Průvodce nákladní přepravou Českých drah

Komentáře

Transkript

Průvodce nákladní přepravou Českých drah
Průvodce nákladní přepravou
Českých drah
26. Uložení a zajištění nákladů dříví
v železničních nákladních vozech (2. část)
červen 2006
ýeské dráhy, a. s.
Generální Ĝeditelství
Odbor nákladní dopravy a pĜepravy
NábĜeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1
PrĪvodce
nákladní pĢepravou
ÿeských drah
26
Uložení a zajištďní nákladĪ dĢíví
v železniĀních nákladních vozech
ÿást 2
ġezivo
ýERVEN 2006
Zpracoval Ing. Miloslav KĜíž, systémový specialista
OBSAH
Úvod ...............................................................................................................................5
Namáhání bČhem pĜepravy ...........................................................................................6
DĤležité informace o nakládacích smČrnicích ................................................................8
Charakteristika loženého zboží ....................................................................................11
ěezivo omítané, svázané do balíkĤ/paketĤ .................................................................13
ěezivo neomítané, svázané do balíkĤ/paketĤ .............................................................45
PĜípustná hmotnost nákladu ........................................................................................50
NejvČtší rozmČry nákladu ............................................................................................57
PĜivázání nákladu ........................................................................................................59
Vozy ..............................................................................................................................69
Kde nás najdete ............................................................................................................85
Ložné závady.................................................................................................................87
PĜílohy:
PĜíloha 1 – Nakládací smČrnice 2.2.2
„ěezivo omítané, nehoblované,
svázané do balíkĤ“ ........................................... vloženo jako samostatný list
PĜíloha 2 – Nakládací informace 0.6 „Nevratné vázací prostĜedky
k zajištČní nákladu“ ....................................................................................91
PĜíloha 3 – Vyhláška PTV G 19/43-44/2002, oznaþení zajišĢovacích pásek
a popruhĤ ...................................................................................................92
PĜíloha 4 – PĜíklad nakládání 200/81-001-03 „Nevratné zajišĢovací prostĜedky
k pĜivázání: tkaninové popruhy OBB – model 2002“ .................................93
2
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
AAE
BDŽ
CFL
CFR
CFS
CH
COTIF
ýD
ýR
ýSN
daN
DB
DSB
EN
FS
GySEV
HSH
HŽ
JŽ
LG
MÁV
MŽ
N
NS
ÖBB
PKP
PTV
RIV
SŽ
TCDD
UIC
ŽFBH
ŽSSK
železnice Ahaus-Alstätte
Bulharské státní dráhy
Národní spoleþnost lucemburských železnic
Rumunské železnice
Syrské železnice
ěecké železnice, a. s.
Úmluva o mezinárodní železniþní pĜepravČ zboží
ýeské dráhy, a. s.
ýeská republika
ýeská státní norma
deka Newton, jednotka síly
NČmecká dráha, a.s.
Railion Denmark (Dánsko)
Evropská norma
Italské železnice
Železnice Raab-Oedenburg-Ebenfurt
Albánské železnice
Chorvatské železnice
Spoleþenství jugoslávských železnic
Litevské železnice
Maćarské státní dráhy
Železnice Makedonie
Newton, jednotka síly
Railion Nederland (Holandsko)
Rakouské spolkové dráhy
Polské státní dráhy
PĜepravní a tarifní vČstník
Úmluva o vzájemném používání železniþních nákladních vozĤ mezi železniþními podniky (od 1. 7. 2006 zrušena)
Slovinské železnice
Turecké státní dráhy
Mezinárodní železniþní unie
Železnice federace Bosny a Hercegoviny
Železniþná spoloþnosĢ, a. s. (Slovensko)
3
POUŽITÁ LITERATURA
ýSN 49 1020
– Jehliþnaté a listnaté Ĝezivo; PĜepravní svazky
ýSN EN 12195-1
– ProstĜedky pro zajišĢování bĜemen na silniþních vozidlech – Bezpeþnost – ýást 1:
Výpoþet pĜivazovacích sil
ýSN EN 12195-2
– ProstĜedky pro zajišĢování bĜemen na silniþních vozidlech – Bezpeþnost – ýást 2:
PĜivazovací popruhy ze syntetických vláken
Holztransporte
– brožura Rail Cargo Austria, vydání 1997
Die Güterwagen der Bahn
– brožura DB, vydání 2005
Güterwagen, Technische Daten und Details
– brožura ÖBB, vydání 2006
4
ÚVOD
Následující pĜíruþka je urþena zákazníkĤm a zamČstnancĤm ýeských drah (ýD) jako informace o zpĤsobech správného uložení a zajištČní Ĝeziva, dĜevČných pražcĤ
a dĜevotĜískových desek v železniþních nákladních vozech. PĜíruþka je volným pokraþováním pĜedchozí þásti první, která se zabývala zásadami uložení a zajištČní kmenového dĜíví, kulatiny, dĜevČných sloupĤ, štČpkĤ a pilin. PĜi její tvorbČ byly využity poznatky z praxe
se zĜetelem na požadavky zákazníkĤ a specifické požadavky pĜepravy zboží tohoto druhu
po železnici. Neopomenutelným zdrojem poznatkĤ byl rozbor pĜíþin ložných závad vyskytujících se u zásilek Ĝeziva. PĜíruþka by mČla být praktickým vodítkem ke správnému zpĤsobu uložení a zajištČní tČchto nákladĤ v železniþních nákladních vozech. Ustanovení þásti/kapitoly „PĜivázání“ lze uplatnit také pĜi naložení jiných druhĤ zboží do železniþních nákladních vozĤ.
MČjte vždy na zĜeteli, že pro bezpeþnou pĜepravu zboží po železnici je nutné se Ĝídit Nakládacími smČrnicemi UIC (dále jen nakládací smČrnice). Tyto nakládací smČrnice vydává
Mezinárodní železniþní unie (UIC) a platí jak pro mezinárodní železniþní pĜepravu provádČnou þlenskými železniþními podniky v rámci Úmluvy o mezinárodní železniþní pĜepravČ
zboží COTIF, tak i pro vnitrostátní pĜepravu na tratích ýeských drah. Dodržení nakládacích smČrnic pĜi nakládce vozu nejen chrání zboží pĜed poškozením, ale také omezuje
možnost vzniku ložné závady bČhem pĜepravy. Tím se ten, kdo zásilku naloží a zajistí,
výraznČ podílí na vytvoĜení optimálních podmínek pro zajištČní bezproblémové pĜepravy
zásilky v požadované kvalitČ.
Pokyny a údaje uvedené v této pĜíruþce odpovídají ustanovením nakládacích smČrnic ve
znČní k 1.1.2006. Z tohoto dĤvodu je nutné pĜi použití této pĜíruþky brát na zĜetel zmČny
nakládacích smČrnic, ke kterým dochází i dvakrát roþnČ (zpravidla k 1.1 a 1.7.) tak, aby
nedošlo k použití již neplatných pokynĤ a doporuþení a tím k možnému ohrožení bezpeþnosti železniþního provozu nebo samotného loženého zboží. Žádáme Vás proto, abyste se
pĜi nakládce Ĝídili platnými nakládacími smČrnicemi, které garantují bezpeþnou pĜepravu a
napomáhají zamezit škodám na loženém zboží a železniþních nákladních vozech. Aktuální nakládací smČrnice mají k dispozici zamČstnanci ýD v železniþních stanicích a jsou
také pĜístupné na webových stránkách ýD Cargo www.cdcargo.cz
ObsahovČ nemĤže pĜíruþka postihnout všechny okolnosti, které mohou pĜi nakládce uvedených produktĤ nastat. Proto jsme pĜipraveni Vám poskytnout pomoc pĜi Ĝešení otázek
souvisejících se zpĤsobem uložení a zajištČní dĜíví a výrobkĤ z nČj v železniþních nákladních vozech. K tomu je povČĜena skupina odborníkĤ – zábranáĜĤ odboru nákladní dopravy
a pĜepravy generálního Ĝeditelství ýeských drah, kteĜí jsou pĜipraveni pomoci odesílatelĤm
a odesílacím stanicím svými vČdomostmi a zkušenostmi. Kontaktní spojení vþetnČ adres
pĜíslušných zábranáĜĤ ýeských drah naleznete na stranČ 85.
Ustanovení o zpĤsobech uložení a zajištČní zboží, která jsou obsažena v této pĜíruþce, lze
použít jen tehdy, pokud ložené zboží odpovídá charakteristice, která je uvedena v odstavci
„Ložené zboží“ daného doporuþení. Je-li charakteristika loženého zboží odlišná, musí se
vycházet z pĜíslušných zásad ze svazku 1 nakládacích smČrnic.
5
NAMÁHÁNÍ BĎHEM PġEPRAVY
PĜi nakládce a pĜepravČ zboží je nejdĤležitČjší zachování bezpeþnosti. Zboží, které je naloženo na jakémkoli dopravním prostĜedku, musí být naloženo a zajištČno tak, aby odolalo
namáháním, kterým bude bČhem pĜepravy vystaveno. Proto mČjte stále na zĜeteli namáhání vznikající bČhem pĜepravy a vþasnými preventivními opatĜeními pĜispČjte k zajištČní
bezpeþné pĜepravy. Namáhání jsou u rĤzných dopravních prostĜedkĤ rozdílná. PĜi pĜepravČ po železnici vyžadují zvláštní pozornost síly, které mohou pĤsobit na ložené zboží v podélném smČru vozu (hlavnČ pĜi tvorbČ vlakĤ, tj. za posunu, kdy pĜípadné nárazy nelze zcela vylouþit). Nelze však opomíjet ani síly vznikající bČhem jízdy vlaku v pĜíþném a svislém
smČru. Síly pĤsobící na náklad bČhem pĜepravy po železnici tak mohou dosáhnout:
• v podélném smČru vozu (dopĜedu i dozadu):
4násobek tíhové síly nákladu (0,4 G),
0,5násobek tíhové síly nákladu (0,5 G),
• v pĜíþném smČru vozu (do boþních stran):
• ve svislém smČru (nahoru a dolĤ):
0,3násobek tíhové síly nákladu (0,3 G).
Síly orientované svisle nahoru zmenšují tĜení mezi nákladem a podlahou vozu a tím podporují posuv zboží v podélném i pĜíþném smČru vozu.
U vozĤ zaĜazených v ucelených vlacích, v kombinované dopravČ (velké kontejnery, výmČnné nástavby, návČsy a silniþní nákladní vozidla), u vozĤ s tlumícími zaĜízeními þelní1
kĤ, jakož i u vozĤ se zákazem odrážení a spouštČní lze poþítat v podélném smČru vozu
s namáháními menšími silami. Mohou dosahovat jednonásobek tíhové síly nákladu (1 G),
takže zhruba odpovídají namáháním v podélném smČru obvyklým v silniþní dopravČ.
1
NČkteré železniþní podniky (napĜ. Railion Deutschland AG, ÖBB) považují zásilky se zákazem odrážení a spouštČní za mimoĜádné
zásilky a úþtují za jejich pĜepravu vyšší cenu než u bČžných zásilek s normálním zacházením pĜi posunu.
6
U zásilek urþených v dílþím úseku na pĜepravní cestČ také k pĜepravČ na lodním pĜevozu
(trajektu) je nutno již pĜed nakládáním na železniþní nákladní vĤz poþítat s vČtšími namáháními než þiní výše uvedené hodnoty namáhání uvedené pro pĜepravu po železnici. Tyto
se u jednotlivých linek lodních pĜevozĤ podstatnČ liší. ObecnČ se vychází pro námoĜní
pĜepravu pĜi dimenzování zajištČní nákladu z následujících sil:
• v podélném smČru (dopĜedu i dozadu):
0,2násobek tíhové síly nákladu (0,2 G),
• v pĜíþném smČru (do boþních stran):
0,7 násobek tíhové síly nákladu (0,7 G),
• ve svislém smČru (nahoru a dolĤ):
2,2 násobek tíhové síly nákladu (2,2 G).
Síly, které pĤsobí na náklad bČhem pĜepravy, mohou zpĤsobit to, že náklad uložený na
dopravním prostĜedku nezĤstane na svém místČ a uvede se do pohybu. Uvede-li se náklad do pohybu, vymkne se kontrole a je potom možné, že tím dojde k poškození nákladu
a dopravního prostĜedku.
Náklad, který se na voze nekontrolovanČ posunuje, mĤže poškodit nejen sám sebe nebo
vĤz, ale mĤže také bČhem jízdy spadnout z vozu a tak podstatnČ ohrozit bezpeþnost provozu. Také pĜi vykládce mĤže posunutý náklad neoþekávanČ spadnout a tak ohrozit osoby. ZajištČní nákladu musí odpovídat podmínkám normálního železniþního provozu. Normálním železniþním provozem se však nerozumí jen klidná, kontrolovaná jízda s rychlostí
pĜizpĤsobenou stavu nákladu. Podle nakládacích smČrnic patĜí k normálnímu železniþnímu provozu také dovolené nárazy pĜi posunu, prudké brzdČní, odpor vČtru a vibrace pĜi
jízdČ nákladního vlaku rychlostí až 120 km/hod. Proto se musí každý náklad zajistit!
7
DĩLEŽITÉ INFORMACE O NAKLÁDACÍCH SMĎRNICÍCH
Orientaci v otázkách výbČru vhodného vozu, zpĤsobu uložení a zajištČní zboží v železniþním nákladním voze i vlastní uložení a zajištČní Vám usnadní nakládací smČrnice, které
vydává Mezinárodní železniþní unie (UIC). Tyto jsou zveĜejnČny ve tĜech samostatných
svazcích, z nichž
− svazek 1 „Zásady“ obsahuje všeobecné zásady pro uložení a zajištČní zboží ve voze,
které musí být pĜi nakládce dodrženy, aby byla zachována bezpeþnost železniþního
provozu a zboží bylo pĜepraveno bez poškození nebo ztráty. Zásady svazku 1 se použijí zejména tehdy, není-li pro daný druh zboží ve svazku 2 k dispozici odpovídající nakládací smČrnice nebo vhodný pĜíklad nakládání nebo také tehdy, nelze-li pĜíslušnou
nakládací smČrnici ve všech ustanoveních dodržet;
− svazek 2 „Zboží“ obsahuje vlastní nakládací smČrnice, tj. právnČ závazné pokyny pro
výbČr vozu, zpĤsob uložení a zajištČní u vybraných, konkrétních druhĤ zboží;
− svazek 3 „TraĢové tĜídy“ obsahuje seznam traĢových tĜíd platných na tratích pĜevážnČ
evropských, þlenských železniþních podnikĤ Úmluvy COTIF a slouží ke zjištČní tzv.
smČrodatné traĢové tĜídy (pĜípustné hmotnosti na nápravu a hmotnosti na bČžný metr
vozu) pro zamýšlenou pĜepravní cestu.
NAKLÁDACÍ SMċRNICE
Nakládací smČrnice jsou zpracovány se zárukou bezpeþné a bezzávadné pĜepravy loženého zboží a minimálních nákladĤ na jeho zajištČní. Pro dĜíví a výrobky z nČj jsou obsaženy ve svazku 2 v kapitole 2 „DĜíví“ nakládací smČrnice:
2.1 pro kmenové dĜíví,
2.1.1 pro kulatinu (vlákninu) 2 m dlouhou (obsažena jen v þeském vydání svazku 2),
2.2.2 pro Ĝezivo omítané, nehoblované, svázané do balíkĤ,
2.2.3 pro Ĝezivo omítané, nehoblované, svázané do balíkĤ,
2.4 pro dĜíví ve svazcích,
2.5 pro dĜevČné pražce (paketované),
2.6 pro dĜevČné pražce napuštČné (paketované),
2.7 pro dĜevČné pražce (nepaketované),
2.8 pro dĜevČné štČpky,
2.9 pro desky z pĜekližky, lisované desky.
Nakládací smČrnice pro Ĝezivo, dĜevČné pražce, dĜevČné štČpky a pro desky z pĜekližky,
lisované desky jsou souþástí této pĜíruþky ve znČní platném k 1. 7. 2006. Nakládací smČrnice 2.2.2 pro Ĝezivo omítané je zámČrnČ vložena do této pĜíruþky na volném listu, aby ji
bylo možné vyjmou a ve vhodném obalu prakticky použít pĜímo u železniþního nákladního
vozu. PĜi nakládce výše uvedených druhĤ zboží se Ĝićte pĜednostnČ pokyny pĜíslušné nakládací smČrnice.
Nakládací smČrnice jsou ve svazku 2 vytištČny na papíru barvy bílé.
8
PěÍKLADY NAKLÁDÁNÍ
Svazek 2 „Zboží“ nakládacích smČrnic obsahuje rovnČž tzv. pĜíklady nakládání, které mají
charakter doporuþení zpĤsobu uložení a zajištČní zboží na železniþních nákladních vozech. RovnČž pĜíklady nakládání jsou zpracovány pro vybrané druhy zboží. OdchylnČ
od nakládacích smČrnic jsou však vytištČny na papíru barvy modré, rĤžové nebo žluté.
Jejich barevné provedení nejen rozlišuje pĜíklady nakládání od nakládacích smČrnic, ale
také upozorĖuje na jejich odchylnou platnost. Zatímco nakládací smČrnice jsou závazné
na tratích všech þlenských železniþních podnikĤ, pĜíklady nakládání mohou také platit jen
na tratích urþitých železniþních podnikĤ. Je tomu tak proto, že pĜíklady nakládání zpravidla
obsahují zpĤsoby uložení a zajištČní zboží, které se teprve ovČĜují nebo které vykazují odchylky (vČtšinou úlevy) od zásad svazku 1 nakládacích smČrnic.
Modrý pĜíklad nakládání platí na tratích všech þlenských železniþních podnikĤ a zpĤsob
uložení a zajištČní zboží v nČm uvedený plnČ odpovídá zásadám svazku 1 nakládacích
smČrnic.
RĤžový pĜíklad nakládání platí jen na tratích urþitých železniþních podnikĤ vyjmenovaných
v odstavci „PĜepravní cesta/souhlas udČlen“ a zpĤsob uložení a zajištČní zboží v nČm uvedený je zpravidla odchylný od zásad svazku 1 nakládacích smČrnic.
Žlutý pĜíklad nakládání platí jen ve vnitrostátní pĜepravČ na tratích vydávajícího železniþního podniku a zpĤsob uložení a zajištČní zboží v nČm uvedený je zpravidla odchylný od
zásad svazku 1 nakládacích smČrnic.
JAK SE ORIENTOVAT V NAKLÁDACÍ SMċRNICI NEBO PěÍKLADU NAKLÁDÁNÍ?
Obojí vycházejí z jednotného základního vzoru.
9
DĤležité upozornČní:
Ustanovení nakládacích smČrnic a pĜíkladĤ nakládání uvedená na levé polovinČ stránky
platí pro jednotlivé vozy a skupiny vozĤ, proto normy v nich uvedené napĜ. pro pevnost
vázacích prostĜedkĤ jsou s ohledem na vyšší namáhání v podélném smČru pĜísnČjší
a finanþnČ nároþnČjší než normy uvedené na pravé polovinČ stránky. Ustanovení nakládacích smČrnic uvedená jen na pravé polovinČ stránky platí jen pro vozy zaĜazené do ucelených vlakĤ, pro vozy s tlumícími zaĜízeními þelníkĤ a pro vozy v kombinované dopravČ, tj.
s namáháními v podélném smČru ve výši maximálnČ jednonásobku tíhové síly. Pokud nakládací smČrnice nebo pĜíklad nakládání upravuje zpĤsob uložení a zajištČní zboží pro tyto
dva rozdílné zpĤsoby zacházení s vozem bČhem pĜepravy odlišnČ, je pĜíslušná strana
v daném místČ rozdČlena svislou þarou na dvČ poloviny, aby byly zvýraznČny levá a pravá
polovina strany.
Nedílnou souþástí nakládací smČrnice nebo pĜíkladu nakládání je obrázek v nich uvedený.
Jejich ustanovení oznaþená þíslicí v kroužku se vztahují k þásti obrázku oznaþené stejnou
þíslicí.
Odstavec „DoplĖující údaje“ obsahuje také odkazy na jiná ustanovení nakládacích smČrnic, která je nutno brát na zĜetel pĜi nakládce dané zásilky.
10
CHARAKTERISTIKA LOŽENÉHO ZBOŽÍ
V porovnání s kmenovým dĜívím nebo kulatinou je uložení a zajištČní Ĝeziva na železniþním nákladním voze složitČjší a nároþnČjší. Je to dáno tím, že se jedná o velký poþet prvotních samostatných jednotek (napĜ. desek), z nichž je sestavena vČtší ložná nebo také
manipulaþní jednotka (balík/paket), a z tČchto dílþích manipulaþních jednotek uložených
vedle sebe a nad sebou je sestaven stoh. Celý náklad je pak zpravidla sestaven z nČkolika
stohĤ uložených po celé ložné délce vozu za sebou. To znamená, že náklad Ĝeziva není
sám o sobČ celistvý a stabilní, ale naopak je dČlený a hlavnČ nestabilní, tj. mimo jiné pomČrnČ znaþnČ náchylný ke kymácení do stran. PotĜebná kompaktnost a stabilita nákladu
musí být tedy zajištČna pĜedevším na otevĜených vozech dodateþným zajištČním nákladu.
Chování nákladu Ĝeziva bČhem pĜepravy na železniþním nákladním voze výraznČ ovlivĖuje
také druh loženého Ĝeziva, tedy zda se jedná o Ĝezivo:
• omítané,
• hoblované,
• zabalené ve folii,
• napuštČné (impregnované).
Tyto kategorie Ĝeziva se chovají bČhem pĜepravy na železniþních nákladních vozech odlišnČ. DĤvodem je rozdílná hodnota souþinitele tĜení, zatímco u Ĝeziva omítaného je vyšší
a pohybuje se v rozmezí od 0,2 do 0,4 u Ĝeziva hoblovaného je výraznČ nižší (0,1 – 0,3),
což znamená vČtší náchylnost k posuvĤm desek pĜi pĤsobení vnČjších sil. U Ĝeziva zabaleného ve folii závisí posuvy ložných jednotek (paketĤ) na souþiniteli tĜení pro dvojici materiálĤ folie – podložka/proložka.
ěezivo omítané, tj. nehoblované (hrubČ Ĝezané), stohované a svázané do balíkĤ/paketĤ.
Charakteristickým znakem nehoblovaného Ĝeziva je vyšší hodnota souþinitele smykového
tĜení. Z toho vychází pĜíslušné nakládací smČrnice pro tento druh Ĝeziva tím, že mají oproti
obecným zásadám menší nároky na svázání Ĝeziva do balíkĤ a na zajištČní nákladu.
ěezivo hoblované nebo napuštČné (impregnované), stohované a svázané do balíkĤ/paketĤ. Charakteristickým znakem tohoto druhu Ĝeziva je velmi nízká hodnota souþinitele smykového tĜení. V dĤsledku toho je hoblované nebo napuštČné Ĝezivo snadno náchylné na nežádoucí posuvy ve smČru pĤsobící síly, pĜi pĜepravČ po železnici pak zejména v podélném smČru vozu i pĜi namáháních odpovídajících bČžnému provoznímu namáhání. PĜitom dochází u hoblovaného Ĝeziva k posuvĤm jak jednotlivých desek uvnitĜ balíkĤ/paketĤ, tak i balíkĤ/paketĤ ve stohu. Bezpeþné uložení a zajištČní zásilek hoblovaného
Ĝeziva tedy vyžaduje v porovnání s Ĝezivem nehoblovaným vČtší nároky a náklady.
ěezivo zabalené ve folii. Použití folie k zabalení jednotlivých balíkĤ/paketĤ Ĝeziva je požadováno s ohledem na ochranu loženého zboží proti povČtrnostním vlivĤm. PĜináší však
na druhé stranČ nemalé starosti, které vyplývají z druhu a vlastností použité folie. V první
ĜadČ hladká folie s nízkým souþinitelem tĜení umožĖuje nežádoucí, snadné posuvy paketĤ
v podélném i pĜíþném smČru vozu. Za druhé folie na balíku/paketu Ĝeziva je vystavena za
jízdy vlaku velkým silám vČtru. Sebemenší trhlina ve folii nebo její uvolnČná þást se za
