Bzenec - Moravský Písek

Komentáře

Transkript

Bzenec - Moravský Písek
MĚSTSKÝ ÚŘAD BZENEC
STAVEBNÍ ÚŘAD
náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec, Česká republika, IČ 00284807, DIČ: CZ00284807
Váš dopis č.:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ze dne:
Spis. zn.:
STAV/11/1088
IČ 659 93 390
Naše č. j.:
13/06401/STAV/STEJ
Vyřizuje:
Jana Štefanovová
Na Pankráci 546/56
Tel. / Mob.:
140 00 Praha4
e-mail:
v zastoupení
HBH projekt, s.r.o.
IČ 449 61 944
Ve Bzenci:
29.11.2013
Kabátníkova 5
602 00 Brno 2
VEŘEJNÁ
VYHLÁŠKA
O pokračování řízení, výzva k seznámení s podklady rozhodnutí a pozvání k veřejnému ústnímu
jednání
Městský úřad Bzenec, stavební úřad jako příslušný podle § 13 odst 1 písm e) zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řadu ( stavební zákon) v platném znění oznamuje v souladu s ust. §
65 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, že pokračuje v řízení ve věci vydání územního rozhodnutí pro
umístění stavby :
Rychlostní silnice R 55
stavba 5509 Moravský Písek - Bzenec
na pozemcích parc. č.:
5103/59 - orná půda, 5066/9 - orná půda, 5082/36 - orná půda, 5082/5 - orná půda, 5062/8 - orná půda,
488/43 - ostatní plocha, 5087/4 - ostatní vodní plocha, 5092/1 - orná půda, 5082/73 - orná půda,
5083/6 - zahrada, 5082/6 - orná půda, 5103/43 - orná půda, 5064/1 - ostatní vodní plocha, 5065/1 ostatní plocha, 5066/6 - orná půda, 5082/22 - orná půda, 5082/84 - orná půda, 5086/28 - orná půda,
5087/26 – ostatní vodní plocha, 5103/68 - orná půda, 5086/18 - orná půda, 5087/13 - ostatní vodní
plocha, 5066/8 - orná půda, 5103/57 - orná půda, 5082/96 - orná půda, 488/41 - ostatní plocha,
5086/17 - orná půda, 5087/11 - ostatní vodní plocha, 5082/88 - orná půda, 5082/68 - orná půda,
5082/70 - orná půda, 5082/82 - orná půda, 5103/81 - orná půda, 5103/83 - orná půda, 5082/13 - orná
půda, 5082/37 - orná půda, 5082/64 - orná půda, 5085/28 - ostatní plocha, 5082/10 - orná půda,
5103/49 - orná půda, 5082/62 - orná půda, 5085/14 - ostatní plocha, 5086/1 - orná půda, 5082/8 - orná
Telefony: ústředna - 518/306 411, podatelna a sekretariát – 518/306 416, fax: 518/306 432
e-mail: [email protected], ID datové schránky: uyvb2ie
bankovní spojení : KB Hodonín, pob. Bzenec č.ú.: 3529671/0100
Stránka 1 z 23
půda, 5103/46 - orná půda, 5086/19 - orná půda, 5103/64 - orná půda, 5086/15 - orná půda, 5087/6 ostatní vodní plocha, 5082/24 - orná půda, 5103/72 - orná půda, 5062/10 - orná půda, 5102/7 - ostatní
plocha, 5103/62 - orná půda, 5082/16 - orná půda, 5103/78 - orná půda, 5103/67 - orná půda, 5103/58
- orná půda, 5101/13 - orná půda, 5102/6 - ostatní plocha, 5086/20 - orná půda, 5086/11 - orná půda,
5082/4 - orná půda, 5103/66 - orná půda, 5062/9 - orná půda, 5103/52 - orná půda, 5063 - ovocný sad,
5064/3 - ostatní vodní plocha, 5066/2 - orná půda, 5082/83 - orná půda, 5082/87 - orná půda, 5082/92 orná půda, 5103/60 - orná půda, 5103/61 - orná půda, 5082/11 - orná půda, 5082/78 - orná půda,
5103/48 - orná půda, 5066/7 - orná půda, 5062/7 - orná půda, 5087/9 - ostatní vodní plocha, 5093/12 orná půda, 5082/20 - orná půda, 5082/59 - orná půda, 5085/11 - ostatní plocha, 5086/4 - orná půda,
5082/91 - orná půda, 5085/27 - ostatní plocha, 5086/13 - orná půda, 5087/18 - ostatní vodní plocha,
5062/4 - orná půda, 5082/86 - orná půda, 5082/79 - orná půda, 5103/38 - orná půda, 5082/98 - orná
půda, 5082/67 - orná půda, 5103/84 - orná půda, 5082/12 - orná půda, 5103/50 - orná půda, 5082/85 orná půda, 5082/74 - orná půda, 5103/79 - orná půda, 5082/14 - orná půda, 5103/53 - orná půda,
5087/10 - ostatní vodní plocha, 5093/17 - orná půda, 5082/75 - orná půda, 5082/90 - orná půda, 5087/8
- ostatní vodní plocha, 5086/25 - orná půda, 5085/26 - ostatní plocha, 5086/29 - orná půda, 5087/27 ostatní vodní plocha, 5082/56 - orná půda, 5085/8 - ostatní plocha, 5086/7 - orná půda, 5082/80 - orná
půda, 5103/65 - orná půda, 5086/26 - orná půda, 5087/24 - ostatní vodní plocha, 5082/95 - orná půda,
5082/30 - orná půda, 5082/33 - orná půda, 5082/69 - orná půda, 5086/23 - orná půda, 5086/27 - orná
půda, 5086/8 - orná půda, 5087/25 - ostatní vodní plocha, 5103/82 - orná půda, 5082/76 - orná půda,
5082/61 - orná půda, 5085/13 - ostatní plocha, 5086/2 - orná půda, 5103/55 - orná půda, 5086/9 - orná
půda, 5062/14 - orná půda, 5062/2 - orná půda, 5066/3 - orná půda, 5066/4 - orná půda, 5103/113 orná půda, 5103/143 - orná půda, 5101/32 - orná půda, 5103/19 - orná půda, 5103/35 - orná půda,
5062/5 - orná půda, 5062/6 - orná půda, 5082/15 - orná půda, 5103/54 - orná půda, 5082/32 - orná
půda, 5103/51 - orná půda, 5101/42 - ostatní plocha, 4882/1 – ostatní plocha, 4882/2 - ostatní plocha,
5103/14 - orná půda, 5103/15 - orná půda, 5103/56 - orná půda, 5083/1 - ovocný sad, 5083/2 zahrada, 5102/3 - ostatní plocha, 4813/13 - ostatní plocha, 4814 - ostatní plocha, 488/42 – ostatní
plocha, 5030/1 - lesní půda, 5054/2 - ostatní plocha, 5054/3 - ostatní plocha, 5054/4 - ostatní plocha,
5056/1 - ostatní plocha, 5056/2 - ostatní plocha, 5056/9 - ostatní plocha, 5062/11 - orná půda, 5062/13
- orná půda, 5062/3 - orná půda, 5064/4 - ostatní vodní plocha, 5065/2 - ostatní plocha, 5065/3 ostatní plocha, 5066/14 - orná půda, 5066/5 - orná půda, 5080/1 - ostatní plocha, 5081/2 - ostatní
vodní plocha, 5081/3 - ostatní vodní plocha, 5082/1 - orná půda, 5082/17 - orná půda, 5082/21 - orná
půda, 5082/23 - orná půda, 5082/3 - orná půda, 5082/31 - orná půda, 5082/34 - orná půda, 5082/39 orná půda, 5082/57 - orná půda, 5082/58 - orná půda, 5082/60 - orná půda, 5082/66 - orná půda,
5082/71 - orná půda, 5082/77 - orná půda, 5082/81 - orná půda, 5082/89 - orná půda, 5082/9 - orná
půda, 5082/93 - orná půda, 5082/94 - orná půda, 5082/97 - orná půda, 5083/9 - zahrada, 5085/10 ostatní plocha, 5085/12 - ostatní plocha, 5085/9 - ostatní plocha, 5086/10 - orná půda, 5086/12 - orná
půda, 5086/14 - orná půda, 5086/16 - orná půda, 5086/21 - orná půda, 5086/22 - orná půda, 5086/24 orná půda, 5086/3 - orná půda, 5086/5 - orná půda, 5086/6 - orná půda, 5087/12 - ostatní vodní plocha,
5087/19 - ostatní vodní plocha, 5087/20 - ostatní vodní plocha, 5087/3 - ostatní vodní plocha, 5087/5 ostatní vodní plocha, 5087/7 - ostatní vodní plocha, 5088 - orná půda, 5090/1 - ovocný sad, 5093/49 orná půda, 5094/1 - lesní půda, 5101/2 - orná půda, 5103/36 - orná půda, 5103/37 - orná půda, 5103/39
- orná půda, 5103/40 - orná půda, 5103/41 - orná půda, 5103/42 - orná půda, 5103/47 - orná půda,
5103/80 - orná půda, 5103/85 - orná půda, 602/1 - orná půda, 5044/2 - ostatní plocha, 5053/1 zahrada, 5055 - zahrada, 5056/6 - ostatní plocha, 5059 - zahrada, 5061/1 - ostatní vodní plocha,
5065/4 - ostatní plocha, 5082/2 - orná půda, 5082/35 - orná půda, 5082/38 - orná půda, 5082/65 - orná
půda, 5082/7 - orná půda, 5082/72 - orná půda, 5082/99 - orná půda, 5103/144 - orná půda, 5103/45 orná půda, 5103/63 - orná půda, 5103/86 - orná půda, 5081/1 - ostatní vodní plocha, 5083/7 - zahrada,
5083/8 – zahrada, 5083/3 – zahrada, 5082/40 - orná půda, 4882/34, - ostatní plocha, 4882/35 – ostatní
plocha, 5103/69 – orná půda všech v k.ú. Bzenec
4914 - orná půda, 5144 - orná půda, 4239 - orná půda, 4277 - orná půda, 5284 - orná půda, 3556 ostatní plocha, 4231 - orná půda, 4855 - orná půda, 5229 - orná půda, 4923 - orná půda, 5342 - orná
půda, 4314 - orná půda, 4278 - orná půda, 4303 - orná půda, 4546 - orná půda, 4937 - orná půda, 4290
- orná půda, 1948/229 - ostatní plocha, 1948/241 - ostatní plocha, 4868 - orná půda, 4935 - orná půda,
5059 - orná půda, 5282 - orná půda, 5340 - orná půda, 5233 - orná půda, 5333 - orná půda, 4840 - orná
půda, 5224/1 - lesní půda, 3548 - ostatní plocha, 4875 - orná půda, 4293 - orná půda, 4862 - orná
Stránka 2 z 23
půda, 4262 - orná půda, 5334 - orná půda, 4268 - orná půda, 4279 - orná půda, 4283 - orná půda, 4544
- orná půda, 4864 - orná půda, 4305 - orná půda, 5273 - orná půda, 5142 - orná půda, 4235 - orná půda,
