Agropodnikání - Plán Rozvoje

Komentáře

Transkript

Agropodnikání - Plán Rozvoje
Podpora agropodnikání
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
Základní informace
Trendy v agroturistice
Zeměpisné umístnění
Legislativa
Marketing
Finance
Závěr
JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
KATEDRA CESTOVNÍHO RUCHU
Agroturistika v Nadějkově
vypracovaly:
Věra Blahová
Gabriela Dudová
Lucie Hédová
Kateřina Hroníková
Petra Juklíčková
Jana Kliková
Ivana Vochová
listopad 2004
Úvod
Pod záštitou Jihočeské univerzity jsme se podílely na projektu rozvoje venkovské
turistiky obce Nadějkov. Cílem projektu bylo navštívit klíčové podmínky rozvoje agrofarem.
Současnou situace jsme zmapovaly přímo v terénu obce a jejího přilehlého okolí. Obce
disponuje nemalým přírodním i lidským potenciálem, proto jsme se snažily vzbudit zájem
o podnikatelskou činnost ve venkovském cestovním ruchu.
Na doporučení nadějkovského pana starosty jsme navštívily dvě hospodářská stavení.
Na základě zjištěných skutečností a po zvážení jejich schopností a možností jsme se zaměřily
na konkrétní farmu, která se nám jevila jako perspektivnější.
Naše práce není podnikatelským plánem. Má pouze doporučující charakter, snažily
jsme se majitele statku nasměrovat správnou cestou k zahájení provozu agrofarmy.
2.1 Základní informace
Lokalizace obce:
Nadějkov leží na hranici Jihočeského a Středočeského kraje. Celé území leží v povodí
řeky Lužnice s hlavním tokem říčky Smutné. Spádovými sídly jsou obce Tábor (20 km),
Jistebnice a Milevsko (13 km). Zejména Tábor, vzdálený jižním směrem, má pro lokalitu
dominantní význam.
Obyvatelstvo:
Má 747 obyvatel, z toho 483 bydlí přímo v Nadějkově, ostatní žijí v 17 osadách
a na několika samotách.
Služby:
V Nadějkově je pošta, knihovna, mateřská a základní škola (1.-5. ročník), ordinace
praktického, dětského a zubního lékaře, dům s pečovatelskou službou, obecní úrad, obchod
s potravinami a průmyslovým zbožím, pohostinství „U Jandů“ (nabízí pořádání svateb,
večírků, školních srazů, oslavy narozenin, svátků. Teplá-studená kuchyně, zmrzlinové poháry,
zeleninové saláty aj.), bar „U kostela“, působí zde několik živnostníků a firem.
Přírodní atraktivity:
Celé území obce se rozkládá v přírodním parku Jistebnická vrchovina. Zdejší krajina, která
nebyla v nedávné minulosti příliš zasažena intenzivním zemědělstvím, si zachovala osobitý
ráz a zůstala domovem řady cenných rostlinných i živočišných společenstev. Pro svou
malebnost a neporušenou přírodu se také stala vyhledávanou rekreační oblastí. Za zmínku
stojí navštívit památný buk v Hubově a rybník Zeman.
Kulturní atraktivity:
Nejvýznamnějšími stavebními památkami Nadějkova jsou barokní kostel Nejsvětější
Trojice a zámek, který vznikl přestavbou tvrze ze 14. století. Mezi další památky patří:
kaplička u Hronovy Vesce a socha sv. Jana Nepomuckého.V osadách se zčásti zachovaly
původní roubené chalupy v Pohořelici a v Mozolově. Téměř na všech návsích a při cestách
najdeme pečlivě udržované drobné sakrální stavby - boží muka, zvoničky a kříže, k nimž
se často váže vyprávění o tragické události.
Vzdělávací a sportovní aktivity:
Jižním a západním Nadějkovskem prochází naučná stezka. Informační tabule na jejích
15 zastávkách dokumentují historii obce a okolí, připomínají osobitý ráz krajiny a bohatou
druhovou rozmanitost rostlin a živočichů. Naučná stezka začíná na dolním okraji náměstí.
Stezka měří celkem přibližně 13,5 km, ale je možné ji též rozdělit na kratší a delší okruh.
Okolím obce vede také několik značených turistických tras (z Milevska do Vlksic,
ze Sepekova přes Vlksice, Mozolov, Sedlec do Prčic s délkou 23,5 km, z Malšic přes Stádlec,
Hanov, Sepekov do Nadějkova a poslední možností je trasa z Chotovin přes Jistebnici,
Petříkovice do Nadějkova, délka 18,5 km).
Cyklostezky na území Nadějkova vedou z rozcestí nad Starcovou Lhotou přes Boučí na
nadějkovské náměstí Prokopa Chocholouška, dále přes Hronovu Vesec a Modlíkov směrem
na Milevsko. Jsou součástí cyklostezek mikroregionu „Čertovo břemeno“.
V zimě zde bývají příznivé podmínky pro běžkaře. Tento místní systém cyklotras navazuje na
mezinárodní dálkovou cyklotrasu č. 11 Greenways Praha - Vídeň. V současné době tvoří trasy
hustou síť, propojují všechny obce mikroregionu a každému umožňují vybrat si vlastní okruh.
Některé trasy jsou vhodné pro rodiny s dětmi, jiné jsou náročnější s vyšším terénním
převýšením určené pro horská kola a další jsou v zimním období upravovány pro běh na
lyžích.
Kulturní aktivity:
Obec vydává vlastní zpravodaj. Kulturní, sportovní a společenské akce pořádá několik
místních spolků.
Výlety do okolí: Okolí nabízí nepřeberné množství možností, jak trávit volný čas. Za zmínku
určitě stojí návštěva měst Sedlčany, Tábor či Milevsko.
2.2 Trendy v agroturistice
Agroturistika představuje jednu z nových forem cestovního ruchu. Je provozována
podnikateli v zemědělské výrobě a slouží jim jako dodatečný nebo další finanční zdroj
k udržení nebo rozšíření hlavního podnikatelského programu, tj. výroby zemědělských
produktů.
Agroturistika je specifická část cestovního ruchu, která teprve v posledních letech
zaznamenává větší rozšíření. Agroturistika je forma venkovské turistiky, která je
bezprostředně spjata s pobytem na farmě. Specifičnost agroturistiky na rodinné farmě spočívá
v tom, že turista se volně pohybuje v provozním prostředí zemědělského podnikatele, resp.
má možnost se seznámit se vším, co tvoří zemědělskou usedlost.
Agroturistika má velký význam v udržování krajiny a využívání jejích zdrojů, šetrně