jízdy stává potencionálním místem extrémního místa namáhání folie odporem proudícího
vzduchu a je jen otázkou pevnosti folie, resp. jejího upevnČní na balíku/paketu a þasu než
dojde k nežádoucímu roztržení nebo uvolnČní folie. A koneþnČ za tĜetí materiál, ze kterého
je folie zhotovena, musí být ohnivzdorný. I když éra parního provozu na železnici již dávno
skonþila, je tĜeba u zásilek ložených na otevĜených vozech dbát nebezpeþí, které hrozí
díky kapkám roztavené mČdi padajícím na zboží ležící na ložné ploše tČchto vozĤ z troleje
na elektrifikovaných tratích.
11
Platné názvosloví dĜevaĜské výroby používá pro pojmenování základní ložné jednotky sestavené z Ĝeziva výraz svazek. V této pĜíruþce jsou pro pojmenování této základní ložné
jednotky použity pojmy balík nebo paket v souladu s pojmy používanými v nakládacích
smČrnicích.
12
ġEZIVO OMÍTANÉ, SVÁZANÉ DO BALÍKĩ/PAKETĩ
Pro nakládku omítaného Ĝeziva do železniþních nákladních vozĤ platí nakládací smČrnice
2.2.2 „ěezivo omítané, nehoblované, svázané do balíkĤ“ ze svazku 2 nakládacích smČrnic
z kapitoly 2 „DĜíví“. Tato nakládací smČrnice obsahuje zásady správného uložení a zajištČní tohoto druhu zboží pĜi nakládce do vozĤ bČžné stavby i vozĤ speciálních. Nakládací
smČrnice je do této pĜíruþky vložena jako pĜíloha 1 na samostatném listu ve znČní, které je
platné od 1. 7. 2006.
Pro upĜesnČní a v zájmu jednotného výkladu nČkterých ustanovení jsou v následujícím
uvedeny doplĖující vysvČtlivky k obsahu nakládací smČrnice 2.2.2 (znČní pĜíslušného odstavce nakládací smČrnice 2.2.2, jehož se týká následující výklad, je v této kapitole uvedeno pro lepší pĜehled kurzívou):
K loženému zboží:
ěezivo omítané a svázané do kompaktních balíkĤ obdélníkového prĤĜezu 2 pĜevázáními
(síla pĜi pĜetržení nejménČ 700 daN). Nejsou-li balíky svázány kompaktnČ, pak pĜeprava
jen ve vozech dle písmene b).
Tvorba balíkĤ
Úþelem sestavení (shrnutí) Ĝeziva do balíkĤ je vytvoĜení vČtších ložných jednotek, se kterými lze snadno manipulovat.
Balík lze skládat z Ĝeziva jednoho nebo více druhĤ dĜevin, jednoho nebo více druhĤ jakosti, jedné tloušĢky, jedné nebo více šíĜek a délek podle dohody výrobce s odbČratelem. Základní rozmČry balíkĤ dle ýSN 49 1020 jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka
RozmČry pĜíþného prĤĜezu
balíku v mm
ŠíĜka
Výška
1250 až 1450
1250 až 1350
600 až 700
1250 až 1350
1000 až 1200
1000 až 1200
500 až 600
1000 až 1200
800 až 900
800 až 900
500 až 650
500 až 625
Aby byla zajištČna potĜebná soudržnost a stabilita balíkĤ/paketĤ, musí být balíky/pakety ve
tvaru kvádru s pravoúhlým pĜíþným Ĝezem.
13
Balík Ĝeziva – oboustrannČ zaþelený
Dle platných norem je dovoleno utvoĜit také balík/paket z desek až tĜí rĤzných délek. Takový balík/paket musí být jednostrannČ zaþelen (svisle rovný). Pro nakládku tČchto balíkĤ/paketĤ platí nakládací smČrnice 2.2.3 ze svazku 2 nakládacích smČrnic (viz strana
této pĜíruþky).
Balík/paket Ĝeziva rĤzných délek – jednostrannČ zaþelený
14
Kompaktnost balíkĤ/paketĤ
Nakládací smČrnice vyžadují kompaktnost balíku/paketu, což znamená, že balík/paket
musí za všech okolností zachovat svĤj výchozí tvar, soudržnost a hmotnost. Kompaktnost
balíku/paketu, je základním pĜedpokladem pro stabilitu celého nákladu. Kompaktní balík/paket nemá mezery mezi jednotlivými deskami ve vrstvČ, takže pĜi jeho dostateþnČ
pevném pĜevázání jsou vylouþeny pohyby desek uvnitĜ balíku/paketu v pĜíþném a svislém
smČru. Aby byl balík kompaktní, musí mít nejen požadovaný tvar, ale i desky v jednotlivých vrstvách musí být uloženy tČsnČ u sebe.
NČkteĜí pĜíjemci trvají z dĤvodu lepšího vysychání Ĝeziva bČhem pĜepravy na tvorbČ balíkĤ/paketĤ s mezerami i mezi deskami ve vrstvČ. Tyto ložné jednotky nesplĖují požadavek
kompaktnosti, neboĢ pĜi posuvu desek ve vrstvČ smČrem k sobČ hrozí nebezpeþí uvolnČní
pĜevázání jednotlivých balíkĤ/paketĤ, následnČ uvolnČní pĜivázání stohĤ a celého nákladu.
HovoĜit o kompaktním balíku/paketu nelze také u netĜídČného Ĝeziva s deskami rĤzných
šíĜek, když mezi deskami ve vrstvČ jsou ponechány rĤznČ velké mezery tak, aby byl docílen tvar kvádru s pravoúhlým pĜíþným Ĝezem. Pokud mezery nejsou vyplnČny rozpČrnými
dĜevy, nelze považovat balík/paket za kompaktní, byĢ by byl sebelépe stažen pĜevázáním.
Nekompaktní balíky/pakety neobdélníkového prĤĜezu
Pro nakládku nekompaktních balíkĤ/paketĤ nejsou vhodné otevĜené vozy s klanicemi,
vhodné jsou pouze vozy kryté s odolnými boþními posuvnými stČnami (seznam tČchto vozĤ je uveden v nakládací smČrnici 100.2 „Vozy s vysoce zatížitelnými posuvnými stČnami“
ze svazku 2 nakládacích smČrnic) nebo také vozy vysokostČnné (nakládka a vykládka jen
shora jeĜábem).
15
Použití prokladĤ uvnitĜ balíkĤ/paketĤ
Národní normy dovolují použití prokladĤ uvnitĜ balíkĤ/paketĤ k zajištČní lepšího vysychání
Ĝeziva ve vnitrostátní i mezinárodní pĜepravČ.
Balík/paket s proklady
Norma ýSN 49 1020 udává následující poþet prokladĤ na délku balíku/paketu:
2 – pro balíky/pakety o délce do 3,75 m,
3 – pro balíky/pakety o délce nad 3,75 m do 5,5 m,
4 – pro balíky/pakety o délce nad 5,5 m.
Krajní proklady se umísĢují podle délky balíku/paketu 0,3 a 0,9 m od jeho þel. PĜi více jak
dvou prokladech má být jejich vzdálenost pĜibližnČ stejná. Ukládá-li se Ĝezivo pomocí prokládacího zaĜízení, mohou být krajní proklady vzdáleny od þel jen 10 cm.
Proklady nesmČjí svými konci pĜesahovat boþní plochy balíkĤ a nesmČjí být napadeny hnilobou.
Tolik uvádí k prokladĤm uvnitĜ jednotlivých balíkĤ ýSN 49 1020. V praxi se lze setkat
s rĤzným provedením prokladĤ, pĜiþemž výjimkou nejsou ani pĜípady, kdy odbČratelé vyžadují, aby krajní proklady byly vzdáleny maximálnČ 5 cm od þel balíku/paketu. PĜitom použití prokladĤ uvnitĜ balíkĤ/paketĤ je þasto spojeno s nemalými problémy bČhem pĜepravy.
BČhem pĜepravy totiž pĤsobí na náklad vibrace, které podporují posuv prokladĤ a mohou
vést až k jejich vypadnutí z balíku/paketu. To se v nejvČtší míĜe projevuje u krajních prokladĤ u okrajĤ balíku/paketu. K tomu pĜistupuje další nepĜíznivý vliv. Klasické dĜevČné
podložky a proložky (mezi balíky/pakety) musí být podle bodu (3) nakládací smČrnice 2.2.2
vzdáleny od koncĤ balíkĤ/paketĤ pĜibližnČ 50 cm. Krajní proklady tudíž nejsou dostateþnČ
16
zatíženy a pokud není balík/paket v místČ umístČní tČchto krajních prokladĤ pĜevázán, dochází bČhem pĜepravy k snadnému vypadnutí tČchto prokladĤ. Stohy, u kterých nejsou
všechny podložky, proložky a také proklady alespoĖ pĜibližnČ ve svislici nad sebou, vykazují bČhem pĜepravy prokazatelnČ menší stabilitu.
Zkušenosti s chováním ložných jednotek Ĝeziva s proklady uvnitĜ balíkĤ/paketĤ bČhem
pĜepravy lze shrnout do následujících doporuþení. Jsou-li použity proklady uvnitĜ balíku/paketu:
– musí být balík/paket svázán v úrovni krajních prokladĤ, pokud jejich vzdálenost od koncĤ balíku/paketu je menší než vzdálenost podložek pĜíp.proložek od koncĤ balíku/paketu,
– ideální je umístČní prokladĤ ve stejné vzdálenosti od okrajĤ balíkĤ/paketĤ jako podložek
a proložek mezi vrstvami balíkĤ/paketĤ ve stohu, tj. alespoĖ pĜibližnČ ve svislici nad sebou.
Z výše uvedených dĤvodĤ obsahuje pĜíloha k nakládací smČrnici 2.2.2 þeského vydání
svazku 2 nakládacích smČrnic ustanovení, dle kterého se doporuþuje umístČní krajních
prokladĤ ve stejné vzdálenosti od okrajĤ balíkĤ/paketĤ jako u podložek a proložek, tj.
50 cm od okrajĤ balíku/paketu.
Svázání Ĝeziva do balíkĤ/paketĤ
Každý paket Ĝeziva musí být držen pohromadČ nejménČ 2 pĜevázáními, která jsou vzdálena od koncĤ paketu asi 30 cm. UmístČní pĜevázání tak, aby nedoléhalo na podložky nebo
proložky, neboĢ dotykem pĜevázání s tČmito prostĜedky k zajištČní nákladu dochází þasto
k jeho pĜetržení.
Balík/paket oboustrannČ zaþelený
DĤležité upozornČní!
Je nutno rozlišovat pojmy „pĜevázání“ a „pĜivázání“. PĜevázáním se rozumí svázání nČkolika menších ložných jednotek (zde desek) do jediné, celistvé ložné jednotky (zde balíku/paketu). V této pĜíruþce je pĜevázání balíkĤ/paketĤ vyznaþeno na obrázcích zelenou
barvou. Co se rozumí pod pojmem „pĜivázání“ je vysvČtleno v kapitole „PĜivázání nákladu“.
PĜi použití dĜevČných prokladĤ uvnitĜ balíkĤ nejménČ 3 pĜevázání, pĜiþemž obČ krajní pĜevázání jsou umístČna v úrovni prokladĤ.
Norma ýSN 49 1020 je v tČchto pĜípadech ještČ pĜísnČjší, neboĢ dle ní se poþet svázání
(také opásání) balíku musí rovnat poþtu prokladĤ po délce balíku. Svázání musí být provedeno pĜes proklady nebo vedle nich, ve vzdálenosti nepĜekraþující šíĜku prokladĤ.
Výše uvedená ustanovení jsou velmi dĤležitá. Proklady uvnitĜ balíku se mohou bČhem
pĜepravy uvolnit nejen vlivem vibrací, které podporují posuv prokladĤ (viz dále), ale také
v dĤsledku nesprávného umístČní svázání balíku nebo podložek resp. proložek. To se
17
v nejvČtší míĜe projevuje u krajních prokladĤ v balíku. Proto musí být pĜevázání umístČno
v úrovni krajních prokladĤ u ostatních prokladĤ maximálnČ ve vzdálenosti až 10 cm
od prokladĤ.
Balík/paket s proklady
Vázací prostĜedky
Jako vázací prostĜedky se použijí k pĜevázání jednotlivých balíkĤ/paketĤ omítaného Ĝeziva
ocelová páska, páska z umČlé hmoty, tkaninový popruh nebo ocelový drát. Uvedené vázací prostĜedky musí být napnuty a musí vykazovat sílu pĜi pĜetržení nejménČ 700 daN.
K pĜevázání drátem se smí použít jen žíhaný ocelový drát o prĤmČru nejménČ 4 mm, nejmenší pevnost v tahu 370 N/mm2, dvojmo a stoþený.
Máme-li z uvedených vázacích prostĜedkĤ doporuþit nejvhodnČjší, pak je nutné se zmínit
o jejich pĜednostech a nedostatcích, které vyplývají z jejich používání v praxi.
Ocelová páska je v našich podmínkách k tomuto úþelu používána nejvíce díky své pevnosti a pomČrnČ jednoduché manipulaci s ní. Její nevýhodou je nemožnost dodateþného
utažení uvolnČného pĜevázání, které musí být bČhem pĜepravy vždy nahrazeno novým
pĜevázáním. PĜi pĜetržení ocelové pásky hrozí nebezpeþí úrazu.
Ocelový drát nemá potĜebnou pružnost a je pro obsluhu nejménČ vhodný, neboĢ napnutí
drátu jediným pĜípustným zpĤsobem, tj. stoþením dvojice drátĤ, ze kterých musí být sestaveno každé pĜevázání, je velmi pracné a þasovČ nároþné. Dodateþné napnutí uvolnČného
pĜevázání pĜi použití ocelového drátu je možné, ale jen v omezené míĜe, neboĢ drát není
pružný a dodateþným napínáním se vytahuje, pĜiþemž mĤže snadno dojít k jeho pĜetržení.
UmČlohmotné vázací prostĜedky (popruhy a pásky) vykazují nejlepší elastiþnost a je
s nimi snadná manipulace. PĜednostnČ se použijí vázací prostĜedky z polyesteru (PES),
použití pásek z polypropylenu je vylouþeno (PP). Pásky z umČlé hmoty, které jsou spojeny
tepelným svarem nebo maþkací sponou, nelze podobnČ jako ocelovou pásku pĜi uvolnČní
pĜevázání dodateþnČ napnout. UvolnČné pĜevázání musí být nahrazeno novým pĜevázáním. Nevratné zajišĢovací pásky nebo tkaninové popruhy spojené samosvČrnou sponou
nebo svČrkovým zámkem mají oproti pĜedchozím vázacím prostĜedkĤm nespornou výhodu
v tom, že pĜi ponechání dostateþnČ dlouhého volného konce úvazu je lze i bČhem pĜepravy dodateþnČ snadno napnout.
Napnutí vázacích prostĜedkĤ použitých k pĜevázání jednotlivých balíkĤ/paketĤ je velmi dĤležité. PĜevázání má zaruþit soudržnost ložné jednotky a zachování jejího tvaru po celou
dobu pĜepravy. UvolnČné pĜevázání pĜedstavuje velmi vážné nebezpeþí posuvu skupiny
nebo jednotlivých desek v balíku/paketu vĤþi ostatním deskám v podélném smČru a také
nebezpeþí posuvu desek v rozsahu odpovídajícím uvolnČní úvazu v pĜíþném smČru. Ve
18
svých dĤsledcích mĤže vést až k pĜetržení pĜevázání a tím i k rozvalení balíku/paketu
resp. celého nákladu.
PĜíþin uvolnČní pĜevázání balíkĤ/paketĤ mĤže být nČkolik, ale nejþastČjšími jsou tyto:
− nedostateþné stlaþení desek v balíku/paketu ve svislém a pĜíþném smČru pĜed jeho
pĜevázáním,
− manipulace s balíkem/paketem pĜed nebo pĜi naložení do vozu (mĤže se jednat o nešetrnou manipulaci, ale také o dodateþné stlaþení desek v nekompaktním balíku/paketu
napĜ. závČsnými lany pĜi nakládce jeĜábem),
− vysychání Ĝeziva bČhem pĜepravy.
Vysychání Ĝeziva bČhem pĜepravy pĜedstavuje závažný problém, neboĢ omítané Ĝezivo
je vČtšinou nakládáno na vozy v syrovém stavu. Vlivem vČtru za jízdy a sluneþního záĜení dochází bČhem pĜepravy na otevĜených vozech k jeho rychlému vysychání, které je
nezĜídka dle požadavkĤ pĜíjemcĤ zásilek úþelovČ podporováno vložením prokladĤ uvnitĜ
balíkĤ/paketĤ. Odesílatel i pĜíjemce takové zásilky musí poþítat s tím, že bČhem pĜepravy mĤže dojít k nežádoucímu uvolnČní pĜevázání balíku/paketu a tím ke zdržení zásilky
v dĤsledku odstranČní této ložné závady. Doba odstranČní ložné závady pĜitom mĤže
být v závislosti na okolnostech pĜípadu také delší než 48 hodin, neboĢ nezĜídka je nutno
þást nákladu vyložit a znovu naložit z dĤvodu umožnČní pĜístupu k balíkĤm/paketĤm
s uvolnČným pĜivázáním. Protože dopravce následkĤm vysychání Ĝeziva bČhem pĜepravy nemĤže úþinnČ pĜedcházet ani zabránit, je oprávnČn náklady s tím spojené úþtovat
odesílateli v plné výši. Doporuþujeme tedy peþlivČ zvážit naléhavost potĜeby expedice
nevysušeného Ĝeziva na otevĜených vozech hlavnČ v letním období, jedná-li se o zásilky
s dodací lhĤtou delší než 3 dny.
Obal
Balíky/pakety omítaného Ĝeziva mohou být nebalené nebo balené do vhodného obalu. Typ
obalu se stanoví v dohodČ mezi dodavatelem a odbČratelem. PĜitom je nutno mít na pamČti, že zvolený druh obalu mĤže nepĜíznivČ ovlivnit tĜení mezi balíkem a podložkami
resp. proložkami. Souþinitel smykového tĜení se díky zabalení balíku Ĝeziva mĤže výraznČ
snížit, neboĢ dĜevo v kombinaci se zvoleným balícím materiálem nemusí dosáhnout hodnoty souþinitele smykového tĜení platného pro dvojici materiálĤ dĜevo – dĜevo. Snížení
úþinnosti tĜení usnadĖuje posuv nákladu pĜedevším v podélném smČru vozu. S tím je nutno poþítat již pĜi nakládce a pĜedejít tomuto nedostatku volbou vhodného obalu nebo zvýšením úþinnosti tĜení jiným zpĤsobem, napĜ. zesílením pĜivázání. Nesporná výhoda
ochrany Ĝeziva bČhem pĜepravy pĜed povČtrnostními vlivy zabalením jednotlivých balíkĤ do
obalu nepropouštČjícího vodu se tak mĤže pĜi použití kluzkých materiálĤ nechtČnČ zmČnit
v nevýhodu plynoucí z podpory posuvu nákladu v podélném smČru. Urþitým Ĝešením problému nízkého souþinitele tĜení u Ĝeziva zabaleného do folie je použití neúplného obalu,
když folií je balík/paket Ĝeziva kryt jen po stranách a shora, zatímco vespod doléhá spodní
vrstva desek pĜímo na podložky þi proložky. U takto zakrytého balíku/paketu je však tĜeba
vČnovat vČtší péþi upevnČní krycího materiálu k balíku/paketu Ĝeziva. Jak již bylo
v pĜedchozím uvedeno, je nutno poþítat pĜi volbČ vhodného obalového materiálu s tím, že
obal je za jízdy vlaku vystaven na otevĜeném voze pĤsobení vČtru za jízdy. To se týká
zejména balíkĤ/paketĤ uložených v þelech vozu. Dostane-li se proudČní vzduchu mezerou
mezi obal a Ĝezivo, dovede velmi rychle balík/paket „zbavit pokrývky hlavy“.
19
Balíky/pakety Ĝeziva pĜikryté folií
K vozĤm:
a) plošinové vozy s klanicemi a dĜevČnou podlahou, s boþnicemi a þelnicemi nebo bez
nich (K.(i).., L.(i).., R.(i).., S...) s plachtovou stĜechou nebo bez ní,
b) vozy s posuvnými stČnami nebo kovovým pohyblivým pĜikrytím (H..., K.i.., L.i.., S.i..).
Plošinové a nízkostČnné vozy s klanicemi (K..., L..., R..., S...) jsou vhodné pro nakládku
Ĝeziva o délce nejménČ 3 m s ohledem na minimální vzdálenost sousedních klanic a potĜebu zajištČní jednotlivého paketu nejménČ 2 klanicemi. Pro dĜíví kratších délek jsou
vhodné vysokostČnné vozy (E...), kryté vozy (H…, T…) nebo vozy nízkostČnné (Res, Ks).
DĤležité upozornČní!
Pro nakládku Ĝeziva do nízkostČnných vozĤ Ĝady Res z vozového parku ýD jsou vhodné
vozy této Ĝady s þíselnými intervaly (pátá až osmá pozice dvanáctimístného þísla vozu)
393 8 a 393 9, neboĢ jen tyto jsou vybaveny na podélníku z obou stran vozu odpovídajícími prvky k upevnČní vázacích prostĜedkĤ potĜebných k zajištČní nákladu na voze. U ostatních vozĤ Ĝady Res z parku ýD absence vhodných upevĖovacích prvkĤ neumožĖuje použití vázacích prostĜedkĤ (zejména tkaninových popruhĤ nebo polyesterových zajišĢovacích
pásek) k pĜivázání nákladu v požadovaném poþtu bez nežádoucích komplikací. Proto doporuþujeme v pĜípadČ nakládky Ĝeziva do vozĤ Ĝady Res uplatnit požadavek na pĜístavbu
vozu této Ĝady s uvedením þíselného intervalu 393 8 a 393 9 již v pĜihlášce nakládky.
Nakládací smČrnice 2.2.2 ve výþtu vozĤ vhodných pro nakládku Ĝeziva neuvádí zámČrnČ
vysokostČnné vozy E…). Ložné manipulace s Ĝezivem lze u tČchto vozĤ provádČt jen shora, zpravidla jeĜábem. Pro obtížný pĜístup k paketĤm Ĝeziva uloženým v prostoru mezi stČnami vozu jsou proto vysokostČnné vozy pro pĜepravu Ĝeziva využívány jen výjimeþnČ,
pĜestože paradoxnČ právČ pevné a odolné stČny vysokostČnných vozĤ skýtají garanci dostateþného zajištČní paketĤ Ĝeziva proti posuvĤm v podélném a pĜíþném smČru bez potĜeby jejich dodateþného zajištČní.
20
PĜi naložení Ĝeziva do krytých vozĤ s dČlícími stČnami (pĜepážkami) je nutno respektovat
pĜípustné zatížení dČlících stČn. Viz též nakládací smČrnici 100.1 „Zboží ve vozech
s posuvnými a dČlícími stČnami“ ze svazku 2 Nakládacích smČrnic UIC.
Pro nakládku Ĝeziva se všeobecnČ doporuþuje použít železniþní nákladní vozy s podvozky,
na kterých náklad tohoto druhu vykazuje lepší stabilitu.
Technické parametry a nákresy vozĤ vhodných pro pĜepravu Ĝeziva jsou uvedeny v kapitole „Vozy“ (strana 69).
Ke zpĤsobu uložení:
PĜed nakládkou je nutno dobĜe zvážit zpĤsob uložení Ĝeziva ve voze. PĜitom je nutno brát
na zĜetel:
− rozmČry balíkĤ/paketĤ vzhledem k ložné délce a šíĜce vozu, k ložné míĜe smČrodatné
pro celou pĜepravní cestu (k rozmČrĤm nákladu a ložným mírám je více uvedeno
v kapitole „NejvČtší rozmČry nákladu“),
− hmotnosti balíkĤ/paketĤ vzhledem k únosnosti a pĜípustným jednotlivým zatížením vozu
(parametry vybraných Ĝad vozĤ jsou uvedeny v kapitole „Vozy“).
Náklad je nutno ve voze rozložit rovnomČrnČ. PĜitom nesmí být pĜekroþena pĜípustná ložná hmotnost pro smČrodatnou traĢovou tĜídu na celé pĜepravní cestČ.
Nejvýše pĜípustná jednotlivá zatížení jsou napsána v rastru na voze. Vyplývají ze zpĤsobu
uložení a délky nákladu (zvláštČ na plošinových vozech). O rozložení nákladu na voze,
smČrodatné traĢové ĜídČ, pĜípustných jednotlivých zatíženích apod. je více uvedeno v kapitole „PĜípustná hmotnost nákladu“.
Balíky leží vedle sebe a za sebou, stejné balíky uspoĜádány pokud možno vedle sebe a
nad sebou, popĜ. jednotlivé balíky stĜedovČ ve vrcholové poloze na stejnČ vysokých, vespod ležících balících. PĜi nestejnČ dlouhých balících co nejkompaktnČjší uložení.
Balíky/pakety je nutno uložit do vozu delší stranou v podélném smČru vozu, soumČrnČ
k podélné ose vozu, pokud možno po celé ploše vozu s tČsným uložením jednotlivých balíkĤ/paketĤ vedle sebe a za sebou. SoumČrným uložením k podélné ose vozu se rozumí
zrcadlovité uložení balíkĤ/paketĤ stejných parametrĤ vzhledem k podélné ose vozu ose
nebo uložení balíkĤ/paketĤ rĤzných parametrĤ vzhledem k této ose tak, aby tČžištČ nákladu nebylo pĜi naložení od podélné osy vozu vychýleno do strany.
PĜi uložení do vrstev, musí spodní vrstva vždy tvoĜit pevnou základnu pro vrstvu uloženou
nad ní. Délka a šíĜka nákladu ve vyšší vrstvČ nesmí pĜesahovat délku nebo šíĜku spodní
vrstvy.
21
Na obrázku na stranČ 21 jsou pod oznaþením a) a b) uvedeny pĜíklady þelního pohledu na
þasté pĜípady posuvu tČžištČ nákladu Ĝeziva mimo podélnou osu vozu (s nepĜípustným
posuvem balíku/paketu ve vrchní vrstvČ ad a), ad b) s nepĜípustným posuvem celého stohu), která vznikají pĜi nakládce vysokozdvižným vozíkem bez následné kontroly polohy
