Časopis Tip – PODZIM–ZIMA 2013 ke stažení v PDF

Komentáře

Transkript

Časopis Tip – PODZIM–ZIMA 2013 ke stažení v PDF
PODZIM / ZIMA
2013
zdarma
Z OBSAHU
NOVINKY A PREZENTACE
NÁŠ PODZIMNÍ TIP
 Podzimní aranžování
 Úprava hrobů
 Začíná seriál o stromech
 Představujeme novou růži
 Pěstování jedlých hub
 Podzimní hnojení
 Kamčatská borůvka
 Vybíráme vánoční stromek
 Zazimování zahrady
KALENDÁRIUM
Podzim v zahradě
VYSAZUJEME CIBULOVINY
Jednou z podmínek
bohatého kvetení
tulipánů, narcisů
a dalších jarních
cibulovin je včasná
výsadba, v průběhu září
a října. Později vysazené
cibule jsou většinou
slabé a méně kvetou.
Důležitá je také příprava
půdy a hloubka výsadby:
půda pod cibulemi musí
být dostatečně zkypřená,
na tvrdém podkladu se cibuloviny tlakem kořenů
vyzvedají. Vysazujeme zásadně ve skupinách, tj. několik
cibulí stejného druhu pohromadě. Praktickou
pomůckou jsou plastové výsadbové koše, které umožní
v létě vyjmout cibule z půdy bez poškození.
ZVÝŠENÉ ZÁHONY
Jak pěstovat
zeleninu
a nemuset
neustále
ohýbat záda?
Jednoduchou
pomoc
představuje
zvýšený
záhon, který může být užitečným zařízením také
v případě, že se zahrada nachází na špatně úrodné
půdě nebo nevhodném podloží. Kostru můžeme
vytvořit ze starých trámů, palisádových kůlů, prken
apod. tak, aby užší strana záhonu nepřesáhla 120 cm,
jinak by se záhon obtížně udržoval. Optimální výška
je kolem jednoho metru. Výplň záhonu tvoří (zdola
nahoru) středně silné větve, směs pilin, kůry a štěpky,
posekaná tráva (výška cca 30 cm), suché listí
(30 cm), hrubý kompost (20 cm) a zahradní půda
nebo prosátý kompost (20 cm).
2
PÁMELNÍK DOORENBOSŮV
Velmi nenáročným
keřem vhodným i do
nejhorších podmínek je
pámelník Doorenbosův
(Symphoricarpos x
doorenbosii). Na rozdíl od
rozšířenějšího pámelníku
bílého, který je znám až
nepříjemně intenzivním
rozrůstáním, tento druh
odnožuje jen málo, proto
se hodí do živých plotů
lépe. Pámelníky jsou velmi nenáročné, snášejí i málo
živné, suché půdy na slunci i ve stínu. Dužnaté bobule
při sešlápnutí charakteristicky praskají. Původní druh
má bobule bílé, pámelník Doorenbosův slabě fialové.
Při pěstování v živém plotu je nutné častější seříznutí
pro bohatší rozvětvení.
SKLIZEŇ JIŘIN
Nepostradatelné květiny podzimní zahrady, jiřiny, rostou
z podzemních hlíz, které nejsou mrazuvzdorné. Jakmile
první mráz spálí nadzemní části rostlin, je čas vyjmout
hlízy z půdy a uskladnit je na zimu. Nejprve seřízneme
nadzemní část a hlízy opatrně vyryjeme z půdy rycími
vidlemi. Zbytek stonku seřízneme asi na 10 cm
a necháme několik dnů vyschnout. Hlízy uložíme přes
zimu do bedny s rašelinou nebo pilinami při teplotě
kolem 5 °C a občas jemně zavlhčíme. Vhodné je také
uložení do papírových pytlů uzavřených provázkem.
ROZLOUČENÍ S LETNIČKAMI
ZAZIMOVÁNÍ RŮŽÍ
Stačí jeden
noční mrazík
a krása letniček je
definitivně pryč.
Jakmile mráz
sežehne nadzemní
části rostlin, je
třeba je vyjmout
z půdy, abychom
zabránili plesnivění
a zanášení
choroboplodných zárodků do země. Letničky
vyryjeme i s kořenovými baly a zkompostujeme;
tvrdší lodyhy a vyšší rostliny je vhodné předtím
rozdrtit v drtiči nebo alespoň nastříhat na menší části.
Na záhony můžeme vysít směs pro zelené hnojení,
v opačném případě hluboko zryjeme.
Nejpozději koncem
listopadu připravíme
na zimu také růže.
Zbavíme je veškerých
odkvetlých květů
a šípků a zkrátíme asi na
polovinu výšky. K bázím
rostliny přihrneme
půdu, případně zasypeme kompostem, pokud není
půdy na záhonu dostatek. Můžeme použít také zetlelý
hovězí hnůj, pokud ho máme k dispozici. Zakrytí
chvojím zabrání ptákům v rozhrabávání půdy během
zimy. Mladé stromkové růže můžeme ohnout k zemi,
korunu zahrnout zeminou a kmínek chránit pěnovou
izolací na potrubí, u starších exemplářů se však ohýbání
nedoporučuje – korunku pak zazimujeme pomocí juty
nebo papírového pytle.
Nezapomeň
te
na podzim
ZAZIMUJEME ROSTLINY
NA TERASE
Zatímco opadavé dřeviny přečkají zimu v nádobách
celkem spolehlivě, pro jehličnany a stálezelené
listnáče je zima těžkým obdobím, které jim
pomůžeme přečkat vhodným zazimováním. Pomocí
zimní netkané textilie, jutového rouna nebo pytlů
obalíme korunu a kmen, na nádobu můžeme použít
bublinkovou fólii ovázanou kvůli estetickému efektu
jutou nebo kokosovou či proutěnou rohoží. Na
trhu je dostatek funkčních a zároveň dekorativních
pomůcek, které přispějí i k lepšímu vzhledu terasy
přes zimu.
– předpěst
ované dvou
letky vysazu
v září na st
jeme
anoviště , k
de vykvetou
– vysazu
jeme a přesa
příští rok
zujeme jeh
a stálezelen
ličnany
é dřeviny
– vydatn
ě zaléváme
a přihnoju
které jsme
jeme chryza
si zakoupil
ntémy,
i v zahrad
– pokud
ních centrec
chceme pře
h
zi
m
ov
at pelargon
omezíme zá
ie , od září
livku a pře
postupně
st
an
eme přihn
prvními m
ojovat. Pře
razy je pře
d
neseme do
místnosti
chladnější
, ale světlé
– na sklize
né záhony
vysejeme sm
příští rok n
ěs pro zelen
a jaře posek
é hnojení ,
áme a zapra
– až do p
oloviny list
víme do pů
opadu vysa
dy
cibuloviny
zujeme okra
kvetoucí n
sné
a jaře
– ideální
čas pro výsa
dbu trvalk
– pravidel
ových záhon
ně odstraň
ů
u
jeme listí n
jezírka , jin
apadané n
ak by tlelo
a
hladinu
a působilo
– ze záhon
by ve vodě
ů neodstra
jako jed
ň
u
je
me odkvetlá
která mohou
květenství
zdobit zah
trvalek ,
– koncem
radu přes zi
října sklid
mu
íme hlízy
– pórek je
jiřin
mrazuvzdor
ný, na záh
zimu a sklí
onech může
zet jej může
být po celo
me průběžn
u
kadeřávek
ě, podobně
nebo růžičk
jako
ovou kapu
– ke kořen
stu
ům pěnišn
íků (kořen
vrstvu sub
í mělce) při
strátu pro
sypeme ten
rododendro
kou
zimní kryt
ny; bude sl
i zdroj živi
oužit jako
n pro příšt
– listí spad
í
rok
ané do záh
onů trvalek
půdu o živi
a keřů zetl
ny
í a obohatí
– těsně p
řed příchod
em
m
razů vyseje
na jaře vyu
me petržel
žije jarní vl
,
áhy pro klíč
ení a lépe
vzejde
Zahradní centra CS, obchodníí družstvo

