Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea Praha za rok 2005

Komentáře

Transkript

Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea Praha za rok 2005
HES B 70799
(4M)
15.10.2002
20.04.2005
Col de Jaman, Switzerland
Tøi Studnì, (ZR), Èejka Jaromír
44, 759 km, 918
46.27N
49.37N
06.59E
16.02E
SVS
CB 51396
(3M)
25.09.2004
22.02.2005
Aneby-Ralangen, Sweden
Dolní Èermná, (UO), Rùžièka Jan
20, 884 km, 150
57.52N
49.59N
14.51E
16.34E
SVS
BX 90569
(3F)
02.10.2002
26.02.2005
Hammaron, Sweden
Praha 9, (AA), Štancl Vít
20, 1016 km, 878
59.15N
50.08N
13.30E
14.34E
EEM V 33508
(2F)
14.09.2004
11.02.2005
Lao, Estonia
Praha 4, (AA), Votýpka Václav
20, 1108 km, 150
58.15N
50.01N
24.07E
14.30E
CZP
S 223436
(4F)
02.04.2005
13.07.2005
Bøehynì, (CL), Veselý Jaroslav
Kirstinmaki, Finland
44, 1241 km, 102
50.34N
60.12N
14.42
24.40E
CZP
TB 95370
(6M)
13.03.2004
10.03.2005
Øíèany, (PH), Zicha František
Saint Medard en Jalles, France
20, 1286 km, 362
49.59N
44.53N
14.40E
00.42W
SFH
T 32169
(3M)
25.09.2004
20.02.2005
Vantaa, Finland
Praha 4, (AA), Votýpka Václav
20, 1314 km, 148
60.17N
50.01N
24.48E
14.30E
CZP
S 263485
(5F)
11.03.2004
12.06.2005
Prùhonice, (PZ), Zicha František
Hevosoja, Finland
01, 1339 km, 458
50.00N
60.41N
14.33E
24.23E
CZP
S 277274
(5F)
17.02.2005
12.06.2005
Praha 6, (AA), Novák František
Ronkonvaara, Finland
62, 1640 km, 115
50.05N
62.20N
14.20E
29.16E
CZP
P 92207
(5M)
11.03.2005
31.10.2005
Øíèany, (PH), Moudrý Zdenìk
San Juan de Alicante, Spain
20, 1758 km, 234
49.59N
38.24N
14.40E
00.25W
CZP
S 264106
(4M)
10.03.2004
13.11.2005
Jílové u Prahy, (PZ), Pletka Zdenìk
Setúbal, Portugal
20, 2246 km, 613
49.54N
38.31N
14.30E
08.53W
48
Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea Praha za rok 2005
Report on Czech Bird Ringing for 2005
Jaroslav Cepák & Petr Klvaòa
Kroužkovací stanice NM, Hornomìcholupská 34, 102 00 Praha 10-Hostivaø, e-mail:
[email protected]
Cílem každoroèní zprávy je sumarizace výsledkù kroužkovací èinnosti na území Èeské
republiky v pøedchozím roce. V roce 2005 bylo na území Èeské republiky okroužkováno
153 453 ptákù 194 druhù. To je druhý nejvyšší poèet v historii, hned po pøedchozím
roce 2004. Takto vysokého poètu bylo dosaženo pøedevším díky silnému jarnímu prùtahu
èížkù lesních a zvonkù zelených. U èížka se jedná o vùbec nejvyšší roèní poèet oznaèených
ptákù jednoho druhu v historii.
Ve skupinì nepìvcù pokraèoval pokles okroužkovaných èápù bílých (pouze 303 pull.),
což patrnì souvisí s již druhou velice špatnou hnízdní sezónou. Naopak potìšitelných je
900 okroužkovaných mláïat motáka pochopa, který je po poštolce obecné druhým
nejkroužkovanìjším dravcem a i v historickém souètu okroužkovaných ptákù již pøedstihl
káni lesní. Pøibývání luòáka èerveného a motáka lužního dokladují opìt nejvyšší poèty
oznaèených ptákù (52 resp. 176 ex.).
Pokles poèetnosti byl zaznamenán i u èeského „vlajkového druhu“, chøástala polního 311 okroužkovaných ptákù pøedstavuje nejnižší poèet za posledních 7 let. Je otázkou,
zda to souvisí s poklesem poèetnosti chøástala nebo s pøeorientováním specialistù na
odchyt dalšího druhu zemìdìlské krajiny - køepelky polní, u které je 83 oznaèených
jedincù nejvyšším poètem v historii.
Poèty okroužkovaných bahòákù (celkem 418 ex.) jsou již pouze zlomkem døíve
dosahovaných poètù. Týká se to nejen druhù hnízdících (èejka chocholatá 181 ex., kulík
øíèní 51 ex.), ale i protahujících (napø. jespák obecný a jespák bojovný 0 ex.!). Sluèky
malé, cílového druhu 2005, bylo oznaèeno 23 jedincù.
I pøes celkový silný pokles poèetnosti druhu bylo oznaèeno 2111 pull racka chechtavého,
z toho pøes 40% ale na dlouhodobì sledované lokalitì a nejvìtší východoèeské kolonii
Rzy (UO). Poèty dalšího tradiènì kroužkovaného druhu dlouhokøídlých, rybáka obecného,
klesly na pouhých 75 pull.
Pøedevším díky specializaci bylo dosaženo nejvyššího poètu okroužkovaných jedincù
holuba doupòáka od roku 1991 (celkem 76 ex., z toho 67 pull. ve Šluknovském výbìžku
- M. Malý). U dalšího druhu mìkkozobých, hrdlièky divoké, bylo naopak oznaèeno
pouhých 7 jedincù, což je spolu s rokem 2004 druhý nejnižší poèet v historii - ménì (3
ex.) bylo okroužkováno pouze v roce 1934!
Vysokých poètù okroužkovaných kalousù ušatých (1198 f.g.) a pustovek (161) bylo
dosaženo zejména díky specializaci moravské skupiny (Zváøal, Svieèka, Køižka, Pavelèík),
která oznaèila více než 70% jedincù obou zmínìných druhù. Pouhých 14 oznaèených
sýèkù obecných odráží silný pokles poèetnosti této synantropní sovy.
Ve skupinì šplhavcù bylo dosaženo pøekvapivì vysokých poètù okroužkovaných ptákù
u krutihlava obecného (280 ex. z toho 142 pull.), datla èerného (42 ex.) a žluny zelené
(40 ex. - nejvyšší poèet od roku 1978). U našeho nejhojnìjšího druhu, strakapouda velkého,
je 634 oznaèených ptákù vùbec nejvyšším roèním poètem.
1
U skupiny pìvcù bylo tradiènì vysokých poètù dosaženo u sýkory koòadry a vlaštovky
obecné.
U døíve hojnì kroužkované lindušky luèní nedosáhl poèet okroužkovaných ptákù ani
100 ex. (z toho pouze 17 oznaèených ptákù v kategorii full-grown). Zimní sezóna 2004/
2005 pøinesla silnou invazi brkoslavù severních, kterých bylo v roce 2005 oznaèeno 1286
exempláøù (druhý nejvyšší poèet v historii). Poèty rákosníkù (Acrocephalus sp.) se po
velice úspìšné sezónì 2004 vrátily k pìtiletému prùmìru (což ale v meziroèním srovnání
znamená napø. u rákosníka obecného až 50% pokles). Podobný pokles poèetnosti byl
zaznamenán i u budníèka vìtšího a menšího a moudivláèka lužního - 271 okr. ex. je
nejménì od roku 1979. U rákosinných druhù ptákù stojí za zmínku 608 okroužkovaných
sýkoøic vousatých (více než 60 % z nich oznaèeno na Novozámeckém rybníku v okrese
Èeská Lípa - J. Klápštì).
Zmínku zaslouží 1852 pull lejskù bìlokrkých, oznaèených pøedevším díky aktivitì
dvojice J. Horák, K. Harant na Královehradecku respektive P. Adamík, M. Krist na
Olomoucku.
Vzrùstají trend vykazují poèty okroužkovaných vrabcù polních (druhý nejvyšší poèet).
Vysoké poèty pìnkavovitých ptákù, zmínìné v úvodu, doplòuje 2417 okroužkovaných
stehlíkù obecných a 2165 dlaskù tlustozobých (více než polovina z nich oznaèena na
Zlínsku - J. Svieèka, P. Pavelèík). Stejnì jako u èížkù a zvonkù se, bohužel, jedná o
prùtažné ptáky, chytané zejména v období jarní migrace.
Ze vzácných kroužkovaných druhù nepìvcù lze zmínit 2 potáplice severní, kroužkované
v Plzni a Nymburku (M. Paisker, Z. Smolík) po nìkolika letech opìt kroužkované 2 pull.
potápky èernokrké (Chomutovsko - F. Novák, F. Zicha), 2 ex. morèáka velkého (Ostravsko
- A. Kubenka), 3 pull. orla královského (Bøeclavsko - P. Horák), 1 ex. chøástala malého
(Nymbursko- M. Jelínek), 2 pull. racka bìlohlavého (Bøeclavsko - J. Chytil), 4 ex. dudka
chocholatého (Bøeclavsko, Èeskolipsko - L. Viktora, O. Illich, J. Brožek).
U pìvcù stojí za zmínku 2 ex. lindušky rudokrké (Krkonoše, Nymbursko - L. Èerva, M.
Jelínek), 3 ex. rákosníka tamaryškového (Bøeclavsko, Znojemsko, Písecko - J. Chytil, P.
Louda, J. Šebestian), rákosník ostøicový (Nymbursko - M. Jelínek), budníèek zlatohlavý
(Krkonoše - F. Zicha), budníèek pruhohlavý (Pardubicko - F. Štancl), èeèetka bìlavá
(Krkonoše - F. Zicha) a snìhule severní (Èeské Budìjovice - K. Klíma).
V roce 2005 využilo kroužkovací licenci (tj. okroužkovalo alespoò jednoho ptáka) 333
kroužkovatelù.
Na 20 lokalitách probìhl druhý roèník odchytové akce CES, která má za cíl zachytit
pøedevším zmìny v poèetnosti a v hnízdní úspìšnosti bìžných druhù pìvcù.
Kroužkovací stanice dìkuje všem kroužkovatelùm, spolupracovníkùm a sponzorùm,
bez jejichž práce, podpory, nadšení a pochopení by tato kroužkovací zpráva nemohla
vzniknout.
2
CZP
TC 56520
(4F)
03.05.2005
12.10.2005
Mydlovary, (CB), Vitek František
Agramunt, Spain
20, 1313 km, 162
49.05N
41.50N
14.21E
01.02E
Èížek lesní Carduelis spinus
n=72 (S 32, M 15, L 25)
C 11 (RUM 3, HES 2, SIL 1, SVS 2, EEM 1, PLG 1, SFH 1)
Z 13 (Germany 3, Finland 3, Slovenia 1, Portugal 1, Spain 1, France 1, Austria 1, Russia
1, Switzerland 1)
CZP
S 221870
(4M)
27.02.2004
07.03.2005
Jílové u Prahy, (PZ), Pletka Zdenìk
Langenweissbach, Germany
01, 159 km, 374
49.54N
50.38N
14.30E
12.35E
CZP
TA 74239
(5F)
16.02.2003
12.03.2005
Prùhonice, (PZ), Zicha František
Erlangen Bruck, Germany
20, 259 km, 755
50.00N
49.34N
14.33E
11.00E
CZP
S 282183
(5M)
27.02.2005
23.10.2005
Pardubice, (PA), Horák Jan
Bromberg/Ebensee, Austria
20, 289 km, 238
50.02N
47.48N
15.47E
13.46E
CZP
TB 72740
(4M)
20.03.2005
29.10.2005
Nová Bystøice, (JH), Musil Stanislav
Tomišelj, Slovenia
20, 342 km, 223
49.01N
45.58N
15.06E
14.29E
SIL
AM 73761 (3M)
23.10.2004
31.03.2005
Ravnica, Slovenia
Tuchonice, (CB), Žibøidová Milena
20, 359 km, 159
45.59N
49.10N
13.42E
14.31E
CZP
TX 97383
(4F)
08.02.2003
25.02.2005
Praha 4 (AA), Koudelka Vladimír
Brenz, Germany
01, 421 km, 748
50.01N
53.23N
14.27
11.40E
RUM XL 11591
(5F)
06.05.2003
25.02.2005
Rybachiy, Russia
Praha 4, (AA), Votýpka Václav
20, 445 km, 661
50.05N
50.01N
20.44E
14.30E
HES B 198003
(6F)
14.03.2005
29.03.2005
Neuhausen, Switzerland
Tuchonice, (CB), Žibøidová Milena
20, 466 km, 15
47.40N
49.10N
08.37E
14.31E
PLG KV 52514
(6M)
19.03.2004
15.01.2005
Gdynia - Witomino, Poland
Praha 4, (AA), Votýpka Václav
20, 570 km, 302
54.30N
50.01N
18.30E
14.26E
CZP
S 218450
(4M)
13.03.2004
12.10.2005
Praha 4, (AA), Žibøid Zdenìk
Col de Jaman, Switzerland
20, 683 km, 578
50.01N
46.27N
14.30E
06.59E
CZP
S 299568
(6M)
30.03.2005
27.06.2005
Praha 9 (AA), Štancl Vít
Rybachiy, Russia
20, 690 km, 89
50.08N
55.05N
14.34E
20.44E
RUM XF 32011
(3M)
28.07.2004
28.02.2005
Rybachiy, Russia
Praha 6 , (AA), Svoboda Josef
20, 702 km, 215
55.05N
50.06N
20.44E
14.21E
RUM XF 51780
(3F)
14.09.2004
04.03.2005
Rybachiy, Russia
Sudislavice, (BN), Suk Bohumil
20, 722 km, 171
55.05N
49.36N
20.44E
15.02E
47
CZP
TB 733
(3N)
08.08.2004
30.10.2005
Žehuò, (NB), Vyskoèil Jiøí
Marais du Vigueirat, France
20, 1094 km, 448
50.08N
43.34N
15.18E
04.34E
CZP
TC 82068
(5M)
13.04.2005
24.10.2005
Postøekov, (DO), Bošek Václav
Villeton, France
20, 1108 km, 194
49.28N
44.21N
12.48E
00.16E
CZP
TA 72084
(3N)
18.07.2003
05.12.2005
Chudenín, (KT), Novák František
Castell D´Aro, Spain
20, 1144 km, 871
49.18N
41.48N
13.06E
03.01E
20.07.2004
12.03.2005
Chudenín, (KT), Novák František
Arguedas, Spain
20, 1384 km, 235
49.18N
42.11N
13.06E
01.34W
CZP
TB 12349
(4F)
Zvonohlík zahradní Serinus serinus
n=4 (S 2, M 0, L 2)
Z 1 (Italy 1)
CZP TB
CZP
23634
S 268862
(5F) 25.04.2004
23.04.2005
(4M)
03.04.2004
25.02.2005
Zvonek zelený Carduelis chloris
n=40 (S 34, M 2, L 4)
C 1 (SIL 1)
Z 3 (Slovenia 1, Estonia 1, Italy 1)
Øíèany, (PH), Moudrý Zdenìk
Zliv, (CB), Michala Kopeèková
40, 104 km, 363
49.59N
49.04N
14.40E
14.22E
Podìlusy, (BN), Koudelka Vladimír
Pianello-Ostra, Italy
20, 698 km, 328
49.50N
43.38N
14.34E
13.08E
SIL
AM 59492 (5F)
20.02.2005
20.08.2005
Bizovik, Slovenia
Sedlec, (BV), Chytil Josef
20, 343 km, 181
46.03N
48.47N
14.35E
16.42E
CZP
N 483484
(5F)
26.05.2003
31.01.2005
Olešnice, (BK), Polách Jaroslav
Volèja Draga, Slovenia
20, 453 km, 616
49.33N
45.55N
16.25E
13.41E
CZP
N 484656
(4M)
27.07.2003
11.03.2005
Pavlov, (BV), Holáò Vladimír
Pianello-Ostra, Italy
20, 644 km, 593
48.52N
43.37N
16.41E
13.08E
CZP
N 476300
(6M)
06.01.2005
16.04.2005
Sudislavice, (BN), Suk Bohumil
Jarvakandi, Estonia
20, 1200 km, 100
49.36N
58.46N
15.02E
24.49E
Stehlík obecný Carduelis carduelis
n=13 (S 9, M 1, L 3)
C 2 (HGB 1, SKB 1)
Z 2 (Slovenia 1, Spain 1)
HGB A 304502
(5M)
19.02.2005
10.06.2005
Sumony, Hungary
Šilheøovice, (OP), Stolarczyk Jiøí
20, 442 km, 111
45.58N
49.56N
17.56E
18.17E
CZP
(4N)
10.09.2005
19.11.2005
Termesivy, (HB), Hlaváè Václav
Ravnica, Slovenia
20, 427 km, 70
49.36N
45.59N
15.37E
13.42E
46
T 723867
Tab. 1: Nejvíce kroužkované druhy pìvcù a nepìvcù v Èeské republice v roce 2005.
Table 1: Top ten of ringed passerines and non-passerines in the Czech Republic in 2005.
Pìvci
Passerines
Èížek lesní
Carduelis spinus
Sýkora koòadra
Parus major
Vlaštovka obecná
Hirundo rustica
Pìnice èernohlavá
Sylvia atricapilla
Rákosník obecný
Acrocephalus scirpaceus
Sýkora modøinka
Parus caeruleus
Zvonek zelený
Carduelis chloris
Králíèek obecný
Regulus regulus
Budníèek menší
Phylloscopus collybita
Èervenka obecná
Erithacus rubecula
Poèet ex.
No. ind.
2004
in 2004
21081
1
11269
2
9398
4
7123
5
6929
3
6484
6
5770
10
3875
11
3691
9
3642
8
Nepìvci
Non-passerines
Racek chechtavý
Larus ridibundus
Poštolka obecná
Falco tinnunculus
Kalous ušatý
Asio otus
Moták pochop
Circis aeruginosus
Puštík obecný
Strix aluco
Strakapoud velký
Dendrocopos major
Ledòáèek øíèní
Alcedo atthis
Kánì lesní
Buteo buteo
Sova pálená
Tyto alba
Krahujec obecný
Accipiter nisus
Poèet ex.
No. ind.
2004
in 2004
2221
1
1717
2
1263
4
913
5
651
3
634
10
579
6
547
11
481
14
368
12
Tab. 2: Nejvíce kroužkované druhy ptákù v ÈR v roce 2005 (pull.)
Table 2: Top ten of species ringed as pullus
Pìvci
Passerines
Pull.
Nepìvci
Non-passerines
Pull.
Vlaštovka obecná Hirundo rustica
Sýkora koòadra Parus major
Lejsek bìlokrký Ficedula albicollis
uhýk obecný Lanius collurio
Sýkora modøinka Parus caeruleus
Rehek domácí Phoenicurus ochruros
Brhlík lesní Sitta europaea
Špaèek obecný Sturnus vulgaris
Sýkora uhelníèek Parus ater
Jiøièka obecná Delichon urbica
3793
2101
1852
1184
966
689
623
397
357
276
Racek chechtavý Larus ridibundus
Poštolka obecná Falco tinnunculus
Moták pochop Circus aeruginosus
Puštík obecný Strix aluco
Sova pálená Tyto alba
Kánì lesní Buteo buteo
Èáp bílý Ciconia ciconia
Volavka popelavá Ardea cinerea
Kachna divoká Anas platyrhynchos
Labu velká Cygnus olor
2111
1178
900
612
339
328
303
246
229
222
3
Tab. 3: Celkové poèty okroužkovaných ptákù a poèty ptákù okroužkovaných v roce 2005
IAB
L 893327
(3F)
17.11.2003
04.06.2005
Ortazzo, Italy
Skrochovice, (OP), Beneš Jan
20, 754 km, 565
44.21N
50.01N
12.18E
17.47E
FRS
CB 9401
(3F)
13.10.2002
17.04.2005
Villeton, France
Prapoøištì, (DO), Švejda Jiøí
20, 1118 km, 917
44.21N
49.23N
00.16E
13.01E
CZP
TC 80088
(4M)
04.04.2005
03.07.2005
49.17N
47.51N
17.30E
18.31E
CZP
TC 65494
(2N)
04.09.2005
12.10.2005
Záhlinice, (KM), Jelínek Jaroslav
Gbelce, Slovakia
20, 176 km, 90
Tøeboò-Opatovický r., (JH), Voneš Radim
Šebrelje, Slovenia
20, 329 km, 38
49.00N
46.06N
14.46E
13.55E
CZP
TA 4533
(3N)
29.08.2003
19.03.2005
Støíbøec, (JH), Cepák Jaroslav
C. Succi-Rimini, Italy
20, 579 km, 568
49.02N
44.06N
14.53E
12.27E
CZP
TB 82446
(3N)
13.07.2005
12.10.2005
Chudenín, (KT), Novák František
La Touviere, Switzerland
20, 636 km, 91
49.18N
46.10N
13.06E
05.59E
CZP
TC 13448
(3N)
03.08.2004
29.10.2005
Slatina, (CH), Tyml Tomáš
Marais de Lavours, France
20, 686 km, 452
50.06N
45.48N
12.21E
05.44E
CZP
TA 55253
(3N)
01.09.2004
09.10.2005
Beòovy, (KT), Knoll Zdenìk
Marais de Lavours, France
20, 691 km, 403
49.23N
45.48N
13.16E
05.44E
CZP
TB 51695
(3N)
24.06.2004
08.10.2005
Jestøebí, (CL), Klápštì Jaroslav
La Corbiére, Switzerland
20, 703 km, 471
50.37N
46.52N
14.35E
06.52E
CZP
T 617429
(5M)
12.07.2003
17.10.2005
Støíbøec, (JH), Cepák Jaroslav
Le Bourget du Lac, France
20, 778 km, 828
49.02N
45.38N
14.53E
05.51E
CZP
TA 36827
(5M)
08.03.2003
26.02.2005
Praha 9, (AA), Holáò Vladimír
Moglie, Italy
20, 788 km, 721
50.07N
44.44N
14.35E
07.46E
CZP
S 184858
(4M)
29.04.2005
21.10.2005
Velký Dvùr, (BV), Fröhlich Ivan
Allaman, Switzerland
20, 808 km, 175
48.58N
46.28N
16.32E
06.23E
CZP
TC 17508
(3F)
02.10.2004
12.02.2005
Podolí, (MB), Klápštì Jaroslav
Prati Liste, Italy
20, 844 km, 133
50.33N
44.44N
15.00E
07.45E
CZP
TB 43305
(3F)
12.10.2003
12.10.2005
Lípa, (HB), Baloun Zdenìk
Marais de Lavours, France
20, 845 km, 731
49.33N
45.48N
15.33E
05.44E
CZP
TC 53515
(3N)
08.08.2005
18.10.2005
Mlýnec, (JC), Smolík Zbynìk
Moiles, France
20, 917 km, 71
50.19N
45.17N
15.14E
05.30E
CZP
TA 85054
(3N)
11.08.2002
08.02.2005
Mlýnec, (JC), Šoltys Vladimír
Upaix, France
20, 971 km, 912
50.19N
44.19N
15.14E
05.52E
Table 3: Grand totals and numbers of birds ringed in 2005
Druh
Species
GAVIA STELLATA
GAVIA ARCTICA
TACHYBAPTUS RUFICOLLIS
PODICEPS CRISTATUS
PODICEPS GRISEGENA
PODICEPS NIGRICOLLIS
PHALACROCORAX CARBO
BOTAURUS STELLARIS
IXOBRYCHUS MINUTUS
NYCTICORAX NYCTICORAX
ARDEOLA RALLOIDES
EGRETTA GARZETTA
EGRETTA ALBA
ARDEA CINEREA
ARDEA PURPUREA
CICONIA NIGRA
CICONIA CICONIA
PLATALEA LEUCORODIA
CYGNUS OLOR
CYGNUS CYGNUS
CYGNUS BEWICKII
ANSER FABALIS
ANSER ALBIFRONS
ANSER ANSER
BRANTA CANADENSIS
TADORNA FERRUGINEA
ANAS PENELOPE
ANAS STREPERA
ANAS CRECCA
ANAS PLATYRHYNCHOS
ANAS ACUTA
ANAS QUERQUEDULA
ANAS CLYPEATA
NETTA RUFINA
AYTHYA FERINA
AYTHYA NYROCA
AYTHYA FULIGULA
MELANITTA FUSCA
BUCEPHALA CLANGULA
MERGUS SERRATOR
MERGUS MERGANSER
PERNIS APIVORUS
MILVUS MIGRANS
4
pulli
ostatní celkem zpìtná hlášení
v roce 2005
pulli full-grown
total
found
in 2005
0
0
0
0
0
2
23
3
0
13
0
0
0
246
0
206
303
10
222
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
229
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
12
41
0
2
0
2
0
0
0
2
16
1
0
0
0
7
0
7
11
0
69
0
0
0
1
5
0
0
0
1
3
99
0
1
0
0
6
0
23
0
4
0
2
7
0
0
2
0
2
0
2
23
5
16
14
0
0
0
253
0
213
314
10
291
0
0
0
1
10
0
0
0
1
3
328
0
1
0
0
7
0
24
0
4
0
2
19
41
0
0
0
0
0
0
3
0
1
0
0
0
0
0
0
17
20
21
301
0
0
0
0
10
0
0
0
0
1
12
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
okroužkováno
1934-2005
grand totals
1934-2005
6
21
1002
354
12
742
2074
316
2420
7139
17
155
216
8790
1051
4259
24328
185
11855
8
1
7
4
3053
3
3
3
1457
1017
15560
7
813
614
224
3576
49
4517
3
694
5
9
639
803
45
CZP
TC 76882
DEH XT 8186
(4M)
19.11.2005
08.12.2005
Biskupice, (ZL), Svieèka Jiøí
Nagykovácsi, Hungary
20, 187 km, 19
49.05N
47.35N
17.43E
18.52E
(3N)
09.10.2004
26.03.2005
Greifswalder Oie, Germany
Praha 4, (AA), Votýpka Václav
20, 472 km, 168
54.15N
50.01N
13.55E
14.30E
Staré Mìsto, (KA), Haluzík Marek
Zapovednik Kivach, Russia
20, 1671 km, 432
49.52N
62.13N
18.30E
34.00E
Hýl rudý Carpodacus erythrinus
n=8 (S 8, M 0, L 0)
Hýl obecný Pyrrhula pyrrhula
n=3 (S 2, M 0, L 1)
Z 1 (Russia 1)
CZP
TB 59530
(4F)
31.01.2004
07.04.2005
Dlask tlustozobý Coccothraustes coccothraustes
n=6 (S 3, M 2, L 1)
Z 1 (Switzerland 1)
CZP
Z 672167
(0M)
24.01.2000
05.03.2005
Praha 4, (AA), Žibøid Zdenìk
Mìlník, (ME), Vanìk Pøemysl
20, 39 km, 1867
50.01N
50.22N
14.30E
14.29E
CZP
Z 765222
(4M)
16.04.2005
29.07.2005
Lednice, (BV), Hájek Vladislav
Brutten, Switzerland
61, 621 km, 104
48.48N
47.28N
16.48E
08,40E
50.23N
50.23N
14.19E
14.19E
Strnad obecný Emberiza citrinella
n=42 (S 41, M 1, L 0)
CZP
T 975539
(4F)
16.05.2000
10.06.2005
Ctinìves, (LT), Ètyroký Pavel
Ctinìves, (LT), Ètyroký Pavel
20, 0 km, 1851
Strnad rákosní Emberiza schoeniclus
n=155 (S 125, M 7, L 23)
C 5 (IAB 2, FRP 1, FRS 1, HES 1)
Z 18 (France 8, Italy 3, Switzerland 3, Spain 2, Slovakia 1, Slovenia 1)
CZP
N 444470
(3N)
11.07.1998
12.10.2005
Zahrádky, (CL), Filip Karel
Jestøebí, (CL), Klápštì Jaroslav
20, 4 km, 2650
50.38N
50.37N
14.32E
14.35E
HES B 112953
(4F)
03.10.2004
07.06.2005
Marin, Switzerland
Postøekov, (DO), Bošek Václav
20, 509 km, 247
47.01N
49.28N
07.00E
12.48E
IAB
AL 86125
(5F)
31.01.2004
28.05.2005
Brivio, Italy
Èlunek, (JH), Malèák Petr
20, 569 km, 483
45.44N
49.07N
09.26E
15.07E
FRP
. 4923379
(3M)
13.10.2004
02.05.2005
Marais de Lavours, France
Skoøice, (RO), Homolka Pavel
20, 736 km, 201
45.48N
49.41N
05.44E
13.43E
44
Druh
Species
MILVUS MILVUS
HALIAEETUS ALBICILLA
GYPS FULVUS
CIRCAETUS GALLICUS
CIRCUS AERUGINOSUS
CIRCUS CYANEUS
CIRCUS MACROURUS
CIRCUS PYGARGUS
ACCIPITER GENTILIS
ACCIPITER NISUS
BUTEO BUTEO
BUTEO RUFINUS
BUTEO LAGOPUS
AQUILA POMARINA
AQUILA CLANGA
AQUILA NIPALENSIS
AQUILA HELIACA
AQUILA CHRYSAETOS
HIERAAETUS PENNATUS
PANDION HALIAETUS
FALCO NAUMANNI
FALCO TINNUNCULUS
FALCO VESPERTINUS
FALCO COLUMBARIUS
FALCO SUBBUTEO
FALCO CHERRUG
FALCO PEREGRINUS
BONASA BONASIA
TETRAO TETRIX
TETRAO UROGALLUS
PERDIX PERDIX
COTURNIX COTURNIX
SYRMATICUS REEVESI
PHASIANUS COLCHICUS
RALLUS AQUATICUS
PORZANA PORZANA
PORZANA PARVA
PORZANA PUSILLA
CREX CREX
GALLINULA CHLOROPUS
FULICA ATRA
GRUS GRUS
OTIS TARDA
HAEMATOPUS OSTRALEGUS
HIMANTOPUS HIMANTOPUS
RECURVIROSTRA AVOSETTA
BURHINUS OEDICNEOMUS
CHARADRIUS DUBIUS
pulli
ostatní celkem zpìtná hlášení
v roce 2005
pulli full-grown
total
found
in 2005
51
13
0
0
900
0
0
163
65
194
328
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
1178
0
0
12
21
11
0
0
0
100
0
0
0
8
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
22
1
0
0
0
13
3
0
13
16
174
219
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
539
0
0
2
0
0
0
0
0
19
83
0
3
82
34
1
0
311
9
22
0
0
0
0
0
0
29
52
13
0
0
913
3
0
176
81
368
547
0
5
0
0
0
3
0
0
0
0
1717
0
0
14
21
11
0
0
0
119
83
0
3
90
34
1
0
311
9
24
0
0
0
0
0
0
51
2
5
0
0
9
0
0
2
5
22
7
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
39
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
13
0
3
1
0
0
0
0
0
2
okroužkováno
1934-2005
grand totals
1934-2005
619
141
2
17
21420
669
2
926
5506
13932
21222
2
732
916
1
1
296
90
15
3
4
62362
62
33
402
376
183
5
69
166
5277
1109
43
7253
3996
1322
104
1
4733
2889
8782
14
7
13
10
101
7
7420
5
Druh
Species
pulli
ostatní celkem zpìtná hlášení
v roce 2005
pulli full-grown
total
found
in 2005
CHARADRIUS HIATICULA
0
CHARADRIUS ALEXANDRINUS
0
PLUVIALIS APRICARIA
0
PLUVIALIS SQUTAROLA
0
VANELLUS VANELLUS
172
CALIDRIS CANUTUS
0
CALIDRIS ALBA
0
CALIDRIS MINUTA
0
CALIDRIS TEMMINCKII
0
CALIDRIS BAIRDII
0
CALIDRIS MELANOTOS
0
CALIDRIS FERRUGINEA
0
CALIDRIS ALPINA
0
LIMICOLA FALCINELLUS
0
PHILOMACHUS PUGNAX
0
LYMNOCRYPTES MINIMUS
0
GALLINAGO GALLINAGO
0
GALLINAGO MEDIA
0
SCOLOPAX RUSTICOLA
0
LIMOSA LIMOSA
0
LIMOSA LAPPONICA
0
NUMENIUS PHAEOPUS
0
NUMENIUS ARQUATA
0
TRINGA ERYTHROPUS
0
TRINGA TOTANUS
3
TRINGA STAGNATILIS
0
TRINGA NEBULARIA
0
TRINGA OCHROPUS
0
TRINGA GLAREOLA
0
XENUS CINEREUS
0
ACTITIS HYPOLEUCOS
0
ARENARIA INTERPRES
0
PHALAROPUS LOBATUS
0
STERCORARIUS LONGICAUDATUS
0
STERCORARIUS POMARINUS
0
LARUS MELANOCEPHALUS
38
LARUS MINUTUS
0
LARUS RIDIBUNDUS
2111
LARUS CANUS
0
LARUS ARGENTATUS
0
LARUS CACHINNANS
2
RISSA TRIDACTYLA
0
STERNA HIRUNDO
75
STERNA ALBIFRONS
0
CHLIDONIAS HYBRIDUS
0
CHLIDONIAS NIGER
0
CHLIDONIAS LEUCOPTERUS
0
COLUMBA LIVIA F. DOM.
0
6
0
0
0
0
9
0
0
1
1
0
0
3
0
0
0
23
41
0
4
0
0
0
0
1
1
0
6
19
21
0
62
0
0
0
0
6
0
110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
181
0
0
1
1
0
0
3
0
0
0
23
41
0
4
0
0
0
0
1
4
0
6
19
21
0
62
0
0
0
0
44
0
2221
0
0
2
0
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
12
0
169
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
okroužkováno
1934-2005
grand totals
1934-2005
486
4
3
92
26905
34
98
3577
533
1
3
961
3327
83
6301
640
8577
23
185
676
24
4
101
365
1341
17
673
1525
14581
1
16960
65
56
1
1
591
15
158443
1909
29
47
1
9283
15
311
558
22
154
CZP
D 127165
(3N)
03.12.1994
20.04.2005
Ráby, (PA), Èesák Jiøí
Nizhne Maslovo, Russia
10, 1678 km, 3791
50.05N
54.49N
15.49E
39.21E
Špaèek obecný Sturnus vulgaris
n=6 (S 4, M 0, L 2)
Z 2 (France 2)
CZP
K 404760
(3N)
11.08.2005
04.12.2005
Neumìøice, (KL), Novák František
Velleron, France
19, 986 km, 115
50.14N
43.57N
14.13E
05.01E
CZP
K 443415
(1N)
04.05.2005
15.10.2005
Padaøovice, (LI), Plot Ludìk
Albepierre-Bredons, France
19, 1095 km, 164
50.36N
45.06N
15.03E
02.52E
Vrchlabí, (TU), Šimurda Jakub
Biskupice, Poland
20, 164 km, 356
50.37N
52.00N
15.37E
16.26E
Vrabec domácí Passer domesticus
n=9 (S 9, M 0, L 0)
Vrabec polní Passer montanus
n=21 (S 20, M 0, L 1)
Z 1 (Poland 1)
CZP
T 783276
(4M)
04.12.2004
25.11.2005
Pìnkava obecná Fringilla coelebs
n=14 (S 12, M 0, L 2)
C 1 (HES 1)
Z 1 (Germany 1)
CZP
TA 42170
(3M)
03.10.2004
15.02.2005
Vosecká bouda, (SM), Jelínek Jaroslav
Heubach, Germany
01, 459 km, 135
50.47N
48.47N
15.31E
09.55E
HES N 294891
(3M)
03.10.2004
04.04.2005
Col de Bretolet, Switzerland
Mìstec Králové, (NB), Vosyka Jaroslav
01, 775 km, 183
46.09N
50.12N
06.47E
15.18E
Pìnkava jikavec Fringilla montifringila
n=2 (S 0, M 0, L 2)
Z 2 (Finland 1, France 1)
CZP
S 298592
(5M)
30.03.2005
20.12.2005
Libeø, (PZ), Èerný František
Montboucher sur Jabron, France
40, 943 km, 265
49.55N
44.33N
14.29E
04.48E
CZP
TA 42135
(2F)
03.10.2004
05.05.2005
Vosecká bouda, (SM), Jelínek Jaroslav
Virmailantie, Finland
44, 1328 km, 214
50.47N
61.25N
15.31E
25.20E
Èeèetka zimní Carduelis flammea
n=4 (S 2, M 0, L 2)
C 1 (DEH 1)
Z 1 (Hungary 1)
43
CZP
EX 58429
(5N)
02.01.2001
23.09.2005
Ráby, (PA), Èesák Jiøí
Tarnobrzeg, Poland
60, 420 km, 1725
Havran polní Corvus frugilegus
n=18 (S 1, M 0, L 17)
Z 17 (Poland 7, Germany 6, Russia 2, Belarus 1, France 1)
50.05N
50.35N
15.49E
21.41E
Species
CZP
D 96560
(7N)
02.03.1990
13.10.2005
Ráby, (PA), Hruška Jiøí
Skoroszow, Poland
01, 182 km, 5704
50.05N
51.07N
15.49E
17.49E
CZP
D 143437
(5N)
27.01.2000
25.12.2005
Ráby, (PA), Èesák Jiøí
Wroclaw, Poland
01, 143 km, 2159
50.05N
51.07N
15.49E
17.02E
CZP
D 144195
(5N)
02.01.2001
08.01.2005
06.02.2005
19.02.2005
Ráby, (PA), Èesák Jiøí
Oberau, Germany
28, 202 km, 1467
50.05N
51.12N
15.49E
13.33E
CZP
D 143406
(5N)
27.01.2000
29.01.2005
20.02.2005
Ráby, (PA), Èesák Jiøí
Oberau, Germany
28, 202 km, 1829
50.05N
51.12N
15.49E
13.33E
CZP
D 135156
(3N)
12.12.1997
02.03.2005
Ráby, (PA), Èesák Jiøí
Tychy, Poland
01, 226 km, 2637
50.05N
50.07N
15.49E
18.59E
CZP
D 127145
(3N)
02.12.1994
07.02.2005
Ráby, (PA), Èesák Jiøí
Lochau, Germany
28, 302 km, 3720
50.05N
51.24N
15.49E
12.04E
CZP
D 157795
(6N)
14.02.2004
21.08.2005
Ráby, (PA), Èesák Jiøí
Bolescice, Poland
01, 311 km, 554
50.05N
50.36N
15.49E
20.07E
CZP
D 157848
(6N)
23.02.2004
01.04.2005
Ráby, (PA), Èesák Jiøí
Oksa, Poland
01, 312 km, 403
50.05N
50.44N
15.49E
20.06E
CZP
D 168821
(6N)
06.03.2005
15.08.2005
Ráby, (PA), Èesák Jiøí
Pilczyn Stary, Poland
01, 450 km, 162
50.05N
51.48N
15.49E
21.38E
CZP
D 128701
(5N)
22.02.1995
15.04.2005
Ráby, (PA), Èesák Jiøí
Osiny, Poland
01, 467 km, 3705
50.05N
52.11N
15.49E
21.37E
CZP
D 156892
(3N)
19.12.2002
17.11.2005
Ráby, (PA), Èesák Jiøí
Schweighouse, France
10, 684 km, 1064
50.05N
47.45N
15.49E
07.09E
CZP
D 163862
(6N)
27.02.2004
25.03.2005
Ráby, (PA), Èesák Jiøí
Gotovka, Belarus
01, 761 km, 392
50.05N
54.06N
15.49E
24.51E
CZP
D 157787
(7N)
30.01.2004
15.01.2005
Ráby, (PA), Èesák Jiøí
Shlingovka, Russia
01, 1269 km, 351
50.05N
52.56N
15.49E
33.35E
42
Druh
pulli
ostatní celkem zpìtná hlášení
v roce 2005
pulli full-grown
total
found
in 2005
COLUMBA OENAS
75
COLUMBA PALUMBUS
12
STREPTOPELIA DECAOCTO
7
STREPTOPELIA TURTUR
3
CUCULUS CANORUS
9
TYTO ALBA
339
OTUS SCOPS
0
BUBO BUBO
93
GLAUCIDIUM PASSERINUM
1
ATHENE NOCTUA
10
STRIX ALUCO
612
STRIX URALENSIS
4
ASIO OTUS
65
ASIO FLAMMEUS
0
AEGOLIUS FUNEREUS
158
CAPRIMULGUS EUROPAEUS
