projekční podklad ke stažení (formát pdf)

Komentáře

Transkript

projekční podklad ke stažení (formát pdf)
Technické podmínky
Návod k použití
RAYMAN
spol. s r. o.
KLADNO
RK 12 5180
FILTR FH
RK 12 5180
LEGENDA:
1. Skříň filtru
2. Výstupní komora s víkem
3. Výsypka
4. Filtrační patrona
5. Rozdělovač tlakového vzduchu
6. Vyprazdňovací zařízení (není v rozsahu dodávky filtru)
7. Elektronické ovládání a elektroinstalace
POČET STRAN:
13
Revize 1
PLATÍ OD:
09/2003
RAYMAN s. r. o. Kladno
-2-
RK 12 5180
1. VŠEOBECNĚ:
Tento technický manuál popisuje technické parametry, funkci, obsluhu, kontrolu, údržbu a
opravy průmyslových patronových filtrů s regenerací impulsním tlakovým vzduchem typu FH.
Manuál je určen pro seznámení provozních pracovníků s principem funkce, obsluhou a údržbou
filtrů.
2. POUŽITÍ:
Filtry FH se používají k zachycování pevných prašných příměsí z proudících vzdušin odsávaných
od zdrojů prašnosti. Filtry je možné použít tam, kde je třeba odloučit ze vzduchu při teplotách od 20 °C do +120 °C suchý, nelepivý, nevýbušný prach.
3. ZNAČENÍ:
3.1 Systém značení:
Filtry jsou označovány písmeno-číslicovým kódem, který stanoví konstrukční uspořádání
z hlediska délky a průměru filtračních patron, počtu filtračních patron, počtu řad filtračních patron.
Příklad označení:
FH yy-aabb-c × d-e
první dvojčíslí (yy) označuje počet patron filtru
druhé čtyřčíslí označuje délku filtračních patron v dm (aa) a jejich průměr v cm (bb)
třetí číslice (c) označuje počet řad filtračních patron vedle sebe a současně počet regeneračních
ventilů
čtvrtá číslice (d) označuje počet řad filtračních patron za sebou
pátá číslice (e) označuje provedení (0-bez výsypky, 1-s výsypkou)
Příklad označení:
FH 4-1214-4×1-0 označuje filtr se čtyřmi patronami dlouhými 1200 mm o průměru 145 mm,
čtyřmi ventily, počet řad patron za sebou: 1, bez výsypky.
3.2 Značení na výrobku:
Každý filtr je na viditelném místě opatřen výrobním štítkem výrobce. Na výrobním štítku je
uvedeno typové označení filtru, maximální konstrukční přetlak (podtlak), hmotnost, výrobní číslo
a rok výroby.
RAYMAN s. r. o. Kladno
-3-
RK 12 5180
4. TECHNICKÝ POPIS:
4.1 PATRONOVÉ FILTRY řady FH:
4.1.1 Hlavní části filtru FH (viz obrázek na str. č. 1):
1. Skříň filtru
2.
Výstupní komora s víkem
3.
Výsypka
4.
Filtrační patrony
5.
Rozdělovač regeneračního vzduchu
6.
Vyprazdňovací zařízení
7.
Elektronické ovládání a elektroinstalace
4.1.2 Popis:
Filtr FH se skládá z výstupní (čisté) komory s kontrolním víkem (víky) a rozdělovačem
regeneračního vzduchu, z filtrační skříně s filtračními patronami, případně z výsypky
s vyprazdňovacím zařízením a podpěrné konstrukce (noh). Z hlediska celkové koncepce jsou filtry
řešeny jako jednostranné, tj. filtr je osazen jedním rozvodem tlakového vzduchu pro regeneraci
pouze z jedné strany výstupní komory.
Horní část filtru je tvořena výstupní komorou. Víko výstupní komory je určeno pro
kontrolu čisté strany filtračních textilií. Pod víkem výstupní komory jsou upevněny trubky rozvodu
tlakového
vzduchu
s regeneračními
tryskami.
