Dodatek č. 1/2014/2 - Státní fond dopravní infrastruktury

Komentáře

Transkript

Dodatek č. 1/2014/2 - Státní fond dopravní infrastruktury
Dodatek č. 1/2014/2
ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014
a o úpravě finančních vztahů pro mýtné
ze dne 10. 1. 2014
Článek 1
Smluvní strany
Státní fond dopravní infrastruktury
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9,
IČ: 70856508
zastoupený ředitelem
Ing. Tomášem Č o č k e m , Ph.D.
(dále jen „poskytovatel“)
a
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
IČ: 65993390
zastoupené
Ing. Jiřím M a y e r e m , pověřeným řízením
(dále jen „příjemce“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 11, odst. 4 Smlouvy č. 1/2014
o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok
2014 a o úpravě finančních vztahů pro mýtné ze dne 10. 1. 2014 ve znění Dodatku č. 1/2014/1
(dále jen Smlouva)
tento Dodatek:
Článek 2
Účel Dodatku
Účelem tohoto Dodatku je stanovení maximální výše finančních prostředků poskytovaných
z rozpočtu poskytovatele příjemci pro rok 2014 a provedení změn ve Smlouvě v návaznosti na
usnesení Výboru SFDI č. 962 ze dne 25. února 2014, kterým bylo schváleno rozpočtové
opatření ve prospěch příjemce a v návaznosti na změnová řízení č. 2/2014 a 3/2014.
Článek 3
Změny a doplnění Smlouvy
1. Ve Smlouvě se v článku 4 „Účel a výše poskytovaných finančních prostředků“ v odstavci 2
na konci věty ruší tečka a nově se vkládá text: „a v souladu s usneseními Výboru SFDI
č. 962 ze dne 25. února 2014, změnovými řízeními č. 2/2014 a 3/2014 a v souladu
1
s Protokolem o převodu finančních prostředků nevyčerpaných v r. 2013 k čerpání do
r. 2014.“
2. Ve Smlouvě v článku 4 „Účel a výše poskytovaných finančních prostředků“ odstavec 3
nově zní:
„(3) V roce 2014 poskytne poskytovatel příjemci k účelu dle odst. 1 tohoto článku maximálně
částku
40 248 982 000 Kč
(slovy čtyřicetmiliarddvěstěčtyřicetosmmiliónůdevětsetosmdesátdvatisícekorunčeských).
Rozpis celkové poskytované částky v členění na investiční výdaje, neinvestiční výdaje
a předfinancování výdajů, které mají být kryty z fondů EU u akcí spolufinancovaných z fondů
EU, je v Příloze č. 1 Dodatku č. 1/2014/2.
Ve výše uvedené částce je obsaženo:
I.
Financování oprav a údržby silnic I. třídy a dálnic v částce maximálně
10 394 900 000 Kč
(slovy desetmiliardtřistadevadesátčtyřimiliónydevětsettisíckorunčeských).
Tato částka je určena k financování výkonu činností příjemce stanovených jeho zřizovací
listinou (tj. správa, oprava a údržba dálnic a silnic I. třídy zajišťovaných příjemcem
v souladu s jeho zřizovací listinou) a je rozdělena následovně:
ISPROFOND č. 500 111 0002
běžné výdaje § 2212 silnice
255 100 tis. Kč,
ISPROFOND č. 500 115 0001
běžné výdaje § 2211 dálnice
1 139 800 tis. Kč,
ISPROFOND č. 500 111 0001
údržba silnice I. tř. (ŘSD)
2 000 000 tis. Kč,
ISPROFOND č. 500 115 0006
údržba dálnice (ŘSD)
1 300 000 tis. Kč,
ISPROFOND č. 500 111 0006
opravy silnice I. tř. (ŘSD)
4 500 000 tis. Kč,
ISPROFOND č. 500 115 0007
opravy dálnice (ŘSD)
1 200 000 tis. Kč.
Uvolňování poskytovaných finančních prostředků bude prováděno v účelovém rozlišení
v souladu s odstavcem 1 článku 6 Smlouvy ve vazbě na vývoj stavu finančních zdrojů
poskytovatele.
II.
Financování akcí jmenovitě uvedených v rozpočtu poskytovatele s výjimkou finančních
prostředků pro financování globálních položek a akcí spolufinancovaných z fondů EU
v částce
4 012 583 000 Kč
(slovy čtyřimiliardydvanáctmiliónůpětsetosmdesáttřitisícekorunčeských),
jak je uvedeno v Příloze č. 2 Dodatku č. 1/2014/2.
2
III.
Financování jmenovitých akcí spolufinancovaných z fondů EU v rámci OPD:
a) na úhradu národního podílu těchto akcí poskytne poskytovatel v souladu se svým
schváleným rozpočtem příjemci maximálně částku
1 270 945 000 Kč
(slovy jednamiliardadvěstěsedmdesátmiliónůdevětsetčtyřicetpěttisíckorunčeských),
jak je uvedeno v Příloze č. 3 Dodatku č. 1/2014/2,
b) na úhradu národního podílu těchto akcí z úvěru EIB poskytne poskytovatel
příjemci maximálně částku
940 923 000 Kč
(slovy devětsetčtyřicetmiliónůdevětsetdvacettřitisícekorunčeských),
c) na úhradu národního podílu těchto akcí z účelové dotace poskytne poskytovatel
příjemci maximálně částku
1 248 148 000 Kč
(slovy jednamiliardadvěstěčtyřicetosmmiliónůstočtyřicetosmtisíckorunčeských),
d) na předfinancování výdajů, které mají být kryty z fondů EU v rámci OPD
maximálně částku
8 627 156 000 Kč
(slovy osmmiliardšestsetdvacetsedmmiliónůstopadesátšesttisíckorunčeských),
jak je uvedeno v Příloze č. 3 Dodatku č. 1/2014/2,
e) na úhradu ostatních a způsobilých výdajů jmenovitých akcí, u nichž je uzavřena
Rámcová smlouva, nebo jmenovitých akcí připravovaných ke spolufinancování
z fondů EU v rámci OPD, pro něž není ještě uzavřena Rámcová smlouva, ale
jsou zařazeny do akcí spolufinancovaných z fondů EU v rámci OPD v r. 2014,
maximálně částku
2 257 399 000 Kč
(slovy dvěmiliardydvěstěpadesátsedmmiliónůtřistadevadesátdevěttisíckorunčeských),
jak je uvedeno v Příloze č. 3 Dodatku č. 1/2014/2.
Podmínky pro poskytování finančních prostředků u těchto akcí jsou upraveny v Rámcové
smlouvě, pokud není ve Smlouvě s příjemcem výslovně stanoveno jinak.
IV.
Financování jmenovitých akcí spolufinancovaných z fondů EU v rámci OPD2
a) na předfinancování výdajů, které mají být kryty z fondů EU v rámci OPD2
maximálně částku
2 255 182 000 Kč
(slovy dvěmiliardydvěstěpadesátpětmiliónůstoosmdesátdvatisícekorunčeských),
jak je uvedeno v Příloze č. 4 Dodatku č. 1/2014/2,
3
b) na úhradu národního podílu EU14+ těchto akcí poskytne poskytovatel v souladu se
svým schváleným rozpočtem příjemci z účelové dotace maximálně částku
966 510 000 Kč
(slovy devětsetšedesátšestmiliónůpětsetdesettisíckorunčeských),
jak je uvedeno v Příloze č. 4 Dodatku č. 1/2014/2,
c) na úhradu ostatních a způsobilých výdajů jmenovitých akcí, u nichž je uzavřena
Rámcová smlouva, nebo jmenovitých akcí připravovaných ke spolufinancování
z fondů EU v rámci OPD2, pro něž není ještě uzavřena Rámcová smlouva, ale jsou
zařazeny do akcí spolufinancovaných z fondů EU v rámci OPD2 v r. 2014,
maximálně částku
1 732 046 000 Kč
(slovy jednamiliardasedmsettřicetdvamiliónyčtyřicetšesttisíckorunčeských),
jak je uvedeno v Příloze č. 4 Dodatku č. 1/2014/2.
Podmínky pro poskytování finančních prostředků u těchto akcí jsou upraveny v Rámcové
smlouvě, pokud není ve Smlouvě s příjemcem výslovně stanoveno jinak.
V.
Financování jmenovitých akcí uvedených v rozpočtu poskytovatele jako „Akce
spolufinancované z komunitárních programů EU a Operačního programu životní
prostředí“
a) na úhradu národního podílu těchto akcí poskytne poskytovatel v souladu se svým
schváleným rozpočtem příjemci maximálně částku
56 406 000 Kč
(slovy padesátšestmiliónůčtyřistašesttisíckorunčeských),
jak je uvedeno v Příloze č. 5 Dodatku č. 1/2014/2,
b) na spolufinancování výdajů, které mají být kryty z fondů EU mimo akcí OPD
maximálně částku
44 090 000 Kč
(slovy čtyřicetčtyřimiliónydevadesáttisíckorunčeských),
jak je uvedeno v Příloze č. 5 Dodatku č. 1/2014/2,
c) na úhradu ostatních a způsobilých výdajů jmenovitých akcí, které mají být kryty
z fondů EU mimo akcí OPD maximálně částku
346 000 Kč
(slovy třistačtyřicetšesttisíckorunčeských),
jak je uvedeno v Příloze č. 5 Dodatku č. 1/2014/2.
4
VI.
Financování jmenovitých akcí uvedených v rozpočtu poskytovatele jako „Globální
položky realizované ŘSD ČR v r. 2014“ v částce
3 192 348 000 Kč
(slovy třimiliardystodevadesátdvamiliónytřistačtyřicetosmtisíckorunčeských),
jak je uvedeno v Příloze č. 6 Dodatku č. 1/2014/2.
VII. Financování nákladů na zavedení a provozování systému elektronického mýtného
v částce
3 250 000 000 Kč
(slovy třimiliardydvěstěpadesátmiliónůkorunčeských),
vyplývajících ze Smlouvy o dodávce systému výkonového zpoplatnění pozemních
komunikací a Smlouvy o poskytování některých služeb souvisejících s provozem systému
výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v České republice, nákladů souvisejících
s činností úseku provozovatele elektronického mýta a nákladů na zavedení a provozování
telematiky. Rozpis této částky je uveden v Příloze č. 1 Dodatku č. 1/2014/2.
Uvolňování poskytovaných finančních prostředků uvedených v bodech I. až VII. bude
prováděno v účelovém rozlišení v souladu s odstavcem 1 článku 6 Smlouvy ve vazbě na vývoj
stavu finančních zdrojů poskytovatele.“
3. Z prostředků uvedených v článku 4, odst. III. b) Smlouvy uvolní poskytovatel na základě
požadavku příjemce prostředky maximálně do výše uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí
dotace z úvěrů od Evropské investiční banky na financování národních podílů u projektů
spolufinancovaných z Operačního programu Doprava v roce 2014, která v členění dle
rozpočtové skladby pro nástroj 52 (prioritní osa F2.1) činí 156 662 013 Kč. Zbývající
finanční prostředky do výše celkové částky 876 063 000 Kč zesmluvněné pro prioritní osu
F2.1 uvolní poskytovatel až po vrácení finančních prostředků čerpaných příjemcem z úvěru
EIB na akci č. ISPROFIN 327 124 5005 „R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice“.
4. V článku 7 „Podmínky čerpání finančních prostředků“ v části A) „Práva a povinnosti
příjemce“ odst. 41až 43, nově zní:
„41. Příjemce je povinen doložit před započetím financování projektů č. ISPROFOND
500 621 0096 „Návrh na změnu a tvorbu technické politiky (rezortních předpisů)
v oboru pozemních komunikací“ a č. ISPROFOND 500 621 0097 „RÚ a expertízy nové technologie, aplikace, expertízy, výstupy předpisy“ kopie smluv se zhotoviteli.
Maximální výše příspěvku z rozpočtu SFDI bude stanovena dle smlouvy mezi
příjemcem a zhotovitelem. Specifikace výše předpokládaného čerpání finančních