uložených ložných jednotek. Pod písmenem c) je pĜíklad správnČ rozloženého nákladu
vzhledem k podélné ose vozu.
TČsným uložením balíkĤ/paketĤ vedle sebe a za sebou se zvyšuje stabilita celého nákladu. TČsné uložení balíkĤ/paketĤ za sebou nemĤže být nČkdy splnČno z dĤvodu potĜeby
pĜednostního zajištČní balíkĤ/paketĤ alespoĖ 2 boþními klanicemi s potĜebným pĜesahem
koncĤ balíkĤ/paketĤ pĜes stĜedy klanic nebo také z dĤvodu rovnomČrného rozložení nákladu se zĜetelem na pĜípustná jednotlivá zatížení. V tČchto pĜípadech lze ponechat mezi
sousedními balíky/pakety v podélném smČru vozu volné mezery. Z hlediska využití únosnosti a ložného prostoru vozu resp. stability nákladu je však jednoznaþnČ vhodnČjší kompaktní uložení nákladu.
StejnČ tak nemĤže být nČkdy splnČn požadavek tČsného uložení balíkĤ/paketĤ vedle sebe
z dĤvodu potĜeby ponechání volného prostoru mezi balíky/pakety k vedení zvedacích lan
nebo popruhĤ. V tČchto pĜípadech musí však být mezi balíky/pakety vloženy svislé proložky.
PĜi použití svislých proložek se u každého zajišĢovaného balíku/paketu použijí alespoĖ
2 svislé proložky, které se umístí vždy nejménČ 30 cm od obou koncĤ balíku /paketu a které musí dále odpovídat následujícím požadavkĤm:
− dosahovat pĜes celou výšku zajišĢovaných balíkĤ/paketĤ,
− tČsnČ vyplĖovat prostor mezi obČma sousedními balíky/pakety,
− mít tloušĢku umožĖující snadné protažení zvedacích prostĜedkĤ,
− být spolehlivČ zajištČny proti spadnutí napĜ. pĜibitím k jednomu ze zajišĢovaných balíkĤ/paketĤ nebo shora pĜibitou deskou (svislá proložka ve tvaru písmene T).
Svislé proložky
Stejné rozmČry paketĤ/balíkĤ uložených vedle sebe resp. nad sebou umožĖují použití minimálního poþtu potĜebných prostĜedkĤ k zajištČní nákladu (tj. podložek, proložek a vázacích prostĜedkĤ), þímž se výraznČ sníží náklady na zajištČní loženého zboží.
Výhodné je, když balíky/pakety boþnČ doléhají až k boþním stČnám vozu, boþnicím nebo
boþním klanicím vozu resp. vzdálenost balíkĤ/paketĤ od nich neþiní více než 10 cm. Náklad je v tomto pĜípadČ velmi dobĜe zajištČn proti posuvu v pĜíþném smČru vozu. Pokud
nelze vzdálenost nákladu Ĝeziva 10 cm od boþnic, boþních stČn nebo klanic dodržet a tato
je ve skuteþnosti vČtší, není tĜeba þást nákladu, která leží v prostoru mezi uvedenými sou22
þástmi vozu dodateþnČ zajistit. ZajištČní nákladu v pĜíþném smČru vozu je u zásilek omítaného Ĝeziva zaruþeno statickým tĜením mezi Ĝezivem a dĜevČnými podložkami/proložkami.
Krátké Ĝezivo je vhodné nakládat do spodní vrstvy v prostoru mezi boþnicemi vozu nebo
mezi klanicemi.
Balíky/pakety s proklady uvnitĜ balíkĤ/paketĤ není vhodné ukládat do krajních stohĤ, ale
pokud možno do stohĤ uvnitĜ nákladu.
K bodu c:
na nakládacích pražcích, dĜevČných podložkách pĜípadnČ proložkách z jednoho kusu, které dosahují pĜes celou šíĜku nákladu, také pĜi použití vevázaných podložek;
Podložky a proložky slouží
− k zajištČní nákladu,
− k oddČlení jednotlivých þástí nákladu mezi sebou nebo od podlahy vozu, pĜíp. stČn vozu,
− k ochranČ zboží pĜed poškozením,
− k usnadnČní nakládky nebo vykládky.
K uložení paketĤ/balíkĤ Ĝeziva ve spodní vrstvČ lze u nČkterých vozĤ zahraniþních železniþních podnikĤ využít nakládací pražce (napĜ. u vozĤ Ĝady Rs), které jsou jako stabilní
souþást vozu umístČny v jeho podlaze.
Jeden díl nakládacího pražce v úþinné poloze,
druhý díl sklopen (skryt) v podlaze vozu .
Nakládací pražec skrytý v podlaze vozu.
Podložky a proložky
− z mČkkého, zdravého dĜeva,
− obdélníkového prĤĜezu, pĜiþemž doléhají na podlahu vozu nebo náklad svojí širší stranou, nebo
− þtvercového prĤĜezu, pĜiþemž jejich prĤĜez musí þinit nejménČ 6,0 × 6,0 cm, vyjma vevázaných podložek, pokud jsou dĜeva ze všech stran hranatá,
− musí být uloženy pĜíþnČ k podélné ose vozu,
− dosahují pĜes celou šíĜku nákladu.
Z hlediska zachování stability nákladu je velmi dĤležité, aby podložky a proložky dosahovaly pĜes celou šíĜku nákladu. Na to se nejvíce zapomíná v pĜípadech, kdy jsou u jednotlivých paketĤ/balíkĤ použity tzv. vevázané podložky, které zpravidla délkou odpovídají šíĜce balíku/paketu. PĜi uložení dvou balíkĤ/paketĤ s vevázanými podložkami vedle
sebe proto musí být použity dodateþnČ další dĜevČné podložky nebo proložky, které dosahují pĜes šíĜku obou balíkĤ/paketĤ, pĜiþemž tloušĢka tČchto dĜevČných podložek nebo
proložek musí být vČtší než tloušĢka vevázaných podložek. Pokud by ležely balí23
ky/pakety jen na vevázaných podložkách/proložkách, chovaly by se jako dvČ samostatné ložné jednotky.
Poþet podložek a proložek se Ĝídí podle hmotnosti a délky balíku/paketu a povahy Ĝeziva.
Balík/paket se však vždy uloží alespoĖ na 2 podložky nebo proložky, což také vyplývá
z bodu (3).
Použitím proložek s rĤznými tloušĢkami, lze také vyrovnat výškový rozdíl mezi nestejnČ
vysokými balíky/pakety uloženými vedle sebe.
Vevázané podložky
Vevázané podložky jsou umístČny pĜíþnČ k podélné ose balíku/paketu Ĝeziva a jsou s ním
pevnČ spojeny pĜevázáními. Aby nedošlo k poškození vázacích prostĜedkĤ pĜi manipulaci
nebo posuvem balíku/paketu bČhem pĜepravy, musí být vázací prostĜedek zapuštČn do
drážky ve vevázané podložce. Výjimku z toho tvoĜí balíky/pakety s vevázanými podložkami uložené dle zásad nakládací smČrnice 2.2.3 pro Ĝezivo omítané, rĤzných délek, svázané do balíkĤ, která je uvedena v další þásti této kapitoly.
Vevázaná podložka
K bodu d:
dĜevČné podložky, pĜíp. proložky obdélníkového prĤĜezu, širší stranou naležato, smČjí být
sestaveny z více dĜev stejné tloušĢky, která se vždy boþnČ pĜekrývají; v tomto pĜípadČ nesmí být poþet dĜev vČtší než poþet vedle sebe uložených balíkĤ;
dĜevČné podložky pĜípadnČ proložky z nČkolika kusĤ dĜev ležících nad sebou musí být dostateþnČ spojeny a musí jako jeden kus dosahovat pĜes celou šíĜku nákladu.
24
Tzv. dČlené podložky a proložky (sestávající z více dĜev stejné tloušĢky) jsou u zásilek
Ĝeziva pĜípustné, pokud se vzájemnČ pĜekrývají a dosahují pĜes celou šíĜku nákladu nebo
pĜes celou šíĜku ložné jednotky (balíku/paketu) a sestávají
– až ze 2 kusĤ dĜev pĜi uložení 2 paketĤ vedle sebe, nebo
– až ze 3 kusĤ dĜev pĜi uložení 3 paketĤ vedle sebe.
ZpĤsoby umístČní dČlených podložek a proložek jsou zĜejmé z následujícího obrázku.
Aby se docílila dostateþná tloušĢka podložek/proložek (zejména kvĤli zachování potĜebného volného prostoru mezi balíky/pakety uloženými nad sebou pro snadnou manipulaci vysokozdvižnými vozíky), lze položit více kusĤ desek stejné šíĜky a délky na sebe a pevnČ je
spojit hĜebíky nebo šrouby. Pro takto sestavenou podložku nebo proložku platí stejné zásady jako pro podložky nebo proložky sestavené z jednoho kusu. NeþastČjší chybou u takto sestavených podložek nebo proložek je nedostateþné spojení dĜev do jednoho celku
nebo to, že tloušĢka/výška takové podložky/proložky je vČtší než její šíĜka.
Podložky sestavené ze 4 desek pevnČ spojených 10 rýhovanými hĜebíky
25
K bodu e:
DĜevČné podložky a proložky pokud možno nad sebou a vzdáleny od koncĤ balíkĤ asi 50
cm.
UmístČní podložek, proložek a také prokladĤ uvnitĜ balíkĤ/paketĤ nad sebou je velmi dĤležité, neboĢ tím je zvýšena stabilita stohu a celého nákladu.
Vzdálenost podložek a proložek pĜibližnČ 50 cm od obou koncĤ balíku/paketu je odvozena
od chování tČchto ložných jednotek pĜi nárazech. I pĜi dovoleném nárazu dochází
k posuvu balíkĤ/paketĤ v podélném smČru vozu ve smČru nárazu. PĜi dodržení stanovené
vzdálenosti podložek a proložek od konce balíku/paketu nemĤže vlivem nárazu
s pĜípustným namáháním dojít k nadmČrnému posuvu balíku/paketu s jeho smeknutím
mimo jednu z podložek nebo proložek.
K zajištČní:
PĜi nestejnČ dlouhých balících je nutno každou podélnou stranu vozu zajistit pĜimČĜenČ
bodĤm f až l.
V praxi to znamená, že pĜi pohledu na náklad z každé boþní strany vozu musí být tento
zajištČn bezezbytku v souladu se všemi podmínkami obsaženými v odstavci „ZajištČní“
v bodech f až l nakládací smČrnice 2.2.2. To platí stejnČ jak pro zajištČní boþnicemi,
þelnicemi, klanicemi, þelními a posuvnými boþními stČnami nebo pohyblivým pĜikrytím, tak
i pro zajištČní pĜivázáním nákladu.
Stohy
zajištČny nízkými stČnami (boþnicemi a þelnicemi)3) a / nebo klanicemi3)pĜíp. þelními stČnami a posuvnými stČnam3)) / pohyblivým 3)),
Náklad ložený v prostoru mezi stČnami nebo klanicemi vozu je pĜi splnČní podmínek stanovených v nakládací smČrnici 2.2.2 (zejména podmínky dle bodu f) plnČ zajištČn tČmito
pevnými souþástmi vozu v pĜíþném smČru vozu. U zásilek omítaného Ĝeziva svázaného
do balíkĤ/paketĤ totiž oproti jiným druhĤ zboží platí výjimka, že pĜi vzdálenosti nákladu
od boþnic nebo boþních klanic vozu vČtší než 10 cm nemusí být k zajištČní nákladu použita vodící dĜeva. Tato výjimka je uvedena v poznámce 3) k nakládací smČrnici 2.2.2 a vychází z toho, že zajištČní nákladu v pĜíþném smČru vozu je v daném pĜípadČ zaruþeno dostateþností statického tĜení mezi Ĝezivem a dĜevČnými podložkami.
V podélném smČru vozu splĖuje podmínky plnohodnotného zajištČní zpravidla jen spodní
vrstva, která je proti posuvu v podélném smČru vozu zajištČna vČtšinou þelnicí vozu.
K omezení posuvu balíkĤ/paketĤ Ĝeziva uložených zejména v dalších vrstvách v podélném
smČru vozu se musí použít dodateþnČ zajišĢovací prostĜedky.
K bodu f:
úþinná výška stČn, boþnic, þelnic nebo klanic nejménČ 10 cm,
ýásti vozu, které slouží k podélnému nebo pĜíþnému zajištČní nákladu, musí mít úþinnou
výšku nejménČ 10 cm. Úþinnou výškou se v tomto pĜípadČ rozumí výška té þásti nákladu,
která je zajištČna/kryta pevnou souþástí vozu, tj. þelní nebo boþní stČnou, boþnicí, þelnicí
nebo klanicí.
26
DĤležité upozornČní:
U vozĤ Ĝad Res a Ks vlastnického železniþních podniku ýD se za vrchol klanice považuje
konec tČlesa klanice, nikoli hák pĜivaĜený na jejím vrcholu. ýást balíku/paketu Ĝeziva, která
doléhá k háku na vrcholu klanice, není zajištČna boþnČ klanicí.
Náklad ložený nad stČnami nebo klanicemi vozu není zajištČn pevnými souþástmi vozu a
tedy musí být zajištČn dodateþnČ zajišĢovacími prostĜedky. ZajištČní této þásti nákladu je
tĜeba vČnovat pĜi nakládce velkou pozornost, neboĢ hrozí nebezpeþí spadnutí této þásti
loženého zboží z vozu.
27
K bodu g:
– stohy zajištČny alespoĖ 2 pĜivázáními (síla pĜi pĜetržení alespoĖ 1000 daN), nebo
– jedním pĜivázáním pĜibližnČ uprostĜed s napínacím zaĜízením (síla pĜi pĜetržení nejménČ 4000 daN).
Náklad ložený nad stČnami, boþnicemi, þelnicemi nebo klanicemi vozu musí být zajištČn
pĜivázáním. JedinČ tak lze skuteþnČ docílit stabilitu nákladu loženého nad horním okrajem
stČn vozu nebo nad klanicemi a žádoucí úþinnost pĜivázání, které tlaþí balíky/pakety Ĝeziva
k podlaze vozu, þímž je zvýšeno tĜení mezi nákladem a podlahou vozu a omezen posuv
nákladu v podélném smČru vozu.
PĜivázání stohu 2 upínacími popruhy s raþnou
ZajištČní stohu jen jedním pĜivázáním je možné jen pĜi použití vratného tkaninového popruhu s našitým napínacím zaĜízením (rohatkou – raþnou), pĜíp. pĜivazovacího zaĜízení,
které je souþástí vozu a které má funkþní napínací zaĜízení. DĤležité je, aby v tomto pĜípadČ byl vázací prostĜedek umístČn pĜibližnČ ve stĜedu stohu, tj. s pĜípustnými odchylkami
do 50 cm (také v závislosti na poloze vhodných upevĖovacích prvkĤ na voze) a aby síla pĜi
pĜetržení vázacího prostĜedku þinila nejménČ 4000 daN.
DĤležité upozornČní!
PĜi použití folie z umČlé hmoty bez zesílení tkaninou a se souþinitelem tĜení menším než
0,3 jako obalu nebo pĜikrytí balíkĤ/paketĤ Ĝeziva je nutno stohy Ĝeziva pĜivázat vždy
nejménČ 2 pĜivázáními s napínacím zaĜízením (vázací prostĜedky o síle pĜi pĜetržení
nejménČ 4000 daN).
28
K bodu h:
PĜivázání umístČna nejménČ 30 cm od koncĤ stohĤ.
Vzdálenost pĜivázání nejménČ 30 cm od obou koncĤ stohu je odvozena od chování nákladu pĜi nárazech. I pĜi dovoleném nárazu dochází k posuvu balíkĤ/paketĤ v podélném smČru vozu ve smČru nárazu. Tím mĤže dojít nejen k zešikmení pĜivázání ve smČru nárazu,
ale také k jeho smeknutí mimo vrchní balík/paket, tj. až ke ztrátČ úþinnosti pĜivázání. PĜi
dodržení stanovené nejmenší vzdálenosti pĜivázání od obou koncĤ stohu nemĤže vlivem
nárazu s pĜípustným namáháním dojít k takovému posuvu balíku/paketu, aby došlo
ke smeknutí pĜivázání mimo vrchní balík/paket.
Každý stoh nákladu musí být pĜivázán k vozu nejménČ 2 na sobČ nezávisle pĤsobícími
pĜivázáními, která musí být od koncĤ stohu vzdálena nejménČ 30 cm, jestliže síla pĜi pĜetržení vázacích prostĜedkĤ þiní nejménČ 1000 daN. Za konec nákladu je pĜitom nutno považovat ten konec balíkĤ/paketĤ uložených ve stohu, který leží nejblíže ke stĜedu stohu. Není-li na voze vhodný upevĖovací prvek pro umístČní pĜivázání v této vzdálenosti, lze upevnit úvaz na nejbližším upevĖovacím prvku smČrem ke stĜedu ložné jednotky.
Vzdálenost pĜivázání od obou koncĤ stohu se ve vnitrostátní pĜepravČ nesmí bČhem pĜepravy zmenšit pod 20 cm.
Stanovená vzdálenost pĜivázání od obou koncĤ stohu je závislá na poloze upevĖovacích
prvkĤ na voze. K pĜivázání nákladu se použijí upevĖovací kroužky, oka nebo háky z kulaté
oceli o prĤmČru nejménČ 16 mm. Oka nebo kroužky, které jsou urþeny k uvázání vozových
plachet na voze, jsou vhodné pro pĜivázání nákladu o hmotnosti jednoho kusu pĜibližnČ
do 4 t.
UpevĖovací prvek (oko) v podlaze vozu
29
UpevĖovací prvek (oko) na podélníku vozu
Nejsou-li na potĜebných místech k dispozici žádné upevĖovací prvky, smí se použít k upevnČní vhodné þásti vozu. Je však nepĜípustné, aby vázací prostĜedky byly umístČny
na þástech pojezdu a vypružení, na podvozcích, držácích signálních svítilen, zavíracích
zaĜízeních dveĜí, madlech, stupaþkách atd. Vázání nesmí obepínat ani tahadlová, narážecí a brzdová ústrojí, ani spodek vozu.
PĜíklad upevnČní pĜivázání nákladu na podélníku vozu
30
Vzdálenost pĜivázání od obou koncĤ stohu je stanovena také s ohledem na umístČní podložek a proložek. PĜi pĜibližné vzdálenosti podložek a proložek 50 cm od obou koncĤ balíku/paketu se pĜi uložení balíkĤ/paketĤ stejné délky ve stohu docílí toho, že pĜivázání tlaþí
náklad ve stohu k podlaze vozu témČĜ v úrovni podložek a proložek. PĜitom je mezi pĜivázáními a proložkami zachována urþitá vzdálenost tak, aby nemohlo dojít k dotyku vázacích
prostĜedkĤ použitých k pĜivázání stohu s vyþnívajícími proložkami a k poškození vázacích
prostĜedkĤ.
DĤležité upozornČní k zajištČní nákladu pĜivázáními, tj. k bodĤm (5) a (6):
PĜivázání nákladu je právem vČnována v této pĜíruþce samostatná kapitola (viz kapitola
„PĜivázání nákladu“), která se zabývá otázkami tohoto zpĤsobu zajištČní nákladu podrobnČji.
Doporuþuje se, aby odesílatel zapsal druh a poþet k pĜivázání nákladu použitých vratných
nebo i nevratných vázacích prostĜedkĤ ve sloupci „Pojmenování zboží“ nákladního listu.
K bodu i:
PĜi zajištČní jen 2 klanicemi
− pĜesahují stohy v podélném smČru vozu stĜedy klanic nejménČ o
30 cm
I
20 cm.
DĤležitá jsou první slova ustanovení tohoto bodu nakládací smČrnice. ZajištČní balíkĤ/paketĤ jen 2 klanicemi, tzn., že spadnutí nákladu Ĝeziva z vozu nebrání žádná jiná
souþást železniþního nákladního vozu než boþní klanice. SplnČní této podmínky je proto
velmi dĤležité u plošinových vozĤ vybavených jen boþními klanicemi (napĜ. vozy Ĝady Rs),
zatímco na nízkostČnných vozech s boþnicemi (napĜ. vozy Ĝady Ks, Res) jsou balíky/pakety ve spodní vrstvČ vždy zajištČny proti spadnutí z vozu boþnicemi. Z toho dĤvodu
následující ustanovení se vztahují pĜedevším na vozy, u nichž k zajištČní nákladu v pĜíþném smČru vozu jsou k dispozici jen boþní klanice. Balíky/pakety, které ve stohu pĜiléhají
ke klanicím, musí být zajištČny v pĜíþném smČru vozu nejménČ 2 klanicemi. Z toho dĤvodu
je potĜebné, aby ke klanicím byly loženy delší balíky/pakety dosahující alespoĖ pĜes 2 klanice ve stanoveném pĜesahu. Kratší balíky/pakety, které nedosahují pĜes 2 klanice, lze
pak uložit do stĜedu nákladu mezi delší balíky/pakety i ve vrstvách nebo do nízkostČnných
vozĤ Ĝad Res a Ks jen ve spodní vrstvČ mezi boþnicemi. PĜitom je nutné brát v úvahu jak
délku balíkĤ/paketĤ, tak i vzdálenost klanic mezi sebou. Nejmenší vzdálenost mezi 2 sousedními klanicemi není nakládacími smČrnicemi upravena.
PĜesah klanic nejménČ o 30 cm je odvozen od chování nákladu pĜi nárazech. I pĜi dovoleném nárazu dochází k posuvu balíkĤ/paketĤ v podélném smČru vozu ve smČru nárazu.
Tím mĤže dojít nejen ke zmenšení pĜesahu u zadní klanice ve smČru nárazu, ale také
k tomu, že balík/paket již nebude z dané strany klanicí zajištČn. PĜi dodržení stanoveného
pĜesahu klanic nemĤže vlivem nárazu s pĜípustným namáháním dojít k takovému posuvu
balíku/paketu, aby došlo k jeho posuvu mimo klanici v takovém rozsahu, že by tato klanice
již náklad nezajišĢovala.
Požadavek zajištČní balíkĤ/paketĤ Ĝeziva alespoĖ dvČma klanicemi je nutno uplatnit také
u nízkostČnných vozĤ Ĝady Res a Ks pro balíky/pakety nezajištČné v pĜíþném smČru vozu
boþnicemi (zpravidla balíky/pakety ve druhé a vyšší vrstvČ). Pevné upevnČní boþních klanic na voze neumožĖuje mČnit jejich polohu v závislosti na délce naloženého Ĝeziva.
V dĤsledku toho nelze vždy splnit požadavek zajištČní všech balíkĤ/paketĤ ve stohu alespoĖ 2 klanicemi, zejména pĜi snaze o co nejvČtší využití ložného prostoru a únosnosti
vozu. Pokud nejsou balíky/pakety ve vyšších vrstvách zajištČny alespoĖ 2 klanicemi, lze je
dodateþnČ zajistit buć klíny pĜibitými shora a zdola k dĜevČným proložkám nebo svázáním
s balíky/pakety ve spodní vrstvČ, které jsou boþnČ zajištČny boþnicemi vozu.
31
PĜi použití vozĤ s pevnými dvojitými klanicemi není dovoleno boþní zajištČní balíkĤ/paketĤ
jen jednou dvojitou klanicí. Také u dvojitých klanic musí balíky/pakety pĜesahovat stĜedy
klanic v podélném smČru vždy nejménČ o 20 cm.
ZajištČní stohu 2 dvojitými klanicemi
PĜi zajištČní jen 2 klanicemi musí být nejmenší pĜesah stĜedu klanic balíkem/paketem v podélném smČru vozu dodržen u všech balíkĤ/paketĤ ve stohu doléhajících ke klanicím.
32
K bodu j:
− chybí-li dvojice protilehlých klanic nebo není-li dodrženo i, zajistí se stohy dodateþným
pĜivázáním (napĜ. popruhy, zajišĢovacími páskami) (síla pĜi pĜetržení nejménČ
1000 daN).
Chybí-li jedna klanice, smí být svázané stohy Ĝeziva zajištČny na dotþeném konci také dodateþným pĜivázáním.
Stoh s dodateþným pĜivázáním
K bodu k:
Jednotlivé balíky ve vrchní vrstvČ, vedle sebe ležící balíky tehdy, není-li dodrženo f,
− se zajistí z obou stran shora a vespod pĜibitými dĜevy; na každé podélné stranČ jedním
hĜebíkem (∅ 5 mm) na 2000 kg hmotnosti nákladu, alespoĖ 2 hĜebíky na jedno dĜevo,
nebo
Proti posuvu v pĜíþném nebo podélném smČru vozu musí být zajištČny:
− jednotlivé balíky/pakety ve vrchní vrstvČ vždy,
− vedle sebe ležící balíky/pakety, pokud tyto nejsou zajištČny stČnami, boþnicemi, þelnicemi nebo klanicemi, pĜiþemž úþinná výška stČn, boþnic, þelnic nebo klanic musí þinit
nejménČ 10 cm.
33
ZajištČní vrchního balíku/paketu a vedle sebe uložených balíkĤ/paketĤ v téže vrstvČ
v pĜíþném smČru vozu je patrné z následujících obrázkĤ. ZajištČní vrchního balíku/paketu
zaklínováním (obr. a) nebo svázáním s balíky/pakety uloženými vespod, pokud vespod
uložené balíky/pakety jsou zajištČny klanicemi (obr. b) resp. boþnicemi (obr. c). ZajištČní
vedle sebe uložených balíkĤ/paketĤ, které nejsou zajištČny klanicemi, zaklínováním
(obr. d) nebo svázáním s balíky/pakety uloženými vespod, pokud vespod uložené balíky/pakety jsou zajištČny klanicemi (obr. e) resp. boþnicemi (obr. f).
DĜeva k zajištČní v pĜíþném smČru vozu musí být silná nejménČ 5 cm, musí ležet na širší
