Uživatelský manuál Frekvenční měniče DF6 a DV6

Komentáře

Transkript

Uživatelský manuál Frekvenční měniče DF6 a DV6
Uživatelský manuál
Frekvenční měniče DF6 a DV6
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Poprví vydání, 04/2003
© Moeller GmbH, Bonn
Autoři:
Editor:
Překlad:
Holger Friedrich, Jörg Randermann
Michael Kämper
Petr Arsenjev, Michal Fiala
Všechny značky a názvy výrobků jsou obchodní mi značkami nebo
registrovanými obchodními známkami Moeller GmbH, Bonn.
Všechna práva vyhrazena, včetně překladu.
Žádná část této pří ručky nesmí být v žádné formě reprodukována
(tištěna, kopírována fotografickou cestou, snímána na mikrofilmy
nebo reprodukována jakýmkoli jiným postupem) nebo
zpracovávána, duplikována nebo rozšiřována pomocí
elektronických systémů bez písemného svolení společnosti
Moeller GmbH, Bonn.
Změny jsou vyhrazeny.
Upozornění !
Nebezpečné elektrické napětí !
Před započetím instalace:
• Odpojte napájecí přívod přístroje.
• Přístroje, které jsou konstruovány pro montáž do skříní, musí
být provozovány a řízeny pouze po jejich instalaci a se
zavřenými kryty. Stolní nebo přenosné jednotky mohou být
provozovány a řízeny pouze s uzavřenými kryty.
• Zajistěte, aby přístroje nemohly být náhodně znovu spuštěny.
• Ověřte oddělení od napájení.
• Uzemněte a zkratujte.
• Musí být přijata opatření, aby byl zajištěn správný restart
programů přerušených po poklesu nebo výpadku napětí. Toto
nesmí ani na krátkou dobu způsobit nebezpečné provozní
stavy. Je-li to nezbytné, musí být aplikovány přístroje
nouzového zastavení.
• Zakryjte nebo zavřete sousední zařízení, které jsou pod
napětím.
• Řiďte se instalačními návody (AWA) příslušného přístroje.
• S tímto přístrojem/systémem může pracovat pouze
kvalifikovaný personál.
• Kdykoli, když mohou poruchy automatizačního systému
zapříčinit poranění osob nebo poškození majetku, musí být
realizována vnější opatření pro zajištění bezpečného
provozního stavu v případě poruchy nebo nesprávného
fungování (například, prostřednictvím koncových spínačů,
mechanického vzájemného blokování, atd.).
• Před instalaci a před dotykem s přístrojem zajistěte, abyste se
zbavili elektrostatického náboje.
• Funkční země (FE) musí být připojena k ochranné zemi (PE)
nebo k potenciálovému vyrovnání. Osoba instalující systém je
odpovědná za provedení tohoto spojení.
• Frekvenční měniče mají v souladu s jejich stupněm krytí během
provozu součásti pod napětím nebo případně pohyblivé, rotující
součásti nebo horký povrch.
• Výkonové a signální vodiče musí být instalovány tak, aby
indukční nebo kapacitní rušení neovlivňovalo automatizační
funkce.
• Odstranění důležitých krytů, nevhodná instalace nebo
nesprávné provozování motoru nebo frekvenčního měniče
mohou zapříčinit poruchu přístroje a mohou vést k vážnému
poranění nebo poškození.
• Automatizační přístroje a příslušné provozní prvky instalujte
takovým způsobem, aby byly dobře chráněny před náhodnou
manipulací.
• Pro I/O rozhraní je třeba přijmout taková vhodná bezpečnostní
hardwarová a softwarová opatření, aby přerušení vedení nebo
vodiče na straně signálu nevyvolalo v automatizačních
přístrojích nedefinované stavy.
• Na činnosti prováděné frekvenčním měničem se vztahují
příslušné předpisy.
• Zajistěte spolehlivé elektrické oddělení nízkého napětí pro
24voltové napájení. Používejte pouze napájecí zdroje
odpovídající IEC 60 364-4-41 (VDE 0100 část 410) nebo HD
384.4.41 S2.
• Všechny práce týkající se dopravy, instalace, uvedení do
provozu a údržby musí být prováděny pouze kvalifikovaným
personálem. (IEC 60 364 a HD 384 a národní pracovní
bezpečnostní předpisy).
• Odchylky síťového napětí od jmenovité hodnoty nesmí překročit
mezní hranice tolerance uvedené ve specifikacích, jinak to
může vyvolat nesprávnou funkci a nebezpečný provoz.
• Instalace spojené s frekvenčními měniči musí být opatřeny
doplňkovými monitorujícími přístroji a ochranami v souladu s
příslušnými bezpečnostními předpisy atd. Jsou povoleny
modifikace frekvenčních měničů s použitím systémového
softwaru.
• Elektrická instalace musí být provedena v souladu s příslušnými
předpisy (např. s ohledem na průřezy kabelů, pojistky, PE).
• Přístroje nouzového zastavení odpovídající ČSN EN 60 204-1
musí být účinné ve všech provozních režimech automatizační
ho přístroje. Uvolnění přístrojů nouzového zastavení nesmí
vyvolat opětovné spuštění.
I
• Během provozu musí být všechny kryty a dveře trvale uzavřeny.
• Ke snížení nebezpečí pro osoby nebo zařízení musí uživatel
zahrnout do návrhu strojů opatření, která omezí důsledky nesprávné
funkce nebo poruchy pohonu (zvýšená rychlost motoru nebo
neočekávané zastavení motoru). Tato opatření zahrnují:
- Jiné nezávislé přístroje pro monitorování proměnných spojených s
bezpečností (rychlost, dráha, konečná poloha, atd.).
- Elektrická nebo neelektrická systémová opatření (vzájemné
blokování nebo mechanické vzájemné blokování).
- Nikdo se nesmí dotýkat živých částí nebo kabelových přípojek
frekvenčního měniče po odpojení od přívodu energie z důvodu
elektrického náboje v kondenzátorech měniče. Je nezbytné zajistit
příslušné varovné znaky (nápisy, štítky, aj.).
II
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Obsah
O tomto manuálu
Zkratky a symboly
1 O frekvenčních měničích DF6 a DV6
Přehled systému
Kód typového označení
Kontrola dodávky
Konstrukce
- Vlastnosti frekvenčních měničů
Kritéria výběru
Doporučené použití
Servis a záruka
2 Projektování
Technická data D..6
Připojení k napájecí síti
- Typy elektrických sítí
- Síťové napětí, síťová frekvence
- Vzájemná součinnost s kompenzátory účiníku
- Pojistky a průřezy kabelů
- Ochrana osob a domácích zvířat pomocí proudových
chráničů
- Síťový stykač
- Proudové špičky
- Síťová tlumivka
- Síťové filtry a odrušovací filtry
Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
- Třída rušení EMC
3 Instalace
Instalace D..6
- Montážní poloha
- Montážní rozměry
- Montáž D..6
Elektromagnetická shoda EMC
- Instalace v souladu s EMC
- Doplňkový odrušovací filtr
- EMC opatření v rozváděči
- Uzemnění
- Stínění
Elektrické zapojení
- Zapojení výkonové části
- Motorový přívod
- Zapojení svorek řídicích signálů
1
5
5
7
7
8
9
10
11
11
12
12
13
13
15
15
15
15
15
16
16
16
17
17
18
18
19
19
19
19
20
21
21
22
23
24
24
26
28
34
38
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Obsah
4 Provoz DF6 a DV6
Uvedení do provozu
Ovládací LCD panel
Ovládání s pomocí ovládacího LCD panelu
- Přehled menu
- Změna parametrů zobrazení a základních parametrů
- Změna parametrů ze skupin rozšířených
skupin parametrů
Zobrazení po přivedení napájecího napětí
Příklady zapojení
- Ovládání vnějším potenciometrem
- Ovládání pomocí analogové žádané hodnoty
- Ovládání pomocí přednastavené frekvence
Provozní výstrahy
5 Programování svorek řídicích signálů
45
45
46
46
47
48
48
49
50
50
50
51
52
53
Přehled
53
Analogové výstupy - AM, AMI a FM
58
- Napěťový výstup (AM)
58
- Proudový výstup (AMI)
59
- Frekvenční výstup (FM)
59
Analogové vstupy, svorky O, O2 a Ol
61
- Definice žádané hodnoty frekvence
61
- Kalibrace svorek O, O2 a Ol
62
- Adjustace pro analogové zadávání frekvence
63
Programovatelné digitální vstupy
66
- Start/Stop
68
- Výběr pevné frekvence (FF1 až FF4)
69
- Bitový výběr pevné frekvence (SF1 až SF7)
71
- Přepínání analogového vstupu (AT)
73
- Druhá časová rampa 2CH
74
- Blokování regulátoru a doběh motoru (FRS)
75
- Vnější poruchové hlášení (EXT)
76
- Blokování restartu (USP)
77
- Reset (RST)
78
- Krokový režim (JOG)
79
- Přepínání vektorových parametrů (CAS)
81
- Termistorový vstup PTC/NTC, svorka TH
82
- Softwarová ochrana (SFT)
83
- Funkce motorového potenciometru: zrychlit (UP) - zpomalit
(DWN) - resetovat frekvenci (UDC)
84
- Použití druhého a třetího souboru parametrů (SET/SET3) 86
- Aktivace stejnosměrného brždění (DB)
88
- Přepínání proudového limitu (OLR)
90
- Přímé spouštění těžkých zátěží (CS)
91
- Požadovaná hodnota s pomocí ovládacího panelu (OPE) 93
- Omezení točivého momentu (TL), výběr točivého momentu
(TRQ1 a TRQ2)
94
- Třívodičové řízení (STA - STP - F/R)
96
- Aktivace/deaktivace PID regulace (PID)
Reset PID a integrační složky (PIDC)
97
- Přepnutí z PI na P regulaci (PPI)
98
- Potvrzení zapnutí brzdy (BOK)
100
2
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Obsah
Programovatelné digitální výstupy
Signál hodnoty frekvence FA1/FA2/FA3/FA4/FA5
Signál chodu měniče (RUN)
Hlášení přetížení OL, OL2
Regulační odchylka PID regulátoru (OD)
Signál poruchy (AL)
Uvolnění brzdy (BRK) a porucha brzdy (BER)
Nulová frekvence (ZS)
Překročen točivý moment (OTQ)
Omezení točivého momentu (TRQ)
Okamžité zastavení (IP) a podpětí (UV)
Doba provozu (RNT) a čas připojení sítě (ONT)
Tepelné přetížení motoru (THM)
Digitální výstup poruchového hlášení
Svorky signálního relé K11, K12, K14
-
6 Nastavení parametrů
Nastavení parametrů zobrazení
Základní funkce
- Zadání/zobrazení hodnoty frekvence
- Doba rozběhu 1
- Doba zastavení 1
- Směr otáčení
Nastavení parametrů frekvence a parametrů signálu start
- Definice hodnoty žádané frekvence
- Signál start
- Základní frekvence
- Maximální konečná frekvence
Napěťově/frekvenční charakteristiky a napěťový boost
- Boost (doplňkové zvýšení napětí)
- Napěťově/frekvenční charakteristiky
DC brždění (stejnosměrná proudová brzda)
Rozsah provozní frekvence
Rozběhová pauza
PID regulátor
- PID regulace
- Struktura a parametry PID regulátoru
- Příklady pro nastavení Kp a Ti
- Příklady aplikací
Automatická regulace napětí (AVR)
Režim úspory energie
Časové rampy
Rozběhové a zpomalovací charakteristiky
Automatický restart po poruše
Elektronická ochrana motoru
- Vypínací charakteristika při zvýšené ochraně
před přetížením
- Vypínací charakteristika při normální ochraně
před přetížením
- Vypínací charakteristika při nastavitelné ochraně
před přetížením
Proudový limit
Ochrana parametrů
Řízené zastavení
3
101
102
104
105
106
107
108
109
110
111
113
114
115
116
117
119
120
121
121
121
122
122
123
123
123
125
125
126
126
126
130
132
133
134
134
137
143
144
146
147
148
149
151
154
154
155
155
157
159
160
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Obsah
Ostatní funkce
Zakázání směru otáčení
Chování při rozběhu
Režim displeje
Nosná frekvence
Počáteční nastavení
Nastavení pro určitou zemi
Koeficient pro zobrazení frekvence přes PNU d007
Deaktivace tlačítka VYPNOUT (0)
Restart motoru po zrušení signálu FRS
Řízení vestavěného brzdicího tranzistoru
Způsob zastavení motoru
Řízení ventilátoru
Režim ladění
Řízení vnější brzdy
SLV a automatické načtení parametrů motoru
- SLV (bezsenzorové vektorové řízení)
- Automatické načtení parametrů motoru
PI regulátor
Uživatelsky definované parametry - skupina parametrů U
162
162
162
163
164
165
165
165
165
166
166
168
168
168
169
171
171
171
175
176
Poruchová hlášení
- Stav frekvenčního měniče při poruchovém hlášení
- Zobrazení poruchových hlášení
- Historie poruch
Ostatní hlášení
Upozornění
177
177
177
177
178
180
181
-
7 Hlášení
8 Odstranění poruch
183
Příloha
Technické údaje DF6
Technické údaje DV6
Hmotnosti a rozměry
Kabely a pojistky
Síťové stykače
Síťová tlumivka
Odrušovací filtry
Standardní formulář pro uživatelská nastavení parametrů
Rejstřík
185
185
191
199
200
201
202
203
205
221
4
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
O tomto manuálu
Tento manuál popisuje frekvenční měniče řady DF6 a DV6.
Tento manuál obsahuje informace, které potřebujete pro instalaci,
nastavení a provozování frekvenčních měničů DF6 a DV6. Vlastnosti,
parametry a funkce jsou podrobně popsány a ilustrovány na příkladech
nejdůležitějších aplikací. Všechny uvedené informace se týkají
hardwaru a softwaru specifikovaných verzí.
Zkratky a symboly
V této příručce se používají následující zkratky a symboly:
EMC
ESD
HF
IGBT
Před instalací a provozováním frekvenčního měniče si kompletně
přečtěte tento návod. Předpokládáme, že máte dobré základní
technické znalosti a že jste seznámeni s elektrickými soustavami
a použitými principy, a jste schopni číst, porozumět a využít
informace obsažené v technických výkresech.
elektromagnetická kompatibilita - slučitelnost
zařízení vyzařujících elektromagnetickou energii
(Electro Magnetic Compatibility)
elektrostatický náboj (Electrostatic Discharge)
vysokofrekvenční (High Frequency)
►
Označuje, že budou následovat pokyny.
→
Označuje užitečná doporučení a dodatečné informace
PES
výkonový transistor (Insulated Gate Bipolar
Transistor)
PE - připojení (uzemnění) stínění kabelu
PNU
číslo paramentru (Parameter Number)
Výstraha!
implicitní nastavení od výrobce (Factory default
setting, Werks Einstellung)
Upozorňuje na možnost menší materiální škody.
WE
Upozornění !
Upozorňuje na možnost větší materiální škody a méně
závažného zranění.
Všechny míry jsou v milimetrech, není -li uvedeno jinak.
Na některých ilustracích může být za účelem zlepšení přehlednosti
vynechán kryt frekvenčního měniče a jiné součásti ovlivňující
bezpečnost zařízení. Nicméně frekvenční měnič musí být vždy
provozován s krytem a s řádně připevněnými všemi nezbytnými
bezpečnostními součástmi.
Upozornění !
Upozorňuje na možnost větší materiální škody a vážného
nebo smrtelného zranění.
Pro zlepšení čitelnosti je název aktuální kapitoly uveden v horní
části každé stránky s výjimkou titulní strany každé kapitoly a
prázdných stránek na konci každé kapitoly.
5
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
6
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
1
O frekvenčních měničích DF6 a DV6
Přehled systému
Obrázek 1:
1
2
3
4
5
6
Přehled systému
Externí ovládací panel DEX-DEY-10
Rozšiřující modul, například pro připojení PROFIBUS-DP (DE6-NET-DP)
Frekvenční měniče řady D..6
Odrušovací filtr DE6-LZ...
Síťová tlumivka
Brzdný odpor
7
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
O frekvenčních měničích DF6 a DV6
Kód typového označení
Kód typu a označení typu frekvenčních měničů řady D..6:
DV6-x x x - yyy
Kód jmenovitého výkonu motoru
(při napájení 3x 400V)
Verze a číslo modelu
0
= základní provedení
1
= systémové přístroje
2
= přípona kódu napětí
Napájení, kód napětí (EU jmenovitá hodnota)
4 = 400 V (342 V - 0 % až 506 V + 0 %)
Napájení, kód počtu fází
3 = třífázový
Název typové řady:
Drives (pohony) Vector frequency inverter
(frekvenční měnič vektorový; F - skalární),
6. generace
Obrázek 2:
Kód typu a označení typu frekvenčních měničů řady DV6:
Příklad:
DV6-340-11K
Frekvenční měniče řady DV6
Třífázové síťové napájecí napětí: 3x400 V
Stanovený jmenovitý výkon motoru: 11 kW při 400 V
8
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Kontrola dodávky
Kontrola dodávky
Frekvenční měnič DV6 byl pečlivě zabalen a připraven k expedici.
Přístroj může být přepravován pouze ve svém originálním obalu
vhodným druhem přepravy (viz hmotnosti apod.). Dodržujte
pokyny a upozornění na straně obalu. To platí i po vybalení
přístroje z obalu.
• jeden frekvenční měnič D..6,
• montážní návod AWA8230-1937(8),
• jedno CD obsahující:
- tento manuál ve formátu PDF a jeho kopie v jiných jazycích
- konfigurační software
Požadavky: PC s Windows 95/98/ME/2000/NT/XP a
připojovací kabel DEX-CBL-2MO-PC
Otevřete obal vhodnými nástroji a prohlédněte okamžitě při dodání
obsah, aby bylo zajištěno, že je dodávka kompletní a měnič
nepoškozený. Balení musí obsahovat následující položky:
Obrázek 3:
Obsah balení
→ Dle typového štítku připevněného k frekvenčnímu měniči
zkontrolujte, zda frekvenční měnič odpovídá vámi
objednanému typu.
9
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
O frekvenčních měničích DF6 a DV6
Konstrukce
Obrázek 4:
1
2
3
4
5
6
Konstrukce D..6
Ovládací panel
Ventilátor
Chladič
Zásuvka rozhraní pro ovládací panel
Dva sloty pro doplňkové moduly
Rozhraní RS 485
7 Svorky řídicích signálů
8 Silové svorky
9 Přívod kabelů
10 Šroub pro sejmutí krytu svorek
11 Ochranný kryt silových svorek
12 Kryt
10
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Kritéria výběru
2 Můstkové usměrňovače přeměňují střídavé napětí (AC)
elektrického napájení na stejnosměrné (DC) napětí.
3 Stejnosměrný meziobvod obsahuje nabíjecí odpor, vyhlazovací
kondenzátor a spínaný napájecí zdroj. To umožňuje připojení
stejnosměrného meziobvodu na stejnosměrné napájení:
Napětí meziobvodu (∆UZK) = √2 x síťové napětí (∆ULN)
Vlastnosti frekvenčních měničů
Frekvenční měniče D..6 přeměňují napětí a frekvenci existujícího
třífázového napájení na stejnosměrné napětí a využívají toto
napětí ke generování třífázového napájení s měnitelným napětím
a frekvencí. Toto proměnné třífázové napájení umožňuje plynule
nastavitelnou regulaci rychlosti třífázových asynchronních motorů.
4 IGBT výkonový střídač:
Výkonový střídač přeměňuje napětí vnitřního stejnosměrného
meziobvodu na proměnné třífázové střídavé napětí s
proměnnou frekvencí. Ve spojení s vnějším brzdným odporem
umožňuje brzdný tranzistor brždění motorů s vysokým
momentem setrvačnosti nebo brždění během rozsáhlejšího
generátorového provozu.
5 Výstupní napětí (∆U2), připojení motoru:
třífázové, proměnné AC napětí, 0 až 100 % vstupního napětí
(∆ULN)
Výstupní frekvence (f2):
proměnná frekvence, 0 až 400 Hz
Obrázek 5:
Výstupní jmenovitý proud (I2N):
2,5 až 260 A při přibližně 1,5násobku rozběhového proudu po
dobu 60 s, při spínací frekvenci 5 kHz a okolní teplotě 40 °C
Připojení motoru, stanovený výstupní výkon na hřídeli (P2):
0,75 až 132 kW při 400 V
6 Programovatelná řídicí část s ovládacím panelem a
komunikačním rozhraním
Funkční schéma frekvenčního měniče
1 Odrušené napájení
Síťové napětí ∆ULN (jmenovité napětí EU):
třífázové 400 V AC, 50/60 Hz
Kritéria výběru
Frekvenční měnič vybírejte podle jmenovitého proudu motoru.
Jmenovitý výstupní proud frekvenčního měniče musí být větší
nebo roven jmenovitému proudu motoru.
→ Při paralelním zapojení několika motorů k výstupu
frekvenčního měniče se musí proudy motorů vektorově sečíst,
tj. činné proudové složky ve fázích a jalové proudové složky
jsou sečteny zvlášť. Při výběru frekvenčního měniče se
ujistěte, že může poskytovat celkový výsledný proud.
Předpokládá se, že jsou o pohonu známy následující údaje:
• Typ motoru (třífázový asynchronní motor)
• Síťové napětí = napájecí napětí motoru (např. 3 ~ 400 V),
• Jmenovitý proud motoru (hlavní orientační hodnota závislá na
typu zapojení a napájecím napětí)
• Zátěžový moment (kvadratický, konstantní, s 1,5násobkem
rozběhového momentu)
• Okolní teplota (maximální teplota 40 °C).
→ Připojíte-li motor během provozu k frekvenčnímu měniči, motor
odebírá několikanásobek svého jmenovitého proudu. Když
vybíráte frekvenční měnič, tak se ujistěte, že rozběhový proud
spolu se součtem proudů běžících motorů nepřekročí
jmenovitý výstupní proud frekvenčního měniče.
Jmenovitý výstupní proud frekvenčního měniče je možné najít v
technických údajích v příloze od strany 185.
11
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
O frekvenčních měničích DF6 a DV6
Doporučené použití
Frekvenční měniče D..6 nejsou určeny pro použití v domácnosti.
Jsou konstruovány pouze pro průmyslové použití jako systémové
komponenty.
Frekvenční měniče D..6 jsou elektrickými přístroji pro řízení pohonů
s proměnlivou rychlostí s třífázovými motory. Jsou konstruovány
pro montáž do strojů nebo pro použití v kombinaci s jinými
komponenty uvnitř stroje nebo systému.
Po instalaci do stroje nesmí být frekvenční měniče uvedeny do
provozu, dokud není potvrzeno, že přidružený stroj odpovídá
bezpečnostním požadavkům Směrnice o bezpečnosti strojů (MSD)
89/392/EEC a vyhovuje požadavkům EN 60204.
Vlastník/provozovatel zařízení je odpovědný za zajištění toho, že
stroj se používá v souladu s příslušnými směrnicemi EU.
Značka CE na frekvenčním měniči D..6 potvrzuje, že při použití v
typické konfiguraci pohonu přístroj vyhovuje evropské
nízkonapěťové směrnici (LVD) a směrnicím o elektromagnetické
kompatibilitě (směrnice 73/23/EEC, ve znění směrnice 93/68/EEC
a směrnice 89/336/EEC, ve znění směrnice 93/68/ EEC).
V popsaných systémových konfiguracích jsou frekvenční měniče
D..6 vhodné pro použití ve veřejných a neveřejných sítích. V
závislosti na jejich místě instalace může být nezbytné použít
doplňkový externí odrušovací filtr.
Připojení do sítí IT (sítě bez vztažného bodu nulového potenciálu)
není dovoleno, jelikož vnitřní kondenzátory filtru přístroje se
připojují k nulovému potenciálu sítě (kryt přístroje). U sítí bez
uzemnění to může vést k nebezpečným situacím nebo k poškození
přístroje (je požadováno monitorování izolace).
K výstupu frekvenčního měniče (svorky U, V, W) nesmíte:
• připojit napěťové nebo kapacitní zátěže (např. fázový
kompenzační kondenzátor),
• připojit paralelně několik frekvenčních měničů,
• provést přímé připojení ke vstupu (bypass).
Dodržujte technické údaje a požadavky na svorky. Dodatečné
informace najdete na štítku zařízení nebo nálepce a
v dokumentaci.
Jakékoli jiné použití je nevhodné.
Servis a záruka
V případě, že máte s vaším frekvenční měničem firmy Moeller
problémy, kontaktujte, prosím, vašeho prodejce.
Mějte prosím při ruce následující příslušné údaje a informace o
vašem frekvenčním měniči:
• Přesné označení typu frekvenčního měniče (→ typový štítek)
• Datum nákupu
• Podrobný popis problému, který s frekvenčním měničem nastal.
Jsou-li nějaké informace vytištěné na typovém štítku nečitelné, zjistěte,
prosím, pouze jasně čitelné informace.
Informace ohledně záruky můžete najít v obchodních podmínkách
kupní smlouvy
12
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
2 Projektování
Tato kapitola popisuje technická data D..6, požadavky a směrnice
týkající se následujících předmětů:
• Připojení k napájecí síti
• EMC směrnice
Technická data DF6 a DV6
Okolní teplota
Provoz
1)
Skladování
Ta = -10 až +40 °C při jmenovitém proudu Ie bez poklesu výkonu, až do +50 °C
s nosnou frekvencí sníženou na 2 kHz a výstupním proudem sníženým na 80 % Ie
Ta = -20 až +65 °C
Přeprava
Ta = -25 až +70 °C
Přípustné okolní vlivy
Odolnost proti vibracím
Stupeň znečištění
Vibrace a chvění:
2
• DF6 - 11 až 30kW a DV6 - 0,75 až 2,2kW: až do 5,9 m/s (0,6 g) při 10 až 55 Hz
2
• od DF6-340-37K a od DV6-340-4K0: až do 2,94 m/s (0,3 g) při 10 až 55 Hz
VDE 0110 část 2, stupeň znečištění 2
Balení
Prachotěsný obal (DIN 4180)
Klimatické podmínky
Třída 3K3 podle ČSN EN 501 (nekondenzující, průměrná relativní vlhkost 20 až 90 %)
Nadmořská výška instalace
Až do 1 000 m nadmořské výšky
Montážní poloha
Svislé zavěšení
Volný okolní prostor
100 mm nad a pod přístrojem
Elektrické údaje
Vyzařované rušení
ČSN EN 61800-3 (ČSN EN 55011, skupina 1, třída B)
Odolnost proti rušení
ČSN EN 61800-3, průmyslové prostředí
Izolační odpor
Kategorie přepětí III podle VDE 0110
Svodový proud do PE
Větší než 3,5 mA podle ČSN EN 50178
Krytí
IP20
Ochrana před přímým dotykem
Odolné proti dotyku prstem a rukou (VBG 4)
Ochranná izolace spínacích
obvodů
Ochranné funkce
Bezpečné oddělení od napájecí sítě. Dvojitá základní izolace podle ČSN EN 50178
Nadproud, zemní spojení, přepětí, podpětí, přetížení, přehřátí, elektronická ochrana motoru:
2
monitorování I t a vstup PTC (termistorové nebo teplotní kontakty)
Řízení/regulace
Metoda modulace
Šířkově pulzní modulace (PWM), řízení V/f (lineární, kvadratické), vektorové (DV6)
Frekvence spínání
5 kHz (standardní nastavení), nastavitelná od 0,5 do 15 kHz (DF6 do 12kHz)
Moment
Při spuštění 1,5 x MN po dobu 60 s se stanoveným jmen. výkonem motoru, každých 10 minut
2 x MN po dobu 0,5 s
Výstupní frekvence
Rozsah
0,1 až 400 Hz
Rozlišení pro frekvenci
0,1 Hz při digitálním zadávání, maximální frekvence/1 000 při analogovém zadávání žádané
frekvence
Max. chyba při 25 °C ±10 °C
Při digitálním zadávání ±0,01 % z maximální frekvence
Při analogovém zadávání ±0,2 % z maximální frekvence
13
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Technika
Relé
Přepínací kontakt
• Kontakty K11-K14
- 250 V AC, 2 A (odporová zátěž)
- 250 V AC, 0,2 A (indukční zátěž, cos φ = 0,4)
- 100 V AC, 10 mA (=minimální hodnota)
- 30 V DC, 8 A (odporová zátěž)
- 30 V DC, 0,6 A (indukční zátěž, cos φ = 0,4)
- 5 V DC, 100 mA (=minimální hodnota)
• Kontakty K11-K12
- 250 V AC, 1 A (odporová zátěž)
- 250 V AC, 0,2 A (indukční zátěž, cos φ = 0,4)
- 100 V AC, 10 mA (=minimální hodnota)
- 30 V DC, 1 A (odporová zátěž)
- 30 V AC, 0,2 A (indukční zátěž, cos φ = 0,4)
- 5 V DC, 100 mA (=minimální hodnota)
Spínací kontakty (jen DF6)
• Kontakty K23-K24 a K33-K34
- 250 V AC, 5 A (odporová zátěž)
- 250 V AC, 1 A (indukční zátěž, cos φ = 0,4)
- 30 V DC, 5 A (odporová zátěž)
- 30 V DC, 1 A (indukční zátěž, cos φ = 0,4)
- 5 V DC, 1 mA (=minimální hodnota)
Vlastní napájecí napětí
Ovládací obvody
24 V DC, maximálně 30 mA
Definice žádané hodnoty
10 V DC, maximálně 10 mA
Analogové a digitální ovládání
Analogové vstupy
• 1 vstup, 0 až 10 V, vstupní impedance 10 kΩ
• 1 vstup, 4 až 20 mA, zatěžovací impedance 250 Ω
• 1 vstup, +10 až -10 V, vstupní impedance 10 kΩ
Digitální vstupy/výstupy
8 (5 u DF6) vstupů, konfigurovatelných uživatelem; 1 vstup jen pro signál statrt/stop
2 výstupy, reléové, spínací kontakty K23-K24 a K33-K34 (jen DF6)
5 výstupů, otevřený kolektor (maximálně do 27 V DC, 50 mA), konfigurované uživatelem (jen DV6)
Analogové výstupy
• 1 výstup pro monitorování frekvence nebo proudu motoru, 10 V, maximálně do 1,2 mA
• 1 výstup, 0 až 10 V, maximálně do 2 mA, konfigurovaný uživatelem
• 1 výstup, 4 až 20 mA, konfigurovaný uživatelem
Ovládací panel (vestavěný)
Ovládání
6 funkčních kláves pro řízení a definování parametrů DV6
Displej
Čtyřmístný 7segmentový displej a sedm LED (pro stavová hlášení)
Potenciometr
Zadávání žádané hodnoty (0 až 270°)
1) Má-li být frekvenční měnič nainstalován do rozváděče, krytu přístroje nebo podobně zabudován, musí být teplota uvnitř krytu nebo
rozváděče považována za okolní teplotu Ta. Je třeba počítat s použitím ventilátorů, aby bylo zajištěno, že okolní teplota zůstane v
přípustných mezích.
14
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Připojení k napájecí síti
Připojení k napájecí síti
Vzájemná součinnost s kompenzátory účiníku
Frekvenční měniče D..6 nemohou být použity bez omezení s
každým typem elektrické soustavy (elektrické soustavy podle
IEC 364-3).
Frekvenční měniče D..6 odebírají ze střídavého napájecího
zdroje pouze minimální jalový výkon. Kompenzace účiníku není
proto nezbytná.
Síťová soustava
Výstraha!
Elektrické soustavy s uzemněným středovým bodem (soustavy
TT/TN):
Provoz frekvenčních měničů řady D..6 v sítích se
zařízením na korekci účiníku je přípustný pouze tehdy,
když je toto zařízení tlumeno pomocí tlumivek.
• Frekvenční měniče D..6 se mohou používat bez omezení
v soustavách TT a TN. Musí být nicméně dodržen jmenovitý
výkon frekvenčních měničů D..6.
Elektrické soustavy s uzemněným středovým bodem (soustavy IT):
• Použití frekvenčních měničů D..6 v elektrických soustavách IT je
přípustné pouze v menším rozsahu. V tomto případě se musí
používat vhodný přístroj (monitorování izolace) pro monitorování
zemních spojení a oddělení frekvenčního měniče od sítě.
Výstraha!
V případě zemního spojení v soustavě IT mají
kondenzátory frekvenčního měniče, které jsou připojeny na
zem, velmi vysoké napětí a není již zaručen bezpečný
provoz frekvenčního měniče. Pro překonání tohoto
problému nainstalujte na napájení frekvenčního měniče
doplňkový izolační transformátor a uzemněte sekundární
stranu transformátoru v jeho středovém bodě. Tak se
vytvoří pro frekvenční měnič individuální soustava TN.
Síťové napětí, síťová frekvence
Pojistky a průřezy kabelů
Požadované pojistky a průřezy kabelů pro připojení k síti jsou
závislé na jmenovitém výkonu frekvenčního měniče a provozním
režimu pohonu.
Výstraha!
Při výběru průřezu kabelu je třeba brát v úvahu pokles
napětí při zatížení. Odpovědnost za splnění dalších norem
(např. VDE 0113, VDE 0289) nese uživatel.
Doporučené pojistky a jejich přiřazení k frekvenčním měničům D..6
jsou uvedeny v příloze, sekce „Kabely a pojistky", strana 200.
Musí být dodrženy národní a regionální normy (např. VDE 0113,
EN 60204) a musí být dodržena požadovaná osvědčení (např. UL)
pro místo instalace.
Když je přístroj provozován v systému schváleném podle UL,
musí se použít pouze pojistky, objímky pojistek a kabely
schválené podle UL.
Svodové proudy do země (podle ČSN EN 50178) jsou větší než
3,5 mA. Svorka PE a kryt přístroje musí být uzemněny.
Jmenovité výkony frekvenčních měničů D..6 berou na zřetel
evropská a americká standardní napětí:
Výstraha!
• 400 V, 50 Hz (EU) a 460 V, 60 Hz (USA)
Musí být dodrženy předepsané minimální průřezy PE
vodičů (ČSN EN 50178, VDE 0160). Použijte PE vodič,
jehož průřez je alespoň tak velký, jako je připojovací průřez
výkonových svorek.
Přípustný rozsah síťového napětí je:
• 380/480 V: 342 V - 0 % až 528 V + 0 %
Přípustný rozsah frekvence je 47 Hz - 0 % až 63 Hz + 0 %.
Jmenovité výkony motoru pro síťová napětí jsou uvedeny v příloze,
kapitola „Technické údaje“, strana 185.
15
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Technika
Ochrana osob a domácích zvířat pomocí proudových
chráničů
Síťový stykač
Síťový stykač je připojen na straně napájecích vodičů L1, L2, L3 a
umožňuje připojovat a odpojovat frekvenční měnič D..6 od
napájecí sítě během provozu a také odpojit ho v případě poruchy.
Proudové chrániče (také označované jako RCCB - Residual
Current Circuit Breaker nebo ELCB). Proudové chrániče citlivé k
univerzálnímu reziduálnímu proudu podle ČSN EN 50178 a
IEC 755.
Síťové stykače a jejich přiřazení k frekvenčním měničům D..6 jsou
uvedeny v příloze v kapitole „Síťové stykače", strana 201.
Identifikace na proudových chráničích
Režim citlivý na střídavý
I
proud (RCCB,
Typ AC)
citlivý na
střídavý a
pulzující
stejnosměrný
proud (RCCB,
Typ A)
citlivý na
střídavý, pulzující
a hladký
stejnosměrný
proud (RCCB,
Typ B)
Proudové špičky
V následujících případech se může vyskytovat na primární straně
frekvenčního měniče (tj. straně napájecího napětí) relativně vysoký
špičkový proud, který může za určitých podmínek zničit vstupní
usměrňovač frekvenčního měniče:
Frekvenční
měnič
je
vybaven
vestavěným
síťovým
usměrňovačem. Při zkratu na nechráněné vodivé části může
poruchový stejnosměrný proud zablokovat vybavení proudového
chrániče citlivého na střídavý proud nebo na pulzní proud, a tak
eliminovat ochrannou funkci. Proto doporučujeme použít:
• Nevyváženost zdroje napětí je větší než 3 %.
• Maximální výstupní výkon napájecího bodu není minimálně
10krát větší než je maximální jmenovitý výkon frekvenčního
měniče.
• Dojde k náhlému poklesu napájecího napětí, např.:
• Proudové chrániče typu B se jmenovitým reziduálním proudem ≥
300 mA.
- při několika frekvenčních měničích provozovaných na
společném napájecím bodě
- při provozování tyristorového systému a frekvenčního měniče
na společném napájecím bodě
- při vypínání nebo zapínání přístroje pro korekci účiníku
Orientační hodnoty reziduálního proudu frekvenčních měničů D..6 a
určených odrušovacích filtrů jsou uvedeny v příloze v kapitole
„Odrušovací filtry", strana 201.
Nežádoucí vybavení kombinovaného proudového chrániče může
být způsobeno následujícím:
Ve zmíněných případech je vhodné nainstalovat síťovou tlumivku s
přibližně 3%-ním poklesem napětí za jmenovitých provozních
podmínek.
• kapacitními proudy ve stínění kabelů, zvláště v případě dlouhých
stíněných motorových kabelů,
• současným připojením několika frekvenčních měničů ke stejné
napájecí síti,
• použitím dodatečných tlumivek a filtrů (odrušovací filtry, síťové
filtry).
Výstraha!
Kombinované proudové chrániče musí být nainstalovány
pouze na primární straně mezi napájením a frekvenčním
měničem.
Upozornění!
Pro vyloučení rizika požáru používejte pouze kabely,
proudové chrániče a stykače, které mají odpovídající
jmenovité hodnoty.
16
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Připojení k napájecí síti
Síťová tlumivka
Síťová tlumivka (také nazývaná komutační tlumivka nebo reaktor)
je připojena na straně napájecích vodičů L1, L2, L3. Snižuje
harmonické složky a vede tak ke snížení zdánlivého proudu
napájecí sítě až do 30 %.
Síťová tlumivka také omezuje jakékoli proudové špičky vyvolané
poklesy potenciálu (způsobené např. zařízením na korekci
účiníku nebo zemním spojením) nebo spínacími operacemi v
napájecí síti.
Síťová tlumivka prodlužuje životnost vnitřních stejnosměrných
kondenzátorů a tím i životnost celého frekvenčního měniče. Její
použití je také doporučeno:
• při redukci výkonu (teploty nad +40 °C, místa instalace v
nadmořské výšce nad 1 000 m),
• při paralelním provozu více frekvenčních měničů v jednom bodě
napájecí sítě,
• při spřažení stejnosměrných meziobvodů více frekvenčních měničů
(vzájemně spojený provoz).
Síťové tlumivky a jejich přiřazení k frekvenčním měničům D..6 jsou
uvedeny v příloze v kapitole „Síťové tlumivky", strana 202.
Síťové filtry a odrušovací filtry
Síťové filtry jsou kombinací síťových tlumivek a odrušovacích filtrů
v jednom přístroji. Snižují proudové harmonické složky a tlumí
vysokofrekvenční radiové rušení.
Odrušovací filtry pouze tlumí vysokofrekvenční radiové rušení.
Výstraha!
Detekce výpadku fáze v síti (PNU b006) nefunguje
správně při nainstalovaném odrušovacím filtru.
Výstraha!
Při použití síťových filtrů nebo odrušovacích filtrů narůstá
svodový proud do země. To je nutno mít na zřeteli při
instalaci proudových chráničů.
17
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Technika
Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
Odolnost proti rušení
Mezní hodnoty pro vyzařované rušení a odolnost pohonů s
proměnlivou rychlostí jsou popsány ve výrobkové normě ČSN EN
61800-3.
Při použití s příslušnými odrušovacími filtry splňují frekvenční
měniče D..6 požadavky na odolnost proti rušení podle EMC
výrobkové normy ČSN EN 61800-3 pro průmyslové prostředí
(druhé prostředí) a pro použití v domácnosti (první prostředí).
Používáte-li frekvenční měniče D..6 v zemích Evropské unie (EU),
musíte dodržovat EMC směrnici 89/336/EEC. Pro vyhovění této
směrnici musí být dodrženy následující podmínky:
Obytné prostředí je zde definováno jako síťové připojení
(transformátorový přívod, uzel), ke kterému jsou připojeny také
domácnosti.
Napájecí napětí (síťové napětí) pro frekvenční měnič: •
kolísání napětí ± 10 % nebo méně
• napěťová nevyváženost fází ± 3 % nebo méně
• kolísání frekvence ± 4 % nebo méně
Pro průmyslové systémy vyžaduje směrnice EMC
elektromagnetickou kompatibilitu jako pro celek. Výrobková norma
se týká typických systémů pohonů jako kompletních zařízení, tj.
kombinací frekvenčních měničů, kabelů a motoru.
Nemůže-li být splněna jedna ze zde uvedených podmínek, musíte
nainstalovat příslušnou síťovou tlumivku (→ sekce „Síťová
tlumivka" v příloze, strana 202).
Potlačování vyzařovaného rušení a rádiového rušení
Při použití s příslušnými odrušovacími filtry splňují frekvenční
měniče D..6 požadavky na odolnost proti rušení podle EMC
výrobkové normy ČSN EN 61800-3 pro použití v domácnosti (první
prostředí), a proto také pro vyšší mezní hodnoty průmyslového
prostředí (druhé prostředí).
Třída rušení EMC
Pro zajištění shody s mezními hodnotami dodržujte následující
body:
Po dokončení instalace podle podkapitoly „Směrnice EMC“
v kapitole „Instalace“, strana 21 a s použitím odrušovacího filtru
splňují frekvenční měniče D..6 následující normy:
• použití síťových filtrů a/nebo odrušovacích filtrů včetně síťových
tlumivek (snížení na provozu závislého rušení)
• stínění motorových a signálních kabelů (snížení rušení
elektromagnetickým vyzařováním)
• instalace v souladu s požadavky EMC
• Vyzařované rušení:
ČSN EN 61800-3 (ČSN EN 55011, skupina 1, třída B)
• Odolnost proti rušení:
ČSN EN 61800-3, průmyslové prostředí
Vyzařované rušení závislé na provozu se u frekvenčních měničů
zvyšuje s nosnou frekvencí. Četnost výskytu na provozu závislého
rušení se zvyšuje také při instalacích s dlouhými motorovými
kabely. Když se používá příslušný odrušovací filtr, je norma ČSN
EN 61800-3 dodržena následovně:
Shoda
Obecná
První prostředí (B)
(veřejná energetická soustava)
Motorový přívod do 10 m
při maximální taktovací
frekvenci 15 kHz
Omezená
až do 50 m1)
Motorový přívod až do
20m při maximální
taktovací frekvenci 5 kHz
Druhé prostředí (A)
(průmyslové)
Až do 50 m
Až do 50 m
1) Toto je výrobek s omezenou shodou podle ČSN EN 61800-3.
Tento výrobek může způsobit radiové rušení v obytném prostředí.
V tomto případě musí uživatelem přijata vhodná ochranná
opatření.
18
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
3 Instalace
Frekvenční měniče D..6 se instalují do rozvaděčů nebo do
kovových skříní (např. IP54).
→ Během instalačních nebo montážních úkonů na
frekvenčním měniči musí být všechny ventilační štěrbiny a
otvory zakryty, aby bylo zajištěno, že do přístroje
neproniknou cizí tělesa.
.
Instalace D..6
Montážní poloha
Frekvenční měniče řady D..6 musí být nainstalovány svisle na
nehořlavé základně.
Obrázek 6:
Obrázek 7:
Montážní rozměry
Rozměry a hmotnosti přístroje D.. 6 jsou uvedeny v příloze, sekce
„ Rozměry a hmotnosti", strana 199.
19
Montážní poloha
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Instalace
Montáž DF6 a DV6
Namontujte frekvenční měnič D..6 podle obr. 8 a šrouby utáhněte s
následujícími hodnotami kroutících momentů (→ tabulka 1):
Obrázek 8:
Montáž D..6
Tabulka 1:
Utahovací momenty pro upevňovací šrouby
20
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
EMC
EMC
Instalace v souladu s EMC
Frekvenční měniče pracují s rychlými elektronickými spínacími
prvky (např. tranzistory IGBT). Z tohoto důvodu se na výstupu
frekvenčního měniče může vyskytovat radiové rušení, které může
mít vliv na ostatní elektronické přístroje umístěné v bezprostřední
blízkosti, jako jsou radiopřijímače nebo měřicí přístroje. Pro
maximální ochranu proti radiovému rušení (RFI) musí být ostatní
přístroje stíněny a instalovány co nejdále od frekvenčních měničů.
Pro instalaci v souladu s EMC doporučujeme následující opatření:
• instalace frekvenčního měniče do kovového, elektricky
vodivého krytu s dobrým uzemněním
• instalace odrušovacího filtru na vstup a v bezprostřední
blízkosti frekvenčního měniče
• používat stíněné a co nejkratší motorové kabely
Obrázek 9: D..6 a odrušovací filtry v izolovaném kovovém krytu
Z1: odrušovací filtr
G1: Frekvenční měnič
1 Stíněný motorový kabel
► Kovový kryt uzemněte co nejkratším kabelem (→ obr. 9).
21
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Instalace
Doplňkový odrušovací filtr
Odrušovací filtr musí být nainstalován v bezprostřední blízkosti
frekvenčního měniče. Připojovací kabel mezi frekvenčním
měničem a filtrem má být co nejkratší. Jsou-li kabely delší než
30 cm, použijte stíněné kabely.
Montážní povrchy pro frekvenční měnič a odrušovací filtr musí být
co nejlépe zbaveny zbytků nátěru a oleje.
Až do velikosti frekvenčních měničů 30kW (DF6) a 22kW (DV6) se
příslušné odrušovací filtry DE6-LZ... (→ sekce „Odrušovací filtry“,
strana 203) montují pod měnič (montáž naplocho).
Obrázek 11: Instalace vedle měniče (v tomto případě vpravo)
Odrušovací filtry vytvářejí svodové proudy, které mohou být vyšší
než jmenovité hodnoty v případě poruchy (výpadek fáze,
nerovnováha zátěže). Pro vyloučení nebezpečných napětí musí být
filtry před použitím uzemněny. Jelikož svodové proudy jsou
zdrojem vysokofrekvenčního rušení, musí být uzemnění provedeno
s co nejnižším odporem a co největší kontaktní plochou.
Obrázek 10: Instalace pod měnič
V případě frekvenčních měničů větších výkonů až do 132kW
instalujte odrušovací filtry po straně hned vedle přístroje.
Odrušovací filtr můžete připevnit jak vlevo, tak vpravo od
frekvenčního měniče.
Obrázek 12:
Uzemnění
Z1: odrušovací filtr
G1: frekvenční měnič
22
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
EMC
Při svodových proudech ≥ 3,5 mA normy VDE 0160 a EN 60335
stanovují, že musí být také splněny následující podmínky:
2
• ochranný vodič musí mít průřez ≥ 10 mm ,
• ochranný vodič je monitorován proti přerušení nebo
• je nainstalován dodatečný ochranný vodič.
Pro frekvenční měniče D..6 používejte přiřazené filtry DE6-LZ... .
EMC opatření v rozváděči
Pro zajištění instalace vyhovující EMC spojte všechny kovové
součásti přístrojů a rozvaděče mezi sebou s použitím vodičů
velkého průřezu s dobrými vysokofrekvenčními vodivými
charakteristikami. Neprovádějte připojení k nabarveným povrchům
(eloxované, žlutě pochromované). Neexistuje-li jiná alternativa,
použijte pro zajištění vodivosti se základovým kovem kontaktní
pružné podložky. Spojte mezi sebou montážní desky a dvířka
skříňky se skříňkou s pomocí kontaktů s velkými kontaktními
plochami a krátkými vysokofrekvenčními vodiči.
Přehled všech EMC opatření můžete vidět na následujícím
obrázku.
Obrázek 13: Instalace odpovídající EMC
23
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Instalace
Připevněte dodatečné odrušovací filtry nebo síťové filtry a
frekvenční měniče co nejblíže k sobě a na jednu kovovou
montážní desku.
Nikdy nepokládejte řídicí nebo signální kabely do stejného
kabelového kanálu jako silové kabely. Analogové signální kabely
(pro měřené hodnoty, žádané frekvence a regulační odchylky)
musí být stíněny.
Umístěte kabely do rozvaděče co nejblíže k zemnímu potenciálu.
Volně visící kabely se chovají jako anténa.
Uzemnění
Pro zabránění přenosu elektromagnetické energie položte
odrušené kabely (např. síťové napájení před filtrem) a signální
vedení co nejdále (alespoň 10 cm) od kabelů neodrušených vedoucích vysoké frekvence (např. síťové napájecí kabely za
filtrem, motorový napájecí přívod). To platí zvláště tam, kde jsou
kabely vedeny paralelně. Nikdy nepoužívejte stejný kabelový kanál
pro odrušené a neodrušené kabely. Kde není možné se vyhnout
křížení, kabely se mají vždy křížit v pravém úhlu.
Pospojujte základnovou desku (montážní desku) s ochranným
uzemněním se všemi vodivými součástmi (frekvenční měnič,
síťový filtr, motorový filtr, síťová tlumivka) vysokofrekvenčním
vodičem a při zapojení do „hvězdy" musí ochranný vodič vést od
centrálního uzemňovacího bodu. Tak docílíte nejlepších výsledků.
Ujistěte se, že uzemnění bylo správně realizováno (→ obr. 14).
Žádný jiný přístroj, který má být uzemněn, nesmí být připojen k
zemnicí svorce frekvenční ho měniče. Používá-li se více než jeden
frekvenční měnič, nesmí uzemňovací kabely vytvářet uzavřenou
smyčku.
Obrázek 14: Uzemnění při zapojení do „hvězdy“
Stínění
Nestíněné kabely se chovají jako anténa, tj. chovají se jako
vysílače a přijímače. Pro zajištění zapojení v souladu s EMC je
třeba odstínit všechny kabely vyzařující rušení (frekvenční
měnič/motorový výstup) a kabely citlivé na rušení (kabely
analogových vstupů a výstupů).
Účinnost stínění kabelů závisí na dobrém připojení stínění a na
nízké impedanci stínění. Používejte pouze stínění s pocínovaným
nebo poniklovaným měděným opletením, opletené ocelové stínění
není vhodné. Opletení stínění musí mít poměr překrytí alespoň 85
procent a úhel překrytí 90°.
Obrázek 15: Příklad motorového napájecího kabelu
1 Měděné stínicí opletení
2 Vnější PVC plášť
3 Žíla (měděné lanko)
4 PVC izolace žil
3 x černá, 1 x zeleno-žlutá
5 Textilní opletení a PVC materiál
24
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
EMC
Stíněný kabel mezi frekvenčním měničem a motorem má být co
nejkratší. Připojte stínění k uzemnění na obou koncích kabelu s
maximálními kontaktními plochami.
Položte kabely pro napájecí napětí odděleně od signálních kabelů
a řídicích kabelů.
Nikdy nerozplétejte stínění nebo pro vytvoření připojení
nepoužívejte smotané prameny.
V ovládací skříňce vyhovující EMC (kovový kryt, utlumení na
přibližně 10 dB) nemusí být motorové kabely stíněny za
předpokladu, že frekvenční měnič a motorové kabely jsou od sebe
prostorově odděleny a uspořádány odděleně od ostatních součástí
ovládacího systému. Stínění motorového kabelu musí být pak
připojeno velkou kontaktní plochou v ovládací skříňce (PES).
Stínění řídicího signálového kabelu (analogové veličiny) musí být
připojeno pouze na jednom konci kabelu. Připojte stínění
k uzemnění s použitím velké kontaktní plochy; zajistěte, aby
připojení mělo nízkou impedanci.
Stínění řídicích signálních kabelů (binární veličiny) musí být
připojeno na obou koncích kabelu opět velkou plochou a nízkým
odporem.
Obrázek 16: Nepřípustné uzemnění stínění (smotané prameny
- pigtails)
Jsou-li na kabeláži k motoru instalovány stykače, údržbové vypínače,
relé ochrany motoru, motorové tlumivky, filtry nebo svorky, přerušte
blízko těchto součástí stínění a připojte ho k montážní desce (PES)
maximální kontaktní plochou. Volné, nestíněné připojovací kabely
nesmí být delší než přibližně 100 mm.
Příklad: Údržbový vypínač
Obrázek 17: Údržbový vypínač, např. typ T... v krytu
1 Kovová deska
2 Izolovaná svorka PE
25
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Instalace
Elektrické zapojení
Tato část popisuje, jak připojit motor a napájecí napětí
k výkonovým svorkám a signální kabely k řídicím svorkám a
signálnímu relé.
Upozornění!
Operace zapojení provádějte pouze po správném
nainstalování a připevnění frekvenčního měniče. Jinak
hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Upozornění!
Zapojování může být prováděno pouze za podmínek bez
napětí.
Upozornění!
Používejte pouze kabely, proudové chrániče a stykače,
které mají odpovídajících jmenovité hodnoty. Jinak
hrozí nebezpečí požáru.
Následující obrázek ukazuje přehled zapojení.
26
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Elektrické zapojení
Obrázek 18: Výkonové připojení s 3x400 V AC
1 Napájecí síť, síťové napětí, síťová frekvence
(vzájemné působení se systémy kompenzace účiníku)
2 Jištění přívodu do měniče (průřezy kabelů..)
3 Ochrana osob a domácích zvířat pomocí proudových chráničů
4 Síťový stykač
5 Síťová tlumivka a/nebo odrušovací filtr nebo síťový filtr
6 Frekvenční měnič
montáž, instalace
výkonové připojení
instalace v souladu s EMC
příklady zapojení
27
7 Motorový filtr
du/dt filtr
sinusový filtr
8 Motorový přívod (délka kabelů, termistor...)
9 Připojení motoru
(paralelní provoz několika motorů na jednom frekvenčním
měniči..)
10 Brzdné odpory, brzdné moduly
propojení stejnosměrných meziobvodů
stejnosměrné napájení
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Instalace
Zapojení výkonové části
→ Proveďte následující kroky s určenými nástroji a bez použití
násilí
Pro zapojení napájecího napětí, přívodních kabelů a svorek
signálního relé otevřete přední kryt měniče.
Otevírání krytu svorek
► Povolte šroub.
Obrázek 19: Povolení šroubu.
28
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Elektrické zapojení
► Vytáhněte kryt svorek směrem nahoru a tak ho odstraňte.
Obrázek 20: Pohled na výkonové a signální svorky
1 Silové svorky
2 Svorky řídicích signálů
Uspořádání výkonových svorek
Tabulka 3:
Označení
svorky
Popis výkonových svorek
Funkce
L1, L2, L3
Napájecí napětí (síťové)
U, V, W
Výstup frekvenční ho měniče Připojení třífázového motoru
L+, DC+
Vnější ss tlumivka
DC+, DC-
Stejnosměrný meziobvod
BR, DC+
Vnější brzdné odpory
R0, T0
Napájecí napětí řídicí
elektroniky
PE
Uzemnění
Popis
Třífázové síťové napájecí napětí: Připojení k L1, L2, L3
Svorky L+ a DC+ jsou propojeny pomocí propojky. Používáli se stejnosměrná tlumivka, musí být propojka odstraněna.
Tyto svorky se používají pro připojení doplňkového
brzdného modulu, pro propojení několika frekvenčních
měničů pomocí stejnosměrného meziobvodu a pro
stejnosměrné napájení.
Tyto svorky se používají pro připojení volitelného externího
brzdného odporu.
Napájení pro řídicí elektroniku je zajištěno přes svorku J51
odbočkou z L1 a L3. Řídicí elektronika může být také
napájena externě nebo z ss meziobvodu.
Uzemnění krytu přístroje (zabraňuje přítomnosti
nebezpečného napětí na krytu přístroje při poruše).
29
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Instalace
Uspořádání výkonových svorek můžete vidět na následujícím
obrázku.
Tabulka 4:
Uspořádání výkonových svorek
DV6-340-075
až
DV6-340-5K5
DV6-340-7K5
až
DV6-340-11K
DF6-340-11K
až
DF6-340-15K
DV6-340-15K
až
DV6-340-55K
DF6-340-18K5
až
DF6-340-75K
DV6-340-75K
až
DV6-340-132K
DF6-340-90K
až
DF6-340-132K
1 Vnitřní propojení. Odstraňte, používá-li se stejnosměrná tlumivka.
30
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Elektrické zapojení
Připojení výkonových svorek
Upozornění!
Vyberte frekvenční měnič podle dostupného
napájecího napětí (→ sekce „Příloha", strana 185):
• DF6 a DV6: Třífázové 400 V (342 až 528 V± 0 %)
Upozornění!
Nikdy nepřipojujte síťové napětí k výstupním svorkám U,
V a W! Jinak hrozí nebezpečí elektrického úrazu nebo
požáru.
Upozornění!
Každá fáze napájecího napětí pro frekvenční měnič
musí být jištěna (proti nebezpečí požáru).
Upozornění!
Ujistěte se, že všechny výkonové kabely jsou ve
svorkovnici řádně utaženy.
Upozornění!
Frekvenční měnič musí být uzemněn. Jinak hrozí
nebezpečí elektrického úrazu nebo požáru.
Položení kabelů
Položte výkonové kabely odděleně od signálních a řídicích kabelů.
Zapojené motorové kabely musí být stíněny. Maximální délka kabelu
nesmí překročit 50 m. Při větších délkách kabelů je nutná motorová
tlumivka pro omezení du/dt.
Je-li kabel vedoucí od frekvenčního měniče k motoru delší než
přibližně 10 m, je možné, že tepelná relé (bimetalická relé) budou
fungovat nesprávně kvůli vysokofrekvenčním harmonickým složkám.
V tomto případě nainstalujte na výstup frekvenčního měniče motorový
filtr.
Utahovací momenty a průřezy vodičů
Upozornění!
Pro zabránění náhodnému uvolnění utáhněte řádně
šrouby na svorkách (→ tabulka 5).
► Šrouby svorkovnice utáhněte podle tabulky 5.
31
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Instalace
Tabulka 5:
Utahovací momenty a průřezy vodičů pro silové svorky
L1, L2, L3
L+, DC+, DC-, BR
U, V, W, PE
D..6-340-…
mm2
mm2
(DV6)
(DF6)
(DV6)
075
-
1,5
-
< 13
(DF6)
1K5
mm2
mm2
Ø
Nm
⊗
M4
4,5
1,5
1
-
M5
5,5
2,5
M6
6,5
4,9
M8
8,5
-
-
8,8
M10
10,5
2,5
2K2
4K0
5K5
7K5
4
11K
6
6
15K
10
10
18K5
16
16
22K
25
30K
37K
<17
<17
<18
25
35
<18
< 23
35
45K
<23
55K
50
75K
2x35
90K
2x35
< 29
2x50
110K
2x50
132K
2x70
<29
2x70
13,7
< 40
<40
Připojení napájecího napětí
► Připojte napájecí napětí k výkonovým svorkám L1, L2, L3 a PE:
Připojení vnějšího napájecího napětí pro řídicí
elektroniku
Pokud chcete programovat frekvenční měnič D..6 při vypnutém
napájecím napětí, připojte vnější napájecí zdroj (400V AC) ke
svorkám R0 a T0. To se provádí následovně:
Obrázek 21: Připojení kabelu k výkonovým svorkám
32
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Elektrické zapojení
R0, T0
D..6-340-...
►
1,5 až 2,5
16 až 14
8 až 10
9
Vyšroubujte šrouby na svorkách R0 a T0 a
vyndejte konektor J51.
►
Obrázek 24:
Obrázek 22: Odstranění propojky J51 k R0 a T0
►
Obrázek 23:
M4
Sundejte feritové kroužky z obou
kabelů.
►
1,2 až 1,38
1
Nasuňte feritové kroužky na oba vodiče vnějšího
napájecího napětí (400V AC; např. L1 a L3).
Nasunutí feritových kroužků
Upevněte šrouby kabely vnějšího napájecího zdroje
ke svorkám R0 a T0.
Odstranění feritových kroužků
Obrázek 25:
33
Připojení vnějšího napájecího napětí
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Instalace
Připojení motorového kabelu
► Připojte motorový kabel ke svorkám U, V, W a PE:
L+ DC+DC- BR U V
Obrázek 26: Připojení výkonových svorek
F1, Q1:
K1M:
L1:
Z1:
Ochrana vedení
Síťový stykač
Síťová tlumivka
Odrušovací filtr
→ Dodržujte údaje elektrického zapojení (jmenovité hodnoty) na
štítku (typový štítek) motoru.
Statorové vinutí motoru může být zapojeno v konfiguraci hvězda nebo
trojúhelník v souladu se jmenovitými hodnotami na typovém štítku.
34
W PE
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Elektrické zapojení
Obrázek 27: Typy zapojení
Obrázek 30:
Směr otáčení, změna směru otáčení
U D..6 může být směr otáčení hřídele motoru obrácen:
• přehozením dvou fází připojených k motoru
• aktivací svorky FW (po směru hodinových ručiček) nebo 8
(implicitně: REV = otáčení proti směru hodinových ručiček)
• řídicím povelem přes komunikační rozhraní nebo sběrnici
Rychlost třífázového motoru je určena počtem pólpárů a frekvencí.
Výstupní frekvence frekvenčního měniče D..6 může být plynule
měněna od 0,1 do 400 Hz.
Obrázek 28: Příklad typu zapojení motoru „hvězda“
Připojení třífázových motorů s přepínáním pólů (Dahlanderovy
motory), třífázových motorů s paralelním buzením a napájeným
rotorem (kroužkový rotor) nebo reluktačních motorů, synchronních
motorů a servomotorů je možné, pokud jsou výrobcem motorů
schváleny pro použití s frekvenčními měniči.
Upozornění!
Provoz motoru s vyššími rychlostmi než je jmenovitá
rychlost (uvedená na typovém štítku) může způsobit
mechanické poškození motoru (ložisek, nevyvážení) a
strojního zařízení, ke kterému je připojen, a může vést k
nebezpečným provozním situacím!
Obrázek 29: Příklad typu zapojení motoru „trojúhelník“
Výstraha!
Upozornění!
Použijí -li se motory, jejichž izolace není vhodná pro řízení
frekvenčními měniči, může být motor zničen.
Použijete-li zde motorový filtr nebo a sinusový filtr, rychlost zvýšení
napětí může být omezena na hodnoty 500 V/ms (DIN VDE 0530,
IEC 2566).
Standardně mají frekvenční měniče pole otáčející se po směru
hodinových ručiček. Otáčení motoru se dosáhne následujícím
připojením motoru a svorek frekvenčního měniče:
Motor
DV6
U1
V1
W1
U
V
W
35
Nepřetržitý provoz ve spodním rozsahu frekvence (méně
než přibližně 25 Hz) může vést u motorů se samovolným
větráním k tepelnému poškození (přehřátí). Případná
protiopatření zahrnují předimenzování nebo vnější chlazení
nezávislé na rychlosti motoru.
Při provozu motoru dodržujte doporučení výrobce.
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Instalace
Paralelní připojení motorů k frekvenčnímu měniči
Frekvenční měniče D..6 mohou řídit větší počet paralelně
připojených motorů. Běží-li motory s různou rychlostí, musí tyto
rychlosti zvoleny pomocí počtu pólpárů a/nebo poměrem
ozubeného převodu.
Figure 31: Paralelní připojení několika motorů
Pokud jsou k výstupu frekvenčního měniče připojeny motory s
velice se odlišujícími jmenovitými výkony (například 0,75 kW a 4,0
kW), mohou vznikat problémy během rozběhu a při nízkých
rychlostech. Je možné, že motory s nízkým jmenovitým výkonem
nebudou schopné vyvinout požadovaný točivý moment. Je to kvůli
relativně vysokým ohmickým odporům v jejich statorech. Ty
vyžadují během spuštění a při nízkých rychlostech vyšší napětí.
Výstraha!
Řídí-li frekvenční měnič několik motorů paralelně, musí být
stykače pro jednotlivé motory konstruovány pro provoz
AC-3. Nepoužívejte síťové stykače uvedené v tabulce
v příloze (sekce „Síťové stykače“, strana 195). Tyto síťové
stykače jsou konstruovány pouze pro vstupní napájení
(primární) frekvenčního měniče. Použijí-li se na přívodu
několika motorů, jejich kontakty se mohou „svařit".
Motorový kabel
Pro zajištění elektromagnetické kompatibility používejte pouze
stíněné motorové kabely. Délka motorového kabelu a související
použití dalších prvků mají vliv na provozní režim motoru a
výkonové charakteristiky. Při paralelním provozu (několika motorů
připojených k výstupu frekvenčního měniče) musí být spočítána
náhradní délka kabelů lres:
Paralelní zapojení motorů k odporu zátěže na výstupu frekvenčního
měniče snižuje celkovou indukčnost statoru a zvyšuje svodovou
kapacitu. Ve výsledku je deformace proudu větší než ve srovnání s
provozem v jednomotorovém obvodu. Pro snížení deformace
proudu je možné připojit na výstup frekvenčního měniče tlumivky