přistupuje k přírodě a místním obyvatelům, podporuje rozvoj místních zvyků, tradic a
historických událostí a má pozitivní vliv na rozvoj místních podnikatelů, maloobchodníků a
celého regionu.
Jednoznačně lze říci, že agroturistika a venkovská turistika nabízí řadu přínosů a výhod jejich
provozovatelům a regionům, které ji podporují, ale i nepřímým účastníkům, v podobě
místních obyvatel. Význam agroturistiky (a venkovské turistiky) lze shrnout následovně:
Ø udržování krajiny a využívání jejích zdrojů,
Ø šetrný přístup této oblasti cestovního ruchu k přírodě a místním obyvatelům,
Ø vedlejší příjem pro obce a města, jejichž region podporuje a utváří možnosti pro
rozvoj agroturistiky a venkovské turistiky,
Ø vedlejší či hlavní příjem provozovatelů – zemědělských farem, vesnických usedlostí,
Ø podpora a rozvoj místních zvyků, tradic a historických událostí,
Ø rozvoj místních podnikatelů a maloobchodníků,
Ø podpora pro vznik společenství a sdružení obcí či měst regionu.
Trendy odvětví
Ø růst zájmu o formy turistiky šetrné k životnímu prostředí
Ø snižování dopadu cestovního ruchu na životní prostředí
Ø růst poptávky po produktech ekologického zemědělství
Ø aktivní trávení volného času
Ø touha navštívit klidné venkovské prostředí
Ø firemní akce na venkově
Ø WWOOF
Eko a agroturistika jsou tržní segmenty, kde se předpokládá do budoucna velký růst.
Všeobecně lze říci, že tento trh je považován za „malý doplňkový trh s konstantním růstem“.
V budoucnu se budou produkty eko a agroturistiky prodávat stále více a poptávka po těchto
produktech bude stále narůstat. Zákazníci začínají být vzdělanější, mají vyšší požadavky a
produkty ekologicky přátelské turistiky budou zaujímat neustále vzrůstající podíl na trhu.
Zákazníci se stále více poptávají po produktech ekologického zemědělství, chtějí pobývat na
venkově na čistém vzduchu, chtějí si odpočinout od znečištěného a hlučného prostředí,
zkrátka strávit určitý čas na venkově a zregenerovat své tělo a mysl. K pozitivním stránkám
agroturistiky patří zdravý život na zdravém vzduchu, dostatek pohybu v přirozené krajině,
mnoho příležitostí k novým emocionálním zážitkům a vzdělávání (jak se vytváří potraviny
před tím, než je člověk koupí v hypermarketu).
Turistům (zejména holandským) schází nepoškozená a přitažlivá příroda a tradiční
venkov, protože bydlí v přelidněné a přetechnizované zemi. Příroda v České Republice a
klidné venkovské prostředí jsou pro tyto turisty velice přitažlivé.
Zejména mezi turisty přijíždějícími z města se najdou lidé, kteří rádi pracují na poli a rádi se
zapojí do života na farmě. Zejména pro děti budou atraktivní domácí a hospodářská zvířata,
zatímco rodiče ocení například procházky po okolí nebo se vydají na projížďku na koni.
Jiným lákavým aspektem pro turisty je kulturní bohatství venkova: staré vesnice, kostely,
hrady, zámky, lidové umění a tradiční řemesla.
Předmětem zájmu turistů už nejsou jen atraktivní letoviska, lázeňské oblasti, hrady, hory
apod. Zájem je také o docela obyčejná místa, kde si lze odpočinout, nadýchat se čerstvého
vzduchu, poznat místní pamětihodnosti a tradice a zasportovat si. Ideálním místem pro tuto
formu turistiky je vesnické prostředí.
Podle odhadu poradenské firmy Mag Consulting poskytuje u nás služby v agroturistice
organizovaně kolem 90 subjektů, nejvíce jich je ve Východočeském kraji (kolem 30), dále též
v Jihočeském kraji (asi 20) a v Jihomoravském kraji (kolem 15 farem).
Podle průzkumů této firmy stráví dovolenou na farmě u nás ročně zhruba 28 – 30 tisíc turistů,
z nich je kolem 8 tisíc z ciziny – z Německa přes 2 tisíce, z Polska a Nizozemska kolem 1,5
tisíce. Průměrná délka pobytu na farmě je kolem 5 až 7 dnů.
Agroturistice se věnují lidé, kteří mají kladný vztah k nepřetechnizovanému způsobu
života, k potravě spíše prosté než rafinované, k pohybu raději vlastní silou než silou
zakoupenou. K zájemcům o agroturistiku se začíná řadit čím dál tím více mladých rodin s
dětmi.
Pokud budeme zkoumat, který z evropských
národů nejvíce vyjíždí do
agroturistických oblastí, zjistíme, že to jsou tradičně Holanďané a také Belgičané.
Stoupá také obliba firemní agroturistiky. V České Republice roste i trend firemních
akcí na venkově, v klidném, domáckém a přírodním prostředí. Celková atmosféra
venkovského stavení poskytuje dostatečnou pohodu pro jednání, relaxaci nebo naopak
intenzivní duševní činnost nebo pro stmelení pracovního kolektivu.
Existuje ještě jeden druh agroturistiky, který je nekomerční a nazývá se WWOOF
(World Wide Oportunity on Organic Farm). Znamená to v překladu Celosvětové příležitosti
na ekologických farmách. Je to výměnná síť, ve které za pomoc ekologickým farmářům
dostane dobrovolník výměnou ubytování a stravu a také cenné praktické zkušenosti z oblasti
ekologického zemědělství. WWOOFeři jsou dobrovolníci, kteří neplatí za pobyt na farmě a
naopak, farmáři neplatí nic za jejich pomoc.
2.3 Zeměpisné umístění
Kraj: Jihočeský kraj
Okres: Tábor
adresa: Vratišov č.p. 1
správní území: Nadějkov
Statek manželů Dvořákových se nachází v obci Vratišov. Tato obec spadá pod
správní obec Nadějkov. Samotné sídlo Nadějkov má pro všechny své osady spádový význam
jako správní středisko, poskytující některé základní služby svým obyvatelům. Těmi jsou
zejména základní škola, obchody, restaurace, knihovna, lékař a obecní úřad. Vyšší
vybavenost sídlu chybí a poskytována je městy Jistebnice /stavební úřad, zdravotní středisko,
policie/ a Tábor.
Zájmové území je vymezeno 8 katastrálními celky. Jedná se o katastry sídel Bezděkov,
