní rozvrh je tomu přizpůsoben.
Studium má vysoké nároky na
pracovitost a ctižádostivost studenta.
Školní docházka je sledována. Je-li
student nepřítomen ve škole, je mu
úkol z vynechané hodiny zaslán
e-mailem, protože londýnské ústředí
hodnotí dvakrát do roka nejen
kvalitu vypracovaných úkolů, ale
i stanovený počet, kvalitu zadávaných úkolů učiteli.
Proč se k nám studenti hlásí
v tak vysokém počtu ?
- tento nadstardantní program jim
Typ studia - tříletá dle anglického
programu formou denního nebo
čtyřletá, formou dálkového studia
(dvakrát měsíčně o sobotách).
We are the first school
in the Czech republic at
which you can study
both Czech business
school and the English
programme Edexcel in a
four-year period. The
school-leaver passes the
Czech and international
school-leaving
examination. At the end of the first
year the students can choose the
English Business School programme
and thus study Commerce
according to the English programme
at the same time as the Czech one,
our-schedule is adapted to this. The
course is highly demanding and
student´s need to be both diligent
and ambitious. The school
attendance is checked. If the student
is absent, the task from the missing
lesson is sent to him by an e-mail,
because the London Head Office
evaluates not only the quality of the
written tasks, but also their set
number and quality of the tasks
assigned to the teacher.
Why does such a great number
of students choose our Business
School?
This outstanding programme
enables them to go on to studies at
foreign universities without any
entrance examination and the
students can study without
problems.
International Baccalaureate
Programme - University Studies
in Business and Management,
approved by the London Business
Centre.
Mode of Attendance
three year study according to the
English programme on a daily basis
or a four year distance learning
programme twice a month on
Saturdays.
Délka studia - výuka probíhá dva
roky v českém jazyce + jeden rok
v anglickém jazyce nebo všechny tři
roky v anglickém jazyce.
Duration of Study
The study consists either of two
years in the Czech language and the
last year in the English language or
of all three years in the English
language.
Vyučovací předměty
Marketing, Řízení f inančních
zdrojů, Management, Mikroekonomika, Kvantitativní techniky
podnikání, Právní předpisy a postupy, Manažérské informační
systémy, Podnikatelské strategie,
Manažerské aktivity, Plánování
a řízení pracovních sil, Informační
management, Management osobnosti, Reklama a podpora prodeje,
Finanční zprávy, Řízení lidí,
Podnikání v EU.
Subjects
Marketing, Managing Financial
Resources, Management, Microeconomics, Quantitative Techniques
for Business, Legal and Regulatory
Framework,
Management
Information Systems, Business
Strategy, Managing Activities,
Managing People, Managing
Infor mation, Self Managing,
Advetising and Promotion, Financial
Reporting, Human Resource
Management, European Business.
13. 11. 2006
Zvláštní vydání • Special edition
PĚT OTÁZEK NA
ŘEDITELKU ŠKOLY
FIVE QUESTIONS TO THE HEADMISTRESS
Mária Václavíková, M.Sc.
ing. Máriu Václavíkovou
V Satalicích bych obchodní
akademii nečekal. Proč právě
toto místo a jak se zrodil její
projekt?
Proč ne v Satalicích? Satalice nejsou
o nic horší, ani lepší než ostatní
městské části Prahy. V Anglii je zcela
obvyklé, že střední školy nejsou
v samotném centru, ale spíše v okrajových částech. Každá škola si musí
vytvářet svoji image a ta závisí spíše
na její práci než na jejím umístění.
Kdy Vás můžeme navštívit?
Dny otevřených dveří máme:
18. 10., 25. 11., 13. 12. 2006 a 6. 1.
2007 od 8.00 do 18.00 hodin na
adrese školy.
3
Jaké jsou cíle akademie do
dalších let?
