Výroční zpráva - Bílovecká nemocnice

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva - Bílovecká nemocnice
ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA
Malá nemocnice s velkým srdcem, takto označila naši nemocnici jedna ze spokojených pacientek.
Jsme malou nemocnicí, proto nemůžeme soutěžit s těmi velkými, které jsou zaměřeny na komplexní
péči nebo mají úzce specializovaná centra. Naší
devizou je přístup k pacientům. Jde nám o to, aby
se u nás pacienti cítili pokud možno jako doma.
Bílovecká nemocnice má za sebou více než
stoletou historii. A důležité je, že má před sebou i
budoucnost. V loňském roce jsme započali
s realizací velkých projektů. Po dlouhých letech
takřka minimálních investic dochází k zásadnímu
přelomu. Probíhaly práce v rámci projektu
„Zateplení Bílovecké nemocnice, a.s.“, kdy celková
hodnota investice dosáhla více než 19 mil. Kč
se spoluúčastí nemocnice více než 10 mil. Kč.
Dalším připravovaným velkým projektem je „Modernizace prostor pro zkvalitnění péče
o dlouhodobě nemocné“ v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. Při této investici
v předpokládané hodnotě více než 52 mil. Kč dojde k celkové modernizaci lůžek následné péče včetně
vybudování nové rehabilitace.
Období realizace těchto akcí pro nás není a nebude rozhodně jednoduché. Musíme zvládnout
logistiku při nutném stěhování oddělení ze stávajících prostor, vyčlenit finance na práce s tím
spojené. Musíme také počítat s nižšími příjmy při reálném poklesu počtu lůžek v době těchto úprav.
Nicméně věřím, že výsledný efekt daleko převýší problémy.
Rok 2014 byl pro nás úspěšný taktéž z ekonomického hlediska. Kladný hospodářský výsledek ve
výši 5,6 mil. Kč byl nejvyšší za celé období fungování nemocnice ve formě akciové společnosti.
Tímto návazně došlo i ke zlepšení finančního zdraví nemocnice. Zásadním způsobem jsme snížili
úroveň závazků z obchodního styku. Díky těmto výsledkům jsme mohli přistoupit k navýšení tarifních
složek mezd, což rozhodně není v nemocnicích našeho typu samozřejmostí.
Všem zaměstnancům, kteří se přičinili o rozvoj a pozitivní výsledky nemocnice patří mé upřímné
poděkování.
Ing. Kamil Mašík
předseda představenstva
2
HISTORIE NEMOCNICE
Kronikáři a historici dodnes nedokáží s jistotou určit, zda byla nemocnice skutečně otevřena
roku 1898. Dobu, kdy byla nemocnice skutečně postavena nebo dána do provozu, zdá se, nelze
jednoznačně určit. Především proto, že řada městských kronik zachycujících období do roku 1945
zřejmě nenávratně zmizela.
Z pamětního zápisu, uloženého do makovice bílovecké radniční věže v roce 1925, lze vyčíst,
že v roce 1838 byla zbourána dřevěná nemocnice a na jejím místě postavilo město zděnou budovu
nové Jubilejní nemocnice císaře Františka Josefa. O pacienty se i nadále staraly řádové sestry
Řádu svatého Františka. Tyto pak zajišťovaly péči nemocným a tělesně strádajícím lidem.
Modernizaci ústavu uspíšila epidemie tyfu, která vypukla deset let po dokončení stavby.
Vhodná doba k vybudování skutečně moderního zařízení nastala, když v roce 1896 sloučením
soudních okresů Bílovec a Klimkovice vznikl politický okres Bílovec a ve městě bylo zřízeno
c. a k. okresní hejtmanství. Postavení nemocnice mohlo význam města jenom zvýraznit. To, že
tehdejší vedení města ve spolupráci s okresním hejtmanstvím našlo způsob, jak tento ušlechtilý
záměr realizovat, je jejich obrovská zásluha. Nemocnice totiž po svém otevření sloužila více než
22 tisícům občanů tehdejšího okresu, Čechům i Němcům, žijícím ve 22 obcích.
V nemocnici se zachovala ve velmi dobrém stavu pamětní deska s tímto textem v německém
jazyce: "Tato nemocnice, která byla otevřena v roce 1898 při příležitosti 50 let slavné vlády jeho
milosti císaře Františka Josefa I. zásluhou členů vedení bílovecké spořitelny starosty Karla Hanische,
radního Karla Melchera, radního Viléma Kleppicha, okresního soudce Františka Paraka, zástupce obce
Sigmunda Markuse, byla postavena stavitelem Vilémem Rössnerem v Bílovci podle plánů architekta
Adolfa Müllera z Opavy."
Bílovecká nemocnice se v současnosti může pyšnit jedněmi z nejmodernějších
operačních sálů v Moravskoslezském kraji a v rámci okolních nemocnic je specialistou na chirurgii
ruky. Vyniká v léčbě chronických ran. Nemocnice je důležitým partnerem při poskytování péče o
interní pacienty včetně navazující následné péče.
3
OBSAH
1.
Základní charakteristika účetní jednotky ........................................................................................ 5
1.1
Charakteristika účetní jednotky .............................................................................................. 5
Orgány společnosti .......................................................................................................... 6
Popis změn a dodatků provedených v účetním období v obchodním rejstříku .............. 6
1.2
Komentář k účetnímu období.................................................................................................. 7
Přehled zdravotnických útvarů Bílovecké nemocnice, a.s. k 31. 12. 2014 ...................... 7
Ekonomické údaje ......................................................................................................... 18
Struktura nákladů a výnosů (grafické zpracování) ........................................................ 20
Tržby od zdravotních pojišťoven v roce 2014................................................................ 20
Personální statistiky....................................................................................................... 21
Dotace ........................................................................................................................... 22
1.3
2.
Komentář k předpokládanému vývoji ................................................................................... 23
Finanční a nefinanční informace ................................................................................................... 24
2.1
o významných skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni .................................... 24
2.2
o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje ................................................................................ 24
2.3
o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích.................. 24
2.4
o tom, zda účetní jednotka má organizační složku podniku v zahraničÍ ............................... 24
3.
Rozvaha, výkaz zisku a ztrát .......................................................................................................... 25
4.
Zpráva nezávislého auditora ......................................................................................................... 31
4
1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ÚČETNÍ JEDNOTKY
1.1 CHARAKTERISTIKA ÚČETNÍ JEDNOTKY
Název účetní jednotky:
Bílovecká nemocnice, a.s.
Sídlo účetní jednotky:
17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec
Identifikační číslo:
26865858
Právní forma účetní jednotky:
akciová společnost
Předmět podnikání:
Druh a rozsah poskytované péče:
 ústavní (lůžková)
 ambulantní a komplementární zdravotní péče