podzim / zima 2013

www.zahradnicentra.eu
3
KALENDÁRIUM
Zima v zahradě
JEHLIČNANY V NÁDOBÁCH
Zvýšenou péči věnujeme
přes zimu stálezeleným
listnáčům a jehličnanům
pěstovaným v nádobách.
Mráz jim většinou
neuškodí, jakmile ale
vysvitne slunce, dochází
k odpařování vláhy
a zároveň přehřívání
nádoby a rostlině chybí
vláha. Za bezmrazého
počasí proto neustále
zaléváme. Stejně
nebezpečný je také těžký
sníh, který může způsobit nevzhledné, často nevratné
rozklesnutí větví. Menší a kompaktní dřeviny proto
preventivně svážeme provazem, u ostatních nezbude
než opatrně sníh setřásat.
te
Nezapomeň
v zimě
ochu
listí , na pl
e poslední
m
be
ra
h
tu
vy
os
íku
komp
– z trávn
kou vrstvu
íme
zhodit ten
občas zavlaž
í
as
oč
můžeme ro
p
o
éh
ch
su
a
razého
– za bezm
ím
zima ideáln
y
an
čn
li
jeh
vý plot, je
ži
ší
ar
st
li zmladit
– chcemeřez
se
ro hluboký
a postarat
obdobím p
it krmítka
ěs
zv
ro
e
enem
– nezapom
y
příkrm
ý
n
od
vh
e pod strom
o
hromadím
ů
ík
od
n
vh
od
e
ch
ech
a jaře přijd
– sníh z
y, vláha n
cí na záhon
on
jí
u
h
m
zá
zi
a
n
ře
p
a
nebo
m
zi
a pod
u vysetou n
o chvojím
– zelenin
é
textilií neb
ou
an
k
et
n
t řezem star
zakryjeme
e prosvětli
m
že
ů
m
í
n
razých d
– za bezm
výskytem
romy
st
é
n
ě zvýšeným
e
ovoc
í v této dob
p
tr
ně ošetřím
y
ad
n
p
li
ří
st
é ro
ujeme a p
ol
tr
– pokojov
on
k
í
je
n
videlně
y, vánoč
škůdců, pra
(brambořík
mé
í“ květiny
n
oč
esnášejí pří
án
n
„v
ou
– typické
s aj.) většin
tu
ak
o,
k
n
í
ok
n
í
noč
chodn
hvězdy, vá
Ideální je vý
18 °C
šší teploty.
vy
ploty kolem
a
te
a
ce
,
n
u
tě
sl
iš
ov
an
st
lé
né svět
případně ji
4
OŽIVLÉ TRAVINY
Jak vnést život
do zahrady
i v zimě? Kromě
přezimujícího
ptactva, na které
bychom neměli
zapomínat
s přikrmováním,
si můžeme
pohrát i s bujněji
rostoucími
okrasnými
travinami. V Dendrologické zahradě v Praze si pořídili
takovouhle početnou rodinku z trsů ozdobnice čínské
(Miscanthus sinensis), která by sice zimu přežila i
bez podobného zásahu, ale svázané trsy jsou vtipné
i účelné, protože jednotlivá stébla se nelámou pod
tíhou sněhu a jejich seříznutí na jaře je jednodušší.
MRÁZ ZELÍ NESPÁLÍ
M
Máme na mysli
zelí okrasné
(Brassica
oleracea), které
se vysazuje do
záhonů a nádob
z březnových
výsevů, často
je ale můžeme
koupit koncem
léta předpěstované v zahradnických centrech. Zelí je
okrasné barevnými středy růžic a nervaturou listů,
nejčastěji fialové barvy, která se ale začne objevovat
až při teplotách kolem bodu mrazu. Nízké teploty
totiž způsobují přeměnu chlorofylu na červené listové
barvivo. Intenzivnější vybarvení také podněcuje
absence dusíku v půdě, proto se okrasné zelí nehnojí
a pokud se vysazuje do nádob, je vhodné použít
vyžilou půdu, např. z truhlíků po letničkách. Za
bezmrazých dnů je třeba zalévat.
Uložte rostliny k zimnímu spán
spánku
P
Ēipravte svým rostlinám klidný
ý zimní spánek tou nejlepší hnojivou
h
zálivkou, která je pĒipraví
urĊený pĒímo k pĒezimování okrasných
na vegetaĊní klid. DopĒejte jim
m KRISTALON Podzim, urĊen
a ovocných dĒevin, rēží a jahod.
KRIS
KRISTALON
KR
RIS
ISTA
TALON
TA
N Po
P
Podzim
odzim je krystalické, ve vo
vodċ
odċ zcela rozpustné hnojivo, jenž díky svému složení ochrání Vaše rostliny
pđed mrazy a zajistí je pđed pđíchodem zimy. Hnojivo má nízký obsah dusíku a naopak vysoký obsah draslíku, ĉímž
dojde u rostlin k ukonĉení bujného rĒstu a zajistí jim vyzrání pletiv pđed zimou.
Hnojivo je vhodné pro rostliny pċstované ve volné pĒdċ i v pċstebních nádobách na zahradċ (okrasné dđeviny – cypđišky, túje, cesmíny, aj., okrasné keđe
– azalky, rododendrony, hortenzie, aj., drobné ovoce – jahodníky, borĒvky,
angrešty, aj., ovocné stromy – meruďky, broskvonċ, jablonċ, aj.).
Aplikace hnojiva je velmi snadná – do 10 l konve nasypte 2 odmċrky a takto pđipraveným roztokem pđihnojujte rostliny 1 x týdnċ již od poloviny srpna do konce
záđí. Aplikaci proveČte minimálnċ 3 x. Nezapomínejte na rostliny ani pđed zimou,
odmċní se Vám svým bujným a zdravým rĒstem již brzy na jađe.
www.kristalon.cz
NOVINKA
Barevná publikace
o 350 stranách
formátu B5.
Přes 600 fotografií
stromů
AGRIPRINT
s.r.o.
BBarevná
arevná publikace o 450 stranách formátu B5.
Přes 800 fotografií růží.
Autorský kolektiv:
Zdeněk Málek,
Petr Horáček,
Zdeněk Kiesenbauer
Autorský kolektiv: doc. Ing. Josef Sus, CSc.
RNDr. Jiří Žlebčík
a Ing. Jaroslav Rod, CSc.
365
SVöT
RŮŽÍ
doc. Ing. Josef Sus, CSc., RNDr. Jiří Žlebčík, Ing. Jaroslav Rod, CSc.
Cena
Nová kniha Svět růží představuje u nás z hleCena
Kč
diska literatury o růžích ojedinělé dílo. Výběru
více než 300 položek byla věnována velká pozornost, aby představil to podstatné ze světa růží. Růže velkokvěté, mnohokvěté, sadové, anglické,
pokryvné, miniaturní, pnoucí.
Každá odrůda nebo druh růže jsou v knize představeny na několika fotografiích. Kniha obsahuje stručné, ale velmi praktické informace týkající se nákupu růží, nároků klimatických, půdních, vlhkostních
a světelných. Dále se dozvíme, kam vlastně růže vysazovat a jak je účelně kombinovat
s jinými okrasnými rostlinami. Informuje o vlastní výsadbě, řezu, zazimování, hnojení.
Popisuje rovněž způsoby rozmnožování. Velká pozoronost je věnována aktuální proKč
blematice chorob, škůdců a abiotických poruch.
385
OBJEDNÁVKA KNIH
Objednávám ......
kusů Svět řůží / 385 Kč
kusů Stromy pro sídla a krajinu / 365 Kč
Jméno .............................................................. Adresa ...........................................................................................................................................................................................................................
Po obdržení objednávky zašleme na dobírku.
...........................................................................................................................................................................................................................
Objednávejte na adrese: Agriprint s.r.o., (Vydavatelství Baštan) Wellnerova 7, 779 00 Olomouc, e-mail: obchodní@vydavatelstvibastan.cz, tel./fax: 585 750 810, mob.: 774 774 280 nebo na
www.vydavatelstvibastan.cz
AKTUÁLNE
TVORSAD krstil novú ružu
Novú ružu, vyšľachtenú firmou KORDES a pomenovanú po grófke M. H. Chotekovej, krstil TVORSAD
Trnava v júni tohto roka. Určite sa teraz zamýšľate nad tým, prečo práve táto firma vyšľachtila túto
ružu, prečo ju pomenovala práve po grófke M. H. Chotekovej a prečo jej medzinárodný krst a svetová
premiéra prebehli práve vo firme TVORSAD Trnava? Je to vlastne celý príbeh o tom, ako z „náhod“
vznikla myšlienka a ako sa ju darí postupne napĺňať...
O tom, že nič v živote sa nedeje náhodou
a všetko so všetkým súvisí, som sa presvedčila už veľakrát.
A jedna z tých náhod sa mi udiala aj jednu noc, v čase veľkonočných sviatkov
roku 2012.
Naša firma (TVORSAD Trnava) už viac
rokov poriada spoločné akcie s našimi dodávateľskými firmami. A jednou z nich
bola aj spoločná akcia so zástupcami firmy
KORDES, manželmi Prouzovými, ktorá
sa konala v roku 2010. Nebola vopred
naplánovaná v spojení s inou akciou, ale
predsa sme sa v tom čase dozvedeli, že sa
koná aj Slávnosť ruží v kaštieli v obci Dolná Krupá. Manželia Prouzovi prijali naše
pozvanie a spoločne sme sa po ukončení
našej akcie presunuli do Dolnej Krupej
a s nadšením sme obdivovali vystavené
druhy ruží. Pobyt sme ukončili prechádzkou po parku a pri odchode sme si všimli
6
malú knižočku o grófke Márii Henriete
Chotekovej „Ružová grófka a jej svet“ od
Stanislava Petráša, ktorú som však pre
pracovnú zaneprázdnenosť jednoducho
po príchode domov založila do knižnice.
Asi tam čakala na tú „osudnú noc“ roku
2012, kedy som nemohla spať a vybrala
som ju náhodou intuitívne z knižnice za
účelom privolania rýchleho spánku. Myslíte si, že som rýchlo zaspala? Prečítala
som ju jedným dychom a spánok neprichádzal... Prichádzali však myšlienky,
ktoré som sa pokúšala v tú noc spracovať.
Myšlienky na spojitosť rodiny KORDES
a grófky Márie Henriety Chotekovej, pretože práve o týždeň sa malo konať v našej
firme otvorenie sezóny s uvedením novo
vyšľachteného kultivaru ruže rodinou
Kordes, pomenovaného po Marii Rottrovej a ja som predtým o žiadnom prepojení rodiny Kordes a grófky netušila. Grófka, žijúca v kaštieli v Dolnej Krupej, mala
totiž veľmi blízky vzťah s rodinou Kordes,
pánom Wilhelmom, zakladateľom obchodu s ružami, ktorému venovala aj rad
grófky M. H. Chotekovej. Wilhelm bol
jej významným obchodným partnerom.
Grófka sa stala krstnou mamou ich syna
Petra, ktorý sa stal na určitý čas grófkiným
asistentom a dokonca si našiel v Dolnej
Krupej aj manželku. Grófka bola krstnou
mamou aj jeho detí.
Ďalej to boli myšlienky na život grófky,
zakladateľky prvého rozária na Slovensku.
Myslela som na to, že mi je veľmi smutno
z toho, že vlastne z toho, čo budovala celý
život nielen pre seba, ale predovšetkým
pre radosť druhých ľudí, nezostalo nič
(téma, ktorá sa môže dotknúť každého
z nás, ktorí sa zamýšľame nad zmyy
slom svojho života) napriek
riek
tomu, že to bola žena
veľmi pracovitá, ktorej sa
v tom čase podarilo doká-zať niečo výnimočné – zaaložiť prvé rozárium práve
áve
v Dolnej Krupej pri Trnave.
ave.
Pestovala tu 6000 ks ruží
a obchodovala s nimi s celým
elým
svetom, no napriek tomu
u tátoo
výnimočná žena zomrela opus
opusstená v kláštore a po rozáriu
niet
riu nie
et
ani stopy.
Spracovávala som myšlienky na
n
náhody v mojom živote, ktoréé ma
spojili s Dolnou Krupou a ružami
ružami,i
ktoré som si doteraz neuvedomovala.
Poslednou „náhodou“ bolo práve to, že
sa nám stretli životné cesty s manželmi
Prouzovými práve v deň Slávností ruží
v Dolnej Krupej a moja ruka siahla po
knižočke od pána Petráša práve pred otvorením sezóny, spojenej s ružami od firmy Kordes a práve rok pred 150 výročím
narodenia grófky.
Všetky tieto myšlienky predchádzali
tomu, že moje srdce a duša začali cítiť
potrebu urobiť „niečo“ pre obnovu slávy
grófky Márie Henriety Chotekovej.
Prvá príležitosť vznikla hneď o pár dní,
kedy sa v našej firme konalo otvorenie sezóny, na ktorom sme darovali exempláre
novo vyšľachtenej ruže rodinou Kordes
okrem iného i do kaštieľa do Dolnej Krupej ako symbol návratu spojenia rodiny
Kordes s Dolnou Krupou.
Ďalším krokom bolo stretnutie v Dolnej
Krupej, konané aj na podnet pána profesora Lužného, môjho vysokoškolského profesora, za účasti dotknutých strán
a zástupcov spoločností, ochotných pomôcť, s cieľom nájsť cestu k obnove parku a rozária. Ako park, tak i rozárium by
sa mohlo stať miestom príjemných prechádzok a odpočinku nielen pre občanov
Dolnej Krupej, ale i pre návštevníkov kaštieľa, ktorí sem prichádzajú za poznaním
z rôznych kútov sveta.
Priznám sa, že keď mi pani Vlaďka Prouz o v á , zástupkyňa
firmy KORDES,
p y
oznámila,
oznámila že je na svete
návrh
na pomená
n
novanie
novo
vyšľachtenej
ruže
v
po
p grófke M. H.
Chotekovej, telom
C
mi prešli zimom
mriavky a do očí sa
m
mi vtlačili slzy... Prim
budne
tak nová pabu
u
miatka na ušľachtilú
m
prácu ženy, európskej
prá
p
ružiarky, ktorá miruž
lovala prírodu celým
lova
svojim srdcom, odsvoji
hodlane kráčala za svohodla
presvedčením a verila
jim pre
v napĺňanie
svojich ideálov...
ĺ
osobnosti, ako zástupca prezidentskej
kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, zástupcovia samosprávy mesta Trnava,
zástupcovia Trnavského samosprávneho
kraja, zástupcovia Mendelovej univerzity v Brne, Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre, Slovenského zväzu záhradkárov atď.
V čom mal ešte tento krst celosvetovú
premiéru?
Grófkin „rád“ ležal dlho zabudnutý, až
táto príležitosť umožnila potomkom pána
Wilhelma pochopiť, čo vlastne znamená.
A tak práve u nás, v Trnave, mala možnosť verejnosť po niekoľkých desaťročiach
vidieť naživo grófkin „rád“ aj pohár, ktorý darovala Ružová grófka pri príležitosti
krstu Petra Kordesa.
A tak mi znovu prebehla hlavou myšlienka – že by náhoda, že sa to odohráva práve
v čase 150. výročia od narodenia Ružovej
grófky, hoci to nik vedome neplánoval?
Verím však tomu, že ďalšie náhody budú
sprevádzať kroky všetkých blízkych duší
k tomu, aby sa sláva ruží Ružovej grófky
do Dolnej Krupej navrátila a ako prinášala radosť svojou prácou ostatným ľuďom
grófka, tak ju bude prinášať i táto ruža,
nesúca jej meno.
Ing. Alena Pivolusková
TVORSAD Trnava
Šľachtenie tejto krásnej ružovej voňavej
ruže, zaradenej do skupiny Parfuma (ruža
je nielen odolná voči chorobám, ale vyniká i svojou okúzľujúcou vôňou), trvalo
firme KORDES desať rokov a opäť náhoda zariadila, že práve v čase vyšľachtenia tejto výnimočnej ruže bolo odhalené
spojenie medzi rodinou Kordes a „Ružovou grófkou“, ktoré vzniklo pred viac
ako 100 rokmi. A tak sa grófka symbolicky mohla opäť po 150 rokoch vrátiť do
Dolnej Krupej v podobe jemnej ružovej
ruže, menom „Grófka Mária Henrieta Choteková“, kde po oficiálnom krste
a programe v našej firme bola zasadená
ako symbol prejavu úcty k práci grófky
a verím tomu, že i ako symbol znovuzaloženia rozária...
Tejto celosvetovej premiéry sa zúčastnili okrem zástupcov firmy W. KORDES
Söhne Nemecko aj ďalšie významné
Zahradní centra CS, obchodní družstvo

