ztracené bednění

Komentáře

Transkript

ztracené bednění
Ostatní aplikace
desek CETRIS®
10
www.cetris.cz/systemy/ztracene-bedneni/
10.2
Systém ztraceného bednění
0QKL\ERLJ9;=F\@G:=<FcF]
3 KQKL\EM RLJ9;=F\@G :=<FcF] LNGw] ;=E=FLG
Lw]KCGN\ <=KCQ "1/&0h HJ=>9:JACGN9F\ :=<F];]
HJNCQ *G‚FGKLA HGM‚AL] KQKL\EM RLJ9;=F\@G
:=<FcF] BKGM HJ9CLA;CQ [email protected]=F\ 0QKL\E
RLJ9;=F\@G:=<FcF]B=A<=VDF]HJGN{=;@FQFGKF\
KL9N=:F] CGFKLJMC;= B9CG BKGM KLcFQ
KLJGHQ
FGKF]CQ
KDGMHQ
K;@G<Q
9D=A{ACE\KLcFQ
F9CDG
FcF\ KLJGHQ9L9C\F=FGKF\<cD];]KLcFQ9Hw]ZCQ
'=<FGLDAN\HJNCQKQKL\EMKLcFGN\
KLJGHF]H9F=DQ
K=Hw=<HwAHJ9N]N=NˆJG:FcqMHJ9N]K=F9HG‚9<G
N9FˆJGREcJ
F9NRVB=EK=KHGB]KGMKL9NGMHJG>AD„
9 HD=;@GNˆ;@ HJNC„ +9 KL9N:c K= HJN=C HGMR=
KL9:ADARMB= 9 R9DAB= :=LGFGNGM KEcK] ,HJGLA
LJ9<AZF]E RH„KG:„E :=LGFV‚= K M‚AL]E N=DCG
HDG{F\:=<F];]L=;@FACQG<H9<9B]NQKGC\FVCD9<Q
[email protected]=F]:=<FcF]9FVKD=<F\G<:=<FcF]
>[email protected];[email protected]:[email protected]@S
f;=E=FLGLw]KCGNV<=KC9 "1/&0h 0&
f CGFKLJMCZFc FGKFV ZVKL q :=LGFGNV KEcK
=LGF LNGw] HGJLD9F<KCˆ ;=E=FL
Cw=EAZALˆ {LcJC
J„RF\ RJFALGKLA
NG<9 9 NAKC_RF] Hw]K9<Q 1QLG
Hw]K9<Q MHJ9NMB] KEcK L9C
‚= F=F] HGLw=:9
HwA<VN9LNcL{]EFG‚KLN]NG<QN‚<QB=FLGDAC
9:Q
K=KEcKKHGBAD9
f H9L=FLGN9F\KHGBCQ
[email protected]@[email protected]=57
[email protected]:[email protected]@S.+,
03
OOOHEF3GEFD;39L
02
06
05
04
01
190
[email protected]=AHR67E=K,*!+[ +!F>??
[email protected]
6;[email protected]@SA57>[email protected]
,A57>AHrBDA8;>
[email protected]@ObE=OHrLFGl
F7B7>@O;LA>[email protected]
Ostatní aplikace
desek CETRIS®
www.cetris.cz/systemy/ztracene-bedneni/
10.2.1
Výhody ztraceného bednění
.r:[email protected]:[email protected]@S
Nosnost
&[email protected]
Nosnost
25 cm silné stěny vytvořené systémem
+GKFGKL;EKADF\KLcFQNQLNGw=F\KQKL\E=E
ztraceného
s použitím
betonu
B25 je
téměř
RLJ9;=F\@Gbednění
:=<FcF]
K HGM‚AL]E
:=LGFM
B=
desetinásobná
ve srovnání
se stěnou
tvořenou
L\Ecw
FVKG:FV
N= KJGNFVF]
K= KLcFGM
LNGw=
zFGMR<MLˆ;@;[email protected]=DLw]<Q9E9DLQLw]<Q&HwAKJGN
dutých cihel třídy 6 a malty třídy I (při srovnávací
výšce
místnosti asi 2,6 m).
FVN9;]Nˆ{;=E]KLFGKLA9KA
E
Požární ochrana
([email protected]:[email protected]
Při požáru chrání cementotřísková deska CETRIS
-wAHG‚VJM;@JVF];=E=FLGLw]KCGNV<=KC9
"1/&0h®
betonové BV<JG
jádro. -wA
Při KJGNFVN9;]E
srovnávacím L=KLM
testu HG‚VJF]
(požární
:=LGFGN\
zkouška s dobou expozice 30 minut) došlo k lehkéRCGM{C9K<G:GM=PHGRA;=EAFML<G{[email protected]
mu odloupnutí
částiZVKLA
vrstvy
cementotřískové
desky
C\EM
G<DGMHFML]
NJKLNQ
;=E=FLGLw]KCGN\
h
CETRIS®"1/&0
(do hloubky)
cca 7 mm.
<=KCQ
<[email protected]:CQ;;9EE