Rozdělovač
tlakového
vzduchu
s elektromagnetickými ventily, umístěný na čelní stěně výstupní komory a řídící elektronická
jednotka, která je umístěna na boku skříně, musí být přístupné z pochůzné plochy. Pochůzná
plocha je buď součástí podpěrné konstrukce filtru nebo musí být tvořena jinou stavební či
technologickou konstrukcí. Musí být dle příslušných norem opatřena zábradlím. Výstup na
pochůznou plochu (pokud je součástí podpěrné konstrukce) je řešen žebříkem, který se umisťuje
dle konkrétní disposice. Umístění výstupu čistého vzduchu se řeší po dohodě se zákazníkem dle
konkrétní dispozice a může být z čela nebo z boku čisté komory dle celkového uspořádání
konstrukce filtru.
Střední část filtru tvoří filtrační skříň (špinavá strana), ve které jsou zavěšeny filtrační
patrony a ve které dochází k vlastnímu odlučování prachu z procházející vzdušiny. Horní část
filtrační skříně tvoří horizontální přepážka, která odděluje čistou a špinavou stranu filtru a
současně slouží k upevnění a utěsnění filtračních patron. Filtrační patrony jsou v přepážce
utěsněny pomocí pružných O-kroužků. Filtrační patrony jsou vyrobeny ze skládané filtrační
RAYMAN s. r. o. Kladno
-4-
RK 12 5180
textilie a jsou vybaveny výměnným podpěrným košem zasunutým dovnitř jejich tělesa a
výměnnou Venturiho trubicí.
Vstup zaprášené vzdušiny se umísťuje v závislosti na vlastnostech prachu a prostorových
podmínkách konkrétní aplikace do výsypky nebo do boku filtrační komory. Spodní část filtrační
skříně je spojena přímo s prostorem výsypky. Výsypka se řeší dle požadavku zákazníka
v závislosti na rozměrech filtru, na druhu, vlastnostech, množství a způsobu dalšího zpracování
odloučeného prachu. Je jehlanová a může být opatřená rotačním podavačem, klapkou nebo
sběrným kontejnerem.
Vyprazdňovací zařízení (šneky, rotační podavače, fluidní dopravníky, kontejnery) slouží
k dopravě zachyceného prachu z prostoru výsypky k dalšímu zpracování nebo likvidaci při
současném oddělení a utěsnění vnitřního prostoru filtru od okolí. Nejsou součástí dodávky
samotného filtru, ale jsou nabízeny samostatně podle konkrétního požadavku objednatele.
Elektroinstalace a elektronické ovládání sestává z elektromagnetických ventilů umístěných
na rozdělovačích tlakového vzduchu, skříňky elektroniky řízení regenerace s připojovací
svorkovnicí a propojovací kabeláže mezi elektromagnetickými ventily a řídící skříňkou. Skříňka je
umístěná na boku výstupní komory v prostoru pochůzné plochy. Z ostatní elektroinstalace mohou
být na filtru dle konkrétních podmínek a požadavků zákazníka elektropohony vyprazdňovacího
zařízení, snímač pro řízení regenerace dle tlakové ztráty filtru a různá čidla pro snímání teploty,
funkce vyprazdňovacího zařízení apod.
Rozvod tlakového vzduchu sestává z uzavíracího ventilu, rozvaděčů s manometrem a
s elektromagnetickými ventily, trubek s regeneračními tryskami, případně též z redukčního ventilu.
Rozvody tlakového vzduchu a elektroinstalace jsou řešeny v rámci celkové koncepce filtru
v závislosti na jeho konkrétních rozměrech.
4.1.3 Popis funkce:
Zaprášená vzdušina je nasávána do skříně filtru, kde dochází k odloučení hmotnějších
částic prachu, které samotížně padají do výsypky. Ve skříni filtru jsou patrony s filtrační textilií.
Jemné prachové částice jsou přisávány na vnější povrch filtračních patron. Čistá vzdušina je
odsávána vnitřkem patron do horní části filtru a ventilátorem je vracena do ovzduší. Filtrační
patrony jsou během provozu postupně regenerovány. Do každé patrony se přivede impuls
tlakového vzduchu, který expanduje tryskou umístěnou ve středu nad hrdlem patrony do jejího
vnitřního prostoru. Při expanzi tlakového vzduchu dojde vlivem vysoké rychlosti tlakového
vzduchu ve středu hrdla k nasátí sekundárního vzduchu z čisté strany filtru, který společně
s přivedeným tlakovým vzduchem expanduje do prostoru patron a způsobí proudění filtračním
materiálem v opačném směru než při normálním provozu. Póry ve filtračním materiálu se uvolní a
vrstva prachu na špinavé straně odpadne i vlivem mechanického rázu z povrchu filtrační textilie.