podzim / zima 2013

www.zahradnicentra.eu
7
INSPIRACE
V hlavní roli vřes
Význam zahrady jako rozšířeného životního prostoru stále
stoupá. Dokazuje to i zvýšený zájem o doplňky a zahradní
nábytek. Zahrada přitom odráží individuální a často velmi
rozmanitý vkus svých majitelů: někdo dává přednost stylově
čistému uspořádání, jiný se přímo vyžívá v doplňcích hraničících často s dobrým vkusem. V každém případě se nikdo
neobejde bez rostlin, které do zahrady a na terasu prostě patří. V podzimní nabídce zaujímají už dlouho nezastupitelné
místo vřesy a vřesovce.
8
Paleta barev sahá od čistě bílé přes růžovou až po fialovou a bordó, výjimkou
nejsou ani vícebarevné květy. Jejich výhodou pro využití ve floristice je i to,
že vydrží na větvičkách dlouhou dobu,
dokonce i po uschnutí, takže nemusíme nutně využívat vždy jen nasákavou
aranžovací hmotu. Květy jsou navíc
odolné i vůči trvalejšímu dešti, nespálí je ani první mráz – znáte ideálnější
rostlinu pro aranžování?
zie. Doplňte nakoupený materiál o přírodniny – větvičky, barevné listí, plody,
kameny, vždyť podzimní příroda je pro
člověka s kreativní duší téměř nevyčerpatelnou studnicí inspirací!
Protože v málokteré zahradě jsou ideální podmínky pro pěstování kyselomilných rostlin, mezi které vřesy rozhodně
patří, využíváme je častěji pro osazování truhlíků, mobilních nádob a jako
materiál pro vytváření nejrůznějších
aranžmá a dekorací. Díky bohaté nabídce barev jsou všestranně využitelné
a lze je přizpůsobit konkrétním potřebám.
(re)
Foto Azerca
Několik inspirativních obrázků deemonstruje jen pár možností, pro které
ré
lze vřesy využít. Využijte v našich zahradních centrech i nabídku nejrůznějších potřeb pro floristiku – základy pro
věnce, nejrůznější nádoby, doplňky,
vázací materiál, a vyzkoušejte šikovnost
svých rukou a kreativitu vlastní fanta-
Zahradní centra CS, obchodní družstvo

podzim / zima 2013

www.zahradnicentra.eu
9
INSPIRACE
Místo posledního
odpočinku
nemusí být smutné
Bohatší n
nab
nabídka floristického materiálu, řezaných i živých květin a dalšího
zahradnického
zahradni
ické zboží se projevuje i na místech, kde bychom to možná čekali
nejméně
nejmén
ně – na hřbitovech. Zejména ty venkovské přestávají být výsadou
macešek
maceše
ek a břečťanů a stále častěji jsou plné barev i v době mimo církevní
či světské
světtsk svátky. Pár obrázků přinášíme pro inspiraci těm, kdo by chtěli
posledního odpočinku svých blízkých pojmout trochu jinak.
místo
op
10
sy a tulipány, o ty je třeba ale intenzivněji pečovat a jednou za čas je z půdy
vyjmout, což může být v již zapojené
výsadbě problém.
Zvyk vysazovat na hroby břečťan, barvínek, zimostráz a další stálezelené druhy
souvisí s jejich minimálními nároky na
údržbu – daří se skoro všude a kromě
občasného vypletí nic dalšího nepotřebují. Existuje však celá řada dalších rostlin, ať už zakrslých či plazivých dřevin
nebo nižších trvalek, které můžeme při
úpravě klasického hrobu použít. Záleží
samozřejmě na tom, pro jaké stanoviště
budeme rostliny vybírat – některé hřbitovy se rozkládají pod korunami vysokých stromů a budeme tedy volit mezi
rostlinami stínomilnými, jiné, zejména
venkovské, se rozkládají mimo vzrostlou
zeleň a slunce sem svítí celý den. Čím
volnější a slunečnější poloha, tím více
půda vysychá a je třeba častější závlahy.
I hroby umístěné pod korunou stromu
trpí velmi suchem, protože listy stromů
zachytí většinu deště a dolů spadne jen
velmi málo.
Z jehličnatých dřevin doporučujeme
pro výsadbu na hroby zejména druhy
plazivé, případně zakrslé. Rychle zakryjí plochu a nebudou clonit pohled na
pomníkovou desku. Jsou také poměrně
nenáročné, kromě první péče po výsadbě nevyžadují zvláštní závlahu ani hnojení.
Výborným doplňkem je použití mulčovací kůry nebo ještě lépe drobnějšího
štěrku, zejména v případě, že nemáme
možnost o hrob pečovat. Štěrk zajistí pokryv půdy, barevný akcent a navíc můžeme kombinovat různé barvy
a frakce a vytvářet z nich nejrůznější
motivy.
Chceme-li hrob osazovat trvalou nebo
sezonní výsadbou, je třeba pamatovat
na to, aby na povrchu byl dostatek kvalitní půdy, v níž budou rostliny kořenit.
Těžkou, nevyužitelnou půdu, která se
na povrch dostala z výkopu, je třeba
nahradit kvalitním substrátem, nejlépe
speciálním, určeným právě pro použití na hroby. Letničky vyžadují alespoň
25 cm, trvalky 40 cm, pro dřeviny je
minimum 60 cm živné půdy.
Velmi dobře se bude na hrobech dařit jarním cibulovinám, které kvetou
v době, kdy ještě stromy propouštějí
světlo i vláhu. Zejména drobnější druhy
jako je krokus, modřenec, ladoňka, sněženka či bledule vydrží na místě dlouhou dobu a ještě se bohatě rozrůstají.
Využít lze samozřejmě i obligátní narciZahradní centra CS, obchodní družstvo
V našich zahradních centrech vám nabídneme právě na podzim aktuální sortiment trvalek a dřevin vhodných pro
výsadbu na hroby. Přijďte se s námi poradit – pomůžeme vám rostliny vybrat
a případně zajistíme i osázení hrobu.
(re)

