odkaz

Komentáře

Transkript

odkaz
3MA666 Organizational Design (anglicky)
Česky
Organizační design
Anglicky
Organizational Design
Španělsky
Diseño Organizacional
Forma výuky
2 hod. přednášek – 2 hod. cvičení
Úroveň studia
magisterská navazující
Rok studia (dopor.) 2. rok magisterské
Semestr
zimní – letní
ECTS kredity
7
Garant
Ing. Felipe Martínez
Nezbytné
Součástí bude praktická implementace projektu, je vhodné mít kontakt
na společnost, kde bude moci projekt být realizován.
předpoklady
(vstupní předměty,
další znalosti)
Zákazy
Jazyk výuky
anglicky
Tvorba tohoto předmětu je financována v rámci projektu
„CZ.2.17/3.1.00/33344
Otevřeme studentům svět aneb s VŠE do světa!“
z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu hl. města Prahy v rámci Operačního
programu Praha Adaptabilita.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Cíl (zaměření)
Optimální uspořádání částí organizace je potřebnou součástí jejího úspěchu. Plánování by se
mělo provádět na pevné a spolehlivé struktuře, protože se tam vykonávají činnosti a úkoly,
které přispívají k plnění cílů organizace. Proto je cílem kurzu seznámit se s přístupy a modely
organizování včetně praktické implementace jednoho z nich na konkrétní organizaci či
projektu.
Výstupy předmětu
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni pochopit základy fungování přístupů a
modelů organizování; zhodnotit zaměření organizace k vytvoření struktury; využít základní
teorie systému k projektování organizační struktury; identifikovat a projektovat
charakteristiky jednotlivých častí organizace včetně jejich rolí; aplikovat v různých
organizacích či projektech základní koncepty projektování struktury.
Anotace (stručný obsah předmětu)
První část předmětu je zaměřena na pochopení organizačního návrhu a také zaměřena na
analýzu problematiky podle nejčastějších přístupů a modelů. V rámci týmové semestrální
práce si studenti procvičí své znalosti strategického řízení aplikací na skutečnou organizaci.
Na tomto základě budou analyzovat různé aspekty organizace v rámci pohledu teorie
systémů, dále budou navrhovat organizační strukturu. Studenti se naučí postupy pro
projektování struktury organizace. Dále budou navrhovat struktury organizace v souladu
se strategickou analýzou organizace.
Osnova (detailní obsah předmětu)
Přístupy a modely organizování
o Problematika: Design –
Architektura – Struktura
o Přístupy (Daft, Mintzberg,
Child, atd.)
o Modely (7S, Star,
Congruence, atd.)
Analýza a plánování organizace
o Organizační hodnocení
o Analýza vnitřních a vnějších
faktorů v organizaci
o Strategické plánování
o Procesní přístup
Teorie systémů
o Vlastnosti systému
o Analogie mezi organizaci a
softwarem
o Programovací paradigma
softwaru
o Chaos, turbulence a změny
Projektování struktury organizace
o Postupy k vytvoření
struktury organizace
o Faktory postupů
o Charakteristiky struktury
o Alokace zdrojů ve struktuře
Studijní zátěž
Pro prezenční formu
Účast na přednáškách a cvičeních
13 · 4 hodiny
Studium literatury v anglickém jazyce
Průběžná příprava na přednášky a cvičení
52 hodin
52 hodin
12 · 0,5 hod.
6 hodin
Příprava na průběžný test
24 hodin
Příprava referátu
12 hodin
Příprava a účast na prezentaci týmové práce
36 hodin
Celková pracovní zátěž
182 hodin
Rozvržení studijní zátěže v průběhu semestru
V průběhu semestru budou studenti rozděleni do týmu a budou pracovat na týmové práci
v dané organizaci. Dále budou prezentovány referáty na nové poznatky v této problematice.
Průběžný test proběhne po ukončení výuky se zaměřením na přístupy a modely. Ve
zkouškovém období proběhne závěrečný test.
Metody výuky