nebo sinusové filtry.
→ Odběr proudu všech připojených motorů nesmí v součtu
překročit jmenovitý výstupní proud I2N frekvenčního měniče.
Součet délek všech motorových kabelů Počet motorových
obvodů
→ Elektronická ochrana motoru nemůže být používána při
provozu frekvenčního měniče s několika připojenými motory.
Proto musíte chránit každý motor pomocí termistorů a/nebo
nadproudových relé.
→ Při dlouhých motorových kabelech mohou svodové proudy
způsobit signalizaci poruchy „zemní zkrat" kvůli
parazitním kapacitám kabelů. V tomto případě se musí
použít motorové filtry.
Užijte co nejkratší motorové kabely, bude to mít kladný vliv na
chování pohonu.
36
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Elektrické zapojení
Motorová tlumivka, du/dt filtry, sinusové filtry
Provoz s bypassem
Motorové tlumivky kompenzují kapacitní proudy při dlouhých
motorových kabelech a skupinových pohonech (paralelním
připojení více pohonů k jednomu měniči).
Pokud chcete mít možnost volby provozu motoru s frekvenčním
měničem nebo přímo z napájecí sítě, musí být napájení motoru
mechanicky blokováno:
Použití motorových tlumivek je doporučeno (dodržujte pokyny
výrobce):
Výstraha!
• pro skupinové pohony
• pro ovládání třífázových proudových asynchronních motorů s
maximálními frekvencemi většími než 200 Hz,
• pro provoz reluktančních motorů nebo permanentně buzených
synchronních motorů s maximálními frekvencemi většími než
120 Hz.
Upozornění!
Přepnutí mezi napájením frekvenčním měničem a síťovým
napájením musí být provedeno v beznapěťovém stavu.
Výstupy frekvenčního měniče (U, V, W) nesmí být připojeny
k síťovému napájecímu napětí (jinak hrozí zničení
přístroje a nebezpečí požáru).
du/dt filtry se používají pro omezení rychlosti změn napětí na
svorkách motoru na hodnoty nad 500 V/µs. Mají být použity pro
motory s neznámou nebo nedostatečnou napěťovou izolační
odolností.
Výstraha!
Během návrhu pohonu je třeba počítat s poklesem napětí,
způsobeným motorovými filtry a du/dt filtry, jelikož to může
být až do 4 % výstupního napětí frekvenčního měniče.
Při použití sinusových filtrů se motorům dodává napětí a proud,
který je téměř sinusový.
Výstraha!
Během návrhu pohonu je třeba brát v úvahu to, že
sinusový filtr musí odpovídat výstupnímu napětí a taktovací
frekvenci frekvenčního měniče.
Pokles napětí na sinusovém filtru může být až 15 %
výstupního napětí frekvenčního měniče.
Obrázek 32:
37
Provoz motoru s bypassem
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Instalace
Zapojení svorek řídicích signálů
Následující obrázek ukazuje uspořádání jednotlivých svorek řídicích
signálů.
Obrázek 33a:
Umístění svorek řídicích signálů DV6
1 Svorky řídicích signálů
Obrázek 33b:
Umístění svorek řídicích signálů DF6
Opatření proti elektrostatickému náboji
Před dotknutím se frekvenčního měniče a jeho
příslušenství vybijte svůj elektrostatický náboj na
uzemněném povrchu.
To zamezí poškození přístroje elektrostatickým výbojem.
38
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Elektrické zapojení
Funkce svorek řídicích signálů
Tabulka 6:
Význam svorek řídicích signálů
Č. Funkce
Úroveň
Implicitní nastavení
Technické údaje, popis
Napájecí napětí
h
Výstup požadovaného
napětí
+ 10 V DC
—
Napájecí napětí pro externí potenciometr pro
zadávání požadované hodnoty.
Zatížitelnost: 20 mA
Referenční potenciál: svorka L
P24 Výstup řídicího napětí
+24 V DC
—
Napájecí napětí pro aktivaci digitálních vstupů 1 až
8 a FW.
Zatížitelnost: 100 mA
Referenční potenciál: Svorka CM1
CM1 Referenční potenciál
0V
—
Svorky referenčního potenciálu 1 až 8, FM, FW, TH
a P24
CM2 Vstup externího řídicího
napětí
Až do 27 V
—
Připojení : referenční potenciál (0 V) externího
zdroje napětí pro tranzistorové výstupy, svorky 11
až 15.
Zatížitelnost: Až do 250 mA
(součet svorek 11 až 15)
L
0V
—
Referenční potenciál, svorky AM, AMI, H, O, Ol a
O2
Referenční potenciály
Referenční potenciál
PLC Společné připojení, svorky
1 až 8 a FW
Standardně se frekvenční měniče dodávají s propojkou mezi PLC a CM1, takže potenciál na svorce PLC - a
tedy na digitálních vstupech, které nejsou napájeny - je 0 V (negativní logika). Je-li PLC přivedeno na P24,
je řídicí logika pozitivní.
Digitální vstupy
1
Digitální vstup
2
HIGH“1”=+12 až +27V RST = reset
LOW “0” = 0 až +3 V
AT = přepnutí analog. vstupu
PNP logika, konfigurovatelný, Ri, = 4,7 kΩ
Referenční potenciál: Svorka CM1
3
JOG = krokový režim
( FF2 u DF6)
4
FRS = blokování regulátoru
(FF1 u DF6)
2CH = druhá sada parametrů
(REV u DF6)
FF2 = přednastavená
frekvence 2
FF1 = přednastavená
frekvence 1
REV = provoz proti směru
hodinových ručiček
—
Ri, = 4,7 kΩ
Referenční potenciál: Svorka CM1
5
6
(jen DV6)
7
(jen DV6)
8
(jen DV6)
FW Digitální vstup, provoz po
směru hodin. ručiček
Analogové vstupy
O
Analogový vstup
0 to + 10 V DC
OI
Analogový vstup
4 až 20 mA
O2
Analogový vstup pro
žádanou frekvenci
-10 V až +10 V DC
TH
Termistorový vstup
Hodnota žádané frekvence
(0 až 50 Hz)
Hodnota žádané frekvence
(0 až 50 Hz)
—
Ri, = 10 kΩ
Referenční potenciál: Svorka L
RB = 250 Ω
Referenční potenciál: Svorka L
Rozlišení: 12 bit
Vstupní impedance: 10 kΩ
Referenční potenciál: Svorka L
—
Minimální jmen. hodnota termistoru: 100 mW
Referenční potenciál: Svorka CM1
39
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Instalace
Č.
Funkce
Úroveň
Implicitní nastavení
Technické údaje, popis
Až do 27 V = CM2
Dosažena žádaná frekvence
RUN (provoz)
Konfigurovatelný, otevřený kolektor
Zatížitelnost: až do 50 mA
Digitální výstupy
11
12
13
Tranzistorové výstupy
(jen DV6)
Alarm přetížení
14
Překročen točivý moment
15
Občasný výpadek sítě
K11
K12
K14
Programovatelný
reléový výstup
-
AL = poruchové hlášení
Implicitní nastavení:
• Měnič připraven k provozu/v provozu: K11K14 sepnuto.
• Poruchové hlášení nebo napájecí zdroj
vypnut: K11-K12 sepnuto
K23
K24
Programovatelný
reléový výstup
-
FA1 – dosažení žádané f
Parametry reléových kontaktů: viz strana 14
-
RUN – měnič/motor v chodu
Hodnota aktuální frekvence
(jen DF6)
K33
K34
Programovatelný
reléový výstup
(jen DF6)
Analogové výstupy
AM
Výstupní napětí
0 až +10 V DC
AMI
Výstupní proud
4 až 20 mA
FM
Výstupní frekvence
0 až +10 V DC
Rozlišení: 8 bit
Zatížitelnost: 2 mA
Referenční potenciál: Terminal L
Rozlišení: 8 bit
RB ≤ 250 Ω
Referenční potenciál: Svorka L
Hodnota aktuální
frekvence (0 až 50 Hz)
Konfigurovatelný, monitorované DC
napětí; 10 V odpovídá nastavení
konečné frekvence (50 Hz).
Přesnost: ±5 % z konečné hodnoty
Zatížitelnost: 1,2 mA
Referenční potenciál: Svorka CM1
Zapojení svorek řídicích signálů
Připojte svorky řídicích signálů tak, aby to odpovídalo konkrétní aplikaci. Pokyny pro změnu funkce svorek řídicích signálů → kapitola
„Programování svorek řídicích signálů“, strana 53.
Jako vodiče řídicích signálů používejte kroucené nebo stíněné kabely. Stínění na straně frekvenčního měniče uzemněte s velkou kontraktních
plochou. Délka kabelu by neměla překročit 20 m. Pro delší kabely použijte vhodný zesilovač signálu.
Výstraha!
Nikdy nespojujte svorku P24 se svorkami L, H, OI nebo
FM.
Výstraha!
Nikdy nespojujte svorku H se svorkou L.
40
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Elektrické zapojení
Ovládání digitálních vstupů
Digitální vstupy mohou být ovládány jak s positivní (tovární
nastavení), tak s negativní logikou. Pro nastavení na negativní
logiku odstraňte propojku mezi svorkami PLC a CM1 a pomocí
propojky spojte svorky PLC a P24. Používáte-li externí napájecí
zdroj, můžete spojit s PLC záporný pól (positivní logika) nebo
kladný pól (negativní logika).
DV6 má osm digitálních vstupů (DF6 – 5), které jsou vnitřně
spojeny se svorkou PLC. Standardně se napájení provádí přes
vnitřní zdroj 24 V. Za tímto účelem jsou svorky PLC a CM1
propojeny pomocí propojky. Jsou-li digitální vstupy napájeny
z externího zdroje, tuto propojku odstraňte.
Ovládání digitálních vstupů pomocí
vnitřního zdroje napětí a positivní
logiky
(standardně – tovární nastavení)
Ovládání digitálních vstupů pomocí
vnitřního zdroje napětí a negativní
logiky
Ovládání digitálních vstupů pomocí
externího zdroje napětí a positivní
logiky
Ovládání digitálních vstupů pomocí
externího zdroje napětí a negativní
logiky
Následující obrázek ukazuje příklad stínění pro svorky řídicích signálů.
Obrázek 34: Připojení řídicí svorkovnice (funkce svorek - implicitní nastavení DV6 od výrobce; pro DF6 sv.8 = sv.5)
41
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Instalace
Je-li připojeno k digitálním výstupům 11až 15 relé, připojte nulovou
diodu paralelně s relé tak, aby se zabránilo zničení digitálních
výstupů kvůli napětí indukovanému cívkou relé při jeho vypínání.
Obrázek 35: Relé s nulovou diodou
→ Použijte relé, které spíná spolehlivě při 24 V DC a s proudem
přibližně 3 mA.
Obrázek 36: Překřížení signálních a silových kabelů
1 Silový kabel: L1, L2, L3, U, V, W, L+, DC+, DC-, BR, R0, T0
2 Signální kabely: H, O, Ol, O2, L, FM, AM, AMI,1 až 8, 11 až
15, CM1, CM2, P24, TH, K11, K12, K14, K23, K24, K33, K34
→ Veďte řídicí a signálové kabely odděleně od silových síťových
a motorových kabelů.
42
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Elektrické zapojení
Příklad zapojení digitálních vstupů měniče a PLC při použití
vnitřního napájecího napětí P24 nebo při použití odděleného
externího napájecího zdroje 24 V:
Obrázek 37: Ovládání digitálních vstupů
43
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Instalace
Po zapojení všech kabelů připevněte kryt svorek zpět na
frekvenční měnič a utáhněte šrouby.
Obrázek 38: Uzavření krytu svorek
44
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
4 Provoz DF6 a DV6
► Zapněte napájecí napětí.
Tato kapitola popisuje jak uvést frekvenční měnič D..6 do provozu
a co byste měli dodržovat během této operace.
Rozsvítí se LED dioda „POWER" a „Hz" (na ovládacím panelu).
Displej má ukázat 0.00.
Počáteční spuštění
► Sepněte spínač S1 (FW = provoz po směru hodinových
ručiček).
Před uvedením frekvenčního měniče do provozu dodržte
následující body:
► Pomocí potenciometru R1 můžete nastavit frekvenci a tedy
rychlost motoru.
• Ujistěte se, že jsou správně zapojeny silové kabely L1, L2 a L3 a
výstupy frekvenčního měniče U, V a W.
• Ovládací vodiče musí být správně zapojeny.
• Zemnicí svorka musí být správně zapojena.
• Uzemněny musí být pouze svorky označené jako uzemňovací.
• Frekvenční měnič musí být instalován svisle na nehořlavém
povrchu (např. kovový povrch).
• Odstraňte jakékoli zbytky, které zůstaly po instalaci - např.
kousky drátu a všechny nástroje z blízkosti frekvenčního
měniče.
• Ujistěte se, že kabely připojené k výstupním svorkám nejsou
zkratovány nebo připojeny k uzemnění.
• Zajistěte, aby všechny šrouby svorek byly dostatečně utaženy.
• Ujistěte se, že jmenovité napětí frekvenčního měniče i motoru
odpovídá síťovému napětí.
• Nastavená maximální frekvence musí odpovídat maximální
pracovní frekvenci připojeného motoru.
• Nikdy neprovozujte frekvenční měnič s otevřenými kryty silové
části.
Motor se otáčí po směru hodinových ručiček a displej
ukazuje nastavenou frekvenci.
► Rozepněte spínač S1.
Rychlost motoru se sníží na nulu (displej: 0.00).
► Sepněte spínač S2 (REV = provoz proti směru hodinových
ručiček).
► Pomocí potenciometru R1 můžete nastavit frekvenci a tedy
rychlost motoru.
Motor se otáčí proti směru hodinových ručiček a displej ukazuje
nastavenou frekvenci.
► Rozepněte spínač S2.
Rychlost motoru se sníží na nulu (displej: 0.00).
Jsou-li sepnuty oba spínače S1 a S2, motor se nespustí. Sepneteli oba spínače za chodu, rychlost motoru se sníží na nulu.
Výstraha!
Výstraha!
Neprovádějte vysokonapěťové zkoušky. Mohli by být
zničeny vestavěné přepěťové ochrany, které jsou
namontovány mezi síťovými svorkami a uzemněním.
Během nebo po zprovoznění zkontrolujte následující body,
aby nedošlo k poškození motoru:
•
•
•
•
→ Zkoušky přeskokového napětí a izolačního odporu (megger
test) byly provedeny výrobcem.
Svorky řídicích signálů jsou zapojeny následovně.
Byl směr otáčení správný?
Nastala během rozběhu nebo zpomalování porucha?
Byla zobrazená frekvence v pořádku?
Objevily se nějaké neobvyklé zvuky nebo vibrace
motoru?
Nastala-li porucha kvůli nadproudu nebo přepětí, prodlužte dobu
rozběhu nebo dobu brždění (→ sekce „Doba rozběhu 1", strana
121, a sekce „Doba zastavení 1", strana 122).
Implicitně není tlačítku ON a potenciometru na ovládacím panelu
(→ obr. 40 a → tabulka 7) přiřazena žádná funkce. Podrobnosti o
aktivaci těchto přístrojů najdete v sekci „Nastavení parametrů
frekvence a parametrů signálu start", strana 123.
Obrázek 39: Zapojení svorek řídicích signálů (implicitní nastavení DV6; pro DF6 sv.8 = sv.5)
45
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Provoz DF6 a DV6
Tabulka 7:
Ovládací LCD panel
Následující obrázek ukazuje ovládací LCD panel D..6.
Číslo
Název
Vysvětlení
1
RUN LED
LED dioda se rozsvítí v režimu RUN,
tj. je-li frekvenční měnič/motor v
provozu (přítomnost signálu FWD
nebo REV).
2
3
7-segmentový
displej
POWER LED
Zobrazení frekvence, proudu
motoru, chybového hlášení, atd.
LED je rozsvícena, když má
frekvenční měnič napájecí napětí.
4
LED Alarm
LED je rozsvícena, nastala-li porucha.
5
LED Hz
Signalizace veličiny na displeji: Hz výstupní frekvence
6, 7
LED V, A, kW
Signalizace veličiny na displeji: Buď
výstupní napětí (V) nebo výstupní
proud (A) nebo násobek proudu a
napětí (kW)
8
LED %
9
Obrázek 40: Pohled na ovládací panel
Popis ovládacích a signalizačních prvků
Vysvětlení všech prvků → tabulka 7.
Signalizace veličiny na displeji: Točivý
moment v %
Potenciometr s Nastavení žádané frekvence
LED
(implicitně není aktivní). LED je
rozsvícena, když je potenciometr
na měniči aktivní.
10
Tlačítko
ENTER
11
Směrové
klávesy
¿
12
13
À
Tlačítko PRG
Tlačítko
VYPNOUT
(0)
14
Tlačítko
ZAPNOUT
s LED
15
PRG LED
(I)
Tlačítko se používá pro uložení
zadaných nebo změněných
parametrů.
Výběr funkce, změna číselných
hodnot
¿ Zvýšit
À Snížit
Výběr a ukončení programovacího
režimu.
Zastavení běžícího motoru a potvrzení
hlášení poruchy. Implicitně je vždy
aktivní, tj. i když je nastavené ovládání
svorkovnicí.
Spouští měnič/motor v navoleném
směru (implicitně není aktivní).
LED je rozsvícena, když je tlačítko
aktivní.
Ovládání s pomocí ovládacího LCD panelu
Parametry přístroje D..6 jsou rozčleněny do skupin. Následující
sekce popisují, jak nastavit hodnoty parametrů a jak je
strukturováno jejich menu.
Podrobný popis parametrů najdete v kapitole "Nastavení
parametrů", strana 119.
46
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Ovládání s pomocí ovládacího LCD panelu
Přehled menu
Tabulka 8:
Následující obrázek ukazuje posloupnost, ve které se parametry
objevují na displeji. Tabulka 8 poskytuje krátký popis parametrů.
Displej
Vysvětlení parametrů
Vysvětlení
Parametr zobrazení
d001
Výstupní frekvence
d002
Výstupní proud
d003
Směr otáčení
d004
Zpětná vazba PID
d005
Stav digitálních vstupů 1 až 8
d006
Stav digitálních výstupů 11 až 15
d007
Násobek výstupní frekvence
d012
Točivý moment motoru (jen DV6)
d013
Výstupní napětí
d014
Elektrický příkon
d016
Doba chodu
d017
Doba připojení k síti
d080
Celkový počet poruch
d081
První (nejnovější) porucha
d082
Druhá porucha
d083
Třetí porucha
d084
Čtvrtá porucha
d085
Pátá porucha
d086
Šestá porucha
d090
Upozornění
Základní parametry
F001
Nastavení žádané jmenovité frekvence
F002
Nastavení doby rozběhu 1
F202
Nastavení doby rozběhu 1 (druhý soubor
parametrů)
F302
Nastavení doby rozběhu 1 (třetí soubor parametrů
– jen DV6)
Nastavení doby zastavení 1
F003
F203
Nastavení doby zastavení 1 (druhý soubor
parametrů)
F303
Nastavení doby zastavení 1 (třetí soubor
parametrů – jen DV6)
F004
Nastavení směru otáčení
Skupiny rozšířených parametrů
Obrázek 41: Struktura menu ovládacího panelu D..6
A---
Rozšířené funkce skupiny A
b---
Rozšířené funkce skupiny B
c---
Rozšířené funkce skupiny C
H---
Rozšířené funkce skupiny H
P---
Rozšířené funkce skupiny P
U---
Rozšířené funkce skupiny U
Podrobný popis parametrů najdete v kapitole "Nastavení
parametrů", strana 119.
1 Obsah tohoto displeje je závislý na parametru zobrazení
(PNU d001 až d090), který jste zvolili.
47
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Provoz DF6 a DV6
Změna parametrů zobrazení a základních parametrů
Pro přepnutí z režimu zobrazování (provozní režim měniče)
do programovacího režimu (za provozu není možné měnit
všechny parametry) stiskněte tlačítko PRG. V tomto režimu
se rozsvítí dioda PRG.
K jednotlivým parametrům nebo skupinám parametrů můžete přejít
pomocí směrových kláves NAHORU a DOLŮ (→ obr. 41).
Pro vstup do programovacího režimu stiskněte tlačítko PRG.
Hodnoty parametrů můžete měnit pomocí směrových kláves.
Výjimkou jsou parametry zobrazování PNU d001 až d090. Tyto
parametry nemají žádné hodnoty. Po výběru parametrů zobrazení
pomocí směrových kláves se můžete vrátit z režimu programování
pomocí tlačítka PRG. Displej pak ukazuje vybraný parametr
zobrazení (→ sekce „Nastavení parametrů zobrazení", strana 120).
Nové hodnoty parametrů mohou být uloženy tlačítkem ENTER
nebo odmítnuty pomocí tlačítka PRG.
Pro návrat do režimu zobrazení stiskněte tlačítko PRG při
zobrazení parametrů z rozsahu PNU d001 až d090.
Obrázek 42:
Příklad změny doby rozběhu 1: PNU F002
Frekvenční měnič se nachází v režimu zobrazování a je rozsvícena
signálka RUN (v provozu).
Nastavení doby rozběhu 1
1 Zobrazení závisí na vybraném parametru zobrazení PNU
d001 až d090
2 Zobrazení posledního změněného parametru (zde d001)
► Stiskněte tlačítko PRG.
Frekvenční měnič přejde do programovacího režimu, rozsvítí se
signálka PRG a na displeji se objeví d001 nebo poslední měněný
parametr.
Změna parametrů ze skupin rozšířených parametrů
► Mačkejte tlačítko DOLŮ, dokud se na displeji neobjeví F002. ►
Stiskněte tlačítko PRG.
Následující příklad ilustruje, jak změnit PNU A03 ze skupiny
rozšířených parametrů A. Hodnoty parametrů skupin B, C, H, P a
U můžete také změnit přesně tak, jak je to popsáno v tomto
příkladu. Podrobný popis skupin rozšířených parametrů: viz sekce
„Nastavení parametrů frekvence a parametrů signálu start", strana
123.
Na displeji se objeví nastavená doba rozběhu 1 v sekundách
(implicitní nastavení WE: 30.00).
► Hodnotu můžete změnit pomocí směrových kláves NAHORU a
DOLŮ.
Příklad změny základní frekvence PNU A003
► Pro přepnutí do režimu programování stiskněte tlačítko PRG.
Teď existují opět dvě možnosti:
Na displeji se objeví poslední změněný parametr a rozsvítí se
signálka PRG.
► Stisknutím tlačítka ENTER akceptovat zobrazenou hodnotu.
► Stisknutím tlačítka PRG odmítnout zobrazenou hodnotu.
► Mačkejte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ, dokud se na displeji
neobjeví skupina rozšířených parametrů A---.
► Stiskněte tlačítko PRG.
Displej zobrazí F002.
► Mačkejte tlačítko NAHORU, dokud se nezobrazí d001.
► Stiskněte tlačítko PRG.
Displej zobrazuje A001.
Frekvenční měnič se přepne do režimu zobrazování a zobrazuje
nastavenou frekvenci.
► Stiskněte dvakrát tlačítko NAHORU, dokud se na displeji
neobjeví A003.
► Stiskněte tlačítko PRG.
Objeví se hodnota nastavená pod PNU A003 (WE = 50.).
► Hodnotu můžete změnit pomocí směrových kláves NAHORU a
DOLŮ.
Teď existují opět dvě možnosti:
► Stisknutím tlačítka ENTER akceptovat zobrazenou hodnotu.
► Stisknutím tlačítka PRG odmítnout zobrazenou hodnotu.
48
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Zobrazení po přivedení napájecího napětí
Displej zobrazí A003.
► Mačkejte tlačítko NAHORU, dokud se
nezobrazí d001.
► Stiskněte tlačítko PRG.
► Stiskněte tlačítko PRG.
Displej zobrazí A---.
Frekvenční měnič se přepne do režimu zobrazování a zobrazuje
aktuální frekvenci.
Obrázek 43: Změna základní frekvence (příklad s implicitním
nastavením)
1 Zobrazení závislé na vybraném parametru zobrazení PNU d001 až
d090
2 Zobrazení posledního změněného parametru
Zobrazení po přivedení napájecího napětí
Po zapnutí napájecího napětí se znovu objeví poslední měněný
parametr, který byl zobrazován před vypnutím (nicméně u skupiny
rozšířených parametrů se objeví jen název skupiny).
49
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Provoz DF6 a DV6
Příklady zapojení
Ovládání vnějším potenciometrem
Ovládání pomocí analogové žádané hodnoty
Obrázek 44: Připojení vnějšího potenciometru
Obrázek 45: Definování analogové žádané hodnoty
Konfigurace parametrů
Konfigurace parametrů
PNU
PNU
Hodnota Funkce
Hodnota
Funkce
A001
01
Doba zastavení v s
A002
F002
F003
-
01
10
10
-
-
FWD: Otáčení po směru hodinových ručiček na
vstupu FW
C008
01
C008
01
REV: Start otáčení proti směru hodinových
ručiček na digitálním vstupu 8
REV: Start provozu proti směru hodinových
ručiček na digitálním vstupu 8
C003
16
C023
00
AT: Přepnutí na proudové zadání požadované
hodnoty (4 až 20 mA)
b081
80
Indikace výstupní frekvence (analogové)
pomocí měřicího přístroje, připojeného ke
svorkám L a FM
Úprava zobrazení analogové frekvence,
připojeného ke svorkám L a FM
a001
01
a002
01
Definice žádané hodnoty přes svorkovnici
řídicích signálů
Signál start pomocí svorek FW(D)/REV
F002
10
Doba rozběhu v s
F003
10
-
Definice žádané hodnoty přes svorkovnici
řídicích signálů
Signál start pomocí svorek FW(D)/REV
Doba rozběhu v s
Doba zastavení v s
FWD: Start provozu po směru hodinových
ručiček na digitálním vstupu FW
Metoda ovládání
Funkce vstupů FW a 8 je přesně popsána v předchozím příkladu.
Pomocí digitálního vstupu 3 (nakonfigurovaného jako AT) můžete
přepnout z analogového napěťového vstupu (0 až 10 V) na
proudové (4 až 20 mA) zadání žádané hodnoty frekvence.
Metoda ovládání
Frekvenční měnič můžete spustit ve směru hodinových ručiček s
pomocí svorky FW a proti směru hodinových ručiček s pomocí
svorky 8. Jsou-li obě svorky sepnuty současně, bude vydán signál
stop.
Místo pevného nebo přepínaného zapojení svorky 3 můžete
nastavit PNU C013 na 01. Digitální vstup 3 je pak nakonfigurovaný
jako rozpínací kontakt (NC).
Pomocí externě připojeného potenciometru může být
definována žádaná frekvence (analogový napěťový signál).
Příklad obvodu zahrnuje také připojení motorového termistoru PTC.
Je důležité používat stíněný kabel a uložit ho odděleně od jiných
motorových kabelů. Stínění by mělo být uzemněno pouze na straně
měniče.
Pro zobrazení frekvence (PNU C023 = 00) nebo proudu motoru
(PNU C023 = 01) je možné použít měřicí přístroj. Pomocí PNU
b081 můžete přizpůsobit analogový výstup FM měřicímu rozsahu
měřicího přístroje (zobrazení: frekvence nebo proud).
50
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Příklady zapojení
Metoda ovládání
Ovládání pomocí přednastavené frekvence
Funkce vstupů FW a 8 je přesně popsána v prvním příkladu.
Pomocí aktivace jednoho nebo obou vstupů pevné frekvence FF1
a FF2 je aktuální hodnota žádané frekvence pro motor nahrazena
pevnými frekvencemi určenými pomocí FF1 a FF2. A motor brzdí
nebo zrychluje podle použité pevné frekvence. Není-li aktivován
žádný z vstupů pevné frekvence FF1 a FF2, je hodnota žádané
frekvence určena pomocí analogových vstupů O (napěťový vstup
žádané hodnoty) a Ol (proudový vstup žádané hodnoty). Zapojení
svorek je znázorněno na tomto příkladu obvodu. Kombinaci
jednotlivých hodnot pevných frekvencí najdete v sekci „Výběr
pevné frekvence (FF1 až FF4)“, strana 69.
Obrázek 46: Zapojení ovládání pevnými frekvencemi
Příklad obvodu obsahuje také definování parametrů pro jeden
výstupní signál na každé ze svorek 11 a 12. Typ výstupního
signálu je nakonfigurován pomocí PNU C021 pro digitální výstup
11 a pomocí C022 pro digitální výstup 12.
Konfigurace parametrů
PNU
Hodnota
Funkce
a001
01
Definice žádané hodnoty přes svorkovnici řídicích
signálů
Signál ke spuštění pomocí svorek FWD/REV
Doba rozběhu v s
Doba zastavení v s
FWD: Otáčení po směru hodinových ručiček na
vstupu FW
a002
F002
F003
01
10
10
C008
01
REV: Start provozu proti směru hodinových
ručiček na digitálním vstupu 8
C003
16
AT: Přepnutí na proudové zadání požadované
hodnoty (4 až 20 mA)
C004
C005
C021
C022
a021
02
03
00
01
f1
FF1: Vstup pevné frekvence 1
FF2: Vstup pevné frekvence 2
Výstupní signál RUN na svorce 11
Výstupní signál FA1 na svorce 12
Pevná frekvence, která by měla být použita, když
je FF1 aktivní a FF2 neaktivní, se zadává zde.
a022
f2
Pevná frekvence použitá, když je FF1 neaktivní a
FF2 je aktivní, se zadává zde.
a023
f3
Pevná frekvence, která se použije, když jsou oba
FF1 a FF2 aktivní, se zadává zde.
51
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Provoz DF6 a DV6
Provozní výstrahy
Upozornění!
Upozornění!
Obnoví-li se napájecí napětí po krátkém výpadku,
motor se může znovu automaticky spustit, je-li stále
přítomen signál ke spuštění. Může-li toto zapříčinit
ohrožení obsluhy, musí být zajištěn vnější obvod, který
zabrání restartu po obnovení napětí.
Když je ke frekvenčnímu měniči přivedeno napájecí
napětí při aktivním signálu ke spuštění, motor se ihned
spustí. Ujistěte se, že signál ke spuštění není aktivní
před přivedením napájecího napětí.
Upozornění!
Upozornění!
Nepřipojujte kabely nebo konektory během provozu
měniče, když je zapnuto napájecí napětí.
Byl-li frekvenční měnič nakonfigurován tak, aby povel stop
nebyl vydáván pomocí tlačítka VYPNOUT na ovládacím
LCD panelu, tak stisknutím tlačítka VYPNOUT se motor
okamžitě nevypne.
Výstraha!
Pro zabránění riziku vážného nebo smrtelného úrazu
obsluhy nikdy nepřerušujte provoz motoru otevíráním
stykače nainstalovaného na primární nebo sekundární
straně měniče.
Upozornění!
Před prováděním údržby a revize frekvenčního měniče
vyčkejte minimálně 5 minut po vypnutí napájecího napětí.
Nedodržení tohoto bodu může mít za následek úder
elektrickým proudem kvůli přítomnosti vysokého napětí v
zařízení.
→
Upozornění!
→ Před provozováním motorů na vyšších než jmenovitých
Nikdy netahejte kabel za nezasunuté konektory (např. u
ventilátorů nebo desek obvodů).
Tlačítko ZAPNOUT je funkční pouze tehdy, byly-li
adekvátně nakonfigurovány odpovídající parametry
frekvenční ho měniče (viz sekce „Nastavení frekvence a
parametrů signálu start", strana 123).
frekvencích (50 nebo 60 Hz) kontaktujte jejich výrobce,
abyste ověřili, že motory jsou vhodné pro provoz na vyšších
frekvencích. Motory by se jinak mohly poškodit.
Upozornění!
Je-li po poruše proveden reset, motor se automaticky
spustí, pokud je současně přítomen signál ke spuštění.
Pro vyloučení rizika vážných nebo smrtelných úrazů
personálu musíte zajistit, aby signál ke spuštění nebyl
přítomen před potvrzením chybového hlášení pomocí
resetu.
52
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
5 Programování svorek řídicích signálů
Tato kapitola popisuje jak přiřadit různé funkce svorkám řídicích
signálů.
Přehled
Tabulka 9 poskytuje přehled svorek řídicích signálů a krátký popis
funkcí, které můžete přiřadit programovatelným digitálním vstupům
a výstupům. Podrobný popis každé funkce najdete od strany 57.
Tabulka 9:
Název
Popis funkcí
Hodnota
1)
Funkce
Definování parametrů PNU C01 až C08
Digitální vstupy 1 až 8
REV
01
FF1
02
FF2
03
FF3
04
Popis
Provoz proti směru
hodinových ručiček
(start/stop)
Programovatelné pevné
frekvence 1 až 16
Vstup REV sepnut: motor se spouští proti směru hodinových ručiček.
Vstup REV rozepnut: řízené zpomalování motoru až do zastavení (proti směru
hodinových ručiček).
Vstupy FW(D) a REV sepnuty současně: řízené zpomalování motoru až do
zastavení.
Příklad: Čtyři pevné frekvence
fs = 0 až fmax
Pro práci se čtyřmi pevnými frekvencemi (tři programovatelné pevné frekvence + hodnota
žádané frekvence) jsou vyžadovány dva digitální vstupy pevné frekvence (3 = FF1 a 4 = FF2)
(22 = 4).
FF4
05
JOG
06
Krokový režim
DB
07
Vnější brzda
SET
08
Výběr druhého souboru
parametrů
Krokový režim (popojetí), který je aktivován zapnutím vstupu JOG, se používá např. pro
nastavení stroje v ručním režimu. Když je obdržen signál ke spuštění, je k motoru přivedena
frekvence naprogramovaná pod PNU A38. Pod PNU A39 si můžete zvolit jeden ze tří různých
provozních režimů pro zastavení motoru.
Jakmile je aktivní vstup DB, může být prováděno DC brždění.
Zapnutí SET vám umožní zvolit druhý soubor parametrů pro žádanou frekvenci, momentový
boost, první a druhou dobu rozběhu/zastavení a další funkce. Parametry ve druhém souboru
parametrů jsou identifikovány pomocí počáteční „2", např.: PNU A201
53
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programování svorek řídicích signálů
Název
Hodnota
1)
Funkce
Popis
2CH
09
Druhá časová rampa
Aktivuje druhou dobu rozběhu a zastavení s PNU A92, respektive A93
FRS
11
Zastavení volnoběhem
(Free Run Stop)
Když je FRS zapnut, měnič se ihned vypne a motor se samovolně dotáčí, až se zastaví.
EXT
12
Vnější porucha
Když je zapnut vstup EXT, signál poruchy aktivuje alarm E12 a motor se vypne. Poruchový
signál může být potvrzen, například pomocí vstupu RST.
USP
13
Ochrana před
Když je zapnut vstup USP, je aktivní blokování neočekávaného spuštění. To zamezí restartu
neočekávaným spuštěním měniče/motoru, když se obnoví síťové napájecí napětí po výpadku, a to i když je aktivní signál
- restartem
ke spuštění (FWD, REV, ZAPNOUT).
CS
14
Přímé spouštění se zátěží
Pro spouštění pohonů s extrémně vysokými rozběhovými momenty.
SFT
15
Ochrana parametrů
Ochrana parametrů, která se aktivuje zapnutím vstupu SFT, zabraňuje ztrátě či přepsání
zadaných parametrů měniče zablokováním operací zápisu pro tyto parametry.
AT
16
Zadávání frekvence přes
vstup OI (4 až 20 mA)
aktivní
Když je zapnut vstup AT, je zpracováván pouze proudový analogový vstup Ol (4 až 20 mA).
SET3
(jen DV6)
17
Třetí soubor parametrů
RST
18
Reset
S pomocí třetího souboru parametrů můžete přejít s frekvenčním měničem na provoz se třetím
motorem. Parametry ve třetím souboru parametrů jsou identifikovány pomocí počáteční „3",
např.: PNU A301
Pro potvrzení chybového hlášení zapněte vstup RST. Je-li reset iniciován během provozu, bude
motor volnoběžně dobíhat až do zastavení. Vstup RST je spínací (NO) kontakt; nemůže být
naprogramován jako rozpínací kontakt (NC).
STA
20
Start impulsem (3vodičový) Tato nastavení umožňují třívodičové řízení těchto tří funkcí.
STP
21
Stop impulsem (3vodičový)
F/R
22
Směr otáčení (3vodičový)
PID
23
Aktivace PID regulace
PIDC
24
Resetování integrační
složky PID regulace
CAS
(jen DV6)
26
Tachogenerátor
s vektorovým řízením
Když je aktivován tento vstup, tak regulátor rychlosti pracuje s hodnotami pod PNU H070, H071
a H072.
UP
27
Zrychlení (motorový
potenciometr)
Když je zapnut vstup UP, motor zrychluje (dostupné pouze, zadáváte-li žádanou frekvenci
pomocí PNU F001 nebo A020).
DWN
28
Zpomalení (motorový
potenciometr)
Když je zapnut vstup DWN, motor zpomaluje (dostupné pouze, zadáváte-li žádanou frekvenci
pomocí PNU F001 nebo A020).
UDC
29
Frekvence resetu
(motorový potenciometr)
Když je zapnut vstup UDC, motor je řízen s frekvencí nastavenou pod PNU A020 (dostupnou
pouze, pokud zadáváte žádanou frekvenci pomocí PNU F001 nebo A020).
OPE
31
Žádaná hodnota frekvence Když je tento vstup zapnut, tak frekvenční měnič pracuje s frekvencí nastavenou v PNU
s pomocí ovládacího
F001
panelu
SF1 až
SF7
32 až 38
Bitová volba pevné
frekvence
OLR
39
Přepnutí proudového limitu Přepnutí na další parametry proudového omezení: PNU b024, b025, b026 (implicitně: PNU
b021, b022, b023)
TL
(jen DV6)
TRQ1
(jen DV6)
40
Omezení momentu aktivní
Pouze při vektorovém řízení
41
Omezení momentu 1
aktivní
Vstupy TRQ1 a TRQ2 zajišťují řízení limitů momentu pro čtyři kvadranty.
TRQ2
(jen DV6)
42
Omezení momentu 2
aktivní
PPI
(jen DV6)
43
P nebo PI regulace
Zapínání a vypínání vnitřního PID regulátoru
Řízení motoru s použitím pevné frekvence.
Pouze při vektorovém řízení
54
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Název
Hodnota
1)
Přehled
Funkce
Popis
BOK
(jen DV6)
44
Aktivace externí brzdy signál potvrzení
Signál potvrzení pro aktivaci vnější brzdy motoru, například u výtahů, který frekvenční měnič
DV6 používá pro monitorování provozního stavu brzdy.
ORT
(jen DV6)
45
Směr otáčení
Pouze s volitelným modulem DE6-IOM-ENC
LAC
(jen DV6)
PCLR
(jen DV6)
46
Funkce rampy vypnuta
Pouze s volitelným modulem DE6-IOM-ENC
47
Reset odchylky polohy
Pouze s volitelným modulem DE6-IOM-ENC
STAT
(jen DV6)
48
Definice žádané hodnoty
pomocí modulu
Pouze s volitelným modulem
NO
žádná
-
Žádná funkce
Neprogramovatelné digitální vstupy
FW
-
FWD = provoz po směru
hodinových ručiček
(start/stop)
Vstup FW(D) sepnut: motor se spouští po směru hodinových ručiček.
Vstup FW(D) rozepnut: řízené zpomalování motoru z běhu po směru hodinových ručiček.
Vstupy FW(D) a REV sepnuty současně: řízené zpomalování motoru až do zastavení.
P24
-
24 V DC pro digitální
vstupy
24 V DC potenciál pro digitální vstupy 1 až 8
I ≤ 100 mA
Zadání žádané frekvence
h
10 V napětí pro externí
potenciometr
R: 1 až 10 kΩ
Rozlišení: 12-bitové
I ≤ 20 mA
O
Analogový vstup pro
zadávání hodnoty
žádané frekvence
pomocí napěťového
signálu (0 až 10 V DC)
Vstupní impedance: 10 kΩ
I ≤ 20 mA
Rozlišení: 12-bitové
O2
Analogový vstup pro
zadávání hodnoty
žádané frekvence
pomocí napěťového
signálu (-10 až 10 V DC)
Analogový vstup pro
zadávání hodnoty
žádané frekvence
pomocí proudového
signálu (4 až 20 mA)
Vstupní impedance: 10 kΩ
I ≤ 20 mA
Rozlišení: 12-bitové
OI
L
-
Vstup Ol pro hodnotu žádané frekvence od 4 do 20 mA je
používán pouze tehdy, když je sepnut digitální vstup
nakonfigurovaný jako vstup AT.
Zátěžové rezistor: 250 Ω
Rozlišení: 12-bitové
0 V referenční potenciál
pro analogové vstupy
Nejsou-li žádné digitální vstupy nakonfigurovány jako AT vstupy, tak jsou hodnoty žádané
frekvence O a OI sečteny.
Výstupům AM, AMI a FM můžete přiřadit následující proměnné: Výstupní frekvenci, motorový
proud, moment, výstupní napětí, příkon, frekvenci rampy a tepelný koeficient zatížení
Analogové výstupy
FM
-
Frekvenční výstup
AM
-
Napěťový výstup (0 až
10 V, 8-bitový)
AMI
-
Proudový výstup (4 až
20 mA, 8-bitový)
L
-
0V
0 V referenční potenciál pro analogový výstup
55
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programování svorek řídicích signálů
Název
Hodnota
1)
Funkce
Popis
Programovatelné digitální výstupy 11 až 15 (jen DV6) a programovatelné reléové výstupy K23-K24 a K33-K34 (jen DF6)
RUN
00
Signál RUN (BĚH)
FA1
01
Signál při dosažení
frekvence
Signál RUN je vydáván během provozu měniče.
fs = žádaná frekvencex
Tranzistorový výstup
(otevřený kolektor)
(maximálně 27 V DC,
50 mA)
Připojení signálního relé
k digitálnímu výstupu 11 až
15:
FA2
02
Signál při překročení
frekvence (1)
Je-li digitální výstup nakonfigurován jako FA1, je signál vydáván
tak dlouho, pokud je dosahována žádaná výstupní frekvence. Je-li
digitální signál nakonfigurován jako FA2, signál vychází, pokud
jsou překročeny frekvence definované pod PNU C042 a PNU
C043.
Signál OL je vydáván, když je překročena prahová hodnota alarmu
(nastavitelná pod PNU C041).
OL
03
Signál při přetížení
OD
04
Signál při regulační
odchylce PID
Signál OD je vydáván, když je překročena regulační odchylka PID
nastavená pod PNU C044.
AL
05
Signál (alarm) při poruše
Signál AL je vydáván při výskytu poruchy.
FA3
06
Žádaná frekvence
dosažena (1)
Signál FA3 je vydáván, když výstupní frekvence leží v rozsahu
frekvence definovaném pod C042 a C043 (+/- tolerance).
OTQ
7
(jen DV6)
Točivý moment dosažen
(překročen)
Signál OTQ je vydáván, když je dosažen nebo překročen
nastavený točivý moment.
IP
8
Výpadek sítě, okamžité
zastavení
Signál IP je vydáván při občasném výpadku sítě.
UV
9
Podpěťový signál
Signál UV je vydáván při podpětí.
TRQ
10
(jen DV6)
Omezení točivého
momentu
Signál TRQ je vydáván, když jsou dosaženy točivé momenty
nastavené pod PNU b041 až b044.
RNT
11
Překročena doba běhu
Signál RNT je vydáván, když je překročena doba běhu nastavená
pod PNU b034.
ONT
12
Překročena doba připojení
k síti
Signál ONT je vydáván, když je překročena doba přítomnosti
napájecího napětí nastavená pod PNU b034.
THM
13
Tepelné přetížení motoru
Signál THM je vydáván, když je překročena prahová hodnota
výstrahy přetížení motoru, nastavená pod PNU C061.
BRK
19
(jen DV6)
Signál povolení externí
brzdy
Signál BRK je vydáván pro povolení externí brzdy; nastavitelný
pod PNU b120 až b126.
BER
20
(jen DV6)
Porucha brzdy
Signál BER je vydáván, když není deaktivován vstup externí brzdy
BOK; nastavitelný pod PNU b120 až b126.
ZS
21
(jen DV6)
Nulová rychlost
Signál ZS je vydáván, když je motor v klidovém stavu (nulová
rychlost).
DSE
22
(jen DV6)
Překročena rychlostní
odchylka
POK
23
(jen DV6)
Umístění
Signál DSE je vydáván, když odchylka aktuální rychlosti od žádané
hodnoty je větší než hodnota specifikovaná pod PNU P027 (pouze
s volitelným modulem DE6-IOM-ENC).
Signál POK je vydáván, když bylo dokončeno umístění (pouze
s volitelným modulem DE6-IOM-ENC).
56
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Název
Hodnota
1)
Funkce
Přehled
Popis
FA4
24
(jen DV6)
Frekvence překročena (2)
Signál FA4 je vydáván, když je frekvence nad hodnotou PNU C045 nebo PNU C046.
FA5
25
(jen DV6)
Frekvence dosažena (2)
Signál FA5 je vydáván, když výstupní frekvence leží v rozsahu frekvence definovaném pod
C045 a C046 (+/- tolerance).
OL2
26
(jen DV6)
CM2
(jen DV6)
Alarm přetížení 2
Signál OL2 je vydáván, když proud motoru překročí hodnotu nastavenou pod PNU C111.
0V
0 V referenční potenciál pro programovatelné digitální výstupy 11 až 15. Tyto tranzistorové
výstupy (otevřený kolektor) jsou řízeny přes optoelektrické vazební členy. CM2 je izolován od
referenčního potenciálu L.
Signální reléové kontakty
Během normálního, bezporuchového provozu jsou svorky K11-K14 sepnuty. Vyskytne-li se
porucha činnosti nebo je-li vypnuto napájecí napětí, jsou sepnuty svorky K11-K12.
Maximální přípustné hodnoty:
• 250 V ~; maximální zatížení 2,5 A (čistě odporové) nebo 0,2 A (s účiníkem 0,4)
• 30 V DC; maximální zatížení 3,0 A (čistě odporové) nebo 0,7 A (s účiníkem 0,4)
• Minimální požadované hodnoty: 100 V ~ při zatížení 10 mA nebo 5 V DC při zatížení 100 mA
Signální relé2)
K11
K12
K14
-
1) Pro aktivování funkce zadejte tuto hodnotu do odpovídajícího parametru.
2) Tento výstup může být použit buď jako signální výstup nebo jako normální digitální výstup.
57
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programování svorek řídicích signálů
Analogové výstupy - AM, AMI a FM
Analogové výstupy poskytují různé fyzikální proměnné, které si můžete
vybrat a některé upravit tak, aby odpovídali vašim specifickým
potřebám. Svorky AM, AMI a FM mají jako referenční potenciál OV
svorku L.
Napěťový výstup (AM)
Svorka AM poskytuje proměnné uvedené v tabulce níže ve formě
napěťových signálů 0 až 10 V.
► V PNU C028 specifikujte proměnnou, kterou bude poskytovat svorka AM.
► V PNU B080 specifikujte koeficient zesílení a v PNU C086 posun
(offset).
PNU
Funkce
Nastavitelný v režimu RUN (BĚH) Hodnota
Funkce
WE
Normální
Rozšířený
b080
Zesílení,
svorka AM
9
9
0 až 255
Zesílení napěťového výstupu
180
C028
Výstup,
svorka AM
-
9
00
Výstupní frekvence: 0 Hz až konečná frekvence PNU A004
(→ sekce „Maximální konečná frekvence“, strana 125)
00
01
Výstupní proud: 0 až 200 %
02
Točivý moment: 0 až 200 % (jen DV6)
04
Výstupní napětí: 0 až 100 %
05
Příkon měniče: 0 až 200 %
06
Koeficient tepelného zatížení měniče: 0 až 100 %
07
Frekvence rampy: 0 Hz až konečná frekvence PNU A004
(→ sekce „Maximální konečná frekvence“, strana 125)
0 až 10 V
Zvýšení napětí
C086
Posuv,
svorka AM
9
9
58
0,0
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Analogové výstupy - AM, AMI a FM
Proudový výstup (AMI)
Svorka AMI poskytuje proměnné uvedené v tabulce níže ve formě
proudového signálu 4 až 20 mA.
► V PNU C029 specifikujte proměnnou, kterou bude poskytovat svorka AMI.
► V PNU C087 specifikujte koeficient zesílení a v PNU C086 posun
(offset).
PNU
Funkce
Nastavitelný v režimu RUN
Normální
C029
Výstup,
svorka AMI
Funkce
WE
00
Výstupní frekvence: 0 Hz až konečná frekvence PNU A004
(→ sekce „Maximální konečná frekvence“, strana 125)
00
01
Výstupní proud: 0 až 200 %
02
Točivý moment: 0 až 200 %
04
Výstupní napětí: 0 až 100 %
05
Příkon měniče: 0 až 200 %
06
Koeficient tepelného zatížení měniče: 0 až 100 %
07
Frekvence rampy: 0 Hz až konečná frekvence PNU A004
(viz sekce „Maximální konečná frekvence“, strana 125)
Rozšířený
9
-
Hodnota
C087
Zesílení,
svorka AMI
9
9
0 až 255
Zesílení proudového výstupu:
80
C088
Posun, svorka
AMI
9
9
0 až 20 mA
Zvýšení proudu
0,0
Frekvenční výstup (FM)
Svorka FM poskytuje proměnné uvedené v tabulce níže ve formě
šířkově modulovaného (PWM) signálu ( viz obr. 47). Výjimkou je
výstupní frekvence, jíž je přiřazena hodnota „03“, která vychází jako
frekvenčně modulovaný (FM) signál (→ obr. 49).
► V PNU C027 specifikujte proměnnou, kterou bude poskytovat svorka FM.
► V PNU B081 specifikujte koeficient zesílení.
PNU
Funkce
Nastavitelný v režimu RUN
Normální
C027
b081
Výstup, svorka
FM
Zesílení,
svorka FM
-
9
Hodnota
Funkce
WE
Rozšířený
9
9
00
Výstupní frekvence, PWM signál
01
Výstupní proud
02
Točivý moment: pro SLV, SLV v okolí 0Hz a pouze
vektorové řízení
03
Výstupní frekvence: FM signál
04
Výstupní napětí
05
Příkon měniče
06
Koeficient tepelného zatížení měniče
07
Frekvence rampy
0 až 255
Zesílení napěťového výstupu
59
00
60
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programování svorek řídicích signálů
PWM signál
FM signál
Výstupní signál má obdélníkový průběh s konstantní frekvencí.
Jeho šířka impulsu je úměrná aktuální hodnotě frekvence (0 až 10
V odpovídá 0 Hz až konečné frekvenci).
Frekvence tohoto signálu (PNU C27 = 00) se mění úměrně
výstupní frekvenci. Koeficient zaplnění periody impulsu zůstává
konstantní na přibližně 50 %. Výstupní frekvence na svorce FM je
desetinásobkem maximální výstupní frekvence frekvenčního
měniče D..6, tj. až do 4 kHz. Tento signál nemá být přizpůsobován;
jeho přesnost je monitorována digitálně.
Analogový měřicí přístroj
0 až 10 V
1 mA
t/T = proměnná
T = 4 ms (konstanta)
Digitální měřič kmitočtu
Obrázek 47: Připojení analogového měřicího přístroje
Obrázek 49:
Pokud je např. pro zobrazení proudu motoru požadována vyšší úroveň
vyhlazování signálu PWM, je nezbytný vnější filtr nižších frekvencí.
Obrázek 48: Příklad obvodu nf filtru
60
T = 1/(výstupní frekvence x součinitel)
Připojení digitálního měřiče kmitočtu
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Analogové vstupy, svorky O, O2 a Ol
Analogové vstupy, svorky O, O2 a Ol
Definice žádané hodnoty frekvence
Požadovanou frekvenci můžete specifikovat pomocí tří
analogových vstupů:
Implicitně je žádaná frekvence definována pomocí napěťového
vstupu (0 až +10 V). Jako alternativu můžete požadovanou
hodnotu zadat přes jeden z jiných analogových vstupů nebo přes
kombinaci dvou analogových vstupů. Abyste to provedli, musíte
nakonfigurovat digitální vstup s funkcí AT (→ sekce „Přepínání
analogového vstupu (AT)“, strana 73). Dva vstupy jsou
specifikovány pod PNU A005 a A006.
• svorka O: 0 až 10 V
• svorka O2: -10 V až +10 V
• svorka OI: 4 až 20 mA
Referenčním potenciálem pro analogové vstupy je svorka L.
PNU
Název
Nastavitelný v režimu RUN
Normální
A005
A006
Volba AT
Funkce
WE
00
Přepnutí z O na Ol
00
01
Přepnutí z O na O2
00
Pouze signál O2
01
Součet signálů na O2 a O nebo Ol bez reverzování směru
02
Součet signálů na O2 a O nebo Ol s reverzováním směru
Rozšířený
-
Volba O2
Hodnota
-
-
00
Tabulka níže ukazuje, jak můžete propojit analogové vstupy O, O2 a OI
s PNU A005 a A006.
Zadání hodnoty
žádané hlavní
frekvence
Součet signálu O2
Reverzace
směru s pomocí
O2
Nakonfigurovaný
vstup AT
A006
A005
Vstup AT
O
Ano
Ano
Ano
02
00
Vypnuto
01
Ne
Ano
01
00
Vypnuto
01
Ne
Sečteno O + OI
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
00
00
00
01
00
-
Vypnuto
02
Ne
O2
Ne
01
Ano
Ano
02
01
Zapnuto
00
Zapnuto
00
Ne
Ol
01
Ano
Ano
Ano
02
Ano
Ne
01
Ne
Ne
00
Výstraha!
Jestliže chcete používat analogový napěťový vstup O, je nutné, aby jeden z digitálních vstupů byl konfigurován jako funkce AT.
Digitální vstup 2 je továrně nastaven na funkci AT.
61
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programování svorek řídicích signálů
Adjustace svorek O, O2 a Ol
Výstraha!
S pomocí PNU C081 až C083 a PNU C121 až C123 můžete
přizpůsobit svým požadavkům žádanou hodnotu analogových
signálů na svorkách O, O2 a Ol:
Tyto parametry nejsou během inicializace znovu
nastaveny na své implicitní hodnoty.
• Svorka O: 0 až +10 V
- Adjustace žádaného signálu: PNU C081
- Adjustace nulového bodu: PNU C121
• Svorka O2, - 10 V až + 10 V
- Adjustace žádaného signálu: PNU C083
- Adjustace nulového bodu: PNU C123
• Svorka OI: 4 až 20 mA
- Adjustace žádaného signálu: PNU C082
- Adjustace nulového bodu: PNU C122
PNU
Název
Nastavitelný v režimu RUN
Normální
Rozšířený
9
9
Hodnota
0 až 65 530
Funkce
C081
Adjustace
svorky O
C082
Adjustace
svorky OI
C083
Adjustace
svorky O2
C121
Adjustace
nulového bodu:
svorka O
C122
Adjustace
nulového bodu:
svorka OI
Zde můžete adjustovat signál žádané frekvence (4 až
20 mA) přiváděný na analogový vstup OI s ohledem na
nulový bod.
C123
Adjustace
nulového bodu:
svorka O2
Zde můžete adjustovat signál žádané frekvence (- 10 V
až + 10 V) přiváděný na analogový vstup O2 s ohledem
na nulový bod.
Zde můžete adjustovat signál žádané frekvence (0 až
+10 V) přiváděný na analogový vstup O s ohledem na
výstupní frekvenci.
Zde můžete adjustovat signál žádané frekvence (4 až 20
mA) přiváděný na analogový vstup OI s ohledem na
výstupní frekvenci.
Zde můžete adjustovat signál žádané frekvence
přiváděný na analogový vstup O2 (- 10 V až + 10 V) s
ohledem na výstupní frekvenci.
0 až 6 553
(65530)
Zde můžete adjustovat signál žádané frekvence (0 až
+10 V) přiváděný na analogový vstup O s ohledem na
nulový bod.
62
WE
V závislosti
na typu
D..6
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Analogové vstupy, svorky O, O2 a Ol
Adjustace pro analogové zadávání frekvence
Vnější signál žádané frekvence může být přizpůsoben pomocí
parametrů PNU A011až A016 a A101 až A114, které jsou popsány
níže. Konfigurovatelný napěťový nebo proudový rozsah hodnoty
žádané frekvence může být přiřazen konfigurovatelnému rozsahu
frekvence.
Kromě toho může být s použitím PNU A016 nastaveno filtrování
signálu analogové hodnoty žádané frekvence.
Adjustace analogového vstupu O
Obrázek 50 ukazuje, jak adjustovat analogový signál (0 až + 10 V).
Pomocí PNU A013 a A014 můžete specifikovat aktivní rozsah
napětí. V PNU A011 můžete nastavit počáteční bod a v PNU A012
konečný bod pro výstupní frekvenci. Nezačíná-li přímka
v počátečním bodě soustavy souřadnic (PNU A011 a A013 > 0),
nastavte rozběhovou frekvenci pomocí PNU A015. Pokud je
vstupní signál menší než hodnota nastavená v PNU A013, je na
výstupu 0 Hz (pro PNU A015 = 00) nebo PNU A011 (pro PNU
A015 = 01).
PNU
Název
Hodnota
Nastavitelný v režimu RUN
Normální
Rozšířený
Obrázek 50:
Adjustace žádané hodnoty, svorky O-L
Funkce
WE
A011
Počáteční
frekvence, vstup O
-
9
0,00 až
400 Hz
Zde definujete počáteční frekvenci pro minimální žádané
napětí (PNU A013).
0,00
A012
Konečná
frekvence, vstup O
-
9
0,00 až
400Hz
Zde definujete konečnou frekvenci pro maximální
žádané napětí (PNU A014).
0,00
A013
Minimální žádané
napětí, vstup O
-
9
0 až 100 %
Minimální žádané napětí jako procentuální část největšího
možného napětí (+10 V).
0
A014
Maximální žádané
napětí, vstup O
-
9
0 až 100 %
Maximální žádané napětí jako procentuální část největšího
možného napětí (+10 V).
100
A015
Podmínky pro
počáteční
frekvenci na
analogovém
vstupu O
-
9
A016
Časová konstanta
analogového
vstupního filtru
-
9
Určuje chování při analogové hodnotě žádané frekvence nižší, než je její
minimální hodnota.
00
K motoru je přivedena frekvence definovaná v PNU
A011.
01
K motoru je přivedena frekvence 0 Hz.
Zprůměrování pro utlumení všech superponovaných interferenčních
frekvencí na analogových vstupech O, O2 a OI. Hodnoty mezi 1 a 30
specifikují počet hodnot, ze kterých se počítá průměr.
1
Nízký filtrovací účinek, rychlá odezva na změny žádané
analogové hodnoty (cca 15ms)
...
30
Velký filtrovací účinek, opožděná odezva na změny
žádané analogové hodnoty
63
01
8
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programování svorek řídicích signálů
Adjustace analogového vstupu OI
Obrázek 51 ukazuje možnosti adjustace pro žádaný proud (4 až
20 mA). PNU A103 a A104 určují aktivní rozsah proudu. V PNU
A101 můžete nastavit počáteční bod a v PNU A102 konečný bod
pro výstupní frekvenci. Nezačíná-li přímka v počátečním bodě
soustavy souřadnic (PNU A101 a A103 > 0), nastavte počáteční
frekvenci pomocí PNU A105. Pokud je vstupní signál menší, než je
hodnota zadaná v PNU A103, je na výstupu 0 Hz (pro PNU A105 =
00) nebo PNU A101 (pro PNU A105 = 01).
Obrázek 51:
PNU
Název
Nastavitelný v režimu
Normální
A101
A102
A103
A104
A105
Žádaný proud, svorky OI-L
Hodnota
Funkce
WE
Rozšířený
Počáteční
frekvence, vstup
OI
Konečná
frekvence, vstup
OI
Minimální žádaný
proud, vstup OI
-
9
0,00 až
400 Hz
Zde definujete počáteční frekvenci pro minimální žádaný
proud (PNU A103).
0,00
-
9
0,00 až
400 Hz
Zde definujete konečnou frekvenci pro maximální žádaný
proud (PNU A104).
0,00
-
9
0 až 100 %
Minimální žádaná hodnota jako procentuální část
největšího možného proudu (20 mA = 100%).
20
Maximální
žádaný proud,
vstup OI
Podmínky pro
počáteční
frekvenci na
analogovém
vstupu OI
-
9
0 až 100 %
Minimální žádaná hodnota jako procentuální část
největšího možného žádaného proudu (20 mA = 100%).
100
-
9
Určuje chování při analogových hodnotách žádané frekvence nižších, než je
minimální žádaná hodnota.
00
K motoru je přivedena frekvence definovaná v PNU A101.
01
K motoru je přivedena frekvence 0 Hz.
64
01
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Analogové vstupy, svorky O, O2 a Ol
Adjustace analogového vstupu O2
Obrázek 52 ukazuje možnosti adjustace pro žádaná napětí (-10 až
+10 V).
Příslušný provozní rozsah je specifikován v PNU A113 a A114 pro
napětí, a v PNU A111 a A112 pro frekvenci. V nulové hodnotě se
požadovaná polarita, a tedy i směr otáčení, obrátí. Klesne-li
vstupní napětí pod hodnotu specifikovanou v PNU A113, tak
frekvenční měnič D..6 vydává frekvenci specifikovanou v PNU
A111; je-li vstupní napětí vyšší než PNU A114, vydává D..6
frekvenci specifikovanou v PNU A112.
Obrázek 52: Adjustace žádané hodnoty, svorky O2-L
PNU
Název
A111
Konečná
frekvence při
změně směru
otáčení, vstup O2
-
9
-400 až 400 Hz
Zde je nastavena konečná frekvence, která odpovídá
požadované hodnotě napětí specifikované v A 113.
0,00
A112
Konečná
frekvence, vstup
O2
-
9
-400 až 400 Hz
Konečná frekvence, která odpovídá požadované hodnotě
napětí specifikované v A 114.
0,00
A113
Maximální
žádané napětí při
změně směru
otáčení, vstup O2
-
9
-100 až +100 %
Zde zadané minimální možné požadované napětí je
procentuální hodnotou nejvyššího možného
požadovaného napětí (-10 V až +10 V).
-100
A114
Maximální
žádané napětí,
vstup O2
-
9
-100 až +100 %
Zde zadané maximální možné požadované napětí je
procentuální hodnotou nejvyššího možného
požadovaného napětí (-10 V až +10 V).
100
Nastavitelný v režimu RUN
Normální
Hodnota
Funkce
WE
Rozšířený
65
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programování svorek řídicích signálů
Programovatelné digitální vstupy 1 až 8 (DF6 jen 5)
Svorkám 1 až 8(5) mohou být přiřazeny rozmanité funkce. V
závislosti na vašich požadavcích můžete tyto svorky nakonfigurovat
následovně:
•
•
•
•
Tabulka 11:
start proti směru hodinových ručiček (REV),
vstupy volby pro různé pevné frekvence (FF1 až FF4)
vstup resetu (RST)
atd.
Funkce svorky pro každý z programovatelných digitálních vstupů 1
až 8 se konfiguruje pomocí PNU C001 až C008, tj. pomocí PNU
C001 specifikujete funkci digitálního vstupu 1, pomocí PNU C002
funkci digitálního vstupu 2, atd. Všimněte si, že není možné přiřadit
stejnou funkci současně dvěma vstupům.
Programovatelné digitální vstupy 1 až 8 jsou implicitně
nakonfigurovány jako spínací kontakty. Proto chcete-li aktivovat
funkci vstupní svorky, musíte sepnout příslušný vstup (tj. připojit
vstupní svorku ke svorce P24). Naopak, pro deaktivaci vstupní
svorky musí být vstup rozepnut.
Výstraha!
Vyskytne-li se chyba paměti EEPROM (poruchové hlášení
E 008), musí být zkontrolovány všechny parametry (zvláště
pak vstup RST).
Tabulka 10:
PNU
Digitální vstupy 1 až 8
Svorka
C001
1
C002
2
C003
C004
Nastavitelný v režimu Hodnota
RUN (BĚH)
Normální
Rozšířený
-
9
WE
DF6 DV6
→ tabulka
11.
Funkce digitálních vstupů
Hodnota
Funkce
Popis
→ Strana
01
REV
Start/stop provozu proti směru
hodinových ručiček
68
02
FF1
Vstup první pevné frekvence
69
03
FF2
Vstup druhé pevné frekvence
04
FF3
Vstup třetí pevné frekvence
05
FF4
Vstup čtvrté pevné frekvence
06
JOG
Krokový režim
79
07
DB
DC brždění
88
08
SET
Výběr druhého souboru
parametrů
86
09
2CH
Druhá doba rozběhu a brždění
74
11
FRS
Odstavení měniče a zastavení
volnoběhem (dojíždění)
75
12
EXT
Vnější porucha
76
13
USP
Ochrana před neočekávaným
spuštěním - restartem
77
14
CS
Spuštění při velkém zatížení
91
15
SFT
Ochrana parametrů
83
16
AT
Definování žádané hodnoty
frekvence pomocí proudového
analogového signálu
73
17
SET3
Třetí soubor parametrů (jen DV6)
86
18
RST
Reset
78
20
STA
Impulsový start (3vodičový)
96
18
18
21
STP
Impulsový stop (3vodičový)
96
16
16
22
F/R
Směr otáčení (3vodičový)
96
3
03
06
23
PID
Aktivace PID regulace
-
4
02
11
24
PIDC
Integrační složka resetu
-
C005
5
01
09
26
CAS
-
C006
6
-
03
Přepnutí parametrů motoru
(jen DV6)
C007
7
-
02
27
UP
84
C008
8
-
01
Zrychlení (motorový
potenciometr)
28
DWN
Zpomalování (motorový
potenciometr)
84
29
UDC
Frekvence resetu (motorový
potenciometr)
84
31
OPE
93
32
SF1
Požadovaná hodnota s pomocí
ovládacího panelu (jen DV6)
Bitová volba frekvence
33
SF2
34
SF3
35
SF4
36
SF5
37
SF6
38
SF7
39
OLR
Podrobný popis funkcí vstupů můžete najít na stranách uvedených
v tabulce 11.
66
Přepnutí proudového limitu
71
90
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programovatelné digitální vstupy 1 až 8
Volitelně můžete nakonfigurovat digitální vstupy jako rozpínací
(NC) kontakty. Abyste to provedli, zadejte 01 pod PNU C011 až
C018 (odpovídající digitálním výstupům 1 až 8). Výjimka se týká
vstupu RST (reset), který může být provozován pouze jako spínací
(NO) kontakt. FW je nakonfigurováno jako spínací (NO) kontakt
pod PNU C019.
Hodnota
Funkce
Popis
(jen DV6)
→ Strana
40
TL
Aktivní omezení momentu
94
41
TRQ1
TRQ2
Pobitové řízení omezení
momentu PNU b041 až
b044
94
41
43
PPI
P nebo PI regulace
98
Výstraha!
44
BOK
Signál povolení ohledně
potvrzení brzdy
100
45
ORT
Směr otáčení
-1)
46
LAC
Funkce rampy vypnuta
-1)
47
PCLR
Reset odchylky polohy
-1)
Překonfiguruiete-li digitální vstupy konfigurované jako FW
nebo REV na rozpínací kontakty (implicitní nastavení je
jako spínací kontakt), motor se neprodleně spustí . Proto
nemají být vstupy překonfigurovány na rozpínací kontakty,
pokud to není nezbytně nutné.
48
STAT
-2)
no
NO
Definice žádané hodnoty
pomocí volitelného modulu
Žádná funkce
94
-
1) Ohledně modulu kodéru DE6-IOM-ENC → příručka AWB8240-1431..
2) → Příručka pro volitelný modul
Tabulka 12:
PNU
Konfigurace digitálních vstupů jako rozpínací kontakty
Svorka
C011
1
C012
2
C013
3
COM
4
C015
5
C016
6
C017
7
C018
8
C019
FW
Hodnota
00 nebo 01
Funkce
Nastavitelný v režimu RUN (BĚH)
Normální
Rozšířený
-
9
00: Spínací kontakt
01: Rozpínací
kontakt
67
WE
00
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programování svorek řídicích signálů
Start/stop
Vydání signálu start
Implicitně se signál start vydává přes vstupy nakonfigurované jako