Brtec, Chlístov, Mozolov, Modlíkov, Nadějkov, Petříkovice a Vratišov. Celková plocha
katastrálního území činí 2409 ha s celkovým počtem 2129 obyvatel k roku 1999.
Přírodní podmínky tvoří jeden z nejvýraznějších potenciálů celého regionu.
Přezdíváme ho „Malou Šumavou“. Právě ony se musí stát limitujícím faktorem pro možný
rozvoj turismu, zemědělského a průmyslového využití.
Vratišov má pouze několik málo stálých obyvatel. Většinu jeho obyvatel pak tvoří sezónní
chataři především z Prahy. Dopravní dostupnost z Nadějkova je poměrně dobrá. Zajišťuje ji
silnice III. třídy.
Dotčeným územím prochází místní cyklotrasa Nadějkov- Kotaškov- BrtecVratišov- Modlíkov- Hronova Vesec.
Současný profil
Jedná se o zemědělský statek jehož součástí jsou:
v Obytné stavení manželů
v Provizorní přístřešek pro stádo koz, který bude po rekonstrukci sloužit jako ubytovací
zařízení pro hosty
v Stodola, jako zimní stanoviště pro koně a krávy
v Kozín, který je v současnosti v rekonstrukci
v K tomuto komplexu náleží i menší stavba vzdálená asi 300 m od statku.
Manželé Dvořákovi mají mnohaleté zkušenosti s chovem koz, koní, krav a jiného domácího
zvířectva. Je zde velký potenciál pro zřízení ubytovacího zařízení v podobě agrofarmy a to
především vzhledem k charakteru (uspořádání) jejich statku, okolí a jejich pozitivního
přístupu všeobecně (k podnikání, k lidem, ke zvířatům, k přírodě atd.)
V současnosti se sice objekty nachází v rozsáhlé rekonstrukci a provázejí je úpravy,
vezmeme-li ale v úvahu, že manželé chtějí v příštích dvou letech začít podnikat, jejich vysoké
pracovní nasazení, dostatek času a již zmíněný pozitivní přístup, vidíme jejich podnikatelský
záměr jako reálný.
Historie
Zeptat se starosty :
Popis činností (poskytované služby)
základních služby:
ubytování - 2 pokoje po čtyřech lůžkách s možností přistýlky
stravování – v případě zájmu kontinentální snídaně
Agrofarma bude celoročně poskytovat klasický pobyt na venkově, s možností blízkého
kontaktu s domácími zvířaty. Jedná zejména se o kozy a kůzlata, koně, krávy a telata, a dále
drobnější zvířectvo jako jsou kachny, slepice, kočky a psi. Hosté se budou moci podílet na
veškerých hospodářských činnostech souvisejících s obhospodařováním zvířat, přepokládá se
především při krmení, dojení, čistění atd.
Další nabízenou službou budou vyjížďky na koních nejen v prostorách statku, ale i po okolí.
V případě zájmu bude hostům názorně předvedena výroba kozího sýra a zpracování mléka.
Kozí mléko bude možné zde na statku i zakoupit.
V rámci dalšího doprovodného programu je možné nabídnout večerní posezení u ohně,
opékání vuřtů, k dispozici jsou i společenské hry a televize pro případ nepříznivého počasí.
Výhled do budoucnosti
V nastávajících pěti letech dojde k přizpůsobení statku k využití pro cestovní ruch. V nejbližší
době bude dokončena rekonstrukce kozína, kam budou kozy přesunuty ze stávajícího ustájení.
Naopak tento objekt bude přestavěn na ubytovací zařízení kapacity 8 lůžek (dva pokoje), dále
zde bude k dispozici společné sociální zařízení a kuchyňka s jídelnou.
V závislosti na úspěšnosti podnikání v tomto oboru bude v budoucnosti na ubytovací zařízení
přestavěn i objekt č. 2 vzdálený asi 300m od statku.
Toto ubytovací zařízení bude sloužit jako dvě bytové jednotky pro hosty vyžadující
dlouhodobější pobyt. Je možné zvážit i možnost trvalého bydlení.
Postupně dojde k celkovým úpravám na stávajících zbylých objektech. Nejedná se ale o
úpravy radikální, pouze o jakési „doladění“ s celkovým charakterem agrofarmy.
Cíle
Hlavním cílem je plně uspokojovat potřeby hostů a poskytnout jim pohodové zázemí pro
rekreaci tak, aby jejich spokojenost byla maximální a dále šířili mezi svými známými
pozitivní ústní reklamu o této agrofarmě.
Současně bude ve vlastním zájmu agrofarmy vykazovat zisk
Důvody realizace projektu
Hlavním důvodem je záměr manželů podnikat v cestovním ruchu a využít tak značný
potenciál svého statku. Dále je zde fakt, že se v blízkém okolí žádná jiná agrofarma toho
druhu nenachází a v současnosti se setkáváme s vysokou poptávkou po tomto typu strávení
své dovolené.
Zároveň dojde ke zvýšení nabídky cestovního ruchu a zlepšení sektoru služeb tohoto regionu.
Větší příliv turistů a jejich delší pobyt v dané oblasti bude mít ekonomický přínos pro toto
území. Tím dojde i ke zkvalitnění života zdejších obyvatel. V počátcích bude vytvořeno
minimálně jedno pracovní místo.
Infrastruktura
Zásobování pitnou vodou
Ochranná pásma vodních zdrojů jsou stanovena pro vrty Nadějkovské soustavy a
Kaliště.
Vrty jsou zrealizovány:
V lokalitě u Bezděkovského rybníka- parcela č. 100/1 KN
V lokalitě u Mozolova. Nadějkovský potok- parcela č. 1108/1 KN
V lokalitě nad osadou Modlíkov
V lokalitě nad osadou Hubov
V lokalitě u Rybníka Malejov- parcela č. 389/6 KN.
V lokalitě Vratišov- jihovýchod
V blízké budoucnosti se uvažuje o dalším vrtu, přímo na pozemku dané agrofarmy. Tak
budou zajištěny veškeré nároky na spotřebu vody toho podniku cestovního ruchu.
Elektrická energie
Zájmovým územím prochází
-elektrické vedení VVN 220 kV
-vzdušné linky 22 kV
-stožárové transformační stanice 22 kV/ 380 V
Nemovitosti
Navržena je zejména dostavba rodinných domů s možnou doplňkovou funkcí rekreace.
A to podél páteřní komunikace v převážně zastavěném území sídla.
Majetkoprávní vztahy
2.4 Legislativa
Agroturistika je forma venkovské turistiky. Je provozována podnikateli v zemědělské výrobě
a slouží jim jako dodatečný nebo další finanční zdroj k udržení nebo rozšíření hlavního
podnikatelského programu, tj. výroby rostlinných nebo živočišných produktů.