Stupeň hořlavosti
+FGB7^:Ab>3HAEF;
Cementotřísková
deska CETRIS
vytvářející opláš=E=FLGLw]KCGNV<=KC9
"1/&0h® NQLNVw=B];]GHDV{
tění prvku
ztraceného
bednění
je zařazena
do třídy
LcF]
HJNCM
RLJ9;=F\@G
:=<FcF]
B= R9w9R=F9
reakce na oheň A2-s1,d0.
<D=X0+<[email protected]
Akumulace tepla
=G?G>357F7B>3
Akumulační účinnost
cm
silné
stěny
vytvořené
CMEMD9ZF]
aZAFFGKL25
;E
KADF\
KLcFQ
NQLNG
systémem ztraceného bednění je asi o 82 % vyšší
w=F\KQKL\E=ERLJ9;=F\@G:=<FcF]B=9KAG
než 25F=‚
cm silná
stěna
z dutých
Obě ;[email protected]=D
porovnané
NQ{{]
;E
KADFV
KLcF9cihel.
R <MLˆ;@
,:c
stěny byly opatřeny
z vnější
stranyR70
mm vrstvou
HGJGNF9F\
KLcFQ :QDQ
GH9Lw=FQ
NFcB{]
KLJ9FQ
minerální vlny.
EENJKLNGMEAF=JVDF]NDFQ
Adhezní
pevnost (soudržnost)
6:[email protected]@[email protected]
Obvodové
systému
ztraceného
bednění
jsou
,:NG<GN\prvky
HJNCQ
KQKL\EM
RLJ9;=F\@G
:=<FcF]
doplněny z venkovní strany tepelnou izolací. Při
BKGM<GHDFcFQRN=FCGNF]KLJ9FQL=H=DFGMARGD9;]
testování
soudružnosti
jednotlivých
vrstev systému
-wA
L=KLGNVF]
KGM<JM‚FGKLA
B=<FGLDANˆ;@
NJKL=N
byly zjištěny tyto hodnoty a porušení:
KQKL\EM:QDQRBA{[email protected]<FGLQ9HGJM{=F]
Vyrovnávání vlhkosti
[email protected]@SH>:=AEF;
Vnitřní vrstva
bednění
tj. ce3FALwF]
NJKLN9systému
KQKL\EMztraceného
RLJ9;=F\@G
:=<FcF]
LB
h
®
mentotřísková deska
CETRIS
je odolná
proti plísním,
;=E=FLGLw]KCGNV
<=KC9
"1/&0
B= G<GDFV
HJGLA
houbám a
příznivě 9
působí
na zdravé
v místHD]KF]E
@GM:VE
Hw]RFANc
H„KG:]klima
F9 R<J9N\
nosti. NE]KLFGKLA(GFKLJMCZFc<„D=‚AL\:=LGFGN\
Konstrukčně důležité betonové jádro přitom
CDAE9
tvoří parozábranu. Cementotřísková=E=FLGLw]KCGNV
deska CETRIS®
BV<JGHwALGELNGw]H9JGRV:J9FM
h
při doteku
vykazuje
teplý povrch.
<=KC9
"1/&0
HwA<GL=CMNQC9RMB=L=HDˆHGNJ;@
Ochrana proti hluku vedeného vzduchem
'5:[email protected];:>[email protected]:AHL6G5:7?
Stupeň F=HJ„RNMZFGKLA
neprůzvučnosti /t
R‘wOJr KLcFQ
stěny {AJGC\
široké 25 ;E
cm
0LMH=o
vytvořené KQKL\E=E
systémem RLJ9;=F\@G
ztraceného :=<FcF]
bednění B=
je 9KA
asi
NQLNGw=F\
o 20 % vyšší než 25 cm široká stěna omítnutého
GNQ{{]F=‚;E{AJGCVKLcF9GE]LFML\@G
zdiva z dutých cihel.
R<AN9R<MLˆ;@;[email protected]=D
Neobyčejně krátký čas výstavby
&7A4KQ7<@W=DOF=rQ3EHrEF3H4K
Stěny NQLNGw=F\
vytvořené KQKL\E=E
systémem RLJ9;=F\@G
ztraceného :=<FcF]
bednění
0LcFQ
umožňují mimořádně krátký čas výstavby.
MEG‚oMB]EAEGwV<FcCJVLCˆZ9KNˆKL9N:Q
0HGB=F]E=RARNMCGNcARGD9ZF]<=KCGM9D=HA<D=E
q
+EE
0HGB=F]E=RA;=E=FLGLw]KCGNGM<=KCGM "1/&0h 9D=HA<D=E
q
+EE
0HGB=F]E=RA;=E=FLGLw]KCGNGM<=KCGM "1/&0h 9:=LGFGNˆEBV<J=E
+EE
-GJM{=F]G<[email protected]]<G{DGN‚<QN;=E=FLGLw]KCGN\<=K;= "1/&0h
