M stský ú ad Prachatice - Strunkovice nad Blanicí

Komentáře

Transkript

M stský ú ad Prachatice - Strunkovice nad Blanicí
Počet listů příloh: 2
Městský úřad Prachatice
Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje
Spisová značka:
Č.j.:
Oprávněná úřední osoba:
Telefon:
Fax:
E-mail:
VÝST: 11159/2016/Sta
MUPt/16183/2016
Ing. Ivana Staňková
388 607 544
388 607 562
[email protected]
V Prachaticích dne 12.05.2016
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Žadatel
Městys Strunkovice nad Blanicí, IČO 00250708, Strunkovice nad Blanicí 86,
384 26 Strunkovice nad Blanicí
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Dne 04.04.2016 podal žadatel - Městys Strunkovice nad Blanicí, žádost o vydání územního
rozhodnutí o umístění souboru staveb se souhrnným názvem:
„Revitalizace náměstí Bohumila Havlase a okolí a revitalizace veřejného prostranství s
parkovací funkcí“
umístěném na pozemcích katastru nemovitostí (KN) č. st. 108, st. 184, st. 255/3, st. 6/1, st.
130, st. 129, st. 128, 1335/1, 1335/2, 1335/3, 1341/1, 1341/5, 1341/6, 1341/7, 1341/10,
1374/3, 1374/4, 1374/5, 98/2, 168/12, 97/2, 96 a na pozemcích vedených ve zjednodušené
evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) st. 106, st. 107, st. 109/3, 1341/1 a 27 v
katastrálním území Strunkovice nad Blanicí, obsahující dva stavební objekty:
• SO 01 "Revitalizace náměstí Bohumila Havlasy a okolí"
umístěný na pozemcích katastru nemovitostí (KN) č. st. 108, st. 184, st. 255/3, 1335/1,
1335/2, 1335/3, 1341/1, 1341/5, 1341/6, 1341/7, 1341/10, 1374/3, 1374/4, 1374/5 a na pozemcích vedených ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) st.
106, st. 107, st. 109/3, 1341/1 a 27 v katastrálním území Strunkovice nad Blanicí,
jedná se o stavební úpravy a udržovací práce na stávajících plochách veřejného prostranství (2526 m2) a výstavbu nových ploch (v omezené míře cca 200 m2)
etapizace výstavby:
I. etapa náměstí Bohumila Havlasy a nejbližší okolí (kolem kostela a obecního úřadu) s
funkční náplní veřejné plochy náměstí, komunikace, parkování, chodníky, pochozí
plocha pro pěší, zeleň volně přístupná, rekreace, společenské kulturní akce
za účelem zlepšení veřejných prostranství pro pobyt obyvatel,
www.prachatice.cz, e-podatelna: [email protected], ostatní podání: [email protected]
Bankovní spojení – příjmový účet: 19-410428-544/0600, IČO: 00250627, DIČ: CZ00250627
Strana 1 (celkem 6)
II. etapa ulice kolem krajské komunikace od kostela dolů k řece s funkcí chodníky a
vjezdy do garáží stávajících domů,
za účelem zlepšení veřejných prostranství, zajištění průchodu územím,
III. etapa samostatná veřejná zahrada mezi č.p. 26 a č.p. 29 na části parcely KN č. 1341/6
s funkcí zeleň volně přístupná,
za účelem rekreace,
záměr vychází ze stávajícího řešení veřejných ploch, potřeb obce, stávajících tras pohybu
pěších a nových zamýšlených úprav veřejných budov na náměstí, dojde k dispozičním
úpravám využití ploch a úpravě výškového uspořádání, umístění nových prvků (pítko, obnova studny, mobiliář, dřevěné pódium, přístřešek pro popelnice), sjednocení povrchů
(kamenná dlažba), upravena bude terasa a chodník u kulturního domu, kina a přilehlé restaurace, usměrněno bude parkování (celkem 24 parkovacích míst na náměstí z toho 2 pro
invalidy, 3 pro zaměstnance úřadu a 2 parkovací místa pod kostelem pro návštěvníky zdravotního střediska), provedena přeložka veřejného rozvodu telefonu, elektriky a plynu poblíž terasy u restaurace, zřízena bude nová přípojka vody a kanalizace k nově umístěnému
pítku, nová výsadba stromů typických pro dané prostředí (např. lípy, neplodící ovocné
stromy apod.) a provedeno nové veřejné osvětlení,
• SO 02 "Revitalizace veřejného prostranství s parkovací funkcí"
umístěný na pozemcích katastru nemovitostí (KN) č. st. 6/1, st. 130, st. 129, st. 128, 97/2,
96, 98/2, 168/12, 1341/1, 1341/6, 1341/7 a pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci parcela původ Pozemkový katastr (PK) 1341/1 v katastrálním území Strunkovice nad Blanicí,
jedná se o prostorové řešení veřejného prostoru pro odpočinkovou "sportovně - relaxační"
funkci, spočívá v provedení stavebních úprav stávajících chodníků v ulici Bavorovská a
Prachatická, vznik nové multifunkční plochy na místě stávajícího zbořeniště, napojení nově vzniklé plochy na dopravní a technickou infrastrukturu, zřízení dvou nových autobusových zastávek a chodníku k jedné z nich, umístění nového mobiliáře, provedení vynucených přeložek veřejných sítí telefonu a elektrické energie NN umístěných v místě autobusové zastávky a provedení nových rozvodů veřejného osvětlení,
