1 Operační systém 1.1 Operační systém MS DOS

Komentáře

Transkript

1 Operační systém 1.1 Operační systém MS DOS
Operační systém MS DOS
1
Operační systém
Operační systém je speciální software (programové vybavení), který umožňuje uživateli efektivní
využití všech technických a programových prostředků počítače. Umožňuje také uživateli
komunikaci s PC.
Pro všechny typy počítačů existuje celá řada operačních systémů různé výkonnosti a kvality. Mezi
nejstarší operační systémy pro počítače typu PC patří jistě operační systém MS DOS (Microsoft
Disk Operating System) – diskový operační systém. Tento operační systém se dnes už téměř
nepoužívá a jeho největší nevýhodou je, že v něm nelze spouštět více programů najednou. Byl
nahrazen operačními systémy, které používají pro ovládání tzv. GUI – grafické uživatelské
rozhraní. Nejznámější z těchto systémů jsou Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows
NT, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 nebo od jiných firem OS/2, Linux s nadstavbou
KDE a podobně.
1.1
Operační systém MS DOS
Tento operační systém se ovládá z příkazové řádky (tzv. promptu) zapsáním příkazu a jeho
potvrzením (odesláním) stiskem klávesy Enter. To ale znamená, že uživatel musí znát příkazy
(jejich přesné znění), které musí správně do příkazové řádky zapsat. I jeden chybný znak znamená
odmítnutí příkazu a následné hlášení operačního systému:
Chybný příkaz nebo název souboru (Bad command or file name)
Toto hlášení znamená, že operační systém nezná příkaz, nebo že jste zadali špatný název souboru
(adresáře).
Operační systém má vrstvenou architekturu s následující strukturou.
Služební programy
Komunikace s uživatelem
Jádro
operačního systému
Obsluha
technických prostředků
Technické prostředky
počítače
1
Operační systém MS DOS
Obsluha technických prostředků
Tato vrstva se skládá ze tří komponentů:
BIOS (Basic Input/Output Systém)
IO.SYS
zavaděč systému
Je to nejnižší vrstva operačního systému MS DOS a je tvořena modulem BIOS, který je uložen
v pevné paměti ROM. Modul BIOS je vlastně množina obslužných programů, které jsou nezbytné
pro činnost počítače. Doplněním modulu BIOS je soubor IO.SYS. tento soubor je uložen
na systémovém médiu a je zaváděn do operační paměti počítače zavaděčem systému. Soubor
obsahuje změny a doplňky základních operací vstupu a výstupu, nové rutiny pro nová zařízení.
Jádro operačního systému
Tato vrstva je tvořena jedinou komponentou:
MSDOS.SYS
Je to soubor, který zajišťuje služby operačního systému ve vztahu ke všem programům tj.
procesoru příkazů, služebním programům a aplikačním programům.
Komunikace s uživatelem
Tato vrstva je tvořena jedinou komponentou:
COMMAND.COM
Je to soubor (procesor příkazů), který tvoří nejvyšší vrstvu operačního systému MS DOS.
Do operační paměti je zaváděn jako poslední nezbytná část operačního systému.
Služební programy
Jsou dodávány společně s ostatními částmi operačního systému a mají podobu programových
souborů.
Další důležitou částí operačního systému MS DOS jsou konfigurační soubory CONFIG.SYS
a AUTOEXEC.BAT. I když tyto soubory nejsou pro chod počítače nezbytné, většina počítačů je má,
protože lze jimi nastavit využití paměti, určit zavedení ovladačů technického vybavení (klávesnice,
myši, zvukové karty, CD ROM mechaniky…) a podobně.
Soubor CONFIG.SYS
Soubor CONFIG.SYS je soubor textového typu a používají se v něm speciální příkazy, které
mohou měnit chování operačního systému a dalších programů. Může být také použit pro větvení,
kdy máte možnost si ze zobrazené nabídky (menu) vybrat požadovanou konfiguraci počítače.
2
Operační systém MS DOS
Příklad souboru CONFIG.SYS:
device=C:\WINDOWS\COMMAND\display.sys con=(ega,,1)
Country=042,852,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys
Na prvním řádku souboru je inicializována podpora zobrazování znaků, na druhém řádku je
zavedena kódová stránka pro české znaky.
Příklad větveného souboru CONFIG.SYS:
[MENU]
menuitem=CZ, Konfigurace s podporou cestiny
menuitem=US, Konfigurace bez podpory cestiny
menudefault=CZ,5
[COMMON]
device=C:\WINDOWS\COMMAND\display.sys con=(ega,,1)
[CZ]
Country=042,852,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys
[US]
Country=001,420,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys
Zde je nejprve definováno startovací menu (nabídka). V ní je uveden název bloku (CZ, US)
a zobrazovaný text (Konfigurace s podporou cestiny, konfigurace bez podpory cestiny). Následuje
předvolba bloku – ta se skládá z názvu tohoto bloku a časového údaje ve vteřinách, po jejichž
uplynutí bude blok spuštěn. Dále jsou bloky příkazů, které jsou použity vždy (COMMON), a bloky
specifické (CZ, US), které jsou použity pouze v případě volby příslušného bloku.
Startovací nabídka systému se ovládá buď výběrem položky nabídky pomocí kurzorových šipek
(nahoru, dolů) a stiskem klávesy Enter, nebo stiskem čísla, označujícího určitou položku nabídky
(pro náš příklad čísla 1 – CZ a 2 - US) a stiskem klávesy Enter.
Soubor AUTOEXEC.BAT
Soubor AUTOEXEC.BAT je také soubor textového typu. V něm jsou běžné příkazy operačního
systému, kterými lze zavádět některé ovladače (například českých znaků pro monitor nebo
klávesnici) a také spouštět programy. Pokud však spustíte běžný program, načítání příkazů
ze souboru AUTOEXEC.BAT bude pozastaveno až do ukončení činnosti tohoto programu.
Výjimku tvoří takzvané rezidentní programy – ty jsou sice načteny do paměti, ale za běžných
podmínek nevyvíjí činnost. Čekají na určitý „pokyn” – tím může být spuštění programu, pokus
o nepovolenou operaci a podobně. Tehdy provede rezidentní program svoji naprogramovanou
činnost.
Soubor AUTOEXEC.BAT může mít větvení v závislosti na bloku, zvoleném v souboru
CONFIG.SYS, nebo si může uživatel vytvořit svoji vlastní nabídku větvení s využitím příkazu
operačního systému CHOICE.
3
Operační systém MS DOS
Obsah běžného souboru AUTOEXEC.BAT:
@echo off
mode noc codepage select=852
keyb cz,,C:\WINDOWS\COMMAND\keybrd2.sys
nc.exe
Výše zapsané příkazy pro operační systém znamenají: nevypisuj příkazy na monitor, nastav českou
kódovou stránku, spusť ovladač české klávesnice, spusť nadstavbu operačního systému Norton
Commander (nc.exe)
1.1.1 Spouštění programů
Program v operačním systému MS DOS spustíte tím způsobem, že napíšete jeho jméno tzn.
napíšete jméno souboru, který má příponu EXE, COM nebo BAT a potvrdíte klávesou Enter. Při
zadání jména souboru musíte být přepnuti v tom adresáři, kde se požadovaný soubor nachází.
Pokud se v adresáři nachází více spustitelných souborů (soubory s příponou EXE, COM a BAT)
většinou pouze jeden z nich je určen ke spuštění požadovaného programu. Toto je vždy popsáno
v uživatelské příručce, kterou dostanete spolu se zakoupeným programem.
1.1.2 Vybrané příkazy operačního systému MS DOS
Výpis adresáře
DIR
Příkaz DIR vypíše obsah adresáře. Zobrazí se všechny soubory a podadresáře (aktuálního adresáře)
včetně jména, přípony, velikosti souboru a datumu a času poslední změny nebo vytvoření. Kromě
toho se zobrazí jméno disku a velikost volného prostoru na paměťovém médiu. Podadresáře jsou
identifikovány symboly <ADRESÁŘ> (<DIR>)
4
Operační systém MS DOS
Správný zápis (příklad):
C:\DIR
- vypíše obsah kořenového adresáře na disku C
Vytváření adresářů
MD
Příkaz MD (MKDIR) vytvoří nový adresář na definovaném paměťovém médiu.
Správný zápis (příklad):
C:\MD TEXTY
- vytvoří podadresář TEXTY v kořenovém
adresáři na disku C
\
TEXTY
Přepínání mezi adresáři
CD
Příkaz CD (CHDIR) se používá ke změně pracovního adresáře na určeném nebo pracovním disku
(aktuálním diskovém zařízení).
Správný zápis (příklad):
C:\CD DATA
- nastaví pracovní adresář na podadresář DATA
na disku C
C:\DATA\CD..
- provede změnu adresáře o jednu úroveň blíže
k hlavnímu adresáři
Mazání adresářů
RD
Příkaz RD (RMDIR) vymaže zadaný adresář na určeném zařízení. Před vymazáním musí být
adresář prázdný a nesmí být aktivní (nesmíte být v něm nastaveni). Kořenový adresář nelze nikdy
smazat.
Správný zápis (příklad):
C:\RD TEXTY
- vymaže podadresář TEXTY z kořenového
adresáře na disku C
5
Operační systém MS DOS
Mazání souborů
DEL
Příkaz DEL (ERASE) vymaže definovaný soubor. Pomocí náhradních znaků * a ? můžete také
mazat určenou skupinu souborů.
Správný zápis (příklad):
C:\TEXTY\DEL DOPIS.TXT
- vymaže soubor DOPIS.TXT
z podadresáře TEXTY na disku C
C:\TEXTY\DEL *.*
- vymaže všechny soubory
z podadresáře TEXTY na disku C
Formátování disku
FORMAT
Příkaz FORMAT naformátuje (připraví) záznamové médium pro práci. Při formátování se
veškerá data uložená na formátovaném médiu vymažou.
Správný zápis (příklad):
C:\FORMAT A:
6
- Naformátuje disketu v disketové
mechanice A
Operační systém Microsoft Windows
1.2
Operační systém Microsoft Windows XP
Na rozdíl od předchozích verzí Microsoft Windows (3.0, 3.11), které představovali pouze
nadstavbu operačního systému MS DOS, jsou Microsoft Windows od verze 95 samy operačním
systémem. V praxi to znamená, že nainstalovaný systém Microsoft Windows 95 a vyšší se spouští
sám ihned po zapnutí počítače.
Tento operační systém byl vytvořen pro snazší ovládání počítače běžnými uživateli. Například stačí
jednou definovat připojená zařízení (tiskárny…) a může je využívat každý program, určený
pro tento operační systém. Uživatel se nemusí učit příkazy operačního systému, pro jeho obsluhu
jsou vytvořeny různé nabídky. Lze v něm spustit najednou více programů a přepínat mezi nimi.