10.2.2 Stěnové prvky
0QKL\E RLJ9;=F\@G :=<FcF] B= RH„KG: NˆKL9N:Q
HJGKLw=<FA;LN]E<]D;„
CL=J\K=KCDV<9B]R;=E=FLG
Lw]KCGNˆ;@ <=K=C "1/&0h NRVB=EFc KHGB=Fˆ;@
6;[email protected]@S?;B>75:AHr?;BDH=K
+9HJGB=CLGN9F\KLcFGN\<]D;=K=NQJG:]F9E]JM
9F9KL9N=FA{LAK=B=<FG<M{[email protected]\E
Z9K= KEGFLMB] HGEG;] H9L=FLGN9F\ LG4AHR
F75:@A>A9;7
+VKD=<FcK=NDG‚]=D=CLJA;CVAFKL9D9;=L]EG<H9
<9B] <G<9L=ZF\ :GMJ9;] 9 GE]L9;] HJV;= [email protected]
F3=FAHKFHAbSBDA<[email protected]@A
[email protected]?LSE=3<S;[email protected]@AGEF34;>;FG
%GLGNVRJ=9DARGN9FVKL9N:9 191
10
10
Ostatní aplikace
desek CETRIS®
www.cetris.cz/systemy/ztracene-bedneni/
[email protected]=K
10.2.3
Stropní prvky
0QKL\E=Eztraceného
RLJ9;=F\@G
:=<FcF]
DR= NQLNGwAL
Systémem
bednění
lze vytvořit
i vodoANG<GJGNF\HJNCQqKLJGHF]<]D;=
=E=FLGLw]KCGNV
rovné
prvky – stropní dílce. Cementotřísková
deska
h
<=KC9 ®"1/&0
B=NLGELGHw]H9<cHGM‚AL9B=<FG
CETRIS
je v tomto
případě použita jednostranně
–KLJ9FFcqMKHG<F]@GD];=
HJN=CB=<VD=<GHDFcF
u spodního líce, prvek je dále doplněn o profil HT
aGHJG>AD%19Hw=CJˆN9B];]HJG>ADCJ9BGNˆ
překrývající profil (krajový).
0LJGHF]prvek
HJN=C
EV
KL9F<9J<F]
EE
Stropní
má
standardní
šířku{]wCM
1 250
mm, délku
<\DCM
EE -wA K9EGLF\E
HJGN=<=F]
až
6 0009‚
mm.
Při samotném
provedení postačí
pod
[email protected]=
192
HGKL9Z]HG<KLJGHF]<]D=;HG<HGJQN=NR<VD=FGKLA
stropní dílec podpory ve vzdálenosti 1,25 m. Pro
Evýztuže
-JG CD9<=F]
NˆRLM‚= žádných
F=F] R9HGLw=:]
kladení
není zapotřebí
distanč‚V<Fˆ;@
<AKL9FZF];@
9JE9LMJ9
K=
ních podložek,
armatura HG<DG‚=C
se klade přímo
na nosníky
CD9<=
Hw]EG
F9 FGKF]CQ
%1 HJG>ADM
1DGM{C9
HT profilu.
Tloušťka
nadbetonování
závisí na
rozpětí
F9<:=LGFGNVF]
RVNAK] F9
JGRHcL]
KLJGHF]@G
<]DM
stropního dílu a velikosti
užitného
zatížení,
pohybuje
9N=DACGKLAM‚ALF\@GR9L]‚=F]
[email protected]:[email protected]<
se v hodnotách 100 – 300 mm.
FGLV;@qEE
.r:[email protected]:BDH=oEKEFR?G
Výhody
stropních prvků systému ztraceného
[email protected]:[email protected]@S
bednění
2
f 2EG‚oMB=
<G<VNCMaž
9‚520
mE
KLJGHF];@
HJNC„
•
Umožňuje dodávku
stropních
prvkůna
F9B=<FGEC9EA_FM
jednom kamiónu.
f0F=BNcL{]EKLJGHF][email protected];;9C?
•
S největším stropním prvkem (hmotnost cca
B=EG‚FGE9FAHMDGN9L:c‚FˆEAR<[email protected]<DQ
285 kg) je možno manipulovat běžnými zdvif 0F9<FV
hadly. EGFLV‚
CD9<=F] 9 NQRLM‚GNVF] q HG<
HGJQ
HGKL9Z]
N= NR<VD=FGKLA
E
NˆRLM‚
K=
•
Snadná
montáž,
kladení a vyztužování
– podpory
CD9<=
Hw]EG
F9 %1 HJG>ADQ
HJ„EcJFV
postačí
ve vzdálenosti
1,25 m,
výztuž seKHGLw=:9
klade pří
;;9C?E
G;=DGN\NˆRLM‚=
mo na HT
profily, průměrná spotřeba cca 3 kgm
2 ocelové výztuže.