vzniknou volně přístupné plochy zeleně oseté trávou a osázené novou výsadbou stromů s
funkcí malý park nebo veřejná zahrada, multifunkční plocha pro občasné parkování (26
parkovacích míst + 2 pro imobilní) nebo pro shromažďování osob na malé návsi nebo pro
různé kulturní akce,
dle dokumentací pro územní rozhodnutí nazvaných "Revitalizace náměstí Bohumila Havlase
a okolí" a "Revitalizace veřejného prostranství s parkovací funkcí" vypracovaných Ing. arch.
Vratislavem Ansorgem, Sokolská 317,549 41 Červený Kostelec, zodp. projektant Ing. arch.
Lucie Kadrmanová Chytilová, autorizovaný architekt (ČKA 04165) v 11/2015 pod č. zak.
1503.
Uvedeným dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.
MěÚ Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje, oddělení stavebně správní,
jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, oznamuje podle § 87 odst. 1
stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti ústní
jednání na den
21. června 2016 (úterý) od 9:00 hodin
se schůzkou pozvaných
v kanceláři č. 305, MěÚ Prachatice, odboru stavebně správního a regionálního rozvoje,
oddělení stavebně správního (2.patro), Velké náměstí 1, Prachatice.
Strana 2 (celkem 6)
Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim podle § 89 odst. 1 stavebního zákona nepřihlíží.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se podle § 89 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Podle § 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně
zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2
písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v
rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85
odst. 2 písm. c) stavebního zákona, může v územním řízení uplatňovat námitky, pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se
nepřihlíží.
Účastník řízení podle § 89 odst. 3 stavebního zákona ve svých námitkách uvede skutečnosti,
které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout na stavebním úřadu při ústním
jednání a před ním (úřední dny: pondělí a středa 8:00-17:00 hod. /přestávka na oběd v době
cca 10:45-11:45 hod./).
Účastníci řízení uvedeni v § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona
Městys Strunkovice nad Blanicí Strunkovice nad Blanicí 86, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Účastníci řízení uvedeni v § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Stanislav Jiraň, Na Ostrově č.p. 79, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Václav Jiraň, Na Stráni č.p. 43, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Zdeněk Matějka, Strunkovice nad Blanicí č.p. 139, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
E.ON Distribuce a,s, zastoupený E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice
Účastníci řízení uvedeni v § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (identifikace označením
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru)
KN č. st. 9, st. 12/2, st. 13, st. 14, st. 15, st. 16, st. 17, st. 19, st. 20, st. 21, st. 22, st. 23/1, st.
23/2, st. 24, st. 52, st. 64/1, st. 65, st. 66, st. 67, st. 69, st. 70, st. 72, st. 75/1, st. 78, st. 93, st.
94, st. 95, st. 96, st. 97, st. 98, st. 99/1, st. 100, st. 102, st. 103, st. 104, st. 109/1, st. 112/1, st.
115, st. 116, st. 178, st. 255/4, st. 261/1, st. 132, st. 515, st. 127, st. 120, st. 119, st. 118, st.
117, st. 12/1, st. 8, st. 7, st. 6/2, st. 6/3, st. 5, st. 4, st. 3, st. 177, 16, 1339/1, 1339/3, 1339/4,
1340/1, 1340/6, 1340/8, 1341/4, 1341/8, 1341/11, 1341/12, 1342/2, 1343/3, 1343/9, 1345/1,
1345/33, 1370, 1374/2, 97/1, 98/1, 168/6, 168/11, 95, 1385, 1384 a 168/1 v katastrálním území Strunkovice nad Blanicí.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, musí jeho zástupce předložit písemnou plnou moc
k zastupování ve věci.
Upozornění
Žadatele stavební úřad upozorňuje, že před vydáním územního rozhodnutí je třeba stavebnímu úřadu předložit doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 21.000 Kč za
vydání územního rozhodnutí.
Poplatek je možno zaplatit v hotovosti na stavebním úřadu nebo složenkou, kterou by navrhovatel obdržel na stavebním úřadu s ohledem na evidenci veškerých složenek na MěÚ Prachatice po oznámení tohoto způsobu platby.
Strana 3 (celkem 6)
