prospekt Huskystar E10

Komentáře

Transkript

prospekt Huskystar E10
HUSKYSTAR E 1 0
Huskystar E10
- öije to nejd˘leûitÏjöÌ
TEN PROSTÃ MUSÕTE MÕT
S Huskystarem E10 dok·ûe öÌt kaûd˝. Je to solidnÌ
a spolehliv˝ stroj pro veökerÈ z·kladnÌ öitÌ. Huskystar E10 m·
rozmanitÈ funkce a dod·v· se s bohat˝m p¯ÌsluöenstvÌm,
kterÈ usnadnÌ VaöÌ pr·ci.
N¡DHERN… STEHY. 50 STEHOV›CH FUNKCÕ!
Huskystar E10 m· 50 pÏkn˝ch a praktick˝ch stehov˝ch funkcÌ,
mezi nimiû jsou stehy z·kladnÌ, overlockovÈ, ozdobnÈ, pruûnÈ
a snadnÈ vyöitÌ knoflÌkovÈ dÌrky v pouh˝ch 4 krocÌch. Snadno
si nastavÌte dÈlku stehu od 0 do 4 mm. Nastavit si m˘ûete
i tlak p¯ÌtlaËnÈ patky pro ten nejlepöÌ v˝sledek Vaöeho öitÌ.
EXKLUZIVNÕ äV…DSK¡ KONSTRUKCE
P¯itaûliv˝ stroj E10 byl exkluzivnÏ vyvinut ve ävÈdsku. Dod·v· se s praktick˝m mÏkk˝m ochrann˝m krytem.
Vlastnosti öicÌho stroje HUSKYSTAR E10
ï SolidnÌ a spolehliv˝ stroj
ï 19 kvalitnÌch program˘ pro öitÌ / 50 pÏkn˝ch a praktick˝ch stehov˝ch funkcÌ
ï KnoflÌkov· dÌrka ve 4 krocÌch
ï Nastaviteln· dÈlka stehu od 0 do 4 mm
ï Do zaË·tku bohatÈ p¯ÌsluöenstvÌ, vËetnÏ 5 p¯ÌtlaËn˝ch patek
ï ExkluzivnÌ övÈdsk· konstrukce
HUSKYSTAR E 2 0
SnadnÈ ovl·d·nÌ, skvÏl· konstrukce
- Huskystar E20
Z¡KLADNÕ äITÕ V MALÕ»KU.
Huskystar E20 je skvÏl˝ öicÌ stroj pro zaË·teËnÌky s bohat˝m
v˝bÏrem steh˘. Je to solidnÌ a spolehliv˝ stroj, kter˝ V·m
bude mnoho let p¯in·öet radost z öitÌ.
Huskystar E20 se dod·v· s rozmanit˝m p¯ÌsluöenstvÌm,
kterÈ usnadnÌ Vaöe zaË·tky.
70 STEHOV›CH FUNKCÕ PRO VAäE POTÃäENÕ
Huskystar E20 m· 70 pÏkn˝ch a praktick˝ch stehov˝ch funkcÌ, mezi nimiû jsou stehy z·kladnÌ, ozdobnÈ, pruûnÈ
a snadnÈ vyöitÌ knoflÌkovÈ dÌrky v jedinÈm kroku. DÈlku stehu m˘ûete nastavit od 0 do 4 mm a ö̯ku aû do 5 mm.
Nastavit si m˘ûete i tlak p¯ÌtlaËnÈ patky pro ten nejlepöÌ v˝sledek Vaöeho öitÌ.
EXKLUZIVNÕ äV…DSK¡ KONSTRUKCE
P¯itaûliv˝ stroj E20 byl exkluzivnÏ vyvinut ve ävÈdsku. Dod·v· se s praktick˝m mÏkk˝m ochrann˝m krytem.
Vlastnosti öicÌho stroje HUSKYSTAR E20
ï SolidnÌ a spolehliv˝ öicÌ stroj
ï 32 kvalitnÌch program˘ pro öitÌ / 70 pÏkn˝ch a praktick˝ch stehov˝ch funkcÌ
ï KnoflÌkov· dÌrka v jedinÈm kroku
ï Nastaviteln· dÈlka i ö̯ka stehu
ï Do zaË·tku bohatÈ p¯ÌsluöenstvÌ, vËetnÏ 7 p¯ÌtlaËn˝ch patek
ï ExkluzivnÌ övÈdsk· konstrukce
HUSKYSTAR C 1 0
Vlastnosti
ï Snadno ovladateln˝ öicÌ stroj ¯Ìzen˝ poËÌtaËem
ï 150 stehov˝ch funkcÌ umoûÚuje stehy nejvyööÌ kvality
ï SnadnÈ öitÌ knoflÌkovÈ dÌrky v jedinÈm kroku a 11 dalöÌch typ˘
knoflÌkov˝ch dÌrek
ï VestavÏn˝ navlÈkaË jehly
ï Digit·lnÌ informaËnÌ displej
ï PamÏù
ï VeökerÈ p¯ÌsluöenstvÌ do zaË·tku, vËetnÏ 8 p¯ÌtlaËn˝ch patek
ï ExkluzivnÌ övÈdsk· konstrukce
Huskystar C10 m· 150 stehov˝ch funkcÌ pro Vaöi tv˘rËÌ
pr·ci.
Pr·ce s poËÌtaËov˝m öicÌm strojem Huskystar C10 je snadn· a p¯in·öÌ potÏöenÌ!
VYNIKAJÕCÕ VE VäECH OHLEDECH