stranČ a musí mít pravoúhlou styþnou plochu.
Úþinná výška dĜev pro zajištČní proti pĜíþnému posuvu musí þinit nejménČ 3 cm.
Poþet hĜebíkĤ potĜebných k upevnČní jednoho dĜeva k podložce nebo proložce se Ĝídí
podle
– hmotnosti upevĖovaných ložných jednotek,
– v úvahu pĜicházejících sil,
– skuteþných pomČrĤ tĜení.
PĜitom jsou potĜebné nejménČ 2 hĜebíky v každém dĜevČ nebo klínu.
MĤže se vycházet z toho, že pĜi použití hĜebíkĤ o prĤmČru 5 mm a stĜední hodnotČ tĜení (μ
= 0,4) jsou ložné jednotky dostateþnČ zajištČny, když dĜeva nebo klíny jsou upevnČny v
pĜíþném smČru vozu z každé strany celkovČ alespoĖ 1 hĜebíkem na každých 1 500 kg
ložné jednotky. To platí všeobecnČ. Oproti jiným druhĤm zboží je u zásilek omítaného Ĝeziva poþet hĜebíkĤ použitých k upevnČní dĜev na proložkách stanoven normou jednoho
hĜebíku o prĤmČru 5 mm na 2000 kg hmotnosti zajišĢovaného nákladu, avšak v jednom
34
zajišĢovacím dĜevČ musí být alespoĖ 2 hĜebíky. Pro zajištČní jednotlivého balíku/paketu
o celkové hmotnosti 2 t ve vrchní vrstvČ se tak musí použít celkem 16 hĜebíkĤ.
Podložka s pĜibitým zajišĢovacím dĜevem
35
Proložka se zajišĢovacími dĜevy shora a zdola
HĜebíky se zatluþou svisle a rozloží se co nejrovnomČrnČji. Musí vniknout do podlahy vozu, pĜíp. do podložek a proložek nejménČ 40 mm hluboko.
Pro zajištČní v pĜíþném smČru vozu platí:
Druh hĜebíku
PrĤmČr hĜebíku dh
rýhovaný
hladký
hladký
hladký
(mm)
4,2
5,0
4,6
4,2
Nejmenší hloubka
vniknutí s
(mm)
40
40
40
40
Hmotnost
nákladu/hĜebík
(t)
1,5
1,5
1,5
1,0
V závislosti na smČru namáhání, prĤbČhu vláken v klínu/dĜevu a prĤmČru hĜebíku je nutné
dodržet mezi samotným hĜebíkem a okrajem klínu/dĜeva potĜebné nejmenší vzdálenosti.
V dĜevČném klínu o nejmenších rozmČrech (výška 12 cm a šíĜka 8 cm) se mohou tedy
umístit 4 hĜebíky o ∅ 5 mm. Pro vČtší poþet hĜebíkĤ se šíĜka klínu pĜimČĜenČ zvČtší.
Z následujícího obrázku jsou zĜejmé potĜebné vzdálenosti mezi hĜebíky navzájem a mezi
hĜebíky a okraji dĜev. Oznaþením „dn“ se rozumí prĤmČr hĜebíku, oznaþením „s“ hloubka
vniknutí hĜebíku do podlahy vozu, podložky nebo proložky.
36
K bodu l:
− se 2x svážou s pod ním ležící vrstvou/pod nimi ležícími vrstvami, která je zajištČna/které
jsou zajištČny klanicemi (síla vázacích prostĜedkĤ pĜi pĜetržení4) nejménČ 700 daN). PĜitom se nesmí použít polypropylénová páska, na otevĜených vozech také drát nebo ocelová páska.
Ustanovení tohoto bodu hovoĜí výluþnČ o svázání nČkolika balíkĤ/paketĤ do vČtší ložné
jednotky a nemají tedy nic spoleþného ani s pĜevázáním jednotlivých balíkĤ/paketĤ, ani
s pĜivázáním nákladu k vozu. Jako vázací prostĜedek se k tomuto úþelu neosvČdþily polypropylénové pásky pro jejich nedostateþnou pevnost. Zákaz použití drátu nebo ocelové
pásky na otevĜených vozech je v tomto pĜípadČ vyvolán nebezpeþím jejich pĜetržení a dotyku uvolnČného kovového vázacího prostĜedku s trakþním vedením a následnČ pak znaþným rizikem požáru zásilky.V této pĜíruþce je svázání nČkolika balíkĤ/paketĤ do vČtší jednotky vyznaþeno modrou barvou.
DĤležité upozornČní k bodĤm k a l:
Nakládací smČrnice 2.2.2 dovoluje použít zajištČní buć jen dle bodu k nebo jen dle bodu
l. Velmi þasto je zbyteþnČ požadováno zajištČní obČma zpĤsoby najednou. Praktické
zkušenosti prokazují, že spolehlivČjší je zpĤsob zajištČní dle bodu k, pĜi nČmž je zabezpeþena vČtší stabilita nákladu a nedochází k posuvu balíkĤ/paketĤ zejména ve vrchní vrstvČ v pĜíþném smČru vozu. Jeho použití doporuþujeme také v pĜípadech, kdy balíky/pakety
Ĝeziva jsou zabaleny do hladké folie se souþinitelem tĜení < 0,3, pĜípadnČ pĜi použití podložek/proložek s hladkým povrchem.
Rozložení nákladu a ložnou míru viz listy 0.1 a 0.2.
PĜi nakládce Ĝeziva do otevĜených vozĤ je nutno mít na pamČti, že náklad nesmí pĜekroþit
ložnou míru, která je smČrodatná pro celou pĜepravní cestu.
Listy 0.1, 0.2 se rozumí nakládací informace 0.1 „Zatížení vozĤ“, nakládací informace 0.2
„NejvČtší rozmČry nákladu“ ze svazku 2 Nakládacích smČrnic UIC.
V kapitole týkající se omítaného Ĝeziva nesmíme opomenout nakládací smČrnici 2.2.3
„ěezivo rĤzné délky, omítané, nehoblované, svázané do balíkĤ“ ze svazku 2 Nakládacích
smČrnic UIC. Tato nakládací smČrnice je aplikací nakládací smČrnice 2.2.2 pro Ĝezivo rĤzných délek v balíku/paketu. KromČ toho obsahuje také zásady uložení a zajištČní balíkĤ/paketĤ s vevázanými podložkami. Protože ustanovení této nakládací smČrnice vycházejí plnČ z nakládací smČrnice 2.2.2, nejsou k ní v následujícím uvedena podrobnČjší vysvČtlení. DoplĖky se týkají jen zmínČných odlišností, tj. rĤzných délek Ĝeziva v balíku/paketu a vevázaných podložek.
37
Nakládací smČrnice 2.2.3
ěezivo rĤzné délky, omítané, nehoblované, svázané do balíkĤ
Jednotlivé vozy a skupiny vozĤ
I
I
Vozy v ucelených vlacích a v kombinované dopravČ
Vozy s tlumícími zaĜízeními þelníkĤ
Ložené zboží
- Ĝezivo rĤzné délky (rozdíly délek maximálnČ 25 % délky nejdelšího prkna) svázané do balíkĤ
obdélníkového prĤĜezu;
- balíky s vevázanými podložkami nebo bez nich, nejménČ 4 m dlouhé;
- balík svázán nejménČ 3 pĜevázáními páskami z umČlé hmoty (síla pĜi pĜetržení v pĜímém
tahu1) 700 daN).
PĜi použití dĜevČných prokladĤ uvnitĜ balíkĤ jsou obČ krajní pĜevázání umístČna nad proklady.
Vozy
Kryté a otevĜené vozy (H…, K..., L..., O…, R..., S...).
ZpĤsob uložení
Balíky stejné výšky se uloží tČsnČ vedle sebe do stohu.
Balíky s vevázanými podložkami leží ve spodní vrstvČ na separátních podložkách2), které jsou
vyšší než vevázané podložky. Vzdálenost separátních podložek k vevázaným podložkám nejménČ 30 cm.
Separátní podložky se nacházejí pĜibližnČ 60 cm od konce homogenní þásti balíku.
Vevázané podložky pokud možno svisle nad sebou.
Jednotlivé balíky ve vrchní vrstvČ (vrcholové balíky).
ZajištČní
Stohy zajištČny stČnami, boþnicemi, þelnicemi nebo klanicemi.
Úþinná výška stČn, boþnic, þelnic nebo klanic nejménČ 10 cm.
Stohy pĜesahují stĜedy klanic v podélném smČru vozu nejménČ o
I
30 cm
20 cm.
1) PĜi použití nevratných vázacích prostĜedkĤ musí místo spojení splĖovat tento požadavek v pĜímém tahu.
2) ýtvercový prĤĜez nejménČ 6,0 × 6,0 cm je pĜípustný, pokud jsou dĜeva ze všech stran ostĜe hranČná, vyjma vevázaných
podložek.
38
Stoh zajištČn nejménČ 2 pĜivázáními nebo
svázáními do jednotek (vázací prostĜedky o síle pĜi pĜetržení nejménČ 1000 daN).
Vázání probíhají pĜibližnČ v prostoru separátních podložek.
Vrcholové balíky svázány dvakrát s vespod ležící vrstvou (vázací prostĜedky o síle pĜi pĜetržení
nejménČ 1000 daN).
Vázání probíhají pĜibližnČ v prostoru separátních podložek.
Ke svázání dle j a k se nesmí použít polypropylenová páska, na otevĜených vozech také drát
nebo ocelová páska.
DoplĖující údaje
Zatížení vozĤ a rozložení, nejvČtší rozmČry, pĜikrytí nákladu viz nakládací informace 0.1 až 0.3.
K loženému zboží:
Balík/paket sestavený z Ĝeziva rĤzných délek musí být jednostrannČ zaþelen (svisle rovný).
PĜípustný maximální rozdíl v délce Ĝeziva v balíku/paketu (25%) je stanoven tak, aby homogenní þást byla dostateþnČ velká z dĤvodu zachování kompaktnosti a stability ložné
jednotky.
Balík/paket Ĝeziva s vevázanými podložkami musí þinit stabilní celek, tzn. balík/paket Ĝeziva musí pevnČ spojen s podložkami. Spojení balíku/paketu s podložkami je zpravidla provedeno pĜevázáním. PĜevázání v takovém pĜípadČ musí splĖovat všechny požadavky. Aby
nedošlo k poškození vázacích prostĜedkĤ pĜi manipulaci nebo posuvem balíku/paketu bČhem pĜepravy, musí být vázací prostĜedek zapuštČn do drážky ve vevázané podložce. Výjimku z toho tvoĜí balíky/pakety s vevázanými podložkami uložené na separátních podložkách/proložkách dle bodu (2) nakládací smČrnice 2.2.3.
Svázání Ĝeziva do balíkĤ/paketĤ
Každý balík/paket sestavený z Ĝeziva rĤzných délek musí být držen pohromadČ nejménČ
2 pĜevázáními, která jsou vzdálena od koncĤ homogenní þásti balíku/paketu asi 30 cm.
Koncem balíku/paketu na nezaþelené stranČ se proto rozumí konec toho kusu Ĝeziva, který je nejblíže ke stĜedu ložné jednotky.
UmístČní pĜevázání tak, aby nedoléhalo na podložky nebo proložky, neboĢ dotykem pĜevázání s tČmito prostĜedky k zajištČní nákladu dochází þasto k jeho pĜetržení.
Ke zpĤsobu uložení:
K bodu d:
Balíky s vevázanými podložkami leží ve spodní vrstvČ na separátních podložkách, které
jsou vyšší než vevázané podložky. Vzdálenost k vevázaným podložkám nejménČ 30 cm.
Uložení spodních balíkĤ/paketĤ na samostatných (separátních) podložkách je v tomto pĜípadČ nezbytné z dĤvodu zajištČní vČtší stability nákladu a umožnČní omezeného pohybu
nákladu v podélném smČru vozu. Tyto podložky musí být vyšší než vevázané podložky
u jednotlivých balíkĤ/paketĤ, aby se vevázané podložky nedotýkaly podlahy vozu. Sepa39
rátní podložky mají dosahovat pĜes celou šíĜku nákladu. Minimální vzdálenost separátních
podložek od vevázaných podložek (30 cm) je stanovena tak, aby ani pĜi posuvu nákladu
v podélném smČru vozu nedošlo k vzájemnému kontaktu separátních a vevázaných podložek, pĜi nČmž by mohlo dojít k pĜetržení pĜevázání jednotlivých balíkĤ/paketĤ.
Nakládací smČrnice 2.2.3 nepĜedpokládá pro oddČlení balíkĤ/paketĤ uložených ve stohu
použití separátních proložek, které by odpovídaly svými rozmČry a umístČním separátním
podložkám. Pro zvýšení stability stohu se však doporuþuje separátní proložky použít.
K bodu e:
Separátní podložky se nacházejí pĜibližnČ 60 cm od konce homogenní þásti balíku.
Separátní podložky musí být uloženy vždy pod homogenní þástí na nich uloženého balíku/paketu ve stanovené vzdálenosti od konce homogenní þásti balíku/paketu z dĤvodu
zachování nejen jeho stability, ale také stability celého stohu.
Vevázané podložky pokud možno svisle nad sebou.
Pro splnČní tohoto požadavku je dĤležité, aby ve stohu byly uloženy balíky/pakety stejných
parametrĤ.
V ostatním platí doplĖující vysvČtlivky k nakládací smČrnici 2.2.2 pro Ĝezivo omítané, nehoblované, svázané do balíkĤ.
V následujícím jsou uvedeny pĜíklady nakládání 2/80-001-04 „Kmenové dĜíví a Ĝezivo“,
2/81-001-97 „Stavební dĜíví (hranoly), opracované“, které jsou aplikací nakládací smČrnice
2.2.2 pro nakládku omítaného Ĝeziva vþetnČ stavebního dĜíví (hranolĤ) do konkrétní typĤ
vozĤ.
40
PĜíklad nakládání 2/80-001-04
2
PĜíklad nakládání:
80-001-04
Deutschland AG
Kmenové dĜíví a Ĝezivo
Jednotlivé vozy a skupiny vozĤ
I
I
Vozy v ucelených vlacích a v kombinované pĜepravČ
Vozy s tlumícími zaĜízeními þelníkĤ
Ložené zboží
Kmenové dĜíví a Ĝezivo, které doléhá na klanice;
nejmenší délka 2 880 mm;
nejmenší délka 2 700 mm jen podle c.
Kmenové dĜíví s kĤrou nebo bez kĤry, jednotlivČ nebo svazkované,
Ĝezivo stohované do paketĤ, svázané nebo nesvázané.
Vozy
Plošinové vozy s vysokými zatížitelnými a pevnČ stojícími klanicemi a pĜivazovacími zaĜízeními,
Snps (vozy DB konstrukþní Ĝady 719).
ZpĤsob uložení
DĜeva
– se uloží v podélném smČru vozu, na nakládací pražce tak, že pĜiléhají tČsnČ k sobČ a jsou
rozložena pĜes celou ložnou šíĜku,
– ve vrstvách nebo sedlanČ,
– pĜeþnívají klanice nejvýše polovinou prĤmČru,
– o prĤmČru menším než 20 cm, úþinná výška nejménČ 10 cm,
– nad klanicemi sedlanČ, výška oblouku maximálnČ 1/3 ložné šíĜky,
– která jsou uložena nad klanicemi, musí být stejná a rovná.
Krátké dĜíví (viz nejmenší délka) uloženo jen uvnitĜ, pĜiþemž souþasnČ je na podélných stranách a
nahoĜe loženo delší dĜíví.
Tenká nebo krátká kulatina bez kĤry (napĜ. sloupky do vinohradĤ) musí být svázána ve svazcích.
ZajištČní
Stohy popĜ. pakety zajištČny
– nejménČ 2 klanicemi a
– nejménČ 2 pĜivázáními.
Všechna pĜivazovací zaĜízení, která zachycují náklad, je nutno napnout.
Vzdálenost konce stohu nebo paketu od stĜedu klanice a pĜivázání nejménČ 30 cm.
U svázaných paketĤ Ĝeziva, které jsou loženy nad vrcholy klanic a které jsou zajištČny nejménČ
2 pĜivázáními, mĤže odpadnout svázání tČchto paketĤ s vespod ležícími pakety do jedné ložné
jednotky.
41
DoplĖující údaje
Upínací možnost pĜivazovacích zaĜízení je využitelná teprve od poloviþní výšky klanic. Jsou-li pĜivazovací zaĜízení díky výšce nákladu pĜíliš krátká, lze použít prodloužení popruhĤ podle pĜíkladu
nakládání 100/80-001-04.
PĜi nakládce je nutno dbát na to, aby zĤstal zachován dostateþný volný prostor u rukojetí
pro posunovaþe vestavČných na þelních stranách.
Rozložení nákladu a ložnou míru viz listy 0.1 a 0.2.
Chování nákladu pĜi nárazech podle tabulky 4
Nárazové zkoušky nebyly provedeny, protože jsou dodrženy zásady svazku 1 PĜílohy II RIV.
SdČlení o pĜíkladu nakládání
Souhlas udČlen:
Všemi železnicemi RIV.
Odesílací železniþní podnik: Railion Deutschland AG
Vydal:
Railion Deutschland AG
RBB 33 Ms
Mainz, 02.04.2004
Tímto listem se ruší list 2/80-001-00.
List: 2/80-001-04
42
PĜíklad nakládání 2/81-001-97
ÖBB
2
PĜíklad nakládání:
81-001-97
Stavební dĜíví (hranoly), opracované
Jednotlivé vozy a skupiny vozĤ
I
Vozy v ucelených vlacích a v kombinované pĜepravČ
Ložené zboží
Stavební dĜíví (hranoly), ze dvou nebo více stran opracované, o prĤĜezu asi 15 x 15 cm, svázané do paketĤ výšky asi 80 cm 2 pĜevázáními (pevnost nejménČ 7 kN).
Vozy
Plošinové vozy s dĜevČnou podlahou a klanicemi (K..., R..., ...).
ZpĤsob uložení
Pakety
– se uloží na nakládací pražce nebo podložky, ve 4 - 5 vrstvách, od sebe oddČleny proložkami,
– bezprostĜednČ vedle sebe nebo oddČleny svislými proložkami,
– rozdílných výšek, vyrovnány dostateþnČ silnými proložkami pĜes celou šíĜku.
ZajištČní
– každý stoh nejménČ 2 pĜivázáními (pevnost nejménČ 10 kN), umístČnými asi 50 cm od koncĤ,
– klanicemi; pĜi zajištČní jen 2 klanicemi pĜesah stĜedĤ klanic nejménČ o
30 cm
20 cm
I
– dodateþným pĜivázáním, chybí-li dvojice protilehlých klanic,
– úþinnou výškou klanic, která musí být nejménČ 10 cm, není-li to možné
– svázáním s dostateþnČ zajištČnými ložnými jednotkami podle h, a to 2 svázáními (pevnost
nejménČ 7 kN),
– shora a vespod pĜibitými dĜevy, poþet hĜebíkĤ o prĤmČru 5 mm na každé podélné stranČ 1
hĜebík/2000 kg hmotnosti nákladu, nejménČ 2 hĜebíky v každém dĜevu.
DoplĖující údaje
Rozložení nákladu a ložnou míru viz listy 0.1 a 0.2.
Chování nákladu pĜi nárazech podle tabulky 4
Nárazové zkoušky nebyly provedeny.
PĜi traĢových zkouškách zĤstala stabilita nákladu zachována.
43
SdČlení o pĜíkladu nakládání
PĜepravní cesta: TratČ þlenských železnic RIV.
Odesílací železnice: ÖBB
Vydal:
ÖBB
Generaldirektion
Traktion Technischer Wagendienst
Langauergasse 1
A – 1070 Wien
Tímto listem se ruší list 2/81-001-82.
List: 2/81-001-97
44
ġEZIVO NEOMÍTANÉ, SVÁZANÉ DO BALÍKĩ/PAKETĩ
PĜi nakládce neomítaného Ĝeziva do železniþních nákladních vozĤ je nutno vycházet z nakládací smČrnice 2.2.2 pro Ĝezivo omítané, nehoblované, svázané do balíkĤ, avšak se zĜetelem na charakter neomítaného Ĝeziva. Ustanovení této kapitoly se proto zamČĜují na odlišnosti v uložení a zajištČní nákladu neomítaného Ĝeziva.
SpeciálnČ pro neomítané Ĝezivo, svázané do balíkĤ/paketĤ, platí t.þ. pouze žlutý pĜíklad
nakládání 2/54-501-06 „ěezivo neomítané, svázané do balíkĤ“ z þeského vydání svazku 2
nakládacích smČrnic, kapitoly 2 „DĜíví“. Tento pĜíklad nakládání obsahuje zásady správného uložení a zajištČní tohoto druhu zboží do otevĜených železniþních nákladních vozĤ, pĜiþemž platí jen ve vnitrostátní pĜepravČ.
Požadavky na uložení a zajištČní neomítaného Ĝeziva do železniþních nákladních vozĤ
jsou ve srovnání s omítaným Ĝezivem nároþnČjší. Vyšší nároþnost je odvozena od charakteru loženého zboží, pro nČž je typická nekompaktnost balíku/paketu vyplývající z promČnlivé šíĜky jednotlivých kusĤ Ĝeziva. Nekompaktnost jednotlivých balíkĤ/paketĤ je pak následnČ pĜíþinou znaþné nestability celého nákladu. Následující ustanovení jsou proto vČnována tČm ustanovením nakládací smČrnice 2.2.2 pro Ĝezivo omítané, nehoblované, svázané do balíkĤ, u kterých je tĜeba pĜi nakládce neomítaného Ĝeziva postupovat dle dále
uvedených pokynĤ. VysvČtlivky se týkají pouze tČch ustanovení nakládací smČrnice 2.2.2
resp. pĜíkladu nakládání 2/54-501-06, která jsou odlišná od ustanovení nakládací smČrnice
2.2.2 pro Ĝezivo omítané, nehoblované. Pro ustanovení shodná s nakládací smČrnicí 2.2.2
lze použít doplĖující vysvČtlivky k této nakládací smČrnici v kapitole „ěezivo omítané, nehoblované, svázané do balíkĤ“.
Neomítané Ĝezivo
45
K LOŽENÉMU ZBOŽÍ:
Tvorba balíkĤ
Z neomítaného Ĝeziva nelze díky jeho nepravidelnému tvaru vytvoĜit plnČ kompaktní balík/paket ve tvaru dokonalého kvádru s pravoúhlým pĜíþným Ĝezem. I za tČchto okolností
musí být zajištČna potĜebná soudržnost a stabilita balíkĤ/paketĤ, proto musí být vČnována
sestavČ balíkĤ/paketĤ z neomítaného Ĝeziva mimoĜádná pozornost.
Kompaktnost balíkĤ/paketĤ
Také balík/paket neomítaného Ĝeziva musí bČhem ložných manipulací a pĜepravy
za všech okolností zachovat svĤj výchozí tvar, soudržnost a hmotnost. Toho lze docílit jen
tím, že
− balík/paket bude pokud možno ve tvaru kvádru s pravoúhlým pĜíþným Ĝezem,
− Ĝezivo bude srovnáno alespoĖ z jedné strany balíku/paketu ve svislici (zaþeleno),
− Ĝezivo ve vrstvČ bude o stejné tloušĢce a co nejtČsnČji vedle sebe.
Obr. paketĤ neomítaného Ĝeziva
Použití prokladĤ uvnitĜ balíkĤ/paketĤ neomítaného Ĝeziva je dovoleno.
Svázání Ĝeziva do balíkĤ/paketĤ
ěádným svázáním balíkĤ/paketĤ neomítaného Ĝeziva lze docílit jejich žádanou lepší kompaktnost. Z tohoto dĤvodu je u tohoto druhu Ĝeziva navýšen poþet pĜevázání jednotlivého
balíku/paketu. Každý balík/paket musí být držen pohromadČ nejménČ 3 pĜevázáními, pĜiþemž krajní pĜevázání musí být vzdálena od koncĤ paketu asi 30 cm. PĜevázání balíku/paketu musí být umístČno tak, aby nedoléhalo na podložky nebo proložky, neboĢ dotykem pĜevázání s tČmito prostĜedky k zajištČní nákladu dochází þasto k jeho pĜetržení.
46
K VOZģM:
Protože balíky/pakety neomítaného Ĝeziva nejsou pĜevážnČ dokonale kompaktní, jsou pro
pĜepravu tohoto druhu zboží nejvhodnČjší vozy s posuvnými stČnami nebo kovovým pohyblivým pĜikrytím (H..., K.i.., L.i.., S.i..).
Pro pĜepravu neomítaného Ĝeziva o délce nejménČ 3 m lze ve vnitrostátní pĜepravČ použít
plošinové a nízkostČnné vozy s klanicemi (K..., L..., R..., S...).
Pro neomítané Ĝezivo kratších délek a pĜepravu zásilek neomítaného Ĝeziva v mezinárodní
pĜepravČ jsou vhodné vysokostČnné vozy (E...) a vozy s posuvnými stČnami nebo kovovým pohyblivým pĜikrytím (H..., K.i.., L.i.., S.i..).
KE ZPģSOBU ULOŽENÍ:
Protože již samotné balíky/pakety neomítaného Ĝeziva jsou zpravidla nekompaktní, doporuþuje se omezit poþet balíkĤ/paketĤ uložených ve stohu nad sebou pouze na 2. Ve tĜetí
vrchní vrstvČ lze pak uložit jen po jednom balíku/paketu v ĜadČ za sebou soumČrnČ nad
podélnou osou vozu.
Výška stohu mĤže být jen nepatrnČ vČtší než jeho šíĜka.
Balíky/pakety je nutno uložit do vozu delší stranou v podélném smČru vozu, soumČrnČ
k podélné ose vozu, pokud možno po celé ploše vozu s tČsným uložením jednotlivých balíkĤ/paketĤ vedle sebe a za sebou. SoumČrným uložením k podélné ose vozu se rozumí
zrcadlovité uložení balíkĤ/paketĤ stejných parametrĤ vzhledem k k podélné ose vozu ose
nebo uložení balíkĤ/paketĤ rĤzných parametrĤ vzhledem k této ose tak, aby tČžištČ nákladu nebylo pĜi naložení od podélné osy vozu vychýleno do strany.
PĜi uložení do vrstev, musí spodní vrstva vždy tvoĜit pevnou základnu pro vrstvu uloženou
nad ní. Délka a šíĜka nákladu ve vyšší vrstvČ nesmí pĜesahovat délku nebo šíĜku spodní
vrstvy.
K bodu d:
DĜevČné podložky, pĜíp. proložky
Oproti bodu (2) nakládací smČrnice 2.2.2 musí dĜevČné podložky nebo proložky u zásilek
neomítaného Ĝeziva dosahovat pĜes celou šíĜku nákladu, aby se docílilo vČtší stability nákladu. Tzv. dČlené podložky a proložky (sestávající z více dĜev stejné tloušĢky) nejsou tedy