0
APUS APUS
142
ALCEDO ATTHIS
93
MEROPS APIASTER
0
CORACIAS GARRULUS
0
UPUPA EPOPS
0
JYNX TORQUILLA
142
PICUS CANUS
0
PICUS VIRIDIS
0
DRYOCOPUS MARTIUS
34
DENDROCOPOS MAJOR
12
DENDROCOPOS SYRIACUS
0
DENDROCOPOS MEDIUS
0
DENDROCOPOS LEUCOTOS
0
DENDROCOPOS MINOR
0
PICOIDES TRIDACTYLUS
0
CALANDRELLA BRACHYDACTYLA
0
GALERIDA CRISTATA
0
LULLULA ARBOREA
15
ALAUDA ARVENSIS
26
EREMOPHILA ALPESTRIS
0
RIPARIA RIPARIA
0
HIRUNDO RUSTICA
3793
DELICHON URBICA
276
ANTHUS CAMPESTRIS
0
ANTHUS TRIVIALIS
9
ANTHUS PRATENSIS
74
ANTHUS CERVINUS
0
ANTHUS SPINOLETTA
0
MOTACILLA FLAVA
0
MOTACILLA CITREOLA
0
MOTACILLA CINEREA
199
MOTACILLA ALBA
153
1
9
66
4
11
142
0
5
10
4
39
2
1198
161
40
13
135
486
44
0
4
138
13
40
8
622
4
26
0
30
0
0
0
0
11
0
2859
5605
247
0
53
17
2
2
584
0
321
880
76
21
73
7
20
481
0
98
11
14
651
6
1263
161
198
13
277
579
44
0
4
280
13
40
42
634
4
26
0
30
0
0
0
15
37
0
2859
9398
523
0
62
91
2
2
584
0
520
1033
4
7
1
0
0
13
0
4
0
0
20
1
14
1
3
0
8
22
1
0
0
4
1
0
2
37
0
6
0
2
0
0
0
0
0
0
50
41
6
0
0
1
0
0
4
0
19
2
okroužkováno
1934-2005
grand totals
1934-2005
1275
1954
6753
5296
2087
11688
40
3766
193
2561
19576
192
21708
1848
1967
330
25763
18924
4674
142
1509
9398
765
2396
1013
17077
237
857
19
1384
15
3
1845
2291
6092
22
113566
224691
58940
289
10307
14656
211
3065
20000
2
40308
60675
7
Druh
Species
pulli
ostatní celkem zpìtná hlášení
v roce 2005
pulli full-grown
total
found
in 2005
BOMBYCILLA GARRULUS
0
CINCLUS CINCLUS
267
TROGLODYTES TROGLODYTES
155
PRUNELLA MODULARIS
10
PRUNELLA COLLARIS
0
ERITHACUS RUBECULA
89
LUSCINIA LUSCINIA
0
LUSCINIA MEGARHYNCHOS
8
LUSCINIA SVECICA
0
LUSCINIA SVECICA SVECICA
12
LUSCINIA SVECICA CYANECULA
0
PHOENICURUS OCHRUROS
689
PHOENICURUS PHOENICURUS
201
SAXICOLA RUBETRA
123
SAXICOLA TORQUATA
49
OENANTHE OENANTHE
0
MONTICOLA SAXATILIS)
0
MONTICOLA SOLITARIUS)
0
TURDUS TORQUATUS)
0
TURDUS MERULA
190
TURDUS PILARIS
18
TURDUS PHILOMELOS
142
TURDUS ILIACUS)
0
TURDUS VISCIVORUS
1
LOCUSTELLA NAEVIA
6
LOCUSTELLA FLUVIATILIS
0
LOCUSTELLA LUSCINIOIDES
0
ACROCEPHALUS MELANOPOGON
0
ACROCEPHALUS PALUDICOLA
0
ACROCEPHALUS SCHOENOBAENUS 3
ACROCEPHALUS PALUSTRIS
62
ACROCEPHALUS SCIRPACEUS
75
ACROCEPHALUS ARUNDINACEUS
17
HIPPOLAIS ICTERINA
8
HIPPOLAIS PALLIDA
0
SYLVIA NISORIA
13
SYLVIA CURRUCA
24
SYLVIA COMMUNIS
45
SYLVIA BORIN
11
SYLVIA ATRICAPILLA
98
PHYLLOSCOPUS PROREGULUS
0
PHYLLOSCOPUS INORNATUS
0
PHYLLOSCOPUS SCHWARZI
0
PHYLLOSCOPUS TROCHILOIDES
0
PHYLLOSCOPUS SIBILATRIX
14
PHYLLOSCOPUS COLLYBITA
111
PHYLLOSCOPUS TROCHILUS
12
REGULUS REGULUS
0
8
1286
109
332
952
0
3553
21
279
3
12
402
716
505
177
49
19
0
0
6
2145
830
788
143
22
489
281
334
3
1
2914
2324
6854
431
245
0
82
597
882
1685
7025
1
1
0
0
72
3580
821
3875
1286
376
487
962
0
3642
21
287
3
24
402
1405
706
300
98
19
0
0
6
2335
848
930
143
23
495
281
334
3
1
2917
2386
6929
448
253
0
95
621
927
1696
7123
1
1
0
0
86
3691
833
3875
8
8
8
51
0
33
1
19
1
0
83
11
1
2
1
0
0
0
0
68
8
19
1
1
14
5
36
0
0
161
60
647
42
4
0
0
9
14
46
107
0
0
0
0
0
97
24
17
okroužkováno
1934-2005
grand totals
1934-2005
11264
15693
19686
47527
286
150198
950
16317
3851
799
5275
84093
39920
17502
7206
5777
184
1
543
91080
30091
49935
2463
1763
6774
5674
9521
630
152
117494
82553
195492
23274
14393
3
5916
38675
36862
54183
153460
5
3
2
6
12145
132383
43391
46865
CZP
TB 71001
(4F)
30.07.2004
22.10.2005
Mlýnec, (JC), Smolík Zbynìk
Payerne, Switzerland
20, 724 km, 449
50.19N
46.49N
15.14E
06.56E
CZP
TX 8666
(3N)
26.07.2004
02.04.2005
Dívèice, (CB), Pletka Zdenìk
Confluent du Fier, France
20, 728 km, 250
49.07N
45.55N
14.18E
05.50E
CZP
S 273359
(3N)
01.08.2004
10.10.2005
Ražice-Øežabinec, (PI), Šebestian Jiøí
Le Bourget du Lac, France
20, 739 km, 435
49.15N
45.38N
14.06E
05.51E
CZP
S 275637
(3N)
20.07.2004
08.10.2005
Braòany, (MO), Horák Miroslav
La Touviere, Switzerland
20, 750 km, 445
50.33N
46.10N
13.42E
05.59E
CZP
S 311598
(3N)
02.09.2005
04.10.2005
Dolní Jiøetín, (MO), Horák Miroslav
Confluent du Fier, France
20, 772 km, 32
50.34N
45.55N
13.35E
05.50E
FRP
. 4920499
(3N)
23.10.2004
20.04.2005
Confluent du Fier, France
Mlýnec, (JC), Klápštì Jaroslav
20, 852 km, 179
45.55N
50.19N
05.50E
15.14E
IAB
AP 50330
(3F)
05.11.2004
31.07.2005
Ladispoli, Italy
Mutìnice, (HO), Svieèka Jiøí
20, 865 km, 268
41.57N
48.54N
12.03E
17.02E
LTK
XP 634
(3N)
14.07.2004
27.04.2005
Ventés Ragas, Lithuania
Postøekov, (DO), Bošek Václav
20, 868 km, 287
55.21N
49.28N
21.13E
12.48E
IAB
AP 50330
(3M)
05.11.2004
05.05.2005
Ladispoli, Italy
Záhlinice, (KM), Sitko Jiljí
20, 919 km, 181
41.57N
49.17N
12.03E
17.30E
CZP
TC 30744
(3N)
12.07.2005
04.11.2005
Dívèice, (CB), Dalík Petr
Marais du Vigueirat, France
20, 968 km, 115
49.07N
43.34N
14.18E
04.34E
Maseèín, (PZ), Holáò Vladimír
Krámy, (PB), Strnad Martin
20, 7 km, 1494
49.51N
49.48N
14.23E
14.20E
50.01N
50.01N
14.30E
14.30E
uhýk obecný Lanius collurio
n=13 (S 13, M 0, L 0)
CZP
Z 764012
(1N)
16.06.2001
19.07.2005
Sojka obecná Garrulus glandarius
n=4 (S 4, M 0, L 0)
CZP
EX 41416
(6N)
02.02.1997
27.03.2005
Praha 4, (AA), Votýpka Václav
Praha 4, (AA), Tereza Nováèková
01, 0 km, 2975
Oøešnik kropenatý Nucifraga caryocatactes
n=1 (S 1, M 0, L 0)
Kavka obecná Corvus monedula
n=4 (S 2, M 1, L 1)
Z 1 (Poland 1)
41
CZP
S 181877
(3F)
18.10.2000
08.09.2005
Žehuò, (NB), Novák František
Žehuò, (NB), Jelínek Miroslav
20, 0 km, 1786
50.08N
50.08N
15.18E
15.18E
CZP
TB 7635
(5N)
28.03.2004
23.03.2005
Øíèany, (PH), Zicha František
Mertingen, Germany
01, 317 km, 360
49.59N
48.39N
14.40E
10.48E
Sýkora koòadra Parus major
n=237 (S 232, M 1, L 4)
C 3 (PLG 2, SKB 1)
Z 1 (Lithuania 1)
PLG KX 92330
(5F)
16.05.2005
30.12.2005
Rudziniec, Poland
Leština, (SU), Neoral Eduard
20, 121 km, 228
50.21N
49.52N
18.27E
16.56E
PLG KX 90511
(1N)
21.05.2004
14.11.2005
Soœnicowice, Poland
Libáò, (CR), Bárta František
67, 197 km, 542
50.18N
49.52N
18.30E
15.49E
SKB P 9819
(5F)
16.02.2004
27.03.2005
Oravský Podzámok, Slovakia
49.16N
Rohovládova Bìlá, (PA), Štancl František 50.06N
61, 286 km, 405
19.22E
15.36E
CZP
(4F)
19.03.2005
23.10.2005
Rohovládova Bìlá, (PA), Štancl František 50.06N
Ventés Ragas, Lithuania
55.21N
20, 695 km, 218
15.36E
21.13E
Leština, (SU), Neoral Eduard
Leština, (SU), Neoral Eduard
20, 0 km, 1729
49.52N
49.52N
16.56E
16.56E
Z 475491
Brhlík lesní Sitta europaea
n=63 (S 63, M 0, L 0)
CZP
N 451108
(3M)
27.07.2000
21.04.2005
Šoupálek dlouhoprstý Certhia familiaris
n=5 (S 5, M 0, L 0)
Moudivláèek lužní Remiz pendulinus
n=21 (S 5, M 2, L 14)
C 6 (IAB 3, FRP 1, LTK 1, PLG 1)
Z 8 (France 4, Switzerland 3, Italy 1)
nad 100 km
PLG KX 63879
(1N)
25.05.2004
01.05.2005
Milicz, Poland
Nová Bystøice, (JH), Musil Stanislav
20, 322 km, 341
51.32N
49.01N
17.21E
15.06E
CZP
TA 76933
(3N)
14.07.2004
11.04.2005
SOOS, (CH), Jelínek Aleš
Bolle di Magadino, Switzerland
20, 515 km, 271
50.09N
46.10N
12.24E
08.52E
IAB
AM 36984 (3M)
18.11.2004
01.05.2005
Brivio, Italy
Žehuò, (NB), Jelínek Miroslav
20, 656 km, 164
45.44N
50.08N
09.26E
15.18E
CZP
S 230079
10.07.2004
19.02.2005
Droužkovice, (CV), Novák František
Brivio, Italy
20, 699 km, 224
50.26N
44.45N
13.26E
09.26E
40
(4F)
Druh
Species
REGULUS IGNICAPILLUS
MUSCICAPA STRIATA
FICEDULA PARVA
FICEDULA ALBICOLLIS
FICEDULA HYPOLEUCA
PANURUS BIARMICUS
AEGITHALOS CAUDATUS
PARUS PALUSTRIS
PARUS MONTANUS
PARUS CRISTATUS
PARUS ATER
PARUS CAERULEUS
PARUS MAJOR
SITTA EUROPAEA
TICHODROMA MURARIA
CERTHIA FAMILIARIS
CERTHIA BRACHYDACTYLA
REMIZ PENDULINUS
ORIOLUS ORIOLUS
LANIUS COLLURIO
LANIUS MINOR
LANIUS EXCUBITOR
LANIUS SENATOR
GARRULUS GLANDARIUS
PICA PICA
NUCIFRAGA CARYOCATACTES
CORVUS MONEDULA
CORVUS FRUGILEGUS
CORVUS CORONE CORONE
CORVUS CORONE CORNIX
CORVUS CORAX
STURNUS VULGARIS
PASSER DOMESTICUS
PASSER MONTANUS
FRINGILLA COELEBS
FRINGILLA MONTIFRINGILLA
SERINUS SERINUS
CARDUELIS CHLORIS
CARDUELIS CARDUELIS
CARDUELIS SPINUS
CARDUELIS CANNABINA
CARDUELIS FLAVIROSTRIS
CARDUELIS FLAMMEA
CARDUELIS HORNEMANNI
LOXIA LEUOCOPTERA
LOXIA CURVIROSTRA
LOXIA PYTYOPSITTACUS
CARPODACUS ERYTHRINUS
pulli
ostatní celkem zpìtná hlášení
v roce 2005
pulli full-grown
total
found
in 2005
0
94
0
1852
241
0
21
35
0
7
357
966
2101
623
0
37
0
0
2
1184
0
32
0
23
44
0
86
17
0
0
19
397
108
255
12
0
19
40
8
0
54
0
3
0
0
0
0
97
122
122
158
252
5
5
481 2333
952 1193
608
608
620
641
429
464
297
297
85
92
832 1189
5518 6484
9168 11269
835 1458
0
0
201
238
36
36
271
271
17
19
789 1973
0
0
42
74
0
0
142
165
11
55
10
10
60
146
1247 1264
0
0
0
0
1
20
714
1111
624
732
2176 2431
1474 1486
1115 1115
1173 1192
5730 5770
2409 2417
21081 21081
406
460
0
0
560
563
1
1
0
0
268
268
0
0
92
189
0
0
0
152
4
28
19
37
17
3
28
218
234
63
0
5
0
15
0
13
0
0
0
4
0
1
2
18
0
0
0
6
9
21
13
2
4
39
11
61
0
0
3
0
0
0
0
9
okroužkováno
1934-2005
grand totals
1934-2005
4133
18871
576
49913
26519
9864
27686
20487
10965
6448
41974
103445
221921
37453
36
10556
4416
22381
2508
88174
1748
2477
606
7789
4812
898
8321
31633
256
1318
1303
73473
11882
43125
123105
42309
75326
140629
82372
167674
38167
4640
39602
22
6
13538
16
3188
9
Druh
Species
PYRRHULA PYRRHULA
COCC. COCCOTHRAUSTES
PLECTROPHENAX NIVALIS
CALCARIUS LAPPONICUS
EMBERIZA CITRINELLA
EMBERIZA CIA
EMBERIZA HORTULANA
EMBERIZA SCHOENICLUS
EMBERIZA MELANOCEPHALA
MILIARIA CALANDRA
CELKEM:
pulli
ostatní celkem zpìtná hlášení
v roce 2005
pulli full-grown
total
found
in 2005
1
13
0
0
93
0
0
40
0
8
24487
762
2152
1
0
1698
0
1
2695
0
60
okroužkováno
1934-2005
grand totals
1934-2005
763
2165
1
0
1791
0
1
2735
0
68
3
6
0
0
42
0
0
150
0
0
50653
37813
68
3
72207
109
650
97017
1
5656
128966 153453
3814
4728236
Tab. 4: Okolnosti nálezù ptákù oznaèených kroužky N. MUSEUM PRAHA na našem území a v
zahranièí
Table 4: Finding circumstances of birds wearing N. MUSEUM PRAHA rings in the Czech
Republic and abroad
Okolnosti nálezu
Circumstances
Chycen a puštìn, caught by ringer, released
kroužek odeèten, ring number read
Støelen, uloven, shot, trapped etc
nehody, accidents,
pøirozené pøíèiny, natural causes,
neznámé, nalezen mrtev, unknown, found dead
Celkem, Total
ÈR
Czech Republic
2751
94
3
81
14
152
3095
Zahranièí
abroad
149
269
45
23
11
45
542
Tab. 5: Poèty zpìtných hlášení zaznamenaných v roce 2005
Table 5: Numbers of recoveries collected in 2005
typ hlášení
type of recoveries
C
A
Z
Celkem/Total
n
141
3095
542
3778
nad 100 km
over 100 km
132
41
511
684
C - hlášení cizích kroužkovancù na našem území (birds wearing rings other schemes)
A - místní zpìtná hlášení (local recoveries)
Z - hlášení ptákù s kroužky N. MUSEUM PRAHA ze zahranièí (found abroad)
10
Lejsek èernohlavý Ficedula hypoleuca
n=4 (S 2, M 0, L 2)
Z 2 (France 1, Switzerland 1)
CZP
TC 80250
(3F)
27.08.2005
30.08.2005
Vosecká bouda, (SM), Jelínek Jaroslav
Col de Bretolet, Switzerland
20, 824 km, 3
50.47N
46.09N
15.31E
06.47E
CZP
TA 25377
(3N)
23.08.2003
25.09.2005
Vosecká bouda, (SM), Hovorka Ludìk
Pomerols, France
61, 1226 km, 764
50.47N
43.23N
15.31E
03.29E
Sýkoøice vousatá Panurus biarmicus
n=31 (S 15, M 10, L 6)
C 3 (DEH 2, PLG 1)
Z 3 (Germany 2, Poland 1)
DEH VE 42829
(3F)
03.10.2005
14.11.2005
Sawall, Germany
Droužkovice, (CV), Novák František
20, 189 km, 42
52.04N
50.26N
14.12E
13.26E
DEH VE 42820
(3F)
03.10.2005
13.11.2005
Sawall, Germany
Semechnice, (RK), Hlaváèek Jiøí
20, 242 km, 41
52.04N
50.16N
14.12E
16.09E
PLG KY 15864
(1N)
24.05.2004
08.05.2005
Przemet, Poland
Heømanice, (OS), Haluzík Marek
20, 273 km, 349
51.59N
49.52N
16.21E
18.20E
CZP
TB 85495
(3M)
25.07.2004
16.04.2005
Heømanice, (OS), Stolarczyk Jiøí
Zgliniec, Poland
20, 259 km, 265
49.52N
51.58N
18.20E
16.44E
CZP
TC 39275
(3F)
14.06.2005
18.10.2005
Jestøebí, (CL), Klápštì Jaroslav
Felchow, Germany
20, 272 km, 126
50.37N
53.03N
14.35E
14.08E
CZP
TC 39280
(3M)
14.06.2005
18.10.2005
Jestøebí, (CL), Klápštì Jaroslav
Felchow, Germany
20, 272 km, 126
50.37N
53.03N
14.35E
14.08E
Mlynaøík dlouhoocasý Aegithalos caudatus
n=19 (S 19, M 0, L 0)
Sýkora babka Parus palustris
n=37 (S 37, M 0, L 0)
Sýkora lužní Parus montanus
n=17 (S 17, M 0, L 0)
Sýkora parukáøka Parus cristatus
n=3 (S 3, M 0, L 0)
Sýkora uhelníèek Parus ater
n=28 (S 28, M 0, L 0)
Sýkora modøinka Parus caeruleus
n=218 (S 216, M 1, L 1)
Z 1 (Germany 1)
39
HES N 259342
(3M)
24.09.2001
19.04.2005
Zetzwil, Switzerland
Praha 6, (AA), Novák František
40, 554 km, 1303
47.17N
50.07N
08.08E
14.21E
CZP
(3M)
30.08.2005
19.09.2005
Praha 5, (AA), Holáò Vladimír
Overdinkel, The Netherlands
20, 568 km, 20
50.03N
52.14N
14.23E
07.01E
TC 32335
CZP
TC 75721
(3F)
06.09.2005
27.09.2005
Praha 5, (AA), Holáò Vladimír
Ubersyren, Luxembourg
20, 584 km, 21
50.03N
49.38N
14.23E
06.16E
IAB
L 881384
(4F)
31.10.2004
25.06.2005
Baroli, Italy
Blížejov, (DO), Abraham Václav
40, 654 km, 237
44.46N
49.30N
07.51E
12.59E
IAB
L 546244
(3M)
23.10.2004
13.04.2005
Terzigno, Italy
Žehuò, (NB), Jelínek Miroslav
20, 1040 km, 172
40.48N
50.08N
14.29E
15.18E
Budníèek menší Phylloscopus collybita
n=97 (S 93, M 1, L 3)
Z 3 (Slovenia 1, Croatia 1, Italy 1)
CZP
P 95857
(3N)
21.09.2005
03.10.2005
Praha 5, (AA), Knìžínek Karel
Žigartov vrh, Slovenia
20, 405 km, 12
50.03N
46.29N
14.23E
15.29E
CZP
P 73831
(3N)
22.06.2004
31.12.2005
Nedošín, (SY), Urbánek Lubor
Pag, Croatia
01, 611 km, 557
49.53N
44.27N
16.17E
15.04E
CZP
F 31006
(3N)
17.09.2004
07.04.2005
Planá nad Lužnicí, (TA), Jahelka Josef
Via Montirano, Italy
20, 631 km, 202
49.21N
43.47N
14.43E
13.08E
Budníèek vìtší Phylloscopus trochilus
n=24 (S 24, M 0, L 0)
Králíèek obecný Regulus regulus
n=17 (S 15, M 0, L 2)
Z 2 (Germany 1, Russian Federation 1)
CZP
F 58976
(3M)
03.11.2005
20.11.2005
Rohovládova Bìlá, (PA), Štancl František 50.06N
Hattingen, Germany
51.24N
44, 609 km, 17
15.36E
07.11E
CZP
P 74295
(2F)
20.10.2004
25.10.2005
Rohovládova Bìlá, (PA), Štancl František 50.06N
Rybachiy, Russia
55.05N
20, 653 km, 370
15.36E
20.44E
Lejsek bìlokrký Ficedula albicollis
n=152 (S 150, M 2, L 0)
CZP
F 3801
(6M)
25.05.1998
29.05.2005
Dlouhá Louèka, (OL), Král Miroslav
Dlouhá Louèka, (OL), Adamík Peter
20, 0 km, 2561
49.49N
49.49N
17.11E
17.11E
CZP
S 158166
(1N)
10.06.1999
29.05.2005
Staøechovice, (PV), Krist Miloš
Valšovský Dùl, (OL), Adamík Peter
20, 35 km, 2180
49.32N
49.50N
17.03E
17.13E
38
Vybraná zpìtná hlášení
List of selected recoveries for 2005
Celkem bylo zaznamenáno 3095 místních zpìtných hlášení a vlastních kontrolních odchytù
(ptáci s kroužky N. MUSEUM PRAHA kontrolovaní na území ÈR) a 542 pøípadù nálezù
(popø. kontrol) našich kroužkovancù v zahranièí. Na našem území bylo zastiženo 141
ptákù s kroužky jiných kroužkovacích centrál.
Nejpoèetnìjšími cizími kroužkovanci byli na našem území ptáci ze sousedních státù z Polska (28), Nìmecka (20), Maïarska (14) a Slovenska (10). Z dalších zemí byli
výraznìji zastoupeni ptáci ze Švýcarska (19), Itálie (8) a ptáci ze Skandinávie, pøedevším
z Finska (8) a ze Švédska (7). Co se týká druhového spektra cizích kroužkovancù,
nejpoèetnìjší ze všech druhù byla labu velká s 32 nálezy. Z nepìvcù byli dále zastoupeni
ve vìtší míøe kormorán velký s 10 nálezy a poštolka obecná se sedmi zpìtnými hlášeními.
U pìvcù dominoval èížek lesní u nìhož bylo zaznamenáno 11 zpìtnì odchycených jedincù,
následován rákosníkem obecným (8) a moudivláèkem lužním s 6 zpìtnými hlášeními. U
žádného ze zbývajících druhù nepøesáhl poèet zpìtnì odchycených ptákù pìt jedincù.
Naopak naši kroužkovanci byli nejèastìji zastiženi v Nìmecku (150), Rakousku (124),
Francii (58), Švýcarsku (34), Itálii (28), Maïarsku (26) a Polsku (25). Poèetnì
dominovaly druhy, u nichž se mùže uplatnit barevné znaèení a odeèty, díky kterým bylo u
labutì velké získáno 128 hlášení ze zahranièí, u racka chechtavého 137, u racka
èernohlavého 12 a u obou druhù èápù po 11 hlášeních. Co se týká pìvcù, nejpoèetnìjší
jsou zpìtná hlášení u strnada rákosního (18), havrana polního (17), vlaštovky obecné
(17), rákosníka obecného (14) a od èížka lesního (13).
Každé získané hlášení má pochopitelnì vysokou hodnotu. Pøesto si dovolujeme upozornit
na nìkteré konkrétní pøípady. Z odeètù barevných kroužkù stojí jistì za zmínku dvì hlášení
španìlských ibisù hnìdých u Hrušovan nad Jevišovkou. Jedná se vùbec o první zpìtné
hlášení tohoto druhù z našeho území. Minulý rok byl velmi bohatý na vìkové rekordmany.
Hranice nejvyšší vìku našeho kroužkovance byla posunuta napø. u kolpíka bílého, lysky
èerné, poštolky obecné nebo datla èerného. Také nálezy labutì velké, pochopa rákosního
nebo rorýse obecného patøí k vùbec nejstarším. Ze spektra pìvèích druhù na sebe vìkem
upozornil napø. lejsek bìlokrký, rákosník zpìvný nebo strnad rákosní. Velká èást tìchto
dokladù svìdèí nejen o úctyhodném vìku daných jedincù, ale i o jejich znaèné vìrnosti
místu narození èi hnízdìní. Zimní období bylo z hlediska poètu zpìtných hlášení ve znamení
brkoslavù severních, èížkù lesních a havranù polních. U brkoslava severního se podaøilo
získat nejen zpìtná hlášení o jeho tahu pøes Èeskou republiku, ale také cenná data o
pohybech v rámci našeho území. Vysoký poèet zpìtných hlášení u èížka lesního asi již
nepøekvapí, stejnì jako fakt, že se stále jedná jen o prùtažné populace - naší hnízdní
populace se netýkalo žádné zpìtné hlášení. Také u havrana polního pochází všechna
zpìtná hlášení od protahujících nebo zimujících ptákù. Zajímavé je vìkové složení nálezù
u tohoto druhu, mezi nimiž nejsou desetiletí ptáci žádnou výjimkou. Nejstarší z nich, více
jak patnáctiletý pták nalezený v Polsku, již témìø atakuje pozici nejstaršího nálezu. Nová
zajímavá data o naší hnízdní populaci se podaøilo získat napø. u holuba doupòáka, u nìjž
hned tøi nálezy pochází ze stejné nebo blízké lokality. U vlaštovky obecné upøesnily další
nálezy z afrického kontinentu oblast zimovištì našich populací. Z afrických planin pochází
také nález èápa èerného z Mauretánie, první africké nálezy slavíka tmavého z Keni,
slavíka modráèka z Alžírska a vùbec nejvzdálenìjší nález našeho pìvce - rákosníka
zpìvného z Jihoafrické republiky.
11
Øadu dalších zajímavých zpìtných hlášení se dozvíte z následujícího pøehledu, kde
jsou uvedeny všechny druhy ptákù, u nichž bylo v roce 2005 získáno alespoò jedno zpìtné
hlášení. Pøi výbìru hlášení byl kladen dùraz zejména na údaje týkající se našich hnízdních
populací nebo pùvodu ptákù u nás zimujících.
U každého vybraného druhu je uvedeno:
n - celkový poèet hlášení evidovaných v roce 2005 rozdìlený podle vzdáleností (S=010 km, M=11-100 km, L>100 km).
C - poèet ptákù s kroužky zahranièních centrál, zastižených na našem území (v závorce
je uveden kód stanice a poèet údajù)
Z - poèet ptákù s kroužky N. MUSEUM PRAHA, zastižených v zahranièí (v závorce
je uveden název zemì a poèet údajù)
Vybrané hlášení obsahuje
1. øádek: kód stanice (pouze u cizích kroužkovancù), typ a èíslo kroužku (v závorce je
uveden vìk a pohlaví pøi kroužkování), datum kroužkování, lokalita (okres, zemì), jméno
kroužkovatele (v pøípadì kroužku N.MUSEUM PRAHA) souøadnice místa kroužkování
2. øádek: datum nálezu, lokalita (region nebo okres), zemì, jméno nálezce, souøadnice
místa nálezu
3. øádek: okolnosti nálezu, vzdálenost místa kroužkování a nálezu, vìk (= doba od data
kroužkování po datum nálezu) ve dnech
Pøehled zkratek použitých pro jednotlivé kroužkovací centrály (uveden hlavní název
centrály, èeský název státu):
BLB - BRUXELLES, Belgie
DEH - HIDDENSEE, Nìmecko
DER - RADOLFZELL, Nìmecko
DEW - HELGOLAND, Nìmecko
DKC - COPENHAGEN, Dánsko
EEM - MATSALU, Estonsko
ESI - ICONA MADRID, Španìlsko
FRP - PARIS, Francie
HES - SEMPACH, Švýcarsko
HGB - BUDAPEST, Maïarsko
HRZ - ZAGREB, Chorvatsko
IAB - BOLOGNA, Itálie
LTK - KAUNAS, Litva
NLA - ARNHEM, Nizozemsko
NOS - STAVANGER, Norsko
PLG - GDANSK, Polsko
RUM - MOSKWA, Ruská federace
SFH - HELSINKI, Finsko
SIL - LJUBLJANA, Slovinsko
SKB - BRATISLAVA, Slovensko
SVS - STOCKHOLM, Švédsko
UAK - KIEV, Ukrajina
Kódy vìku Age when ringed
1
2
3
4
5
6
12
- nevzletné mládì pullus
- plnì vzrostlý pták full grown
- 1. rok hatched during calendar year of ringing
- +1. rok hatched before calendar year of ringing, exact year unknown
- 2. rok hatched during previous calendar year
- +2. rok hatched before previous calendar year, exact year unknown
CZP
Z 776831
(4F)
25.07.2005
12.08.2005
Velký Dvùr, (BV), Smola Martin
Vransko jezero, Croatia
20, 570 km, 18
48.58N
43.53N
16.32E
15.33E
CZP
Z 754977
(5N)
26.04.2003
28.06.2005
Dívèice, (CB), Dalík Petr
Schmachter See, Germany
20, 589 km, 794
49.07N
54.24N
14.18E
13.36E
CZP
Z 763654
(4N)
24.08.2002
21.05.2005
Ohaveè, (JC), Šoltys Vladimír
Stangan, Sweden
20, 892 km, 1001
50.26N
58.27N
15.19E
15.38E
FRP
SB 64715
(4M)
25.04.2004
30.04.2005
Porquerolles-Oustaou de Diou, France
Vrchlabí, (TU), Flousek Jiøí
20, 1102 km, 370
43.07N
50.37N
06.07E
15.37E
Sedmihlásek hajní Hippolais icterina
n=4 (S 4, M 0, L 0)
Pìnice pokøovní Sylvia curruca
n=9 (S 8, M 1, L 0)
Pìnice hnìdokøídlá Sylvia communis
n=14 (S 14, M 0, L 0)
Pìnice slavíková Sylvia borin
n=47 (S 46, M 0, L 1)
C 1 (ESI 1)
CZP
N 445045
(3N)
27.07.1999
13.08.2005
Ražice-Øežabinec, (PI), Pecl Karel
Ražice-Øežabinec, (PI), Šebestian Jiøí
20, 0 km, 2209
49.15N
49.15N
14.06E
14.06E
ESI
L 760316
(3N)
21.09.2003
20.05.2005
Finca Castillejos, Spain
Hvìzdov, (CL), Brožek Jiøí
20, 1782 km, 607
40.37N
50.38N
03.10W
14.47E
Pìnice èernohlavá Sylvia atricapilla
n=110 (S 99, M 2, L 9)
C 3 (IAB 2, HES 1)
Z 5 (Belgium 1, Germany 1, The Netherlands 1, Slovenia 1, Luxembourg 1)
CZP
N 445023
(3N)
26.07.1999
27.07.2005
Ražice - Øežabinec, (PI), Pecl Karel
Ražice - Øežabinec, (PI), Šebestian Jiøí
20, 0 km, 2193
49.15N
49.15N
14.06E
14.06E
CZP
TA 40969
(5M)
30.03.2003
30.04.2005
Praha 5, (AA), Knìžínek Karel
Ratiboøice, (NA), Volf Vojtìch
20, 124 km, 762
50.03N
50.25N
14.23E
16.02E
CZP
S 281975
(4M)
22.05.2005
19.06.2005
Dolní Bousov, (MB), Kverek Pavel
Cottbus-Schmellwitz, Germany
61, 158 km, 28
50.26N
51.46N
15.08E
14.20E
CZP
TB 64084
(3N)
13.07.2005
07.09.2005
Buštìhrad, (KL), Lepiè Stanislav
Stojbe, Slovenia
20, 522 km, 56
50.09N
45.28N
14.11E
13.38E
CZP
TC 74863
(4M)
18.08.2005
08.09.2005
Postøekov, (DO), Bošek Václav
Genk, Belgium
20, 545 km, 21
49.28N
50.58N
12.48E
05.30E
37
CZP
TB 58378
(3N)
26.07.2003
12.05.2005
Heømanice, (OS), Stolarczyk Jiøí
Bolle di Magadino, Switzerland
20, 815 km, 656
49.52N
46.10N
18.20E
08.52E
CZP
TA 10593
(3N)
09.08.2001
18.05.2005
Žehuò, (NB), Vyskoèil Jiøí
Confluent du Fier, France
20, 845 km, 1378
50.08N
45.55N
15.18E
05.50E
CZP
TX 54320
(3N)
20.07.2002
18.05.2005
Srch, (PA), Èesák Jiøí
Confluent du Fier, France
20, 872 km, 1033
50.05N
45.55N
15.46E
05.50E
CZP
TA 21218
(4N)
29.04.2002
10.04.2005
Pohoøelice, (BV), Jelínek Jaroslav
Drana, Greece
20, 1173 km, 1077
48.59N
40.50N
16.32E
26.01E
CZP TC 79418
(3N)
10.08.2005
22.08.2005
Mlýnec, (JC), Klápštì Jaroslav
Villeton, France
20, 1307 km, 12
50.19N
44.21N
15.14E
00.16E
CZP S 310478
(3N)
05.08.2005
09.09.2005
Heømanice, (OS), Stolarczyk Jiøí
Sebes, Spain
20, 1679 km, 35
49.52N
41.15N
18.20E
00.34E
CZP
TA 6632
(3N)
02.08.2001
08.05.2005
Láznì Bohdaneè, (PA), Rejl Jiøí
Laguna del Gobierno, Spain
20, 2188 km, 1375
50.05N
37.21N
15.40E
05.13W
CZP
TB 93272
(3N)
10.08.2004
26.08.2005
Mlýnec, (JC), Klápštì Jaroslav
Rio Guadaira, Spain
20, 2232 km, 381
50.19N
37.17N
15.14E
06.03W
13.08.2005
14.10.2005
Ražice-Øežabinec, (PI), Šebestian Jiøí
Loule, Portugal
01, 2240 km, 62
49.15N
37.05N
14.06E
08.02W
CZP
TC 71330
(3N)
Rákosník velký Acrocephalus arundinaceus
n=45 (S 33, M 3, L 9)
C 3 (HRZ 2, FRP 1)
Z 6 (Croatia 2, Germany 1, Austria 1, Hungary 1, Sweden 1)
CZP
CZP
CZP
Z 605786
K 411741
Z 774420
HRZ CA 33400
HRZ CA 15392
36
(4N)
(4N)
(3N)
(3N)
(3N)
Pohlaví Sex
M
F
N
- samec Male
- samice Female
- neznámé Unknown
Kódy kondice Condition at recovery
01
- nalezen mrtev found dead
3
- nalezena pouze noha s kroužkem ring and leg only found
10, 19
- støelen, uloven shot or killed by man
20
- chycen a puštìn kroužkovatelem caught and released by ringer
28, 29, 81, 82
- živý, èíslo kroužku (znaèky) odeèteno alive and probably healthy,
ring or color mark read in the field
35
- usmrcen el. proudem electrocuted
40
- nalezen mrtev na silnici dead on road
41
- nalezen mrtev na železnici dead on railway
44
- náraz na sklo hit glass
46
- nalezen uvnitø stavby (v komínì) found in building (chimney)
50
- zranìn nebo nemocen, není známo zda byl pták vypuštìn sick or
injured, not known to have been released)
61
- chycen koèkou taken by cat
62
- chycen psem taken by dog
Kormorán velký Phalacrocorax carbo
n=13 (S 1, M 1, L 11)
C 10 (SFH 3, DKC 2, SVS 2, EEM 1, LTK 1, PLG 1)
Z 1 (Germany 1)
SVS
. 9291539
(1N)
07.06.2002
05.01.2005
Lilla Karlso, Sweden
Kramolín, (TR), Jupa J.
01, 919 km, 943
57.19N
49.08N
18.04E
16.08E
SFH MM 8657
(1N)
13.06.2004
15.02.2005
Aspskär, Finland
Lobodice, (PR), Šafránek Jiøí
01, 1338 km, 247
60.15N
49.24N
26.25E
17.18E
26.05.2005
02.07.2005
Postøekov, (DO), Bošek Václav
Vinaøe, (CV), Podhrazský Michal
20, 103 km, 37
49.28N
50.20N
12.48E
13.19E
LTK
MA 647
(1N)
01.08.2004
07.08.2005
Tovaèov, (PR), Doupal Lubomír
Keszthely-Fenékpuszta, Hungary
20, 302 km, 371
49.26N
46.43N
17.17E
17.15E
29.05.2004
19.01.2005
Garnynas, Lithuania
Pasohlávky, (BV), Dohnal Zdenìk
01, 799 km, 235
55.31N
48.54N
21.06E
16.32E
DKC . 234380
(1N)
26.07.2004
29.07.2005
Hlohovec, (BV), Svieèka Jiøí
Vransko jezero, Croatia
20, 553 km, 368
48.47N
43.53N
16.46E
15.33E
29.05.2003
30.04.2005
Tyreholm, Denmark
Srbice, (TP)
01, 498 km, 702
55.02N
50.40N
12.14E
13.52E
SVS
. 9272600
(1N)
23.08.2004
26.07.2005
Vransko jezero, Croatia
Velký Dvùr, (BV), Smola Martin
20, 570 km, 337
43.53N
48.58N
15.33E
16.32E
28.05.1999
31.05.2005
Lilla Karlso, Sweden
Troubky, (PR), Šafránek Jiøí
01, 878 km, 2195
57.19N
49.26N
18.04E
17.21E
PLG
WN 1480
(1N)
24.08.2002
01.05.2005
Vransko jezero, Croatia
Velký Dvùr, (BV), Rosmus Jan
20, 570 km, 981
43.53N
48.58N
15.33E
16.32E
09.05.2004
15.08.2005
Zb. Jeziorsko, Poland
Kolence, (JH), Šastný Karel
10, 402 km, 463
51.44N
49.05N
18.38E
14.47E
DKC . 234996
(1N)
29.05.2003
15.03.2005
Tyreholm, Denmark
Ponìdraž, (JH), Mráz Jakub
10, 679 km, 656
55.02N
49.07N
12.14E
14.42E
13
SFH
MM 5588
(1N)
10.06.2004
15.03.2005
Inkoo, Finland
Ponìdraž, (JH), Mráz Jakub
10, 1345 km, 278
59.55N
49.07N
24.10E
14.42E
CZP
SFH
MM 10926 (1N)
18.06.2005
15.10.2005
Dragsfjard, Finland
Ponìdraž, (JH), Mráz Jakub
10, 1308 km, 119
59.53N
49.07N
22.54E
14.42E
Rákosník obecný Acrocephalus scirpaceus
n=655 (S 608, M 24, L 23)
C 8 (HES 3, BLB 1, DER 1, FRP 1, HGB 1, SIL 1)
Z 14 (Spain 3, France 3, Lithuania 2, Switzerland 2, Germany 1, Slovakia 1, Portugal 1,
Greece 1)
EEM S 19614
(1N)
14.06.2005
08.10.2005
Haademeeste, Estonia