FW nebo REV. Nicméně pokud chcete signál start vydávat pomocí
tlačítka ZAPNOUT ( I ) na ovládacím panelu, zadejte hodnotu 01
do PNU A002 (signál start přes vstup FW/REV) (→ sekce „Signál
start", strana 123).
Otáčení po směru hodinových ručiček (FW)
Když je aktivován digitální vstup nakonfigurovaný jako FW, motor
se začíná rozbíhat po směru hodinových ručiček. Když je vstup
deaktivován, motor zpomaluje pod řízením frekvenčního měniče až
do zastavení.
► Naprogramujte jeden z digitálních vstupů 1 až 8 jako REV
zadáním hodnoty 01 pod příslušným PNU (C001 až C008).
Když jsou aktivovány současně vstupy FW a REV, motor
zpomaluje pod řízením frekvenčního měniče až do zastavení.
Implicitně je REV přiřazen digitálnímu vstupu 8 (DF6 – vstup 5).
Upozornění!
Je-li přivedeno napájecí napětí frekvenčního měniče, když
je aktivován signál ke spuštění, motor se neprodleně
spustí. Proto se ujistěte, že signál ke spuštění není před
zapnutím napájecího napětí aktivní.
Obrázek 53: Digitální vstup FW (start/stop po směru hodinových ručiček)
Upozornění!
Je-li vstup FW/REV rozepnut (neaktivní stav, je-li FWD/
REV nakonfigurován jako spínací kontakt) a pak je
překonfigurován jako rozpínací kontakt, motor se spustí
neprodleně po změně konfigurace.
Otáčení proti směru hodinových ručiček (REV)
Když je aktivován digitální vstup nakonfigurovaný jako REV, motor
se začíná rozbíhat proti směru hodinových ručiček. Když je vstup
deaktivován, motor zpomaluje pod řízením frekvenčního měniče až
do zastavení.
Obrázek 54:
Digitální vstup 8 implicitně nakonfigurovaný jako
REV (start/stop otáčení proti směru hodinových
ručiček) (pro DF6 je to vstup 5)
68
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programovatelné digitální vstupy 1 až 8
Výběr pevné frekvence (FF1 až FF4)
S digitálními vstupy nakonfigurovanými jako FF1 až FF4 můžete
volit až z 16 uživatelem předdefinovaných pevných frekvencí
(včetně žádané frekvence) v závislosti na tom, který ze vstupů
aktivní nebo neaktivní (→ tabulka 13). Není nezbytné používat
volbu všech vstupů pevných frekvencí současně. Použití,
například, pouze tří vstupů vám umožňuje vybírat mezi osmi
pevnými frekvencemi; s použitím jen dvou vstupů pevných
frekvencí máte k dispozici výběr ze čtyř přednastavených pevných
frekvencí.
Pevné frekvence mají vyšší prioritu než všechny ostatní
vstupy pro žádanou frekvenci a je možné k nim kdykoli
přistupovat přes vstupy FF1 až FF4 bez potřeby jejich
jednotlivého povolení. Krokový režim (JOG), kterému přísluší
nejvyšší priorita, je jedinou operací s prioritou vyšší než
pevné frekvence.
Tabulka 13:
Pevné frekvence
Stav
pevné
frekvence
PNU
Obrázek 56:
Vstup
FF4
FF3
FF2
FF1
Funkční schéma pro FF1 až FF3 (řízení pevnými
frekvencemi)
► Do PNU A019 zadejte pro aktivaci pevných frekvencí FF1 až
FF4 hodnotu 00.
► Naprogramujte jeden nebo více z digitálních vstupů 1 až 8 jako
FF1 až FF4 zadáním hodnot 02 (FF1) až 05 (FF4) pod
odpovídající PNU (C001 až C008).
0 = fs
Hodnota
žádané
frekvence
0
0
0
0
f1
a021
0
0
0
1
f2
a022
0
0
1
0
f3
a023
0
0
1
1
Implicitně je FF1 předem přiřazena digitálnímu vstupu 7 u DV6 (4 u
DF6) a FF2 digitálnímu vstupu 6 u DV6 (3 u DF6).
f4
a024
0
1
0
0
Pevné frekvence mohou být naprogramovány dvěma způsoby:
f5
a025
0
1
0
1
f6
a026
0
1
1
0
• zadání pevných frekvencí do PNU A021 až A035
• zadání pevných frekvencí do PNU F001.
f7
f8
a027
a028
0
1
1
0
1
0
1
0
Pomocí PNU F001 můžete změnit parametry, i když byla
nastavena ochrana parametrů (PNU b031) (→ strana 83).
f9
a029
1
0
0
1
f10
a030
1
0
1
0
f11
a031
1
0
1
1
f12
a032
1
1
0
0
f13
a033
1
1
0
1
f14
a034
1
1
1
0
f15
a035
1
1
1
1
Zadání pevných frekvencí do PNU A021 až A035
► Přejděte na PNU A021 a stiskněte tlačítko PRG.
► Pro zadání pevné frekvence použijte směrové klávesy a zadání
potvrďte tlačítkem ENTER.
► Zbývající pevné frekvence zadejte opakováním těchto kroků pro
PNU A022 až A035.
Vstup pevné frekvence pod PNU F001
0 = vstup deaktivován
1 = vstup aktivován
Před tím, než můžete zadat frekvence pod PNU F001, musíte
zadat hodnotu 02 do PNU A001.
► Pro výběr stupně pevné frekvence aktivujte digitální vstupy tak,
jak je uvedeno v tabulce 13.
► Přejděte na PNU F001.
Obrázek 55: Digitální vstupy 1 až 4 nakonfigurovány jako FF1
až FF4 (pevné frekvence)
Na displeji se objeví aktuální frekvence.
► Pro zadání pevné frekvence použijte směrové klávesy a zadání
potvrďte pomocí tlačítka ENTER.
Zadaná hodnota se uloží do parametru, který jste vybrali pomocí
digitálních vstupů (→ tabulka 13).
► Tyto kroky opakujte pro všechny další pevné frekvence.
69
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programování svorek řídicích signálů
Specifikování žádané frekvence
Výběr pevných frekvencí
► Vyberte definované pevné frekvence aktivací příslušných
Hodnota žádané frekvence může být definována v závislosti na
parametru PNU A001 jedním ze tří způsobů:
digitálních vstupů (→ tabulka 13).
• potenciometrem na ovládacím panelu, PNU A001 = 00;
• přes analogový vstup O (0 až 10 V), O2 (-10 V až +10 V) nebo
Ol (4 až 20 mA), PNU A001 = 01 (implicitní nastavení);
• pomocí PNU F001 nebo PNU A020, PNU A001 = 02.
Tabulka 14:
PNU
A001
A019
Parametry pevných frekvencí
Název
Definování
hodnoty
žádané
frekvence
Nastavitelný v režimu RUN
Normální
Rozšířený
-
-
-
Hodnota
Funkce
00
Definování potenciometrem na ovládacím panelu měniče
01
Definování přes analogový vstup O (0 až 10 V),
Ol (4 až 20 mA) nebo O2 (-10 V až +10 V DC)
02
Definování pomocí PNU F001 a/nebo PNU A020
03
Definování přes sériové rozhraní RS 485, svorky RP, 2 x
SN a SP
04
Definování přes doplňkovou kartu ve slotu 1
05
Definování přes doplňkovou kartu ve slotu 2
00
Binární (FF1 až FF4)
01
0 až 400 Hz
Bitový (SF1 až SF7)
Výběr zapnutí
pevné frekvence
-
A020
A220
A320
Hodnota žádané
frekvence
9
9
A021
Pevná frekvence
9
9
Můžete přiřadit frekvenci ke každému z 15 parametrů
pevných frekvencí od PNU A021 až po A035.
Zobrazení/
zadání hodnoty
frekvence
9
9
Zobrazení aktuální hodnoty žádané frekvence nebo hodnoty
aktuální pevné frekvence. Upravené hodnoty se uloží
pomocí tlačítka ENTER v souladu s výběrem digitálních
vstupů, nakonfigurovaných jako FF1 až FF4. Rozlišovací
schopnosti ± 0,1 Hz.
A022
Můžete zadat hodnotu žádané frekvence. Pro tento účel
musíte zadat 02 do PNU A001.
A023
…
A035
F001
→
Překračuje-li jedna nebo více pevných frekvencí 50 Hz, musíte
nejdříve zvýšit konečnou frekvenci pomocí PNU A004 (→ sekce
„Maximální konečná frekvence", strana 125).
→
Stupeň pevné frekvence 0 (není aktivní žádný ze vstupů FF1 až
FF4) odpovídá hodnotě žádané frekvence. V závislosti hodnotě
zadané v PNU A001 může být tento definován nainstalovaným
potenciometrem, žádanou hodnotou analogových vstupů O
a/nebo Ol nebo pomocí PNU F001 a PNU A020.
70
WE
01
00
0,0
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programovatelné digitální vstupy 1 až 8
Bitový výběr pevné frekvence (SF1 až SF7)
Zadaná hodnota se uloží do parametru, který jste vybrali pomocí
digitálního vstupu. Pokud jste vstupy zapojili tak, jak je ukázáno na
obrázku 57, je při aktivaci digitálního vstupu 1 hodnota uložena pod
PNU A021.
Pomocí digitálních vstupů konfigurovaných jako SF1 až SF7
můžete přímo přistupovat až k sedmi pevným frekvencím. Uděláte
to tak, že zadáte hodnotu 01 do PNU A019 (metoda výběru
pevných frekvencí) a přímo každému z digitálních vstupů přiřadíte
pevnou frekvenci .
► Tyto kroky opakujte pro všechny další pevné frekvence.
Specifikování žádaných frekvencí
Hodnota žádané frekvence může být definována v závislosti na
parametru PNU A001 jedním ze tří způsobů:
• pomocí potenciometru na ovládacím panelu měniče,
PNU A001 = 00;
• přes analogový vstup O (0 až 10 V), O2 (-10 V až +10 V) nebo Ol
(4 až 20 mA), PNU A001 = 01 (implicitní nastavení);
• přes PNU F001 nebo PNU A020, PNU A001 = 02.
Obrázek 57: Digitální vstupy 1 až 7 nakonfigurované jako SF1 až
SF7 (DF6 má jen 5 digitálních vstupů).
Výběr pevných frekvencí
► Nastavené hodnoty pevných frekvencí jsou vybrány aktivací
příslušných digitálních vstupů (→ obr. 2).
► Do PNU A019 zadejte pro aktivaci pevných frekvencí SF1 až
SF7 hodnotu 01.
► Naprogramujte jeden nebo více z digitálních vstupů 1 až 8 jako
SF1 až SF4 zadáním následujících hodnot pod odpovídající
PNU (C001 až C008):
- SF1: 32
- SF2: 33
- SF3: 34
- SF4: 35
- SF5: 36
- SF6: 37
- SF7: 38
Pevné frekvence mohou být naprogramovány dvěma způsoby:
• zadáním pevných frekvencí do PNU A021 až A027 (viz
níže),
• zadáním pevných frekvencí do PNU F001 (viz níže).
Pomocí PNU F001 můžete změnit parametry, i když byla nastavena
ochrana parametrů (bylo nastaveno PNU b031) (→ strana 83).
Zadání pevných frekvencí do PNU A021 až A027
► Přejděte na PNU A021 a stiskněte tlačítko PRG.
► Pro zadání pevné frekvence použijte směrové klávesy a zadání
potvrďte tlačítkem ENTER.
Obrázek 58:
► Zbývající pevné frekvence zadejte opakováním těchto kroků pro
PNU A022 až A027.
Funkční schéma pro SF1 až SF3 (bitový výběr
pevné frekvence)
fs: Žádaná frekvence
Zadání pevných frekvencí do PNU F001
Před tím, než můžete zadat frekvence pod PNU F001, musíte zadat
do PNU A001 hodnotu 02.
Nemusíte používat všech sedm vstupů. Můžete, například, nastavit
pouze jednu pevnou frekvenci. Přednost pevných frekvencí je
specifikována přes digitální vstup. Pevná frekvence SF1 má
nejvyšší a SF7 nejnižší prioritu (→ obr. 58).
► Pro výběr stupně pevné frekvence aktivujte digitální vstupy tak,
jak je uvedeno na obrázku 57.
► Přejděte na PNU F001.
Na displeji se objeví aktuální frekvence.
► K zadání pevné frekvence použijte směrové klávesy a zadání
potvrďte tlačítkem ENTER.
71
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programování svorek řídicích signálů
PNU
A001
Název
Definování
hodnoty žádané
frekvence
Nastavitelný v režimu RUN
Normální
Rozšířený
-
-
-
Hodnota
Funkce
00
Definování potenciometrem na ovládacím panelu měniče
01
Definování přes analogový vstup O (0 až 10 V),
Ol (4 až 20 mA) nebo O2 (10 V až +10 V DC)
02
Definování pomocí PNU F001 a/nebo PNU A020
03
Definování přes sériové rozhraní RS 485, svorky RP, 2 x
SN a SP
04
Definování přes doplňkovou kartu ve slotu 1
05
Definování přes doplňkovou kartu ve slotu 2
00
Binární (FF1 až FF4)
00
01
0 až PNU A004
Bitový (SF1 až SF7)
Můžete zadat hodnotu žádané frekvence. Pro tento účel
musíte zadat 02 do PNU A001.
0,0
A019
Výběr zapnutí
pevné frekvence
-
A020
A220
A320
Hodnota žádané
frekvence
9
A021
A022
A023
…
A027
Pevná frekvence
Můžete přiřadit frekvenci ke každému ze sedmi
parametrů pevných frekvencí od PNU A021 až po
A027.
F001
Zobrazení/
zadání hodnoty
frekvence
Zobrazení aktuální hodnoty žádané frekvence nebo
hodnoty aktuální pevné frekvence.
Pro uložení upravených hodnot stiskněte tlačítko ENTER v
souladu s výběrem digitálních vstupů, nakonfigurovaných
jako SF1 až SF7.
Rozlišení: ±0,1 Hz
9
WE
72
01
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programovatelné digitální vstupy 1 až 8
Přepínání analogového vstupu (AT)
Do PNU A001 zadejte metodu zadání hodnoty žádané frekvence.
Při implicitní hodnotě 01 se svorky O, O2 a Ol používají pro vstup
žádané hodnoty frekvence.
Když je aktivní digitální vstup nakonfigurovaný jako AT, můžete
přepnout mezi analogovými vstupy O a Ol nebo mezi O a O2:
► Nebyl-li ještě zdroj hodnoty žádané frekvence správně
nakonfigurován, nastavte PNU A001 na 01.
• O: 0 až +10 V
• O2: -10 V až +10 V
• Ol: 4 až 20 mA.
Pod A005 upřesněte, zda aktivace vstupu AT bude mít za
následek přepnutí mezi O a Ol nebo mezi O a O2.
► Naprogramujte jeden z digitálních vstupů 1 až 8 jako AT
nastavením odpovídajícího PNU (C001 až C006) na 16.
Implicitně je AT přiřazen digitálnímu vstupu 2.
Obrázek 59: Digitální vstup 5 nakonfigurovaný jako AT
(zdrojem hodnoty žádané frekvence je proudový
signál)
PNU
Název
Nastavitelný v režimu
RUN (BĚH)
Normální
Rozšířený
A005
Volba AT
-
-
A006
Volba O2
-
-
Hodnota
Funkce
WE
00
Přepnutí z O na Ol
00
01
Přepnutí z O na O2
00
Pouze signál O2
01
Součet signálů na O2 a O/Ol bez reverzování směru
02
Součet signálů na O2/O nebo Ol s reverzováním směru
00
Tabulka níže ukazuje, jak můžete propojit analogové vstupy O, O2 a OI
s PNU A005 a A006.
Zadání hodnoty
žádané hlavní
frekvence
Vstup O2 jako vstup
doplňkové hodnoty žádané
frekvence?
Reverzování
pomocí O2?
Je přítomen
vstup AT?
A006
A005
O
Ano
Ano
Ano
02
Ne
Ano
01
Ne
Ne
Ano
00
00
00
01
Ano
Ano
Ne
00
-
-
01
Zapnut
00
Zapnut
00
Vstup AT
Vypnut
01
00
Vypnut
01
Sečteno O + OI
Vypnut
02
Ne
O2
Ne
01
Ano
Ano
02
00
Ne
Ol
01
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
01
Ne
Ne
00
73
02
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programování svorek řídicích signálů
Druhá časová rampa 2CH
Je-li aktivní digitální vstup nakonfigurovaný jako 2CH, bude se
motor rozbíhat nebo brzdit s druhou dobou rozběhu nebo
zastavení. Je-li vstup 2CH opět deaktivován, proběhne přepnutí na
první dobu rozběhu/zastavení.
Obrázek 61:
Funkční schéma pro 2CH (druhá doba
rozběhu/zastavení)
f0: Výstupní frekvence
1 První doba rozběhu
Obrázek 60: Digitální vstup 3 nakonfigurovaný jako 2CH (druhá
časová rampa)
2 Druhá doba rozběhu
► Nastavte do PNU A092 a PNU A093 požadovanou hodnotu pro
druhou dobu rozběhu a zastavení.
► Potom nastavte PNU A094 na 00 tak, aby bylo povoleno
přepnutí na druhou časovou rampu pomocí vstupu 2CH (toto je
implicitní nastavení).
► Naprogramujte jeden z digitálních vstupů 1 až 8 jako 2CH
nastavením odpovídajícího PNU (C001 až C008) na 09.
Implicitně je u DV6 2CH přiřazen digitálnímu vstupu 5.
PNU
Název
A092
A292
A392
Druhá doba
rozběhu
A093
A293
A393
Druhá doba
zastavení
A094
A294
Přepnutí z první
na druhou
časovou rampu
Hodnota
Nastavitelný v režimu
Normální
Rozšířený
9
9
-
-
Funkce
WE
0,01 až 3 600s
Druhá doba rozběhu a zastavení
15
00
Přepnutí na druhou časovou rampu, je-li na digitálním
vstupu 2CH přítomen aktivní signál.
00
01
Přepnutí na druhou časovou rampu, když jsou dosaženy
frekvence zadané v PNU A095 a/nebo A096.
→ Když nastavíte PNU A094 na 01, přepnutí na druhou dobu rozběhu
nebo zastavení nastane automaticky při dosažení frekvence
nastavené pod PNU A095 nebo A096 (→ sekce „Časové rampy",
strana 148).
→ Hodnota pro první dobu rozběhu a zastavení je definována v
PNU F001 a F002 (→ sekce „Doba rozběhu 1", strana 121).
74
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programovatelné digitální vstupy 1 až 8
Blokování regulátoru a dobíhání motoru (Free Run Stop
- FRS)
Aktivujete-li digitální vstup nakonfigurovaný jako FRS, je motor
vypnut a dobíhá volnoběžně až do zastavení (například při
provedení nouzového zastavení). Deaktivujete-li vstup FRS, pak v
závislosti na konfiguraci měniče je buď frekvenční výstup
synchronizován s aktuální rychlostí dobíhajícího motor nebo
restartuje z 0 Hz.
Obrázek 63: Funkční schéma pro FRS (blokování měniče a
dobíhání)
nM: Rychlost motoru
tw: Prodleva (nastavení pod PNU b03)
1 Motor dobíhá až do zastavení
2 Synchronizace s aktuální rychlostí motoru
3 Restart z 0 Hz
Obrázek 62: Konfigurace digitálního vstup 3 jako FRS („free run
stop“ - zastavení doběhem = blokování měniče) a FW
jako FWD (start/stop provozu po směru hodinových
ručiček)
► PNU b088 použijte pro specifikování, zda motor restartuje z 0
Hz po deaktivaci vstupu FRS nebo zda po prodlevě
specifikované pod PNU b003 proběhne synchronizace.
Frekvenční měnič rozpoznává rychlost motoru a synchronizuje
se pouze pokud frekvence motoru neklesne pod frekvenci
nastavenou v PNU b007.
► Naprogramujte jeden z digitálních vstupů 1 až 8 jako FRS
zadáním hodnoty 11 pod příslušné PNU (C001 až C008).
Implicitně je FRS přiřazen digitálnímu vstupu 4.
PNU
Název
Hodnota
Nastavitelný v režimu
Normální
Funkce
WE
Rozšířený
b003
Prodleva před
restartem
-
9
0,3 až 100 s
Zde nastavte dobu, která musí uplynout před automatickým
restartem, iniciovaným po signálu poruchy. Tato doba může
být také použita ve spojení s funkcí FRS. Během prodlevy
se na LED displeji objeví následující hlášení:
1,0
b007
Synchronizační
frekvence
-
9
0 až 400 Hz
Minimální frekvence pro synchronizaci.
0,00
b088
Restart motoru
po odstranění
signálu FRS
-
9
00
Restart z 0 Hz po deaktivaci vstupu FRS
00
01
Synchronizace měniče na motor (jen při frekvenci nad
hodnotou nastavenou pod PNU 007) po prodlevě
nastavené pod PNU b003 (letmý start).
75
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programování svorek řídicích signálů
Vnější poruchové hlášení (EXT)
Když je aktivován digitální vstup nakonfigurovaný jako EXT, je vydáno
poruchové hlášení E12 (například se použije jako vstup pro
termistorové kontakty). Poruchové hlášení zůstane aktivní, i když je
vstup EXT opět deaktivován, a musí být potvrzeno pomocí resetu.
Reset je možné provést s pomocí:
• vstupu RST nebo
• tlačítka VYPNOUT.
• Případně může být vypnuto a zase zapnuto napájecí napětí.
Obrázek 64: Digitální vstup nakonfigurovaný jako FW
(start/stop provozu po směru hodinových ručiček) a
digitální vstup 3 jako EXT (vnější porucha)
Obrázek 65: Funkční schéma pro EXT (vnější poruchové hlášení)
nM: Rychlost motoru
K14: Signální reléový kontakt K14 (implicitní nastavení na hlášení
ALARM - 05 pod PNU C026)
1 Motor dojíždí až do zastavení
► Naprogramujte jeden z digitálních vstupů 1 až 8 jako EXT zadáním
hodnoty 12 pod příslušné PNU (C001 až C008).
Upozornění!
Po resetu se měnič/motor neprodleně rozbíhá, je-li
přítomen signál start (FWD nebo REV).
76
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programovatelné digitální vstupy 1 až 8
Ochrana před neočekávaným spuštěním - restartem
USP
► Naprogramujte jeden z digitálních vstupů 1 až 8 jako USP
nastavením odpovídajícího PNU (C001 až C008) na 13.
Je-li aktivován digitální vstup nakonfigurovaný jako USP, je
aktivována také ochrana před neočekávaným spuštěním. To
zamezí restartu motoru, když se obnoví napětí po síťovém
výpadku, jestliže je přítomen současně signál start (aktivní signál
na FWD nebo REV). Je vydáno poruchové hlášení E13. E13 je
vymazáno stisknutím tlačítka VYPNOUT (0) nebo aktivováním
signálu na vstupu RST. Eventuálně může být zrušen signál start.
Upozornění!
Byla-li odblokována ochrana před neočekávaným
spuštěním (poruchové hlášení E13) a poruchové hlášení
E13 bylo potvrzeno pomocí povelu reset, zatímco je stále
aktivní signál start, motor se ihned opakovaně spustí.
Obrázek 66: Digitální vstup nakonfigurovaný jako FWD
(start/stop provozu po směru hodinových ručiček)
a digitální vstup 3 jako USP (ochrana před
neočekávaným spuštěním).
Obrázek 67: Funkční schéma pro USP (ochrana před
neočekávaným spuštěním)
∆UN: Napájecí napětí
K14: Signální reléový kontakt K14
f0: Výstupní frekvence
1 Zrušení signálu start (alarm již není dále přítomen)
2 Signál start
77
→
Vydáte-li signál start do tří sekund od znovuobnovení
přívodu energie a je-li aktivní ochrana před neočekávaným
spuštěním, je také spuštěna ochrana před neočekávaným
spuštěním a vydáno poruchové hlášení E13. Když je
použita ochrana před neočekávaným spuštěním, musíte
tedy počkat alespoň tři sekundy než vydáte frekvenčnímu
měniči signál ke startu.
→
Ochrana před neočekávaným spuštěním může být stále
aktivována, když vydáte povel reset přes vstup RST po tom,
co nastalo poruchové hlášení podpětí (E09).
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programování svorek řídicích signálů
Reset (RST)
Poruchové hlášení může být potvrzeno aktivací a následnou
deaktivací (tj. resetováním) digitálního vstupu nakonfigurovaného
jako RST.
Obrázek 69: Funkční schéma pro RST (reset)
K14: Signální reléový kontakt K14
Obrázek 68: Digitální vstup 4 nakonfigurovaný jako RST (reset)
► Naprogramujte jeden z digitálních vstupů 1 až 8 jako RST
zadáním hodnoty 18 pod příslušné PNU (C001 až C008).
Implicitně je RS přiřazen digitálnímu vstupu 1.
Pod PNU C103 můžete zvolit, jak frekvenční měnič odpovídá po
zmizení signálu reset. Můžete upřesnit, zda se frekvenční měnič
synchronizuje na frekvenci motoru nebo se spouští od 0 Hz.
PNU
Název
Hodnota
Nastavitelný v režimu RUN
Normální
Funkce
WE
Rozšířený
b003
Prodleva před
restartem
-
9
0,3 až 100 s
Zde nastavte dobu, která musí uplynout před automatickým 1,0
restartem, iniciovaným po signálu poruchy. Tato doba může
být také použita ve spojení s funkcí FRS. Během prodlevy se
na LED displeji objeví následující hlášení:
b007
Synchronizační
frekvence
-
9
0 až 400 Hz
Minimální frekvence pro synchronizaci. Pokud motorová
frekvence klesne pod ni, měnič se spouští od 0Hz.
0,0
C102
Signál reset
9
9
00
Signál reset vydávaný na vzestupné hraně
00
01
Signál reset vydávaný na sestupné hraně
02
Signál reset vydávaný na vzestupné hraně, pouze je-li
přítomen poruchový signál
00
Start z 0 Hz
01
Synchronizace s aktuální rychlostí motoru
C103
Chování při resetu
-
9
Upozornění!
Provede-li po poruše reset, motor se neprodleně spustí,
je-li současně přiveden signál ke spuštění. Pro vyloučení
rizika vážných nebo smrtelných úrazů personálu musíte
zajistit, aby signál ke spuštění nebyl přítomen před
potvrzením chybového hlášení pomocí resetu.
→
Nastane-li porucha, tlačítko VYPNOUT na ovládacím
panelu se chová jako tlačítko RESET a může být použito
místo vstupu RST pro resetování poruchy.
→ Je-li vstup RST aktivní po více než čtyři sekundy, může to
zapříčinit chybné vypnutí.
78
00
→
Vstup RST je vždy spínací (NO) kontakt a nemůže být
naprogramován jako rozpínací (NC) kontakt.
→
Eventuálně můžete potvrdit poruchové hlášení krátkým
vypnutím a opětovným zapnutím napájecího napětí.
→
Je-li reset iniciován během provozu, motor se zastaví
volnoběhem.
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programovatelné digitální vstupy 1 až 8
Krokový režim (JOG)
► Zadejte pod PNU A038 frekvenci, která má být přivedena na
motor, když je aktivní krokový režim.
Když je aktivován digitální vstup nakonfigurovaný jako JOG, motor
může být provozován v krokovém režimu. Tento režim se používá,
například, pro ruční nastavení stroje vydáváním povelu start na
vstupech FW nebo REV s relativně nízkou frekvencí bez použití
rozběhové rampy motoru („popojíždění").
Ujistěte se, že frekvence není příliš vysoká, jelikož je přivedena
přímo k motoru bez jakékoli rozběhové rampy. To může vyvolat
poruchové hlášení. Nastavte frekvenci přibližně pod 5 Hz.
► Jelikož je signál start v krokovém režimu vydáván přes vstup
FWD nebo REV, musí být PNU A002 nastaveno na 01.
► Pod PNU A039 určíte, jak má být motor bržděn.
► Naprogramujte zadáním hodnoty 06 do příslušného PNU (C001
až C008) jeden z digitálních vstupů 1 až 8 jako JOG.
Implicitně je JOG přiřazen u DV6 digitálnímu vstupu 3.
Obrázek 70: Digitální vstup nakonfigurovaný jako FW
(start/stop provozu po směru hodinových ručiček)
a 3 jako JOG (krokový režim).
Výstraha!
Ujistěte se, že se motor před použitím krokového režimu
zastavil.
Obrázek 71: Funkční schéma pro JOG (krokový režim)
nM: Rychlost motoru
1 V závislosti na nastavení PNU A039
00: Volnoběžné zastavení (dojíždění)
01: Zpomalovací rampa
02: DC brždění
79
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programování svorek řídicích signálů
PNU
A002
A038
A039
→
Název
Signál start
Frekvence v
krokovém
režimu JOG
Způsob
zastavení a
možnost
spuštění motoru
v krokovém
režimu
Nastavitelný v režimu RUN
(BĚH)
Normální
Rozšířený
-
-
Hodnota
Funkce
01
Signál start pro spuštění motoru je vydán přes digitální vstupy
nakonfigurované jako FW nebo REV.
02
Signál pro spuštění motoru je vydán tlačítkem ZAPNOUT na
ovládacím panelu.
WE
01
9
9
0 až 9,99 Hz
Frekvence, která má být přivedena k motoru v krokovém
režimu.
1,0
-
9
00
Motor dojíždí volnoběhem do zastavení; pro JOG režim je
nutné, aby byl pohon v klidu
00
01
Motor je zpomalován do klidového stavu s použitím
zpomalovací rampy; pro JOG režim je nutné, aby byl pohon
v klidu
02
Motor je zpomalován do klidu s použitím stejnosměrného DC
brždění; pro JOG režim je nutné, aby byl pohon v klidu
03
Krokový režim bez předchozího zastavení motoru: motor
dojíždí volnoběhem do zastavení
04
Krokový režim bez předchozího zastavení motoru: motor je
zpomalován do klidového stavu s použitím zpomalovací
rampy
05
Krokový režim bez předchozího zastavení motoru: motor je
zpomalován do klidu s použitím stejnosměrného DC brždění
Provoz v krokovém režimu není možný, když je frekvence
krokového režimu nastavená pod PNU A038 menší než
spouštěcí frekvence nastavená pod PNU b082 (→ sekce
„Signál chodu měniče (RUN)", strana 104).
→ Krokový režim může být aktivován, když je frekvenční měnič
v klidovém stavu a byly-li pod PNU C039 nastaveny hodnoty
00 až 02.
80
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programovatelné digitální vstupy 1 až 8
Přepínání vektorových parametrů (CAS) – jen DV6
Aktivace digitálního vstupu nakonfigurovaného jako CAS způsobí
přepnutí mezi PI regulačními parametry. PI regulace reguluje
rychlost a je možná pouze ve vektorovém regulačním režimu (PNU
A044) (→ sekce „Napěťové/frekvenční charakteristiky a napěťový
boost", strana 126):
CAS
PNU
H050 (H250)
H051 (H251)
• SLV řízení
• SLV řízení v okolí 0 Hz
• Vektorové řízení s volitelným modulem DE6-IOM-ENC
H052 (H251)
Aktivní
9
9
9
H070
-
H071
-
Když je vstup CAS neaktivní a žádný digitální vstup není
nakonfigurován jako CAS, použijte následující parametry:
H072
-
H050 (H250)
-
• PNU H050 (H250),
• PNU H051 (H251),
• PNU H052 (H252).
H051 (H251)
-
H052(H251)
-
Když je vstup CAS aktivní, použijte následující parametry:
H071
9
9
9
H070
H072
• PNU H070,
• PNU H071,
• PNU H072.
► Pro aktivaci vektorového řízení zadejte pod PNU A044 jednu
z následujících hodnot (→ sekce „Napěťové/frekvenční
charakteristiky a napěťový boost", strana 126).
- 03: SLV řízení
- 04: SLV řízení v okolí 0 Hz
- 05: Vektorové řízení s volitelným modulem DE6-IOM-ENC
► Naprogramujte jeden z digitálních vstupů 1 až 8 jako CAS
nastavením odpovídajícího PNU (C001 až C008) na 26.
Obrázek 72: Digitální vstup 1 nakonfigurovaný jako REV
(start/stop provozu proti směru hodinových ručiček)
a 2 jako CAS (přepnutí vektorových parametrů).
PNU
A044
A244
A344
Název
Napěťové/frekvenční
charakteristiky
H005
Motorové konstanty
H050
Proporcionální zesílení PI
H051
Integrační zesílení PI
H052
Proporcionální zesílení P
H070
Proporcionální zesílení PI
H071
Integrační zesílení PI
H072
Proporcionální zesílení P
Hodnota
Nastavitelný v režimu RUN
Normální
Rozšířený
-
-
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Funkce
WE
00
∆U/f charakteristika, lineární
01
∆U/f charakteristika, kvadratická, například ventilátory
00
02
Uživatelsky definovaná
03
Bezsenzorové vektorové řízení (SLV)1)
04
SLV řízení v okolí 0 Hz1)
05
0,001 až 65,53
Vektorové řízení1) s volitelným modulem DE6-IOMENC
Zesílení Kp
1,590
0,00 až 1000 %
P složka PI regulace ve vektorovém řídicím režimu
100,0
0,00 až 1000 %
I složka PI regulace ve vektorovém řídicím režimu
100,0
0,01 až 10.00
P složka P regulace ve vektorovém řídicím režimu
1,00
0,00 až 1000 %
P složka PI regulace ve vektorovém řídicím režimu
100,0
0,00 až 1000 %
I složka PI regulace ve vektorovém řídicím režimu
100,0
0,01 až 10,00
P složka P regulace ve vektorovém řídicím režimu
1,00
Je-li aktivní SLV řízení, měli byste v PNU b083 (→ sekce „Nosná frekvence", strana 164) nastavit nosnou frekvenci alespoň na 2,1 kHz.
81
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programování svorek řídicích signálů
Termistorový vstup PTC/NTC, svorka TH
Během provozu můžete monitorovat teplotu motoru s pomocí
analogového vstupu TH ve spojení s CM1 (zem). Můžete k tomuto
vstupu připojit buď PTC nebo NTC termistor. Toto je definováno pod
PNU b098. Pod PNU b099 zadejte odpor, při kterém je přístroj vypnut.
Obrázek 73: Zapojení svorky TH
PNU
b098
Název
Volba
PTC/NTC
b099
Definice
prahové
hodnoty
odporu
C085
Adjustace
termistoru
Nastavitelný v režimu RUN
Normální
Rozšířený
-
9
Hodnota
Funkce
WE
00
Žádné monitorování teploty
00
01
PTC
02
NTC
-
9
0 až 9999 Ω
Když je dosažena zde zadaná hodnota, je aktivována
vstupní svorka. Resp. alarm.
3000 Ω
9
9
0,0 až 1 000
Adjustace pro vstupní svorku TH.
105
Pro připojení termistoru použijte kroucený kabel a tento kabel
položte odděleně.
82
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programovatelné digitální vstupy 1 až 8
Softwarová ochrana (SFT)
► Pomocí PNU b031, určete, zda se softwarová ochrana bude
týkat také žádané frekvence nastavované PNU F001.
► Pak naprogramujte jeden z digitálních vstupů 1 až 8 jako SFT
nastavením odpovídajícího PNU (C001 až C008) na 15.
Když aktivujete digitální vstup nakonfigurovaný jako SFT,
nakonfigurované parametry nemohou být neúmyslně přepsány.
Pod PNU b031 můžete také specifikovat, zda chcete používat
normální nebo rozšířené možnosti nastavení parametrů v režimu
RUN (BĚH). Zadáte-li hodnotu 10 pod PNU b031, je možné
upravovat další parametry dostupné v režimu RUN (BĚH). Tyto
doplňkové parametry jsou označeny „9“ v sloupci „Rozšířený“.
Obrázek 74: Digitální vstup 3 nakonfigurovaný jako SFT
(softwarová ochrana)
PNU Název
b031 Softwarová
ochrana
parametrů
→
Nastavitelný v režimu RUN
Normální
Rozšířený
-
9
Nastavitelný v režimu RUN
Normální
Rozšířený
-
9
Hodnota
Funkce
WE
00
Ochrana přes vstup SFT; všechny funkce zablokovány
01
01
Ochrana při aktivaci vstupu SFT; je možné měnit PNU F001
02
Ochrana bez užití vstupu SFT; všechny funkce zablokovány
03
Ochrana bez užití vstupu SFT; je možné měnit PNU F001
10
Rozšířené parametry nastavitelné v režimu RUN (BĚH)
Existuje alternativní způsob softwarové ochrany parametrů,
který nevyžaduje vstup SFT. Pro tento účel nastavte pod
PNU b031 hodnotu 02 nebo 03 v závislosti na tom, jestli
chcete nebo nechcete využít ochranu také pro nastavení
frekvence pomocí PNU F001.
83
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programování svorek řídicích signálů
Funkce motorového potenciometru: zrychlit (UP) zpomalit (DWN) - resetovat frekvenci (UDC)
Zrychlit (UP) a zpomalit (DWN)
Nakonfiguruje-li jeden z programovatelných digitálních vstupů jako
UP nebo DWN (nebo dva programovatelné digitální vstupy jako UP
a DWN), může být prováděno dodatečné zrychlování (pomocí
aktivního vstupu UP) nebo zpomalování (pomocí aktivního vstupu
DWN). Po spuštění měniče začne výstupní frekvence narůstat na
hodnotu dle parametrů F001 nebo A020.
Obrázek 76:
Funkční schéma pro UP/DWN (zrychlení/zpomalení
- „motorový potenciometr")
f0: Výstupní frekvence
Obrázek 75: Digitální vstup FW nakonfigurovaný jako FWD
(start/stop provozu po směru hodinových ručiček), 5
jako UP (zrychlování), 6 jako DWN (zpomalování) a
8 jako REV (start/stop provozu proti směru
hodinových ručiček)
PNU
Název
Nastavitelný v režimu RUN Hodnota
Normální
A001
Definovaná
hodnota žádané
frekvence
► Protože funkce svorek UP a DWN mohou být použity pouze
tehdy, když byla žádaná frekvence specifikována pomocí PNU
F001 nebo A020, musíte se ujistit, že PNU A001 obsahuje
hodnotu 02.
► Pak naprogramujte jeden nebo dva z digitálních vstupů 1 až 8
jako UP nebo DWN nastavením odpovídajícího PNU (C001 až
C008) na 27 nebo 28.
-
Funkce
WE
00
Definování potenciometrem na ovládacím panelu měniče
01
01
Definování přes analogový vstup O (0 až 10 V) nebo Ol (4 až
20 mA)
02
Definování přes PNU F001 a/nebo PNU A020
03
Definování přes sériové rozhraní RS 485
04
Definování pomocí slotu 1 pro doplňkový modul
05
Definování pomocí slotu 2 pro doplňkový modul
Rozšířený
-
Reset frekvence (UDC)
Funkce UP/DWN není dostupná, když je aktivován krokový režim
(při aktivním vstupu JOG) nebo když je hodnota žádané frekvence
zadávaná přes analogové vstupní svorky.
Nakonfigurujete-li jeden z programovatelných digitálních vstupů
jako UDC, můžete tento vstup použít na resetování frekvence,
nastavené motorovým potenciometrem, na 0 Hz. PNU A020 je
pak resetováno na 0 Hz.
Rozsah výstupní frekvence dosahuje pro UP a DWN dosahuje od
0 Hz až do konečné frekvence, specifikované pod PNU A004 (→
sekce „Maximální konečná frekvence", strana 125).
► Naprogramujte jeden z digitálních vstupů 1 až 8 jako UDC
zadáním hodnoty 29 pod příslušné PNU (C001 až C008).
Nejkratší přípustné doba, po kterou musí být aktivován vstup UP
nebo DWN, je 50 ms.
Když se použije vstup nakonfigurovaný jako UP, je zvýšena také
žádaná frekvence v PNU A020, nebo v případě DWN se sníží (→
obr. 2).
84
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programovatelné digitální vstupy 1 až 8
Chování při restartu
Pomocí PNU C101 můžete určit, zda se při restartu frekvenčního
měniče D..6 použije frekvence definovaná pomocí UP/DWN nebo
originální frekvence zadaná pod PNU A020.
PNU
Název
Nastavitelný v režimu RUN
Normální
C101
Použití paměti
-
Hodnota
Funkce
WE
00
Použití originální frekvenci nastavenou pod PNU A020
00
01
Použití uloženého nastavení UP/DWN
Rozšířený
9
85
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programování svorek řídicích signálů
Použití druhého a třetího (jen DV6) souboru parametrů
(SET/SET3)
► Naprogramujte nastavením hodnoty příslušného PNU (C001 až
C008) na 08 jeden z digitálních vstupů 1 až 8 jako SET.
► Naprogramujte nastavením hodnoty příslušného PNU (C001 až
C008) na 17 jeden z digitálních vstupů 1 až 8 jako SET3 (jen
DV6).
Když je aktivní digitální vstup nakonfigurovaný jako SET (SET3),
použijí se parametry ze druhého (třetího) souboru parametrů. To
vám umožňuje provozovat až dva další motory se stejným
frekvenčním měničem (ačkoli ne současně) bez nutnosti
přeprogramování frekvenčního měniče. Další dostupné funkce ve
druhém/třetím souboru parametrů jsou uvedeny v tabulce 15.
Motor musí před aktivováním vstupu SET/SET3 přejít do klidového
stavu.
Jakmile je deaktivován vstup SET/SET3, použijí se zase parametry
implicitního souboru parametrů.
Je-li vstup SET/SET3 deaktivován, zatímco motor běží, parametry
druhého/třetího souboru parametrů se používají, dokud se motor
opět nezastaví.
Obrázek 77: Digitální vstup FW nakonfigurovaný jako FWD
(start/stop provozu po směru hodinových ručiček),
digitální vstup 5 jako SET (použití druhého souboru
parametrů) a 8 jako REV (start/stop provozu proti
směru hodinových ručiček)
Tabulka 15:
Funkce s použitím druhého a třetího souboru parametrů
Popis funkce
Číslo parametru (PNU)
Implicitní
Druhý soubor
parametrů
Třetí soubor
parametrů (jen DV6)
První doba rozběhu
F002
F202
F302
První doba zastavení
F003
F203
F303
Základní frekvence
A003
A203
A303
Maximální konečná frekvence
A004
A204
A304
Žádaná hodnota frekvence (PNU A001 musí být 02)
A020
A220
A320
Charakteristiky napěťového boostu
A041
A241
-
Procentuální přírůstek napětí při manuálním boostu
A042
A242
A342
Maximální boost vůči základní frekvenci
A043
A243
A343
Charakteristika V/F
Maximální provozní frekvence
A044
A061
A244
A261
A344
-
Minimální provozní frekvence
A062
A262
-
Druhá doba rozběhu
A092
A292
A392
Druhá doba zastavení
A093
A293
A393
Způsob přepnutí z první na druhou časovou rampu
A094
A294
-
Frekvence pro přepnutí z první na druhou dobu rozběhu
A095
A295
-
Frekvence pro přepnutí z první na druhou dobu zastavení
A096
A296
-
Vypínací proud elektronické ochrany motoru
b012
b212
b312
Charakteristika elektronické ochrany motoru
b013
b213
b313
86
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programovatelné digitální vstupy 1 až 8
Popis funkce
Číslo parametru (PNU)
Implicitní
Druhý soubor
parametrů
Třetí soubor
parametrů (jen DV6)
Údaje motoru, standardní/automatické
H002
H202 (jen DV6)
-
Jmenovitý výkon motoru
H003
H203
-
Počet pólů motoru
H004
H204
-
Motorová konstanta Kp
H005
H205 (jen DV6)
-
Konstanta stabilizace motoru
H006
H206 (jen DV6)
H306
Motorová konstanta R1 (standardní/automatické načtení parametrů)
H020/H030
H220/H230 (jen DV6)
-
Motorová konstanta R2 (standardní/automatické načtení parametrů)
H021/H031
H221/H231 (jen DV6)
-
Motorová konstanta L (standardní/automatické načtení parametrů)
H022/H032
H222/H232 (jen DV6)
-
Motorová konstanta I0 (standardní/automatické načtení parametrů)
H023/H033
H223/H233 (jen DV6)
-
Motorová konstanta J (standardní/automatické načtení parametrů)
H024/H034
H224/H234 (jen DV6)
-
P složka PI regulátoru
H050
H250 (jen DV6)
-
l složka PI regulátoru
H051
H251 (jen DV6)
-
P složka P regulátoru
H052
H252 (jen DV6)
-
Omezení magnetizačního proudu, SLV řízení v okolí 0 Hz
H060
H260 (jen DV6)
-
87
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programování svorek řídicích signálů
Aktivace stejnosměrného brždění DB
DC brždění může být aktivováno buď přes vstup nakonfigurovaný
jako DB, nebo automaticky při dosažení specifické frekvence.
► Naprogramujte jeden z digitálních vstupů 1 až 8 jako DB
zadáním hodnoty 07 pod příslušné PNU (C001 až C008).
PNU
Název
A051
Automatické DC
brždění
Nastavitelný v režimu RUN Hodnota
Normální
Funkce
WE
00
Neaktivní
00
01
Aktivní
Když je dosažena frekvence, začíná běžet prodleva PNU
A053 a poté automatické DC brždění.
0,50
Rozšířený
9
-
A052
Frekvence
aktivace
0 až 60 Hz
A053
Prodleva
0 až 5 s
DC brždění začíná po zde nastavené době.
0,0
A054
Brzdný moment
0 až 100%
Použitý DC brzdný moment
0
A055
Doba brždění
0 až 60 s
Tato doba začíná, kdy vypršela prodleva zadaná pod
PNU A053.
0,0
A056
Charakteristika
00
DC brždění začíná, když je aktivován vstup DB, a končí,
když uplynul čas definovaný pod PNU A055.
01
01
DC brždění začíná, když je aktivován vstup DB, a končí,
když je vstup DB deaktivován.
A057
Brzdný moment rozjezd
0 až 100%
Brzdný moment použitý při odbržďování externí brzdy
0
A058
Doba brždění rozjezd
0 až 60 s
Doba DC brždění při odbržďování externí brzdy
0,0
A059
Frekvence pulsů
0,5 až 15 KHz
Frekvence DC pulsů
5
-
-
► Pro automatické brždění zadejte 01 pod PNU A051.
► Do PNU A052 zadejte frekvenci, na které je automatické DC
brždění aktivováno.
► Pod PNU A053 zadejte prodlevu, která musí uplynout po
aktivaci vstupu DB před aktivací DC brždění.
► Do PNU A054 zadejte brzdicí moment mezi 0 a 100 %.
► Pod PNU A055 zadejte dobu brždění.
► Pod PNU A056 specifikujte chování brždění při aktivním vstupu
DB.
► Pod PNU A057 zadejte počáteční brzdicí moment (0 až 100 %)
pro brždění motoru při odbržďování externí brzdy.
► Pod PNU A058 zadejte dobu, po kterou je DC brždění aktivní
při odbržďování externí brzdy.
► Pod PNU A059 zadejte nosnou frekvenci (dodržujte snížení
jmenovitých hodnot nad 5 kHz) pro DC brždění.
Obrázek 78: Digitální vstup FW nakonfigurovaný jako FWD
(start/stop provozu po směru hodinových ručiček),
8 jako REV (start/stop provozu proti směru
hodinových ručiček) a 5 jako DB (DC brždění)
88
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programovatelné digitální vstupy 1 až 8
Obrázek 79: Funkční schéma pro DB (DC brždění)
f0: Výstupní frekvence
1 Signál start pomocí ovládacího panelu ( I )
► Naprogramujte jeden z digitálních vstupů 1 až 8 jako DB zadáním
hodnoty 07 pod příslušné PNU (C001 až C008).
► Pod PNU A053 zadejte prodlevu (→ obr. 79) od 0 do 5,0 s, která
musí uplynout po aktivaci vstupu DB před aktivací DC brždění.
► Do PNU A054 zadejte brzdicí moment mezi 0 a 100 %.
89
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programování svorek řídicích signálů
Přepínání proudového limitu (OLR)
Tabulka 16:
Frekvenční měnič monitoruje proud motoru během rozběhu a/nebo
statického provozu. Když měnič dosáhne limitu přetížení, je
výstupní frekvence pro omezení zátěže snížena. To zabraňuje
vypnutí kvůli nadproudu, vyvolanému přílišným momentem
setrvačnosti nebo neočekávaným změnami v kroutícím momentu
zátěže.
OLR
Přepínání proudového limitu
PNU
Aktivní
b021
9
9
9
b022
b023
„0“
Můžete definovat dvě různá chování při přetížení:
• PNU b021 až b023 nebo
• PNU b024 až b026.
Implicitně se použijí hodnoty PNU b021 až b023. Pro použití PNU
b024 až b026 aktivujte digitální vstup nakonfigurovaný jako OLR
(přepínání proudového limitu) (→ obr. 80 a tabulka 16).
„1“
Pod PNU b021/b024 můžete definovat limit přetížení.
b024
-
b025
-
b026
-
b021
-
b022
-
b023
-
b024
9
9
9
b025
b026
► Pod PNU b021 až b023 definujte chování při přetížení pro první
případ.
► Pod PNU b024 až b026 definujte chování při přetížení pro
druhý případ.
► Naprogramujte jeden z digitálních vstupů 1 až 8 jako OLR
zadáním hodnoty 39 pod příslušné PNU (C001 až C008).
Obrázek 80: Digitální vstup 3 nakonfigurovaný jako OLR
(přepínání proudového limitu)
PNU
b021/
b024
Název
Charakteristika
proudového
limitu
Nastavitelný v režimu RUN
Normální
Rozšířený
-
9
Hodnota
Funkce
WE
00
Proudový limit není aktivní
01
01
Omezení proudu motoru je aktivní při rozběhu a při
konstantní rychlosti
02
Omezení proudu motoru je aktivní při konstantní rychlosti
03
Omezení proudu motoru je aktivní ve všech provozních
stavech
b022/
b025
Vypínací proud
-
9
0,5 až 2,0 x Ie
Rozsah nastavení vypínacího proudu jako násobku
jmenovitého výstupního proudu frekvenčního měniče, tj.
rozsah je dán v ampérech (A).
b023/
b026
Časová
konstanta
-
9
0,1 až 30,0 s
1,00
Když je dosažena nastavená mezní hodnota proudu,
frekvence je snížena během zde nastavené doby na 0 Hz.
Pozor: Je-li to možné, nezadávejte zde hodnotu menší než
0,3!
90
1,5 x Ie
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programovatelné digitální vstupy 1 až 8
Přímé spouštění se zátěží (CS)
motoru a ne vysoký rozběhový proud (například rozběhový
proud 50 A, proud motoru při plné zátěži 15 A).
Funkce CS se používá pro spouštění pohonů s mimořádně
vysokými rozběhovými momenty přímo z napájecí sítě (bypass).
To znamená, že se může použít menší a levnější frekvenční
měnič, jelikož D..6 má poskytovat pouze proud pro plnou zátěž
Obrázek 81:
Pro použití této funkce musí být systém zapojen tak, jak je
ukázáno na obrázku 81.
Frekvenční měniče řady D..6 s bypassovým stykačem K2M, motorovým stykačem K3M a
síťovým stykačem K1M
F11: miniaturní jistič 6A, například FAZ-B6
91
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programování svorek řídicích signálů
Ovládání stykačů sestává z následujících kroků:
• Spuštění probíhá přes bočníkový stykač K2M. Jakmile se motor
rozběhl, vypněte bočníkový stykač K2M a s prodlevou (0,5 až
1,0 s) aktivujte motorový stykač K3M.
• Pak zapněte hlavní stykač K1M a současně aktivujte digitální
vstup nakonfigurovaný jako CS.
• Když je vstup CS deaktivován, začíná běžet prodleva nastavená
pod PNU A003.
• Jakmile doba uplyne, frekvenční měnič D..6 se synchronizuje s
rychlostí motoru a motor běží dál.
Obrázek 82: Digitální vstup FW nakonfigurovaný jako FWD
(start/stop provozu po směru hodinových ručiček) a
3 jako CS (spouštění se zátěží)
Obrázek 83: Funkční schéma pro CS (přímé spouštění se
zátěží)
► Naprogramujte jeden z digitálních vstupů 1 až 8 jako CS
zadáním hodnoty 14 pod příslušné PNU (C001 až C008).
PNU
Název
b003
Prodleva před
restartem
Nastavitelný v režimu RUN
Normální
Rozšířený
-
9
Hodnota
0,3 až 100 s
92
Funkce
WE
Zde nastavte dobu, která musí uplynout před
automatickým restartem, iniciovaným po připojení
napájecího napětí. Tato doba může být také použita ve
spojení s funkcí FRS. Během prodlevy se na LED displeji
objeví následující hlášení:
1,0
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programovatelné digitální vstupy 1 až 8
Požadovaná hodnota s pomocí ovládacího panelu
(OPE)
Když aktivujete digitální vstup nakonfigurovaný jako OPE, musí být
vydáván povolovací signál s pomocí tlačítka ZAPNOUT ( I ) na
ovládacím panelu. Pokud jste, například, zadali hodnotu 01 pod
PNU A001 (vstup žádané frekvence pomocí analogového vstupu) a
hodnotu 01 pod PNU A002 (signál start pomocí digitálního vstupu),
stávají se tyto hodnoty neplatnými jakmile aktivujete vstup OPE.
PNU A002 pak obsahuje hodnotu 02 (signál start pomocí tlačítka
ZAPNOUT) a aktivuje se žádaná frekvence pod PNU A020 nebo
PNU F001. Pokud aktivujete vstup OPE zatímco měnič je v režimu
RUN (BĚH), zpomaluje a může být pak rozběhnut s pomocí tlačítka
ZAPNOUT na přístroji. Jakmile deaktivujete vstup OPE a je-li stále
aktivní signál start (FW), frekvenční měnič zrychluje na dříve
nastavenou frekvenci.
Obrázek 85: Funkční schéma pro OPE (požadovaná hodnota
s pomocí ovládacího panelu)
f0: Výstupní frekvence
► Naprogramujte jeden z digitálních vstupů 1 až 8 jako OPE
zadáním hodnoty 31 pod příslušné PNU (C001 až C008).
Obrázek 84: Digitální vstup 11 nakonfigurovaný jako OPE
(požadovaná hodnota s pomocí ovládacího panelu)
PNU
Název
Nastavitelný v režimu RUN
Normální
A001
A002
Definovaná
hodnota
žádané
frekvence
Signál start
-
-
Hodnota
Funkce
WE
Rozšířený
-
-
00
Definování potenciometrem na ovládacím panelu měniče
01
Definování přes analogový vstup O (0 až 10 V) nebo O2
(±10 V) nebo Ol (4 až 20 mA)
02
Definování pomocí PNU F001 a/nebo PNU A020
03
Definování přes sériové rozhraní RS 485
04
Definování přes volitelný modul ve slotu 1
05
Definování přes volitelný modul ve slotu 2
01
Signál start pro spuštění motoru je vydán přes digitální vstup
FW nebo REV.
02
Signál pro spuštění motoru je vydán tlačítkem ZAPNOUT na
ovládacím panelu.
03
Signál pro spuštění motoru je vydán přes rozhraní
RS 485.
04
Signál pro spuštění motoru je vydán přes volitelný modul ve
slotu 1.
05
Signál pro spuštění motoru je vydán přes volitelný modul ve
slotu 2.
93
01
01
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programování svorek řídicích signálů
Omezení točivého momentu (TL), výběr točivého
momentu (TRQ1 a TRQ2) – jen DV6
Programování digitálních vstupů
S pomocí digitálních vstupů nakonfigurovaných jako TL, TRQ1 a
TRQ2 můžete regulovat omezení točivého momentu. Tato funkce je
založena na omezení motorového proudu a je dostupná pouze ve
vektorovém regulačním režimu (PNU A044) (→ sekce
„Napěťové/frekvenční charakteristiky a napěťový boost", strana
126):
• SLV
• SLV v okolí 0 Hz
• Vektorové řízení s volitelným modulem DE6-IOM-ENC.
Obrázek 87: Digitální vstup 1 nakonfigurovaný jako REV
(start/stop provozu proti směru hodinových
ručiček), 2 jako TL (aktivace omezení točivého
momentu), 3 a 4 jako TRQ1 a TRQ2 (bitový výběr
limitů točivého momentu).
Pod PNU b040 specifikujte, jak je točivý moment definován.
TL - aktivace omezení točivého momentu
Aktivujete-li digitální vstup nakonfigurovaný jako TL, použijí se
omezení točivého momentu v PNU b040. Jinak frekvenční měnič
používá jako svůj horní limit 200 %.
► Pro aktivaci vektorového řízení zadejte do PNU A044 (→ sekce
„Napěťové/frekvenční charakteristiky a napěťový boost", strana
126), jednu z následujících hodnot .
- 03: SLV řízení
- 04: SLV řízení v okolí 0 Hz
- 05: Vektorové řízení s volitelným modulem DE6-IOM-ENC
► Pokud chcete používat TRQ1 a TRQ2, zadejte pod PNU b040
hodnotu 01.
Není-li žádný digitální vstup nakonfigurován jako TL, použije se pro
točivé momenty také horní limit 200 %.
TRQ1 a TRQ2 - bitový výběr limitů točivého momentu
S pomocí digitálních vstupů nakonfigurovaných jako TRQ1 a TRQ2
můžete určit aktuálně používaný limit točivého momentu PNU b041
až b044. Abyste to provedli, zadejte do PNU b040 hodnotu 01. Limit
točivého momentu zvolený pomocí TRQ1 a TRQ2 se použije na
všechny čtyři kvadranty.
TRQ1
TRQ2
Limit točivého momentu
Vypnuto
Vypnuto
b041
Zapnuto
Vypnuto
b042
Vypnuto
Zapnuto
b043
Zapnuto
Zapnuto
b044
► Naprogramujte jeden z digitálních vstupů 1 až 8 jako TL
nastavením odpovídajícího PNU (C001 až C008) na 40.
► Naprogramujte jeden z digitálních vstupů 1 až 8 jako TRQ1
nastavením odpovídajícího PNU (C001 až C008) na 41.
► Naprogramujte jeden z digitálních vstupů 1 až 8 jako TRQ2
nastavením odpovídajícího PNU (C001 až C008) na 42.
Obrázek 88: Funkční schéma pro limity točivého momentu
Obrázek 86: Čtyři kvadranty motoru
n: Rychlost
M: Točivý moment
94
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
PNU
A044
A244
A344
b040
b041
b042
b043
b044
b045
b046
Název
Napěťové/frekvenční
charakteristiky
Výběr
omezení
točivého
momentu
Programovatelné digitální vstupy 1 až 8
Nastavitelný v režimu
Normální
Rozšířený
-
-
-
Limit točivého
momentu, první
kvadrant
-
Limit točivého
momentu,
druhý kvadrant
-
Limit točivého
momentu, třetí
kvadrant
-
Limit točivého
momentu,
čtvrtý kvadrant
-
Reakce na
dosažení limitu
točivého
momentu
-
Ochrana před
reverzací otáčení
-
9
9
Hodnota
00
∆U/f charakteristika, lineární
01
∆U/f charakteristika, kvadratická, například ventilátory
02
∆U/f charakteristika, uživatelsky definovaná
03
Bezsenzorové vektorové řízení (SLV)1)
04
SLV v okolí 0 Hz1)
05
Vektorové řízení1) s volitelným modulem DE6-IOM-ENC
00
Omezení točivého momentu individuálně ve všech čtyřech
kvadrantech (PNU b041 až b044)
01
Přepínání limitů točivého momentu pomocí digitálních
vstupů (TRQ1 a TRQ2)
02
Limit točivého momentu přes analogový vstup O (0 až 10 V)
03
Limit točivého momentu přes doplňkový modul ve slotu 1
04
Limit točivého momentu přes doplňkový modul ve slotu 2
0 až 200 % Pro DV6-340-075 až DV6-340-45K
0 až 200 % Pro DV6-340-075 až DV6-340-45K
9
150
150
Funkce není aktivní
0 až 200 % Pro DV6-340-075 až DV6-340-45K
150
0 až 180 % Pro DV6-340-55k až DV6-340-132K
Funkce není aktivní
0 až 200 % Pro DV6-340-075 až DV6-340-45K
150
0 až 180 % Pro DV6-340-55k až DV6-340-132K
no
Funkce není aktivní
00
Není aktivní, pokračuje se ve zrychlování nebo
zpomalování nehledě na překročený limit točivého
momentu
Aktivní, při překročení limitní hodnoty je zrychlování
nebo zpomalování pozastaveno
01
9
00
0 až 180 % Pro DV6-340-55k až DV6-340-132K
no
9
00
Funkce není aktivní
no
9
WE
0 až 180 % Pro DV6-340-55k až DV6-340-132K
no
9
Funkce
00
00
Je povolen provoz proti směru hodinových ručiček - reverzace 00
01
Není povolen provoz proti směru hodinových ručiček
1) Je-li aktivní SLV řízení, měli byste v PNU b083 (→ sekce „Nosná frekvence", strana 164) nastavit nosnou frekvenci alespoň na 2,1 kHz.
95
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programování svorek řídicích signálů
Třívodičové řízení (STA - STP - F/R)
► Do PNU A001 zadejte hodnotu 02 (definice žádané frekvence
přes PNU A020).
► Do PNU A002 zadejte hodnotu 01 (signál spuštění přes digitální
vstupy).
► Do PNU A020 zadejte žádanou frekvenci.
S pomocí digitálních vstupů nakonfigurovaných jako STA,
STP a F/R můžete provozovat frekvenční měnič D..6 se třemi
spínači:
• STA: Start
• STP: Stop
• F/R: Reverzace směru
Chcete-li spustit měnič přes vstup STA, musí být aktivován vstup
STP (obrácená funkce, bezpečná). Signál musí být přiveden pouze
po krátkou dobu (impuls). Je-li vstup STP deaktivován, motor je
zastaven. Je-li aktivován vstup F/R (impulsní), je reverzován směr
otáčení motoru.
Obrázek 89: Digitální vstup 1 nakonfigurovaný jako STA (impulsní
start), digitální vstup 2 jako STP (impulsní stop) a
digitální vstup 3 jako F/R (reverzace směru).
► Naprogramujte tři digitální vstupy 1 až 8 jako STA, STP a F/R
zadáním pod příslušné PNU (C001 až C008) následujících
hodnot:
- STA: 20
- STP: 21
- F/R: 22
Obrázek 90:
Frekvenční měnič D..6 se rozbíhá do nastavené žádané frekvence,
zadané pod PNU A020.
PNU
Název
Nastavitelný v režimu RUN Hodnota
Normální
A001
A002
A020
A220
A320
Definovaná
hodnota
žádané
frekvence
Signál start
Hodnota žádané
frekvence
-
-
9
Funkční diagram pro STA (impulsní start), STP
(impulsní stop) a F/R (reverzování směru)
Funkce
WE
Rozšířený
-
-
9
00
Definování potenciometrem na ovládacím panelu měniče
01
Definování přes analogový vstup O (0 až 10 V), Ol (4
až 20 mA) nebo O2 (10 V až +10 V DC)
02
Definování pomocí PNU F001 a/nebo PNU A020
03
Definování přes sériové rozhraní RS 485, svorky RP, 2 x SN a
SP
04
Definování přes doplňkovou kartu ve slotu 1
05
Definování přes doplňkovou kartu ve slotu 2
01
Signál start pro spuštění motoru je vydán přes digitální vstupy,
například přes vstup FW nebo REV.
02
Signál start pro spuštění motoru je vydán tlačítkem ZAPNOUT
na ovládacím panelu.
03
Signál start pro spuštění motoru je vydán přes rozhraní RS
04
Signál start pro spuštění motoru je vydán přes volitelný modul
ve slotu 2.
05
Signál start pro spuštění motoru je vydán přes volitelný modul
ve slotu 2.
0 až PNU
A004
Můžete zadat hodnotu žádané frekvence. Za tímto účelem
zadejte 02 do PNU A001.
96
01
01
0,0
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programovatelné digitální vstupy 1 až 8
Aktivace/deaktivace PID regulace (PID)
Reset PID a integrační složky (PIDC)
Digitální vstup nakonfigurovaný jako PID se používá pro deaktivaci
PID regulace. Podrobný popis vestavěného PID regulátoru viz
sekce „PID regulátor", strana 134. PID regulace může být
deaktivována pouze přes vstup PID, byla-li PID regulace povolena
zadáním hodnoty 1 pod PNU A071 (→ sekce „PID regulace
aktivní/neaktivní", strana 137). Když je vstup PID aktivován, PID
regulace je deaktivována a frekvenční měnič pracuje v „normálním“
režimu frekvenční regulace.
Obrázek 91: Digitální vstup FW nakonfigurovaný jako FWD
(start/stop provozu po směru hodinových ručiček), 1
jako PID (aktivace/deaktivace PID regulace) a 2 jako
PIDC (reset integrační složky)
Digitální vstup nakonfigurovaný jako PIDC resetuje integrační
složku PID regulace. Když je aktivován tento vstup, je integrační
složka resetována na nulu.
→
► Naprogramujte nastavením hodnoty příslušného PNU (C001 až
C008) na 23 jeden z digitálních vstupů 1 až 8 jako PID.
Vstupy PID a PIDC jsou volitelné. Chcete-li udržovat PID
regulaci neustále aktivní, stačí nastavit PNU A071 na 1.
► Naprogramujte nastavením hodnoty příslušného PNU (C001 až
C008) na 24 jeden z digitálních vstupů 1 až 8 jako PIDC.
→
Nezapínejte a nevypínejte PID regulaci, zatímco je frekvenční
měnič v režimu RUN (tj. zatímco je rozsvícená kontrolka RUN
(BĚH).
→
Neresetujte integrační složku PID regulace, zatímco je frekvenční
měnič v režimu RUN (tj. zatímco je rozsvícená kontrolka RUN
(BĚH), jelikož toto by mohlo způsobit vypnutí kvůli nadproudu.
97
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programování svorek řídicích signálů
Přepnutí z PI na P regulaci (PPI) – jen DV6
První frekvenční měnič je pak provozován s PI regulací a druhý
s P regulací. Dva frekvenční měniče jsou propojeny mezi sebou
analogovými proudovými vstupy a výstupy. Frekvenční měnič s PI
regulací vydává aktuální frekvenci přes svorky AMI-L ke svorkám
OI-L druhého frekvenčního měniče. Druhý frekvenční měnič
pracuje s P regulací.
Když aktivujete digitální vstup nakonfigurovaný jako PPI, proběhne
přepnutí z PI na P regulaci. PI regulátor reguluje rychlost motoru
ve vektorovém řídicím režimu. Toto přepnutí je užitečné, například,
chcete-li provozovat dvoumotorový pohon s pomocí dvou
frekvenčních měničů D..6.
Obrázek 92: Pohon se dvěma motory a dvěma frekvenčními
měniči
Obrázek 93:
Obrázek 94:
Řízení dvou motorů pomocí dvou frekvenčních
měničů
98
Funkční diagram pro PI a P regulaci
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programovatelné digitální vstupy 1 až 8
Funkce přepnutí regulace z PI na P je možná pouze ve vektorovém
regulačním režimu (PNU A044) (→ sekce „Napěťové/frekvenční
charakteristiky a napěťový boost", strana 126):
► Pro aktivaci vektorového řízení zadejte pod PNU A044 jednu
z následujících hodnot (→ sekce „Napěťové/frekvenční
charakteristiky a napěťový boost", strana 126).
- 03: SLV
- 04: SLV v okolí 0 Hz
- 05: Vektorové řízení s volitelným modulem DE6-IOM-ENC
► Naprogramujte jeden z digitálních vstupů 1 až 8 jako PPI
nastavením odpovídajícího PNU (C001 až C008) na 43.
• SLV
• SLV v okolí 0 Hz
• Vektorové řízení s volitelným modulem DE6-IOM-ENC.
Obrázek 95: Digitální vstup 1 nakonfigurovaný jako REV
(start/stop provozu proti směru hodinových ručiček)
a 2 jako PPI (přepnutí regulace z PI na P).
PNU
A044
A244
A344
Název
Napěťově/
frekvenční
charakteristika
Nastavitelný v režimu RUN Hodnota
Normální
Rozšířený
-
-
Funkce
WE
00
∆U/f charakteristika, lineární
00
01