u zásilek neomítaného Ĝeziva pĜípustné.
K ZAJIŠTċNÍ:
PĜi nestejnČ dlouhých balících je nutno každou podélnou stranu vozu zajistit pĜimČĜenČ
bodĤm f až l.
U neomítaného Ĝeziva se doporuþuje ložit vedle sebe a nad sebou balíky/pakety stejných
rozmČrĤ.
Dále je uveden pĜíklad nakládání 2/54-501-06 „ěezivo neomítané (svázané do balíkĤ)“,
který je aplikací nakládací smČrnice 2.2.2 pro nakládku neomítaného Ĝeziva do železniþních nákladních vozĤ a který platí jen ve vnitrostátní pĜepravČ.
47
PĜíklad nakládání 2/54-501-06
PĜíklad nakládání:
2
54 - 501- 06
ěezivo neomítané (svázané do balíkĤ)
Jednotlivé vozy a skupiny vozĤ
I
I
Vozy v ucelených vlacích a v kombinované pĜepravČ
Vozy s tlumícími zaĜízeními þelníkĤ
Ložené zboží
ěezivo neomítané, svázané do balíkĤ.
Balík
– z Ĝeziva i nestejné délky ve vrstvách
• nejmenší délka 2,5 m,
• rozdíl délek Ĝeziva v balíku maximálnČ 0,5 m,
ve tvaru kvádru s pravoúhlým pĜíþným Ĝezem,
– alespoĖ z jedné strany paketu Ĝezivo srovnáno ve svislici (zaþeleno),
– ve vrstvČ Ĝezivo stejné tloušĢky co nejtČsnČji vedle sebe,
– vrstvy oddČleny dĜevČnými proklady (potĜeba vysychání Ĝeziva bČhem pĜepravy)
• nejménČ 3 proklady u balíkĤ o délce do 5 m,
• nejménČ 4 proklady u balíkĤ o délce pĜes 5 m.
Proklady uvnitĜ balíku
– þtvercového nebo obdélníkového prĤĜezu (širší stranou naležato),
– z jednoho kusu pĜes celou šíĜku balíku, konce prokladĤ nepĜesahují okraje balíku,
– umístČny ve svislici nad sebou
• nejménČ 50 cm od obou koncĤ,
• uprostĜed.
PĜevázání balíku
– nejménČ 3 pĜevázání, poþet pĜevázání shodný s poþtem použitých prokladĤ na délku
balíku,
– obČ krajní pĜevázání jsou umístČna v úrovni prokladĤ,
– vázací prostĜedky o síle pĜi pĜetržení alespoĖ 700 daN.
Vozy
NízkostČnné a plošinové vozy s klanicemi a dĜevČnou podlahou (K..., L..., R..., S...).
Sníh a led, pĜíp. neþistoty musí být pĜed nakládkou z vozu odstranČny.
ZpĤsob uložení zboží
Balíky se uloží
– po celé ložné délce vozu v ĜadČ za sebou,
– bezprostĜednČ vedle sebe nebo oddČleny svislými proložkami,
– na nakládací pražce nebo dĜevČné podložky nejvýše ve 2 vrstvách, vrstvy od sebe
oddČleny proložkami;
– nad 2. vrstvou jen po jednom balíku v ĜadČ za sebou, stĜedovČ.
PĜípadné rozdíly ve výšce vedle sebe uložených balíkĤ se vyrovnají dostateþnČ silnými
proložkami.
48
DĜevČné podložky nebo proložky
– z jednoho kusu pĜes celou šíĜku nákladu,
– obdélníkového prĤĜezu (širší stranou naležato) nebo þtvercového prĤĜezu (nejménČ
6,0 x 6,0 cm).
DĜevČné podložky a proložky vzdáleny od koncĤ balíkĤ pĜibližnČ 50 cm.
ZajištČní
Stohy
– zajištČny boþnicemi nebo klanicemi,
– úþinná výška boþnic nebo klanic nejménČ 10 cm,
– zajištČny nejménČ 2 pĜivázáními (síla pĜi pĜetržení alespoĖ 1000 daN).
PĜivázání umístČna nejménČ 30 cm od koncĤ stohĤ.
PĜi zajištČní jen 2 klanicemi
– pĜesahují stohy v podélném smČru vozu stĜedy klanic nejménČ o
30 cm
20 cm,
– schází-li 1 klanice, pĜíp. dvojice protilehlých klanic, nebo není-li dodrženo , zajistí
se stohy dodateþným pĜivázáním (napĜ. popruhy, zajišĢovacími páskami) (síla pĜi
pĜetržení nejménČ 1000 daN).
Jednotlivé balíky vrchní vrstvy, vedle sebe ležící balíky tehdy, není-li dodrženo
vázáním 2 × (síla pĜi pĜetržení vázacích prostĜedkĤ nejménČ 700 daN).
, pĜe-
DoplĖující údaje
Rozložení nákladu a ložnou míru viz listy 0.1 a 0.2.
Odchylky od svazku 1 PĜílohy II RIV:
Oproti þíslici 1.1:
Oproti þíslici 5.1:
Oproti þíslici 5.8, bodu 6:
maximální rychlost 100 km/hod.
v dĤsledku nestejné šíĜky Ĝeziva nejsou balíky plnČ stabilní.
výška stohu mĤže být nepatrnČ vČtší než jeho šíĜka.
Chování nákladu pĜi nárazech podle tabulky 4
Nárazové zkoušky nebyly provedeny, neboĢ tento zpĤsob uložení a zajištČní je používán
již nČkolik let.
SdČlení o pĜíkladu nakládání
PĜepravní cesta: platí jen pro vnitrostátní pĜepravu.
Odesílací železniþní podnik: ýD
Vydal:
ýeské dráhy, a.s.
Generální Ĝeditelství, odbor nákladní dopravy a pĜepravy (O 21)
NábĜeží L. Svobody 12/1222
CZ – 110 15 PRAHA 1 – Staré MČsto
Tímto listem se ruší list 2/54-501-01.
List 2/54-501-06
49
PġÍPUSTNÁ HMOTNOST NÁKLADU
Hmotností nákladu se rozumí hmotnost zboží, jeho obalu, vozových plachet, nakládacích,
ochranných a pĜepravních pomĤcek, zajišĢovacích a upevĖovacích pomĤcek.
Hmotnost nákladu a vlastní hmotnost vozu pĤsobí pĜes nápravy a kola vozu na železniþní
traĢ a vyvolávají tak zatížení tratČ. Skuteþné zatížení tratČ vyvolané nákladem naloženým
na voze nesmí pĜekroþit dovolené zatížení tratČ.
Dovolené zatížení tratČ je dáno nejvýše dovolenou hmotností na nápravu a nejvýše dovolenou hmotností na bČžný metr vozu.
Hmotnost na nápravu je þást hmotnosti vozu a nákladu pĜipadající na jednu nápravu, (v
obrázku je oznaþena E1 respektive E2).
Hmotnost na nápravu
Vypoþítá se ze vztahu:
a) u loženého vozu
vlastní hmotnost vozu + hmotnost nákladu
poþet náprav
vlastní hmotnost vozu + hmotnost nákladu = hrubá hmotnost loženého vozu
Vlastní hmotnost vozu v kg se zjistí:
− z nápisĤ na voze nebo
− vážením prázdného vozu.
PĜíklady nápisĤ vlastní hmotnosti vozu na voze:
25 000 kg
25 000 kg
29,o t
b) u prázdného vozu
hmotnost prázdného vozu
poþet náprav
50
Hmotnost na bČžný metr vozu je þást hmotnosti vozu a nákladu pĜipadající na jeden metr
délky vozu.
Vypoþítá se ze vztahu:
a) u loženého vozu
vlastní hmotnost vozu + hmotnost nákladu
délka vozu mezi nestlaþenými nárazníky
Délka vozu mezi nestlaþenými nárazníky v metrech se zjistí z nápisĤ na voze.
PĜíklad nápisu: (⎯ 15,00 m ⎯)
b) u prázdného vozu
hmotnost prázdného vozu_____
délka vozu mezi nestlaþenými nárazníky
Dovolenému zatížení normálnČrozchodné tratČ odpovídá zaĜazení pĜíslušné tratČ do tzv.
traĢové tĜídy. Urþení traĢových tĜíd dle hmotnosti na nápravu a hmotnosti na bČžný metr
vozu je uvedeno v tabulce.
Tabulka
RozdČlení traĢových tĜíd dle hmotnosti na nápravu a hmotnosti na bČžný metr vozu:
TraĢová tĜída
Hmotnost na nápravu
A
B1
B2
C2
C3
C4
D2
D3
D4
16 t
18 t
18 t
20 t
20 t
20 t
22,5 t
22,5 t
22,5 t
Hmotnost na bČžný metr
vozu
5,0 t/m
5,0 t/m
6,4 t/m
6,4 t/m
7,2 t/m
8,0 t/m
6,4 t/m
7,2 t/m
8,0 t/m
Postup pĜi nakládce
Pro stanovení maximální hmotnosti nákladu je potĜebná znalost nejnižší traĢové tĜídy na
celé pĜepravní cestČ a nejvyšší rychlostní kategorie vlaku, kterým má být zásilka pĜepravena. K tomu je potĜeba:
ƒ zjistit v odesílací stanici nejnižší traĢovou tĜídu na pĜepravní cestČ (pro tratČ sítČ ýD
v pĜedpisu Dopravní smČrovací údaje pro vozy v nákladní dopravČ (D16) nebo pro tratČ
v zahraniþí ve svazku 3 „TraĢové tĜídy“ Nakládacích smČrnic UIC),
ƒ dodržet nejvýše pĜípustnou ložnou hmotnost napsanou na voze v samostatné tabulce
na každé boþnici vlevo pro tuto traĢovou tĜídu a rychlostní kategorii vlaku, kterým má být
zásilka pĜepravena.
51
ýíselný údaj v Ĝezovém bodČ traĢové tĜídy a Ĝádku rychlosti udává nejvyšší pĜípustnou ložnou hmotnost pro tuto kombinaci traĢové tĜídy a nejvyšší rychlosti.
PĜíklad:
90
S
A
39,0 t
37,5 t
B1
42,5 t
42,0 t
B2
C
45,5 t 53,5 t
45,5 t
Do vozu smí být naložen pro pĜepravní cestu s nejnižší traĢovou tĜídou B1 a pĜi pĜepravČ
vlaky o rychlosti až 100 km/hod náklad o nejvýše pĜípustné ložné hmotnosti 42,0 t.
Dodateþný rastr
Vyšší vytížení pĜípustné na urþených železnicích v udaných traĢových tĜídách a rychlostech.
PĜíklad dodateþného rastru platného pro tratČ železniþních podnikĤ MÁV, PKP a ŽSSK, na
kterých ve vlacích s maximální rychlostí 90 km/hod. þiní pĜípustná nejvyšší ložná hmotnost
vozu v traĢové tĜídČ C 56 t:
MÁV,
PKP,
ŽSSK
90
52
C
56,0 t
Rozložení nákladu ve voze
Náklad je nutno rozložit ve voze co nejrovnomČrnČji, pĜiþemž nesmí být pĜekroþena nejvýše pĜípustná hmotnost na nápravu:
Rozložení nákladu
Zatížení náprav, pĜíp. podvozkĤ a kol železniþních nákladních vozĤ
• u dvounápravových vozĤ pomČr hmotností na nápravu E1 : E2 nesmí být vČtší než 2 : 1,
53
•
u podvozkových vozĤ pomČr hmotností na podvozek E1 : E2 nesmí být vČtší než 3 : 1,
•
pomČr hmotností na kolo u každé nápravy (vlevo/vpravo) R1 : R2 nesmí být vČtší než
1,25 : 1, tj. výstĜednost - pĜíþný posuv nákladu smí þinit vĤþi ose vozu maximálnČ
10 cm (neplatní pro stav nákladu v odesílací stanici, kde musí být náklad soumČrný
k ose vozu).
Jednotlivá zatížení / jednotlivé náklady
Konstrukce spodku vozu nedovoluje naložit náklad dané hmotnosti a délky na vĤz libovolnČ. PĜi nakládce vozu musí být brána na zĜetel pĜípustná jednotlivá zatížení vozu.
PĜípustná jednotlivá zatížení vozu jsou napsána v tabulce/rastru na podélníku vozu a jsou
závislá na zpĤsobu uložení a délce nákladu (úložné délce).
Tabulka/rastr jednotlivých zatížení u vozĤ Ĝady Res 393 8 a 393 9:
a-a
b-b
c-c
d-d
e-e
2m
5m
9m
15 m
18 m
32 t
35 t
36 t
44 t
56 t
33 t
38 t
44 t
56 t
24 t
PĜitom se rozlišují s ohledem na namáhání spodku vozu tyto zpĤsoby uložení:
• náklad leží pĜímo na podlaze vozu nebo nejménČ na 4 pĜíþnČ ležících podložkách, pĜiþemž se musí pĜihlížet k tzv. úložné délce „l“ (maximální zatížení je uvedeno pod oznaþením
). Tento zpĤsob uložení je u zásilek Ĝeziva svázaného do balíkĤ/paketĤ používán nejvíce.
54
• náklad leží pouze na 2 pĜíþných podložkách (maximální zatížení je uvedeno pod ozna). Délka uložení = l. Tento zpĤsob uložení pĜichází u zásilek Ĝeziva
þením
v úvahu zcela výjimeþnČ.
Hodnoty uvedené v tabulce/rastru jednotlivých zatížení platí pro následující úložné šíĜky:
• min. 2 m (pĜi jednoduchém orámování rastru)
• min. 1,2 m (pĜi dvojitém orámování rastru)
Leží-li konce nákladu nebo stĜedová þára vnČjších uložení mezi dvČma znaþkami, mĤže
být pĜípustné zatížení interpolováno.
55
PĜíklad interpolace
PĜípustná hmotnost nákladu s úložnou délkou 17,0 m.
Úložná délka nákladu leží mezi oznaþeními d-d a e-e (viz obr. zatížení vozu).
Rozdíl délek pĜíslušných oznaþením d-d a e-e:
18 m – 15 m = 3 m
Rozdíl hmotností pĜíslušných oznaþením d-d a e-e: 56 t – 44 t = 12 t
Náklad pĜekraþuje oznaþení d-d o 2 m (17 m – 15 m), hmotnost nákladu pĜípustná pro toto
pĜekroþení þiní
12 t
------ × 2 m = 8 t
3m
Náklad, který se považuje za ležící na podlaze vozu (poþet podložek je vČtší než 4), smí
mít hmotnost 44 t + 8 t = 52 t.
Zatížení vozu
56
NEJVĎTŠÍ ROZMĎRY NÁKLADU
RozmČry nákladu jsou omezeny technickými parametry železniþních nákladních vozĤ,
staveb a zaĜízení železnice. KromČ technických parametrĤ samotných železniþních nákladních vozĤ, tj. obecnČ u všech typĤ vozĤ ložná délka a šíĜka vozu, u krytých vozĤ také
výška stĜechy nebo odsuvné plachty, jsou rozmČry nákladu loženého na otevĜených vozech omezeny také tzv. ložnou mírou, kterou se rozumí stanovený obrys v rovinČ kolmé
k podélné ose koleje pro pĜíslušnou traĢ (železnici), který nesmí náklad na voze pĜekroþit.
To platí pro zásilky Ĝeziva ložené na otevĜených vozech ve zvýšené míĜe, neboĢ zde existuje reálné nebezpeþí pĜekroþení stanoveného obrysu pĜedevším v horních þástech nákladu.
PĜehled ložných mČr platných na tratích evropských železnic je souþástí svazku 1 Nakládacích smČrnic UIC. Na tratích ýeských drah a vČtšiny evropských železniþních podnikĤ
platí ložná míra dle tabulky 14. Zvláštní pozornost je tĜeba vČnovat zásilkám na otevĜených
vozech urþených do Belgie, Francie, Itálie, Norska a Švýcarska, pro které platí ložné míry
s menšími mírami. Jsou-li pro nČkterou železnici, popĜ. pro prĤvozní tratČ nebo stanice
urþení nČkteré železnice dovoleny rĤzné ložné míry, platí vždy nejpĜíznivČjší rozmČry tČchto ložných mČr.
Srovnání ložných mČr platných na tratích ýD a FS:
a) ložná míra dle tabulky 14 platná na tratích AAE, BDŽ, CFL,CFR, CFS, CH, ýD, DB,
DSB, GySEV, HSH, HŽ, JŽ, LG, MÁV, MŽ, NS, PKP, SŽ, TCDD, ŽFBH, ŽSSK (ŽSR) –
maximální výška nad temenem kolejnice = 4 650 mm,
57
b) ložná míra platná na tratích FS - maximální výška nad temenem kolejnice = 4 300 mm!
Jak tedy postupovat pĜi ložení Ĝeziva na otevĜený železniþní nákladní vĤz? Následující
ustanovení se týkají v první ĜadČ zásilek, u nichž je náklad ložen nad horní okraje stČn vysokostČnných vozĤ (E...) a nad klanice plošinových a nízkostČnných vozĤ (K..., L..., R...,
S...). V tomto prostoru je nejvČtší nebezpeþí, že náklad díky svým rozmČrĤm pĜekroþí obrys smČrodatné ložné míry pro pĜíslušnou pĜepravní cestu.
ŠíĜka a výška nákladu
– musí odpovídat nejmenší ložné míĜe na zamýšlené pĜepravní cestČ; nejmenší ložná
míra se zjistí v tabulkách 11 až 118 ze svazku 1 nakládacích smČrnic,
– pĜípadnČ se musí též prošetĜit omezení šíĜky nákladu, potĜebné kvĤli rozvoru a pĜesahu
nákladu v obloucích, a to tabulkách 2 ze svazku 1 nakládacích smČrnic,
– je nutno mít na zĜeteli též ložnou šíĜku pĜíslušného vozu (viz technické údaje o vozech
vhodných pro pĜepravu Ĝeziva).
Délka nákladu
– je nutno mít na zĜeteli ložnou délku napsanou na voze (napĜ.:
),
• náklad Ĝeziva nesmí v odesílací stanici pĜesahovat þelník vozu,
• ustanovení þíslice 4.2 ze svazku 1 nakládacích smČrnic o pĜesahu þelníku vozu nákladem lze použít bČhem pĜepravy, zejména pokud dojde k posuvu balíkĤ/paketĤ Ĝeziva v podélném smČru vozu.
Dodržení ložné míry je nutno u naloženého otevĜeného vozu pĜezkoušet v pĜímé a vodorovné koleji mČĜením od temene kolejnice.
58
PġIVÁZÁNÍ NÁKLADU
ÚýEL
PĜivázání nákladu zvyšují tĜecí odpor mezi ložnou jednotkou (napĜ. balík/paket Ĝeziva) a
podlahou vozu, pĜípadnČ mezi tČmito ložnými jednotkami navzájem, a tím omezují pĜípadné posuvy nákladu v podélném smČru. PĜi pĜivázání je náklad vázacím prostĜedkem tlaþen
na ložnou plochu. Tím se zvýší pĜítlaþná síla nákladu a omezí jeho podélné posuvy. KromČ toho pĜivázání také zlepšují stabilitu ložných jednotek, což je napĜ. u stohĤ sestávajících z balíkĤ/paketĤ Ĝeziva zejména v nČkolika vrstvách velmi dĤležité.
Ve stohu musí být pĜivázány balíky/pakety, které nejsou zajištČny souþástmi vozu proti
posuvu nebo spadnutí mimo vĤz, tzn. nejen balíky/pakety ložené nad stČnami nebo klanicemi vozu, ale také balíky/pakety, která jsou naloženy v prostoru mezi klanicemi nad þelnicemi vozu.
LOŽENÉ ZBOŽÍ
ěezivo je vhodné k zajištČní pĜivázáními, neboĢ se jedná o pĜedmČty svázané do ložných
jednotek (balíkĤ/paketĤ) a o stohované zboží, které mĤže být vázacími prostĜedky dostateþnČ silnČ tlaþeno na ložnou plochu.
VOZY
K zajištČní nákladu Ĝeziva pĜivázáními jsou vhodné železniþní nákladní vozy s integrovanými zaĜízeními k pĜivázání nákladu (napĜ. Roo, Roos, Rnooss-uz) nebo vozy bČžné konstrukce s upevĖovacími prvky (kruhy, oka, háky) (napĜ. Ks, Res, Rs).
59
VÁZACÍ PROSTěEDKY
K pĜivázání nákladĤ Ĝeziva jsou nejvhodnČjší tyto vázací prostĜedky:
• popruhy z polyesterové tkaniny (obzvláštČ vhodné):
– upínací popruh s našitou rohatkou (síla pĜi pĜetržení nejménČ 4000 daN),
– rychlovázací popruh (síla pĜi pĜetržení nejménČ 1000 daN);
• nevratné zajišĢovací pásky z umČlé hmoty s vlákny uvnitĜ pásky (síla pĜi pĜetržení
nejménČ 1000 daN),
• drátČná lana,
• ĜetČzy,
• pĜivazovací zaĜízení, které je souþástí výbavy vozu u nČkterých speciálních vozĤ (napĜ.
u vozĤ Ĝady Rnooss-uz).
PĜednostnČ se použijí upínací popruhy a nevratné tkaninové popruhy nebo zajišĢovací
pásky.
K pĜivázání nákladu upínacími popruhy nebo nevratnými tkaninovými popruhy a páskami:
Vratné upínací popruhy s integrovaným napínacím zaĜízením musí být oznaþeny dle EN
12195-2 etiketou s tČmito údaji:
1. výrobce,
2. datum výroby: mČsíc/rok,
3. pĜípustnou napínací sílu (daN),
4. protažení v % pĜi dovolené napínací síle v pĜivazovacím prostĜedku,
5. druh materiálu, ze kterého je popruh vyhotoven.
U úvazĤ sestávajících ze dvou nebo více dílĤ musí být takto oznaþen každý díl.
Etiketa upínacího popruhu s integrovaným napínacím zaĜízením
Nevratné vázací prostĜedky, tzn. pásky nebo polyesterové tkaninové popruhy dle nakládací informace 0.6 „Nevratné vázací prostĜedky k zajištČní nákladu“ ze svazku 2 nakládacích
smČrnic (viz pĜíloha 3):
– s napínacím zaĜízením (rohatkou, raþnou) nebo napínané samostatným napínacím
zaĜízením;
– o síle pĜi pĜetržení1) vázacích prostĜedkĤ (vþetnČ jejich spojovacích prvkĤ) v pĜímém
tahu od 1000 daN do 4000 daN, pĜedepnutí nejménČ 300 daN, vždy podle hmotnosti,
délky a povrchu zboží, úhlu úvazu Į;
60
– s maximálnČ pĜípustným protažením 7% pĜi poloviþní síle pĜi pĜetržení (Lashing Capacity);
– na ostrých hranách chránČny podložkami, ochrannými návleky nebo ochrannými úhelníky hran;
– s oznaþením výrobce nebo dodavatele a údajem síly pĜi pĜetržení v pĜímém tahu spojovacího prvku. Povinnost oznaþení nevratných vázacích prostĜedkĤ použitých
k pĜivázání nákladu byla v ýR zveĜejnČna vyhláškou PTV G 19/43-44/2002 (viz pĜílohu
4).
Nevratná zajišĢovací páska s oznaþením
Zámky a spony tkaninových popruhĤ a zajišĢovacích pásek musí být funkþní a musí odpovídat svými parametry použitým páskĤm nebo popruhĤm.
Oproti ostatním vázacím prostĜedkĤm polyesterové zajišĢovací pásky nebo popruhy mají
schopnost absorbovat mnohem vČtší rázy, aniž by pĜi tom praskly, ztratily pružnost nebo
se poškodily jiným zpĤsobem. Jejich dalšími pĜednostmi jsou snadná a þasovČ ménČ nároþná manipulace, malá hmotnost, odolnost vĤþi vodČ, kyselinám a zásadám, již zmínČná
tepelná odolnost, bezproblémová likvidace.
Nevýhodou tČchto vázacích prostĜedkĤ je potĜeba ochrany pásek a popruhĤ pĜi vedení
pĜes ostré hrany nebo plochy s ostrými výþnČlky proti odČru, pĜípadnČ Ĝezu. Na ostrých
hranách (zejména souþástí železniþních nákladních vozĤ) se proto musí vázací prostĜedky
vyrobené z umČlohmotných vláken chránit proti prodĜení, pĜetržení þi pĜeĜíznutí vhodnými
ochrannými návleky, podložkami nebo ochrannými úhelníky hran. PĜitom je nutné mít na
pamČti, že použitý ochranný prostĜedek se nesmí bČhem pĜepravy uvolnit, nesmí podléhat
povČtrnostním vlivĤm a musí odolat namáháním, která na nČj na kryté ostré hranČ pĤsobí.
Z tČchto dĤvodĤ jsou jako ochrana hran vhodné pĜedevším návleky, které se navléknou
bezprostĜednČ na vázací prostĜedek (tj. na zajišĢovací pásku nebo popruh), a to do potĜebné polohy bez nutnosti jejich dalšího upevnČní.
61
UmČlohmotné ochranné rohy
Doporuþuje se, aby odesílatel zapsal druh a poþet použitých vratných nebo i nevratných
vázacích prostĜedkĤ ve sloupci „Pojmenování zboží“ nákladního listu.
Kovové vázací prostĜedky, jako napĜ. ocelový drát, nejsou k pĜivázání nákladu pro jejich
malou pružnost vhodné. Ocelová páska se k pĜivázání nákladu nesmí vĤbec používat pro
zvláštní nebezpeþí úrazu pĜi pĜetržení.
K pĜivázání nákladu drátem:
U zásilek smČrovaných do NČmecka a Rakouska nebo pĜes tyto zemČ drát k pĜivázání
nákladu nepoužívejte. Pokud se pĜi jiných pĜepravách k pĜivázání nákladu ocelový drát
použije, musí se jednat o ocelový žíhaný drát o prĤmČru nejménČ 4 mm. Vázání drátem
musí mít vždy sudý poþet pramenĤ, aby je bylo možno ĜádnČ stoþit. Drát se ovine kolem
upevĖovacích prvkĤ pokud možno napjatČ, pĜiþemž volné konce drátu musí být vpleteny
do úvazku, neboĢ konce drátu nesmČjí odstávat. Úvazy musí být napnuty na jednom nebo
nČkolika místech stoþením dle obrázku. Stoþení drátu do ok není pĜípustné!
Pro pĜípadné dotažení uvolnČného pĜivázání nákladu, ke kterému mĤže bČhem pĜepravy
snadno dojít vzhledem k vlastnostem drátu (malá pružnost drátu a sklon k trvalému protažení, což vede k uvolnČní úvazu), se doporuþuje ponechat na snadno pĜístupných místech
krátké dĜevo v drátu (dĜevo však nesmí zasahovat do prĤjezdného prĤĜezu ani ohrožovat
bezpeþnost osob v kolejišti).
62
Poznámka:
rovnČž pĜíjemci v zahraniþí nesouhlasí s použitím ocelového drátu jako prostĜedku k pĜivázání nákladu z dĤvodu nadmČrné pracnosti pĜi jeho odstraĖování z vozu.
Pro úþinnost pĜivázání jsou rozhodující:
– pĜedepínací síla (musí dosahovat nejménČ 300 daN),