PoËÌtaËem ¯Ìzen˝ öicÌ stroj Huskystar C10 je dÌky exkluzivnÌ övÈdskÈ konstrukci snadn˝ na obsluhu a kr·sn˝ na pohled. Jeho 150
stehov˝ch funkcÌ V·m p¯in·öÌ skuteËnou tv˘rËÌ svobodu.
Huskystar C10 je vybaven pamÏtÌ, do nÌû si m˘ûete uloûit svÈ oblÌbenÈ kombinace vzor˘. Digit·lnÌ informaËnÌ displej se spodnÌm
osvÏtlenÌm V·m kdykoli, kdyû je stroj zapnut, uk·ûe moment·lnÌ nastavenÌ.
HUSKYSTAR C10 a HUSKYSTAR C20 MAJÕ SPOLE»N…:
äIJTE POMALU NEBO RYCHLE, PLYNUL¡ REGULACE RYCHLOSTI äITÕ!
Posuvn˝ ovladaË rychlosti öikovnÏ umÌstÏn˝ na p¯ednÌm panelu V·m umoûÚuje nastavit pot¯ebnou rychlost - pomalu pro preciznÌ
pr·ci a rychle pro obyËejnÏ öitÌ. Huskystar C10 m· i funkci automatickÈho zapoöitÌ a moûnost nastavenÌ polohy jehly. M˘ûete si
vybrat, zda jehla p¯i zastavenÌ stroje skonËÌ v dolnÌ Ëi hornÌ poloze. JeötÏ nikdy nebylo ot·ËenÌ l·tkou v rozÌch tak snadnÈ.
DOSUD NEJSNAZäÕ äITÕ KNOFLÕKOV›CH DÕREK!
Huskystar C10 öije 11 druh˘ profesion·lnÌch knoflÌkov˝ch dÌrek, vËetnÏ uöitÌ knoflÌkovÈ dÌrky v jedinÈm kroku.
PRAKTICK… UKL¡D¡NÕ
Huskystar C10 je vybaven öikovnou vestavÏnou schr·nkou na p¯ÌsluöenstvÌ, kter· dokonale sedÌ na volnÈm rameni.
Uvnit¯ najdete p¯ÌtlaËnÈ patky, jehly, n·stroje a dalöÌ. Pevn˝ kryt je v˝born˝ pro p¯en·öenÌ i skladov·nÌ.
HUSKYSTAR C 2 0
Vlastnosti
ï Snadno ovladateln˝ öicÌ stroj ¯Ìzen˝ poËÌtaËem
ï 250 stehov˝ch funkcÌ umoûÚuje stehy nejvyööÌ kvality
ï SnadnÈ öitÌ knoflÌkovÈ dÌrky v jedinÈm kroku a 11 dalöÌch typ˘
knoflÌkov˝ch dÌrek
ï VestavÏn˝ navlÈkaË jehly
ï Digit·lnÌ informaËnÌ displej
ï PamÏù
ï VeökerÈ p¯ÌsluöenstvÌ do zaË·tku, vËetnÏ 9 p¯ÌtlaËn˝ch patek
ï ExkluzivnÌ övÈdsk· konstrukce
Huskystar C20 m· 250 stehov˝ch funkcÌ pro Vaöi tv˘rËÌ pr·ci.
Vyj·d¯ete svou kreativitu poËÌtaËem ¯Ìzen˝m öicÌm strojem Huskystar C20!
M”DA, QUILTOV¡NÕ, DEKORACE A MNOHO DALäÕHO
äicÌ stroj Huskystar C20 ¯Ìzen˝ poËÌtaËem zvl·dne vöechny vaöe öicÌ pot¯eby. KromÏ exkluzivnÌ övÈdskÈ konstrukce nabÌzÌ
Huskystar nastavitelnÈ stehy, s nimiû m˘ûete vytvo¯it 250 stehov˝ch funkcÌ. M˘ûete vyj·d¯it svou kreativnost a vytvo¯it vzor dle
vlastnÌ p¯edstavy. Stroj je vybaven pamÏtÌ pro uloûenÌ Vaöich nejmilejöÌch stehov˝ch kombinacÌ.
PodsvÌcen˝ displej V·m neust·le ukazuje moment·lnÌ nastavenÌ stroje.
POPIäTE SI SV… V›ROBKY
V·ö Huskystar C20 m· ˙plnou sadu velk˝ch pÌsmen, vËetnÏ ËÌslic a speci·lnÌch znak˘. Vaöe pr·ce tak m˘ûe b˝t zcela jedineËn·
dÌky n·pis˘m, dat˘m a podobnÏ!
HUSKYSTAR E M 1 0
Vlastnosti vyöÌvacÌho stroje HUSKYSTAR EM10:
ï Snadno ovladateln˝ vyöÌvacÌ stroj
ï Dod·v· se s 202 vyöÌvacÌmi vzory
ï VyöÌvacÌ software pro vytv·¯enÌ vlastnÌch jedineËn˝ch
vzor˘
ï Funkce Color Sort minimalizuje v˝mÏny nitÌ
ï Funkce QuickFont Plus mÏnÌ n·pisy ve v˝öivky
ï VyöÌvacÌ r·meËek 110 x 104 mm
ï Moûnost propojenÌ p¯in·öÌ nevyËerpateln˝ zdroj dalöÌch
vzor˘
ï P¯en·öenÌ vzor˘ po USB kabelu s Vaöeho PC.
Vstupte do svÏta vyöÌv·nÌ s Huskystarem EM10!