Služby nabízené zemědělskými podnikateli:
a)
ubytování
b)
stravování
c)
zázemí farmy – provozní prostředí podnikatele, ve kterém se turista volně pohybuje
d)
účast turistů na zemědělských pracích v rámci rekondičních programů
e)
projížďky na koních
f)
lov zvěře a rybaření
g)
letní a zimní sporty
h)
ostatní doprovodné programy ve vazbě na okolní krajinu, místní pamětihodnosti apod.
provozovatel agroturistiky:
- fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle
zvláštního předpisu (§ 2, odst.2 písmeno c) zákona č.513/1991 Sb.- Obchodní zákoník)
Ubytování je zpravidla poskytováno v zemědělské usedlosti (na rodinné farmě) nebo
v rekreačních objektech ve vlastnictví nebo užívání zemědělského podnikatele (chaty, sruby,
chalupy, rekreační domky). Maximální ubytovací kapacita činí 12 lůžek. Limitování
ubytovací kapacity je nezbytným předpokladem pro zvýraznění specifik agroturistiky na
rodinné farmě, a to jak ve vztahu k nabízených službám, tak ve vztahu k prostředí, kde se
realizují. (Podrobná standardizace na webových stránkách Evropského centra pro eko
agroturistiku na www.eceat.cz)
Při provozování ubytování bez stravování (turistické ubytovny, kempy, chatové
osady; bytové domy, rodinné domy, stavby pro individuální rekreaci apod. ), stačí
živnostenský list na "ubytovací služby". Podle této živnosti je možné poskytovat i snídaně.
Jedná se o živnost volnou, číslo oboru 83, nařízení vlády č. 140/2000 Sb.
Při poskytovat i stravování je pak potřeba živnostenský list "hostinská činnost".
Jedná se o živnost řemeslnou, nařízení vlády č. 469/2000 Sb.
Pobyt cizinců – povinnosti ubytovatelů
Podmínky pobytu cizinců na území ČR upravuje od 01.01.2000 zákon č. 326/1999
Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 140/2001 Sb,
e smyslu ustanovení § 100 písm. c) a e) citovaného zákona je ubytovatel povinen
•
vést domovní knihu
•
oznámit policii ubytování cizince
Podle § 99 téhož zákona se ubytovatelem rozumí každý, kdo ubytovává cizince za úhradu
nebo kdo ubytovává více než 5 cizinců.
Ubytování cizince je ubytovatel povinen policii oznámit následující pracovní den po jeho
ubytování a to předložením přihlašovacího lístku, který je stejnopisem zápisu v domovní
knize (§ 102)
Rozsah ohlašovaných údajů stanoví § 97 zákona o pobytu cizinců:
•
jméno a příjmení cizince,
•
den, měsíc, rok a místo jeho narození,
•
státní občanství,
•
trvalé bydliště v zahraničí,
•
číslo cestovního dokladu a příp. víza,
•
předpokládanou dobu ubytování,
•
účel pobytu na území a
•
SPZ motorového vozidla.
Hlášení o ubytování není v současné době možno činit prostřednictvím Internetu.
Tiskopis ubytovací knihy vydává např. SEVT - „Domovní (hotelová) kniha SEVT 061830“.
Další informace je možno obdržet na místně příslušném oddělení cizinecké policie, která jsou
dislokována na všech okresních městech.
Související předpisy
•
Zákon o živnostenských úřadech č. 570/1990 Sb. a jeho změny
a doplnění
•
Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb., jeho změny a doplnění
•
Zákon o soukromém podnikání občanů č. 105/1990 Sb. a jeho změny a doplnění
•
Zákon 59/ 2001 Sb., kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
•
Zákon 109/2001 Sb.
•
Vyhláška č. 107/2001 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o
zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
•
Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb.
•
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně
některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb
Daně
•
Zákon o dani z příjmů č.586/1992 Sb.
•
Zákon o dani z přidané hodnoty č.588/1992 Sb.
•
Zákon o dani silniční č.16/1993 Sb.
•
Zákon o dani z nemovitosti č. 338/1992 Sb.
•
Zákon o místních poplatcích č.565/1990 Sb
Podnikání a životní prostředí
Má-li se příroda stát turistickou atrakcí je třeba o ní nejen trvale pečovat, ale především
maximálně eliminovat negativní důsledky lidské činnosti na životní prostředí.
Začínající podnikatel, který by mohl svou činností ohrožovat životní prostředí, musí :
•
Vyžádat si souhlas s umístěním provozovny (ten mu vydá obec jako závazné
stanovisko k zahájení podnikatelské činnosti)
•
Vyžádat si závazný posudek orgánů hygienické služby (nutné při zavedení
jakéhokoli nového výrobku nebo materiálu, pro které jsou vydány technické
normy k dokumentaci staveb, k uvedení výroby do provozu, k návrhům na
zavedení nových technologických a pracovních postupů apod.)
•
Vyžádat si posudek orgánů požární ochrany
•
Vyžádat si územní rozhodnutí při výstavbě nového objektu, resp. takové
rekonstrukce, při níž se mění vnější vzhled stavby (rozhodnutí vydá stavební
úřad)
•
Vyžádat si stavební povolení
•
Získat povolení k odběru, resp. vypouštění odpadních vod od příslušného
vodohospodářského orgánu. Jestliže podnikatel odebírá vodu z veřejného
vodovodu, resp. vypouští odpadní vody do veřejné kanalizace, potom je
povinen uzavřít smlouvu s příslušným podnikem, který obhospodařuje
vodovody a kanalizace.
Založení živnosti (§ 45 – 56 Živnostenského zákona)
Provozování ohlašovací živnosti (živnosti volné, řemeslné nebo vázané) vyžaduje tuto
skutečnost ohlásit živnostenskému úřadu místně příslušnému podle sídla podnikatele nebo
místa podnikání.
Fyzická osoba v hlášení uvede:
•
Jméno a příjmení
•
Trvalé bydliště
•
Rodné číslo
Údaj, zda jí soud nebo správní orgán uložil zákaz činnosti, týkající se provozování živnosti.
Ustanoví-li odpovědného zástupce, pak uvede tyto údaje i za tuto osobu.
K ohlášení připojí fyzická osoba další dokumenty:
Výpis z rejstříku trestů ne starší než 6 měsíců, je-li ustaven odpovědný zástupce pak i výpis
z rejstříku trestů i tohoto zástupce
U ohlašovací řemeslné nebo vázané živnosti doklad prokazující její odbornou způsobilost
(§ 21 – 24 Živnostenského zákona), popřípadě odbornou způsobilost odpovědného zástupce
Živnosti řemeslné jsou uvedeny v příloze č. 1 Živnostenského zákona.
Upozornění: Výše zmíněné informace mají pouze orientační, nikoliv právně závazný
charakter. Podrobnosti laskavě prokonzultujte na příslušných úřadech a informujte se o
aktuálním znění příslušných předpisů (zejména živnostenský úřad, stavební úřad, hygienická
služba.)
Zajímavé odkazy:
www.mze.cz – Ministerstvo zemědělství
www. ECEAT.cz – Svaz podnikatelů ve venkovské turistice
a agroturistice
www. agronavigator – vše o ekologickém zemědělství
2.5 NADĚJKOV – Marketing
Marketing
Marketing představuje dynamický, integrovaný komplex funkcí, který umožňuje řešit
problémy spojené s podnikáním na rozvinutém trhu. Jde o koordinovanou součinnost mnoha
aktivit.
Činnosti prováděné v souladu s principy marketingu mohou napomoci podnikateli úspěšně
vyrábět a následně prodávat výrobky (služby), které zákazník požaduje. Uspokojení potřeb a
přání zákazníků se následně pozitivně projeví na tvorbě zisku.
Marketingový proces se skládá ze tří hlavních fází, kterými jsou plánování, realizace a
kontrola. Tzn., že před zahájením činnosti je zapotřebí pečlivě vše zanalyzovat – zjistit, jaká
je situace na trhu, zda jsem schopen udržet se na trhu, vyrobené výrobky prodat a nebo
dostatečně uspokojit poptávku. Z těchto poznatků vychází plánování. Po následné realizaci je
stejně tak důležitá kontrola dosažených výsledků. Podnikatel by měl dbát na zpětnou vazbu
od zákazníků, naslouchat jejich připomínkám, přáním i návrhům a flexibilně přizpůsobovat a
aktualizovat nabídku svých produktů.
Segmenty potencionálních klientů
Hlavní otázkou, kterou si podnikatel před zahájením své činnosti musí položit je: CO a
zejména PRO KOHO chce vyrábět.
Odpovědí na otázku „pro koho“ lze získat okruhy potenciálních zákazníků, na které by se
podnikatel měl orientovat při volbě způsobu propagace.
a) Hosté preferující zdravý životní styl
V případě obce Nadějkov a jeho okolí lze návštěvníkům nabídnout nepoškozené životní
prostředí nezatížené průmyslem. Toto prostředí je ideálním místem pro trávení volného času
lidí, kteří preferují zdravý způsob života. Tito klienti požadují zdravé, přírodní potraviny (př.
sýr, kozí mléko, med apod.) vyráběné tradičními původními technologiemi v rodinném
prostředí. Může se jednat o obyvatele velkých měst, pracovně velmi vytížené a snažící se
tedy kompenzovat tento nezdravý způsob života tím, že tráví svůj volný čas v čistém a
klidném prostředí. Předpokládá se také, že tento segment disponuje dostatečnými finančními
příjmy a je tedy velmi atraktivní.
b) Sportovci
Výhodou, kterou Nadějkov disponuje, jsou příznivé podmínky pro provozování řady
sportů. Ze zimních sportů jsou to zejména
běžkování, sáňkování, v budoucnu možnost
sjezdového lyžování. V ostatních ročních obdobích se nabízí jízda na koni, cyklistika po
zdejších cyklostezkách, možnost pěší turistiky po zdejší nádherné krajině či po naučné stezce.
Hosté zaměření zejména na provozování sportovních aktivit budou využívat farmu spíše jako
ubytovací zařízení.
c) Rodiny s menšími dětmi
Významným segmentem využívajícím nabídku farmy mohou být mladé rodiny s menšími
dětmi. Opět se zřejmě bude jednat o obyvatele větších měst, ztrácejících kontakt s přírodou.
Rodiče budou chtít seznámit své děti s prostředím venkova a posílit jejich vztah ke zvířatům.
Při pobytu mohou využít i naučné stezky pro děti.
d) Studenti škol zemědělského typu
Poněkud specifickým segmentem se mohou stát studenti škol zemědělského typu, kteří by
zde mohli vykonávat svou odbornou praxi. Aktivně by se mohli podílet na provozu farmy,
která by takto plnila jednu z nejdůležitějších funkcí cestovního ruchu – výchovnou. Tento
segment by mohl být poměrně početný a výhodou je i jeho opakující se poptávka. Není
rovněž náročný na komfortní vybavení.
e) Senioři
Klidné a atraktivní životní prostředí Nadějkova je rovněž vhodné pro pobyt starších
generací. Senioři ocení možnosti vycházek po lesích a kopcích s překrásnými vyhlídkami do
krajiny, čisté ovzduší a bohatou zeleň. Výhodou je jejich dostatek volného času a tedy
možnost dlouhodobějšího pobytu. Na druhou stranu mohou vyžadovat zvýšenou pozornost a
péči provozovatele farmy a náročnější služby. Těmito klienty se mohou stát spíše obyvatelé
větších měst, kteří budou chtít využít farmu jako jistý druh „druhého bydlení“.
f) Dětské tábory
Dostatek volného prostoru, kterým farma disponuje, by mohl být využit pro konání
letního dětského tábora. Děti by jistě rády využívaly možnosti jízdy na koních apod.
Pořádáním dětského tábora však může být způsoben nezájem ostatních segmentů o pobyt na
farmě.
g) Cizinci
Zajímavým okruhem klientů jsou zahraniční hosté. Na rozdíl od výše jmenovaných
skupin zákazníků, budou mít cizinci zájem též poznat české zvyky, tradice a nasát českou
atmosféru. Proto by provozovatel farmy měl vyzdvihnout specifika českého venkova – např.
již při výstavbě a vybavování ubytovacích prostor dbát na tradiční styl českého venkova,
který má pro cizince neopakovatelné kouzlo (př. povlaky peřin, roubená stavení, obrázková
výzdoba, apod). Výhodou tohoto segmentu je dostatek finančních prostředků a ochota
využívat všech nabízených a dostupných služeb poskytovaných provozovatelem farmy i
celého okolí.
Diferenciace segmentů