prostředků u těchto akcí je uvedena v Příloze č. 8 Dodatku č. 1/2014/2.
42. V případě projektů č. ISPROFOND 500 621 0096 „Návrh na změnu a tvorbu technické
politiky (rezortních předpisů) v oboru pozemních komunikací“, č. ISPROFOND
500 621 0097 „RÚ a expertízy - nové technologie, aplikace, expertízy, výstupy
předpisy“ (dále jen „projekt“) je příjemce povinen při jejich realizaci dodržovat tyto
zásady:
• Při výběru zhotovitele projektu a sestavování Technické redakční rady (dále jen
„TRR“) musí příjemce spolupracovat s Technickým koordinačním centrem, bude-li
ustanoveno. V případě rozporných stanovisek k osobě zhotovitele projektu a složení
5
•
•
•
•
•
TRR musí příjemce cestou Odboru pozemních komunikací (dále jen „OPK“)
Ministerstva dopravy (dále jen „MD“) požádat o stanovisko Radu pro jakost oboru
pozemních komunikací.
Při sestavování TRR musí být respektována zásada zastoupení všech dotčených sfér,
jejichž předmětu činnosti se v rámci realizace projektu revidovaný nebo nově
zpracovávaný předpis dotýká (zejména, stát, investor/správce, zhotovitel, projektant,
akademická sféra, orgány posuzování shody apod. Za každý zastoupený subjekt bude
zpracováno jedno stanovisko).
Výběr zhotovitele projektu a složení TRR musí být předem schváleno OPK MD.
Zásady řešení, rozsah a obsah dokumentu revize nebo tvorby nového technického
předpisu v rámci realizovaného projektu, včetně časového plnění, musí být předem
schváleny OPK MD.
Veškerá rozporná stanoviska členů TRR uplatněná v průběhu realizace projektu musí
být před ukončením projektu odstraněna. V případě nedosažení souhlasného
stanoviska musí příjemce cestou ředitele OPK MD požádat o stanovisko Radu pro
jakost oboru pozemních komunikací.
Konečná verze předpisů realizovaných v rámci projektu předkládaná OPK MD ke
schválení musí být předána v tištěné podobě včetně elektronické verze tiskové
předlohy pro umístění do informačního systému www.pjpk.cz.
Splnění výše uvedených povinností je podmínkou pro uvolnění poskytovaných
finančních prostředků na projekt.
43. Příjemce je povinen zajistit u projektů a studií, pro které poskytovatel poskytne finanční
prostředky podle § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 104/2000 Sb., aby je mohly v případě
zájmu bezúplatně využívat i jiné státní orgány a organizace a orgány a organizace
územně samosprávných celků a aby tyto nebyly po dobu 10 let předmětem úplatných
operací mezi příjemcem a třetími subjekty. Po ukončení akce, nejpozději se zasláním
Závěrečného vyhodnocení akce, je příjemce povinen předat poskytovateli jeden výtisk
projektu nebo studie, příp. i jeho elektronickou verzi.“
Článek 4
Závěrečná ujednání
1. Tento Dodatek č. 1/2014/2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední
smluvní stranou.
2. V částce uvedené v čl. 4 odst. 3 Smlouvy, jak je upravena tímto Dodatkem, jsou zahrnuty
i finanční prostředky již v roce 2014do doby podepsání tohoto Dodatku uvolněné.
3. Ruší se Příloha č. 1 Smlouvy č. 1/2014 a nahrazuje se Přílohou č. 1 Dodatku č. 1/2014/2,
ruší se Příloha č. 2 Smlouvy č. 1/2014 a nahrazuje se Přílohou č. 2 Dodatku č. 1/2014/2,
ruší se Příloha č. 3 Smlouvy č. 1/2014 a nahrazuje se Přílohou č. 3 Dodatku č. 1/2014/2,
ruší se Příloha č. 4 Smlouvy č. 1/2014 a nahrazuje se Přílohou č. 4 Dodatku č. 1/2014/2,
ruší se Příloha č. 5 Smlouvy č. 1/2014 a nahrazuje se Přílohou č. 5 Dodatku č. 1/2014/2,
ruší se Příloha č. 6 Smlouvy č. 1/2014 a nahrazuje se Přílohou č. 6 Dodatku č. 1/2014/2.
Všude v textu Smlouvy, kde je odkaz na zrušené přílohy, se tento odkaz upravuje ve
vztahu k aktuálně platným přílohám.
4. Podepsáním smluvními stranami se Dodatek stává součástí Smlouvy spolu se svými
přílohami:
6
Příloha č. 1: „Závazné ukazatele rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, rok
2014“,
Příloha č. 2: „Jmenovité akce realizované ŘSD ČR v r. 2014 s výjimkou globálních
položek a akcí spolufinancovaných z fondů EU,
Příloha č. 3: „Akce spolufinancované z Operačního programu Doprava“.
Příloha č. 4: „Akce spolufinancované z Operačního programu Doprava 2“,
Příloha č. 5: „Akce spolufinancované z komunitárních programů EU a Operačního
programu životní prostředí“,
Příloha č. 6: „Globální položky realizované ŘSD ČR v r. 2014“,
Příloha č. 7: „Podpisové vzory“,
Příloha č. 8: „Specifikace akce ISPROFOND č. 500 621 0096 „Návrh na změnu a tvorbu
technické politiky (rezortních předpisů) v oboru pozemních komunikací“,
„Specifikace akce ISPROFOND č. 500 621 0097 „RÚ a expertízy - nové
technologie, aplikace, expertízy, výstupy předpisy“,
„Specifikace akce ISPROFOND č. 500 621 0096 „Návrh na změnu a tvorbu
technické politiky (rezortních předpisů) v oboru pozemních komunikací akce schválené v r. 2012“,
„Specifikace akce ISPROFOND č. 500 621 0097 „RÚ a expertízy - nové
technologie, aplikace, expertízy, výstupy předpisy - akce schválené
v r. 2012“.
Příloha č. 9: „Protokol o převodu finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2013
k čerpání do roku 2014“.
5. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s tím, že příjemce obdrží dvě vyhotovení
a poskytovatel tři vyhotovení.
V Praze dne
2014
V Praze dne
……………………………………
Ing. Tomáš Čoček, Ph.D.
ředitel
Státní fond dopravní infrastruktury
2014
…….…………………...……….
Ing. Jiří Mayer
pověřen řízením
Ředitelství silnic a dálnic ČR
7
Příloha č. 1 Dodatku ke Smlouvě č. 1/2014/2
Závazné ukazatele rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
rok 2014
Příjemce: Ředitelství silnic a dálnic ČR
v tis. Kč (vč. DPH)
Schválený
rozpočet
Oprava
Smlouvy
č. 1/2014
Usnesení
Výboru
SFDI
č. 962
Interní RO
č. 2
Interní RO
č. 3
Převody
z r. 2013
Dodatek
č. 1/2014/2
1) Neinvestiční výdaje na opravy a údržbu, včetně správy ŘSD
10 394 900
255 100
1 139 800
2 000 000
1 300 000
4 500 000
1 200 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 394 900
255 100
1 139 800
2 000 000
1 300 000
4 500 000
1 200 000
13 075 288
7 497 553
5 526 093
-13 750
997 741
-1 011 491
0
0
2 156 029
1 202 730
953 299
0
0
28 500
0
28 500
0
51 642
-346
-346
0
0
0
23 323
0
0
23 323
0
15 269 044
9 697 678
5 496 401
23 323
51 642
445 480
227 110
153 000
65 370
13 520 768
346
346
0
0
0
-52 716
2 654
0
-55 370
-66 466
0
0
0
0
2 156 029
0
0
0
0
28 500
15 500
0
0
15 500
38 823
408 610
230 110
153 000
25 500
15 677 654
a. Investiční výdaje
z toho: silnice I. tř. a rychlostní komunikace
dálnice
8 717 438
5 461 733
3 255 705
0
0
0
0
0
0
-90 282
-39 969
-50 313
0
0
0
0
0
0
8 627 156
5 421 764
3 205 392
b. Neinvestiční výdaje
z toho: silnice I. tř. a rychlostní komunikace
dálnice
celkem
0
0
0
8 717 438
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-90 282
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 627 156
a. Investiční výdaje
z toho: silnice I. tř. a rychlostní komunikace
dálnice
3 000 000
2 825 000
175 000
0
0
0
0
0
0
-744 818
-744 818
0
0
0
0
0
2 255 182
2 080 182
175 000
b. Neinvestiční výdaje
z toho: silnice I. tř. a rychlostní komunikace
dálnice
celkem
0
0
0
3 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-744 818
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 255 182
11 000
11 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 000
11 000
17 928
17 928
28 928
0
0
0
0
0
0
15 162
15 162
15 162
0
0
0
0
0
0
33 090
33 090
44 090
2 400 000
140 000
220 000
150 000
150 000
190 000
3 250 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 400 000
140 000
220 000
150 000
150 000
190 000
3 250 000
38 912 034
0
-66 466
1 336 091
28 500
38 823
40 248 982
10 394 900
0
0
0
0
0
10 394 900
13 520 768
0
-66 466
2 156 029
28 500
38 823
15 677 654
akce OPD - předfinancování
8 717 438
0
0
-90 282
0
0
8 627 156
akce OPD2 - předfinancování
3 000 000
0
0
-744 818
0
0
2 255 182
28 928
0
0
15 162
0
0
44 090
3 250 000
0
0
0
0
0
3 250 000
celkem
z toho: ISPROFOND
ISPROFOND
ISPROFOND
ISPROFOND
ISPROFOND
ISPROFOND
5001110002
5001150001
5001110001
5001150006
5001110006
5001150007
běžné výdaje § 2212 silnice
běžné výdaje § 2211 dálnice
údržba silnice I. tř. (ŘSD)
údržba dálnice (ŘSD)
opravy silnice I. tř. (ŘSD)
opravy dálnice (ŘSD)
2) Výdaje na financování akcí jmenovitě
uvedených v rozpočtu
Přílohy č. 2, č. 3, č. 4, č. 5
1)
a. Investiční výdaje
z toho: silnice I. tř. a rychlostní komunikace
dálnice
bezpečnost
mýto a telematika
b. Neinvestiční výdaje
z toho: silnice I. tř. a rychlostní komunikace
dálnice
projekty
celkem
3) Výdaje na předfinancování akcí jmenovitě
uvedených v rozpočtu - akce OPD
2)
z toho:
3) Výdaje na předfinancování akcí jmenovitě
uvedených v rozpočtu - akce OPD2
3)
z toho:
4) Výdaje na akce spolufinancované z komunitárních programů
EU a Operačního programu životní prostředí
a. Investiční výdaje
4)
mýto a telematika
b. Neinvestiční výdaje
silnice I. tř. a rychlostní komunikace
celkem
5) Výdaje na elektronické mýto
z toho:
a. Mýto - neinvestiční náklady dodavatele
b. Mýto - běžný provoz
c. Telematika - neinvestice
d. Telematika - běžný provoz
e. Mýto - investiční náklady dodavatele
f. Telematika - investice
celkem
ISPROFOND
ISPROFOND
ISPROFOND
ISPROFOND
ISPROFOND
ISPROFOND
Celkem v tis. Kč
z toho:
neinvestiční výdaje
akce jmenovitě uvedené v rozpočtu na rok 2014 - národní podíl
akce komunitárních programů EU - předfinancování
výdaje na elektronické mýto
5001260001
5001260002
5001260003
5001260004
5001560001
5001560003
1) Příloha č. 2 , Příloha č. 3 - národní podíl, Příloha č. 4 - národní podíl, Příloha č. 5 - národní podíl a Příloha č. 6 Dodatku ke Smlouvě č. 1/2014/2
2) Příloha č. 3 Dodatku ke Smlouvě č. 1/2014/2 - předfinancování OPD
3) Příloha č. 4 Dodatku ke Smlouvě č. 1/2014/2 - předfinancování OPD2
