Návod k údržbě a bezpečnostní pokyny pro ocelová vrata

Komentáře

Transkript

Návod k údržbě a bezpečnostní pokyny pro ocelová vrata
R
MONTKOV
MONTKOV, spol. s r.o.
Malé Výkleky 26
533 16 Vápno u P elou e
tel.: 466 768 250, fax : 466 768 254, e-mail: [email protected]
Zápis v OR: u KS v Hradci Králové, spis. oddíl C, vložka 867
KOVOVÁ VRATA VOTO – návod k použití a údržb
Kovová vrata s oto nými k ídly slouží k ru nímu uzav ení vratových otvor u pr myslových
objekt nebo objekt hospodá ského významu (kolny, stodoly) p ípadn garáží.
Vrata jsou v rámci zkoušek zkoušena na fyzikáln -mechanické vlastnosti.
Vrata jsou konstruována tak, aby vyžadovala minimální nároky na údržbu. Vlastní údržba je
zam ena na :
- ošet ení a udržování povrchové úpravy vrat, tak aby nedocházelo ke korozi vratových
k ídel nebo vratové zárubn , dle stavu vrat.
- po 10 000 cyklech otev ení a zav ení vrat (minimáln 1x za 2 roky) ošet ení vratových
záv s mazáním b žnými kapalnými mazivy (minerální olej), která se vlévají do drážky
na každém epu vratového záv su, tak aby nedošlo k jejich zareznutí,
- ošet ení rozvorového mechanismu Bascules a všech dalších t ecích ploch mazáním – dle
jednotlivých provedení vratových k ídel,
- ošet ení vratového zámku mazáním, tak aby byla zajišt na jeho spolehlivá funk nost.
- ošet ení a promazání za ízení proti samovolnému zav ení vratových k ídel.
KOVOVÁ VRATA VOTO – bezpe nostní pokyny
Vrata jsou konstruována s ohledem na bezpe né používání, p esto je však nutno dbát
bezpe nostních pokyn p i používání, tak aby nedošlo k poškození osob i majetku.
- otev ená vratová k ídla je nutno vždy zajistit v otev ené poloze k tomuto ú elu ur eným
zajiš ovacím mechanismem, který je sou ástí vrat,
- p i zavírání vratových k ídel je nutno zkontrolovat, zda se mezi vratovým k ídlem a
vratovou zárubní nenachází jakýkoliv p edm t, který by mohl bu znemožnit zav ení,
nebo mohl zp sobit zdeformování vratového k ídla i zárubn a tím omezit nebo
znemožnit jeho funk nost – viz výstražné zna ení na vratovém k ídle,
- zvláštní pozornost je t eba v novat tomu, aby p i zavírání vratových k ídel nemohlo dojít
k poškození zdraví osob, zejména z toho pohledu, že osoby nacházející se v blízkosti vrat
nesmí strkat prsty ani žádné p edm ty do prostoru mezi vratové k ídlo a vratovou
zárube , zvláš d ležité je toto opat ení pokud se v blízkosti vrat mohou pohybovat d ti,
- po zav ení vratových k ídel je nutné se p esv d it zda jsou k ídla ádn dov ena a
zajišt na ve vratové zárubni, tak aby nemohlo dojít k náhodnému otev ení vrat a
následnému poškození zdraví osob nebo majetku.
Ve Vyšehn vicích 16.11.2011
strana 1/1

Podobné dokumenty

AIRSTREAM Data sheet

AIRSTREAM Data sheet Proud vzduchu z vratové clony slouží k omezení nežádoucího průniku venkovního vzduchu do vytápěného prostoru při otevření vrat. Základem clony je výkonný radiální ventilátor, ten nasává teplejší vz...

Více

Lamely a spony pro obložky

Lamely a spony pro obložky Lamely a spony pro obložky ZAV EDE 201 NO

Více

(Cen\355k SEPOS 2009

(Cen\355k SEPOS 2009 ceníková cena dokon ených dve í zm na zámku + 50 K dve e bez zámku ceníková cena dokon ených dve í dve e beze skla - 100 K zm na skla na: - k ra irá, k ra bronz a pr hledné + 300 K - Spotlyte, Mast...

Více

Stavební rozpočet Název stavby: Areál Vazačka

Stavební rozpočet Název stavby: Areál Vazačka okno plastové jednokídlové 60x60cm U=1,3, bílá okno plastové jednokídlové 90x2200cm U=1,1 , bílá, otvíravé okno plastové jednokídlové 90x2200cm U=1,1 , bílá, pevné alu parapet 240, bílý Montáž d...

Více

High Tech - VYGOSH.cz

High Tech - VYGOSH.cz Laboratoře University v Leicestru – Stirling, Gowan, 1960-3, použití charakteristických prvků obvyklých pro průmyslové závody (horní osvětlení skrze pilovité světlíky, šikmá okna s vysunutou spodní...

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU (40 mm)

NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU (40 mm) Použijte všechny dodané podložky ke spojovacím prvkům. Mají význam jako těsnění proti průniku nečistot z povětří a jako ochrana plechu proti poškrábání od šroubků. Pravidelně kontrolujte, zda se ně...

Více