∆U/f charakteristika, kvadratická, například ventilátory
02
∆U/f charakteristika uživatelsky definovaná
03
Bezsenzorové vektorové řízení (SLV)1)
04
SLV v okolí 0 Hz1)
05
Vektorové řízení1) s volitelným modulem DE6-IOM-ENC
1) Je-li aktivní SLV řízení, nastavte nosnou frekvenci v PNU b083 (→ sekce „Nosná frekvence", strana 164) alespoň na 2,1 kHz.
99
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programování svorek řídicích signálů
Potvrzení zapnutí brzdy (BOK) – jen DV6
Digitální vstup nakonfigurovaný jako BOK se používá pro
monitorování vnější brzdy, která je potřebná při velkých zvedaných
zátěžích, jako například u regulátorů výtahů a jeřábů. Když se
využívá vnější brzda, měli byste používat SLV (bezsenzorové
vektorové) nebo SLV v okolí 0 Hz, který může poskytnout vyšší
točivý moment (→ sekce „Napěťové/frekvenční charakteristiky a
napěťový boost", strana 126).
Vstup BOK měniče D..6 je aktivován signálem zapnutí vnější brzdy
po celou dobu, co je vnější brzda uvolněna.
Obrázek 97:
Funkční diagram řízení brzdy
Obrázek 96: Digitální vstup FW nakonfigurovaný jako FWD
(start/stop provozu po směru hodinových ručiček),
1 jako BOK (potvrzení zapnutí brzdy) a 8 jako REV
(start/stop provozu proti směru hodinových ručiček)
► Naprogramujte jeden z digitálních vstupů 1 až 8 jako BOK
nastavením odpovídajícího PNU (C001 až C008) na 44.
1 Signál uvolnění brzdy
Podrobný popis skupiny rozšířených parametrů najdete v sekci
„Řízení vnější brzdy“, strana 169.
100
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programovatelné digitální výstupy 11 až 15
Programovatelné digitální výstupy 11 až 15 (jen DV6)
Hodnota Funkce
Popis
Programovatelné digitální výstupy 11až 15 jsou tranzistorové
výstupy s otevřeným kolektorem (→ obr. 98), ke kterým mohou být
připojena například relé. Tyto výstupy mohou být použity pro
rozmanité funkce, například pro signalizaci dosažení určité žádané
frekvence nebo výskytu poruchy.
09
10
11
12
13
19
20
21
22
UV
TRQ
RNT
ONT
THM
BRK
BER
ZS
DSE
23
24
POK
FA4
25
FA5
Obrázek 98: Digitální výstup
26
OL2
Podpěťový signál
Omezení momentu (jen DV6)
Překročena doba provozu
Překročena doba připojení k síti
Tepelné přetížení motoru
Uvolnění brzdy (jen DV6)
Porucha brzdy (jen DV6)
Nulová rychlost (jen DV6)
Překročena rychlostní odchylka
(jen DV6)
Nastavení polohy (jen DV6)
Daná frekvence překročena
(jen DV6)
Dosažena žádaná frekvence
(jen DV6)
Signál přetížení 2 (jen DV6)
Tranzistorový výstup: až do 27 V DC, 250 mA
1) Ohledně modulu kodéru DE6-IOM-ENC → příručka AWB82401431..
Funkce svorek pro programovatelné digitální výstupy 11 až 15 jsou
nakonfigurovány pod PNU C021 až C025 v tomto pořadí, tj. PNU
C021 definuje funkci digitálního výstupu 11, PNU C022 funkci
digitálního výstupu 12, atd.
Tabulka 17:
PNU
C021
11
C022
12
C023
C024
C025
Nastavitelný v režimu
RUN
Normální
Rozšířený
-
9
Hodnota
-1)
102
102
105
Volitelně můžete nakonfigurovat digitální vstupy jako rozpínací
(NC) kontakty. Abyste to provedli, zadejte 01 pod PNU C031 až
C035 (odpovídající digitálním výstupům 11 až 15).
WE
Tabulka 19: Konfigurace digitálních výstupů jako spínacích
kontaktů
→ Tabulka 18
01
00
Nastavitelný
v režimu RUN
13
03
Normální Rozšířený
14
07
15
08
PNU
Podrobný popis funkcí výstupů můžete najít na stranách
uvedených v tabulce 18.
Tabulka 18:
113
111
114
114
115
108
108
109
-1)
Programovatelné digitální vstupy 11 až 15 jsou implicitně
nakonfigurovány jako spínací kontakty.
Programovatelné digitální výstupy 11 až 15
Svorka
Strana
Funkce digitálních výstupů
Hodnota Funkce
Popis
→ Strana
00
RUN
Provoz
104
01
FA1
Dosažena žádaná frekvence
102
02
FA2
Daná frekvence překročena
102
03
OL
Signál přetížení
105
04
OD
Regulační odchylka
PID mimo toleranci
106
05
AL
Porucha
107
06
FA3
Frekvence (v daném
rozsahu) dosažena
102
07
OTQ
Točivý moment dosažen
(překročen) (jen DV6)
110
08
IP
Výpadek sítě, okamžité
zastavení
113
101
Svorka Hodnota
C031
11
C032
12
C033
13
C034
14
C035
15
00 nebo
01
-
9
Funkce
WE
00: Spínací
00
kontakt
01: Rozpínací
kontakt
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programování svorek řídicích signálů
Signál hodnoty frekvence FA1/FA2/FA3/FA4 (jen
DV6)/FA5 (jen DV6)
Digitální výstup nakonfigurovaný jako FA1 je aktivován, jakmile je
dosažena žádaná frekvence (→ obr. 99).
Digitální výstup nakonfigurovaný jako FA2 je aktivní, když jsou
překročeny frekvence nastavené pod PNU C042 a C043 (→ obr.
101).
Obrázek 100: Digitální výstup 11 nakonfigurovaný jako FA1/FA2
(frekvence dosažena/překročena)
Digitální výstup nakonfigurovaný jako FA3 je aktivován, když je
během zrychlování dosažena frekvence nastavená pod PNU C042.
Jakmile je tato frekvence opuštěna, FA3 je opět deaktivován.
Během zpomalování odpovídá FA3 na frekvenci nastavenou pod
PNU C043 tím samým způsobem (→ obr. 102).
Digitální výstup nakonfigurovaný jako FA4 je aktivní, když jsou
překročeny frekvence nastavené pod PNU C045 a C046 (→ obr.
101).
Digitální výstup nakonfigurovaný jako FA5 je aktivován, když je
během zrychlování dosažena frekvence nastavená pod PNU C045.
Jakmile je tato frekvence opuštěna, FA3 je opět deaktivován.
Během zpomalování odpovídá FA3 na frekvenci nastavenou pod
PNU C046 tím samým způsobem (→ obr. 102).
Pro dosažení určité hystereze je každý ze signálů FA1 až FA5
aktivován pomocí f1 před dosažením prahové hodnoty přepnutí a
opět deaktivovány pomocí f2 při opuštění prahové hodnoty
přepnutí. f1 a f2 jsou:
Obrázek 101: Funkční diagram pro FA2 (frekvence překročena)/FA4
• f1 = 1 % z konečné frekvence (PNU A004, A204, A304)
• f2 = 2 % z konečné frekvence (PNU A004, A204, A304)
f0: Výstupní frekvence
f1: 1 % z konečné frekvence (PNU A004, A204, A304)
f2 : 2 % z konečné frekvence (PNU A004, A204, A304)
Obrázek 99: Funkční diagram pro FA1 (frekvence dosažena)
Obrázek 102: Funkční diagram pro FA3 (frekvence
dosažena)/FA5
f0:
Výstupní frekvence
f1:
1 % z konečné frekvence (PNU A004, A204, A304)
f2:.
2 % z konečné frekvence (PNU A004, A204, A304)
F001: Žádaná hodnota
f0: Výstupní frekvence
f1: 1 % z konečné frekvence (PNU A004, A204, A304)
f2:. 2 % z konečné frekvence (PNU A004, A204, A304)
► Pro konfiguraci programovatelného výstupu jako FA2 nastavte
frekvenci pod PNU C042, při které má být ve fázi rozběhu
generován signál FA2.
► Pomocí PNU C043 nastavte příslušnou frekvenci, která má
deaktivovat signál FA2 během zpomalování.
102
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programovatelné digitální výstupy 11 až 15
► Udělejte to samé pro FA3.
► Pro FA4 a FA5 nastavte prahové hodnoty přepnutí do PNU
C045 pro zrychlování a pod PNU C046 pro zpomalování.
► Naprogramujte jeden z digitálních výstupů 11 až 15 jako FA1 až
FA5 zadáním jedné z následujících hodnot pod odpovídající
PNU (C021 až C025) nebo pod PNU C026 pro signální reléové
kontakty K11-K12:
PNU
Název
Nastavitelný v režimu
Normální
Rozšířený
-
9
-
FA1: 01
FA2: 02
FA3: 06
FA4: 24
FA5: 25
Implicitně je FA1 přiřazen u DV6 digitálnímu
výstupu 11.
Hodnota
Funkce
C042
Frekvence
přepnutí během
rozběhu
0 až 400 Hz
Digitální výstup nakonfigurovaný jako FA2 nebo FA3 (11 až
15) je aktivován, když je během rozběhu překročena zde
zadaná frekvence.
C043
Frekvence
přepnutí během
zpomalování
Digitální výstup nakonfigurovaný jako FA2 nebo FA3 (11 až
15) zůstane aktivní, pokud aktuální frekvence během
zpomalování zůstává vyšší než zadaná frekvence (→ obr.
101 a obr. 102).
C045
Frekvence
přepnutí během
rozběhu (2)
Digitální výstup nakonfigurovaný jako FA4 nebo FA5 (11 až
15) je aktivován, když je během rozběhu překročena zde
zadaná frekvence (→ obr. 101 a obr. 102).
C046
Frekvence
přepnutí během
zpomalování (2)
Digitální výstup nakonfigurovaný jako FA4 nebo FA5 (11 až
15) zůstane aktivní, pokud aktuální frekvence během
zpomalování zůstává vyšší než zadaná frekvence (→ obr.
101 a obr. 102).
103
WE
0,0
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programování svorek řídicích signálů
Signál chodu měniče (RUN)
► Naprogramujte jeden z digitálních výstupů 11 až 15 jako výstup
RUN nastavením hodnoty 00 do příslušného PNU (C021 až
C025) nebo do PNU C026 pro signální reléové kontakty K11K12.
Digitální výstup nakonfigurovaný jako RUN zůstane aktivován,
pokud je přítomna frekvence, která není rovna 0 Hz, tj. pokud
motor běží po směru hodinových ručiček nebo proti směru
hodinových ručiček. Signál RUN je aktivní také během DC brždění.
Implicitně je RUN přiřazen digitálnímu výstupu 12.
Obrázek 103: Digitální výstup 11 nakonfigurovaný jako běh
(signál RUN)
Obrázek 104: Funkční diagram chodu měniče (signál RUN)
f0: Výstupní frekvence
1 V PNU b082 je nastavena rozběhová frekvence
PNU
Název
b082
Zvýšená
rozběhová
frekvence
Nastavitelný v režimu RUN
Normální
-
Hodnota
Funkce
WE
Rozšířený
9
0,5 až 9,9 Hz Vyšší rozběhová frekvence má za následek kratší doby
0,5
rozběhu a zpomalování (například pro překonání vysokého
třecího odporu). Je-li frekvence příliš vysoká, může být vydáno
poruchové hlášení E02. Až do nastavené rozběhové frekvence
se motor spouští bez funkce rampy.
104
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programovatelné digitální výstupy 11 až 15
Signál přetížení OL, OL2
► Pokud nakonfigurujete programovatelný digitální výstup jako
OL, musíte pod PNU C041 zadat proud, při jehož překročení se
aktivuje signál OL.
► Pro konfiguraci programovatelného digitálního výstupu jako OL
určete pod PNU C111 proud, při jehož překročení se aktivuje
signál OL2.
► Pak naprogramujte jeden z digitálních výstupů 11 až 15 jako OL
nastavením odpovídajícího PNU (C021 až C025) na 03.
► Pak naprogramujte jeden z digitálních výstupů 11 až 15 jako
OL2 nastavením odpovídajícího PNU (C021 až C025) na 26.
Digitální výstup nakonfigurovaný jako OL nebo OL2 je aktivován,
když je překročen navolený proud motoru. Výstup OL/OL2 je
aktivní, pokud je proud motoru vyšší než tato prahová hodnota.
Implicitně je OL přiřazen digitálnímu výstupu 13.
Obrázek 105: Digitální výstup 11 nakonfigurovaný jako OL/OL2
(signál přetížení)
Obrázek 106: Funkční diagram pro OL (signál přetížen)/OL2
PNU
C040
C041
Název
Signál alarmu
přetížení
Nastavitelný v režimu RUN Hodnota
Normální
Rozšířený
-
9
Prahová hodnota
alarmu přetížení
Funkce
00
Vždy
01
0 až 2 x Ie
WE
01
Pouze při konstantní rychlosti
1)
Zde zadaná hodnota proudu určuje, kdy je aktivován signál OL. Ie1)
C111
Zde zadaná hodnota proudu určuje, kdy je aktivován signál
OL2.
1) Jmenovitý proud frekvenčního měniče
105
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programování svorek řídicích signálů
Regulační odchylka PID regulátoru (OD)
Digitální výstup nakonfigurovaný jako OD je aktivován, když je
překročena uživatelem definovaná regulační odchylka (aktuální
hodnoty od žádané hodnoty). Výstup OD zůstane aktivní, pokud je
překročena hodnota rozdílu.
Obrázek 107: Digitální výstup 11 nakonfigurovaný jako OD
(regulační odchylka PID)
Obrázek 108: Funkční diagram pro OD (regulační odchylka PID)
1 Žádaná hodnota
2 Aktuální hodnota
► Pokud nakonfigurujete programovatelný digitální výstup jako
OD, musíte pod PNU C044 zadat prahovou hodnotu, při jejímž
překročení se bude signál OD aktivovat.
► Naprogramujte jeden z digitálních výstupů 11 až 15 jako OD
zadáním hodnoty 04 do příslušného PNU (C021 až C025) nebo
do PNU C026 pro signální reléové kontakty K11-K12.
PNU
C044
Název
Odchylka PID
regulátoru
Nastavitelný v režimu RUN
Normální
Rozšířený
-
9
Hodnota
0 až 100 %
Funkce
Překračuje-li odchylka mezi žádanou a aktuální hodnotou zde
zadanou hodnotu (když je PID regulátor aktivní), aktivuje se
signál OD.
106
WE
3,0
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programovatelné digitální výstupy 11 až 15
Signál poruchy (AL)
Digitální výstup nakonfigurovaný jako AL se aktivuje, když nastane
porucha.
Obrázek 109: Digitální výstup 11 nakonfigurovaný jako AL (porucha)
► Naprogramujte jeden z digitálních výstupů 11 až 15 jako AL
nastavením odpovídajícího PNU (C021 až C025) na 05.
Implicitně je AL přiřazen signálnímu relé K1 (svorka K11, K12, K14).
Všimněte si, prosím, že programovatelné digitální výstupy (včetně
výstupu nakonfigurovaného jako AL) jsou tranzistorové výstupy s
otevřeným kolektorem a proto mají odlišné elektrické
charakteristiky než signální reléové výstupy (svorky K11, K12 a
K14). Zvláště maximální napětí a jmenovitá proudová zatížitelnost
jsou významně nižší než u reléových výstupů.
Po vypnutí napájecího napětí frekvenčního měniče zůstane výstup
AL aktivní, dokud neklesne napětí meziobvodu pod určitou úroveň.
Tento čas závisí, kromě jiných faktorů, na zatížení měniče.
Prodleva od momentu, kdy nastane porucha, do aktivace výstupu
AL je okolo 300 ms.
107
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programování svorek řídicích signálů
Uvolnění brzdy (BRK) a porucha brzdy (BER) – jen DV6
Digitální výstupy nakonfigurované jako BRK a BER se používají
pro kontrolování vnější brzdy nebo nouzové brzdy. Brzda je
potřebná v aplikacích zahrnujících zvedání těžkých zátěží, jako
jsou výtahy a jeřáby. Pokud se využívá vnější brzda, měli byste
používat řídicí režim SLV (bezsenzorový vektorový) nebo SLV v
okolí 0 Hz, který může poskytnout vyšší točivý moment (→ sekce
„Napěťové/frekvenční charakteristiky a napěťový boost", strana
126).
Pro uvolnění brzdy vydává frekvenční měnič D..6 signál BRK.
D..6 vydává signál BER, když:
• uplynula doba nastavená pod PNU b124 a digitální vstup
nakonfigurovaný jako BOK není aktivován (rozběh),
• uplynula doba nastavená pod PNU b124 a digitální vstup
nakonfigurovaný jako BOK není deaktivován (zastavení),
• uplynula doba nastavená pod PNU b121 a nebyl dosažen proud
„povolení brzdy“ definovaný pod b126.
Obrázek 111: Funkční diagram řízení brzdy
► Naprogramujte jeden z digitálních výstupů 11 až 15 jako BRK
zadáním hodnoty 19 do příslušného PNU (C021 až C025) nebo
do PNU C026 pro signální reléové kontakty K11-K12.
► Naprogramujte jeden z digitálních výstupů 11 až 15 jako BER
zadáním hodnoty 20 do příslušného PNU (C021 až C025) nebo
do PNU C026 pro signální reléové kontakty K11-K12.
Spolu s výstupem BER vydává frekvenční měnič poruchové
hlášení E36.
Upozornění!
Když vydává frekvenční měnič poruchové hlášení,
deaktivuje také výstup k motoru. V tomto případě není
motor zastaven frekvenčním měničem. Pro aplikace
s bezpečnostním hlediskem musíte proto zajistit nouzovou
brzdu.
Podrobný popis skupiny rozšířených parametrů najdete v sekci
„Řízení vnější brzdy“, strana 169.
Obrázek 110: Digitální výstup 11 nakonfigurovaný jako BRK
(uvolnění brzdy) a 14 jako BER (porucha brzdy).
108
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programovatelné digitální výstupy 11 až 15
Nulová frekvence (ZS) – jen DV6
Digitální výstup nakonfigurovaný jako ZS se stává aktivním, když
frekvence klesne pod frekvenci nastavenou pod PNU C063.
► Naprogramujte jeden z digitálních výstupů 11 až 15 jako ZS
zadáním hodnoty 21 do příslušného PNU (C021 až C025) nebo
do PNU C026 pro signální reléové kontakty K11-K12.
PNU
C063
Název
Prahová hodnota
frekvence pro
výstup ZS
Nastavitelný v režimu RUN Hodnota
Normální
Rozšířený
-
9
0 až 100 Hz
109
Funkce
Když aktuální frekvence klesne pod tuto hodnotu, je aktivován
výstup ZS.
WE
0,00
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programování svorek řídicích signálů
Překročen točivý moment (OTQ) – jen DV6
Když jsou dosaženy nebo překročeny limity točivého momentu
nastavené pod PNU C055 až C058, frekvenční měnič aktivuje
digitální výstup nakonfigurovaný jako OTQ.
Tato funkce je dostupná pouze ve vektorovém regulačním režimu
(→ sekce „Napěťové/frekvenční charakteristiky a napěťový boost",
strana 126):
• SLV (bezsenzorové vektorové) řízení
• SLV řízení v okolí 0 Hz
• Vektorové řízení s volitelným modulem DE6-IOM-ENC
Obrázek 113: Funkční diagram pro OTQ (překročen točivý moment)
► Naprogramujte jeden z digitálních výstupů 11 až 15 jako OTQ
zadáním hodnoty 07 do příslušného PNU (C021 až C025) nebo
do PNU C026 pro signální reléové kontakty K11-K12.
Implicitně je funkce OTQ přiřazena digitálnímu výstupu 14.
Obrázek 112: Digitální výstup 11 nakonfigurovaný jako OTQ
(překročen točivý moment)
PNU
C055
C056
C057
C058
Název
Funkce
WE
0 až 200 %
Do DV6-340-55k
100
0 až 180 %
Od DV6-340-75K
0 až 200 %
Do DV6-340-55k
0 až 180%
Od DV6-340-75K
Prahová hodnota točivého
momentu (proti směru
hodinových ručiček, režim
pohonu)
0 až 200 %
Do DV6-340-55k
0 až 180 %
Od DV6-340-75K
Prahová hodnota točivého
momentu (po směru hodinových
ručiček, generátorický režim)
0 až 200 %
Do DV6-340-55k
0 až 180 %
Od DV6-340-75K
Prahová hodnota točivého
momentu (po směru hodinových
ručiček režim pohonu)
Prahová hodnota točivého
momentu (proti směru
hodinových ručiček, generátorický
režim)
Nastavitelný v režimu RUN Hodnota
Normální
Rozšířený
-
9
110
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programovatelné digitální výstupy 11 až 15
Omezení točivého momentu (TRQ) – jen DV6
Když jsou dosaženy nebo překročeny limity točivého momentu,
frekvenční měnič aktivuje digitální výstup nakonfigurovaný jako
TRQ.
Tato funkce je dostupná pouze ve vektorovém regulačním režimu
(→ sekce „Napěťové/frekvenční charakteristiky a napěťový boost",
strana 126):
• SLV (bezsenzorové vektorové) řízení
• SLV řízení v okolí 0 Hz
• Vektorové řízení s volitelným modulem DE6-IOM-ENC
Pro použití výstupu TRQ musíte nejdříve nakonfigurovat jeden
z digitálních vstupů 1 až 8 jako TL (aktivace omezení točivého
momentu) (→ sekce „Omezení točivého momentu (TL), výběr
točivého momentu (TRQ1 a TRQ2)“, strana 94).
Obrázek 115: Funkční diagram pro TRQ (omezení točivého
momentu)
► Pro aktivaci vektorového řízení zadejte pod PNU A044 jednu
z následujících hodnot (→ sekce „Napěťové/frekvenční
charakteristiky a napěťový boost", strana 126).
- 03: SLV řízení
- 04: SLV řízení v okolí 0 Hz
- 05: Vektorové řízení s volitelným modulem DE6-IOM-ENC
► Pod PNU b040 specifikujte, jak jsou limity točivého momentu
definovány.
► Pokud jste zadali hodnotu 00 pod PNU b040, zadejte limity
točivého momentu pro každý ze čtyř kvadrantů motoru pod PNU
b041 až b044.
► Naprogramujte jeden z digitálních vstupů 1 až 8 jako TL
nastavením odpovídajícího PNU (C001 až C008) na 40.
► Naprogramujte jeden z digitálních výstupů 11 až 15 jako TRQ
zadáním hodnoty 10 do příslušného PNU (C021 až C025) nebo
do PNU C026 pro signální reléové kontakty K11-K12.
Pod PNU b040 specifikujte, jak jsou omezení točivého momentu
definována.
Pod PNU b041 až b044 nastavte limity točivého momentu pro čtyři
kvadranty motoru.
Obrázek 114: Digitální výstup 11 nakonfigurovaný jako TRQ
(omezení točivého momentu).
PNU
A044
A244
A344
b040
Název
Napěťové/frekvenční charakteristiky
Výběr omezení
točivého momentu
Nastavitelný v režimu RUN Hodnota
Normální
Rozšířený
-
-
-
9
Funkce
00
∆U/f charakteristika, lineární
01
∆U/f charakteristika, kvadratická, například ventilátory
02
∆U/f charakteristika, uživatelsky definovaná
03
Bezsenzorové vektorové řízení (SLV)1)
04
SLV v okolí 0 Hz1)
05
Vektorové řízení1) s volitelným modulem DE6-IOM-ENC
00
Omezení točivého momentu ve všech čtyř kvadrantech (PNU
b041 až b044)
01
Přepínání limitů točivého momentu pomocí digitálních vstupů
(TRQ1 a TRQ2)
02
Limit točivého momentu přes analogový vstup O (0 až 10 V)
03
Limit točivého momentu doplňkový modul ve slotu 1
04
Limit točivého momentu doplňkový modul ve slotu 2
111
WE
00
00
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programování svorek řídicích signálů
PNU
b041
b042
b043
b044
Název
Limit točivého
momentu, první
kvadrant
Limit točivého
momentu, druhý
kvadrant
Limit točivého
momentu, třetí
kvadrant
Limit točivého
momentu, čtvrtý
kvadrant
Nastavitelný v režimu RUN Hodnota
Normální
Rozšířený
-
9
-
-
-
9
9
9
Funkce
WE
0 až 200 %
Pro DV6-340-075 až DV6-340-45K
150
0 až 180 %
Pro DV6-340-55k až DV6-340-132K
no
Funkce není aktivní
0 až 200 %
Pro DV6-340-075 až DV6-340-45K
0 to 180 %
Pro DV6-340-55k až DV6-340-132K
no
Funkce není aktivní
0 až 200 %
Pro DV6-340-075 až DV6-340-45K
0 až 180 %
Pro DV6-340-55k až DV6-340-132K
no
Funkce není aktivní
0 až 200 %
Pro DV6-340-075 až DV6-340-45K
0 až 180 %
Pro DV6-340-55k až DV6-340-132K
no
Funkce není aktivní
150
150
150
1) Je-li aktivní SLV řízení, měli byste v PNU b083 (→ sekce „Nosná frekvence", strana 164) nastavit nosnou frekvenci alespoň na 2,1 kHz.
112
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programovatelné digitální výstupy 11 až 15
Okamžité zastavení (IP) a podpětí (UV) – jen DV6
Signály UV (podpětí) a IP (okamžité zastavení) mohou být
přiřazeny jednomu z digitálních výstupů 11 až 15.
Výstup UV je aktivován, když napětí DC meziobvodu klesne pod
stanovenou mezní hodnotu. CPU monitoruje napětí DC
meziobvodu a jakmile klesne pod určitou hodnotu, je výstupní
napětí vypnuto, aby se zabránilo poškození přístroje. To je důležité,
jelikož když pohon vyžaduje plný výkon a napětí DC meziobvodu
klesne, roste proud, který může vést k neočekávanému odpojení
kvůli přetížení nebo nadproudu.
Výstup IP je aktivován při výpadku napájecího napětí nebo při
přepětí. S pomocí této funkce je monitorováno vstupní napětí, což
umožňuje provést rychlejší odpojení.
Monitorování napětí nepracuje, pokud nastane výpadek fáze
síťového napájení (L1, L2, L3) a řídicí elektronika je napájena
externě přes svorky R0-T0.
► Naprogramujte jeden z digitálních výstupů 11 až 15 jako IP
zadáním hodnoty 08 do příslušného PNU (C021 až C025) nebo
do PNU C026 pro signální reléové kontakty K11-K12.
► Naprogramujte jeden z digitálních výstupů 11 až 15 jako UV
zadáním hodnoty 09 do příslušného PNU (C021 až C025) nebo
do PNU C026 pro signální reléové kontakty K11-K12.
Implicitně je IP přiřazen digitálnímu výstupu 15.
113
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programování svorek řídicích signálů
Doba provozu (RNT) a doba připojení sítě (ONT)
Naprogramujte jeden z digitálních výstupů 11 až 15 jako RNT
zadáním hodnoty 11 do příslušného PNU (C021 až C025) nebo
do PNU C026 pro signální reléové kontakty K11-K12.
Frekvenční měnič D..6 počítá dobu, po kterou je v režimu RUN
(BĚH) (dobu provozu), a dobu, po kterou je připojen k napájení ze
sítě ∆ULN (doba připojení sítě). Digitální výstup nakonfigurovaný
jako RNT se stává aktivním, když je překročena doba provozu
nastavená pod PNU b034. Digitální výstup nakonfigurovaný jako
ONT také využívá parametr PNU b043. Výstup ONT se stává
aktivním, když je D..6 připojeno k napájecímu napětí ∆ULN déle, než
po dobu nastavenou pod PNU b043. Můžete nastavit jeden
z digitálních výstupů jako RNT nebo ONT, ale ne oba současně.
Obrázek 118: Digitální výstup 11 nakonfigurovaný ONT (doba
připojení sítě)
Obrázek 116: Digitální výstup 11 nakonfigurovaný RNT (doba
provozu)
Obrázek 119: Funkční diagram pro ONT (doba připojení sítě)
∆ULN: Napájecí napětí
► Naprogramujte jeden z digitálních výstupů 11 až 15 jako ONT
zadáním hodnoty 12 do příslušného PNU (C021 až C025) nebo
do PNU C026 pro signální reléové kontakty K11-K12.
Obrázek 117: Funkční diagram pro RNT (dobu provozu)
PNU
Název
b034
Doba provozu nebo
doba připojení sítě
překročena
Nastavitelný v režimu
Normální
Rozšířený
-
9
Hodnota
Funkce
0 až 65530 hod Když je překročena zde zadaná doba, stává se aktivním buď
digitální výstup nastavený jako RNT (doba provozu) nebo
digitální výstup nastavený jako ONT (doba připojení sítě).
114
WE
0
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programovatelné digitální výstupy 11 až 15
Tepelné přetížení motoru (THM)
Je-li motorový proud větší než nastavený vypínací proud (závisí na
frekvenčním měniči), vydá frekvenční měnič poruchové hlášení E05
a vypne výstupní napětí ∆U2. S digitálním výstupem nastaveným
jako THM vydává frekvenční měnič signál před vydáním
poruchového hlášení. Výstup THM je aktivován, když motor překročí
proud nastavený pod PNU C061 (vypínací proud v %). Veličina
vypínacího proudu závisí na vypínací charakteristice definované
pod PNU b013 (→ sekce „Elektronická ochrana motoru", strana
154).
Frekvenční měniče D..6 simulují bimetalický prvek na ochranu
motoru. S jeho implicitním nastavením to ukazuje ilustrační
charakteristika.
Obrázek 121: Digitální výstup 11 nakonfigurovaný jako THM
(tepelné přetížení motoru)
Obrázek 120: Příklad vypínací charakteristiky při použití DV6-34011K s vypínacím proudem nastaveným na 46 A
t: Doba vypnutí
► Pod PNU C061 zadejte procentuální hodnotu vypínací
charakteristiky, při které je aktivován výstup THM.
► Naprogramujte jeden z digitálních výstupů 11 až 15 jako THM
zadáním hodnoty 13 do příslušného PNU (C021 až C025) nebo
do PNU C026 pro signální reléové kontakty K11-K12.
I: Proud motoru
Podrobný popis jak nastavovat parametry PNU b012 až b020
vypnutí najdete v sekci „Elektronická ochrana motoru", strana 154.
PNU
C061
Název
Upozornění na
tepelné přetížení
Nastavitelný v režimu RUN
Normální
Rozšířený
-
9
Hodnota
0 až 100 %
115
Funkce
Zadaná hodnota se týká vypínací charakteristiky, nastavené
pod PNU b012 až b020. Když je překročena zde nastavená
hodnota, je aktivován digitální výstup nastavený jako THM.
WE
0
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programování svorek řídicích signálů
Digitální výstup poruchového hlášení (jen DV6)
Touto funkcí můžete definovat, zda DV6 vydá chybové hlášení jako
tříbitově kódovaný signál na digitální výstupy 11 až 13 nebo čtyřbitově
kódovaný signál na výstupy 11 až 14.
► Pod PNU C062 specifikujte výstup digitálního poruchového hlášení.
PNU
C062
Název
Nastavitelný v režimu RUN Hodnota
Digitální
poruchové
hlášení
Normální
Rozšířený
-
9
Funkce
WE
00
Žádný výstup na digitální výstupy
00
01
Tříbitově kódovaný výstup na digitální výstupy 11 až 13
02
Čtyřtově kódovaný výstup na digitální výstupy 11 až 14
Tabulka níže ukazuje všechna digitální poruchová hlášení.
Digitální výstup
4-bitově kódované
3-bitově kódované
14
13
12
11
Poruchové hlášení Příčina
Poruchové hlášení
Příčina
0
0
0
0
Žádné
-
Žádné
-
0
0
0
1
E01 až E04
Nadproud
E01 až E04
Nadproud
0
0
1
0
E05
Přetížení
E05
Přetížení
0
0
1
1
E07, E15
Přepětí
E07, E15
Přepětí
0
1
0
0
E09
Podpětí
E09
Podpětí
0
1
0
1
E16
Občasný výpadek sítě
E16
Občasný výpadek sítě
0
1
1
0
E30
Porucha IGBT
E30
Porucha IGBT
0
1
1
1
E06
Přetížení brzdného ústrojí
-
-
1
0
0
0
E08, E11, E23
• Porucha EEPROM
• Poruch CPU
• Porucha GA
-
-
1
0
0
1
E10
Porucha v proudovém
transformátoru
-
-
1
0
1
0
E12, E13, E35, E36
-
-
1
0
1
1
E14
• Vnější poruchové hlášení
• Spuštěná ochrana před
neočekávaným spuštěním
• Porucha termistoru
• Porucha vnější brzdy
Zemní spojení
-
-
1
1
0
0
-
-
-
-
1
1
0
1
E21
Přehřátí výkonové části
-
-
1
1
1
0
E24
Fázová porucha sítě
-
-
1
1
1
1
E50 až E79
• Porucha RS 485
• Porucha slotu 1 nebo 2
• Porucha 0 až 9
-
-
116
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Svorky signálního relé K11, K12, K14
Svorky signálního relé K11, K12, K14
Pokud se vyskytne porucha, je zapnuto signální relé (přepínací
kontakt). Spínací podmínky mohou být dle potřeby naprogramovány.
Implicitně se signální reléový výstup použije pro signalizaci poruch, ale
můžete ho také použít jako normální programovatelný digitální výstup.
Abyste to provedli, zadejte vhodnou hodnotu do PNU b026 (implicitní
hodnota: 05, výstup používaný pro signalizaci poruch).
Tabulka 20:
Implicitní nastavení signálního relé
Implicitní nastavení signálního relé
Překonfigurované svorky signálního relé (PNU C036 = 00)
Porucha nebo je D..6 vypnut
Signál Run (běh)
Poruchové hlášení
Signál Run nebo je D..6 vypnut
Napětí
Provozní stav
K11-K12
K11-K14
Napětí
Provozní stav
K11-K12
K11-K14
Zapnuto
Normální
Zapnuto
Porucha
Rozepnuto
Sepnuto
Zapnuto
Normální
Sepnuto
Rozepnuto
Sepnuto
Rozepnuto
Zapnuto
Porucha
Rozepnuto
Sepnuto
Vypnuto
-
Sepnuto
Rozepnuto
Vypnuto
-
Sepnuto
Rozepnuto
► Do PNU C026 zadejte typ signalizace.
► Pro konfiguraci kontaktů K11-K12 nebo K11-K14 jako spínací nebo
rozpínací kontakty v PNU C036 použijte výše uvedenou tabulku.
Svorky výstupních relé K23-K24 a K33-K34 (jen DF6)
Tyto svorky mohou být naprogramovány pro stejné funkce jako signální
relé K11-K12-K14. Funkce – viz tabulka 18 na straně 101.
Zvolená funkce se zadává do parametru PNU C021 (relé K23-K24) a
PNU C022 (relé K33-K34).
PNU
Svorka
C021
K23-K24
C022
K33-K34
PNU Svorka
Nastavitelný v režimu
RUN
Normální Rozšířený
9
-
Hodnota
C031 K23-K24 00 nebo
C032 K33-K34 01
Hodnota
WE
→ Tabulka 18
01
00
Nastavitelný
Funkce
v režimu RUN
kontaktu
Normální Rozšířený
-
9
WE
00: Spínací
00
01: Rozpínací
117
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Programování svorek řídicích signálů
PNU Název
C026 Signál na výstupu
signálního relé
C036 Výstup signálního
relé
Nastavitelný v režimu RUN
Normální
Rozšířený
-
9
-
9
Hodnota
Funkce
Strana
WE
00
RUN: Provoz
104
05
01
FA1: Frekvence dosažena
102
02
FA2: Frekvence překročena
102
03
OL: Alarm přetížení
105
04
05
OD: Systémová odchylka PID mimo toleranci
AL: Porucha
106
107
06
FA3: Frekvence (v daném rozsahu) dosažena
102
07
OTQ: Točivý moment dosažen (překročen) – jen DV6
110
08
IP: Výpadek sítě, okamžité zastavení
113
09
UV: Podpětí
113
10
TRQ: Omezení točivého momentu – jen DV6
111
11
RNT: Překročena doba běhu
114
12
ONT: Překročena doba připojení k síti
114
13
THM: Tepelné přetížení motoru
115
19
BRK: Signál povolení externí brzdy – jen DV6
108
20
BER: Porucha brzdy - jen DV6
108
21
ZS: Nulová rychlost – jen DV6
-1)
22
DSE: Překročena rychlostní odchylka – jen DV6
-1)
23
POK: Nastavení polohy – jen DV6
-1)
24
FA4: Frekvence překročena – jen DV6
102
25
FA5: Frekvence dosažena – jen DV6
102
26
OL2: Alarm přetížení 2 – jen DV6
105
00
K11-K14 sepnuto při poruchovém hlášení
-
01
K11-K14 sepnuto při přivedení napájecího napětí
-
1) → Ohledně modulu kodéru DE6-IOM-ENC - viz příručka AWB8240-1431..
Po výskytu poruchy je příslušné poruchové hlášení uchováno i po
vypnutí napájecího napětí. Toto poruchové hlášení může být proto
znovu vyvoláno z registru poruch při opětovném zapnutí napětí.
Nicméně měnič je resetován, když je přístroj vypnut, tj. poruchové
hlášení nebude po opětovném zapnutí měniče vydáváno na
svorkách signálního relé.
→ Pokud nicméně má být signál poruchy uchován i po
opětovném zapnutí měniče, musí se použít relé s přídrží
(samopřídrž).
Věnujte pozornost tomu, že když je výstup signálního relé konfigurován
jako rozpínací kontakt (implicitní nastavení), existuje prodleva od
momentu zapnutí napájecího napětí do sepnutí výstupu AL, a že
poruchové hlášení pro výstup AL se proto objeví na krátkou dobu po
zapnutí napájení.
118
01
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
6
Nastavení parametrů
Parametry uvedené v této sekci mohou být nastaveny s použitím
ovládací klávesnice na měniči.
Níže uvedené možnosti seřízení a nastavení jsou uspořádány
tematicky podle jejich funkce, což poskytuje jasný přehled všech
parametrů přiřazených určitým funkčním oblastem (např. sekce
„DC brždění (DCB)", PNU A051 až A059).
U druhého a třetího souboru parametrů můžete přiřadit některým z
parametrů doplňkové hodnoty. Pro tyto parametry obsahuje
sloupec PNU druhou nebo třetí hodnotu. Parametry z prvního
souboru parametrů mají „0“ za písmenem, například F002.
Parametry z druhého souboru parametrů mají „2“ za písmenem,
například F202, a parametry z třetího souboru parametrů tam mají
„3“, například F302. Souhrn všech parametrů druhého a třetího
souboru parametrů najdete v sekci „Použití druhého a třetího
souboru parametrů (SET/SET3)“, strana 86.
119
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Nastavení parametrů
Nastavení parametrů zobrazení
Tato sekce popisuje parametry, s pomocí kterých můžete nastavit, co
se bude zobrazovat na ovládacím LCD panelu za chodu měniče.
PNU
Název
Funkce
d001
Výstupní frekvence v Hz
Zobrazení výstupní frekvence od 0,5 do 400 Hz. Rozsvítí se signálka „Hz" na ovládacím
panelu.
d002
Proud motoru v A
Zobrazení výstupního proudu od 0,01 do 999,9 A (filtrované zobrazení s časovou konstantou
100 ms). Rozsvítí se kontrolka "A" na ovládacím panelu.
d003
Směr otáčení
d004
Skutečná hodnota x součinitel
Zobrazení:
• F pro provoz po směru hodinových ručiček (vpřed),
• r pro provoz proti směru hodinových ručiček (vzad),
• 0 pro stop
Jen při aktivní PID regulaci. Součinitel je nastaven pod PNU A75 a může mít hodnotu od 0,01
do 99,99; implicitní nastavení je 1,0.
d005
Stav digitálních vstupů 1 až 8
d006
Stav digitálních výstupů 11 až 15 a
reléového výstupu K14. (DV6)
Stav reléových výstupů (DF6)
Příklad: Jsou aktivovány digitální vstupy 1, 3, 5 a 7. Digitální vstupy 2, 4,
6 a 8 jsou deaktivovány.
Příklad: Jsou aktivovány digitální výstupy 11, 13, a 15. Digitální výstupy
12 a 14 a signálový výstup K14 jsou deaktivovány. (DV6)
Příklad: Jsou aktivovány reléové výstupy K23 a K14. Reléový výstup
K33 je deaktivován. (DF6)
d007
Výstupní frekvence x součinitel
Zobrazení součinu hodnoty součinitele (PNU b086) a výstupní frekvence v rozsahu 0,01 až
99990.
Příklady:
• Zobrazení 11.11 odpovídá 11,11,
• 111.1 odpovídá 111,1,
• 1111. odpovídá 1111,
• 1111 odpovídá 11110.
d012
Točivý moment motoru
- 300,0 až + 300,0%
d013
Výstupní napětí
0 až 600 V
d014
Elektrický příkon
0,0 až 999,9 kW
d016
Doba běhu měniče
0 až 999, v 1 000 hod/jednotku
d017
Doba připojení sítě
0 až 999 hod, 1 000 až 9999 hod (100 až 999 khod)
d080
Celkový počet poruch
d081
První (nejnovější) porucha
Zobrazení nejaktuálnějšího poruchového hlášení a (po stisku tlačítka PRG) výstupní frekvence,
proudu motoru a ss napětí meziobvodu v momentě, kdy nastala porucha. Není-li žádné
poruchové hlášení přítomno, tak displej ukazuje ---
d082
Druhá porucha
Zobrazení předposledního poruchového hlášení.
d083
Třetí porucha
Zobrazení třetího nejaktuálnějšího poruchového hlášení.
d084
Čtvrtá porucha
Zobrazení čtvrtého nejaktuálnějšího poruchového hlášení.
d085
Pátá porucha
Zobrazení pátého nejaktuálnějšího poruchového hlášení.
d086
Šestá porucha
Zobrazení šestého nejaktuálnějšího poruchového hlášení.
d090
Upozornění
120
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Základní funkce
Základní funkce
Zobrazení/zadání hodnoty frekvence
PNU F001 zobrazuje aktuální hodnotu žádané frekvence nebo
aktuální pevnou frekvenci. Frekvence můžete změnit pomocí
směrových kláves a uložit je v souladu s nastavením PNU A001 a
stupňů pevné frekvence FF1 až FF4 (digitální vstupy) (→ sekce
„Výběr pevné frekvence (FF1 až FF4)", strana 69).
Pomocí PNU F001 můžete změnit parametry, i když byla
nastavena ochrana parametrů PNU b031 (→ strana 83).
Zobrazení/zadání hodnoty žádané frekvence
• pomocí analogových vstupů, PNU A01 = 01 (implicitně):
- O (0 až 10 V),
- O2 (-10 V až +10 V) nebo
- OI (4 až 20 mA),
• přes PNU F001 nebo PNU A020, PNU A001 = 02.
Pokud specifikujete žádanou frekvenci pomocí PNU A020
(→ strana 123), můžete zadat novou hodnotu pod PNU F001,
která je automaticky uložena do PNU A020.
► Změna dosavadní hodnoty pomocí směrových
kláves.
► Uložte upravenou hodnotu pomocí tlačítka ENTER.
Pokud jste neaktivovali žádné pevné frekvence, PNU F001
zobrazuje hodnotu žádané frekvence.
Hodnota žádané frekvence může být přiřazena jedním ze tří
způsobů závislým na PNU A001:
Uložená hodnota je automaticky zapsána do PNU A020.
• pomocí potenciometru na ovládacím panelu měniče, PNU A001 =
00;
Pokud jste pomocí funkcí FF1 až FF4 digitálních vstupů aktivovali
pevné frekvence, PNU F001 udává hodnotu právě zvolené pevné
frekvence.
PNU Název
F001 Vstup/indikace
hodnoty žádané
frekvence
Nastavitelný v režimu RUN
Normální
Rozšířený
9
9
Hodnota
0,0 až
400 Hz
Zobrazení/zadávání pevných frekvencí
Podrobnosti o změně pevných frekvencí najdete v sekci „Zadání
pevných frekvencí do PNU F001“, strana 71.
Funkce
WE
Rozlišovací schopnosti ±0,1 Hz
Žádaná frekvence může být definována různými způsoby:
• Pomocí PNU F001 nebo A020: Zadejte hodnotu 02 pod
PNU A001.
• Pomocí potenciometru na ovládacím panelu: Zadejte
hodnotu 00 pod PNU A001.
• Pomocí napěťového signálu 0 až 10 V nebo -10 až +10 V
nebo proudového signálu 4 až 20 mA na vstupních
svorkách O nebo Ol: Zadejte hodnotu 01 pod PNU A001.
• Pomocí digitální vstupů nakonfigurovaných jako FF1 až
FF4 nebo SF1 až SF7. Po výběru požadovaného stupně
pevné frekvence může být zadána frekvence pro příslušný
stupeň.
Zobrazení hodnoty žádané frekvence je závislé na tom,
která metoda byla pro nastavení hodnoty žádané frekvence
použita.
0,0
Doba rozběhu 1
Doba rozběhu 1 definuje dobu, za kterou motor dosáhne po vydání
signálu start své konečné frekvence.
PNU
Název
F002 Doba rozběhu 1
F202
F302
Nastavitelný v režimu RUN
Normální
Rozšířený
9
9
Hodnota
Funkce
0,01 až 3 600 s Rozlišovací schopnost 0,01 s při zadávání 0,01 až 99,99
Rozlišovací schopnost 0,1 s při 100,0 až 999,9 Rozlišovací
schopnost 1 s při 1 000 až 3 600 s
121
WE
30,0
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Nastavení parametrů
Doba zastavení 1
Doba zastavení 1 určuje dobu, za kterou se motor zastaví na 0 Hz
po signálu stop.
PNU Název
F003 Doba zastavení 1
F203
F303
Nastavitelný v režimu RUN
Normální
Rozšířený
9
9
Hodnota
Funkce
0,01 až 3 600 s Rozlišovací schopnost 0,01 s při zadávání 0,01 až 99,99
Rozlišovací schopnost 0,1 s při 100,0 až 999,9 Rozlišovací
schopnost 1 s při zadávání 1 000 až 3 600
WE
30,0
Směr otáčení
Směr otáčení určuje směr, kterým se motor otáčí po vydání signálu
start.
PNU Název
F004 Směr otáčení
Nastavitelný v režimu RUN
Normální
Rozšířený
9
9
Hodnota
Funkce
00
Motor běží po směru hodinových ručiček.
Motor běží proti směru hodinových ručiček.
01
122
WE
00
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Nastavení parametrů frekvence a parametrů signálu start
Nastavení parametrů frekvence a parametrů signálu start
Tato kapitola popisuje metody pro nastavení parametrů signálu start
a parametrů základní frekvence.
Definice hodnoty žádané frekvence
Pomocí PNU A001 zadejte metodu definování hodnoty žádané
frekvence:
• pomocí potenciometru na ovládacím panelu
• přes analogový vstup O (0 až 10 V) nebo O2 (-10 až +10 V)
nebo Ol (4 až 20 mA)
• pomocí PNU F001 nebo PNU A020
• přes sériové rozhraní RS 485
• pomocí slotu 1 nebo 2 pro doplňkové moduly
PNU
Název
A001 Zadání hodnoty
žádané
frekvence
Nastavitelný v režimu RUN
Normální
Rozšířený
-
-
A020 Hodnota žádané
frekvence
9
9
F001 Zobrazení/zadání
hodnoty
frekvence
9
9
Hodnota
Funkce
00
Definování potenciometrem na ovládacím panelu měniče
01
Definování přes analogový vstup O (0 až 10 V) nebo O2 (±10
V) nebo Ol (4 až 20 mA)
02
Definice pomocí PNU F001 a/nebo PNU A020
03
sériové rozhraní RS 485
04
Definování přes volitelný modul ve slotu 1
05
Definování přes volitelný modul ve slotu 2
0,1 až 400 Hz
Můžete zadat hodnotu žádané frekvence. Abyste to provedli,
zadejte do PNU A001 hodnotu 02.
Zobrazení aktuální hodnoty žádané frekvence nebo hodnoty
aktuální pevné frekvence. Upravené hodnoty se uloží pomocí
tlačítka ENTER podle volby digitálních vstupů
nakonfigurovaných jako FF1 až FF4 (→ sekce „Výběr pevné
frekvence (FF1 až FF4)", strana 69).
Rozlišovací schopnosti ± 0,01 Hz.
Signál start
Pomocí PNU A002 nastavíte, jak má být vydáván signál start:
• přes digitální vstupy, například přes vstup FW nebo digitální vstup
nakonfigurovaný jako REV,
• pomocí tlačítka ZAPNOUT na ovládacím panelu měniče,
• přes sériové rozhraní RS 485,
• pomocí slotu 1 nebo 2 pro doplňkové moduly.
123
WE
01
0,0
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Nastavení parametrů
PNU
Název
A002 Signál start
Nastavitelný v režimu RUN
Normální
Rozšířený
-
-
Hodnota
Funkce
01
Signál start ke spuštění motoru je vydán přes digitální
vstupy, například přes vstup FW nebo digitální vstup
nakonfigurovaný jako REV.
02
Signál start ke spuštění motoru je vydán tlačítkem
ZAPNOUT ( I ) na ovládacím panelu.
03
Signál start ke spuštění motoru je vydán přes rozhraní
RS 485.
04
Signál start ke spuštění motoru je vydán přes volitelný
modul ve slotu 2.
05
Signál start ke spuštění motoru je vydán přes volitelný
modul ve slotu 2.
124
WE
01
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Nastavení parametrů frekvence a parametrů signálu start
Základní frekvence
Základní frekvence je frekvence, při které výstupní napětí dosahuje
své maximální hodnoty.
PNU Název
Nastavitelné v režimu
RUN
Hodnota
WE
30 až 400 Hz
50
Normální Rozšířený
A003 Základní
A203 frekvence
A303
-
-
Maximální konečná frekvence
Existuje-li frekvenční rozsah při konstantním napětí nad základní
frekvencí definovanou pomocí PNU A003, je tento rozsah určen
pomocí PNU A004. Maximální konečná frekvence nesmí být nižší
než základní frekvence.
Obrázek 122: Maximální konečná frekvence
f1: Základní frekvence
f2: Maximální konečná frekvence
PNU Název
Nastavitelné v režimu
RUN
Hodnota
WE
30 až 400 Hz
50
Normální Rozšířený
A004 Maximální
A204 konečná
A304 frekvence
-
-
125
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Nastavení parametrů
Napěťově/frekvenční charakteristiky a napěťový boost
Boost (doplňkové zvýšení napětí)
Funkce boost zvyšuje napětí U/f charakteristiky (a následně
zvyšuje točivý moment) v nižším frekvenčním rozsahu. Manuální
boost zvyšuje napětí ve frekvenčním rozsahu od rozběhové
frekvence (implicitní nastavení: 0,5 Hz) o polovinu základní
frekvence (25 Hz při implicitním nastavení 50 Hz) v každém
provozním stavu (rozběh, ustálený provoz, zpomalování),
nezávisle na zátěži motoru. Při automatickém boostu je naopak
napětí zvýšeno podle zatížení motoru. Napěťový boost může
zapříčinit poruchové hlášení a vypnutí z důvodu proudového
přetížení .
Manuální napěťový boost působí pouze tehdy, když PNU A044
obsahuje hodnotu 00 (implicitní, lineární ∆U/f charakteristika) nebo
01 (kvadratická ∆U/f charakteristika).
Obrázek 123: Charakteristiky napěťového boostu
Nastavení parametrů:
A041 = 00
A042 = 50
A043 = 10,0
A044 = 00
A045 = 100
PNU Název
Nastavitelný v režimu RUN
Hodnota
Normální
Rozšířený
A041 Charakteristiky
A241 napěťového boostu
-
-
A042 Procentuální
A242 hodnota
A342 manuálního boostu
9
9
0,0 až 20 %
A043 Frekvence
A243 maximálního
A343 napěťového boostu
(% ze základní
frekvence)
9
9
0,0 až 50 %
Funkce
WE
00
Manuální napěťový boost, zvýšení je vždy aktivní
00
01
Automatický napěťový boost, zvýšení dle skutečného zatížení
t
Nastavení
přírůstku napětí při manuálním boostu.
1,0
Napěťově/frekvenční charakteristiky
Pod PNU A044 a A045 upravte chování měniče D..6 tak, aby
odpovídalo jeho zátěži. Pod PNU A044 nastavte charakteristiky
točivého momentu frekvenčního měniče D..6 (viz níže). Pod PNU A044
nastavte charakteristiky točivého momentu frekvenčního měniče D..6
(viz níže). PNU A045 se vztahuje k napětí nastavenému pod PNU
A082.
Lineární ∆U/f charakteristika
Pro konstantní točivý moment zadejte hodnotu 00 pod PNU A044
(implicitní hodnota). Frekvenční měnič D..6 pak zvyšuje výstupní napětí
∆U2 na lineární rampě až do základní frekvence v PNU A003.
126
Nastavení frekvence při nejvyšším napěťovém boostu jako
procentuální hodnoty základní frekvence (PNU A003).
5,0
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Napěťově/frekvenční charakteristika a napěťový boost
Nastavitelná ∆U/f charakteristika
Pro volně programovatelný točivý moment zadejte hodnotu 02 pod
PNU A044. Pod PNU b100 až b113 můžete zadat měniči D..6 sedm
různých párů frekvence-napětí. Nicméně, frekvence f1 až f7 musí
mít následovně rostoucí hodnoty: f1 ≤ f2 ≤ f3 ≤ ... ≤ f7. Napětí ∆U1o až
∆U7o jsou volně nastavitelná.
Obrázek 124: Lineární ∆U/f charakteristika
∆U2: Výstupní napětí
f0:
Výstupní frekvence
Kvadratická ∆U/f charakteristika
Pro snížený točivý moment zadejte hodnotu 01 pod PNU A044.
Frekvenční měnič D..6 pak zvyšuje výstupní napětí ∆U2 na lineární
rampě do f = 10% základní frekvence v PNU A003. Pak D..6
zvyšuje ∆U2 po kvadratické rampě (snížené) až do základní
frekvence dle PNU A003.
Obrázek 126: Nastavitelná ∆U/f charakteristika
∆U2: Výstupní napětí
f0:
Výstupní frekvence
f7 může být až do maximální frekvence D..6. ∆U7o může být až do
vstupního napětí ∆U1 nebo napětí nastavených pod PNU A082.
Obrázek 125: Kvadratická ∆U/f charakteristika
∆U2: Výstupní napětí
f0:
Výstupní frekvence
Obrázek 127: Hranice volně nastavitelné ∆U/f charakteristiky
∆U2: Výstupní napětí
f0:
Výstupní frekvence
Využíváte-li nastavitelnou ∆U/f charakteristiku, nejsou již déle platné
následující parametry:
• PNU A003: Základní frekvence
• PNU A004: Konečná frekvence
• PNU A041: Charakteristika napěťového boostu
127
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Nastavení parametrů
SLV řízení a SLV řízení v okolí 0 Hz
Vektorové řízení s volitelným modulem DE6-IOM-ENC
Pomocí SLV řízení a SLV řízení v okolí 0 Hz můžete dosáhnout
vysokého výstupního točivého momentu a stability rychlosti.
Podrobný popis SLV řízení najdete v sekci „SLV a automatické
načtení parametrů motoru“, strana 171.
Pokud používáte modul zpětné vazby (kodér) DE6-IOM-ENC a
chcete ho používat pro regulaci točivého momentu motoru,
nastavte PNU A044 na 05. Podrobný popis viz příručka AWB82401416... modulu kodéru.
PNU
Název
A044 Napěťově/
A244 frekvenční
A344 charakteristiky
Nastavitelný v režimu RUN
Normální
Rozšířený
-
-
Hodnota
Funkce
WE
00
Lineární U/f charakteristika (konstantní točivý moment)
01
02
Kvadratická U/f charakteristika (snížený točivý moment)
03
Bezsenzorové vektorové řízení (SLV)1)
04
SLV v okolí 0 Hz1)
05
Vektorové řízení1) s volitelným modulem DE6-IOM-ENC
Uživatelsky definovaná U/f charakteristika
9
9
20 až 100 %
vstupního
napětí
b100 Frekvenční
koordináta f1
-
-
0 až 400 Hz
b101 Napěťová
koordináta ∆U1o
-
-
0 až ∆U12) nebo První napěťová koordináta charakteristiky ∆U/f 3)
PNU A082
b102 Frekvenční
koordináta f2
-
-
0 až 400 Hz
b103 Napěťová
koordináta ∆U2o
-
-
0 až ∆U12) nebo Druhá napěťová koordináta charakteristiky ∆U/f 3)
PNU A082
b104 Frekvenční
koordináta f3
-
-
0 až 400 Hz
b105 Napěťová
koordináta ∆U3o
-
-
0 až ∆U12) nebo Třetí napěťová koordináta charakteristiky ∆U/f 3)
PNU A082
b106 Frekvenční
koordináta f4
-
-
0 až 400 Hz
b107 Napěťová
koordináta ∆U4o
-
-
0 až ∆U12) nebo Čtvrtá napěťová koordináta charakteristiky ∆U/f 3)
PNU A082
b108 Frekvenční
koordináta f5
-
-
0 až 400 Hz
b109 Napěťová
koordináta ∆U5o
-
-
0 až ∆U12) nebo Pátá napěťová koordináta charakteristiky ∆U/f 3)
PNU A082
b110 Frekvenční
koordináta f6
-
-
0 až 400 Hz
b111 Napěťová
koordináta ∆U6o
-
-
0 až ∆U12) nebo Šestá napěťová koordináta charakteristiky ∆U/f 3)
PNU A082
b112 Frekvenční
koordináta f7
-
-
0 až 400 Hz
A045 Výstupní napětí
00
128
Výstupní napětí může
být nastavena 20 až
100 % vstupního
napětí.
První frekvenční koordináta charakteristiky ∆U/f 3)
Druhá frekvenční koordináta charakteristiky ∆U/f 3)
Třetí frekvenční koordináta charakteristiky ∆U/f 3)
Čtvrtá frekvenční koordináta charakteristiky ∆U/f 3)
Pátá frekvenční koordináta charakteristiky ∆U/f 3)
Šestá frekvenční koordináta charakteristiky ∆U/f 3)
Sedmá frekvenční koordináta charakteristiky ∆U/f 3)
100
0
0,0
0
0,0
0
0.0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
PNU
Název
b113 Napěťová
koordináta ∆U7o
Napěťově/frekvenční charakteristika a napěťový
boost
Nastavitelný v režimu RUN
Normální
Rozšířený
-
-
Hodnota
Funkce
0 až ∆U12) nebo Sedmá napěťová koordináta charakteristiky ∆U/f 3)
PNU A082
1) Je-li aktivní SLV řízení, měli byste v PNU b083 (→ sekce „Nosná
frekvence", strana 164) nastavit nosnou frekvenci alespoň na
2,1 kHz.
2) ∆U1 = vstupní napětí měniče D..6
3) Nemusíte nastavovat všechny frekvenční a napěťové koordináty.
D..6 automaticky dopočítává charakteristickou křivku.
129
WE
30,0
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Nastavení parametrů
DC brždění (DCB - stejnosměrná proudová brzda)
Pro aktivaci DC brždění:
• 00: DC brždění začíná, když je aktivován vstup DB, a končí,
když uplynul čas definovaný pod PNU A055.
• 01: brždění začíná, jakmile je aktivován vstup DB, a končí, když
je vstup DB deaktivován.
• použijte signál stop (PNU A051 = 01) nebo
• aktivujte digitální vstup nakonfigurovaný jako DB (→ sekce
„Aktivace stejnosměrného brždění DB", strana 88).
Přivedením impulsního DC napětí na stator motoru je v rotoru
indukován brzdný moment a působí proti otáčení motoru. Pomocí
DC brždění může být dosažena vysoká úroveň přesnosti zastavení
a nastavení polohy.
DC brždění může být také aktivováno před rozběhem motoru,
například v aplikacích s výtahy a dopravníky (uvolnění
mechanické přídržné brzdy) nebo u pohonů, které jsou ovládány
v závislosti na proměnných veličinách procesů, jako jsou
ventilátory, čerpadla a kompresory.
Pod PNU A051 specifikujte, zda je DC brždění aktivováno
automaticky, když je dosažena frekvence nastavená pod PNU
A052 a/nebo když je aktivován vstup DB.
Do PNU A057 zadejte brzdicí moment před rozběhem (0 až
100 %). Motor pak před rozběhem zabrzdí.
Do PNU A052 zadejte frekvenci, na které je aktivováno DC brždění,
když je PNU A051 nastaveno na 00 .
Pod PNU A058 zadejte dobu brždění během rozběhu.
Pod PNU A059 nastavte frekvenci pulsů pro DC brždění. Pro
hodnoty nad 5 kHz uvažujte snížení brzdného výkonu (viz níže).
Pod PNU A053 zadejte prodlevu, která musí uplynout před aktivací
DC brždění po aktivaci vstupu DB nebo po dosažení rozběhové
frekvence.
Výstraha!
DC brždění způsobuje dodatečné ohřívání motoru. Měli
byste proto nastavit co nejnižší brzdný moment (PNU A054
a A057) a co nejkratší dobu brždění (PNU A055 a A058).
Do PNU A054 zadejte brzdicí moment mezi 0 a 100 %.
Pod PNU A055 zadejte dobu brždění.
Pod PNU A056 specifikujte chování brždění při aktivním vstupu
DB.
PNU
A051
Název
DC brždění
Nastavitelný v režimu RUN
Hodnota
Funkce
WE
00
Normální
Rozšířený
-
9
00
Automatické DC brždění vypnuto
01
Automatické DC brždění aktivováno
A052
Frekvence
aktivace
-
9
0 až 60 Hz
Když je PNU A051 nastaven na 01, je DC brždění aktivováno
při poklesu aktuální frekvence pod zde zadanou frekvenci.
0,50
A053
Prodleva před
bržděním
-
9
0 až 5 s
Když je dosažena frekvence nastavená pomocí PNU A052
nebo když je aktivován vstup DB, motor volnoběžně dojíždí po
zde zadanou dobu před aktivací DC brždění.
0,0
A054
Brzdný moment
při zastavování
-
9
0 až 100%
Rozsah nastavení brzdicího momentu během zpomalování
motoru.
0
A055
Doba brždění při zastavování
9
0 až 60 s
Doba DC brždění při zastavování.
0,0
A056
Chování při
aktivaci vstupu
DB
-
9
00
DC brždění začíná, když je aktivován vstup DB, a končí, když
uplynul čas definovaný pod PNU A055.
01
-
9
01
Brždění začíná, jakmile je aktivován vstup DB, a končí, když je
vstup DB deaktivován.
Brzdný moment
před rozběhem
-
9
0 až 100 %
Rozsah nastavení brzdicího momentu před rozběhem motoru.
A057
130
0
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
PNU
Název
DC brždění (DCB)
Nastavitelný v režimu RUN
Hodnota
Funkce
WE
0,0
Normální
Rozšířený
-
9
0 až 60 s
Doba DC brždění před rozběhem.
-
0,5 až 15 kHz
Frekvence impulsů pro DC brždění; platí pro DV6-340-075 až 3,0
DV6-340-55K (viz snížení výkonu).
0,5 až 10 kHz
Frekvence impulsů pro DC brždění; platí pro DV6-340-75k až
DV6-340-132K (viz snížení výkonu).
A058
Doba brždění
před rozběhem
A059
Brzdná frekvence fB
Snížení výkonu pro DC brždění
Frekvenční měniče D..6 používají brzdnou frekvenci fB, která může
být upravena pomocí PNU A059, aby bylo generováno pro DC
brždění požadované napětí. Tato frekvence není stejná jako
frekvence impulsů během provozu motoru, nastavená pod PNU
b083. Čím vyšší je nastavená brzdná frekvence, tím nižší je relativní
brzdný moment MB (→ obr. 128 a obr. 129).
Obrázek 129: Snížení výkonu pro DC brždění
DF6-340-75K až DF6-340-132K
MB: Brzdný moment
fB: Brzdná frekvence
Obrázek 128: Snížení výkonu pro DC brždění
DV6-340-075 až DV6-340-55K
MB: Brzdný moment
fB: Brzdná frekvence
131
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Nastavení parametrů
Rozsah provozní frekvence
Pro vyloučení rezonance v pohonném systému je možné pod PNU
A063 až A068 naprogramovat tři zakázaná frekvenční pásma. V
příkladu (→ obr. 131) je první frekvenční pásmo (PNU A063)
definováno při 15 Hz, druhé (PNU A065) při 25 Hz a třetí (PNU
A067) při 35 Hz. V příkladu jsou šířky těchto pásem (nastavitelné
parametry PNU A064, A066 a A068) nastaveny na 1 Hz.
Rozsah frekvence určený hodnotami zadanými pod PNU b082
(počáteční frekvence) a PNU A004 (konečná frekvence) může být
omezen pomocí PNU A061 a A062 (→ obr. 130). Jakmile
frekvenční měnič přijme povel start, přivede do motoru frekvenci
nastavenou pod PNU A062.
Obrázek 130: Horní limit frekvence (PNU A061) a dolní limit
frekvence (PNU A062)
Obrázek 131: Zakázané frekvence
PNU
Název
Nastavitelný v režimu RUN
Normální
Rozšířený
-
9
Hodnota
0 až 400 Hz
Funkce
A061
A261
Maximální provozní
frekvence
A062
A262
Minimální provozní
frekvence
0 až 400 Hz
0,0
A063
První zakázaná frekvence
0 až 400 Hz
0,0
A064
Šířka prvního pásma
0 až 10 Hz
0,5
A065
Druhá zakázaná frekvence
0 až 400 Hz
0,0
A066
Šířka druhého pásma
0 až 10 Hz
0,5
A067
Třetí zakázaná frekvence
0 až 400 Hz
0,0
A068
Šířka třetího pásma
0 až 10 Hz
0,5
132
Tato funkce je deaktivována zadáním 0,0
WE
0,0
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Rozběhová pauza
Rozběhová pauza
Pomocí této funkce můžete určit pauzu v rozběhové rampě, během
které zůstane výstupní frekvence konstantní. Je-li během rozběhu
frekvenční měnič přetížen, například při rozběhu s velkou zátěží
nebo při rozběhu motorů ve zpětném směru, můžete použít tuto
funkci pro definování doby, během které neprobíhá žádné
zrychlování, to zabrání přetížení frekvenčního měniče. Do PNU
A069 zadejte frekvenci, na které má pauza začínat. PNU A070
určuje délku pauzy.
U motorů běžících v obráceném směru tato funkce udržuje
výstupní napětí a výstupní frekvenci nízko, dokud se motor
nezastaví a běží v požadovaném směru před zrychlováním na
určené rozběhové rampě.
Obrázek 132: Funkční diagram pro rozběhovou pauzu
f0: Výstupní frekvence
fs: Žádaná frekvence
PNU Název
A069
Frekvence
prodlevy
A070
Prodleva
Nastavitelný v režimu RUN
Normální
Rozšířený
-
9
Hodnota
Funkce
WE
0 až 400 Hz
Když je tato frekvence dosažena, začíná běžet pauza.
0,00
0 až 60 s
Nastavení doby trvání pauzy.
0,0
133
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Nastavení parametrů
PID regulátor
Frekvenční měniče D..6 mají standardně PID regulaci. Proto
mohou být použity např. v regulátorech průtoku s ventilátory a
čerpadly. PID regulace má následující charakteristiky:
• S pomocí nastavení měřítka můžete porovnávat žádanou
hodnotu regulované veličiny a/nebo aktuální hodnotu signálu s
aktuálními fyzikálními veličinami (např. průtok vzduch a vody,
teplota, atd.) a prohlížet je na displeji měniče.
• Hodnota žádané frekvence může být zadána pomocí
ovládacího panelu frekvenčního měniče nebo pomocí vnějšího
digitálního signálu (pevné frekvence). Je zde k dispozici
šestnáct různých hodnot představených frekvencí. Kromě toho
může být hodnota žádané frekvence definována pomocí
analogového vstupního signálu (0 až 10 V nebo 4 až 20 mA).
• Pomocí měniče D..6 může být aktuální hodnota regulované
veličiny regulována zpětnou vazbou přes napěťový analogový
vstup (až do 10 V) nebo přes proudový analogový vstup (až do
20 mA).
• Rozsah pro zpětnou vazbu aktuální hodnoty regulované veličiny
může být přizpůsoben (např. 0 až 5 V, 4 až 20 mA nebo jiné
rozsahy).
PID regulace
„P" znamená Proporcionální, „l" znamená Integrační a „D"
znamená Derivační. V regulační technice se kombinace těchto tří
složek nazývá PID regulace se zpětnou vazbou, PID regulace nebo
PID řízení. PID řízení se používá v mnoha typech aplikací, např.
pro řízení průtoku vzduchu a vody nebo pro řízení tlaku a teploty.
Výstupní frekvence měniče je řízena PID řídicím algoritmem tak,