4831 - orná půda, 1907 - zastavěná plocha, 4271 - orná půda, 5259 - orná půda, 4913 - orná půda,
5150 - orná půda, 5265 - orná půda, 4886 - orná půda, 4922 - orná půda, 5276 - orná půda, 4263 - orná
půda, 5156 - orná půda, 5345 - orná půda, 4917 - orná půda, 4873 - orná půda, 5354 - orná půda, 4230
- orná půda, 5343 - orná půda, 5341 - orná půda, 4287 - orná půda, 4860 - orná půda, 5145 - orná půda,
5234 - orná půda, 3558 - ostatní plocha, 4233 - orná půda, 4236 - orná půda, 3545 - ostatní plocha,
5256 - orná půda, 4276 - orná půda, 4273 - orná půda, 4861 - orná půda, 4906 - orná půda, 5112 - orná
půda, 5275 - orná půda, 4265 - orná půda, 4306 - orná půda, 3549 - ostatní plocha, 3550 - ostatní
plocha, 4931 - orná půda, 3553 - ostatní plocha, 4876 - orná půda, 5147 - orná půda, 5268 - orná půda,
4275 - orná půda, 5352 - orná půda, 4308 - orná půda, 3555 - ostatní plocha, 3557 - ostatní plocha,
4232 - orná půda, 5225 - lesní půda, 5247 - orná půda, 5269 - orná půda, 4238 - orná půda, 4244 - orná
půda, 4927 - orná půda, 4858 - orná půda, 4910 - orná půda, 4911 - orná půda, 4867 - orná půda, 5330
- orná půda, 4289 - orná půda, 4288 - orná půda, 4852 - orná půda, 5253 - orná půda, 1948/162 ostatní plocha, 4835 - orná půda, 4842 - orná půda, 5332 - orná půda, 5272 - orná půda, 5237 - orná
půda, 4940 - orná půda, 5243 - orná půda, 4294 - orná půda, 4924 - orná půda, 5245 - orná půda, 4309
- orná půda, 4269 - orná půda, 4825 - orná půda, 5331 - orná půda, 3541 - ostatní plocha, 3542 ostatní plocha, 4908 - orná půda, 5222 - lesní půda, 5258 - orná půda, 3543 - ostatní plocha, 4871 orná půda, 4888 - orná půda, 4297 - zahrada, 4874 - orná půda, 3551 - ostatní plocha, 4264 - zahrada,
4928 - orná půda, 5242 - orná půda, 5235 - orná půda, 4310 - orná půda, 4266 - orná půda, 3552 ostatní plocha, 3560 - ostatní plocha, 4880 - orná půda, 5274 - orná půda, 5141 - orná půda, 5240 orná půda, 5143 - orná půda, 5263 - orná půda, 5226 - lesní půda, 5270 - orná půda, 4299 - orná půda,
1948/163 - ostatní plocha, 4836 - orná půda, 5236 - orná půda, 4870 - orná půda, 5149 - orná půda,
5264 - orná půda, 4286 - orná půda, 4926 - orná půda, 5246 - orná půda, 4270 - orná půda, 5105 - orná
půda, 5238 - orná půda, 1948/174 - ostatní plocha, 4837 - orná půda, 5337 - orná půda, 5288 - orná
půda, 5261 - orná půda, 4237 - orná půda, 3540 - ostatní plocha, 4936 - orná půda, 5241 - orná půda,
4313 - orná půda, 5252 - orná půda, 5228/1 - orná půda, 5228/2 - orná půda, 4274 - orná půda, 5344 orná půda, 5250 - orná půda, 5351 - orná půda, 4907 - orná půda, 5277 - orná půda, 4545 - orná půda,
4261 - orná půda, 4850 - orná půda, 4267 - orná půda, 4882 - orná půda, 4887 - orná půda, 5104 - orná
půda, 4865 - orná půda, 5271 - orná půda, 1948/224 - ostatní plocha, 4295 - orná půda, 4856 - orná
půda, 5281 - orná půda, 3554 - ostatní plocha, 3559 - ostatní plocha, 4234 - orná půda, 5336 - orná
půda, 4307 - orná půda, 1948/173 - ostatní plocha, 4841 - orná půda, 4285 - orná půda, 5249 - orná
půda, 4872 - orná půda, 4857 - orná půda, 4884 - orná půda, 5152 - orná půda, 5260 - orná půda, 4879
- orná půda, 4866 - orná půda, 5346 - orná půda, 5283 - orná půda, 4930 - orná půda, 4899 - orná
půda, 3513 - ostatní plocha, 4745 - ostatní plocha, 4915 - orná půda, 5338 - orná půda, 4312 - orná
půda, 1948/134 - ostatní plocha, 1948/135 - ostatní plocha, 1951/7 - ostatní plocha, 4828 - orná půda,
5146 - orná půda, 5262 - orná půda, 4302 - orná půda, 4304 - orná půda, 4848 - orná půda, 5224/2 lesní půda, 5335 - orná půda, 4292 - orná půda, 4830 - orná půda, 4272 - orná půda, 5316 - orná půda,
5148 - orná půda, 5060 - orná půda, 5083 - orná půda, 4938 - orná půda, 5285 - orná půda, 5329 orná půda, 4897 - orná půda, 5103 - orná půda, 5230 - orná půda, 4301 - orná půda, 4284 - orná půda,
1941/77 - orná půda, 4318 - orná půda, 4863 - orná půda, 5231 - orná půda, 4296 - orná půda, 3547 ostatní plocha, 5244 - orná půda, 5248 - orná půda, 1817 - zastavěná plocha, 1818 - zastavěná
plocha, 4187/1 – lesní pozemek, 4187/2 – lesní pozemek, 4215/1 – lesní pozemek, 4215/2 – lesní
pozemek, 4225 - ostatní plocha, 4227 - zahrada, 4228 - ostatní plocha, 4229 - zahrada, 1948/124 ostatní plocha, 1948/125 - ostatní plocha, 1948/126 - ostatní plocha, 1948/127 - ostatní plocha,
1948/128 - ostatní plocha, 1948/129 - ostatní plocha, 1948/130 - ostatní plocha, 1948/136 - ostatní
plocha, 1948/137 - ostatní plocha, 1948/144 - ostatní plocha, 1948/145 - ostatní plocha, 1948/152 ostatní plocha, 1948/153 - ostatní plocha, 1948/169 - ostatní plocha, 1948/170 - ostatní plocha,
1948/177 - ostatní plocha, 1948/185 - ostatní plocha, 1948/186 - ostatní plocha, 1948/195 - ostatní
plocha, 1948/206 - ostatní plocha, 1948/207 - ostatní plocha, 1948/215 - ostatní plocha, 1948/216 ostatní plocha, 1948/217 - ostatní plocha, 1948/218 - ostatní plocha, 1948/225 - ostatní plocha,
1948/228 - ostatní plocha, 1948/240 - ostatní plocha, 1948/244 - ostatní plocha, 1948/245 - ostatní
plocha, 1948/248 - ostatní plocha, 1951/10 - ostatní plocha, 1951/2 - ostatní plocha, 1951/3 - ostatní
plocha, 1951/4 - ostatní plocha, 1951/5 - ostatní plocha, 1951/6 - ostatní plocha, 1951/8 - ostatní
plocha, 1951/9 - ostatní plocha, 4849 - orná půda, 4851- orná půda, 4925 - orná půda, 5251 - orná
půda, 4883 - orná půda, 5266 - orná půda, 1948/230 - ostatní plocha, 1948/242 - ostatní plocha, 4869
Stránka 3 z 23
- orná půda, 4832 - orná půda, 5223 - lesní půda, 4300 - orná půda, 4226 - ostatní plocha, 5140 - orná
půda, 1948/246 - ostatní plocha, 1948/247 - ostatní plocha, 4834 - orná půda, 1948/243 - ostatní
plocha, 1948/196 - ostatní plocha, 4933/1 - orná půda, 5061 - orná půda, 1948/178 - ostatní plocha,
3546 - ostatní plocha, 4506 - ostatní vodní plocha, 4240 - orná půda, 4241 - orná půda, 4854 - orná
půda, 4853 - orná půda, 4903 - orná půda, 5254 - orná půda, 4902 - orná půda, 5255 - orná půda, 3544
- ostatní plocha, 4243 - ostatní plocha, 4281 - ostatní plocha, 4282 - ostatní plocha, 4311 - ostatní
plocha, 4329 - ostatní plocha, 4543 - ostatní plocha, 4735 - ostatní plocha, 4859 - ostatní plocha,
4889 - ostatní plocha, 4901 - ostatní plocha, 4904 - ostatní plocha, 4905 - lesní půda, 4916 - orná
půda, 4941 - ostatní plocha, 5017 - ostatní plocha, 5058 - ostatní plocha, 5082 - ostatní plocha, 5221
- lesní půda, 5151 - orná půda, 5227/1 - lesní půda, 5239 - ostatní plocha, 5257 - lesní půda, 5279 lesní půda, 5287 - ostatní plocha, 5290 - ostatní plocha, 5310 - lesní půda, 5313 - ostatní plocha,
5314 - ostatní plocha, 5315 - ostatní plocha, 5319 - ostatní plocha, 5414 - ostatní plocha, 4827 - orná
půda, 4898 - orná půda, 4934 - orná půda, 4939 - orná půda, 5154 - orná půda, 5278 - orná půda, 5286
- orná půda, 5339 - orná půda, 5347 - orná půda, 1949/3 – zastavěná plocha a nádvoří všech v k.ú.
Moravský Písek,
které bylo zahájeno dne 29.5.2009 na základě žádosti společnosti
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha, IČ 65993390 v zastoupení
společností HBH Projekt spol. s.r.o. Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, IČ 44961944 na základě
písemné plné moci,
a přerušeno dne 12.6.2009 usnesením č.j.0903337/2500/STEJ/STU/001 za účelem odstranění
nedostatků návrhu do 30.6.2010. Usnesením ze dne 7.7.2010 č.j. 1003808/2500/STEJ/STU/001 byla
lhůta pro přerušení prodloužena do 30.6.2011, usnesením ze dne 3.6.2010 č.j. 11/03569/STAV/STEJ
Sp. zn. STAV/11/1088 byla lhůta prodloužena do 30.6.2012, usnesením ze dne 30.10.2012 č.j.
12/05897/STAV/STEJ Sp. zn. STAV/11/1088 byla lhůta prodloužena do 30.6.2013. usnesením ze dne
18.5.2013 č.j. 13/02633/STAV/STEJ Sp. zn. STAV/11/1088 byla lhůta prodloužena do 31.10.2013.
Dne 31.10.2013 obdržel Městský úřad Bzenec, stavební úřad žádost o pokračování v územním řízení
s doplněním podkladů.
Popis stavby:
Obsahem předložené dokumentace je výstavba rychlostní komunikace R 55, stavby 5509 v úseku
Moravský Písek – Bzenec.