V neposlední řadě byl díky tomu sjednocen vzhled programů.
Firma Microsoft dodává spolu s Microsoft Windows několik základních programů:
textové editory – velmi jednoduchý Poznámkový blok a všestranně použitelný WordPad
grafický editor – velmi jednoduché Malování
multimediální prostředky – programy pro práci se zvukem, CD ROM, DVD diskem a videem
systémové nástroje – programy pro údržbu a správu disků
komunikační prostředky – programy pro připojení k Internetu a pro propojení počítačů
Ovládání MS Windows
Ovládat MS Windows lze třemi různými způsoby:
pomocí myši
pomocí klávesnice – vyvoláním nabídek a výběrem z nich
pomocí klávesových zkratek – některé aplikace a funkce mají pro své spuštění přiřazenu
určitou kombinaci kláves. Pokud ji použijete, neprocházíte žádné menu, akce je provedena
ihned.
Po spuštění programu Microsoft Windows se na obrazovce zobrazí malá šipka, která se pohybuje
podle toho, jak pohybujete myší po stole. Tato šipka se nazývá kurzor myši. Tímto kurzorem
můžete ukázat na libovolné místo na obrazovce.
S myší můžete provádět následující operace:
- stisk (klik) znamená, že stisknete jedno tlačítko myši a opět jej uvolníte (nejčastěji se používá
levé tlačítko). Klik umožňuje například výběr (zvýraznění) prvku, na který ukazuje kurzor myši.
- dvojitý stisk (dvojklik) znamená, že stisknete a opět uvolníte jedno tlačítko myši dvakrát rychle
za sebou. Obě stisknutí musí následovat skutečně velmi rychle za sebou a navíc mezi nimi nesmíte
ani nepatrně posunout myš po podložce. Dvojklik se nejčastěji používá k vyvolání určité akce nebo
funkce (obdoba stisku klávesy Enter).
- tažení znamená, že stisknete a držíte jedno tlačítko myši při současném pohybu myši
po podložce. Tažení se nejčastěji používá k přemístění nějakého prvku nebo zmenšení či zvětšení
okna.
117
Operační systém Microsoft Windows
Základním stavebním prvkem operačního systému Windows je okno, které je umístěno na pracovní
ploše. Pokud máte otevřeno více oken, může z nich být aktivní pouze jedno jediné. Aktivní okno je
od ostatních vždy barevně odlišeno. Mezi okny se můžete přepínat stiskem levého tlačítka myši
na jejich popisech na dolním okraji obrazovky, stiskem levého tlačítka myši na příslušném okně
nebo pomocí současného stisknutí kláves Ctrl + Tab.
Každé okno můžete přepnout do některé ze tří velikostí. Základní je střední stupeň velikosti, kdy
můžete rozměry i polohu okna na obrazovce volit podle potřeby. Dále můžete okno
„maximalizovat“, což znamená, že se okno zvětší na maximální povolenou velikost. Ta je většinou
dána rozměry obrazovky, takže takto maximalizované okno zakrývá všechna ostatní okna. Třetí
a poslední stupeň velikosti je „minimalizované“ okno. V tomto případě se okno zmenší do podoby
malého symbolického obrázku a spolu s názvem jej můžete nejčastěji nalézt na dolním okraji
obrazovky.
Obrazovka operačního systému Microsoft Windows XP.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
15
118
14
13
12
Operační systém Microsoft Windows
1 - dialogové okno
Dialogové okno slouží k zadávání údajů, které od uživatele požaduje program nebo operační
systém. Jeho okno nemá rámeček, nástrojovou lištu, roletové menu ani stavový řádek. Zůstal zde
pouze titulkový pruh. Navíc zde mohou být tzv. karty. Na našem obrázku se jmenují Datum a čas,
Časové pásmo. Na kartách jsou upřesňující nastavení dialogů, aktivace karty (přesunutí „nahoru”)
se provede kliknutím na její název.
Dialogové okno může otvírat další, související dialogy. Jejich podoba může být zcela odlišná
od původního okna.
2 – ikona aplikace
Ikona je malý obrázek, který může reprezentovat jednotlivé aplikace nebo okna. Ikona aplikace
vlastně představuje jeden program, který můžete spustit dvojitým kliknutím levého tlačítka myši
na této ikoně. Pokud je spuštěná aplikace minimalizována, objeví se její jméno ve spodní části
obrazovky. Tato aplikace je však stále spuštěna.
3 - okno aplikace
Okna systému Windows mají podobný vzhled a ovládání. Programové okno je vyhrazeno
pro spuštěnou aplikaci (program) nebo soubor aplikace (dokument). Má tyto části:
4 - titulkový pruh
Titulkový pruh zobrazuje jméno aplikace nebo jméno okna. Svou barvou určuje, zda je
okno aktivní a má též funkci maximalizačního tlačítka. Pomocí titulkového pruhu můžete
okno přesunout na libovolné místo na obrazovce. Provedete to tak, že na titulkovém pruhu
stisknete levé tlačítko myši a současně myší pohybujete na zvolené místo. Pokud
na titulkovém pruhu kliknete dvakrát levým tlačítkem myši, okno se maximalizuje (zvětší)
na celou velikost obrazovky. Obnovit okno (vrátit do původní polohy) můžete stisknutím
levého tlačítka myši na obnovovacím tlačítku
v pravém horním rohu okna.
5 – minimalizační tlačítko
Používá se ke zmenšení (minimalizaci) okna do podoby tlačítka, které je umístěno
na hlavním panelu v dolní části obrazovky. Po minimalizaci okna zůstává příslušná aplikace
spuštěna! Okno minimalizované aplikace lze vrátit do původní velikosti dvojitým kliknutím
levého tlačítka myši na jeho názvu v dolní části obrazovky.
6 – maximalizační tlačítko
Používá se ke zvětšení okna na celou plochu obrazovky nebo na celou plochu aplikačního
okna. Maximalizované okno lze vrátit do původní velikosti stisknutím levého tlačítka myši
na obnovovacím tlačítku , které se zobrazí na místě maximalizačního tlačítka.
7 – ukončovací tlačítko
Používá se k ukončení (k uzavření) aktivního okna. Při uzavření aktivního okna se uzavře
také aplikace, která je v něm spuštěna.
119
Operační systém Microsoft Windows
8 - nástrojová lišta
Na nástrojové liště mají svá tlačítka nejčastěji používané funkce. U komerčních programů
lze většinou upravovat její podobu.
9 - roletové (nabídkové) menu
Toto menu obsahuje seznam nabídek, které obsahují různé funkce. Výběr se nejčastěji
provádí kliknutím na vybranou položku (menu, funkci) pomocí levého tlačítka myši.
Alternativně lze použít stisk Alt+klávesy, podtrženého písmena, v názvu nabídky.
V rozvinuté nabídce stačí pro spuštění funkce stisknout klávesu, odpovídající potrženému
písmenu požadované funkce.
10 - rolovací lišta (pruh)
Rolovací lišta se v okně objeví v tom případě, že se obsah okna nemůže zobrazit celý
najednou. Pomocí rolovacích lišt lze obsah okna posouvat. Lišty mohou být vpravo či dole,
podle toho, v kterém směru není obsah zobrazen. Posun provedete tažením za terčík nebo
kliknutím na tlačítka s šipkou v potřebném směru.
11 - rámeček okna
Rámeček okna ohraničuje plochu okna, lze jej využít ke změně velikosti okna - tažením
za rámeček při stisku levého tlačítka myši.
12 - stavový řádek
Stavový řádek obsahuje různé informace, vztahující se k obsahu okna, např. číslo stránky,
počet slov a podobně.
13 – políčko ovládací nabídky
Toto políčko obsahuje položky pro práci s oknem (např. obnovení, maximalizace
a minimalizace, změna velikosti, přesun, zavření apod.). Ovládací nabídku zobrazíte tak, že
stisknete levé tlačítko myši na políčku ovládací nabídky.
14 - hlavní panel
Hlavní panel je šedý pruh, který se nachází u okraje obrazovky. Na jednom konci má tlačítko
s nápisem Start, na druhém konci je zobrazen čas (lze ho vypnout) a případně též malé ikonky
spuštěných programů (ovladač klávesnice, hlasitost apod.).
Obvykle je tento panel umístěn dole, ale může být na kterémkoliv okraji obrazovky. Dokonce ho
po spuštění nemusíte vůbec vidět – je-li jeho velikost zmenšena nebo je-li ve vlastnostech tohoto
panelu zatržena volba schovávat, objeví se u okraje obrazovky pouze šedá linka. Pokud na ni
najedete kurzorem myši, může se panel opět zobrazit. Nestane-li se, musíte zvětšit jeho velikost.
Na panelu se umisťují tlačítka s názvy spuštěných aplikací. Jedno z nich bude stlačené – tuto
aplikaci používáte. Pokud chcete pracovat s jinou spuštěnou aplikací, stačí kliknout na tlačítko
s jejím názvem levým tlačítkem myši.
120
Operační systém Microsoft Windows
Ikonky umístěné vpravo na Hlavním panelu představují již spuštěné aplikace, které byly
minimalizovány. Některé z nich se chovají jako běžná ikona na ploše a dvojitým kliknutím levého
tlačítka myši lze aplikaci obnovit (otevřít v okně), na jiné stačí kliknout pouze jednou levým
tlačítkem a některé zobrazují svoji nabídku po kliknutí pravým tlačítkem myši.
Hlavní panel lze přemisťovat tažením za držení levého tlačítka myši – neměli byste při tom
kliknout ani na tlačítko Start, ani na některou ikonku na opačném konci panelu. Vlastnosti panelu
lze nastavovat po kliknutí pravým tlačítkem myši na jeho plochu. Velikost panelu nastavíte
tažením za okraj panelu (kurzor myši zde změní svou podobu) při současném držení levého tlačítka
myši.
15 - nabídka Start
Nabídka Start slouží pro spouštění aplikací (volby Programy a Spustit…), pro otevírání naposledy
použitých dokumentů (volba Dokumenty), nastavování vlastností systému MS Windows (funkce
Nastavení), vyhledávání souborů, složek či počítačů (funkce Hledat), spuštění
nápovědy operačního systému (funkce Nápověda) a pro vypnutí či odhlášení
počítače (nabídka Vypnout…). Nad nabídkou Programy se umisťují zástupci
aplikací. V systému Windows 98 je navíc ještě nabídka Oblíbené. Zde si může
uživatel shromažďovat oblíbené (to je často používané) složky a soubory.
Nabídku Start rozvinete kliknutím levým tlačítkem myši na tlačítko Start.
Pokud vám nefunguje myš, použijte kombinaci kláves Ctrl+Esc. Klávesnice
určené pro MS Windows mají navíc klávesu s obrázkem okna – ta také rozvine