RAYMAN s. r. o. Kladno
-5-
RK 12 5180
Intenzita proplachu je regulovatelná velikostí tlaku vzduchu a délkou proplachovacího impulsu.
Tlakový vzduch je přiváděn elektromagnetickými ventily, které jsou řízeny elektronickou
jednotkou. Filtrační patrony jsou uspořádány v řadách a pro každou řadu je v rozvodu určen jeden
ventil. Počet řad a počet patron v řadě se mění podle velikosti filtru. Elektronika řídí postupné
otevírání ventilů. Doba otevření ventilů i perioda jejich otevírání (otevírají se postupně
v kruhovém cyklu) je nastavena pracovníky výrobního podniku při uvedení do provozu dle
konkrétních podmínek (řízení regenerace časové).
Filtr je na přání možné vybavit automatickým řízením regenerace podle snímané tlakové
ztráty. Regenerace filtračních patron je potom spuštěna po dosažení nastavené hodnoty tlakové
ztráty. Tímto způsobem řízení regenerace se výrazně sníží spotřeba tlakového vzduchu a snižuje
opotřebení filtračních patron.
Odloučený prach padá do výsypky, odkud je dopravován dle projektového uspořádání celé
filtrační stanice. Jako příslušenství lze dodat vzduchotěsné uzávěry, šnekové či pneumatické
dopravníky pro zajištění odsunu prachu. Pro kontrolu stavu filtračních patron, jejich montáž a
demontáž jsou ve skříni filtru zabudovány dveře.
4.2 ELEKTRONICKÁ ČÁST – POPIS:
Elektronická řídící jednotka slouží k napájení elektromagnetických ventilů nastavení a
řízení regenerace filtrů FH. Popis této části filtru je uveden v samostatné příloze tohoto předpisu.
Pokud je součástí filtru šnekový dopravník nebo rotační podavač, musí projekt elektro
zabezpečit, aby toto vyprazdňovací zařízení bylo v činnosti ještě dostatečně dlouhou dobu (dle
charakteru provozu a filtrovaného materiálu) po ukončení provozu filtru, aby ve výsypce nezůstal
žádný shromážděný prach.
5. PODMÍNKY POUŽITÍ:
Filtry typu FH lze používat pro odlučování veškerých suchých nevýbušných prachů
z proudící vzdušiny. Tyto filtry lze vybavit různými druhy filtračních patron a splnit tak požadavky
vyplývající z podmínek pro odprášení jednotlivých technologií. Konkrétní podmínky použití musí
být stanoveny projektem. Doporučujeme projekt při zpracování konzultovat s výrobcem filtru a
stanovit po dohodě parametry filtru.
Použití konkrétní filtrační textilie a zatížení filtračního média závisí na teplotě a vlhkosti
vzdušiny, druhu prachu a dalších provozních podmínkách a je vždy předmětem dohody mezi
zákazníkem (případně projektantem) a výrobcem filtru. Teplota filtrované vzdušiny se musí
RAYMAN s. r. o. Kladno
-6-
RK 12 5180
pohybovat nad rosným bodem. Při nebezpečí kondenzace vody ve filtru navrhne výrobce vhodné
opatření vyplývající z provozních podmínek.
Filtry nejsou určeny pro odlučování výbušných prachů.
Pro regeneraci je nutno zajistit přívod čistého, suchého tlakového vzduchu o přetlaku 0,4 až 0,6
MPa (dle filtračních patron)(jiný tlak na základě dohody). Spotřebu tlakového vzduchu určí
výrobce dle velikosti filtru a filtračních podmínek. Standardním vybavením filtru je manometr a
může být i redukční ventil. Podle požadavku (projektového řešení) je možno výrobcem zajistit
zdroj a úpravu tlakového vzduchu.