Počátek stavby je umístěn na sever od Moravského Písku, kde je trasa napojena na stávající silnici
II/427. Až k lesnímu porostu Hrubý Háj je trasa vedena v nezastavěném území. Po průchodu lesem
těsně míjí zástavbu v oblasti zvané Bzenec – Kolonie a pokračuje nezastavěným územím ve Bzenci.
Je navržena komunikace odpovídající šířkovému uspořádání kategorie R 25,5/120 v celkové délce
4125 m. Dokumentace řeší také přeložku silnice III. třídy, místních komunikací a polních cest,
výstavbu obslužných a provizorních komunikací, mostních objektů, přeložky inženýrských sítí, systém
elektronického mýta a SOS oplocení proti vniknutí zvěře z lesa na rychlostní silnici.
Členění stavby na stavební objekty a provozní sobory
Objekty řady 000 – Objekty přípravy staveniště
SO 001 Demolice stávajících objektů
SO 011 Příprava území stavby
Objekty řady 100 – Objekty pozemních komunikací
SO 101 Rychlostní silnice R55 v km 25.500 – 29.625
Stránka 4 z 23
SO 111
SO 121
SO 122
SO 131
SO 132
SO 133
SO 134
SO 141
SO 142
SO 143
SO 144
SO 151
SO 152
SO 154
SO 161
SO 162
SO 171
MÚK Bzenec v km 29.69
Přeložka silnice III/4951 v km 26.90
Rondel a rekonstrukce silnice I/54
Přeložka místní komunikace Podhájí v km 28.68
Přeložka chodníku podél silnice I/54
Stezka pro pěší v km 26.03
Přeložka chodníku podél silnice III/4951
Přeložka polní cesty v km 25.76
Přeložka polní cesty v km 26.14
Přeložka lesní cesty v km 27.80
Rekonstrukce účelové komunikace v ČSPH
Provizorní vozovka v km 25.56
Provizorní vozovka v km 26.84
Provizorní vozovka v km 29.50
Dopravní značení R55
Přechodná dopravní opatření během výstavby
Opravy povrchu komunikací
Objekty řady 200 – Mostní objekty a zdi
SO 201
SO 211
SO 212
SO 213
Most na R55 přes Domanínský potok v km 26.02
Most na silnici III/4951 přes R55 v km 26.90
Ekomost přes R55 v km 27.80
Most na místní komunikaci Podhájí přes R55 v km 28.68
Objekty řady 300 – Vodohospodářské objekty
SO 301
SO 311
SO 314
SO 321
SO 322
SO 323
SO 324
SO 325
SO 326
SO 327
SO 328
SO 331
SO 332
SO 333
SO 334
SO 341
SO 342
SO 351
SO 352
SO 391
Dešťová kanalizace R55 v km 25.500 – 29.625
ORL v km 26.08
Retenční nádrž a ORL v km 28.95
Přeložka kanalizace v km 25.82
Přeložka kanalizace v km 26.24
Přeložka kanalizace v km 29.70
Rekonstrukce dešťové kanalizace v ČSPH
Přeložka žumpy v areálu lesní školky Kladíkov
Přeložka žumpy v areálu Svornost Těmice
Úprava kanalizace v ulici Podhájí
Úprava kanalizačních přípojek v ulici Podhájí
Přeložka vodovodu v km 25.75
Přeložka vodovodu v km 28.79
Přeložka vodovodu v km 29.68
Přeložka vodoměrné šachty v ČSPH
Přeložka meliorací na k.ú. Moravský Písek
Přeložka meliorací na k.ú. Bzenec
Pročištění koryta Domanínského potoka v km 26.02
Úprava koryta potoka Háj v km 28.89
Přeložka HG monitorovacího vrtu v areálu Svornost Těmice
Objekty řady 400 – Elektro a sdělovací objekty
SO 401
SO 411
SO 412
SO 421
SO 422
SO 423
Přeložka vedení VVN 110 kV v km 27.27
Přeložka venkovního vedení VN 22 kV v km 25.73
Přeložka venkovního vedení VN 22 kV v km 29.51
Přeložka podzemního vedení NN v km 25.75
Přeložka trafostanice v km 25.76
Přeložka podzemního vedení NN v km 26.39
Stránka 5 z 23
SO 424
SO 425
SO 426
SO 451
SO 461
SO 462
SO 463
SO 464
SO 481
SO 482
SO 483
SO 485
SO 487
SO 488
SO 489
SO 491
SO 492
SO 493
SO 494
SO 495
SO 496
SO 492
SO 499
Přeložka veřejného osvětlení v km 28.68
Přeložka veřejného osvětlení v km 29.71
Přeložka veřejného osvětlení v km 26.88
Přeložka podzemního sdělovacího vedení DOK v km 26.88
Přeložka podzemního sdělovacího vedení v km 25.75
Přeložka podzemního sdělovacího vedení v km 28.68
Přeložka podzemního sdělovacího vedení v km 29.68
Přeložka podzemního sdělovacího vedení v km 26.88
Systém elektronického mýta – přípojka NN
Systém elektronického mýta – sběr dat
Systém elektronického mýta – kabelová sdělovací přípojka
Systém SOS – napojení a IZS a JSDI
Systém SOS – přípojka NN
Systém SOS – provizorní napojení telematiky a hlásek na dispečink
Systém SOS – vykrývací radiostanice
Systém SOS - kabelové vedení
Systém SOS – hlásky SOS
Systém SOS – optické kabely pro DIS, SOS a ITS
Systém SOS – kabelové šachty a prostupy
Systém SOS – trubky pro optické kabely
Systém SOS – meteorologická stanice
Systém SOS – kamerový systém
Systém SOS – sčítače dopravy
Objekty řady 500 – Objekty trubních vedení
SO 511 Přeložka stl. plynovodu v km 28.67
SO 512 Přeložka stl. plynovodu v km 29.71
Objekty řad 700 – Objekty pozemních staveb
SO 701
SO 702
SO 704
SO 711
SO 712
SO 721
SO 722
SO 723
SO 724
SO 741
Protihluková stěna v km 28.500 – 28.950 vlevo
Protihluková stěna v km 25.520 – 25.920 vpravo
Protihluková stěna v km 28.950 – 29.275 vpravo
Portály dopravního značení na R55
Portály elektronického mýta
Přeložka oplocení areálu lesní školy Kladíkov
Přeložka oplocení areálu Svornost Těmice
Oplocení R55 v km 25.725 – 28.700
Přeložka oplocení v Bzenci - Kolonie
Přeložka hnojiště v areálu Svornost Těmice
Objekty řady 800 – Objekty úpravy území
SO 801 Vegetační úpravy R55
SO 802 Náhradní výsadba
SO 811 Rekultivace stávajících komunikací
SO 812 Rekultivace ploch dočasného záboru
Městský úřad ve Bzenci, stavební úřad jako příslušný správní orgán současně v souladu s ust. § 36
odst 3 zákona č 500/2004 Sb., správní, ve znění pozdějších předpisů, sděluje účastníkům řízení, že se
mohou seznámit s doloženými podklady do řízení pro výše uvedenou stavbu. Námitky účastníků
řízení a připomínky veřejnosti musí být v souladu s § 89 stavebního zákona uplatněny nejpozději při
veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů
rozhodnutí na MěÚ ve Bzenci, stavební úřad v úřední dny pondělí, středa 7.00 – 17.00 hod.
Stránka 6 z 23
Městský úřad Bzenec, Stavební úřad (dále jen stavební úřad) příslušný podle § 13 odst 1 písm e)
zákona č. 183/2006 Sb.,, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a na základě stanovení stavebního úřadu Krajským
úřadem Jihomoravského kraje, odborem územního plánování a stavebního řádu ze dne 2.8.2007 č.j.
JMK 98757/2008 Sp. Zn. S – JMK 98757/2007/OÚPSŘ/Ho (příslušnost jednat a rozhodovat ve věci),
současně nařizuje podle § 87 odst 1 stavebního zákona k projednání žádosti o vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby ve věci výše citované stavby veřejné ústní jednání na den
08.01 2014 ve 13.00 hod
-----------------------------------------se schůzkou pozvaných v budově MěÚ ve Bzenci ve velké zasedací místnosti.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
v souladu s ust § 89 stavebního zákona uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak k nim
nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Bzenec,
Stavební úřad , úřední dny PO,St. 7:00 – 17.00).
Městský úřad Bzenec, Stavební úřad v souladu s ust. § 87 ods 2 stavebního zákona určuje následující
místa k vyvěšení informace o záměru žadatele a o tom, že podal žádost o vydání územního
rozhodnutí:
- Úřední deska Městského úřadu Bzenec
- Úřední deska Obecního úřadu Moravský Písek
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popř. navrhnout jejich doplnění.
Po uplynutí lhůty k podání námitek, ve smyslu stavebního zákona, mohou účastníci řízení, podle § 36
odst 3 zákona č. 500/2004 Sb.,správní řád nahlédnout do podkladů a vyjádřit se k úplným podkladům
pro rozhodnutí do 3 dnů, ode dne ústního jednání. Po těchto lhůtách stavební úřad ve věci rozhodne.
Žadatel je dle ust. § 87 odst. 2 stavebního zákona povinen zajistit, aby informace o jeho záměru a
o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno
veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně
přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit a to do doby
veřejného ústního jednání. Upozorňujeme, že pokud žadatel tuto povinnost nesplní, bude
stavební úřad nucen dle ust. § 87 odst. 2 stavebního zákona nařídit opakované veřejné ústní
jednání.
Součástí informace bude grafické vyjádření záměru, popř. jiný doklad, z něhož lze usuzovat na
architektonickou a urbanistickou podobu záměru a jeho vliv na okolí.
Obsahové náležitosti informace stanoví § 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.
V souladu s ust. § 190 odst 3 zákona č. 183/2006 Sb. platném znění se řízení zahájená přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. řízení zahájená do 31.12.2012) dokončí podle dosavadních
právních předpisů.
Stránka 7 z 23
Účastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření
účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
Účastník územního řízení ve svých námitkách uvede v souladu s § 89 odst. 3 stavebního zákona
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. K
námitkám, které nesplňují uvedené požadavky se nepřihlíží.
Podle § 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce
a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a), b) a d)
může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno.
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst 2 písm c) stavebního zákona, může v územním řízení
uplatňovat námitky, pokud je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisů zabývá.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 ods 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000,- Kč
tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postu v řízení nebo plnění úkolů podle § 172 odst 1 stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek
nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popř. bydliště mimo území České republiky a z něhož je
patrná i podoba, popř. jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Jana Štefanovová
referentka stavebního úřadu
Toto oznámení musí být vyvěšeno pod dobu 15 dnů na úřední desce
Vyvěšeno dne……………………….
Sejmuto dne:…………………
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Příloha: celková situace stavby
Stránka 8 z 23
Obdrží:
Navrhovatel
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 Praha 4 v zastoupení
HBH Projekt spol. s r. o. Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
Obec:
Obec Moravský Písek
Město Bzenec
Dotčené orgány: DS
Drážní úřad, sekce stavební, Nerudova 1, 797 58 Olomouc
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Městský úřad Veselí nad Moravou. Odbor ŽPÚP, tř. Masarykova 119, 698 13 Veselí n. Mor.