Je zřejmé, že každý segment bude vyžadovat jiné druhy služeb, jiný standard a
komfort a jinou pozornost a přístup podnikatele. Rovněž i ceny by měly být přizpůsobeny
tomu, kolik jsou zákazníci ochotni a schopni za poskytované služby zaplatit.
Jistá možnost diferenciace může spočívat v délce pobytu hosta, věku hosta, ochoty hosta
podílet se na provozu farmy (např. za pomoc se zvířaty poskytnout snídaně zdarma či
vyjížďka na koni zdarma) apod.
Propagace
Zájemce o podnikání by si měl v první řadě uvědomit, že „produkt (nebo služba), o
kterém se neví – jakoby neexistoval !!“.
Velmi důležité je tedy se svou činností seznámit potencionální zákazníky, informovat je o
tom, co jim mohu nabídnout a přesvědčit je o tom, že právě já jim mohu nabídnout to, co si
přejí a zdůraznit výhody oproti konkurenci.
Styl propagace jednotlivých podnikatelů v Nadějkově by se měl shodovat s celkovou
snahou obce, prezentovat se jako obec sžitá s přírodou. Provedení jednotlivých propagačních
nosičů by mělo odpovídat představě „návratu k přírodě a ke zdravému stylu života“.
Stejně jako obec užívá při vydávání svého obecního zpravodaje „Hlas Nadějkova“
papíru bez barevné úpravy nebo použilo při tvorbě naučné stezky tabulí s informacemi dřevo
a přírodní úpravu, tak i ostatní podnikatelé by se měli pro komplexní dojem propagace při
výrobě informačních letáků, tabulí, popř. internetových stránek držet myšlenky ekologicky
nezávadných, nejlépe přírodních materiálů (např. recyklovaný papír), dřeva a přírodních
motivů.
Možnosti propagace – kanály
Využít by se dalo již existujících webových stránek obce Nadějkov, na kterých by
byly umístěny odkazy na jednotlivé subjekty. Na těchto stránkách by neměly chybět kontakty
na podnikatele, období, ve kterém je možné využít služeb farem, popis nabízených aktivit na
farmách, popis ubytování a také výčet.
Při tvorbě internetových stránek je nutné provádět včasnou aktualizaci, aby
nedocházelo k zastarávání informací a tím k možným nedorozuměním se zákazníky, či ke
ztrátě důvěry zákazníka nejen k informacím ale k celému subjektu.
Dalším možným způsobem jak na svou nabídku mohou podnikatelé upozornit je
reklama v místních rozhlasových stanicích (však poměrně finančně náročná), informační
tabule kolem komunikací, letáky umístěné na Obecním úřadě, na informační tabuli,
v místním hostinci, umístěné v informačních centrech po celém regionu, inzeráty v novinách
apod.
Využít lze také spolupráce mezi jednotlivými subjekty (např. při plně využité
kapacitě jednoho ubytovacího zařízení může podnikatel doporučit ubytování jinde).
Účinným prostředkem jak na sebe upozornit je také znázornění farmy v turistické mapě,
v brožurách informujících o celém regionu nebo například ve Zlatých stránkách.
Swot analýza
Silné stránky
Slabé stránky
•
Přírodní potenciál
•
Finanční zdroje
•
Zázemí statku
•
Nedostatek pracovních sil
•
Kvalitní lidský potenciál
•
Vysychání vodních zdrojů
Příležitosti
•
Hrozby
Nenasycenost trhu v oblasti
agroturistiky
2.6 Finance
Kdo může žádat o dotaci z EU?
•
Dotace lze poskytnout osobě (dále jen žadateli), která splňuje níže uvedené podmínky
a podmínky uvedené u jednotlivých programů.
•
Žadatelem může být rovněž subjekt, který bude dotační prostředky administrovat jiné
fyzické nebo právnické osobě, pokud je uvedeno u jednotlivých programů.
Kdo nemůže žádat o dotaci z EU?
•
Žadatelem nemůže být subjekt, který nemá trvalý pobyt, případně sídlo na území
České republiky nebo neprokáže, že oprávněně podniká na území České republiky.
•
Žadatelem nemůže být sdružení vzniklé podle § 829 Občanského zákoníku,
jorganizační složka státu, příspěvková organizace, subjekty v působnosti Ministerstva obrany,
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva
životního prostředí, Ministerstva vnitra a Ministerstva pro místní rozvoj (pokud není u
jednotlivých programů uvedeno jinak).
•
Žadatel, který obdržel v příslušném roce na účel nebo na předmět, pro který je
požadována dotace, úvěr s podporou Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu,
a.s. (dále jen „PGRLF“) nebo dotaci či příspěvek z rozpočtu ministerstev, z jiných
rozpočtových kapitol státního rozpočtu nebo státních fondů, apod.
Vyplnění žádosti o dotaci
•
Žadatel dokládá v žádosti své identifikační údaje dle závazného vzoru uvedeného v
příloze včetně „Čestného prohlášení“ a dále údaje a informace uvedené u jednotlivých
programů v odstavci „Žádost obsahuje" a příslušných tabulkách. Žadatel je povinen uvést
požadované údaje úplně a pravdivě.
•
Žádosti o dotaci se podávají samostatně za každý dotační program a za každý předmět
dotace dle sídla podnikání (u právnické osoby) a dle trvalého bydliště (u fyzické osoby).
Zjistí-li příslušné ministerstvo (které má na starosti příslušnou dotaci), že žádost je neúplná
nebo obsahuje-li nepravdivé údaje, vrátí ji žadateli spolu s uvedením vad podání a s výzvou
a lhůtou k jejich odstranění. Nedojde-li k odstranění vad žádosti do stanovené lhůty, žádost
se zamítne.
Jak a kam předat žádost o dotaci?
Žádost o dotaci předáte na příslušné ministerstvo, které má dotaci (o kterou žádáte) na
starosti. Tuto žádost předáte jedním z těchto způsobů:
•
osobně na příslušném ministerstvu
•
oprávněné osobě, která žádost předá za vás
•
poštou s razítkem pošty ve stanoveném termínu
Vyplnění žádosti o dotaci
•
Žadatel dokládá v žádosti své identifikační údaje dle závazného vzoru uvedeného v
příloze včetně „Čestného prohlášení“ a dále údaje a informace uvedené u jednotlivých
programů v odstavci „Žádost obsahuje" a příslušných tabulkách. Žadatel je povinen uvést