ROZäIÿTE SV… TVŸR»Õ MOéNOSTI.
Huskystar EM10 je vyöÌvacÌ stroj. DÌky svÈ skvÏlÈ cenÏ se Huskystar EM10 st·v· dokonal˝m doplÚkem Vaöeho
öicÌho stroje. A nebo skvÏl˝m strojem pro vyöÌv·nÌ.
V·ö Huskystar EM10 se dod·v· s 202 n·dhern˝mi vzory pro vyöÌv·nÌ. Vaöi knihovnu vzor˘ m˘ûete d·le rozö̯it vzory
z kolekce Husqvarna Viking nebo Inspira, nebo si vytvo¯it svÈ vlastnÌ vzory s pomocÌ poËÌtaËovÈho softwaru 3D
Embroidery Intro, dod·vanÈho se strojem. Vaöe vyöÌv·nÌ je neomezenÈ. NenÌ nic, co byste nemohla vyöÌt.
Huskystar EM 10 vyöÌv· na vöechny druhy materi·lu, od nejjemnÏjöÌho satÈnu p¯es semiö a stretchovÈ l·tky aû po
pl·tno, papÌr a plasty.
DÌky exkluzivnÌ övÈdskÈ konstrukci je Huskystar EM10 p¯itaûliv˝ i na pohled.
ZA»NÃTE SE ZDOBENÕM - STROJ SE DOD¡V¡ S 202 VZORY.
S 202 vzory pro vyöÌv·nÌ se snadno zaËÌn·! Jednoduöe si vyberte vzor. Vloûte l·tku se stabiliz·torem do r·meËku 110
x 104 mm. NavleËte nit do stroje. UpevnÏte r·meËek na vyöÌvacÌ rameno. StisknÏte start a dÌvejte se, jak V·ö vzor
p¯ib˝v·.
VYTVOÿTE SI SV… JEDINE»N… VZORY
NA PO»ÕTA»I.
PoËÌtaËov˝ software 3D Embroidery Intro dod·van˝
s VaöÌm strojem Huskystar EM10 V·m umoûÚuje vytv·¯et
svÈ vlastnÌ jedineËnÈ vzory. Funkce QuickFont Plus
zmÏnÌ jak˝koli true type font na vaöem poËÌtaËi na monogram nebo v˝öivku. K dispozici je 7 r˘zn˝ch tvar˘ ¯·dku:
oblouk, dvojit˝ oblouk, k·ro a dalöÌ.
S funkcÌ Encore m˘ûete tvo¯it vzruöujÌcÌ vzory
opakov·nÌm svÈho vzoru podÈl p¯Ìmky nebo do kruhu.
DÌky datab·zi nitÌ m˘ûete pracovat se skuteËn˝mi barvami nitÌ od 19 r˘zn˝ch v˝robc˘.
Funkce Color Sort V·m navÌc p¯ed vlastnÌm vyöÌv·nÌm
automaticky minimalizuje poËet v˝mÏn niti.
M˘ûete mÏnit i velikost vzoru a software V·m automaticky p¯epoËÌt· poËet steh˘.
Vzory se dajÌ mÏnit i zrcadlov˝m p¯evracenÌm a ot·ËenÌm
pomocÌ myöi. Nebojte se vyzkouöet svÈ vlastnÌ n·pady!
M·te kdykoli moûnost pouûÌt funkce ZpÏt a Znovu. P¯ed
vyöitÌm si prohlÈdnÏte sv˘j vzor v reûimu 3D.
PÿIPOJENÕ PÿES USB.
Huskystar EM10 m· USB port, p¯es nÏjû snadno
p¯enesete vzor z Vaöeho PC po USB kabelu do stroje.
PomocÌ 3D Navig·toru, kter˝ je souË·stÌ softwaru 3D
Embroidery Intro m˘ûete takÈ p¯es USB kabel sledovat
postup vyöÌv·nÌ steh za stehem na obrazovce poËÌtaËe.
SNADN… NAVLE»ENÕ.
S vestavÏn˝m navlÈkaËem jehly snadno navleËete nit do
jehly. To je uûiteËnÈ zejmÈna p¯i vyöÌv·nÌ vÌcebarevn˝ch
vzor˘.
UéITE»N… RADY.
Obchod Husqvarna Viking Huskystar je nevyËerpateln˝m
zdrojem vöeho, co pot¯ebujete pro Vaöe vyöÌv·nÌ
- vyöÌvacÌch jehel, stabiliz·tor˘, dalöÌch vzor˘ Husqvarna
Viking a Inspira. A to se nezmiÚujeme o inspiraci, tipech a
rad·ch! Jsme vûdy ochotni V·m pomoci.
Gen. zastoupenÌ pro »R a SR: fa HAIäMAN
KnÏûsk· 14, 370 01 »eskÈ BudÏjovice, tel./fax: +420 386 350 950, e-mail: [email protected], www.bobbin.cz
V· ö pr o d ej ce:
w w w .h u sq va r n av i k i n g.co m