4) Příloha č. 5 Dodatku ke Smlouvě č. 1/2014/2 - komunitární programy EU a Operační program životní prostředí
Stránka 1 z 1
a1
Příloha č. 2 Dodatku ke Smlouvě č. 1/2014/2
Jmenovité akce realizované ŘSD ČR v r. 2014 s výjimkou globálních položek a akcí spolufinancovaných z fondů EU
32
60
[tis. Kč vč. DPH]
1)
Stav akce k
1.1.2014
Počet akcí:
Ev. číslo
Kód
D
T
3271111120
3271114001
3271114015
3271114033
3271114206
3271117018
3271126302
3271127079
3271135161
3271531567
3271531572
3271626004
3272231005
3272231006
3272231007
3272231008
3272231009
3272231010
3272411004
3272431007
3272431014
3272521010
3272970007
5006210062
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
50
a1
a1
a1
a1
a1
a1
a1
a1
a1
a1
a1
a4
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a1
a5
a1
f
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
P
P
P
P
R-D
R-D
R-D
f
N
Ma
f
g
a4
a4
a4
a5
a1
N
N
N
N
N
N
N
Ma
R-D
R-D
P
R-D
P
R-D
5006210096 50
5006210097
5007510003
5111540056
5111540058
5211540007
5421650001
5611510004
Celkem:
50
60
60
60
60
60
60
z toho: 50
60
Poznámky:
kód
D
R-D
R-D
R-D
R-D
R
R
R
R
R
R
R-D
R-D
R-D
R
R-D
Ma
Celkem
akce
Název
I/9, I/16 Mělník obchvat 1. stavba
I/27 Velemyšleves - obchvat a přemostění Chomutovky
I/9 obchvat Dubá
I/62 Děčín – Vilsnice
I/9 Sosnová MÚK
I/35 Valašské Meziříčí - Lešná, 2. etapa
I/50 Nesovice křižovatka
I/35 Rožnov pod Radhoštěm - křižovatka
I/37 Trhová Kamenice most ev. č. 37 - 041
I/42 Brno VMO MÚK Dobrovského Svitavská radiála
I/42 Brno VMO Dobrovského B
R46 - MÚK Vranovice - Kelčice MÚK Brodek u Prostějova
D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice
D8 0805 B - Most Vchynice
D8 0805 C - Most Oparno
D8 0805 D - Most Dobkovičky
D8 0805 E - Tunel Prackovice
D8 0805 F - Tunel Radejčín
D47 4704 Lipník - Bělotín
D47 47092 Bohumín - státní hranice ČR/PR
I/67 Skřečoň - Bohumín obchvat
D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové
R1 ul. Na Radosti napojení na SOKP
Příspěvky na projekty a expertní činnost - sčítání dopravy
Návrh na změnu a tvorbu technické politiky (rezortních předpisů) v oboru pozemních
komunikací a RÚ a expertízy - nové technologie, aplikace, expertízy, výstupy předpisy
RÚ a expertízy - nové technologie, aplikace, expertízy, výstupy předpisy
Příspěvky pro zvyšování bezpečnosti a zpřístupnění dopravy - "Bezpečný přechod"
SOKP, stavba 513 - Retenční nádrž Cholupice
R1 510 Satalice - Běchovice, oprava
R6 MÚK Hostivice, pravá + levá větev
D8 - odstranění sesuvu v km 56,300 - 56,500 + stabilizace oblasti kolem stavby D8 0805
I/38 Jihlava, MÚK Pávov
0
61 349
232 320
38 766
1 120 000
51 266
54 036 118
celkem
celkem
265 878
53 770 240
1
11
6
1
3
9
4
1
5
238
779
673
651
833
705
164
129
125
196
343
207
989
672
577
920
553
490
622
088
232
846
224
155
231
798
278
519
630
617
073
065
622
844
891
171
914
210
563
001
309
913
148
454
328
609
351
000
110 878
1) Rozpočet SFDI 2014 schválený PSP ČR usnesením č. 73 z 19. 12. 2013
2) Rozpočtové opatření schválené usnesením Výboru SFDI č. 962 z 25. 2. 2014
3) Změnové řízení č. 3/2014
Dle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
50
neinvestiční
60
investiční
Zařazení akce (odpovídá bodům § 2 zákona č. 104/2000 Sb.):
a1 - silnice I. třídy, a4 - rychlostní silnice, a5 - dálnice
f - expertní a projektové programy
g - programy zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy
m - mýto a telematika
Stránka 1 z 1
2)
2014
rozpočet
SFDI
RO únor
636 815
67 000
5 000
30 000
-26 392
0
-177 422
17 782
-30 000
36 602
32 075
5 085
160 000
65 157
0
-236 864
23 483
1 536
-16 454
0
-360 592
42 454
56 000
2 000
0
79 011
0
60 370
-55 370
377 192
123 500
181 422
230 000
34 216
39
89
1 225
2
11
61
213
733
81
843
986
131
700
500
500
980
876
046
3)
ZŘ únor
Rozpočet
po
Převody
z roku 2013 převodech
a RO
30
350
123
4
17
200
70
32
5
160
105
89
988
26
13
45
213
373
123
56
2
636
146
5
000
800
500
000
782
000
818
075
085
000
000
986
267
183
036
046
980
284
500
000
000
815
011
000
STC
UST
LBR
UST
LBR
ZLN
JHM
ZLN
PBC
JHM
JHM
OLM
UST
UST
UST
UST
UST
UST
OLM
MRS
MRS
KHR
PRH
BAL
ZP
UST
LBR
UST
LBR
ZLN
JHM
ZLN
PBC
ZB
JHM
OLM
ZP
ZP
ZP
ZP
ZP
ZP
ZP
ZB
ZB
ZP
ZP
UKKS
5 000 01/14
12/14
BAL
UKKS
12/14
12/14
05/15
10/16
09/14
12/16
01/14
BAL
BAL
STC
STC
STC
UST
VYS
ÚKKS
ÚV
STC
ZP
STC
ZP
VYS
4 187
4 237 429
28 500
38 823
65 370
4 172 059
-55 370
-236 799
0
28 500
15 500
23 323
25 500
3 987 083
28 816
28 500
Org.
jedn.
12/15
09/15
10/16
02/16
06/14
11/14
10/14
05/16
10/12
05/13
11/13
12/14
12/15
06/15
06/15
06/15
12/15
12/15
10/13
06/12
11/13
05/16
09/14
12/16
15 500
23 323
55 349
24 500
38 056
28 500
4 187
4 012 583
29 349
kraj
06/14
03/14
09/13
09/14
11/08
10/09
07/12
10/14
03/11
05/09
06/06
12/08
01/09
12/08
10/07
10/07
10/07
05/09
11/04
03/08
01/09
12/04
03/10
01/14
0
0
26 000
24 500
9 240
0
0
-292 169
15 500
23 323
Od
Do
stavební stavební
část
část
01/14
02/13
04/14
08/14
10/13
08/14
08/12
Příloha č. 3 Dodatku ke Smlouvě č. 1/2014/2
Akce spolufinancované z Operačního programu Doprava
3271111004
3271111004
3271111004
3271114013
3271114013
3271114013
3271116022
3271116022
3271116022
3271117005
3271117005
3271117005
3271117005
3271117005
3271117005
3271117006
3271117006
3271117006
3271117012
3271117012
3271117012
3271117013
3271117013
3271117013
3271117014
3271117014
3271117014
3271125109
3271125109
3271125109
3271125109
3271125130
3271125130
3271125130
3271125130
3271211006
3271211006
3271211006
3271212001
3271212001
3271212001
3271212002
3271223602
3271223602
3271223602
3271223602
3271223602
3271224003
3271224003
3271224003
3271224003
3271234007
3271234007
3271234007
3271234007
3271234008
3271234008
3271234008
3271234008
3271244123
3271244123
3271244123
3271245005
3271245005
3271245005
3271245005
[tis. Kč vč. DPH]
1)
Kód D
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
a1
a1
a1
a1
a1
a1
a4
a4
a4
a1
a1
a1
a1
a1
a1
a1
a1
a1
a1
a1
a1
a1
a1
a1
a1
a1
a1
a1
a1
a1
a1
a1
a1
a1
a1
a4
a4
a4
a4
a4
a4
a4
a4
a4
a4
a4
a4
a4
a4
a4
a4
a4
a4
a4
a4
a4
a4
a4
a4
a4
a4
a4
a4
a4
a4
a4
9
O
1
9
O
1
9
O
1
9
U
S
O
1
1
9
O
1
9
O
1
9
O
1
9
O
1
9
O
1
1
9
O
1
1
9
O
1
9
O
1
1
9
U
O
1
1
9
U
O
1
9
O
1
1
9
O
1
1
9
O
1
9
S
O
1
T
F4.1
F4.1
F2.1
F4.1
F4.1
F2.1
F2.1
F2.1
F4.1
F4.1
F2.1
F4.1
F4.1
F2.1
F2.1
Stav akce k
1.1.2014
Ev. číslo
43
60
Zdroj
financ.
Počet akcí:
Název
I/38 Kolín obchvat - NP
I/38 Kolín obchvat - OPD
R-D I/38 Kolín obchvat - (SFDI)
I/13 Stráž n.N. - Krásná Studánka - NP
I/13 Stráž n.N. - Krásná Studánka - OPD
R-D I/13 Stráž n.N. - Krásná Studánka - (SFDI)
R55 5505 Otrokovice obchvat JV - NP
R55 5505 Otrokovice obchvat JV - OPD
P R55 5505 Otrokovice obchvat JV - (SFDI)
I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava - NP
I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava - EIB
I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava - dotace MD
I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava - OPD
R I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava - (SFDI)
I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava - VÝZISKY
I/44 Vlachov - Rájec - NP
I/44 Vlachov - Rájec - OPD
R-D I/44 Vlachov - Rájec - (SFDI)
I/68 Třanovice - Nebory - NP
I/68 Třanovice - Nebory - OPD
P I/68 Třanovice - Nebory - (SFDI)
I/11 Nebory - Oldřichovice - NP
I/11 Nebory - Oldřichovice - OPD
R I/11 Nebory - Oldřichovice - (SFDI)
I/11 Oldřichovice - Bystřice - NP
I/11 Oldřichovice - Bystřice - OPD
R I/11 Oldřichovice - Bystřice - (SFDI)
I/37 Hrobice - Ohrazenice - NP
I/37 Hrobice - Ohrazenice - OPD
R-D I/37 Hrobice - Ohrazenice - (SFDI)
I/37 Hrobice - Ohrazenice - VÝZISKY
I/37 Březhrad - Opatovice - NP
I/37 Březhrad - Opatovice - OPD
R-D I/37 Březhrad - Opatovice - (SFDI)
I/37 Březhrad - Opatovice - VÝZISKY
R4 Skalka - křiž. II/118 - NP
R4 Skalka - křiž. II/118 - OPD
R R4 Skalka - křiž. II/118 - (SFDI)
R4 křižovatka I/20 - Nová Hospoda - NP
D R4 křižovatka I/20 - Nová Hospoda - OPD
R4 křižovatka I/20 - Nová Hospoda - (SFDI)
R4 Mirotice - Třebkov - VÝZISKY
R6 Nové Sedlo - Sokolov - NP
R6 Nové Sedlo - Sokolov - EIB
R6 Nové Sedlo - Sokolov - OPD
R-D R6 Nové Sedlo - Sokolov - (SFDI)
R6 Nové Sedlo - Sokolov - VÝZISKY
R6 Lubenec - Bošov - NP
R6 Lubenec - Bošov - EIB
R6 Lubenec - Bošov - OPD
P R6 Lubenec - Bošov - (SFDI)
R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice - NP
R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice - OPD
R-D R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice - (SFDI)
R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice - VÝZISKY
R7 MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice - NP
R7 MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice - OPD
R-D R7 MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice - (SFDI)
R7 MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice - VÝZISKY
R35 Bílý Kostel - Hrádek n. N. - NP
R35 Bílý Kostel - Hrádek n. N. - OPD
R-D R35 Bílý Kostel - Hrádek n. N. - (SFDI)
R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice - NP
R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice - dotace MD
R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice - OPD
R R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice - (SFDI)
Celkem akce
2014
rozpočet
SFDI
1)
1)
2014
rozpočet
spolufin.
2)
2014
rozpočet
OPD
3)
RO únor
ZŘ únor
Rozpočet
SFDI
po RO
12 450
Rozpočet
spolufin.
po RO
Rozpočet
EIB
po ZŘ
Rozpočet
spolufinancování
dotace MD
po ZŘ
Rozpočet
OPD
po ZŘ
kraj
Org.
jedn.
Míra
podpory
v%
Platnost RS
od:
12 450
52 340
2 763 377
Od
Do
stavebn stavebn
í část
í část
5 000
52 340
5 000
09/08
06/13
STC
ZP
09/08
06/13
LBR
LBR
06/15
09/18
ZLN
ZLN
0
0
914 343
18 000
-49 500
49 500
115 500
1 307 128
18 000
0
-115 500
6 000
0
6 000
215 093
-163 610
51 483
64 860
77 600
15,00
64 860