požadované údaje úplně a pravdivě.
•
Žádosti o dotaci se podávají samostatně za každý dotační program a za každý předmět
dotace dle sídla podnikání (u právnické osoby) a dle trvalého bydliště (u fyzické osoby).
Zjistí-li příslušné ministerstvo (které má na starosti příslušnou dotaci), že žádost je neúplná
nebo obsahuje-li nepravdivé údaje, vrátí ji žadateli spolu s uvedením vad podání a s výzvou
a lhůtou k jejich odstranění. Nedojde-li k odstranění vad žádosti do stanovené lhůty, žádost
se zamítne.
Jak a kam předat žádost o dotaci?
Žádost o dotaci předáte na příslušné ministerstvo, které má dotaci (o kterou žádáte) na
starosti. Tuto žádost předáte jedním z těchto způsobů:
•
osobně na příslušném ministerstvu
•
oprávněné osobě, která žádost předá za vás
•
poštou s razítkem pošty ve stanoveném termínu
Za jakých podmínek dostanete dotaci?
•
Dotaci vám příslušné ministerstvo poskytne, jestliže žádost i žadatel splňují podmínky
a lhůty stanovené Zásadami. Žádosti o dotace dle jednotlivých dotačních programů se
projednávají podle pořadí, v jakém byly zaregistrovány na příslušném ministerstvu.
•
Dotace přísluší žadateli, který není v likvidaci nebo na jehož majetek nebyl prohlášen
konkurs, neprobíhá konkursní řízení nebo řízení vyrovnací, nebo nebyl návrh na prohlášení
konkursu zamítnut pro nedostatek majetku.
•
Dojde-li příslušné ministerstvo k závěru, že podmínky pro poskytnutí dotace nejsou
splněny, sdělí to písemně žadateli spolu s důvody, pro které nelze dotaci poskytnout.
Zamítnutí žádosti je konečné a nelze proti němu podat stížnost ani odvolání.
Při poskytování dotací se postupuje dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
ve znění pozdějších předpisů.
Poskytnutí dotace
Příslušné ministerstvo vydá žadateli dotaci na základě "rozhodnutí o poskytnutí
dotace". Rozhodnutí se vyhotovuje minimálně v pěti vyhotoveních, každé vyhotovení
rozhodnutí má hodnotu originálu. Rozhodnutí obdrží příjemce dotace, dvakrát útvar
příslušného ministerstva, který rozhodnutí vydal, z toho jedno předá příslušnému útvaru
plateb příslušného ministerstva k proplacení, dvakrát příslušné pracoviště ministerstva, z toho
jedno vyhotovení rozhodnutí předá místně příslušnému FÚ (u právnických osob podle místa
jejího sídla v ČR, u fyzických osob podle adresy trvalého pobytu v ČR).
Finanční vyjádření dotace v rozhodnutí bude uvedeno v částkách zaokrouhlených na celé Kč
směrem dolů.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace obsahuje:
1. Označení příjemce dotace
Fyzická osoba (dále jen FO):
•
jméno a příjmení (dále jen „jméno"), bydliště,
•
bankovní spojení příjemce dotace,
•
identifikační číslo (dále jen IČ) příjemce dotace.
Právnická osoba (dále jen PO):
•
název obchodní firmy,
•
sídlo firmy,
•
bankovní spojení příjemce dotace,
•
identifikační číslo (dále jen IČ) příjemce dotace.
2. Účel, na který je dotace poskytována
•
kód a název programu/podprogramu,
•
účel dotace.
3. Výši dotace
•
celkovou výši uznaných nákladů, respektive výdajů, na účel dotace, které byly nebo
budou vynaloženy v příslušném roce (pouze u dotací, které jsou stanoveny procentem nebo
fixní částkou) nebo celkový počet přiznaných jednotek (u dotací, které jsou stanoveny
sazbou na jednotku), sazbu dotace na jednotku nebo procentní výši poskytnuté dotace,
celkovou výši dotace.
Kam se obrátit
Nejste-li připraveni na sezónu nebo si nejste jisti, pak zašlete mail ([email protected])
nebo zatelefonujte na sekretariát Svazu podnikatelů 541 235 080 (i fax). K dispozici Vám
budou zkušení odborníci v regionech.. U nich si můžete sjednat BEZPLATNOU poradenskou
návštěvu. Doporučuje se vzít sebou plány, fotografie, nákresy atd. a připravit si otázky, abyste
mohli co nejpodrobněji prokonzultovat svůj záměr. Další poradenské služby jsou odběratelem
hrazeny dle aktuálního ceníku (ten najdete na adrese www.eceat.cz , Jak se stát
ubytovatelem).
Odborníci v rámci regionu
Jitka Rudová
Vojetice 9
342 01 Sušice
e-mail: [email protected]
tel: 376 588 196, 728 077 004
Ing. Petr Novák
Lhotka 10
588 56 Telč
e-mail: [email protected]
tel: 567 317 111, 777 317 111
Kontakty na existující agrofarmy
Agroturistika, Jitka Rudová, Vojetice 9, 342 01 Sušice
Tel.: +420 376 588 196
e-mail:[email protected]
Jaroslav Uher, Rybník 8, 345 25 Hostouň
Tel.: +420 379 496 325, +420 604 360 487
e-mail:[email protected]
Penzion Pístina, Vladimír Šašek, Pístina 25, 378 02 Stráž nad Nežárkou
Tel., fax: +420 384 389 001
Špatný František - ekologická farma s chovem koz a koní, 387 73 Bílsko 25
Tel.: +420 383 391 891
e-mail:[email protected]
http://kofa.ecn.cz/
2.7 Závěr
Již v úvodu bylo zmíněno, že práce má doporučující charakter, avšak podle následujících
bodů lze postupovat i v praxi.
1. Sestavit podnikatelský plán
o stanovení prioritních cílů a přínosů podnikatelské činnosti
o finanční analýza
o časový harmonogram dílčích cílů
o zvážení dalších možností rozvoje
2. Seznámit se s legislativními podmínkami a možnostmi dotačních programů, popřípadě se
zkontaktovat s farmou, která má v této oblasti určité zkušenostmi.
3. Získat potřebná povolení nutná k zahájení podnikatelské činnosti (hygienická stanice,
stavební úřad).
4. Založení živnosti
5. Realizace vlastního projektu
6. Průběžná inovace a neustálé rozšiřování nabídky služeb a zvyšování jejich kvality.
Nezbývá nám nic jiného než popřát mnoho štěstí a úspěchů nejen na poli pracovním.
Závěrem bychom chtěli poděkovat panu MgA Petru Kuklovi, panu Arch. Martinovi
Jírovskému a panu starostovi Zdeňkovi Černému za odborné rady a připomínky během tvorby
této práce.