Podobné dokumenty

dokumenty UÀebnÃ

dokumenty UÀebnà 79-02-5/ 76 ... sportovnÌ p¯Ìprava Studium na gymn·ziu lze realizovat v 1. ñ 4. roËnÌku Ëty¯letÈho gymn·zia a v 5. ñ 8. roËnÌku osmiletÈho gymn·zia i prost¯ednictvÌm v˝uky se zamϯenÌm na nÏkterou ...

Více

CZH56-0108 Bůh má připravenou Cestu VGR

CZH56-0108 Bůh má připravenou Cestu VGR Aê nàm Duch Svatí dà tu schopnost våry, kterà se dostane za kaîdí stån a kaîdí mrak, vezme moc Boîå a pèivede Jej do naéå pèåtomnosti, nebo nàs radãji pèivede do Jeho Pèåtomnosti. Pozvedne nàs nad ...

Více

evžen gбl / maďaři v česku

evžen gбl / maďaři v česku P¯ehlÈdne-li zvÌdav˝ Ëten·¯ z·pisky tÏch »ech˘, kte¯Ì se v pr˘bÏhu minulÈho stoletÌ rozhodli popsat svÈ z·ûitky a post¯ehy z cest po Uhr·ch, nakupÌ se mu kaleidoskop cestopisn˝ch knih, report·ûÌ, f...

Více