nabídku Start.
Pokud je nabídka na konci řádku zakončena šipkou, stačí na ní chvíli zastavit pohyb kurzoru –
objeví se podnabídka. Na ostatní nabídky je třeba kliknout levým tlačítkem myši. Vlastnosti
nabídky Start lze upravovat funkcí Hlavní panel… nabídky Nastavení.
1.2.1 Spouštění programů
Programy lze v operačních systémech Windows spouštět mnoha různými způsoby. Zde jsou
nejpoužívanější způsoby:
- dvojitým kliknutím levého tlačítka myši na ikoně na pracovní ploše
- výběrem z nabídky Start, Programy. V nabídce programy a dalších nabídkách máte
možnost vybrat požadovaný program, který spustíte stisknutím levého tlačítka myši.
- v nabídce Start použijete volbu Spustit. Zapíšete příkaz jako v příkazové řádce systému
MS DOS. Nebo vyhledáte potřebný spustitelný soubor pomocí dialogů po stisku tlačítka
Procházet. Stiskem tlačítka OK vybranou aplikaci spustíte. Výhodou této volby je, že si
pamatuje použité spouštěcí příkazy. Lze je tedy snadno používat opakovaně.
- v jakékoliv aplikaci, určené pro práci se soubory (Tento počítač, Průzkumník
a všechny nadstavby OS – Operačního systému), dvojitým kliknutím levého tlačítka myši
na názvu spustitelného souboru
121
Operační systém Microsoft Windows
- většina aplikací má zaregistrované standardní přípony souborů. Pokud je registrace
v pořádku, lze dvojitým kliknutím levého tlačítka myši na takovémto souboru spustit
přidruženou (též asociovanou) aplikaci a rovnou do ní načíst tento soubor. Obdobou je výběr souboru v nabídce Start, Dokumenty, kde je seznam naposledy použitých dokumentů.
Nezapomeňte, že MS Windows XP jsou víceúlohovým operačním systémem – lze v něm
spustit více programů najednou. Pracovat sice budete jen s jedním, ale ostatní budou
odloženy a v okamžiku kdy je budete potřebovat, je můžete rychle aktivovat. Stačí stisknout
tlačítko s názvem příslušné aplikace na Hlavním panelu. Pokud na klávesnici podržíte
klávesu Alt, lze stiskem klávesy Tab opakovaně vybírat ze zobrazené nabídky spuštěných
aplikací. Puštěním Alt přepnete do právě vybrané aplikace.
1.2.2 Nastavení parametrů operačního sytému
Operační systém Windows má hodně nastavitelných parametrů. Jejich nevhodným konfigurováním
můžete činnost systému omezit až znemožnit! Bez většího rizika lze nastavovat vlastnosti Hlavního
panelu a nabídky Start. Ostatní vlastnosti už jistá rizika přináší.
Vlastnosti Hlavního panelu a nabídky Start lze upravit po stisku pravého tlačítka myši na Hlavním
panelu a následném kliknutí levým tlačítkem na funkci Vlastnosti v zobrazené nabídce. Totéž lze
najít v nabídce Start, Nastavení, Hlavní panel. Pozor si dejte při odebírání programů z nabídky
Start – nechtěně smazanou položku byste museli znovu nainstalovat.
Pokud chcete, aby se Hlavní panel schovával, když ho nepoužíváte, zatrhněte volbu Automaticky
skrývat hlavní panel (klikněte na ni levým tlačítkem myši) a potvrďte ji stiskem tlačítka Použít
(nastavování pak může dále pokračovat) nebo stiskem OK (nastavování tím ukončíte). Po panelu
zůstane jen šedivá linka u okraje obrazovky – Hlavní panel se ukáže, pokud na této lince zastavíte
kurzor myši.
Na kartě Nabídka Start lze nejen přidávat, odebírat a upravovat obsah této nabídky, můžete zde i
vymazat seznam naposledy použitých dokumentů, který je v nabídce Start, Dokumenty. K tomu je
na kartě Nabídka Start tlačítko Vymazat.
Vlastnosti ostatních zařízení je možné nastavovat v Ovládacích panelech. K nim získáte přístup
z nabídky Start, Nastavení, Ovládací panely. Zde je možné nastavovat vlastnosti obrazovky,
součástí sítě, klávesnice, myši, multimédií a dalších. I zde se bude počet ikon lišit – nově
122
Operační systém Microsoft Windows
nainstalované zařízení může přidat do ovládacích panelů svoji ikonu pro nastavování parametrů.
Abyste mohli nastavit vlastnosti některého zařízení, stačí dvakrát kliknout na příslušné ikoně.
Vlastnosti Obrazovky lze nastavovat po stisknutí pravého
tlačítka někde na pracovní ploše a výběru funkce Vlastnosti
(stiskem levého tlačítka myši) ze zobrazené nabídky. Totéž
se objeví po dvojitém kliknutí na ikoně Obrazovka
v Ovládacích panelech.
Při nastavování si dejte pozor na aktivaci volby Chránit
heslem na záložce Spořič obrazovky – pokud ji zapnete,
můžete se po spuštění spořiče obrazovky vrátit do Windows
pouze zadáním hesla, nebo restartem počítače! Není také
dobré experimentovat s nastavením ovladačů grafické karty
a monitoru (karta Nastavení, tlačítko Upřesnit).
Připojení počítače k počítačové síti
Pokud chcete připojit počítač do počítačové sítě
nebo na internet, je nutné konfigurovat síťové
rozhraní počítače. V případě, že máte nainstalovány
všechny potřebné ovladače se zobrazí po zvolení
ikony Síťová připojení v Ovládací panelech okno
Síťová připojení. V zobrazeném okně vyberte
požadovaný síťový adaptér, a klikněte na ikoně
pravým tlačítkem myši. Zobrazí se dialogové okno
123
Operační systém Microsoft Windows
Připojení k místní síti. Zvolte položku Protokol sítě Internet TCP/IP a klikněte na tlačítko
vlastnosti.
Zobrazí se dialogové okno Protokol sítě Internet
TCP/IP- vlastnosti. V tomto dialogovém okně nastavíte
požadovanou IP adresu počítače, masku podsítě a
výchozí bránu. Dále nastavíte adresu DNS serveru.
Používané rozsahy IP adres jsou vysvětleny v kapitole
„Počítačové sítě“. V dané síti musí mít každý počítač
jednoznačnou IP adresu (to znamená, že v jedné síti
nemohou být dvě stejné IP adresy. Pokud máte v síti tzv.
DHCP server (může být i součástí např. routeru)
nemusíte žádnou IP adresu nastavovat, protože DHCP
server tuto adresu přidělí automaticky.
Vytvoření uživatelského účtu (ve skupině)
Uživatelský účet slouží k přihlášení daného uživatele do
operačního systému a zároveň určuje práva a činnosti jaké
může uživatel na počítači vykonávat. Další výhody
uživatelských účtů jsou:
- možnost nastavení vlastního vzhledu operačního systému
- v internetovém prohlížeči zachování vlastních seznamů
navštívených stránek
- zabezpečení nastavení důležitých částí počítače
- používání vlastní složky Dokumenty a zabezpečení souborů pomocí hesla
- zabezpečení svého účtu heslem
V operačním systému Windows jsou tři typy uživatelských účtů.
Účet správce počítače – tento účet je určen pouze pro uživatele, který může v operačním systému
provádět rozsáhlé systémové změny, instalovat programy a přistupovat ke všem souborům bez
omezení. Má úplný přístup ke všem počítačům v počítači. Tento uživatel může vytvářet a
odstraňovat uživatelské účty, vytvářet hesla a měnit parametry k účtům jiných uživatelů,
První z těchto účtů se vytváří při instalaci operačního systému. Má název Administrator a heslo
zadané při instalaci.
Omezený účet – je určen pro uživatele, kterým je potřeba zabránit v provádění změn většiny
nastavení operačního systému a v odstraňování důležitých souborů. Tento uživatel nemůže
instalovat software nebo hardware, ale má přístup ke všem nainstalovaným programům. Může
měnit parametry vlastního účtu. Nemůže měnit název ani typ vlastního účtu. Bohužel je možné, že
výjimečně některé programy nebudou správně fungovat.
Účet Guest – je určen pro uživatele, který nemá v daném počítači uživatelský účet. Nemá žádné
heslo a má omezený přístup k programům, které jsou již v počítači nainstalovány. Nemůže
instalovat žádný software ani měnit typ svého účtu.
124
Operační systém Microsoft Windows
1.2.3 Zástupce na pracovní ploše
Pro snadné spouštění často používaných aplikací je vhodné mít na Pracovní ploše vytvořeny jejich
zástupce. Ten si za uživatele pamatuje, kde je aplikace uložena, čím je spouštěna a ještě některá
další nastavení.
Zástupce nejsnáze vytvoříte kliknutím pravým tlačítkem myši na název spustitelného souboru
vybrané aplikace, ze zobrazené nabídky vyberete Odeslat (stačí ukázat a počkat) a poté z nově
zobrazené nabídky Plocha jako zástupce či Plocha (vytvořit zástupce) – zde klikněte levým
tlačítkem myši.
Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na volném místě pracovní plochy. V nabídce se
objeví volba Nový objekt (ukažte na ni) a poté klikněte levým tlačítkem na volbu Zástupce. Objeví
se dialogové okno, kde zadáte umístění spustitelného souboru aplikace (pomůže vám tlačítko
Procházet). Tentokrát si můžete zvolit i název zástupce – může být zcela odlišný od názvu
aplikace.
Pokud potřebujete upravit vlastnosti zástupce (umístění aplikace, název zástupce a podobně),
klikněte na ikonu zástupce pravým tlačítkem myši a vyberte požadovanou akci ze zobrazené
nabídky (Přejmenování, Odstranění). Další nastavení je možné na kartě Zástupce funkce Vlastnosti
(výběr ikony a jiné).
Smazání zástupce lze snadno provést přetažením ikony zástupce na Koš (zde ji pusťte). Nebo
kliknutím pravým tlačítkem myši na ikoně zástupce a výběrem volby Odstranit.
1.2.4 Práce se soubory a adresáři (složkami)
Pro práci se soubory a adresáři má operační
systém Microsoft Windows dva nástroje – Tento
počítač a Průzkumník. Tyto programy usnadňují
činnosti, které se soubory a adresáři nejčastěji
provádíte (kopírování, mazání, vytváření složek,
přejmenování a podobně).
Program Tento počítač má svoji ikonu standardně
umístěnou na pracovní ploše. Po spuštění se
zobrazí seznam dostupných disků a dalších zařízení.
125
Operační systém Microsoft Windows
Program Průzkumník se spouští z nabídky Start, Programy, Průzkumník.
I zde se objeví seznam všech disků a dalších zařízení. Navíc se zde zobrazí i složka Koše