Otisk úředního razítka
Ing. Ivana Staňková
referent odboru stavebně správního a regionálního rozvoje
Příloha
2 výkresy koordinační situace
Rozdělovník
S povinností podle § 25 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a též ji zveřejnit způsobem
umožňujícím dálkový přístup a vrácení potvrzené vyhlášky zpět MěÚ Prachatice, odboru
stavebně správnímu
MěÚ Prachatice, odbor vnitřních věcí, Velké náměstí č.p. 3, 383 01 Prachatice I
1 x ke zveřejnění na www.prachatice.cz (včetně přílohy)
Úřad městyse Strunkovice nad Blanicí, IDDS: st3bx98
Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 písm. a) stavebního zákona (do
vlastních rukou; IDDS s dokladem o doručení)
Městys Strunkovice nad Blanicí, IDDS: st3bx98
Stanislav Jiraň, Na Ostrově č.p. 79, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb
Václav Jiraň, Na Stráni č.p. 43, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Zdeněk Matějka, Strunkovice nad Blanicí č.p. 139, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
E.ON Distribuce a.s., zastoupený E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
Účastníci řízení podle § 85 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)
Jan Říha, Strunkovice nad Blanicí č.p. 84, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
František Šnajdr, Strunkovice nad Blanicí č.p. 4, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Věra Šnajdrová, Strunkovice nad Blanicí č.p. 4, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Zdeněk Harvalík, Strunkovice nad Blanicí č.p. 2, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Romana Dubravcová, Hořice č.p. 311, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Pavlína Pravdová, Strunkovice nad Blanicí č.p. 293, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Jan Gajdoš, Prachatická č.p. 6, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Zdeňka Gajdošová, Prachatická č.p. 6, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
ELKOTEX, s. r.o., IDDS: 8prptfe
Helena Schönbauerová, Strunkovice nad Blanicí č.p. 5, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Alena Cardová, Pavlíkova č.p. 605/12, Praha 4-Kamýk, 142 00 Praha 411
Anna Capůrková, náměstí Bohumila Havlasy č.p. 161, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Anna Kaňourková, Městská č.p. 61, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Stanislav Novotný, Městská č.p. 36, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Stanislav Paterna, Městská č.p. 41, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Zdeněk Švec, Střezetice č.p. 42, 503 12 Všestary
MUDr. Petr Benda, Italská č.p. 768, 383 01 Prachatice II
Miloslav Slad, Městská č.p. 39, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Jaroslava Sládková, Městská č.p. 39, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Jana Hrotková, Jinočanská č.p. 42/34, Praha 6-Ruzyně, 161 00 Praha 614
Jan Šnajdr, IDDS: wadf5tb
Marie Šnajdrová, Městská č.p. 30, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Římskokatolická farnost Strunkovice nad Blanicí, Děkanská č.p. 31, 383 01 Prachatice I
Strana 4 (celkem 6)
Milan Kocourek, Městská č.p. 40, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Václav Křenek, Prachatická č.p. 26, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Monika Stropnická, Prachatická č.p. 26, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Irena Novotná, Na Ostrově č.p. 47, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Antonín Pudivítr, Městská č.p. 29, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Simona Vrchotová, Cimburkova č.p. 730/27, 130 00 Praha 3-Žižkov
Miroslav Brabec, Strunkovice nad Blanicí č.p. 270, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Marie Brabcová, Strunkovice nad Blanicí č.p. 270, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Růžena Sobotovičová, Městská č.p. 37, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Radek Hanžl, Městská č.p. 142, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Julie Hybská, Dobrovského č.p. 555/12, 170 00 Praha 7-Holešovice
Jaroslava Macháčková, Městská č.p. 59, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Ivana Pešková, Městská č.p. 59, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Jaroslava Pešková, Městská č.p. 59, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Marta Bečková, Rybářská 2353/27, České Budějovice 3, 37010 České Budějovice10
