Hotel Icon - Dolce Vita

Komentáře

Transkript

Hotel Icon - Dolce Vita
czech made✱
Recepce nového pražského hotelu The Icon má neobvykle řešenou desku, která je zapuštěna
do boční zdi a jakoby se vznáší v prostoru, a také koženkovou béžovou stěnu se skrytými vysouvacími
boxy místo administračních skříněk.
SUPERVIZE JAN KRÁLÍČEK
JAKO OBRÁZEK
NA ROZDÍL OD OSTATNÍCH EVROPSKÝCH
METROPOLÍ PRAHA ROZHODNĚ NEOPLÝVÁ
DESIGNOVÝMI NEBO BOUTIQUE HOTELY. PROTO JE
OTEVŘENÍ NOVÉHO HOTELU THE ICON POBLÍŽ
VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ VÝZNAČNOU UDÁLOSTÍ.
TEXT DANICA KOVÁŘOVÁ FOTO FILIP ŠLAPAL
DOLCE VITA 023
czech made
Nahoře: Extra dlouhý stůl z masivního dřeva umístěný v hotelové restauraci Jet Set vznikl podle návrhu archiektů ze studia ManesMitte. Doplněn je
plastovými židlemi od Ray A Charlese Eamesových z 50.let, které dnes vyrábí firma Vitra. Dole: Motiv kostky prostupuje interiérem celého hotelu včetně
svítících kubusů na chodbách, které nesou čísla pokojů, jichž je dohromady 31.
Design nového ãtyfihvûzdiãkového hotelu The Icon, kter˘
byl minul˘ mûsíc otevfien v ulici V Jámû, svûfiil jeho investor
kreativním hlavám architektÛ ze slibnû se rozvíjejícího
studia ManesMitte. Navrhli zábavné fie‰ení hotelu, kter˘
zatím v âechách nemá obdoby, protoÏe nabízí stylové
ubytování zejména pro mladé lidi, a „nevázan˘“ je také co se
t˘ãe hotelového provozu (striktnû rozãlenûné prostory, na
jaké jsme zvyklí z klasick˘ch hotelÛ jako lobby, snídaÀov˘
bar, restaurace atd. tu nenajdete, vût‰ina prostor je totiÏ
multifunkãních). Vyrovnali se i s nepfiíli‰ povedenou moderní
pfiístavbou domu z 19. století, v nûmÏ se hotel nachází,
a také vhodnû upravili jeho prÛãelí. Do pfiistavûného traktu
nakonec umístili apartmány, takÏe je jiná dispozice této ãásti
co nejménû nápadná. Do pfiízemní ãásti fasády vkomponovali
velké okenní a dvefiní rámy odkazující k názvu hotelu.
„Icon se jmenuje, protoÏe dÛm patfií Pravoslavné obci.
Pohráli jsme si s v˘znamem ikony a její tradiãní zlat˘ rám
024 DOLCE VITA
Nahoře: Multifunkční prostor v přízemí hotelu volně navazuje na recepci a bar. Retro sedací nábytek do něj dodal Modernista - repliky křesel a sofátek
ze 30.let jsou potažené zlatým nebo fialovým sametem, v pokojích dokonce zlatě žíhanou koženkou, což jim dodává zcela nový rozměr. Dole: Bar s dlohou
deskou z mramoru doplňuje nápadně vzorovaná tapeta značky Designers Guild, jejíž zvláštní kovový vzhled způsobuje to, že je přelakovaná.
jsme ve vstupní ãásti budovy parafrázovali rámy z mosazi,“
fiíká o elementu, kter˘ náv‰tûvníky upoutá jako první,
architekt Jifií Dohnal z ManesMitte. V recepci zase zaujme
dlouhá deska zapu‰tûná do zdi a bez podpory vyãnívající do
prostoru, jakoby se vzná‰ela. Na recepci volnû navazuje
multifunkãní prostor-salonek s minimalistick˘m sezením
a retro pohovkami, kfiesly a Ïidlemi, které nejen sem, ale do
celého hotelu zajistil Janek Jaro‰ z Modernisty.
Nenucenost – to je to správné slovo vyjadfiující atmosféru
i zafiízení hotelu Icon. Odpovídají mu propojené prostory
i v˘bûr materiálÛ a dekorace, kdy se vedle sebe v uvolnûné
souhfie potkávají rÛznorodé materiály a textury (napfiíklad
15metrová mramorová deska barového pultu v kombinaci
s v˘raznû vzorovanou tapetou nebo se surovû upraven˘m
velk˘m dfievûn˘m stolem, kter˘ se nachází v restauraãní
ãásti Jet Set). Restaurace je stejnû jako zbytek hotelového
pfiízemí, v nûmÏ najdete i ZEN Asian Wellness, volnû
pfiístupná z ulice.
DOLCE VITA 025
czech made
Nahoře: Všechny pokoje v hotelu The Icon jsou vybaveny ručně vyráběnými postelemi Hästens, které jsou označovány za nejlepší na světě.
Dole: Stejný barevný tón jen jiné intenzity má dubová podlaha i stolek a rámy skříní se zembrano dýhou.
O základním principu interiéru nám architekt Jifií
·piller prozradil: „V‰e jsme fie‰ili v kostkách. Jednotky se
li‰í velikostí, barvou, materiálem i texturou. Nûkdy mají
v˘razn˘ vzor jako zlatá Ïíhaná kfiesla nebo stoly s d˘hou
zembrano, jindy promlouvá jen jejich barevnost. Krychle
a kvádry jsou v‰ude - jako ukazatele ãísel pokojÛ, jako stolky
a taburetky, jako vzor pokr˘vek, jako potapetované sloupy...
Hrubé ‚industriálno‘, které se v hotelu objevuje v podobû
pohledového betonu a odkryté vzduchotechniky, jsme
vyváÏili jemnûj‰í zlatou, béÏovou a fialovou barevností.
Pfiiznávám, Ïe nûkdy je to balanc na hranici k˘ãe, ale
interiéru to dodává správnou energii.“ Zda se The Icon stane
ikonou praÏské hoteliérské scény se ale teprve uvidí.
SERVIS
The Icon boutique hotel, restaurace Jet Set a ZEN Asian Wellness, V Jámě 6,
Praha 1, tel.: 221 634 100, e-mail: [email protected], více info
na www.iconhotel.cz a www.planetzen.cz
026 DOLCE VITA