Při instalaci filtru je nutno dodržet ustanovení ČSN 34 1390/1969 o ochraně před bleskem.
6. TECHNICKÉ PARAMETRY:
6.1. Charakteristické údaje:
Objemový průtok vzdušiny filtrem je dán jeho celkovou filtrační plochou a měrným zatížením,
které závisí na provozních podmínkách a které se obvykle používá v rozmezí 0,6 – 1,5 m3/m2/min.
Velikost filtru se volí podle požadavku zákazníka v závislosti na potřebném množství filtrovaného
vzduchu. Konkrétní uspořádání a rozměry filtrů jsou závislé na prostorových podmínkách a
požadavcích zákazníka. Vstupní zaprášenost vzdušiny přímo vstupující do filtrační komory se
připouští do 100 g/m3. Tlaková ztráta vlastního filtru je závislá na provozních podmínkách a
pohybuje se v rozmezí 400 - 2000 Pa.
Filtr je navržen pro podtlakový provoz, po dohodě je možný i přetlakový provoz. Maximální
celkový podtlak či přetlak nesmí překročit 5000 Pa. Případný požadavek na vyšší tlakovou
odolnost je nutno projednat s výrobcem.
Výstupní koncentrace prachu je závislá na granulometrickém složení prachu, vstupní koncentraci
prachových částic, materiálu filtračních patron a měrném zatížení filtrační tkaniny. Pro filtraci
běžných prachů u vzdušiny bez negativních chemických vlivů, při vstupní zaprášenosti do 100
g/m3 je dosahováno hodnot nižších než 20 mg/m3. Požadavek na nižší garantované výstupní
koncentrace je nutno předem projednat s výrobcem.
6.2 Technické údaje - všeobecně:
Přesné údaje o konkrétním typu filtru, včetně použitého filtračního media a filtrační plochy
jsou uvedeny v technickém listu filtru, který obdrží zákazník při předání dodávky.
RAYMAN s. r. o. Kladno
-7-
RK 12 5180
Tab.1 obsah technického listu:
Odsávané množství
Velikost tlakové diference filtru (orientačně)
Max. vstupní koncentrace prachu
Výstupní koncentrace prachu
Celková filtrační plocha
Označení filtračních patron - materiál
Přetlak
regeneračního
vzduchu (rozsah)
(profukovacího)
Spotřeba tlakového vzduchu
Hmotnost filtru
Maximální teplota vzdušiny
Maximální přetlak/podtlak ve skříni
Filtrovaný prach
6.3 Provedení
Vnější část jednotlivých dílů je standardně opatřena základním a krycím syntetickým
nátěrem v odstínu modrém. Vnitřní část je opatřena základním nátěrem. Jiný nátěr, případně odstín
se provádí podle ujednání obsaženém ve smlouvě.
7. OBSLUHA, KONTROLA, ÚDRŽBA A OPRAVY:
7.1 Obsluha
Obsluha patronového filtru nebo celé filtrační stanice se řídí podle těchto technických
podmínek a návodu pro obsluhu zařízení jako celku.( Zpracuje provozovatel na základě těchto
technických podmínek a podle podkladů z projektové dokumentace). Způsob obsluhy se může
v jednotlivých případech značně lišit v závislosti na osazení čidel a úrovni elektrického ovládání
filtrační stanice.
Obecně je třeba se při obsluze filtru řídit následujícími pokyny:
1. Před spuštěním filtru (ventilátoru)
RAYMAN s. r. o. Kladno
-8-
RK 12 5180
·
Zabezpečit mechanické uzavření dveří filtrační komory, případně kontrolních otvorů
výsypky nebo vík filtru a zapnutí dopravních cest pro odsun prachu.
·
Zabezpečit a zkontrolovat přívod tlakového vzduchu, není-li kontrola prováděna řídícím
systémem.
·
Zapnutí dopravních cest odsunu odprašků. Dopravní cesty je nutno zapínat postupně od
koncového článku směrem k filtru.
·
Zapnutí napětí řídící jednotky filtru. Dle blokovacích podmínek řídícího systému - před
spuštěním nebo současně se spuštěním elektromotoru ventilátoru.