77 600
1 218 858
4 517 505
25 725
1 170 938
23 000
1 218 858
21 150
564
46 875
564
72 602
MRS
03/09
09/14
OLM
OLM
02/15
10/18
MRS
MRS
06/14
01/18
MRS
MRS
06/14
11/18
MRS
MRS
11/09
06/12
PBC
PBC
04/10
12/13
PBC
PBC
03/14
12/15
JHC
JHC
JHC
JHC
JHC
JHC
85,00
29.4.2013
15,00
85,00
25.7.2012
75,74
24,26
7.6.2010
75,74
24,26
7.6.2010
81,10
26.11.2009
48,24
5.12.2008
0
0
9 075
0
10 925
20 000
83 440
83 440
194 694
194 694
15 700
15 700
148 278
148 278
345 981
3 581 886
MRS
411 411
23 000
0
2 018 695
10/15
72 602
411 411
3 087 996
01/09
11 700
345 981
10 300
22 000
0
0
755 130
403
498
5 175
403
498
5 175
29 325
1 590 191
19 800
433
29 325
19 800
433
106 179
106 179
247 752
1 128 345
247 752
20 000
20 000
0
23 001
1 397 757
23 001
0
343
343
0
173 814
173 814
0
3 216 757
135 735
2 254
-215 767
215 767
8 000
150 000
-59 291
151 975
474 467
3 070 853
1 200
2 657 533
1 200
2 251 653
2 000
20 000
Stránka 1 z 3
KVA
07/10
06/14
UST
UST
06/10
06/14
UST
UST
05/09
08/14
LBR
LBR
10/06
06/10
PBC
PBC
0
318 271
22 000
0
501 245
-662 248
239 191
UST
245 133
101 648
662 248
1 960 000
05/16
78 518
42 500
94
20 000
-283 820
283 820
05/10
289 358
-139 671
216 623
KVA
595 000
17 062
202
41 300
94
-57 584
57 584
KVA
92 684
-185 109
384 804
04/12
105 000
158 000
15 862
202
-44 738
123 256
04/09
0
105 000
97 193
497 807
1 837 189
135 735
2 254
501 245
0
259 191
3271267011
3271267011
3271267011
3271267011
3271267011
3271521793
3272621003
3272621003
3272621003
3272621003
3272621004
3272621004
3272621004
3272621004
3272621005
3272621005
3272621005
3272621005
3272621006
3272621006
3272621006
3272621006
3272621007
3272621007
3272621007
3272621007
3272621007
3272621008
3272621008
3272621008
3272621008
3272621008
3272621009
3272621009
3272621009
3272621010
3272621010
3272621010
3272621011
3272621011
3272621011
3272621011
3272741005
3272741005
3272741005
3272831064
3272831064
3272831064
3272831066
3272831066
3272831066
5001710001
5001710001
5001710001
5211510016
5211510016
5211510016
5211550004
5211550004
5211550004
5211550010
5211550010
5211550010
5211550014
5211550014
5211550014
5211550014
5211550015
5211550015
5211550015
5211550015
5211550018
5211550018
5211550018
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
a4
a4
a4
a4
a4
a4
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a4
a4
a4
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a1
a1
a1
a1
a1
a1
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a5
9
U
O
1
1
1
9
S
O
1
9
U
O
1
9
U
O
1
9
U
O
1
9
U
O
1
1
9
U
O
1
1
9
O
1
9
O
1
9
S
O
1
9
O
1
9
O
1
9
O
1
9
O
1
9
O
1
9
O
1
9
O
1
9
U
O
1
9
U
O
1
9
O
1
T
Stav akce k
1.1.2014
Kód D
Zdroj
financ.
Ev. číslo
F2.1
R-D
F2.1
R
F2.1
R-D
F2.1
R-D
F2.1
R-D
F2.1
R-D
F2.1
R-D
F2.1
P
F2.1
P
F2.1
R
F2.1
R-D
F2.1
R-D
F2.1
R
F2G
Ma
F2.1
P
F2.1
P
F2.1
R
F2.1
R-D
F2.1
R-D
F2.1
P
Název
R48 Rychaltice - Frýdek Místek - NP
R48 Rychaltice - Frýdek Místek - EIB
R48 Rychaltice - Frýdek Místek - OPD
R48 Rychaltice - Frýdek Místek - (SFDI)
R48 Rychaltice - Frýdek Místek - VÝZISKY
I/26 Plzeň Nová Hospoda přeložka - VÝZISKY
D3 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec - NP
D3 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec - dotace MD
D3 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec - OPD
D3 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec - (SFDI)
D3 0308 B most přes Lužnici - NP
D3 0308 B most přes Lužnici - EIB
D3 0308 B most přes Lužnici - OPD
D3 0308 B most přes Lužnici - (SFDI)
D3 0307 C most přes údolí Černovického potoka - NP
D3 0307 C most přes údolí Černovického potoka - EIB
D3 0307 C most přes údolí Černovického potoka - OPD
D3 0307 C most přes údolí Černovického potoka - (SFDI)
D3 0307 B most přes rybník Koberný - NP
D3 0307 B most přes rybník Koberný - EIB
D3 0307 B most přes rybník Koberný - OPD
D3 0307 B most přes rybník Koberný - (SFDI)
D3 0307 A Tábor - Soběslav - NP
D3 0307 A Tábor - Soběslav - EIB
D3 0307 A Tábor - Soběslav - OPD
D3 0307 A Tábor - Soběslav - (SFDI)
D3 0307 A Tábor - Soběslav - VÝZISKY
D3 0308 A Soběslav - Veselí nad Lužnicí - NP
D3 0308 A Soběslav - Veselí nad Lužnicí - EIB
D3 0308 A Soběslav - Veselí nad Lužnicí - OPD
D3 0308 A Soběslav - Veselí nad Lužnicí - (SFDI)
D3 0308 A Soběslav - Veselí nad Lužnicí - VÝZISKY
D3 0309/I Bošilec - Ševětín - NP
D3 0309/I Bošilec - Ševětín - OPD
D3 0309/I Bošilec - Ševětín - (SFDI)
D3 0309/II Ševětín - Borek - NP
D3 0309/II Ševětín - Borek - OPD
D3 0309/II Ševětín - Borek - (SFDI)
D3 0309/III Borek - Úsilné - NP
D3 0309/III Borek - Úsilné - dotace MD
D3 0309/III Borek - Úsilné - OPD
D3 0309/III Borek - Úsilné - (SFDI)
R1 512 D1 - Vestec - NP
R1 512 D1 - Vestec - OPD
R1 512 D1 - Vestec - (SFDI)
D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice - NP
D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice - OPD
D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice - (SFDI)
D1 0137 Přerov - Lipník - NP
D1 0137 Přerov - Lipník - OPD
D1 0137 Přerov - Lipník - (SFDI)
Protihluková a bezpečnostní opatření spolufinancovaná z OPD - NP
Protihluková a bezpečnostní opatření spolufinancovaná z OPD - OPD
Protihluková a bezpečnostní opatření spolufinancovaná z OPD - (SFDI)
I/3 Mirošovice - Benešov, uspořádání 2+1 - NP
I/3 Mirošovice - Benešov, uspořádání 2+1 - OPD
I/3 Mirošovice - Benešov, uspořádání 2+1 - (SFDI)
D1 SSÚD Mirošovice - NP
D1 SSÚD Mirošovice - OPD
D1 SSÚD Mirošovice - (SFDI)
D5 SSÚD Rudná - modernizace - NP
D5 SSÚD Rudná - modernizace - OPD
D5 SSÚD Rudná - modernizace - (SFDI)
D1 modernizace - úsek 05, EXIT 41 Šternov - EXIT 49 Psáře - NP
D1 modernizace - úsek 05, EXIT 41 Šternov - EXIT 49 Psáře - EIB
D1 modernizace - úsek 05, EXIT 41 Šternov - EXIT 49 Psáře - OPD
D1 modernizace - úsek 05, EXIT 41 Šternov - EXIT 49 Psáře - (SFDI)
D1 modernizace - úsek 09, EXIT 66 Loket - EXIT 75 Hořice - NP
D1 modernizace - úsek 09, EXIT 66 Loket - EXIT 75 Hořice - EIB
D1 modernizace - úsek 09, EXIT 66 Loket - EXIT 75 Hořice - OPD
D1 modernizace - úsek 09, EXIT 66 Loket - EXIT 75 Hořice - (SFDI)
D1 modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice - EXIT 34 Ostředek - NP
D1 modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice - EXIT 34 Ostředek - OPD
D1 modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice - EXIT 34 Ostředek - (SFDI)
Celkem akce
2014
rozpočet
SFDI
2014
rozpočet
spolufin.
2014
rozpočet
OPD
RO únor
2 349
Rozpočet
SFDI
po RO
Rozpočet
spolufin.
po RO
-2 349
5 000
Rozpočet
spolufinancování
dotace MD
po ZŘ
15 000
410
480
10 000
JHC
29,32
70,68
03/09
09/13
JHC
1 937
0
70,68
03/09
6 140
-4 412
09/13
JHC
6 140
0
70,68
09/08
09/13
JHC
17.8.2009
JHC
8 874
29,32
69 126
0
333 788
326
70,68
03/09
09/13
JHC
17.8.2009
JHC
12 108
14 818
-112 868
43 932
85
17.8.2009
JHC
29,32
12 230
69 126
-177 964
112 868
17.8.2009
JHC
29,32
6 533
323 788
326
-34 713
46 821
29,32
14 818
0
50 932
85
9 000
08/09
09/13
JHC
JHC
09/14
09/18
JHC
JHC
09/14
11/18
JHC
JHC
03/14
03/16
JHC
JHC
07/08
07/13
PRH
ZP
04/08
11/12
ZLN
ZB
08/14 12/18
OLM
ZB
70,68
17.8.2009
66,90
33,10
8.12.2008
9 000
21 000
21 000
0
9 000
9 000
21 000
21 000
0
0
149 340
-134 521
14 819
134 521
134 521
348 460
3 000
348 460
12 000
15 000
0
0
0
7 780 173
JHC
0
10 230
-64 950
177 964
1 501 942
06/16
0
73 824
2 491 929
PLZ
0
1 937
-4 418
4 412
0
03/14
6 028
5 533
2 000
2 945 776
PLZ
1.6.2009
39 855
0
7 000
MRS
130 524
39 855
-9 120
4 028
-1 832
1 000
2 880 884
MRS
304 556
4 418
7 145 445
06/14
3 783
9 120
1 181 220
69,63
10/09
15 000
1 832
Platnost RS
od:
0
15 000
2 000
Míra
podpory
v%
30,37
304 556
889 021
Org.
jedn.
104 455
3 783
1 361 858
kraj
32 070
130 524
1 805 423
Do
Od
stavebn stavebn
í část
í část
Rozpočet
OPD
po ZŘ
0
10 000
410
480
-130 524
130 524
Rozpočet
EIB
po ZŘ
32 070
96 804
7 651
3 459 099
ZŘ únor
30 000
0
395 000
425 000
0
0
6 653 114
78 762
78 762
205 768
205 768
482 492
8 024 726
482 492
120 000
120 000
265 045
265 045
628 787
918 832
628 787
25 000
25 000
3 600
109 276
3 300
3 300
0
0
09/15
STC
ZP
04/15
04/16
STC
ZP
04/14
05/15
STC
ZP
38 850
3 000
3 000
135 000
-135 000
20 000
0
131 956
131 796
315 000
16 240
-157 365
162 000
20 000
14 756
22,80
131 956
446 796
36 240
77,20
05/13
10/14
STC
26,17
166 999
484 206
34 756
45 000
73,83
05/13
10/14
STC
ZP
08/14
11/15
STC
ZP
45 000
105 000
15 000
105 000
15 000
Stránka 2 z 3
15.11.2013
ZP
4 635
166 999
106 206
378 000
695 500
03/15
16 650
38 850
879 842
UV
0
16 650
744 481
BAL
0
0
94 138
12/15
8 400
0
268 730
01/14
3 600
8 400
15.11.2013
5531510003
5531510003
5531510003
5531740001
5531740001
5531740001
5531740001
5611550001
5611550001
5611550001
5611550001
5611550002
5611550002
5611550002
5611550002
5621550006
5621550006
5621550006
5621550006
Celkem:
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
a1
a1
a1
a4
a4
a4
a4
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a5
a5
9
O
1
9
S
O
1
9
U
O
1
9
S
O
1
9
S
O
1
z toho: 50
60
NP
EIB
Dotace MD
OPD
SFDI
Poznámky:
kód
D
T (I)
T
F4.1
F2.1
F2.1
F2.1
F2.1
Stav akce k
1.1.2014
Kód D
Zdroj
financ.
Ev. číslo
Název
I/37 MÚK Stéblová - NP
I/37 MÚK Stéblová - OPD
R-D I/37 MÚK Stéblová - (SFDI)
R35 MÚK Opatovice, dostavba estakády - NP
R35 MÚK Opatovice, dostavba estakády - dotace MD
R35 MÚK Opatovice, dostavba estakády - OPD
R R35 MÚK Opatovice, dostavba estakády - (SFDI)
D1 modernizace - úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov - EXIT 112 Jihlava - NP
D1 modernizace - úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov - EXIT 112 Jihlava - EIB
D1 modernizace - úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov - EXIT 112 Jihlava - OPD
R-D D1 modernizace - úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov - EXIT 112 Jihlava - (SFDI)