– úhel úvazu Į (mČĜí se mezi ložnou plochou vozu a vázacím prostĜedkem); þím menší je
úhel úvazu Į, tím vČtší musí být pĜedepínací síla ve vázacím prostĜedku, aby se dosáhlo stejné pĜítlaþné síly. Úhel úvazu musí mít nejménČ 35º.
Požadované hodnoty síly pĜi pĜetržení vázacích prostĜedkĤ platí pro zatížení vázacího
prostĜedku v pĜímém smČru pĤsobení uvažované síly. U pĜivázání se jedná o smČr kolmý
k podlaze vozu. PĜi stanovení požadované pevnosti vázacího prostĜedku použitého
k pĜivázání nákladu je proto nutné brát v úvahu také úhel, který svírá vázací prostĜedek
s kolmicí vedenou k podlaze vozu. ýím vČtší úhel svírá vázací prostĜedek s kolmicí vedenou k podlaze vozu, tím je úþinnost pĜivázání menší. Názorným pĜíkladem situace, kdy
svírá vázací prostĜedek s kolmicí vedenou k podlaze vozu vČtší úhel Į, je upevnČní vázacích prostĜedkĤ urþených k pĜivázání nákladu na hácích umístČných na vrcholech klanic.
UPEVNċNÍ VÁZACÍCH PROSTěEDKģ NA VOZE
– použijí se upevĖovací kroužky, oka nebo háky z kulaté oceli o prĤmČru nejménČ
16 mm, které jsou k dispozici na voze,
– oka nebo kroužky, které jsou urþeny k uvázání vozových plachet na voze, jsou vhodné
k upevnČní pĜivázání pro zboží o hmotnosti jednoho kusu pĜibližnČ do 4 t,
– oka nebo háky na klanicích se smČjí použít k upevnČní vázacích prostĜedkĤ jen tehdy,
pokud jsou klanice zajištČny proti vytažení,
– nejsou-li na potĜebných místech k dispozici žádné upevĖovací prvky, smí se použít
k upevnČní vhodné souþásti vozu vyjma souþástí pojezdu a vypružení, na podvozcích,
držácích signálních svítilen, zavíracích zaĜízeních dveĜí, madlech, stupaþkách atd. Vázání nesmí obepínat ani tahadlová, narážecí a brzdová ústrojí, ani spodek vozu.
K upevnČní pĜivázání lze použít háky na vrcholech boþních klanic vozĤ Ĝady Res þíselného intervalu 393 a u vozĤ Ĝady Ks. V tČchto pĜípadech je nutno brát na zĜetel úhel,
který svírá vázací prostĜedek s kolmicí vedenou k podlaze vozu. ýím vČtší úhel svírá
63
vázací prostĜedek s kolmicí vedenou k podlaze vozu, tím menší je žádoucí silový úþinek pĜivázání, tj. pĜítlaþná síla, kterou je náklad tlaþen k podlaze vozu. I když je upevnČní pĜivázání za háky na vrcholech klanic z pohledu odesílatele lákavé (menší spotĜeba vázacího prostĜedku oproti upevnČní na upevĖovacích prvcích umístČných na podélníku nebo v podlaze vozu), mĤže ve svých dĤsledcích vést k výraznému oslabení
funkce pĜivázání nákladu a tím k nežádoucímu posuvu nákladu v podélném smČru vozu bČhem pĜepravy se všemi negativními dopady (zdržení zásilky, náklady spojené
s odstranČním ložné závady.
Vázací prostĜedky se pokud možno upevní k vozu háky nebo se napnou jako smyþky pomocí samosvČrných ocelových spon nebo svČrkových zámkĤ (smyþky zdvojnásobí sílu pĜi
pĜetržení). Z hlediska zachování bezpeþnosti provozu a ochrany pĜepravovaného zboží je
potĜebné použít stanovené zpĤsoby upevnČní vázacích prostĜedkĤ (zajišĢovacích pásek
nebo polyesterových tkaninových popruhĤ) na uvazovací kroužky/oka vozu:
– vytvoĜením smyþky z vázacího prostĜedku, který je protažen protilehlými kroužky/oky
na obou boþních stČnách vozu (na jedno pĜivázání je potĜeba jedné spony ke spojení
obou koncĤ vázacího prostĜedku),
– hákem zaklesnutým do kroužku/oka na voze,
– poutkem se sponou.
V praxi se lze také setkat pĜi použití nevratných zajišĢovacích pásek nebo polyesterových
popruhĤ s upevnČním tČchto vázacích prostĜedkĤ na voze zavázáním na uzel. UpevnČním
vázacích prostĜedkĤ k vozu zavázáním na uzel se snižuje síla pĜi pĜetržení vázacích prostĜedkĤ asi o 60 %. PĜi použití uzlĤ je proto tuto ztrátu velikosti síly pĜi pĜetržení vyrovnat
napĜ. výbČrem vázacího prostĜedku s odpovídající vyšší pevností nebo odpovídajícím zvýšením poþtu pĜivázání.
DĤležité upozornČní!
UpevnČní vázacích prostĜedkĤ použitých k pĜivázání nákladu na železniþních nákladních
vozech zavázáním na uzel je vylouþeno u zásilek do Rakouska a smČrovaných pĜes Rakousko. PĜestože se nejedná o vyslovenČ nedovolený zpĤsob upevnČní vázacího prostĜedku na voze, nedoporuþujeme tento zpĤsob upevnČní vázacích prostĜedkĤ na voze
používat!
64
PROVEDENÍ
U pĜivázání je vázací prostĜedek zavČšen na voze pokud možno v upevĖovacích prvcích,
veden nahoru pĜes náklad (pĜeklenutí) a napnut napínacím prvkem (napĜ. raþnou, pákou).
PĜi použití nevratných vázacích prostĜedkĤ, tj. tkaninových popruhĤ nebo zajišĢovacích
pásek je možno pĜivázání upevnit na voze tČmito zpĤsoby:
• vytvoĜením smyþky z vázacího prostĜedku, který je protažen protilehlými kroužky/oky na
obou boþních stranách vozu. Postup:
1. Vázací prostĜedek provléci uvazovacím prvkem/okolo uvazovacího prvku na jedné
stranČ vozu.
2. Jeden konec vázacího prostĜedku pĜehodit a natáhnout pĜes ložené zboží a provléci
uvazovacím prvkem/okolo uvazovacího prvku na opaþné stranČ vozu.
3. Tentýž konec vázacího prostĜedku pĜehodit a natáhnout zpČt pĜes ložené zboží na
výchozí stranu vozu.
4. Navléci oba konce vázacího prostĜedku do napínací spony.
5. Napnout vázací prostĜedek odnímatelným napínacím zaĜízením (pĜedepnutí min.
300 daN).
65
Nevýhodou tohoto zpĤsobu pĜivázání je znaþná spotĜeba vázacího prostĜedku, která je
však vyvážena vČtší pevností a úþinností úvazu, menší pracností. SamosvČrnou sponu
je nutno pĜed napnutím úvazu umístit tak, aby byla pro obsluhující personál snadno
dostupná ze zemČ.
• hákem zaklesnutým do kroužku/oka na jedné stranČ vozu, na druhé stranČ vozu provleþením vázacího prostĜedku, tj. nevratného tkaninového popruhu okem/kroužkem na voze a provleþením volného konce popruhu svČrkou. Postup:
1. ZavČsit hák na konci vázacího prostĜedku na upevĖovacím prvku na jedné stranČ
vozu.
2. Opaþný konec vázacího prostĜedku pĜehodit a natáhnout pĜes ložené zboží a provléci uvazovacím prvkem/okolo uvazovacího prvku na protilehlé stranČ vozu.
3. Navléci tentýž konec vázacího prostĜedku do svČrkového zámku umístČného na vázacím prostĜedku.
4. Napnout vázací prostĜedek odnímatelným napínacím zaĜízením za souþasného
uzavĜení svČrkového zámku (pĜedepnutí min. 300 daN).
Nevratné tkaninové popruhy se svČrkovým zámkem a závČsným hákem jsou vyrábČny
v délce až 10,5 m. Protože u nižších nákladĤ nemĤže být využita celá délka popruhu, musí
se tento „zkrátit“ také z toho dĤvodu, aby svČrkový zámek s volným koncem popruhu byl
dostupný obsluhujícímu personálu ze zemČ. Postup pĜi „zkrácení“ délky popruhu je uveden v pĜíkladu nakládání 200/81-001-03 (viz pĜíloha þ. 4).
66
• poutkem se sponou na obou koncích úvazu. Postup:
1. Poutko s napínací sponou upevnit uvazovacím prvkem/kolem uvazovacího prvku
na voze.
2. Volný konec vázacího prostĜedku pĜehodit a natáhnout pĜes ložené zboží na opaþnou stranu vozu.
3. Na opaþné stranČ vozu provléct vázací prostĜedek uvazovacím prvkem/okolo uvazovacího prvku.
4. Navléknou napínací sponu.
5. Napnout vázací prostĜedek odnímatelným napínacím zaĜízením (pĜedepnutí min.
300 daN).
PĜivázání musí být napnutá. Dojde-li bČhem pĜepravy k uvolnČní pĜivázání, musí být dostateþnČ napnuta. K tomu je žádoucí, aby pĜi použití nevratných tkaninových popruhĤ a zajišĢovacích pásek byly ponechány u samosvČrných spon dostateþnČ dlouhé volné konce
úvazĤ (pĜibližnČ 30 cm) tak, aby bylo možno úvaz dodateþnČ napnout odnímatelným napínacím zaĜízením.
67
DĤležité upozornČní!
PĜi použití samosvČrné spony je nutno nasadit odnímatelné napínací zaĜízení na vázací
prostĜedek tČsnČ u spony z té strany spony, na které je vČtší vzdálenost konce drátu ve
sponČ od tČlesa spony. Jen tak lze docílit pĜi napnutí vázacího prostĜedku dokonalého
uzavĜení spony.
Vázací prostĜedek nesmí být pĜetoþen. PĜetoþení vázacího prostĜedku zeslabuje jeho pevnost a zvyšuje pravdČpodobnost jeho pĜetržení.
Volné konce úvazĤ je nutno zajistit, nesmČjí volnČ viset.
PĜivázáním se mohou zajistit jen ty þásti nákladu, které jsou vázacími prostĜedky dostateþnČ silnČ tlaþeny na ložnou plochu.
Mezery v nákladu ruší úþinnost pĜivázání, neboĢ vázací prostĜedky táhnou jednotlivé þásti
nákladu ve smČru ke stĜedu vozu místo aby je tlaþily k ložné ploše.
PĜivázání se použijí u zboží
– s hladkým povrchem ve spojení s tĜecími podložkami a proložkami uloženými pod nákladem,
– s citlivým povrchem ve spojení s ochrannými podložkami a proložkami vloženými mezi
povrch loženého zboží a vázací prostĜedek.
68
VOZY
V této kapitole jsou uvedeny základní technické parametry železniþních nákladních vozĤ
vhodných pro pĜepravu zásilek Ĝeziva. V pĜehledu jsou uvedeny údaje nejen o vozech ýD,
ale i nČkterých zahraniþních železniþních podnikĤ, jejichž použití pĜichází v úvahu.
Technické parametry vybraných vozĤ uvedené v této pĜíruþce odpovídají údajĤm poskytnutým vlastníky vozĤ k 1. 1. 2006. Protože tyto údaje se mohou v nČkterých detailech lišit
od skuteþnosti a bČhem þasu nelze rovnČž vylouþit úpravy vozĤ nebo zmČny technických
pĜedpisĤ, které mohou ovlivnit nČkteré z uvedených údajĤ, berte je jako informaci o konstrukci, vybavení a základních parametrech vozĤ pĜíslušných Ĝad. Skuteþné parametry
jednotlivého vozu jsou zjistitelné z nápisĤ na pĜíslušném voze, což se týká pĜedevším údajĤ o vlastní hmotnosti vozu a nejvyšší pĜípustné hmotnosti nákladu.
Publikace s pĜehledem kompletního vozového parku ýD byla vydána odborem nákladní
dopravy a pĜepravy generálního Ĝeditelství ýD pod názvem „Železniþní nákladní vozy ýD“
v lednu r. 2003.
Publikace „Železniþní nákladní vozy cizích železniþních podnikĤ“ byla vydána odborem
nákladní dopravy a pĜepravy generálního Ĝeditelství ýD v bĜeznu r. 2002.
VysokostČnné vozy (základní Ĝadové oznaþení E) jsou urþeny pro pĜepravu sypkých
hromadných substrátĤ a kusového zboží, které nemusí být chránČno pĜed povČtrnostními
vlivy. Pro pĜepravu zásilek Ĝeziva nejsou pĜíliš vhodné pro obtížnou manipulaci. Jsou však
vhodné pro pĜepravu zásilek Ĝeziva v nekompaktních balících. Nakládka a vykládka Ĝeziva
je možná jen jeĜábem s omezeným pĜístupem ke zboží ve voze. Výhodou je nenároþné a
spolehlivé zajištČní nákladu ve voze pevnými a vysokým stČnami vozu bez nutnosti dodateþného zajištČní nákladu zajišĢovacími prostĜedky.
ýD mají ve svém parku nákladních vozĤ zaĜazeny v této kategorii vozy Ĝad Es (s dĜevČnou
podlahou), Eas-u (s kombinovanou podlahou dĜevČnou a kovovou podlahou). Vozy Ĝady
Eas s kovovou podlahou pro pĜepravu zásilek Ĝeziva nejsou vhodné.
Kryté vozy (základní Ĝadové oznaþení G, H) jsou mimo jiné urþeny pro pĜepravu kusového a paletovaného zboží, které musí být chránČno pĜed povČtrnostními vlivy.
Kryté vozy (základní Ĝadové oznaþení G….)
jsou vhodné jen pro zásilky krátkého Ĝeziva na paletách. V otevĜeném stavu je možný pĜístup boþními dveĜmi z obou stran vozu. Nakládka a vykládka je možná vysokozdvižnými
vozíky z rampy. Vozy jsou vybaveny vČtracími otvory, takže bČhem pĜepravy je možné
zajistit vČtrání.
ýD mají ve svém parku nákladních vozĤ zaĜazeny v této kategorii vozy Ĝad Gbgs, Gbgkks,
Gags.
Kryté, velkoprostorové vozy s posuvnými boþními stČnami (základní Ĝadové oznaþení
H….).
Jsou vhodné pro pĜepravu všech druhĤ Ĝeziva vþetnČ krátkého Ĝeziva na paletách, vozy
této kategorie se zatížitelnými posuvnými boþními stČnami jsou vhodné také pro pĜepravu
zásilek Ĝeziva v nekompaktních balících a zásilek dĜevotĜískových desek. V otevĜeném
stavu je možný pĜístup k celkové ložné ploše z obou stran vozu. Jednoduchou manipulací
lze najednou odsunout polovinu boþní stČny vozu a souþasnČ þásti stĜechy. Nakládka a
vykládka je možná vysokozdvižnými vozíky jak z rampy, tak i z rovné manipulaþní plochy.
Protože se jedná o uzavĜené, tČsné vozy bez vČtracích otvorĤ, není však možné vČtrání
bČhem pĜepravy.
69
ýD mají ve svém parku nákladních vozĤ zaĜazeny v této kategorii vozy Ĝady Hbbillnss
a Habbillns.
VĤz železniþního podniku Railion Deutschland AG Ĝady Habbiins 344 je podvozkový vĤz
s posuvnými vozovými stČnami, který je obzvláštČ vhodný pro pĜepravu Ĝeziva, dĜevotĜískových desek a paletovaného zboží.
Vozy s otevíratelnou stĜechou (základní Ĝadové oznaþení T) jsou urþeny pro pĜepravu
kusového zboží (dĜevotĜískové desky) a zboží na paletách (krátké Ĝezivo), které musí být
chránČno pĜed povČtrnostními vlivy.
ýD mají ve svém parku nákladních vozĤ zaĜazen v této kategorii vĤz Ĝady Taes s otevíratelnou pĜesuvnou stĜechou, širokými boþními dveĜmi, což umožĖuje mechanizovanou nakládku a vykládku jeĜábem nebo vysokozdvižným vozíkem z rampy.
NízkostČnné a plošinové vozy (základní Ĝadové oznaþení K, R) jsou vhodné pro pĜepravu Ĝeziva, které nemusí být chránČno pĜed povČtrnostními vlivy. NízkostČnné vozy mají
sklopné nízké boþní a þelní stČny (boþnice a þelnice) a sklopné nebo výsuvné klanice. Nakládka a vykládka je možná jeĜábem nebo vysokozdvižnými vozíky jak z rampy, tak
i z rovné manipulaþní plochy. Klasické plošinové vozy pouze s boþními klanicemi nejsou
vhodné pro nakládku krátkého Ĝeziva.
ýD mají ve svém parku nákladních vozĤ zaĜazeny v této kategorii vozy Ĝad Kbkks, Ks,
Res. VĤz Ĝady Rils s odsuvnou plachtovou stĜechou, který je zaĜazen do této kategorie,
není vhodný pro nakládku Ĝeziva z dĤvodu absence prvkĤ k zajištČní nákladu v pĜíþném
smČru vozu.
Technické parametry a nákresy vozĤ vybraných Ĝad jsou uvedeny na dalších stranách.
70
ěada vozu
ýíselný interval
Konstrukþní skupina
VýmČnný režim
Hmotnost prázdného vozu
Délka vozu pĜes nárazníky
Vzdálenost otoþných þepĤ
Ložná hmotnost
A
B
C
Ložná délka
Ložná šíĜka
Ložná plocha
Ložný prostor
Výška stČn
DveĜe boþní
poþet
výška
šíĜka
DveĜe þelní
poþet
výška
šíĜka
Podlaha
Výška podlahy nad TK
[t]
[m]
[m]
[t]
[t]
[t]
[m]
[m]
[m2]
[m3]
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
Eas-u
5947-5949
5950-5964
52, 53
31
22,70
14,04
9,00
41,00
49,00
57,00
12,80
2,76
36,00
72,00
2,03
4 dvojité
1,80
1,80
2
1,70
2,76
dĜevo-kov
1,25
Jednotlivá zatížení
a-a
b-b
c-c
3m
5m
9m
71
23 t
27 t
39 t
26 t
30 t
57 t
ěada vozu
Es
55205522
ýíselný interval
Konstrukþní skupina
VýmČnný režim
Hmotnost prázdného vozu
Délka vozu pĜes nárazníky
Rozvor
Ložná hmotnost
A
B
C
(pro 90 km/h)
Ložná délka
Ložná šíĜka
Ložná plocha
Ložný prostor
Výška stČn
DveĜe boþní
poþet
výška
šíĜka
DveĜe þelní
poþet
výška
šíĜka
Podlaha
Výška podlahy nad TK
[t]
[m]
[m]
[t]
[t]
[t]
[m]
[m]
[m2]
[m3]
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
Es
5523-5528 5529-5537
5537-5540
31
27
10, 11
21
21
21
10,70
11,30
12,80
10,00
10,00
10,00
5,40
5,40
6,00
21,00
20,00
18,50
25,00
24,00
22,50
25,00
24,00
26,50
(29,00)
(28,00)
8,76
8,76
8,76
2,76
2,76
2,76
24,00
24,00
24,00
36,00
36,00
36,00
1,50
1,50
1,50
2 dvojité 2 dvojité
2 dvojité
1,50
1,50
1,50
1,80
1,80
1,80
2
2
2
1,50
1,50
1,50
2,76
2,76
2,76
dĜevo
dĜevo
dĜevo
1,24
1,24
1,24
Jednotlivá zatížení
a-a
b-b
1,5 m
3m
Es
14 t
15 t
72
14 t
18 t
Es
5540-5544
5555-5558
12, 13
21
13,00
10,00
6,00
18,50
22,50
27,00
8,76
2,76
24,00
36,00
1,50
2 dvojité
1,50
1,80
2
1,50
2,76
dĜevo-kov
1,24
ěada vozu
ýíselný interval
VýmČnný režim
Hmotnost prázdného vozu
Délka vozu pĜes náraznlky
Vzdálenost otoþných þepĤ
Ložná hmotnost
A
B
C
D
Ložná délka
Ložná šíĜka
Ložná plocha
Ložný prostor
Boþní odsuvné stČny
poþet
výška
šíĜka
[t]
[m]
[m]
[t]
[t]
[t]
[t]
[m]
[m]
[m2]
[m3]
[m]
[m]
Podlaha
Výška podlahy nad TK
ZaĜízení k zajištČní nákladu:
DČlící stČny - pĜepážky
UpevĖovací prvky:
– oka v podlaze vozu
– oka v þelních stČnách
[m]
Habbillns
2780
31
29,80
23,26
17,72
34,00
42,00
52,00
60,00
21,2
2,84
60,30
161,40
4
2,80
10,80
protiskluzová
úprava
1,20
poþet
8
poþet
poþet
16 + 16
4+4
Jednotlivá zatížení
a-a
b-b
c-c
d-d
e-e
f-f
4m
7m
10 m
13 m
17 m
22 m
73
22 t
25 t
28 t
36 t
42 t
60 t
ěada vozu
ýíselný interval
VýmČnný režim
Konstrukþní skupina
Hmotnost prázdného vozu
Délka vozu pĜes nárazníky
Rozvor
Ložná hmotnost
A
B
C
D
Ložná délka
Ložná šíĜka
Ložná plocha
Ložný prostor
Boþní odsuvné stČny
poþet
výška
šíĜka
Podlaha
Výška podlahy nad TK
ZaĜízení k zajištČní nákladu:
DČlící stČny - pĜepážky
UpevĖovací prvky:
oka v podlaze vozu
oka na þelních stČnách
[t]
[m]
[m]
[t]
[t]
[t]
[t]
[m]
[m]
[m2]
[m3]
[m]
[m]
[m]
Hbbillnss
2461
21
13
17,60
16,70
10,00
14,40
18,40
22,40
27,40
15,44
2,95
45,55
123,70
4
2,85
7,43
dĜevo
1,19
5
poþet
poþet
6+6
4+4
Jednotlivá zatížení
a-a
b-b
c-c
74
3m
6m
14 m
12 t
16 t
27 t
ěada vozu
ýíselný interval
Konstrukþní skupina
VýmČnný režim
Hmotnost prázdného vozu
Délka vozu pĜes nárazníky
Rozvor
Ložná hmotnost
Ložná délka
Ložná šíĜka
Ložná plocha
Výška stČn
Klanice boþní/þelní
A
B
C
D
boþní
þelní
poþet
výška
Podlaha
Výška podlahy nad TK
UpevĖovací prvky (oka) v podlaze vozu
u klanic
poþet
[t]
[m]
[m]
[t]
[t]
[t]
[t]
[m]
[m]
[m2]
[m]
[m]
[m]
[m]
Ks
3300
13
21
14,50
13,86
9,00
17,50
21,50
25,50
30,50
12,52
2,82
35,30
0,52
0,52
12 / 1,30 / dĜevo
1,25
6+6
Jednotlivá zatížení
a-a
b-b
c-c
d-d
e-e
75
2m
3m
6m
9m
12 m
17 t
18 t
21 t
28 t
30,5 t
19 t
19 t
25 t
30,5 t
14 t
ěada vozu
ýíselný interval
Konstrukþní skupina
VýmČnný režim
Hmotnost prázdného vozu
Délka vozu pĜes nárazníky
Vzdálenost otoþných þepĤ
Ložná hmotnost
A
B
C
Ložná délka
Ložná šíĜka
Ložná plocha
Výška stČn
boþní
þelní
Klanice boþní/þelní
poþet
výška
Podlaha
Výška podlahy nad TK
Res
3938-3939
51
31
24,00
19,90
14,86
40,00
48,00
56,00
18,53
2,66
49,30
0,52
0,52
16 / 1,30 / dĜevo
1,235
[t]
[m]
[m]
[t]
[t]
[t]
[m]
[m]
[m2]
[m]
[m]
[m]
[m]
Jednotlivá zatížení
a-a
b-b
c-c
d-d
e-e
ProstĜedky k uložení a zajištČní nákladu
Uvazovací prvky v podlaze vozu
Uvazovací oka na podélníku
76
2m
5m
9m
15 m
18 m
poþet
poþet
32 t
35 t
36 t
44 t
56 t
33 t
38 t
44 t
56 t
24 t
9+9
18+18
ěada vozu
ýíselný interval
Konstrukþní skupina
VýmČnný režim
Hmotnost prázdného vozu
Délka vozu pĜes nárazníky
Vzdálenost otoþných þepĤ
Ložná hmotnost
A
B
C
(pro 90 km/h)
Ložná délka
Ložná šíĜka
Ložná plocha
Výška stČn
boþní
þelní
Klanice boþní/þelní
poþet
výška
Podlaha
Výška podlahy nad TK
[t]
[m]
[m]
[t]
[t]
[t]
[m]
[m]
[m2]
[m]
[m]
[m]
[m]
Res
3940-3941
3941-3944
10, 11
81
25,50
20,04
14,60
38,50
46,50
46,50
(54,00)
18,44
2,78
51,30
0,30
0,60
16 / 4
1,43 / 1,43
dĜevo
1,25
Jednotlivá zatížení
a-a
b-b
c-c
3m
10 m
13 m
34 t
37 t
44 t
Uvazovací oka na podlaze poþet
9+9
UpozornČní
V prostoru otoþných þepĤ a podél boþnic vozu podlaha ocelová
77
ěada vozu
ýíselný interval
Konstrukþní skupina
VýmČnný režim
Hmotnost prázdného vozu
Délka vozu pĜes nárazníky
Vzdálenost otoþných þepĤ
Ložná hmotnost
A
B
C
Ložná délka
Ložná šíĜka
Ložná plocha
Výška stČn
boþní
þelní
Klanice boþní/þelní
poþet
výška
Podlaha
Výška podlahy nad TK
[t]
[m]
[m]
[t]
[t]
[t]
[m]
[m]
[m2]
[m]
[m]
[m]
[m]
Res
399.7
54
31
26,00
20,04
14,60
38,00
46,00
54,00
18,68
2,71
50,62
0,52
0,52
16 / 1,30 / dĜevo
1,25
Jednotlivá zatížení
a-a
b-b
c-c
ProstĜedky k uložení a zajištČní nákladu
Uvazovací prvky v podlaze vozu
Uvazovací oka na podélníku
78
3m
10 m
13 m
34 t
37 t
44 t
poþet
poþet
9+9
18+18
ěada vozu
ýíselný interval
Konstrukþní skupina
Vozy bez boþnic – nevhodné pro krátké Ĝezivo
VýmČnný režim
Hmotnost prázdného vozu
[t]
Délka vozu pĜes nárazníky
[m]
Vzdálenost otoþných þepĤ
[m]
Ložná hmotnost
A
[t]
B
[t]
C
[t]
D
[t]
Ložná délka
[m]
Ložná šíĜka
[m]
Ložná plocha
[m2]
Ložný prostor
[m3]
StČny þelní
poþet
výška
[m]
Klanice boþní
poþet
výška
[m]
Vzdálenost stĜedĤ klanic
[m]
Vzdálenost vrcholĤ protilehlých, nezatížených
klanic
[m]
Podlaha
Výška podlahy nad TK
[m]
Výška nakládacích pražcĤ
[cm]
PĜivazovací zaĜízení
poþet
Rns-z (DB)
Rns-z (ÖBB)
3991
643
3504, 3991
–
31
27,00
22,40
16,86
40,00
48,00
58,00
66,00
21,058
2,71
57,00
31
24,20
22,35
17,31
40,00
48,00
58,00
66,00
21,00
2,64
55,40
2
3,35
16+16
2,005
2,50
2
0,42
10+10
1,56
2,488
1,38
10
6
1,26
-
Jednotlivá zatížení
a-a
b-b
c-c
d-d
e-e
f-f
5,0 m
9,0 m
14,0 m
16,4 m
17,4 m
19,0 m
38,0 t