·
Zapnutí ventilátoru. Je-li ventilátor vybaven rozběhovým ústrojím, je nutno je před
spuštěním elektromotoru ventilátoru uzavřít a po rozběhnutí otevřít.
·
Poznámka: Spuštění filtru při otevřených dveřích, víkách nebo kontrolních otvorech se
projeví přisáváním “falešného” vzduchu a tím částečným nebo úplným snížením
účinnosti odsávání.
2. Při provozu filtru
·
Kontrola správné funkce všech pohonů filtrační stanice zejména dopravních cest odsunu
odprašků, průchodnost šikmých napojení dopravních cest (vstupy elevátorů,...). Kontrolu
činnosti jednotlivých pohonů, není-li řešena automaticky řídícím systémem, provádí
obsluha vizuálně při pravidelných obchůzkách.
·
Kontrola přívodu tlakového vzduchu a činnosti regenerace. Kontrolu činnosti regenerace a
přívodu tlakového vzduchu provádí obsluha vizuálně a poslechem při pravidelných
obchůzkách v provozu. Vizuální kontrolu obsluha provádí pomocí manometru tlakového
vzduchu. Při ustáleném provozu se musí hodnota tlaku pohybovat v rozmezí stanoveném
výrobcem při zprovoznění filtru; správná funkce systému regenerace je signalizována
pravidelně se opakujícími tlakovými pulsy (poklesy tlaku o cca 0,1 až 0,3 MPa), které
signalizují otevření ventilů jednotlivých řad. Kontrolu činnosti jednotlivých ventilů je
možno provádět také poslechem. Nepravidelnost v činnosti jednotlivých ventilů signalizuje
poruchu ventilu nebo řídící jednotky regenerace. Nastavení četnosti regenerace musí
s ohledem na parametry zdroje a přívodu vzduchu být takové (minimální interval), aby
pokles tlaku provázející otevření ventilu byl vždy vyrovnán na předepsanou hodnotu dříve,
než dojde k otevření dalšího ventilu. Je-li filtr vybaven řízením regenerace v závislosti na
tlakové ztrátě a signalizací správné funkce regenerace, provádí se kontrola funkce
jednotlivých ventilů v rámci pravidelné údržby při nastavení trvalé regenerace; porucha
regenerace se v tomto případě projeví hlášením o překročení maximální hranice tlakové
ztráty.
RAYMAN s. r. o. Kladno
·
-9-
RK 12 5180
Poznámka: Porucha regenerace má za následek celkové ucpání filtru, které se projeví
ztrátou účinnosti odsávání; porucha regenerace jedné řady (jednoho ventilu) způsobí
ucpání jedné řady a tím částečné snížení účinnosti odsávání, které je nepřímo úměrné
celkovému počtu ventilů na filtru. Zastavení dopravních cest při provozu filtru
způsobuje shromažďování materiálu ve výsypce filtru, které může způsobit částečné
nebo celkové zaplnění filtrační komory prachem a ucpání filtru. Ukončení provozu bez
vyprázdnění dopravních cest může způsobit zatvrdnutí zbytků materiálu ve výsypce
nebo v dopravních cestách a jejich následné ucpání při opětovném spuštění filtru.
3. Odstavení filtru z provozu
·
Vypnutí ventilátoru, případné uzavření rozběhového ústrojí.
·
Doběh filtru a dopravních cest. Po vypnutí ventilátoru je třeba zabezpečit „doběh” tj.
ponechat v provozu regeneraci filtru a dopravní cesty pro odsun prachu po dobu potřebnou
pro jejich vyčištění a vyprázdnění. Dopravní cesty je třeba vypínat postupně směrem od
filtru ke koncovému článku při současném dodržení časových limitů v závislosti na délce a
výkonnosti jednotlivých dopravníků.
·
Poznámka: V případě, že není zabezpečen “doběh” filtru, hrozí riziko zatvrdnutí
zbytků prachu na povrchu filtrační textilie, ve výsypce filtru nebo v dopravních cestách
v době odstávky, což může vést k poruše při novém spuštění filtru.