Ponìdraž, (JH), Mráz Jakub
10, 1300 km, 116
58.80N
49.07N
24.29E
14.42E
CZP BX 16428
(1N)
30.05.2004
13.08.2005
Stará Hlína, (JH), Mráz Jakub
Schonfeld, Germany
10, 264 km, 440
49.02N
51.18 N
14.49E
13.42E
Bukáèek malý Ixobrychus minutus
n=1 (S 1, M 0, L 0)
Èáp èerný Ciconia nigra
n=17 (S 5, M 2, L 10)
Z 11 (Germany 4, France 3, Mauritania 1, Poland 1, Austria 1, Switzerland 1)
nad 100 km
CZP
BX 5988
Roprachtice, (SM), Grúz Jan
Nová Ves, (FM), Židková Miroslava
35, 243 km, 1785
50.39N
49.35N
15.25E
18.23E
(1N)
24.06.2001
23.06.2005
Horní Štìpanice, (SM), Grúz Jan
Dolní Lánov, (TU), Grúz Jan
28, 12 km, 1460
50.39N
50.35N
15.32E
15.40E
BX 16232 (1N)
22.06.2005
23.08.2005
Kváskovice, (ST), Procházka Jan
Maihingen, Germany
29, 239 km, 62
49.10N
48.55N
13.45E
10.30E
(1N)
28.06.2005
23.08.2005
Bernartice, (TU), Grúz Jan
Maihingen, Germany
29, 435 km, 56
50.38N
48.55N
15.57E
10.30E
CZP
BX 18561 (1N)
18.06.2005
28.08.2005
Stan, (TC), Rùžek Pavel
Lit et Mixe, France
01, 1250 km, 71
49.52N
44.02N
12.51E
01.15W
CZP
BX 1640 (1N)
24.06.2005
27.09.2005
Hodice, (JI), Vítek Zdenìk
Marigny, France
35, 871 km, 95
49.16N
46.40N
15.29E
04.27E
CZP
BX 14451 (1N)
20.06.2005
25.08.2005
Praha 7 - Troja, (AA), Šimek Jaroslav
Belp, Switzerland
29, 623 km, 66
50.07N
46.53N
14.25E
07.30E
CZP
BX 14537 (1N)
16.06.2004
05.08.2005
Lipùvka, (BK), Rùžièka Tomáš
Zator, Poland
29, 219 km, 415
49.21N
49.59N
16.33E
19.26E
CZP
BX 10076 (1N)
25.06.2002
07.11.2005
Svéboøice, (CL), Kurka Pavel
Cansado, Mauretania
01, 4344 km, 1231
50.40N
20.51N
14.49E
17.02W
CZP
CZP BX 15229
14
(4F)
29.07.1997
30.07.2005
Planá nad Lužnicí, (TA), Jahelka Josef
Planá nad Lužnicí, (TA), Fišer Jan
20, 0 km, 2923
49.21N
49.21N
14.43E
14.43E
S 101435
(4F)
10.08.1997
09.08.2005
Žehuò, (NB), Jelínek Miroslav
Žehuò, (NB), Jelínek Miroslav
20, 0 km, 2921
50.08N
50.08N
15.18E
15.18E
HGB A 240484
(3N)
16.08.2003
12.05.2005
Naszály, Hungary
Mutìnice, (HO), Procházka Petr
20, 165 km, 635
47.41N
48.54N
18.18E
17.02E
KM 75470 (3N)
03.08.2003
24.07.2005
Vrhnika, Slovenia
Tovaèov, (PR), Doupal Lubomír
20, 445 km, 721
Brecht, Belgium
Postøekov, (DO), Bošek Václav
20, 614 km, 643
45.58N
49.26N
14.18E
17.17E
51.21N
49.28N
04.39E
12.48E
SIL
27.06.2000
17.05.2005
CZP BX 5990
(1N)
CZP
T 784361
BLB . 7922520
(3N)
03.09.2003
07.06.2005
HES B 163934
(4N)
10.05.2005
09.06.2005
10.07.2005
31.07.2005
Bolle di Magadino, Switzerland
Záhlinice, (KM), Sitko Jiljí
20, 733 km, 30
46.10N
49.17N
08.52E
17.30E
FRP
4 949032
(3N)
27.08.2004
09.08.2005
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, France
Žehuò, (NB), Jelínek Miroslav
20, 1292 km, 347
47.02N
50.08N
01.38W
15.18E
CZP
TB 12656
(4N)
31.07.2004
28.07.2005
Droužkovice, (CV), Novák František
Ražice-Øežabinec, (PI), Šebestian Jiøí
20, 140 km, 362
50.26N
49.15N
13.26E
14.06E
CZP
S 172143
(2N)
09.08.2000
27.07.2005
Budèeves, (JC), Klápštì Jaroslav
Ražice - Øežabinec, (PI), Šebestian Jiøí
20, 143 km, 1813
50.18N
49.15N
15.15E
14.06E
CZP
S 314016
(4M)
03.08.2005
12.08.2005
Staré Mìsto, (KA), Haluzík Marek
Žehuò, (NB), Jelínek Miroslav
20, 231 km, 9
49.52N
50.08N
18.30E
15.18E
CZP
T 981768
(3N)
19.08.2000
28.08.2005
Žehuò, (NB), Jelínek Miroslav
Wangen im Allgau, Germany
20, 486 km, 1835
50.08N
47.40N
15.18E
09.49E
CZP
TC 65459
(3N)
21.08.2005
08.09.2005
Tøeboò-Opatovický r., (JH), Voneš Radim 49.00N
Meiringen, Switzerland
46.43N
44, 553 km, 18
14.46E
08.11E
CZP
TC 1546
(3N)
10.08.2004
02.06.2005
Žehuò, (NB), Urbánek Lubor
Ventés Ragas, Lithuania
20, 703 km, 296
50.08N
55.21N
15.18E
21.13E
CZP
TB 29411
(3N)
22.07.2004
21.05.2005
Sedlec, (BV), Chytil Josef
Juodkrantes, Lithuania
20, 807 km, 303
48.47N
55.31N
16,42E
21.07E
35
Drozd brávník Turdus viscivorus
n=1 (S 0, M 0, L 1)
Z 1 (France 1)
CZP
K 410655
(3N)
26.07.2000
07.01.2005
Proseè u Železného B., (SM), Klápštì J.
Thorame-Basse, France
19, 984 km, 1626
Cvrèilka zelená Locustella naevia
n=14 (S 14, M 0, L 0)
Cvrèilka øíèní Locustella fluviatilis
n=5 (S 5, M 0, L 0)
Cvrèilka slavíková Locustella luscinioides
n=37 (S 31, M 4, L 2)
C 1 (HGB 1)
CZP
TB 91337
HGB 1X 5854
(3N)
(4N)
50.38N
44.05N
BX 15229 (1N)
28.06.2005
05.09.2005
Bernartice, (TU), Grúz Jan
Emerkingen, Germany
28, 528 km, 69
50.38N
48.13N
15.57E
0 9.40E
CZP
BX 300
18.06.2005
17.08.2005
Pøimda, (TC), Rùžek Pavel
Dampiere sur Avre, France
29, 844 km, 60
49.40N
48.46N
12.40E
01.08E
(1N)
15.18E
06.30E
Èáp bílý Ciconia ciconia
n=22 (S 3, M 6, L 13)
C 2 (DEH 1, DER 1)
Z 11 (Germany 7, Hungary 2, Slovakia 1, Poland 1)
nad 100 km
DER
11.07.2004
27.04.2005
Jestøebí, (CL), Klápštì Jaroslav
Èešnovice, (CB), Homolka Pavel
20, 177 km, 290
50.37N
49.02N
14.35E
14.22E
30.04.2005
10.08.2005
Mekszikópuszta, Hungary
Mydlovary, (CB), Homolka Petr
20, 242 km, 102
47.41N
49.05N
16.52E
14.21E
Rákosník proužkovaný Acrocephalus schoenobaenus
n=161 (S 148, M 6, L 7)
Z 6 (Hungary 2, Sweden 2, Croatia 1, Greece 1)
nad 100 km
CZP
. 3293
(1N)
02.06.2003
16.07.2005
Gerhardshofen, Germany
Blatná, (ST), Chvapil Stanislav
28, 232 km, 775
49.37N
49.26N
10.41E
13.53E
DEH H 3276
(1N)
09.07.2005
21.08.2005
Kraussnitz, Germany
Horní Tøešòovec, (UO), Maèát Jiøí
43, 254 km, 43
51.22N
49.57N
13.46E
16.36E
CZP
BX 8247
(1N)
24.06.1999
04.04.2005
Dubné, (CB), Moudrý Zdenìk
Bikal, Hungary
01, 414 km, 2111
48.59N
46.21N
14.22E
18.17E
CZP
BX 3116
(1N)
05.07.1996
29.05.2005
Veselice, (NA), Diviš Tomáš
Gramzow, Germany
28, 351 km, 3250
50.21N
53.13N
16.02E
13.53E
CZP
BX 12529
(1N)
26.06.2002
10.07.2005
Tøebohostice, (ST), Chvapil Stanislav
Schkortleben, Germany
43, 250 km, 1110
49.20N
51.15N
13.52E
12.01E
CZP
TC 41545
(3N)
01.07.2005
29.07.2005
Heømanice, (OS), Stolarczyk Jiøí
Regoly-Pacsmag, Hungary
20, 361 km, 28
49.52N
46.37N
18.20E
18.22E
CZP
BX 2916
(1N)
24.06.1997
22.07.2005
Kelè, (VS), Dvorský Miroslav
Myslowice, Poland
28, 123 km, 2950
49.29N
50.08N
17.49E
19.12E
CZP
TB 19027
(3N)
30.07.2004
23.07.2005
Tøebeè, (CB), Burger Petr
Izsák, Hungary
20, 419 km, 358
48.52N
46.47N
14.40E
19.21E
CZP
BX 5269
(1N)
28.06.1998
24.08.2005
Malý Bor, (KT), Chvapil Stanislav
Sachau, Germany
28, 268 km, 2614
49.20N
51.41N
13.39E
12.50E
CZP
TC 39542
(3N)
03.07.2005
10.08.2005
Jestøebí, (CL), Klápštì Jaroslav
Kolansko Blato-Pag, Croatia
20, 681 km, 38
50.37N
44.30N
14.35E
14.58E
CZP
B 3326
(1N)
28.06.2005
04.09.2005
Dolní Metelsko, (DO), Schropfer Libor
Kunszentmiklós, Hungary
71, 537 km, 68
49.34N
47.03N
12.55E
19.07E
CZP
TC 4700
(3N)
10.08.2004
21.05.2005
19.06.2005
Postøekov, (DO), Bošek Václav
Stangan, Sweden
20, 1016 km, 284
49.28N
58.27N
12.48E
15.38E
CZP BX 10892
(1N)
03.07.2005
22.08.2005
Malovièky, (PT), Chvapil Stanislav
Javorinka, Slovakia
01, 276 km, 50
49.06N
48.10N
14.14E
17.43E
CZP
TB 19761
(4M)
14.05.2004
15.04.2005
Jestøebí, (CL), Klápštì Jaroslav
Drana, Greece
20, 1402 km, 336
50.37N
40.50N
14.35E
26.01E
CZP
BX 10924
(1N)
04.07.2005
24.11.2005
Dub, (PT), Chvapil Stanislav
Miesbach, Germany
58, 219 km, 143
49.06N
47.47N
14.01E
11.49E
CZP
BX 11309
(1N)
09.06.2001
24.12.2005
Mladý Smolivec, (PJ), Beneda Stanislav
Mittelstetten, Germany
28, 222 km, 1659
49.30N
48.42N
13.44E
10.56E
CZP
BX 6122
(1N)
29.06.1998
19.07.2005
Poèátky, (PE), Chvapil Stanislav
Siedenlangenbeck, Germany
28, 483 km, 2577
49.16N
52.45N
15.14E
11.06E
Rákosník zpìvný Acrocephalus palustris
n=60 (S 56, M 3, L 1)
Z 1 (Republic of South Afrika 1)
CZP
34
S 263903
(3N)
20.07.2004
27.12.2005
Chudenín, (KT), Zicha František
Uvongo Beach, Rep. of South Afrika
01, 9074 km, 525
49.18N
30.49S
13.06E
30.23E
15
Ibis hnìdý Plegadis falcinellus
n=2 (S 0, M 0, L 2)
C 2 (ESI 2)
RUM P 972765
(3M)
24.09.2003
16.03.2005
Rybachiy, Russia
Praha, (AA), Toulec František
60, 705 km, 539
55.09N
50.06N
20.51E
14.32E
ESI
. 7062947
(1N)
23.05.2003
06.08.2005
La Fao-Coto Doòana, Spain
Hrušovany n. Jeviš. (ZN), Škorpíková V.
29, 2280 km, 806
36.54N
48.50N
06.28W
16.24E
CZP
K 285182
(4M)
26.01.2000
08.01.2005
Slaný, (KL), Hovorka Ludìk
Poule les Echermeaux, France
19, 846 km, 1809
50.14N
46.09N
14.05E
04.27E
ESI
. 7074316
(1N)
02.06.2004
06.08.2005
La Fao-Coto Doòana, Spain
Hrušovany n. Jeviš. (ZN), Škorpíková V.
29, 2280 km, 430
36.54N
48.50N
06.28W
16.24E
CZP
K 433192
(4M)
28.10.2004
05.02.2005
Vosecká bouda, (SM), Zicha František
Vogue, France
19, 1081 km, 100
50.47N
44.33N
15.31E
04.25E
CZP
K 433195
(3M)
28.10.2004
27.11.2005
Vosecká bouda, (SM), Zicha František
Saint Laurent, France
19, 1348 km, 395
50.47N
44.14N
15.31E
00.23E
CZP
K 403430
(4M)
14.02.2004
25.12.2005
Biskupice, (ZL), Svieèka Jiøí
Les Cammazes, France
19, 1358 km, 680
49.05N
43.24N
17.43E
02.04E
Kolpík bílý Platalea leucorodia
n=21 (S 4, M 0, L 17)
C 1 (HRZ 1)
Z 16 (Austria 15, Italy 1)
CZP
B 8187
(1N)
02.06.1995
20.06.2005
Mydlovary, (CB), Cába Jan
Zliv, (CB), Jiøí Bohdal
28, 2 km, 3671
49.05N
49.04N
14.21E
14.22E
HRZ TA 3259
(1N)
26.05.1999
03.06.2005
Slavonski Brod, Croatia
Zliv, (CB), Bohdal Jiøí
28, 511 km, 2200
45.08N
49.04N
17.51E
14.22E
CZP
BX 12437
(1N)
02.06.2003
04.06.2005
Nákøí, (CB), Cába Jan
Staranzano, Italy
29, 374 km, 733
49.07N
45.48N
14.20E
13.30E
CZP
BX 14441
(1N)
04.06.2005
21.07.2005
Zliv, (CB), Šimek Jaroslav
Hohenau-Ringelsdorf, Austria
29, 194 km, 47
49.04N
48.35N
14.22E
16.55E
Labu velká Cygnus olor
n=333 (S 90, M 92, L 151)
C 32 (PLG 19, SKB 4, DEH 2, DER 2, HGB 2, HRZ 2, SIL 1)
Z 128 (Austria 65, Germany 52, Slovakia 6, Poland 3, Croatia 1, Hungary 1)
PLG AP 5553
(5M)
26.07.1986
14.08.2005
Rez. Slonsk, Poland
Záhlinice, (KM), Nìmèík Jiøí
29, 414 km, 6959
52.34N
49.17N
14.43E
17.30E
CZP
L 11542
(6F)
02.07.1990
17.12.2005
Praha 4, (AA), Jelínek Miroslav
Praha 4, (AA), Jelínek Miroslav
28, 0 km, 5647
50.00N
50.00N
14.24E
14.24E
CZP
LB 4091
(8M)
20.03.2003
01.07.2005
Svitavy, (SY), Urbánek Lubor
Przewiez, Poland
28, 645 km, 834
49.46N
53.52N
16.28E
23.06E
CZP
LB 3318
(1N)
31.07.2004
16.10.2005
Èížová, (PI), Jahelka Josef
Domsod, Hungary
26, 440 km, 442
49.21N
47.07N
14.06E
19.00E
Labu zpìvná Cygnus cygnus
n=1 (S 0, M 0, L 1)
C 1 (DEH 1)
16
Drozd zpìvný Turdus philomelos
n=19 (S 12, M 0, L 7)
Z 7 (France 4, Portugal 1, Spain 1, Italy 1)
CZP
K 422736
(3N)
23.10.2002
17.01.2005
Rýchory, (TU), Mareèek Miloš
Fosso Mille Foci, Italy
10, 1025 km, 817
50.40N
41.41N
15.52E
12.54E
CZP
K 406048
(3N)
28.07.2004
29.01.2005
Nasavrky, (CR), Bárta František
St. Anastasie sur Issole, France
19, 1035 km, 185
49.51N
43.20N
15.48E
06.07E
CZP
K 406137
(4M)
03.07.2005
23.11.2005
Podmoklany, (HB), Bárta František
Senas, France
19, 1049 km, 143
49.43N
43.45N
15.46E
05.05E
CZP
K 425396
(3N)
15.08.2002
30.01.2005
Bøezina, (MB), Klápštì Jaroslav
Eyragues, France
19, 1072 km, 899
50.33N
43.50N
15.02E
04.50E
CZP
K 407337
(5N)
26.03.2005
07.10.2005
Øíèany, (PH), Moudrý Zdenìk
Vailhauques, France
19, 1089 km, 195
49.59N
43.40N
14.40E
03.43E
CZP
K 431316
(4M)
30.05.2004
30.12.2005
Mnichovo Hradištì, (MB), Kverek Pavel
Sant Mateu, Spain
19, 1604 km, 579
50.32N
40.28N
14.58E
00.10E
CZP
K 424696
(3N)
20.08.2004
30.01.2005
Èekanice, (ST), Louda Petr
Bornes, Portugal
10, 1850 km, 163
49.23N
41.27N
13.53E
07.00W
Vosecká bouda, (SM), Zicha František
Nerigean, France
19, 1350 km, 383
50.47N
44.50N
15.31E
00.16W
Drozd cvrèala Turdus iliacus
n=1 (S 0, M 0, L 1)
Z 1 (France 1)
CZP
K 433234
(3N)
29.10.2004
16.11.2005
33
HRZ BA 190302 (3M)
29.08.2004
07.04.2005
Vransko jezero, Croatia
Postøekov, (DO), Bošek Václav
20, 655 km, 221
43.53N
49.28N
15.33E
12.48E
DEH A 986
CZP
30.07.2004
12.03.2005
Dubné, (CB), Šimek Jaroslav
Jijel, Algeria
01, 1522 km, 225
48.59N
36.49N
14.22E
05.45E
Husa velká Anser anser
n=10 (S 5, M 0, L 5)
Z 7 (Germany 4, Italy 2, Hungary 1)
TB 90660
(4F)
Rehek domácí Phoenicurus ochruros
n=11 (S 10, M 0, L 1)
Z 1 (Italy 1)
CZP
TB 75318
(3N)
10.08.2004
07.01.2005
Nový Dvùr, (PI), Hirt Milan
Filo, Italy
01, 549 km, 150
Rehek zahradní Phoenicurus ochruros
n=1 (S 1, M 0, L 0)
Bramborníèek hnìdý Saxicola rubetra
n=2 (S 2, M 0, L 0)
Bramborníèek èernohlavý Saxicola torquata
n=1 (S 1, M 0, L 0)
Kos èerný Turdus merula
n=68 (S 61, M 1, L 6)
Z 6 (France 5, Italy 1)
49.16N
44.35N
14.12E
11.55E
CZP
K 433260
(3F)
30.10.2004
20.01.2005
Vosecká bouda, (SM), Zicha František
Caldonazzo, Italy
01, 620 km, 82
50.47N
45.59N
15.31E
11.15E
CZP
K 260980
(3N)
31.07.2005
13.10.2005
Planá nad Lužnicí, (TA), Fišer Jan
Serignan du Comtat, France
19, 946 km, 74
49.21N
44.11N
14.43E
04.50E
23.04.2003
02.02.2005
Nová Bystøice, (JH), Musil Stanislav
Vals les Bains, France
19, 949 km, 651
49.01N
44.39N
15.06E
04.22E
CZP
K 427262
(4M)
CZP
K 430798
(3N)
06.08.2003
15.01.2005
Bøezina, (MB), Klápštì Jaroslav
Vernon, France
40, 987 km, 528
50.33N
49.05N
15.02E
01.28E
CZP
K 414125
(3M)
27.11.2003
04.01.2005
Èeská Skalice, (NA), Žïárek Pavel
Montsalier, France
19, 1062 km, 404
50.24N
44.00N
16.03E
05.36E
CZP
K 426636
(3N)
29.08.2005
15.12.2005
Vosecká bouda, (SM), Èerva Lubor
La Roque Sainte Marguerite, France
19, 1184 km, 108
50.47N
44.07N
15.31E
03.13E
Drozd kvíèala Turdus pilaris
n=9 (S 3, M 1, L 5)
C 1 (RUM 1)
Z 4 (France 4)
32
(1N)
15.07.2002
14.07.2005
Stradower Teiche, Germany
Karlovy Vary, (KV), Roller Zdenìk
82, 196 km, 1095
51.49N
50.14N
14.05E
12.52E
CZP
A 14083
(4F)
09.06.2001
12.01.2005
Dívèice, (CB), Dalík Petr
Dívèice, (CB), Závora Jaroslav
82, 0 km, 1313
49.07N
49.07N
14.18E
14.18E
CZP
A 14091
(4F)
13.06.2002
08.01.2005
Veselí nad Lužnicí, (TA), Dalík Petr
Zsadány, Hungary
82, 569 km, 940
49.11N
46.55N
14.42E
21.34E
CZP
A 14093
(1N)
15.06.2002
10.01.2005
Veselí nad Lužnicí, (TA), Dalík Petr
Lippeaue, Germany
82, 570 km, 940
49.11N
51.39N
14.42E
07.39E
CZP
A 14091
(4F)
13.06.2002
04.10.2005
Veselí nad Lužnicí, (TA), Dalík Petr
Luckau, Germany
29, 306 km, 1209
49.11N
51.52N
14.42E
13.43E
CZP
A 14091
(4F)
13.06.2002
19.12.2005
Veselí nad Lužnicí, (TA), Dalík Petr
Padule di Fucecchio, Italy
82, 669 km, 1285
49.11N
43.48N
14.42E
10.48E
CZP
A 14092
(1N)
13.06.2002
14.12.2005
Veselí nad Lužnicí, (TA), Dalík Petr
Foce Ombrone, Italy
28, 780 km, 1280
49.11N
42.39N
14.42E
11.01E
CZP
A 14081
(4F)
09.06.2000
21.08.2005
Drahov, (TA), Dalík Petr
Fortsgen, Germany
28, 237 km, 1725
49.10N
51.18N
14.45E
14.40E
Srch, (PA), Èesák Jiøí
Mikhaylov Pogost, Russia
10, 1201 km, 1446
50.05N
56.47N
15.46E
30.01E
49.09N
47.43N
14.44E
08.55E
Èírka obecná Anas crecca
n=1 (S 0, M 0, L 1)
Z 1 (Russia 1)
CZP
EX 58479
(4M)
29.04.2001
14.04.2005
Kachna divoká Anas platyrhynchos
n=12 (S 10, M 2, L 0)
Polák velký Aythya ferina
n=3 (S 2, M 0, L 1)
Z 1 (Germany 1)
CZP
C 200328
(4F)
25.06.2005
12.10.2005
Vlkov, (TA), Musil Petr
Moos, Germany
29, 458 km, 109
Polák chocholaèka Aythya fuligula
n=2 (S 0, M 0, L 2)
C 2 (HES 2)
17
HES Z 74518
(6M)
06.03.1997
26.04.2005
Oberkirch, Switzerland
Èeské Vrbné, (CB), Všeteèka Radek
01, 514 km, 2973
47.09N
49.01N
08.07E
14.27E
CZP
TA 42373
(3N)
07.10.2004
11.04.2005
Vosecká bouda, (SM), Jelínek Jaroslav
Stacja Hel, Poland
20, 485 km, 186
50.47N
54.46N
15.31E
18.28E
HES
(3F)
12.11.1997
02.08.2005
Oberkirch, Switzerland
Semice, (PI), Plátìnka Václav
40, 508 km, 2820
47.09N
49.17N
08.07E
14.11E
CZP
TB 97091
(3N)
15.09.2004
04.01.2005
Vosecká bouda, (SM), Zicha František
Campiglia Maritima, Italy
01, 937 km, 111
50.47N
43.03N
15.31E
10.37E
CZP
TX 84349
(6N)
30.03.2002
09.01.2005
Dolní Èermná, (UO), Hampl Aleš
Bejaia, Algeria
19, 1737 km, 1016
49.59N
36.45N
16.34E
05.04E
CZP
S 226729
(3N)
07.10.2004
27.01.2005
Vosecká bouda, (SM), Èerva Lubor
Bejaia, Algeria
01, 1754 km, 112
50.47N
36.54N
15.31E
05.04E
CZP
S 292723
(3N)
25.09.2005
26.10.2005
Padaøovice, (LI), Plot Ludìk
Vila de Rei, Portugal
01, 2181 km, 31
50.36N
39.40N
15.03E
08.08E
Zlíè, (NA), Kult Jiøí
Ngulia-Tsavo NP, Kenya
20, 6311 km, 95
50.24N
03.00S
16.04E
38.13E
Z 74751
Luòák èervený Milvus milvus
n=2 (S 0, M 0, L 2)
Z 1 (France 1)
CZP
C 130049
(1N)
05.06.2001
15.08.2005
Tvrdonice, (BV), Horák Petr
Kolín, (KO), S.Volencová
01, 192 km, 1532
48.46N
50.02N
17.00E
15.12E
CZP
C 130202
(1N)
28.05.2003
21.05.2005
Koloveè, (DO), Švejda Jiøí
Tronchoy, France
01, 807 km, 724
49.29N
49.50N
13.06E
01.54E
Orel moøský Haliaeetus albicilla
n=5 (S 2, M 2, L 1)
CZP
LB 4576
(1N)
05.05.2004
28.02.2005
Zahrádèice, (BN), Procházka Pavel
Velký Tisý, (JH), Bohdal Jiøí
28, 76 km, 299
49.40N
49.03N
15.11E
14.43E
CZP
LB 2234
(1N)
16.05.2003
07.02.2005
Boreèek, (CL), Kurka Pavel
Stará Hlína, (JH), Bohdal Jiøí
28, 178 km, 633
50.38N
49.02N
14.43E
14.49E
CZP
LB 5301
(1N)
17.05.2005
13.10.2005
Horusice, (TA), Mráz Jakub
Hluboká n./V., (CB), Bohdal J.
28, 21 km, 149
49.10N
49.03N
14.40E
14.26E
Moták pochop Circus aeruginosus
n=10 (S 3, M 4, L 3)
C 1 (DEH 1)
Z 2 (Malta 1, Italy 1)
CZP
CZP
N 444693
(3N)
24.08.2005
27.11.2005
Slavík obecný Luscinia megarhynchos
n=19 (S 18, M 1, L 0)
Slavík modráèek Luscinia svecica
n=86 (S 73, M 6, L 7)
C 3 (HES 1, HRZ 1, IAB 1)
Z 5 (Italy 2, Germany 1, Algeria 1, Croatia 1)
CZP
N 360243
(6M)
30.03.2003
12.04.2005
Kozèín, (KT), Homolka Pavel
Lomnice n. L.,V. Tisý, (JH), Chutný B.
20, 91 km, 744
49.25N
49.03N
13.36E
14.43E
(1N)
05.07.1995
10.07.2005
Sádek, (TR), Kunstmüller Ivan
Borová, (JH), Malèák Petr
01, 18 km, 3658
49.09N
49.04N
15.48E
15.35E
IAB
AT 28262
(3N)
11.09.2004
05.04.2005
Valle Vecchia, Italy
Postøekov, (DO), Bošek Václav
20, 432 km, 206
45.35N
49.28N
12.52E
12.48E
DEH HA 8983
(1N)
11.06.1998
22.04.2005
Zaschwitz, Germany
Unhoš, (KL), Starý Petr
35, 232 km, 2507
51.35N
50.05N
11.50E
14.08E
CZP
TC 19159
(3N)
28.06.2005
13.08.2005
Tøebeè, (CB), Burger Petr
San Pelegrino Terme, Italy
01, 508 km, 46
48.52N
45.49N
14.40E
09.39E
CZP
D 144596
(1N)
21.06.2001
15.04.2005
Huštìnovice, (UH), Mach Miroslav
Lido, Italy
01, 562 km, 1394
49.06N
45.25N
17.28E
12.22E
CZP
TB 82455
(3N)
13.07.2005
16.09.2005
Chudenín, (KT), Novák František
Valli di Mortizzuolo, Italy
20, 515 km, 65
49.18N
44.52N
13.06E
11.07E
CZP
D 122558
(1N)
20.06.2000
02.10.2005
Jezerce, (TC), Lang Karel
Delimara, Malta
10, 1549 km, 1930
49.45N
35.52N
12.56E
14.32E
CZP
TB 30246
(4M)
27.08.2004
14.09.2005
Sedlec, (BV), Chytil Josef
Vransko jezero, Croatia
20, 552 km, 383
48.47N
43.53N
16.42E
15.33E
HES B 101092
(3M)
25.08.2004
29.03.2005
Col de Bretolet, Switzerland
Postøekov, (DO), Bošek Václav
20, 581 km, 216
46.09N
49.28N
06.47E
12.48E
18
D 127907
Slavík tmavý Luscinia luscinia
n=1 (S 0, M 0, L 1)
Z 1 (Kenya 1)
31
CZP
TB 86389
(4N)
30.08.2005
09.09.2005
Stará Bøeclav, (BV), Hájek Vladislav
Novigrad, Croatia
20, 457 km, 10
Konipas horský Motacilla cinerea
n=19 (S 19, M 0, L 0)
Konipas bílý Motacilla alba
n=2 (S 2, M 0, L 0)
Brkoslav severní Bombycilla garrulus
n=9 (S 1, M 2, L 6)
C 1 (SFH 1)
Z 4 (Finland 2, Germany 1, Switzerland 1)
48.46N
45.19N
16.53E
13.36E
Z 731597
(4M)
26.01.2005
18.03.2005
Jílové u Prahy, (PZ), Pletka Zdenìk
Padaøovice, (LI), Plot Ludìk
20, 87 km, 51
49.54N
50.36N
14.30E
15.03E
CZP
Z 778364
(5M)
12.01.2005
05.03.2005
Hoøovice, (BE), Homolka Pavel
Padaøovice, (LI), Plot Ludìk
20, 118 km, 52
49.50N
50.36N
13.54E
15.03E
CZP
Z 769888
(4M)
29.12.2004
06.03.2005
Pocinovice u Kdynì, (DO), Bošek Václav 49.21N
Rosslau, Germany
51.53N
43, 289 km, 67
13.08E
12.15E
CZP
Z 731532
(4M)
27.12.2004
14.04.2005
Jílové u Prahy, (PZ), Pletka Zdenìk
Nunningen, Switzerland
01, 578 km, 108
49.54N
47.23N
14.30E
07.37E
23.10.2004
08.01.2005
Hameenlinna, Finland
Biskupice, (ZL), Svieèka Jiøí
20, 1390 km, 77
60.59N
49.05N
06.03.2005
29.11.2005
Padaøovice, (LI), Plot Ludìk
Laaksotie, Finland
20, 1570 km, 268
10.03.2005
26.10.2005
Hustíøany, (NA), Petera Vladimír
Jaali, Finland
44, 1737 km, 230
CZP
CZP
P 582569
Z 768105
R 142378
(4M)
(5M)
(4N)
Skorec vodní Cinclus cinclus
n=8 (S 7, M 1, L 0)
Støízlík obecný Troglodytes troglodytes
n=8 (S 7, M 0, L 0)
Pìvuška modrá Prunella modularis
n=51 (S 49, M 2, L 0)
Èervenka obecná Erithacus rubecula
n=33 (S 27, M 0, L 6)
Z 6 (Algeria 2, Poland 2, Portugal 1, Italy 1)
CZP
30
S 282057
(3N)
16.10.2004
17.04.2005
Šerlich - Orlické h., (RK), Horák Jan
Nadarzyn, Poland
01, 366 km, 183
CZP
EX 59581
(1N)
03.07.2000
19.07.2005
Troubelice, (OL), Poprach Karel
Bohuòovice, (OL), Poprach Karel
20, 22 km, 1842
49.49N
49.40N
17.05E
17.17E
CZP
EX 63201
(3N)
09.08.2000
17.07.2005
Velký Bor, (KT), Vlèek Jiøí
Babín, (KT), Vlèek Jiøí
20, 2 km, 1803
49.22N
49.21N
13.43E
13.44E
Èížová, (PI), Pecl Karel
Geisenfeld, Germany
40, 197 km, 440
49.21N
48.41N
14.06E
11.36E
Jestøáb lesní Accipiter gentilis
n=5 (S 4, M 1, L 0)
CZP
SFH
Moták lužní Circus pygargus
n=2 (S 1, M 1, L 0)
Krahujec obecný Accipiter nisus
n=22 (S 20, M 1, L 1)
Z 2 (Germany 1, Austria 1)
CZP
E 21563
(2F)
02.11.2003
15.01.2005
Kánì lesní Buteo buteo
n=10 (S 3, M 0, L 7)
C 3 (EEM 1, HES 1, LTK 1)
Z 4 (Lithuania 1, Slovakia 1, Austria 1, Switzerland 1)
LTK
EN 920
(1N)
17.06.2004
21.03.2005
54.32N
49.54N
23.41E
15.14E
24.27E
17.43E
Leièiškés, Lithuania
Bykáò, (KH), Veselý Josef
20, 772 km, 277
EEM L 43202
(1N)
21.06.2000
08.05.2005
58.28N
49.16N
24.46E
14.43E
50.36N
63.14N
15.03E
26.45E
Tori, Estonia
Sobìslav, (TA), Vitovský Jiøí
35, 1215 km, 1782
HES . 883121
(4N)
09.03.2005
27.09.2005
46.21N
49.24N
06.53E
17.41E
50.21N
65.05N
15.49E
25.42E
Chessel, Switzerland
Bystøice p. Host., (KM), Chytil Josef
64, 874 km, 202
CZP
C 120062
(1N)
26.05.1994
02.01.2005
Fryšták, (ZL), Mach Miroslav
Nickelsdorf, Austria
41, 157 km, 3874
49.17N
47.56N
17.41E
17.04E
CZP
C 134926
(4N)
08.02.2005
10.04.2005
Postøekov, (DO), Bošek Václav
St Triphon, Switzerland
01, 561 km, 61
49.28N
46.17N
12.48E
06.58E
CZP
C 122067
(6N)
28.12.1997
25.06.2005
Horní Jelení, (PA), Bìlka Tomáš
Bièiušiai, Lithuania
35, 836 km, 2736
50.03N
56.12N
16.05E
23.19E
Podolinec, Slovakia, Danko Štefan
Szabolcs-Szatmar, Hungary
40, 184 km, 1765
49.15N
48.01N
20.31E
22.11E
Orel køiklavý Aquila pomarina
n=2 (S 0, M 0, L 1)
Z 2 (Hungary 2)
50.20N
52.06N
16.23E
20.49E
CZP
L 2228
(1N)
14.07.2000
14.05.2005
19
CZP
B 26287
(1N)
08.07.1992
23.07.2005
exact locality secret, Slovakia, Danko Štefan
Hajdu-Bihar, Hungary
47.20N
10, 4763
Poštolka obecná Falco tinnunculus
n=46 (S 18, M 14, L 14)
C 7 (SFH 3, DEH 2, DER 2)
Z 6 (Germany 1, Algeria 1, Slovakia 1, France 1, Italy 1, Austria 1)
CZP
CZP
SFH
SFH
E 263056
E 263056
S 170172
S 190493
DEH IA 94163
SFH
S 254354
(1N)
(1N)
(1N)
(1N)
(1N)
(1N)
21.20E
16.06.1985
19.04.2005
Buchlovice, (UH), Matušík Hynek
Uherský Brod, (UH), Pavelèík Petr
40, 24 km, 7247
49.05N
49.01N
17.20E
17.39E
16.06.1985
19.04.2005
Buchlovice, (UH), Matušík Hynek
Uherský Brod, (UH), Pavelèík Petr
40, 24 km, 7247
49.05N
49.01N
17.20E
17.39E
27.06.1995
16.01.2005
Honkajoki, Finland
Hustopeèe, (BV), Koòárek Martin
40, 1498 km, 3491
62.03N
48.57N
22.20E
16.44E
22.06.1998
16.08.2005
Vammala, Finland
Nemilany, (OL), ZOO Olomouc
20, 1361 km, 2612
61.24N
49.34N
22.48E
17.15E
08.06.2005
10.09.2005
Neubrandenburg, Germany
Proèevily, (PB), Veselý Josef
20, 449 km, 94
53.34N
49.33N
13.16E
13.53E
09.06.2005
30.10.2005
Lapua, Vaasa, Finland
Lesná, (TC), Bobál Karel
35, 1619 km, 143
63.10N
49.45N
22.53E
12.32E
Bretzfeld, Germany
Držkov, (JN), Lubas Miroslav
20, 455 km, 501
Petruskirche, Germany
Držkov, (JN), Lubas Miroslav
20, 236 km, 148
49.11N
50.41N
09.23E
15.18E
52.25N
50.41N
13.20E
15.18E
DER GN 48484
(1N)
12.06.2004
26.10.2005
DER GN 50028
(1N)
31.05.2005
26.10.2005
DEH IA 94794
(1N)
30.05.2005
28.08.2005
Greiz, Germany
Zruè, (PS), Makoò Karel
35, 128 km, 90
50.39N
49.49N
12.12E
13.26E
CZP
EX 80180
(1N)
19.06.2004
27.01.2005
Dolany u Chrástu, (PS), Klaudová Marie 49.48N
San Paolo-Albonese, Italy
45.17N
40, 616 km, 222
13.28E
08.42E
CZP
EX 87414
(3N)
23.07.2004
09.01.2005
Doubravka, (PM), Makoò Karel
Mila, Algeria
19, 1588 km, 170
49.45N
36.27N
13.25E
06.15E
CZP
E 240393
(1N)
01.06.1998
10.03.2005
Praha 8, (AA), Bouèek Vladimír
Puchberg, Austria
40, 219 km, 2474
50.08N
48.11N
14.25E
14.00E
CZP
EX 88857
(1N)
12.06.2004
07.02.2005
Nepomuk, (PJ), Kováø Václav
Reit im Winkl, Germany
00, 217 km, 240
49.29N
47.41N
13.35E
12.27E
20
CZP
S 300278
(1N)
10.07.2005
14.09.2005
Mirošov, (ZR), Èejka Jaromír
Dávod, Hungary
20, 435 km, 66
49.28N
46.00N
16.09E
18.51E
CZP
TB 90698
(3N)
30.07.2004
01.09.2005
Dubné, (CB), Šimek Jaroslav
Izsák, Hungary
20, 445 km, 398
48.59N
46.47N
14.22E
19.21E
CZP
S 228009
(4F)
04.07.2004
19.09.2005
Odranec, (ZR), Èejka Jaromír
Dávod, Hungary
20, 451 km, 442
49.37N
46.00N
16.07E
18.51E
CZP
S 320377
(3N)
18.07.2005
14.09.2005
Hranice, (HB), Bárta František
Sumony, Hungary
20, 455 km, 58
49.46N
45.58N
15.40E
17.56E
CZP
S 269359
(3N)
24.08.2005
14.09.2005
Žehuò, (NB), Jelínek Miroslav
Sumony, Hungary
20, 503 km, 21
50.08N
45.58N
15.18E
17.56E
CZP
S 205406
(1N)
29.06.2005
31.08.2005
Velký Chlumec, (BE), Brinke Tomáš
Izsák, Hungary
20, 516 km, 63
49.50N
46.47N
14.05E
19.21E
CZP
S 306758
(3N)
24.08.2005
22.09.2005
Žehuò, (NB), Jelínek Miroslav
Dávod, Hungary
20, 530 km, 29
50.08N
46.00N
15.18E
18.51E
CZP
TC 39423
(1N)
22.06.2005
08.09.2005
Zlatá Olešnice, (JN), Klápštì Jaroslav
Dávod, Hungary
20, 575 km, 78
50.37N
46.00N
15.20E
18.51E
CZP
S 260416
(3N)
27.08.2004
04.04.2005
Mladotice, (CR), Bárta František
Kalamba, Dem. Rep. of Congo
19, 6472 km, 220
49.52N
07.54S
15.33E
23.39E
CZP
S 278029
(1N)
02.07.2004
08.04.2005
Tøebomyslice, (KT), Louda Petr
Kapanga, Dem. Rep. of Congo
19, 6474 km, 280
49.21N
08.20S
13.40E
22.34E
CZP
TB 22500
(1N)
02.08.2004
09.11.2005
Antošovice, (OS), Kubenka Alfred
Sakania, Dem. Rep. of Congo
20, 7039 km, 464
49.54N
12.45S
18.19E
28.33E
Sariòena, Spain
Nový Drahov, (CH), Tyml Tomáš
20, 1343 km, 598
41.46N
50.08N
00.10W
12.24E
Jiøièka obecná Delichon urbica
n=6 (S 6, M 0, L 0)
Linduèka luèní Anthus pratensis
n=1 (S 1, M 0, L 0)
Konipas luèní Motacilla flava
n=5 (S 3, M 0, L 2)
C 1 (ESI 1)
Z 1 (Croatia 1)
ESI
L 893080
(3N)
24.09.2003
14.05.2005
29
Bøehule øíèní Riparia riparia
n=51 (S 29, M 17, L 5)
C 1 (HES 1)
Z 4 (Hungary 2, Germany 1, Italy 1)
CZP
T 926826
(3N)
26.06.1999
30.06.2005
Kardašova Øeèice, (JH), Heneberg Petr
Planá nad Lužnicí, (TA), Jahelka Josef
20, 21 km, 2196
49.11N
49.21N
14.51E
14.43E
CZP
S 231706
(3N)
09.08.2004
04.07.2005
Žehuò, (NB), Jelínek Miroslav
Roblingen, Germany
20, 293 km, 329
50.08N
51.28N
15.18E
11.42E
HES B 164580
(4N)
19.05.2005
11.06.2005
Bolle di Magadino, Switzerland
Strakonice, (ST), Heneberg Petr
20, 510 km, 23
46.10N
49.16N
08.52E
13.54E
CZP
S 306714
(3N)
24.08.2005
07.09.2005
Žehuò, (NB), Jelínek Miroslav
Dávod, Hungary
20, 530 km, 14
50.08N
46.00N
15.18E
18.51E
CZP
S 245250
(3N)
07.08.2005
09.09.2005
Žehuò, (NB), Jelínek Miroslav
Dávod, Hungary
20, 530 km, 33
50.08N
46.00N
15.18E
18.51E
28.06.2003
15.05.2005
Obruby, (MB), Kverek Pavel
Lago Fornace, Italy