D1 modernizace - úsek 21, EXIT 153 Lhotka - EXIT 162 Velká Bíteš - NP
D1 modernizace - úsek 21, EXIT 153 Lhotka - EXIT 162 Velká Bíteš - dotace MD
D1 modernizace - úsek 21, EXIT 153 Lhotka - EXIT 162 Velká Bíteš - OPD
R-D D1 modernizace - úsek 21, EXIT 153 Lhotka - EXIT 162 Velká Bíteš - (SFDI)
D1 modernizace - úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka - NP
D1 modernizace - úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka - dotace MD
D1 modernizace - úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka - OPD
P D1 modernizace - úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka - (SFDI)
celkem
celkem
celkem
celkem
celkem
celkem
celkem
Celkem akce
2014
rozpočet
SFDI
2014
rozpočet
spolufin.
2014
rozpočet
OPD
RO únor
ZŘ únor
Rozpočet
SFDI
po RO
8 251
Rozpočet
spolufin.
po RO
Rozpočet
EIB
po ZŘ
Rozpočet
spolufinancování
dotace MD
po ZŘ
3 000
Org.
jedn.
Míra
podpory
v%
Platnost RS
od:
1 714 050
150 000
-183 185
194 151
20 000
8 717 438
-129 507
0
95 052 622
0
0
0
0
95 052 622
0
482 900
0
0
0
0
482 900
0
3 174 951
3 174 951
0
0
0
0
0
8 717 438
0
0
0
8 717 438
0
0
-129 507
-1 904 006
0
0
0
1 774 499
F2.1 Prioritní osa 2 OPD (pozemní komunikace, TEN-T)
F4.1 Prioritní osa 4 OPD (pozemní komunikace mimo TEN-T)
Stránka 3 z 3
PBC
78,95
04/13
10/14
VYS
18.11.2013
ZP
0
21,59
93 075
338 023
27 836
78,41
04/13
07/15
VYS
ZP
08/14
11/15
JHM
ZP
0
30 000
70 000
3 174 951
Zařazení akce (odpovídá bodům § 2 zákona č. 104/2000 Sb.):
a1 - silnice I. třídy, a4 - rychlostní silnice, a5 - dálnice
f - expertní a projektové programy
g - programy zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy
m - mýto a telematika
PBC
21,05
30 000
15 000
482 900
Dle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
50
neinvestiční
60
investiční
12/15
545 009
70 000
470 000
95 052 622
1) Rozpočet SFDI 2014 schválený PSP ČR usnesením č. 73 z 19. 12. 2013
2) Rozpočtové opatření schválené usnesením Výboru SFDI č. 962 z 25. 2. 2014
3) Změnové řízení č. 2/2014
06/10
134 348
29 039
7 836
-30 000
30 000
PBC
10 966
93 075
-71 522
409 545
20 000
PBC
662 248
150 000
9 039
-175 519
175 519
12/14
281 183
134 348
91 989
453 020
10/13
2 637
281 183
662 248
837 794
kraj
46 750
3 000
2 637
908 681
Do
Od
stavebn stavebn
í část
í část
8 251
46 750
63 412
Rozpočet
OPD
po ZŘ
2 098 789
15 000
2 257 399
1 270 945
940 923
1 248 148
8 627 156
0
2 098 789
0
940 923
1 248 148
-90 282
0
0
2 257 399
0
0
0
0
2 257 399
0
1 270 945
1 270 945
0
0
0
0
0
940 923
0
940 923
0
0
0
0
1 248 148
0
0
1 248 148
0
0
0
8 627 156
0
0
0
8 627 156
0
15.11.2013
a1
F6.2
c1
Příloha č. 4 Dodatku ke Smlouvě č. 1/2014/2
Akce spolufinancované z Operačního programu Doprava 2
3271112018
3271112018
3271112018
3271112018
3271113004
3271113004
3271113004
3271113004
3271114141
3271114141
3271114141
3271114141
3271115026
3271115026
3271115026
3271115026
3271116093
3271116093
3271116093
3271116093
3271116266
3271116266
3271116266
3271116266
3271116280
3271116280
3271116280
3271116280
3271117002
3271117002
3271117002
3271117002
3271117019
3271117019
3271117019
3271117019
3271125137
3271125137
3271125137
3271125137
3271127003
3271127003
3271127003
3271127003
3272421016
3272421016
3272421016
3272421016
3272851067
3272851067
3272851067
3272851067
[tis. Kč vč. DPH]
1)
Kód D
60 a1
60 a1
60 a1
60 a1
60 a1
60 a1
60 a1
60 a1
60 a1
60 a1
60 a1
60 a1
60 a1
60 a1
60 a1
60 a1
60 a1
60 a1
60 a1
60 a1
60 a1
60 a1
60 a1
60 a1
60 a1
60 a1
60 a1
60 a1
60 a1
60 a1
60 a1
60 a1
60 a1
60 a1
60 a1
60 a1
60 a1
60 a1
60 a1
60 a1
60 a1
60 a1
60 a1
60 a1
60 a1
60 a1
60 a1
60 a1
60 a4
60 a4
60 a4
60 a4
8
N
Q
1
8
N
Q
1
8
N
Q
1
8
N
Q
1
8
N
Q
1
8
N
Q
1
8
N
Q
1
8
N
Q
1
8
N
Q
1
8
N
Q
1
8
N
Q
1
8
N
Q
1
8
N
Q
1
T
F
Stav akce k
1.1.2014
Ev. číslo
14
60
Zdroj financování
Počet akcí:
Název
I/34 Božejov - Ondřejov - Pelhřimov - NP
I/34 Božejov - Ondřejov - Pelhřimov - dotace14+
I/34 Božejov - Ondřejov - Pelhřimov - OPD2
P I/34 Božejov - Ondřejov - Pelhřimov - (SFDI)
I/26 Staňkov přeložka - NP
I/26 Staňkov přeložka - dotace14+
PO3.1
I/26 Staňkov přeložka - OPD2
P I/26 Staňkov přeložka - (SFDI)
I/14 Kunratice - Jablonec n.N. - NP
I/14 Kunratice - Jablonec n.N. - dotace14+
PO3.1
I/14 Kunratice - Jablonec n.N. - OPD2
P I/14 Kunratice - Jablonec n.N. - (SFDI)
I/37 Chrudim obchvat úsek Medlešice - I/17 - NP
I/37 Chrudim obchvat úsek Medlešice - I/17 - dotace14+
N PO3.1
I/37 Chrudim obchvat úsek Medlešice - I/17 - OPD2
R I/37 Chrudim obchvat úsek Medlešice - I/17 - (SFDI)
I/53 Lechovice, obchvat - NP
I/53 Lechovice, obchvat - dotace14+
PO3.1
I/53 Lechovice, obchvat - OPD2
P I/53 Lechovice, obchvat - (SFDI)
I/38 Znojmo obchvat II - NP
I/38 Znojmo obchvat II - dotace14+
PO3.1
I/38 Znojmo obchvat II - OPD2
P I/38 Znojmo obchvat II - (SFDI)
I/49 Vizovice - Lhotsko - NP
I/49 Vizovice - Lhotsko - dotace14+
PO3.1
I/49 Vizovice - Lhotsko - OPD2
P I/49 Vizovice - Lhotsko - (SFDI)
I/11 Opava severní obchvat východní část - NP
I/11 Opava severní obchvat východní část - dotace14+
PO3.1
I/11 Opava severní obchvat východní část - OPD2
P I/11 Opava severní obchvat východní část - (SFDI)
I/35 Valašské Meziříčí - Lešná 3. etapa - NP
I/35 Valašské Meziříčí - Lešná 3. etapa - dotace14+
N PO3.1
I/35 Valašské Meziříčí - Lešná 3. etapa - OPD2
R I/35 Valašské Meziříčí - Lešná 3. etapa - (SFDI)
I/37 Pardubice - Trojice - NP
I/37 Pardubice - Trojice - dotace14+
PO3.1
I/37 Pardubice - Trojice - OPD2
R-D I/37 Pardubice - Trojice - (SFDI)
I/44 Červenohorské sedlo - jih - NP
I/44 Červenohorské sedlo - jih - dotace14+
PO3.1
I/44 Červenohorské sedlo - jih - OPD2
P I/44 Červenohorské sedlo - jih - (SFDI)
I/11 Ostrava Prodloužená Rudná - NP
I/11 Ostrava Prodloužená Rudná - dotace14+
PO3.1
I/11 Ostrava Prodloužená Rudná - OPD2
R I/11 Ostrava Prodloužená Rudná - (SFDI)
R49 4901 Hulín - Fryšták - NP
R49 4901 Hulín - Fryšták - dotace14+
PO2.1
R49 4901 Hulín - Fryšták - OPD2
R R49 4901 Hulín - Fryšták - (SFDI)
Celkem akce
2014
rozpočet
SFDI
1)
1)
2014
rozpočet
EU14+
1)
2014
rozpočet
spolufin.
EU14+
2)
2014
rozpočet
spolufin.
ÚD EU14+
RO únor
3)
ZŘ únor
Rozpočet
SFDI
po RO
Rozpočet
EU14+
po ZŘ
0
Rozpočet
spolufin.
EU14+
po ZŘ
21 000
1 576
1 576
0
11/16
VYS
VYS
06/14
11/15
PLZ
PLZ
10/14
06/17
LBR
LBR
03/13
06/16
PBC
PBC
08/07
12/15
JHM
JHM
07/14
06/17
JHM
JHM
07/14
11/16
ZLN
ZLN
09/14
01/18
MRS
MRS
10/09 10/15
ZLN
ZLN
05/14
12/16
PBC
PBC
06/14
10/16
OLM
OLM
10/12
10/15
MRS
MRS
09/08
08/17
ZLN
ZLN
44 141
102 995
102 995
5 000
5 000
0
0
9 000
9 000
21 000
695 695
08/14
0
44 141
383 462
Org.
jedn.
9 000
21 000
696 618
kraj
0
9 000
PO3.1
Rozpočet
spolufin.
ÚD EU14+
po ZŘ
Do
Od
stavební stavební
část
část
21 000
2 000
2 000
0
0
0
0
1 706 409
514 000
0
0
0
514 000
0
54 270
54 270
126 630
384 158
126 630
12 000
8 100
20 100
0
0
32 006
32 006
74 680
579 288
74 680
10 000
16 000
26 000
0
19 926
19 926
46 492
267 167
23 954
46 492
0
23 954
0
39 900
39 900
93 100
856 644
13 340
93 100
0
7 783
21 123
0
0
0
0
902 377
410 626
0
0
-87 626
323 000
0
48 000
48 000
112 000
809 264
12 523
112 000
0
12 523
0
78 173
78 173
182 401
589 729
4 770
182 401
0
4 770
0
407 094
407 094
949 884
3 550 974
25 000
949 884
0
291 701
700 000
-291 701
183 042
1 094 818
8 907 348
45 000
Stránka 1 z 2
725 000
0
-33 042
-744 818
150 000
350 000
45 000
5611550009
5611550009
5611550009
5611550009
60
60
60
60
a5
a5
a5
a5
T
8
N
Q PO2.1
1
F
Stav akce k
1.1.2014
Kód D
Zdroj financování
Ev. číslo
P
Název
D1
D1
D1
D1
modernizace
modernizace
modernizace
modernizace
- úsek 18, EXIT 134
- úsek 18, EXIT 134
- úsek 18, EXIT 134
- úsek 18, EXIT 134
Měřín –
Měřín –
Měřín –
Měřín –
EXIT 141
EXIT 141
EXIT 141
EXIT 141
Celkem akce
V. Meziříčí západ - NP
V. Meziříčí západ - dotace14+
V. Meziříčí západ - OPD2
V. Meziříčí západ - (SFDI)
Celkem:
z toho: 50
60
NP
DOTACE
OPD2
SFDI
Poznámky:
kód
D
T, F
celkem
celkem
celkem
celkem
celkem
celkem
2014
rozpočet
SFDI
2014
rozpočet
EU14+
2014
rozpočet
spolufin.
EU14+
2014
rozpočet
spolufin.
ÚD EU14+
RO únor
ZŘ únor
Rozpočet
SFDI
po RO
Rozpočet
EU14+
po ZŘ
Rozpočet
spolufin.
EU14+
po ZŘ
Rozpočet
spolufin.
ÚD EU14+
po ZŘ
Do
Od
stavební stavební
část
část
kraj
Org.
jedn.
VYS
ZP
0
75 000
75 000
175 000
175 000
1 208 000
8 000
21 537 133
1 087 789
3 000 000
291 701
999 552
352 556
-777 860
1 732 046
2 255 182
0
966 510
0
21 537 133
0
0
0
21 537 133
0
1 087 789
0
0
0
1 087 789
0
3 000 000
0
0
3 000 000
0
0
291 701
291 701
0
0
0
0
999 552
0
999 552
0
0
0
352 556
-291 701
0
0
644 257
0
-777 860
0
-33 042
-744 818
0
0
1 732 046
0
0
0
1 732 046
0
2 255 182
0
0
2 255 182
0
0
0
0
0
0
0
0
966 510
0
966 510
0
0
1) Rozpočet SFDI 2014 schválený PSP ČR usnesením č. 73 z 19. 12. 2013
2) Rozpočtové opatření schválené usnesením Výboru SFDI č. 962 z 25. 2. 2014
3) Změnové řízení č. 2/2014
Dle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
50
neinvestiční
60
investiční
Zařazení akce (odpovídá bodům § 2 zákona č. 104/2000 Sb.):
a1 - silnice I. třídy, a4 - rychlostní silnice, a5 - dálnice
f - expertní a projektové programy
g - programy zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy
m - mýto a telematika
OPD II - silniční infrastruktura sítě TEN-T (výstavba a modernizace silnic a dálnic, ITS
a nové technologie)
PO3.1 OPD II - silnice a dálnice mimo síť TEN-T ve vlastnictví státu
PO2.1
Stránka 2 z 2
0
8 000
08/14
11/16
Příloha č. 5 Dodatku ke Smlouvě č. 1/2014/2
Akce spolufinancované z komunitárních programů EU a Operačního programu životní prostředí
[tis. Kč vč. DPH]
Ev. číslo
Kód
D
5001740001
5001740001
5211110022
5211110022
5511210013
5511210013
5611110015
5611110015
5611110015
Celkem:
60
60
50
50
50
50
50
50
50
m
m
a1
a1
a1
a1
a1
a1
a1
9
F
9
F
9
F
1
9
F
T
kód
D