aby byla odchylka mezi žádanou hodnotou a aktuální hodnotou co
nejmenší. Obrázek níže ilustruje PID regulaci ve formě blokového
schématu.
Obrázek 133: Blokové schéma PID regulace
G1:
w:
x:
P1:
B1:
1
2
3
4
Frekvenční měniče řady D..6
Žádaná hodnota
Aktuální hodnota
Regulovaná veličina
Převodník měřené hodnoty
→ PID řízení je možné pouze po definování rozsahu a typu žádané
hodnoty (w) a používané aktuální hodnoty (x).
134
Regulační odchylka
Měnič
Ventilátory, čerpadla nebo podobná zařízení
Žádaná frekvence
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
PID regulátor
I: Integrační složka
Příklad na následujícím obrázku znázorňuje systém řízení ventilátoru:
Tato složka koriguje výstupní frekvenci integrací regulační
odchylky. V případě čistě proporcionálního řízení zapříčiní velká
regulační odchylka velkou změnu výstupní frekvence. Ale je-li
regulační odchylka velmi malá, je změna výstupní frekvence také
velmi malá. Z toho plyne problém, že regulační odchylka zde
nemůže dosáhnout nulové hodnoty. Odtud plyne potřeba integrační
složky.
Integrační složka způsobí neustálé sčítání systémové odchylky a
tak může být odchylka snížena na nulu. Převrácená hodnota
integračního zisku je integrační doba Ti = 1/Kj.
U frekvenčních měničů D..6 nastavte integrační dobu (Ti). Hodnota
může být mezi 0,5 s a 3 600 s. Pro vypnutí integrační složky
zadejte 0,0.
Obrázek 134: Příklad systému řízení ventilátoru
D: Derivační složka
G1:
w:
x:
P1:
B1:
1
Tato složka způsobuje derivaci regulační odchylky. Protože čistě
proporcionální řízení používá aktuální hodnotu regulační odchylky
a čistě integrační řízení používá hodnoty z předchozích zásahů,
vyskytne se v řízení procesu vždy určitá prodleva. Derivační složka
toto chování kompenzuje.
Frekvenční měniče řady D..6
Žádaná hodnota
Aktuální hodnota
Regulovaná veličina
Převodník měřené hodnoty
Ventilátor
Derivační řízení opravuje výstupní frekvenci podle rychlosti změny
regulační odchylky. Výstupní frekvence může být tedy
kompenzována velice rychle.
P: Proporcionální složka
Kd může být nastavena mezi 0 a 100 s.
Tato složka zajišťuje, aby byl vztah mezi výstupní frekvencí a
regulační odchylkou proporcionální. Pod PNU A072 můžete
specifikovat proporcionální zisk (Kp) v procentech.
Následující obrázek ilustruje vztah mezi regulační odchylkou a
výstupní frekvencí. Vysoká hodnota Kp, má za následek rychlou
reakci na změnu regulační odchylky. Pokud je hodnota Kp příliš
vysoká, systém se stává nestabilním.
PID regulace
PID regulace kombinuje P, l a D složky popsané v předchozích
odstavcích. Pro dosažení optimálního řídicího algoritmu se musí
nastavit každý ze třech PID parametrů. Rovnoměrné chování
regulace bez velkých skoků výstupní frekvence je zaručeno
proporcionální součástí; integrační součást minimalizuje existující
trvalou regulační odchylku a derivační součást zajišťuje rychlou
odezvu na rychle se měnící aktuální hodnotu.
Derivační řízení je založeno na derivaci regulační odchylky. Je
velmi citlivé a reaguje i na nežádoucí rušivé signály, což může mít
za následek nestabilitu systému. Derivační řízení není nutné pro
řízení průtoku, tlaku nebo teploty.
Obrázek 135: Proporcionální zisk Kp
x: Regulační odchylka
Maximální výstupní frekvence je na obr. 135 definována jako 100 %. V
PNU A072 můžete nastavit Kp 0,2 a 5,0.
135
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Nastavení parametrů
Nastavení PID parametrů
Hodnoty PID parametrů musí být vybrány v závislosti na aplikaci a
charakteristikách řízeného systému. Pro dosažení efektivní PID
regulace jsou důležité následující body:
• stabilní chování v ustáleném stavu
• rychlá odezva
• malá systémová odchylka v ustáleném stavu
Parametry Kp, Ti a Kd musí být nastaveny ve stabilním provozním
pásmu. Obecným pravidlem je, že zvýšení jednoho z parametrů
Kp, Ki (= snížení Tj) a Kd vytvoří systém s rychlejší odezvou. Velmi
vysoké zvýšení vyvolá nestabilitu systému, protože vracená
aktuální hodnota začne oscilovat, v nejhorším případě má za
následek divergentní chování (→ obr. 136 až obr. 139):
Obrázek 138: Uspokojující chování regulace
w: Žádaná hodnota
1 Regulovaná veličina
Obrázek 136: Divergentní chování
Obrázek 139: Pomalá regulace, velká statická regulační odchylka.
w: Žádaná hodnota
1 Regulovaná veličina
w: Žádaná hodnota
1 Regulovaná veličina
Následující tabulka obsahuje pokyny pro nastavení každého
parametru:
Tabulka 21:
Změna žádané
hodnoty
Žádaná
hodnota a
aktuální
hodnota
Obrázek 137: Oscilace, tlumená
w: Žádaná hodnota
1 Regulovaná veličina
Po zvýšení Kp
136
Nastavení regulačních dob regulátoru
způsobí pomalou odezvu
Zvyšte proporcionální
složku (Kp)
způsobí rychlou, ale
nestabilní reakci
Nastavte nižší složku P
liší se hodně
Snižte integrační složku
Tj
přibližují se po oscilaci
Nastavte vyšší složku I
odezva je stále pomalá
Zvyšte složku D (Kd)
odezva je stále nestabilní Nastavte nižší složku D
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
PID regulátor
Struktura a parametry PID regulátoru
Můžete přepínat mezi dvěma režimy pomocí PNU A071 (PID
regulace aktivní/neaktivní).
PID regulace aktivní/neaktivní
Frekvenční měniče D..6 mohou pracovat v jednom z následujících
dvou řídicích režimů:
• Frekvenční řízení aktivní (tj. PID řízení je neaktivní)
• PID regulace aktivní
PNU Název
A071 PID regulace
aktivní/neaktivní
Nastavitelný v režimu RUN
Normální
Rozšířený
-
9
Hodnota
Funkce
WE
00
PID regulace není používána (neaktivní)
00
01
PID řízení je používáno (aktivní)
Frekvenční řízení je standardní regulační metodou používanou
mnoha frekvenčními měniči. Hodnota žádané frekvence je
definována řídicí jednotkou (ovládacím panelem), jako analogový
napěťový nebo proudový signál nebo pomocí 4-bitového
digitálního povelu, přivedeného na svorky řídicích signálů.
Parametr
Následující obrázek ilustruje, které parametry se podílí na PID
regulaci. Uvedené parametry (např. PNU A072) odpovídají
označením parametrům frekvenčního měniče:
Pomocí PID regulace v uzavřené smyčce je výstupní frekvence
měniče řízena řídicím algoritmem tak, aby byla zajištěna nulová
odchylka mezi žádanou a aktuální hodnotou regulované veličiny.
Obrázek 140: PID regulační parametry
w: Žádaná hodnota regulované veličiny
x:
Aktuální hodnota regulované veličiny
f0:
Výstupní frekvence
1
2
137
Definování žádané hodnoty frekvence pomocí ovládacího
panelu, pevné frekvence
Analogové definování žádané hodnoty pomocí
potenciometru, analogových vstupů (U nebo I)
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Nastavení parametrů
PNU
Název
A001 Definice žádané
hodnoty
Nastavitelný v režimu
RUN
Normální
Rozšířený
-
-
Hodnota
Funkce
00
Definování potenciometrem na ovládacím panelu měniče
01
Definování přes analogový vstup O (0 až 10 V) nebo Ol (4 až
20 mA)
02
Definování přes PNU F001 a/nebo PNU A020
WE
01
A011 Frekvence při min.
signálu aktuální
hodnoty
-
9
0 až 400 Hz
Frekvence, která odpovídá minimální hodnotě PNU A013.
0,0
A012 Frekvence při max.
signálu aktuální
hodnoty
-
9
0 až 400 Hz
Frekvence, která odpovídá maximální hodnotě PNU A014.
0,0
A013 Minimální signál
aktuální hodnoty
-
9
0 až 100 %
Minimální možné napětí nebo proud signálu aktuální hodnoty
(např. 0% = 0 V nebo 4 mA).
0
A014 Maximální signál
aktuální hodnoty
-
9
0 až 100 %
Maximální možné napětí nebo proud aktuální hodnoty (např.
100 % = 10 V nebo 20 mA).
100
d004 Aktuální hodnota x
součinitel
9
9
F001 Zadání/zobrazení
hodnoty frekvence
9
9
A072 P složka PID
regulace
9
A073 l složka PID regulace
Jen při aktivní PID regulaci. Součinitel je nastaven pod PNU
A075 a může mít hodnotu od 0,01 do 99,99. Implicitní hodnota
je 1,0.
-
0,1 až 400
Hz
Rozlišovací schopnosti ±0,1 Hz
Žádaná hodnota může být definována různými způsoby:
• Pomocí PNU F001 nebo A020: Zadejte hodnotu 02 pod PNU
A001.
• Pomocí potenciometru na ovládacím panelu: Zadejte hodnotu
00 pod PNU A001.
• Pomocí napěťového signálu 0 až 10 V nebo proudového
signálu 4 až 20 mA na vstupních svorkách O nebo Ol: Zadejte
hodnotu 01 pod PNU A001.
• Pomocí digitální vstupů nakonfigurovaných jako FF1 až FF4
nebo SF1 až SF7.
Zobrazení hodnoty žádané frekvence je závislé na tom, která
metoda byla pro nastavení hodnoty žádané frekvence použita.
0,0
9
0,2 až 5,0
Rozsah nastavení proporcionální složky PID regulace
1,0
9
9
9
9
0 až 3 600 s Čas nastavení Ti integrační složky PID regulace
1,0
0,0 až 100 s Čas nastavení Td diferenciální složky PID regulace
0,0
A075 Součinitel žádané
hodnoty PID
regulátoru
-
-
0,01 až
99,99
Definování žádané hodnoty nebo zobrazení aktuální hodnoty
regulované veličiny může být vynásobeno součinitelem. Tak
mohou být mí sto frekvence definovány/zobrazeny příslušné
veličiny (např. průtok, teplota apod.).
1,00
A076 Signál aktuální
hodnoty pro PID
regulaci – zpětná
vazba
-
-
00
Signál aktuální hodnoty na analogovém vstupu Ol (4 až 20 mA)
01
Signál aktuální hodnoty na analogovém vstupu O (0 až 10 V)
A074 D složka PID
regulace
138
00
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
PID regulátor
Vnitřní výpočty regulátoru
Všechny výpočty algoritmů PID regulace se interně provádějí v
procentech, takže mohou být použity různé fyzikální jednotky, jako:
2
• tlak (N/m ),
3
• průtok (m /min),
• teplota (°C) atd.
Žádaná hodnota a aktuální hodnoty ze zpětné vazby mohou být tedy
srovnávány jako procentuální.
K dispozici je také užitečná funkce změny měřítka (PNU A075). Když je
tato funkce použita, můžete přímo definovat žádanou hodnotu jako
požadovanou hodnotu fyzikální veličiny a zobrazení žádané a aktuální
hodnoty také jako hodnoty fyzikální veličiny.
Dále je k dispozici přizpůsobení analogového signálu zpětné vazby
(PNU A011 až A014), pomocí kterého můžete definovat rozsah
založený na signálu zpětné vazby aktuální hodnoty. Následující grafy
znázorňují způsob fungování této funkce.
139
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Nastavení parametrů
Definice žádané hodnoty
Zpětná vazba aktuální hodnoty a přizpůsobení signálu
aktuální hodnoty
Existují tři způsoby zadání žádané hodnoty:
Signál aktuální hodnoty regulované veličiny můžete zavést do PID
regulátoru:
• ovládací panel
• vstup (4-bitový) přes svorky digitálních řídicích signálů
• analogový vstup (svorky O-L nebo OI-L)
• pomocí analogového signálu napětí na svorce řídicích
signálů O (maximálně 10 V)
• pomocí analogového signálu proudu na svorce řídicích
signálů Ol (maximálně 20 mA)
Je-li žádaná hodnota definována svorkami digitálních řídicích
signálů, definujte požadovanou hodnotu v PNU A021 až A035.
Postup nastavení je podobný tomu, který se používá v režimu
frekvenčního řízení (tj. s neaktivovaným PID regulátorem) pro
nastavení příslušných pevných frekvencí (→ sekce „Výběr pevné
frekvence (FF1 až FF4)", strana 69).
Pomocí PNU A076 vyberte jednu ze dvou dostupných metod.
Pro přizpůsobení PID regulátoru příslušné aplikaci může být
hodnota signálu zpětné vazby upravena a přizpůsobena tak, jak je
znázorněno na obrázku 141:
Obrázek 141: Přizpůsobení analogového signálu zpětné vazby
Jak je ukázáno na grafech, žádaná hodnota musí být uvnitř platného
rozsahu na svislé ose, pokud jste nastavili funkce PNU A011 a A012 na
hodnotu jinou než 0. V případě, že chybí signál zpětné vazby, nemůže
být zaručeno stabilní řízení. To znamená, že frekvenční měnič bude:
• vydávat maximální frekvenci,
• přejde do režimu stop nebo
• bude vydávat minimální mezní frekvenci.
140
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
PID regulátor
Nastavení funkce změny měřítka
Příklad: Na prvním diagramu na obrázku 141 odpovídá signálu
20 mA ze zpětné vazby 100 % vnitřního signálu - součinitele PID.
3
Pokud, například, je aktuální průtok 60 m /min se signálem zpětné
vazby 20 mA, je parametr pomocí PNU A075 nastaven na 0,6 (=
60/100). PNU d004 pak zobrazuje hodnotu aktuálního průtoku a
žádaná hodnota může být zadána přímo jako hodnota průtoku
3
v m /min.
Změna měřítka umožňuje zobrazení žádané a aktuální hodnoty a
přímé zadávání žádané hodnoty ve správných fyzikálních
jednotkách. Pro tento účel se jako základ bere 100 % aktuální
hodnoty. Implicitně jsou vstupy a zobrazení v hodnotách 0 až
100 %.
Implicitní nastavení výrobcem
Obrázek 142: Příklad nastavení funkce změny měřítka
w: Žádaná hodnota
x: Aktuální hodnota
1
Ventilátor
Souhrn použitých parametrů
Tabulka dole obsahuje vysvětlení těchto parametrů jak pro
frekvenční řídicí režim, tak i pro PID režim:
Frekvenční měniče D..6 používají stejné parametry jak pro
frekvenční řízení, tak pro PID režim. Označení příslušných
parametrů se týká pouze frekvenčního řídicího režimu, ve kterém
se používají nejčastěji. Když se používá PID režim, některé z
parametrů mají jiné označení.
PNU
Význam parametrů, když jsou použity v
frekvenčním řídicím režimu
PID režimu
d004
-
Zobrazení aktuální hodnoty regulované veličiny
F001
Zobrazení výstupní frekvence
Zobrazení žádané hodnoty
A001
Definice žádané hodnoty frekvence
Definice žádané hodnoty
A011
Minimální frekvence (jednotky: Hz)
Aktuální hodnota regulované veličiny v % při minimální hodnotě A013
(jednotky: %)
A012
Maximální frekvence (jednotky: Hz)
Aktuální hodnota regulované veličiny v % při maximální hodnotě A014
(jednotky: %)
A013
Minimální analogová hodnota vstupu (jednotky: %)
Minimální akceptovaná hodnota napětí nebo proudu zpětné vazby
(jednotky: %)
A014
Maximální analogová hodnota vstupu (jednotky: %)
Maximální akceptovaná hodnota napětí nebo proudu zpětné vazby
(jednotky: %)
A021 až A035
Pevné frekvence 1 až 15
Digitálně nastavitelné žádané hodnoty 1 až 15
141
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Nastavení parametrů
PNU
Význam parametrů, když jsou použity v:
frekvenčním řídicím režimu
A071
PID režimu
-
PID regulace aktivní/neaktivní
A072
P složka PID regulátoru
A073
l složka PID regulátoru
A074
D složka PID regulátoru
A075
Součinitel žádané hodnoty (pro změnu měřítka) PID regulátoru
A076
Vstup zpětné vazby pro PID regulátor
Nastavení ve frekvenčním řídicím režimu
Po každé změně parametru doby rozběhu a zastavení musí být
znovu upraveny parametry PNU A072, A073 a A074.
Před tím, než použijete PID režim, musíte nakonfigurovat parametry v režimu frekvenčního řízení. Dodržujte následující dva body:
Zakázaná frekvenční pásma/rozsah frekvence
Rozběhová a zpomalovací rampa
Zakázaná frekvenční pásma musí být definována tak, aby
vyhovovala následujícímu požadavku: Změna signálu aktuální
hodnoty zpětné vazby nesmí proběhnout během provádění
skokové změny frekvence při průchodu zakázaným frekvenčním
pásmem. Existuje-li stabilní pracovní bod uvnitř zakázaného
frekvenčního pásma, nastává oscilace mezi oběmi konečnými
hodnotami tohoto pásma.
Výstupní frekvence vypočítaná PID algoritmem není ihned na
výstupu frekvenční ho měniče, jelikož výstupní frekvence je
ovlivněna nastavenou dobou rozběhu a dobou zastavení. I když je
definována např. velká složka D, rychlost změny výstupní
frekvence je zásadně ovlivněna dobou rozběhu a dobou
zastavení.To může způsobit nestabilní chování regulace.
Konfigurace zdroje žádané hodnoty a aktuální hodnoty
Pro dosažení stabilního chování v každém rozsahu PID regulace
musí být doba rozběhu a zastavení nastavena co nejnižší.
Vstup aktuální
hodnoty
V PID režimu musíte nejdříve specifikovat, jak má být definována
žádaná frekvence a kde se bude snímat aktuální hodnota. Tabulka
níže obsahuje požadovaná nastavení:
Def.žádané hodnoty:
Vestavěný ovládací
panel
Digitálně přes řídicí
svorky (pevné
frekvence)
Vestavěný
potenciometr
Napěťový analogový
vstup O-L
Proudový analogový
vstup OI-L
Napěťový analogový
vstup
(O-L: 0 až 10 V)
PNU A001 = 02
PNU A076 = 01
PNUA001 = 02
PNUA076 = 01
PNUA001 = 00
PNUA076 = 01
-
PNU A001 = 01
PNU A076 = 01
Proudový analogový
vstup
(OI-L: 4 až 20 mA)
PNU A001 = 02
PNU A076 = 00
PNUA001 = 02
PNUA076 = 00
PNUA001 =00
PNUA076 = 00
PNU A001 = 01
PNU A076 = 00
-
Nastavení žádaných hodnot
Žádaná hodnota a aktuální hodnota nemohou být
poskytovány přes tu samou analogovou vstupní svorku.
Nejdříve zvolte požadovaný počet různých žádaných hodnot (až
do 16) z následující tabulky. Pod PNU A021 (odpovídá první
žádané hodnotě) až A035 (odpovídá 15. žádané hodnotě) zadejte
žádanou hodnotu. PNU A020 a F001 odpovídá 0. žádané
hodnotě.
Když je v PID provozu vydán signál stop, frekvenční měnič brzdí a
zastavuje podle nastavené zpomalovací rampy.
Funkce změna měřítka
→
Nastavte změnu měřítka na regulovanou fyzikální veličinu, jak je to
vyžadováno vaší aplikací, například na průtok, tlak nebo teplotu.
Podrobný popis najdete v sekci „Nastavení funkce změny měřítka“,
strana 141.
Nastavení žádané hodnoty pomocí digitálních vstupů
Při nastavování žádané frekvence pomocí digitálních vstupů (4bitové) musí být dodrženy následující body:
Přiřazení digitálních vstupů
Frekvenční měniče DV6 mají osm (DF6 jen 5) programovatelných
digitálních vstupů. Přiřaďte funkce FF1 až FF4 čtyřem vstupům s
použitím PNU C001 až C008.
142
Je-li změněno měřítko, žádané hodnoty musí být zadány
jako hodnoty fyzikální veličiny dle technologie v souladu
s tímto měřítkem.
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
PID regulátor
Příklady pro nastavení Kp a Ti
No.
FF4
FF3
FF2
FF1
Číslo žádané hodnoty (PNU)
1
0
0
0
0
Žádaná hodnota 0 (PNUA020
nebo F001)
2
0
0
0
1
Žádaná hodnota 1 (PNUA021)
3
0
0
1
0
Žádaná hodnota 2 (PNUA022)
4
0
0
1
1
Žádaná hodnota 3 (PNU A023)
5
0
1
0
0
Žádaná hodnota 4 (PNUA024)
Začněte nastavením pouze P složky (l a D = 0).
6
0
1
0
1
Žádaná hodnota 5 (PNUA025)
7
0
1
1
0
Žádaná hodnota 6 (PNU A026)
8
0
1
1
1
Žádaná hodnota 7 (PNU A027)
9
1
0
0
0
Žádaná hodnota 8 (PNU A028)
► Nejdříve zadejte velmi malou proporcionální složku pod PNU
A072 a zkontrolujte výsledek.
► Je-li to nezbytné, pomalu tuto hodnotu zvyšujte, dokud nebude
dosaženo přijatelné chování výstupu.
10
1
0
0
1
Žádaná hodnota 9 (PNU A029)
11
1
0
1
0
Žádaná hodnota 10 (PNU A023)
12
1
0
1
1
Žádaná hodnota 11 (PNUA031)
13
1
1
0
0
Žádaná hodnota 12 (PNU A032)
14
1
1
0
1
Žádaná hodnota 13 (PNU A033)
15
1
1
1
0
Žádaná hodnota 14 (PNU A034)
16
1
1
1
1
Žádaná hodnota 15 (PNU A035)
Zkontrolujte výstupní frekvenci nebo signál zpětné vazby aktuální
hodnoty pomocí osciloskopu (→ obr. 136 až obr. 139, strana 136).
Použijte dvě různé žádané hodnoty a přepínejte mezi nimi s
použitím svorek digitálních řídicích signálů.
Výstup by měl po nastavení parametrů vždy vykazovat stabilní
chování.
Nastavení P složky
Eventuálně nastavte velmi vysokou P složku a sledujte chování
výstupního signálu. Je-li chování nestabilní, nastavte nižší hodnotu
P a sledujte výsledek. Tento postup opakujte.
Je-li chování nestabilní, snižte P součást.
P složka je správná, když systémová odchylka dosáhne stabilního
stavu v přijatelných krajních mezí.
Nastavení integrační součásti a srovnání Kp
► Nejdříve zadejte pod PNU A073 velmi malou integrační složku.
► P složku trochu snižte.
1: Zapnuto
0: Vypnuto
Nesnižuje-li se systémová odchylka, snižte trochu integrační
složku. Stává-li se funkční charakteristika ve výsledku
nestabilní, snižte P složku.
Pokud např. požadujete jen maximálně čtyři různé žádané hodnoty,
postačí použít jen FF1 a FF2; pro pět až osm různých žádaných
hodnot jsou nezbytné pouze tři vstupy FF1 až FF3.
► Opakujte tento postup, dokud nenajdete správné nastavení
parametrů.
Aktivace PID režimu
► Pod PNU A071 zadejte hodnotu 01.
Poznámka o funkci AVR
Toto zadání můžete provést na samém počátku, před provedením
všech ostatních nastavení.
Pokud jste nastavili funkci AVR (PNU A081) na 02, je tím
deaktivována funkce automatické regulace napětí při aktivní PID
regulaci pouze během brždění motoru a motor může v závislosti na
aplikaci začít „kopat". Jinými slovy, motor místo plynulého běhu
střídavě zrychluje a zpomaluje. V tomto případě nastavte funkci
AVR na 01 (vypnuto).
143
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Nastavení parametrů
Příklady aplikací
Řízení průtoku
Tato část obsahuje praktické příklady nastavení.
Příklad na obrázku níže má dvě žádané hodnoty 150 m /min a
3
300 m /min:
3
Obrázek 143: Příklad řízení průtoku
w:
x:
B1:
P1:
1
Žádaná hodnota, 4-bitová, digitální
3
Aktuální hodnota zpětné vazby (500 m /min při 20 mA)
Převodník měřené hodnoty
Snímač průtoku
Čerpadlo
PNU
Význam v režimu PID řízení
Hodnota
Poznámky
F001
Žádaná hodnota
150
Přímé zadání „150 m3/min"; byla nastavena
funkce změny měřítka
A001
Zadání žádané frekvence
02
Ovládací panel
A011
Aktuální hodnota regulované veličiny při minimální hodnotě A013 (jednotky:
%)
0
0%
A012
Aktuální hodnota regulované veličiny při maximální aktuální hodnotě A014
(jednotky: %)
100
100 %
A013
Minimální akceptovaná hodnota napětí nebo proudu zpětné vazby (v %)
20
20 %
A014
Maximální akceptovaná hodnota napětí nebo proudu zpětné vazby (v %)
100
100 %
A021
Digitálně nastavitelná žádaná hodnota 1
300
300 m3/min
A071
PID regulace aktivní/neaktivní
01
PID režim aktivní
A072
P složka PID regulace
-
Závisí na aplikaci
A073
l složka PID regulace
-
A074
D složka PID regulace
-
A075
Součinitel změny měřítka hodnot PID regulace
5,0
100 % při 500 m3/min
A076
Signál aktuální vstupní hodnoty pro PID regulaci
00
Zpětná vazba na svorkách OI-L
144
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
PID regulátor
Řízení teploty
Při řízení průtoku v předchozím příkladě výstupní frekvence
frekvenčního měniče roste, je-li signál zpětné vazby menší než
žádaná hodnota, a klesá, je-li signál zpětné vazby větší než
žádaná hodnota. Při řízení teploty musí být realizováno opačné
chování:
je-li teplota nad žádanou hodnotou, měnič musí zvyšovat svoji
výstupní frekvenci pro zvýšení otáček připojeného ventilátoru.
Následující obrázek obsahuje příklad řízení teploty se dvěmi
žádanými hodnotami 20 a 30 °C:
Obrázek 144: Příklad řízení teploty
w:
x:
B1:
P1:
1
Žádaná hodnota, 4-bitová, digitální
Aktuální hodnota zpětné vazby (50 °C při 10 V)
Převodník měřené hodnoty
Teplotní čidlo
Ventilátor
PNU
Význam v režimu PID řízení
Hodnota
F001
Žádaná hodnota
20
A001
Zadání žádané frekvence
02
Přímé zadání „20 °C", byla
nastavena funkce změny měřítka
Ovládací panel
A011
Aktuální hodnota regulované veličiny při minimální hodnotě
A013 (jednotky: %)
100
100 %
A012
Aktuální hodnota regulované veličiny při maximální aktuální
hodnotě A014 (jednotky: %)
0
0%
A013
Minimální akceptovaná hodnota napětí nebo proudu zpětné vazby
(v %)
0
0%
A014
Maximální akceptovaná hodnota napětí nebo proudu zpětné
vazby (v %)
100
100 %
A021
Digitálně nastavitelná žádaná hodnota 1
30
30 °C
A071
PID regulace aktivní/neaktivní
01
PID režim aktivní
A072
P složka PID regulace
-
Závisí na aplikaci
A073
l složka PID regulace
-
A074
D složka PID regulace
-
A075
Součinitel změny měřítka hodnot PID regulace
0,5
100 % při 50 °C
A076
Signál aktuální vstupní hodnoty pro PID regulaci
01
Zpětná vazba na svorkách OI-L
145
Poznámky
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Nastavení parametrů
Automatická regulace napětí (AVR)
Generátorický provoz motoru bez funkce AVR má za následek
zvýšení napětí na meziobvodu ve fázi zpomalování (zvláště při
velmi krátkých dobách brždění), které také vede k příslušnému
zvýšení napětí motoru. Zvýšení napětí motoru způsobí zvýšení
brzdného momentu. Z tohoto důvodu můžete pod PNU A081
deaktivovat funkci AVR pro zpomalování.
Funkce AVR stabilizuje napětí motoru v případě kolísání na
stejnosměrném meziobvodu (DC link). Toto kolísání je výsledkem
např.:
• nestabilního napájení ze sítě nebo
• poklesů napětí nebo špiček na meziobvodu, způsobených
krátkými dobami rozběhu a brždění.
Stabilní napětí motoru poskytuje velmi vyrovnaný moment, zvláště
během rozběhu.
PNU
Název
Nastavitelný v režimu RUN
Normální
Rozšířený
A081 Charakteristika
funkce AVR
-
-
A082 Napětí motoru
pro funkci AVR
-
-
Hodnota
Funkce
WE
00
Funkce AVR aktivní během celého provozu.
02
01
02
Funkce AVR není aktivní.
Funkce AVR aktivní během provozu kromě zpomalování.
380, 400, 415,
400 V řady: 380, 400, 415, 440, 460, 480 V
440, 460, 480
Je-li síťové napětí vyšší než jmenovité napětí motoru, zadejte
síťové napětí pod PNU A082 a snižte výstupní napětí v PNU A045
na jmenovité napětí motoru.
Příklad: Při síťovém napětí 440 V a jmenovitém napětí motoru
400 V zadejte hodnotu 440 pod PNU A082 a hodnotu 91 % (=
400/440 x 100 %) pod PNU A045.
146
400
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Režim úspory energie
Režim úspory energie
Režim úspory energie je určen zvláště pro aplikace s čerpadly a
ventilátory, které po delší dobu pracují s nižší zátěží. V tomto režimu je
výstupní napětí automaticky přizpůsobeno zátěži motoru, tím se ze sítě
neodebírá více energie, než je pro provoz nutné.
Když zadáte hodnotu 01 pod PNU A085, můžete pod PNU A086
upravit dobu odezvy režimu úspory energie. Krátkou dobou odezvy se
dosahuje přesnější a dlouhou dobou odezvy méně přesné přizpůsobení
napětí.
Hodnota 02 pod PNU A085 aktivuje fuzzy logiku optimalizované úspory
energie.
PNU
A085
A086
Název
Režim úspory
energie
Doba odezvy
Nastavitelný v režimu RUN
Normální
Rozšířený
-
-
9
9
Hodnota
Funkce
WE
00
Režim úspory energie není aktivní
00
01
Režim úspory energie je aktivní
02
Režim úspory energie s aktivní fuzzy logikou
0 až 100 s
Doba odezvy pro přizpůsobení napětí
147
50,0
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Nastavení parametrů
Časové rampy
Během provozu můžete přepnout z časových ramp
nakonfigurovaných pod PNU F002 a F003 na rampy
naprogramované pod PNU A092 a A093. To můžete udělat
přivedením vnějšího signálu na vstup 2CH kdykoli, nebo když jsou
dosaženy frekvence nastavené pod PNU A095 a A096.
Obrázek 145: Časové rampy
t1: Doba rozběhu 1
t2: Doba rozběhu 2
PNU
Název
Nastavitelný v režimu
RUN
Normální Rozšířený
Hodnota
Funkce
WE
9
9
A094 Přepnutí z první na
A294 druhou časovou
rampu
-
-
A095 Frekvence přepnutí
A295 doby rozběhu
-
-
0,00 až 400,0 Hz Zde nastavte frekvenci, při které proběhne přepnutí z první
na druhou dobu rozběhu.
0,0
A096 Frekvence přepnutí
A296 doby zastavení
-
-
0,00 až 400,0 Hz Zde nastavte frekvenci, při které proběhne přepnutí z první
na druhou dobu zastavení.
0,0
A092 Druhá doba rozběhu
A292
A392
0,01 až 3 600 s
Druhá doba rozběhu a zastavení
0,1 až 999,9 s; rozlišovací schopnost: 0,1 s
1 000 až 3 000 s; rozlišovací schopnost: 1 s
15
00
Přepnutí na druhou časovou rampu, je-li na digitálním vstupu
2CH přítomen aktivní signál.
00
01
Přepnutí na druhou časovou rampu, když jsou dosaženy
frekvence zadané v PNU A095 a/nebo A096.
A093 Druhá doba
A293 zastavení
A393
148
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Rozběhové a zpomalovací charakteristiky
Rozběhové a zpomalovací charakteristiky
Pod PNU A097 definujte charakteristiku rozběhové rampy. To
se týká první a druhé časové rampy Můžete si vybrat se čtyř
možností (→ obr. 146):
•
•
•
•
Mimoto můžete určit zakřivení křivky u S a U charakteristik. Pro
tento účel je k dispozici deset hodnot. Hodnota 01 znamená
nejmenší zakřivení, hodnota 10 největší (→ obr. 148). PNU A131
obsahuje zakřivení pro rozběh, PNU A132 zakřivení pro
zpomalování.
lineární rozběh, hodnota 00 (implicitně)
rozběhová charakteristika „S“, hodnota 01
rozběhová charakteristika „U“, hodnota 02
obrácená rozběhová charakteristika „U“, hodnota 03
Obrázek 146: Rozběhové charakteristiky
Pod PNU A098 definujte charakteristiku zpomalovací rampy
tím samým způsobem, jako pro rozběhovou (→ obr. 147):
•
•
•
•
lineární zpomalování, hodnota 00 (implicitně)
zpomalovací charakteristika „S“, hodnota 01
zpomalovací charakteristika „U“, hodnota 02
obrácená zpomalovací charakteristika „U“, hodnota 03
Obrázek 147: Zpomalovací charakteristiky
Obrázek 148: Zakřivení křivky u S a U charakteristik.
149
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Nastavení parametrů
PNU
Název
A097 Rozběhová
charakteristika
A098 Zpomalovací
charakteristika
Nastavitelný v režimu RUN
Normální
Rozšířený
-
-
-
A131 Zakřivení
rozběhové
charakteristiky
-
A132 Zakřivení
zpomalovací
charakteristiky
-
-
9
9
Hodnota
Funkce
00
Lineární rozběh motoru na první a druhé časové rampě
01
Rozběhová „S“ charakteristika motoru na první a druhé časové
rampě
02
Rozběhová „U“ charakteristika motoru na první a druhé časové
rampě
03
Obrácená rozběhová „U“ charakteristika motoru na první a druhé
časové rampě
00
Lineární zpomalení motoru na první a druhé časové rampě
01
Zpomalovací „S“ charakteristika motoru na první a druhé časové
rampě
02
Zpomalovací „U“ charakteristika motoru na první a druhé časové
rampě
03
Obrácená zpomalovací „U“ charakteristika motoru na první a
druhé časové rampě
01
Nejmenší zakřivení rozběhové rampy
WE
00
00
02
...
10
Největší zakřivení rozběhové rampy
01
Nejmenší zakřivení zpomalovací rampy
...
10
Největší zakřivení zpomalovací rampy
150
02
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Automatický restart po poruše
Automatický restart po poruše
Upozornění!
Tato funkce iniciuje po uplynutí nastavené čekací doby
automatický restart frekvenčního měniče po poruše, je-li
přítomen signál start. Ujistěte se, že automatický restart
nepředstavuje nebezpečí pro obsluhu.
Při implicitním nastavení každá porucha spouští poruchové
hlášení. Automatický restart je možný po následujících
poruchových hlášeních:
• Nadproud (E01 až E04; po 4 neúspěšných pokusech o restart
během deseti minut dojde k vydání poruchového hlášení)
• Přepětí (E07 a E15; po třech neúspěšných pokusech o restart
během deseti minut dojde k vydání poruchového hlášení)
• Podpětí (E09 a E16; po až 16 neúspěšných pokusech o restart
během deseti minut dojde k vydání poruchového hlášení)
Obrázek 150: Doba výpadku napájení je větší než hodnota
definovaná pod PNU b002
Pod PNU b001 zadejte chování při restartu.
∆ULN: Napájecí napětí
∆U2: Výstupní napětí
nM: Rychlost motoru
t0: Doba výpadku napájení
1
Volnoběžné zastavení
Pomocí PNU b002 a b003 určete chování při poruše napájení (→
obr. 149 a obr. 150).
Pod PNU b004 určete, jak frekvenční měnič reaguje na občasný
výpadek napájení nebo podpětí.
Pomocí PNU b005 určete, zda se frekvenční měnič pokusí až o 16
nebo neomezený počet restartů v případě občasného výpadku
napájení nebo podpětí.
Pomocí PNU b006 můžete aktivovat detekci výpadku fáze. Tato
funkce se nemůže používat, je-li před frekvenčním měničem
nainstalován odrušovací filtr.
Obrázek 149: Doba výpadku napájení je kratší než hodnota
definovaná pod PNU b002
∆ULN: Napájecí napětí
∆U2: Výstupní napětí
nM: Rychlost motoru
t0: Doba výpadku napájení
1
Volnoběžné zastavení
Pod PNU b007 určete prahovou hodnotu frekvence, pod kterou
frekvenční měnič při letmém restartu rozbíhá motor z 0 Hz .
151
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Nastavení parametrů
(→ obr. 151 a obr. 152).
Obrázek 151: Frekvence motoru je vyšší než hodnota nastavená
pod PNU b007
∆ULN: Napájecí napětí
∆U2: Výstupní napětí
nM: Rychlost motoru
t0: Doba výpadku napájení
1
Volnoběžné zastavení
Obrázek 152: Frekvence motoru je nižší než hodnota nastavená
pod PNU b007
∆ULN: Napájecí napětí
∆U2: Výstupní napětí:
nM: Rychlost motoru
t0: Doba výpadku napájení
1
Volnoběžné zastavení
152
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
PNU
Název
b001 Režim restartu
Automatický restart po poruše
Nastavitelný v režimu RUN
Normální
Rozšířený
-
9
Hodnota
Funkce
00
Když se vyskytnou výše uvedené poruchy, jsou zobrazena
poruchová hlášení (restart není aktivován).
01
Restart běžnou startovací frekvencí (např.0Hz) po uplynutí
doby nastavené pod PNU b003.
02
Po uplynutí doby nastavené pod PNU b003 se frekvenční
měnič synchronizuje na aktuální rychlost motoru a pak
zrychluje motor po nastavené rampě na žádané otáčky (letmý
start).
03
Po uplynutí doby nastavené pod PNU b003 se měnič
synchronizuje na aktuální rychlost motoru a pak brzdí motor po
nastavené zpomalovací rampě. Pak je zobrazeno poruchové
hlášení.
Zde nastavte dobu, po kterou je tolerováno podpětí bez vydání
příslušného poruchového vyhlášení v E09.
WE
00
b002 Přípustná doba
výpadku
napájení
-
9
0,3 až 1,0 s
b003 Prodleva před
restartem
-
9
0,3 až 100 s
Doba prodlevy před iniciací automatického restartu po poruše.
Tato doba může být použita ve spojení s funkcí FRS. Během
prodlevy se na LED displeji objeví následující hlášení:
1,0
b004 Poruchové
hlášení je
vydáno okamžitě
-
9
00
V případě občasného výpadku napájení nebo podpětí nepřejde
frekvenční měnič do poruchového stavu.
00
01
V případě občasného výpadku napájení nebo podpětí přejde
frekvenční měnič do poruchového stavu.
02
V případě občasného výpadku napájení nebo podpětí
v klidovém stavu nebo během zpomalování nepřejde
frekvenční měnič do poruchového stavu.
00
16 pokusů o restart při občasném výpadku napájení nebo
podpětí.
01
Počet pokusů o restart není omezen.
9
00
Neaktivní
01
Aktivní
9
0 až 400 Hz
Když je frekvence odpovídající rychlosti motoru vyšší než zde
naprogramovaná frekvence, synchronizuje se frekvenční měnič
sám na rychlost motoru a zrychluje na požadovanou hodnotu
frekvence. Když je frekvence odpovídající rychlosti motoru nižší
než zde naprogramovaná frekvence, frekvenční měnič se
rozbíhá z 0 Hz.
b005 Počet pokusů o
restart
-
b006 Detekce výpadku
fáze sítě1)
-
b007 Synchronizační
frekvence
-
9
1) Detekce výpadku fáze se nemůže používat, pokud používáte frekvenční
měnič D..6 s odrušovacím filtrem.
153
1,0
00
00
0,00
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Nastavení parametrů
Elektronická ochrana motoru
Měniče mají integrovanou elektronickou tepelnou ochranu motoru
(simulace bimetalu). Parametrem PNU b012 můžete přizpůsobit
tuto elektronickou ochranu proudu motoru při plné zátěži. Pokud
zde zadaná hodnota překračuje jmenovitý proud motoru, motor
principielně nemůže být pomocí této funkce monitorován. V tomto
případě musí být použity termistory PTC nebo bimetalické kontakty
ve vinutí motoru.
Výstraha!
Při nízkých rychlostech motoru je výstup chladicího
ventilátoru motoru zmenšen a motor se může přehřát
navzdory své ochraně proti přetížení. Měli byste proto
zajistit ochranu pomocí termistorů PTC nebo bimetalických
kontaktů.
Obrázek 155: Normální ochrana před přetížením (PNU b013 =
01)
Předpokládejme, že máte DV6-340-11K. Proud motoru při plném
zatížení je 23 A. Rozsah nastavení je od 4,6 A = 0,2 x 23 A do 27,6
A = 1,2 x 23 A. Obrázek 153 ukazuje vypínací charakteristiku, když
PNU b012 obsahuje hodnotu 23.
Obrázek 156: Nastavitelná ochrana před přetížením (PNU b013 =
02)
Vypínací charakteristiky při zvýšené ochraně před
přetížením
Při zvýšené ochraně před přetížením (PNU b013 = 00) je snížen
vypínací proud, například, na 80 % při 20 Hz (→ obr. 154).
Adekvátně je vypínací charakteristika posunuta k nižším hodnotám
proudu (→ obr. 157).
Obrázek 153: Vypínací proudová charakteristika při Ie = 23 A
Pro přizpůsobení ochrany před přetížením podmínkám zátěže
použijte PNU b013. Máte tři možnosti (→ obr. 154 až obr. 156):
• zvýšená ochrana před přetížením, hodnota: 00
• normální ochrana před přetížením, hodnota: 01 (implicitně)
• nastavitelná ochrana před přetížením, hodnota: 02
Obrázek 157: Vypínací charakteristika pro zvýšenou ochranu před
přetížením při 20 Hz a Ie = 23 A
Obrázek 154: Zvýšená ochrana před přetížením (PNU b013 = 00)
154
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Elektronická ochrana motoru
Vypínací charakteristika při normální ochraně před
přetížením
Vypínací křivka má pak následující charakteristiku,
představovanou frekvencí nastavenou pod PNU b018 (→ obr.
160).
Při normální ochraně před přetížením (PNU b013 = 01) je snížen
vypínací proud, například, na 90 % při 2,5 Hz (→ obr. 155).
Adekvátně je vypínací charakteristika posunuta k nižším hodnotám
proudu (→ obr. 158).
Obrázek 160: Vypínací charakteristika pro nastavitelnou
ochranu před přetížením s použitím PNU b018
Obrázek 158: Vypínací charakteristika pro standardní ochranu před
přetížením při 2,5 Hz a Ie = 23 A
Vypínací charakteristika při nastavitelné ochraně před přetížením
Zde si můžete svobodně vybrat vypínací charakteristiku (PNU b013
= 02) zadáním příslušných souřadnic proudu a frekvence do PNU
b015 až b020 (→ obr 156). Ty musí být v ukázaných hranicích (→
obr. 159).
Obrázek 159: Rozsah nastavení nastavitelné ochrany před
přetížením
1 Rozsah možného nastavení
155
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Nastavení parametrů
PNU
Název
Nastavitelný v režimu
RUN
Normální
Rozšířený
Hodnota
Funkce
1)
b012 Vypínací proud
b212 elektronické
b312 ochrany motoru
-
9
0,2 až 1,2 x Ie
b013 Charakteristika
b213 elektronické
b313 ochrany motoru
-
9
Elektronická tepelná ochrana motoru v rozsahu nízkých rychlostí může být
zvýšena pro zlepšení ochrany motoru při nízkých frekvencích.
b015 Frekvence 1
-
b016 Vypínací proud 1
-
b017 Frekvence 2
-
b018 Vypínací proud 2
-
b019 Frekvence 3
-
b020 Vypínací proud 3
-
9
9
9
9
9
9
Rozsah nastavení vypínacího proudu jako násobku
jmenovitého výstupního proudu frekvenčního měniče, tj.
rozsah je dán v ampérech (A).
WE
Ie
1)
01
00
Zvýšená ochrana motoru
01
Normální ochrana před přetížením
02
Nastavitelná pod b015 až b020
0,0 až 400 Hz
Frekvence 1 pro elektronickou ochranu motoru
0
0,0 až 1000 A
Vypínací proud 1 elektronické ochrany motoru
0,0
0,0 až 400 Hz
Frekvence 2 pro elektronickou ochranu motoru
0
0,0 až 1 000 A
Vypínací proud 2 elektronické ochrany motoru
0,0
0,0 až 400 Hz
Frekvence 3 pro elektronickou ochranu motoru
0
0,0 až 1 000 A
Vypínací proud 3 elektronické ochrany motoru
0,0
1) Jmenovitý výstupní proud měniče
156
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Proudový limit
Proudový limit
Pomocí nastavení proudového limitu může být omezen proud
motoru. Pro snížení zátěžového proudu frekvenční měnič přestává
zvyšovat frekvenci v rozběhové fázi nebo snižuje výstupní
frekvenci během ustáleného provozu, jakmile výstupní proud
vzroste nad proudový limit nastavený pomocí této funkce (časová
konstanta pro kontrolu proudového limitu se určuje pod PNU b023
nebo b026). Jakmile výstupní proud poklesne pod nastavenou
mezní hodnotu, frekvence opět začne narůstat na nastavenou
žádanou hodnotu. Proudový limit může být deaktivován pro fázi
rozběhu tak, aby vyšší rozběhové proudy zkrátily dobu rozběhu
(→ PNU b021 nebo b024).
Pomocí PNU b024 až b026 můžete naprogramovat druhý
proudový limit, který může být aktivován přes digitální vstup OLR
(→ sekce „Přepínání proudového limitu (OLR)", strana 90).
Proudový limit nemůže zabránit poruchovému hlášení a vypnutí
frekvenčního
měniče
kvůli
neočekávanému
nadproudu
způsobenému např. zkratem.
Obrázek 161: Proudový limit
IM:
Proud motoru
I1:
Proudový limit
Výstraha!
Proudový limit nemůže zabránit vzniku poruchového stavu
kvůli neočekávanému nadproudu (způsobenému např.
zkratem).
PNU
b021
Název
Charakteristik
a proudového
limitu 1
Nastavitelný v režimu RUN
Normální
Rozšířený
-
9
Hodnota
Funkce
00
Proudový limit není aktivní
01
Proudový limit motoru je aktivní ve všech provozních stavech
02
Proudový limit není aktivní při rozběhu
03
Proudový limit motoru je aktivní ve všech provozních stavech.
Je-li proudový limit motoru dosažen v generátorickém režimu,
je frekvence zvyšována, dokud proud neklesne pod nastavený
proudový limit motoru.
Omezení proudu není kvůli dosažení vyšších rozběhovým
proudů aktivní ve fázi rozběhu. Je-li proudový limit motoru
dosažen v generátorickém režimu, je frekvence zvyšována,
dokud proud neklesne pod nastavený proudový limit motoru.
04
b022
Vypínací
proud 1
-
9
0,5 až 2 x Ie
Rozsah nastavení vypínacího proudu jako násobku
jmenovitého výstupního proudu frekvenčního měniče, tj. rozsah
je dán v ampérech (A).
b023
Časová
konstanta 1
-
9
0,1 až 30 s
Když je dosažen nastavený proudový limit, frekvence je
snížena během zde nastavené doby. Pozor: Je-li to možné,
nezadávejte zde hodnotu pod 0,3!
157
WE
01
1,5 x
Ie1)
1,0
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Nastavení parametrů
PNU
b024
Název
Charakteristik
a proudového
limitu 2
Nastavitelný v režimu RUN
Normální
Rozšířený
-
9
Hodnota
Funkce
00
Proudový limit není aktivní
01
Proudový limit motoru je aktivní ve všech provozních stavech
02
Proudový limit není aktivní při rozběhu
03
Proudový limit motoru je aktivní ve všech provozních stavech.
Je-li proudový limit motoru dosažen v generátorickém režimu,
je frekvence zvyšována, dokud proud neklesne pod nastavený
proudový limit motoru.
04
Omezení proudu motoru není kvůli dosažení vyšších
rozběhovým proudů aktivní ve fázi rozběhu. Je-li proudový limit
motoru dosažen v generátorickém režimu, je frekvence
zvyšována, dokud proud neklesne pod nastavený proudový
limit motoru.
WE
01
b025
Vypínací
proud 2
-
9
0,5 až 2 x Ie
Rozsah nastavení vypínacího proudu jako násobku
jmenovitého výstupního proudu frekvenčního měniče, tj. rozsah
je dán v ampérech (A).
1,5 x
Ie1)
b026
Časová
konstanta 2
-
9
0,1 až 30 s
Když je dosažen specifikovaný proudový limit, frekvence je
snížena během zde specifikované doby. Pozor: Je-li to možné,
nezadávejte zde hodnotu pod 0,3!
1,0
1) Jmenovitý výstupní proud měniče
158
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Ochrana parametrů
Ochrana parametrů
Pod PNU b031 můžete specifikovat, zda chcete používat normální
nebo rozšířené možností nastavení parametrů v režimu RUN
(BĚH). Nastavíte-li hodnotu 10 pod PNU b031, je možné upravovat
další parametry dostupné v režimu RUN (BĚH). Tyto doplňkové
parametry jsou označeny „9“ v sloupci rozšířený.
Nastavitelný v režimu RUN
Normální
Rozšířený
-
9
Je k dispozic pět následujících metod ochrany parametrů:
PNU
b031
Název
Softwarová
ochrana
parametrů
Nastavitelný v režimu RUN Hodnota
Normální
Rozšířený
-
9
Funkce
WE
00
Ochrana parametrů při aktivaci vstupu SFT; všechny funkce
zablokovány
01
01
Ochrana parametrů při aktivaci vstupu SFT; je možné
zadávání pomocí PNU F01
02
Ochrana parametrů bez aktivace vstupu SFT; všechny
funkce zablokovány
03
Ochrana parametrů bez aktivace vstupu SFT; je možné
zadávání pomocí PNU F01
10
Rozšířené parametry nastavitelné v režimu RUN (BĚH)
159
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Nastavení parametrů
Řízené zastavení (jen DV6)
Postupujte následovně:
Standardně v případě výpadku napájení nebo nouzového zastavení
motor volnoběžně dojíždí bez řízení frekvenčním měničem.
V určitých aplikacích je nicméně nezbytné řídit zastavování motoru.
Tato funkce je zde pro tyto případy.
► Uvolněte dva šroubky svorek R0 a T0 Vytáhněte zástrčku J51 s
kabelem z obvodové desky (přidržte zásuvku).
Pro použití této funkce musí být změněno napájení na přívodech R0
a T0.
Upozornění!
Před pracemi na D..6 izolujte přístroj od jeho napájecího
zdroje. Nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem.
Implicitně jsou svorky R0 a T0 připojeny k fázím L1 a L3 přes
zástrčku J51 (→ obr. 162).
Obrázek 164: Odpojení J51 od svorek R0 a T0
► Připojte kabel ke svorce R0, který je dostatečně dlouhý, aby
dostal ke svorce DC+ (k DC+ ještě nezapojujte).
► Připojte kabel ke svorce T0, který je dostatečně dlouhý, aby
dostal ke svorce DC- (k DC- ještě nezapojujte).
► Odstraňte ferritové kroužky ze zástrčky kabelu (J51) a
provlékněte feritovými kroužky nový kabel.
Obrázek 162: Implicitní zapojení svorek R0 a T0
SMPS: Řídicí elektronika DV6
Aby fungovalo řízené zastavování, musíte připojit svorky R0 a T0 k
DC+ a DC- (→ obr. 163).
Obrázek 165: Odstranění feritových kroužků
► Skruťte dva kabely mezi sebou.
► Připojte svorku R0 k DC+ a svorku T0 k DC-.
Obrázek 163: Připojení svorek R0 a T0 k DC+ a DCSMPS: Řídicí elektronika D..6
S tímto přizpůsobením zapojení může nyní motor napájet řídicí
elektroniku frekvenčního měniče při vypnutí napájecího zdroje.
160
Řízené zastavení
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Pokud vypadne napájení ze sítě při povoleném řízeném zastavení
(PNU b050 = 01), řízené zastavení bude zahájeno, jakmile napětí
vnitřního DC meziobvodu ∆UDC klesne pod prahovou hodnotu
nastavenou v PNU b051. Pro zajištění napájení řídicí elektroniky je
aktuální výstupní frekvence f0 snížena o hodnotu nastavenou pod
PNU b054. Motor pak běží v generátorickém režimu a poskytuje
vnitřnímu DC meziobvodu napětí ∆UDC. Nyní probíhá zastavení po
nastavené zpomalovací rampě (dle PNU b053). Pokud se z
důvodu velké setrvačné hmoty napětí vnitřního DC meziobvodu
∆UDC stane příliš velkým, je zpomalovací rampa přerušena, dokud
napětí neklesne pod prahovou hodnotu definovanou v PNU b052.
Obrázek 166: Funkční diagram řízeného zastavení
PNU Název
Řízené zastavení
Nastavitelný v režimu RUN
Normální
Rozšířený
-
-
b050
Hodnota
∆UDC:
Napětí vnitřního DC meziobvodu
∆UUV:
Prahová hodnota napětí pro funkci řídicí elektroniky
f0:
Výstupní frekvence
Funkce
00
Řízené zastavení není aktivní.
01
Řízené zastavení je aktivní.
WE
00
Napětí pro
b051 spuštění
řízeného
zastavení
Napětí pro
b052 ukončení
řízeného
zastavení
-
-
0 až 1 000 V
Když napětí vnitřního DC meziobvodu klesne pod tuto
hodnotu, začíná řízené zastavení.
0,0
-
-
0 až 1 000 V
Když napětí vnitřního DC meziobvodu opět stoupne,
zpomalování dle PNU b053 je přerušeno.
0,0
b053 Strmost řízeného
zastavení
Počáteční skok
b054 frekvence
-
-
0,01 až 3 600 s
Motor zastavován poklesem frekvence s touto strmostí.
1,00
-
-
0,00 až 10,00 Hz Frekvenční měnič sníží výstupní frekvenci o tuto hodnotu tak,
aby motor pracoval v generátorickém režimu.
161
0,00
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Nastavení parametrů
Ostatní funkce
Zakázání směru otáčení
Pod PNU b035 můžete specifikovat, zda je povolen provoz motoru po
směru nebo proti směru hodinových ručiček.
PNU Název
b035 Zakázání směru
Nastavitelný v režimu RUN
Normální
Rozšířený
-
-
Hodnota
Funkce
WE
00
Motor může běžet v obou směrech
00
01
Motor může běžet jen po směru hodinových ručiček
02
Motor může běžet jen proti směru hodinových ručiček
Chování při rozběhu
Spouštěcí frekvence
Pod PNU A082 můžete nastavit frekvenci, kterou se má motor
spustit.
Pomocí dvou parametrů PNU b036 a b082 můžete specifikovat
napěťovou rampu a frekvenci pro spuštění motoru.
Napěťová rampa
Pokud nastává při rozběhu chyba v důsledku nadproudu, můžete
snížit rozběhový proud a moment pomocí PNU b036.
Obrázek 168: Funkční diagram pro spouštěcí frekvenci
f0:
Výstupní frekvence
∆U2: Výstupní napětí
Obrázek 167: Funkční diagram pro snížení napěťové rampy
f0:
Výstupní frekvence
∆U2: Výstupní napětí
PNU
b036
b082
Název
Napěťová
rampa pro
spouštěcí
frekvenci
Zvýšená
spouštěcí
frekvence
Nastavitelný v režimu RUN
Normální
Rozšířený
-
9
Hodnota
Funkce
WE
00
Spuštění bez snížení napětí.
06
01
Minimální spuštění napětí, přibližně 6 ms
...
-
9
06
Maximální spuštění napětí, přibližně 36 ms
0,1 až 9,99 Hz
Motor se spouští s touto frekvencí.
162
0,5
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Ostatní funkce
Režim displeje
Všechny parametry: PNU b037 = 00 (implicitně)
Pomocí této funkce můžete specifikovat parametry, které D..6
zobrazuje. Mohou být změněny pouze tyto zobrazované
parametry:
• Všechny parametry: PNU b037 = 00 (implicitně)
• Parametry, které jsou aktuální: PNU b037 = 01
• Pouze parametry uložené pod PNU U001 až U012: PNU b0037
= 02 (→ sekce „Uživatelsky definované parametry - skupina
parametrů U“, strana 176)
PNU
Hodnota
Implicitně D..6 zobrazuje všechny parametry a všechny parametry
mohou být měněny.
Příslušné parametry: PNU b037 = 01
S tímto nastavením D..6 zobrazuje pouze ty parametry, které
souvisí s aktuálními aktivovanými parametry. Pokud, například,
nastavíte konstantní ∆U/f charakteristiku pod PNU A044 (implicitní
hodnota: 00), parametry pro nastavitelnou ∆U/f charakteristiku
nejsou zobrazovány (PNU b100 až b113). Tabulka níže ukazuje,
které parametry jsou skryty, když je tato volba nastavena.
PNU, která jsou skryta, když je PNU b037
nastaveno na 01
Funkce
A001
01
A005, A006, A011 až A016, A101 až A105, A111 až
A114, C081 až C083, C121 až C123
Analogové vstupy O, OI a O2
A002
01, 03, 04, 05
b087
Zablokované tlačítko VYPNUTO
A019
00
A028 až A035
Pevné frekvence
C001 až C008
02, 03, 04, 05
A044, A244
02
b100 až b113
Napěťově frekvenční charakteristika
A051
01
A052 až A059
DC brždění
A071
01
A072 až A076, C044
PID regulace
A094
01
A095 až A096
Druhá časová rampa
A294
01
A295 až A296
b013, b213, b313
02
b015 až b020
Elektronická ochrana motoru
b021
b024
01, 02
01, 02
b022, b023
b025, b026
Nadproudový limit
Nadproudový limit 2
b095
01, 02
b090, b096
Funkce BRD
C001 až C008
06
A038, A039
Krokový režim JOG
08
F202, F203, A203, A204, A220, A241 až A244, A261, Druhý soubor parametrů
A262, A292 až A296, b212, b213, H202 až H206,
H220 až H224, H230 až H234, H250 až H252, H260
11
b088
17
F302, F303, A303, A304, A320, A342 až A344, A392, Třetí soubor parametrů
A393, b312, b313, H306
18
C102
Reset
27, 28, 29
C101
Motorový potenciometr rozběhu/zastavení
00, 01
A041 až A043
Funkce napěťového boostu
04
H060
Omezení 0 Hz
00, 01
A241 až A243
Funkce napěťového boostu
04
H260
Omezení 0 Hz
A044
03, 04, 05
b040 až b046, H001, H002, H005, H020 až H024,
H030 až H034, H050 až H052, H060, H070 až H072
A244
03, 04
b040 až b046, H202, H205, H220 až H224, H230 až
H234, H250 až H252, H260, H070 až H072
A097
01, 02, 03
A131
Zakřivení rozběhové rampy
A098
01, 02, 03
A132
Zakřivení rozběhové rampy
A044
A244
Odstavení měniče a zastavení volnoběhem
163
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Nastavení parametrů
PNU
Hodnota
PNU, která jsou skryta, když je PNU b037
nastaveno na 01
Funkce
b098
01, 02
b099, C085
Funkce termistoru
b050
01
b051 až b054
Chování při výpadku napájení
b120
01
b121 až b126
Ovládání brzdy
C021 až C025,
C026
02, 06
C042, C043
Signál dosažení frekvence
03
C040, C041
Nadproudový signál
07
C055 až C058
Přetížení
21
24, 25
C063
C045, C046
0 Hz signál
Signál dosažení frekvence
26
C111
Signál přetížení 2
Parametry U001 až U012, PNU b037 = 02
Ve skupině parametrů U můžete uložit jakýchkoli dvanáct
parametrů → sekce „Uživatelsky definované parametry - skupina
parametrů U“, strana 176). Když nastavíte PNU b037 na 02, jsou
ukazovány pouze tyto a PNU b037.
PNU Název
Nastavitelný v režimu RUN
Normální
Rozšířený
-
9
b037 Režim displeje
Hodnota
Funkce
WE
00
Všechny parametry jsou zobrazeny.
00
01
Jsou zobrazeny pouze aktuální parametry.
02
Jsou zobrazeny pouze PNU b037 a parametry zadané do
PNU U001 až U012.
Nosná frekvence
Vysoké nosné frekvence mají na následek nižší hluk motor a nižší
výkonové ztráty v motoru, ale vyšší ztrátový výkon ve výkonových
zesilovačích a větší rušení v síťových a motorových kabelech.
Proto byste měli nastavit nosnou frekvenci co nejnižší.
Během stejnosměrného brždění je nosná frekvence automaticky
snížena na 1 kHz.
PNU
b083
Název
Nosná
frekvence
Nastavitelný v režimu
RUN
Normální
Rozšířený
-
-
Hodnota
WE
0,5 až
15kHz
5
164
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Ostatní funkce
Počáteční nastavení
Jsou k dispozici dva typy počátečního nastavení:
• Výmaz registru historie poruch
• Obnovení implicitního (WE) nastavení
parametrů
Pro výmaz historie poruch nebo obnovení implicitních nastavení
postupujte následovně:
► Do PNU b084 (počáteční nastavení) zadejte 00, 01 nebo 02.
► Pro uložení hodnoty stiskněte tlačítko ENTER.
► Na ovládacím panelu stiskněte současně obě směrové klávesy
a tlačítko PRG a držte je stisknuté.
► Když držíte směrové klávesy a tlačítko PRG, stiskněte krátce
červené tlačítko VYPNOUT ( 0 ).
► Na displeji musí začít blikat „d00..“.
► Nyní uvolněte opět všechny klávesy. Displej zobrazí d 001. Při
obnově implicitního nastavení ještě zabliká označení země.
► Ujistěte se, že PNU b085 obsahuje hodnotu 01.
Počáteční nastavení je nyní dokončeno.
PNU Název
Nastavitelný v režimu RUN Hodnota
Normální
Rozšířený
-
-
b084 Počáteční
nastavení
Funkce
WE
00
Výmaz registru historie poruch
00
01
Obnovení implicitního nastavení parametrů
02
Výmaz registru historie poruch a obnovení implicitních (WE)
nastavení
Nastavení pro určitou zemi
Zde definujte specifické nastavení parametrů pro určitou zemi, které bude načteno během inicializace počátečního nastavení (→ PNU
b084).
PNU Název
b085 Nastavení pro
určitou zemi
Nastavitelný v režimu RUN Hodnota
Normální
Rozšířený
-
-
Funkce
WE
00
Japonsko
01
01
Evropa
02
USA
Koeficient pro zobrazení frekvence přes PNU d007
Součin výstupní frekvence a tohoto součinitele je zobrazen pod PNU d007.
PNU Název
b086 Frekvenční
součinitel
Nastavitelný v režimu RUN Hodnota
Normální
Rozšířený
9
9
0,1 až 99,9
Funkce
WE
Součin hodnoty zobrazené pod PNU d001 a tímto
součinitelem je zobrazen pod PNU d007. Tato hodnota je
k dispozici také na svorce FM.
1,0
Deaktivace tlačítka VYPNOUT (0)
Tlačítko VYPNOUT umístěné na ovládacím panelu nebo jednotce dálkového ovládání může být zablokováno.
PNU Název
b087 Zablokované
tlačítko
VYPNUTO
Nastavitelný v režimu RUN Hodnota
Normální
Rozšířený
-
9
Funkce
WE
00
Tlačítko VYPNOUT vždy aktivní
00
01
Tlačítko VYPNOUT není aktivní při ovládání pomocí
svorek (FWD/REV)
165
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Nastavení parametrů
Restart motoru po zrušení signálu FRS
Aktivace digitálního vstupu konfigurovaného jako FRS (zastavení
volnoběhem - dojíždění) vyvolá vypnutí měniče, nechá motor volně
dojet. Pro určení chování měniče po deaktivaci vstupu FRS jsou
k dispozici dvě volby.
PNU Název
b088 Restart motoru
po odstranění
signálu FRS
Nastavitelný v režimu RUN Hodnota
Normální
Rozšířený
-
-
Funkce
WE
00
Restart z 0 Hz po deaktivaci vstupu FRS
00
01
Synchronizace měniče na aktuální rychlost motoru po
prodlevě zadané v PNU b003 (letmý start).
Řízení vestavěného brzdicího tranzistoru
Některé typy D..6 (DF6 pro 11 a 15kW a DV6 do 0,75 až 11kW) mají
vestavěný brzdicí tranzistor, který je řízen pomocí následujících
parametrů.
Relativní vytížení vestavěného brzdného ústrojí
Zde zadejte přípustné relativní zatížení vestavěného brzdného ústrojí
D..6. Zde zadaná hodnota je procentuální částí nejdelší přípustné
(nepřetržité) celkové doby činnosti brzdného tranzistoru, která je 100 s.
Na následujícím obrázku je ukázán příklad relativního činitele zatížení
při třech brzdných operacích během 100 sekund.
Aktuální relativní činitel zatížení T je v tomto příkladu 44 %.
Pokud například nastavíte PNU b090 na 40 %, je vydáno poruchové
hlášení.
Obrázek 169: Příklad: Doba brždění
y: Brždění
Je-li brzdný tranzistor v provozu po delší dobu, než je zde
zadaná hodnota, je vydáno poruchové hlášení E06.
166
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Ostatní funkce
Odpor doporučeného vnějšího brzdného rezistoru nesmí klesnout
pod následující minimální hodnoty:
Výkon
měniče (dle
typu)
Přiřazený výkon při 400 V
kW
Minimální odpor při DF =
10%
Ω
Minimální odpor při DF =
100 %
Ω
...-075
0,75
100
300
...-1K5
1,5
100
300
...-2K2
2,2
100
300
...-4K0
4,0
70
200
...-5K5
5,5
70
200
...-7K5
7,5
50
150
...-11K
11,0
50
150
...-15K
15,0
50
150
Připojte vnější brzdný odpor ke svorkám BR a DC+. Maximální
délka kabelu mezi frekvenčním měničem a brzdným odporem
nesmí být větší než pět metrů.
Pod PNU A095 specifikujte, kdy má být brzdný tranzistor pracovat.
Pod PNU b096 nastavte prahovou hodnotu napětí, při které brzdný
tranzistor začíná pracovat.
Používáte-li vnější brzdný modul (external chopper), zadejte pod
PNU b090 hodnotu 0% a odstraňte všechny vnější brzdné odpory
na svorkách BR a DC.
PNU Název
Nastavitelný v režimu RUN
Hodnota
Funkce
WE
Normální
Rozšířený
b090 Relativní vytížení
vestavěného
brzdného
tranzistoru
-
9
0 až 100 %
Pro deaktivaci vestavěného brzdného tranzistoru zadejte
hodnotu 0 %.
0
b095 Povolení činnosti
vestavěného
brzdného
tranzistoru
-
9
00
Zákaz práce brzdného tranzistoru