podzim / zima 2013

www.zahradnicentra.eu
11
NÁŠ TIP
Stromy v zahradě (1)
Nejdůležitější součástí každé zahrady jsou bezpochyby dřeviny – stromy a keře. Na jejich výběru a použití záleží, jestli se nám zahrada bude líbit, zda se v ní budeme cítit dobře a jestli bude plnit skutečně
to, co od ní očekáváme: rozšíření obytného prostoru rodinného domu, klidné prostředí pro odpočinek
a relaxaci. V našem novém seriálu se proto budeme věnovat stromům a keřům z různých úhlů pohledu
a nabídneme vám řadu zajímavých tipů, které můžete využít při výběru dřevin pro svou zahradu.
12
místo vybrat? Důležité je seznámit se
s vlastnostmi dřevin, především výškou
a šířkou v dospělosti. Při zakládání nové
úpravy totiž bývá největší chybou příliš
bohatý sortiment druhů a malé vzdálenosti mezi rostlinami. Požadavek, aby
byla zahrada hotová a krásná co nejdříve,
nejlépe „zítra“, je velmi špatný a nesplnitelný. I když třeba použijeme vzrostlé
dřeviny, bude trvat minimálně tři roky,
než se výsadby zapojí, stromy zakoření
a začnou růst do své přirozené krásy.
Dřeviny v parcích a zahradách nás bezprostředně spojují se zahradou. Na dřevinách můžeme pozorovat a prožívat
průběh celého roku i života. V zimě
můžeme pozorovat zajímavou texturu
větví, strukturu kůry, na jaře zvětšující
se pupeny, objevují se první květy, můžeme poslouchat rozmanité hlasy ptáků
a pozorovat veselé poskakování veverek
ve větvích. V létě dřeviny poskytují příjemný chlad, zvláště ve stínu vysokých
stromů, obdivujeme krásu a vůni květů.
Roční cyklus se chýlí ke konci na podzim, který si bez žlutých, oranžových
a červených tónů listů asi ani nedokážeme představit. Po prvních mrazících
začnou listy opadávat a zahrnou nás barevnou nádherou na trávníku v zahradě.
A jaké stromy a keře je možné vysadit?
Ve školkách a zahradnictvích je množství druhů a kultivarů takřka nepřeberné, jakou konkrétní dřevinu ale pro dané
Stále je třeba mít na mysli, že stromy
a keře jsou živé bytosti, na něž má vliv
řada parametrů – od přírodních pohrom
po choroby a škůdce. Podobně jako my
lidé zažívají i dřeviny svůj vrchol, trpí
chorobami a jejich život jednou skončí.
Dříve bývalo krásným zvykem vysazovat
ke každému venkovskému stavení, ať už
to byl statek nebo řemeslná dílna, tak
zvaný domovní strom. V závislosti na regionu to bývala lípa, dub, hruška, třešeň
nebo ořešák. Ve stínu takového stromu
se pak odehrávala část života – kovali se
koně, škubala drůbež nebo jen povídalo se sousedy. Takový strom měl chránit
dům před úderem blesku nebo v případě
požáru před přeskočením ohně z jedné
střechy na druhou. Náš národní strom,
lípa, navíc poskytovala potravu včelám,
které choval skoro každý hospodář, a lidem květ pro přípravu léčivého čaje.
Stromy a keře jsou určujícím prvkem
v každé zahradě. Většinou vymezují
prostor zahrady, používáme je pro členění pozemku na menší části, zakrýváme
jimi nežádoucí výhled, využíváme jejich
výšku i šířku. Tak zvané kosterní dřeviny
Zahradní centra CS, obchodní družstvo

používají zahradní architekti jako základ
zahrady, který by měl zůstat neměnný i při případných úpravách zahrady
v budoucnosti, přestože se jejich podoba
bude se vzrůstajícím věkem přirozeně
měnit.
Vhodně zvoleným stromem nebo skupinou keřů dokážeme zahradu výrazně
povýšit, ale také pokazit. Protože zejména vzrostlejší dřeviny nepatří mezi
nejlevnější zboží v zahradních centrech,
doporučujeme každému, aby svůj nákup
pečlivě uvážil a poradil se se zahradním
architektem nebo personálem v našich
prodejnách. Jen tak se vyhneme nepříjemné situaci, kdy budeme muset dřevinu ze zahrady odstranit jen proto, že
jsme podcenili její velikost nebo šířku.
Vlastní dům se zahradou je vysněným
přáním mnoha lidí. Každý člověk má
však o uspořádání své zahrady vlastní
představy. Ani při srovnání tisíce zahrad
nenajdete dvě, které budou vypadat
úplně stejně, přestože v nich třeba budou vysazeny stejné dřeviny. To je právě
úžasná vlastnost zejména listnatých, ale
i řady jehličnatých dřevin: vyvíjejí se podle toho, jaké podmínky jim v zahradě
připravíme. Přejeme vám, abyste ve své
zahradě se stromy a keři zažívali jen příjemné chvilky!
podzim / zima 2013
(re)

www.zahradnicentra.eu
13
OVOCE
Méně známé
druhy ovoce v naučné stezce
Arboreta Šmelcovna Boskovice
Dnes je samozřejmou součástí naučné stezky Arboreta Šmelcovna Boskovice modelová výsadba brusnice
chocholičnaté, lidově nazývané kanadská borůvka. Tento v posledních letech stále častěji žádaný druh
drobného ovoce lze v malých sadovnických úpravách u rodinného domu použít jako druh pro sklizeň
a konzumaci plodů stejně dobře jako okrasnou dřevinu.
Tento druh lze při výsadbě spojit s opadavými, s poloopadavými či stálezelenými rododendrony, vřesy a vřesovci.
Rostlina má totiž obdobné nároky na
stanoviště jako tyto okrasné rostliny.
Výsadbu provádíme do přiměřeně vlhkého, živinami dostatečně zásobeného
rašelinového substrátu, s dostatečně kyselou půdou (pH 4,2 – 3,2). Květ sice
není příliš zajímavý, rostlina se nám
však odvděčí na podzim nejen zářivým
zbarvením listů před jejich opadem, ale
také velkou násadou a sklizní plodů za
předpokladu dodržení požadovaných
pěstebních podmínek. Dostatek vláhy
a živin je nutný nejen při výsadbě, ale
též v následných pěstebních letech.
1
Brusnice chocholičnatá (Vaccinium corymbosum) je samosprašným druhem,
avšak pro lepší násadu a velikost plodů
doporučujeme výsadbu dvou i více odrůd. V nabídce školkařských firem a zahradních center jich je momentálně přes
čtyřicet. Pěstitel si tak může ze širokého
sortimentu vybrat odrůdy rané, polorané,
polopozdní a pozdní.
14
lin provádíme obdobným způsobem jako
u rybízu tak, aby na rostlině bylo vždy
dostatek mladého dřeva, protože rostliny
plodí na dřevě dvouletém.
V letošní pěstební sezoně, při velmi zvýšených letních teplotách a nedostatku při2
Na základě našich zkušeností, které na
počátcích pěstování tohoto druhu nebyly vždy nejlepší, doporučujeme vysazovat
brusnici z kontejneru s prokořeněným
balem. Před výsadbou je třeba vyhloubit
dostatečně velkou výsadbovou jamku,
do její spodní části našlapat zetlelý hnůj
a vlastní výsadbu provést do vyhnojeného
rašelinového substrátu v horní části jamky. V žádném případě nepoužíváme k výsadbě lesní hrabanku – nemá dostatek
živin a má špatnou vodní kapacitu.
Dobře vysazená rostlina má vykazovat
v následném pěstebním období minimálně 50cm přírůstky na letorostech, nesmí
trpět nedostatkem vláhy a živin. Vzrůstné
odrůdy mohou v dospělosti dosahovat
výšky kolem dvou metrů. Za vegetace doporučujeme pravidelně provádět závlahu
a dodávat živiny v granulované nebo tekuté formě s kyselou půdní reakcí. Pouze
m
zdravé rostliny s dostatečným přírůstkem
ajsou schopny nám zaručit bohatou násadět
du plodů. Po sklizni je vhodné provádět
zmlazovací řez starých odplozených větví.
Výchovný a zmlazovací řez u těchtoo rost-
3
rozené vláhy, se zvláště projevila nutnost
zálivky, což se nám při rozsahu arboreta
ne vždy zdárně podařilo. Důsledkem
nedostatku vláhy může nastat předčasné dozrávání a zasychání plodů a jejich
následný špatný vývoj, zvláště u odrůdy
‚Spartan‘.
Barbora Faltýnková, Josef Janků
Arboretum Šmelcovna
1 ‚Blue Crop‘
2 ‚Blueray‘
3 ‚Iranka ‘
NÁŠ TIP
Vyberte si správný
vánoční stromek
Jen v málokteré domácnosti chybí na Vánoce stromek, jeden z tradičních atributů posledních svátků
v roce. Budeme rádi, když si přijdete vybrat do našich zahradních center. Pár tipů pro vás máme už nyní.
SMRK PICHLAVÝ (STŘÍBRNÝ)




sivé až modravé zbarvení jehlic
intenzivní, pryskyřičná vůně
pichlavý
dlouhá životnost
Smrk pichlavý je dobrý tip pro milovníky přírody, kteří dokážou ocenit i její
drsné stránky: odměnou za nádhernou
vůni jde totiž ruku v ruce ztížená manipulace, protože jehlice jsou velmi ostré. Sluší mu tradiční vánoční ozdoby
zejména na krátkých závěsech, které se
dobře hodí ke kratším jehlicím.
Ideální stromek pro každého, kdo si chce užívat o Vánocích vůně přírody.
JEDLE NORDMANSKÁ (KAVKAZSKÁ)
 pěkné, dlouhé jehlice
 měkké jehličí po celém obvodu
větve
 sytě zelená barva
 velmi dlouhá životnost
 nevoní
Ideální rodinný vánoční stromek.
16
Kavkazská jedle je klasikou mezi vánočními stromky. Zaujme hustým jehličím sytě zelené barvy, sluší jí tradiční
ozdoby i moderní dekorace. Protože
jehlice jsou potaženy slabou vrstvou
vosku, stromek nevoní.
JEDLE BĚLOKORÁ
 namodralá barva jehlic
 lehce citronová vůně
 dlouhá životnost
Jedle bělokorá spojuje výhody smrku
pichlavého a jedle nordmanské: krás-
ně voní a má měkké jehličí. Protože
jehlice jsou dlouhé, svazečkovité, ozdoby by měly být větší, aby na stromu vynikly. Její cena bývá většinou
vyšší.
Ideální stromek pro každého, komu nevadí nepravidelnost.
SMRK ZTEPILÝ
 klasický vánoční stromek
 tmavě zelené, mírně pichlavé
jehličí
 kontrast se světlým dřevem větví
 brzy opadává
Tradiční vánoční stromek, který je pro
nízkou cenu a prostou krásu oblíben
v mnoha domácnostech. K jeho největším nevýhodám patří brzký opad
jehličí v trvale vytápěných prostorách.
Ideální pro každého, kdo nechce příliš utrácet.
BOROVICE LESNÍ




nejoblíbenější druh
velké, dlouhé jehlice
příjemně voní po pryskyřici
dlouhá životnost
Klasický vánoční stromek, jeden z nejoblíbenějších u nás. Mívá pravidelný,
kuželovitý tvar, v teple vydrží déle než
smrk. Ozdoby by měly být větší, na
delších závěsech, aby dobře vynikly.
Ideální stromek pro milovníky tradic.
Než stromek ozdobíte...
Při dopravě stromku ze zahradního centra je vhodné použít
ochrannou síť, do níž nám stromek prodejci většinou zabalí.
Díky tomu nepoláme špičky větví a se stromkem se nám bude
také lépe manipulovat. Pokud jej budeme převážet na střeše
auta, dobře jej připevníme po směru jízdy, aby vzduch volně
proudil přes náklad.
ji doplňovat: stromek spotřebuje při běžné pokojové teplotě
dva až čtyři litry vody denně. Vodu je třeba doplňovat průběžně – jakmile řezná rána zaschne, buňky
se uzavřou a ani dodatečně nebudou vodu
přijímat. Pokud je to možné, můžeme stromek během pobytu v bytě rosit.
Do doby, než stromek přeneseme do bytu, jej uložíme v chladnu, nejlépe přímo na zahradě nebo na balkoně. Ideální je odříznout malý kousek kmínku, aby do čerstvého dřeva mohla
proudit voda, a postavit ho do vhodné nádoby s vodou. Čím
nižší teplota, tím déle vydrží jehlice na větvích. Ochrannou
síť odstraňujeme zdola nahoru teprve poté, co jsme stromek
usadili do stojánku a postavili na místo. Stojánky určené pro
plnění vodou prodlouží životnost stromku, nezapomeneme
Po skončení vánočních svátků stromek
odstrojíme. Kdo má zahradu, může
odsekat větve, nadrtit je a zkompostovat, kmen rozřezat a spálit v kamnech,
ostatní budou odkázáni na odnesení ke
kontejneru, kde uschlé stromky bohužel hyzdí prostředí ještě několik týdnů
po Vánocích.