a Dokumentů nebo další dle konfigurace PC. Před některými adresáři znak plus (nebo mínus)
ve čtverečku. Pokud kliknete levým tlačítkem myši na značku plus, tak se zobrazí obsah adresáře
(složky). Pokud kliknete na značku mínus, tak se naopak obsah adresáře skryje. Obsah vybrané
položky zobrazíte kliknutím levého tlačítka myši na vybrané položce. Obsah se zobrazí v pravé
části okna. Každý adresář (složka) je v seznamu zobrazen jako
žlutá deska
. Soubor je v seznamu zobrazen také ikonou,
která se mění podle typu programu nebo podle přidružené
aplikace k souboru. Nemá-li soubor přidruženou aplikaci, je
zobrazena obecná ikona operačního systému Microsoft
Windows.
Z důvodu větší přehlednosti a kontroly jednotlivých souborů je
vhodné zapnout zobrazování přípon jednotlivých souborů a to i
těch známých. Toto zobrazení můžete aktivovat pomocí menu
Nástroje a položky Možnosti složky… Na záložce zobrazení
zrušíte zaškrtnutí u položky Skrýt příponu souborů známých typů
a potvrdíte tlačítkem OK.
Vytvoření nového adresáře (složky)
Nový adresář byste měli vytvořit vždy, pokud chcete na vybraný disk kopírovat nové programy
(soubory), které by měli tvořit samostatnou skupinu. V opačném případě ztratíte přehled o tom, kde
máte jaké programy uloženy. Jména adresářů volte tak, aby vyjadřovaly obsah těchto adresářů.
Potřebujete-li vytvořit nový adresář (složku) postupujte například takto:
1.
2.
3.
4.
126
Spusťte program Tento počítač (dvojitým kliknutím levého tlačítka myši na této
ikoně) nebo Průzkumník (volbou tlačítka Start a funkce Programy – Průzkumník).
Otevřete adresář, ve kterém chcete vytvořit novou složku (v programu Průzkumník
použijte pravou část jeho okna).
V nabídce Soubor zvolte funkci Nový – Složka.
Zadejte nové jméno adresáře (složky) a stiskněte klávesu Enter.
Operační systém Microsoft Windows
Přejmenování souboru nebo adresáře (složky)
Pokud po vytvoření souboru nebo adresáře zjistíte, že vám dané jméno nevyhovuje, můžete si je
libovolně přejmenovat podle vašich představ. V žádném případě byste neměli přejmenovat soubory
a adresáře, které si operační systém nebo aplikační program sám vytvořil. Mohlo by dojít
k poškození (nefunkčnosti) aplikace nebo celého operačního systému.
Potřebujete-li přejmenovat adresář (složku) nebo soubor postupujte například takto:
1.
2.
3.
4.
Spusťte program Tento počítač (dvojitým kliknutím levého tlačítka myši na této
ikoně) nebo Průzkumník (volbou tlačítka Start a funkce Programy – Průzkumník).
Vyberte adresář nebo soubor, který chcete přejmenovat (kliknutím levého tlačítka
myši).
V nabídce Soubor zvolte funkci Přejmenovat. Na konci názvu se objeví kurzor a vy
můžete název změnit (místo nabídky Soubor můžete také na vybraném souboru
kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit funkci Přejmenovat)
Zadejte nové jméno adresáře (složky) nebo souboru a stiskněte klávesu Enter.
Kopírování souboru nebo adresáře (složky)
Kopírování souborů provádíte tehdy, pokud chcete uspořádat soubory na disku do připravených
složek nebo si chcete zvolené soubory zálohovat.
Potřebujete-li překopírovat soubor nebo adresář (složku) postupujte například takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Spusťte program Tento počítač (dvojitým kliknutím levého tlačítka myši na této
ikoně) nebo Průzkumník (volbou tlačítka Start a funkce Programy – Průzkumník).
Vyberte požadovaný disk a adresář, ze kterého chcete kopírovat.
Vyberte soubor nebo adresář, který chcete kopírovat.
V nabídce Úpravy zvolte funkci Kopírovat (místo nabídky Úpravy můžete také na
vybraném souboru kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit funkci Kopírovat).
Otevřete disk a adresář, kam chcete zvolený soubor kopírovat.
V nabídce Úpravy zvolte funkci Vložit (místo nabídky Úpravy můžete také
v cílovém adresáři kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit funkci Vložit).
127
Operační systém Microsoft Windows
Průběh kopírování souboru nebo adresáře je indikován animací.
Pokud chcete kopírovat více položek najednou (do jednoho místa), nejprve je označte – stiskněte
a držte klávesu Ctrl a levým tlačítkem myši postupně vybírejte požadované položky, určené
ke kopírování. Pokud místo klávesy Ctrl použijete klávesu Shift, můžete vybrat požadované
položky od prvé označené až k poslední označené najednou.
Kopírování souboru na disketu
Tuto funkci požijete tehdy, pokud si zvolený soubor chcete zálohovat nebo přenést na jiný počítač.
Než vložíte před kopírováním disketu do disketové mechaniky, přesvědčte se, že disketa není
chráněna proti zápisu.
Potřebujete-li překopírovat soubor nebo adresář (složku) na disketu postupujte například takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vložte disketu do disketové jednotky.
Spusťte program Tento počítač (dvojitým kliknutím levého tlačítka myši na této
ikoně) nebo Průzkumník (volbou tlačítka Start a funkce Programy – Průzkumník).
Vyberte požadovaný disk a adresář, ze kterého chcete kopírovat.
Vyberte soubor nebo adresář, který chcete kopírovat.
V nabídce Soubor zvolte funkci Odeslat (místo nabídky Soubor můžete také na
vybraném souboru kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit funkci Odeslat).
Vyberte požadovanou disketu
Pokud se zvolené soubory nevejdou na jednu disketu, vyzve vás operační systém k vložení další
diskety.
128
Operační systém Microsoft Windows
Přesun souboru nebo adresáře (složky)
Přesun souboru znamená přemístění souboru ze zdrojového (původního) adresáře do adresáře
cílového. Při použití této funkce si musíte uvědomit, že přesouvaný soubor se z původního adresáře
vymaže a do cílového adresáře se nakopíruje. V žádném případě byste neměli přesouvat soubory
a složky, které si operační systém nebo aplikační program sám vytvořil. Mohlo by dojít
k poškození (nefunkčnosti) aplikace nebo celého operačního systému.
Potřebujete-li přesunout soubor nebo adresář (složku) postupujte například takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Spusťte program Tento počítač (dvojitým kliknutím levého tlačítka myši na této
ikoně) nebo Průzkumník (volbou tlačítka Start a funkce Programy – Průzkumník).
Vyberte požadovaný disk a adresář, ze kterého chcete přesouvat.
Vyberte soubor nebo adresář, který chcete přesunout.
V nabídce Úpravy zvolte funkci Vyjmout (místo nabídky Úpravy můžete také
na vybraném souboru kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit funkci Vyjmout).
Otevřete disk a adresář, kam chcete zvolený soubor přesunout.
V nabídce Úpravy zvolte funkci Vložit (místo nabídky Úpravy můžete také
v cílovém adresáři kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit funkci Vložit).
Vymazání souboru nebo adresáře (složky)
Při mazání se musíte vždy přesvědčit, že máte skutečně vybrán pouze požadovaný soubor nebo
adresář. Tím se vyvarujete náhodnému nechtěnému smazání souborů. Při mazání souborů
(adresářů) z diskety se musíte před vložením diskety do disketové mechaniky přesvědčit, zda
disketa není chráněna proti smazání.
Potřebujete-li vymazat soubor nebo adresář (složku) postupujte například takto:
1.
2.
3.
4.
Spusťte program Tento počítač (dvojitým kliknutím levého tlačítka myši na této
ikoně) nebo Průzkumník (volbou tlačítka Start a funkce Programy – Průzkumník).
Vyberte požadovaný disk a adresář, ze kterého chcete mazat.
Vyberte soubor nebo adresář, který chcete vymazat.
V nabídce Soubor zvolte funkci Odstranit (místo nabídky Soubor můžete také
na vybraném souboru kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit funkci Odstranit).
K vymazání souboru nebo složky můžete také použít klávesu Delete. Můžete samozřejmě označit
více položek (pomocí kláves Ctrl a Shift) a smazat je najednou. Smazané soubory a adresáře se ve
skutečnosti nevymažou ihned z disku. Operační systém Windows je ponechá na svém místě
a odstraní pouze záznam o této položce. Její název a údaje o umístění položky uchová v tzv. Koši.
Koš má stejnou funkci jako váš odpadkový koš, co máte doma - i do něj lze něco vyhodit.
Vyhozenou věc lze z koše vyjmout, nebo lze koš vysypat a tím nenávratně o tuto věc přijít.
Vysypat Koš můžete například takto:
1.
2.
3.
Klikněte pravým tlačítkem myši na ikoně Koše, která je umístěna na pracovní ploše
Vyberte funkci Vysypat koš.
Zvolte tlačítko Ano.
129
Operační systém Microsoft Windows
Obnovení smazaných souborů
Při mazání se soubor ve skutečnosti nevymaže, ale přesune se do tzv. Koše. Z tohoto koše máte
tedy možnost libovolný smazaný soubor obnovit. Pokud koš tzv. vysypete, znamená to, že všechny
soubory, které se v koši nacházely, se vymažou a už je nelze standardním způsobem obnovit.
Potřebujete-li obnovit vymazaný soubor, postupujte například takto:
1.
2.
3.
Spusťte program Koš (dvojitým kliknutím levého tlačítka myši na této ikoně).
Vyberte soubor, který chcete obnovit.
V nabídce Soubor zvolte funkci Obnovit (místo nabídky Soubor můžete také
na vybraném souboru kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit funkci Obnovit).
Vyhledání souboru nebo adresáře (složky)
Pokud máte požadavek vyhledat nějaký soubor, o kterém nevíte, kde se nachází, máte možnost
použít funkci Najít.
1.
2.
3.
V nabídce Start zvolte funkci Hledat – Soubory či složky.
Na obrazovce se zobrazí okno Výsledky hledání, kde do políčka Část nebo celý
název souboru zadejte jméno hledaného soboru nebo adresáře (můžete použít také
znaky pro hromadný výběr: *,?).
Potvrďte zadané informace tlačítkem Hledat.
Nalezené soubory se zobrazí v pravé části okna.