7.2 Kontrola
Patronové filtry FH vyžadují minimální nároky na pravidelnou kontrolu a údržbu. Cílem
kontroly je odhalení případných závad zařízení, které nebyly indikovány při běžném provozu
filtru, a hodnocení stavu filtračních patron z hlediska jejich stavu a případné včasné výměny.
Kontrola sestává z vizuální prohlídky a funkční prověrky jednotlivých pohonů, systému tlakového
vzduchu, ventilátoru, prvků měření - regulace a vnitřního prostoru filtru. Kontrola se doporučuje
provádět pravidelně v měsíčním intervalu.
7.2.1 Popis kontrolních úkonů:
Kontrola pohonů
Kontrola oteplení motorů a převodovek
Poslechová kontrola ložisek, převodů a mechanismů
Průchodnost šikmých napojení dopravních cest (vstupy elevátorů,...) a výpadů šnekových
dopravníků
Kontrola systému tlakového vzduchu a regenerace
Správná funkce přívodu tlakového vzduchu - kontrola se provádí při zapnuté regeneraci filtru. Při
kontrole se sleduje, jestli nedochází k postupnému snižování tlaku nebo zda v době mezi profuky
RAYMAN s. r. o. Kladno
- 10 -
RK 12 5180
dochází k obnovení tlaku na předepsanou hodnotu. Nastavení četnosti regenerace musí být
takové (minimální interval), aby pokles tlaku provázející otevření ventilu byl vždy vyrovnán
na předepsanou hodnotu dříve, než dojde k otevření dalšího ventilu. V případě, že v průběhu
provozu dojde k poklesu tlaku při regeneraci nebo k situaci, která se projevuje tím, že v původně
nastaveném čase mezi profuky nedojde k vyrovnání tlaku na nastavenou úroveň je pravděpodobné,
že došlo k ucpání přívodního potrubí stlačeného vzduchu k filtru. Nutno upozornit, že nízký
tlak v systému při regeneraci může být příčinou nedostatečné regenerace a ztráty účinnosti
odsávání, příliš vysoký tlak může způsobit poškození filtračních patron nebo regeneračního
ústrojí.
Těsnost rozvodu tlakového vzduchu - provádí se sledování poklesu tlaku vzduchu po uzavření
hlavního uzávěru. Zkouška se provádí při vypnuté regeneraci filtru (rychlost poklesu tlaku by
měla odpovídat hodnotě naměřené na počátku provozu zařízení), jestliže je rychlost poklesu příliš
vysoká, je nutno místo úniku lokalizovat postupným uzavíráním jednotlivých větví a použitím
akustické kontroly nebo mýdlové vody.
Kontrola funkce jednotlivých ventilů se provádí při provozu řídící jednotky regenerace se
zapnutým tlakovým vzduchem; sleduje se akusticky případně vizuálně (dle poklesů tlaku na
manometru, které jsou projevem tlakových pulsů) pravidelnost tlakových pulsů. Další možností
lokalizace porouchaného ventilu je kontrola špinavé strany filtru - řada filtračních patron
příslušející porouchanému ventilu má zvýšený nálep prachu.
Kontrola vnitřního prostoru filtru
Kontrola sestává z vizuální kontroly špinavé a čisté strany filtru.
POZOR! Při kontrole čisté a špinavé strany musí být zařízení odstaveno z provozu
a všechny pohony zabezpečeny před náhodným spuštěním!
Kontrola špinavé strany filtru se provádí u filtrů FH po otevření dveří na boku skříně filtru;
při kontrole se sleduje stav filtračních patron (známky poškození, nálep prachu) a případný nálep
prachu (vlhkost materiálu, kondenzace vody) na stěnách skříně filtru a výsypky.
Kontrola čisté strany
· Kontrola se provádí po otevření víka čisté komory v horní části filtru. Při kontrole se sleduje,
zda nedochází k nálepům vrstvy prachu na víkách nebo k tvoření vrstev prachu (závějí)
v prostoru čisté strany. V případě přítomnosti nálepů nebo vrstev prachu (za předpokladu, že
komora byla po poslední kontrole nebo opravě čistá) lze konstatovat, že došlo k poškození
filtračního média.