Vyvarujte se použití práškového sněhu nebo laků zajišťují
cích lesk jehlic. V případě požáru urychlují hoření.

Pokud svíčky na několik hodin před zapálením umístíme

do mrazáku, budou hořet pomaleji a nebudou kapat.

Svíčky budou hořet pomaleji, nasypeme-li kolem knotu

trochu soli.

Svíčky před umístěním do držáku ponořte na chvíli do

velmi horké vody, změknou a práce půjde lépe.
Zahradní centra CS, obchodní družstvo

podzim / zima 2013

www.zahradnicentra.eu
17
NÁŠ TIP
INSPIRACE
(Ne)tradiční barvy Vánoc
Ať už to bude tra
tradiční červená a zelená, nebo moderní fialová a bílá, barvy mají
a vánočním čase stále symbolický charakter. Jak barevné budou letošní
v adventním a váno
doma? Zelená a červená patří nade vší pochybnost k tradičním barvám
svátky u vás dom
Vánoc – ale
al fialová a bílá? Nebo růžová a modrá?
18
Krista. Proto se bílá objevuje nejen na
rouchu faráře sloužícího vánoční mši,
ale i na svíčkách na vánočních stromcích, které vyhánějí tmu a symbolické
zlo. Stříbrná a zlatá jsou v tomto smyslu
chápány jako odnože bílé a symbolicky
i opticky tak zdobí adventní dekorace.
Není proto divu, že se mezi oblíbenými
vánočními květinami objevují druhy,
které kvetou právě v bílé, červené nebo
fialové barvě – například azalky, hvězdníky, čemeřice nebo zmíněné vánoční
hvězdy. Podobně jako u jmelí ale jejich
barevná symbolika sahá výrazně do historie: už v předkřesťanských dobách
byly rostliny, které se zjevně proti přírodě zelenaly i v zimě, či snad dokonce kvetly nebo plodily, chápány jako
zvláštnost a spojovaly se proto s nad-
Když se před několika lety začaly objevovat vánoční hvězdy s listeny zbarvenými místo tradiční červené do
krémové a adventní věnce s fialovými
svíčkami, zvedl se k takovým nepředloženostem masivní odpor. Jenže fialová
a bílá jsou v křesťanské barevné symbolice ukotveny stejně pevně jako červená
a zelená: elegantní a tajemná fialová
symbolizuje změnu a je vyhrazena období pokání předcházejícímu významným křesťanským svátkům.
Bílá je zase barvou světla, symbolizuje
očistu, čistotu a osvobození, které nastávají s narozením a zmrtvýchvstáním
ho stromku, ale v anglosaských zemích
k němu ještě přidávají cesmínu s – jak
jinak – červenými kuličkami plodů.
Dnes už bezpečně víme, že křesťanství přejalo celou řadu symbolů z pohanství, vtisklo jim ale novou funkci,
případně je interpretovalo poněkud
jinak. Tak tomu bylo právě i s cesmínou. Atraktivně tvarované, tmavě zelené, lesklé listy a svůdně červené plody
jsou symbolem zobrazovaným často na
vánočních ubrouscích, nádobí, přáních
či ozdobách nikoliv jako symbol lásky,
jímž původně byly, ale jako symbol naděje a přátelství. Církev začala barvu
červených plodů vykládat jako symbol
krve a smrti Krista a milosrdenství jeho
zmrtvýchvstání. Stejnou kombinaci barev najdeme i na vánoční hvězdě nebo
hvězdníku – co jiného než betlémskou
hvězdu bychom v jejich květech měli
na Vánoce vidět?
(re)
Foto GMH, Stars for Europe a iBulb
přirozenými silami. Nádherně bílé květy čemeřic či krémové kuličky bizarně
tvarovaného jmelí byly považovány za
symboly světla předznamenávajícího
konec tmavého období. Zatímco na
čemeřici jsme u nás tak trochu pozapomněli, jmelí dodnes chápeme jako
symbol štěstí.
Z podobných důvodů se stejné oblibě v adventním čase těší také zelená
a červená barva. Zelenou považujeme
za barvu života a naděje. Vnášíme ji
do svých příbytků v podobě vánoční-
Zahradní centra CS, obchodní družstvo

podzim / zima 2013

www.zahradnicentra.eu
19
JAK NA TO
Než uhodí první mrazy
Na začátku podzimu jsme sklidili velkou část úrody a nyní nás v osmi předvánočních týdnech čekají
především úklidové práce na zahradě. Sklizené ovoce a zeleninu je nutné správné uskladnit, doma nám
vegetují zazimované rostliny, za oknem se daří pokojovkám, ale jinak zahrada více méně spí a čeká na
první jarní paprsky, které ji probudí do nového roku.
Dokud to ještě počasí umožňuje, dokončíme všechny zahradní práce: úklid, řez,
zabezpečení růží a všech choulostivějších
rostlin před mrazy. Zazimovat musíme
také hadice, venkovní vodovody, bazénky,
sudy na jíchy a barely na dešťovou vodu.
To znamená, že je vyprázdníme, uzavřeme
přívody vody a nádoby přikryjeme pokud
možno tak, aby se při srážkách nemohly
opět naplnit. Než uschováme zahradní
náčiní, je třeba je důkladně vyčistit. Kdo
v předvánoční době uspoří trochu času,
může zároveň provést nezbytné opravy.
Z nejzazšího kouta musíme naopak vytáhnout lopatu na sníh a připravit ji pro
případ nouze, která se obvykle dostavuje
naprosto nečekaně přes noc.
V zahradách s větším množstvím listnatých stromů se nevyhneme problému,
kam se spadaným listím. Udržujeme uklizené cestičky a stejně tak listí odstraňujeme z trávníků, na kterém by jinak přes
zimu mohla vzniknout plíseň. Část listí
může přijít na zeleninové záhony a trvalková rabata nebo pod stromy a keře, kde
zetlí a vytvoří mulčovací vrstvu a úkryt pro
drobné živočichy. Zbytek bychom měli
podle našich možností zkompostovat. Pozor ale na to, že listí různých stromů má
různé vlastnosti. A protože je spadaného
listí obvykle velké množství, musíme při
jeho kompostování postupovat s rozmyslem. K materiálu s vysokým obsahem
uhlíku je při samostatném kompostování třeba přidat organické dusíkaté hnojivo (rohovina), abychom pro organismy
způsobující rozklad docílili nezbytného
poměru uhlíku a dusíku. Obtížně kompostovatelné listí z ořešáku, topolu, nebo
kaštanu je vhodné před přidáním na kompost rozdrtit sekačkou na trávu, aby se narušila jeho struktura.
20
Zeleninu ponechanou přes zimu na záhonech (kadeřávek, růžičková kapusta, pór)
je vhodné přirýt netkanou textílií, případně fólií; tou ale pouze tak, aby se nedotýkala rostlin. Přikryjeme-li nízké a plazivé
druhy listové zeleniny smrkovým chvojím, udržíme je v relativním teple. Jako
mulčovací vrstva poslouží podobně i listí
a sláma, pod kterými navíc zůstane půda
déle nezamrzlá. Chvojím lze přikrýt i bylinkový záhon s rostlinami běžně zvyklými
na středomořské klima (levandule, šalvěj,
tymián). Rozmarýn není mrazuvzdorný,
je třeba ho pěstovat v nádobě a před prvním mrazem přenést do bytu. Víceletým
bylinám odřežeme odumřelé výhony,
odolnější vytrvalé byliny můžeme ještě
rychle vysadit.
Přihnojíme-li nyní půdu pro příští rok
čerstvým hnojem nebo kompostem, musíme ji zakrýt silnou vrstvou mulče, aby
v ní zůstalo co nejvíce života. Půdu na
sklizených záhonech prokypříme motyčkou nebo rycími vidlemi, čímž narušíme
kořeny plevele. Do půdy lehce zapravíme
kompost a půdu zakryjeme mulčem. Pouze těžké půdy je třeba čas od času zkypřit
a nechat nezakryté.
Na podzim ještě můžeme vysít zelené
hnojení – vhodné jsou ozimé druhy vikve,
žita nebo pšenice. Pomrzlé zelené hnojení,
které jsme vyseli už dříve, můžeme buď
nechat ležet na záhonech, nebo ho zarýt
do půdy.
Než půda zamrzne, můžeme ještě vysazovat stromy, keře a trvalky. Tento pozdní
termín snášejí i přes svou teplomilnost
také popínavé dřeviny jako vistárie, vinná
réva, hortenzie či přísavník. Můžeme ještě
vysadit poslední cibule rostlin kvetoucích
na jaře. Růže a ostatní choulostivé dřeviny však vysazujeme pouze do konce října,
pak počkáme raději na jaro.
Nezapomeneme vyjmout z půdy hlízy jiřin, jakmile po prvních mrazech odumřou
nadzemní části. Výhony zkrátíme asi na
10 cm, hlízy zbavíme nahrubo půdy a necháme je na slunci oschnout. Na zimu je
uložíme do písčitého substrátu a budeme
udržovat mírně vlhké. Uchovávat je lze
i v plastových sáčcích, pozor ale na vznik
plísně.
Sníh působí na zahradě jako izolační vrstva. Když do Vánoc nenapadne, musíme
zajistit ochranu trvalkových záhonů sami,
nejlépe vrstvou chvojí nebo suchého listí.
Nezbytná je nastýlka také na skalce. Stálezelené trvalky jako je bergénie trpí v zimě
prudkými slunečními paprsky. Sice se
z takového poškození na jaře vzpamatují,
kdo je chce ale zachovat pěkné i přes zimu,
musí je zakrýt nejlépe netkanou textílií.
(re)
JAK NA TO
Přikrmování ptáků –
ano, či ne?
Každý rok, jakmile napadne první sníh a kosi a sýkorky s načepýřeným peřím posedávají v zasněžených
křoviskách a na stromech, máme potřebu těmto ptáčkům pomoci. Tuto naši dobrou vůli podporuje
široká nabídka krmítek a ptačího krmiva. Není třeba si myslet, že všichni ptáci budou ztraceni, když je
nebudeme po celou zimu krmit, ale sem tam nějaké přilepšení neuškodí.
Mnozí volně žijící ptáci přežijí drsné
zimní měsíce i bez přikrmování nebo
jiné pomoci lidí. Již celá tisíciletí přizpůsobují těmto podmínkám svůj způsob
života i chování. Vždyť naši nejmenší
a nejněžnější ptáci, jen pět gramů vážící
králíčci obecní, přečkají dokonce na sníh
bohaté a až – 40 °C chladné zimní měsíce v severní Skandinávii bez toho, že by
je lidé krmili.
Navzdory své obrovské přizpůsobivosti
však v zimě mnoho ptáků umírá, většinou kvůli nedostatku vhodné potravy.
Tyto zimní ztráty ale příroda naplánovala
a v normálním případě nevedou k úbytku nebo dokonce k vymření nějakého
ptačího druhu. Tento fakt je opakovaně
předkládán jako argument proti zimnímu krmení, který se interpretuje jako
nepřirozené zasahování do přírodního
koloběhu ovlivňující přirozený výběr.
Kritikové zimního krmení dále žalují, že
se na stravu četných ptačích druhů vydávají ročně miliony, zatímco na záchranu
skutečně ohrožených druhů nejsou často
žádné finance k dispozici. Ve skutečnosti jsou mnohé, u nás na svých stavech
ohrožené, druhy tažné, a zaopatření potravou se jich proto nemohou dotýkat.
ovocem, zvláště celými jablky. Drobným
ptákům můžeme nabídnout koupené
měkké krmení určené
pro hmyzožravé
ptáky.
Dnes však bohužel pozorujeme znepokojivý úbytek mnoha dříve hojných
druhů ptáků a dokonce i některých celosvětově rozšířených druhů jako jsou
vrabec domácí nebo sýkora babka. Nasvědčuje to tomu, že nemálo ptáků má
dnes u nás problém najít ještě dostatek
potravy, a tím pádem je pro ně čím dál
těžší přestát zimní měsíce. Hlavním důvodem jsou změny životního prostředí
vyvolané intenzivním zemědělským využíváním krajiny.
S malými dávkami krmiva
začneme pokud
možno už na
podzim, aby si
ptáci na přikrmování přivykli
a při chladnu,
sněhu a ledu už
věděli, kde bude
něco k snědku. Při
mírném počasí krmíme méně, neboť jinak
by se mohli původci nemocí snadněji množit. Ke
krmení podáváme menší
dávky, přiměřeně a pravidelně.
Ve Velké Británii se ptáci přikrmují už
více než dvě stě let a pečlivě tam sledují,
jaký dopad to má na ochranu přírody
a výskyt ptactva. Dlouhodobé pozorování přináší zcela jednoznačné výsledky –
krmení ptáků v zimě vůbec není vyhazováním peněz, ani neslouží k vykrmení
pár běžných ptáků, nýbrž je opravdu důležitým prostředkem na ochranu druhů.
Ukázka z knihy Krmení ptáků
v zimě, Grada Publishing, 2013
Druh vhodného krmení se samozřejmě
řídí podle toho, jací hosté ke krmítku
přilétají. Jako standard se doporučuje
směs slunečnicových semínek, konopných semínek a nasekaných oříšků,
menší druhy pěnkav si vezmou raději
menší semínka určená kanárkům nebo
lesnímu ptactvu. Pro užší zobáčky měkkožravých ptáků jsou nejvhodnější ovesné vločky a usušené bobule namočené
krátce do rostlinného tuku, zejména
jeřabiny. Drozdi a kosi vezmou zavděk
Zahradní centra CS, obchodní družstvo