130
Operační systém Microsoft Windows
1.2.5 Schránka operačního systému Microsoft Windows
Operační systém Microsoft Windows používá takzvanou schránku. To je část paměti, do které lze
něco dočasně uložit. Obsah z ní můžete libovolně umisťovat na pozici kurzoru do aplikací
i do dialogových oken. Využíváte ji například při kopírování souborů, obrázků a podobně.
Do schránky lze vložit soubor, část textu, obrázek, zvuk, část tabulky a spoustu dalších věcí.
Ve schránce je možné mít pouze jednu položku – vložení další položky původní obsah vymaže.
Existují však i programy, které rozšiřují možnosti schránky – můžete pak do ní vkládat více
položek a jednotlivě je vybírat.
Vložení do schránky
Vložení do schránky lze zajistit dvěma způsoby – pokud potřebujete zachovat původní položku,
zvolíte funkci kopírování, která bývá v roletovém menu, nebo použijete kombinaci kláves Ctrl + C.
Potřebujete-li původní položku vymazat a přesunout ji do schránky, zvolíte funkci vyjmutí, která
bývá v roletovém menu, nebo použijete kombinaci kláves Ctrl + X. Položku, kterou chcete
do schránky vložit, vždy musíte označit (umístěním do souborového kurzoru, tažením, kliknutím
pravým tlačítkem myši a podobně).
Vložení ze schránky
Vložení ze schránky lze provést zvolením funkce Vložit (Vlepit a podobně), která bývá v roletovém
menu, nebo pomocí kombinace kláves Ctrl + V. Vložení informace ze schránky se provede
na aktuální pozici kurzoru, případně do označené oblasti.
Schránku operačního systému využívají téměř všechny programy, které jsou určeny pro operační
systém Windows včetně internetu. Pokud narazíte na soubor nebo obrázek, který nejde vložit do
schránky, vždy máte možnost získat alespoň daná data jako obrázek použitím klávesy
Print Screen. Tato klávesa vloží do schránky všechny informace, které se právě nachází na
monitoru (jedná se o tzv. ofocení monitoru). Ze schránky tento obraz můžete vložit do libovolného
programu.
Pokud použijete kombinaci kláves Alt + Print Screen, zkopíruje se do schránky pouze aktivní
zobrazené okno operačního systému.
1.3
Vybrané součásti operačního systému Windows XP
Operační systém Windows XP obsahuje řadu nástrojů, které umožňují efektivní využívání
počítače. Tato sada nástrojů zahrnuje:
- Příslušenství;
- Systémové nástroje;
- Komunikaci a zábavu;
- Usnadnění;
- Windows Update;
- Ovládací panely.
131
Operační systém Microsoft Windows
Příslušenství
Tato sada obsahuje následující programy:
Kalkulačka – používá se pro jednoduché, vědecké a
statistické výpočty. Kalkulačku lze přepnout mezi
standardním a vědeckým zobrazením.
Mapa znaků – pomocí tohoto programu můžete do
dokumentů kopírovat a vkládat zvláštní a
nestandardní znaky. Pro kopírování a vkládání se
používá schránka Windows.
Poznámkový blok – tento program
umožňuje zpracovávat a vytvářet jednoduché
dokumenty nebo webové stránky pomocí
příkazů jazyka HTML.
WordPad - tento program umožňuje
základní jednoduché úpravy textu,
který obsahuje formátování a grafiku.
Outlook Express
- je to poštovní program
(e-mailový klient), který umožňuje příjem a posílání
pošty. Pomocí programu je možné spravovat více
poštovních a diskusních účtů nebo ponechat poštu na
serveru.
Adresář – program Adresář se používá k uložení
informací o kontaktech tak, aby je bylo možné
snadno načíst v programu Outlook, Outlook
Express, Internet Explorer, NetMeeting a
dalších.
132
Operační systém Microsoft Windows
Malování – tento program umožňující vytvoření
černobílých nebo barevných obrázků, které lze uložit
jako rastrové soubory (s příponou BMP).
Windows Media Player - program umožňuje přehrávat
mnoho typů zvukových souborů a videosouborů. Můžete
přehrávat také disky CD a kopírovat je, přehrávat disky DVD
(jestliže máte hardware pro přehrávání disků DVD),
poslouchat rozhlasové stanice v síti Internet, přehrávat
filmové klipy nebo na webovém serveru spustit hudební
video.
Příkazový řádek – emuluje starší operační systém MSDOS (Microsoft Disk Operating System). Tento operační
systém je s rozhraním příkazového řádku používaný
v osobních počítačích. Příkazy systému MS-DOS zadáváte
pomocí okna příkazového řádku. Příkazový řádek ukončíte
příkazem exit.
Prohlížeč obrázků a faxů – tento program umožňuje
zobrazit obrázkové dokumenty, otáčet je a provádět s
nimi běžné úkoly (včetně faxování dokumentů), aniž by
bylo nutné spustit program pro úpravu obrázků.
Do počítače lze přenášet snímky z digitálního fotoaparátu
nebo obrázky ze skeneru. Prohlížeč nejjednodušeji
zpustíte kliknutím pravého tlačítka myši na požadovaném
obrázku a z plovoucí nabídky vyberete funkci „Otevřít v programu“ – „Prohlížeč obrázků a faxů“.
Pomocí tohoto programu lze obrázky i jednoduše tisknout v různých velikostech.
Systémové nástroje
Systémové informace – pomocí tohoto programu je
možné shromáždit a zobrazit informace o konfiguraci
systému. Systémové informace jsou většinou
rozděleny do několika položek (hardwarové
prostředky, součásti, programové prostředí, nastavení
internetu, aplikace sady Office 2003).
Správa počítače – tento program umožňuje správu místních nebo vzdálených počítačů pomocí
jediného sloučeného nástroje na pracovní ploše. Lze zde nastavit hardwarové zařízení, služby,
133
Operační systém Microsoft Windows
defragmentaci disků, správu disků a další. Chcete-li
například změnit písmenko diskové jednotky nebo
naformátovat vybraný oddíl postupujete takto:
1. Spusťte program Správa počítače (Start, přejděte
na příkaz Nastavení a poté zvolte položku Ovládací
panely. Zvolte položku Nástroje pro správu a potom
klikněte na položku Správa počítače).
2. V otevřeném okně vyberte funkci Správa disků.
Zobrazí se vám všechny dostupné diskové jednotky a
jejich oddíly.
3. Na vybraném oddílu klikněte pravým tlačítkem myši.
4. Ze zobrazené nabídky zvolte požadovanou funkci.
Vyčištění disku - program umožňuje uvolnit místo na požadovaném
pevném disku. Prohledá jednotky a potom zobrazí dočasné soubory,
soubory mezipaměti sítě Internet a nadbytečné programové soubory,
které lze bez obav odstranit. Tímto způsobem můžete uvolnit i několik
MB místa. Bohužel pomocí tohoto nástroje nevyčistíte systémové
registry od nadbytečných a nefunkčních položek.
Správce zařízení – tento program poskytuje informace o instalaci
a konfiguraci hardwaru a o interakci hardwaru s programy
v počítači. Pomocí programu Správce zařízení můžete aktualizovat
ovladače zařízení hardwaru nainstalovaného v počítači, upravit
nastavení hardwaru a odstraňovat potíže s tímto hardwarem.
Pokud je u některé položky otazník, znamená to, že daný ovladač
hardwaru není nainstalován nebo je poškozen. V tomto případě
musíte ovladač přeinstalovat.
Správce úloh systému Windows – tento program obsahuje informace
o výkonu počítače a zobrazuje podrobné informace o programech
či procesech spuštěných v počítači. Dále zobrazuje stav sítě, popřípadě
připojené uživatele. Správce úloh systému Windows umožňuje ukončení
programů a procesů, spuštění programů a dynamické zobrazení výkonu
počítače.
Obnovení systému – tento program
umožňuje obnovit v případě výskytu
problémů dřívější stav systému bez
ztráty
uložených
dat
(například
dokumentů, obrázků, e-mailových zpráv
a podobně). Tento nástroj sleduje změny
v systému a automaticky vytvoří body
134
Operační systém Microsoft Windows
obnovení. Tyto body obnovení umožňují vrátit systém do některého z dřívějších stavů. Body se
vytváří denně a dále v době významných událostí v systému (například při instalaci aplikace nebo
ovladače). Bod obnovení můžete také vytvořit kdykoliv ručně. Program „Obnovení systému“
vyvoláte nejjednodušeji stiskem funkční klávesy F1 (musíte se nacházet v prostředí OS Windows).
V zobrazeném okně „Centrum pro nápovědu“ zvolíte funkci „Obnovení systému“ a dále
pokračujete podle průvodce.
Komunikace a zábava
Ovládání hlasitosti – program slouží k úpravě
nastavení hlasitosti, vyvážení a hloubek a výšek při
přehrávání zvuků počítače nebo multimediálních
aplikací. Pomocí programu „Ovládání hlasitosti“ lze
také upravovat úroveň výstupu systémových zvuků,
mikrofonů, zvukových disků CD, vnějšího vstupu,
syntezátoru a zvuků wave.
Záznam zvuku - pomocí tohoto programu můžete zaznamenávat,
míchat, přehrávat a upravovat zvuky. Bohužel délka jedné zvukové
stopy je pouze 60 sekund. Naštěstí na internetu je k volnému stažení celá
řada alternativ.
Windows Media Player - program umožňuje přehrávat mnoho typů zvukových souborů a
videosouborů. Můžete přehrávat také disky CD a kopírovat je, přehrávat disky DVD (jestliže máte
hardware pro přehrávání disků DVD), poslouchat rozhlasové stanice v síti Internet, přehrávat
filmové klipy nebo na webovém serveru spustit hudební video.
Hraní her – součástí operačního systému Windows je i několik her (Dáma, Spider, Hledání min a
další.
Internet Explorer - pomocí tohoto programu lze hledat a zobrazit informace na internetu.
Výhodou je velmi těsná integrace do operačního systému.
Outlook Express - je poštovní program (e-mailový klient), který umožňuje příjem a posílání
pošty. Pomocí programu je možné spravovat více poštovních a diskusních účtů nebo ponechat
poštu na serveru.
Windows Messenger - je program pro rychlé zasílání zpráv uživatelů, kteří jsou online. Program
též umožňuje jinému uživateli poslat vybraný soubor. Používanější jsou programy od jiných
výrobců, zejména program ICQx nebo Miranda a další.
Usnadnění