40,0 t
48,0 t
57,0 t
57,0 t
66,0 t
79
38,0 t
50,0 t
60,0 t
66,0 t
66,0 t
34,0 t
2,0m
5,0 m
9,0 m
13,0 m
19,0 m
21,0 m
26,0 t
28,0 t
32,0 t
38,0 t
52,0 t
66,0 t
27,0 t
32,0 t
46,0 t
47,0 t
66,0 t
36,0 t
ěada vozu
ýíselný interval
Konstrukþní skupina
VýmČnný režim
Hmotnost prázdného vozu
Délka vozu pĜes nárazníky
Vzdálenost otoþných þepĤ
Ložná hmotnost
A
B
C
Ložná délka
Ložná šíĜka
Ložná plocha
Ložný prostor
StČny þelní
poþet
výška
Klanice boþní, zásuvné
poþet
výška
Vzdálenost stĜedĤ klanic
Vzdálenost vrcholĤ protilehlých, nezatížených
klanic
Podlaha
Výška podlahy nad TK
Roos
3525
639
31
27,00
19,90
14,86
37,00
45,00
53,00
18,40
2,74
50,00
Roos-t
3525
642 / 645
31
28,00 / 25,00
19,90
14,86
36,00 / 39,00
44,00 / 47,00
52,00 / 55,00
18,40
2,74
50,00
2
3,96
16+16
2,005
2
3,96
16+16
1,965
1,4/0,95
[m]
2,488
2,480 / 2,410
[m]
1,38
1,38
[t]
[m]
[m]
[t]
[t]
[t]
[m]
[m]
[m2]
[m3]
[m]
[m]
[m]
Jednotlivá zatížení
a-a
b-b
c-c
d-d
e-e
3,0 m
5,0 m
9,0 m
15,0 m
18,0 m
32,0 t
35,0 t
36,0 t
44,0 t
57,0 t
80
33,0 t
38,0 t
44,0 t
57,0 t
24,0 t
32,0 t
35,0 t
36,0 t
44,0 t
56,0 / 59,0 t
33,0 t
38,0 t
44,0 t
56,0 / 59,0 t
24,0 t
ěada vozu
Ros (ÖBB)
ýíselný interval
3925
Konstrukþní skupina
VĤz bez boþnic - nevhodný pro krátké Ĝezivo
VýmČnný režim
31
Hmotnost prázdného vozu
[t]
24,2
Délka vozu pĜes nárazníky
[m]
19,90
Vzdálenost otoþných þepĤ
[m]
14,60
Ložná hmotnost
A
[t]
39,5
B
[t]
47,5
C
[t]
55,5
D
[t]
Ložná délka
[m]
18,53
Ložná šíĜka
[m]
2,59
2
Ložná plocha
[m ]
48,00
Ložný prostor
[m3]
StČny þelní
poþet
2
výška
[m]
0,40
Klanice boþní, pevné
poþet
8+8
výška
[m]
2,05
Vzdálenost stĜedĤ klanic
[m]
2,189
Vzdálenost vrcholĤ protilehlých, nezatížených
klanic
[m]
2,595
Podlaha
kov
Výška podlahy nad TK
[m]
1,28
Výška nakládacích pražcĤ
(kov)
[cm]
11
PĜivazovací zaĜízení
poþet
7
81
ěada vozu
ýíselný interval
Konstrukþní skupina
VýmČnný režim
Hmotnost prázdného vozu
Délka vozu pĜes
nárazníky c
Vzdálenost otoþných þepĤ d
Ložná
A
hmotnost
B
C
D
Ložná délka e
Ložná šíĜka
Ložná plocha
poþet
Klanice
výška
boþní/þelní
f
Maximální vzdálenost mezi
2 klanicemi g
Výška podlahy
nad TK h
Nakládací
výška
i
pražce
PĜivazovací
poþet
zaĜízení
Rs-u (DB)
Rs (DB)
3914
Vozy bez boþnic – nevhodné pro krátké Ĝezivo
659
680
684 / 685
31
31
31
[t]
689
31
25,50
23,70 / 24/50
24,00
23,63
[m]
22,24
19,90 / 20,00
19,90
19,90
[m]
16,70
13,00
14,86
14,86
[t]
[t]
[t]
[t]
[m]
[m]
[m2]
38,50
46,50
54,50
20,70
2,71
56,1
8+8 / 4
40,00
48,00
56,00
18,50
2,78
51,0
8+8 / 4
40,00
48,00
56,00
18,50
2,774
51,3
8+8 / 4
40,00
48,00
56,00
18,50
2,77
50,00
8+8 / 4
[m]
1,28 / -
1,30 / -
1,235 / -
1,275 / -
[mm]
1930
2200
2505
2800
[m]
1,29
1,305
1,26
1,26
[cm]
7
7
7
6
-
-
-
-
Jednotlivá zatížení
a –a
b–b
c–c
d–d
e–e
3,0 m
10,0 m
13,0 m
17,0 m
20,0 m
34,0 t
37,0 t
45,0 t
51,0 t
54,5 t
35,0 t
45,0 t
48,0 t
54,5 t
24,0 t
34,0 t
37,0 t
44,0 t
–
–
82
37,5 t
45,0 t
56,0 t
a –a
b–b
c–c
d–d
e–e
2,0 m
5,0 m
9,0 m
15,0 m
18,0 m
32,0 t
35,0 t
36,0 t
44,0 t
56,0 t
33,0 t
38,0 t
44,0 t
56,0 t
24,0 t
ěada vozu
ýíselný interval
Konstrukþní skupina
VýmČnný režim
Hmotnost prázdného vozu
Délka vozu pĜes nárazníky
Vzdálenost otoþných þepĤ
Ložná hmotnost
A
B
C
D
Ložná délka
Ložná šíĜka
Ložná plocha
Ložný prostor
Klanice boþní (dvojité)
poþet
výška
Vzdálenost stĜedĤ klanic
Výška podlahy nad TK
Výška nakládacích pražcĤ
PĜivazovací zaĜízení uprostĜed dvojice klanic
39,0 t
[t]
[m]
[m]
[t]
[t]
[t]
[t]
[m]
[m]
[m2]
[m3]
[m]
[m]
[m]
[cm]
Snps
4723
719
31
24,99
20,84
15,80
39,00
47,00
57,00
63,00
19,00
2,723
51,70
8+8
2,00
2,25
1,28
8
8+8
Jednotlivá zatížení
a-a
b-b
c-c
d-d
e-e
83
2,2 m
6,1 m
11,2 m
15,8 m
17,6 m
33,0 t
39,0 t
39,0 t
52,0 t
63,0 t
33,0 t
33,0 t
33,0 t
63,0 t
33,0 t
ěada vozu
ýíselný interval
Konstrukþní skupina
VýmČnný režim
Hmotnost prázdného vozu
Délka vozu pĜes nárazníky
Vzdálenost otoþných þepĤ
Ložná hmotnost
A
B
C
(pro 90 km/h)
Ložná délka
Ložná šíĜka
Ložná plocha
Ložný prostor
DveĜe boþní
poþet
výška
šíĜka
VČtrací otvory
poþet
StĜešní otvory
šíĜka
délka
Podlaha
Výška podlahy nad TK
[t]
[m]
[m]
[t]
[t]
[t]
[m]
[m]
[m2]
[m3]
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
Taes
08110814
10
81
23,46
16,52
10,50
40,50
48,50
48,50
(56,50)
15,28
2,60
40,00
95,00
2 dvojité
2,15
5,00
8
2,60
7,08
dĜevo
1,23
Jednotlivá zatížení
a-a
b-b
c-c
3m
5m
10,5 m
10 t
21 t
32 t
StĜecha vozu pĜesuvná
Uvazovací kroužky na vnitĜní stranČ boþních
stČn
84
10
KDE NÁS NAJDETE
Specializovaná pracovištČ ýD, která se zabývají problematikou nakládání zboží do železniþních nákladních vozĤ a zábranČ škodám:
Adresa
ýeské dráhy, a. s.
Generální Ĝeditelství
Odbor nákladní dopravy
a pĜepravy
(O 21.5)
NábĜeží L. Svobody 12/1222
110 15 PRAHA 1 – Staré MČsto
detašované pracovištČ
Mariánskohorská 38
702 20 OSTRAVA
Telefon
+420 972 762 485
+420 602 663 748
Fax
+420 972 762 530
E-mail
[email protected]
ýeské dráhy, a. s.
Generální Ĝeditelství
Odbor nákladní dopravy
a pĜepravy (O 21)
Regionální zákaznické centrum
ýD Cargo v BrnČ
Kounicova 26
611 35 BRNO
+420 972 625 850
+420 721 752 891
+420 972 625 850
[email protected]
ýeské dráhy, a. s.
Generální Ĝeditelství
Odbor nákladní dopravy
a pĜepravy (O 21)
Regionální zákaznické centrum
ýD Cargo v OstravČ
Ulice 30. dubna 9
728 61 OSTRAVA
+420 972 765 043
+420 724 177 032
+420 972 765 242
[email protected]
ýeské dráhy, a. s.
Generální Ĝeditelství
Odbor nákladní dopravy
a pĜepravy (O 21)
Regionální zákaznické centrum
ýD Cargo v Pardubicích
K Vápence (bývalé DOM)
530 02 PARDUBICE
+420 972 322 133
+420 602 291 603
+420 972 322 885
[email protected]
ýeské dráhy, a. s.
Generální Ĝeditelství
Odbor nákladní dopravy
a pĜepravy (O 21)
Regionální zákaznické centrum
ýD Cargo v Plzni
PurkyĖova 22
306 02 PLZEĕ
+420 972 524 299
+420 972 524 582
[email protected]
85
Adresa
ýeské dráhy, a. s.
Odbor nákladní dopravy
a pĜepravy (O 21)
Regionální zákaznické centrum
ýD Cargo v Praze
Opletalova 47
111 54 PRAHA 1
Telefon
+420 972 241 690
Fax
+420 972 241 695
E-mail
[email protected]
ýeské dráhy, a. s.
Odbor nákladní dopravy
a pĜepravy (O 21)
Regionální zákaznické centrum
ýD Cargo v Ústí nad Labem
VojtČšská 2
400 99 ÚSTÍ NAD LABEM
+420 972 424 360
+420 972 424 060
[email protected]
86
LOŽNÉ ZÁVADY
Na následujících obrázcích jsou uvedeny nejþastČjší ložné závady u zásilek Ĝeziva.
Pohled z druhé strany,
krátké Ĝezivo, nekompaktní náklad
NaklonČný náklad
Krátké Ĝezivo, nestabilní stohy,
vyþnívající proložka zasahující
do pĜivázání
Posunutý náklad, vyþnívající proložky
87
Posunutý náklad po nárazu
Proklady pĜíliš blízko konce balíku
a nepĜípustnČ vyþnívající
Proklady nejsou ve svislici, pĜíliš blízko u
konce balíku a volné pĜevázání
Proklady u konce balíku, vyjetá deska
v dĤsledku uvolnČného pĜevázání
PĜevázání a proklady pĜíliš blízko
konce balíku,
pĜevázání pĜes vyþnívající proklady
88
PĜetržené pĜivázání drátem
Proložka nepĜípustnČ u konce balíku
a chybČjící zajišĢovací dĜevo vespod
NepĜípustné pĜivázání drátem
UvolnČné pĜivázání
Nestabilní náklad
89
90
PĜíloha 2
Nakládací informace 0.6
Nevratné vázací prostĜedky k zajištČní nákladu
Jednotlivé vozy a skupiny vozĤ
I
I
Vozy v ucelených vlacích a v kombinované pĜepravČ
Vozy s tlumícími zaĜízeními þelníkĤ
Podklady
EN 12195-2:2000: Vázací popruhy z umČlých vláken.
Znaky
- textilní tkaninový popruh (podle normy) nebo
- zajišĢovací pásky sestávající ze soubČžnČ ležících, nejménČ trojnásobnČ spletených vláken
paralelních pĜízí znaþkového polyesteru (s vysokou pevností proti pĜetržení), ze všech stran
obalených vysoce polymerním termoplastickým umČlohmotným materiálem (funkþní rozsah
-25°C až + 70°C),
se spojovacími prvky, napĜ. sponou / sponami nebo s hákem v poutku.
Vázací prostĜedky vþetnČ jejich spojovacích prvkĤ nesmí být pĜetoþeny a mají nejménČ následující sílu pĜi pĜetržení v pĜímém tahu
- pro pĜivázání a ke spojení protilehlých klanic 1000 daN,
- pro uvázání na každých 1000 kg zajišĢované ložné jednotky
3200 daN
1000 daN.
I
Maximální pĜípustné protažení 7% pĜi poloviþní síle pĜi pĜetržení (Lashing Capacity).
Páska se nesmí pĜi zkoušce stĜídavým napínáním ve sponČ posunout.
Doporuþuje se oznaþení výrobcem, popĜ. kódem pro sledování návratu a údajem síly pĜi pĜetržení v pĜímém tahu spojovacího prvku.
PĜíklad pro napínací spony
Optimální použití
Vázací prostĜedky chránit na ostrých hranách vhodnými prostĜedky proti prodĜení.
Svázání
1. Ovázání loženého zboží.
2. Navleþení spony (obr. 1).
3. Napnutí odnímatelným napínacím zaĜízením.
Uvázání
1. UdČlat smyþku pĜes uvazovací prvky/kolem uvazovacích prvkĤ na voze a okolo loženého
zboží /na loženém zboží.
2. Navleþení spony.
3. Napnutí odnímatelným napínacím zaĜízením.
PĜivázání
1. Poutko se sponou upevnit na voze uvazovacím prvkem/kolem uvazovacího prvku (obr. 2).
2. Vázací prostĜedek natáhnout pĜes ložené zboží a uvazovacím prvkem/okolo uvazovacího
prvku na voze.
3. Poutko se sponou upevnit na voze uvazovacím prvkem/kolem uvazovacího prvku (obr. 2).
4. PĜedepnutí (min. 300 daN) odnímatelným napínacím zaĜízením.
Zkouška kvality
Podle EN 12195-2.
Dokumentace v protokolu ze zkoušky provedené v pĜímém tahu vþetnČ spojovacího prvku.
91
PĜíloha 3
Vyhláška zveĜejnČná v PĜepravním a tarifním vČstníku
G 19/43-44/2002 PěEDPISY O NAKLÁDÁNÍ ZBOŽÍ DO ŽELEZNIýNÍCH NÁKLADNÍCH VOZģ
– PěÍLOHA II RIV – oznaþení zajišĢovacích pásek a popruhĤ.
Vyhl. 6/5/3-4/1996
ýD DOP, odbor nákladní dopravy a pĜepravy upozorĖuje, že od 1.1.2004 bude možné k pĜivázání nebo
uvázání nákladu na železniþních nákladních vozech použít vratné popruhy s integrovaným napínacím zaĜízením a nevratné zajišĢovací pásky nebo polyesterové tkaninové popruhy pouze oznaþené údaji o pĤvodu a
vlastnostech vázacího prostĜedku.
Nevratné zajišĢovací prostĜedky k uvázání a pĜivázání, tzn. pásky nebo polyesterové tkaninové popruhy
(dle nakládacích smČrnic 200.1 a 200.2 ve svazku 2 PĜílohy II RIV), musí být oznaþeny nesmazatelnými
údaji o výrobci nebo dodavateli, pevnosti v tahu pĜíp. v lomu v daN vytištČnými pĜímo na pásce nebo popruhu.
Vratné tkaninové popruhy s integrovaným napínacím zaĜízením musí být opatĜeny trvale etiketou
s tČmito údaji:
1.
výrobce,
2.
datum výroby: mČsíc/rok,
3.
pĜípustnou pevnost v tahu (daN),
4.
protažení v % pĜi dovolené tažné síle v napínacím prostĜedku,
5.
druh materiálu, ze kterého je popruh vyhotoven.
U úvazĤ sestávajících ze dvou nebo více dílĤ musí být takto oznaþen každý díl.
OpatĜení vychází z norem a doporuþení platných pro použití uvedených vázacích prostĜedkĤ ve státech EU a
z pĜipravovaných zmČn nakládacích smČrnic PĜílohy II RIV. OpatĜení je pĜijímáno pĜedevším v zájmu zákazníkĤ, a to k zajištČní vyšší neporušenosti pĜepravovaného zboží a spolehlivosti, bezpeþnosti železniþní pĜepravy.
Žádáme proto zákazníky, aby si u svých dodavatelĤ v dostateþném pĜedstihu zajistili dodávky výše zmínČných vázacích prostĜedkĤ oznaþených uvedenými údaji.
Podmínky pro použití drátu jako vázacího prostĜedku ve smyslu zásad svazku 1 PĜílohy II RIV tímto zĤstávají
nedotþeny.
V Praze dne 11. Ĝíjna 2002
(ýD DOP 60 333/02 - O 21/5 KĜíž)
ěeditel
odboru nákladní dopravy a pĜepravy:
v z. JUDr. Lumír Thiel v.r.
92
PĜíloha 4
200
PĜíklad nakládání:
81-001-03
Nevratné zajišĢovací prostĜedky k pĜivázání: tkaninové popruhy z polyesteru ÖBB “model
2002”
Jednotlivé vozy a skupiny vozĤ
Vozy v ucelených vlacích a v kombinované pĜepravČ
I
Znaky vázacích prostĜedkĤ
• jednodílný tkaninový popruh z polyesteru se svČrkovým zámkem a upevĖovacím okem,
• celková délka 11 m, šíĜka popruhu pĜibližnČ 25 mm,
• síla pĜi pĜetržení v pĜímém tahu v systému nejménČ 1000 daN,
• potisk logem ÖBB, jakož i údajem síly pĜi pĜetržení.
Ložené zboží
• pĜevážnČ kulatina, jakož i svázané balíky Ĝeziva,
• pĜípadnČ potĜebná ochrana hran.
Vozy
Vozy s možností úvazĤ (uvazovací kruh, vázací tĜmen, vázací trn) z kulaté oceli (K…, L…, R…, S…,
pĜípadnČ H…).
ZpĤsob uložení
PĜivazující zboží.
Manipulace
- upevĖovací oko provléci uvazovacím kruhem,
- z popruhu vytvoĜit klubko a toto provléci upevĖovacím okem,
- upevĖovací oko pevnČ stáhnout tak, že se popruh již nemĤže uvolnit, pĜíp. pĜiložit.
-
popruh pĜehodit pĜes náklad,
volný konec popruhu protáhnout uvazovacím kruhem a pak svČrkovým zámkem,
pĜi nízkém nákladu protáhnout nejdĜíve pĜes další uvazovací kruh a teprve potom svČrkovým
zámkem,
-
pĜedpínací síla v popruhu nejménČ 300 daN, pĜíp. s použitím napínací páky,
93
PĜíloha 4
-
volný konec popruhu zajistit.
DoplĖující údaje
Nevratný vázací prostĜedek; urþen jen k jednomu použití.
SdČlení o pĜíkladu nakládání
PĜepravní cesta:
Všechny tratČ þlenských železnic RIV.
Odesílací železniþní podnik: ÖBB
Vydal:
Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)
Generaldirektion
Geschäftsbereich Traktion
Technischer Wagendienst
Langauergasse 1
A – 1150 Wien
List: 200/81-001-03
94
PĜíloha 1
Nakládací smČrnice 2.2.2
ěezivo omítané, nehoblované, svázané do balíkĤ
Jednotlivé vozy a skupiny vozĤ
I
I
Vozy v ucelených vlacích a v kombinované pĜepravČ
Vozy s tlumícími zaĜízeními þelníkĤ
Ložené zboží
ěezivo omítané a svázané do kompaktních1) balíkĤ obdélníkového prĤĜezu alespoĖ 2 pĜevázáními (síla pĜi pĜetržení nejménČ 700 daN).
PĜi použití dĜevČných prokladĤ uvnitĜ balíkĤ nejménČ 3 pĜevázání, pĜiþemž obČ krajní pĜevázání
jsou umístČna v úrovni prokladĤ.
Vozy
a) plošinové vozy s klanicemi a dĜevČnou podlahou, s boþnicemi a þelnicemi nebo bez nich
(K.(i).., L.(i).., R.(i).., S...) s plachtovou stĜechou nebo bez ní,
b) vozy s posuvnými stČnami nebo kovovým pohyblivým pĜikrytím (H..., K.i.., L.i.., S.i..).
ZpĤsob uložení
Balíky leží vedle sebe a za sebou, stejné balíky uspoĜádány pokud možno vedle sebe a nad
sebou, popĜ. jednotlivé balíky stĜedovČ ve vrcholové poloze na stejnČ vysokých, vespod ležících
balících. PĜi nestejnČ dlouhých balících co nejkompaktnČjší uložení.
– na nakládacích pražcích, dĜevČných podložkách pĜípadnČ proložkách z jednoho kusu, které
dosahují pĜes celou šíĜku nákladu, také pĜi použití vevázaných podložek;
– dĜevČné podložky, pĜíp. proložky obdélníkového prĤĜezu, širší stranou naležato2), smČjí být
sestaveny z více dĜev stejné tloušĢky, která se vždy boþnČ pĜekrývají; v tomto pĜípadČ nesmí
být poþet dĜev vČtší než poþet vedle sebe uložených balíkĤ;
– dĜevČné podložky pĜípadnČ proložky z nČkolika kusĤ dĜev ležících nad sebou musí být
dostateþnČ spojeny a musí jako jeden kus dosahovat pĜes celou šíĜku nákladu.
DĜevČné podložky a proložky pokud možno nad sebou a vzdáleny od koncĤ balíkĤ asi 50 cm.
ZajištČní
PĜi nestejnČ dlouhých balících je nutno každou podélnou stranu vozu zajistit pĜimČĜenČ f až l.
Stohy
– zajištČny nízkými stČnami (boþnicemi a þelnicemi)3) a / nebo klanicemi3) pĜíp. þelními stČnami
a posuvnými stČnami3) / pohyblivým pĜikrytím3),
– úþinná výška stČn, boþnic, þelnic nebo klanic nejménČ 10 cm,
– zajištČny alespoĖ 2 pĜivázáními (síla pĜi pĜetržení alespoĖ 1000 daN), nebo
– jedním pĜivázáním pĜibližnČ uprostĜed s napínacím zaĜízením (síla pĜi pĜetržení nejménČ
4000 daN).
1)
2)
3)
Nejsou-li balíky svázány kompaktnČ, pak pĜeprava jen ve vozech dle písmene b).
ýtvercový prĤĜez nejménČ 6,0 x 6,0 cm, vyjma vevázaných podložek, pokud jsou dĜeva ze všech stran hranatá.
PĜi boþní vzdálenosti od boþnic nebo klanic vČtší než 10 cm též bez vodících dĜev.
2.2.2
PĜivázání umístČna nejménČ 30 cm od koncĤ stohĤ.
PĜi zajištČní jen 2 klanicemi
– pĜesahují stohy v podélném smČru vozu stĜedy klanic nejménČ o
I
20 cm,
30 cm
– chybí-li dvojice protilehlých klanic nebo není-li dodrženo i, zajistí se stohy dodateþným
pĜivázáním (napĜ. popruhy, zajišĢovacími páskami) (síla pĜi pĜetržení nejménČ 1000 daN).
Jednotlivé balíky ve vrchní vrstvČ, vedle sebe ležící balíky tehdy, není-li dodrženo f,
– se zajistí z obou stran shora a vespod pĜibitými dĜevy; na každé podélné stranČ jedním
hĜebíkem (‡ 5 mm) na 2000 kg hmotnosti nákladu, alespoĖ 2 hĜebíky na jedno dĜevo, nebo
– se 2 × svážou s pod ním ležící vrstvou/pod nimi ležícími vrstvami, která je zajištČna/které jsou
zajištČny klanicemi (síla vázacích prostĜedkĤ pĜi pĜetržení4) nejménČ 700 daN). PĜitom se
nesmí použít polypropylenová páska, na otevĜených vozech také drát nebo ocelová páska.
DoplĖující údaje
Rozložení nákladu a ložnou míru viz listy 0.1 a 0.2.
PĜíloha nakládací smČrnice 2.2.2
Proklady uvnitĜ balíku / paketu
Proklady uvnitĜ balíkĤ/paketĤ slouží k zajištČní lepšího vysychání Ĝeziva bČhem pĜepravy.
Proklady
– ze zdravého, nepoškozeného dĜeva,
– z jednoho kusu pĜes celou šíĜku nákladu, pĜiþemž konce prokladĤ nepĜesahují náklad,
– obdélníkového prĤĜezu, širší stranou naležato.
Balík / paket Ĝeziva s proklady uvnitĜ balíku
– Ĝezivo proloženo ve vrstvách stejnČ vysokých (až 50 cm),
– nejménČ 3 proklady po délce balíku / paketu,
– krajní proklady pokud možno 50 cm od koncĤ balíku/paketu,
– stĜední proklad uprostĜed balíku,
– proklady pokud možno ve svislici nad sebou.
– svázán do kompaktního celku nejménČ 3 pĜevázáními (vázací prostĜedky o síle pĜi pĜetržení
alespoĖ 700 daN), poþet pĜevázání shodný s poþtem prokladĤ po délce balíku*).
*) PĜi pĜejímce zásilek od zahraniþních železniþních podnikĤ se toto ustanovení nepoužije.
PĜevázání se umístí
– u krajních prokladĤ vždy v jejich úrovni,
– u ostatních prokladĤ max. 10 cm od prokladĤ.
Vysycháním Ĝeziva bČhem pĜepravy dochází k nežádoucímu uvolnČní pĜevázání a tím ke ztrátČ
kompaktnosti jednotlivých balíkĤ pĜíp. až stability celého nákladu Ĝeziva. Náklad je nutno v tČchto
pĜípadech upravit. Vzniklé náklady nese v tČchto pĜípadech odesílatel/nakládající.
4) PĜi použití nevratných vázacích prostĜedkĤ musí místo spojení vyhovovat požadavku v pĜímém tahu.
2
V řadě publikací Průvodce ČD Cargo již vyšlo:
1. Nabídka služeb (duben 2000)
2. Smluvní přepravní podmínky (červenec 2000)
3. Nálepky k označení nebezpečného zboží (červenec 2000)
4. Železniční vozy pro kombinovanou dopravu (červenec 2000)
5. Podmínky pro přepravu velkých kontejnerů a výměnných nástaveb
po železnici (duben 2001)
6. Kombinovaná doprava OSŽD (březen 2001)
7. Informace o změnách RID (květen 2001)
8. Železniční nákladní vozy cizích železničních podniků (březen 2002)
9. Uložení a zajištění nákladu v železničních nákladních vozech (březen 2002)
11. Mezinárodní přeprava (duben 2002)
12. Kombinovaná doprava OSŽD (květen 2002)
13. Reklamace škod z železniční nákladní přepravy (květen 2002)
14. Železniční nákladní vozy ČD (leden 2003)
15. Změny v přepravě nebezpečných věcí RID v roce 2003 (březen 2003)
16. Omezení přepravy (ZAN), Přeprava ucelených vlaků (září 2003)
17. Nápisy a značky na nákladních vozech (říjen 2003)
18. Statistické přehledy ČD – kombinovaná doprava OSŽD (prosinec 2003)
19. Slovník pojmů z přepravy a spedice (česko-německo-anglický) (duben 2004)
20. Změny v přepravě nebezpečných věcí s Českými drahami (červenec 2004)
21. Uložení a zajištění nákladů dříví v železničních vozech (1. část) (leden 2005)
22. Kombinovaná doprava Českých drah (říjen 2005)
23. Kombinovaná doprava OSŽD – Statistické přehledy ČD (říjen 2005)
24. Přeprava odpadů (únor 2006)
25. Vyúčtování přeprav, reklamace a vymáhání škod (únor 2006)
26. Uložení a zajištění nákladů dříví v železničních vozech (2. část)
Připravuje se:
Nový nákladní list CIM a vozový list CUV
Změny v přepravě nebezpečných věcí na moře
Všechny publikace lze získat v elektronické podobě na www.cdcargo.cz
nebo na www.jerid.cz (Příručky ČD).
Pro České dráhy, a. s., Odbor nákladní dopravy a přepravy, zpracoval a vydal
JERID, spol. s r. o., Kosmonautů 1103/6a, POB 116, 772 11 Olomouc
tel. 587 439 246, e-mail: [email protected], http://www.jerid.cz
Sestavil: Ing. Miloslav Kříž