lůžková péče v oborech:
vnitřní lékařství – interní oddělení s multioborovou jednotkou intenzivní péče
chirurgie – chirurgické oddělení s operačními sály
lůžka následné péče





ambulantní a komplementární péče v oborech:
vnitřní lékařství – interní ambulance, poradna pro diagnostiku a léčbu osteoporózy
kardiologie – ambulance kardiologická
gastroenterologie – gastroenterologická ambulance
chirurgie – chirurgická ambulance, chirurgická poradna pro onemocnění cévní, poradna
mamologická, poradna proktologická, poradna pro léčbu chronických ran
rehabilitační a fyzikální medicína – rehabilitační ambulance, pracoviště fyzioterapie
anesteziologie a resuscitace
radiologie a zobrazovací metody
diabetologie – ambulance diabetologická




Dále dle obchodního rejstříku:
 činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
 specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
 realitní činnost
 hostinská činnost
 praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 správa a údržba nemovitostí
Rozvahový den:
31. 12. 2014
Okamžik sestavení výroční zprávy:
10. 03. 2015
5
ORGÁNY SPOLEČNOSTI
Představenstvo:
Představenstvo, jako statutární orgán, který řídí společnost, jedná jejím jménem a zabezpečuje
obchodní vedení.
Předseda představenstva:
Ing. Kamil Mašík, od 3. 7. 2013
Místopředseda představenstva:
MUDr. Dagmar Palasová, od 3. 7. 2013
Člen představenstva:
Bc. Vratislava Krnáčová, od 21. 3. 2013
Dozorčí rada:
Předseda dozorčí rady:
Ing. Václav Pomikálek
Místopředseda dozorčí rady:
Ing. RSDr. Karel Konečný
Členové dozorčí rady:
Petr Klimek
Táňa Honajzrová
PhDr. Jaroslav Dvořák
Jan Boháč
POPIS ZMĚN A DODATKŮ PROVEDENÝCH V ÚČETNÍM OBDOBÍ V OBCHODNÍM
REJSTŘÍKU
Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů,
obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538,743 01 Bílovec,
IČ 26865858, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj, na své 51. schůzi rady kraje
konané dne 11. 9. 2014 odvolala na základě návrhu zastupitelstva kraje Bc. Zdeňku Buchtovou,
nar. 31. 7. 1973, z funkce členky dozorčí rady obchodní společnosti a zvolila na základě návrhu
zastupitelstva kraje pana Jana Boháče, nar. 11. 1. 1981, členem dozorčí rady společnosti.
V roce 2014 došlo k navýšení základního jmění ve výši 8 700 000 Kč.
6
1.2
KOMENTÁŘ K ÚČETNÍMU OBDOBÍ
Bílovecká nemocnice, a.s., provozuje lůžkovou zdravotní péči ve skladbě:
Oddělení:
Počet lůžek:
Interní oddělení
26 lůžek
Mezioborová JIP
4 lůžka
Chirurgické oddělení
20 lůžek
Oddělení následné péče
80 lůžek
CELKEM
130 lůžek
PŘEHLED ZDRAVOTNICKÝCH ÚTVARŮ BÍLOVECKÉ NEMOCNICE, A.S. K 31. 12. 2014

Chirurgické oddělení a ambulance

Interní oddělení a ambulance

Multioborová jednotka intenzivní péče

Oddělení následné péče

Anesteziologické a resuscitační ambulance


Rehabilitační oddělení
Radiodiagnostické oddělení
Od 1. 11. 2014 je v Bílovecké nemocnici a.s. zřízena funkce Ombudsmana. Posláním Ombudsmana je
pomoci pacientům, jejich rodinám a blízkým osobám. Jeho pomoc se týká všech problémů, se
kterými si momentálně pacienti nevědí rady a mají souvislost s Bíloveckou nemocnicí, a.s.
Ombudsman prošetřuje stížnosti a podněty týkající se kvality poskytované péče, provozněorganizačních problémů, nečinnosti či neetického chování zaměstnanců Bílovecké nemocnice, a.s.
Pomoc poskytuje zaměstnancům a to ve všech oblastech, které se týkají Bílovecké nemocnice, a.s.
Pokud se vyskytne zásadní problém, snaží se Ombudsman zajistit okamžitou nápravu za součinnosti
daného pracoviště. Může pomoci zajistit kontakt nebo schůzku s vedením pracoviště, k němuž má
pacient nějakou připomínku, poradí, jaké jsou možnosti při řešení daného problému. Ombudsman
každou popsanou situaci nestranně posoudí, poskytne radu, kdo a jakým způsobem může problém
řešit. V případě, že problém nespadá do působnosti Bílovecké nemocnice, a.s. poskytne kontakt na
příslušné instituce.
7
Chirurgické oddělení a ambulance
Naše oddělení poskytuje léčbu chirurgických onemocnění a traumat v klidném, komorním prostřední
na vysoké úrovni s využitím nejmodernějších chirurgických léčebných metod a postupů.
Poskytujeme péči, léčbu chirurgických onemocnění a postižení zdraví léčitelné operačními i konzervativními postupy. Využíváme nejmodernějších metod, postupů a přístrojového vybavení, včetně
kompletního laparoskopického vybavení, ultrazvukového harmonického skalpelu, mobilního RTG
přístroje s možností kvalifikované pooperační rehabilitační péče.
Rozsah operačních výkonů
Laparoskopické operace:

