ŽÁDOST PRO MALÉ PLAVIDLO x

Komentáře

Transkript

ŽÁDOST PRO MALÉ PLAVIDLO x
STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA
č. dokladu ..................................
platba Kč ....................................
datum .........................................
podpis ........................................
Kolková známka
Podací razítko
Platba v hotovosti
Kolkovou známku nelze vlepit do dokladu
ŽÁDOST PRO MALÉ PLAVIDLO
x
Evidenční označení plavidla:
ŽÁDÁM O:
schválení technické způsobilosti
pravidelnou technickou prohlídku
vydání lodního osvědčení
_______________________________________________________________________________________________________________
vydání prozatímního osvědčení
vydání povolení k umístění plavidla na vodní cestě
zapsání plavidla do rejstříku malých plavidel
zapsání změny údajů v rejstříku malých plavidel a v lodních dokladech (viz Požadované změny)
provedení výmazu plavidla z rejstříku malých plavidel
vystavení výpisu z rejstříku malých plavidel
ŽADATEL:
příjmení ................................................................ jméno .............................................................. titul .........................................................
název firmy ..................................................................................................................................... zástupce .................................................
datum narození .................................................... IČ .................................................................... státní příslušnost ....................................
bydliště, sídlo firmy ......................................................................................................................... PSČ ........................................................
kontaktní adresa ............................................................................................................................. PSČ ........................................................
e-mail ................................................................... ID datové schránky ......................................... telefon ....................................................
průkaz totožnosti č. .............................................. vydal ............................................................... dne .........................................................
_______________________________________________________________________________________________________________
Žadatel je
vlastník
spoluvlastník
provozovatel
PŘÍLOHY:
předmětného plavidla
platné osvědčení
výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce
CE prohlášení o shodě
ověřená kopie dokladu osvědčujícího vztah k plavidlu (kupní smlouva apod.)
jiná příloha ...................................................................
doklad osvědčující souhlas vlastníka není-li žadatelem (plná moc)
...........................................................................................
POŽADOVANÉ ZMĚNY:
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
PODPIS ŽADATELE:
V .................................................................... dne ............................................... podpis žadatele (zástupce) ..............................................
STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA:
totožnost žadatele (zástupce) ověřil dne ........................... jméno ........................................................ podpis ..............................................
osvědčení osobně převzal / odeslal*) dne ......................... jméno ........................................................ podpis ..............................................
*) Nehodící se škrtněte
DOKPL-ZMP-0215

Podobné dokumenty

Certifikace účetní profese v České republice

Certifikace účetní profese v České republice a přijetí Etického kodexu Komory certifikovaných účetních. Přednosti a garance certifikátu  Dva stupně kvalifikace v oboru účetnictví a finance  Vyváženost požadavků na teoretické znalosti a prak...

Více

Kaple sv. Prokopa v obci Pikárec

Kaple sv. Prokopa v obci Pikárec Kaple sv. Prokopa v obci Pikárec

Více

ŽÁDOST O VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

ŽÁDOST O VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ Žádosti zasílejte na adresu: Rejstřík trestů, Soudní 1, Praha 4, 140 66 (Request should be sent to address: Rejstřík trestů, Soudní 1, Praha 4, 140 66)

Více

Mgr. Šárka Pazderová - E

Mgr. Šárka Pazderová - E Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám podle § 49 odst. 2), 3) a 4) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Na základě dotazu jednoho z uchazečů Český ro...

Více

BB32 MB Actros Dakar

BB32 MB Actros Dakar BB32 MB Actros 3351 Dakar 2012

Více

Přerušená Diskuse TSO.

Přerušená Diskuse TSO. Víme přece, že např. v USA zákaz alkoholu vedl k vytvoření gangů, pašeráků, černému trhu....ke vzniku takových státně kriminálních struktur, které přetrvávají do dneška (např. CIA řídí pěstování op...

Více