Podobné dokumenty

strana 12

strana 12 2x vystfieleno, dá se pouÏít i na svûtelné rakety. PC vãetnû 10 ks nábojÛ 1 800 Kã, nyní 1 200 Kã. Tel.: 723 961 962. ➨ Prodám 2 kusy masáÏních autopotahÛ, kuliãkové – dfievûné. Nové, cena 400 Kã za ...

Více

Jak si vybrat+hp 9/03 A5 new

Jak si vybrat+hp 9/03 A5 new tiskárnách pouÏívá tonery II. generace, které se od pfiedchozích tonerÛ li‰í zejména precizností tvarování a podstatnû men‰í velikostí jednotliv˘ch ãásteãek. Díky této preciznosti je také nov˘ toner...

Více

Vintage session

Vintage session hi-fi věž Sony. Stojí vedle posuvných dveří vytvořených na zakázku podle majitelova návrhu. Dole: Legendární elektrické piano Fender Rhodes si notuje s reprobednou Grundig – obojí je ze 70.let. Na ...

Více

CZECH POINT - od listopadu tak

CZECH POINT - od listopadu tak a pÏknÏ s pravdou ven, sic TÏ jednu fl·knu hned na zaË·tku. P˘l vobce je pÏknÏ vopruzen˝, ûe prej n·m chceö zbour·t Naöe d¯evokombin·tnÌ restauraËnÏ-z·chrannÈ za¯ÌzenÌ kv˘li nÏjak˝m volovink·m co t...

Více

Přímá telefonní čísla prodejců CENTRÁLNÍ SKLAD SKLAD

Přímá telefonní čísla prodejců CENTRÁLNÍ SKLAD SKLAD ocelov˘ch profilÛ, válcované a taÏené tyãové oceli, beze‰v˘ch ocelov˘ch silnostûnn˘ch trubek a nerezov˘ch ocelí...), ocelového profilového systému JANSEN a systému mobilního protipovodÀového hrazen...

Více

Domov 7/2011 - Pavla Kirschner

Domov 7/2011 - Pavla Kirschner Pavla. Obrázky jsou z půdy, pověšené na šňůrkách na kuchyňském věšáku z IKEA... V mezipatře pak zmizel původní předsíňový stolek, nahradil ho „nový“, jehož desku tvoří stará schodnice, která je – j...

Více

ZLATO Bójové 1 1/8 statéru, pozdní typ Athéna Alkis, Paulusen 7

ZLATO Bójové 1 1/8 statéru, pozdní typ Athéna Alkis, Paulusen 7 50 Koruna 1986 MPR Telč 50 Koruna 1987 Kůň Převalského 50 Koruna 1988 J. Jánošík 50 Koruna 1989 Železnice Břeclav - Brno 100 Koruna 1971 J. Mánes 100 Koruna 1974 B. Smetana 100 Koruna 1976 J. Král ...

Více