zde ke stažení

Komentáře

Transkript

zde ke stažení
M6stskj' riiad Nechanice - odbor qfstavby
Husovo nimEsti i.p. 83
a Zivotniho prostiedf
503 15 Nechanice
dj.: Nech 064312015
Nechanice, dne lg. kvdtna20l5
spisov6 znalka'. Sp-Nech 1067 l20l4l l0
opriivnEnii riiedni osoba: Lenka Bartiikovd, tel. E.: 498 773 820, e-mail: [email protected]
Udastnici iizeni (g 129 odst.2 stavebniho zirkonaa g 27 odst. I sprdvniho iridu):
Milo5 Lidr (nar. 15. 10. l97l ), Sadovii 132, 503 15 Nechanic e - stavebnik
zmocndnec pro zastupovdni stavebnika.' ATELIER TSUNAMI s.r.o., (IeO: 481 5l 122),Palachova 1742,
547 0l Niichod, povdienii osoba - Pavel Velich (nar. 28. 9. 1976), Milady Horiikovd 1737 , 500 06 Hradec
Kriilovd
Udastnici ifzeni
(9.. | 29
odst. 2 stavebniho zirkonaa g 27 odst. 2 a 3 sprrivniho r'6du):
Obec MZany lteO: OO 269 174), se sfdlem Mtany t9, 503 15 Nechanice
Jiii ToSovsky,MLany 33, 503 l5 Nechanice
Petr Ornst, MLany 89, 503 15 Nechanice
Zem6d6lsk6 druZstvo MZany ltiO: OO 123 731),MLany 14,503 l5 Nechanice
ZemddElski akciovri spoleinost MLany,a.s. (leO: 252 53 867),MLany 14,503 l5 Nechanice
Viktor Pi5tora, Kubcova 159110,500 04 Hradec Kriilovd
Alena Pi5torovd, Kubcova l59ll0, 500 04 Hradec Krrilovd
MUDr. Vladimfr KoblfZek, Fakultni nemocnice, plicni klinika, Sokolskei 581, 500 05 Hradec Kriilovd
Radka KobliZkovri, Fakultni nemocnice, ORL klinika, Sokolskii 58l, 500 05 Hradec Kriilovd
Zuzana Babincov6, Hrubinova 1464,500 02Hradec Kriilovd
Marcela VdvrovS, Hrubinova 1464,500 02Hradec Kr6lov6
R:lkosnikov{ NadEZda, MLany 21,503 l5 Nechanice
Srytr Zdendk. MZany 21,503 l5 Nechanice
Ceskri republika (lCO: 00000001-001), Finanini riiad pro Krilov6hradeckf kraj, Horova824117,500
02 Hradec Kriilovd
Komerinf banka, a.s. (tiO: 453 t7 054), Na piikopd 969133,110 00 praha I
Euro Benefit a.s. (lCO: 251 20 5 l4), Letenskd n6mdsri tS714, 170 00 praha 7
APOLLO LEASING spol. s r.o. (IeO: 61171603), Otylie Beniskovd 1556112,30t 00 ptzen
iesk6 republika, Okreinf sprdva soci:ilniho zabezpelsniHradec Krdlov6 (rio: 00000001-001), Slezskii
839116,502 00 Hradec Kr6lovd
Bohemia Faktoring, s.r.o. (ICO: 27242 617),
Letensk|12tl8,ll8 00 praha I
ACEMA Credit Czech, a.s. (Ieo: 261 58 761), KobliZn|7U2,602 00 Brno
Krrilov6hradeck{ provozni, a.s. (ICO:274 61 2ll), Vita Nejedldho d.p.893, 500 03 Hradec Kriilovd
Brno
ha 4
-
Michle
Krd
Dotdend orgdny:
HasiEskf zichrannli sbor Kr{lov6hradeck6ho kraje (IeO: 708 82 s2s),NribieZf U pifvozu t,.p. 122,500
03 Hradec Kr6lov6
Krajskrl hygienicki stanice Krrilov6hradeck6ho kraje (TiO: 7l0 09 2l3), Habrmanova I9, 501 0l Hradec
Kriilovd
Magistrrit mdsta Hradec Kr6lov6, odbor Zivotniho prostiedi, Ceskoslovenskd armiidy 408, 500 02
Hradec Kriilovd
OZNAUNNi
o
l5
pokraiovdni
v F[zenf o dodateindm povolen[ stavby
Dne27. srpna 2014 podal stavebnfk, kterym je: MiloS Lidr (nar. 15. 10. l97l), Sadov6132,503
u Mdstskdho riiadu Nechanice, odboru qfstavby a Zivotnfho prostfedi, Ziidost o
Nechanice,
Stranka
I
z3
ripraly E.p.2l,MLany" v obci
MLany, na pozemcfch st.p.i. 29ll (zastavdn6 plocha a nildvoif), st.p.i. 2912 (zastavEnii plocha a
niidvoif),. p.p.i 48 (zahrada), p.p.8.51(zahrada), p.p.i. 52 (zahrada), p.p.i. 73lll (ostatni plocha ostatnf komunikace), p.p.i.73ll2 (ostatnf plocha - ostatni komunikace), p.p.i. 731l3 (ostatni plocha
- ostatnf komunikace), p.p.i. 48 (zahrada), st.p.i. l3lll (zastavdnii plocha a n6dvoif) a p.p.8.46/2
(zahrada) v katastrflnim fzemf MZany, obec MZany. Uvedenym dnem bylo zahdjeno sprilvni
iizeni.
Na vySe uvedenou stavbu bylo mistnfm stavebnfm riiadem vydiino rozhodnuti o umistdnf
stavby dne l. 6.2014 pod dj. Nech 074112014. Rozhodnuti o umistdni stavby nabylo priivni moci
10.7.2014.
dodatednd povolenf zmEny stavby, vedend pod n6zvem: ,,Stavebni
Stavebnf ripravy a pifstavby byly zrealizovdny bez povoleni vyZadovanych stavebnim
ziikonem. Stavba je tdmEi dokondena. Jednd se o st6vajfci stavbu obdanskdho vybavenf E.p. 21 a
stavbu pro bydleni (,.p. 54 MLany. Stavba (ako komplet d.p. 2l a (,.p.54) bude slouZit jako
hostinec, minipivovar a piileLitostnd ubytovdnf . Stavba je dvoupodlaLni, (,6ste(,nd podsklepen:i.