Petr Chalupa, Městská č.p. 38, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Jiří Bártík, Městská č.p. 35, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Josef Bártík, Městská č.p. 35, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Jaroslav Veselý, Strunkovice nad Blanicí č.p. 293, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Václav Vavroš, Chvalovice č.p. 60, 384 11 Netolice
Ilona Vavrošová, Strunkovice nad Blanicí č.p. 82, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Josef Kašpar, Prachatická č.p. 8, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Povodí Vltavy, s.p., závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf
Marie Holubová, Městská č.p. 97, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Josef Komrska, Kurkova č.p. 1209/8, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 82
Jitka Lencová, Sídl. Míru č.p. 275, 384 51 Volary
Renáta Kamenská, Pod dálnicí č.p. 1282/1, 140 00 Praha 4-Michle
Ing. Karel Matějka, Bavorovská č.p. 12, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Helena Matějková, Bavorovská č.p. 12, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Ivana Schmidtová, Sídliště č.p. 388, 384 22 Vlachovo Březí
Richard Adam Birkett, Dubovice č.p. 2, Žernovice, 383 01 Prachatice
Ivana Birkettová, Krajníčko č.p. 52, 387 73 Bavorov
Jaroslav Jakoubek, Zednická č.p. 949/5, Poruba, 708 00 Ostrava 8
Jindřich Hazuka, Prachatická č.p. 7, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Karla Trubelová, Koryto č.p. 45, Zbytiny, 383 01 Prachatice
Jan Tichý, Koulova č.p. 1567/5, 160 00 Praha 6-Dejvice
Lucie Schönbauerová, Prachatická č.p. 112, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Jaroslav Říha, Bavorovská č.p. 89, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Jiří Vlach, Prachatická č.p. 10, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Václav Prokop, Prachatická č.p. 21, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Jana Prokopová, Prachatická č.p. 21, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Jan Farkaš, Třešňový Újezdec č.p. 32, Lhenice, 384 11 Netolice
Mgr. Jana Nebesová, Bavorovská č.p. 16, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Milan Kalista, Na Rohatině č.p. 335, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Roman Rebeta, Prachatická č.p. 10, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Pavlína Rebetová, Prachatická č.p. 10, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Na vědomí
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Prachatice, IDDS: ph9aiu3
Krajská hygienická stanice Jč kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c
MěÚ Prachatice, odbor komunál. služeb a dopravy, Velké náměstí č.p. 3, 383 01 Prachatice I
MěÚ Prachatice, odbor životního prostředí, Velké náměstí č.p. 3, 383 01 Prachatice I
MěÚ Prachatice, odbor stavebně správní a RR, oddělení regionálního rozvoje a památ. péče,
Velké náměstí č.p. 3, 383 01 Prachatice I
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
Strana 5 (celkem 6)
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Dnem vyvěšení je podle § 87 odst. 3 stavebního zákona den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který je stavebním úřadem.
Dálkový přístup:
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Strana 6 (celkem 6)

Podobné dokumenty

krajská hygienická stanice

krajská hygienická stanice věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví – správní úřad podle § 82 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších př...

Více

ZTV pro RD Chroboly

ZTV pro RD Chroboly 10/9, 10/10, 411/5, 1116/2, 1132 (obec Chroboly), 10/19 (Státní pozemkový úřad), 411/2 (Pavel Houba), 411/10 (Marcela Králíková) a vlastníky-správce známých stávajících sítí technického vybavení (E...

Více

Oznámení - obec

Oznámení - obec Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce. K závazným stanoviskům a námitká...

Více

platby - variabilní symboly

platby - variabilní symboly Kulhánková Barbora Kupková Kristýna Kusinová Amálie Lajčíková Adina

Více

3414

3414 Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce. K závazným stanoviskům a námitká...

Více

GX..S

GX..S Stupně Montážní rozměry

Více

Rodokmen - kluiber

Rodokmen - kluiber Marie Anna Kluiberová - vdova z Vyšehradu 129 * Marianna Machová, 1807, CZ Aubislav (Stachy) + 6.1.1876, CZ + CZ Stachy Adresa: CZ Vyšehrad (Stachy) 1. partner: xx + Marie Anna Machová (ovdověla) 2...

Více