20, 732 km, 687
50.28N
44.08N
15.05E
12.27E
CZP
TA 64447
(4F)
Vlaštovka obecná Hirundo rustica
n=44 (S 21, M 5, L 18)
C 3 (HGB 3)
Z 17 (Hungary 11, Dem. Rep. of Congo 3, Slovakia 1, Poland 1, Austria 1)
EX 86327
(3N)
21.07.2004
17.06.2005
Nová Horka, (NJ), Kašinský Jan
Velica, Slovakia
01, 101 km, 331
49.41N
49.12N
18.04E
19.15E
CZP
EX 78979
(1N)
03.06.2005
28.11.2005
Benkov, (OL), Poprach Karel
Amblans et Velotte, France
44, 817 km, 178
49.46N
47.40N
17.04E
06.24E
Kurort Oybin, Germany
Teplice nad Metují, (NA), Vrána Josef
81, 103 km, 746
50.50N
50.36N
14.45E
16.10E
Luže, (CR), Lemberk Vladimír
Zámrsk, (UO), Šereda František
40, 12 km, 217
49.54N
49.59N
16.02E
16.08E
Dolní Bousov, (MB), Kverek Pavel
Schweina, Germany
64, 342 km, 237
50.27N
50.50N
15.08E
10.19E
Raroh velký Falco cherrug
n=2 (S 2, M 0, L 0)
Sokol stìhovavý Falco peregrinus
n=2 (S 0, M 1, L 1)
C 1 (DEH 1)
DEH EA 100618 (1N)
16.05.2003
31.05.2005
Koroptev polní Perdix perdix
n=1 (S 0, M 1, L 0)
CZP
EN 741
(3N)
10.08.2004
15.03.2005
Chøástal vodní Rallus aquaticus
n=1 (S 1, M 0, L 1)
Z 1 (Germany 1)
CZP
HGB T 371772
(3N)
12.09.2003
15.07.2005
Ócsa, Hungary
Biskupice, (ZL), Svieèka Jiøí
20, 228 km, 672
47.17N
49.05N
19.12E
17.43E
HGB T 384833
(3N)
01.10.2004
15.06.2005
Dinnyés, Hungary
Mosty u Jablun., (FM), Szotkowski Josef
01, 262 km, 257
47.11N
49.32N
18.34E
18.45E
HGB T 462790
(3N)
22.09.2004
26.06.2005
Regoly-Pacsmag, Hungary
Oleksovice, (ZN), Bøezovjak Petr
44, 300 km, 277
46.37N
48.54N
CZP
TC 28853
(4F)
01.07.2005
17.09.2005
Vlènov, (UH), Pavelèík Petr
Dávod, Hungary
20, 349 km, 78
CZP
S 294411
(1N)
25.06.2005
16.09.2005
CZP
S 332160
(3N)
CZP
S 310267
(1N)
28
CZP
H 121818
(1N)
04.08.2004
29.03.2005
Chøástal polní Crex crex
n=13 (S 8, M 3, L 2)
CZP
H 122248
(4M)
29.05.2003
14.06.2005
50.39N
50.37N
15.34E
15.33E
18.22E
16.14E
Mrklov, (SM), Fišera Jaroslav
Valteøice, (SM), Fišera Jaroslav
20, 4 km, 747
CZP
H 124964
(4M)
24.06.2003
04.07.2005
50.05N
50.05N
16.42E
16.42E
49.01N
46.00N
17.35E
18.51E
Dolní Lipka, (UO), Chaloupek Roman
Dolní Lipka, (UO), Hampl Aleš
20, 0 km, 741
CZP
H 108906
(4M)
12.06.2003
11.06.2005
50.20N
50.20N
16.59E
16.59E
Bìlá u S. Paky, (SM), Klápštì Jaroslav
Gbelce, Slovakia, Hošek Vladimír
20, 373 km, 83
50.32N
47.51N
15.26E
18.31E
Nové Vilémovice, (JE), Procházka V.
Nové Vilémovice, (JE), Procházka V.
20, 0 km, 730
CZP
H 111463
(4M)
24.06.2004
08.06.2005
48.49N
50.35N
13.58E
15.09E
26.08.2005
14.09.2005
Heømanice, (OS), Stolarczyk Jiøí
Dávod, Hungary
20, 432 km, 19
49.52N
46.00N
18.20E
18.51E
Želnava, (PT), Burger Petr
Turnov, (SM), Illich Ondøej
20, 214 km, 349
CZP
H 124731
(4M)
04.06.2004
04.06.2005
50.03N
50.10N
16.57E
12.45E
20.06.2005
14.09.2005
Dolní Lutynì, (KA), Stolarczyk Jiøí
Dávod, Hungary
20, 435 km, 86
49.54N
46.00N
18.25N
18.51E
Kopøivná, (SU), Štancl František
Nadlesí, (SO), Volf Pavel
20, 300 km, 365
CZP
H 128769
(4M)
31.05.2005
21.06.2005
Kopøivná, (SU), Chaloupek Roman
Miòùvky, (KM), Karel Zdražil
43, 87 km, 21
50.03N
49.19N
16.57E
17.22E
21
Lyska èerná Fulica atra
n=4 (S 1, M 2, L 1)
C 1 (DEH 1)
CZP
D 92043
(5M)
DEH EA 138763 (4M)
A 16641
(1N)
CZP
13.03.1985
08.12.2005
Praha 7, (AA), Pithart Karel
Chudíø, (MB), Zdenìk Pergner
03, 46 km, 7575
50.07N
50.18N
14.25E
15.00E
04.03.2005
02.05.2005
Leipzig-West, Germany
Ostrov nad Ohøí, (KV), Drsoò T.
01, 126 km, 59
51.20N
50.18N
12.11E
12.56E
Provodín, (CL), Peške Lubomír
Zahrádky, (CL), Kurka Pavel
81, 0 km, 1200
50.38N
50.38N
14.36E
14.32E
Jeøáb popelavý Grus grus
n=1 (S 1, M 0, L 0)
CZP
Strakapoud prostøední Dendrocopos medius
n=6 (S 6, M 0, L 0)
06.06.2002
18.09.2005
Kulík øíèní Charadrius dubius
n=2 (S 0, M 2, L 0)
Z 2 (Austria 2)
CZP
N 499407
(4N)
25.07.2004
02.05.2005
Hlohovec, (BV), Svieèka Jiøí
Hohenau-Ringelsdorf, Austria
20, 25 km, 281
48.47N
48.35N
16.46E
16.55E
CZP
N 427668
(4N)
09.07.2002
29.04.2005
Lednice, (BV), Vyhnálek Vilém
Hohenau-Ringelsdorf, Austria
20, 26 km, 1025
48.48N
48.35N
16.48E
16.55E
Lednice, (BV), Piro Zbynìk
Ottenby, Sweden
20, 823 km, 4330
48.48N
56.12N
Jespák obecný Calidris alpina
n=1 (S 0, M 0, L 1)
Z 1 (Sweden 1)
CZP
Z 714368
(3N)
25.09.1993
03.08.2005
Jespák bojovný Philomachus pugnax
n=1 (S 0, M 0, L 1)
Z 1 (Italy 1)
CZP
K 429038
(4F)
17.05.2003
04.04.2005
Rakvice, (BV), Svieèka Jiøí
Lago Bruschi, Italy
20, 625 km, 688
Bekasina otavní Gallinago gallinago
n=4 (S 2, M 0, L 2)
Z 2 (Spain 1, France 1)
(4M)
06.10.2001
07.08.2005
Nový Dvùr, (PI), Hirt Milan
Nový Dvùr, (PI), Hirt Milan
20, 0 km, 1401
Strakapoud malý Dendrocopos minor
n=1 (S 1, M 0, L 0)
Holub doupòák Columba oenas
n=4 (S 0, M 0, L 4)
Z 4 (France 3, Spain 1)
48.51N
44.06N
16.48E
16.24E
16.49E
12.27E
K 415637
(3N)
21.08.2003
12.10.2005
Postøekov, (DO), Bošek Václav
Postøekov, (DO), Bošek Václav
20, 0 km, 783
49.28N
49.28N
12.48E
12.48E
CZP
K 416662
(0N)
07.08.2004
16.10.2005
Hlohovec, (BV), Vyhnálek Vilém
Arles, France
19, 1093 km, 435
48.47N
43.33N
16.46E
04.44E
49.16N
49.16N
14.12E
14.12E
CZP
EN 479
(1N)
04.05.2005
09.10.2005
Šluknov, (DC), Malý Miroslav
Etxalar, Spain
19, 1490 km, 158
51.00N
43.14N
14.27E
01.38W
CZP
EX 89681
(1N)
09.06.2005
26.10.2005
Jedlová, (DC), Malý Miroslav
Urgons, France
19, 1385 km, 139
50.52N
43.39N
14.33E
00.26W
CZP
EX 89690
(1N)
17.06.2005
03.11.2005
Jedlová, (DC), Malý Miroslav
Saint Sever, France
19, 1386 km, 139
50.52N
43.45N
14.33E
00.34W
CZP
E 297666
(1N)
07.05.2005
05.11.2005
Maxov, (DO), Švejda Jiøí
Noaillan, France
19, 1145 km, 182
49.21N
44.28N
12.56E
00.21W
Holub høivnáè Columba palumbus
n=7 (S 0, M 1, L 6)
Z 6 (France 4, Spain 2)
CZP
22
K 385163
CZP
D 162817
(3N)
01.10.2004
02.02.2005
Praha 7, (AA), Ètyroký Pavel
Amou, France
19, 1359 km, 124
50.06N
43.35N
14.25E
00.44W
CZP
D 162813
(3N)
08.09.2004
15.10.2005
Praha 7, (AA), Ètyroký Pavel
Saint Vivien, France
19, 1221 km, 402
50.06N
44.53N
14.25E
00.06E
CZP
D 156039
(1N)
27.05.2005
24.10.2005
Praha 10, (AA), Schovánek David
Chatres, France
19, 1133 km, 150
50.03N
45.11N
14.30E
01.12E
CZP
D 96639
(3N)
05.09.2003
31.10.2005
Praha 7, (AA), Ètyroký Pavel
Ezcaray, Spain
19, 1598 km, 787
50.06N
42.15N
14.25E
03.01W
CZP
D 104063
(1N)
20.05.2003
10.11.2005
Smolkov, (OP), Stolarczyk Jiøí
Losse, France
19, 1519 km, 905
49.54N
44.06N
18.04E
00.06W
CZP
D 94941
(1N)
27.04.2004
17.12.2005
Antošovice, (OS), Kubenka Alfred
Caceres, Spain
19, 2263 km, 599
49.54N
39.28N
18.19E
06.22W
27
CZP
D 143867
(4M)
28.11.2002
28.03.2005
Sýc rousný Aegolius funereus
n=3 (S 1, M 1, L 1)
Z 2 (Germany 2)
Láznì Bohdaneè, (PA), Bárta Frant.
Wladyslawowo, Poland
20, 554 km, 851
50.05N
54.47N
15.40E
18.24E
CZP
E 305726
(1N)
29.05.2004
11.03.2005
Klíny, (MO), Šastný Karel
Olbernhau, Germany
74, 16 km, 286
50.38N
50.40N
13.33E
13.20E
CZP
E 305418
(1N)
15.05.2004
27.05.2005
Fláje, (MO), Zárybnický Jan
Heyda, Germany
20, 188 km, 377
50.41N
50.43N
13.36E
10.56E
Rorýs obecný Apus apus
n=8 (S 7, M 0, L 1)
Z 1 (Serbia 1)
CZP
R 90746
(4N)
23.07.1996
15.07.2005
Výprachtice, (UO), Štancl František
Výprachtice, (UO), Chaloupek Roman
20, 0 km, 3279
49.59N
49.59N
16.40E
16.40E
CZP
R 164377
(1N)
10.07.2004
10.06.2005
Rajhrad, (BO), Èech Stanislav
Beograd, Serbia
46, 559 km, 335
49.05N
44.48N
16.36E
20.27E
Ledòáèek øíèní Alcedo atthis
n=22 (S 17, M 4, L 1)
Z 1 (Croatia 1)
CZP
R 159391
(3N)
01.07.2005
09.08.2005
Vlha pestrá Merops apiaster
n=1 (S 1, M 0, L 0)
Krutihlav obecný Jynx torquilla
n=3 (S 3, M 0, L 0)
Žluna šedá Picus canus
n=1 (S 1, M 0, L 0)
Datel èerný Dryocopus martius
n=2 (S 2, M 0, L 0)
CZP
D 135862
(1N)
23.05.1999
28.03.2005
Záhlinice, (KM), Sitko Jiljí
Vransko jezero, Croatia
20, 619 km, 39
Dolní Èermná, (UO), Hampl Aleš
Dolní Èermná, (UO), Hampl Aleš
20, 0 km, 2136
Strakapoud velký Dendrocopos major
n=37 (S 37, M 0, L 0)
CZP
26
K 386612
(5M)
27.01.1996
11.06.2005
Rohovládova Bìlá, (PA), Štancl Lad.
Rohovládova Bìlá, (PA), Štancl Frant.
20, 0 km, 3423
49.17N
43.53N
17.30E
15.33E
49.59N
49.59N
16.34E
16.34E
50.06N
50.06N
15.36E
15.36E
CZP
K 379040
(3N)
25.09.2000
19.11.2005
Vodouš bahenní Tringa glareola
n=1 (S 0, M 0, L 1)
Z 1 (Poland 1)
CZP
Z 774369
(4N)
26.04.2004
26.07.2005
Kaøez, (RO), Homolka Pavel
Erandio, Spain
20, 1468 km, 1881
49.49N
43.18N
13.47E
02.57W
Hlohovec, (BV), Svieèka Jiøí
Lisewo, Poland
20, 608 km, 456
48.47N
54.06N
16.46E
18.50E
Pisík obecný Actitis hypoleucos
n=1 (S 1, M 0, L 0)
Racek èernohlavý Larus melanocephalus
n=14 (S 0, M 2, L 12)
C 2 (BLB 1, SKB 1)
Z 12 (France 3, Slovakia 2, Great Britain 2, Hungary 2, Poland 1, Spain 1, Italy 1)
CZP
EX 59239
(1N)
26.05.2000
13.05.2005
Šamorín, Slovakia, Svetlík Ján
Piešany, Slovakia, Fábry Marko
28, 75 km, 1813
48.01N
48.36N
17.18E
17.49E
BLB 5T 74602
(6N)
29.05.1994
21.05.2005
Zele Heikant, Belgium
Koukolná, (KA), Haluzík Marek
20, 1031 km, 4010
51.04N
49.53N
04.02E
18.29E
SKB H 6532
(1N)
05.06.2003
15.05.2005
Šamorín, Slovakia, Svetlík Ján
Koukolná, (KA), Haluzík Marek
20, 225 km, 710
48.01N
49.53N
17.18E
18.29E
CZP
EX 35066
(1N)
01.06.2003
02.01.2005
Staré Mìsto, (KA), Haluzík Marek
San Sebastian, Spain
29, 1724 km, 581
49.52N
43.19N
18.30E
01.59W
CZP
EX 78610
(1N)
15.06.2002
21.01.2005
Chomoutov, (OL), Poprach Karel
Great Yarmouth, Great Britain
28, 1131 km, 951
49.38N
52.35N
17.14E
01.43E
CZP EX 51050
(6N)
29.05.1998
09.08.2005
Èunovo, Slovakia, Svetlík Ján
Comacchio, Italy
20, 537 km, 2629
48.02N
44.40N
17.13E
12.12E
CZP
EX 44256
(1N)
10.06.1996
09.08.2005
Èunovo, Slovakia, Svetlík Ján
Le Portel, France
28, 1171 km, 3347
48.02N
50.42N
17.13E
01.34E
CZP
EX 54686
(6F)
08.05.1999
08.08.2005
Piešany, Slovakia, Šiška Štefan
Le Portel, France
28, 1193 km, 2284
48.36N
50.42N
17.49E
01.34E
CZP
E 15799
(6N)
14.05.2000
15.08.2005
Staré Mìsto, (KA), Haluzík Marek
Fishguard/Goodwick, Great Britain
28, 1665 km, 1919
49.52N
51.59N
18.30E
04.58W
CZP
EX 59225
(1N)
26.05.2000
11.08.2005
Šamorín, Slovakia, Svetlík Ján
Port D´Antifer, France
28, 1268 km, 1903
48.01N
49.39N
17.18E
00.09E
23
CZP
EX 72356
(6N)
15.05.2004
16.04.2005
Chomoutov, (OL), Poprach Karel
Tomorkény, Hungary
81, 399 km, 336
49.38N
46.35N
17.14E
20.04E
CZP
EX 72356
(6N)
15.05.2004
25.03.2005
Chomoutov, (OL), Poprach Karel
Tomorkény, Hungary
81, 400 km, 314
49.38N
46.35N
17.14E
20.05E
18.05.2000
22.05.2005
Staré Mìsto, (KA), Haluzík Marek
Zbiornik Paczkowski, Poland
20, 128 km, 1830
49.52N
50.29N
18.30E
16.59E
CZP
EX 35054
(6N)
Racek chechtavý Larus ridibundus
n=171 (S 30, M 4, L 137)
C 2 (HES 1, SKB 1)
Z 137 (Germany 51, Austria 32, Switzerland 20, The Netherlands 14, Italy 5, France 4,
Belgium 3, Latvia 2, Lithuania 2, Spain 2, Poland 1, Great Britain 1)
CZP
E 293755
(6N)
05.03.1990
25.07.2005
Praha-centrum, (AA), Jelínek Miroslav
Ostadevijver, The Netherlands
28, 646 km, 5621
50.04N
53.13N
14.25E
06.33E
CZP
EX 56409
(1N)
31.05.2004
22.07.2005
Dasný, (CB), Šebestian Jiøí
Raco de L´Olla, Spain
37, 1594 km, 417
49.01N
39.20N
14.25E
00.22W
CZP
EX 65978
(1N)
03.06.2000
28.08.2005
Rzy, (UO), Novák František
Irun, Spain
28, 1552 km, 1912
50.00N
43.19N
16.07E
01.46W
CZP
EX 64627
(1N)
05.06.2005
23.09.2005
Tovaèov, (PR), Doupal Lubomír
Saintes Maries de la Mer, France
28, 1187 km, 110
49.26N
43.27N
17.17E
04.26E
CZP
EX 89191
(1N)
11.06.2005
11.08.2005
Rzy, (UO), Vyskoèil Jiøí
Arles, France
32, 1121 km, 61
50.00N
43.40N
16.07E
04.38E
CZP
EX 93021
(1N)
28.05.2005
17.12.2005
Línì, (PS), Paisker Miloš
Hempsted, Great Britain
20, 1118 km, 203
49.42N
51.51N
13.15E
02.17W
CZP
E 17131
(5N)
05.02.1996
01.03.2005
Praha-centrum, (AA), Holáò Vladimír
Trouville sur Mer, France
01, 1033 km, 3312
50.04N
49.22N
14.25E
00.05E
Racek bìlohlavý Larus cachinnans
n=2 (S 0, M 0, L 2)
C 2 (PLG 1, UAK 1)
PLG DN 16028
(1N)
27.05.2005
10.07.2005
Jankowice, Poland
Kostomlátky, (NB), Tichý Václav
01, 318 km, 44
50.02N
50.10N
19.26E
14.59E
UAK T 2649
(1N)
27.05.2005
04.09.2005
Kanivska, Ukraine
Darkov, (KA), Závalský Otakar
01, 928 km, 100
49.46N
49.50N
31.28E
18.32E
24
Sova pálená Tyto alba
n=16 (S 4, M 8, L 4)
C 3 (DEW 2, DEH 1)
Z 1 (Slovakia 1)
CZP
D 122059
(1N)
31.05.2000
01.03.2005
Køídlùvky, (ZN), Poprach Karel
Trnava, Slovakia
01, 110 km, 1735
48.47N
48.23N
16.14E
17.36E
DEH HA 21574
(1N)
26.08.2004
30.06.2005
Kraschwitz, Germany
Bernartice, (JE), Procházka Vojtìch
01, 331 km, 308
50.59N
50.23N
12.29E
17.05E
DEW . 4280675
(1N)
08.06.2005
20.11.2005
Sinntal, Germany
Písek, (PI), Šejna Libor
46, 343 km, 165
50.18N
49.19N
09.37E
14.09E
DEW 4278972
(1N)
17.06.2004
20.04.2005
Radenbeck, Germany
Liberec, (LI), Nová Kamila
46, 356 km, 307
52.39N
50.46N
10.52E
15.03E
08.05.1999
06.05.2005
Ladendorf, Austria
Plenkovice, (ZN), Oliva Libor
35, 56 km, 2190
48.31N
48.55N
16.28E
16.00E
Stožec, (PT), Hlaváè Václav
Haidmuhle, Germany
20, 6 km, 13
48.51N
48.49N
13.50E
13.46E
Výr velký Bubo bubo
n=5 (S 2, M 3, L 0)
C 1 (DER 1)
DER NT 2060
(1N)
Puštík obecný Strix aluco
n=20 (S 16, M 4, L 0)
Z 1 (Germany 1)
Puštík bìlavý Strix uralensis
n=1 (S 1, M 0, L 0)
Z 1 (Germany 1)
CZP
BX 11205
(3N)
29.07.2005
11.08.2005
Kalous ušatý Asio otus
n=14 (S 9, M 3, L 2)
Z 1 (Poland 1)
CZP
D 115326
(4N)
04.11.1993
09.02.2005
Hnojice, (OL), Maton Karel
Žiželice, (KO), Vanìk Luboš
40, 138 km, 4115
49.43N
50.08N
17.13E
15.24E
CZP
D 159420
(3N)
27.09.2004
19.05.2005
Dolní Èermná, (UO), Hampl Aleš
Luczywno, Poland
40, 289 km, 234
49.59N
52.17N
16.34E
18.30E
Kalous pustovka Asio flammeus
n=1 (S 0, M 0, L 1)
Z 1 (Poland 1)
25
CZP
EX 72356
(6N)
15.05.2004
16.04.2005
Chomoutov, (OL), Poprach Karel
Tomorkény, Hungary
81, 399 km, 336
49.38N
46.35N
17.14E
20.04E
CZP
EX 72356
(6N)
15.05.2004
25.03.2005
Chomoutov, (OL), Poprach Karel
Tomorkény, Hungary
81, 400 km, 314
49.38N
46.35N
17.14E
20.05E
18.05.2000
22.05.2005
Staré Mìsto, (KA), Haluzík Marek
Zbiornik Paczkowski, Poland
20, 128 km, 1830
49.52N
50.29N
18.30E
16.59E
CZP
EX 35054
(6N)
Racek chechtavý Larus ridibundus
n=171 (S 30, M 4, L 137)
C 2 (HES 1, SKB 1)
Z 137 (Germany 51, Austria 32, Switzerland 20, The Netherlands 14, Italy 5, France 4,
Belgium 3, Latvia 2, Lithuania 2, Spain 2, Poland 1, Great Britain 1)
CZP
E 293755
(6N)
05.03.1990
25.07.2005
Praha-centrum, (AA), Jelínek Miroslav
Ostadevijver, The Netherlands
28, 646 km, 5621
50.04N
53.13N
14.25E
06.33E
CZP
EX 56409
(1N)
31.05.2004
22.07.2005
Dasný, (CB), Šebestian Jiøí
Raco de L´Olla, Spain
37, 1594 km, 417
49.01N
39.20N
14.25E
00.22W
CZP
EX 65978
(1N)
03.06.2000
28.08.2005
Rzy, (UO), Novák František
Irun, Spain
28, 1552 km, 1912
50.00N
43.19N
16.07E
01.46W
CZP
EX 64627
(1N)
05.06.2005
23.09.2005
Tovaèov, (PR), Doupal Lubomír
Saintes Maries de la Mer, France
28, 1187 km, 110
49.26N
43.27N
17.17E
04.26E
CZP
EX 89191
(1N)
11.06.2005
11.08.2005
Rzy, (UO), Vyskoèil Jiøí
Arles, France
32, 1121 km, 61
50.00N
43.40N
16.07E
04.38E
CZP
EX 93021
(1N)
28.05.2005
17.12.2005
Línì, (PS), Paisker Miloš
Hempsted, Great Britain
20, 1118 km, 203
49.42N
51.51N
13.15E
02.17W
CZP
E 17131
(5N)
05.02.1996
01.03.2005
Praha-centrum, (AA), Holáò Vladimír
Trouville sur Mer, France
01, 1033 km, 3312
50.04N
49.22N
14.25E
00.05E
Racek bìlohlavý Larus cachinnans
n=2 (S 0, M 0, L 2)
C 2 (PLG 1, UAK 1)
PLG DN 16028
(1N)
27.05.2005
10.07.2005
Jankowice, Poland
Kostomlátky, (NB), Tichý Václav
01, 318 km, 44
50.02N
50.10N
19.26E
14.59E
UAK T 2649
(1N)
27.05.2005
04.09.2005
Kanivska, Ukraine
Darkov, (KA), Závalský Otakar
01, 928 km, 100
49.46N
49.50N
31.28E
18.32E
24
Sova pálená Tyto alba
n=16 (S 4, M 8, L 4)
C 3 (DEW 2, DEH 1)
Z 1 (Slovakia 1)
CZP
D 122059
(1N)
31.05.2000
01.03.2005
Køídlùvky, (ZN), Poprach Karel
Trnava, Slovakia
01, 110 km, 1735
48.47N
48.23N
16.14E
17.36E
DEH HA 21574
(1N)
26.08.2004
30.06.2005
Kraschwitz, Germany
Bernartice, (JE), Procházka Vojtìch
01, 331 km, 308
50.59N
50.23N
12.29E
17.05E
DEW . 4280675
(1N)
08.06.2005
20.11.2005
Sinntal, Germany
Písek, (PI), Šejna Libor
46, 343 km, 165
50.18N
49.19N
09.37E
14.09E
DEW 4278972
(1N)
17.06.2004
20.04.2005
Radenbeck, Germany
Liberec, (LI), Nová Kamila
46, 356 km, 307
52.39N
50.46N
10.52E
15.03E
08.05.1999
06.05.2005
Ladendorf, Austria
Plenkovice, (ZN), Oliva Libor
35, 56 km, 2190
48.31N
48.55N
16.28E
16.00E
Stožec, (PT), Hlaváè Václav
Haidmuhle, Germany
20, 6 km, 13
48.51N
48.49N
13.50E
13.46E
Výr velký Bubo bubo
n=5 (S 2, M 3, L 0)
C 1 (DER 1)
DER NT 2060
(1N)
Puštík obecný Strix aluco
n=20 (S 16, M 4, L 0)
Z 1 (Germany 1)
Puštík bìlavý Strix uralensis
n=1 (S 1, M 0, L 0)
Z 1 (Germany 1)
CZP
BX 11205
(3N)
29.07.2005
11.08.2005
Kalous ušatý Asio otus
n=14 (S 9, M 3, L 2)
Z 1 (Poland 1)
CZP
D 115326
(4N)
04.11.1993
09.02.2005
Hnojice, (OL), Maton Karel
Žiželice, (KO), Vanìk Luboš
40, 138 km, 4115
49.43N
50.08N
17.13E
15.24E
CZP
D 159420
(3N)
27.09.2004
19.05.2005
Dolní Èermná, (UO), Hampl Aleš
Luczywno, Poland
40, 289 km, 234
49.59N
52.17N
16.34E
18.30E
Kalous pustovka Asio flammeus
n=1 (S 0, M 0, L 1)
Z 1 (Poland 1)
25
CZP
D 143867
(4M)
28.11.2002
28.03.2005
Sýc rousný Aegolius funereus
n=3 (S 1, M 1, L 1)
Z 2 (Germany 2)
Láznì Bohdaneè, (PA), Bárta Frant.
Wladyslawowo, Poland
20, 554 km, 851
50.05N
54.47N
15.40E
18.24E
CZP
E 305726
(1N)
29.05.2004
11.03.2005
Klíny, (MO), Šastný Karel
Olbernhau, Germany
74, 16 km, 286
50.38N
50.40N
13.33E
13.20E
CZP
E 305418
(1N)
15.05.2004
27.05.2005
Fláje, (MO), Zárybnický Jan
Heyda, Germany
20, 188 km, 377
50.41N
50.43N
13.36E
10.56E
Rorýs obecný Apus apus
n=8 (S 7, M 0, L 1)
Z 1 (Serbia 1)
CZP
R 90746
(4N)
23.07.1996
15.07.2005
Výprachtice, (UO), Štancl František
Výprachtice, (UO), Chaloupek Roman
20, 0 km, 3279
49.59N
49.59N
16.40E
16.40E
CZP
R 164377
(1N)
10.07.2004
10.06.2005
Rajhrad, (BO), Èech Stanislav
Beograd, Serbia
46, 559 km, 335
49.05N
44.48N
16.36E
20.27E
Ledòáèek øíèní Alcedo atthis
n=22 (S 17, M 4, L 1)
Z 1 (Croatia 1)
CZP
R 159391
(3N)
01.07.2005
09.08.2005
Vlha pestrá Merops apiaster
n=1 (S 1, M 0, L 0)
Krutihlav obecný Jynx torquilla
n=3 (S 3, M 0, L 0)
Žluna šedá Picus canus
n=1 (S 1, M 0, L 0)
Datel èerný Dryocopus martius
n=2 (S 2, M 0, L 0)
CZP
D 135862
(1N)
23.05.1999
28.03.2005
Záhlinice, (KM), Sitko Jiljí
Vransko jezero, Croatia
20, 619 km, 39
Dolní Èermná, (UO), Hampl Aleš
Dolní Èermná, (UO), Hampl Aleš
20, 0 km, 2136
Strakapoud velký Dendrocopos major
n=37 (S 37, M 0, L 0)
CZP
26
K 386612
(5M)
27.01.1996
11.06.2005
Rohovládova Bìlá, (PA), Štancl Lad.
Rohovládova Bìlá, (PA), Štancl Frant.
20, 0 km, 3423
49.17N
43.53N
17.30E
15.33E
49.59N
49.59N
16.34E
16.34E
50.06N
50.06N
15.36E
15.36E
CZP
K 379040
(3N)
25.09.2000
19.11.2005
Vodouš bahenní Tringa glareola
n=1 (S 0, M 0, L 1)
Z 1 (Poland 1)
CZP
Z 774369
(4N)
26.04.2004
26.07.2005
Kaøez, (RO), Homolka Pavel
Erandio, Spain
20, 1468 km, 1881
49.49N
43.18N
13.47E
02.57W
Hlohovec, (BV), Svieèka Jiøí
Lisewo, Poland
20, 608 km, 456
48.47N
54.06N
16.46E
18.50E
Pisík obecný Actitis hypoleucos
n=1 (S 1, M 0, L 0)
Racek èernohlavý Larus melanocephalus
n=14 (S 0, M 2, L 12)
C 2 (BLB 1, SKB 1)
Z 12 (France 3, Slovakia 2, Great Britain 2, Hungary 2, Poland 1, Spain 1, Italy 1)
CZP
EX 59239
(1N)
26.05.2000
13.05.2005
Šamorín, Slovakia, Svetlík Ján
Piešany, Slovakia, Fábry Marko
28, 75 km, 1813
48.01N
48.36N
17.18E
17.49E
BLB 5T 74602
(6N)
29.05.1994
21.05.2005
Zele Heikant, Belgium
Koukolná, (KA), Haluzík Marek
20, 1031 km, 4010
51.04N
49.53N
04.02E
18.29E
SKB H 6532
(1N)
05.06.2003
15.05.2005
Šamorín, Slovakia, Svetlík Ján
Koukolná, (KA), Haluzík Marek
20, 225 km, 710
48.01N
49.53N
17.18E
18.29E
CZP
EX 35066
(1N)
01.06.2003
02.01.2005
Staré Mìsto, (KA), Haluzík Marek
San Sebastian, Spain
29, 1724 km, 581
49.52N
43.19N
18.30E
01.59W
CZP
EX 78610
(1N)
15.06.2002
21.01.2005
Chomoutov, (OL), Poprach Karel
Great Yarmouth, Great Britain
28, 1131 km, 951
49.38N
52.35N
17.14E
01.43E
CZP EX 51050
(6N)
29.05.1998
09.08.2005
Èunovo, Slovakia, Svetlík Ján
Comacchio, Italy
20, 537 km, 2629
48.02N
44.40N
17.13E
12.12E
CZP
EX 44256
(1N)
10.06.1996
09.08.2005
Èunovo, Slovakia, Svetlík Ján
Le Portel, France
28, 1171 km, 3347
48.02N
50.42N
17.13E
01.34E
CZP
EX 54686
(6F)
08.05.1999
08.08.2005
Piešany, Slovakia, Šiška Štefan
Le Portel, France
28, 1193 km, 2284
48.36N
50.42N
17.49E
01.34E
CZP
E 15799
(6N)
14.05.2000
15.08.2005
Staré Mìsto, (KA), Haluzík Marek
Fishguard/Goodwick, Great Britain
28, 1665 km, 1919
49.52N
51.59N
18.30E
04.58W
CZP
EX 59225
(1N)
26.05.2000
11.08.2005
Šamorín, Slovakia, Svetlík Ján
Port D´Antifer, France
28, 1268 km, 1903
48.01N
49.39N
17.18E
00.09E
23
Lyska èerná Fulica atra
n=4 (S 1, M 2, L 1)
C 1 (DEH 1)
CZP
D 92043
(5M)
DEH EA 138763 (4M)
A 16641
(1N)
CZP
13.03.1985
08.12.2005
Praha 7, (AA), Pithart Karel
Chudíø, (MB), Zdenìk Pergner
03, 46 km, 7575
50.07N
50.18N
14.25E
15.00E
04.03.2005
02.05.2005
Leipzig-West, Germany
Ostrov nad Ohøí, (KV), Drsoò T.
01, 126 km, 59
51.20N
50.18N
12.11E
12.56E
Provodín, (CL), Peške Lubomír
Zahrádky, (CL), Kurka Pavel
81, 0 km, 1200
50.38N
50.38N
14.36E
14.32E
Jeøáb popelavý Grus grus
n=1 (S 1, M 0, L 0)
CZP
Strakapoud prostøední Dendrocopos medius
n=6 (S 6, M 0, L 0)
06.06.2002
18.09.2005
Kulík øíèní Charadrius dubius
n=2 (S 0, M 2, L 0)
Z 2 (Austria 2)
CZP
N 499407
(4N)
25.07.2004
02.05.2005
Hlohovec, (BV), Svieèka Jiøí
Hohenau-Ringelsdorf, Austria
20, 25 km, 281
48.47N
48.35N
16.46E
16.55E
CZP
N 427668
(4N)
09.07.2002
29.04.2005
Lednice, (BV), Vyhnálek Vilém
Hohenau-Ringelsdorf, Austria
20, 26 km, 1025
48.48N
48.35N
16.48E
16.55E
Lednice, (BV), Piro Zbynìk
Ottenby, Sweden
20, 823 km, 4330
48.48N
56.12N
Jespák obecný Calidris alpina
n=1 (S 0, M 0, L 1)
Z 1 (Sweden 1)
CZP
Z 714368
(3N)
25.09.1993
03.08.2005
Jespák bojovný Philomachus pugnax
n=1 (S 0, M 0, L 1)
Z 1 (Italy 1)
CZP
K 429038
(4F)
17.05.2003
04.04.2005
Rakvice, (BV), Svieèka Jiøí
Lago Bruschi, Italy
20, 625 km, 688
Bekasina otavní Gallinago gallinago
n=4 (S 2, M 0, L 2)
Z 2 (Spain 1, France 1)
(4M)
06.10.2001
07.08.2005
Nový Dvùr, (PI), Hirt Milan
Nový Dvùr, (PI), Hirt Milan
20, 0 km, 1401
Strakapoud malý Dendrocopos minor
n=1 (S 1, M 0, L 0)
Holub doupòák Columba oenas
n=4 (S 0, M 0, L 4)
Z 4 (France 3, Spain 1)
48.51N
44.06N
16.48E
16.24E
16.49E
12.27E
K 415637
(3N)
21.08.2003
12.10.2005
Postøekov, (DO), Bošek Václav
Postøekov, (DO), Bošek Václav
20, 0 km, 783
49.28N
49.28N
12.48E
12.48E
CZP
K 416662
(0N)
07.08.2004
16.10.2005
Hlohovec, (BV), Vyhnálek Vilém
Arles, France
19, 1093 km, 435
48.47N
43.33N
16.46E
04.44E
49.16N
49.16N
14.12E
14.12E
CZP
EN 479
(1N)
04.05.2005
09.10.2005
Šluknov, (DC), Malý Miroslav
Etxalar, Spain
19, 1490 km, 158
51.00N
43.14N
14.27E
01.38W
CZP
EX 89681
(1N)
09.06.2005
26.10.2005
Jedlová, (DC), Malý Miroslav
Urgons, France
19, 1385 km, 139
50.52N
43.39N
14.33E
00.26W
CZP
EX 89690
(1N)
17.06.2005
03.11.2005
Jedlová, (DC), Malý Miroslav
Saint Sever, France
19, 1386 km, 139
50.52N
43.45N
14.33E
00.34W
CZP
E 297666
(1N)
07.05.2005
05.11.2005
Maxov, (DO), Švejda Jiøí
Noaillan, France
19, 1145 km, 182
49.21N
44.28N
12.56E
00.21W
Holub høivnáè Columba palumbus
n=7 (S 0, M 1, L 6)
Z 6 (France 4, Spain 2)
CZP
22
K 385163
CZP
D 162817
(3N)
01.10.2004
02.02.2005
Praha 7, (AA), Ètyroký Pavel
Amou, France
19, 1359 km, 124
50.06N
43.35N
14.25E
00.44W
CZP
D 162813
(3N)
08.09.2004
15.10.2005
Praha 7, (AA), Ètyroký Pavel
Saint Vivien, France
19, 1221 km, 402
50.06N
44.53N
14.25E
00.06E
CZP
D 156039
(1N)
27.05.2005
24.10.2005
Praha 10, (AA), Schovánek David
Chatres, France
19, 1133 km, 150
50.03N
45.11N
14.30E
01.12E
CZP
D 96639
(3N)
05.09.2003
31.10.2005
Praha 7, (AA), Ètyroký Pavel
Ezcaray, Spain
19, 1598 km, 787
50.06N
42.15N
14.25E
03.01W
CZP
D 104063
(1N)
20.05.2003
10.11.2005
Smolkov, (OP), Stolarczyk Jiøí
Losse, France
19, 1519 km, 905
49.54N
44.06N
18.04E
00.06W
CZP
D 94941
(1N)
27.04.2004
17.12.2005
Antošovice, (OS), Kubenka Alfred
Caceres, Spain
19, 2263 km, 599
49.54N
39.28N
18.19E
06.22W
27
Bøehule øíèní Riparia riparia
n=51 (S 29, M 17, L 5)
C 1 (HES 1)
Z 4 (Hungary 2, Germany 1, Italy 1)
CZP
T 926826
(3N)
26.06.1999
30.06.2005
Kardašova Øeèice, (JH), Heneberg Petr
Planá nad Lužnicí, (TA), Jahelka Josef
20, 21 km, 2196
49.11N
49.21N
14.51E
14.43E
CZP
S 231706
(3N)
09.08.2004
04.07.2005
Žehuò, (NB), Jelínek Miroslav
Roblingen, Germany
20, 293 km, 329
50.08N
51.28N
15.18E
11.42E
HES B 164580
(4N)
19.05.2005
11.06.2005
Bolle di Magadino, Switzerland
Strakonice, (ST), Heneberg Petr
20, 510 km, 23
46.10N
49.16N
08.52E
13.54E
CZP
S 306714
(3N)
24.08.2005
07.09.2005
Žehuò, (NB), Jelínek Miroslav
Dávod, Hungary
20, 530 km, 14
50.08N
46.00N
15.18E
18.51E
CZP
S 245250
(3N)
07.08.2005
09.09.2005
Žehuò, (NB), Jelínek Miroslav
Dávod, Hungary
20, 530 km, 33
50.08N
46.00N
15.18E
18.51E
28.06.2003
15.05.2005
Obruby, (MB), Kverek Pavel
Lago Fornace, Italy
20, 732 km, 687
50.28N
44.08N
15.05E
12.27E
CZP
TA 64447
(4F)
Vlaštovka obecná Hirundo rustica
n=44 (S 21, M 5, L 18)
C 3 (HGB 3)
Z 17 (Hungary 11, Dem. Rep. of Congo 3, Slovakia 1, Poland 1, Austria 1)
EX 86327
(3N)
21.07.2004
17.06.2005
Nová Horka, (NJ), Kašinský Jan
Velica, Slovakia
01, 101 km, 331
49.41N
49.12N
18.04E
19.15E
CZP
EX 78979
(1N)
03.06.2005
28.11.2005
Benkov, (OL), Poprach Karel
Amblans et Velotte, France
44, 817 km, 178
49.46N
47.40N
17.04E
06.24E
Kurort Oybin, Germany
Teplice nad Metují, (NA), Vrána Josef
81, 103 km, 746
50.50N
50.36N
14.45E
16.10E
Luže, (CR), Lemberk Vladimír
Zámrsk, (UO), Šereda František
40, 12 km, 217
49.54N
49.59N
16.02E
16.08E
Dolní Bousov, (MB), Kverek Pavel
Schweina, Germany
64, 342 km, 237
50.27N
50.50N
15.08E
10.19E
Raroh velký Falco cherrug
n=2 (S 2, M 0, L 0)
Sokol stìhovavý Falco peregrinus
n=2 (S 0, M 1, L 1)
C 1 (DEH 1)
DEH EA 100618 (1N)
16.05.2003
31.05.2005
Koroptev polní Perdix perdix
n=1 (S 0, M 1, L 0)
CZP
EN 741
(3N)
10.08.2004
15.03.2005
Chøástal vodní Rallus aquaticus
n=1 (S 1, M 0, L 1)
Z 1 (Germany 1)
CZP
HGB T 371772
(3N)
12.09.2003
15.07.2005
Ócsa, Hungary
Biskupice, (ZL), Svieèka Jiøí
20, 228 km, 672
47.17N
49.05N
19.12E
17.43E
HGB T 384833
(3N)
01.10.2004
15.06.2005
Dinnyés, Hungary
Mosty u Jablun., (FM), Szotkowski Josef
01, 262 km, 257
47.11N
49.32N
18.34E
18.45E
HGB T 462790
(3N)
22.09.2004
26.06.2005
Regoly-Pacsmag, Hungary
Oleksovice, (ZN), Bøezovjak Petr
44, 300 km, 277
46.37N
48.54N
CZP
TC 28853
(4F)
01.07.2005
17.09.2005
Vlènov, (UH), Pavelèík Petr
Dávod, Hungary
20, 349 km, 78
CZP
S 294411
(1N)
25.06.2005
16.09.2005
CZP
S 332160
(3N)
CZP
S 310267
(1N)
28
CZP
H 121818
(1N)
04.08.2004
29.03.2005
Chøástal polní Crex crex
n=13 (S 8, M 3, L 2)
CZP
H 122248
(4M)
29.05.2003
14.06.2005
50.39N
50.37N
15.34E
15.33E
18.22E
16.14E
Mrklov, (SM), Fišera Jaroslav
Valteøice, (SM), Fišera Jaroslav
20, 4 km, 747
CZP
H 124964
(4M)
24.06.2003
04.07.2005
50.05N
50.05N