· Lokalizace vadné filtrační patrony se provádí v závislosti na vlastnostech prachu podle
přítomnosti nálepů na víkách a trubkách trysek (nálep se vyskytuje nad poškozenou patronou)
nebo podle umístění závějí prachu (závěj se vyskytuje zpravidla poblíž poškozené patrony).
Lokalizace může být u lepivých nebo těžkých prachů velmi snadná. U lehkých a nelepivých
RAYMAN s. r. o. Kladno
- 11 -
RK 12 5180
prachů však může být velmi obtížná. V těchto případech je nutno kombinovat kontrolu čisté
strany s kontrolou špinavé strany, případně použít mechanickou kontrolu demontáží
„podezřelých patron”.
Kontrola stavu povrchové ochrany, koroze nosných částí
Kontrola se doporučuje provádět v závislosti na umístění filtru (vnitřní - venkovní
prostředí) a na agresivitě filtrované vzdušiny. Hlavním úkolem kontroly je odhalení počínající
koroze s návazností na opravu nátěrů s cílem zastavit probíhající korozi a zabránit snížení pevnosti
nosných částí filtru (statické namáhání vlastní hmotností konstrukce a namáhání působením
podtlaku nebo přetlaku ve filtru). U filtrů umístěných ve vnitřním prostředí s filtrací nekorozivní
vzdušiny doporučujeme kontrolu minimálně v intervalu 5 let. U filtrů umístěných ve venkovním
prostředí doporučujeme provádět kontrolu minimálně 1 x za 3 roky. U filtrů s korozivní
filtrovanou vzdušinou je četnost kontrol závislá na agresivitě vzdušiny (kontrola zejména ze
strany vnitřního prostoru, minimálně 1x za rok).
7.3 Údržba
Údržba filtrační stanice zahrnuje zejména vypouštění kondenzátu z ručních odkalovacích
ventilů čističů a potrubí tlakového vzduchu (pokud jsou použity), výměnu filtračních patron a
odstranění běžných provozních závad zjištěných při pravidelné kontrole.
Údržba systému tlakového vzduchu
Odpouštění kondenzátu z ručních odkalovacích ventilů rozdělovačů tlakového vzduchu
(pokud jsou použity) se provádí v závislosti na kvalitě stlačeného vzduchu nejméně jedenkrát za
měsíc. Vypouštění kondenzátu je nutno provádět v době, kdy okolní teploty převyšují 5 °C.
Výměna filtračních patron
Filtrační patrony se vyměňují jednotlivě v případě poškození nebo globálně na konci
životnosti filtračního média nebo v případě havárie. Životnost filtračních patron závisí na
podmínkách provozu filtru a pohybuje se kolem cca 10000 provozních hodin. Výměna filtračních
patron se provádí při odstavení zařízení. Před výměnou filtračních patron se doporučuje provést
očištění filtračních patron několikanásobným spuštěním regenerace filtru při stojícím ventilátoru.
Filtrační patrona se demontuje tak, že po povolení upevňovacích matic se patrona pootočí
ve směru hodinových ručiček a vyjme se z uložení a poté ze skříně filtru. Vyjímá se společně s
podpěrným košem a Venturiho trubicí. Ty se poté nasadí do nové patrony. Nová filtrační patrona
se nasune do správné polohy a pootočí se, aby zaklesla nad povolené matice. Upevňovací matice
se poté rovnoměrně a s citem dotáhnou. Při montáži patron se postupuje od zadních krajů filtrační
komory směrem ke dveřím filtru.
RAYMAN s. r. o. Kladno
- 12 -
RK 12 5180
7.4 Opravy
Při opravách je zakázáno provádět svařování nebo broušení ve vnitřním prostoru nebo na
vnějším plášti filtru, případně na potrubních trasách bez provedení takových opatření, která
vyloučí možnost poškození filtračního média vlivem propálení stěny, odletujících jisker a kousků
roztaveného kovu nebo zapálením úsad prachu na vnitřních částech filtru.
Pro dosažení správné funkce filtru a vysoké spolehlivosti provozu se doporučuje používat
originálních náhradních dílů.
Pro dosažení maximální životnosti filtru případně zabránění škod, které mohou vzniknout
v souvislosti s narušením statické únosnosti konstrukce filtru je nutno v návaznosti na výsledky
kontroly koroze provádět pravidelně obnovu poškozených nátěrů, případně statické zajištění
narušené konstrukce.