operace žlučníku

bolestivé stavy podbřišku, malé pánve včetně gynekologické problematiky a postižení slepého
střeva včetně akutních stádií

operace tříselných a šourkovitých kýl, kýl stěny břišní, kýl v operačních jizvách

endoskopické revize podpažních jamek u operací prsů

operace prasklých žaludečních vředů, laparoskopicky asistované operace střev

varikokély

diagnostické revize dutiny břišní včetně rozrušení možných srůstů a odběru materiálu
k histologickému vyšetření

endoligace nedostatečných žilních perforátorů dolních končetin
Operace prsu:

extirpace pro fibrocystické mastopatie, fibradenomy a jiné benigní útvary

ablace i záchovné operace prsu u maligních nádorů s direkcí axily včetně již uvedené šetřící
endoskopické revize axily, s úzkou spoluprací s onkologickým pracovištěm

korektivní úpravy mamilárního dvorce (vpáčené bradavky)
Klasická břišní chirurgie zažívacího ústrojí a žlučových cest
Bioptický odběr vzorků tkání v libovolných lokalizacích dle odborných požadavků, včetně operací
štítné žlázy
8
Úrazová chirurgie končetin včetně osteosyntézy dlouhých kostí
Chirurgie ruky:

traumatologie ruky, včetně OS člunové kosti Herbetovými šrouby

kloubní náhrady drobných prstů ruky

korekce kostí u poúrazových stavů

korekce neúrazových postižení ruky (Duputrenovy kontraktury, atd.)

operace syndromů karpálních tunelů
Operace žilního systému:

operace křečových žil - operace s výrazným kosmetickým efektem

injekční sterilizace křečových žil a úprava metličkových žilních defektů

operace hemoroidů, včetně elastických ligatur, případně metodou dle Longo
Základní ortopedické operace:

korekční osteotomie

operace šlachových postižení včetně tenisových loktů, "skákavých" prstů, operace výrůstků,
synovektomie, exstirpace gangliomů a cyst