16.42E
16.42E
49.01N
46.00N
17.35E
18.51E
Dolní Lipka, (UO), Chaloupek Roman
Dolní Lipka, (UO), Hampl Aleš
20, 0 km, 741
CZP
H 108906
(4M)
12.06.2003
11.06.2005
50.20N
50.20N
16.59E
16.59E
Bìlá u S. Paky, (SM), Klápštì Jaroslav
Gbelce, Slovakia, Hošek Vladimír
20, 373 km, 83
50.32N
47.51N
15.26E
18.31E
Nové Vilémovice, (JE), Procházka V.
Nové Vilémovice, (JE), Procházka V.
20, 0 km, 730
CZP
H 111463
(4M)
24.06.2004
08.06.2005
48.49N
50.35N
13.58E
15.09E
26.08.2005
14.09.2005
Heømanice, (OS), Stolarczyk Jiøí
Dávod, Hungary
20, 432 km, 19
49.52N
46.00N
18.20E
18.51E
Želnava, (PT), Burger Petr
Turnov, (SM), Illich Ondøej
20, 214 km, 349
CZP
H 124731
(4M)
04.06.2004
04.06.2005
50.03N
50.10N
16.57E
12.45E
20.06.2005
14.09.2005
Dolní Lutynì, (KA), Stolarczyk Jiøí
Dávod, Hungary
20, 435 km, 86
49.54N
46.00N
18.25N
18.51E
Kopøivná, (SU), Štancl František
Nadlesí, (SO), Volf Pavel
20, 300 km, 365
CZP
H 128769
(4M)
31.05.2005
21.06.2005
Kopøivná, (SU), Chaloupek Roman
Miòùvky, (KM), Karel Zdražil
43, 87 km, 21
50.03N
49.19N
16.57E
17.22E
21
CZP
B 26287
(1N)
08.07.1992
23.07.2005
exact locality secret, Slovakia, Danko Štefan
Hajdu-Bihar, Hungary
47.20N
10, 4763
Poštolka obecná Falco tinnunculus
n=46 (S 18, M 14, L 14)
C 7 (SFH 3, DEH 2, DER 2)
Z 6 (Germany 1, Algeria 1, Slovakia 1, France 1, Italy 1, Austria 1)
CZP
CZP
SFH
SFH
E 263056
E 263056
S 170172
S 190493
DEH IA 94163
SFH
S 254354
(1N)
(1N)
(1N)
(1N)
(1N)
(1N)
21.20E
16.06.1985
19.04.2005
Buchlovice, (UH), Matušík Hynek
Uherský Brod, (UH), Pavelèík Petr
40, 24 km, 7247
49.05N
49.01N
17.20E
17.39E
16.06.1985
19.04.2005
Buchlovice, (UH), Matušík Hynek
Uherský Brod, (UH), Pavelèík Petr
40, 24 km, 7247
49.05N
49.01N
17.20E
17.39E
27.06.1995
16.01.2005
Honkajoki, Finland
Hustopeèe, (BV), Koòárek Martin
40, 1498 km, 3491
62.03N
48.57N
22.20E
16.44E
22.06.1998
16.08.2005
Vammala, Finland
Nemilany, (OL), ZOO Olomouc
20, 1361 km, 2612
61.24N
49.34N
22.48E
17.15E
08.06.2005
10.09.2005
Neubrandenburg, Germany
Proèevily, (PB), Veselý Josef
20, 449 km, 94
53.34N
49.33N
13.16E
13.53E
09.06.2005
30.10.2005
Lapua, Vaasa, Finland
Lesná, (TC), Bobál Karel
35, 1619 km, 143
63.10N
49.45N
22.53E
12.32E
Bretzfeld, Germany
Držkov, (JN), Lubas Miroslav
20, 455 km, 501
Petruskirche, Germany
Držkov, (JN), Lubas Miroslav
20, 236 km, 148
49.11N
50.41N
09.23E
15.18E
52.25N
50.41N
13.20E
15.18E
DER GN 48484
(1N)
12.06.2004
26.10.2005
DER GN 50028
(1N)
31.05.2005
26.10.2005
DEH IA 94794
(1N)
30.05.2005
28.08.2005
Greiz, Germany
Zruè, (PS), Makoò Karel
35, 128 km, 90
50.39N
49.49N
12.12E
13.26E
CZP
EX 80180
(1N)
19.06.2004
27.01.2005
Dolany u Chrástu, (PS), Klaudová Marie 49.48N
San Paolo-Albonese, Italy
45.17N
40, 616 km, 222
13.28E
08.42E
CZP
EX 87414
(3N)
23.07.2004
09.01.2005
Doubravka, (PM), Makoò Karel
Mila, Algeria
19, 1588 km, 170
49.45N
36.27N
13.25E
06.15E
CZP
E 240393
(1N)
01.06.1998
10.03.2005
Praha 8, (AA), Bouèek Vladimír
Puchberg, Austria
40, 219 km, 2474
50.08N
48.11N
14.25E
14.00E
CZP
EX 88857
(1N)
12.06.2004
07.02.2005
Nepomuk, (PJ), Kováø Václav
Reit im Winkl, Germany
00, 217 km, 240
49.29N
47.41N
13.35E
12.27E
20
CZP
S 300278
(1N)
10.07.2005
14.09.2005
Mirošov, (ZR), Èejka Jaromír
Dávod, Hungary
20, 435 km, 66
49.28N
46.00N
16.09E
18.51E
CZP
TB 90698
(3N)
30.07.2004
01.09.2005
Dubné, (CB), Šimek Jaroslav
Izsák, Hungary
20, 445 km, 398
48.59N
46.47N
14.22E
19.21E
CZP
S 228009
(4F)
04.07.2004
19.09.2005
Odranec, (ZR), Èejka Jaromír
Dávod, Hungary
20, 451 km, 442
49.37N
46.00N
16.07E
18.51E
CZP
S 320377
(3N)
18.07.2005
14.09.2005
Hranice, (HB), Bárta František
Sumony, Hungary
20, 455 km, 58
49.46N
45.58N
15.40E
17.56E
CZP
S 269359
(3N)
24.08.2005
14.09.2005
Žehuò, (NB), Jelínek Miroslav
Sumony, Hungary
20, 503 km, 21
50.08N
45.58N
15.18E
17.56E
CZP
S 205406
(1N)
29.06.2005
31.08.2005
Velký Chlumec, (BE), Brinke Tomáš
Izsák, Hungary
20, 516 km, 63
49.50N
46.47N
14.05E
19.21E
CZP
S 306758
(3N)
24.08.2005
22.09.2005
Žehuò, (NB), Jelínek Miroslav
Dávod, Hungary
20, 530 km, 29
50.08N
46.00N
15.18E
18.51E
CZP
TC 39423
(1N)
22.06.2005
08.09.2005
Zlatá Olešnice, (JN), Klápštì Jaroslav
Dávod, Hungary
20, 575 km, 78
50.37N
46.00N
15.20E
18.51E
CZP
S 260416
(3N)
27.08.2004
04.04.2005
Mladotice, (CR), Bárta František
Kalamba, Dem. Rep. of Congo
19, 6472 km, 220
49.52N
07.54S
15.33E
23.39E
CZP
S 278029
(1N)
02.07.2004
08.04.2005
Tøebomyslice, (KT), Louda Petr
Kapanga, Dem. Rep. of Congo
19, 6474 km, 280
49.21N
08.20S
13.40E
22.34E
CZP
TB 22500
(1N)
02.08.2004
09.11.2005
Antošovice, (OS), Kubenka Alfred
Sakania, Dem. Rep. of Congo
20, 7039 km, 464
49.54N
12.45S
18.19E
28.33E
Sariòena, Spain
Nový Drahov, (CH), Tyml Tomáš
20, 1343 km, 598
41.46N
50.08N
00.10W
12.24E
Jiøièka obecná Delichon urbica
n=6 (S 6, M 0, L 0)
Linduèka luèní Anthus pratensis
n=1 (S 1, M 0, L 0)
Konipas luèní Motacilla flava
n=5 (S 3, M 0, L 2)
C 1 (ESI 1)
Z 1 (Croatia 1)
ESI
L 893080
(3N)
24.09.2003
14.05.2005
29
CZP
TB 86389
(4N)
30.08.2005
09.09.2005
Stará Bøeclav, (BV), Hájek Vladislav
Novigrad, Croatia
20, 457 km, 10
Konipas horský Motacilla cinerea
n=19 (S 19, M 0, L 0)
Konipas bílý Motacilla alba
n=2 (S 2, M 0, L 0)
Brkoslav severní Bombycilla garrulus
n=9 (S 1, M 2, L 6)
C 1 (SFH 1)
Z 4 (Finland 2, Germany 1, Switzerland 1)
48.46N
45.19N
16.53E
13.36E
Z 731597
(4M)
26.01.2005
18.03.2005
Jílové u Prahy, (PZ), Pletka Zdenìk
Padaøovice, (LI), Plot Ludìk
20, 87 km, 51
49.54N
50.36N
14.30E
15.03E
CZP
Z 778364
(5M)
12.01.2005
05.03.2005
Hoøovice, (BE), Homolka Pavel
Padaøovice, (LI), Plot Ludìk
20, 118 km, 52
49.50N
50.36N
13.54E
15.03E
CZP
Z 769888
(4M)
29.12.2004
06.03.2005
Pocinovice u Kdynì, (DO), Bošek Václav 49.21N
Rosslau, Germany
51.53N
43, 289 km, 67
13.08E
12.15E
CZP
Z 731532
(4M)
27.12.2004
14.04.2005
Jílové u Prahy, (PZ), Pletka Zdenìk
Nunningen, Switzerland
01, 578 km, 108
49.54N
47.23N
14.30E
07.37E
23.10.2004
08.01.2005
Hameenlinna, Finland
Biskupice, (ZL), Svieèka Jiøí
20, 1390 km, 77
60.59N
49.05N
06.03.2005
29.11.2005
Padaøovice, (LI), Plot Ludìk
Laaksotie, Finland
20, 1570 km, 268
10.03.2005
26.10.2005
Hustíøany, (NA), Petera Vladimír
Jaali, Finland
44, 1737 km, 230
CZP
CZP
P 582569
Z 768105
R 142378
(4M)
(5M)
(4N)
Skorec vodní Cinclus cinclus
n=8 (S 7, M 1, L 0)
Støízlík obecný Troglodytes troglodytes
n=8 (S 7, M 0, L 0)
Pìvuška modrá Prunella modularis
n=51 (S 49, M 2, L 0)
Èervenka obecná Erithacus rubecula
n=33 (S 27, M 0, L 6)
Z 6 (Algeria 2, Poland 2, Portugal 1, Italy 1)
CZP
30
S 282057
(3N)
16.10.2004
17.04.2005
Šerlich - Orlické h., (RK), Horák Jan
Nadarzyn, Poland
01, 366 km, 183
CZP
EX 59581
(1N)
03.07.2000
19.07.2005
Troubelice, (OL), Poprach Karel
Bohuòovice, (OL), Poprach Karel
20, 22 km, 1842
49.49N
49.40N
17.05E
17.17E
CZP
EX 63201
(3N)
09.08.2000
17.07.2005
Velký Bor, (KT), Vlèek Jiøí
Babín, (KT), Vlèek Jiøí
20, 2 km, 1803
49.22N
49.21N
13.43E
13.44E
Èížová, (PI), Pecl Karel
Geisenfeld, Germany
40, 197 km, 440
49.21N
48.41N
14.06E
11.36E
Jestøáb lesní Accipiter gentilis
n=5 (S 4, M 1, L 0)
CZP
SFH
Moták lužní Circus pygargus
n=2 (S 1, M 1, L 0)
Krahujec obecný Accipiter nisus
n=22 (S 20, M 1, L 1)
Z 2 (Germany 1, Austria 1)
CZP
E 21563
(2F)
02.11.2003
15.01.2005
Kánì lesní Buteo buteo
n=10 (S 3, M 0, L 7)
C 3 (EEM 1, HES 1, LTK 1)
Z 4 (Lithuania 1, Slovakia 1, Austria 1, Switzerland 1)
LTK
EN 920
(1N)
17.06.2004
21.03.2005
54.32N
49.54N
23.41E
15.14E
24.27E
17.43E
Leièiškés, Lithuania
Bykáò, (KH), Veselý Josef
20, 772 km, 277
EEM L 43202
(1N)
21.06.2000
08.05.2005
58.28N
49.16N
24.46E
14.43E
50.36N
63.14N
15.03E
26.45E
Tori, Estonia
Sobìslav, (TA), Vitovský Jiøí
35, 1215 km, 1782
HES . 883121
(4N)
09.03.2005
27.09.2005
46.21N
49.24N
06.53E
17.41E
50.21N
65.05N
15.49E
25.42E
Chessel, Switzerland
Bystøice p. Host., (KM), Chytil Josef
64, 874 km, 202
CZP
C 120062
(1N)
26.05.1994
02.01.2005
Fryšták, (ZL), Mach Miroslav
Nickelsdorf, Austria
41, 157 km, 3874
49.17N
47.56N
17.41E
17.04E
CZP
C 134926
(4N)
08.02.2005
10.04.2005
Postøekov, (DO), Bošek Václav
St Triphon, Switzerland
01, 561 km, 61
49.28N
46.17N
12.48E
06.58E
CZP
C 122067
(6N)
28.12.1997
25.06.2005
Horní Jelení, (PA), Bìlka Tomáš
Bièiušiai, Lithuania
35, 836 km, 2736
50.03N
56.12N
16.05E
23.19E
Podolinec, Slovakia, Danko Štefan
Szabolcs-Szatmar, Hungary
40, 184 km, 1765
49.15N
48.01N
20.31E
22.11E
Orel køiklavý Aquila pomarina
n=2 (S 0, M 0, L 1)
Z 2 (Hungary 2)
50.20N
52.06N
16.23E
20.49E
CZP
L 2228
(1N)
14.07.2000
14.05.2005
19
HES Z 74518
(6M)
06.03.1997
26.04.2005
Oberkirch, Switzerland
Èeské Vrbné, (CB), Všeteèka Radek
01, 514 km, 2973
47.09N
49.01N
08.07E
14.27E
CZP
TA 42373
(3N)
07.10.2004
11.04.2005
Vosecká bouda, (SM), Jelínek Jaroslav
Stacja Hel, Poland
20, 485 km, 186
50.47N
54.46N
15.31E
18.28E
HES
(3F)
12.11.1997
02.08.2005
Oberkirch, Switzerland
Semice, (PI), Plátìnka Václav
40, 508 km, 2820
47.09N
49.17N
08.07E
14.11E
CZP
TB 97091
(3N)
15.09.2004
04.01.2005
Vosecká bouda, (SM), Zicha František
Campiglia Maritima, Italy
01, 937 km, 111
50.47N
43.03N
15.31E
10.37E
CZP
TX 84349
(6N)
30.03.2002
09.01.2005
Dolní Èermná, (UO), Hampl Aleš
Bejaia, Algeria
19, 1737 km, 1016
49.59N
36.45N
16.34E
05.04E
CZP
S 226729
(3N)
07.10.2004
27.01.2005
Vosecká bouda, (SM), Èerva Lubor
Bejaia, Algeria
01, 1754 km, 112
50.47N
36.54N
15.31E
05.04E
CZP
S 292723
(3N)
25.09.2005
26.10.2005
Padaøovice, (LI), Plot Ludìk
Vila de Rei, Portugal
01, 2181 km, 31
50.36N
39.40N
15.03E
08.08E
Zlíè, (NA), Kult Jiøí
Ngulia-Tsavo NP, Kenya
20, 6311 km, 95
50.24N
03.00S
16.04E
38.13E
Z 74751
Luòák èervený Milvus milvus
n=2 (S 0, M 0, L 2)
Z 1 (France 1)
CZP
C 130049
(1N)
05.06.2001
15.08.2005
Tvrdonice, (BV), Horák Petr
Kolín, (KO), S.Volencová
01, 192 km, 1532
48.46N
50.02N
17.00E
15.12E
CZP
C 130202
(1N)
28.05.2003
21.05.2005
Koloveè, (DO), Švejda Jiøí
Tronchoy, France
01, 807 km, 724
49.29N
49.50N
13.06E
01.54E
Orel moøský Haliaeetus albicilla
n=5 (S 2, M 2, L 1)
CZP
LB 4576
(1N)
05.05.2004
28.02.2005
Zahrádèice, (BN), Procházka Pavel
Velký Tisý, (JH), Bohdal Jiøí
28, 76 km, 299
49.40N
49.03N
15.11E
14.43E
CZP
LB 2234
(1N)
16.05.2003
07.02.2005
Boreèek, (CL), Kurka Pavel
Stará Hlína, (JH), Bohdal Jiøí
28, 178 km, 633
50.38N
49.02N
14.43E
14.49E
CZP
LB 5301
(1N)
17.05.2005
13.10.2005
Horusice, (TA), Mráz Jakub
Hluboká n./V., (CB), Bohdal J.
28, 21 km, 149
49.10N
49.03N
14.40E
14.26E
Moták pochop Circus aeruginosus
n=10 (S 3, M 4, L 3)
C 1 (DEH 1)
Z 2 (Malta 1, Italy 1)
CZP
CZP
N 444693
(3N)
24.08.2005
27.11.2005
Slavík obecný Luscinia megarhynchos
n=19 (S 18, M 1, L 0)
Slavík modráèek Luscinia svecica
n=86 (S 73, M 6, L 7)
C 3 (HES 1, HRZ 1, IAB 1)
Z 5 (Italy 2, Germany 1, Algeria 1, Croatia 1)
CZP
N 360243
(6M)
30.03.2003
12.04.2005
Kozèín, (KT), Homolka Pavel
Lomnice n. L.,V. Tisý, (JH), Chutný B.
20, 91 km, 744
49.25N
49.03N
13.36E
14.43E
(1N)
05.07.1995
10.07.2005
Sádek, (TR), Kunstmüller Ivan
Borová, (JH), Malèák Petr
01, 18 km, 3658
49.09N
49.04N
15.48E
15.35E
IAB
AT 28262
(3N)
11.09.2004
05.04.2005
Valle Vecchia, Italy
Postøekov, (DO), Bošek Václav
20, 432 km, 206
45.35N
49.28N
12.52E
12.48E
DEH HA 8983
(1N)
11.06.1998
22.04.2005
Zaschwitz, Germany
Unhoš, (KL), Starý Petr
35, 232 km, 2507
51.35N
50.05N
11.50E
14.08E
CZP
TC 19159
(3N)
28.06.2005
13.08.2005
Tøebeè, (CB), Burger Petr
San Pelegrino Terme, Italy
01, 508 km, 46
48.52N
45.49N
14.40E
09.39E
CZP
D 144596
(1N)
21.06.2001
15.04.2005
Huštìnovice, (UH), Mach Miroslav
Lido, Italy
01, 562 km, 1394
49.06N
45.25N
17.28E
12.22E
CZP
TB 82455
(3N)
13.07.2005
16.09.2005
Chudenín, (KT), Novák František
Valli di Mortizzuolo, Italy
20, 515 km, 65
49.18N
44.52N
13.06E
11.07E
CZP
D 122558
(1N)
20.06.2000
02.10.2005
Jezerce, (TC), Lang Karel
Delimara, Malta
10, 1549 km, 1930
49.45N
35.52N
12.56E
14.32E
CZP
TB 30246
(4M)
27.08.2004
14.09.2005
Sedlec, (BV), Chytil Josef
Vransko jezero, Croatia
20, 552 km, 383
48.47N
43.53N
16.42E
15.33E
HES B 101092
(3M)
25.08.2004
29.03.2005
Col de Bretolet, Switzerland
Postøekov, (DO), Bošek Václav
20, 581 km, 216
46.09N
49.28N
06.47E
12.48E
18
D 127907
Slavík tmavý Luscinia luscinia
n=1 (S 0, M 0, L 1)
Z 1 (Kenya 1)
31
HRZ BA 190302 (3M)
29.08.2004
07.04.2005
Vransko jezero, Croatia
Postøekov, (DO), Bošek Václav
20, 655 km, 221
43.53N
49.28N
15.33E
12.48E
DEH A 986
CZP
30.07.2004
12.03.2005
Dubné, (CB), Šimek Jaroslav
Jijel, Algeria
01, 1522 km, 225
48.59N
36.49N
14.22E
05.45E
Husa velká Anser anser
n=10 (S 5, M 0, L 5)
Z 7 (Germany 4, Italy 2, Hungary 1)
TB 90660
(4F)
Rehek domácí Phoenicurus ochruros
n=11 (S 10, M 0, L 1)
Z 1 (Italy 1)
CZP
TB 75318
(3N)
10.08.2004
07.01.2005
Nový Dvùr, (PI), Hirt Milan
Filo, Italy
01, 549 km, 150
Rehek zahradní Phoenicurus ochruros
n=1 (S 1, M 0, L 0)
Bramborníèek hnìdý Saxicola rubetra
n=2 (S 2, M 0, L 0)
Bramborníèek èernohlavý Saxicola torquata
n=1 (S 1, M 0, L 0)
Kos èerný Turdus merula
n=68 (S 61, M 1, L 6)
Z 6 (France 5, Italy 1)
49.16N
44.35N
14.12E
11.55E
CZP
K 433260
(3F)
30.10.2004
20.01.2005
Vosecká bouda, (SM), Zicha František
Caldonazzo, Italy
01, 620 km, 82
50.47N
45.59N
15.31E
11.15E
CZP
K 260980
(3N)
31.07.2005
13.10.2005
Planá nad Lužnicí, (TA), Fišer Jan
Serignan du Comtat, France
19, 946 km, 74
49.21N
44.11N
14.43E
04.50E
23.04.2003
02.02.2005
Nová Bystøice, (JH), Musil Stanislav
Vals les Bains, France
19, 949 km, 651
49.01N
44.39N
15.06E
04.22E
CZP
K 427262
(4M)
CZP
K 430798
(3N)
06.08.2003
15.01.2005
Bøezina, (MB), Klápštì Jaroslav
Vernon, France
40, 987 km, 528
50.33N
49.05N
15.02E
01.28E
CZP
K 414125
(3M)
27.11.2003
04.01.2005
Èeská Skalice, (NA), Žïárek Pavel
Montsalier, France
19, 1062 km, 404
50.24N
44.00N
16.03E
05.36E
CZP
K 426636
(3N)
29.08.2005
15.12.2005
Vosecká bouda, (SM), Èerva Lubor
La Roque Sainte Marguerite, France
19, 1184 km, 108
50.47N
44.07N
15.31E
03.13E
Drozd kvíèala Turdus pilaris
n=9 (S 3, M 1, L 5)
C 1 (RUM 1)
Z 4 (France 4)
32
(1N)
15.07.2002
14.07.2005
Stradower Teiche, Germany
Karlovy Vary, (KV), Roller Zdenìk
82, 196 km, 1095
51.49N
50.14N
14.05E
12.52E
CZP
A 14083
(4F)
09.06.2001
12.01.2005
Dívèice, (CB), Dalík Petr
Dívèice, (CB), Závora Jaroslav
82, 0 km, 1313
49.07N
49.07N
14.18E
14.18E
CZP
A 14091
(4F)
13.06.2002
08.01.2005
Veselí nad Lužnicí, (TA), Dalík Petr
Zsadány, Hungary
82, 569 km, 940
49.11N
46.55N
14.42E
21.34E
CZP
A 14093
(1N)
15.06.2002
10.01.2005
Veselí nad Lužnicí, (TA), Dalík Petr
Lippeaue, Germany
82, 570 km, 940
49.11N
51.39N
14.42E
07.39E
CZP
A 14091
(4F)
13.06.2002
04.10.2005
Veselí nad Lužnicí, (TA), Dalík Petr
Luckau, Germany
29, 306 km, 1209
49.11N
51.52N
14.42E
13.43E
CZP
A 14091
(4F)
13.06.2002
19.12.2005
Veselí nad Lužnicí, (TA), Dalík Petr
Padule di Fucecchio, Italy
82, 669 km, 1285
49.11N
43.48N
14.42E
10.48E
CZP
A 14092
(1N)
13.06.2002
14.12.2005
Veselí nad Lužnicí, (TA), Dalík Petr
Foce Ombrone, Italy
28, 780 km, 1280
49.11N
42.39N
14.42E
11.01E
CZP
A 14081
(4F)
09.06.2000
21.08.2005
Drahov, (TA), Dalík Petr
Fortsgen, Germany
28, 237 km, 1725
49.10N
51.18N
14.45E
14.40E
Srch, (PA), Èesák Jiøí
Mikhaylov Pogost, Russia
10, 1201 km, 1446
50.05N
56.47N
15.46E
30.01E
49.09N
47.43N
14.44E
08.55E
Èírka obecná Anas crecca
n=1 (S 0, M 0, L 1)
Z 1 (Russia 1)
CZP
EX 58479
(4M)
29.04.2001
14.04.2005
Kachna divoká Anas platyrhynchos
n=12 (S 10, M 2, L 0)
Polák velký Aythya ferina
n=3 (S 2, M 0, L 1)
Z 1 (Germany 1)
CZP
C 200328
(4F)
25.06.2005
12.10.2005
Vlkov, (TA), Musil Petr
Moos, Germany
29, 458 km, 109
Polák chocholaèka Aythya fuligula
n=2 (S 0, M 0, L 2)
C 2 (HES 2)
17
Ibis hnìdý Plegadis falcinellus
n=2 (S 0, M 0, L 2)
C 2 (ESI 2)
RUM P 972765
(3M)
24.09.2003
16.03.2005
Rybachiy, Russia
Praha, (AA), Toulec František
60, 705 km, 539
55.09N
50.06N
20.51E
14.32E
ESI
. 7062947
(1N)
23.05.2003
06.08.2005
La Fao-Coto Doòana, Spain
Hrušovany n. Jeviš. (ZN), Škorpíková V.
29, 2280 km, 806
36.54N
48.50N
06.28W
16.24E
CZP
K 285182
(4M)
26.01.2000
08.01.2005
Slaný, (KL), Hovorka Ludìk
Poule les Echermeaux, France
19, 846 km, 1809
50.14N
46.09N
14.05E
04.27E
ESI
. 7074316
(1N)
02.06.2004
06.08.2005
La Fao-Coto Doòana, Spain
Hrušovany n. Jeviš. (ZN), Škorpíková V.
29, 2280 km, 430
36.54N
48.50N
06.28W
16.24E
CZP
K 433192
(4M)
28.10.2004
05.02.2005
Vosecká bouda, (SM), Zicha František
Vogue, France
19, 1081 km, 100
50.47N
44.33N
15.31E
04.25E
CZP
K 433195
(3M)
28.10.2004
27.11.2005
Vosecká bouda, (SM), Zicha František
Saint Laurent, France
19, 1348 km, 395
50.47N
44.14N
15.31E
00.23E
CZP
K 403430
(4M)
14.02.2004
25.12.2005
Biskupice, (ZL), Svieèka Jiøí
Les Cammazes, France
19, 1358 km, 680
49.05N
43.24N
17.43E
02.04E
Kolpík bílý Platalea leucorodia
n=21 (S 4, M 0, L 17)
C 1 (HRZ 1)
Z 16 (Austria 15, Italy 1)
CZP
B 8187
(1N)
02.06.1995
20.06.2005
Mydlovary, (CB), Cába Jan
Zliv, (CB), Jiøí Bohdal
28, 2 km, 3671
49.05N
49.04N
14.21E
14.22E
HRZ TA 3259
(1N)
26.05.1999
03.06.2005
Slavonski Brod, Croatia
Zliv, (CB), Bohdal Jiøí
28, 511 km, 2200
45.08N
49.04N
17.51E
14.22E
CZP
BX 12437
(1N)
02.06.2003
04.06.2005
Nákøí, (CB), Cába Jan
Staranzano, Italy
29, 374 km, 733
49.07N
45.48N
14.20E
13.30E
CZP
BX 14441
(1N)
04.06.2005
21.07.2005
Zliv, (CB), Šimek Jaroslav
Hohenau-Ringelsdorf, Austria
29, 194 km, 47
49.04N
48.35N
14.22E
16.55E
Labu velká Cygnus olor
n=333 (S 90, M 92, L 151)
C 32 (PLG 19, SKB 4, DEH 2, DER 2, HGB 2, HRZ 2, SIL 1)
Z 128 (Austria 65, Germany 52, Slovakia 6, Poland 3, Croatia 1, Hungary 1)
PLG AP 5553
(5M)
26.07.1986
14.08.2005
Rez. Slonsk, Poland
Záhlinice, (KM), Nìmèík Jiøí
29, 414 km, 6959
52.34N
49.17N
14.43E
17.30E
CZP
L 11542
(6F)
02.07.1990
17.12.2005
Praha 4, (AA), Jelínek Miroslav
Praha 4, (AA), Jelínek Miroslav
28, 0 km, 5647
50.00N
50.00N
14.24E
14.24E
CZP
LB 4091
(8M)
20.03.2003
01.07.2005
Svitavy, (SY), Urbánek Lubor
Przewiez, Poland
28, 645 km, 834
49.46N
53.52N
16.28E
23.06E
CZP
LB 3318
(1N)
31.07.2004
16.10.2005
Èížová, (PI), Jahelka Josef
Domsod, Hungary
26, 440 km, 442
49.21N
47.07N
14.06E
19.00E
Labu zpìvná Cygnus cygnus
n=1 (S 0, M 0, L 1)
C 1 (DEH 1)
16
Drozd zpìvný Turdus philomelos
n=19 (S 12, M 0, L 7)
Z 7 (France 4, Portugal 1, Spain 1, Italy 1)
CZP
K 422736
(3N)
23.10.2002
17.01.2005
Rýchory, (TU), Mareèek Miloš
Fosso Mille Foci, Italy
10, 1025 km, 817
50.40N
41.41N
15.52E
12.54E
CZP
K 406048
(3N)
28.07.2004
29.01.2005
Nasavrky, (CR), Bárta František
St. Anastasie sur Issole, France
19, 1035 km, 185
49.51N
43.20N
15.48E
06.07E
CZP
K 406137
(4M)
03.07.2005
23.11.2005
Podmoklany, (HB), Bárta František
Senas, France
19, 1049 km, 143
49.43N
43.45N
15.46E
05.05E
CZP
K 425396
(3N)
15.08.2002
30.01.2005
Bøezina, (MB), Klápštì Jaroslav
Eyragues, France
19, 1072 km, 899
50.33N
43.50N
15.02E
04.50E
CZP
K 407337
(5N)
26.03.2005
07.10.2005
Øíèany, (PH), Moudrý Zdenìk
Vailhauques, France
19, 1089 km, 195
49.59N
43.40N
14.40E
03.43E
CZP
K 431316
(4M)
30.05.2004
30.12.2005
Mnichovo Hradištì, (MB), Kverek Pavel
Sant Mateu, Spain
19, 1604 km, 579
50.32N
40.28N
14.58E
00.10E
CZP
K 424696
(3N)
20.08.2004
30.01.2005
Èekanice, (ST), Louda Petr
Bornes, Portugal
10, 1850 km, 163
49.23N
41.27N
13.53E
07.00W
Vosecká bouda, (SM), Zicha František
Nerigean, France
19, 1350 km, 383
50.47N
44.50N
15.31E
00.16W
Drozd cvrèala Turdus iliacus
n=1 (S 0, M 0, L 1)
Z 1 (France 1)
CZP
K 433234
(3N)
29.10.2004
16.11.2005
33
Drozd brávník Turdus viscivorus
n=1 (S 0, M 0, L 1)
Z 1 (France 1)
CZP
K 410655
(3N)
26.07.2000
07.01.2005
Proseè u Železného B., (SM), Klápštì J.
Thorame-Basse, France
19, 984 km, 1626
Cvrèilka zelená Locustella naevia
n=14 (S 14, M 0, L 0)
Cvrèilka øíèní Locustella fluviatilis
n=5 (S 5, M 0, L 0)
Cvrèilka slavíková Locustella luscinioides
n=37 (S 31, M 4, L 2)
C 1 (HGB 1)
CZP
TB 91337
HGB 1X 5854
(3N)
(4N)
50.38N
44.05N
BX 15229 (1N)
28.06.2005
05.09.2005
Bernartice, (TU), Grúz Jan
Emerkingen, Germany
28, 528 km, 69
50.38N
48.13N
15.57E
0 9.40E
CZP
BX 300
18.06.2005
17.08.2005
Pøimda, (TC), Rùžek Pavel
Dampiere sur Avre, France
29, 844 km, 60
49.40N
48.46N
12.40E
01.08E
(1N)
15.18E
06.30E
Èáp bílý Ciconia ciconia
n=22 (S 3, M 6, L 13)
C 2 (DEH 1, DER 1)
Z 11 (Germany 7, Hungary 2, Slovakia 1, Poland 1)
nad 100 km
DER
11.07.2004
27.04.2005
Jestøebí, (CL), Klápštì Jaroslav
Èešnovice, (CB), Homolka Pavel
20, 177 km, 290
50.37N
49.02N
14.35E
14.22E
30.04.2005
10.08.2005
Mekszikópuszta, Hungary
Mydlovary, (CB), Homolka Petr
20, 242 km, 102
47.41N
49.05N
16.52E
14.21E
Rákosník proužkovaný Acrocephalus schoenobaenus
n=161 (S 148, M 6, L 7)
Z 6 (Hungary 2, Sweden 2, Croatia 1, Greece 1)
nad 100 km
CZP
. 3293
(1N)
02.06.2003
16.07.2005
Gerhardshofen, Germany
Blatná, (ST), Chvapil Stanislav
28, 232 km, 775
49.37N
49.26N
10.41E
13.53E
DEH H 3276
(1N)
09.07.2005
21.08.2005
Kraussnitz, Germany
Horní Tøešòovec, (UO), Maèát Jiøí
43, 254 km, 43
51.22N
49.57N
13.46E
16.36E
CZP
BX 8247
(1N)
24.06.1999
04.04.2005
Dubné, (CB), Moudrý Zdenìk
Bikal, Hungary
01, 414 km, 2111
48.59N
46.21N
14.22E
18.17E
CZP
BX 3116
(1N)
05.07.1996
29.05.2005
Veselice, (NA), Diviš Tomáš
Gramzow, Germany
28, 351 km, 3250
50.21N
53.13N
16.02E
13.53E
CZP
BX 12529
(1N)
26.06.2002
10.07.2005
Tøebohostice, (ST), Chvapil Stanislav
Schkortleben, Germany
43, 250 km, 1110
49.20N
51.15N
13.52E
12.01E
CZP
TC 41545
(3N)
01.07.2005
29.07.2005
Heømanice, (OS), Stolarczyk Jiøí
Regoly-Pacsmag, Hungary
20, 361 km, 28
49.52N
46.37N
18.20E
18.22E
CZP
BX 2916
(1N)
24.06.1997
22.07.2005
Kelè, (VS), Dvorský Miroslav
Myslowice, Poland
28, 123 km, 2950
49.29N
50.08N
17.49E
19.12E
CZP
TB 19027
(3N)
30.07.2004
23.07.2005
Tøebeè, (CB), Burger Petr
Izsák, Hungary
20, 419 km, 358
48.52N
46.47N
14.40E
19.21E
CZP
BX 5269
(1N)
28.06.1998
24.08.2005
Malý Bor, (KT), Chvapil Stanislav
Sachau, Germany
28, 268 km, 2614
49.20N
51.41N
13.39E
12.50E
CZP
TC 39542
(3N)
03.07.2005
10.08.2005
Jestøebí, (CL), Klápštì Jaroslav
Kolansko Blato-Pag, Croatia
20, 681 km, 38
50.37N
44.30N
14.35E
14.58E
CZP
B 3326
(1N)
28.06.2005
04.09.2005
Dolní Metelsko, (DO), Schropfer Libor
Kunszentmiklós, Hungary
71, 537 km, 68
49.34N
47.03N
12.55E
19.07E
CZP
TC 4700
(3N)
10.08.2004
21.05.2005
19.06.2005
Postøekov, (DO), Bošek Václav
Stangan, Sweden
20, 1016 km, 284
49.28N
58.27N
12.48E
15.38E
CZP BX 10892
(1N)
03.07.2005
22.08.2005
Malovièky, (PT), Chvapil Stanislav
Javorinka, Slovakia
01, 276 km, 50
49.06N
48.10N
14.14E
17.43E
CZP
TB 19761
(4M)
14.05.2004
15.04.2005
Jestøebí, (CL), Klápštì Jaroslav
Drana, Greece
20, 1402 km, 336
50.37N
40.50N
14.35E
26.01E
CZP
BX 10924
(1N)
04.07.2005
24.11.2005
Dub, (PT), Chvapil Stanislav
Miesbach, Germany
58, 219 km, 143
49.06N
47.47N
14.01E
11.49E
CZP
BX 11309
(1N)
09.06.2001
24.12.2005
Mladý Smolivec, (PJ), Beneda Stanislav
Mittelstetten, Germany
28, 222 km, 1659
49.30N
48.42N
13.44E
10.56E
CZP
BX 6122
(1N)
29.06.1998
19.07.2005
Poèátky, (PE), Chvapil Stanislav
Siedenlangenbeck, Germany
28, 483 km, 2577
49.16N
52.45N
15.14E
11.06E
Rákosník zpìvný Acrocephalus palustris
n=60 (S 56, M 3, L 1)
Z 1 (Republic of South Afrika 1)
CZP
34
S 263903
(3N)
20.07.2004
27.12.2005
Chudenín, (KT), Zicha František
Uvongo Beach, Rep. of South Afrika
01, 9074 km, 525
49.18N
30.49S
13.06E
30.23E
15
SFH
MM 5588
(1N)
10.06.2004
15.03.2005
Inkoo, Finland
Ponìdraž, (JH), Mráz Jakub
10, 1345 km, 278
59.55N
49.07N
24.10E
14.42E
CZP
SFH
MM 10926 (1N)
18.06.2005
15.10.2005
Dragsfjard, Finland
Ponìdraž, (JH), Mráz Jakub
10, 1308 km, 119
59.53N
49.07N
22.54E
14.42E
Rákosník obecný Acrocephalus scirpaceus
n=655 (S 608, M 24, L 23)
C 8 (HES 3, BLB 1, DER 1, FRP 1, HGB 1, SIL 1)
Z 14 (Spain 3, France 3, Lithuania 2, Switzerland 2, Germany 1, Slovakia 1, Portugal 1,
Greece 1)
EEM S 19614
(1N)
14.06.2005
08.10.2005
Haademeeste, Estonia
Ponìdraž, (JH), Mráz Jakub
10, 1300 km, 116
58.80N
49.07N
24.29E
14.42E
CZP BX 16428
(1N)
30.05.2004
13.08.2005
Stará Hlína, (JH), Mráz Jakub
Schonfeld, Germany
10, 264 km, 440
49.02N
51.18 N
14.49E
13.42E
Bukáèek malý Ixobrychus minutus
n=1 (S 1, M 0, L 0)
Èáp èerný Ciconia nigra
n=17 (S 5, M 2, L 10)
Z 11 (Germany 4, France 3, Mauritania 1, Poland 1, Austria 1, Switzerland 1)
nad 100 km
CZP
BX 5988
Roprachtice, (SM), Grúz Jan
Nová Ves, (FM), Židková Miroslava
35, 243 km, 1785
50.39N
49.35N
15.25E
18.23E
(1N)
24.06.2001
23.06.2005
Horní Štìpanice, (SM), Grúz Jan
Dolní Lánov, (TU), Grúz Jan
28, 12 km, 1460
50.39N
50.35N
15.32E
15.40E
BX 16232 (1N)
22.06.2005
23.08.2005
Kváskovice, (ST), Procházka Jan
Maihingen, Germany
29, 239 km, 62
49.10N
48.55N
13.45E
10.30E
(1N)
28.06.2005
23.08.2005
Bernartice, (TU), Grúz Jan
Maihingen, Germany
29, 435 km, 56
50.38N
48.55N
15.57E
10.30E
CZP
BX 18561 (1N)
18.06.2005
28.08.2005
Stan, (TC), Rùžek Pavel
Lit et Mixe, France
01, 1250 km, 71
49.52N
44.02N
12.51E
01.15W
CZP
BX 1640 (1N)
24.06.2005
27.09.2005
Hodice, (JI), Vítek Zdenìk
Marigny, France
35, 871 km, 95
49.16N
46.40N
15.29E
04.27E
CZP
BX 14451 (1N)
20.06.2005
25.08.2005
Praha 7 - Troja, (AA), Šimek Jaroslav
Belp, Switzerland
29, 623 km, 66
50.07N
46.53N
14.25E
07.30E
CZP
BX 14537 (1N)
16.06.2004
05.08.2005
Lipùvka, (BK), Rùžièka Tomáš
Zator, Poland
29, 219 km, 415
49.21N
49.59N
16.33E
19.26E
CZP
BX 10076 (1N)
25.06.2002
07.11.2005
Svéboøice, (CL), Kurka Pavel
Cansado, Mauretania
01, 4344 km, 1231
50.40N
20.51N
14.49E
17.02W
CZP
CZP BX 15229
14
(4F)
29.07.1997
30.07.2005
Planá nad Lužnicí, (TA), Jahelka Josef
Planá nad Lužnicí, (TA), Fišer Jan
20, 0 km, 2923
49.21N
49.21N
14.43E
14.43E
S 101435
(4F)
10.08.1997
09.08.2005
Žehuò, (NB), Jelínek Miroslav
Žehuò, (NB), Jelínek Miroslav
20, 0 km, 2921
50.08N
50.08N
15.18E
15.18E
HGB A 240484
(3N)
16.08.2003
12.05.2005
Naszály, Hungary
Mutìnice, (HO), Procházka Petr
20, 165 km, 635
47.41N
48.54N
18.18E
17.02E
KM 75470 (3N)
03.08.2003
24.07.2005
Vrhnika, Slovenia
Tovaèov, (PR), Doupal Lubomír
20, 445 km, 721
Brecht, Belgium
Postøekov, (DO), Bošek Václav
20, 614 km, 643
45.58N
49.26N
14.18E
17.17E
51.21N
49.28N
04.39E
12.48E
SIL
27.06.2000
17.05.2005
CZP BX 5990
(1N)
CZP
T 784361
BLB . 7922520
(3N)
03.09.2003
07.06.2005
HES B 163934
(4N)
10.05.2005
09.06.2005
10.07.2005
31.07.2005
Bolle di Magadino, Switzerland
Záhlinice, (KM), Sitko Jiljí
20, 733 km, 30
46.10N
49.17N
08.52E
17.30E
FRP
4 949032
(3N)
27.08.2004
09.08.2005
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, France
Žehuò, (NB), Jelínek Miroslav
20, 1292 km, 347
47.02N
50.08N
01.38W
15.18E
CZP
TB 12656
(4N)
31.07.2004
28.07.2005
Droužkovice, (CV), Novák František
Ražice-Øežabinec, (PI), Šebestian Jiøí
20, 140 km, 362
50.26N
49.15N
13.26E
14.06E
CZP
S 172143
(2N)
09.08.2000
27.07.2005
Budèeves, (JC), Klápštì Jaroslav
Ražice - Øežabinec, (PI), Šebestian Jiøí
20, 143 km, 1813
50.18N
49.15N