Městský úřad Veselí n. Mor., odbor dopravy, tř. Masarykova 119, 698 13 Veselí n. Mor.
Městský úřad Kyjov, odbor ŽP, Masarykovo nám. 30, 697 22 Kyjov
Městský úřad Kyjov, odbor školství a kultury, Masarykovo nám. 30, 697 22 Kyjov
Městský úřad Kyjov, odbor správních a dopr. agend, Masarykovo nám. 30, 697 22 Kyjov
Správa CHKO, oblast Bílé Karpaty, Nádražní 318, 763 26 Luhačovice
Krajský úřad JMK, odbor ŽP, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Ministerstvo životního prostředí OVSS VII, Mezírka 1, 602 00 Brno
Ministerstvo životního prostředí OVSS VIII, třída Kosmonautů 10, 772 00 Olomouc
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany horninového a půdního fondu, Vršovická 65, 100 00
Praha
Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, PO BOX 9, 110 15 Praha
Ministerstvo obrany, VUSS Svatoplukova 2687/84, 615 00 Brno
Ministerstvo vnitra, odbor bezp. politiky, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
Česká inspekce životního prostředí OI Brno, Lieberzeitova 14,614 00 Brno
Obvodní báňský úřad, Cejl 13, 601 42 Brno
Krajská hygienická stanice JMK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
Krajská veterinární správa JMK Palackého třída 174, 612 38 Brno
Úřad pro civilní letectví, ČR, letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6
Hasičský záchranný sbor JMK, tř.bří. Čapků 3, 695 03 Hodonín
Krajský úřad JMK odbor dopravy, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Krajský úřad JMK, odbor úz. plánování a stavebního řádu, Žerotínovo nám. 3/5.601 82Brno
MěÚ Bzenec, odbor ŽP, náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec
Účastníci územního řízení veřejnou vyhláškou:
Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, Cejl 48/50, 602 00 Brno
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Správa a údržba silnic oblast Hodonín, Brněnská 3254, 695 15 Hodonín
SŽDC s.o. Správa dopr. cesty, Kounicova 26 611 43 Brno
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice
Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, 65702 Brno
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4 - Michle
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2, 69511 Hodonín
NOEL s.r.o. Na Pískách 3, 695 03 Hodonín
Povodí Moravy s.p. Dřevařská 932/11, Brno, 60200 Veveří
Lesy ČR s.p. Lesní správa, Zámek 673, Strážnice
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Stránka 9 z 23
Min. zem. Pozemkový úřad Hodonín, Koupelní 19, 695 01 Hodonín
Pap Oil ČS s.r.o. Drnovská 1042/28, 160 00 Praha 6
Adlerová Gisela, č.p. 184, 69682 Moravský Písek
ALKONE a.s., Senovážné náměstí 992/8, 11000 Praha 1
Andrýsek Antonín, Velkomoravská 220, 69685 Moravský Písek
Andrýsek Josef, Velkomoravská 220, 69685 Moravský Písek
Andrýsek Oskar Ing., Myslivečkova 1505/5, Břevnov, 16200 Praha 6
Andrýsek Štěpán
Anselmi Drahomíra, Nová 978, 69681 Bzenec
Armstarková Michaela, Hutník 1410, 69801 Veselí nad Moravou
Bačík Vlastimil, Ing., Mikulášovo náměstí 575/14, Starý Lískovec, 62500 Brno
Bačíková Anna, Horní Náměstí 28, 69681 Bzenec
Balcárek David, Velkomoravská 723, 69685 Moravský Písek
Bálintová Hana, Na stráni 97, 54103 Trutnov
Bartíčková Apolonie
Bauerová Zdeňka
Bělík Josef, A. Jiráska 1122, Bzenec, 696 81
Bělohlávek Ivan Ing., Mládežnická 983/2, Nové Dvory, 67401 Třebíč
Bělohlávková Vlastimila, Mrštíkova 508, 67401 Třebíč
Benedík Jan, č.p. 136, 69682 Moravský Písek
Benedík Jan, č.p. 186, 69682 Moravský Písek
Benedík Miroslav, Nedakoničky 286, 69685 Moravský Písek
Benedík Tomáš, č.p. 405, 76361 Žlutava
Benedíková Hedvika
Berková Jarmila, Opálkova č.p. 759, 63500 Brno
Bernstein Pavlína, Wieselsteig /23, Lipsko, Německo
Bernstein Regina, Schönfelder strasse /48, Lipsko, Německo
Bezůšková Květoslava, Terezín 94, 696 14
Bielik Petr Ing., Vltavská 601/2, Starý Lískovec, 62500 Brno
Bielík Vladimír, Stamicova 288/3, Kohoutovice, 62300 Brno
Bínová Věra, Starolázeňská 279/11, Velká Chuchle, 15900 Praha - Velká Chuchle
Bíza Zdeněk, Vítězná 510/12, 69601 Rohatec
Blatecká Petronila, č.p. 61, 69682 Moravský Písek
Blatecký Josef, Markova 2934/20, 70030 Ostrava, Zábřeh
Blatecký Milan, Konzumní 559, 69685 Moravský Písek
Blatecký Vladimír, Konzumní 449, 69685 Moravský Písek
BOHEMIA REALTY COMPANY s.r.o., Drnovská 1042/28, Ruzyně, 16100 Praha 6
Botek Radan, č.p. 163, 69641 Skoronice
Botková Kristína, č.p. 163, 69641 Skoronice
Brablík Petr JUDr., Mánesova 717, 68601 Uherské Hradiště
Brázda Jaroslav Ing., Olšovská 234, 69681 Bzenec
Brázda Josef, Olšovská 234, 69681 Bzenec
Bredlová Oldřiška, č.p. 6, 38301 Hracholusky
Bršlík Zbyněk a Bršlíková Jana, Podhájí 811, 696 81 Bzenec
Bršlíková Jana, Podhájí 811, 696 81 Bzenec
Brzicová Jarmila, Ostrožská 36, 69685 Moravský Písek
Březík Radek a Březíková Magda Mgr., J. Wolkra 1210, 69681 Bzenec
Březinová Jana, Na Lhotce 555, 68708 Buchlovice
Buchtová Alena, Nádražní 447, 69685 Moravský Písek
Bunža Jiří Ing., Olšovská 200, 69681 Bzenec
Bunža Vlastimil Ing. a Bunžová Soňa Ing., J. Baráka 137, 69681 Bzenec
Buriánek Eduard, Nádražní 493, 69685 Moravský Písek
Buriánková Antonie, č.p. 945, 69681 Bzenec
Buriánková Eva, Průmyslová 1454, 69681 Bzenec
Stránka 10 z 23
Bydžovská Pavla, Očovská 3707/24, 69501 Hodonín
Cahová Ladislava, Velkomoravská 725, 69685 Moravský Písek
Cibulka Roman Mgr., Prostřední 1456, 76502 Otrokovice
Cibulková Antonie Ing., Kmochova 3174/40, Ústí nad Labem, Severní Terasa, 400 11
Cigánková Marie, Dlouhá 937, 69642 Vracov
Cihlářová Marie, Postřižínská 471, 25070 Odolena Voda
Cilečková Helena, Lesní 55, 69682 Moravský Písek
Cilečková Marie, Velkomoravská 531, 69685 Moravský Písek
Čápková Lea MUDr., V Lánech 610, 68604 Kunovice
Čapková Marie, Veselská 577, 69681 Bzenec
Čápová Drahomíra, Konzumní 448, 69685 Moravský Písek
Čech František Mgr., Měšťanská 1686/14, 69501 Hodonín
Čech František, J. Suka 2944, 69501 Hodonín
Čech Jan Ing., Dlouhá 90, Ostrožské Předměstí, 68724 Uherský Ostroh
Čech Josef, Zahradní 668, 69685 Moravský Písek
Čejka František
Čejka František, adresa neznámá
Černá Stanislava, č.p. 26, 73904 Raškovice
Černochová Petra, Partyzánská 988, 69681 Bzenec
Červinková Dana, č.p. 104, 55001 Broumov
Čevelík Karel a Čevelíková Jarmila, Hliník 333, 69685 Moravský Písek
Čevelíková Jarmila, Hliník 333, 69685 Moravský Písek
Čillík Ivan Ing., Muškátová 10, Zavar 91226, Slovensko
Čožíková Alena, č.p. 224, 69683 Domanín
Daněk Josef, Sokolská 1206, 69681 Bzenec
Derková Jarmila, M. R. Štefánika 1696, 96001 Zvolen, Slovensko
Divinová Jarmila, Hrnčířská 192/18, 60200 Brno, Ponava
Dluhoš Jaromír, Podhájí 655, 69681 Bzenec
Dobešek Milan, Nedakoničky 3, 69685 Moravský Písek
Dobešková Ludmila, Nedakoničky 3, 69682 Moravský Písek
Dobešková Marie, Nedakoničky 252, 69685 Moravský Písek
Dobešková Zdenka, Nádražní 344, 69682 Moravský Písek
Dobřický Jiří Ing., CSc., Markovická 653/13, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové
Dobřický Miroslav, Vrážská 1004, 25228 Černošice
Dobřický Štěpán
Dohnálková Marie, Zahradní 815, 69611 Mutěnice
Doležal Jaroslav, Strašnice, Praha
Doležal Přemysl, Sokolská 391, 69685 Moravský Písek
Doležalová Drahomíra, Ostrožská 19, 69685 Moravský Písek
Dostálová Marie, Rozvojová 5394/21, 72200 Ostrava, Třebovice
Došek Zdeněk Ing., Vinohradská 828, Dolní Němčí, 687 62
Drábková Božena, Vrchlického 316/36, 69701 Kyjov
Drlík Lukáš, Hutník 1463, 69801 Veselí nad Moravou
Drlíková Lucie, Hutník 1463, 69801 Veselí nad Moravou
Dudák Ladislav, č.p. 380, 69682 Moravský Písek
Dvorský Josef, Nová 577, 69685 Moravský Písek
Dvořáková Anna, Konzumní 424, 69682 Moravský Písek
Dvořáková Marie, Janáčkova 2150, 69501 Hodonín