T
Název
KP
Ma Crocodile
Crocodile
OPŽP Ma Regenerace zeleně ŘSD Střední Čechy
Regenerace zeleně ŘSD Střední Čechy
OPŽP P I/14, I/10 Sanace skal
I/14, I/10 Sanace skal
OPŽP Ma Regenerace zeleně ŘSD Jihlava
Regenerace zeleně ŘSD Jihlava
Regenerace zeleně ŘSD Jihlava
z toho: 50
60
Poznámky:
Stav akce
k
9
60
Zdroj
financ.
Počet akcí:
celkem
celkem
Celkem
akce
62 642
20 232
Komunitární programy
Operační program životní prostředí
1)
2)
2014
rozpočet
SFDI
2014
rozpočet
spolufin.
2014
rozpočet
OF EU
ZŘ únor
0
51 642
0
810
6 878
14 405
13 345
346
1 300
110 624
346
53 752
11 050
28 928
47 982
62 642
346
0
2 110
51 642
17 928
11 000
Dle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
50
neinvestiční
60
investiční
KP
OPŽP
1)
11 000
1) Rozpočet SFDI 2014 schválený PSP ČR usnesením č. 73 z 19. 12. 2013
2) Změnové řízení č. 3/2014
Zařazení akce (odpovídá bodům § 2 zákona č. 104/2000 Sb.):
a1 - silnice I. třídy, a4 - rychlostní silnice, a5 - dálnice
f - expertní a projektové programy
g - programy zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy
m - mýto a telematika
1)
Rozpočet
spolufin.
po ZŘ
Rozpočet
SFDI
po ZŘ
0
Rozpočet
OF EU
po ZŘ
51 642
0
0
1 214
10 318
1 440
4 845
0
0
-1
17 816
346
56 406
44 090
17 816
0
346
0
4 764
51 642
33 090
11 000
Od
Do
stavební stavební
část
část
kraj
Org.
jedn.
01/14
12/14
BAL
ÚGŘ
01/14
12/14
STC
ZP
08/13
10/14
LBR
LBR
04/14
12/14
VYS
VYS
11 000
0
2 024
17 196
1 440
4 845
346
1 300
11 049
a1
c1
Příloha č. 6 Dodatku ke Smlouvě č. 1/2014/2
R
R-D
Počet akcí:
13
60
P
[tis. Kč vč. DPH]
1)
Ev. číslo
Kód
D
T
3271110901
3271110901
5001510003
5001550005
5001560002
3272441014
3272544004
3272544004
5001210002
5001250002
5001510002
5001540001
5001550003
Celkem:
50
60
60
60
60
60
50
60
50
50
60
60
60
a1
a1
a1
a5
a1
a5
a5
a5
a1
a5
a1
a4
a5
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
z toho: 50
60
Poznámky:
kód
D
T
Globální položky realizované ŘSD ČR v r. 2014
Ma
Celkem
akce
Název
2014
rozpočet
SFDI
Protihluková opatření u sil. I. tř.UV
Protihluková opatření u sil. I. tř. UV
Vypořádání staveb po dokončení silnice I. třídy vč. rychlostních silnic UV
Vypořádání staveb po dokončení dálnice UV
Investiční akce s RN do 20 mil. Kč
D47 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků
D11 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků
D11 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků
Příprava a zabezpečení staveb silnice I. třídy vč. rychlostních silnic UV
Příprava a zabezpečení staveb dálnice UV
Příprava a zabezpečení staveb - silnice I. třídy
Příprava a zabezpečení staveb - rychlostní silnice
Příprava a zabezpečení staveb - dálnice
35 000
200 000
150 000
100 000
337 484
436 686
3 000
5 000
190 000
150 000
711 531
600 000
590 000
3 508 701
35 000
200 000
150 000
100 000
337 484
120 333
3 000
5 000
190 000
150 000
711 531
600 000
590 000
3 192 348
celkem
celkem
378 000
3 130 701
378 000
2 814 348
1) Rozpočet SFDI 2014 schválený PSP ČR usnesením č. 73 z 19. 12. 2013
Dle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
50
60
Zařazení akce (odpovídá bodům § 2 zákona č. 104/2000 Sb.):
a1 - silnice I. třídy, a4 - rychlostní silnice, a5 - dálnice
f - expertní a projektové programy
g - programy zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy
m - mýto a telematika
G Globály národní
Stránka 1 z 1
Od
Do
kraj
Org.
jedn.
01/14
01/14
01/14
01/14
01/14
01/14
01/14
01/14
01/14
01/14
01/14
01/14
01/14
12/14
12/14
12/14
12/14
12/14
12/14
12/14
12/14
12/14
12/14
12/14
12/14
12/14
BAL
BAL
BAL
BAL
BAL
MRS
KHR
KHR
BAL
BAL
BAL
BAL
BAL
UV
UV
UV
UV
UV
ZB
ZP
ZP
UV
UV
UV
UV
UV
Příloha č. 7 Dodatku ke Smlouvě č. 1/2014/2
PODPISOVÉ VZORY
ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2014 a o úpravě finančních vztahů pro mýtné
Příjemce finančních prostředků z rozpočtu SFDI:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
Telefon: 241084527
Fax: 241084575
IČ: 65993390
Na základě Smlouvy č. 1/2014 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 a o úpravě finančních vztahů pro mýtné zmocňuji k podepisování
předkládaných soupisek faktur "Požadavky na úhradu jmenovitých akcí z rozpočtu SFDI" osoby níže uvedené:
Jméno:
Jiří
Příjmení, titul: Mayer, Ing.
Jméno:
Jan
Příjmení, titul: Kroupa, Ing.
Jméno:
Pavel
Příjmení, titul: Hartig, Ing.
Jméno:
Eva
Příjmení, titul: Šumová
Jméno:
Matouš
Příjmení, titul: Vydra, Ing.
Jméno:
Michal
Příjmení, titul: Vojtíšek, Ing.
Jméno:
Tomáš
Příjmení, titul: Brázdil, Ing.
Jméno:
Alena
Příjmení, titul: Zemánková, Ing., CSc.
Vzor podpisu:
Funkce: pověřen řízením
telefon:
241084527
e-mail: [email protected]
Funkce: pověřen řízením úseku výstavby
telefon:
241084302
e-mail: [email protected]
Vzor podpisu:
Funkce: ředitel ekonomického úseku
telefon:
241084102
e-mail: [email protected]
Funkce: vedoucí odboru ekonomického řízení
telefon:
241084106
241084109
241084305
241084335
241084508
Vzor podpisu:
e-mail: [email protected]
Funkce: vedoucí oddělení zahraniční pomoci
telefon:
Vzor podpisu:
e-mail: [email protected]
Funkce: vedoucí odboru plánování staveb
telefon:
Vzor podpisu:
e-mail: [email protected]
Funkce: vedoucí odboru přípravy staveb Praha
telefon:
Vzor podpisu:
e-mail: [email protected]
Funkce: vedoucí odboru účetnictví a správy majetku
telefon:
Vzor podpisu:
Vzor podpisu:
e-mail: [email protected]
…………………………………………….....................
Vlastnoruční podpis statutárního zástupce příjemce
Stránka 1 z 1
Příloha č. 8 Dodatku ke Smlouvě č. 1/2014/2
ISPROFOND: 5006210096 - Návrh na změnu a tvorbu technické politiky (rezortních předpisů) v oboru pozemních komunikací - akce schválené v r. 2013
Ev. číslo
Kód
5006210106
5006210107
5006210108
5006210109
5006210110
5006210111
5006210112
5006210113
5006210114
5006210116
5006210117
5006210118
5006210119
5006210120
5006210121
5006210122
5006210123
5006210124
5006210125
5006210126
5006210127
5006210128
5006210129
5006210130
5006210131
5006210132
5006210133
5006210134
5006210135
5006210136
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Název akce
TKP 13 Vegetační úpravy - revize
TKP 14 Dopravní značky a dopravní zařízení - revize
TKP 15 Osvětlení PK - revize
TKP 22 Mostní ložiska - revize
TKP 23 Mostní závěry - revize
TKP 26 Postřiky a nátěry vozovek - revize
TKP 27 Emulzní kalové nátěry - revize
TKP 28 Mikrokoberce prováděné za studena - revize
TP 81 Navrhování SSZ pro řízení provozu na PK - revize
TP 141 Zásady pro systémy proměnného DZ a zařízení pro proměnné informace na PK - revize
TP 137 Vyloučení alkalické reakce kameniva v betonu na stavbách PK - revize
TP 127 Přezkoušení dávkování sypačů chemických materiálů s automatikou dávkování - revize
TP 104 Protihlukové clony PK - revize
TP 100 zásady pro orientační dopravní značení - revize
VL 6.1 Svislé dopravní značení - revize
VL 6.2 Vodorovné dopravní značení - revize
VL 6.3. Dopravní zařízení - revize
VL 6.4 Proměnné dopravní značky - revize
TKP D, kapitola 1 - Všeobecné - revize
Směrnice pro dokumentaci staveb PK - revize
Provádění kamerových zkoušek kanalizací - tvorba předpisu
TP XXX Mostní zábradlí na pozemních komunikacích - nový předpis
TP 99 Vysazování a ošetřování vegetace - revize
TP 116 Použití ovoce, trávy a zeminy ze silničních pozemků - revize
TP 139 Betonové svodidlo - revize
TP 203 Ocelová svodidla (svodnicového typu) - revize
TP 159 Vodící stěny, TP 156 Mobilní platové vodící stěny a ulazatele směru - revize
TP 160 Mostní elastomerová ložiska, TP 173 Používání mostních hrncových ložisek - sloučení a aktualizace TP
TP 176 Hlušinová sypanina v tělese PK - revize
TP 186 Zábradlí na pozemních komunikacích - revize
CELKEM
ISPROFOND: 5006210097 - RÚ a expertízy - nové technologie, aplikace, expertízy, výstupy předpisy - akce schválené v roce 2013
Ev. číslo
5006210099
5006210100
5006210101
5006210102
5006210103
5006210104
5006210105
Název akce
Kód
50 Systém monitoringu staveb s aplikací nenormalizovaných nosných prvků a jejich chování při dynamickém zatížení
50 Vývoj aplikací dat z nových kontinuálních diagnostických metod do systému hospodaření s mosty a tunely
Použití kontinuální diagnostiky technologií mobilního laserového mapování a technologie georadaru v různých fázích výstavby,
50
provozu a údržby a kontrolingu komunikací, mostů a tunelů ve správě ŘSD
ESD - Elektronický systém pro vedení projektu v jednotlivývch úrovních přípravy, výstavby a kontroly, pilotní aplikace v rámci opravy
50
dálnice D1
50 Zvýšení bezpečnosti silničního provozu se zaměřemním na silniční záchytné systémy ve spolupráci s Policií ČR
50 Zvýšení protismykových vlastností CB krytů se zaměřením na vozovky v tunelech
50 Opatření k zamezení vzniku poruch na prefabrikovaných železobetonových konstrukcích
CELKEM
[tis. Kč vč. DPH]
předpokládané
čerpání
50,000
100,000
60,000
100,000
80,000
80,000
50,000
60,000
100,000
90,000
150,000
200,000
200,000
200,000
650,000
90,000
80,000
90,000
180,000
150,000
200,000
100,000
150,000
150,000
80,000
80,000
80,000
150,000
80,000
50,000
3 880,000
[tis. Kč vč. DPH]
předpokládané
čerpání
2 355,000
1 200,000
2 900,000
1 200,000
1 100,000
3 805,000
1 815,000
14 375,000
Stránka 1 z 2
ISPROFOND: 5006210096 - Návrh na změnu a tvorbu technické politiky (rezortních předpisů) v oboru pozemních komunikací - akce schválené v r. 2012
Ev. číslo
Kód
Název akce
5006210156 50 Zpracování TP xx Přejímání ocelových materiálů na OK
5006210157 50 Zpracování TP xx Diagnostika protikorozní ochrany OK
5006210158 50 Revize TKP 1 Všeobecně
Revize TP 114 Svodidla na PK (zatížení, stanovení úrovně zadržení na PK, navrhování jiných svodidel, zkoušení a uvádění svodidel na
5006210160 50
trh)