15.15E
14.06E
CZP
S 314016
(4M)
03.08.2005
12.08.2005
Staré Mìsto, (KA), Haluzík Marek
Žehuò, (NB), Jelínek Miroslav
20, 231 km, 9
49.52N
50.08N
18.30E
15.18E
CZP
T 981768
(3N)
19.08.2000
28.08.2005
Žehuò, (NB), Jelínek Miroslav
Wangen im Allgau, Germany
20, 486 km, 1835
50.08N
47.40N
15.18E
09.49E
CZP
TC 65459
(3N)
21.08.2005
08.09.2005
Tøeboò-Opatovický r., (JH), Voneš Radim 49.00N
Meiringen, Switzerland
46.43N
44, 553 km, 18
14.46E
08.11E
CZP
TC 1546
(3N)
10.08.2004
02.06.2005
Žehuò, (NB), Urbánek Lubor
Ventés Ragas, Lithuania
20, 703 km, 296
50.08N
55.21N
15.18E
21.13E
CZP
TB 29411
(3N)
22.07.2004
21.05.2005
Sedlec, (BV), Chytil Josef
Juodkrantes, Lithuania
20, 807 km, 303
48.47N
55.31N
16,42E
21.07E
35
CZP
TB 58378
(3N)
26.07.2003
12.05.2005
Heømanice, (OS), Stolarczyk Jiøí
Bolle di Magadino, Switzerland
20, 815 km, 656
49.52N
46.10N
18.20E
08.52E
CZP
TA 10593
(3N)
09.08.2001
18.05.2005
Žehuò, (NB), Vyskoèil Jiøí
Confluent du Fier, France
20, 845 km, 1378
50.08N
45.55N
15.18E
05.50E
CZP
TX 54320
(3N)
20.07.2002
18.05.2005
Srch, (PA), Èesák Jiøí
Confluent du Fier, France
20, 872 km, 1033
50.05N
45.55N
15.46E
05.50E
CZP
TA 21218
(4N)
29.04.2002
10.04.2005
Pohoøelice, (BV), Jelínek Jaroslav
Drana, Greece
20, 1173 km, 1077
48.59N
40.50N
16.32E
26.01E
CZP TC 79418
(3N)
10.08.2005
22.08.2005
Mlýnec, (JC), Klápštì Jaroslav
Villeton, France
20, 1307 km, 12
50.19N
44.21N
15.14E
00.16E
CZP S 310478
(3N)
05.08.2005
09.09.2005
Heømanice, (OS), Stolarczyk Jiøí
Sebes, Spain
20, 1679 km, 35
49.52N
41.15N
18.20E
00.34E
CZP
TA 6632
(3N)
02.08.2001
08.05.2005
Láznì Bohdaneè, (PA), Rejl Jiøí
Laguna del Gobierno, Spain
20, 2188 km, 1375
50.05N
37.21N
15.40E
05.13W
CZP
TB 93272
(3N)
10.08.2004
26.08.2005
Mlýnec, (JC), Klápštì Jaroslav
Rio Guadaira, Spain
20, 2232 km, 381
50.19N
37.17N
15.14E
06.03W
13.08.2005
14.10.2005
Ražice-Øežabinec, (PI), Šebestian Jiøí
Loule, Portugal
01, 2240 km, 62
49.15N
37.05N
14.06E
08.02W
CZP
TC 71330
(3N)
Rákosník velký Acrocephalus arundinaceus
n=45 (S 33, M 3, L 9)
C 3 (HRZ 2, FRP 1)
Z 6 (Croatia 2, Germany 1, Austria 1, Hungary 1, Sweden 1)
CZP
CZP
CZP
Z 605786
K 411741
Z 774420
HRZ CA 33400
HRZ CA 15392
36
(4N)
(4N)
(3N)
(3N)
(3N)
Pohlaví Sex
M
F
N
- samec Male
- samice Female
- neznámé Unknown
Kódy kondice Condition at recovery
01
- nalezen mrtev found dead
3
- nalezena pouze noha s kroužkem ring and leg only found
10, 19
- støelen, uloven shot or killed by man
20
- chycen a puštìn kroužkovatelem caught and released by ringer
28, 29, 81, 82
- živý, èíslo kroužku (znaèky) odeèteno alive and probably healthy,
ring or color mark read in the field
35
- usmrcen el. proudem electrocuted
40
- nalezen mrtev na silnici dead on road
41
- nalezen mrtev na železnici dead on railway
44
- náraz na sklo hit glass
46
- nalezen uvnitø stavby (v komínì) found in building (chimney)
50
- zranìn nebo nemocen, není známo zda byl pták vypuštìn sick or
injured, not known to have been released)
61
- chycen koèkou taken by cat
62
- chycen psem taken by dog
Kormorán velký Phalacrocorax carbo
n=13 (S 1, M 1, L 11)
C 10 (SFH 3, DKC 2, SVS 2, EEM 1, LTK 1, PLG 1)
Z 1 (Germany 1)
SVS
. 9291539
(1N)
07.06.2002
05.01.2005
Lilla Karlso, Sweden
Kramolín, (TR), Jupa J.
01, 919 km, 943
57.19N
49.08N
18.04E
16.08E
SFH MM 8657
(1N)
13.06.2004
15.02.2005
Aspskär, Finland
Lobodice, (PR), Šafránek Jiøí
01, 1338 km, 247
60.15N
49.24N
26.25E
17.18E
26.05.2005
02.07.2005
Postøekov, (DO), Bošek Václav
Vinaøe, (CV), Podhrazský Michal
20, 103 km, 37
49.28N
50.20N
12.48E
13.19E
LTK
MA 647
(1N)
01.08.2004
07.08.2005
Tovaèov, (PR), Doupal Lubomír
Keszthely-Fenékpuszta, Hungary
20, 302 km, 371
49.26N
46.43N
17.17E
17.15E
29.05.2004
19.01.2005
Garnynas, Lithuania
Pasohlávky, (BV), Dohnal Zdenìk
01, 799 km, 235
55.31N
48.54N
21.06E
16.32E
DKC . 234380
(1N)
26.07.2004
29.07.2005
Hlohovec, (BV), Svieèka Jiøí
Vransko jezero, Croatia
20, 553 km, 368
48.47N
43.53N
16.46E
15.33E
29.05.2003
30.04.2005
Tyreholm, Denmark
Srbice, (TP)
01, 498 km, 702
55.02N
50.40N
12.14E
13.52E
SVS
. 9272600
(1N)
23.08.2004
26.07.2005
Vransko jezero, Croatia
Velký Dvùr, (BV), Smola Martin
20, 570 km, 337
43.53N
48.58N
15.33E
16.32E
28.05.1999
31.05.2005
Lilla Karlso, Sweden
Troubky, (PR), Šafránek Jiøí
01, 878 km, 2195
57.19N
49.26N
18.04E
17.21E
PLG
WN 1480
(1N)
24.08.2002
01.05.2005
Vransko jezero, Croatia
Velký Dvùr, (BV), Rosmus Jan
20, 570 km, 981
43.53N
48.58N
15.33E
16.32E
09.05.2004
15.08.2005
Zb. Jeziorsko, Poland
Kolence, (JH), Šastný Karel
10, 402 km, 463
51.44N
49.05N
18.38E
14.47E
DKC . 234996
(1N)
29.05.2003
15.03.2005
Tyreholm, Denmark
Ponìdraž, (JH), Mráz Jakub
10, 679 km, 656
55.02N
49.07N
12.14E
14.42E
13
Øadu dalších zajímavých zpìtných hlášení se dozvíte z následujícího pøehledu, kde
jsou uvedeny všechny druhy ptákù, u nichž bylo v roce 2005 získáno alespoò jedno zpìtné
hlášení. Pøi výbìru hlášení byl kladen dùraz zejména na údaje týkající se našich hnízdních
populací nebo pùvodu ptákù u nás zimujících.
U každého vybraného druhu je uvedeno:
n - celkový poèet hlášení evidovaných v roce 2005 rozdìlený podle vzdáleností (S=010 km, M=11-100 km, L>100 km).
C - poèet ptákù s kroužky zahranièních centrál, zastižených na našem území (v závorce
je uveden kód stanice a poèet údajù)
Z - poèet ptákù s kroužky N. MUSEUM PRAHA, zastižených v zahranièí (v závorce
je uveden název zemì a poèet údajù)
Vybrané hlášení obsahuje
1. øádek: kód stanice (pouze u cizích kroužkovancù), typ a èíslo kroužku (v závorce je
uveden vìk a pohlaví pøi kroužkování), datum kroužkování, lokalita (okres, zemì), jméno
kroužkovatele (v pøípadì kroužku N.MUSEUM PRAHA) souøadnice místa kroužkování
2. øádek: datum nálezu, lokalita (region nebo okres), zemì, jméno nálezce, souøadnice
místa nálezu
3. øádek: okolnosti nálezu, vzdálenost místa kroužkování a nálezu, vìk (= doba od data
kroužkování po datum nálezu) ve dnech
Pøehled zkratek použitých pro jednotlivé kroužkovací centrály (uveden hlavní název
centrály, èeský název státu):
BLB - BRUXELLES, Belgie
DEH - HIDDENSEE, Nìmecko
DER - RADOLFZELL, Nìmecko
DEW - HELGOLAND, Nìmecko
DKC - COPENHAGEN, Dánsko
EEM - MATSALU, Estonsko
ESI - ICONA MADRID, Španìlsko
FRP - PARIS, Francie
HES - SEMPACH, Švýcarsko
HGB - BUDAPEST, Maïarsko
HRZ - ZAGREB, Chorvatsko
IAB - BOLOGNA, Itálie
LTK - KAUNAS, Litva
NLA - ARNHEM, Nizozemsko
NOS - STAVANGER, Norsko
PLG - GDANSK, Polsko
RUM - MOSKWA, Ruská federace
SFH - HELSINKI, Finsko
SIL - LJUBLJANA, Slovinsko
SKB - BRATISLAVA, Slovensko
SVS - STOCKHOLM, Švédsko
UAK - KIEV, Ukrajina
Kódy vìku Age when ringed
1
2
3
4
5
6
12
- nevzletné mládì pullus
- plnì vzrostlý pták full grown
- 1. rok hatched during calendar year of ringing
- +1. rok hatched before calendar year of ringing, exact year unknown
- 2. rok hatched during previous calendar year
- +2. rok hatched before previous calendar year, exact year unknown
CZP
Z 776831
(4F)
25.07.2005
12.08.2005
Velký Dvùr, (BV), Smola Martin
Vransko jezero, Croatia
20, 570 km, 18
48.58N
43.53N
16.32E
15.33E
CZP
Z 754977
(5N)
26.04.2003
28.06.2005
Dívèice, (CB), Dalík Petr
Schmachter See, Germany
20, 589 km, 794
49.07N
54.24N
14.18E
13.36E
CZP
Z 763654
(4N)
24.08.2002
21.05.2005
Ohaveè, (JC), Šoltys Vladimír
Stangan, Sweden
20, 892 km, 1001
50.26N
58.27N
15.19E
15.38E
FRP
SB 64715
(4M)
25.04.2004
30.04.2005
Porquerolles-Oustaou de Diou, France
Vrchlabí, (TU), Flousek Jiøí
20, 1102 km, 370
43.07N
50.37N
06.07E
15.37E
Sedmihlásek hajní Hippolais icterina
n=4 (S 4, M 0, L 0)
Pìnice pokøovní Sylvia curruca
n=9 (S 8, M 1, L 0)
Pìnice hnìdokøídlá Sylvia communis
n=14 (S 14, M 0, L 0)
Pìnice slavíková Sylvia borin
n=47 (S 46, M 0, L 1)
C 1 (ESI 1)
CZP
N 445045
(3N)
27.07.1999
13.08.2005
Ražice-Øežabinec, (PI), Pecl Karel
Ražice-Øežabinec, (PI), Šebestian Jiøí
20, 0 km, 2209
49.15N
49.15N
14.06E
14.06E
ESI
L 760316
(3N)
21.09.2003
20.05.2005
Finca Castillejos, Spain
Hvìzdov, (CL), Brožek Jiøí
20, 1782 km, 607
40.37N
50.38N
03.10W
14.47E
Pìnice èernohlavá Sylvia atricapilla
n=110 (S 99, M 2, L 9)
C 3 (IAB 2, HES 1)
Z 5 (Belgium 1, Germany 1, The Netherlands 1, Slovenia 1, Luxembourg 1)
CZP
N 445023
(3N)
26.07.1999
27.07.2005
Ražice - Øežabinec, (PI), Pecl Karel
Ražice - Øežabinec, (PI), Šebestian Jiøí
20, 0 km, 2193
49.15N
49.15N
14.06E
14.06E
CZP
TA 40969
(5M)
30.03.2003
30.04.2005
Praha 5, (AA), Knìžínek Karel
Ratiboøice, (NA), Volf Vojtìch
20, 124 km, 762
50.03N
50.25N
14.23E
16.02E
CZP
S 281975
(4M)
22.05.2005
19.06.2005
Dolní Bousov, (MB), Kverek Pavel
Cottbus-Schmellwitz, Germany
61, 158 km, 28
50.26N
51.46N
15.08E
14.20E
CZP
TB 64084
(3N)
13.07.2005
07.09.2005
Buštìhrad, (KL), Lepiè Stanislav
Stojbe, Slovenia
20, 522 km, 56
50.09N
45.28N
14.11E
13.38E
CZP
TC 74863
(4M)
18.08.2005
08.09.2005
Postøekov, (DO), Bošek Václav
Genk, Belgium
20, 545 km, 21
49.28N
50.58N
12.48E
05.30E
37
HES N 259342
(3M)
24.09.2001
19.04.2005
Zetzwil, Switzerland
Praha 6, (AA), Novák František
40, 554 km, 1303
47.17N
50.07N
08.08E
14.21E
CZP
(3M)
30.08.2005
19.09.2005
Praha 5, (AA), Holáò Vladimír
Overdinkel, The Netherlands
20, 568 km, 20
50.03N
52.14N
14.23E
07.01E
TC 32335
CZP
TC 75721
(3F)
06.09.2005
27.09.2005
Praha 5, (AA), Holáò Vladimír
Ubersyren, Luxembourg
20, 584 km, 21
50.03N
49.38N
14.23E
06.16E
IAB
L 881384
(4F)
31.10.2004
25.06.2005
Baroli, Italy
Blížejov, (DO), Abraham Václav
40, 654 km, 237
44.46N
49.30N
07.51E
12.59E
IAB
L 546244
(3M)
23.10.2004
13.04.2005
Terzigno, Italy
Žehuò, (NB), Jelínek Miroslav
20, 1040 km, 172
40.48N
50.08N
14.29E
15.18E
Budníèek menší Phylloscopus collybita
n=97 (S 93, M 1, L 3)
Z 3 (Slovenia 1, Croatia 1, Italy 1)
CZP
P 95857
(3N)
21.09.2005
03.10.2005
Praha 5, (AA), Knìžínek Karel
Žigartov vrh, Slovenia
20, 405 km, 12
50.03N
46.29N
14.23E
15.29E
CZP
P 73831
(3N)
22.06.2004
31.12.2005
Nedošín, (SY), Urbánek Lubor
Pag, Croatia
01, 611 km, 557
49.53N
44.27N
16.17E
15.04E
CZP
F 31006
(3N)
17.09.2004
07.04.2005
Planá nad Lužnicí, (TA), Jahelka Josef
Via Montirano, Italy
20, 631 km, 202
49.21N
43.47N
14.43E
13.08E
Budníèek vìtší Phylloscopus trochilus
n=24 (S 24, M 0, L 0)
Králíèek obecný Regulus regulus
n=17 (S 15, M 0, L 2)
Z 2 (Germany 1, Russian Federation 1)
CZP
F 58976
(3M)
03.11.2005
20.11.2005
Rohovládova Bìlá, (PA), Štancl František 50.06N
Hattingen, Germany
51.24N
44, 609 km, 17
15.36E
07.11E
CZP
P 74295
(2F)
20.10.2004
25.10.2005
Rohovládova Bìlá, (PA), Štancl František 50.06N
Rybachiy, Russia
55.05N
20, 653 km, 370
15.36E
20.44E
Lejsek bìlokrký Ficedula albicollis
n=152 (S 150, M 2, L 0)
CZP
F 3801
(6M)
25.05.1998
29.05.2005
Dlouhá Louèka, (OL), Král Miroslav
Dlouhá Louèka, (OL), Adamík Peter
20, 0 km, 2561
49.49N
49.49N
17.11E
17.11E
CZP
S 158166
(1N)
10.06.1999
29.05.2005
Staøechovice, (PV), Krist Miloš
Valšovský Dùl, (OL), Adamík Peter
20, 35 km, 2180
49.32N
49.50N
17.03E
17.13E
38
Vybraná zpìtná hlášení
List of selected recoveries for 2005
Celkem bylo zaznamenáno 3095 místních zpìtných hlášení a vlastních kontrolních odchytù
(ptáci s kroužky N. MUSEUM PRAHA kontrolovaní na území ÈR) a 542 pøípadù nálezù
(popø. kontrol) našich kroužkovancù v zahranièí. Na našem území bylo zastiženo 141
ptákù s kroužky jiných kroužkovacích centrál.
Nejpoèetnìjšími cizími kroužkovanci byli na našem území ptáci ze sousedních státù z Polska (28), Nìmecka (20), Maïarska (14) a Slovenska (10). Z dalších zemí byli
výraznìji zastoupeni ptáci ze Švýcarska (19), Itálie (8) a ptáci ze Skandinávie, pøedevším
z Finska (8) a ze Švédska (7). Co se týká druhového spektra cizích kroužkovancù,
nejpoèetnìjší ze všech druhù byla labu velká s 32 nálezy. Z nepìvcù byli dále zastoupeni
ve vìtší míøe kormorán velký s 10 nálezy a poštolka obecná se sedmi zpìtnými hlášeními.
U pìvcù dominoval èížek lesní u nìhož bylo zaznamenáno 11 zpìtnì odchycených jedincù,
následován rákosníkem obecným (8) a moudivláèkem lužním s 6 zpìtnými hlášeními. U
žádného ze zbývajících druhù nepøesáhl poèet zpìtnì odchycených ptákù pìt jedincù.
Naopak naši kroužkovanci byli nejèastìji zastiženi v Nìmecku (150), Rakousku (124),
Francii (58), Švýcarsku (34), Itálii (28), Maïarsku (26) a Polsku (25). Poèetnì
dominovaly druhy, u nichž se mùže uplatnit barevné znaèení a odeèty, díky kterým bylo u
labutì velké získáno 128 hlášení ze zahranièí, u racka chechtavého 137, u racka
èernohlavého 12 a u obou druhù èápù po 11 hlášeních. Co se týká pìvcù, nejpoèetnìjší
jsou zpìtná hlášení u strnada rákosního (18), havrana polního (17), vlaštovky obecné
(17), rákosníka obecného (14) a od èížka lesního (13).
Každé získané hlášení má pochopitelnì vysokou hodnotu. Pøesto si dovolujeme upozornit
na nìkteré konkrétní pøípady. Z odeètù barevných kroužkù stojí jistì za zmínku dvì hlášení
španìlských ibisù hnìdých u Hrušovan nad Jevišovkou. Jedná se vùbec o první zpìtné
hlášení tohoto druhù z našeho území. Minulý rok byl velmi bohatý na vìkové rekordmany.
Hranice nejvyšší vìku našeho kroužkovance byla posunuta napø. u kolpíka bílého, lysky
èerné, poštolky obecné nebo datla èerného. Také nálezy labutì velké, pochopa rákosního
nebo rorýse obecného patøí k vùbec nejstarším. Ze spektra pìvèích druhù na sebe vìkem
upozornil napø. lejsek bìlokrký, rákosník zpìvný nebo strnad rákosní. Velká èást tìchto
dokladù svìdèí nejen o úctyhodném vìku daných jedincù, ale i o jejich znaèné vìrnosti
místu narození èi hnízdìní. Zimní období bylo z hlediska poètu zpìtných hlášení ve znamení
brkoslavù severních, èížkù lesních a havranù polních. U brkoslava severního se podaøilo
získat nejen zpìtná hlášení o jeho tahu pøes Èeskou republiku, ale také cenná data o
pohybech v rámci našeho území. Vysoký poèet zpìtných hlášení u èížka lesního asi již
nepøekvapí, stejnì jako fakt, že se stále jedná jen o prùtažné populace - naší hnízdní
populace se netýkalo žádné zpìtné hlášení. Také u havrana polního pochází všechna
zpìtná hlášení od protahujících nebo zimujících ptákù. Zajímavé je vìkové složení nálezù
u tohoto druhu, mezi nimiž nejsou desetiletí ptáci žádnou výjimkou. Nejstarší z nich, více
jak patnáctiletý pták nalezený v Polsku, již témìø atakuje pozici nejstaršího nálezu. Nová
zajímavá data o naší hnízdní populaci se podaøilo získat napø. u holuba doupòáka, u nìjž
hned tøi nálezy pochází ze stejné nebo blízké lokality. U vlaštovky obecné upøesnily další
nálezy z afrického kontinentu oblast zimovištì našich populací. Z afrických planin pochází
také nález èápa èerného z Mauretánie, první africké nálezy slavíka tmavého z Keni,
slavíka modráèka z Alžírska a vùbec nejvzdálenìjší nález našeho pìvce - rákosníka
zpìvného z Jihoafrické republiky.
11
Druh
Species
PYRRHULA PYRRHULA
COCC. COCCOTHRAUSTES
PLECTROPHENAX NIVALIS
CALCARIUS LAPPONICUS
EMBERIZA CITRINELLA
EMBERIZA CIA
EMBERIZA HORTULANA
EMBERIZA SCHOENICLUS
EMBERIZA MELANOCEPHALA
MILIARIA CALANDRA
CELKEM:
pulli
ostatní celkem zpìtná hlášení
v roce 2005
pulli full-grown
total
found
in 2005
1
13
0
0
93
0
0
40
0
8
24487
762
2152
1
0
1698
0
1
2695
0
60
okroužkováno
1934-2005
grand totals
1934-2005
763
2165
1
0
1791
0
1
2735
0
68
3
6
0
0
42
0
0
150
0
0
50653
37813
68
3
72207
109
650
97017
1
5656
128966 153453
3814
4728236
Tab. 4: Okolnosti nálezù ptákù oznaèených kroužky N. MUSEUM PRAHA na našem území a v
zahranièí
Table 4: Finding circumstances of birds wearing N. MUSEUM PRAHA rings in the Czech
Republic and abroad
Okolnosti nálezu
Circumstances
Chycen a puštìn, caught by ringer, released
kroužek odeèten, ring number read
Støelen, uloven, shot, trapped etc
nehody, accidents,
pøirozené pøíèiny, natural causes,
neznámé, nalezen mrtev, unknown, found dead
Celkem, Total
ÈR
Czech Republic
2751
94
3
81
14
152
3095
Zahranièí
abroad
149
269
45
23
11
45
542
Tab. 5: Poèty zpìtných hlášení zaznamenaných v roce 2005
Table 5: Numbers of recoveries collected in 2005
typ hlášení
type of recoveries
C
A
Z
Celkem/Total
n
141
3095
542
3778
nad 100 km
over 100 km
132
41
511
684
C - hlášení cizích kroužkovancù na našem území (birds wearing rings other schemes)
A - místní zpìtná hlášení (local recoveries)
Z - hlášení ptákù s kroužky N. MUSEUM PRAHA ze zahranièí (found abroad)
10
Lejsek èernohlavý Ficedula hypoleuca
n=4 (S 2, M 0, L 2)
Z 2 (France 1, Switzerland 1)
CZP
TC 80250
(3F)
27.08.2005
30.08.2005
Vosecká bouda, (SM), Jelínek Jaroslav
Col de Bretolet, Switzerland
20, 824 km, 3
50.47N
46.09N
15.31E
06.47E
CZP
TA 25377
(3N)
23.08.2003
25.09.2005
Vosecká bouda, (SM), Hovorka Ludìk
Pomerols, France
61, 1226 km, 764
50.47N
43.23N
15.31E
03.29E
Sýkoøice vousatá Panurus biarmicus
n=31 (S 15, M 10, L 6)
C 3 (DEH 2, PLG 1)
Z 3 (Germany 2, Poland 1)
DEH VE 42829
(3F)
03.10.2005
14.11.2005
Sawall, Germany
Droužkovice, (CV), Novák František
20, 189 km, 42
52.04N
50.26N
14.12E
13.26E
DEH VE 42820
(3F)
03.10.2005
13.11.2005
Sawall, Germany
Semechnice, (RK), Hlaváèek Jiøí
20, 242 km, 41
52.04N
50.16N
14.12E
16.09E
PLG KY 15864
(1N)
24.05.2004
08.05.2005
Przemet, Poland
Heømanice, (OS), Haluzík Marek
20, 273 km, 349
51.59N
49.52N
16.21E
18.20E
CZP
TB 85495
(3M)
25.07.2004
16.04.2005
Heømanice, (OS), Stolarczyk Jiøí
Zgliniec, Poland
20, 259 km, 265
49.52N
51.58N
18.20E
16.44E
CZP
TC 39275
(3F)
14.06.2005
18.10.2005
Jestøebí, (CL), Klápštì Jaroslav
Felchow, Germany
20, 272 km, 126
50.37N
53.03N
14.35E
14.08E
CZP
TC 39280
(3M)
14.06.2005
18.10.2005
Jestøebí, (CL), Klápštì Jaroslav
Felchow, Germany
20, 272 km, 126
50.37N
53.03N
14.35E
14.08E
Mlynaøík dlouhoocasý Aegithalos caudatus
n=19 (S 19, M 0, L 0)
Sýkora babka Parus palustris
n=37 (S 37, M 0, L 0)
Sýkora lužní Parus montanus
n=17 (S 17, M 0, L 0)
Sýkora parukáøka Parus cristatus
n=3 (S 3, M 0, L 0)
Sýkora uhelníèek Parus ater
n=28 (S 28, M 0, L 0)
Sýkora modøinka Parus caeruleus
n=218 (S 216, M 1, L 1)
Z 1 (Germany 1)
39
CZP
S 181877
(3F)
18.10.2000
08.09.2005
Žehuò, (NB), Novák František
Žehuò, (NB), Jelínek Miroslav
20, 0 km, 1786
50.08N
50.08N
15.18E
15.18E
CZP
TB 7635
(5N)
28.03.2004
23.03.2005
Øíèany, (PH), Zicha František
Mertingen, Germany
01, 317 km, 360
49.59N
48.39N
14.40E
10.48E
Sýkora koòadra Parus major
n=237 (S 232, M 1, L 4)
C 3 (PLG 2, SKB 1)
Z 1 (Lithuania 1)
PLG KX 92330
(5F)
16.05.2005
30.12.2005
Rudziniec, Poland
Leština, (SU), Neoral Eduard
20, 121 km, 228
50.21N
49.52N
18.27E
16.56E
PLG KX 90511
(1N)
21.05.2004
14.11.2005
Soœnicowice, Poland
Libáò, (CR), Bárta František
67, 197 km, 542
50.18N
49.52N
18.30E
15.49E
SKB P 9819
(5F)
16.02.2004
27.03.2005
Oravský Podzámok, Slovakia
49.16N
Rohovládova Bìlá, (PA), Štancl František 50.06N
61, 286 km, 405
19.22E
15.36E
CZP
(4F)
19.03.2005
23.10.2005
Rohovládova Bìlá, (PA), Štancl František 50.06N
Ventés Ragas, Lithuania
55.21N
20, 695 km, 218
15.36E
21.13E
Leština, (SU), Neoral Eduard
Leština, (SU), Neoral Eduard
20, 0 km, 1729
49.52N
49.52N
16.56E
16.56E
Z 475491
Brhlík lesní Sitta europaea
n=63 (S 63, M 0, L 0)
CZP
N 451108
(3M)
27.07.2000
21.04.2005
Šoupálek dlouhoprstý Certhia familiaris
n=5 (S 5, M 0, L 0)
Moudivláèek lužní Remiz pendulinus
n=21 (S 5, M 2, L 14)
C 6 (IAB 3, FRP 1, LTK 1, PLG 1)
Z 8 (France 4, Switzerland 3, Italy 1)
nad 100 km
PLG KX 63879
(1N)
25.05.2004
01.05.2005
Milicz, Poland
Nová Bystøice, (JH), Musil Stanislav
20, 322 km, 341
51.32N
49.01N
17.21E
15.06E
CZP
TA 76933
(3N)
14.07.2004
11.04.2005
SOOS, (CH), Jelínek Aleš
Bolle di Magadino, Switzerland
20, 515 km, 271
50.09N
46.10N
12.24E
08.52E
IAB
AM 36984 (3M)
18.11.2004
01.05.2005
Brivio, Italy
Žehuò, (NB), Jelínek Miroslav
20, 656 km, 164
45.44N
50.08N
09.26E
15.18E
CZP
S 230079
10.07.2004
19.02.2005
Droužkovice, (CV), Novák František
Brivio, Italy
20, 699 km, 224
50.26N
44.45N
13.26E
09.26E
40
(4F)
Druh
Species
REGULUS IGNICAPILLUS
MUSCICAPA STRIATA
FICEDULA PARVA
FICEDULA ALBICOLLIS
FICEDULA HYPOLEUCA
PANURUS BIARMICUS
AEGITHALOS CAUDATUS
PARUS PALUSTRIS
PARUS MONTANUS
PARUS CRISTATUS
PARUS ATER
PARUS CAERULEUS
PARUS MAJOR
SITTA EUROPAEA
TICHODROMA MURARIA
CERTHIA FAMILIARIS
CERTHIA BRACHYDACTYLA
REMIZ PENDULINUS
ORIOLUS ORIOLUS
LANIUS COLLURIO
LANIUS MINOR
LANIUS EXCUBITOR
LANIUS SENATOR
GARRULUS GLANDARIUS
PICA PICA
NUCIFRAGA CARYOCATACTES
CORVUS MONEDULA
CORVUS FRUGILEGUS
CORVUS CORONE CORONE
CORVUS CORONE CORNIX
CORVUS CORAX
STURNUS VULGARIS
PASSER DOMESTICUS
PASSER MONTANUS
FRINGILLA COELEBS
FRINGILLA MONTIFRINGILLA
SERINUS SERINUS
CARDUELIS CHLORIS
CARDUELIS CARDUELIS
CARDUELIS SPINUS
CARDUELIS CANNABINA
CARDUELIS FLAVIROSTRIS
CARDUELIS FLAMMEA
CARDUELIS HORNEMANNI
LOXIA LEUOCOPTERA
LOXIA CURVIROSTRA
LOXIA PYTYOPSITTACUS
CARPODACUS ERYTHRINUS
pulli
ostatní celkem zpìtná hlášení
v roce 2005
pulli full-grown
total
found
in 2005
0
94
0
1852
241
0
21
35
0
7
357
966
2101
623
0
37
0
0
2
1184
0
32
0
23
44
0
86
17
0
0
19
397
108
255
12
0
19
40
8
0
54
0
3
0
0
0
0
97
122
122
158
252
5
5
481 2333
952 1193
608
608
620
641
429
464
297
297
85
92
832 1189
5518 6484
9168 11269
835 1458
0
0
201
238
36
36
271
271
17
19
789 1973
0
0
42
74
0
0
142
165
11
55
10
10
60
146
1247 1264
0
0
0
0
1
20
714
1111
624
732
2176 2431
1474 1486
1115 1115
1173 1192
5730 5770
2409 2417
21081 21081
406
460
0
0
560
563
1
1
0
0
268
268
0
0
92
189
0
0
0
152
4
28
19
37
17
3
28
218
234
63
0
5
0
15
0
13
0
0
0
4
0
1
2
18
0
0
0
6
9
21
13
2
4
39
11
61
0
0
3
0
0
0
0
9
okroužkováno
1934-2005
grand totals
1934-2005
4133
18871
576
49913
26519
9864
27686
20487
10965
6448
41974
103445
221921
37453
36
10556
4416
22381
2508
88174
1748
2477
606
7789
4812
898
8321
31633
256
1318
1303
73473
11882
43125
123105
42309
75326
140629
82372
167674
38167
4640
39602
22
6
13538
16
3188
9
Druh
Species
pulli
ostatní celkem zpìtná hlášení
v roce 2005
pulli full-grown
total
found
in 2005
BOMBYCILLA GARRULUS
0
CINCLUS CINCLUS
267
TROGLODYTES TROGLODYTES
155
PRUNELLA MODULARIS
10
PRUNELLA COLLARIS
0
ERITHACUS RUBECULA
89
LUSCINIA LUSCINIA
0
LUSCINIA MEGARHYNCHOS
8
LUSCINIA SVECICA
0
LUSCINIA SVECICA SVECICA
12
LUSCINIA SVECICA CYANECULA
0
PHOENICURUS OCHRUROS
689
PHOENICURUS PHOENICURUS
201
SAXICOLA RUBETRA
123
SAXICOLA TORQUATA
49
OENANTHE OENANTHE
0
MONTICOLA SAXATILIS)
0
MONTICOLA SOLITARIUS)
0
TURDUS TORQUATUS)
0
TURDUS MERULA
190
TURDUS PILARIS
18
TURDUS PHILOMELOS
142
TURDUS ILIACUS)
0
TURDUS VISCIVORUS
1
LOCUSTELLA NAEVIA
6
LOCUSTELLA FLUVIATILIS
0
LOCUSTELLA LUSCINIOIDES
0
ACROCEPHALUS MELANOPOGON
0
ACROCEPHALUS PALUDICOLA
0
ACROCEPHALUS SCHOENOBAENUS 3
ACROCEPHALUS PALUSTRIS
62
ACROCEPHALUS SCIRPACEUS
75
ACROCEPHALUS ARUNDINACEUS
17
HIPPOLAIS ICTERINA
8
HIPPOLAIS PALLIDA
0
SYLVIA NISORIA
13
SYLVIA CURRUCA
24
SYLVIA COMMUNIS
45
SYLVIA BORIN
11
SYLVIA ATRICAPILLA
98
PHYLLOSCOPUS PROREGULUS
0
PHYLLOSCOPUS INORNATUS
0
PHYLLOSCOPUS SCHWARZI
0
PHYLLOSCOPUS TROCHILOIDES
0
PHYLLOSCOPUS SIBILATRIX
14
PHYLLOSCOPUS COLLYBITA
111
PHYLLOSCOPUS TROCHILUS
12
REGULUS REGULUS
0
8
1286
109
332
952
0
3553
21
279
3
12
402
716
505
177
49
19
0
0
6
2145
830
788
143
22
489
281
334
3
1
2914
2324
6854
431
245
0
82
597
882
1685
7025
1
1
0
0
72
3580
821
3875
1286
376
487
962
0
3642
21
287
3
24
402
1405
706
300
98
19
0
0
6
2335
848
930
143
23
495
281
334
3
1
2917
2386
6929
448
253
0
95
621
927
1696
7123
1
1
0
0
86
3691
833
3875
8
8
8
51
0
33
1
19
1
0
83
11
1
2
1
0
0
0
0
68
8
19
1
1
14
5
36
0
0
161
60
647
42
4
0
0
9
14
46
107
0
0
0
0
0
97
24
17
okroužkováno
1934-2005
grand totals
1934-2005
11264
15693
19686
47527
286
150198
950
16317
3851
799
5275
84093
39920
17502
7206
5777
184
1
543
91080
30091
49935
2463
1763
6774
5674
9521
630
152
117494
82553
195492
23274
14393
3
5916
38675
36862
54183
153460
5
3
2
6
12145
132383
43391
46865
CZP
TB 71001
(4F)
30.07.2004
22.10.2005
Mlýnec, (JC), Smolík Zbynìk
Payerne, Switzerland
20, 724 km, 449
50.19N
46.49N
15.14E
06.56E
CZP
TX 8666
(3N)
26.07.2004
02.04.2005
Dívèice, (CB), Pletka Zdenìk
Confluent du Fier, France
20, 728 km, 250
49.07N
45.55N
14.18E
05.50E
CZP
S 273359
(3N)
01.08.2004
10.10.2005
Ražice-Øežabinec, (PI), Šebestian Jiøí
Le Bourget du Lac, France
20, 739 km, 435
49.15N
45.38N
14.06E
05.51E
CZP
S 275637
(3N)
20.07.2004
08.10.2005
Braòany, (MO), Horák Miroslav
La Touviere, Switzerland
20, 750 km, 445
50.33N
46.10N
13.42E
05.59E
CZP
S 311598
(3N)
02.09.2005
04.10.2005
Dolní Jiøetín, (MO), Horák Miroslav
Confluent du Fier, France
20, 772 km, 32
50.34N
45.55N
13.35E
05.50E
FRP
. 4920499
(3N)
23.10.2004
20.04.2005
Confluent du Fier, France
Mlýnec, (JC), Klápštì Jaroslav
20, 852 km, 179
45.55N
50.19N
05.50E
15.14E
IAB
AP 50330
(3F)
05.11.2004
31.07.2005
Ladispoli, Italy
Mutìnice, (HO), Svieèka Jiøí
20, 865 km, 268
41.57N
48.54N
12.03E
17.02E
LTK
XP 634
(3N)
14.07.2004
27.04.2005
Ventés Ragas, Lithuania
Postøekov, (DO), Bošek Václav
20, 868 km, 287
55.21N
49.28N
21.13E
12.48E
IAB
AP 50330
(3M)
05.11.2004
05.05.2005
Ladispoli, Italy
Záhlinice, (KM), Sitko Jiljí
20, 919 km, 181
41.57N
49.17N
12.03E
17.30E
CZP
TC 30744
(3N)
12.07.2005
04.11.2005
Dívèice, (CB), Dalík Petr
Marais du Vigueirat, France
20, 968 km, 115
49.07N
43.34N
14.18E
04.34E
Maseèín, (PZ), Holáò Vladimír
Krámy, (PB), Strnad Martin
20, 7 km, 1494
49.51N
49.48N
14.23E
14.20E
50.01N
50.01N
14.30E
14.30E
uhýk obecný Lanius collurio
n=13 (S 13, M 0, L 0)
CZP
Z 764012
(1N)
16.06.2001
19.07.2005
Sojka obecná Garrulus glandarius
n=4 (S 4, M 0, L 0)
CZP
EX 41416
(6N)
02.02.1997
27.03.2005
Praha 4, (AA), Votýpka Václav
Praha 4, (AA), Tereza Nováèková
01, 0 km, 2975
Oøešnik kropenatý Nucifraga caryocatactes
n=1 (S 1, M 0, L 0)
Kavka obecná Corvus monedula
n=4 (S 2, M 1, L 1)
Z 1 (Poland 1)
41
CZP
EX 58429
(5N)
02.01.2001
23.09.2005
Ráby, (PA), Èesák Jiøí
Tarnobrzeg, Poland
60, 420 km, 1725
Havran polní Corvus frugilegus
n=18 (S 1, M 0, L 17)
Z 17 (Poland 7, Germany 6, Russia 2, Belarus 1, France 1)
50.05N
50.35N
15.49E
21.41E
Species
CZP
D 96560
(7N)
02.03.1990
13.10.2005
Ráby, (PA), Hruška Jiøí
Skoroszow, Poland
01, 182 km, 5704
50.05N
51.07N
15.49E
17.49E
CZP
D 143437
(5N)
27.01.2000
25.12.2005
Ráby, (PA), Èesák Jiøí
Wroclaw, Poland
01, 143 km, 2159
50.05N
51.07N
15.49E
17.02E
CZP
D 144195
(5N)
02.01.2001
08.01.2005
06.02.2005
19.02.2005
Ráby, (PA), Èesák Jiøí
Oberau, Germany
28, 202 km, 1467
50.05N
51.12N
15.49E
13.33E
CZP
D 143406
(5N)
27.01.2000
29.01.2005
20.02.2005
Ráby, (PA), Èesák Jiøí
Oberau, Germany
28, 202 km, 1829
50.05N
51.12N
15.49E
13.33E
CZP
D 135156
(3N)
12.12.1997
02.03.2005
Ráby, (PA), Èesák Jiøí
Tychy, Poland
01, 226 km, 2637
50.05N
50.07N
15.49E
18.59E
CZP
D 127145
(3N)
02.12.1994
07.02.2005
Ráby, (PA), Èesák Jiøí
Lochau, Germany
28, 302 km, 3720
50.05N
51.24N
15.49E
12.04E
CZP
D 157795
(6N)
14.02.2004
21.08.2005
Ráby, (PA), Èesák Jiøí
Bolescice, Poland
01, 311 km, 554
50.05N
50.36N