Náš cíl je předurčen mottem školy,
od J. A. Komenského: „Kdo prospívá na vědění a ztrácí na mravech,
více ztrácí než získává“. Chceme,
aby z bran naší školy vycházeli
absolventi, na které se dá spolehnout nejen po pracovní, ale i po
lidské stránce. Naším cílem je, aby
naše škola měla tradici spojenou s
těmito nároky. Tomu odpovídající
pedagogický kolektiv je mým cílem
jako ředitelky, protože staré přísloví
praví: „Jaký učitel, takový žák“.
I wouldn´t expect to find a
Business School in the suburb
of Satalice. Why this place and
how was this project started?
Why not in Satalice? Satalice is a
quiet and pleasant suburb of Prague
with good transport links. In
England high schools are not
necessarily situated in the very
centre but rather on the outskirts.
Each school its own and this
depends – to a higher extent - on
the results of the school rather than
on its location.
When can we come to see you?
Come to see us during our open
day: 18 October, 25 November, 13
December 2006 and 6 January 2007,
from 8 a.m. to 6 p.m. at Vinořská
163, 190 15 Prague 9 – Satalice.
What are the goals of the
Business School for the next
years?
Our goal is determined by the
school motto adopted by J. A.
Komenský: „Who improves in his
knowledge but loses his morals, loses
more than he gains“. We want our
school-leavers to be reliable not only
in their working life but also in a
human aspects. Our aim is to make
this a school tradition. Excellent
teaching staff is my goal as a
headmistress because our old
proverb says: „How the teacher is,
the student is“.
Na ukrytém místě pražských
Satalic naleznete moderní budovu s kouskem historie. Různými
rekonstrukcemi sto let staré bu-
In a quiet part of Satalice you can
find a modern building with history.
Through the different reconstructions
of this 100-year-old building a
dovy vzniklo propojení historie
a současnosti. To dává škole
zvláštní atmosféru klidu a vlídnosti. Silnou stránkou této školy
je také rodinné vedení a plně kvalifikovaný vlídný učitelský sbor.
connection to the present and the past
was created. It makes for a special
learning enviroment. The strong point
of the school is its the family
management and highly qualif ied
teaching staff.
Zvláštní vydání • Special edition
4
13. 11. 2006
Praxe a výměnné pobyty • Practice and exchange stays
Spolupracujete s nějakými
jinými školami?
Nejvíce spolupracujeme s Broxtowe
College Nottingham, dále naši
studenti jezdí na praxi také do něZ pobytu v USA
From a stay in USA
mecké obchodní školy v Lichtenfelsu. Naši studenti byli na výměnných pobytech v Dánsku, Itálii,
Španělsku, USA a nyní se chystáme
do Holandska.
přístup se ale projevuje i jinak.
V denním studiu je 100 studentů,
každého známe osobně. Ve
velké škole má
student
Výhodou škol vašeho
typu je osobnější přístup ke studentům.
Platí to i ve vašem
případě?
šanci potkat ředitele tak jedenkrát
za dva měsíce na chodbě. Můj častý
osobní styk má dobrý vliv na
vyloučení jakéhokoliv stresu z prostředí školy a důvěra, na které si
nejvíc zakládám, vylučuje vznik
konf liktních situací
v kolektivu.
N
av
At a ýstavě
v
exh
ibitio Dánsk
u
n in
Den
mar
k
Jsme malá škola. Slovo
„RODINA“ platí
doslova. Maminka
je mojí zástupkyní,
tatínek má na starosti finance a bakalářské
studium a sestra učí
italštinu. Rodinný
Angličani u nás
English students visiting
mu
Před partnerskou školou v Nottingha
m
In front of the school in Nottingha
Náv
št
One ěva pa
r tn
of th
e P erské š
ar tn
er S koly v
Něm
cho
ols
in G ecku
erm
any
U nás doma ve škole
At our school
ástu
v Belf
t
školou
e
Belfas
s
ise in
ní CO
c
r
e
e
ič
x
v
E
C
on
rotecti
Civil P
Palermo

Podobné dokumenty