ZastavEnd plocha stavby je 587 m', max. rozmEry stavby 40,37 x 36,64 m, svisl6 nosn6
konstrukce zdEn6, krov dievEny, stiecha d6stednE sedlovii, valbovd nebo ploch6, krytina taSkov6,
plechov6 nebo zelen6 stiecha. VySka stavby + 8,95 m nad podlahou (+0,000). Pifstavby jsou
umistdny do dvorni dristi objektri.
Soubor staveb obsahuje:
-
stavebnf ripravy a piistavby budovy 8.p.21 a (.p. 54
provedenizpevndnych ploch pochozfch a pojezdovych
op6me stdny
ripravy terdnu
Podle ustanoveni $ 129 odst. 2 zirkona t,.18312006 Sb., o uzemnim plSnov:lni a stavebnfm
i6du (stavebni ziikon), veznEnf pozddjSich piedpisti (d61e jen ,,stavebni z6kon") se viizeni o
dodatedndm povoleni stavby postupuje piimEienE podle $ 90 a $ 110 aL I l5 stavebnfho z6kona.
Opatienim ze dne 1. 10.2014 pod dj. Nech l2l8l20l4 stavebni riiad naifdil ristnf jedndni
spojend s ohf ed6nfm na mist6, kterd probdhlo dne 24.iijna2014.
Vzhledem k tomu, LeLddosI neobsahovala poZadovand n6leZitosti, M€stsk! riiad Nechanice,
odbor vystavby a Zivotnfho prostiedf vyzval stavebnika k doplndni pFedloZend Z6dosti a usnesen(m
zedne24.1l.2014 pod dj.Nech 1466/2014iizenipieruSil. 26dostbyladoplnEnadne 13.3.2015.
Z podane doplndnd Zadosti je ziejme, Ze doSlo k ripravd ie5enf parkoviini pro vy5e uvedenou
stavbu. Byla novd umistEna 2 parkovaci st6ni pro osobni automobily mimo ptvodnd navrhovand
ieSeni na sousednf p.p.(.731ll k.ri. MLany, a proto stavebni fiad usnesenim ze dne 25.biezna2015
pod dj. Nech 041012015 iizenl opdtovnE pieru5il avyzval k doplndnf Zridosti.
Mdstsky riiad Nechanice, odbor vystavby a Zivotnfho prostiedi, jako obecnj stavebni riiad
piisfu5nj podle $ l3 odst. I pism. d) a $ 190 odst. I stavebnihozhkona, vzhledem kvySe uvedend
zmEnE stavby naYizuje v souladu s $ 129 odst. 2 ohled6ni na mfstE a stanovuje opakovand ristni
jednrini na den
itvrtek dne 18. iervna
2015 v 9:00 hodin se schrizkou pozvanfch
na mfstE stavby pied objektem i.p. 2lMLany.
Dotdend org6ny a tdastnici ifzeni mohou dle $ I l2 odst. l stavebnfho z6kona uplatnit
ziryazni stanoviska a n6mitky, popiipad€ dttkazy, nejpozddji pii ristnim jedn6ni, jinak k nim nebude
piihlddnuto.
Udastnik Yizeni mliule dle $ I 14 stavebniho zdkona uplatnit n6mitky proti projektovd
dokumentaci, zprisobu proviidEni a uLivhni stavby nebo poZadavkrim dotdenych org6nfi, pokud je
Strenka 2 z 3
nebo prilvo zaloLene smlouvou Pr-o)/.est stavbu nebo
([zeni ve
tpatieni nebo pr6vo odpovfdajicf vdcndmu biemenu k pozemku nebo stavb6. Udastnfk
(izeni,
a drivody
svych n6mitk6ch uvede skutednosti, kterd zaklildajijeho postaveni jako ridastnika
nepiihlfZi'
prvni,
se
vdtE
ve
uvedeny
pod6ni n6mitek; k niimitk6m, kterd piekraduji rozsah
K nrlmitkilm ridastnfkir iizenl, kterd byly nebo mohly bin uplatndny pii rizemnim ifzeni' se
nepiihliZi.
jimZ se
Vsouladu s $ 25 spriivniho iiidu se osob6m nezndmeho pobyu nebo sidla.a osob6m,
kterd
prokazatelnd nedaif dorudovat, jakoZ i osob6m, kterd nejsou znlmy, a v dalSich pifpadech,
nenf
fiadu
stanovf z6kon, se doruduje veiejnou vyhl65kou. Zpiede5l6 korespondence stavebnfho
zn6m poby ridastnfkri iizeni, kteii maji uvedenf trvali pobyt na adrese MLany E'p' 21
R6kosnikov6 Nad6Zda a Srytr Zdendk. Proto je tdr to osob6m dorudov6no veiejnou vyhkiSkou.
Do podkladri rozhodnuti lze nahldJnoutoo v kancel6ii zdejSiho stavebnfho ritadu ve lhritd
ostatnich dnech
shora uveden6, v fiedni dny ponddlf a stieda: 8, - 12,00 a 13, " - 17, 'u hodin, v
s"e
po piedchozi telefonickd domluvd s opriivnEnou iriedni osobou v provozni dobd iriadu. Nechri-li
plnou
moc'
jeho
pfsemnou
z6stupce
neti."i z fdastnikri iizeni zastupovat, ptedloZ(
jimi piimo dotdeno jeho vlastnickd priivo
Lenka Bartdkovd
opriivndn6 fiednf osoba
referent odboru vystavbY aZP
otisk razitka
Toto oznfimenf musi bjt vyv65eno po dobu nejm6nd 15 dnri na riiedni
desce a teL, zprisobem umoZiuj icfm d6lkovy piistup'
(15. den ie dnem dorudeni ozniimeni)
Sejmuto dne: ..
VyvESeno dne: ..
Podpis arazitko opr6vnEnd osobY
potvrzujici sejmuti
Podpis arazilko opr6vndn6 osobY
powrzujici vYv65en(
Str6nka 3 z 3