00
b096 Prahová hodnota
napětí pro
spuštění
vestavěného
brzdicího
tranzistoru
-
9
01
Povolení práce brzdného tranzistoru jen v režimu RUN (BĚH)
02
Brzdný tranzistor může pracovat vždy
660 až 760 V
Vestavěný brzdný tranzistor sepnut, když napětí vnitřního
DC meziobvodu dosáhne této hodnoty. (jen při PNU b095 =
01 nebo 02)
167
720
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Nastavení parametrů
Způsob zastavení motoru
Zde specifikujte, jak má být motor zastaven po stisku tlačítka
VYPNOUT (0):
PNU Název
b091 Způsob
zastavení motoru
Nastavitelný v režimu RUN
Normální
Rozšířený
-
-
Hodnota
Funkce
WE
00
Zastavení s použitím rampy
00
01
Volnoběžné zastavení
Řízení ventilátoru
Pomocí PNU b092 můžete specifikovat, kdy bude ventilátor pracovat.
Když zde zadáte hodnotu 01, ventilátor běží po dobu jedné minuty po
zapnutí napájení frekvenčního měniče, takže vám umožní ujistit se, že
ventilátor pracuje správně. Ventilátor také pracuje po dobu pěti minut
po zastavení připojeného motoru, aby odvětral z měniče i zbytkové
teplo.
PNU Název
b092 Řízení ventilátoru
Nastavitelný v režimu RUN
Normální
Rozšířený
-
-
Hodnota
Funkce
WE
00
Ventilátor je vždy zapnut
00
01
Ventilátor je zapnut pouze, pokud je připojený motor
v chodu.
Hodnota
Funkce
WE
00
Je zobrazován režim ladění
00
01
Není zobrazován režim ladění
Režim ladění
Pod PNU C091 nastavte režim ladění (debug mode).
PNU Název
C091 Režim ladění
Nastavitelný v režimu RUN
Normální
Rozšířený
-
9
168
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Řízení vnější brzdy
Řízení vnější brzdy (jen DV6)
brzda, měli byste používat řídicí režim SLV (bezsenzorový
vektorový) nebo SLV v okolí 0 Hz, který může poskytnout vyšší
točivý moment (→ sekce „Napěťově/frekvenční charakteristiky a
napěťový boost", strana 126).
Frekvenční měnič DV6 můžete používat na řízení vnější brzdy,
která je potřebná při velkých zvedaných zátěžích, například v
aplikacích výtahů a jeřábů. Když se využívá vnější
Obrázek 170: Řízení brzdy
G1:
K1:
K2:
Y1:
Frekvenční měnič
Zapnutí brzdy
Nouzová brzda nebo systém alarmu
Brzda
► Pro řízení vnější brzdy zadejte 01 do PNU b120 (aktivní řízení
brždění).
•
Řízení brzdy při rozběhu motoru sestává z následujících kroků (→
obr. 171). Brzda je aktivována po tom, co frekvenční měnič přivede
frekvenci k motoru:
•
•
• Když frekvenční měnič obdrží signál start, rozběhne motor po
definované spouštěcí rampě do frekvence, při které je povolena
brzda (PNU b125).
• Začíná běžet prodleva potvrzení uvolnění brzdy nastavená pod
PNU b121.
• Když prodleva nastavená pod PNU b121 uplynula, stane se
jedna ze dvou věcí:
- Byl dosažen proud povolení brzdy (PNU b126):
Digitální výstup nakonfigurovaný jako BRK je deaktivován
(uvolnění brzdy).
- Nebyl dosažen proud povolení brzdy (PNU b126):
Je aktivován digitální výstup nakonfigurovaný jako BER
(porucha brzdy).
• Jakmile je signál BRK (uvolnění brzdy) vydán vnější brzdě,
začíná běžet prodleva potvrzení brždění nastavená pod PNU
b124. Během této doby frekvenční měnič čeká na potvrzení, že
brzda byla uvolněna. Potvrzení musí aktivovat jeden z
digitálních vstupů 1 až 8, které byly nakonfigurovány jako BOK.
Je-li vstup BOK aktivován během prodlevy potvrzení brzdy
nastavené pod PNU b124, začíná běžet prodleva pro rozběh
definovaná pod PNU b122.
Po prodlevě nastavené pod PNU b122 frekvenční měnič
rozbíhá motor do žádané frekvence.
Pokud během prodlevy potvrzení brzdy v PNU b124 vstup
BOK není aktivován (tj. brzda nebyla uvolněna), stane se
následující:
- Výstup BRK (uvolnění brzdy) je deaktivován.
- Výstup BER (porucha brzdy) je aktivován.
- Frekvenční měnič DV6 vydává poruchové hlášení E32.
Upozornění!
Když vydává frekvenční měnič poruchové hlášení, spíná
také výstup ke kontroléru motoru. V tomto případě není
motor zastaven frekvenčním měničem. Pro aplikace
s bezpečnostním hlediskem musíte proto zajistit nouzovou
brzdu.
Když je vydán signál stop, frekvenční měnič DV6 udělá následující
(→ obr. 171). Brzda je aktivována před tím, než se motor zastaví:
169
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Nastavení parametrů
• Frekvenční měnič zpomaluje motor na frekvenci uvolnění brzdy
(PNU b125).
• Výstup BRK (uvolnění brzdy) je deaktivován, tj. brzda by měla
začít brzdit.
• Začíná prodleva nastavená pod PNU b124 a frekvenční měnič
stále vydává stejnou frekvenci (PNU b125).
• Během této doby musí vnější brzda deaktivovat vstup BOK.
Není-li vstup BOK deaktivován, frekvenční měnič aktivuje výstup
BER a vydává poruchové hlášení E36.
• Jakmile je vstup BOK deaktivován, začíná běžet prodleva před
zastavením nastaveným pod PNU b123.
• Když uplynula prodleva v PNU b123, frekvenční měnič
zpomaluje motor na 0 Hz.
Obrázek 171: Funkční diagram řízení brzdy
►Naprogramujte nastavením příslušného PNU (C001 až C008) na
44 jeden z digitálních vstupů 1 až 8 jako BOK.
► Naprogramujte nastavením příslušného PNU (C021 až C025)
na 19 jeden z digitálních výstupů 11 až 15 jako BRK.
► Naprogramujte nastavením příslušného PNU (C021 až C025)
na 20 jeden z digitálních výstupů 11 až 15 jako BER.
► Naprogramujte PNU b121 až b126 v souladu s vaší aplikací.
PNU Název
Funkce
WE
00
Neaktivní
00
01
Aktivní
b121 Prodleva
potvrzení
uvolnění brzdy
0 až 5 s
Toto je doba, po kterou DV6 čeká po dosažení frekvence
povolení (PNU b125) před aktivací výstupu
nakonfigurovaného jako BRK (uvolnění brzdy)
0,00
b122 Prodleva před
rozběhem
0 až 5 s
Toto je doba, po kterou DV6 čeká po aktivaci vstupu
nakonfigurovaného jako BOK před zrychlováním motoru na
žádanou frekvenci.
0,00
b123 Prodleva před
zastavením
0 až 5 s
Toto je doba, po kterou DV6 čeká po deaktivaci vstupu
nakonfigurovaného jako BOK před zpomalováním motoru na
0 Hz.
b124 Prodleva
potvrzení brzdy
0 až 5 s
Během této doby musí být na vstupu BOK obdrženo
potvrzení, že brzda byla použita. Jinak DV6 deaktivuje výstup
BRK, aktivuje výstup BER (porucha brzdy) a vydá poruchové
hlášení E36.
b125 Frekvence
povolení brzdy
0 až 400 Hz
Na této frekvenci D..6 aktivuje digitální výstup
nakonfigurovaný jako BRK po prodlevě nastavené pod PNU
b121.
b126 Proud povolení
brzdy
0 až 2 x Ie
Minimální proud, požadovaný pro aktivaci výstupu
nakonfigurovaného jako BRK.
b120 Řízení brzdy
Nastavitelný v režimu RUN Hodnota
Normální
Rozšířený
-
9
170
Ie
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
SLV a automatické načtení
parametrů motoru
SLV a automatické načtení parametrů motoru
Tato kapitola popisuje funkci SLV (bezsenzorového vektorového)
řízení a automatické načítání parametrů motoru.
Adaptivní data z automatického načtení jsou dostupná pouze pro
první soubor parametrů.
Údaje motoru
SLV (bezsenzorové vektorové řízení)
SLV řízení může být použito místo charakteristiky U/f pro dosažení
vyšších momentů při nižších otáčkách a pro dosažení větší stability
otáček vůbec, a tím rovnoměrnějšího chodu motoru.
Při vektorovém řízení je nutné znát aktuální proud motoru a
aktuální napětí motoru. Tyto hodnoty se používají pro výpočet
magnetizační (tokotvorné) složky proudu a momentotvorné složky
proudu. V kombinaci s konstantami motoru definovanými dle typu
motoru (které můžete nastavit ručně nebo automaticky) jsou tyto
dvě proudové složky dostatečné pro optimální řízení motoru.
Samotné řízení je realizováno pomocí výkonného mikroprocesoru
vestavěného do frekvenční ho měniče. Ačkoli SLV řízení
nevyžaduje zpětnou vazbu aktuální rychlosti motoru, (odtud termín
„bezsenzorový"), je téměř tak výkonné, jako vektorové řízení se
zpětnou vazbou rychlosti motoru.
Můžete zvolit mezi dvěmi verzemi SLV řízení:
Soubor parametrů
1
2
3
Standardní údaje motoru
9
9
9
Údaje motoru
z automatického načtení
Adaptivní údaje z
automatického načtení
9
9
-
9
-
-
► Pod PNU H003 (nebo PNU H203) zadejte jmenovitý výkon
motoru a pod PNU H004 (nebo PNU H204) počet pólů motoru.
► Je-li to nezbytné, změňte v PNU H005 rychlost odezvy řízení a
(v případě, že by nastala rezonance motoru) konstantu
stabilizace motoru v PNU H006 .
SLV řízení v okolí 0 Hz
Tato funkce zlepšuje charakteristiky točivého momentu v rozsahu 0
až 2,5 Hz.
► Pod PNU A044 (nebo PNU A244 nastavte druhý soubor
parametrů), zadejte hodnotu 04 (→ sekce „Napěťově/frekvenční
charakteristiky a napěťový boost", strana 126).
► Pak pokračujte, jak je popsáno v sekci „Standardní SLV řízení“.
• Standardní SLV řízení
• SLV řízení v okolí 0 Hz
Standardní SLV řízení
Před použitím SLV standardního řízení musíte provést následující
nastavení:
► Pod PNU A044 (nebo PNU A244 nastavte druhý soubor
parametrů), zadejte hodnotu 03 (→ sekce „Napěťově/frekvenční
charakteristiky a napěťový boost", strana 126).
► Pod PNU H002 (nebo PNU H202) specifikujte, zda budou
použita standardní data motoru (hodnota 00), standardní data z
automatického načtení (hodnota 01) nebo adaptivní data z
automatického načtení (hodnota 03).
Pro použití standardních dat z automatického načtení do druhého
souboru parametrů, zadejte hodnotu 01 pod PNU H202.
Automatické načtení parametrů motoru
Pomocí funkce automatického načtení parametrů motoru mohou
být automaticky zjištěny a zapsány do pamětí PNU H030 až H034
(standardní soubor parametrů) nebo PNU H230 až H234 (druhý
soubor parametrů) konstanty připojených motorů. Nemusíte v tomto
případě zadávat konstanty ručně.
Před provedením automatického načtení údajů udělejte následující:
► Pod PNU F002 a F003 zadejte dobu rozběhu a zastavení.
Pro automatické načtení momentu setrvačnosti motoru musí být
zadány stejné hodnoty do obou parametrů. Čím menší je zadaná
doba rozběhu a doba zastavení, tím rychleji může být provedeno
automatické načtení. Ujistěte se, že nenastalo žádné poruchové
hlášení a že je vybrán první soubor parametrů.
Funkce automatického načtení nemůže být používána ve spojení
s PID regulací a frekvenční měnič nesmí být v režimu RUN (BĚH).
Ujistěte se, že jmenovitý výkon motoru není o více než jeden
stupeň pod jmenovitým výkonem frekvenčního měniče, protože
funkce automatického načtení nemůže jinak obdržet správná data.
171
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Nastavení parametrů
Adaptivní automatické načtení parametrů motoru
► Potom pod PNU H003 zadejte jmenovitý výkon motoru a pod
PNU H004 počet pólů motoru.
► Pod PNU A001 zadejte hodnotu 02, aby mohla být pomocí PNU
A020 nastavena žádaná frekvence.
► Pod PNU A003 zadejte základní frekvenci (implicitně 50 Hz) a
pak pod PNU A020 žádanou frekvenci. Je-li tento parametr
nastaven na 0 Hz, automatické nastavení nemůže být
provedeno.
► Pod PNU A082 zadejte napětí motoru pro funkci AVR.
► Protože nesmí být používáno DC brždění, zadejte pod PNU
A051 hodnotu 00.
► Pod PNU H001 zvolte režim automatického načtení: Může-li být
motor rozběhnut, zadejte zde 01 (během automatického
nastavení bude motor rozbíhán až do 80 % své základní
frekvence). Má-li být provedeno automatické nastavení bez
otáčení motoru, zadejte 02.
Kvůli teplu generovanému motorem během provozu se motorové
konstanty R1 mohou měnit. Pomocí této funkce mohou být
konstanty znovu načteny, když je motor v klidovém stavu. To je
dosaženo přivedením DC napětí ke dvěma vinutím motoru na dobu
až pěti sekund. Je-li během té doby obdržen signál start, tak tento
má přednost před procedurou adaptivního automatického načtení
parametrů.
► Standardní automatické načtení provádějte jednou.
► Adaptivní automatické načtení aktivujte zadáním 02 pod PNU
H002.
► Standardní automatické načtení deaktivujte zadáním 00 pod
PNU H001.
► Vydejte signál ke spuštění (např. tlačítkem
ZAPNOUT (l)).
Nechte motor běžet, dokud nedosáhne své provozní teploty.
Upozornění!
► Vydejte signál stop (např. tlačítkem VYPNOUT (0)) a počkejte
pět sekund před vydáním dalšího povelu.
Ujistěte se, že je možné motor rozběhnout. Frekvenční
měnič rozbíhá motor po několik sekund v obou směrech
bez omezení točivého momentu.
Spouštíte-li vnější brzdu, tak se adaptivní automatické načtení
provede pouze po spuštění brzdy.
► Adaptivní automatické načtení parametrů byste měli aktivovat
pouze po provedení standardního automatické načtení
parametrů.
Pro zahájení automatického načtení vydejte signál ke spuštění
(např. tlačítkem ZAPNOUT (l). Pro zjištění dat motoru se automaticky nejdříve přivede střídavé a stejnosměrné napětí na motor v
klidu.
► Je-li nový signál ke spuštění vydán po pěti sekundách,
adaptivní automatické načtení parametrů je ukončeno. Na
displeji se neobjeví žádné nové hlášení a data z posledního
získávání dat zůstanou uložena.
Pokud jste zadali 02 do PNU H001, jsou provedeny dva další
pracovní cykly automatického nastavení při točícím se motoru:
Nejdříve je motor urychlován na 80 % základní frekvence zadané v
PNU A003 a pak zase zpomalován do klidového stavu; pak motor
znovu zrychluje a zpomaluje, ale tentokrát na žádanou hodnotu
frekvence zadanou pod PNU A020.
Jakmile je automatické načtení
úspěšně dokončeno, na LED
displeji se objeví následují
hlášení:
Je-li automatické načtení přerušeno během získávání dat z důvodu
• výpadku napájení,
• manipulace s tlačítkem VYPNOUT (0) nebo
• přerušení signálu zapnuto,
Nastala-li během automatického
načítání chyba, je zobrazeno
následující hlášení:
frekvenční měnič musí být resetován na své počáteční nastavení
(→ sekce „Počáteční nastavení", strana 165).
Pracovní charakteristiky nestabilních motorů mohou být vylepšeny
pomocí PNU H006. Běží-li motor nestabilně, nejdříve zkontrolujte
nastavení jmenovitého výkonu motoru (PNU H003) a nastavení
počtu pólů (PNU H004), zda odpovídají připojenému motoru.
Pokud jmenovitý výkon připojeného motoru překračuje výstupní
výkon frekvenčního měniče, snižte konstantu stability. Běží-li
motor špatně, můžete také snížit nosnou frekvenci (PNU b083)
nebo změnit výstupní napětí (PNU A045).
Pod PNU H002 zadejte, zda chcete používat standardní údaje
motoru, údaje standardního automatického načtení dat nebo údaje
adaptivního automatického načtení dat.
Standardní automatické načtení parametrů motoru
Automatické načtení parametrů motoru se provádí jednou po
vydání signálu start a příslušné hodnoty se zapisují do PNU H030
až H034 (nebo PNU H230 až H234, pokud je PNU H002 nastaven
na 01).
172
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
SLV a automatické načtení parametrů motoru
Tabulka níže uvádí seznam parametrů funkce automatického
načtení parametrů. Parametry, které jsou definovány pouze
automaticky, jsou označeny „(autom. načtení)" v sloupci Název.
PNU Název
Nastavitelný v režimu RUN Hodnota
Funkce
WE
00
Automatické načtení není aktivní
00
01
Provedení automatického načtení (motor pouze v klidu)
02
Provedení automatického načtení s běžícím motorem
00
Použití implicitních dat motoru
01
Použití automatického načtení dat (jedna procedura načtení)
02
Použití automatického načtení dat (adaptivní načítání)
Normální
Rozšířený
H001 Režim
automatického
načtení
parametrů
H002 Data motoru,
H202 která mají být
použita
-
-
H003 Jmenovitý výkon
H203 motoru
-
-
0,2 až 160 kW Zadání jmenovitého výkonu motoru.
• 0,2 až 75 kW: DV6-340-075 až DV6-340-55K
• 0,2 až 160 kW: Od DV6-340-75K
H004 Počet pólů
H204 motoru
-
-
2/4/6/8
Zadání počtu pólů motoru
V
závislosti
na typu
4D 6
H005 Motorová
H205 konstanta Kp
9
9
0,01 až 99
Součinitel zesílení motoru
1,59
H006 Konstanta
H206 stabilizace
H306 motoru
9
9
0 až 255
Konstanta stabilizace motoru (0 =>funkce není aktivní)
100
H020 Motorová
H220 konstanta R1
-
-
0 až 65,53 Ω
Impedance statoru
H021 Motorová
H221 konstanta R21)
-
-
0 až 65,53 Ω
Odpor rotoru
V
závislosti
na typu
D..6
H022 Motorová
H222 konstanta L
-
-
0 až 655,3 mH Indukčnost motoru
H023 Motorová
H223 konstanta I0
-
-
0 až 655,3
Ar.m.s.
Proud motoru
H024 Motorová
H224 konstanta J2)
-
-
1 až 1 000
Relativní moment setrvačnosti motoru vzhledem k momentu
zátěže
H030 Motorová
H230 konstanta R1
(autom. načtení)
-
-
-
H031 Motorová
H231 konstanta R2
(autom. načtení)
-
-
Zde se uloží parametry určené pomocí automatického
načtení . Ty nemohou být nastaveny ručně. Ručně
nastavitelné motorové konstanty mohou být nakonfigurovány
pomocí PNU H20 až H24 nebo H220 až H224.
H032 Motorová
H232 konstanta L
(autom. načtení)
-
-
H033 Motorová
H233 konstanta I0
(autom. načtení)
-
-
H034 Motorová
H234 konstanta J
(autom. načtení)
-
-
-
-
1) V případě překompenzování snižte R2
2) Čím je J větší, tím pomaleji motor reaguje; čím je J menší, tím
reaguje rychleji (J = moment setrvačnosti motoru vzhledem k
zatížení)
173
00
V
závislosti
na typu
D..6
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Nastavení parametrů
Je-li aktivní SLV řízení, nastavte nosnou frekvenci v PNU b083
(→ sekce „Nosná frekvence", strana 164) alespoň na 2,1 kHz. Poháníli motor velmi malou zátěž, (tj. má nízký moment setrvačnosti), může
dojít k jeho „házení" nebo „trhání". Pokud to nastane, udělejte
následující:
► Nastavte adekvátně konstantu stabilizace motoru (PNU H006)
a snižte nosnou frekvenci (PNU b083).
► Zadáním 01 do PNU A081 deaktivujte funkci AVR.
174
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
PI regulátor
PI regulátor
PI regulátor reguluje rychlost motoru ve vektorovém řídicím režimu.
Tato funkce je dostupná pouze ve vektorovém řídicím režimu (→ sekce
„Napěťově/frekvenční charakteristiky a napěťový boost", strana 126):
• SLV (bezsenzorové vektorové) řízení
• SLV řízení v okolí 0 Hz
• Vektorové řízení s volitelným modulem DE6-IOM-ENC.
Pomocí digitálního vstupu nakonfigurovaného jako PPI můžete
přepnout z PI na P regulaci (→ sekce „Přepnutí z PI do P režimu
(PPI)", strana 98).
PNU Název
Nastavitelný v režimu RUN
Hodnota
Funkce
WE
Normální
Rozšířený
H050 P složka PI
H250 regulace
9
9
0 až 1 000 %
Proporcionální složka PI regulace, aktivace bez digitálního
vstupu nakonfigurovaného jako PPI
100,0
H051 l složka PI
H251 regulace
9
9
0 až 1 000 %
Integrační složka PI regulace, aktivace bez digitálního vstupu
nakonfigurovaného jako PPI
100,0
H052 P složka P
H252 regulace
9
9
0,00 až 10.00
Proporcionální složka P regulace, aktivace bez digitálního
vstupu nakonfigurovaného jako PPI
1,00
H060 Omezení
H260 magnetizačního
proudu, SLV
řízení v okolí 0Hz
9
9
0 až 100 %
Maximální hodnota pro magnetizační proud při SLV řízení v
okolí 0 Hz
100
H070 P složka PI
regulátoru s
přepínáním
9
9
0 až 1 000 %
Proporcionální složka PI regulace, aktivace digitálním vstupem
nakonfigurovaným jako PPI
100.0
H071 I složka PI
regulace s
přepínáním
9
9
0 až 1 000 %
Integrační složka PI regulace, aktivace digitálním vstupem
nakonfigurovaným jako PPI
100,0
H072 P složka P
regulace s
přepínáním
9
9
0,00 až 10,00
Proporcionální složka P regulace, aktivace digitálním vstupem
nakonfigurovaným jako PPI a s aktivním vstupem
175
1,0
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Nastavení parametrů
Uživatelsky definované parametry - skupina
parametrů U
► Nastavenou hodnotu můžete změnit pomocí směrových kláves
NAHORU a DOLŮ.
Pomocí skupiny parametrů U („uživatelské“) můžete zpřístupnit
vybrané parametry pro přehledné nastavování. Můžete do této
skupiny uložit a dvanáct editovatelných a zobrazitelných parametrů,
což vám umožní rychlý přístup k nejčastěji používaným
parametrům. Implicitní hodnota U parametrů je „no“ (žádná funkce).
Nemusíte potvrzovat svůj výběr pomocí tlačítka ENTER. Poslední
zvolený parametr je automaticky uložen.
Teď existují dvě možnosti:
► Stisknutím tlačítka ENTER akceptovat nastavenou hodnotu.
► Pro odmítnutí nastavené hodnoty stiskněte tlačítko PRG.
Displej se objeví F002. PNU F002 se nyní uloží pod PNU U001.
Příklad: Uložení rozběhové doby 1 (PNU F002) do PNU U001:
► Stiskněte tlačítko PRG. Na displej se objeví U001.
► Stiskněte tlačítko PRG. Na displej se objeví U---.
► Mačkejte tlačítka NAHORU nebo DOLŮ, dokud se na displeji
neobjeví d001.
► Stiskněte tlačítko PRG. Frekvenční měnič D..6 se přepne do
režimu zobrazování a zobrazuje nastavenou frekvenci.
D..6 se nachází v režimu zobrazování a je rozsvícena signálka
RUN (v provozu).
► Stiskněte tlačítko PRG.
Frekvenční měnič D..6 přejde do programovacího režimu, rozsvítí
se signálka PRG a na displeji se objeví d001 nebo poslední
měněný parametr.
Nyní můžete vyvoláním PNU U001 změnit PNU F002:
► Přejděte ke skupině parametrů U. Displej zobrazí U---.
► Stiskněte tlačítko PRG. Na displej se objeví U001.
► A opět stiskněte tlačítko PRG. Na displeji se objeví F002.
► Mačkejte tlačítko DOLŮ, dokud se na displeji neobjeví
nápis U---.
► Stiskněte tlačítko PRG. Displej zobrazuje U001.
► Stiskněte tlačítko PRG. Na displeji se objeví no.
► Mačkejte tlačítka NAHORU nebo DOLŮ, dokud se na displeji
neobjeví F002.
► Stiskněte tlačítko PRG.
Nyní můžete změnit hodnotu parametru PNU F002.
Na displeji se objeví nastavená doba rozběhu 1 v sekundách
(tovární nastavení WE: 30).
PNU
U001
U002
U003
Název
Uživatelsky
definované
parametry
Nastavitelný v režimu RUN Hodnota
Normální
Rozšířený
-
9
Funkce
PNU A001 až
P032
U004
U005
U006
U007
U008
U009
U010
U011
U012
176
Pod PNU U001 až U012 můžete uložit často používané
parametry.
WE
žádné
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
7
Hlášení
Tato kapitola uvádí hlášení frekvenčního měniče D..6 a vysvětluje jejich
význam.
Poruchová hlášení
Jednotlivé stavy jsou popsány v tabulce níže.
Když se vyskytne nadproud, přepětí nebo podpětí, výstup
frekvenčního měniče D..6 se odstaví, aby se byl D..6 chráněn před
poškozením. Připojený motor pak dojíždí volnoběžně až do
zastavení. Měnič zůstane v tomto stavu, dokud není poruchové
hlášení potvrzeno - resetováno pomocí tlačítka VYPNOUT ( 0 )
nebo vstupu RST.
Stavový kód
Stav frekvenčního měniče při poruchovém hlášení
Stav frekvenčního měniče při poruše poskytuje dodatečné
informace, které pomáhají poruchu odstranit. Některá poruchová
hlášení uvádějí stav frekvenčního měniče D..6 pomocí čísla za
tečkou. Například E07.2 znamená, že nastala porucha 7, zatímco
se frekvenční měnič nacházel ve stavu 2.
Stav D..6
---.0
Reset
---.1
Stop
---.2
Zpomalování
---.3
Ustálený provoz
---.4
Zrychlování
---.5
f0 stop
---.6
Start
---.7
DC brždění
---.8
Proudový limit
---.9
Automatické načtení
parametrů motoru
Zobrazení poruchových hlášení
Displej
E01
E02
E03
Příčina
Popis
Nadproud na výstupu měniče během Dosáhne-li výstupní proud příliš vysoké úrovně, je výstupní napětí měniče vypnuto. To nastane,
normálního provozu
když:
• je zkratován výstup frekvenčního měniče,
Nadproud na výstupu měniče během
• je zablokován motor,
brždění
• je výstup náhle přetížen přílišnou zátěží.
Nadproud na výstupu měniče během
rozběhu
E04
Nadproud na výstupu měniče v
klidovém stavu
E05
Přetížení
Vnitřní elektronická tepelná ochrana motoru vypnula výstupní napětí z důvodu přetížení motoru.
E06
Přetížení
Je-li příliš velké zatížení vestavěného brzdného tranzistoru, je tranzistor vypnut (a generované
přepětí v DC meziobvodu odpojí i výstupní napětí).
E07
Přepětí
Výstupní napětí bylo vypnuto, protože motor pracoval v generátorickém režimu.
E08
Porucha EEPROM
Nepracuje-li programovatelná paměť spolehlivě kvůli rušení radiovými frekvencemi nebo příliš
vysoké teplotě, je výstupní napětí vypnuto. Když je vypnuto napájecí napětí zatímco je aktivní vstup
RST, vyskytne se porucha EEPROM při opětovném přivedení napájecího napětí.
E09
Podpětí
Je-li DC napětí stejnosměrného meziobvodu příliš nízké, je výstupní napětí vypnuto (není zaručena
správná funkce řídicí elektroniky; mohou vzniknout problémy jako je přehřátí motoru a
nedostatečný moment).
E10
Porucha v proudovém transformátoru Při výskytu poruchy ve vestavěném proudovém transformátoru přístroje D..6 je výstupní napětí
odpojeno.
E11
Nesprávná funkce procesoru
Procesor nepracuje správně. Výstupní napětí je vypnuto.
E12
Vnější poruchové hlášení
Výstupní napětí je vypnuto kvůli vnějšímu poruchovému hlášení, které je přítomno na digitálním
vstupu nakonfigurovaném jako vstup EXT.
177
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Hlášení
Displej
Příčina
Popis
E13
Aktivováno blokování restartu
Bylo zapnuto síťové napětí nebo nastal krátký výpadek napájecího napětí při aktivovaném blokování
restartu (vstup USP).
E14
Zemní zkrat
Mezi svorkami U, V nebo W a zemí byl detekován zkrat. Ochranný obvod zabraňuje zničení
frekvenčního měniče, ale nechrání obslužný personál.
E15
Přepětí sítě
Je-li napájecí napětí vyšší než povolené, je výstupní napětí vypnuto 100 s po zapnutí napájecího
napětí.
E16
Občasný výpadek sítě
Na minimálně 15 ms nastal neočekávaný výpadek sítě. Toto hlášení se objeví, když délka výpadku sítě
je delší, než doba zadaná pod PNU b002 (→ sekce „Automatický restart po poruše", strana 151).
E21
Přehřátí
Zaznamená-li teplotní čidlo instalované ve výkonové části provozní teplotu vyšší, než je povolená
mezní hodnota, je výstupní napětí vypnuto.
E23
Porucha logické matice
Vnitřní komunikační chyby mezi CPU a logickou maticí.
E24
Fázová porucha sítě
Vypadla jedna ze tří fází.
E30
Porucha IGBT
Je-li na IGBT (tranzistor ve výkonovém koncovém stupni) přiveden příliš velký proud, je z důvodu
ochrany tohoto tranzistoru napětí vypnuto.
E35
Poruchové hlášení PTC
Je-li příliš vysoký odpor vnějšího PTC termistoru připojeného ke vstupu PTC (svorky TH a CM1), je
vypnuto výstupní napětí.
E36
Porucha vnější brzdy
Pokud frekvenční měnič aktivuje vnější brzdu a neobdrží stavový signál od brzdy během doby zadané
pod PNU b024 (→ sekce „Řízení vnější brzdy", strana 169), je vypnuto výstupní napětí.
----
Podpětí
Frekvenční měnič se pokouší o restart, poněvadž vstupní napětí je příliš nízké. Pokud restart selže, je
vydáno toto poruchové hlášení pro ochranu měniče před podpětím a frekvenční měnič je vypnut.
E60 až
E69
Porucha rozšiřujícího modulu 1
Nastala porucha rozšiřujících modulů 1 nebo 2 nebo jejich připojení. Další informace najdete
v návodech k těmto rozšiřujícím modulům.
E70 až
E79
Porucha rozšiřujícího modulu 2
Registr historie poruch
Frekvenční měnič je vybaven vestavěným registrem historie poruch.
Frekvenční měnič uchovává šest posledních poruchových hlášení,
která můžete vyvolat pomocí PNU d081 až d086. PNU d081 ukazuje
úplně poslední poruchové hlášení, PNU d082 předposlední, atd. Když
nastane porucha, je tato zaznamenána pod PNU_d081 a všechny
starší poruchy jsou o jednu posunuty PNU (PNU d081 → d082, PNU
d082 → d083, atd.). Kromě poruchového hlášení E01 až E079
frekvenční měnič zaznamenává následující informace:
•
•
•
•
•
výstupní frekvenci
proud motoru
napětí vnitřního stejnosměrného meziobvodu
dobu provozu (celkový čas, po který je měnič v režimu RUN - BĚH)
dobu připojení k síti (celkový čas)
► Přejděte na jeden ze zobrazovaných parametrů PNU d081 až d086.
► Stiskněte tlačítko PRG.
Pokud bylo zaznamenáno poruchové hlášení, objeví se toto na displeji,
například E07.2. Pro prohlédnutí dalších informací o poruše použijte
směrové klávesy UP a DOWN (→ obr. 172). Pro návrat do režimu
zobrazování stiskněte tlačítko PRG.
178
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Poruchová hlášení
ne
Chyba
ano
Obrázek 172: Informace v registru historie poruch
1
2
3
4
5
6
Číslo poruchového hlášení
Výstupní frekvence
Proud motoru
Napětí vnitřního stejnosměrného meziobvodu
Doba provozu (celkový čas, po který je měnič v režimu RUN - BĚH)
Doba připojení k síti (celkový čas)
179
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Hlášení
Ostatní hlášení
Tato kapitola popisuje hlášení vydávaná frekvenčními měniči D..6,
například v pohotovostním režimu nebo když je vypnuto síťové
napětí.
Displej
Příčina
Frekvenční měnič je v pohotovostním
režimu nebo je aktivní signál reset.
Bylo vypnuto síťové napětí.
Je odpočítávána prodleva před
automatickým restartem (PNU b001 a b003,
→ sekce „Automatický restart po zapnutí
napájení", strana 153).
Bylo vybráno implicitní nastavení a
frekvenční měnič je ve fázi počátečního
nastavení - resetu (PNU b084 a
b085,→ sekce „Počáteční nastavení",
strana 167). Je prováděno počáteční
nastavení parametrů pro evropský region
(EU). Pro neevropské aplikace jsou k
dispozici implicitní nastavení pro Severní
Ameriku (USA) a Japonsko (JP).
Reset registru historie poruch.
Probíhá kopírování dat do měniče (z PC).
Žádná data nejsou k dispozici. Zobrazuje se
např. pod PNU d081 a d086, když je registr
historie poruch prázdný. Nebo pod PNU
d004, když není PID regulace aktivní.
180
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Upozornění
Upozornění
Vydáváno při konfliktu vstupů parametrů (například minimální provozní
frekvence PNU A062 > konečná frekvence PNU A004). Dále bliká
PRG LED, dokud nejsou parametry opraveny.
Mohou být vydávána následující upozornění:
Displej
Funkce
H001
H201
H002
H202
Maximální provozní frekvence, PNU A061 (A261)
>
Minimální provozní frekvence, PNU A062 (A262)
>
H004
H204
H304
Jmenovitá frekvence motoru, PNU A003 (A203, A303)
>
H005
H205
H305
Žádaná frekvence, PNU F001 nebo PNU A020 (A220, A320)
>
H006
H206
H306
Pevné frekvence 1 až 15, PNU A021 až A035
>
H012
H212
Minimální provozní frekvence, PNU A062 (A262)
>
H015
H215
Žádaná frekvence, PNU F001 nebo PNU A020 (A220, A320)
>
H016
H216
Pevné frekvence 1 až 15, PNU A021 až A035
>
H021
H221
Maximální provozní frekvence, PNU A061 (A261)
<
H025
H225
Žádaná frekvence, PNU F001, PNU A020 (A220, A320)
<
H031
H231
Maximální provozní frekvence, PNU A061 (A261)
<
H032
H232
Minimální provozní frekvence, PNU A062 (A262)
<
H035
H235
H335
Žádaná frekvence, PNU F001 nebo PNU A020 (A220, A320)
<
H036
H037
H085
H285
H385
Pevné frekvence 1 až 15, PNU A021 až A035
Kroková frekvence, PNU A038
Žádaná frekvence, PNU F001 nebo PNU A020 (A220, A320)
<
<
=
H086
Pevné frekvence 1 až 15, PNU A021 až A035
=
181
Konečná frekvence, PNU A004 (A204, A304)
Maximální provozní frekvence, PNU A061 (A261)
Minimální provozní frekvence, PNU A062 (A262)
Zvýšená spouštěcí frekvence, PNU b082
Zakázaná frekvence 1 až 3 ± šířka pásma, PNU
A063 až A0681)
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Hlášení
Displej
Funkce
H091
H291
Maximální provozní frekvence, PNU A061 (A261)
>
H092
H292
Minimální provozní frekvence, PNU A062 (A262)
>
H095
H295
Žádaná frekvence, PNU F001 nebo PNU A020 (A220, A320)
>
H096
Pevné frekvence 1 až 15, PNU A021 až A035
>
H110
Uživatelem konfigurovatelná ∆U/f charakteristika, frekvence 1 až 6,
PNU b100, b102, b104, b106, b108 a b110
>
Uživatelem konfigurovatelná ∆U/f charakteristika, frekvence 2 až 6,
PNU b100, b102, b104, b106, b108 a b110
<
Uživatelem konfigurovatelná ∆U/f charakteristika,
frekvence 1, PNU b100
Uživatelem konfigurovatelná ∆U/f charakteristika, frekvence 1, PNU
b100
>
Uživatelem konfigurovatelná ∆U/f charakteristika,
frekvence 2, PNU b102
Uživatelem konfigurovatelná ∆U/f charakteristika, frekvence 3 až 6,
PNU b104, b106, b108 a b110
<
Uživatelem konfigurovatelná ∆U/f charakteristika, frekvence 1 a 2,
PNU b100 a b102
>
Uživatelem konfigurovatelná ∆U/f charakteristika, frekvence 4 až 6,
PNU b106, b108 a b110
<
Uživatelem konfigurovatelná ∆U/f charakteristika, frekvence 1 až 3,
PNU b100, b102 a b104
>
Uživatelem konfigurovatelná ∆U/f charakteristika, frekvence 5 a 6,
PNU b108 a b110
<
Uživatelem konfigurovatelná ∆U/f charakteristika, frekvence 1 až 4,
PNU b100, b102, b104 a b106
>
Uživatelem konfigurovatelná ∆U/f charakteristika, frekvence 6, PNU
b110
<
Uživatelem konfigurovatelná ∆U/f charakteristika, frekvence 1 až 5,
PNU b100, b102, b104, b106 a b108
>
Uživatelem konfigurovatelná ∆U/f charakteristika,
frekvence 6, PNU b110
Elektronická ochrana motoru, frekvence 2 a 3, PNU b017 a b019
<
Elektronická ochrana motoru, frekvence 1, PNU b015
Elektronická ochrana motoru, frekvence 1, PNU b015
>
Elektronická ochrana motoru, frekvence 2, PNU b017
Elektronická ochrana motoru, frekvence 3, PNU b019
<
Elektronická ochrana motoru, frekvence 2 a 2, PNU b017 a b019
>
H120
Uživatelem konfigurovatelná ∆U/f charakteristika,
frekvence 7, PNU b112
Uživatelem konfigurovatelná ∆U/f charakteristika,
frekvence 3, PNU b104
Uživatelem konfigurovatelná ∆U/f charakteristika,
frekvence 4, PNU b106
Uživatelem konfigurovatelná ∆U/f charakteristika,
frekvence 5, PNU b108
Elektronická ochrana motoru, frekvence 3, PNU b019
1) Zakázaná frekvence je automaticky nastavena na nejnižší zakázanou frekvenci (Zakázaná frekvence - šířka zakázaného pásma).
Když podmínky uvedené výše již dále netrvají, upozornění není dále
zobrazováno. Vstupní parametry jsou nastaveny na své implicitní
hodnoty (počáteční nastavení).
182
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
8
Odstranění poruch
Porucha
Motor se nechce
spustit.
Podmínka
Možná příčina
Odstranění
Na výstupech U, V a W Je přivedeno napětí na svorky L1, L2 a L3? Pokud
není přítomno žádné
ano, je rozsvícena kontrolka ON ( I )?
napětí.
Ukazuje LED displej na ovládacím panelu nějakou
poruchu (E...)?
Byl vydán signál start?
Byla pod PNU F001 zadána žádaná frekvence
(pouze pro řízení s pomocí ovládacího panelu)?
Zkontrolujte svorky L1, L2, L3 a U, V, W. Zapněte
napájecí napětí.
Analyzujte příčinu poruchového hlášení (→
sekce „Hlášení", strana 177). Potvrďte poruchové
hlášení povelem reset (např. stisknutím tlačítka
VYPNOUT).
Vydejte signál start tlačítkem ZAPNOUT nebo
přes digitální vstup FWD/REV.
Do PNU F001 zadejte žádanou frekvenci.
Je externí potenciometr pro zadávání hodnoty
Zkontrolujte, zda je potenciometr správně
žádané frekvence správně zapojen ke svorkám H, připojen.
O a L?
Jsou pro zadávání hodnoty žádané frekvence
analogovými vstupy správně připojeny svorky O,
O2 nebo Ol?
Zkontrolujte, zda je signál žádané frekvence
správně připojen.
Jsou digitální vstupy nakonfigurované jako RST
nebo FRS stále aktivní?
Deaktivujte RST a/nebo FRS. Zkontrolujte signál
na digitálním vstupu 1 (implicitní nastavení:
RST).
Byl správně nastaven zdroj pro zadávání hodnoty
žádané frekvence (PNU A001)? Byl správně
nastaven zdroj pro signál start (PNU A002)?
Upravte příslušně PNU A001. Upravte příslušně
PNU A002. (→ sekce „Nastavení parametrů
frekvence a parametrů signálu start", strana 123)
Na výstupech U, V a W Je motor zablokován nebo je motor příliš zatížen?
je přítomno napětí.
Motor se otáčí
nesprávným
směrem.
Motor se nechce
spustit.
-
-
Snižte zatížení působící na motor. Vyzkoušejte
motor bez zatížení.
Jsou výstupní svorky U, V a W správně zapojeny? Připojte výstupní svorky U, V a W správně k
Odpovídá připojení svorek U, V a W směru otáčení motoru podle požadovaného směru otáčení
motoru?
motoru (obecně: posloupnost U, V, W vyvolá
provoz po směru hodinových ručiček).
Jsou svorky řídicích signálů správně zapojeny?
Použijte svorku řídicího signálu FW(D) pro
provoz po směru hodinových ručiček a REV pro
provoz proti směru hodinových ručiček.
Byl PNU F004 správně nakonfigurován?
Nastavte pod PNU F004 požadovaný směr
otáčení.
Na svorce O, O2 nebo Ol není přítomná hodnota
žádané frekvence.
Zkontrolujte potenciometr nebo vnější generátor
hodnoty žádané frekvence a vyměňte ho, je-li to
nezbytné.
Jsou používány a správně nastaveny pevné
frekvence?
Dodržujte pořadí priorit: pevné frekvence mají
vždy přednost před vstupy O, O2 a Ol.
Je zatížení motoru příliš vysoké?
Snižte zatížení motoru, protože mezní hodnota
přetížení zabrání motoru při přetížení v dosažení
jeho jmenovité rychlosti.
183
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Odstranění poruch
Porucha
Podmínka
Možná příčina
Odstranění
Motor nepracuje
plynule.
-
Jsou změny zatížení příliš velké?
Zvolte výkonnější frekvenční měnič a motor.
Snižte úroveň změn zatížení.
Vyskytují se v pohonu rezonanční frekvence?
Zamaskujte tyty frekvence pomocí pásem
zakázaných frekvencí (PNU A063 až A068,
→ sekce „Rozsah provozní frekvence", strana
132) nebo změňte nosnou frekvenci (PNU b083,
→ sekce „Nosná frekvence“, strana 164).
Je maximální frekvence nastavena správně?
Zkontrolujte nastavený rozsah frekvence nebo
nastavenou charakteristiku napětí /frekvence.
Rychlost pohonu
neodpovídá žádané
frekvenci
-
Uložené
parametry
neodpovídají
zadaným
hodnotám.
Zadané hodnoty
nebyly uloženy.
Není možné
provést jakékoli
zadání .
Je jmenovitá rychlost motoru a poměr převodovky Zkontrolujte jmenovitou rychlost motoru nebo
zvolen správně?
poměr převodovky.
Hodnoty z kopírovací
jednotky nebyly
frekvenčním měničem
akceptovány.
Motor nemůže být
spuštěn, zastaven
nebo nemůže být
nastavena žádaná
hodnota.
Žádné parametry
nemohou být
nastaveny nebo
změněny.
Aktivuje se
elektronická ochrana
motoru (poruchové
hlášení: E 05).
Napájecí napětí bylo vypnuto před uložením
zadaných hodno stisknutím tlačítka ENTER.
Znovu zadejte vhodné parametry a zadání
opět uložte.
Po vypnutí napájecí ho napětí jsou zadané a
uložené hodnoty předávány do vnitřní EEPROM.
Napájecí napětí by mělo zůstat vypnuté po dobu
minimálně šesti sekund.
Po kopírování parametrů z vnějšího ovládacího
panelu DEX-KEY-10 do frekvenčního měniče
bylo napájecí napětí přivedeno po méně než
šest sekund.
Jsou PNU A001 a A002 nastaveny správně?
Zadejte opět data a vypněte napájecí napětí na
dobu minimálně šest sekund.
Byla aktivována softwarová ochrana
parametrů?
Deaktivujte ochranu parametrů pomocí PNU
b031 (→ sekce „Ochrana parametrů", strana
159), aby mohly být všechny parametry měněny.
Byla aktivována hardwarová ochrana
parametrů?
Deaktivujte digitální vstup nakonfigurovaný
jako SFT (→ sekce „Softwarová ochrana
parametrů (SFT)", strana 83).
Zkontrolujte nastavení boostu a nastavení
elektronické ochrany motoru. (→ sekce
„Napěťově/frekvenční charakteristiky a napěťový
boost", strana 126)
Je ruční napěťový boost nastaven příliš vysoký?
Byla správně nastavena elektronická ochrana
motoru?
Při ukládání změn parametrů je třeba dodržovat následující:
Po uložení změněných parametrů tlačítkem ENTER nemohou být přes
ovládací panel frekvenčního měniče prováděna žádná další zadání po
dobu alespoň šesti sekund. Je-li stisknuto nějaké tlačítko, je-li vydán
povel reset nebo je frekvenční měnič vypnut před uplynutím této doby,
nová data nemusí být správně uložena.
184
Opět zkopírujte data a po ukončení ponechejte
napájecí napětí zapnuté po dobu alespoň šesti
sekund.
Zkontrolujte nastavení pod PNU A001 a A002
(→ sekce „Nastavení parametrů žádané
frekvence a parametrů signálu start", strana
123).
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Příloha
Technické údaje
DF6-340-...
11K
Krytí podle EN 60529
IP20
Izolační pevnost
III
Maximální jmenovitý činný výkon motoru
v kW; údaje pro 4-pólové 3-fázové
asynchronní motory
Maximální jmenovitý zdánlivý
výkon v kVA při
400 V
480 V
15K
18K5
22K
30K
37K
45K
55K
11,0
15,0
18,5
22
30,0
37,0
45,0
55,0
15,2
20,0
25,6
29,7
39,4
48,4
58,5
72,7
29,0
37,0
35,7
47,3
58,1
70,1
87,2
Primární strana: Počet fází
22,0
Třífázový
Primární strana: Jmenovité napětí
342 V ~ - 0 % až 528 V ~ + 0 %, 47 až 63 Hz
Sekundární strana: Jmenovité napětí
Třífázové 380 až 480 V ~
Odpovídající jmenovitému napětí primární strany
Poklesne-li primární napětí, poklesne také sekundární napětí.
Primární strana: Jmenovitý proud v A
24,0
32,0
41,0
47,0
63,0
77,0
94,0
116
Sekundární strana: Jmenovitý proud v A
22,0
29,0
37,0
43,0
57,0
70,0
85,0
105
Ztráty při 70% zatížení ve W
435
575
698
820
110
1345
1625
1975
600
800
975
1150
1550
1900
2300
2800
Ztráty při 100% zatížení ve W
Sekundární strana: Rozsah frekvence
0,1 až 400 Hz
U motorů, které jsou provozovány s frekvencí nad 50/60 Hz, by měla být dodržována maximální přípustná
rychlost motoru.
Frekvenční odchylka (při 25 °C ±10 °C)
• Digitální hodnota žádané frekvence: ±0,01 % maximální frekvence
• Analogové hodnota žádané frekvence: ±0,2 % maximální frekvence
Rozlišení pro frekvenci
• Digitální hodnota žádané frekvence: 0,1 Hz
• Analogová hodnota žádané frekvence: Maximální frekvence/1000
Napěťově/frekvenční charakteristika
• Konstantní točivý moment - U/f
• Snížený točivý moment - U2/f
• Uživatelem programovatelná ∆U/f charakteristika
Přípustný nadproud
120 % po dobu 60 s, 150 % po 0,5 s (jednou každých 10 minut)
Doba rozběhu/zastavení
0,01 až 3 600 s v případě lineární a nelineární charakteristiky (platí také pro druhou a třetí dobu
rozběhu/zastavení)
Točivý moment během rozběhu
• od 6Hz 100% nebo více (s aktivním napěťovým boostem)
Brzdný moment
Energie do kondenzátorů DC
Přibližně 10 %
meziobvodu; snížený brzdný moment při
frekvencích nad 50 Hz.
S vnějším brzdným rezistorem
55%
50%
-
S vnějším brzdným modulem (chopper)
-
-
až 200 % až 200 %
Se stejnosměrným DC bržděním
Brždění nastává při frekvencích nižších než je minimální frekvence, která je definovaná uživatelem stejně
jako doba brždění a brzdný moment
185
až 170 %
až 150 %
až 120 %
až 100 %
Příloha
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
DF6-340-...
11K
15K
18K5
22K
30K
37K
45K
55K
Vstupy
Nastavení žádané
frekvence
Ovládací panel
Nastavení pomocí kláves nebo potenciometru na měniči
Externí signály
• 0 až 10 V DC, vstupní impedance 10 kΩ;
• -10 až +10 V DC, vstupní impedance 10 kΩ;
• 4 až 20 mA, zatěžovací impedance 250 Ω;
• Potenciometr ≥ 1 kΩ, doporučeno 4,7 kΩ
Provoz po směru/proti
směru hodinových
ručiček (start/stop)
Ovládací panel
Tlačítko ZAPNOUT ( I ) pro start a tlačítko VYPNOUT ( O ) pro stop; implicitní nastavení = provoz po
směru hodinových ručiček
Externí signály
• Digitální vstup FW pro provoz po směru hodinových ručiček (FWD)
• Digitální vstup programovatelný jako REV pro provoz proti směru
hodinových ručiček
Digitální řídicí vstupy programovatelné jako • REV: Start/stop provozu proti směru hodinových ručiček
• FF1 až FF4: Volba pevné frekvence
• JOG: Krokový režim
• DB: DC brždění aktivní
• SET: Druhý soubor parametrů aktivní
• 2CH: Druhá časová rampa
• FRS: Zastavení volnoběhem
• EXT: Vnější poruchové hlášení
• USP: Ochrana před neočekávaným spuštěním - restartem
• CS: Přímé spouštění se zátěží
• SFT: Softwarová ochrana parametrů
• AT: Analogový zdroj hodnoty žádané frekvence: proudový (4 až 20 mA)
• RST: Reset
• STA: Impulsový start (3-vodičový)
• STP: Impulsový stop (3-vodičový)
• F/R: Směr (3-vodičový)
• PID: PID regulace aktivní
• PIDC: Reset integrační složky PID regulace
• UP: Dálkově řízené zrychlování
• DWN: Dálkově řízené zpomalování
• UDC: Reset frekvence pomocí dálkového ovládání
• OPE: Zadání žádané frekvence pomocí ovládacího panelu
• SF1 až SF7: Bitová volba pevné frekvence
• OLR: Přepínání proudového limitu
• NO: Žádná funkce
186
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
DF6-340-...
Výstupy
Digitální a reléové signální výstupy
programovatelné jako
Analogové výstupy
Další možnost (výtah)
Ochranné funkce
Podmínky okolního prostředí
Okolní teplota
Teplota/vlhkost během skladování
Přípustné vibrace
Výška a umístění instalace
Volitelné příslušenství
Technické údaje
11K
15K
18K5
22K
30K
37K
45K
55K
• RUN: Motor běží
• FA1/FA2: Frekvence dosažena/překročena
• FA3: Frekvence dosažena
• OD: Regulační odchylka PID mimo toleranci
• OL: Přetížení
• AL: Porucha
• IP: Výpadek sítě
• UV: Podpětí
• RNT: Překročena doba běhu
• ONT: Překročena doba připojení k síti
• THM: Tepelné přetížení motoru
• Frekvenční výstup: I ≤ 1,2 mA, signál modulovaný šířkou impulsu (PWM)
• Napěťový výstup: 0 až 10 V DC, I ≤ 2 mA
• Proudový výstup: 4 až 20 mA, nízká impedance 250 Ω
Mohou být poskytovány následující informace:
• Výstupní frekvence
• Výstupní proud
• Výstupní frekvence, frekvenčně modulovaná (pouze svorka FM)
• Výstupní napětí
• Příkon
• Stav elektronické tepelné ochrany zátěže
• Frekvence rampy
• Automatická regulace napětí
• Ochrana před neočekávaným spuštěním - restartem
• Nastavitelné zvýšení a snížení výstupního napětí
• Zakázané frekvence
• Omezení minimální/maximální frekvence
• Zobrazení výstupní frekvence
• Registr historie poruch
• Volitelná nosná frekvence: 0,5 až 15 kHz
• PID regulace
• Automatický boost (zvýšení) točivého momentu
• Zapnutí/vypnutí řízení ventilátoru
• Volitelný druhý soubor parametrů
• Nadproud
• Přepětí
• Podpětí
• Přehřátí
• Zemní zkrat
• Přetížení
• Elektronická ochrana motoru
• Porucha proudového transformátoru
• Funkce dynamického brždění (regenerativní)
-10 až +50 °C
Od přibližně +40 do +50 °C by měla být snížena nosná frekvence na 2 kHz.
Výstupní proud by měl být v tomto případě do 80 % jmenovitého proudu.
-25 až 65 °C (pouze po kratší dobu, např. během přepravy)
20 až 90 % relativní vlhkost (nekondenzující)
Až 5,9 m/s2 (= 0,6 g) při 10 až 55 Hz
Maximálně 1000 m nadmořské výšky v krytu nebo v ovládacím panelu (IP54 nebo podobný)
• Jednotka dálkového ovládání: DEX-KEY-10
• Tlumivka pro zlepšení účiníku
• Odrušovací filtr DE6-LZ...-V4 (EMC)
• Rozšiřující moduly
- Modul PROFIBUS-DP: DE6-NET-DP
187
Příloha
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Technické údaje
DF6-340-...
75K
Krytí podle EN 60529
IP20
Izolační pevnost
III
Maximální jmenovitý činný výkon motoru
v kW; údaje pro 4-pólové 3-fázové
asynchronní motory
Maximální jmenovitý zdánlivý
výkon v kVA při
400 V
480 V
90K
110K
132K
75,0
90,0
110
132
93,5
111
135
159
133
162
191
Primární strana: Počet fází
112
Třífázový
Primární strana: Jmenovité napětí
342 V ~ - 0 % až 528 V ~ + 0 %, 47 až 63 Hz
Sekundární strana: Jmenovité napětí
Třífázové 380 až 480 V ~
Odpovídající jmenovitému napětí primární strany
Poklesne-li primární napětí, poklesne také sekundární napětí.
Primární strana: Jmenovitý proud v A
149
176
215
253
Sekundární strana: Jmenovitý proud v A
135
160
195
253
Ztráty při 70% zatížení ve W
2675
3375
3900
4670
Ztráty při 100% zatížení ve W
3800
4800
5550
6650
Sekundární strana: Rozsah frekvence
0,1 až 400 Hz
U motorů, které jsou provozovány s frekvencí nad 50/60 Hz, by měla být dodržována maximální přípustná
rychlost motoru.
Frekvenční odchylka (při 25 °C ±10 °C)
• Digitální hodnota žádané frekvence: ±0,01 % maximální frekvence
• Analogové hodnota žádané frekvence: ±0,2 % maximální frekvence
Rozlišení pro frekvenci
• Digitální hodnota žádané frekvence: 0,1 Hz
• Analogová hodnota žádané frekvence: Maximální frekvence/1000
Napěťově/frekvenční charakteristika
• Konstantní točivý moment - U/f
• Snížený točivý moment - U2/f
• Uživatelem programovatelná ∆U/f charakteristika
Přípustný nadproud
120 % po dobu 60 s, 150 % po 0,5 s (jednou každých 10 minut)
Doba rozběhu/zastavení
0,01 až 3 600 s v případě lineární a nelineární charakteristiky (platí také pro druhou a třetí dobu
rozběhu/zastavení)
Točivý moment během rozběhu
• od 6Hz 100% nebo více (s aktivním napěťovým boostem)
Brzdný moment
Energie do kondenzátorů DC
Přibližně 10 %
meziobvodu; snížený brzdný moment při
frekvencích nad 50 Hz.
S vnějším brzdným rezistorem
-
S vnějším brzdným modulem (chopper)
až 70 %
Se stejnosměrným DC bržděním
Brždění nastává při frekvencích nižších než je minimální frekvence, která je definovaná uživatelem stejně
jako doba brždění a brzdný moment
až 60 %
až 50 %
až 40 %
188
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
DF6-340-...
Technické údaje
75K
90K
110K
132K
Vstupy
Nastavení žádané
frekvence
Ovládací panel
Nastavení pomocí kláves nebo potenciometru na měniči
Externí signály
• 0 až 10 V DC, vstupní impedance 10 kΩ;
• -10 až +10 V DC, vstupní impedance 10 kΩ;
• 4 až 20 mA, zatěžovací impedance 250 Ω;
• Potenciometr ≥ 1 kΩ, doporučeno 4,7 kΩ
Provoz po směru/proti
směru hodinových
ručiček (start/stop)
Ovládací panel
Tlačítko ZAPNOUT ( I ) pro start a tlačítko VYPNOUT ( O ) pro stop; implicitní nastavení = provoz po
směru hodinových ručiček
Externí signály
• Digitální vstup FW pro provoz po směru hodinových ručiček (FWD)
• Digitální vstup programovatelný jako REV pro provoz proti směru
hodinových ručiček
Digitální řídicí vstupy programovatelné jako • REV: Start/stop provozu proti směru hodinových ručiček
• FF1 až FF4: Volba pevné frekvence
• JOG: Krokový režim
• DB: DC brždění aktivní
• SET: Druhý soubor parametrů aktivní
• 2CH: Druhá časová rampa
• FRS: Zastavení volnoběhem
• EXT: Vnější poruchové hlášení
• USP: Ochrana před neočekávaným spuštěním - restartem
• CS: Přímé spouštění se zátěží
• SFT: Softwarová ochrana parametrů
• AT: Analogový zdroj hodnoty žádané frekvence: proudový (4 až 20 mA)
• RST: Reset
• STA: Impulsový start (3-vodičový)
• STP: Impulsový stop (3-vodičový)
• F/R: Směr (3-vodičový)
• PID: PID regulace aktivní
• PIDC: Reset integrační složky PID regulace
• UP: Dálkově řízené zrychlování
• DWN: Dálkově řízené zpomalování
• UDC: Reset frekvence pomocí dálkového ovládání
• OPE: Zadání žádané frekvence pomocí ovládacího panelu
• SF1 až SF7: Bitová volba pevné frekvence
• OLR: Přepínání proudového limitu
• NO: Žádná funkce
189
Příloha
DF6-340-...
Výstupy
Digitální a reléové signální výstupy
programovatelné jako
Analogové výstupy
Další možnost (výtah)
Ochranné funkce
Podmínky okolního prostředí
Okolní teplota
Teplota/vlhkost během skladování
Přípustné vibrace
Výška a umístění instalace
Volitelné příslušenství
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
75K
90K
110K
132K
• RUN: Motor běží
• FA1/FA2: Frekvence dosažena/překročena
• FA3: Frekvence dosažena
• OD: Regulační odchylka PID mimo toleranci
• OL: Přetížení
• AL: Porucha
• IP: Výpadek sítě
• UV: Podpětí
• RNT: Překročena doba běhu
• ONT: Překročena doba připojení k síti
• THM: Tepelné přetížení motoru
• Frekvenční výstup: I ≤ 1,2 mA, signál modulovaný šířkou impulsu (PWM)
• Napěťový výstup: 0 až 10 V DC, I ≤ 2 mA
• Proudový výstup: 4 až 20 mA, nízká impedance 250 Ω
Mohou být poskytovány následující informace:
• Výstupní frekvence
• Výstupní proud
• Výstupní frekvence, frekvenčně modulovaná (pouze svorka FM)
• Výstupní napětí
• Příkon
• Stav elektronické tepelné ochrany zátěže
• Frekvence rampy
• Automatická regulace napětí
• Ochrana před neočekávaným spuštěním - restartem
• Nastavitelné zvýšení a snížení výstupního napětí
• Zakázané frekvence
• Omezení minimální/maximální frekvence
• Zobrazení výstupní frekvence
• Registr historie poruch
• Volitelná nosná frekvence: 0,5 až 15 kHz
• PID regulace
• Automatický boost (zvýšení) točivého momentu
• Zapnutí/vypnutí řízení ventilátoru
• Volitelný druhý soubor parametrů
• Nadproud
• Přepětí
• Podpětí
• Přehřátí
• Zemní zkrat
• Přetížení
• Elektronická ochrana motoru
• Porucha proudového transformátoru
• Funkce dynamického brždění (regenerativní)
-10 až +50 °C
Od přibližně +40 do +50 °C by měla být snížena nosná frekvence na 2 kHz.
Výstupní proud by měl být v tomto případě do 80 % jmenovitého proudu.
-25 až 65 °C (pouze po kratší dobu, např. během přepravy)
20 až 90 % relativní vlhkost (nekondenzující)
Až 2,94 m/s2 (= 0,3 g) při 10 až 55 Hz
Maximálně 1000 m nadmořské výšky v krytu nebo v ovládacím panelu (IP54 nebo podobný)
• Jednotka dálkového ovládání: DEX-KEY-10
• Tlumivka pro zlepšení účiníku
• Odrušovací filtr DE6-LZ...-V4 (EMC)
• Rozšiřující moduly
- Modul PROFIBUS-DP: DE6-NET-DP
190
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Technické údaje
Technické údaje
DV6-340-...
075
Krytí podle EN 60529
IP20
Izolační pevnost
III
Maximální jmenovitý činný výkon motoru
v kW; údaje pro 4-pólové 3-fázové
asynchronní motory
Maximální jmenovitý zdánlivý
výkon v kVA při
400 V
480 V
1K5
2K2
4K0
5K5
7K5
11K
15K
18K5
0,75
1,5
2,2
4,0
5,5
7,5
11,0
15,0
18,5
1,7
2,6
3,6
5,9
8,3
11,0
15,9
22,1
26,3
3,1
4,4
7,1
9,9
13,3
19,1
26,6
31,5
Primární strana: Počet fází
2,0
Třífázový
Primární strana: Jmenovité napětí
342 V ~ - 0 % až 528 V ~ + 0 %, 47 až 63 Hz
Sekundární strana: Jmenovité napětí
Třífázové 380 až 480 V ~
Odpovídající jmenovitému napětí primární strany
Poklesne-li primární napětí, poklesne také sekundární napětí.
Primární strana: Jmenovitý proud v A
2,8
4,2
5,8
9,5
13,0
18,0
25,0
35,0
42,0
Sekundární strana: Jmenovitý proud v A
2,5
3,8
5,3
8,6
12,0
16,0
23,0
32,0
38,0
Sekundární strana: Rozsah frekvence
0,1 až 400 Hz
U motorů, které jsou provozovány s frekvencí nad 50/60 Hz, by měla být dodržována maximální přípustná
rychlost motoru.
Frekvenční odchylka (při 25 °C ±10 °C)
• Digitální hodnota žádané frekvence: ±0,01 % maximální frekvence
• Analogové hodnota žádané frekvence: ±0,2 % maximální frekvence
Rozlišení pro frekvenci
• Digitální hodnota žádané frekvence: 0,1 Hz
• Analogová hodnota žádané frekvence: Maximální frekvence/1000
Napěťově/frekvenční charakteristika
• Konstantní točivý moment – U/f
• Snížený točivý moment – U2/f
• Zvýšený točivý moment (řízený pomocí SLV – vektorová bezsenzorová regulace)
• Vektorově řízený moment (pouze s volitelným modulem DE6-IOM-ENC)
• Uživatelem programovatelná ∆U/f charakteristika
Přípustný nadproud
150 % po dobu 60 s, 200 % po 0,5 s (jednou každých 10 minut)
Doba rozběhu/zastavení
0,01 až 3 600 s v případě lineární a nelineární charakteristiky (platí také pro druhou a třetí dobu
rozběhu/zastavení)
Točivý moment během rozběhu
• 200 % při 0,5 Hz s SLV řízením
• 150 % v rozsahu 0 až 2,5 Hz s SLV řízením v okolí 0Hz a jmenovitým výkonem motoru o třídu menším
než měnič
Brzdný moment
energie do kondenzátorů DC
Přibližně 50 %
meziobvodu; snížený brzdný moment při
frekvencích nad 50 Hz.
Přibližně 20 %
140 %
Přibližně 10 %
S vnějším brzdným odporem
200%
100 %
70 %
-
S vnějším brzdným modulem
-
Se stejnosměrným DC brždění
Brždění nastává při frekvencích nižších než je minimální frekvence, která je definovaná uživatelem stejně
jako doba brždění a brzdný moment
40 až 200 %
191
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Příloha
DV6-340-...
075
1K5
2K2
4K0
5K5
7K5
11K
15K
18K5
Vstupy
Nastavení žádané
frekvence
Ovládací panel
Nastavení pomocí kláves nebo potenciometru
Externí signály
• 0 až 10 V DC, vstupní impedance 10 kΩ;
• -10 až +10 V DC, vstupní impedance 10 kΩ;
• 4 až 20 mA, zatěžovací impedance 250 Ω;
• Potenciometr ≥ 1 kΩ, doporučeno 4,7 kΩ
Provoz po směru/proti
směru hodinových
ručiček (start/stop)
Ovládací panel
Tlačítko ZAPNOUT pro start a tlačítko VYPNOUT pro stop; implicitní nastavení = provoz po směru
hodinových ručiček
Externí signály
• Digitální vstup FW pro provoz po směru hodinových ručiček (FWD)
• Digitální vstup programovatelný jako REV pro provoz proti směru
hodinových ručiček
Digitální řídicí vstupy programovatelné jako • REV: Start/stop provozu proti směru hodinových ručiček
• FF1 až FF4: Volba pevné frekvence
• JOG: Krokový režim
• DB: DC brždění aktivní
• SET: Druhý soubor parametrů aktivní
• 2CH: Druhá časová rampa
• FRS: Zastavení volnoběhem
• EXT: Vnější poruchové hlášení
• USP: Ochrana před neočekávaným spuštěním - restartem
• CS: Přímé spouštění se zátěží
• SFT: Softwarová ochrana parametrů
• AT: Analogový zdroj hodnoty žádané frekvence: proudový (4 až 20 mA)
• SET3: Třetí soubor parametrů aktivní
• RST: Reset
• STA: Impulsový start (3-vodičový)
• STP: Impulsový stop (3-vodičový)
• F/R: Směr (3-vodičový)
• PID: PID regulace aktivní
• PIDC: Reset integrační složky PID regulace
• CAS: Tachogenerátor s vektorovým řízením
• UP: Dálkově řízené zrychlování
• DWN: Dálkově řízené zpomalování
• UDC: Reset frekvence pomocí dálkového ovládání
• OPE: Zadání žádané frekvence pomocí ovládacího panelu
• SF1 až SF7: Pobitová volba pevné frekvence
• OLR: Přepínání proudového limitu
• TL: Omezení točivého momentu aktivní (pouze u vektorového řízení)
• TRQ1: Omezení točivého momentu aktivní (po směru hodinových ručiček, v režimu pohonu)
• TRQ2: Aktivní omezení momentu 2 (proti směru hodinových ručiček, regenerační chod)
• PPI: P nebo PI regulace (pouze u vektorového řízení)
• BOK: Potvrzení povolení brzdy
• ORT: Směr otáčení (pouze s volitelným modulem DE6-IOM-ENC)
• LAC: Funkce rampy vypnuta
• PCLR: Vymazání odchylky umístění (pouze s volitelným modulem DE6-IOM-ENC)
• STAT: Definování žádané hodnoty pomocí modulu (pouze s volitelným modulem DE6-...)
• NO: Žádná funkce
192