operace vbočených palců nohy či jiných deformit, atd.
Novinky:
Operace převislého břicha
V rámci obezitologického programu nemocnice začalo chirurgické oddělení provádět plastické
operace převislého břicha a kožního laloku v jiných lokalizacích. Operace jsou prováděny
maximálními šetrnými způsoby a s plným pooperačním sledování pacientů a následných
ambulantních kontrol.
Artroskopie
Novinkou jsou rovněž artroskopické operace. Především se jedná o operace kolenního kloubu, ať už
v důsledku úrazového postižení nebo artrotických či jiných změn.
Výkon provádějí erudovaní odborníci v oblasti artroskopické operativy na aseptickém operačním sále.
9
Interní oddělení a ambulance
Interní oddělení se zabývá léčbou a diagnostikou interních onemocnění, převážně kardiálních, ale i
plicních, metabolických včetně diabetu.
Specializace interního lůžkového oddělení je angiologický program, soustředící se na diagnostiku
a léčbu cévních nemocí. Jde o početnou skupinu pacientů trpících nemocemi tepen dolních končetin
a přívodných mozkových tepen. Nejčastěji se jedná o tzv. aterosklerózu, která postihuje nejčastěji
kuřáky, diabetiky a osoby vyššího věku a vede k postupné obturaci průsvitu postižených tepen
s následkem zhoršeného prokrvení zásobovaných tkání. Cílem našeho úsilí je zabránit vzniku vážných
komplikací, jako jsou cévní mozkové příhody či ischemická choroba dolních končetin v různých
stadiích od tzv. klaudikačních bolestí vznikajících při chůzi, až po tvorbu defektů na dolních
končetinách vedoucích až k jejich ztrátě.
Výše zmíněným pacientům nabízíme klinickou i ultrazvukovou diagnostiku těchto onemocnění
a jejich konzervativní léčbu nemocniční i ambulantní. V případě potřeby intervenční diagnostiky angiografického zobrazení cévního řečiště, ale i při potřebě cévních operačních výkonů úspěšně
spolupracujeme se specializovanými centry cévní intervence ve Vítkovické nemocnici, ve Fakultní
nemocnici v Ostravě či v nemocnici v Třinci-Podlesí.
Další početnou skupinou našich klientů jsou pacienti trpící onemocněním žilního systému dolních
končetin, nejčastěji hlubokou žilní trombózou, která včas nepoznaná a neléčená ohrožuje
nemocného vážnými komplikacemi, například často smrtící plicní embolií. Těmto nemocným
nabízíme kompletní klinickou i přístrojovou diagnostiku a zajištění nemocniční léčby i následné
dlouhodobé ambulantní péče. Dalším častým onemocněním žilního systému jsou různá stádia žilní
nedostatečnosti, vedoucí v konečném důsledku k tvorbě defektů, tzv. bércových vředů. Toto stadium
kromě péče odborníka pro cévní nemoci vyžaduje i úzkou spolupráci s odborníkem pro léčbu
chronických ran.
Naším cílem je vysoká odborná kvalita poskytované péče, ale především spokojenost našich klientů.
10
Multioborová jednotka intenzivní péče
Multioborová jednotka intenzivní péče je určena pro pacienty v akutním ohrožení života či nebezpečí
selhání základních životních funkcí.
Na tomto speciálně vybaveném oddělení je možnost kontinuálního monitorování základních životních
funkcí. Pacienti jsou na MO JIP trvale monitorováni a jsou pod neustálým dohledem erudovaného
personálu. V případě potřeby je pro pacienty možné zajistit umělou plicní ventilaci, dočasnou
kardiostimulací, ve spolupráci s hemodialyzační jednotkou poskytujeme dočasnou náhradu funkce
ledvin.
MO JIP je určena pro všechny pacienty se závažným kardiovaskulárním onemocněním
(srdeční selhání, závažné poruchy srdečního rytmu, akutní onemocnění koronárních tepen), pacienti
se závažnými, život ohrožujícími infekcemi a pacienti s poruchami vnitřního prostředí
(selhání ledvin, selhání jater, akutní komplikace cukrovky), akutní pooperační péče.
Trvalá monitorace umožní brzký záchyt nově vznikající komplikace a její včasnou léčbu.
11
Oddělení následné péče
Na oddělení následné péče poskytujeme specializovanou ústavní péči zaměřenou především
na ošetřovatelskou a rehabilitační péči o osoby trpící déletrvajícími nemocemi, nebo k doléčení
pacientů po závažných interních, neurologických, ortopedických onemocněních, úrazech a operacích,
jejichž zdravotní stav nevyžaduje již další pobyt na akutním lůžku, ale zatím nedovoluje propuštění
do domácího ošetřování.
Rovněž však na oddělení nabízíme léčebný pobyt pacientům, kteří jsou v domácí péči nebo v domově
seniorů, u kterých došlo ke zhoršení zdravotního stavu, soběstačnosti a mobility či potřebuji nastavit
léčbu chronické bolesti, nebo ošetřovat chronické rány.
Po stabilizaci stavu propouštíme pacienta domů a předáváme do péče praktického lékaře. Rodinným
příslušníkům poskytujeme poradenskou činnost v sociální problematice, zajišťujeme kontakt
s ošetřovatelskou a pečovatelskou službou v regionu, vyžaduje-li to péče o nemocného příbuzného.
Stabilizované pacienty po úrazech, po cévních mozkových příhodách, s imobilizačním syndromem
dle potřeby předáme do péče rehabilitačního pracoviště nebo do lázní.
Oddělení má 80 lůžek v 1-4 lůžkových pokojích. K dispozici jsou jedno i dvoulůžkové
pokoje s nadstandardní výbavou (vlastní sociální zařízení, el. ovladatelné lůžko, televize, lednice,
varná konvice…). Vzhledem k variabilitě pokojů a vzdělání personálů poskytujeme i kvalitní paliativní
péči pacientům v terminálním stadiu onemocnění. Oddělení má jako jediné v Moravskoslezském kraji
akreditaci pro vzdělávání lékařů v oboru paliativní medicína. V péči o pacienta uplatňujeme holistický
přístup k pacientovi, neřešíme pouze zdravotní potíže, ale i problémy psychosociální a poskytujeme i
péči spirituální.
Personál
oddělení
mohl
v
roce
2014
díky
čerpání
podpory
projektu
z
Programu
švýcarsko-české
spolupráce
začít
vzdělávání
v
Bazální
stimulaci.
„Pracoviště pracující s konceptem Bazální stimulace“ je jedním z cílů, na které chce
Oddělení následné péče dosáhnout. Dalším je akreditace pro obor medicíny dlouhodobé
péče a společně s interním oddělením i akreditace pro výuku lékařů v oboru geriatrie.
V roce 2014 ONP pečovala o 758 pacientů z toho 40,37% pacientů bylo přijato k hospitalizaci z jiných
oddělení Bílovecké nemocnice. Je smluvním partnerem všech pojišťoven v ČR.
12
Anesteziologické a resuscitační ambulance
Poskytujeme pacientům komplexní perioperační péči. Provádíme cílené před anesteziologické
vyšetření s návrhem optimální předoperační přípravy, zajišťujeme bezpečné podávání celkové nebo
regionální anestezie pro operační nebo výjimečně i diagnostické výkony (např. kolonoskopické).
Navrhujeme také nejvhodnější tlumení bolesti v časném pooperačním období.
Kromě anesteziologické činnosti se zabýváme také konziliární službou, především pro pacienty
na mezioborové JIP, u kterých selhávají základní životní funkce. Jedná se především o nemocné, kteří
vyžadují řízenou nebo podpůrnou plicní ventilaci, mají často farmakologickou podporu krevního
oběhu a jsou uvedeni do umělého spánku.
Naším úkolem je také aktivní účast při neodkladné kardiopulmonální resuscitaci v rámci celé
nemocnice.
Druhy používané anestezie:
následující výčet je uveden vzestupně – od nejšetrnější metody k největšímu zásahu do organismu:

Analgosedace - jedná se zmírnění bolesti, pacient je v lehkém spánku, bez napojení
na dýchací přístroj

Lokální Bierova anestezie - jde o odstranění bolesti z operované končetiny, většinou
horní končetiny, pacient je v lehkém spánku, bez napojení na dýchací přístroj

Epidurální anestezie - zmírní se, event. se odstraní bolest od prsou dolů, včetně dolních
končetin, lze použít v kombinaci s celkovou anestezií nebo k tišení pooperační bolesti
(tento princip se používá například i u tzv. bezbolestných porodů)