Dvořanová Marie, Bzinská 254, 69681 Bzenec
Endrychová Anna, Zahradní 703, 69685 Moravský Písek
Faber Petr, M. Alše č.p. 362, 76001 Zlín
Fiehmanová Milada, Masarykovo Náměstí 37, 53803 Heřmanův Městec
Filípek Jan a Filípková Ladislava, Hložkova 397, 76502 Otrokovice
Filípek Jaroslav, Velkomoravská 634, 69685 Moravský Písek
Filípek Stanislav a Filípková Ludmila, Karoliny Světlé 1049, 68603 Staré Město
Filípek Vít Ing., Voskovcova 726/4, Nové Sady, 77900 Olomouc
Stránka 11 z 23
Filípková Miloslava, Konzumní 446, 69682 Moravský Písek
Flodr Alexandr Ing., Pod Vinohrady 1175, 69681 Bzenec
Formánek Jan, Velkomoravská 90, 69685 Moravský Písek
Fornůsek Zdeněk a Fornůsková Marie, Podhájí 813, 69681 Bzenec
Förster Bohumil, Nasobůrky 33, 78321 Litovel
Försterová Ludmila, Bratří Čapků 786, 78391 Uničov
Franková Jana, Edvarda Beneše 960/13, 74705 Opava, Kateřinky
Fridrichová Jana, č.p.142, 69613 Šardice
Fridrichová Vlasta, Mlýnská 36, 69642 Vracov
Frühaufová Marie, Veselská 585, 69681 Bzenec
Gacko Miroslav, č.p. 246, 69647 Žeravice
Gacková Mária, Velkomoravská 206, 69682 Moravský Písek
Gajdušek Vilém, č.p. 145, 69682 Moravský Písek
Gajdušková Anna, Nová 262, 69685 Moravský Písek
Gajdušková Marie, č.p. 145, 69682 Moravský Písek
Galušková Hana, Lány 1177, 69801 Veselí nad Moravou
Gistr Ivo Ing., Jabloňová 2723, 43801 Žatec
Goliáš Jindřich, č.p. 485 Pribylina, Slovensko
Goliáš Miroslav, Nám. Svobody 307, 69681 Bzenec
Goliáš Stanislav, J. Hanáka 1148, 69681 Bzenec
Goliášová Jarmila, Nám. Svobody č.p. 313, 69681 Bzenec
Goliášová Marie, Luční 1590, 69642 Vracov
Gottwald Zdeněk, Heydukova č.p. 792, 62800 Brno-Líšeň
Gurský Pavel Ing., Santražiny 1624, 76001 Zlín
Haba David, Konzumní 423, 69685 Moravský Písek
Haba Vojtěch, Za drahou 772, 69685 Moravský Písek
Hajduch František
Hajduch Jaroslav, Zelenohorská č.p. 507, 18100 Praha
Hajduch Květoslav
Hajduch Stanislav
Hájková Miroslava, Nedakoničky 485, 69682 Moravský Písek
Halámek Tomáš, Preslova 398/50, Stránice, 60200 Brno
Halířová Anna, Jurkovičova č.p. 256, 63800 Brno
Hanáček Vlastimil, Kovodělská 726, 696 85 Moravský Písek
Hanáček Vlastimil, Nedakoničky 283, 69685 Moravský Písek
Hanák David, Hroznová Lhota 140, 69663 Hroznová Lhota
Hanáková Věra, č.p. 390, 69671 Blatnice pod Svatým Antonínkem
Hanousek Jan, Vídeň
Hanousková Josefa, Vídeň
Hanus Jan, Družstevní 4510, 76005 Zlín - Jižní Svahy
Hanus Pavel, Veselská 1276, 69681 Bzenec
Hanzlíčková Renáta, Západní 580, 25092 Šestajovice
Hartmanová Zdeňka, Mlýnská 394, 69681 Bzenec
Haťapková Ivana MUDr., Alexandra Rudnaya 2374/86, Žilina, Slovensko
Havala Zdeněk, č.p. 128, Horka na Moravě
Hejbal Miroslav a Hejbalová Anna, Písecká 1310, 696 81 Bzenec
Helešic Jiří, Horní Baráky 198, 69685 Moravský Písek
Helešicová Anna, č.p. 330, 69683 Domanín
Hendrychová Věra, Sídliště 842, Ostrožské Předměstí, 68724 Uherský Ostroh
Herůdek Lubomír a Herůdková Jana, Příční 297, 69685 Moravský Písek
Herůdek Lubomír, Příční 297, 69685 Moravský Písek
Hiršová Milada, Podolská č.p. 1168, 62800 Brno
Hlahůlková Ludmila, Nádražní 1005, 69681 Bzenec
Hlúch Jaroslav a Hlúchová Jiřina, Nedakoničky 5, 69685 Moravský Písek
Hlúchová Jiřina, Nedakoničky 5, 69685 Moravský Písek
Hodonská Jarmila, Ostrožská 89, 69685 Moravský Písek
Stránka 12 z 23
Hodonský Alois, č.p. 375, 69682 Moravský Písek
Hodonský František, č.p. 7, 69682 Moravský Písek
Hodonský Jan, Kovářská 1643, 69801 Veselí Nad Moravou
Hodonský Jaroslav, Mírová 654, 69685 Moravský Písek
Hodonský Ladislav, Za Drahou 215, 69685 Moravský Písek
Hodonský Martin, Velkomoravská 258, 69685 Moravský Písek
Höhnová Monika Mgr., Rumunská 523, 69681 Bzenec
Holánková Milada, U Padělku 1975, 69003 Břeclav
Holas František, č.p. 355, 69685 Moravský Písek
Holas František, Příční 355, 69682 Moravský Písek
Holas Jaroslav, č.p. 355, 69685 Moravský Písek
Holas Jaroslav, Kuršova 684/25, Svinov, 72100 Ostrava
Holas Josef, č.p. 441, 69685 Moravský Písek
Holasová Františka, č.p. 355, 69685 Moravský Písek
Holasová Jarmila, č.p. 355, 69685 Moravský Písek
Holasová Marie, Za drahou 608, 69685 Moravský Písek
Horáková Eva, Nádražní 505, Uherský Ostroh, Ostrožské Předměstí, 687 24
Horká Anna, č.p. 140, 69682 Moravský Písek
Horká Ludmila, Sokolská 370, 69682 Moravský Písek
Horká Marie
Horká Marie, Velkomoravská 513, 69685 Moravský Písek
Horký Aleš, Revoluční 471, 69682 Moravský Písek
Horký Cyril, Brno
Horký František, Nám.Svobody 78, 69681 Bzenec
Horký Jan, č.p. 148, 69682 Moravský Písek
Horký Jan, Ostrožská 81, 69682 Moravský Písek
Horký Jan, Zahradní 675, 69685 Moravský Písek
Horký Jaroslav, Schulgasse 90443 Nürnberg - Gostenhofer
Horký Josef, bratří Křičků č.p. 1560, 62100 Brno
Horký Josef, č.p. 478, 69685 Moravský Písek
Horký Josef, Konzumní 417, 696 82 Moravský Písek
Horký Josef, Nová 693, 39111 Planá nad Lužnicí
Horký Milan, Horní Baráky 99, 69685 Moravský Písek
Horký Miroslav, Nádražní řádek č.p. 674, 69501 Hodonín
Horký Stanislav, Výstavní 2496/34, Ostrava, Mariánské Hory, 709 00
Hošková Eva PhDr., Pod Hybšmankou 2817/5, Praha, Smíchov, 150 00
Houšť Josef a Houšťová Miloslava, Podhájí 883, 696 81 Bzenec
Hrabec Martin, Pod Platanem 278/18, 69201 Mikulov
Hrabec Vojtěch, Pod Platanem 278/18, 69201 Mikulov
Hránková Hana, Nová 912, Bzenec, 696 81
Hránková Adéla, Nová 912, 696 81 Bzenec
Hránková Aneta, Nová 912, 696 81 Bzenec
Hrobař Stanislav, Konzumní 565, 69682 Moravský Písek
Hruška Pavel, V zahradách 321, Uherský Ostroh, 687 24
Hubáček Josef, Krátká 631, 69685 Moravský Písek
Hubáček Libor, Velkomoravská 724, 69685 Moravský Písek
Hubáček Miloš, Nová 607, 69685 Moravský Písek
Hubáček Radek, Týnec 24, 29441 Dobrovice
Hubáčková Ivana Ing., Konzumní 558, 69685 Moravský Písek
Hubáčková Jana, Velkomoravská 724, 69685 Moravský Písek
Hůlka Václav, Za Drahou 592, 69685 Moravský Písek
Hůlka Vojtěch, Ostrožská 23, 69685 Moravský Písek
Hůlková Ludmila, Ostrožská 23, 69685 Moravský Písek
Huserková Alena, Okružní 874, 69642 Vracov
Hyánek Bohumil MVDr.,CSc., U Sila č.p. 1512, 46311 Liberec
Hývnarová Marta, Sportovní 1798/19, 74101 Nový Jičín
Stránka 13 z 23
Chamrád Luděk, Pod Vinohrady 1173, 69681 Bzenec
Charvátek Antonín, Dolní baráky 56, 69685 Moravský Písek
CHATEAU BZENEC, spol. s r.o., Podhájí 421, 69681 Bzenec
Chludová Božena, Zahradní 671, 69682 Moravský Písek
Chludová Marie, Za drahou 593, 69685 Moravský Písek
Chovancová Hana, Hutník 1417, 69801 Veselí nad Moravou
Chromý Vincenc, č.p. 76, 69701 Vřesovice
Chudíčková Anna, Šafaříkova 3937, 69501 Hodonín
Ilčík Pavel, Posvátná 435, 69602 Ratíškovice
Ilčík Petr, Vinařská 954, 69602 Ratíškovice
Jägerová Marie Ing., Vinohrady 3449/35, 66902 Znojmo
Jakša Antonín, P. O. Hviezdoslava 948, 6981 Bzenec
Jakša Bedřich, Vracovská 336, 69681 Bzenec
Jakša Pavel, Náměstí Svobody 503, 69662 Strážnice
Jakšová Františka, Bzinská 251, 69681 Bzenec
Jakubcová Emilie, Cihlářská 2824, 66902 Znojmo
Jančík Jan
Janíčková Cecílie
Janík Jan
Janík Josef, Zahradní 687, 69685 Moravský Písek
Janík Libor, Stará Tenice 1122, 68601 Uherské Hradiště
Janík Zdeněk, Za Drahou 482, 69685 Moravský Písek
Janošek Petr, Seifertova 493, 75002 Přerov
Janošová Františka, Dvořákova 1022, 69701 Kyjov
Jelínek Karel, Veselská 584, 69681 Bzenec
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60182 Brno
Jodasová Ivana, Textilní 550, Podmoklice, 51301 Semily
Joch Alexandr, Mašovy 316, 68724 Uherský Ostroh
Joch Bohumil , Mašovy 316, 68724 Uherský Ostroh
Jordánová Terezie, č.p. 93, 69685 Moravský Písek
Juras Jaroslav, Písecká č.p. 1301, 69681 Bzenec
Jurasová Antonie, Písecká č.p. 1301, 69681 Bzenec
Jurčeka Josef, Ostrožská 72, 69682 Moravský Písek