podzim / zima 2013

www.zahradnicentra.eu
21
JAK NA TO
Podzimní hnojení –
kdy, jak a proč
Nejen na jaře, kdy máme všichni radost z toho, že po zimě zase můžeme začít pěstovat naše rostliny
a zeleninu a vrhneme se do sázení a hnojení, abychom dosáhli co nejlepších výpěstků, je třeba hnojit.
I po sklizni se musíme o zahrádku a záhony starat a jsou rostliny, které potřebují hnojit i na podzim.
Podzimní hnojení má určité zákonitosti a směry, které musíme dodržet, abychom byli úspěšní.
V zásadě můžeme rozlišovat mezi dvěma účely podzimního hnojení: buď
hnojíme tak zvaně do zásoby, nebo
kvůli lepšímu přezimování.
síranem draselným, nebo můžeme použít NPK, když se ale smíříme s tím, že
dusík obsažený v tomto hnojivu nám
do jara v půdě nevydrží.
Pokud toto přihnojení provedeme právě na podzim, v průběhu zimy hnojiva
uvolní živiny a budou připraveny hned
na jarní sezonu. Při jarním hnojení dojde k uvolnění živin až v průběhu sezony a to již může být významně ovlivněn
výsledek našeho snažení.
Hnojením zásobním se rozumí hnojení hlavně prvky jako je fosfor, draslík
a vápník. Tyto živiny jsou dodávány do
půdy, kde jsou vázány a rostliny si je
postupně odebírají. Těmito prvky vlastně dohnojujeme půdu a snažíme se mít
jejich optimální zastoupení v půdě pro
zdárný růst našich rostlin. V průběhu
vegetace již máme totiž málo možností,
jak tyto živiny rostlinám dodat, a stojí to pak i více peněz. Tyto živiny je
optimální dodat právě na podzim při
rytí záhonů. Fosfor můžeme aplikovat
ve formě granulovaného Superfosfátu,
draslík například Draselnou solí nebo
22
Samostatnou kapitolou zásobního
hnojení je dodání vápníku. Hnojení
vápníkem by se mělo provádět jednou
za čtyři roky – to je přesně doba, po
kterou dochází k rozpadu a uvolnění vápníku z mletého dolomitického
vápence. Toto hnojivo je vlastně namletý nerost na jemný prášek a vápník
se z něho uvolňuje postupně po dobu
čtyř let. Po celou tuto dobu vápenec
ovlivňuje i kyselost půdy, a tak nemů-
žeme čekat výsledky již v prvním roce
po aplikaci. Opravdu je to dlouhodobý
proces, který musíme vždy za čtyři roky
opakovat. Vápenec se dá aplikovat rozhozem před rytím nebo například plošným rozhozem na trávník, kde na jaře
tající sníh pomůže se zapravením do
hustého drnu trávníku.
Zajímavé je také využití granulovaného
Dolomitické vápence. Lépe se s ním
pracuje a snáze dodržíme zvolenou
dávku než s klasickým jemně mletým
vápencem. Důležité upozornění: nikdy
nepoužívejte nehašené stavební vápno – poškodíte si trávník i rostliny v záhonech, protože při styku vápna s vodou dojde k bouřlivé reakci a vzniku
vysoké teploty. Používejte proto pouze
vápenec dolomitický určený pro pěstování rostlin.
Dalším typem zásobního hnojení je
hnojení organickými hnojivy. V dřívěj-
ších dobách žádná anorganická hnojiva
nebyla a naši předci používali k hnojení hlavně klasický hnůj. Ten také zapravovali převážně na podzim, protože
věděli, že v půdě přes zimu dojde k rozložení pevných částí hnoje a budou mít
na jaře živiny připravené. Dnes je i tento hnůj k dispozici ve formě granulí.
Z těchto granulí se živiny uvolňují
o něco rychleji než z klasického hnoje, ale podzim je to pravé období pro
dodání Kravského či Koňského granulovaného hnoje s rohovinou do záhonů. Lze využít i granulované slepičince,
jsou křehké a měkké a v zimě by takové
buňky zmrzly. Proto je třeba tyto rostliny změnou hnojení připravit na zimní
mrazy. S aplikací podzimních hnojiv
není třeba otálet a je třeba s ní začít již
v průběhu srpna, aby měly rostliny dostatek času se na zimu připravit. Trávník v polovině srpna začneme intenzivně hnojit podzimním trávníkovým
hnojivem Expert, které má vyvážený
poměr živin a větší obsah draslíku pro
zpevnění buněčných stěn trav. Podzimním trávníkovým hnojivem Expert
se vyplatí hnojit trávník i v průběhu
vegetace hlavně v období extrémního
sucha, protože složení živin v tomto
hnojivu významně ovlivňuje i hospodaření s vodou v rostlinách. V průběhu podzimu budou stačit maximálně
tři aplikace Expertu a trávník perfektně
přezimuje.
které obsahují velké množství fosforu
oproti ostatním organickým hnojivům. Takže směsí například Koňského
hnoje s rohovinou a Slepičinců dodáte
záhonům skvělý organický koktejl, po
kterém na jaře rostliny najdou záhony
připravené a plné všech potřebných živin. Organickými hnojivy dodáváme
do půdy nejen potřebné živiny, ale zvyšujeme si i obsah humusu v půdě a tak
i její úrodnost.
Na podzim nás čeká také příprava trvalých porostů na zimu. Na podzim
musíme u jehličnanů, trávníků, růží
a stálezelených keřů změnit hnojení.
V průběhu vegetace chceme, aby byly
co možná nejzelenější, a tak je intenzivně hnojíme dusíkem. To pro tyto rostliny ale představuje na podzim velké
nebezpečí. Dusík totiž sice umožňuje
rychlý nárůst zelené hmoty, ale buňky
Konifery ošetříme Podzimním hnojivem na konifery nebo Podzimním
Krystalickým hnojivem. Obě tyto
hnojiva napomohou k rychlejšímu vyzrávání dřeva, zpevní buňky nových
přírůstků a zesílí jehlice. Opět začneme
s přihnojováním již koncem srpna.
Zahradní centra CS, obchodní družstvo

Ostatní
O
í stálezelené
ál l é keře
k ř a například
říkl
i růže ošetříme zálivkou osvědčeným
hnojivem Kapka podzimní.
Na podzim si ještě také můžeme připravit a vydezinfikovat záhony pro
jarní setí a vyčistit skleník od plevelů,
chorob, škůdců z letošní sezony. Stačí
po zrytí aplikovat Dusíkaté vápno, které výborně desinfikuje, vyčistí a připraví půdu do jara na osetí.
Zbytky po sklizni a podzimním úklidu
doporučujeme kompostovat a vytvářet
si tak svůj vlastní kompost. Protože na
podzim většinou přijde do kompostu
velké množství materiálu a potřebujeme nastartovat intenzivnější proces rozkladu, doporučujeme použít Urychlovač kompostu – směs mikroorganismů,
které rychle rozkládají dřevité stonky
a urychlují zrání kompostu. Kompost
tak bude pracovat výborně přes celou
zimu a na jaře bude připraven k použití.
podzim / zima 2013
David Brom
ZC s.r.o.