Subarachnoideální anestezie - odstraní se bolest od pasu včetně dolních končetin, pacient
může spát, bez napojení na dýchací přístroj
Celková anestezie - jde o odstranění bolesti i vědomí na úkor triády (srdce, plíce, mozek), pacient
je většinou napojen na dýchací přístroj.
13
Rehabilitační oddělení
Oddělení poskytuje komplexní fyzioterapeutické a ergoterapeutické ošetření ambulantních
a hospitalizovaných pacientů. Zdravotní péči provádějí fyzioterapeuti a ergoterapeuti způsobilí
pracovat bez lékařského odborného dohledu.
Hospitalizovaným pacientům je na základě doporučení ošetřujících lékařů zajišťována odborná
rehabilitace. Provádíme předoperační i pooperační RHB (nácvik manipulace s kompenzačními
pomůckami, dechovou rehabilitaci, míčkování, mechanoterapii, techniky měkkých tkání, mobilizací
kloubů individuální léčebný tělocvik, popř. individuální léčebný tělocvik na neurofyziologickém
podkladě, ergoterapeutické činnosti. Cílem je dosáhnout co nejvyšší míry pohybové nezávislosti
na druhé osobě o okolí.
V ambulantní části zajišťujeme komplexní péči pro klienty s širokou škálou diagnóz, včetně
ergonomického poradenství a poradenství ohledně kompenzačních pomůcek, provádíme instruktáže
pohybových aktivit, individuální léčebné a tréninkové plány u pooperačních a poúrazových stavů,
dále orofaciální terapii, dechovou terapii, terapii při inkontinencích, u degenerativních onemocnění
páteře a u svalových dysbalancí různého charakteru, dále provádíme kineziotejping , měkké
a mobilizační techniky, reflexní masáže atd.
Fyzikální terapie
Hydroterapie:
 vířivé lázně pro horní a dolní končetiny a celotělové lázně indikované u pooperačních,
poúrazových stavů, svalových atrofií, periferních paréz, trofických změn končetin.
V těchto případech se zlepšuje prokrvení končetin, dochází k redukci otoků,
stimuluje se místní metabolizmus a současně se aktivují kožní receptory
popřípadě při hypertermní aplikaci relaxuje svalstvo
Termoterapie:
 parafínové zábaly indikované jako příprava před LTV nebo měkkou technikou
popřípadě při akrálních chronických hyperalgických kožních zónách, provázející artrózy
drobných kloubů rukou, při Heberdenových uzlech, při svalových spasmech
Elektroterapie:
 DD, IF, IVP, TENS, Träbertovy proudy - tyto nejznámější, jejichž účinky jsou převážně
analgetické a myorelaxační
 elektrostimulace je pak určena pro stimulaci denervovaných svalů a elektrogymnastika
slouží k dalšímu podpoření svalových kontrakcí
 magnetoterapii, vioforterapie, která využívá interakcí ošetřovaného segmentu
s magnetickým polem vznikajícím uvnitř a kolem aplikátorů. Analgetický efekt
magnetoterapie je výsledkem vazodilatace, myorelaxace a podpory trofiky tkání
 mechanoterapii aplikované v rámci elektroléčby patří ultrazvuk a pneuven - přístrojová
lymfodrenáž. Při aplikaci ultrazvuku dochází k rozkmitání tkáňové struktury (mikromasáž)
a u kontinuálního ultrazvuku k prohřívání ozvučované struktury a následná hyperémie má
myorelaxační účinek. Cílem lymfodrenáže je zlepšit kvalitu lymfatického obsahu, popřípadě
odčerpat přebytečnou lymfu z podkoží zpět do oběhu
14
Radiodiagnostické oddělení
Modernizace oddělení:
V srpnu 2012 byl v naší nemocnici instalován nový digitální rentgen včetně navazujících zařízení jako
je mobilní C rameno, využívané přímo při operacích a digitální barevný ultrazvuk.
Tato uvedená zařízení propojuje digitalizační systém MARIE PACS (systém pro elektronické
zpracování, archivaci a distribuci obrazových dat ve zdravotnictví), který umožňuje okamžité
prohlížení snímků i na jiných odděleních nemocnice.
Pro pacienty i specializovaný obsluhující personál to znamená urychlení postupu při rentgenových
vyšetřeních, okamžitá vizualizace snímků – odpadá vyvolávací proces filmů a tím i archivace snímků
(jsou uloženy v archívu počítače).
Novým mobilním C ramenem na operačním sále provádíme skiaskopie v průběhu kostních operací,
chirurg sleduje postup přímo na monitoru. Sonografická vyšetření orgánů dutin břišní, štítné žlázy,
slinných žláz, měkkých tkání, plicních bází a cévního systému provádějí lékaři po předchozím
objednání, akutní vyšetření dle možností ihned.
Snímky pořízené na našich digitálních přístrojích, včetně sonografického, je možno zobrazit přímo
na diagnostických monitorech u lékařů na všech odděleních naší nemocnice a u vybraných specialistů
v jejich ordinacích. Pro ostatní lékaře, kteří k vyšetření vyžadují snímek, jej můžeme přenést na CD
nebo přímo odeslat elektronicky.
Celá "Modernizace zařízení RDG v Bílovecké nemocnici, a.s." byla spolufinancována z fondů
Evropské unie za podpory Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko.
Kvalita vyšetřovacích postupů a ochrana před ionizujícím zářením na těchto přístrojích dosahuje
vysoké úrovně. U všech zdrojů ionizujícího záření probíhají pravidelné kontroly provozní stálosti
a dlouhodobé stability ve shodě s atomovým zákonem.
15
Technicko-provozní úsek
Zajišťuje podmínky, aby mohla naše nemocnice a zdravotníci vykonávat kvalitně svoji práci a vytvořili
tak příjemné prostředí pro pacienty.
Jedná se o tyto činnosti:








Provoz kuchyně
Provoz úklidu a márnice
Provoz vrátnice a kyslíkové stanice
Provoz údržby a kotelny
Provoz prádelny
Provoz ICT a telefonní ústředny
Zajištění servisu přístrojů a PBTK
Správa, investice a dotace
Provoz kuchyně
Připravuje denně cca 280 obědů pro pacienty a zaměstnance, vyvážíme 28 obědů pro domov
důchodců v Bílovci. Cena stravovací jednotky je 60 Kč pro pacienty (celodenní) a pro cizí 65 Kč
za oběd. Toto vše zajišťuje jedna dietní sestra a 9 zaměstnanců kuchyně a skladní potravin.
Provoz úklidu
O čistotu a hygienu v nemocnici se stará 1 vedoucí úklidu a 20 zaměstnanců. Mezi jejich činnosti
rovněž patří rozvoz stravy na jednotlivá oddělení a svoz použitého nádobí zpět a to jak snídaní, obědů
a večeří. Na všech odděleních a také společných prostorách provádějí úklid včetně ambulancí.
Jedna pracovnice se stará o márnici a všechny o svoz odpadů z oddělení na shromaždiště.
Provoz vrátnice
Na vrátnici je umístěna telefonní ústředna, takže vrátní spojují hovory jak z nemocnice,
tak i příchozí zvenčí. Kontrolují rovněž provoz kotelny a přípravny teplé vody, obsluhují kyslíkovou
stanici, pochůzkovou činnost včetně uzamykání budov nemocnice. Pracuje tam 5 zaměstnanců
ve 12 hodinovém směnném provozu.
Provoz údržby
Tento provoz patří mezi jeden z nejdůležitějších, protože musíme zajistit, jak dodávky vody, TUV,
vytápění, klimatizace, údržbu komunikací, provoz kyslíkové stanice, údržbu zeleně.
Udržení nemocnice v provozu je složité proto, že se zanedbala údržba rozvodů jak teplé, tak i studené
vody z finančních důvodů. Provoz zajišťuje 5 zaměstnanců.
Provoz prádelny
Praní prádla nám zajišťuje externí firma. Naši zaměstnanci prádlo přebírají, třídí a rozvážejí čisté
prádlo na jednotlivá oddělení a použité zase zpět. Také provádíme opravy
prádla (zašívání děr, knoflíky) a šijeme perličkové podložky dle požadavku našeho ONP. Tuto činnost
zajišťují 4 pracovnice.
Provoz ICT
Jeden pracovník zajišťuje provoz jak nemocničních serverů, tak i počítačové sítě a zajišťuje správu
programů pro BN, a.s. V součinnosti s externí firmou se podílí na provozu telefonní
ústředny a rozvodů telefonních linek.
16
Oddělení servisu a PBTK
Jedna pracovnice zajišťuje veškerou evidenci kontroly PBTK, včetně požadavků na opravy všech
přístrojů, které má nemocnice v evidenci, jak nám ukládá zákon. Zároveň za celou BN a.s. vystavuje
objednávky na nákup spotřebního a zdravotnického materiálu dle schválených požadavků z oddělení.
Oddělení správy
Toto oddělení v počtu 2 lidí (provozně-technický náměstek a správce) koordinuje a řídí všechny výše
uvedené oddělení. Organizují samostatně jak plán oprav, investic, ale také i dotací jak ze SFŽP,
tak
i
Švýcarských
fondů.
Zajišťuje
provoz
klimatizačních
jednotek,
výtahů,
kotelny a přístrojové techniky. Zajišťuje školení a dodržování předpisů požární ochrany, BOZP,
evidence
vozidel
a
školení
řidičů.
Sledování
a
vyhodnocování
spotřeby
energií (vody, plynu a elektřiny). Zajišťují likvidaci odpadů, zpracování pracovních řádů.
V současné době po získání dotací ze SFŽP na zateplení fasády, výměny oken a zateplení střechy
organizuje
stavbu
a
dodržování
technologie
a
hlavně
rozpočtu
stavby.
Velkou investiční akci (52 mil. Kč) za podpory dotace MZ a Švýcarských fondů rovněž zabezpečujeme
prostory pro přemístění pacientů za účelem minimalizace finanční ztráty nemocnice (snížení počtu
lůžek
ONP).
Realizační
tým
úzce
spolupracuje
s
Ministerstvem
financí,
Ministerstvem zdravotnictví a dozorem od podání projektu, přes jeho schvalování a nyní již konečně
realizaci výběrových řízení a samotné stavby.
17
EKONOMICKÉ ÚDAJE
Hospodaření Bílovecké nemocnice, a.s., za rok 2014 skončilo ziskem ve výši 5 611 tis. Kč.
Vývoj hospodářského výsledku
(v tis.Kč)
5 611
6 000
4 000
2 000
180
128
Rok 2012
180
Rok 2013
128
0
858
(v tis. Kč)
-2 000
-4 000
-6 000
-8 000
-10 000
-12 000
-14 000
HV (v tis.Kč)
12 665
Rok 2010
-12 665
Rok 2011
-858
Rok 2014
5 611
1.2.2.1 Zkrácená rozvaha za rok 2013 – 2014 v tis. Kč
Aktiva
31. 12. 2013
75 157
348
31. 12. 2014
85 572
643
8 299
10 696
Krátkodobý finanční majetek
796
13 387
Náklady příštích období
555
658
85 155
110 956
31. 12. 2013
74 120
25 766
31. 12. 2014
82 820
36 951
172
49
1 799
2 234
Výsledek běžného účetního období
128
5 611
Výsledek hospodaření minulých let
-16 830
-16 709
85 155
110 956
Dlouhodobý majetek
Zásoby
Krátkodobé pohledávky
Aktiva celkem
Pasiva
Základní kapitál
Cizí zdroje
Výdaje příštích období
Rezervní a kapitálové fondy
Pasiva celkem
18
1.2.2.2 Vývoj pohledávek a závazků z obchodních vztahů
Z celkové hodnoty pohledávek 8 834 tis. Kč představují pohledávky do lhůty splatnosti 8 564 tis. Kč.
Do celkové výše pohledávek účetní jednotky jsou zahrnuty pohledávky z regulačních poplatků
za pacienty, a to ve výši 9 100 Kč.
Pohledávky z obchodních vztahů (v tis. Kč.)
Období
celkem
z toho po lhůtě splatnosti
do 30 dnů
do 90 dnů
do 180 dnů
do 360 dnů
do 1000 dnů
nad 1000 dnů
k 31. 12. 2011
12 963
167
85
444
30
0
41
k 31. 12. 2012
9857
1278
40
33
22
56
25
k 31. 12. 2013
6337
542
54
43
57
5
33
k 31. 12. 2014
8834
161
21
17
42
23
6
Meziroční vývoj
2497
-381
-33
-26
-15
18
-27
Z celkové hodnoty závazků 8 332 tis. Kč představují závazky do lhůty splatnosti 7 950 tis. Kč.
V celkové výši závazků je zahrnuta účetní skupina 325 ostatní závazky ve výši 34 580 Kč.
Závazky z obchodních vztahů (v tis. Kč.)
Období
celkem
z toho po lhůtě splatnosti
do 30 dnů
do 90 dnů
do 180 dnů
do 360 dnů
do 1000 dnů
nad 1000 dnů
k 31. 12. 2011
14 931
2 250
2 069
1 561
1 071
96
0
k 31. 12. 2012
13 185
2 546
2 303
469
0
0
0
k 31. 12. 2013
9 539
1 459
1 377
735
27
0
0
k 31. 12. 2014
8 332
328
54
0
0
0
0
Meziroční vývoj
-1 207
-1 131
-1 323
-735
-27
0
0
Meziroční vývoj pohledávek a závazků z obchodních vztahů v tis. Kč, za roky 2011 - 2014
16 000
14 931
14 000
12 963
12 000
13 185
9 857
9 539
v tis.
10 000
8 000
6 337
8 332
8 834
6 000
4 000
2 000
0
2011
2012
2013
Pohledávky
19
Závazky
2014
STRUKTURA NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ)
Struktura nákladů a výnosů - vybrané ukazatelele
(v tis. Kč)
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
Tržby z
prodeje
služeb
Mzdové
náklady
Ostatní
provozní
