00 Záznam z jednání 11.09.13

Komentáře

Transkript

00 Záznam z jednání 11.09.13
Záznam z jednání
mezi odborovými organizacemi Dopravního podniku hl. m. Prahy
a dodavatelem stejnokrojů společností Xena Praha, s. r. o.
Místo: velká zasedací místnost ve vnitrobloku budovy DP na Sokolovské ulici
Datum a čas: 13. září 2011 od 9:00 do 11:45
1. P. Dub informoval o přijetí 1. dodatku ke směrnici GŘ 51-2010-00, který s platností
od 1. září 2011zavádí nové zimní kalhoty. V průběhu připomínkového řízení pověřil
generální ředitel přepracováním celé směrnice p. Stůje a p. Virgla. Na základě této nové
skutečnosti bylo dohodnuto, že v rámci připomínkového řízení k dodatku budou přijaty
pouze návrhy, na kterých dojde ke shodě. Ostatní návrhy budou řešeny až v rámci nové
směrnice, která by měla platit od 1. ledna 2012.
V rámci dodatku bylo schváleno:
• automatický převod nevyčerpaných oděvních bodů u zaměstnanců, kteří mají
přiděleno méně než 2100 bodů;
• formální úprava výpočtu oděvních bodů – odstranění výkladové nejasnosti;
• formální úprava reklamačního řádu;
• zavedení nových zimních kalhot;
• změna bodového ohodnocení bílé dispečerské čepice a peněženky (došlo k úpravě
peněženky na základě požadavku řidičů);
• úprava číselného označení útvarů dle platného organizačního schématu.
V rámci dodatku nebylo schváleno:
• mimořádné přidělení stejnokrojové součásti při náhlé změně tělesných proporcí;
• prodloužení období pro nošení krátkých pánských a dámských kalhot;
• navýšení počtu oděvních bodů;
• prodloužení lhůty pro používání původní kolekce z konce roku 2011 na rok 2012.
Na dotaz, kdo byl proti prodloužení lhůty na nošení původní kolekce, pan Dub upřesnil,
že to byl útvar 130000 – jednotka Provoz Autobusy a útvar 900400 – odbor Kvalita
a technika řízení. P. Černý reagoval, že jednotka Provoz Autobusy podle vyjádření
vedoucího jednotky p. Jelínka takové stanovisko neměla. P. Dub slíbil panu Černému
zaslat připomínky útvaru 130000, pod kterými je podepsán vedoucí jednotky p. Jelínek.
V nich jednotka požaduje ukončení nošení původní kolekce již koncem roku 2011
(viz příloha č. 2).
2. Zástupci společnosti Xena přítomným předvedli bílou dispečerskou čepici, inovovanou
peněženku, reflexní dispečerskou bundu, nové zimní kalhoty v pánském i dámském střihu
a dámské kalhoty (dlouhé universální). Společnost Xena dále předvedla další inovovaný
model obuvi Adidas pro sezónu podzim/zima 2011/2012. Přítomní neměli k novému typu
žádné připomínky. Dámská kolekce je včetně nových sukní a bund již naskladněna.
Dámské kalhoty budou ve všech velikostech k dispozici začátkem října 2011. Zimní
kalhoty jsou ve výrobě a budou dodány v průběhu října 2011. U pánských zimních kalhot
bude zvýšen sed o 2,5 cm a výše budou našity také zadní kapsy. Pí. Honzíková sdělila, že
se vůbec nefasují dámské bundy. Přítomné dámy poukázaly, že nemají dostatek bodů, aby
si mohly bundy fasovat.
3. P. Dub vyzval každého, kdo si na minulé oděvní komisi vzal na zkoušení ponožky
z bambusového vlákna, aby sdělil své poznatky. Pí. Prachařová a pí. Suchá uvedly, že
ponožky jsou příjemné, ale došlo k protržení na palci. Ostatní zkoušející problémy neměli.
Vyhodnocení a stanovisko k zavedení ponožek z bambusového vlákna je následující:
pí. Boudová: ANO, pí. Vrzalová: ANO, p. Růžička: ANO, p. Ryba: ANO, p. Ivanina:
1
ANO, p. Bazika: ANO. Přítomní se většinově shodli, že lze ponožky doporučit.
Ponožky z bambusového vlákna budou objednány a postupně nahradí po vyčerpání zásob
stávající ponožky.
4. P. Dub informoval o vyhodnocení zkoušek ochranných brýlí. Celkem bylo vráceno
20 anketních lístků z 21 vydaných. 18 zkoušejících se vyslovilo pro nové brýle, dva
zkoušející byli proti. P. Jeřábek sdělil, že na základě kladného vyhodnocení požádá
o zadání výroby.
5. Podněty zaměstnanců:
• P. Mikšovský upozornil, že vydávané košile jsou krátké. Pí. Honzíková vysvětlila,
že je v současné době sklad již zásoben dostatečným počtem prodloužených
velikostí. Je potřeba, aby si o prodlouženou velikost zaměstnanec řekl.
• Pí. Prachařová sdělila, že Capri kalhoty špatně sají pot. Podle zástupců společnosti
Xena žádné kalhoty nejsou schopny absorbovat velké množství potu s ohledem
na nevyhovující klimatické podmínky na stanovišti řidiče v letních měsících.