Narrator – tento program slouží k převodu textu na mluvené slovo a je určen pro nevidomé nebo
slabozraké uživatele. Program čte obsah obrazovky: obsah aktivního okna, možnosti nabídky nebo
napsaný text. Pracuje s programy „Poznámkový blok“, „Wordpad“, programy „Ovládacích
panelů“, aplikací „Internet Explorer“, plochou systému Windows a instalačním programem
systému Windows. Tento program je bohužel podporován pouze v anglické verzi operačního
systému Windows XP.
135
Operační systém Microsoft Windows
Lupa – tento program dovoluje zvětšit část obrazovky do samostatného
okna. Toto okno můžete vylepšit změnou barevného schématu. Okno
programu Lupa lze přesunout, změnit jeho velikost nebo je přetažením
ukotvit k okraji obrazovky.
Klávesnice na obrazovce – tento program zobrazuje
na obrazovce virtuální klávesnici a umožňuje uživatelům
s omezenou možností pohybu zadávat údaje pomocí
polohovacího zařízení nebo pákového ovladače.
Windows Update
Program Windows Update je rozšíření a zabezpečení
systému Windows v režimu online. Pomáhá zajistit,
aby byl počítač neustále v aktuálním stavu.
Společnost Microsoft zde nabízí důležité aktualizace
– včetně aktualizací zabezpečení a aktualizací
odstraňujících jiné vážné problémy – a snaží se tak
uživatelům pomáhat v ochraně před novými viry a
jinými bezpečnostními hrozbami, které se mohou
šířit prostřednictvím Internetu nebo sítě. Zatím
nejdůležitější a nejkomplexnější aktualizací pro Windows XP byl „SP2“ (Service Pack 2). Tento
Service Pack, kromě jiného, instaluje do operačního systému „Centrum zabezpečení“ a „bránu
Windows Firewall“. V současné době je k dispozici další komplexní aktualizace „SP3“ (Service
Pack 3, která opravuje velké množství chyb od poslední aktualizace.
Ovládací panely
Ovládací panely obsahují mnoho specializovaných nástrojů, které slouží ke změnám vzhledu a
funkcí systému Windows. Některé z těchto nástrojů umožňují upravit nastavení tak, aby byla práce
s počítačem zajímavější, jiné nástroje umožňují nastavit systém Windows tak, aby bylo používání
počítače jednodušší. Ovládací panely obsahují nejčastěji následující položky:
- Automatické aktualizace
- Brána Firewall systému Windows
- Datum a čas
- Hlavní panel a nabídka start
- Místní a jazykové nastavení
- Možnosti napájení
- Možnosti telefonu a modemu
- Myš
- Nástroje pro správu
- Pošta
- Průvodce instalací sítě
- Přidat nebo odebrat programy
- Skenery a fotoaparáty
- Tiskárny a faxy
- Zobrazení
136
- Bezdrátová síť
- Centrum zabezpečení
- Herní zařízení
- Klávesnice
- Možnosti internetu
- Možnosti složky
- Možnosti usnadnění
- Naplánované úlohy
- Písma
- Program Speech
- Přidat hardware
- Síťová připojení
- Systém
- Uživatelské účty
- Zvuky a zvuková zařízení
Operační systém Microsoft Windows
Na trhu se zatím začíná prosazovat nový operační systém Windows 7. Protože je tento operační
systém náročnější na hardware počítače, zatím převládá používání operačního systému Windows
XP. Následující tabulka uvádí největší rozdíly mezi operačním systémem Windows XP a
Windows 7. Je pravda, že většina nových funkcí lze nahradit nainstalováním programů třetích stran
(i když ne u všech funkcí). Sami musíte posoudit, zda se Vám přechod na nový operační systém
vyplatí. Doporučený hardware je: 32bitový nebo 64bitový procesor na frekvenci 1,5 GHz a více, 2
GB operační paměti, pevný disk 80 GB, jednotka DVD, přístup k internetu, zvukový výstup,
grafická karta s podporou DirectX 9 a 256 MB grafické paměti. Windows 7 rozběhnete i na horší
hardwarové konfiguraci, ale práce s počítačem bude zoufale pomalá.
1.4
Operační systém Windows 7
V této kapitole jsou uvedeny pouze hlavní rozdíly oproti operačnímu systému Windows XP.
Ostatní nepopsané funkce jsou obdobné a jsou uvedy v kapitolách 7.2 – 7.3. Windows 7 je
nejnovější operační systém firmy Microsoft. Tento operační systém se vyrábí v 6 edicích: Starter,
Home Basic, Home Premium, Profesional, Enterprise a Ultimate.
Windows 7 Starter Edition je edice určená pro netbooky a méně výkonné notebooky.
Windows 7 Home Basic je edice určená pro rozvojové země. Má některé funkce navíc oproti edici
starter.
Windows 7 Home Premium je edice určená pro domácí počítače. Neobsahuje následující
komponenty: podpora přihlašování do domény, šifrování souborového systému EFS, podporu
BitLocker Drive Encryption, Windowx XP Mode, podporu Remote Desktop Host a vícejazyčné
prostředí.
Windows 7 Profesional je edice pro pokročilejší uživatele. Bohužel, kromě jiných, neobsahuje
možnost zavádění systému z VHD souborů.
Windows 7 Enterprise je nejvyšší edice, která obsahuje všechny komponenty.
Ve Windows 7 existují dva typy uživatelů:
Standardní – uživatel může používat pracovní stanici, spouštět běžné aplikace, měnit
systémové nastavení, která mají vliv pouze na jeho konto.
Správce –
uživatel má úplný přístup k pracovní stanici a může měnit libovolné
nastavení operačního systému.
Nastavení a zabezpečení uživatelů se provádí pomocí kontroly uživatelských kont – UAC (User
Account Control). Pokud standardní uživatel vyvolá na počítači akci, kterou je oprávněn vykonat
pouze správce, musí zadat jméno a heslo správce, jinak bude pokus neúspěšný.
Úroveň zabezpečení lze nastavit pomocí Nastavení Řízení uživatelských účtů.
137
Operační systém Microsoft Windows
Toto okno vyvoláte pomocí nabídky Start – Ovládací panely – Uživatelské účty – Změnit nastavení
nástroje Řízení uživatelských účtů.
1.4.1 Nové vlastnosti Operačního systém Windows 7
Oproti OS Windows XP má OS Windows 7 mnoho nových vlastností, komponentů, nástrojů a
utilit.
Windows Aero
Windows Aero (Authentic Energetic Reflective Open) je grafické rozhraní, které má zabudované
vizuální efekty.
- Aero Peek
Aero Peek má tlačítko v pravém dolním rohu monitoru. Používá se při najetí myši pro
zobrazení pracovní plochy. Při kliknutí levého tlačítka myši se všechny otevřené aplikace
minimalizují na dolní lištu. Pokud myší najedete na dolní okraj monitoru, na
minimalizovanou aplikaci, zobrazí se její náhled.
- Aero Shake
Aero Shake nám zajistí uchopení okna za horní titulkový pruh a při zatřesení se všechny
ostatní otevřené aplikace minimalizují. Zůstane otevřeno pouze uchopené okno. Pokud
s oknem zatřeseme ještě jednou, vrátí se minimalizovaná okna do původní polohy.
- Aero Snaps
Aero Snaps umožňuje uchopit okno za titulkový pruh a ukotvit okno do jedné z aktivních
oblastí monitoru. Pokud okno přesunete k hornímu okraji monitoru, aplikace se
maximalizuje. Pokud okno přenesete k levému nebo k pravému okraji monitoru, změní se
jeho velikost na polovinu a ukotví se k danému okraji.
138
Operační systém Microsoft Windows
Centrum akcí
V tomto centru se nachází informace o zabezpečení počítače, údržbě, ale také tu lze vypínat a
zapínat základní funkce systému.
Toto okno vyvoláte pomocí nabídky Start – Ovládací panely – Centrum akcí.
Scenic Ribbon
Scenic Ribbon je nový styl zobrazování vestavěných aplikací. Styl menu je podobný jako u
aplikace Microsoft Office 2010 a k zobrazení využívá karty a skupiny.
1
5
2
4
3
1-
Panel nástrojů Rychlý přístup – tento panel obsahuje nejpoužívanější příkazy.
Kliknutím na drobnou šipku v pravé části lze panel uživatelsky přizpůsobit.
2-
Pruh titulku – zobrazuje název aplikace a název dokumentu, který je právě aktivní.
3-
Sada ikon – zde jsou umístěny vybrané nejpoužívanější funkce a příkazy dané
karty. Aktivaci funkce provedete kliknutím levého tlačítka myši na vybrané ikoně.
Nastavíte-li na ikonu kurzor myši a několik vteřin jím nebudete pohybovat, zobrazí
se pod ikonou rámeček s názvem funkce této ikony. Tyto sady si uživatel nemůže
přizpůsobit.
139
Operační systém Microsoft Windows
4-
Pás karet – každá karta představuje určitou oblast činnosti. Kromě zobrazených
karet se může zobrazit speciální karta k dané činnosti.
5-
Skupiny – zde se zobrazují na příslušné kartě související položky. Každá karta
obsahuje několik skupin.
Bitlocker
Bitlocker je systém pro zabezpečení dat na disku. Umožňuje zašifrovat data na celém disku. Tato
funkce je dostupná pouze ve verzi Windows 7 Enterprise a Windows 7 Ultimate.
1.4.2 Tlačítko Start
Tlačítko Start se nachází v levém dolním rohu monitoru. Je vstupní brána ke všemu, co je v daném
počítači. Nejvíce inovovaný prvek v tomto menu je vyhledávací pole. Po zadání textu do tohoto
pole systém prohledá připojené disky a pokud nenajde požadované informace můžete zvolit
vyhledávání i na internetu.
Menu je možné přizpůsobit vlastním potřebám.
1.
2.
3.
4.
140
Pravým tlačítkem myši klikněte na nabídku Start.
Klikněte na funkci Vlastnosti. Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti Hlavního panelu a
nabídky Start.
Na kartě Nabídka Start zvolte tlačítko Přizpůsobit… Zobrazí se dialogové okno Upravit
nabídku Start, ve kterém máte možnost nabídku Start konfigurovat.
Po nastavení požadovaných parametrů stiskněte tlačítko OK.
Operační systém Microsoft Windows
1.4.3 Miniaplikace
Miniaplikace je další nový prvek OS Windows 7. Jsou to malé programy, které lze umístit kdekoliv
na ploše monitoru. Součástí operačního systému je pouze několik miniaplikací, ale z internetu jich
lze stáhnout stovky. Hledejte soubory s příponou GADGET. Miniaplikace se nainstaluje
poklepáním myši.
1.
2.
3.
4.
Levým tlačítkem myši klikněte na nabídku Start.
Klikněte na funkci Ovládací panely.
Vyberte položku Miniaplikace na plochu.
Zvolte miniaplikaci a dvojklikem ji nainstalujte.
Většina miniaplikací má možnost dalšího nastavení. Najeďte kurzorem myši na miniaplikaci a