Podobné dokumenty

Exekutorský úřad Přerov

Exekutorský úřad Přerov DraZebnijednilni se kon6 dne2.3.20ll v 10:00hodin v budovdExekutorskdhoriiadu Pierov, soudnihoexekutoraJUDr. Tom65eVr6ny, Komenskdho38 Plerov. Obhlidka se uskutedni dne22.2.20ll v 15:30 na mistd sa...

Více

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ilieclnf tleska Obecniho rii.atlu BElei nad Orlici s LlIeclui deska Obecniho frYadu Ble5no u Ufedni rleska Obecnfho rhyadu fd,6r nad Orlici o Uiedni rleska MEstskEho irladu Borohr{del< o illedni ...

Více

VERtrJI\A VYHLASKA UZtrMNI ROZHODNTJTI

VERtrJI\A VYHLASKA UZtrMNI ROZHODNTJTI s k r y v c ep, i e r n f s t e nrfo, z p r o s t i e ncfi j i n e r nv y u Z i t fu, l o Z e n io, c h r a n da o S e t i o v A n i s l < r l z v a nkyucl tl ru r nicltvrstevpfrdyvedenairidn6evide...

Více

RudC zpCo2, 1948

RudC zpCo2, 1948 Franti5ekHalas, Moskv€k narozeninlm (V tad[, 1948)

Více

Kódování a komprese psané češtiny

Kódování a komprese psané češtiny Obr. 1. Grafické znázornění hodnot obtížnosti znaků při sestupném uspořádání četností sou­ hlásek v těsnopisné soustavě H — M. Na svislé ose je číselně vyjádřena obtížnost zápisu těsno­ pisných zna...

Více

um‖彪鍬ぶ dH計旭h淵I糧k留野Ъ勝電鷺 - Chrlice

um‖彪鍬ぶ dH計旭h淵I糧k留野Ъ勝電鷺 - Chrlice Udastnik iizeni mile podle $ ll4 odst. I stavebniho ziikona uplatnit n6mitky proti projektov6 dokumentaci, zptisobu prov6dEnf a uLivhni stavby nebo poZadavkfim dotden;ich org6nt, pokud je jimi pifm...

Více