Jurečka František, Padělská 512, 69682 Moravský Písek
Jurečka Jiří Ing., Sídliště Zahradní 1246, 69701 Kyjov
Jurečka Stanislav a Věra, Písecká 1309, 69681 Bzenec
Jurečková Františka, Nám.Svobody 78, 69681 Bzenec
Juřík František, č.p. 444, 69685 Moravský Písek
Juřík Jiří Mgr., Horní Líštná 96, 73961 Třinec
Kadlčík Josef, Družstevní 119, 25081 Nehvizdy
Kalivoda Jaroslav MUDr., Amurská č.p. 851, 10000 Praha
Kantorák Adam, Písecká 1307, 696 81 Bzenec
Kantorák Michael, Písecká 1307, 69681 Bzenec
Kantoráková Ludmila, Písecká 1307, 69681 Bzenec
Karlík Antonín, Bratislava
Karlíková Michaela Hrachovec 178, 75701 Valašské Meziříčí
Kaslová Dana, Gorkého č.p. 1312, 69201 Mikulov
Kebrlová Pavla Mgr., Tř. Masarykova 177, 69801 Veselí Nad Moravou
Kianková Jarmila, Lesní 184, 69685 Moravský Písek
Kilianová Božena, Krátká 618, 69685 Moravský Písek
Kinzlová Zdenka, Tyršova 1024, 69681 Bzenec
Klátil Jaroslav, Březová 244, Jaroslavice, 76001 Zlín
Kleinová Anna
Klempíř Josef, Zahradní 667, 69685 Moravský Písek
Klepková Věra Mgr., Akátová 591, 73514 Orlová
Klimecký Michal, Potoky 107, 76361 Pohořelice
Stránka 14 z 23
Klimešová Jarmila, Hory 131, 35707 Oloví
Klobáska Antonín, Velkomoravská 148, 69682 Moravský Písek
Klobáska František, Velkomoravská 103, 69685 Moravský Písek
Klobáska Marek, Baráky 1568, 69681 Bzenec
Klobáska Zdeněk, Velehradská 1660, 68603 Staré Město
Kloboucká lesní s.r.o., Šumavská 524/31, Veveří, 60200 Brno
Klučková Marie, Bzinská 265, 69681 Bzenec
Kmentová Danuše, Podhájí 662, 69681 Bzenec
Kmínek Václav, Za Drahou 524, 69685 Moravský Písek
Kmínek Vít, Vracovská 1553, 6981 Bzenec
Kmínková Marie, Baráky 143, 69681 Bzenec
Knížeová Anna, Těmická 1132, 69681 Bzenec
Kobidová Františka, č.p. 562, 69681
Kobidová Františka, Sokolská 1207, 69681 Bzenec
Kocábová Jarmila, Ve Dvoře 376, Ostrožské Předměstí, 68724 Uherský Ostroh
Kočař Josef, Zahradní 674, 69685 Moravský Písek
Kočařová Jiřina, Zahradní 674, 69685 Moravský Písek
Kolaja František, Olšovská 239, 69681 Bzenec
Komoň Hubert, č.p. 67,69685 Moravský Písek
Komoňová Bohumila Nová 1227, 69801 Veselí Nad Moravou
Komoňová Františka č.p. 242, 69685 Moravský Písek
Komoňová Silvia, Dolní baráky 52, 69682 Moravský Písek
Konečná Jana, 21.Dubna 8, 691 44 Lednice
Königsteinová Lola
Kopková Marie
Koplíková Olga, Záhumenní 446/28, 69618 Lužice
Kopřivová Jiřina, Sladovní č.p. 704, 75201 Kojetín
Korvas Jiří, č.p. 626, 68754 Bánov
Korvas Josef, č.p. 266, 68737 Polešovice
Korvas Pavel, Sadová č.p. 493, 35734 Nové Sedlo
Korvas Petr, č.p. 442, 68737 Polešovice
Korvas Petr, J. Wolkra 1128, 69681 Bzenec
Korvas Radomír, Za Stodolami 1453, 68604 Kunovice
Korvasová Božena, Družstevní 353, 69685 Moravský Písek
Korvasová Ludmila, Nová 581, 69682 Moravský Písek
Kotačková Blažena, náměstí Karla IV. 21/23, Brno, Líšeň, 628 00
Kotek František, Zámecká č.p. 11, 69801 Veselí Nad Moravou
Kovář Jaromír, Heřmanova 1415/1, Praha, Holešovice (Praha 7), 170 00
Kováříková Zdenka Kollárova 1243, 68601 Uherské Hradiště
Kozina Antonín, Záhumení 239, 68722 Ostrožská Nová Ves
Kožela Alois
Kratochvílová Marie, Slepá 121, Trnová, 53009 Pardubice
Krejčiřík Igor, č.p. 293, 69647 Žeravice
Krejčiříková Anna, Mírová 651, 69685 Moravský Písek
Kretzová Alena, V Oslavě 653/10, 66412 Oslavany
Krmíčková Marie, Mlýnská 966, 69681 Bzenec
Krobotová Jindra, Lesní 3293/9, 69501 Hodonín
Krysová Zdena, Polešovice 709, 687 37
Křemeček Štěpán a Křemečková Miloslava, Písecká 1306, 69681 Bzenec
Křivánek Jiří, Zámecká 505, 69681 Bzenec
Křivánek Vladimír, Zámecká 482, 69681 Bzenec
Křížan Josef, č.p. 303, 69662 Tvarožná Lhota
Křížek Mojmír, Olšovská č.p. 422, 69681 Bzenec
Kubáň František a Kubáňová Eva, Písecká 1302, 69681 Bzenec
Kubišová Pavla, č.p. 765, 68737 Polešovice
Kučera Josef, Veselská 1202, 69681 Bzenec
Stránka 15 z 23
Kučerová Květoslava, K. V. Raise 112, 69681 Bzenec
Kučerová Pavla, Karla Čapka 1302, 35601 Sokolov
Kuchař Josef, Nová 903, 69681 Bzenec
Kuchař Radoslav, Šrobárova 2658/2, Přerov I-Město, 75002 Přerov
Kuchař Robert Domanín 43, 696 83
Kuchař Rostislav, Veselská č.p. 1266, 69681 Bzenec
Kuchař Stanislav, Olšovská 208, 69681 Bzenec
Kuchařová Františka, Domanín 222, 696 83
Kuchyňková Iva Mgr., Havlíčkova 1533/53, 69501 Hodonín
Kutláková Jitka Ing., Horní Baráky 270, 69685 Moravský Písek
Kutný Radim, Veselská 852, 69681 Bzenec
Kyselová Veronika, Chrobolská č.p. 1506, 15300 Praha
Lacina Jaroslav, Zahradní 697, 69685 Moravský Písek
Lajza Antonín, Detroit
Lajzová Marie, Detroit
Lajza Antonín, Spojené státy
Lajzová Marie, Spojené státy
Ledabylová Marie, Sídliště 815, 68724 Uherský Ostroh, Ostrožské Předměstí
Lechner Vladislav, Cihelní 300/13, 74801 Hlučín
Lepší Helena, Žalhostice 9, 411 01
Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68
Lešková Dana, Štefánikova č.p. 700, 68601 Uherské Hradiště
Lévek Jaroslav Ing. a Lévková Ladislava, Písecká 1313, 696 81 Bzenec
Ligas Lubomír, Horní Náměstí č.p. 393, 69681 Bzenec
Linhart Leopold
Lokajová Nataša, Semanínská č.p. 1819, 56002 Česká Třebová
Lopatová Jana, Konzumní 612, 69685 Moravský Písek
Lorencová Danuše, Žilkova 541, 69681 Bzenec
Lovecká Irena, Konzumní 417, 69685 Moravský Písek
Lovecká Marie, Kanada
Lovecký František, Velkomoravská 718, 69685 Moravský Písek
Lovecký Jaroslav, Velkomoravská 480, 69685 Moravský Písek
Lovecký Josef, Chemikov 18/30, Nováky, Slovensko
Ludvík Antonín, Velkomoravská 516, 69685 Moravský Písek
Luňák František
Luňák Hanuš, Ostrožská 306, 69685 Moravský Písek
Luňák Václav, Za Drahou 602, 69685 Moravský Písek
Madajová Marie Mgr., Těmická 1162, 69681 Bzenec
Maděrová Anna, Konzumní 414, 69685 Moravský Písek
Machačková Věra, Nad Stráněmi 4679, 76005 Zlín
Macháčková Vlasta, Nová 572, 69685 Moravský Písek
Malůšová Barbora, Nádražní 393, 69685 Moravský Písek
Mana Miroslav Náměstí Svobody 73, 69681 Bzenec
Maňáková Hana, Kovodělská 260, 69685 Moravský Písek
Marková Živa, Nádražní 318, 69685 Moravský Písek
Martinková Věra, Dvořákova 1448, Kojetín I-Město, 75201 Kojetín
Masaříková Apolonie, Velkomoravská 14, 69685 Moravský Písek
Matějka Jaromír, č.p. 1262, 68761 Vlčnov
Matoušek Antonín, Lesní 201, 69685 Moravský Písek
Maturová Elvíra, Vyšehradská 414/6, Nové Město, 12800 Praha 2
Mentel Karel, Luční 995, 69642 Vracov
Merclová Sylvie, Barvičova 24/26, Brno, Stránice, 602 00
Merdová Bernardina
Merdová Julie
Merdová Ludvíka
Merdová Terezie
Stránka 16 z 23
Míča Felix, Jankovcova 2318, 41501 Teplice
Míčková Emilie, č.p. 470, 69665 Petrov
Míčová Marie
Miklíková Lenka Mgr., Lány 1366, 69801 Veselí nad Moravou
Minaříková Anastázie, č.p. 303 Moravský Písek
Mlčková Jarmila, Bzinská 261, 69681 Bzenec
Mizerová Antonie, Ing., Dr. Vacka 40, 41117 Libochovice
Mlčúchová Hedvika, Bzinská 289, 69681 Bzenec
MNV Moravský Písek, IČO 285137 69685 Moravský Písek
Motyková Anna, č.p. 38, 73984 Písek
Myslík Zdeněk a Myslíková Ludmila, 21.dubna 4, 69144 Lednice
Navrátilová Marie, Spodní 672, Ostrožské Předměstí, 68724 Uherský Ostroh
Nejezchleba Alois, Nedakoničky 407, 69685 Moravský Písek
Nejezchleba Antonín, č.p. 18, 69685 Moravský Písek
Nejezchleba František, nám. Přemysla Otakara II. č.p. 2, 37001 České Budějovice
Nejezchleba Jan, č.p. 123, 69685 Moravský Písek
Nejezchleba Jindřich, Ostrožská 469, 69685 Moravský Písek
Nejezchleba Miroslav, Jakuba Obrovského 551/9, Bystrc, 63500 Brno
Nejezchleba Petr, Dukelská 1051, 74221 Kopřivnice
Nejezchleba Stanislav, PaedDr., Zahradní 698, 33021 Líně
Nejezchlebová Františka, Velkomoravská 420, 69685 Moravský Písek
Nejezchlebová Libuše, č.p. 162, 69685 Moravský Písek
Nejezchlebová Libuše, Veselská 1265, 69681 Bzenec