8. DODÁVÁNÍ, PŘEJÍMKA A ZÁRUKY:
8.1 Dodávání a přejímka
Přejímka a dodávka se provádí po dohodě dle rozsahu dodávky. Filtr se na místo montáže
dodává zpravidla vcelku, případně v předmontovaných dílech nebo dle konkrétní dohody. Filtrační
patrony se dodávají demontované ve zvláštních kartónových obalech. Dodané díly filtru je nutno
skladovat v suchém uzamčeném skladu. Je zapotřebí zamezit jakémukoli provlhnutí filtračních
patron.
Součástí dodávky je průvodní dokumentace v rozsahu:
-
technický list filtru
-
výchozí revize vnitřní elektroinstalace filtru
-
technické podmínky - návod k použití
8.2 Záruky
Na filtr se poskytuje smluvní záruka v délce a za podmínek uvedených ve smlouvě. Záruka
se nevztahuje na poškození vzniklé neodbornou manipulací nebo montáží, násilným zásahem,
nesprávnou obsluhou, nedodržením zadaných provozních podmínek, nevhodným uskladněním
nebo vyšší mocí.
Podmínkou pro dodržení technických parametrů filtrů podle článku 6. a poskytnutí záruky
je:
-
provedení odborné montáže za účasti šéfmontéra včetně uvedení do provozu výrobcem a
nastavení filtru do optimálních provozních hodnot po cca 6 týdnech provozu.
RAYMAN s. r. o. Kladno
- 13 -
RK 12 5180
9. SERVIS:
Výrobce provádí veškeré záruční opravy a servis filtru. U výrobce lze objednat periodické
kontroly stavu filtru, seřízení a proměření filtračních parametrů.
10. OCHRANA A BEZPEČNOST PRÁCE:
Provozovatel je povinen zpracovat provozní předpis pro celé strojní zařízení, do něhož je
filtr začleněn. Při provozu, údržbě a opravách je nutné postupovat dle nařízení vlády č.378/2001
Sb.
Filtr uzávěr musí být uveden do provozu v rámci celého strojního zařízení, do kterého je
včleněn a to odborným pracovníkem nebo pod jeho dozorem, při dodržení všech bezpečnostních
předpisů a norem.
Při opravách a údržbě musí být zabezpečeno vyloučení možnosti spuštění navazujícího
zařízení.
K filtru musí být zajištěn bezpečný přístup.
Při montáži je třeba brát zřetel na hmotnost filtru.
11. PROHLÁŠENÍ VÝROBCE:
Filtr je strojním zařízením ve smyslu nařízení vlády č. 170/1997. Výrobcem je vydáno ES
prohlášení o shodě. Je možno jej použít pouze pro začlenění do dalšího strojního zařízení.
Nesmí být uveden do provozu, pokud nebude výrobcem nebo provozovatelem tohoto
strojního zařízení vydáno prohlášení o jeho shodě s ustanoveními nařízení vlády na něj se
vztahujícími.
12. ÚDAJE O VÝROBCI:
RAYMAN spol. s r.o., Ocelárenská 1781
272 01 Kladno
IČ: 475 49 122
Tel.: 312 247 252
Fax.: 312 247 621
www.rayman.cz

Podobné dokumenty

katalog 2014 - Carp Servis Václavík

katalog 2014 - Carp Servis Václavík rychlé přilákáni kaprů. V praxi to funguje takto: Boss2 po vhození do vody začne téměř okamžitě uvolňovat charakteristické potravní signály. Ty jsou patrné především ze zabarvení vody. Po cca 1 hod...

Více

344876CS ProMix 2KE

344876CS ProMix 2KE množství potřebného rozpouštědla, snižuje se množství odpadu i náklady na likvidaci Systém je navržen pro většinu materiálů ředitelných vodou i rozpouštědly

Více

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint uhelného bloku v ELE. Tento měsíc budou pokračovat tzv. „čistící operace“, a to profuky spalinových výměníků a parovodů. Jedná se o proces, v rámci kterého již je v provozu plynová turbina, jako zd...

Více