15.49E
20.07E
CZP
D 157848
(6N)
23.02.2004
01.04.2005
Ráby, (PA), Èesák Jiøí
Oksa, Poland
01, 312 km, 403
50.05N
50.44N
15.49E
20.06E
CZP
D 168821
(6N)
06.03.2005
15.08.2005
Ráby, (PA), Èesák Jiøí
Pilczyn Stary, Poland
01, 450 km, 162
50.05N
51.48N
15.49E
21.38E
CZP
D 128701
(5N)
22.02.1995
15.04.2005
Ráby, (PA), Èesák Jiøí
Osiny, Poland
01, 467 km, 3705
50.05N
52.11N
15.49E
21.37E
CZP
D 156892
(3N)
19.12.2002
17.11.2005
Ráby, (PA), Èesák Jiøí
Schweighouse, France
10, 684 km, 1064
50.05N
47.45N
15.49E
07.09E
CZP
D 163862
(6N)
27.02.2004
25.03.2005
Ráby, (PA), Èesák Jiøí
Gotovka, Belarus
01, 761 km, 392
50.05N
54.06N
15.49E
24.51E
CZP
D 157787
(7N)
30.01.2004
15.01.2005
Ráby, (PA), Èesák Jiøí
Shlingovka, Russia
01, 1269 km, 351
50.05N
52.56N
15.49E
33.35E
42
Druh
pulli
ostatní celkem zpìtná hlášení
v roce 2005
pulli full-grown
total
found
in 2005
COLUMBA OENAS
75
COLUMBA PALUMBUS
12
STREPTOPELIA DECAOCTO
7
STREPTOPELIA TURTUR
3
CUCULUS CANORUS
9
TYTO ALBA
339
OTUS SCOPS
0
BUBO BUBO
93
GLAUCIDIUM PASSERINUM
1
ATHENE NOCTUA
10
STRIX ALUCO
612
STRIX URALENSIS
4
ASIO OTUS
65
ASIO FLAMMEUS
0
AEGOLIUS FUNEREUS
158
CAPRIMULGUS EUROPAEUS
0
APUS APUS
142
ALCEDO ATTHIS
93
MEROPS APIASTER
0
CORACIAS GARRULUS
0
UPUPA EPOPS
0
JYNX TORQUILLA
142
PICUS CANUS
0
PICUS VIRIDIS
0
DRYOCOPUS MARTIUS
34
DENDROCOPOS MAJOR
12
DENDROCOPOS SYRIACUS
0
DENDROCOPOS MEDIUS
0
DENDROCOPOS LEUCOTOS
0
DENDROCOPOS MINOR
0
PICOIDES TRIDACTYLUS
0
CALANDRELLA BRACHYDACTYLA
0
GALERIDA CRISTATA
0
LULLULA ARBOREA
15
ALAUDA ARVENSIS
26
EREMOPHILA ALPESTRIS
0
RIPARIA RIPARIA
0
HIRUNDO RUSTICA
3793
DELICHON URBICA
276
ANTHUS CAMPESTRIS
0
ANTHUS TRIVIALIS
9
ANTHUS PRATENSIS
74
ANTHUS CERVINUS
0
ANTHUS SPINOLETTA
0
MOTACILLA FLAVA
0
MOTACILLA CITREOLA
0
MOTACILLA CINEREA
199
MOTACILLA ALBA
153
1
9
66
4
11
142
0
5
10
4
39
2
1198
161
40
13
135
486
44
0
4
138
13
40
8
622
4
26
0
30
0
0
0
0
11
0
2859
5605
247
0
53
17
2
2
584
0
321
880
76
21
73
7
20
481
0
98
11
14
651
6
1263
161
198
13
277
579
44
0
4
280
13
40
42
634
4
26
0
30
0
0
0
15
37
0
2859
9398
523
0
62
91
2
2
584
0
520
1033
4
7
1
0
0
13
0
4
0
0
20
1
14
1
3
0
8
22
1
0
0
4
1
0
2
37
0
6
0
2
0
0
0
0
0
0
50
41
6
0
0
1
0
0
4
0
19
2
okroužkováno
1934-2005
grand totals
1934-2005
1275
1954
6753
5296
2087
11688
40
3766
193
2561
19576
192
21708
1848
1967
330
25763
18924
4674
142
1509
9398
765
2396
1013
17077
237
857
19
1384
15
3
1845
2291
6092
22
113566
224691
58940
289
10307
14656
211
3065
20000
2
40308
60675
7
Druh
Species
pulli
ostatní celkem zpìtná hlášení
v roce 2005
pulli full-grown
total
found
in 2005
CHARADRIUS HIATICULA
0
CHARADRIUS ALEXANDRINUS
0
PLUVIALIS APRICARIA
0
PLUVIALIS SQUTAROLA
0
VANELLUS VANELLUS
172
CALIDRIS CANUTUS
0
CALIDRIS ALBA
0
CALIDRIS MINUTA
0
CALIDRIS TEMMINCKII
0
CALIDRIS BAIRDII
0
CALIDRIS MELANOTOS
0
CALIDRIS FERRUGINEA
0
CALIDRIS ALPINA
0
LIMICOLA FALCINELLUS
0
PHILOMACHUS PUGNAX
0
LYMNOCRYPTES MINIMUS
0
GALLINAGO GALLINAGO
0
GALLINAGO MEDIA
0
SCOLOPAX RUSTICOLA
0
LIMOSA LIMOSA
0
LIMOSA LAPPONICA
0
NUMENIUS PHAEOPUS
0
NUMENIUS ARQUATA
0
TRINGA ERYTHROPUS
0
TRINGA TOTANUS
3
TRINGA STAGNATILIS
0
TRINGA NEBULARIA
0
TRINGA OCHROPUS
0
TRINGA GLAREOLA
0
XENUS CINEREUS
0
ACTITIS HYPOLEUCOS
0
ARENARIA INTERPRES
0
PHALAROPUS LOBATUS
0
STERCORARIUS LONGICAUDATUS
0
STERCORARIUS POMARINUS
0
LARUS MELANOCEPHALUS
38
LARUS MINUTUS
0
LARUS RIDIBUNDUS
2111
LARUS CANUS
0
LARUS ARGENTATUS
0
LARUS CACHINNANS
2
RISSA TRIDACTYLA
0
STERNA HIRUNDO
75
STERNA ALBIFRONS
0
CHLIDONIAS HYBRIDUS
0
CHLIDONIAS NIGER
0
CHLIDONIAS LEUCOPTERUS
0
COLUMBA LIVIA F. DOM.
0
6
0
0
0
0
9
0
0
1
1
0
0
3
0
0
0
23
41
0
4
0
0
0
0
1
1
0
6
19
21
0
62
0
0
0
0
6
0
110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
181
0
0
1
1
0
0
3
0
0
0
23
41
0
4
0
0
0
0
1
4
0
6
19
21
0
62
0
0
0
0
44
0
2221
0
0
2
0
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
12
0
169
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
okroužkováno
1934-2005
grand totals
1934-2005
486
4
3
92
26905
34
98
3577
533
1
3
961
3327
83
6301
640
8577
23
185
676
24
4
101
365
1341
17
673
1525
14581
1
16960
65
56
1
1
591
15
158443
1909
29
47
1
9283
15
311
558
22
154
CZP
D 127165
(3N)
03.12.1994
20.04.2005
Ráby, (PA), Èesák Jiøí
Nizhne Maslovo, Russia
10, 1678 km, 3791
50.05N
54.49N
15.49E
39.21E
Špaèek obecný Sturnus vulgaris
n=6 (S 4, M 0, L 2)
Z 2 (France 2)
CZP
K 404760
(3N)
11.08.2005
04.12.2005
Neumìøice, (KL), Novák František
Velleron, France
19, 986 km, 115
50.14N
43.57N
14.13E
05.01E
CZP
K 443415
(1N)
04.05.2005
15.10.2005
Padaøovice, (LI), Plot Ludìk
Albepierre-Bredons, France
19, 1095 km, 164
50.36N
45.06N
15.03E
02.52E
Vrchlabí, (TU), Šimurda Jakub
Biskupice, Poland
20, 164 km, 356
50.37N
52.00N
15.37E
16.26E
Vrabec domácí Passer domesticus
n=9 (S 9, M 0, L 0)
Vrabec polní Passer montanus
n=21 (S 20, M 0, L 1)
Z 1 (Poland 1)
CZP
T 783276
(4M)
04.12.2004
25.11.2005
Pìnkava obecná Fringilla coelebs
n=14 (S 12, M 0, L 2)
C 1 (HES 1)
Z 1 (Germany 1)
CZP
TA 42170
(3M)
03.10.2004
15.02.2005
Vosecká bouda, (SM), Jelínek Jaroslav
Heubach, Germany
01, 459 km, 135
50.47N
48.47N
15.31E
09.55E
HES N 294891
(3M)
03.10.2004
04.04.2005
Col de Bretolet, Switzerland
Mìstec Králové, (NB), Vosyka Jaroslav
01, 775 km, 183
46.09N
50.12N
06.47E
15.18E
Pìnkava jikavec Fringilla montifringila
n=2 (S 0, M 0, L 2)
Z 2 (Finland 1, France 1)
CZP
S 298592
(5M)
30.03.2005
20.12.2005
Libeø, (PZ), Èerný František
Montboucher sur Jabron, France
40, 943 km, 265
49.55N
44.33N
14.29E
04.48E
CZP
TA 42135
(2F)
03.10.2004
05.05.2005
Vosecká bouda, (SM), Jelínek Jaroslav
Virmailantie, Finland
44, 1328 km, 214
50.47N
61.25N
15.31E
25.20E
Èeèetka zimní Carduelis flammea
n=4 (S 2, M 0, L 2)
C 1 (DEH 1)
Z 1 (Hungary 1)
43
CZP
TC 76882
DEH XT 8186
(4M)
19.11.2005
08.12.2005
Biskupice, (ZL), Svieèka Jiøí
Nagykovácsi, Hungary
20, 187 km, 19
49.05N
47.35N
17.43E
18.52E
(3N)
09.10.2004
26.03.2005
Greifswalder Oie, Germany
Praha 4, (AA), Votýpka Václav
20, 472 km, 168
54.15N
50.01N
13.55E
14.30E
Staré Mìsto, (KA), Haluzík Marek
Zapovednik Kivach, Russia
20, 1671 km, 432
49.52N
62.13N
18.30E
34.00E
Hýl rudý Carpodacus erythrinus
n=8 (S 8, M 0, L 0)
Hýl obecný Pyrrhula pyrrhula
n=3 (S 2, M 0, L 1)
Z 1 (Russia 1)
CZP
TB 59530
(4F)
31.01.2004
07.04.2005
Dlask tlustozobý Coccothraustes coccothraustes
n=6 (S 3, M 2, L 1)
Z 1 (Switzerland 1)
CZP
Z 672167
(0M)
24.01.2000
05.03.2005
Praha 4, (AA), Žibøid Zdenìk
Mìlník, (ME), Vanìk Pøemysl
20, 39 km, 1867
50.01N
50.22N
14.30E
14.29E
CZP
Z 765222
(4M)
16.04.2005
29.07.2005
Lednice, (BV), Hájek Vladislav
Brutten, Switzerland
61, 621 km, 104
48.48N
47.28N
16.48E
08,40E
50.23N
50.23N
14.19E
14.19E
Strnad obecný Emberiza citrinella
n=42 (S 41, M 1, L 0)
CZP
T 975539
(4F)
16.05.2000
10.06.2005
Ctinìves, (LT), Ètyroký Pavel
Ctinìves, (LT), Ètyroký Pavel
20, 0 km, 1851
Strnad rákosní Emberiza schoeniclus
n=155 (S 125, M 7, L 23)
C 5 (IAB 2, FRP 1, FRS 1, HES 1)
Z 18 (France 8, Italy 3, Switzerland 3, Spain 2, Slovakia 1, Slovenia 1)
CZP
N 444470
(3N)
11.07.1998
12.10.2005
Zahrádky, (CL), Filip Karel
Jestøebí, (CL), Klápštì Jaroslav
20, 4 km, 2650
50.38N
50.37N
14.32E
14.35E
HES B 112953
(4F)
03.10.2004
07.06.2005
Marin, Switzerland
Postøekov, (DO), Bošek Václav
20, 509 km, 247
47.01N
49.28N
07.00E
12.48E
IAB
AL 86125
(5F)
31.01.2004
28.05.2005
Brivio, Italy
Èlunek, (JH), Malèák Petr
20, 569 km, 483
45.44N
49.07N
09.26E
15.07E
FRP
. 4923379
(3M)
13.10.2004
02.05.2005
Marais de Lavours, France
Skoøice, (RO), Homolka Pavel
20, 736 km, 201
45.48N
49.41N
05.44E
13.43E
44
Druh
Species
MILVUS MILVUS
HALIAEETUS ALBICILLA
GYPS FULVUS
CIRCAETUS GALLICUS
CIRCUS AERUGINOSUS
CIRCUS CYANEUS
CIRCUS MACROURUS
CIRCUS PYGARGUS
ACCIPITER GENTILIS
ACCIPITER NISUS
BUTEO BUTEO
BUTEO RUFINUS
BUTEO LAGOPUS
AQUILA POMARINA
AQUILA CLANGA
AQUILA NIPALENSIS
AQUILA HELIACA
AQUILA CHRYSAETOS
HIERAAETUS PENNATUS
PANDION HALIAETUS
FALCO NAUMANNI
FALCO TINNUNCULUS
FALCO VESPERTINUS
FALCO COLUMBARIUS
FALCO SUBBUTEO
FALCO CHERRUG
FALCO PEREGRINUS
BONASA BONASIA
TETRAO TETRIX
TETRAO UROGALLUS
PERDIX PERDIX
COTURNIX COTURNIX
SYRMATICUS REEVESI
PHASIANUS COLCHICUS
RALLUS AQUATICUS
PORZANA PORZANA
PORZANA PARVA
PORZANA PUSILLA
CREX CREX
GALLINULA CHLOROPUS
FULICA ATRA
GRUS GRUS
OTIS TARDA
HAEMATOPUS OSTRALEGUS
HIMANTOPUS HIMANTOPUS
RECURVIROSTRA AVOSETTA
BURHINUS OEDICNEOMUS
CHARADRIUS DUBIUS
pulli
ostatní celkem zpìtná hlášení
v roce 2005
pulli full-grown
total
found
in 2005
51
13
0
0
900
0
0
163
65
194
328
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
1178
0
0
12
21
11
0
0
0
100
0
0
0
8
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
22
1
0
0
0
13
3
0
13
16
174
219
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
539
0
0
2
0
0
0
0
0
19
83
0
3
82
34
1
0
311
9
22
0
0
0
0
0
0
29
52
13
0
0
913
3
0
176
81
368
547
0
5
0
0
0
3
0
0
0
0
1717
0
0
14
21
11
0
0
0
119
83
0
3
90
34
1
0
311
9
24
0
0
0
0
0
0
51
2
5
0
0
9
0
0
2
5
22
7
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
39
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
13
0
3
1
0
0
0
0
0
2
okroužkováno
1934-2005
grand totals
1934-2005
619
141
2
17
21420
669
2
926
5506
13932
21222
2
732
916
1
1
296
90
15
3
4
62362
62
33
402
376
183
5
69
166
5277
1109
43
7253
3996
1322
104
1
4733
2889
8782
14
7
13
10
101
7
7420
5
Tab. 3: Celkové poèty okroužkovaných ptákù a poèty ptákù okroužkovaných v roce 2005
IAB
L 893327
(3F)
17.11.2003
04.06.2005
Ortazzo, Italy
Skrochovice, (OP), Beneš Jan
20, 754 km, 565
44.21N
50.01N
12.18E
17.47E
FRS
CB 9401
(3F)
13.10.2002
17.04.2005
Villeton, France
Prapoøištì, (DO), Švejda Jiøí
20, 1118 km, 917
44.21N
49.23N
00.16E
13.01E
CZP
TC 80088
(4M)
04.04.2005
03.07.2005
49.17N
47.51N
17.30E
18.31E
CZP
TC 65494
(2N)
04.09.2005
12.10.2005
Záhlinice, (KM), Jelínek Jaroslav
Gbelce, Slovakia
20, 176 km, 90
Tøeboò-Opatovický r., (JH), Voneš Radim
Šebrelje, Slovenia
20, 329 km, 38
49.00N
46.06N
14.46E
13.55E
CZP
TA 4533
(3N)
29.08.2003
19.03.2005
Støíbøec, (JH), Cepák Jaroslav
C. Succi-Rimini, Italy
20, 579 km, 568
49.02N
44.06N
14.53E
12.27E
CZP
TB 82446
(3N)
13.07.2005
12.10.2005
Chudenín, (KT), Novák František
La Touviere, Switzerland
20, 636 km, 91
49.18N
46.10N
13.06E
05.59E
CZP
TC 13448
(3N)
03.08.2004
29.10.2005
Slatina, (CH), Tyml Tomáš
Marais de Lavours, France
20, 686 km, 452
50.06N
45.48N
12.21E
05.44E
CZP
TA 55253
(3N)
01.09.2004
09.10.2005
Beòovy, (KT), Knoll Zdenìk
Marais de Lavours, France
20, 691 km, 403
49.23N
45.48N
13.16E
05.44E
CZP
TB 51695
(3N)
24.06.2004
08.10.2005
Jestøebí, (CL), Klápštì Jaroslav
La Corbiére, Switzerland
20, 703 km, 471
50.37N
46.52N
14.35E
06.52E
CZP
T 617429
(5M)
12.07.2003
17.10.2005
Støíbøec, (JH), Cepák Jaroslav
Le Bourget du Lac, France
20, 778 km, 828
49.02N
45.38N
14.53E
05.51E
CZP
TA 36827
(5M)
08.03.2003
26.02.2005
Praha 9, (AA), Holáò Vladimír
Moglie, Italy
20, 788 km, 721
50.07N
44.44N
14.35E
07.46E
CZP
S 184858
(4M)
29.04.2005
21.10.2005
Velký Dvùr, (BV), Fröhlich Ivan
Allaman, Switzerland
20, 808 km, 175
48.58N
46.28N
16.32E
06.23E
CZP
TC 17508
(3F)
02.10.2004
12.02.2005
Podolí, (MB), Klápštì Jaroslav
Prati Liste, Italy
20, 844 km, 133
50.33N
44.44N
15.00E
07.45E
CZP
TB 43305
(3F)
12.10.2003
12.10.2005
Lípa, (HB), Baloun Zdenìk
Marais de Lavours, France
20, 845 km, 731
49.33N
45.48N
15.33E
05.44E
CZP
TC 53515
(3N)
08.08.2005
18.10.2005
Mlýnec, (JC), Smolík Zbynìk
Moiles, France
20, 917 km, 71
50.19N
45.17N
15.14E
05.30E
CZP
TA 85054
(3N)
11.08.2002
08.02.2005
Mlýnec, (JC), Šoltys Vladimír
Upaix, France
20, 971 km, 912
50.19N
44.19N
15.14E
05.52E
Table 3: Grand totals and numbers of birds ringed in 2005
Druh
Species
GAVIA STELLATA
GAVIA ARCTICA
TACHYBAPTUS RUFICOLLIS
PODICEPS CRISTATUS
PODICEPS GRISEGENA
PODICEPS NIGRICOLLIS
PHALACROCORAX CARBO
BOTAURUS STELLARIS
IXOBRYCHUS MINUTUS
NYCTICORAX NYCTICORAX
ARDEOLA RALLOIDES
EGRETTA GARZETTA
EGRETTA ALBA
ARDEA CINEREA
ARDEA PURPUREA
CICONIA NIGRA
CICONIA CICONIA
PLATALEA LEUCORODIA
CYGNUS OLOR
CYGNUS CYGNUS
CYGNUS BEWICKII
ANSER FABALIS
ANSER ALBIFRONS
ANSER ANSER
BRANTA CANADENSIS
TADORNA FERRUGINEA
ANAS PENELOPE
ANAS STREPERA
ANAS CRECCA
ANAS PLATYRHYNCHOS
ANAS ACUTA
ANAS QUERQUEDULA
ANAS CLYPEATA
NETTA RUFINA
AYTHYA FERINA
AYTHYA NYROCA
AYTHYA FULIGULA
MELANITTA FUSCA
BUCEPHALA CLANGULA
MERGUS SERRATOR
MERGUS MERGANSER
PERNIS APIVORUS
MILVUS MIGRANS
4
pulli
ostatní celkem zpìtná hlášení
v roce 2005
pulli full-grown
total
found
in 2005
0
0
0
0
0
2
23
3
0
13
0
0
0
246
0
206
303
10
222
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
229
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
12
41
0
2
0
2
0
0
0
2
16
1
0
0
0
7
0
7
11
0
69
0
0
0
1
5
0
0
0
1
3
99
0
1
0
0
6
0
23
0
4
0
2
7
0
0
2
0
2
0
2
23
5
16
14
0
0
0
253
0
213
314
10
291
0
0
0
1
10
0
0
0
1
3
328
0
1
0
0
7
0
24
0
4
0
2
19
41
0
0
0
0
0
0
3
0
1
0
0
0
0
0
0
17
20
21
301
0
0
0
0
10
0
0
0
0
1
12
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
okroužkováno
1934-2005
grand totals
1934-2005
6
21
1002
354
12
742
2074
316
2420
7139
17
155
216
8790
1051
4259
24328
185
11855
8
1
7
4
3053
3
3
3
1457
1017
15560
7
813
614
224
3576
49
4517
3
694
5
9
639
803
45
CZP
TB 733
(3N)
08.08.2004
30.10.2005
Žehuò, (NB), Vyskoèil Jiøí
Marais du Vigueirat, France
20, 1094 km, 448
50.08N
43.34N
15.18E
04.34E
CZP
TC 82068
(5M)
13.04.2005
24.10.2005
Postøekov, (DO), Bošek Václav
Villeton, France
20, 1108 km, 194
49.28N
44.21N
12.48E
00.16E
CZP
TA 72084
(3N)
18.07.2003
05.12.2005
Chudenín, (KT), Novák František
Castell D´Aro, Spain
20, 1144 km, 871
49.18N
41.48N
13.06E
03.01E
20.07.2004
12.03.2005
Chudenín, (KT), Novák František
Arguedas, Spain
20, 1384 km, 235
49.18N
42.11N
13.06E
01.34W
CZP
TB 12349
(4F)
Zvonohlík zahradní Serinus serinus
n=4 (S 2, M 0, L 2)
Z 1 (Italy 1)
CZP TB
CZP
23634
S 268862
(5F) 25.04.2004
23.04.2005
(4M)
03.04.2004
25.02.2005
Zvonek zelený Carduelis chloris
n=40 (S 34, M 2, L 4)
C 1 (SIL 1)
Z 3 (Slovenia 1, Estonia 1, Italy 1)
Øíèany, (PH), Moudrý Zdenìk
Zliv, (CB), Michala Kopeèková
40, 104 km, 363
49.59N
49.04N
14.40E
14.22E
Podìlusy, (BN), Koudelka Vladimír
Pianello-Ostra, Italy
20, 698 km, 328
49.50N
43.38N
14.34E
13.08E
SIL
AM 59492 (5F)
20.02.2005
20.08.2005
Bizovik, Slovenia
Sedlec, (BV), Chytil Josef
20, 343 km, 181
46.03N
48.47N
14.35E
16.42E
CZP
N 483484
(5F)
26.05.2003
31.01.2005
Olešnice, (BK), Polách Jaroslav
Volèja Draga, Slovenia
20, 453 km, 616
49.33N
45.55N
16.25E
13.41E
CZP
N 484656
(4M)
27.07.2003
11.03.2005
Pavlov, (BV), Holáò Vladimír
Pianello-Ostra, Italy
20, 644 km, 593
48.52N
43.37N
16.41E
13.08E
CZP
N 476300
(6M)
06.01.2005
16.04.2005
Sudislavice, (BN), Suk Bohumil
Jarvakandi, Estonia
20, 1200 km, 100
49.36N
58.46N
15.02E
24.49E
Stehlík obecný Carduelis carduelis
n=13 (S 9, M 1, L 3)
C 2 (HGB 1, SKB 1)
Z 2 (Slovenia 1, Spain 1)
HGB A 304502
(5M)
19.02.2005
10.06.2005
Sumony, Hungary
Šilheøovice, (OP), Stolarczyk Jiøí
20, 442 km, 111
45.58N
49.56N
17.56E
18.17E
CZP
(4N)
10.09.2005
19.11.2005
Termesivy, (HB), Hlaváè Václav
Ravnica, Slovenia
20, 427 km, 70
49.36N
45.59N
15.37E
13.42E
46
T 723867
Tab. 1: Nejvíce kroužkované druhy pìvcù a nepìvcù v Èeské republice v roce 2005.
Table 1: Top ten of ringed passerines and non-passerines in the Czech Republic in 2005.
Pìvci
Passerines
Èížek lesní
Carduelis spinus
Sýkora koòadra
Parus major
Vlaštovka obecná
Hirundo rustica
Pìnice èernohlavá
Sylvia atricapilla
Rákosník obecný
Acrocephalus scirpaceus
Sýkora modøinka
Parus caeruleus
Zvonek zelený
Carduelis chloris
Králíèek obecný
Regulus regulus
Budníèek menší
Phylloscopus collybita
Èervenka obecná
Erithacus rubecula
Poèet ex.
No. ind.
2004
in 2004
21081
1
11269
2
9398
4
7123
5
6929
3
6484
6
5770
10
3875
11
3691
9
3642
8
Nepìvci
Non-passerines
Racek chechtavý
Larus ridibundus
Poštolka obecná
Falco tinnunculus
Kalous ušatý
Asio otus
Moták pochop
Circis aeruginosus
Puštík obecný
Strix aluco
Strakapoud velký
Dendrocopos major
Ledòáèek øíèní
Alcedo atthis
Kánì lesní
Buteo buteo
Sova pálená
Tyto alba
Krahujec obecný
Accipiter nisus
Poèet ex.
No. ind.
2004
in 2004
2221
1
1717
2
1263
4
913
5
651
3
634
10
579
6
547
11
481
14
368
12
Tab. 2: Nejvíce kroužkované druhy ptákù v ÈR v roce 2005 (pull.)
Table 2: Top ten of species ringed as pullus
Pìvci
Passerines
Pull.
Nepìvci
Non-passerines
Pull.
Vlaštovka obecná Hirundo rustica
Sýkora koòadra Parus major
Lejsek bìlokrký Ficedula albicollis
uhýk obecný Lanius collurio
Sýkora modøinka Parus caeruleus
Rehek domácí Phoenicurus ochruros
Brhlík lesní Sitta europaea
Špaèek obecný Sturnus vulgaris
Sýkora uhelníèek Parus ater
Jiøièka obecná Delichon urbica
3793
2101
1852
1184
966
689
623
397
357
276
Racek chechtavý Larus ridibundus
Poštolka obecná Falco tinnunculus
Moták pochop Circus aeruginosus
Puštík obecný Strix aluco
Sova pálená Tyto alba
Kánì lesní Buteo buteo
Èáp bílý Ciconia ciconia
Volavka popelavá Ardea cinerea
Kachna divoká Anas platyrhynchos
Labu velká Cygnus olor
2111
1178
900
612
339
328
303
246
229
222
3
U skupiny pìvcù bylo tradiènì vysokých poètù dosaženo u sýkory koòadry a vlaštovky
obecné.
U døíve hojnì kroužkované lindušky luèní nedosáhl poèet okroužkovaných ptákù ani
100 ex. (z toho pouze 17 oznaèených ptákù v kategorii full-grown). Zimní sezóna 2004/
2005 pøinesla silnou invazi brkoslavù severních, kterých bylo v roce 2005 oznaèeno 1286
exempláøù (druhý nejvyšší poèet v historii). Poèty rákosníkù (Acrocephalus sp.) se po
velice úspìšné sezónì 2004 vrátily k pìtiletému prùmìru (což ale v meziroèním srovnání
znamená napø. u rákosníka obecného až 50% pokles). Podobný pokles poèetnosti byl
zaznamenán i u budníèka vìtšího a menšího a moudivláèka lužního - 271 okr. ex. je
nejménì od roku 1979. U rákosinných druhù ptákù stojí za zmínku 608 okroužkovaných
sýkoøic vousatých (více než 60 % z nich oznaèeno na Novozámeckém rybníku v okrese
Èeská Lípa - J. Klápštì).
Zmínku zaslouží 1852 pull lejskù bìlokrkých, oznaèených pøedevším díky aktivitì
dvojice J. Horák, K. Harant na Královehradecku respektive P. Adamík, M. Krist na
Olomoucku.
Vzrùstají trend vykazují poèty okroužkovaných vrabcù polních (druhý nejvyšší poèet).
Vysoké poèty pìnkavovitých ptákù, zmínìné v úvodu, doplòuje 2417 okroužkovaných
stehlíkù obecných a 2165 dlaskù tlustozobých (více než polovina z nich oznaèena na
Zlínsku - J. Svieèka, P. Pavelèík). Stejnì jako u èížkù a zvonkù se, bohužel, jedná o
prùtažné ptáky, chytané zejména v období jarní migrace.
Ze vzácných kroužkovaných druhù nepìvcù lze zmínit 2 potáplice severní, kroužkované
v Plzni a Nymburku (M. Paisker, Z. Smolík) po nìkolika letech opìt kroužkované 2 pull.
potápky èernokrké (Chomutovsko - F. Novák, F. Zicha), 2 ex. morèáka velkého (Ostravsko
- A. Kubenka), 3 pull. orla královského (Bøeclavsko - P. Horák), 1 ex. chøástala malého
(Nymbursko- M. Jelínek), 2 pull. racka bìlohlavého (Bøeclavsko - J. Chytil), 4 ex. dudka
chocholatého (Bøeclavsko, Èeskolipsko - L. Viktora, O. Illich, J. Brožek).
U pìvcù stojí za zmínku 2 ex. lindušky rudokrké (Krkonoše, Nymbursko - L. Èerva, M.
Jelínek), 3 ex. rákosníka tamaryškového (Bøeclavsko, Znojemsko, Písecko - J. Chytil, P.
Louda, J. Šebestian), rákosník ostøicový (Nymbursko - M. Jelínek), budníèek zlatohlavý
(Krkonoše - F. Zicha), budníèek pruhohlavý (Pardubicko - F. Štancl), èeèetka bìlavá
(Krkonoše - F. Zicha) a snìhule severní (Èeské Budìjovice - K. Klíma).
V roce 2005 využilo kroužkovací licenci (tj. okroužkovalo alespoò jednoho ptáka) 333
kroužkovatelù.
Na 20 lokalitách probìhl druhý roèník odchytové akce CES, která má za cíl zachytit
pøedevším zmìny v poèetnosti a v hnízdní úspìšnosti bìžných druhù pìvcù.
Kroužkovací stanice dìkuje všem kroužkovatelùm, spolupracovníkùm a sponzorùm,
bez jejichž práce, podpory, nadšení a pochopení by tato kroužkovací zpráva nemohla
vzniknout.
2
CZP
TC 56520
(4F)
03.05.2005
12.10.2005
Mydlovary, (CB), Vitek František
Agramunt, Spain
20, 1313 km, 162
49.05N
41.50N
14.21E
01.02E
Èížek lesní Carduelis spinus
n=72 (S 32, M 15, L 25)
C 11 (RUM 3, HES 2, SIL 1, SVS 2, EEM 1, PLG 1, SFH 1)
Z 13 (Germany 3, Finland 3, Slovenia 1, Portugal 1, Spain 1, France 1, Austria 1, Russia
1, Switzerland 1)
CZP
S 221870
(4M)
27.02.2004
07.03.2005
Jílové u Prahy, (PZ), Pletka Zdenìk
Langenweissbach, Germany
01, 159 km, 374
49.54N
50.38N
14.30E
12.35E
CZP
TA 74239
(5F)
16.02.2003
12.03.2005
Prùhonice, (PZ), Zicha František
Erlangen Bruck, Germany
20, 259 km, 755
50.00N
49.34N
14.33E
11.00E
CZP
S 282183
(5M)
27.02.2005
23.10.2005
Pardubice, (PA), Horák Jan
Bromberg/Ebensee, Austria
20, 289 km, 238
50.02N
47.48N
15.47E
13.46E
CZP
TB 72740
(4M)
20.03.2005
29.10.2005
Nová Bystøice, (JH), Musil Stanislav
Tomišelj, Slovenia
20, 342 km, 223
49.01N
45.58N
15.06E
14.29E
SIL
AM 73761 (3M)
23.10.2004
31.03.2005
Ravnica, Slovenia
Tuchonice, (CB), Žibøidová Milena
20, 359 km, 159
45.59N
49.10N
13.42E
14.31E
CZP
TX 97383
(4F)
08.02.2003
25.02.2005
Praha 4 (AA), Koudelka Vladimír
Brenz, Germany
01, 421 km, 748
50.01N
53.23N
14.27
11.40E
RUM XL 11591
(5F)
06.05.2003
25.02.2005
Rybachiy, Russia
Praha 4, (AA), Votýpka Václav
20, 445 km, 661
50.05N
50.01N
20.44E
14.30E
HES B 198003
(6F)
14.03.2005
29.03.2005
Neuhausen, Switzerland
Tuchonice, (CB), Žibøidová Milena
20, 466 km, 15
47.40N
49.10N
08.37E
14.31E
PLG KV 52514
(6M)
19.03.2004
15.01.2005
Gdynia - Witomino, Poland
Praha 4, (AA), Votýpka Václav
20, 570 km, 302
54.30N
50.01N
18.30E
14.26E
CZP
S 218450
(4M)
13.03.2004
12.10.2005
Praha 4, (AA), Žibøid Zdenìk
Col de Jaman, Switzerland
20, 683 km, 578
50.01N
46.27N
14.30E
06.59E
CZP
S 299568
(6M)
30.03.2005
27.06.2005
Praha 9 (AA), Štancl Vít
Rybachiy, Russia
20, 690 km, 89
50.08N
55.05N
14.34E
20.44E
RUM XF 32011
(3M)
28.07.2004
28.02.2005
Rybachiy, Russia
Praha 6 , (AA), Svoboda Josef
20, 702 km, 215
55.05N
50.06N
20.44E
14.21E
RUM XF 51780
(3F)
14.09.2004
04.03.2005
Rybachiy, Russia
Sudislavice, (BN), Suk Bohumil
20, 722 km, 171
55.05N
49.36N
20.44E
15.02E
47
HES B 70799
(4M)
15.10.2002
20.04.2005
Col de Jaman, Switzerland
Tøi Studnì, (ZR), Èejka Jaromír
44, 759 km, 918
46.27N
49.37N
06.59E
16.02E
SVS
CB 51396
(3M)
25.09.2004
22.02.2005
Aneby-Ralangen, Sweden
Dolní Èermná, (UO), Rùžièka Jan
20, 884 km, 150
57.52N
49.59N
14.51E
16.34E
SVS
BX 90569
(3F)
02.10.2002
26.02.2005
Hammaron, Sweden
Praha 9, (AA), Štancl Vít
20, 1016 km, 878
59.15N
50.08N
13.30E
14.34E
EEM V 33508
(2F)
14.09.2004
11.02.2005
Lao, Estonia
Praha 4, (AA), Votýpka Václav
20, 1108 km, 150
58.15N
50.01N
24.07E
14.30E
CZP
S 223436
(4F)
02.04.2005
13.07.2005
Bøehynì, (CL), Veselý Jaroslav
Kirstinmaki, Finland
44, 1241 km, 102
50.34N
60.12N
14.42
24.40E
CZP
TB 95370
(6M)
13.03.2004
10.03.2005
Øíèany, (PH), Zicha František
Saint Medard en Jalles, France
20, 1286 km, 362
49.59N
44.53N
14.40E
00.42W
SFH
T 32169
(3M)
25.09.2004
20.02.2005
Vantaa, Finland
Praha 4, (AA), Votýpka Václav
20, 1314 km, 148
60.17N
50.01N
24.48E
14.30E
CZP
S 263485
(5F)
11.03.2004
12.06.2005
Prùhonice, (PZ), Zicha František
Hevosoja, Finland
01, 1339 km, 458
50.00N
60.41N
14.33E
24.23E
CZP
S 277274
(5F)
17.02.2005
12.06.2005
Praha 6, (AA), Novák František
Ronkonvaara, Finland
62, 1640 km, 115
50.05N
62.20N
14.20E
29.16E
CZP
P 92207
(5M)
11.03.2005
31.10.2005
Øíèany, (PH), Moudrý Zdenìk
San Juan de Alicante, Spain
20, 1758 km, 234
49.59N
38.24N
14.40E
00.25W
CZP
S 264106
(4M)
10.03.2004
13.11.2005
Jílové u Prahy, (PZ), Pletka Zdenìk
Setúbal, Portugal
20, 2246 km, 613
49.54N
38.31N
14.30E
08.53W
48
Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea Praha za rok 2005
Report on Czech Bird Ringing for 2005
Jaroslav Cepák & Petr Klvaòa
Kroužkovací stanice NM, Hornomìcholupská 34, 102 00 Praha 10-Hostivaø, e-mail:
[email protected]
Cílem každoroèní zprávy je sumarizace výsledkù kroužkovací èinnosti na území Èeské
republiky v pøedchozím roce. V roce 2005 bylo na území Èeské republiky okroužkováno
153 453 ptákù 194 druhù. To je druhý nejvyšší poèet v historii, hned po pøedchozím
roce 2004. Takto vysokého poètu bylo dosaženo pøedevším díky silnému jarnímu prùtahu
èížkù lesních a zvonkù zelených. U èížka se jedná o vùbec nejvyšší roèní poèet oznaèených
ptákù jednoho druhu v historii.
Ve skupinì nepìvcù pokraèoval pokles okroužkovaných èápù bílých (pouze 303 pull.),
což patrnì souvisí s již druhou velice špatnou hnízdní sezónou. Naopak potìšitelných je
900 okroužkovaných mláïat motáka pochopa, který je po poštolce obecné druhým
nejkroužkovanìjším dravcem a i v historickém souètu okroužkovaných ptákù již pøedstihl
káni lesní. Pøibývání luòáka èerveného a motáka lužního dokladují opìt nejvyšší poèty
oznaèených ptákù (52 resp. 176 ex.).
Pokles poèetnosti byl zaznamenán i u èeského „vlajkového druhu“, chøástala polního 311 okroužkovaných ptákù pøedstavuje nejnižší poèet za posledních 7 let. Je otázkou,
zda to souvisí s poklesem poèetnosti chøástala nebo s pøeorientováním specialistù na
odchyt dalšího druhu zemìdìlské krajiny - køepelky polní, u které je 83 oznaèených
jedincù nejvyšším poètem v historii.
Poèty okroužkovaných bahòákù (celkem 418 ex.) jsou již pouze zlomkem døíve
dosahovaných poètù. Týká se to nejen druhù hnízdících (èejka chocholatá 181 ex., kulík
øíèní 51 ex.), ale i protahujících (napø. jespák obecný a jespák bojovný 0 ex.!). Sluèky
malé, cílového druhu 2005, bylo oznaèeno 23 jedincù.
I pøes celkový silný pokles poèetnosti druhu bylo oznaèeno 2111 pull racka chechtavého,
z toho pøes 40% ale na dlouhodobì sledované lokalitì a nejvìtší východoèeské kolonii
Rzy (UO). Poèty dalšího tradiènì kroužkovaného druhu dlouhokøídlých, rybáka obecného,
klesly na pouhých 75 pull.
Pøedevším díky specializaci bylo dosaženo nejvyššího poètu okroužkovaných jedincù
holuba doupòáka od roku 1991 (celkem 76 ex., z toho 67 pull. ve Šluknovském výbìžku
- M. Malý). U dalšího druhu mìkkozobých, hrdlièky divoké, bylo naopak oznaèeno
pouhých 7 jedincù, což je spolu s rokem 2004 druhý nejnižší poèet v historii - ménì (3
ex.) bylo okroužkováno pouze v roce 1934!
Vysokých poètù okroužkovaných kalousù ušatých (1198 f.g.) a pustovek (161) bylo
dosaženo zejména díky specializaci moravské skupiny (Zváøal, Svieèka, Køižka, Pavelèík),
která oznaèila více než 70% jedincù obou zmínìných druhù. Pouhých 14 oznaèených
sýèkù obecných odráží silný pokles poèetnosti této synantropní sovy.
Ve skupinì šplhavcù bylo dosaženo pøekvapivì vysokých poètù okroužkovaných ptákù
u krutihlava obecného (280 ex. z toho 142 pull.), datla èerného (42 ex.) a žluny zelené
(40 ex. - nejvyšší poèet od roku 1978). U našeho nejhojnìjšího druhu, strakapouda velkého,
je 634 oznaèených ptákù vùbec nejvyšším roèním poètem.
1