v pravé části se zobrazí znak klíče. Kliknutím na tento znak spustíte možnosti nastavení dané
miniaplikace.
Pamatujte na to, že miniaplikace je také program. Čím více miniaplikací budete mít spuštěno, tím
více operační paměti tyto programy zaberou, a tím méně volné paměti zbude pro běh vašich
běžných programů. Pochopitelně velkým množstvím spuštěných miniaplikací se také zatěžuje
procesor počítače.
1.4.4 Windows XP Mode
Služba Windows XP Mode umožňuje používání starších verzí softwaru, které fungují pouze se
systémem Windows XP přímo na ploše systému Windows 7.
Prostředí Windows XP Mode je ke stažení na internetových stránkách firmy Microsoft. Funguje
jen v systému Windows 7 Professional, Ultimate a Enterprise. Prostředí Windows XP Mode také
vyžaduje software pro virtualizaci - Windows Virtual PC. Licence tohoto OS je zdarma.
141
Operační systém Microsoft Windows
Windows XP Mode funguje jako virtuální operační systém nebo jako možnost otevírání programů
ve Windows 7 (na pozadí běží v operační paměti Windows XP). Systém Windows XP Mode běží v
samostatném okně na ploše systému Windows 7 podobně jako program. V systému Windows XP
Mode máte přístup k fyzické jednotce CD/DVD počítače, můžete instalovat programy, ukládat
soubory a provádět další úkoly jako v počítači se systémem Windows XP.
Pokud nainstalujete program v systému Windows XP Mode, zobrazí se tento program v seznamu
programů systému Windows XP Mode i systému Windows 7, takže jej můžete otevřít přímo ze
systému Windows 7.
Windows XP Mode není optimalizována pro programy náročné na grafiku, jako jsou například 3D
hry.
Pro fungování Windows XP Modu v počítači je podmínkou, aby procesor vašeho počítače zvládl a
měl zapnutou virtualizaci řízenou hardwarem (nastavení se provede v systému BIOS).
Shrnutí nových vlastností OS Windows 7 oproti Windows XP
- Okamžité vyhledávání programů a souborů – Windows Search
- Otevírání nejčastěji používaných programů a funkcí jedním nebo dvěma kliknutími – Seznamy
odkazů
- Jednoduché připojení k bezdrátové síti – Zobrazení dostupných sítí
- Rychlejší procházení otevřených oken – Zatřesení, přichycení, náhled
- Snadné sdílení souborů a tisk v domácí síti – Domácí skupina
- Lepší správa tiskáren a dalších zařízení – Device Stage
- Snadné uspořádání dokumentů, fotografií a souborů – Windows Knihovny
- Spouštění aplikací v režimu Windows XP – Windows XP Mode
- Ochrana dat – BitLocker
- Kontrola nad využívání počítače dětmi – Rodičovská kontrola
- Rychlejší přechod do režimu spánku a zotavení – Vylepšení výkonu
- Delší životnost baterie – Řízení spotřeby
- Vytvoření a sdílení filmů – Windows Live Movie Maker
- Realističtější herní grafika – DirectX 11
- Vysílání datových proudů hudby – Přehrát do
- Ovládání pomocí dotykové obrazovky – Windows Touch
1.5
Registry OS Windows
Registry (přesněji Windows Registry) jsou databází, do které si Windows (95, 98, Me, NT, 2000,
XP, Vista) ukládají všechna svá nastavení. V registrech najdete nastavení týkající se veškerého
používaného hardwaru a softwaru, dále pak nastavení týkající se vzhledu plochy, konkrétních
uživatelů atd.
Jakmile uživatel provede jakoukoliv změnu v systému prostřednictvím Ovládacích panelů, změnu
v asociování souborů, systémových politikách nebo v instalovaném softwaru, tak všechny tyto
142
Operační systém Microsoft Windows
změny se promítnou zpětně do registrů. Windows Registry mají tedy pro chod systému zcela
zásadní význam.
Registry jsou jako databáze fyzicky uloženy na pevném disku v několika souborech. Z těchto
souborů se jejich obsah natahuje při startu operačního systému do paměti. Přesné umístění těchto
souborů závisí na použitém operačním systému.
1.5.1 Struktura registrů
Základní strom tvoří šest hlavních "větví" označovaných jako "Handle keys". Jsou to:
HKEY_LOCAL_MACHINE – zde jsou uloženy informace vztahující se k typu hardwaru
počítače a softwaru, který je na něm provozován.
HKEY_CLASSES_ROOT – zde jsou uloženy informace nezbytné pro běh aplikací. Je součástí
HKEY_LOCAL_MACHINE.
V HKEY_CURRENT_CONFIG – zde je uložen aktuální hardwarový profil.
HKEY_DYN_DATA – obsah této větve se trochu liší od ostatních Handle Keys. Zde jsou uloženy
informace používané pro řízení hardwaru. Tyto informace se dynamicky zjišťují a nastavují při
startu počítače. Jsou uloženy v RAM a nezapisují se na disk.
HKEY_USERS – zde najdete informace o standardních uživatelských nastaveních, uživatelích
systému a o aktuálně přihlášeném uživateli.
HKEY_CURRENT_USER – obsahuje informace o aktuálně přihlášeném uživateli. Je to největší
úložiště pro všechna nastavení Windows.
Všechny změny, které v registru provedete, je třeba provádět s maximální obezřetností.
Změny prováděné bez rozmyslu mohou způsobit, že se vaše Windows najednou začnou chovat
nestabilně a podivně.
Spuštění editoru registru
1.
2.
Klikněte na tlačítko Start a do políčka Spustit zadejte příkaz regedit.
Stiskněte klávesu <Enter>. Spustí se program Editor registru.
Ukázky nastavení registru
Příklad 1: Nastavení zobrazování nabídky Start na maximum
Velice jednoduchý zásah do systémového registru Windows přidá vaší nabídce Start (a jejím
podmenu) na akčnosti.
1.
2.
Spusťte editor registru.
Přesuňte se do klíče: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
(slovo Desktop se může vyskytovat i s malým počátečním písmenem).
143
Operační systém Microsoft Windows
3.
4.
Zde v pravé části okna aplikace dvakrát klikněte na hodnotu MenuShowDelay
V poli Údaj hodnoty změňte původní hodnotu 400 (v milisekundách) na něco
rychlejšího, například na 0.
Příklad 2: Změna titulku v názvu okna Internet Exploreru
Ve standardním nastavení obsahuje titulek okna MS Internet Exploreru název internetové stránky,
kterou si právě prohlížíte, následovaný textem Microsoft Internet Explorer. Případně může rovněž
obsahovat jméno firmy, u které pracujete.
1.
2.
3.
4.
5.
Spusťte editor registru.
Přesuňte se do klíče HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet
Explorer\Main
Poklepejte na hodnotu Window Title.
Jestliže zde takovou hodnotu nenaleznete, klepněte v menu Úpravy na funkci
Nový a dále na položku Řetězcová hodnota, jako název hodnoty napište výraz
Window Title a potvrďte stiskem klávesy <Enter>.
Jako údaj hodnoty zadejte výraz, který se má objevit v titulku Internet
Exploreru.
Příklad 3: Zákaz ukládání dat na USB zařízení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Spusťte editor registru.
Najděte klíč KEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control.
Klikněte v hlavní liště na menu Úpravy, funkci Nový a položku Klíč. Klíč
pojmenujte StorageDevicePolicies.
Přepněte se na pravou stranu a vytvořte novou hodnotu DWORD. Tu
pojmenujte jako WriteProtect.
Poklikejte na ni a přiřaďte jí hodnotu 1.
PC restartujte.
Nyní, když někdo bude chtít zkopírovat data na USB zařízení, zobrazí se hlášení o ochraně proti
zápisu.
Příklad 4: Odebrání nabídky Soubor z IE
1.
2.
3.
4.
144
Spusťte editor registru.
Vyhledejte klíč KEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\
Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer.
Přepněte se na pravou stranu a vytvořte novou hodnotu. Tu pojmenujte jako
NoFileMenu.
Poklikejte na tuto vytvořenou položku a přiřaďte jí hodnotu 1 (0 nabídku
Soubor opět přidá).
Operační systém Microsoft Windows
1.5.2 Čištění registru
Při odinstalaci programů zpravidla zůstávají v registrech zapomenuté položky. Ty časem mohou
způsobit výrazné zpomalené operačního systému a celkovou nestabilitu. Jedná se o již neplatné
cesty, nepoužívané přípony souborů, neplatné zástupce k programům a o jiné již nepoužitelné
záznamy. Existuje řada utilit, které dokáží v registru odstranit tyto zapomenuté položky. Tyto
utility lze většinou bezplatně stáhnout z internetu. Musíte dát pouze pozor na to, abyste použili
kvalitní program a nenadělali více škody než užitku. K tomu vám mohou pomoci recenze
programů. Typickými zástupci jsou například RegCleaner, CCleaner.
Některé lepší utility pak dokáží před odstraněním neplatných položek registr zálohovat. Úklid v
registru je poměrně riskantní operace.
1.6
Historický vývoj operačního systému Microsoft Windows
1985 - první verze Windows 1.0, umožňují běh více aplikací, okna se nesmějí překrývat, špatné
ovládací vlastnosti, málo aplikací
1987 - Windows 2.0, možný překryv oken, překlenutí hranice 640 KB
1990 - Windows3.0, přibyl Program manager, podpora výrobců hardware
1992 - Windows3.1, odstranění chyb, True Type fonty
1992 - Windows for Workgroups, podpora sítě
1993 - Windows NT 3.0
1994 - Windows 3.5 (server)
1995 - Windows 95
1996 - Windows NT 4.0 (workstation)
1996 - Windows NT4.0 (server)
1998 - Windows 98
2000 - Windows 2000 (workstation)
2000 - Windows 2000 (server)
2001 - Windows XP
2003 - Windows Server 2003 (server)
2005 - Windows XP SE (SP2)
2007 - Windows Vista
2008 - Windows XP SP3
2008 - Windows Vista SP1
2008 - Windows Sever 2008 (server)
2009 - Windows 7
Výhled do dalších let
2012 - Windows 8
Po roce 2012 – Natural Computing – řeč a gesta nahradí myš a klávesnice
145
Operační systém Microsoft Windows
Podíl používaných operačních systémů na trhu
k 07/2008
71%
14%
0%
7%
3%
5%
146
- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
- Mac OS
- Linux
- ostatní OS (NeXTSTEP, BeOS, OS/2...)
k 07/2011
51%
9%
28%
5%
3%
4%
- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
- Mac OS
- Linux
- ostatní