• P. Bouda připomněl, že k zimním kalhotám je potřeba pásek. P. Dub doporučil
vznést tuto připomínku v rámci připomínkového řízení k nové směrnici.
• P. Růžička si stěžoval na způsob reklamace pasové bundy u jednoho zaměstnance.
Problém byl vysvětlen. Na základě závěrů zkušebny byla zjištěna závada materiálu.
Všechny vadné bundy budou v rámci reklamačního řízení vyměněny. P. Růžička
požádal, aby tato informace byla poskytnuta zaměstnancům formou LCD panelů
na provozovnách. P. Jeřábek slíbil záležitost zařídit.
• P. Schneider znovu upozornil na dlouhodobě neřešené problémy ohledně přestrojení.
Zejména upozornil, že mnoho zaměstnanců, u kterých byla změněna dohoda
o pracovní činnosti na dohodu o provedení práce, nebylo přestrojeno, neboť v roce
2010 nedostali žádné body a chybí jim významná část stejnokroje. P. Dub doplnil,
že o tom opakovaně informoval generálního ředitele p. Dvořáka a ten doposud
na tyto podněty nereagoval (viz příloha č. 4).
• Všichni přítomní zaměstnanci, kteří nosí stejnokroj, shodně konstatovali, že stávající
počet bodů nepostačuje na jeho řádné obnovování. P. Dušková požádala, aby se
stanovily vynášecí doby a na základě nich se přepočítal bodový nárok. P. Dub
vysvětlil, že k tomu již došlo. O této skutečnosti písemně informoval generálního
ředitele p. Dvořáka, dopravního ředitele p. Blažka i ekonomického ředitele p. Štiku
(viz přílohy č. 3 a 4). Generální ředitel přesto trvá na zachování stávajícího objemu
finančních prostředků na stejnokrojové součásti.
• Pí. Dušková upozornila, že je celá řada zaměstnanců, kteří v rámci přestrojení
nedostali novou bundu. Jen v Kobylisích jich je asi 25. Pan Dub požádal
pí. Duškovou o zaslání jmenného seznamu těchto zaměstnanců (v kopii poslat také
na p. Jeřábka).
• P. Feigel uvedl příklad řidiče, který údajně nafasoval košili dámského střihu. Bylo
doporučeno, aby se uvedený zaměstnanec obrátil s reklamací na oděvní sklad.
• P. Poberejko předvedl návrh letní boty, který by si přáli řidiči autobusů na léto místo
sandálů. P. Dub doporučil p. Poberejkovi, aby tento požadavek uplatnil
v připomínkovém řízení k nové směrnici s tím, že tento typ obuvi pravděpodobně
nebude s ohledem na sportovní charakter zaměstnavatelem akceptován.
6. Pí. Suchá vznesla dotaz na p. Virgla, aby vysvětlil zvěsti o přípravě nového systému
pronájmu stejnokrojů od externího dodavatele, zrušení příplatku na čištění stejnokrojů
a o zavedení systému hromadného čištění oděvů. P. Virgl odpověděl, že se zatím nic
takového nepřipravuje a že stále platí ustanovení v kolektivní smlouvě. P. Buriánek dále
2
doplnil, že se tento systém od firmy Lindström testuje na Klíčově, ale jen u pracovních
oděvů. Dle vyjádření pí. Honzíkové je nezvyklé něco podobného aplikovat u stejnokrojů.
Dále byla diskutována problematika vracení stejnokrojů při skončení pracovně právního
vztahu. P. Dub upozornil, že se v minulosti tento způsob prověřoval, ale s ohledem
na náklady, které jsou spojené s ekologickou likvidací, je ekonomicky výhodnější
odcházejícím zaměstnancům stejnokroje ponechávat. P. Schneider se dotázal p. Virgla,
zda bude nová směrnice rozdělena na dvě samostatné nebo zůstane jedna směrnice.
P. Virgl sdělil, že pravděpodobně zůstane jedna norma, která bude mít ale dvě samostatné
části.
7. Proběhla rozsáhlá diskuze na téma redukce stejnokrojových součástí a zamýšleného
požadavku zaměstnavatele na zvýšení ústrojové kázně zavedením povinnosti nosit
vázanku a sako či zrušením adidasek. P. Virgl na dotazy přítomných k tomuto opatření
jednoznačně neodpověděl s tím, že není jediným zpracovatelem směrnice, která je teprve
ve fázi přípravy. Odboráři ji dostanou včas k připomínkám.
8. P. Dub na závěr sdělil, že koncem října v Dopravním podniku hl. m. Prahy končí na pozici
poradce. Vznesl dotaz na pana Virgla, zda bude i nadále svolávat oděvní komise. P. Virgl
odpověděl, že není oprávněn takové komise svolávat.
Zaznamenal dne 13. září 2011:
Ing. Antonín Dub
poradce generálního ředitele
Dopravního podniku hl. m. Prahy
pro trakci Tramvaje
Přílohy:
Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:
Příloha č. 4:
prezenční listina (2 listy)
připomínky útvaru 130000 – jednotka Provoz Autobusy (2 listy)
dopis generálnímu řediteli z 9. listopadu 2010 (2 listy)
dopis generálnímu řediteli z 30. května 2011 (2 listy)
3