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
DV6-340-...
Výstupy
Digitální signální výstupy programovatelné
jako
Analogové výstupy
Signální relé
Další možnosti (výtah)
Ochranné funkce
Technické údaje
075
1K5
2K2
4K0
5K5
7K5
11K
15K
• RUN: Motor běží
• FA1/FA2: Frekvence dosažena/překročena
• FA3/FA4/FA5: Frekvence dosažena (1)/frekvence překročena (2)/frekvence dosažena (2)
• OD: Regulační odchylka PID mimo toleranci
• OL: Přetížení
• AL: Porucha
• QTQ: Točivý moment dosažen/překročen
• IP: Výpadek sítě
• UV: Podpětí
• TRQ: Omezení točivého momentu
• RNT: Překročena doba běhu
• ONT: Překročena doba připojení k síti
• THM: Tepelné přetížení elektronické ochrany motoru
• BRK: Signál povolení externí brzdy
• BER: Porucha brzdy
• ZS: Nulová rychlost (pouze s volitelným modulem DE6-IOM-ENC)
• DSE: Překročena rychlostní odchylka (pouze s volitelným modulem DE6-IOM-ENC)
• POK: Poloha (pouze s volitelným modulem DE6-IOM-ENC)
• OL2: Alarm přetížení 2
• Frekvenční výstup: I ≤ 1,2 mA, pulsně-šířková modulace (PWM)
• Napěťový výstup: 0 až 10 V DC, I ≤ 2 mA
• Proudový výstup: 4 až 20 mA, nízká impedance 250 Ω
Mohou být poskytovány následující proměnné:
• Výstupní frekvence
• Výstupní proud
• Točivý moment (pouze pro SLV řízení, vektorové řízení a SLV řízení v okolí 0 Hz)
• Výstupní frekvence, frekvenčně modulovaná (pouze svorka FM)
• Výstupní napětí
• Příkon
• Tepelný koeficient zatížení
• Frekvence rampy
Reléový přepínací kontakt; relé vybuzeno při poruše; funkce viz digitální výstupy
• Automatické načtení parametrů motoru
• Automatická regulace napětí
• Ochrana před neočekávaným spuštěním - restartem
• Nastavitelné zvýšení a snížení výstupního napětí
• Zakázané frekvence
• Omezení minimální/maximální frekvence
• Zobrazení výstupní frekvence
• Registr historie poruch
• Volitelná nosná frekvence: 0,5 až 15 kHz
• PID regulace
• Automatický boost (zvýšení) točivého momentu
• Zapnutí/vypnutí řízení ventilátoru
• Volitelný druhý a třetí soubor parametrů
• Vektorové řízení
- SLV (bezsenzorové vektorové) řízení
- SLV řízení v okolí 0 Hz
- Vektorové se zpětnou vazbou (pouze s volitelným modulem DE6-IOM-ENC)
• Nadproud
• Přepětí
• Podpětí
• Přehřátí
• Zemní zkrat
• Přetížení
• Elektronická ochrana motoru
• Porucha proudového transformátoru
• Funkce dynamického brždění (regenerativní)
193
18K5
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Příloha
DV6-340-...
075
1K5
2K2
4K0
5K5
7K5
11K
15K
18K5
Podmínky okolního prostředí
Okolní teplota
-10 až +50 °C
Od přibližně +40 do +50 °C by měla být snížena nosná frekvence na 2 kHz.
Výstupní proud by měl být v tomto případě do 80 % jmenovitého proudu.
Teplota/vlhkost během skladování
-25 až 70 °C (pouze po kratší dobu, např. během přepravy)
20 až 90 % relativní vlhkost (nekondenzující)
Přípustné vibrace
Výška a umístění instalace
Volitelné příslušenství
Maximálně 5,9 m/s2 (= 0,6 g) při 10 až 55 Hz
Maximálně 1000 m nadmořské výšky v krytu nebo v ovládacím panelu (IP54 nebo podobný)
• Jednotka dálkového ovládání: DEX-KEY-10
• Tlumivka pro zlepšení účiníku
• Odrušovací filtr DE6-LZ...-V4
• Rozšiřující moduly
- Modul kodéru: DE6-IOM-ENC
- Modul PROFIBUS-DP: DE6-NET-DP
DV6-340-...
22K
Krytí podle EN 60529
IP20
Izolační pevnost
III
30K
37K
45K
55K
75K
90K
110K
132K
Maximální jmenovitý činný výkon motoru v
kW (3-fázový 4-pólový asynchronní motor)
22,0
30,0
37,0
45,0
55,0
75,0
90,0
110
132
Maximální jmenovitý zdánlivý
výkon v kVA při
400 V
33,2
40,1
51,9
62,3
76,2
103,2
121,9
150,3
180,1
480 V
39,9
Třífázový
48,2
62,3
74,8
91,4
123,8
146,3
180,4
216,1
Primární strana: Počet fází
Primární strana: Jmenovité napětí
342 V ~ - 0 % až 528 V ~ + 0 %, 47 až 63 Hz
Sekundární strana: Jmenovité napětí
Třífázové 380 až 480 V ~
Odpovídající jmenovitému napětí primární strany
Poklesne-li primární napětí, poklesne také sekundární napětí.
Primární strana: Jmenovitý proud v A
53,0
63,0
83,0
99,0
121
164
194
239
286
Sekundární strana: Jmenovitý proud v A
48,0
58,0
75,0
90,0
110
149
176
217
260
Sekundární strana: Rozsah frekvence
0,1 až 400 Hz
U motorů, které jsou provozovány s frekvencí nad 50/60 Hz, by měla být dodržována maximální přípustná
rychlost motoru.
Frekvenční odchylka (při 25 °C ±10 °C)
• Digitální hodnota žádané frekvence: ±0,01 % maximální frekvence
• Analogová hodnota žádané frekvence: ±0,2 % maximální frekvence
Rozlišení pro frekvenci
• Digitální hodnota žádané frekvence: 0,1 Hz
• Analogové hodnota žádané frekvence: Maximální frekvence/1 000
Napěťové/frekvenční charakteristiky
• Konstantní točivý moment – U/f
• Snížený točivý moment – U2/f
• Zvýšený točivý moment (řízený pomocí SLV – vektorová bezsenzorová regulace)
• Vektorově řízený moment (pouze s volitelným modulem DE6-IOM-ENC)
• Uživatelem programovatelná ∆U/f charakteristika
Přípustný nadproud
150 % po dobu 60 s, 200 % po 0,5 s (jednou každých 10 minut)
Doba rozběhu/zastavení
0,01 až 3 600 s v případě lineární a nelineární charakteristiky (platí také pro druhou a třetí dobu
rozběhu/zastavení)
194
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Technické údaje
DV6-340-...
22K
Točivý moment během rozběhu
30K
37K
45K
55K
75K
90K
110K
132K
• 200 % při 0,5 Hz s SLV řízením
• 180 % při 0,5 Hz s SLV řízením
• 150 % v rozsahu 0 až 2,5 Hz při SLV řízení v okolí 0Hz a • 130 % v rozsahu 0 až 2,5 Hz při SLV řízení
jmenovitým výkonem motoru o třídu menším než je měnič v okolí 0Hz a jmenovitým výkonem motoru o
třídu menším než je měnič
Brzdný moment
energie do kondenzátorů DC
Přibližně 10 %
meziobvodu; snížený brzdný moment
při frekvencích nad 50 Hz.
s vnějším brzdným odporem
s vnějším brzdným modulem
se stejnosměrným DC brždění
35 až
200 %
110 až
170 %
90 až
150 %
70 až
120 %
60 až
100 %
45 až
70 %
40 až
60 %
30 až
50 %
Brždění nastává při frekvencích nižších než je minimální frekvence, která je definovaná uživatelem stejně
jako doba brždění a brzdný moment
Vstupy
Nastavení žádané
frekvence
Ovládací panel
Nastavení pomocí kláves nebo potenciometru
Externí signály
• 0 až 10 V DC, vstupní impedance 10 kΩ;
• -10 až +10 V DC, vstupní impedance 10 kΩ;
• 4 až 20 mA, zatěžovací impedance 250 Ω;
• Potenciometr ≥ 1 kΩ, doporučeno 4,7 kΩ
Běh po/proti směru Ovládací panel
hodinových ručiček
(start/stop)
Externí signály
25 až
40 %
Tlačítko ZAPNOUT pro start a tlačítko VYPNOUT pro stop; implicitní nastavení = provoz po směru
hodinových ručiček
• Digitální vstup FW pro provoz po směru hodinových ručiček (FWD)
• Digitální vstup programovatelný jako REV pro provoz proti směru hodinových ručiček
195
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Příloha
DV6-340-...
Digitální řídicí vstupy programovatelné
jako
22K
30K
37K
45K
55K
75K
90K
110K
• REV: Start/stop provozu proti směru hodinových ručiček
• FF1 až FF4: Volba pevné frekvence
• JOG: Krokový režim
• DB: DC brždění aktivní
• SET: Druhý soubor parametrů aktivní
• 2CH: Druhá časová rampa
• FRS: Zastavení volnoběhem
• EXT: Vnější poruchové hlášení
• USP: Ochrana před neočekávaným spuštěním - restartem
• CS: Přímé spouštění se zátěží
• SFT: Softwarová ochrana parametrů
• AT: Analogový zdroj hodnoty žádané frekvence: proudový (4 až 20 mA)
• SET3: Třetí soubor parametrů aktivní
• RST: Reset
• STA: Impulsový start (3-vodičový)
• STP: Impulsový stop (3-vodičový)
• F/R: Směr (3-vodičový)
• PID: PID regulace aktivní
• PI DC: Reset integrační složky PID regulace
• CAS: Tachogenerátor s vektorovým řízením
• UP: Dálkově řízené zrychlování
• DWN: Dálkově řízené zpomalování
• UDC: Reset frekvence pomocí dálkového ovládání
• OPE: Zadání žádané frekvence pomocí ovládacího panelu
• SF1 to SF7: Pobitová volba pevné frekvence
• OLR: Přepínání proudového limitu
• TL: Omezení točivého momentu aktivní (pouze u vektorové řízení)
• TRQ1: Omezení točivého momentu 1 aktivní (po směru hodinových ručiček, v režim pohonu)
• TRQ2: Aktivní omezení momentu 2 (proti směru hodinových ručiček, regenerační)
• PPI: P nebo PI regulace (pouze u vektorového řízení)
• BOK: Potvrzení povolení brzdy
• ORT: Směr otáčení (pouze s volitelným modulem DE6-IOM-ENC)
• LAC: Funkce rampy vypnuta
• PCLR: Vymazání odchylky umístění (pouze s volitelným modulem DE6-IOM-ENC)
• STAT: Definování žádané hodnoty pomocí modulu (pouze s volitelným modulem DE6-...)
• NO: Žádná funkce
Výstupy
Digitální signální výstupy programovatelné • RUN: Motor běží
jako
• FA1/FA2: Frekvence dosažena/překročena
• FA3/FA4/FA5: Frekvence dosažena (1)/frekvence překročena (2)/frekvence dosažena (2)
• OD: Regulační odchylka PID mimo toleranci
• OL: Přetížení
• AL: Porucha
• QTQ: Točivý moment dosažen/překročen
• IP: Výpadek sítě
• UV: Podpětí
• TRQ: Omezení točivého momentu
• RNT: Překročena doba běhu
• ONT: Překročena doba připojení k síti
• THM: Tepelné přetížení motoru
• BRK: Signál povolení externí brzdy
• BER: Porucha brzdy
• ZS: Nulová rychlost (pouze s volitelným modulem DE6-IOM-ENC)
• DSE: Překročena rychlostní odchylka (pouze s volitelným modulem DE6-IOM-ENC)
• POK: Poloha (pouze s volitelným modulem DE6-IOM-ENC)
• OL2: Alarm přetížení 2
196
132K
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
DV6-340-...
Technické údaje
22K
30K
37K
45K
55K
75K
90K
Analogové výstupy
• Frekvenční výstup: I ≤ 1,2 mA, signál modulovaný šířkou impulsu (PWM)
• Napěťový výstup: 0 až 10 V DC, I ≤ 2 mA
• Proudový výstup: 4 až 20 mA, zatěžovací impedance 250 Ω;
Mohou být poskytovány následující proměnné:
• Výstupní frekvence
• Výstupní proud
• Točivý moment (pouze pro SLV řízení, vektorové řízení a SLV řízení v okolí 0 Hz)
• Výstupní frekvence, frekvenčně modulovaná (pouze svorka FM)
• Výstupní napětí
• Příkon
• Tepelný koeficient zatížení
• Frekvence rampy
Signální relé
Další funkce (výňatek)
Reléový přepínací kontakt; relé vybuzeno při poruše; funkce viz digitální výstupy
• Automatické načtení parametrů motoru
• Automatická regulace napětí
• Ochrana před neočekávaným spuštěním - restartem
• Nastavitelné zvýšení a snížení výstupního napětí
• Zakázané frekvence
• Omezení minimální/maximální frekvence
• Zobrazení výstupní frekvence
• Přístupný registr historie poruch
• Svobodně volitelná nosná frekvence: 0,5 až 15 kHz
• PID regulace
• Automatický boost (zvýšení) momentu
• Zapnutí/vypnutí řízení ventilátoru
• Volitelný druhý a třetí soubor parametrů
• Vektorové řízení
- SLV (bezsenzorové vektorové) řízení
- SLV řízení v okolí 0 Hz
- Vektorové se zpětnou vazbou (pouze s volitelným modulem DE6-IOM-ENC)
Ochranné funkce
• Nadproud
• Přepětí
• Podpětí
• Přehřátí
• Zemní zkrat
• Přetížení
• Elektronická ochrana motoru
• Porucha proudového transformátoru
• Funkce dynamického brždění (regenerativní)
197
110K
132K
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Příloha
DV6-340-...
22K
30K
37K
45K
55K
75K
90K
110K
132K
Podmínky okolního prostředí
Okolní teplota
-10 až +50 °C
Od +40 do +50 °C by měla být snížena nosná frekvence na 2 kHz.
Výstupní proud by měl být v tomto případě do 80 % jmenovitého proudu.
Teplota/vlhkost během skladování
-25 až 70 °C (pouze po kratší dobu, např. během přepravy) relativní vlhkost 20 až 90 % (nekondenzující)
Přípustné vibrace
Až do 5,9 m/s2
(= 0,6 g) při
10 až 55 Hz
Výška a umístění instalace
Maximálně 1000 m nadmořské výšky v krytu nebo v ovládacím panelu (IP54 nebo podobný)
Volitelné příslušenství
• Jednotka dálkového ovládání: DEX-KEY-10
• Tlumivka pro zlepšení účiníku
• Odrušovací filtr DE6-LZ...-V4
• Rozšiřující moduly
- Modul kodéru: DE6-IOM-ENC
- Modul PROFIBUS-DP: DE6-NET-DP
Až do 2,94 m/s2 (=0,3 g) při 10 až 55 Hz
198
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Hmotnosti a rozměry
Hmotnosti a rozměry
Obrázek 173: Rozměry
DV6-340-
a
a1
b
b1
c
0
[kg]
075
1K5
2K2
4K0
5K5
7K5
11K
15K
18K5
22K
30K
37K
45K
55K
75K
90K
110K
132K
159
130
260.5
241
152
6
3.5
216
189
266
246
190,5
7
5,0
256
229
396
376
210,5
7
12
310
390
265
300
540
550
510
520
202
255,2
10
10
20
30
390
300
700
670
275,2
12
60
480
380
740
710
293,2
12
80
DF6-340-
a
a1
b
b1
c
0
[kg]
11K
15K
18K5
22K
30K
37K
45K
55K
75K
90K
110K
132K
216
189
266
246
190,5
7
5,0
256
229
396
376
210,5
7
12
316
396
265
300
546
556
510
520
215,5
270,5
10
10
20
30
396
300
706
670
290,5
12
60
486
380
746
710
282
12
80
199
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Příloha
Kabely a pojistky
Používané průřezy kabelů a pojistky pro ochranu vedení musí
odpovídat místním normám. Hodnoty jsou uvedeny pro třífázové,
400 V připojení k síti.
D..6-340-
075
M6A
10 A
PKM0-6,3
1.5
20
1K5
M6 A
10A
PKM0-6,3
2.5
18
2K2
M10 A
10 A
PKM0-10
2.5
16
4K0
M10 A
15 A
PKM0-10
2.5
14
5K5
M16 A
15 A
PKM0-16
2.5
12
7K5
M20 A
20 A
PKM0-20
4
10
11K
M32 A
30 A
PKM0-25
6
8
15K
M40 A
40 A
PKZM4-40
10
6
18K5
M50 A
50 A
PKZM4-50
16
6
22K
M50 A
60 A
PKZM4-58
16
4
30K
M63 A
70 A
PKZM4-63
25
3
37K
M80 A
90 A
NZM7-80N-OBI
35
1
45K
M100 A
125 A
NZM7-100N-OBI
35
1
55K
M125 A
125 A
NZM7-125N-OBI
2 x 35
1/0
75K
M160 A
175 A
NZM7-160N-OBI
2 x 35
2x1
90K
M200 A
200 A
NZM7-200N-OBI
2 x 50
2x1
110K
M250 A
250 A
NZM7-250N-OBI
2 x 70
2 x 1/0
132K
M315 A
300 A
NZM10-400N/ZM400
2 x 70
2 x 2/0
1) Schválené pojistky (třída J, 600 V) a držáky pojistek
Pro napájecí a motorové kabely delší než přibližně 20 m používejte
kabely s větším průřezem.
2
Ovládací vodiče by měly být stíněny a mít průřez 0,14 až 1,5 mm .
2
Signální reléový výstup, průřez 0,75 až 1,5 mm . Délka
odizolované části by měla být cca 5 až 6 mm.
200
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Síťové stykače
Síťové stykače
Výstraha!
→ Uvedené síťové stykače jsou dimenzovány na jmenovitý
proud sítě (ILN) bez síťové tlumivky/síťového filtru. Jejich
výběr je založen na smluveném tepelném proudu (AC-1).
D..-340-
Fázový proud
DV6
DF6
Síťový stykač
Otevřený/zakrytovaný
ILN [A]
Ith AC-1 [A]
075
2,8
-
1K5
4,2
-
2K2
5,8
-
4K0
9,5
-
5K5
13
-
7K5
18
-
11K
25
24
15K
35
32
18K5
42
41
22K
53
47
30K
63
63
37K
83
77
45K
99
55K
75K
Krokový režim (JOG) nesmí být realizován síťovým
stykačem (prodleva mezi zapnutím a vypnutím by měla
být ≥ 180 s)
Model
20/16
DILEEM
20/16
DIL00M
35/30
DIL0M
55/44
DIL1M
90/80
DIL2M
94
100/-
DIL3M80
121
116
160/-
DIL4M115
164
149
90K
194
176
225/-
DILM185
110K
239
215
250/- (DF6 => 225/- )
DILM225 (DF6 => DILM185)
132K
286
253
300/- (DF6 => 250/- )
DILM250 (DF6 => DILM225)
201
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Příloha
Síťová tlumivka
→ Síťové tlumivky snižují obsah vyšších harmonických složek
proudu až na přibližně 30 % a zvyšují životnost frekvenčních
měničů a před nimi připojených spínacích přístrojů.
Obrázek 174: Síťové tlumivky DE4-LN...
→ Když frekvenční měnič pracuje na hodnotách jmenovitého
proudu, síťová tlumivka způsobí snížení výstupního napětí (U2)
frekvenčního měniče přibližně na 96 % síťového napětí (ULN).
D..6-340-
Síťový proud
(ILN) DV6 bez
síťové tlumivky
DV6
DF6
Přiřazená síťová tlumivka
075
2,8
-
DE4-LN3-075
1K5
4,2
-
DE4-LN3-2K2
2K2
5,8
-
DE4-LN3-3K0
4K0
9,5
-
DE4-LN3-4K0
5K5
13
-
DE4-LN3-7K5
7K5
18
-
DE4-LN3-11K
11K
25
24
DE4-LN3-15K
15K
35
32
DE4-LN3-15K
18K5
42
41
DE4-LN3-22K
22K
53
47
DE4-LN3-30K
30K
63
63
DE4-LN3-45K
37K
83
77
DE4-LN3-45K
45K
99
94
DE4-LN3-55K
55K
121
116
DE4-LN3-75K
75K
164
149
DE4-LN3-90K
90K
194
176
DDK3,2-9,2 (DF6 => DDK2,5-9,2)
110K
239
215
DDK4,0-9,2 (DF6 => DDK3,2-9,2)
132K
286
253
DDK4,0-9,2
→ Technické údaje síťových tlumivek řady DE4-LN najdete v
montážním návodu AWA8240-1711, řady DDK v hlavním
katalogu HPL - Průmyslové spínací přístroje.
202
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Odrušovací filtry
Odrušovací filtry
Odrušovací filtry mají svodové proudy do země, které mohou být v
případě poruchy (výpadek fáze, nesymetrie zátěže) vyšší než
jmenovité hodnoty. Pro vyloučení nebezpečných napětí musí být filtry
před použitím uzemněny.
Pro svodové proudy ≥ 3,5 mA VDE 0160 a EN 60335 vymezují,
že:
2
• ochranný vodič musí mít průřez ≥ 10 mm nebo
• musí být připojen druhý ochranný vodič nebo
• ochranný vodič musí být monitorován na přerušení.
Obrázek 175: Odrušovací filtr
→
Odrušovací filtry DE6-LZ3-013-V4 až DE6-LZ3-064-V4
mohou být namontovány pod (montáž naplocho) nebo vedle
frekvenčního měniče. Odrušovací filtry od velikosti DE6-LZ3080-V4 mohou být namontovány jen vedle měniče.
Tabulka níže uvádí odrušovací filtry s jim odpovídajícími frekvenčními
měniči.
203
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Příloha
Odrušovací filtr
DV6
DF6
Jmenovité napětí
∆Ue
V
075
-
1K5
-
2K2
-
4K0
-
5K5
-
7K5
11K
11K
15K
15K
18K5
18K5
22K
22K
30K
30K
37K
45K
55K
55K
DE6-LZ3-013-V4
3 ~ 480 + 10 %
Maximální svodový
proud při předepsaném
provozu
mA
< 30
Maximální svodový
proud při poruše
mA
Ztrátový výkon
odrušovacího filtru při
předepsaném provozu
W
180
12
DE6-LZ3-032-V4
280
14
DE6-LZ3-064-V4
550
36
37K
DE6-LZ3-080-V4
690
32
45K
DE6-LZ3-115-V4
750
38
-
DE6-LZ3-125-V4
750
45
-
75K
DE6-LZ3-150-V4
75K
90K
DE6-LZ3-220-V4
380
60
90K
110K
110K
132K
DE6-LZ3-260-V4
600
50
132K
-
204
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Standardní formulář pro uživatelská
nastavení parametrů
Standardní formulář pro uživatelská nastavení parametrů
Frekvenční měniče řad D..6 mají programovatelné parametry. Níže si
můžete do volných sloupců „Nastavená hodnota" zaznamenat změny,
které jste udělali oproti implicitním nastavením.
PNU
A001
Funkce
Jednotky
Implicitně Strana
Zadání žádané frekvence přes:
• 00: Potenciometr na měniči
• 01: Analogové vstupy O, O2 a OI
• 02: PNU F001 nebo A020
• 03: Sériové rozhraní RS 485
• 04: Volitelný modul ve slotu 1
• 05: Volitelný modul ve slotu 2
Definování signálu start přes:
• 01: Vstup FWD/REV
• 02: Tlačítko ON ( I )
• 03: Sériové rozhraní RS 485
• 04: Volitelný modul ve slotu 1
• 05: Volitelný modul ve slotu 2
-
01
123
-
01
124
A003
Základní frekvence
[Hz]
50
125
A203
Základní frekvence (druhý soubor parametrů)
[Hz]
50
125
A303
Základní frekvence (třetí soubor parametrů)
[Hz]
50
125
A004
Maximální konečná frekvence
[Hz]
50
125
A204
Maximální frekvence (druhý soubor parametrů)
[Hz]
50
125
A304
Konečná frekvence (třetí soubor parametrů)
[Hz]
50
125
A005
-
00
61
A006
Volba AT
• 00: AT vstup přepíná mezi analogovým vstupem O a
OI
• 01:AT vstup přepíná mezi analogovým vstupem O a
O2
Volba O2
• 00: Pouze signál O2
• 01: Součet signálů na O2 a O/Ol bez reverzování
směru
• 02: Součet signálů na O2 a O/Ol s reverzováním
směru
-
00
61
A011
Frekvence při minimální žádané hodnotě (svorka O-L)
[Hz]
0,00
63
A012
Frekvence při maximální žádané hodnotě (svorka O-L)
[Hz]
0,00
63
A013
Minimální žádaná hodnota (svorka O-L)
[%]
0
63
A014
Maximální žádaná hodnota (svorka O-L)
[%]
100
63
A015
Počáteční frekvence (svorka O-L)
• 00: Dle PNU A011
• 01: 0 Hz
-
01
63
A016
Časová konstanta analogového vstupního filtru
-
8
63
A019
Volba pevné frekvence
• 00: Binární volba pomocí digitálních vstupů FF1 až
FF4
• 01: Bitová volba pomocí digitálních vstupů SF1 až
SF7
Hodnota žádané frekvence (PNU A001 musí být 02)
-
00
70
[Hz]
0,00
70
Definování žádané frekvence (PNU A001 musí být 02)
(druhý soubor parametrů)
Definování žádané frekvence (PNU A001 musí být 02)
(třetí soubor parametrů)
[Hz]
0,00
70
[Hz]
0,00
70
A002
A020
A220
A320
205
Nastavená hodnota
(jen DV6)
(jen DV6)
(jen DV6)
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Příloha
PNU
Funkce
A021
A022
A023
1. pevná frekvence
2. pevná frekvence
3. pevná frekvence
A024
A025
Jednotky
Implicitně
Strana
[Hz]
[Hz]
[Hz]
0,00
0,00
0,00
70
70
70
4. pevná frekvence
5. pevná frekvence
[Hz]
[Hz]
0,00
0,00
70
70
A026
A027
6. pevná frekvence
7. pevná frekvence
[Hz]
[Hz]
0,00
0,00
70
70
A028
A029
8. pevná frekvence
9. pevná frekvence
[Hz]
[Hz]
0,00
0,00
70
70
A030
A031
10. pevná frekvence
11. pevná frekvence
[Hz]
[Hz]
0,00
0,00
70
70
A032
A033
A034
A035
12. pevná frekvence
13. pevná frekvence
14. pevná frekvence
15. pevná frekvence
[Hz]
[Hz]
[Hz]
[Hz]
0,00
0,00
0,00
0,00
70
70
70
70
A038
A039
Frekvence v krokovém režimu JOG
Zastavení motoru v krokovém režimu
• 00: Volnoběh (JOG během provozu nemožný)
• 01: Zpomalovací rampa (JOG během provozu
nemožný)
• 02: DC brždění (JOG během provozu nemožný)
• 03: Bez předchozího signálu stop, motor dojíždí
volnoběhem do zastavení (JOG během provozu
možný)
• 04: Bez předchozího signálu stop, zastavení se
zpomalovací rampou (JOG během provozu možný)
• 05: Bez předchozího signálu stop, zastavení s DC
bržděním (JOG během provozu možný)
[Hz]
-
1,00
00
80
80
A041
Charakteristika napěťového boostu
• 00: Ruční
• 01: Automatická
00
126
A241
Charakteristika boostu (druhý soubor parametrů)
• 00: Ruční
• 01: Automatická
00
126
A341
Charakteristika boostu (třetí soubor parametrů)
• 00: Ruční
• 01: Automatická
00
126
A042
Procentuální přírůstek napětí při manuálním boostu
[%]
1,0
126
A242
Procentuální přírůstek napětí při manuálním boostu
(druhý soubor parametrů)
[%]
1,0
126
A342
Procentuální přírůstek napětí při manuálním boostu
(třetí soubor parametrů)
[%]
1,0
126
A043
Frekvence maximálního boostu (% základní
frekvence)
[%]
5,0
126
A243
Frekvence maximálního boostu (druhý soubor
parametrů)
[%]
5,0
126
A343
Frekvence maximálního boostu (třetí soubor
parametrů)
[%]
5,0
126
206
Nastavená hodnota
(jen DV6)
(jen DV6)
(jen DV6)
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
PNU
Funkce
A044
U/f charakteristika
• 00: Lineární (konstantní moment)
• 01: Kvadratická (snížený moment)
• 02: Uživatelsky definovaná
• 03: SLV řízení
• 04: SLV řízení v okolí 0 Hz
• 05: Vektorové řízení (+ DE6-IOM-ENC).
U/f charakteristika
• 00: Lineární (konstantní moment)
• 01: Kvadratická (snížený moment)
• 02: Uživatelsky definovaná
• 03: SLV řízení
• 04: SLV řízení v okolí 0 Hz
• 05: Vektorové řízení (+ DE6-IOM-ENC).
U/f charakteristika
• 00: Lineární (konstantní moment)
• 01: Kvadratická (snížený moment)
• 02: Uživatelsky definovaná
• 03: SLV řízení
• 04: SLV řízení v okolí 0 Hz
• 05: Vektorové řízení (+ DE6-IOM-ENC).
Výstupní napětí
DC brždění
• 00: Neaktivní
• 01: Aktivní
Standardní formulář pro uživatelská
nastavení parametrů
Implicitně
Strana
00
128
00
128
00
128
[%]
100
00
128
130
Spouštěcí frekvence DC brždění
Prodleva DC brždění při zpomalování
Brzdný moment DC brždění při zpomalování
Doba DC brždění při zpomalování
Chování při aktivaci vstupu DB
• 00: Začíná při aktivaci vstupu, končí po PNU A055
• 01: Běží, pokud je vstup aktivní
Brzdný moment DC brždění při zrychlování
Doba DC brždění při zrychlování
Frekvence DC brždění
Maximální provozní frekvence
Maximální provozní frekvence (druhý soubor
parametrů)
[Hz]
[s]
[%]
[s]
0,5
0,0
0
0,0
01
130
130
130
130
130
[%]
[s]
[kHz]
[Hz]
[Hz]
0
0,0
5,0
0,00
0,00
130
131
131
132
132
A062
A262
Minimální provozní frekvence
Minimální provozní frekvence (druhý soubor
parametrů)
[Hz]
[Hz]
0,00
0,00
132
132
A063
A064
A065
A066
A067
A068
A069
A070
A071
1. zakázaná frekvence
Šířka pásma 1. zakázané frekvence
2. zakázaná frekvence
Šířka pásma 2. zakázané frekvence
3. zakázaná frekvence
Šířka pásma 3. zakázané frekvence
Frekvence rozběhové pauzy
Délka rozběhové pauzy
PID regulace
• 00: Není aktivní
• 01: Aktivní
[Hz]
[Hz]
[Hz]
[Hz]
[Hz]
[Hz]
[Hz]
[s]
0,00
0,50
0,00
0,50
0,00
0,50
0,00
0,00
00
132
132
132
132
132
132
133
133
137
A072
P složka PID regulátoru
1,0
138
A244
A344
A045
A051
A052
A053
A054
A055
A056
A057
A058
A059
A061
A261
Jednotky
207
Nastavená hodnota
(jen DV6)
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Příloha
PNU
Funkce
A073
l složka PID regulátoru
A074
D složka PID regulátoru
A075
Součinitel změny měřítka hodnot PID regulátoru
A076
Signál aktuální hodnoty pro PID regulátor
• 00: Vstup Ol
• 01: Vstup O
A081
Funkce AVR
• 00: Aktivní
• 01: Neaktivní
• 02: Neaktivní během brždění
A082
A085
Napětí motoru pro funkci AVR
Režim úspory energie
• 00: Není aktivní
• 01: Aktivní
• 02: Aktivní s fuzzy logikou (jen DV6)
A086
A092
Jednotky
Implicitně
Strana
[s]
1,0
138
[s]
0,0
138
[%]
1,00
138
00
138
02
146
[V]
230/400
00
146
147
Rychlost odezvy v režimu úspory energie
[s]
50
147
Druhá doba rozběhu
[s]
15,0
74
A292
Druhá doba rozběhu (druhý soubor parametrů)
[s]
15,0
74
A392
Druhá doba rozběhu (třetí soubor parametrů)
[s]
15,0
74
A093
Druhá doba zastavení
[s]
15,0
74
A293
Druhá doba zastavení (druhý soubor parametrů)
[s]
15,0
74
A393
Druhá doba zastavení (třetí soubor parametrů)
[s]
15,0
74
A094
Přepínání z 1. časové rampy na 2. časovou rampu
pomocí
• 00: Vstup 2CH
• 01: PNU A095 nebo A096
00
74
A294
Přepínání z 1 . časové rampy na 2. časovou rampu
pomocí (druhý soubor parametrů)
• 00: Vstup 2CH
• 01: PNU A095 nebo A096
00
74
A095
Přepínací frekvence z první na druhou dobu rozběhu
[Hz]
0,00
148
A295
Přepínací frekvence z první na druhou dobu rozběhu
(druhý soubor parametrů)
[Hz]
0,00
148
A096
Přepínací frekvence z první na druhou dobu zastavení
[Hz]
0,00
148
A296
Přepínací frekvence z první na druhou dobu zastavení
(druhý soubor parametrů)
[Hz]
0,00
148
A097
Rozběhová charakteristika
• 00: Lineární
• 01: „S" křivka
• 02: „U“ křivka
• 03: Obrácená „U“ křivka
00
150
A098
Zpomalovací charakteristika
• 00: Lineární
• 01: „S" křivka
• 02: „U“ křivka
• 03: Obrácená „U“ křivka
00
150
A101
Rozběhová frekvence - analogový vstup OI
[Hz]
0,00
64
A102
Konečná frekvence - analogový vstup OI
[Hz]
0,00
64
208
Nastavená hodnota
(jen DV6)
(jen DV6)
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Standardní formulář pro uživatelská
nastavení parametrů
PNU
Funkce
Jednotky
Implicitně
Strana
A103
Proud rozběhové frekvence - analogový vstup OI
[%]
20
64
A104
Proud konečné frekvence - analogový vstup OI
[%]
100
64
A105
Podmínky rozběhové frekvence - analogový vstup OI
00: Start z PNU A101
01: Start z 0Hz
01
64
A111
Rozběhová frekvence - analogový vstup O2
[Hz]
0,00
65
A112
Konečná frekvence - analogový vstup O2
[Hz]
0,00
65
A113
Napětí rozběhové frekvence - analogový vstup O2
[%]
-100
65
A114
Napětí konečné frekvence - analogový vstup O2
[%]
100
65
A131
Křivost rozběhové charakteristiky, hodnoty od 01 do 10
02
150
A132
Křivost charakteristiky zastavení, hodnoty od 01 do 10
02
150
PNU
Funkce
Implicitně
Strana
b001
00
153
b002
Režim restartu
• 00: Poruchové hlášení
• 01: Start z 0 Hz
• 02: Synchronizace na aktuální rychlost motoru a
rozběh
• 03: Synchronizace na aktuální rychlost motoru a
zastavení
Přípustná doba výpadku napájení
[s]
1,0
153
b003
Prodleva před restartem
[s]
1,0
153
b004
Vyhlášení poruchy při krátkém výpadku sítě
• 00: Žádné poruchové hlášení
• 01: Poruchové hlášení
• 02: Žádné poruchové hlášení v klidovém stavu
pohonu a při zastavování
00
153
b005
Počet pokusů o restart
• 00: 16 pokusů o restart
• 01: Neomezený počet pokusů o restart
00
153
b006
Detekce fázové poruchy sítě
• 00: Není aktivní
• 01: Je aktivní
00
153
b007
Minimální frekvence pro synchronizaci
[Hz]
0,00
153
b012
Vypínací proud elektronické ochrany motoru
[A]
Ie (měnič)
156
b212
Vypínací proud elektronické ochrany motoru (druhý
soubor parametrů)
[A]
Ie (měnič)
156
b312
Vypínací proud elektronické ochrany motoru (třetí
soubor parametrů)
[A]
Ie (měnič)
156
b013
Charakteristika elektronické ochrany motoru
• 00: Zvýšená ochrana
• 01: Normální ochrana
• 03: Uživatelsky definovaná ochrana
01
156
b213
Charakteristika elektronické ochrany motoru (druhý
soubor parametrů)
• 00: Zvýšená ochrana
• 01: Normální ochrana
• 03: Uživatelsky definovaná ochrana
01
156
Jednotky
209
Nastavená hodnota
Nastavená hodnota
(jen DV6)
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Příloha
PNU
Funkce
b313
Charakteristika elektronické ochrany motoru (třetí soubor
parametrů)
• 00: Zvýšená ochrana
• 01: Normální ochrana
• 03: Uživatelsky definovaná ochrana
b015
Frekvence 1 pro uživatelsky definovanou charakteristiku
ochrany motor
b016
Jednotky Implicitně Strana
01
156
[Hz]
0
156
Vypínací proud 1 pro uživatelsky definovanou
charakteristiku ochrany motor
[A]
0,0
156
b017
Frekvence 2 pro uživatelsky definovanou charakteristiku
ochrany motor
[Hz]
0
156
b018
Vypínací proud 2 pro uživatelsky definovanou
charakteristiku ochrany motor
[A]
0,0
156
b019
Frekvence 3 pro uživatelsky definovanou charakteristiku
ochrany motor
[Hz]
0
156
b020
Vypínací proud 3 pro uživatelsky definovanou
charakteristiku ochrany motor
[A]
0,0
156
b021
Omezení proudu motoru 1
• 00: Neaktivní
• 01: Aktivní v každém provozním stavu
• 02: Neaktivní během rozběhu, jinak aktivní
• 03: Aktivní v každém provozním stavu; v generátorickém
provozu, je proud zvýšen
• 04: Neaktivní během rozběhu; v generátorickém provozu,
je proud zvýšen
01
157
b022
Vypínací proud - omezení proudu motoru 1
[A]
Ie x 1,5
157
b023
Časová konstanta - omezení proudu motoru 1
[s]
1,00
157
b024
Omezení proudu motoru 2
• 00: Neaktivní
• 01: Aktivní v každém provozním stavu
• 02: Neaktivní během rozběhu, jinak aktivní
• 03: Aktivní v každém provozním stavu; v generátorickém
provozu, je proud zvýšen
• 04: Neaktivní během rozběhu; v generátorickém provozu,
je proud zvýšen
1
158
b025
Vypínací proud - omezení proudu motoru 2
[A]
Iex 1.5
158
b026
Časová konstanta - omezení proudu motoru 2
[s]
1,0
158
b031
Softwarová ochrana parametrů
• 00: Pomocí vstupu SFT; všechny parametry zablokovány
• 01: Pomocí vstupu SFT; parametr F01 přístupný
• 02: Bez vstupu SFT; všechny parametry zablokovány
• 03: Bez vstupu SFT; parametr F01 přístupný
• 10: Rozšířené parametry nastavitelné v režimu RUN (BĚH)
01
159
b034
Čas pro signál doby provozu nebo doby připojení sítě
0
114
b035
Zakázání směru
00: Motor může běžet v obou směrech
01: Motor může běžet jen po směru hodinových ručiček
02: Motor může běžet jen proti směru hodinových ručiček
00
162
b036
Napěťová rampa pro spouštěcí frekvenci
• 00: Spuštění bez snížení napětí
• 01: Minimální snížení napětí, přibližně 6 ms
•…
• 06: Maximální snížení napětí, přibližně 36 ms
06
162
[h]
210
Nastavená hodnota
(jen DV6)
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Standard form for user defined
parameter settings
PNU
Funkce
Jednotky Implicitně
b037
Režim displeje – vidím:
• 00: Všechny parametry
• 01: Jen aktivní parametry
• 02: Parametry uložené pod PNU U001 až U012
00
164
b040
Výběr hodnoty omezení točivého momentu
• 00: Všechny čtyři kvadranty
• 01: Přepínání podle digitálních vstupů TRQ1 a TRQ2
• 02: Analogový vstup O
• 03: Volitelný modul ve slotu 1
• 04: Volitelný modul ve slotu 2
00
95
(jen DV6)
b041
Limit točivého momentu, první kvadrant
[%]
150
95
(jen DV6)
b042
Limit točivého momentu, druhý kvadrant
[%]
150
95
(jen DV6)
b043
Limit točivého momentu, třetí kvadrant
[%]
150
95
(jen DV6)
b044
Limit točivého momentu, čtvrtý kvadrant
[%]
150
95
(jen DV6)
b045
Odezva při dosažení limitu točivého momentu
• 00: Prodleva s rozběhem nebo zastavováním, dokud
není pod limitem
• 01: Žádna reakce
00
95
(jen DV6)
b046
Ochrana před reverzací otáčení
• 00: Je povolen provoz proti směru hodinových ručiček
• 01: Není povolen provoz proti směru hodinových
ručiček
00
95
(jen DV6)
b050
Řízené zastavení
• 00: Aktivní
• 01: Není aktivní
00
161
(jen DV6)
b051
Počáteční napětí pro zastavení
[V]
0,0
161
(jen DV6)
b052
Napětí pro zastavení rampou
[V]
0,0
161
(jen DV6)
b053
Doba zastavení pro zastavení rampou
[s]
1,00
161
(jen DV6)
b054
Zakázaná frekvence při zastavení rampou
[Hz]
0,00
161
(jen DV6)
b080
Koeficient zesílení, analogový výstup AM
180
57
b081
Koeficient zesílení, analogový výstup FM
60
59
b082
Zvýšená spouštěcí frekvence (např. při vysokém tření)
[Hz]
0,50
104
b083
Nosná frekvence
[kHz]
5,0
164
b084
Počáteční nastavení – reset parametrů
• 00: Výmaz registru historie poruch
• 01: Výběr implicitních nastavení
• 02: Výmaz registru historie poruch a obnovení
implicitních (WE) nastavení
00
165
b085
Nastavení pro určitou zemi při resetu parametrů
• 00: Japonsko
• 01: Evropa
• 02: USA
01
165
b086
Koeficient pro zobrazení frekvence přes PNU d007
1,0
165
b087
Tlačítko VYPNOUT
• 00: Vždy aktivní
• 01: Není aktivní při ovládání pomocí svorek FWD/REV
00
165
b088
Restart motoru po odstranění signálu FRS
• 00: Z 0 Hz
• 01: Z aktuální rychlosti motoru (synchronizace)
00
166
211
Strana Nastavená hodnota
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Příloha
PNU
Funkce
Jednotky
b090
Relativní přípustné zatížení vestavěného brzdného
tranzistoru
[%]
b091
Implicitně Strana
Nastavená hodnota
0,00
167
Typ zastavení motoru při stisknutí tlačítka VYPNOUT
• 00: Brzdná/zpomalovací rampa
• 01: Zastavení volnoběhem
00
168
b092
Režim ovládání ventilátoru
• 00: Ventilátor vždy zapnut
• 01: Ventilátor zapnut pouze při běhu motoru
00
168
b095
Povolení práce vestavěného brzdného tranzistoru
• 00: Nepovolen
• 01: Povolen v režimu RUN (BĚH)
• 02: Vždy povolen
00
167
b096
Prahová hodnota spouštěcího napětí vestavěného
brzdicího tranzistoru
720
167
b098
Výběr PCT nebo NTC
• 00: Žádné monitorování teploty
• 01: PTC
• 02: NTC
00
82
b099
Prahová hodnota odporu pro termistorový vstup
[Ω]
3000
82
b100
Uživatelsky definované U/f charakteristiky, koordináty
frekvence 1
[Hz]
0
128
b101
Uživatelsky definované U/f charakteristiky, koordináty
napětí 1
[V]
0,0
128
b102
Uživatelsky definované U/f charakteristiky, koordináty
frekvence 2
[Hz]
0
128
b103
Uživatelsky definované U/f charakteristiky, koordináty
napětí 2
[V]
0,0
128
b104
Uživatelsky definované U/f charakteristiky, koordináty
frekvence 3
[Hz]
0
128
b105
Uživatelsky definované U/f charakteristiky, koordináty
napětí 3
[V]
0,0
128
b106
Uživatelsky definované U/f charakteristiky, koordináty
frekvence 4
[Hz]
0
128
b107
Uživatelsky definované U/f charakteristiky, koordináty
napětí 4
[V]
0,0
128
b108
Uživatelsky definované U/f charakteristiky, koordináty
frekvence 5
[Hz]
0
128
b109
Uživatelsky definované U/f charakteristiky, koordináty
napětí 5
[V]
0,0
128
b110
Uživatelsky definované U/f charakteristiky, koordináty
frekvence 6
[Hz]
0
128
b111
Uživatelsky definované U/f charakteristiky, koordináty
napětí 6
[V]
0,0
128
b112
Uživatelsky definované U/f charakteristiky, koordináty
frekvence 7
[Hz]
0
128
b113
Uživatelsky definované U/f charakteristiky, koordináty
napětí 7
[V]
0,0
129
b120
Stejnosměrné DC brždění
• 00: Není aktivní
• 01 : Je aktivní
00
170
(jen DV6)
b121
Prodleva před potvrzením o uvolnění ext. brzdy
[s]
0,00
170
(jen DV6)
b122
Prodleva před rozběhem při užití ext. brzdy
[s]
0,00
170
(jen DV6)
[V]
212
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Standard form for user defined
parameter settings
PNU
Funkce
Jednotky Implicitně Strana
Nastavená hodnota
b123
Prodleva před zastavením
[s]
0,00
170
(jen DV6)
b124
Očekávání potvrzení brzdy
[s]
0,00
170
(jen DV6)
b125
Frekvence povolení brzdy
[Hz]
0,00
170
(jen DV6)
b126
Proud povolení brzdy
[A]
Ie
170
(jen DV6)
PNU
Funkce
Jednotky Implicitně
Strana
Nastavená hodnota
C001
Funkce digitálního vstupu 1
• 01: REV, provoz proti směru hodinových ručiček
• 02: FF1, první vstup pro pevné frekvence
• 03: FF2, druhý vstup pro pevné frekvence
• 04: FF3, třetí vstup pro pevné frekvence
• 05: FF4, čtvrtý vstup pro pevné frekvence
• 06: JOG, krokový režim
• 07: DB, DC brždění
• 08: SET, druhý soubor parametrů
• 09: 2CH, druhá časová rampa
• 11: FRS, blokování výstupu měniče
• 12: EXT, vnější porucha
• 13: USP, ochrana před neočekávaným restartem
• 14: CS, spouštění s těžkou zátěží
• 15: SFT, ochrana parametrů
• 16: AT, výběr analogového vstupu
• 17: SET3, třetí soubor parametrů
• 18: RST, reset
• 20: STA, třívodičové řízení signálu start
• 21: STP, třívodičové řízení signálu stop
• 22: F/R, třívodičové řízení směru
• 23: PID, aktivace PID regulace
• 24: PIDC, reset I složky PID regulace
• 26: CAS, tachogenerátor s vektorovým řízením
• 27: UP, zrychlení externím signálem
• 29: UDC, reste frekvence externím signálem
• 28: DWN, zpomalování externím signálem
• 31: OPE, požadovaná hodnota přes ovládací panel
• 32 až 38: Bitové pevné frekvence
• 39: OLR, přepínání proudového limitu
• 40: Omezení momentu je aktivní
• 41: TRQ1, omezení momentu 1 je aktivní
• 42: TRQ2, omezení momentu 2 je aktivní
• 43: Přepnutí z PPI, PI na P regulaci
• 44: BOK, potvrzení povolení brzdy
• 45: ORT, směr otáčení
• 46: LAC, funkce rampy vypnuta
• 47: PCLR, reset odchylky polohy
• 48: STAT, hodnota žádané f volitelným modulem
• NO: Žádná funkce
Funkce digitálního vstupu 2 (hodnoty → PNU C001)
Funkce digitálního vstupu 3 (hodnoty → PNU C001)
Funkce digitálního vstupu 4 (hodnoty → PNU C001)
Funkce digitálního vstupu 5 (hodnoty → PNU C001)
Funkce digitálního vstupu 6 (hodnoty → PNU C001)
Funkce digitálního vstupu 7 (hodnoty → PNU C001)
Funkce digitálního vstupu 8 (hodnoty → PNU C001)
C002
C003
C004
C005
C006
C007
C008
18
66
(jen DV6)
(jen DV6)
(jen DV6)
(jen DV6)
(jen DV6)
(jen DV6)
(jen DV6)
(jen DV6)
(jen DV6)
(jen DV6)
(jen DV6)
16
06
11
09
03
02
01
213
66
66
66
66
66
66
66
(jen DV6)
(jen DV6)
(jen DV6)
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Příloha
PNU
Funkce
C011
Jednotky
Implicitně
Strana Nastavená hodnota
Digitální vstup 1
• 00: Spínací kontakt
• 01: Rozpínací kontakt
00
67
C012
C013
Digitální vstup 2 (hodnoty → PNU C011)
Digitální vstup 3 (hodnoty → PNU C011)
00
00
67
67
COM
C015
Digitální vstup 4 (hodnoty → PNU C011)
Digitální vstup 5 (hodnoty → PNU C011)
00
00
67
67
C016
C017
Digitální vstup 6 (hodnoty → PNU C011)
Digitální vstup 7 (hodnoty → PNU C011)
00
00
67
67
(jen DV6)
(jen DV6)
C018
C019
Digitální vstup 8 (hodnoty → PNU C011)
Digitální vstup FW (hodnoty → PNU C011)
00
00
67
67
(jen DV6)
C021
Signál na digitálním výstupu 11 (relé K23-K24 u DF6)
• 00: Signál RUN (BĚH)
• 01: FA1, frekvence dosažena
• 02: FA2, frekvence překročena
01
101
• 03: OL, přetížení
• 04: OD, regulační odchylka PID mimo toleranci
• 05: AL, porucha
• 06: FA3, frekvence dosažena (1)
• 07: OTQ, točivý moment dosažen (překročen)
• 08: IP, výpadek sítě, okamžité zastavení
(jen DV6)
• 09: UV, podpětí
• 10: IRQ, omezení točivého momentu
(jen DV6)
• 11: ONT, překročena doba připojení k síti
• 12: RNT, překročena doba běhu
• 13: THM, tepelné přetížení motoru
• 19: BRK, signál povolení externí brzdy
(jen DV6)
• 20: BER, porucha brzdy
• 21: ZS, nulová frekvence
(jen DV6)
(jen DV6)
• 22: DSE, překročena rychlostní odchylka
• 23: POK, polohování
(jen DV6)
(jen DV6)
• 24: FA4, frekvence překročena (2)
• 25: FA5, frekvence dosažena (2)
(jen DV6)
(jen DV6)
• OL2, alarm přetížení 2
(jen DV6)
C022
Signál na digitálním výstupu 12 (hodnoty → PNU C021)
00
101
(u DF6 – relé K33-K34)
C023
C024
Signál na digitálním výstupu 13 (hodnoty → PNU C021)
Signál na digitálním výstupu 14 (hodnoty → PNU C021)
03
07
101
101
(jen DV6)
(jen DV6)
C025
C026
Signál na digitálním výstupu 15 (hodnoty → PNU C021)
Signál na reléových svorkách K11-K12
(hodnoty → PNUC021)
08
05
101
118
(jen DV6)
C027
Výstup FM
• 00: Výstupní frekvence, PWM signál
• 01: Výstupní proud
• 02: Točivý moment, pouze řídicí režim SLV
• 03: Frekvenční výstup, FM signál
• 04: Výstupní napětí
• 05: Příkon měniče
• 06: Tepelný koeficient zatížení motoru
• 07: Frekvence rampy
00
59
(jen DV6)
214
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Standardní formulář pro uživatelská
nastavení parametrů
PNU
Funkce
Jednotky Implicitně Strana
C028
Výstup AM
00: Výstupní frekvence, PWM signál
01: Výstupní proud
02: Točivý moment, pouze řídicí režim SLV
04: Výstupní napětí
05: Příkon měniče
06: Tepelný koeficient zatížení motoru
07: Frekvence rampy
00
58
C029
Výstup AMI (hodnoty → PNU C028)
00
59
C031
Digitální výstup 11 (u DF6 – relé K23-K24)
• 00: Spínací kontakt
• 01: Rozpínací kontakt
00
101
C032
Digitální výstup 12 (hodnoty → PNU C031)
00
101
(u DF6 relé K33-K34)
C033
Digitální výstup 13 (hodnoty → PNU C031)
00
101
(jen DV6)
C034
Digitální výstup 14 (hodnoty → PNU C031)
00
101
(jen DV6)
C035
Digitální výstup 15 (hodnoty → PNU C031)
00
101
(jen DV6)
C036
Svorky relé K11-K12, signální relé (hodnoty → PNU
C031)
01
118
C040
Signál alarmu přetížení
• 00: Vždy
• 01: Pouze při konstantní rychlosti
01
105
C041
Prahová hodnota pro alarm přetížení na digitálním
výstupu 11 až 15 (u DF6: na relé K11 až K34)
[A]
Ie
105
C042
Frekvence, od které je FA2 zapnut během rozběhu
[Hz]
0,00
103
C043
Frekvence, od které je FA2 vypnut během zastavení
[Hz]
0,00
103
C044
Regulační odchylka (v % z maximální hodnoty žádané
frekvence)
[%]
3,0
106
C045
Frekvence, od které je FA3/FA5 zapnut během rozběhu [Hz]
0,00
103
(jen DV6)
C046
Frekvence, od které je FA4/FA5 vypnut během
zastavení
[Hz]
0,00
103
(jen DV6)
C055
Prahová hodnota točivého momentu, po směru
hodinových ručiček, režim pohonu
[%]
100
110
(jen DV6)
C056
Prahová hodnota točivého momentu, proti směru
hodinových ručiček, generátorický režim
[%]
100
110
(jen DV6)
C057
Prahová hodnota točivého momentu, proti směru
hodinových ručiček, režim pohonu
[%]
100
110
(jen DV6)
C058
Prahová hodnota točivého momentu, po směru
hodinových ručiček, generátorický režim
[%]
100
110
(jen DV6)
C061
Upozornění na tepelné přetížení
[%]
80
115
(jen DV6)
C062
Poruchové hlášení, na digitální výstupy
• žádný výstup
• 3-bitově kódovaný výstup na digitální svorky 11 až 13
• 4-bitově kódovaný výstup na digitální svorky 11 až 14
00
116
(jen DV6)
C063
Prahová hodnota frekvence pro digitální výstup ZS
0,00
109
(jen DV6)
[Hz]
215
Nastavená hodnota
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Příloha
PNU
Funkce
Jednotky
C070
Programování přes:
• 02: Ovládací LCD panel
• 03: Sériové rozhraní RS 485
• 04: Volitelný modul ve slotu 1
• 54: Volitelný modul ve slotu 2
02
C071
Přenosová rychlost
• 03: 2 400 bit/s
• 04: 4 800 bit/s
• 05: 9 600 bit/s
• 06: 19 200 bit/s
04
C072
Adresa, hodnota 01 až 32
1
C073
Délka datového slova: 7 nebo 8 bitů
7
C074
Parita
• 00: Žádná
• 01: Sudá
• 02: Lichá
00
C075
Stop bity: 1 nebo 2
1
C078
Prodleva při přenosu
C081
Kompenzace signálu na svorce O
C082
C083
Kompenzace signálu na svorce OI
Kompenzace signálu na svorce O2
C085
Adjustace termistoru
C086
Offset svorky AM
C087
C088
[ms]
Implicitně Strana
→ aktuální verze – doplňková dokumentace:
ftp://ftp.moeller.net/DRIVES/
DOCUMENTATION/AWB/index.html
0
V závislosti 62
na modelu
62
měniče
62
105
82
0,0
58
Zesílení, svorka AMI
80
59
Offset svorky AMI
V závislosti 59
na modelu
měniče
C091
Režim ladění – debug mode
00
168
C101
Použití frekvence při UP/DWN
• 00: Použití PNU A020
• 01: Použití frekvence dle UP/DWN
00
85
C102
Signál reset
• 00: Na náběžné hraně
• 01: Na sestupné hraně
• 02: Na náběžné hraně, pouze při poruše
00
78
C103
Chování při resetu
• 00: Start z 0 Hz
• 01: Synchronizace s rychlostí motoru (letmo)
00
78
C111
Prahová hodnota alarmu přetížení
Ie
105
C121
Adjustace nulového bodu: svorka O
C122
C123
Adjustace nulového bodu: svorka OI
Přizpůsobení nulového bodu: svorka O2
[V]
[A]
V závislosti 62
na modelu
62
měniče
62
216
Nastavená hodnota
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Standardní formulář pro uživatelská
nastavení parametrů
PNU
Funkce
Jednotky
Implicitně Strana
Nastavená
hodnota
d001
Zobrazení výstupní frekvence
-
-
120
-
-
-
d002
Zobrazení výstupního proudu
-
-
120
-
-
-
d003
Zobrazení směru otáčení
-
-
120
-
-
-
d004
Zobrazení zpětné vazby PID
-
-
120
-
-
-
d005
Stav digitálních vstupů 1 až 8 (DF6 jen 5)
-
-
120
-
-
-
d006
-
-
120
-
-
-
d007
Stav digitálních výstupů 11 až 15
(DF6 – K11 až K34)
Násobek výstupní frekvence
-
-
120
-
-
-
d012
Točivý moment motoru (jen DV6)
-
-
120
-
-
-
d013
Výstupní napětí
-
-
120
-
-
-
d014
Elektrický příkon
-
-
120
-
-
-
d016
Doba běhu měniče
-
-
120
-
-
-
d017
Doba připojení sítě
-
-
120
-
-
-
d080
Celkový počet nastalých poruch
-
-
120
-
-
-
d081
První porucha (poslední porucha, která nastala).
-
-
120
-
-
-
d082
Druhá porucha
-
-
120
-
-
-
d083
Třetí porucha
-
-
120
-
-
-
d084
Čtvrtá porucha
-
-
120
-
-
-
d085
Pátá porucha
-
-
120
-
-
-
d086
Šestá porucha
-
-
120
-
-
-
d090
Upozornění
-
-
120
-
-
-
PNU
Funkce
Jednotky
Implicitně
F001
Hodnota žádané frekvence
[Hz]
0,0
121
F002
Doba rozběhu 1
[s]
30,0
121
F202
Doba rozběhu 1 (druhý soubor parametrů)
[s]
30,0
121
F302
Doba rozběhu 2 (třetí soubor parametrů)
[s]
30,0
121
F003
Doba zastavení 1
[s]
30,0
122
F203
Doba zastavení 1 (druhý soubor parametrů)
[s]
30,0
122
F303
Doba zastavení 1 (třetí soubor parametrů)
[s]
30,0
122
F004
Směr otáčení
• 00: Otáčení po směru hodinových ručiček
• 01: Otáčení proti směru hodinových ručiček
00 (po směru hodin.
ručiček)
122
217
Strana
Nastavená
hodnota
(jen DV6)
(jen DV6)
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Příloha
PNU
Funkce
Jednotky Implicitně
Strana Nastavená hodnota
H001
Režim automatického načtení parametrů
• 00: Automatické načtení není aktivní
• 01: Automatické načtení /provoz motoru
• 02: Automatické načtení/motor v klidovém stavu
00
173
(jen DV6)
H002
Výběr dat motoru
• 00: Standardní motor
• 01: Použití automatického načtení dat
00
173
(jen DV6)
H202
Výběr dat motoru (druhý soubor parametrů)
• 00: Standardní motor
• 01: Použití automatického načtení dat
00
173
(jen DV6)
H003
Jmenovitý výkon motoru: 0,2 až 160 kW
[kW]
H203
Jmenovitý výkon motoru: 0,2 až 160 kW (druhý soubor
parametrů)
[kW]
H004
H204
H005
H205
H006
H206
Počet pólů motoru: 2/4/6/8
Počet pólů motoru (druhý soubor parametrů)
Motorová konstanta Kp
Motorová konstanta Kp (druhý soubor parametrů)
Konstanta stabilizace motoru
Konstanta stabilizace motoru (druhý soubor
parametrů)
H306
H020
H220
H021
H221
H022
H222
H023
H223
H024
H224
H030
Konstanta stabilizace motoru (třetí soubor parametrů)
Motorová konstanta R1
Motorová konstanta R1 (druhý soubor parametrů)
Motorová konstanta R2
Motorová konstanta R2 (druhý soubor parametrů)
Motorová konstanta L
Motorová konstanta L (druhý soubor parametrů)
Motorová konstanta I0
Motorová konstanta I0 (druhý soubor parametrů)
Motorová konstanta J
Motorová konstanta J (druhý soubor parametrů)
Automatické načtení parametrů motoru: Motorová
konstanta R1
H230
Automatické načtení parametrů motoru: Motorová
konstanta R1 (druhý soubor parametrů)
173
H031
Automatické načtení parametrů motoru: Motorová
konstanta R2
173
H231
Automatické načtení parametrů motoru: Motorová
konstanta R2 (druhý soubor parametrů)
173
H032
Automatické načtení parametrů motoru: Motorová
konstanta L
173
H232
Automatické načtení parametrů motoru: Motorová
konstanta L (druhý soubor parametrů)
173
H033
Automatické načtení parametrů motoru: Motorová
konstanta I0
173
H233
Automatické načtení parametrů motoru: Motorová
konstanta I0 (druhý soubor parametrů)
173
H034
Automatické načtení parametrů motoru: Motorová
konstanta J
173
H234
Automatické načtení parametrů motoru: Motorová
konstanta J (druhý soubor parametrů)
173
H050
H250
H051
H251
P složka PI regulace
P složka PI regulace (druhý soubor parametrů)
I složka PI regulace
I složka PI regulace (druhý soubor parametrů)
V závislosti 173
na modelu
173
měniče
[Ω]
[Ω]
[Ω]
[Ω]
[mH]
[mH]
[A]
[A]
[Nm]
[Nm]
[%]
[%]
[%]
[%]
4
4
1,59
1,59
100
100
173
173
173
173
173
173
100
V závislosti
na modelu
měniče
173
173
173
173
173
173
173
173
173
173
173
173
100,0
100,0
100,0
100,0
218
175
175
175
175
(jen DV6)
(jen DV6)
(jen DV6)
(jen DV6)
(jen DV6)
(jen DV6)
(jen DV6)
(jen DV6)
(jen DV6)
(jen DV6)
(jen DV6)
(jen DV6)
(jen DV6)
Tyto parametry neměňte!
(jen DV6)
(jen DV6)
(jen DV6)
(jen DV6)
(jen DV6)
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
PNU
Standardní formulář pro uživatelská
nastavení parametrů
Funkce
Jednotky
H052
P složka P regulace
H252
P složka P regulace (druhý soubor parametrů)
H060
Omezení magnetizačního proudu, SLV řízení v okolí 0 Hz
H260
Implicitně Strana
175
(jen DV6)
1.00
175
(jen DV6)
[%]
100
175
(jen DV6)
Omezení magnetizačního proudu, SLV řízení v okolí 0 Hz
(druhý soubor parametrů)
[%]
100
175
(jen DV6)
H070
P složka PI regulátoru s přepínáním
[%]
100,0
175
(jen DV6)
H071
I složka PI regulátoru s přepínáním
[%]
100,0
175
(jen DV6)
H072
P složka P regulátoru s přepínáním
1,00
175
(jen DV6)
PNU
Funkce
U001
1.00
Nastavená hodnota
Jednotky Implicitně
Uživatelsky definované parametry
Strana
no (žádná)
176
U002
no (žádná)
176
U003
no (žádná)
176
U004
no (žádná)
176
U005
no (žádná)
176
U006
no (žádná)
176
U007
no (žádná)
176
U008
no (žádná)
176
U009
no (žádná)
176
U010
no (žádná)
176
U011
no (žádná)
176
U012
no (žádná)
176
219
Nastavená hodnota
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
220
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Rejstřík
Adjustace signálu aktuální hodnoty
Aktuální hodnota
PID konfigurace
Signál
AL - signál poruchy
AM - analogový napěťový výstup
AMI - analogový proudový výstupní
AT - přepínání analogového vstupu
Automatická regulace napětí (AVR)
Automatické načtení parametrů motoru
Automatický restart
BER - porucha brzdy
BOK - potvrzení povolení brzdy
Boost, napěťový
BRK - uvolnění brzdy
Brzda
Porucha (BER)
Potvrzení povolení (BOK)
Uvolnění (BRK)
Vnější
Brzdný
Doba
Odpor
Tranzistor
Bypass
CAS - přepínání vektorových parametrů
CS - přímé spouštění se zátěží
Časová rampa
Časová rampa, druhá
Dahlenderovy motory s přepínáním pólů
DB – aktivace stejnosměrného brždění
DC brždění
Délka motorových kabelů
Derivační složka
Digitální
Vstup
Výstup
Doba rozběhu 1
Doba zastavení 1
Dojíždění (zastavení z volného chodu)
dv/dt filtry
DWN - dálkové řízení, zpomalování
Elektronická ochrana motoru
EMC
Instalace v souladu s EMC
Nastavení v souladu s EMC
Opatření
Třída rušení
Zapojení v souladu s EMC
EXT - vnější poruchové hlášení
F/R - reverzace směru (3-vodičová)
FA1 - frekvence dosažena
FA2 - frekvence překročena
FA3 - frekvence dosažena
140
142
140
107
57
57
73
146
171
151
108
100
126
108
108
100
108
169
166
167
166
37
81
91
148
74
35
88
88,13
36
135
66
101
121
122
75
37
84
154
21
23
18
18
24
76
96
102
102
102
221
Rejstřík
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
FA4 - frekvence překročena (2)
FA5 - frekvence dosažena (2)
FF1 až FF4
FM - analogový frekvenční výstup
Frekvence
Definice žádané hodnoty
Charakteristika
Nulová (ZS)
Pevná
Provozní rozsah
Reset (motorový potenciometr)
Součinitel
Výstup, analogový
Zadání hodnoty
Zakázaná
Zobrazení hodnoty
Žádaná hodnota
FRS - zastavení z volného chodu
FRS - zastavení z volného chodu (dojíždění)
FWD - start/stop provozu po směru hodinových ručiček
Hmotnost
IEC/EN 61800-3
Implicitní nastavení
Instalace
Integrační složka
IP - okamžité zastavení
IT soustava
JOG - krokový režim
K11, K12, K14
Kabely a pojistky
Klimatické podmínky
Kód typového označení
Kompenzační zařízení
Konečná frekvence
Maximální
Krokový režim
Kroužkový motor
Montážní poloha
Montážní rozměry
Motorový
Jmenovitý proud
Kabel, připojení
Ochrana, elektronická
Potenciometr
Restart
Tepelné přetížení (THM)
Tlumivka
Zastavení, typ
Napájecí napětí - připojení
Napěťový
Boost (doplňkové zvýšení napětí)
Charakteristika
Rampa
Regulace, automatická
Výstup
Název typové řady
222
102
102
69
57
123
126
109
69
132
84
165
59
121
142
121
121
166
75
68
193
18
165
19
135
113
15
79
117
194
13
8
15
125
79
35
19
19
11
34
154
84
166
115
37
168
32
126
126
162
146
57
8
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Normálně ( režim RUN - BĚH)
Nosná frekvence
NTC termistorový vstup
O - analogový vstup (0 až 10 V)
O2 - analogový vstup (-10 až +10 V)
Obsluha
OD - regulační odchylka PID regulátoru
Odlaďování
Odolnost proti rušení
Odrušovací filtr
Odstranění poruch
Ochrana osob
Ochrana před neočekávaným spuštěním - restartem
OI - analogový vstup (4 až 20 mA)
OL - signál přetížení
OL2 - signál přetížení 2
OLR - přepínání proudového limitu
ONT - doba připojení k síti
OPE - požadovaná hodnota s pomocí ovládacího panelu
Otáčení po směru hodinových ručiček
Otáčení proti směru hodinových ručiček
OTQ - překročen točivý moment
Ovládací LCD panel
Paralelní připojení motoru
Paralelní připojení několika motorů
Parametr
Ochrana
Skupiny, rozšířené
Soubor, druhý
Soubor, třetí
Parametry
PID
Vektorové, přepínání (CAS)
Změna
Zobrazení
PE vodič
Pevná frekvence
Bitová volba
Vstup
Výběr
Zobrazení
PI - přepnutí z PI na P regulaci
PI regulátor
PID
Definice žádané hodnoty
Konfigurace aktuální hodnoty
Konfigurace žádané hodnoty
Měřítko, změna
Parametry
Regulační odchylka
Regulátor
Řízení průtoku
Řízení teploty
PID - aktivace/deaktivace
PID regulace - aktivnní, deaktivní
PIDC - reset integrační složky PID regulace
223
83,159
164
82
61
61
12
106
168
18
17,197,22
183
16
77
61
105
105
90
114
93
68
68
110
46
36
11
83,159
48
86
86
136
81
48
48
15
69
71
121
69
121
98
175
140
142
142
141
136
106
134
144
145
97
137
97
Rejstřík
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Počáteční nastavení
Pojistky
Porucha, externí
Poruchová hlášení
Poruchové hlášení, digitální
Potlačení vyzařovaného rušení
Proporcionální složka
Proudový
Limit
Přepnutí limitu
Výstup, analogový
Proudový chránič
Provoz
Průřezy kabelů
Přehled menu
Překročena doba běhu (RNT)
Připojení
Elektrické
Napájecí napětí
Silová část
Připojení silové části
PTC termistorový vstup
Regulátor
PI
PID
Regulační odchylka (OD)
Zablokování a dojíždění (FRS)
Relativní zatěžovatel (brzdný tranzistor)
Reluktanční motor
Reset
Restart, automatický
REV - start/stop provozu proti směru hodinových ručiček
Reverzace směru
Režim úspory energie
Režim zobrazení
RNT - překročena doba běhu
Rozběh
Rozběhová charakteristika
Rozběhová pauza
Rozběhová rampa
Rozměry
Rozsah provozní frekvence
Rozšířený ( režim RUN - BĚH)
RST - Reset
RUN - signál chodu měniče
RUN režim
Rušení
Vyzařované
Řízení průtoku
Řízení teploty
Řízení ventilátoru
Servomotory
SET - použití druhého souboru parametrů
SET3 - použití třetího souboru parametrů
SF1 až SF7 - pobitový výběr pevné frekvence
SFT - softwarová ochrana
224
165
15,194
76
177
116
18
135
157
90
59
16
45
15
47
114
26
32
28
28
82
175
134
106
75
166
35
78
151
68
35
147
163
114
84
149
133
142
193
132
83,159
78
104
46, 48, 83, 159
18
144
145
168
35
86
86
71
83
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
Signál poruchy
Signál přetížení
Signál start
Signální relé - svorky
Silové svorky
Průřez vodiče
Připojení
Utahovací momenty
Uspořádání
Sinusový filtr
Síťová soustava - konfigurace
107
105
123
117
31
31
31
29
36, 37
15
Síťový
Filtr
Frekvence
Napětí
Překročena doba připojení k síti (ONT)
Připojení
Stykač
Stykače
Tlumivka
17
15
15
114
15
16
195
17
Složka
Diferenciální
Integrační
Proporcionální
SLV - bezsenzorové vektorové řízení
Směr
Zablokování
Směr otáčení
Spouštění
Chování
Frekvence
Počáteční
STA - impulsový typ (3-vodičový)
Stínění
STP - impulsový stop (3-vodičový)
Symboly
Synchronní motory
TH - termistorový vstup PTC/NTC
THM - tepelné přetížení motoru
TL - aktivace omezení točivého momentu
TN soustava
Točivý moment
Omezení (TL)
Omezení (TRQ)
Překročen (OTQ)
TRQ - omezení točivého momentu
TRQ1 - výběr točivého momentu, bit 1
TRQ2 - výběr točivého momentu, bit 2
Třífázové motory s přepínáním pólů
Třívodičové řízení (STA)
TT soustava
UDC - dálkové řízení, reset frekvence
Údržbový vypínač
Universální proudový chránič
UP - dálkové řízení, zrychlování
135
135
135
171
162
122
162
162
45
96
24
96
5
35
82
115
94
15
94
111
110
111
94
94
35
96
15
84
25
16
84
225
Rejstřík
01/2002 AWB8230-1413/1415-CZ
USP - ochrana před neočekávaným spuštěním - restartem
Utahovací momenty
UV - podpětí
Uzemnění
Vektorové parametry
Vlastnosti frekvenčních měničů
Vstup
Analogový
Digitální
NTC termistorový
PTC termistorový
Přepínací, analogový (AT)
Výstup
11 až 15
Analogový
Digitální
Frekvence, analogový
Napěťový, analogový
Proudový, analogový
Zablokování tlačítka VYPNOUT
Základní frekvence
Základní parametry
Zapnutí výstupu
Záruka
Zatěžovatel, relativní (brzdný tranzistor)
Zkratky
Zobrazení
Frekvenční součinitel
Parametry
Zpomalovací charakteristika
Zpomalovací rampa
Zpomalování
ZS - nulová frekvence
Žádaná hodnota
Adjustace, analogová
PID konfigurace
226
77
31
113
24
81
11
61
66
82
82
73
101
57
101
59
57
59
165
125
48
11
12
166
5
165
48
149
142
84
109
63
142