Podobné dokumenty

Podvojné účetnictví STEREO - Úvodní příručka

Podvojné účetnictví STEREO - Úvodní příručka jsme pracovali øadu let a výsledkem je vyzrálý a spolehlivý program vyznaèující se uživatelskou pøítulností, snadnou a logickou obsluhou, automatizací úèetních operací a nízkými nároky na hardware....

Více

Upravte si Windows na dalších 200 způsobů Autor

Upravte si Windows na dalších 200 způsobů Autor Vlastnosti. Zde vyhledejte řádek Velikost. Pokud jste příznivcem browseru Firefox, musíte kliknout na hlavní liště na Nástroje -> Informace o stránce. I zde hledejte řádek Velikost.

Více

Metodika - NIDV Soutěž domino

Metodika - NIDV Soutěž domino Z organizačního hlediska lze rozdělit třídu na skupiny. Jedna skupina pracuje na zvukové hádance u tabule, zbylé skupiny plní doplňkové cvičení (např. osmisměrku, křížovku), která jsou rovněž přilo...

Více

Dahua Profesional Surveillance System

Dahua Profesional Surveillance System můžete také nastavit pole informace o alarmu.

Více

Jak si upravit Windows XP

Jak si upravit Windows XP mailto:[email protected] V následujícím okně zadejte požadovaný název zástupce a ve finální obrazovce stiskněte tlačítko Dokončit. Poklepáním na ikonu levým tlačítkem myši se zobrazí požadov...

Více

ZXM 3/04 - ZX Magazín

ZXM 3/04 - ZX Magazín čekáte a zaškubává se hudba, což je poněkud nepříjemné. Pokud ale opravdu potřebujete vypnout počítač a tím pádem nedokončit hru, o svoji pozici přijdete, protože se veškeré pozice ukládají jen do ...

Více

2006 / 8 srpen

2006 / 8 srpen Senzor CCD, používaný v digitálních kamerách, je takzvaně „retroreflexivní“ – což znamená, že namísto rozptýlení světla ho spíše odráží zpět ke zdroji. Právě díky zpětnému odrazu světla od CCD čipu...

Více