náklady
Zákonné
sociální a
zdravotní
pojištění
Rok 2013
Spotřeba
materiálu a
energie
Služby
Odpisy
Rok 2014
TRŽBY OD ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN V ROCE 2014
Tržby zdravotních pojišťoven
Zdravotní
pojišťovna
Ministerstva vnitra
ČR
Revírní bratrská 5,14%
pokladna
25,48%
Vojenská zdravotní
pojišťovna
1,36%
Česká průmyslová
zdravotní
pojišťovna
18,59%
Oborová zdravotní
pojišťovna
0,83%
Zaměstnanecká
zdravotní
pojišťovna
0,02%
Všeobecná
zdravotní
pojišťovna
48,58%
Vojenská zdravotní pojišťovna
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Oborová zdravotní pojišťovna
Zaměstnanecká zdravotní pojišťovna
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Revírní bratrská pokladna
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
20
PERSONÁLNÍ STATISTIKY
Z celkového počtu 212 zaměstnanců v roce 2014 tvořili 69 % zdravotničtí pracovníci. Dále oproti roku
2013 vzrostl počet uzavřených dohod o pracovní činnosti a provedení práce na zajištění
pohotovostních služeb. V letošním roce 2014 jsme zaměstnávali 5 osob se zdravotním postižením.
V roce 2014 byla průměrná měsíční mzda na jednoho zaměstnance Bílovecké nemocnice 20 590 Kč.
Profesní složení zaměstnanců
Dělníci a prov.prac.
22%
Lékaři
13%
Lékaři
Sestry
ZP odb.způsob.
Sestry
29%
THP
9%
ZP odbor.dohled.
THP
Dělníci a prov.prac.
ZP odbor.dohled.
20%
ZP odb.způsob.
7%
MZDOVÉ NÁKLADY
(včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění)
Mzdové náklady (v Kč)
Rok 2013
Rok 2014
Mzdy
65 500 658
67 559 506
OON
7 681 846
7 570 516
Celkem
73 182 504
75 130 022
21
DOTACE
Bílovecká nemocnice, a.s.
Získala ze Státního fondu
životního prostředí dotaci na akci
„Zateplení Bílovecké nemocnice,
a.s.“. Stavební úpravy budov
nemocnice
v Bílovci
vyřešily
stávající
nevyhovující
stav
a energetickou náročnost provozu.
Stavební
rekonstrukcí
byly
opraveny obvodové pláště objektu.
Neprůsvitné konstrukce budov byly
zatepleny kontaktním zateplovacím
systémem.
Střešní plášť byl zateplen a opatřen novou povlakovou střešní krytinou. Výplně okenních otvorů
byly osazeny novými plastovými okny. Zpevněním plochy došlo k rozšíření ploch pro vjezd aut
k objektu a parkování.
Projekt byl realizován za finanční
spoluúčasti EU. Operační program
životního prostředí.
OSA 3 – udržitelné využívání zdrojů
energie.
Akceptační číslo projektu 13151223.
Financování v rámci investičního projektu „Zateplení Bílovecké nemocnice, a.s.“
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s ustanovením § 14
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Předpokládaná cena
29 845 422 Kč byla vypočtena a stanovena na základě vypracované projektové dokumentace.
Bílovecká nemocnice, a.s. získala z fondů SFŽP dotaci za rok 2014 ve výši 6 290 450,16 Kč.
22
1.3 KOMENTÁŘ K PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI
Další investicí, kterou nemocnice připravuje, je projekt s názvem „Modernizace prostor
pro zkvalitnění péče o dlouhodobě nemocné v Bílovecké nemocnici, a.s.“ identifikační číslo EDS
135D32P001006, který byl schválen v rámci Programu implementace švýcarsko-české spolupráce
na Ministerstvu zdravotnictví. Cílem projektu je zvýšit dostupnost, kvalitu a efektivitu poskytování
zdravotní péče v souladu se standardy bezpečnosti provozu a evropskými standardy kvality péče.
Cíle bude dosaženo:
 stavebními úpravami budov
 nákupem technického vybavení pro potřeby ONP a rehabilitace
 vybavením zázemí pokojů (společné hygienické zázemí vždy pro dva sousední pokoje), nový
mobiliář (stoly, židle, lůžka, polohovací pomůcky)
 proškolením zaměstnanců (odborné kurzy)
 vznikem zastřešené a prosklené terasy pro volnočasové aktivity
 zřízením kaple a místnosti k rozloučení se zesnulým
V rámci předpokládaného investičního projektu dojde ke komplexní modernizaci prostor Bílovecké
nemocnice, které jsou v nevyhovujícím stavu. Stáří budovy dosahuje cca 40 let. Vybavení pokojů je
staré cca 15 let. Oddělení následné péče Bílovecké nemocnice, a.s. disponuje 80 lůžky na 3 stanicích
v 1-4 lůžkových pokojích. Stanice jsou ve dvou budovách nemocnice. Pouze 5 pokojů má vlastní
sociální zařízení. Na tyto aktivity navážou vzdělávací kurzy pro zaměstnance nemocnice.
Očekávaným výstupem je zlepšení standardu péče o nemocné, snaha o co nejrychlejší návrat
do jejich domácího prostředí se zachováním co největší soběstačnosti a pohybové aktivity.
Vzhledem k určitému procentu klientů, kterým je v rámci Oddělení následné péče
Bílovecké nemocnice, a.s., poskytována paliativní péče v terminálním stavu, zajistit kvalitní
a důstojnou péči v závěru života, včetně možnosti psychosociální a duchovní podpory v přítomnosti
rodiny. K dosažení napomůže kromě stavebních úprav i kvalitně proškolený zdravotní personál.
Realizací projektu dojde k vyrovnání rozdílů mezi poskytovanou péči ve vyspělých zemích v rámci
rozšířené EU a ČR. Výrazným způsobem se dále zkvalitní poskytovaná péče v rámci okresu Nový Jičín,
jehož je Bílovec součástí.
Poslední plánovanou investicí podpořenou dotací bude revitalizace zeleně v areálu nemocnice.
23
2. FINANČNÍ A NEFINANČNÍ INFORMACE
2.1 O VÝZNAMNÝCH SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM
DNI
Výpis z usnesení 62. schůze rady kraje konané dne 17. 2. 2015
1) bere na vědomí informaci o odstoupení pana Petra Klimka z funkce člena dozorčí rady
obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec,
IČ 26865858
2) schvaluje okamžik zániku funkce člena dozorčí rady pana Petra Klimka ke dni 31. 10. 2014
Výpis z usnesení 63. schůze rady kraje konané dne 5. 3. 2015
1) volí na základě návrhu zastupitelstva kraje Mgr. Pavla Mrvu, nar. 11. 9. 1973, členem dozorčí
rady obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01
Bílovec, IČ 26865858, ke dni 5. 3. 2015.
Po dodání potřebných materiálů v originálech a čestného prohlášení Mgr. Pavla Mrvy s úředně
ověřenými podpisy, jsme odeslali Krajskému soudu v Ostravě Návrh na zápis změny zapsaných údajů
do obchodního rejstříku.
2.2
O AKTIVITÁCH V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE
-
Nevyskytují se
2.3 O AKTIVITÁCH V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A
PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