5006210161 50 Revize TP 79 Navrhování spřažených ocelobetonových nosných konstrukcí mostů pozemních komunikací
5006210162 50 Revize TP 42 Opravy ocelových nosných konstrukcí silničních mostů – metody a technologie ke zvýšení zatížitelnosti a životnosti
5006210163 50 Revize TP 88 Oprava trhlin v betonových konstrukcích
5006210164 50 Revize TP 54 Provádění železobetonových desek spřažených s prefabrikovanými nosníky mostů pozemních komunikací
5006210165 50 TP 89 Ochrana povrchů betonových mostů proti chemickým vlivům. Výběr ustanovení k zařazení do jiného předpisu
5006210167 50 Revize TP 107 Odvodnění mostů pozemních komunikací
5006210168 50 Revize TP 83 Odvodnění pozemních komunikací (sloučit s TP 51)
5006210169 50 Revize TP 164 Izolační systémy mostů PK (Polyuretany). Revize TP 178 Izolační systémy mostů PK (polymetylmetakryláty)
5006210170 50 Revize TP 180 Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy
5006210171 50 TP 158 Tlumiče nárazu (stanovení úrovně zadržení na pozemních komunikacích, prostorové uspořádání, uvádění na trh)
5006210182 50 Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací
Celkem
ISPROFOND: 5006210097 - RÚ a expertízy - nové technologie, aplikace, expertízy, výstupy předpisy - akce schválené v roce 2012
Ev. číslo
5006210183
5006210184
5006210185
5006210187
Kód
50
50
50
50
Název akce
Kategorizace bezpečnosti samostatných sjezdů vzhledem k nárazu vozidel
Využití georadaru při přejímacích zkouškách vozovek
Zajištění podkladů pro revizi TP 91: Rekonstrukce vozovek s cementobetonovým krytem
Technické příčiny DN na pracovních místech
Celkem
[tis. Kč vč. DPH]
předpokládané
čerpání
60,000
120,000
135,038
18,150
66,550
48,400
18,150
24,200
6,050
12,100
18,150
59,895
85,000
25,200
24,000
720,883
[tis. Kč vč. DPH]
předpokládané
čerpání
132,000
232,000
252,000
557,000
1 173,000
[tis. Kč vč. DPH]
CELKEM
Ev. číslo
Kód
Název akce
5006210096 50 Návrh na změnu a tvorbu technické politiky (rezortních předpisů) v oboru pozemních komunikací
5006210097 50 RÚ a expertízy - nové technologie, aplikace, expertízy, výstupy předpisy
Stránka 2 z 2
předpokládané
čerpání
4 600,883
15 548,000
Příloha č. 9 Dodatku č. 1/2014/2
Protokol
o převodu finančních prostředků nevyčerpaných v r. 2013
k čerpání do r. 2014
1.
Státní fond dopravní infrastruktury,
Sokolovská 278, 180 44 Praha 9,
IČ: 70856508
zastoupený ředitelem
Ing. Tomášem Č o č k e m , Ph.D.
(dále jen „poskytovatel“),
přiznal příjemci:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
IČ: 65993390
zastoupené
Ing. Jiřím M a y e r e m , pověřeným řízením
(dále jen „příjemce“)
na základě rozpočtu poskytovatele na r. 2013 schváleného Poslaneckou sněmovnou PČR
usnesením č. 1447 ze dne 19. 12. 2012 a Smlouvy č. 1/2013 o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na r. 2013 a o úpravě
finančních vztahů pro mýtné, uzavřené dne 5. 2. 2013 ve znění Dodatků č. 1/2013/1,
1/2013/2, 1/2013/3, 1/2013/4, 1/2013/5 a 1/2013/6 (dále jen „Smlouva“) finanční
prostředky ve výši
33 618 913 000 Kč
(slovy třicettřimiliardyšestsetosmnáctmiliónůdevětsettřinácttisíckorunčeských).
k účelu financování:
a. financování výstavby a modernizace silnic I. třídy a dálnic;
b. financování správy, oprav a údržby silnic I. třídy a dálnic;
c. příspěvek na výstavbu a modernizaci průjezdních úseků silnic a dálnic;
d. financování nákladů na zavedení a provozování systému elektronického mýtného;
e. financování akcí, jež jsou v souladu s účelem poskytovatele, schválených ke
spolufinancování z fondů Evropské unie (dále jen „EU“), a to v rozsahu národního
podílu a předfinancování výdajů, které mají být kryty z fondů EU;
f. příspěvek na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na
výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest
a staveb celostátních a regionálních drah;
g. příspěvek pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy
a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.
Přehled o uzavřené Smlouvě, jejích dodatcích a její realizaci v roce 2013 jsou uvedeny
v Příloze č. 1 tohoto Protokolu.
1
2.
Příjemce ve Smlouvě přiznané finanční prostředky v r. 2013 z objektivních důvodů
nevyčerpal v celém rozsahu. Z finančních prostředků přiznaných příjemci ve Smlouvě
nepřevedl poskytovatel do 31. 12. 2013 na zvláštní účet příjemce částku
4 951 107 467,16 Kč (viz Příloha č. 1 tohoto Protokolu). Tato částka je součástí zůstatku
příjmů v rozpočtu poskytovatele za rok 2013.
3.
Příjemce požádal dne 12. 2. 2013 v souladu s „Pravidly pro financování programů,
staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro r. 2013“ (dále jen
„Pravidla“), vydanými poskytovatelem pod č. j. 1957/SFDI/3132/2385/2013 s účinností
od 1. 4. 2013 o převod nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2014.
4.
Poskytovatel je oprávněn ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu
dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České
republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, převádět zůstatky svých příjmů na konci
kalendářního roku do kalendářního roku následujícího.
5.
V souladu s článkem 4, odst. 4.4 Pravidel, poskytovatel převádí v r. 2013 příjemcem
nevyčerpanou částku ve výši 38 823 000 Kč (slovy třicetosmmilionůosmsetdvacettřitisícekorunčeských) do roku 2014 příjemci na akce uvedené v Příloze č. 2 tohoto
Protokolu s tím, že příjemce se bude při čerpání této částky řídit Smlouvou č. 1/2014
o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na
r. 2014 uzavřenou dne 10. 1. 2014, ve znění jejích dodatků, kterou je čerpání
převedených finančních prostředků upraveno, a u které je Přílohou č. 9 Dodatku
č. 1/2014/2 tento Protokol.
6.
Příjemce souhlasí s převodem výše uvedených v r. 2013 nevyčerpaných finančních
prostředků do r. 2014 za podmínek stanovených v bodě 5. tohoto Protokolu.
7.
Nedílnou součástí tohoto Protokolu je:
• Příloha č. 1: „Smluvní vztahy SFDI s příjemcem v roce 2013 a jejich realizace“,
• Příloha č. 2: „Seznam schválených převodů finančních prostředků SFDI do roku
2014“.
V Praze dne
2014
V Praze dne
………………………………………
Ing. Tomáš Čoček, Ph.D.
ředitel
Státní fond dopravní infrastruktury
2014
….…………………………...……….
Ing. Jiří Mayer
pověřen řízením
Ředitelství silnic a dálnic ČR
2
Příloha č. 1 k Protokolu o převodu finančních prostředků
nevyčerpaných v r. 2013 k čerpání v r. 2014
Smluvní vztahy SFDI v roce 2013 s příjemcem a jejich realizace
Příjemce: Ředitelství silnic a dálnic ČR
v tis. K č
dle zákona č. 104/2000 Sb,
§ 2, odst. 1, písm. a), b)
Číslo
Smlouvy
(Dodatku)
Datum uzavření
1/2013
1/2013/1
1/2013/2
1/2013/3
1/2013/4
1/2013/5
1/2013/6
30. ledna 2013
28. března 2013
18. června 2013
16. srpna 2013
22. října 2013
21. listopadu 2013
5. prosince 2013
investiční
jmenovité
akce1)
16 656 428
17 591 634
18 551 774
18 551 774
17 055 610
16 632 113
16 634 446
z toho EIB
815 939
2 579 651
2 579 651
2 579 651
2 579 651
2 579 651
2 579 651
§ 2, odst. 1, písm. f), g)
neinvestiční
OPD
8 489 004
5 803 081
5 803 081
5 803 081
5 858 052
3 496 903
3 627 090
KP 2)
10 000
10 000
10 000
11 854
31 528
31 528
31 528
běžné výdaje
7 843 697
8 472 000
9 473 622
9 473 622
9 673 622
9 673 622
9 673 622
jmenovité
neinvestiční
3 563 181
3 565 343
3 565 724
3 565 724
3 590 542
3 590 542
3 590 542
investiční
0
44 509
43 253
43 037
39 736
39 736
35 201
neinvestiční
0
8 159
26 484
26 484
26 484
26 484
26 484
v Kč
Částka zesmluvněná pro
rok 2013 celkem bez
předfinancování, OPD, EIB
a dotací
z inv. výdaje - 60
toho neinv. výdaje - 50
Uvolněno k 31.12.2013
celkem bez
předfinancování, OPD, EIB
a dotací
z inv. výdaje - 60
toho neinv. výdaje - 50
Vráceno k 31.12.2013 bez
předfinancování, OPD, EIB
a dotací
z inv. výdaje - 60
toho neinv. výdaje - 50
Skutečně čerpáno
3)
z inv. výdaje - 60
toho neinv. výdaje - 50
Zůstatek (rozdíl mezi
smluvní částkou a
skutečně čerpanou)
převod do roku
2014
4)
inv. - 60
z toho
z
neinv. - 50
toho trvalá úspora za
rok 2013
inv. - 60
z toho
neinv. - 50
26 320 300 000,00
13 229 652 000,00
13 090 648 000,00
21 488 589 561,85
9 522 357 807,61
11 966 231 754,24
119 397 029,01
119
21 369
9 522
11 846
141
255
192
215
976
985,82
043,19
532,84
821,79
711,05
4 951 107 467,16
38 823 000,00
23 323 000,00
15 500 000,00
4 912 284 467,16
3 684 255 164,03
1 347 426 332,14
1) Investiční prostředky včetně národních podílů u akcí spolufinancovaných z fondů EU
2) Komunitární programy EU
3) Celková částka čerpaná příjemcem do 31.12.2013 a jím odsouhlasená
4) Zaokrouhleno dolů na celé tisíce
Zpracoval: Ing. Vladimír Imbr
18. 3. 2014
Celkem
36 562 310
35 494 726
37 473 938
37 475 576
36 275 574
33 490 928
33 618 913
Příloha č. 2 k Protokolu o převodu finančních prostředků
nevyčerpaných v r. 2013 k čerpání v r. 2014
Seznam schválených převodů finančních prostředků SFDI do roku 2014
Ředitelství silnic a dálnic ČR
ISPROFOND
Kód
Příjemce:
D
Schválený
rozpočet
2013
Název akce
Schválený
převod z roku
2012
do r. 2013
Rozpočtová
opatření
2013
Upravený
Čerpáno
rozpočet k 31. 12. 2013
zesmluvněno
k 31. 12. 2013
Žádost
o převod
Uznaná
žádost
o převod
5006210097 50 f RÚ a expertízy - nové technologie, aplikace, expertízy, výstupy předpisy
0,00
0,00 20 075 000,00 20 075 000,00
567 278,25
15 500 000 15 500 000,00
5007510003 60 g Příspěvky pro zvyšování bezpečnosti a zpřístupnění dopravy - "Bezpečný přechod"
0,00
0,00 30 626 000,00 30 626 000,00
7 302 725,97
23 323 000 23 323 000,00
0,00
0,00 50 701 000,00 50 701 000,00
7 870 004,22 38 823 000,00 38 823 000,00
CELKEM
Na základě žádosti příjemce č.j. 27414/11230/2014 ze dne 12. února 2014 se schvaluje převod nevyčerpaných finančních prostředků v roce 2013 k čerpání do roku 2014 podle seznamu jmenovitých akcí, uvedených v
tabulce v celkové částce 38 823 000 Kč.