www.zahradnicentra.eu
23
PŘEDSTAVUJEME
ČLENY
DRUŽSTVA
Záhradníctvo Šujan
Firma Záhradníctvo Šujan je založená
na záhradníckej tradícii starého otca
súčasného majiteľa, ktorý pestoval rezane kvety a priesady, postupne sa však
preorientovala na pestovanie okrasných
drevín a ich maloobchodný i veľkoobchodný predaj. Intezívnym pestovaním
okrasných rastlín sa firma zaoberá už
10 rokov a za toto obdobie sa vypracovala na jedného z najväčších pestovateľov okrasných rastlín v kontajneroch
na Slovensku. Vypestované rastliny
predáva hlavne na domácom trhu
a časť produkcie i do Českej republiky.
Súčasne s rozvojom okrasnej škôlky sa
rozvíjalo od roku 2005 i záhradné centrum s ponukou rastlín predovšetkým
z vlastnej produkcie, ale aj od dodávateľov zo Slovenska, Česka, Holandska
a Talianska. Neoddeliteľnou súčasťou
ponuky sú i trvalky a letničky, ale aj
sezónne rastliny (sirotky, chryzanthémy a iné), substráty, mulčovacie kôry,
farebné štiepky, dekoračné štrky, hnoji24
vá, trávne semená, kvetináče, keramika
a iný drobný sortiment.
Súčasťou záhradného centra je i kaviareň, kde si môžete spríjemniť návštevu posedením v modernom prostredí
s výhľadom na rastliny a Strážovské
pohorie. Pri vôni kvalitnej kávy máte
možnosť načerpať inšpiráciu a rozvinúť
svoju fantáziu pri skvalitňovaní prostredia, v ktorom žijete.
Školky Montano s.r.o.
Školky Montano v Přerově nad Labem
patří ke stálicím tuzemského okrasného
zahradnictví a mezi naše největší podniky. Navazují na tradici od roku 1983.
Současný areál zahrnuje také moderní
zahradnické centrum, které nabízí kompletní sortiment pro zkušené zahrádkáře
i začínající milovníky rostlin a zahradničení.
Díky pěstebnímu zázemí vlastních školek a spolupráci s dalšími odborníky zde
dostanete vysokou kvalitu za rozumnou
cenu. Mezi speciality podniku dnes
patří kompletní sortiment na živé ploty z opadavých a stálezelených listnáčů
a jehličnanů, trvalou přední pozici si
udržují roubované jehličnany včetně čarověníků. Určitě zaujme rozsáhlá paleta
růží od drobných přes keře a popínavé
až po stromkové.
k okamžité výsadbě. Stále více se rozvíjí
pěstování sortimentu trvalek, nabízejí
přes 300 druhů a kultivarů. Nescházejí
ani popínavky a půdopokryvné dřeviny.
Součástí sortimentu jsou kvalitní rododendrony a vřesovištní rostliny včetně
právě kvetoucí palety vřesů. Květy upoutají populární hortenzie, motýly lákající
komule v paletě barev nebo pozdní,
modře kvetoucí keř ořechoplodec. Dodávají také bylinky a tonizující rostliny
jako kustovnice, schizandra nebo žádaný rakytník a ovocné dřeviny. Dokonce
si zde vyberete i soliterní dřeviny.
Vždy je k dispozici nabídka sezonních
balkonových rostlin, nyní na podzim
vévodí zejména chryzantémy. V prodejně dostanete také pokojovky a veškeré
potřeby pro zahradničení – od substrátů
přes hnojiva a přípravky po pěstební nádoby. Zkušený personál vám rád poradí
s výběrem a v případě potřeby zajistí
také vlastní realizační tým nebo založení zahrady na klíč. Zaparkujete přímo
u centra a nechybí ani bezbariérový
přístup.
Školky Montano jsou smluvním partnerem světově proslulé firmy Kordes.
Tyto stále žádanější zdravé a otužilé růže
zde koupíte i ve velkých kontejnerech
Zahradní centra CS, obchodní družstvo

podzim / zima 2013

www.zahradnicentra.eu
25
PŘEDSTAVUJEME
ČLENY
DRUŽSTVA
Flora centrum Mrázovi
Firma Flora centrum Mrázovi vznikla
v roce 1992 privatizací městského zahradnictví, kde zakladatel firmy dlouhá
léta pracoval. Součástí zahradnictví byla
i vazárna kytic a věnců a prodejna květin,
zahradnických potřeb a také ovocných
a okrasných dřevin. Tento objekt firma
provozuje dodnes.
O několik měsíců později jsme vydražili v centru města květinovou prodejnu,
kterou jsme zcela přestavěli a rozšířili.
Dnes prodejna doplácí na vylidňování
centra města a na špatné parkování ve
městě.
Dále jsme na rušné karlovarské třídě otevřeli květinový stánek, který jsme pro-
vozovali až do rekonstrukce přilehlého
hotelu, kterému pozemek patří.
Po několika letech podnikání jsme se
rozhodli postavit moderní zahradnické
centrum na ploše 3000 m2. Záměr se
podařil, prodejna je v provozu již 12 let
a je dnes hlavním článkem firmy.
Cítili jsme však, že potřebujeme nové
moderní pěstební a prodejní prostory,
a tak jsme v loňském roce postavili na
ploše 8000 m2 zcela nový objekt, kde
budeme sami pěstovat a prodávat především sortiment letniček pro jarní, tržně
nejlepší období. Součástí bude i nová
vazárna kytic a věnců, velký chlazený
sklad řezaných květin a uvažujeme o ote-
vření samostatné prodejny biopotravin
a produktů zdravé výživy. Objekt má
40 parkovacích míst. Velmi pěkná bude
i prodejna okrasných dřevin, růží, trvalek a venkovní keramiky. Tento objekt je
nyní před kolaudací a prodej chceme zahájit nejdéle začátkem října tohoto roku.
Po celou dobu existence firmy také provádíme v menším rozsahu sadové úpravy
a na přání i údržbu zeleně.
Protože působíme ve známém lázeňském městě, prodáváme nejvíce řezané
květiny a ty také dodáváme některým
známým karlovarským hotelům. Spolupracujeme již 20 let s holandskými
dodavateli, pravidelně si květiny, rostliny
i dekorace sami dovážíme. Také s českými pěstiteli spolupracujeme, především
na jaře a podzim.
V letošním roce jsme také otevřeli malý
květinový stánek u Krematoria v Karlových Varech.
Zakládáme si na dobrém jménu firmy,
spokojenosti našich zákazníků a kvalitu
našich služeb chceme i nadále zlepšovat.
26
ZAHRADNÍK
RADÍ
Speciální řada
se značkou
Zahradní centra CS
Ve spolupráci se společnosti
AGRO CS jsme pro zákazníky
našich zahradních center
připravili exkluzivní řadu
přípravků s logem obchodního
družstva Zahradní centra CS.
Kromě bezchloridového Hnojiva pro celou zahradu určeného k výživě ovocných stromů, zeleniny a okrasných rostlin,
si můžete vybrat z několika druhů substrátů. SUBSTRÁT
PRO BALKÓNOVÉ ROSTLINY vyrobený z vybraných
druhů rašelin a vyzrálého kůrového humusu můžete využít
pro podzimní výsadbu do nádob a truhlíků. Jeho struktura zaručuje optimální provzdušnění kořenového balu, a tím
urychluje růst kořenů. Díky vysoké nasáklivosti pro vodu
dobře zásobuje rostliny vodou. Substrát je navíc obohacen
o Bentonit, jenž poskytuje rostlinám dlouhodobě vyrovnaný
příděl živin.
ZAHRADNICKÝ SUBSTRÁT
S MYKORHIZOU je obohacen o mykorhizní houby, které
umožňují rostlinám získat mnohem více vody a živin. Využijete ho při výsadbě ovocných
i okrasných dřevin i trvalek.
MULČOVACÍ KŮRA je připravena z kůry jehličnatých
stromů. Slouží především k dekorativnímu zakrytí povrchu
půdy a zvyšuje tím estetický
vzhled zahrady. Brání růstu klíčících plevelů, zamezuje výparu
vody z půdy, omezuje zmrznutí
půdy do hloubky, udržuje pěšiny schůdné i za deště.
Zahradní centra CS, obchodní družstvo

podzim / zima 2013

www.zahradnicentra.eu
27
&KDEDĝRYLFH
3ĝtäRYLFH
+UDGHF
0ODGi%ROHVODY
Králové
9HOWUXV\
/LELFHQDG&LGOLQRX
Karlovy
Vary
PRAHA 3ĝHURY
3DUGXELFH
6WDUi9HV
Mariánské
QDG/DEHP þiVODY QDG2QGĝHMQLFt
/i]Qč
'REĝtä
%RVNRYLFH
.UDOLFHQDG2VODYRX
Brno
åLGORFKRYLFH
%ĝHFODY
Stupava
3UHäRY
'ROQë.XEtQ
6NDÿDQ\
Trnava
åLWDYFH
Ivanka
SUL'XQDML
.RäLFH
Dobrá Niva
SEZNAM PRODEJEN
28
Agroservis Stupava
Hortiscentrum s.r.o.
Hviezdoslavova 74, 900 31 Stupava, Slovensko
Tel.: +421 265 935 729
www.agro-servis.sk
Žerotínovo nábřeží 101
667 01 Židlochovice
Tel.: +420 547 237 878
www.hortis.net
Čtyřlístek zahradní centrum, s.r.o.
JINÁ ZAHRADA s.r.o.
Ľubomír Šujan – Záhradníctvo Šujan
Bystrcká 40, 624 00 Brno
Tel.: +420 546 223 042
www.ctyrlistek-centrum.cz
Ústecká ul.
403 17 Chabařovice
Tel.: +420 606 094 474
www.jinazahrada.cz
958 53 Skačany 567, Slovensko
Tel.: +421 908 600 120
www.sujan.sk
Kalabousek 145
286 01 Čáslav
Tel.: +420 327 313 010
Josefodolská ul.
293 01 Ml. Boleslav-Debř
Tel.: 326 210 555
John zahradnictví s.r.o.
Pardubická 757, 500 04 Hradec Králové – Kukleny
Tel.: +420 602 449 138
www.johncz.cz
Flora centrum – Mrázovi
Josef Janků – Arboretum Šmelcovna
Jáchymovská 49, 360 04 Karlovy Vary
Lidická 70, 360 20 Karlovy Vary
Tel.: +420 353 225 752
www.flora-centrum.cz
Šmelcovna 1364/3
680 01 Boskovice
Tel.: +420 516 453 071
www.smelcovna.cz
Stanislav Kopřiva – zahradní centrum
Zahradní centrum Parkon
Dubany 17, 530 02 Pardubice
Tel.: +420 734 638 230
www.zahradnictvi-dubany.cz
Kanín 116, 289 07 Libice nad Cidlinou
Tel.: +420 739 011 133
www.parkon.cz
Tvorsad Trnava
Záhradníctvo Vaňo s.r.o.
Zahradnictví Kunratice
Okružná 21, 917 01 Trnava, Slovensko
Tel.: +421 335 341 701
www.tvorsad.sk
M. R. Štefánika 1817/29, 026 01 Dolný Kubín,
Slovensko
Tel.: +421 903 503 294
www.zahradnictvovano.sk
Kunratická spojka 1623, 148 00 Praha 4
Tel.: +420 602 226 876
www.zahradnictvikunratice.cz
HROCH group s. r.o.
Záhrady Dobrá Niva s.r.o.
Zahradní a parková spol. s r.o.
Zahradnické centrum Vratimov
Buničitá 756, 739 32 Vratimov, okr. Ostrava-město
Tel.: +420 558 669 031
www.hrochgroup.cz
Slobody 5, 962 61 Dobrá Niva, Slovensko
Tel.: +421 455 382 579
www.zdn.sk
Plzeňská 608/17, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 354 622 135
www.zahradaml.cz
Pražská
263 01 Dobříš
Tel.: +420 602 383 922
Zahradní centra CS, obchodní družstvo