Podobné dokumenty

ročník 3, číslo 2, 2013, issn 1804 - 8315

ročník 3, číslo 2, 2013, issn 1804 - 8315 jako napĜ. zvýšením poþtu pĜepravních procesĤ lze snížit související náklady, nebo také zvýšení bezpeþnosti a komfortu dopravy apod. V silniþní dopravČ mĤže její implementace snížit nehodovost, zvý...

Více

OCELOVÉ, HLINÍKOVÉ A DěEVċNÉ KONSTRUKCE V

OCELOVÉ, HLINÍKOVÉ A DěEVċNÉ KONSTRUKCE V Norma pro navrhování ocelových skoĜepinových konstrukcí byla schválena v CENu dne 12.6.2006. Do systému ýSN byla pĜijata nejprve pĜevzetím anglického originálu a nyní byla pĜeložena do þeštiny. PĜe...

Více

Le Corbusier Le Corbusier, vlastním jménem Charles

Le Corbusier Le Corbusier, vlastním jménem Charles -------Le Corbusier byl velkým vizioná em architektury a

Více

Příloha č. 2 Studie ekonomického hodnocení k projektu č. 1039

Příloha č. 2 Studie ekonomického hodnocení k projektu č. 1039 Z hlediska projektu je relevantním trhem oblast veĜejné dopravy. Po roce 1990 v dĤsledku prudkého nárĤstu individuální automobilové dopravy poklesly pĜepravní výkony veĜejné hromadné dopravy, a to ...

Více

Požadavky na diplomové práce

Požadavky na diplomové práce by ji měla metodicky i strukturou odpovídat. V této kapitole je nutné důsledně uvádět (citovat) použité zdroje informací (viz. kap. 6), protože jinak jsou hodnoceny jako myšlenky autora. Každý uvád...

Více

7. Druhy zdiva, spotřeby materiálů pálených zdicích prvků

7. Druhy zdiva, spotřeby materiálů pálených zdicích prvků se také buď opatřuje omítkou nebo se využívá jeho estetických kvalit jako zdiva pohledového, lícového, režného (tzn. neomítaného). Typickým příkladem současné cihlářské nabídky jsou tzv. cihlové sy...

Více