Projekt „Základní kurz Bazální stimulace“
Bazální stimulace podporuje různé vývojové stupně schopnosti vnímat, podle toho, ve které fázi se
člověk právě nachází. Pracovníci vyškolení v této koncepci dbají u klientů především na rozvoj
nervové soustavy a podporu stávajících funkcí. O tento koncept nemocnice dlouho usilovala
a podařilo se jej zrealizovat díky prostředkům z projektu „Modernizace prostor pro zkvalitnění
péče o dlouhodobě nemocné v Bílovecké nemocnici, a. s.“.

Projekt „Zelená firma“
V tomto projektu společnost aktivně pokračovala i v roce 2014.
2.4 O TOM, ZDA ÚČETNÍ JEDNOTKA MÁ ORGANIZAČNÍ SLOŽKU PODNIKU
V ZAHRANIČÍ
-
Nemá
24
3. ROZVAHA, VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT
25
26
27
28
29
30
4. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
31
32
33

Podobné dokumenty

Léčiva používaná v anesteziologii

Léčiva používaná v anesteziologii nastupuje rychle (do 5 minut) a přetrvává dlouho (2 hodiny) 90 % aplikované dávky se biotransformuje za vzniku neúčinných metabolitů indikace: sprej: topická slizniční anestézie + krémy gely, čípky...

Více

Neuropatická bolest - Léčba

Neuropatická bolest - Léčba využití neurolytických metod. K méně invazivním metodám patří i obstřiky, např. spoušťových bodů (trigger points) či hyperalgických zón.. Hůře přístupné nervové pleteně či přímo jednotlivé nervy, n...

Více

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace požadavku na provedení kontroly technické kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, případně provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu. Odůvodnění p...

Více

REKONSTRUKCE PRSU PŘI LÉČBĚ NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ

REKONSTRUKCE PRSU PŘI LÉČBĚ NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ JAKÝ PODÍL ŽEN SE PO MASTEKTOMII ROZHODNE PRO REKONSTRUKCI Ne všechny ženy se po mastektomii rozhodnou pro mamární rekonstrukci. Jaký podíl z nich tak učiní, nelze jednoduše určit. Čísla se liší v ...

Více

Vztah mezi vnitřními orgány a pohybovým systémem

Vztah mezi vnitřními orgány a pohybovým systémem analogií vzniku přenesené bolesti a je také jejím důsledkem. Principem je to, že nervy z viscerálních orgánů vstupují do CNS stejně jako senzitivní nervy s pohybového systému (svaly, kloubní pouzdr...

Více

Centrum jednodenní chirurgie HVĚZDA

Centrum jednodenní chirurgie HVĚZDA operací ročně a stali jsme se tak jedním z největších artroskopických pracovišť v ČR. V zařízení vybaveném nejmodernější artroskopickou technikou pracují erudovaní lékaři s mnohaletou praxí. Operac...

Více

stažení.

stažení. Amerika a právě Sonance má lví podíl na tom, že je dnes montujeme do stropů a stěn. Odsud jen krůček na zahradu a i díky tomu si dnes můžeme představit velmi zajímavou sestavu s názvem Sonarray. V ...

Více

stáhnout toto číslo - Česká podiatrická společnost os

stáhnout toto číslo - Česká podiatrická společnost os roku. Podíváme se na hříčky se slovíčky zákonodárců, protože snad poslední dobou není nic tajemnějšího než věčné dohady o vlastnictví sterilizačního přístroje v řemeslné činnosti (s výjimkou) kosme...

Více