Podobné dokumenty

Selektivita, záložní ochrana a koordinace přístrojů pro ochranu motorů

Selektivita, záložní ochrana a koordinace přístrojů pro ochranu motorů Pokud kombinace jisticích přístrojů poskytuje poue čáslečnou selektivitu, odpovídající buňka udává maximální hodnotu poruchového proudu, pro který je selektivita zajištěna (selektivita-mezní hodnot...

Více

Koordinace nn přístrojů - Eaton Elektrotechnika sro

Koordinace nn přístrojů - Eaton Elektrotechnika sro 60947-3: část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace 60947-4: část 4: Stykače a spouštěče motorů 60947-5: část 5: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů 60947-6: část 6: Spína...

Více

VLT ® HVAC Basic Drive FC 102 Danfoss

VLT ® HVAC Basic Drive FC 102 Danfoss 4.1 Bezpečnostní pokyny Obecné bezpečnostní pokyny najdete v části 2 Bezpečnost.

Více

NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD K OBSLUZE Prosím pr̆ečtĕte si tento návod k obsluze, abyste poznali vs̆echny moz̆nosti Vas̆eho nového univerzálního dálkového ovládání a tak byla zajis̆tĕna jeho dlouhá z̆ivotnost. Tento návod k obsluze j...

Více

rozpis zápasů po losování

rozpis zápasů po losování 13. a 14. kolo 7MM7-A051 7MM7-A052 7MM7-A053 7MM7-A054 7MM7-A055 7MM7-A056 7MM7-A057 7MM7-A058 7MM7-A059 7MM7-A060

Více

Příručka zapojení Moeller 02/05

Příručka zapojení Moeller 02/05 momentu motoru. Softstartéry jsou tedy vhodné zejména pro spouštění zátěží, jejichž křivku rychlosti nebo točivého momentu lze vyjádřit kvadratickou funkcí (např. čerpadla nebo ventilátory).

Více