Nejezchlebová Miroslava, Sokolská 403, 69685 Moravský Písek
Němeček Božetěch Ing., Ostrožská 22, 69685 Moravský Písek
Němeček František, Za drahou 245, 69682 Moravský Písek
Němeček Josef Mgr., Na Zápovědi 769, Mařatice, 68601 Uherské Hradiště
Němečková Ladislava, Ostrožská 34, 69685 Moravský Písek
Nepraš Jiří, Hviezdoslavova 515/37, Háje, 14900 Praha 11
Neumann Ivan, Trnkova č.p. 757, 62800 Brno
Neuwingerová Hermína, Bolzanova /8, Znojmo
Nevídal Lukáš, Svobodova 31, Ostrožské Předměstí, 68724 Uherský Ostroh
Nevřivá Jaromíra, č.p. 925, 69681 Bzenec
Nevřivý Ivo Ing., Olšovská 218, 69681 Bzenec
Nevřivý Josef
Novák František, Palackého 384, 69681 Bzenec
Novák Kliment, Nádražní 364, 69685 Moravský Písek
Nováková Anna, Padělská 534, 69685 Moravský Písek
Nováková Blanka, Vilímkova 1242, Praha 5, Zbraslav, 156 00
Nováková Emilie, Veselská 589, 69681 Bzenec
Nováková Jarmila, Bzinská 255, 69681 Bzenec
Novotná Karla, Akad. Práta č.p. 524, 67555 Hrotovice
Novotná Marta, Osvobození č.p. 95, 68722 Ostrožská Nová Ves
Novotná Vlastimila, Puchmajerova 1052, Roztoky, 252 63
Novotný Jaroslav, Olšovská 1429, 69681 Bzenec
Obdržálek Stanislav a Obdržálková Ludmila, Písecká 1305, 69681 Bzenec
Očadlík Milan Hradecká 2684/40, Opava, Předměstí (Opava), 746 01
Ondráček Dalibor, Písecká 1308, 696 81 Bzenec
Ondráčková Zdenka, č.p. 336, 69634 Žarošice
Opavská Jana, Za Humny 1115, 696 01 Rohatec
Opravil Miroslav, Veselská 962, 69681 Bzenec
Otepková Jarmila, Brno
Ott Vladimír Tř. Maršála Malinovského 936, 68601 Uherské Hradiště
Ott Vojtěch, Rumunská č.p. 730, 69801 Veselí Nad Moravou
Ostrézí Roman, ing. J.Wolkra 963, 696 81 Bzenec
Pánek Miloš, Olbrachtova 1042/8, Krč, 14000 Praha 4
Stránka 17 z 23
Paták Lubomír, Lesní 3110, 76001 Zlín
Pávková Olga, Očovská č.p. 3706, 69501 Hodonín
Pavlačková Anna, Na honech II 4907, 76005 Zlín
Pazderová Gabriela, Truhlářská 1116/14, Nové Město, 11000 Praha 1
Pejlová Stanislava, Černockého 1486/4, Chodov, 14900 Praha 11
Pelech Dušan Ing., Svatopluka Čecha 1499, 68603 Staré Město
Perdoch Ladislav, Velkomoravská č.p. 304, 69685 Moravský Písek
Peterková Ludmila, Nová 584, 69682 Moravský Písek
Peťko Štefan, Mlýnská 1496, 69642 Vracov
Petrášová Jana PhDr., Velkomoravská 382, 69685 Moravský Písek
Petrš Tomáš Mgr., Na Bělidle 997/15, Smíchov, 15000 Praha 5
Petříková Marta, Nad Sklepy 1529, 69681 Bzenec
Petřkovská Stanislava, Písecká 1312, 696 81 Bzenec
Píšťková Drahomíra, Patočkova 2787/3, Hodonín, 695 01
Plesnerová Věra, Ostrožská 83, 69685 Moravský Písek
Polášková Jiřina, č.p. 80, 69651 Kostelec
Polišenská Anna, Bezručova 418, 79326 Vrbno pod Pradědem
Polýnková Drahomíra, Šternberská 1269, 78391 Uničov
Poprach Karel a Poprachová Lenka Mgr., Nenakonice 500, 78375 Věrovany
Porhinčáková Dana Pod Vinohrady 1178, 69681 Bzenec
Pospěch Vladimír, Nám. Osvobození 3686, 69501 Hodonín
Potůček Miroslav, Nový Svět 399, 69681 Bzenec
Poulová Ladislava Kasárna 1477, 69681 Bzenec
Prchal Jan, č.p. 428 Rakvice
Procházková Jarmila, Skoronská 543, 69642 Vracov
Prokeš Radomír Ing., Jižní 3765/17, 69501 Hodonín
Prokopová Martina, Nová 569, 69685 Moravský Písek
Prokůpková Alena, Pod Černým mostem 478, Podmoklice, 51301 Semily
Půčková Helena, Konzumní 414, 69685 Moravský Písek
Rabušicová Ladislava, Týnecká 606/79, 69153 Tvrdonice
Raclavský Ferdinand, č.p. 441, 69685 Moravský Písek
Ráček Karel, Podhájí 528, 69681 Bzenec
Raiskupová Barbora, č.p. 245, 69681 Bzenec
Rajskub Václav
Raštica Pavel, Vlkoš 66, 69641 Vlkoš
Ratajská Věra Domanín 171, 69683 Domanín
Rejchertová Ludmila
Repík Antonín, Slunečná 1226, 69681 Bzenec
Repík Josef, Sídliště Klínky 2472, 69701 Kyjov
RNDr. Jablonická Jitka, Vracovská 910, 696 81 Bzenec
Robeová Dagmar Brandlova 3379/101, 69501 Hodonín
Rožková Stanislava, Polešovice 113, 68737 Polešovice
Rožňák Josef, Ostrožská 35, 69682 Moravský Písek
Rožňák Libor, Velkomoravská 456, 69685 Moravský Písek
Rožňáková Dagmar, Mírová 647, 69685 Moravský Písek
Rožňáková Ludmila, č.p. 162, 69685 Moravský Písek
Růčka František, Nádražní 831, 69681 Bzenec
Růčková Ivanka, Pod St. Hradem 40, 69681 Bzenec
Rudecký František, Adamusova 994/3, Hrabůvka, 70030 Ostrava
Rudecký Miroslav ,Vaškova 1885/22, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
Rycová Yvonetta, Evaldova 1861/14, 78701 Šumperk
Rýpalová Marie, Ostrožská 32, 69685 Moravský Písek
Řepová Jana, Písecká 1304, 69681 Bzenec
Řezníčková Jiřina, Tř. Maršála Malinovského č.p. 879, 68601 Uherské Hradiště
Římskokatolická farnost Bzenec, Josefa Hanáka 52, 69681 Bzenec
Římskokatolická farnost Moravský Písek, Ostrožská 77, 69685 Moravský Písek
Stránka 18 z 23
Saňařová Ladislava
Sečka Zdeněk, Horní Baráky 123, 69685 Moravský Písek
Sečková Alexandra Dis, Horní Baráky 123, 69685 Moravský Písek
Sedláková Věra Janáčkova 1793, 69662 Strážnice
Sekanina Pavel Ing., sídl. Svobody 3551, 79601 Prostějov
SE-LIN s.r.o., č.p. 375, 68604 Popovice
Schneidrová Pavla, č.p. 8, 69682 Moravský Písek
Sigmund Jiří Tržek 18, 570 01
Sigmund Oldřich Fr. Šrámka 126, 69681 Bzenec
Sigmund Stanislav, Veselská 1071, 69681 Bzenec
Singr František, č.p. 254, 69682 Moravský Písek
Singr Josef, č.p. 254, 69682 Moravský Písek
Singrová Božena, č.p. 254, 69682 Moravský Písek
Singrová Štěpánka, č.p. 254, 69682 Moravský Písek
Skalka Jaroslav, Velkomoravská 173, 69685 Moravský Písek
Skalka Vratislav MVDr., Písečná 1425, 69642 Vracov
Skalková Dana, Bezručova 1403/5, 76901 Holešov
Skopalová Marie, Čs. armády č.p. 4016, 76701 Kroměříž
Slabý Jan, Obchodní 1318/1a, 25219 Rudná
Slavík Tomáš, Chodská 1331/32, Praha, Vinohrady (Praha 2), 120 00
Slezák Petr, Podhájí 134, 69685 Moravský Písek
Slováček František, J. Wolkra č.p. 1079, 69681 Bzenec
Slováček Jiří, J. Wolkra 1116, 69681 Bzenec
Slováčková Marie, Sokolská 406, 696 85 Moravský Písek
Smekal Paul Ariel 179 Hawkwood Blvd. N.W., Calgary, Alta T3G2X8, Kanada
Smištíková Antonie, Velkomoravská 326, 69685 Moravský Písek
Smištíková Emilie, Polešovice 682, 68737 Polešovice
Snopková Eva, č.p. 709, 69671 Blatnice pod Svatým Antonínkem
Solík Vladimír, Břestek 899, 69801 Veselí nad Moravou
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449/3,
Brno, Veveří, 601 82
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1
Stašková Marie, č.p. 694, 68737 Polešovice
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3
Stonáčková Ludmila, Vracovská 9, 69681 Bzenec
Stowasserová Věra, U Přádelny 426, 35703 Svatava
Streit Roman, Albrektsvägen /120B, 60353 Norrköping, Švédsko
Streitová Blanka, Okružní 1178, 36222 Nejdek
Studničková Jaroslava Mgr., Mírová 644, 69685 Moravský Písek
Stuchlík Petr Ing., Ostrožská 75, 69685 Moravský Písek
Svoboda Bohumil, Krátká 619, 69685 Moravský Písek
Svobodová Bohuslava, Budovatelská 354, 69601 Rohatec
Svobodová Milada Hliníky 166, Uherský Ostroh, Kvačice, 687 24
Svornost Těmice, a.s. č.p. 216, 69684 Těmice
Sýkora Vlastimil, č.p. 12, 79315 Lichnov
Šalša Václav, Koliba 2355/22, Nětčice, 69701 Kyjov
Šantavý František, Horní baráky 205, 69682 Moravský Písek
Šebesta Jaroslav, Dlouhá 1348, 69642 Vracov
Šebesta Miroslav RNDr., Kapitána Bartoše č.p. 330, 53009 Pardubice
Šesták Eduard, Chaloupky 172, 69801 Veselí nad Moravou
Šesták Josef, Chaloupky 172, 69801 Veselí nad Moravou
Šesták Karel, Chaloupky 172, 69801 Veselí nad Moravou
Ševela Jaroslav a Ševelová Jarmila, Písecká 1311, 696 81 Bzenec
Šichtová Marie, Velkomoravská 350, 69685 Moravský Písek
Šimčíková Věra, Průmyslová 878, 69681 Bzenec
Škodák Stanislav a Škodáková Soňa, Potoční 1460, 696 81 Bzenec
Stránka 19 z 23
Škodák Stanislav, Potoční č.p. 1460, 69681 Bzenec
Šlachtová Božena, Flemingova č.p. 2847, 73301 Karviná