Podobné dokumenty

Výroční zpráva za rok 2003 ve formátu PDF

Výroční zpráva za rok 2003 ve formátu PDF výroční zpráva Vám již tradičně přináší informace o tom, jak naše organizace naplňuje své poslání a cíle a rádi bychom, aby Vás přesvědčila o efektivním nakládání s finančními prostředky i lidským ...

Více

Brožura - MAS SP - MAS Střední Povltaví, zs

Brožura - MAS SP - MAS Střední Povltaví, zs je malá vesnice, část obce Bernartice v okrese Písek. Nachází se asi 2 km na jihozápad od Bernartic. Je zde evidováno 42 adres. Trvale zde žije 70 obyvatel. První písemná zpráva o vesnici pochází z...

Více

Zpravodaj.2013.4

Zpravodaj.2013.4 se sídlem Nerudova 640/41 Šumperk, nabízí bezplatně pro všechny zájemce sérii čtyř školení k zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který je převratnou změnou soukromého práva a nabude účinnosti od...

Více

Slovníku neologizmů 2

Slovníku neologizmů 2 adventur adventura adventuro adventuru adventury adventuře aerobičce aerobiček aerobička aerobičko aerobičku aerobičky agentoman agrodovoz agrofarem agrofarma agrofarmě agrofarmo agrofarmu agrofarm...

Více

Zachovalý kraj, z. s. Výroční zpráva za rok 2015

Zachovalý kraj, z. s. Výroční zpráva za rok 2015 průzkumných území v roce 2014. Základem dokumentu, který vychází z dlouhých debat v minulých letech, je, že v okamžiku rozhodování o posledních dvou lokalitách, konkrétně před podáním žádosti o sta...

Více