Malinkovič – zahradní centrum
Bratislavská 16, 690 02 Břeclav
Tel.: +420 519 330 294
www.malinkovic.cz
Záhradníctvo SADEX –
Ing. Rastislav Feriančik
Duklianska 19/B, 080 01 Prešov, Slovensko
Tel.: +421 903 600 019
www.zahradnictvo-sadex.sk
podzim / zima 2013

www.zahradnicentra.eu
29
Zahradnictví Král
DIKÉ spol. s r.o.
Kolovečská 1938, 155 00 Praha 5-Stodůlky
Tel.: +420 601 377 870
www.zahradnictvikral.cz
463 46 Příšovice (u exitu z R10)
Tel.: +420 603 541 449
www.dike-centrum.cz
Akce
zahradních
center
Zveme Vás na návštěvu
výstav a akcí
do našich zahradních center.
ČTYŘLÍSTEK ZAHRADNÍ
CENTRUM, s.r.o., Brno
Zahrada Matúšů s.r.o.
Záhradníctvo ROYAL GARDEN
Horní Lhotice 42, 675 73 Kralice nad Oslavou
Tel.: +420 728 015 574
www.zahradamatusu.cz
Barčianska 137, 040 17 Košice – Barca
Tel.: +421 905 871 266
www.royal-garden.sk
5. 10. 2013
Podzimní výstavka ovoce, zahájení
prodeje ovocných stromků a dýňování
30. 11. 2013 Zahájení adventu
Arboretum Šmelcovna,
Boskovice
1. – 27. 10. 2013 Podzimní arboretum
18. – 20. 10. 2013
Výstava ovoce a okrasných dřevin
27. – 28. 11. 2013 Dny adventní vazby
Zahradnické centrum Jelínek
Záhradníctvo Horváth
Fr. Šafaříka 617, 277 46 Veltrusy
Tel.: +420 315 781 019
www.zahradnictvi-jelinek.cz
Moyzesová 46, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel.: +421 903 742 605
www.zahradnictvomh.sk
Zahradnictví Král,
Praha 5
30.11. – 7. 12. 2013
Adventní výstava
Stanislav Kopřiva –
ny
zahradní centrum, Dubany
22. – 23. 11. 2013
Advent , vánoční výstava
Školky Montano spol. s r.o.
Isola Bella s.r.o.
289 16 Přerov nad Labem 410
Tel.: +420 739 062 808
www.skolky-montano.cz
952 01 Žitavce 149
Tel.: +421 905 417 807
www.isolabella.sk
www.zahradnicentra.eu
TIP zahradních center CS vydává Zahradní centra CS, obchodní družstvo, Bystrcká 40, 624 00 Brno. IČO: 2836121.
 Vydavatelský servis: PRO VOBIS, s.r.o.  Grafická úprava: Sandra Fridrichová  Vyšlo v Brně 23. 9. 2013  Evidenční číslo MK ČR E 16357
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
N E J O B L Í B E N Ě J Š Í
SRPEN 2013
Isola Bella, s.r.o.,
Žitavce
HORTISCENTRUM s.r.o.,
Čáslav
12. – 13. 10. 2013
Dýňobraní (3. ročník)
30.11. – 1. 12. 2013
Andělský víkend v Hortisu
Zahradnické centrum
Jelínek, Veltrusy
19. – 20. 10. 2013
Dýňování
23. – 24. 11. 2013
Advent, vánoční výstava
Mecíky
ˇ
TRIKY
G
PORADÍME JAK NA TO!
SRPEN 2013
MALINY
A OSTRUŽINY
SLADKÉ LETNÍ POKUŠENÍ
TOP 22 vašich
receptů z rajčat
KOSTŘAVY
na zahradě
PŘÍLOHA PRO ŽENY
vždy dva časopisy
G
TIPY
G
TRIKY
G
PORADÍME JAK NA TO!
SRPEN 2013
RAJČATA
na všechny způsoby
„v jednom“
SLADKÉ LETNÍ POKUŠENÍ
RAJČATA
na všechny způsoby
Florentýnina ZAHRADA V KUCHYNI
SNÍDANĚ (v trávě)
Letní Flora Olomouc
15.–18. srpna 2013
Florentýnina ZAHRADA V KUCHYNI
SNÍDANĚ (v trávě)
Dárky a překvapení pro
přímé předplatitele navíc.
September Aktuálne v ponuke
balové ihličiny, rastliny
s dekoratívnymi plodmi
Od 15.10. v ponuke široký
sortiment ovocných drevín
November Akcie ku koncu
záhradníckej sezóny
Príprava na dušičky, vence,
chrysantémy
5. 12. Príchod Mikuláša
s darčekmi pre všetky deti
13. – 14. 12. 2013 Vianočné dni
Oslava ukončenia sezóny
a príchodu Vianoc – varené víno,
kapustnica, vianočné stromčeky
a doplnkový sortiment
a
A
E
Ř
Í
L
H
O
7
A
E
X
T
R
A
P
Ř
Í
L
O
Y
PELARGONIE
ÉM
H
A
14
NÍ T
R
T
AD AN
X
HR YZ
ZA HR
C
P
k
k
12. 10. 2013
Dýňobraní (3. ročník)
30. 11. 2013
Zahájení adventu v Hortisu
G
Neváhejte a objednejte časopis pro sebe nebo jako dárek
tel.: 222 780 739 (po-pá 9–15 hod)
CERTIFIKÁT
sms: 602 557 560 (do zprávy celé jméno adresu
a čísla, která předplácíte (př. Z1-12/2014)
CERTIFIKÁT
formulář na www.zahradkar.org
zašleme vám složenku, platbu můžete poukázat na poště nebo převodem z účtu
Alence a Pavlovi od Ježíška
na pfiedplatné ãasopisu
Časopis si můžete předplatit i na Slovensku:
Magnet Press Slovakia, s. r. o., P. O. Box 169, 830 00 Bratislava,
tel.: 004212/67201931-33, email: [email protected]
Závazná objednávka
Objednávám u vás ãísla roãní pfiedplatné
ãasopisu za 336 Kã (v âR) od ãísla ..... (prosím doplÀte)
✂
HORTISCENTRUM s.r.o.,
Židlochovice
TIPY
G
n
v
o
h
k in i h o v n i č k a
n
20. 9. 2013
Záhrada jesenných farieb
18. 10. 2013 Záhrada zdravia
25. 10. 2013
Spomienka na blízkych
22. 11. 2013
Degustujeme jablká s Plantexom
28. 11. 2013 Vianočná záhrada
PŘÍLOHA PRO ŽENY
Cena 32 Kč (1,50 €) , v předplatném 24 Kč
TVORSAD, Trnava
26. – 29. 9. 2013
Svatováclavské vinobraní –
výstava hroznů, ukázky mletí
a lisování, degustace moštu,
burčáku a znojemských vín
1. 12. 2013
Vánoční trhy & vánoční
aranžování
Č A S O P I S
ČASOPIS
ič
Zahradní centrum Parkon,
Libice nad Cidlinou
H O B B Y
HOBBY
Jméno
Podrobné informace najdete na webových stránkách jednotlivých
zahradních center.
Pfiíjmení
Ulice
© 2013 T-STUDIO, s.r.o., Dûkanská vinice I., 987/5, Praha 4 140 00
PSâ
Obec
Objednávku za‰lete na adresu:
âZS o.s.– Zahrádkáfi, Rokycanova 15 130 00 Praha 3
Závazná objednávka
✂
Objednávám u vás roãní pfiedplatné za 18 Euro za rok (12x15,
Euro) u Magnet Press Slovakia
Jméno
Pfiíjmení
Ulice
PSâ
Obec
Objednávku za‰lete na adresu:
Magnet Press Slovakia, P.O.Box 169, 830 00 Bratislava SK
Časopis Zahrádkář nabízí příležitost oslovit prostřednictvím inzerce téměř
300 tisíc čtenářů v ČR, na Slovensku. Více najdete na www.zahradkar.org – inzerce.
Svíɗky
voʌavé kouzlo Vánoc
V blížícím se adventním čase nabízíme široký výběr vánočních svíček, které vytvoří
tu pravou slavnostní atmosféru. Vybírat můžete z mnoha rozmanitých tvarů, designů a barev.
Můžete je použít i jako dekoraci či dárek Vašim blízkým.
V nabídce naleznete i svíčky vhodné k celoročnímu provonění Vaší domácnosti.
Uvedené produkty dodává do sítě prodejen Zahradních center CS společnost NOHEL GARDEN a. s.
Budínek 86, 263 01 Dobříš, Česká republika
tel.: +420 318 533 511 | fax: +420 318 533 538 | [email protected] | www.nohelgarden.cz

Podobné dokumenty

zdarma - Isola Bella

zdarma - Isola Bella Ing. Oľga Oslejová, Ing. Alena Pivolusková Tvorsad Trnava

Více

Časopis Tip – Léto 2013 ke stažení

Časopis Tip – Léto 2013 ke stažení Kdo by ji neznal – bylinu s  typickou modrofialovou barvou a s  ještě typičtější, nádherně jemnou, babičkovskou vůní. Levandulové mýdlo bývalo dříve nezbytnou součástí šatníků a prádelníků – nejen ...

Více

katalog vystavovatelů

katalog vystavovatelů Freckenhorster str.32, 483 51 Everswinkel, Deutschland GSM: +420 603 188 720, fax: +420 572 574 711 Zástupce pro âR: Ing. Vladimír Ilenãík www.kiepenkerl.com, [email protected] "K...

Více