řešení projektů
individuální studium






interaktivní diskuze s učitelem
malé skupinové diskuze
metody akčního učení (řešení konkrétních reálných projektů z praxe)
přednášky
týmová práce
vlastní prezentace
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Pro prezenční formu
Aktivní účast na přednáškách a cvičeních
0 až 10 bodů
10 bodů
Prezentace referátu
0 až 10 bodů
10 bodů
Průběžný test
0 až 10 bodů
10 bodů
Průběžná prezentace týmové práce
0 až 10 bodů
10 bodů
Prezentace týmové práce
0 až 25 bodů
25 bodů
Závěrečný test
0 až 35 bodů
35 bodů
Celkem – maximum
100 bodů
Konkrétní termíny a povinnosti jsou zveřejňovány na počátku každého semestru.
Klasifikační stupnice (společná pro prezenční i distanční formu):
Ukončení
Klasifikační
stupeň
výborně
velmi dobře
Pokud je výsledek zkoušky měřen body,
přísluší tento stupeň výsledku alespoň 75 %,
avšak méně než 90 % maxima bodů.
dobře
Pokud je výsledek zkoušky měřen body,
přísluší tento stupeň výsledku alespoň 60 %,
avšak méně než 75 % maxima bodů.
4
nevyhověl(a)
Pokud je výsledek zkoušky měřen body,
přísluší tento stupeň studentovi, který
nedosáhl ani 60 % maxima bodů a zároveň
mu nebyl udělen stupeň 4+.
ND
nevyhověl(a)
Student se nedostavil ke zkoušce.
nevyhověl(a)
Pokud je výsledek zkoušky měřen body,
přísluší tento stupeň výsledku alespoň 50 %,
avšak méně než 60 % maxima bodů,
případně je tento stupeň udělen podle
uvážení učitele.
2
3
ukončeno
neúspěšně
neukončeno
Poznámka
Pokud je výsledek zkoušky měřen body,
přísluší tento stupeň výsledku alespoň 90 %
maxima bodů.
1
ukončeno
úspěšně
Odpovídající
slovní
hodnocení a
zápis v indexu
4+
Student má možnost opakování – viz
poznámka.
Tento dočasný výsledek se nezapisuje do
indexu.
O
omluveno
Upraveno v čl. 19.
Student, který byl klasifikován stupněm 4+, může využít další termín pro skládání zkoušky.
Stupněm 4+ nelze klasifikovat neúspěšnou zkoušku skládanou v posledním vypsaném
termínu v daném semestru. Pokud student nevyužije do konce semestru možnost opakování,
je mu dočasná klasifikace 4+ změněna na 4.
Literatura předmětu
Druh ISBN
lit.
Název knihy
Autoři
Stran
Rok
vydání
Z
978-1-84480990-5
Organization theory and
design
RICHARD L. DAFT,
JONATHAN MURPHY,
HUGH WILLMOTT
699
2010
Z
978-00-7128480-6
Managerial economics
and organizational
architecture
JAMES A. BRICKLEY,
CLIFFORD W. SMITH, JR.,
JEROLD L. ZIMMERMAN
768
2008
Z
978-0-07146995-1
OOP Demystified
KEOGH, JIM; GIANNINI,
MARIO
285
2005
D
978-0-47170357-0
Software Paradigms
KAISLER, STEPHEN H
458
2005
D
0-88427-178-1
The goal: a process of
ongoing improvement
GOLDRATT, ELIYAHU M.
384
2004
D
0-932633-49-8
An introduction to
general systems thinking
WEINBERG, G. M.
279
2001
Skupina
Studium
Obor, popř. vedlejší specializace
Skupina
Navazující magisterské
Podniková ekonomika a management
volitelný
Navazující magisterské
Podniková ekonomika a management
v cizím jazyce
Navazující magisterské
všechny obory VŠE
volně volitelný

Podobné dokumenty

Průvodce zabezpečením pro firmy

Průvodce zabezpečením pro firmy a ke stažení informací v něm uložených. Pokud rozhraní Bluetooth nepoužíváte, zakažte je, abyste předešli neoprávněnému přístupu do zařízení.“ Dalším problémem týkajícím se mobilních zařízení, jak...

Více

curriculum vitae - Ing. Jakub Unucka, MBA

curriculum vitae - Ing. Jakub Unucka, MBA TA02010698, Vývoj systému identifikace, evidence a kontroly ochranných pracovních pomůcek Hasičského záchranného sboru ČR pomocí RFID technologie. Rozpočet 7.024 tis. Kč. Pozice: Hlavní řešitel cel...

Více

VY_03_032-Å™Ãzenà výroby na základÄ› úzkého

VY_03_032-Å™Ãzenà výroby na základÄ› úzkého Literatura BASTL, Jozef; MAJER, Pavel; ŠMÍRA, Miroslav . Teorie omezení v podnikové praxi : Zvyšování výkonnosti podniku nástroji TOC. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s., 2003. 216 s. GOL...

Více

Knihovna, audio a filmotéka

Knihovna, audio a filmotéka audionahrávek a videí. Taková forma vzdělávání je docela fajn, co myslíte?...:-)

Více

DERECHOS RESERVADOS

DERECHOS RESERVADOS el entorno, dentro de éstas se suscriben las organizaciones educativas, a pesar de que se considera de manera errónea que los cambios organizacionales son para empresas y organizaciones comerciales...

Více

Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D.

Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D. Tvorba multimediálních vzdělávacích pořadů, vědecko-výzkumná činnost Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně, Kraví hora 2, 616 00 Brno

Více