Podobné dokumenty

rydlo vzor konec

rydlo vzor konec rozvinutí degenerativních procesù a zmìn oddálit. Øada studií prokázala, že vysoký pøíjem karotenoidù nebezpeèí vzniku staøecké degenerace sítnice snížil. Nejúèinnìjšími karotenoidy jsou lutein a z...

Více

Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea Praha za rok 2004

Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea Praha za rok 2004 Hýl rudý / Carpodacus erythrinus n=1 (S 1, M 0, L 0) Hýl obecný / Pyrrhula pyrrhula n=3 (S 3, M 0, L 0) Dlask tlustozobý / Coccothraustes coccothraustes n=7 (S 4, M 0, L 3) Z 3 (Germany 2, France 1)

Více

kroužkovatel - Kroužkovací stanice

kroužkovatel - Kroužkovací stanice 153 453 ptákù 194 druhù. To je druhý nejvyšší poèet v historii, hned po pøedchozím roce 2004. Takto vysokého poètu bylo dosaženo pøedevším díky silnému jarnímu prùtahu èížkù lesních a zvonkù zelený...

Více

Pokynech... - Kroužkovací stanice

Pokynech... - Kroužkovací stanice Pøíkladem takového pøístupu je projekt CES (Constant Effort Site Scheme – kroužkování za stálého chytacího úsilí). Jedná se o monitorovací metodu, jejímž základem je kroužkování ptákù a která je za...

Více

výroční zpráva 2011 - Nadační fond dětské onkologie KRTEK

výroční zpráva 2011 - Nadační fond dětské onkologie KRTEK Každoroènì se mohou naši vybraní pacienti zúèastnit mezinárodního tábora, který je organizován a pobyt hrazen nadací Bátor Tábor Maïarsko. V roce byly organizovány 2 turnusy, kterých se z KDO FN Br...

Více

kroužkovatel - Kroužkovací stanice

kroužkovatel - Kroužkovací stanice Zákaz kroužkování nìkterých druhù ptákù na hnízdišti Ptáky druhù uvedených v pøíloze vyhlášky è.152/2006 sb. o odchylném postupu pøi znaèení ptákù a vyjímce ze základních ochranných podmínek zvlášt...

Více