Podobné dokumenty

obce a péče o památky - Mechanizace zemědělství

obce a péče o památky - Mechanizace zemědělství Využít prostředky z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón však není žádný problém ani v těchto letech. Požadavky jednotlivých měst totiž stále několikanáso...

Více

ŘADA F

ŘADA F Série – přírubová tělesa – řada F .................................................................................... 3 Přehled kompletů - přírubová tělesa - řada F...................................

Více

služby a povrchové úpravy

služby a povrchové úpravy CETRIS® lze upevňovat ke konstrukcím šroubováním popřípadě nýtováním. Použití hřebíků a vrutů do sá[email protected]=:]C„9NJML„ Více

dopravní stavby

dopravní stavby Ostatní aplikace desek CETRIS®

Více

BakaláŎi - Tisk rozvrhů

BakaláŎi - Tisk rozvrhů RJ R3 Har (1B) NJ N3 Boh (N1) NJ N2 Chr (ZE2) NJ N1 Gab (N2) FJ F1 Kru (FJ)

Více

Doba Seniorů 3/2013

Doba Seniorů 3/2013 a sociálních věcí, ale také ministerstva financí a ministerstva pro místní rozvoj, navrhla ing. Müllerová, aby do pracovní skupiny byly zapojeni také pracovníci z těchto ministerstev. S tím zástupc...

Více

Závěrečná zpráva Mezinárodního auditu výzkumu, vývoje a inovací

Závěrečná zpráva Mezinárodního auditu výzkumu, vývoje a inovací mCGDŝ9ÝHGMR=N=N=DEAG:=;F^Ebŏ=µ ;=FLJ9DARMB=NŒ=;@FQLQLG9CLANALQ9ÝB=G Více