Šmoldas Jiří MUDr., Pivovarská 1012, 34701 Tachov
Šmoldasová Jarmila MUDr., Pražská 132/11, Neředín, 77200 Olomouc
Špačková Jana, Peškova 960/2, Praha, Hlubočepy, 152 00
Štefánková Milada MUDr., Štěpnická 1051, 68606 Uherské Hradiště
Štefánková Vlasta, Lipinská 694, 69642 Vracov
Štěrba Jaroslav, Úkolky 863, 69681 Bzenec
Štěrba Karel, Vracovská 340, 69681 Bzenec
Štěrbová Anežka, č.p. 103, 69685 Moravský Písek
Štěrbová Zdenka, Mírová 661, 69685 Moravský Písek
Šťovíček Jiří, Budovatelská 464/12, Poruba, 70800 Ostrava
Štukavcová Zdenka, 1205 NW 13 th Ave Cape Coral, FL 33993
Šudoma Stanislav, Štěpnická 1100, 68606 Uherské Hradiště
Šudomová Jiřina, Velkomoravská 383, 69685 Moravský Písek
Šumbera Petr Ing., Žitná 624, 69601 Rohatec
Šustrová Dana, Tylova č.p. 1712, 79601 Prostějov
Šušlík Zdeněk, Ct. Šťastného č.p. 292, 69681 Bzenec
Švandová Boleslava, Horova č.p. 947, 66603 Tišnov
Švrček Jaroslav, č.p. 124, 69671 Suchov
Švrčková Johanna, adresa neznámá
Talaš Jaroslav, Písecká 1312, 696 81 Bzenec
Tauber Josef, Úkolky 1290, 69681 Bzenec
Tesařová Zdenka, Mánesova č.p. 1097, 76502 Otrokovice
Těšická Petra, Veselská 962, Bzenec, 696 81
Těšínský Milan, Na Pančavě 555, 69681 Bzenec
Tihelková Jarmila, J. Baráka 640, 69681 Bzenec
Tihlařík Jan, Ostrožská 42, 69685 Moravský Písek
Tihlařík Josef, Šlovice 113, 33441 Dobřany
Tihlaříková Jarmila, Ostrožská 71, 69685 Moravský Písek
Tichá Alena, Domanín 356, 69683 Domanín
Ticháček Antonín, Štěpnická 1163, 68606 Uherské Hradiště
Tomeček Jaroslav, Česká 4749, 76005 Zlín
Tomeček Josef, č.p. 701, 68737 Polešovice
Tošovský Jaroslav, Zahradní 666, 69685 Moravský Písek
Trachtulcová Anna
Trachtulcová Anna, č.p. 40, 69685 Moravský Písek
Trachtulec František a Trachtulcová Aloisie, 69685 Moravský Písek
Trachtulec Jan Ing., U pramene 432/7, Praha, Újezd, 149 00
Trachtulec Josef, Ostrožská 40, 69685 Moravský Písek
Trlidová Anna, Ostrožská 38, 69685 Moravský Písek
Tvarůžková Kateřina, Spojené státy
Tyznerová Marie, Za Drahou 257, 69685 Moravský Písek
Ukuš Josef a Ukušová Naděžda Vasiljevna, Podhájí 528, 696 81 Bzenec
Ulrichová Marie, Olšovská 201, 69681 Bzenec
UNIKOV Steel spol. s r.o., Průmyslová 1315, 69681 Bzenec
Urbanová Vladimíra, Školní 1121, 765 02 Otrokovice
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha, Nové
Město
Vaculíková Anna, Krátká č.p. 629, 69685 Moravský Písek
Vaďurová Jiřina, Velkomoravská 526, 69685 Moravský Písek
Vaďurová Vlastimila, Křičkova č.p. 2889, 69501 Hodonín
Valášková Alena, Uhlířská č.p. 323, 79201 Bruntál
Valášková Vlasta, A. Jiráska 1258, 69681 Bzenec
Valentová Milada Ing., Výletní 356/22, Písnice, 14400 Praha-Libuš
Valíčková Jana, Velkomoravská 1, 69685 Moravský Písek
Stránka 20 z 23
Valová Marie, Pod Vinohrady 1178, 69681 Bzenec
Valštýnová Antonie
Váňová Marcela, Sportovní 2024, 35601 Sokolov
Váňová Vladimíra, č.p. 170, 51206 Benešov u Semil
Vargová Lenka, Ondrejovova /15, Bratislava, Slovensko
Vašíčková Jarmila, Gen. Sochora č.p. 1266, 70800 Ostrava
Vašíčková Marie, Nový Svět 703, 69681 Bzenec
Vávra Tomáš Ostrožská 35, 69685 Moravský Písek
Vávra Vlastimil Konzumní 410, 69685 Moravský Písek
Vávrová Ivana, Ostrožská 35, 69685 Moravský Písek
Veličková Věra, Čtvrť Frant. Bartoše č.p. 82, 76001 Zlín
Vencálková Marie, Palackého třída č.p. 1275, 61200 Brno
Ventrča Pavel, Bzenec 626, 69681 Bzenec
Ventrča Petr a Ventrčová Jarmila, Písecká 1303, 696 81 Bzenec
Ventrča Petr, Písecká 1303, 696 81 Bzenec
Ventrčová Anna, Příční 355, 69685 Moravský Písek
Věrná Ludmila, Zahradní 705, 69685 Moravský Písek
Verníčková Marie, Kirovova č.p. 2307, 73401 Karviná
Vlach Jan, č.p. 700, 68709 Boršice
Vlach Jarmil, Krátká 626, 69685 Moravský Písek
Vlašánková Ladislava, Grudova 1177/12, Kateřinky, 74705 Opava
Vlašicová Marie, Podhájí 294, 69685 Moravský Písek
Vlková Jana, Trnovanská 135, Novosedlice, 417 31
Vlková Markéta, Řešovská 516/7, Praha, Bohnice, 181 00
Vodárek Pavel, Veselská č.p. 458, 68724 Uherský Ostroh
Vodný Jaroslav Ing., Voskovcova 727/2, Olomouc, Nové Sady, 772 00
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933, Hodonín, 695 11
Vondrová Evženie, Jana Peštuky č.p. 1324, 75201 Kojetín
Vránek Jan, Pod vinohrady 1178, 69681 Bzenec
Vránková Milena, Velkomoravská č.p. 530, 69685 Moravský Písek
Vránková Nataša, A. Jiráska 837, 69681 Bzenec
Vrzal František, Na Vyhlídce 1249, 69681 Bzenec
Vrzal Josef, č.p. 363, 696 83 Domanín
Vrzal Stanislav, Sokolská 1213, 69681 Bzenec
Vycudilík Aleš, Ing. Petržílkova 2266/14, Stodůlky, 158 00 Praha 5
Vycudilík Josef, Nedakoničky 11, 69685 Moravský Písek
Vycudilík Stanislav, 69682 Moravský Písek
Vycudilík Stanislav, Josefa Ressla 2265, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Vymazal Jiří, Olšovská 204, 69681 Bzenec
Vystavěl Ladislav, Letovská č.p. 546, 19900 Praha
Wimmer Stanislav, Velkomoravská 229, 69685 Moravský Písek
Zábelka Pavel, Tř. Masarykova 196, 69801 Veselí nad Moravou
Zábelková Zdena, Vracovská 343, 69681 Bzenec
Zajícová Jiřina, Žerotínova 1902/48, Žižkov, 13000 Praha 3
Zajíčková Josefa, Dlouhá 125, Ostrožské Předměstí, 68724 Uherský Ostroh
Zajíčková Marta Svobodova 503, Uherský Ostroh, Ostrožské Předměstí, 687 24
Zálešák František, č.p. 245, 69682 Moravský Písek
Zálešáková Anna, č.p. 232, 69682 Moravský Písek
Zálešáková Františka, Díly 755, 69685 Moravský Písek
Zalešáková Irena, 29. dubna 255/25, Výškovice, 70030 Ostrava
Zálešáková Ludmila
Zálešáková Stanislava, Ostrožská 25, 69685 Moravský Písek
Zálešáková Zdeňka
Zaorálková Marie, Brandlova 3384/111, 69501 Hodonín
Zapletal Jan, náměstí Míru č.p. 12, 76001 Zlín
Zapletal Jiří, J. Baráka 640, 69681 Bzenec
Stránka 21 z 23
Zapletal Jiří, nám. 3. května 1340, 76502 Otrokovice
Zapletalová Marcela Ing., Ostrožská 76, 69685 Moravský Písek
Zapletalová Marie, Velkomoravská 92, 69685 Moravský Písek
Zásměta Jan, Ostrožská 312, 69685 Moravský Písek
Zavadil Jiří, č.p. 351,69617 Starý Poddvorov
Zavadil Silvestr, č.p. 345, 68738 Nedakonice
Zelená Jarmila, Veselská 1329, 69681 Bzenec
Zelenková Zdeňka, č.p. 174, 33014 Ledce
Zelený Pavel Bc., Veselská č.p. 1329, 69681 Bzenec
Zelený Pavel, č.p. 263, 69683 Domanín
Zelinková Blanka, Přemyslova č.p. 1018, 26301 Dobříš
Zelinová Stanislava Ing., Domanín 1, 696 83 Domanín
Zemánková Jana
ZENERGO a.s., č.p. 61, 696 14 Čejč
Zháněl Milan, J. Fučíka 666, 76811 Chropyně
Zuber Rudolf, Lesní 107, 69685 Moravský Písek
Zubíčková Milena Mgr., V Újezdech 552/3, Brno, 621 00 Medlánky
Zvárová Jaroslava, Čsl. Armády 236, 253 01 Hostivice
Žádníková Jarmila, Lazy III č.p. 3840, 76001 Zlín
Žajdlíková Marcela, č.p.148, 68723 Ostrožská Lhota
Žůrek Radim, Velkomoravská 167, 69685 Moravský Písek
Žůrek Vladimír, J. Wolkra 967, 69681 Bzenec
Žůrková Jana, Bodlákova 2511, 62800 Brno
Na vědomí (veřejnou vyhláškou)
Archeologický ústav AV ČR , Královopolská 147, 612 00 Brno
Policie ČR, Krajské ředitelství policie JMK, DI Sv. Čecha 7, 695 01 Hodonín
Masarykovo muzeum Zámecké náměstí 9, 695 01 Hodonín
Dále obdrží – s žádostí o vyvěšení na úřední desce:
Obecní úřad Moravský Písek
MěÚ Bzenec, náměstí Svobody 73, 696
Spis:Měú Bzenec stavební úřad, náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec
Stránka 22 z 23
Stránka 23 z 23

Podobné dokumenty

Tourism, Hospitality and Commerce

Tourism, Hospitality and Commerce kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění. [2] Nařízení E...

Více

Matematický klokan

Matematický klokan Matematický klokan - Klokánek 2012 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B

Více

ČEZ Plzeňský půlmaraton 2015 kola

ČEZ Plzeňský půlmaraton 2015 kola ČEZ Plzeňský půlmaraton ABS KAT M/Ž SČ

Více