Podobné dokumenty

131219_text Smlouva 1-2014 - Vyplňování Kontrolních zpráv a

131219_text Smlouva 1-2014 - Vyplňování Kontrolních zpráv a Rámcová smlouva, nebo jmenovitých akcí připravovaných ke spolufinancování z fondů EU v rámci OPD, pro něž není ještě uzavřena Rámcová smlouva, ale jsou zařazeny do akcí spolufinancovaných z fondů E...

Více

Dodatek č. 1/2013/1 - Státní fond dopravní infrastruktury

Dodatek č. 1/2013/1 - Státní fond dopravní infrastruktury Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 IČ: 65993390 zastoupené generálním ředitelem Davidem Č e r m á k e m (dále jen „příjemce“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v...

Více

MulX-‐modelová databáze Caché

MulX-‐modelová databáze Caché  ^Sample.Person(1)  =  $LB(“Alice”,  24)    ^Sample.Person(1,  “loves”)  =  1    ^Sample.Person(1,  “loves”,  1)  =  2    ^Sample.Person(2)  =  $LB(“Bob”, ...

Více

média ve věku globalizace: náhled do diskurzu

média ve věku globalizace: náhled do diskurzu Ulrich Beck popisuje globalizaci jako „jistě nejčastěji užívané – zneužívané – a nejméně často definované, patrně nejhůře pochopené, nejzamlženější a politicky nejúčinnější heslo posledních, ale ta...

Více

Informační list o uvádění regionálních hodnot CO2 při

Informační list o uvádění regionálních hodnot CO2 při údaj. Pokud řepka pochází z více oblastí NUTS 2, může být pro zjednodušení uveden údaj NUTS 2 s nejvyšší hodnotou CO2 zúčastněných oblastí. Když lisovna oleje obdrží hodnotu NUTS 2 v jednotce [g CO...

Více

ŘSD mapa

ŘSD mapa R6 Nové Sedlo – Sokolov R48 Rychaltice – Frýdek Místek

Více

Srpen 2013 - Město Soběslav

Srpen 2013 - Město Soběslav Vránek – člen ZM, Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ – hlas poradní, náhradníci: Ing. Jindřich Bláha – starosta, Kamil Modl – člen RM, Mgr. Petr Lintner – člen RM

Více